Аналіз сильних і слабких сторін підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

"1-4" Вступ
Глава 1. Поняття про аналіз сильних і слабких сторін підприємства та методика його проведення ...................................... .................................................. .................. 5
Глава 2. Практична частина ................................................ .............................. 9
2.1. Організаційно - економічна характеристика ЗАТ «Білгородський цемент» 9
2.2. Аналіз сильних і слабких сторін ЗАТ «Білгородський цемент »............ 14
2.2.1. Аналіз конкуренції ................................................ ............................... 14
2.2.2. Система маркетингу та збуту .............................................. .................... 15
2.2.3. Аналіз фінансового стану ............................................... ............... 18
2.2.4. Зведений аналіз сильних і слабких сторін ........................................... 20
Висновок
Список використаних літературних джерел
Програми

Введення
Актуальність і проблематика дослідження. Для правильної оцінки роботи підприємств в умовах ринкової економіки необхідно проводити постійне і всебічне дослідження ринків, на які вони вийшли і хочуть закріпитися і здійснювати свою діяльність. Для цього проводиться аналіз PEST - оцінка політичних (Political), економічних (Economic), соціальних (Social) і технічних (Technical) чинників. Але керівництво підприємства повинно чітко знати і про внутрішній стан свого підприємства.
При аналізі ринків найбільший інтерес представляють наступні показники:
- Місткість ринку, тобто можливі обсяги продажів того чи іншого товару;
- Кон'юнктурні та прогнозні дослідження збуту;
- Дослідження поведінки покупців;
- Вивчення практики діяльності конкурентів;
Інструментарієм таких досліджень може бути аналіз сильних, слабких сторін підприємства, його можливостей і небезпек.
Сильні сторони підприємства - те, в чому воно досягло успіхів або якась особливість, що надає додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології і сучасного устаткування, високій кваліфікації персоналу, високій якості продукції, що випускається вами продукції, відомості торгової марки і т.п.
Слабкі сторони підприємства - це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями. Як приклад слабких сторін можна привести занадто вузький асортимент товарів, що випускаються, погану репутацію компанії на ринку, недолік фінансування, низький рівень сервісу й т.п.
Основною метою цієї роботи є дослідження методики проведення аналізу сильних і слабких сторін підприємства сучасних компаній промисловості будівельних матеріалів (далі ПСМ).
Відповідно до даної метою в дослідженні були поставлені наступні завдання:
1. Дати визначення поняттю аналізу сильних і слабких сторін підприємства в систематичному стратегічному менеджменті.
2. Розглянути організаційно-економічну характеристику підприємства.
3. Показати основних конкурентів підприємства.
4. Відобразити значення і завдання системи маркетингу підприємства.
5. Проаналізувати фінансовий стан підприємства.
6. Провести аналіз сильних і слабких сторін підприємства.
Об'єктом дослідження в даній роботі є ЗАТ «Білгородський цемент».
Предметом дослідження є сильні і слабкі сторони підприємства.
Теоретичною та методологічною базою дослідження є: роботи, підручники та монографії вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі теорії управління, маркетингу, економіки, матеріали періодичної преси, методичні вказівки, ресурси глобальної мережі Internet.
Інформаційна база даного дослідження представлена ​​такими джерелами:
1) Бухгалтерська та фінансова звітність ЗАТ «Білгородський цемент» за останні 3 роки;
2) Статистична інформація планово-економічного відділу підприємства за останні 3 роки;
3) Матеріали маркетингових досліджень ринку будівельних матеріалів.

Глава 1. Поняття про аналіз сильних і слабких сторін підприємства та методика його проведення

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства служить для оцінки володіння підприємством внутрішніми силами скористатися можливостями і внутрішніх слабкостей, які можуть ускладнювати майбутні проблеми, пов'язані із зовнішніми небезпеками. Метод, використовуваний для діагностики внутрішніх проблем, називається управлінським обстеженням. Він заснований на комплексному дослідженні різних функціональних зон організації і, в залежності від поставленої задачі, може бути методично простим і більш складним.
Для цілей стратегічного планування в обстеженні рекомендується включати 5 функціональних зон: маркетинг, фінанси (бух. облік), виробництво, персонал, організаційна культура і імідж організації. [3, 5]
1. Зона маркетингу.
При аналізі функції маркетингу виділяється 7 елементів використання:
а) частка ринку і конкурентоспроможність. Частка ринку в% до його загальної ємності є одним з найважливіших показників, що характеризують успішність діяльності підприємства, тому що існує залежність між часткою ринку підприємства і його прибутковістю; в той же час це істотна мета більшості фірм, і керівництво постійно її контролює. Необов'язково контролювати ринок повністю або займати там переважна становище.
б) різноманітність і якість асортименту. Багато в чому визначає
стійкість підприємства, але тут можливі різні підходи: одна фірма
випускає обмежений асортимент і бачить свій головний успіх у
забезпечення якості продукції, освоює 1-2 вироби на рік; інша фірма щорічно освоює десятки і сотні нових виробів. При встановленні
короткострокових і довгострокових цілей обов'язково, щоб вище керівництво підприємства постійно контролювало і оцінювало асортимент виробів.
в) ринкова демографія.
Дослідження змін на ринку і в структурі клієнтів - складне завдання для керівництва підприємства, ще більше ускладнює її розшарування суспільства, зміна рівня доходів основної маси населення, зміна суспільних цінностей.
г) ринкові дослідження та розробки.
Для підтримки конкурентоспроможності організації необхідно вести широкі дослідження та розробки нових товарів та послуг, а також нових ринків, що дає можливість швидко реагувати на зміни попиту і вчасно освоювати нові ринки збуту.
д) передпродажне і післяпродажне обслуговування клієнтів.
Функція обслуговування клієнтів сьогодні є найбільш слабким місцем у підприємництві. Ефективне і добротне післяпродажне обслуговування сприяє більшій кількості продажів, формуванню і збереженню лояльності покупців до фірми, дозволяє встановлювати підвищені ціни.
е) збут, реклама, просування товару.
Підприємство може розраховувати на успіх на ринку тільки в разі, якщо воно має активних і компетентних збутовиків, агресивну, творчу рекламу і просування товарів і послуг.
ж) прибуток.
Узагальнюючий показник ефективності діяльності комерційних організацій; постійний контроль за прибутком різних напрямків діяльності, товарів і послуг є важливою функцією керуючого маркетингом.
Некомерційна організація першорядне значення надає ефективності своїх операцій, для неї ефективна доставка товару або послуги служить головним елементом маркетингу.
2. Фінанси (бух. облік)
Фінансовий стан підприємства багато в чому визначає, яку стратегію вибере керівництво на майбутнє. Детальний аналіз фінансового стана допомагає виявити наявні та потенційно слабкі сторони підприємства. Як правило, аналіз проводиться методами фінансової ревізії - це трудомістка робота, потребує багато часу та залучення великої кількості співробітників. Потрібно прагнути, щоб фінансова ревізія не заважала нормальному функціонуванню підприємства в період її проведення.
3. Виробництво.
Постійний аналіз управління виробництвом має велике значення для своєчасної адоптації внутрішньої структури підприємства до змін у зовнішньому оточенні та виживання в конкурентному середовищі.
У ході аналізу треба отримати відповідь на питання: Чи може фірма виробляти товари та послуги з меншими, ніж у конкурентів витратами? Чи є доступ до нових матеріалів? Чи залежить підприємство від єдиного постачальника або є вибір? Яке обладнання, чи є воно новим і чи добре обслуговується? Розрахована чи система закупівель на зниження матеріальних запасів і прискорення реалізації продукції? Чи є механізми контролю над вхідними матеріалами, їх рухом у виробництві і що виходять виробами? Чи може підприємство обслуговувати ринки, які не можуть обслуговувати її конкуренти? Чи володіє підприємство ефективною системою контролю якості продукції? Наскільки добре підприємство спланував процес виробництва, і чи можна її покращити?
4. Персонал (людські ресурси).
Вирішення багатьох проблем удосконалення підприємства залежить від забезпечення виробництва і управління кваліфікованими фахівцями.
При аналізі функцій людських ресурсів рекомендується відповісти на питання: Як охарактеризувати тип співробітників, що працюють в даний час в організації, і що від них потрібно в майбутньому? Які компетентність і підготовка вищого керівництва підприємства? Чи є план наступності керівних посад? Чи є ефективна і конкурентна система винагороди? Чи ефективно використовується підготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів? Чи є випадки відходу з підприємства провідних фахівців і чому? Функціонує чи на підприємстві система оцінки робочого персоналу, і коли така оцінка проводилася в останній раз?
Аналіз кожного з питань окремо і комплексі оцінка якості людських ресурсів дозволить виявити потенційно слабкі місця в даній функціональній зоні і вжити адекватних заходів.
5. Організаційна культура та імідж підприємства.
Організаційна соціальне середовище складається з людей: керівників, підлеглих, неформальних лідерів, колег. Організаційна культура складається з поведінки людей в організаційному середовищі.
Під організаційною культурою розуміють цілісну систему вироблених в організації та властивих її членам моделей поведінки, звичаїв, традицій, очікувань. Культура - результат громадських впливів, передається і підтримується головним чином через навчання; всередині підприємства проявляється через поведінку. Багато моделей поведінки засвоюються безпосередньо через стратегії, плани, процедури.
Імідж підприємства визначається тим враженням, яке створюється за допомогою співробітників, клієнтів і спілкуванням в цілому. Культура та імідж підприємства підкріплюється або послаблюється репутацією: послідовно чи підприємство у своїй діяльності і досягненні цілей, як воно виглядає в порівнянні з іншими підприємствами в даній галузі, чи привертає вона хороших людей.
Виявивши сильні і слабкі сторони і зваживши фактори за ступенем важливості, керівництво може визначити функціональні зони, що вимагають негайного втручання або можуть почекати, а також ті, на які можна спертися при розробці та реалізації стратегії підприємства. [6, 10]

Глава 2. Практична частина

2.1. Організаційно - економічна характеристика ЗАТ «Білгородський цемент»

Повне та скорочене найменування підприємства. Закрите акціонерне товариство «Білгородський цемент», ЗАТ «Белцемент».
Дата реєстрації підприємства. «Білгородський цемент» є юридичною особою і зареєстрована як закрите акціонерне товариство "Бєлгородський цемент" Державної Реєстраційної палатою 25.04.96 року (свідоцтво № Р-540.16.1).
Поштова та юридична адреса підприємства: 308015, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Фрунзе, пл. Цемзаводів.
Основні види діяльності. Виробництво цементу, клінкеру, крейди, калійно-вапняних добрив, здійснення будівельних робіт, посередницька діяльність, реалізація власної продукції та послуг в Російській Федерації і за кордоном, послуги з переробки давальницької сировини.
Організаційно - пpавовое форма підприємства. Закрите Акціонерне Товариство. Правове становище акціонерного товариства, права і обов'язки акціонерів визначаються відповідно до Цивільного Кодексу РФ і законом про акціонерні товариства (Федеральний закон від 8 липня 1999 р. № 138-ФЗ).
Форма власності. Приватна.
Включено до державного реєстру Російської Федерації підприємств - монополістів: Федеральний.
Організаційна структура управління підприємством (див. Додаток 1).
Головним органом управління ЗАТ «Білгородський цемент» є загальні збори акціонерів. У проміжках між загальними зборами управління здійснює рада директорів, що складається з голови ради директорів, генерального директора і п'яти директорів.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ЗАТ «Білгородський цемент» від 17 червня 2004 року обраний наступний склад ради директорів: Батурина Є.М. - голова ради директорів, Батурин В. Н., Бурлаков О. Л., Гузь В. А., Солощанський О.М., Фомін В. О., Едель К. Є.
Рада директорів 19 листопада 2004 прийняв рішення про обрання Генеральним директором ЗАТ «Білгородський цемент» Фомінова Василя Івановича з 21 листопада 2004 року. [7]
Найважливішим фактором розвитку ЗАТ «Білгородський цемент» як підприємства, що використовує стратегію вперед що йде інтеграції є раціональна організаційна структура, тобто тип пристрою управління всередині підприємства. Організаційна структура в даний час обрана такою, щоб забезпечити реалізацію її стратегії. Оскільки з плином часу стратегії змінюються, то керівництвом вносяться і відповідні зміни в організаційній структурі.
На підприємстві використовується лінійно-функціональна структура управління. Вона являє собою принцип побудови управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал тощо). По кожній з них сформована ієрархія служб, що пронизує всю організацію від верху до низу.
У вертикально інтегрованих компаніях між основними блоками структури (одногалузевих бізнесами) спостерігається тісний технологічна взаємозв'язок. Виникає необхідність у формуванні штабних корпоративних груп, які займаються моніторингом, координацією і плануванням діяльності напрямків, а також оцінкою запропонованих керівництвом планів у різних сферах стратегічної та оперативної діяльності (маркетингу, виробництва і т.д.).
Наприклад, організація зовнішньоекономічної роботи на підприємстві складається з двох частин. Зовнішньоекономічною діяльністю з імпорту займається виробничо-технічний відділ на чолі з Пономарьовим Л.І., експортом займається відділ маркетингу та ЗЕД, на чолі з Дерін О.Ф. Вони займаються маркетинговими дослідженнями, аналізом ринків збуту, аналізом цін, гарантій, фінансової надійності фірм, що бажають співпрацювати з підприємством. Тому, основним механізмом координації діяльності має бути планування їх взаємодії, що здійснюється на корпоративному рівні менеджменту та система управління у високому ступені централізована
З урахуванням того, що інтереси кожного з відділів знаходяться в залежності від результатів діяльності інших, їх керівництво повинне мати можливість впливати на процеси прийняття рішень, пов'язаних з переведенням ресурсів у рамках вертикально інтегрованої системи.
Інтеграція. ЗАТ «Білгородський цемент» входить до складу холдингу ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп», який є найбільшим вітчизняним холдингом, що спеціалізується на виробництві і реалізації цементу, потужності якого досягають 33 млн. т. на рік. До складу холдингу входять ще 14 цементних заводів:
ЗАТ «Білгородський цемент» має два дочірні суспільства:
1. ТОВ «Рекорд - Центр». Види діяльності: оптова та роздрібна торгівля, гарантійний та післягарантійний ремонт апаратури.
2. ТОВ «Джерельце». Види діяльності: торгівля продовольчими товарами та громадське харчування.
Економічна характеристика. [8]
«Білгородський цемент» - одне з найбільших підприємств вітчизняної цементної промисловості. Його потужність складає 2,6 млн. т. В 2004 р. тут випущено 1,7 млн. т. цементу або на 13% більше, ніж у 2003 р. Всього за 55 років роботи підприємством було відвантажено більше 100 млн. т. продукції .
За 9 місяців 2005 року збільшено виробництво на 15,4%. Всього за цей період було випущено 1,45 млн. т. цементу.
Підприємство випускає продукцію:
1. Портландцемент (ГОСТ 10178-85): ПЦ 600 ДО; ПЦ 550 ДО; ПЦ 500 ДО;
ПЦ 500 ДО-Н; ПЦ 400 Д20; ШПЦ 400 ДО.
2. Портландцемент для виробництва азбестоцементних виробів (ТУ 21-26-18-91): (ПЦА), СEM I 42,5 N і CEM II / AS 32,5 N.
3. Клінкер портландцементний.
Всі марки цементу випускаються на заводі, сертифіковані в системі добровільної сертифікації ГОСТ Р. Дві марки сертифіковані випробувальною лабораторією Організації контролю якості Союзу німецьких цементних заводів (Дюссельдорф, ФРН) з EN-197-1: 2000 на відповідність СEM I 42,5 N і CEM II / AS 32,5 N. Крім того, ці марки цементу сертифіковані в Україні, Угорщині, Польщі, Словаччини, Естонії.
Продукція заводу не раз відзначалася різними міжнародними організаціями, а два види цементу ПЦ 500-ДО і ПЦ 400-Д 20 в 2004 році нагороджено Дипломом «100 кращих товарів Росії».
Основні економічні та фінансові показники діяльності підприємства показані в табл. 1. і табл. 2

Таблиця 1
Відвантаження продукції (тонн)
2002р.
2003р.
2004
Цемент
1628507
1025400
712711
Клінкер
108356
90486
306341, 44
Частка експортної продукції у відвантаженні за 2004 рік склала 17%.
Таблиця 2
Динаміка найважливіших економічних і фінансових показників діяльності підприємства (тис. крб.)
2002р.
2003р.
2004
Виручка від реалізації
967995
1518412
2300543
Розмір прибутку (збитку)
93530
(16035)
(7399)
Статутний капітал підприємства становить 168 920 крб. Розміщені звичайні іменні акції номінальною вартістю 5 рублів у кількості 39425 рублів і привілейовані іменні акції номінальною вартістю 5 рублів у кількості 3359 рублів.
При встановленні ціни підприємство використовує метод ціноутворення "Середні витрати плюс прибуток". Воно прагне призначити таку ціну на цемент, щоб вона повністю покривала всі витрати з його виробництва, розподілу і збуту, включаючи справедливу норму прибутку за прикладені зусилля і ризик (табл. 3).
Таблиця 3
Відпускні ціни і собівартість цементу (внутрішній ринок) (в російських рублях і доларах США за тонну)
2002р.
2003р.
2004р.
Курс долара США на
кінець року, руб.
28,16
30,14
31,78
Цементна промисловість Росії - у середньому
Відпускна
ціна
Руб.
423,56
512,41
556,20
Долл.
15,04
17,33
17,50
Собівар-
тість
Руб.
382,00
474,36
497,94
Долл.
13,56
15,74
15,67
ЗАТ «Білгородський цемент»
Відпускна
ціна
Руб.
278,91
333,5
390,69
Долл.
9,90
11,07
12,29
Собівар-
тість
Руб.
259,77
326,30
-
Долл.
9,22
10,83
-
Як видно з цієї таблиця відпускні ціни на продукцію ЗАТ «Білгородський цемент» значно нижче в середньому по країні.
Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві за 2004 р. склала 1337 чол. Фонд оплати праці працівників спискового складу 267 615, 1 тис. руб., З них середньомісячні виплати соціального характеру на одного працівника склала 162 рубля. Середньомісячний дохід на одного працюючого за 2004 рік склав 20447 руб.

2.2. Аналіз сильних і слабких сторін ЗАТ «Білгородський цемент»

2.2.1. Аналіз конкуренції

Основними конкуренти ЗАТ "Бєлгородський цемент" на цементному ринку країни представлені у табл. 4.
Таблиця 4
Частки і ємність підприємств на цементному ринку України
Підприємство
Виробництво цементу
за 2004 р. (тис. т.)
Частка в загальному обсязі,%
ЗАТ «Білгородський цемент»
1616, 5
4, 29
ВАТ «Осколцемент»
2218, 8
5, 90
ВАТ «Мальцовцемент»
3591, 3
9, 5
ВАТ «Себряковцемент»
1614, 0
4, 28
ВАТ «Липецькцемент»
1487, 0
3, 95
Інші підприємства
27162, 5
72, 08
ВСЬОГО
37690, 1
100

Для наочного зображення за даними таблиці побудуємо діаграму.
Малюнок 2. Частки підприємств на цементному ринку України
Одним з основних конкурентів на ринку Європейської частини Росії і основним конкурентом на ринку м. Бєлгорода та області є підприємство ВАТ «Осколцемент». Перевагою Оскольського заводу є те, що він новіший, а, отже, більш сучасний, а значить, обладнання має менший знос і технологія виробництва сучасніша (сухий спосіб). На заводі встановлено фінська пакувальна лінія, що дозволяє звести нанівець втрати при тарування. Якість цементу виробленого в Старому Осколі не вище Білгородського, але програє в ціні. Старооскольський завод в 1,5 рази потужніше Білгородського. [9]
Таким чином, ЗАТ «Білгородський цемент» досить сильний конкурент ВАТ «Осколцемент» і ВАТ «Липецькцемент», це в більшій мірі обумовлено експортом цементу, що, тим не менш, не спростовує сильну позицію підприємства.

2.2.2. Система маркетингу та збуту

Загострення конкурентної боротьби на ринку цементної промисловості об'єктивно підвищує затребуваність маркетингу як основного інструменту дослідження ринку.
Маркетингова діяльність на підприємстві являє собою комплекс заходів, що ставлять метою дослідження таких питань, як:
Ø вивчення споживача;
Ø дослідження мотивів його поведінки на ринку;
Ø аналіз власне ринку підприємства;
Ø дослідження продукту;
Ø аналіз форм і каналів збуту;
Ø аналіз обсягу товарообігу підприємства;
Ø вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції;
Ø визначення найбільш ефективних способів просування товарів на ринку.
У ЗАТ «Білгородський цемент» є відділ маркетингу, який займається вивченням ринку, його проблемами та перспективами, проводить заходи щодо стимулювання збуту (всілякі реклами, виставки).
Маркетологи стежать за тим, щоб товар відповідав російським і європейським стандартам, був конкурентоспроможним і відповідав запитам споживачів. Вивчаючи попит і пропозиції на ринку цементу, фахівці маркетингового відділу проводять дослідження з метою вивчення ємності та характеру ринку, рівня цін і цінової еластичності попиту і пропозиції, ступеня та умов ринкової конкуренції та приймає відповідні рішення.
Проте відділ маркетингу на підприємстві не займається розробкою асортиментної і товарної політики. Для цього в ЗАТ «Білгородський цемент» є відділ збуту. У відділі збуту є керуючий збутом, який займається функціонуванням попиту на товар і розробляє комплекс заходів зі стимулювання збуту. У цьому відділі також є і управляючий асортиментом, який займається вивчення факторів, що впливають на формування асортименту підприємства та реалізує асортиментну політику, що проводиться підприємством.
Так як на підприємстві ЗАТ «Білгородський цемент» використовується стратегія обмеженого росту, то при цій стратегії цілі розвитку встановлюються «від досягнутого» і коректуються на умови, що змінюються.
Основними каналами розподілу продукції заводу є: підприємства роздрібної торгівлі; оптові підприємства; безпосередньо відділ збуту на підприємстві.
Вигідне географічне розташування підприємства (42 км від російсько-українського кордону) дозволяють успішно проводити експортно-імпортні операції. Найкоротший шлях до портів Азовського і Чорного морів, до Європи транзитом через Україну дає можливість експортувати продукцію з найменшими витратами з доставки партнерам. Налагоджені виробничі зв'язки з експедиторськими фірмами і портами дають можливість заводу доставляти продукцію на вимогу партнерів по всьому світу.
Найбільш великими споживачами цементу ЗАТ «Білгородський цемент» є білгородські підприємства, що виробляють будівельні матеріали на його основі. На ВАТ «БелАЦІ» щороку поставляються більше 16% цементу. Також збут цементу здійснюється в Московський регіон, Смоленську, Курську та ін області (табл. 5).

Таблиця 5
Найбільш великі споживачі цементу ЗАТ «Білгородський цемент»
Підприємства
Споживання
частка,%
ВАТ «БелАЦІ», м. Білгород, вул. Мічуріна
300000
16,5
ВАТ «Бєлгородський завод ЗБК-1», вул. Комунальна 5
20000
1,1
ВАТ «Белгородстройдеталь», вул. Мічуріна
15000
0,8
Мостозагонів - 18, м. Москва вул. Земляний вал
10000
0,55
Мостозагонів - 90, Московська область, м. Дмитров
8000
0,45
Дмитровський ЖБК, Московська область, м. Дмитров
9000
0,5
ЗАТ «Смоленський завод ЗБВ-2», м. Смоленськ
19000
1,04
ВАТ «Курський завод КПД», м. Курськ
8000
0,45
Магазин ЗАТ «Білгородський цемент»
36000
2
Інші
1399 800
76,6
Разом
1824 800
100
Таким чином, основними споживачами цементу є підприємства, що виробляють збірні залізобетонні конструкції та вироби, товарний бетон, будівельний розчин, азбестоцементні вироби, а також домобудівні комбінати, будівельні організації, що здійснюють як житлове, цивільне, так і промислового будівництва. Крім того, є досить перспективна група споживачів цементу - населення, що використовує цемент для індивідуального, садового і цивільного будівництва.
Основними формами стимулювання збуту на підприємстві є засоби масової інформації (газети, місцеве телебачення), наочна агітація (рекламні щити) та участь у міжнародних виставках.
Відділ маркетингу намагається давати рекламу і в періодичні видання, які виходять на території Черноземья. Це сприяє збільшенню обсягів продажів.
Підприємство має свій сайт в Інтернет (www. eurocem.ru), на якому розміщено багато інформації рекламного характеру (відомості про компанію, партнерів, галузеві огляди і т. п.) (див. Додаток 2).
Завод бере участь у виставках будівельних матеріалів, проходять як на території Росії, так і за кордоном (Україна, Болгарія, Югославія та ін.)

2.2.3. Аналіз фінансового стану

Позики і кредити па початок 2004 р. склали 163 000 тис.руб., На кінець звітного періоду 287 170 тис.руб. Кредитна історія за кредитами та позиками, отриманими від інших організацій додається (табл. 6).
Таблиця 6
Витрати по звичайних видах діяльності
На початок року
На кінець року
Матеріальні витрати
285332
149044
Витрати на оплату праці
144151
108604
Відрахування на соц.нужди
47316
38324
Амортизація
13751
11850
Інші витрати
788450
438252
Витрати на наук.-дослідже. роботи
70085
62253
Інвестиційна діяльність підприємства - вкладення у необоротні активи склала:
На 01.01.2004р. 70 300 тис.руб. На 01.12.2004г. 103 063тис.руб.
Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи склали:
На 01.01.2004р. 150 тис.руб. На 01.12.2004г. 123 тис.руб
Витрати на освоєння природних ресурсів склали:
На 01.01.2004р 801 тис.руб. На 01.12.2004г. 768 тис.руб.
Облік та амортизація основних засобів представлені в табл. 7
Таблиця 7
Основні засоби (тис. грн.)
Найменування
Наявність
Надійшло
Вибуло
Наявність
На початок року
На кінець року
Будинки
126351
1027
-
127378
Споруди
118032
1913
751
119194
Машини та обладнаний.
195742
34388
1964
228 1 66
Транспортні засоби
17436
632
107
17961
Произ. і госп. інв-р'
5403
2141
283
7 261
Багаторічні засаджу.
323
323
Земельні ділянки
33159
33159
Амортизація основних засобів
Найменування
На початок року
На кінець року
Будинки і споруди
101658
104181
Машини, обладнання, транспортні ср-ва
147063
156463
Інших
7522
8215
Передано об'єктів ОЗ
На консервацію
20278
16278

Організація застосовує лінійний спосіб списання витрат по НДДКР, прийнятий термін використання щодо розробок встановлений рівним 3 роки.
У зв'язку з ефективним використанням виробничих потужностей, збільшилися показники всієї виробничої діяльності підприємства. За 2004 рік його потужності були використані за клінкером на 86,8%, по цементу на -64,4%, що вплинуло на результати роботи за минулий період.
Вартість майна за минулий період надана в табл. 8
Таблиця 8
Вартість майна на кінець 2004 р.
Складові майна
На початок періоду
На кінець періоду
Тис.руб.
%
Тис. руб.
%
Необоротні активи
320 028
54
377502
52,47
Виробничі запаси
164 907
28
156500
21,75
Мобільні оборотні кошти (грошові і короткострокові фінансові вкладення)
1 509
0,26
21084
2.9
Дебіторська заборгованість
102452
17, 74
164393
22, 88
РАЗОМ
588 896
100
719479
100
Вартість майна та джерел його придбання за минулий період збільшилася. У цілому майна стало більше на 130583 тис.руб. Збільшення майна підприємства в основному йшло за рахунок придбання обладнання і свідчить про збереження майнового потенціалу. [8]

2.2.4. Зведений аналіз сильних і слабких сторін

Для оцінки сильних і слабких сторін підприємства скористаємося таблицею 9.
Таблиця 9
Сильні і слабкі сторони підприємства
Аспект середовища
Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Виробництво.
1. Висока конкурентоспроможність продукції.
2. Можливість виробляти продукцію на рівні світових стандартів якості.
3. Щодо висока якість продукції, постійне його поліпшення.
4. Є власна сировинна база.
1. Висока енергоємність виробництва.
2. Високі ціни.
3. Негативний вплив виробництва на екологію області.
4. Продукція виробляється застарілим «мокрим способом».
2. Кадри.
1. Підготовка та підвищення кваліфікації виробничих і наукових кадрів.
2. Робітники зі стажем.
3. Робітники з вищою технічною освітою.
1. Відсутність стимулів до підвищення продуктивності.
2. Плинність кадрів.
3. Не дуже високий рівень мотивації праці.
3. Маркетинг.
1. Ефективна система збуту готової продукції.
2. Збір інформації про ринки збуту.
3. Широкі можливості збуту своєї продукції
1. Недостатні маркетингові дослідження.
2. Недостатньо кваліфікована маркетингова політика.
3. Слабка рекламна компанія.
4. Організація.
1. Налагоджене партнерство з постачальниками.
2. Ефективна взаємодія різних структурних підрозділів.
3. Чіткий поділ праці, професійна спеціалізація.
1. Залежність від постачальників.
2. Відсутність відділів, що займаються інноваційною діяльністю.
5. Фінанси.
1. Підприємство залишається фінансово незалежним.
2. Досить швидка оборотність коштів.
3. Достатня кількість власних оборотних коштів.
1. Великий обсяг дебіторської заборгованості.
2. Відсутність довгострокових джерел фінансування.

З цього аналізу видно, що слабкими сторонами підприємства є висока енергоємність виробництва, досить високі ціни на вироблену продукцію, негативний вплив виробництва на екологію області та ін Але всього цього можна уникнути, використовуючи наявні у підприємства можливості.
Основними напрямами розвитку заводу є:
· Задоволення вимог будівельного комплексу в асортименті та будівельно-технічні властивості цементу;
· Технічне переозброєння і реконструкція заводу з метою оновлення основних фондів, впровадження високоефективних енергозберігаючих технологій та доведення частки сухого способу виробництва цементу до 40-50%;
· Організація виробництва нових видів цементу з урахуванням сучасних вимог будівельного комплексу Росії;
· Зміцнення експортного потенціалу;
· Вдосконалення технологій виробництва та обладнання для випуску цементу;
· Зменшення шкідливих викидів в атмосферу та поліпшення умов праці;
· Розробка і впровадження нового стандарту на цемент, гармонізованого в частині технічних вимог до цементів загальнобудівельного призначення з європейським стандартом EN 197-1 та інших галузевих стандартів;
· Повсюдне впровадження автоматизованої системи обліку витрати палива та електроенергії по всьому технологічному циклу цементних підприємств;
· Підготовка та підвищення кваліфікації виробничих і наукових кадрів.
Для більш повного задоволення ринку високоякісним цементом у 2004 році закінчено будівництво нового цеху помолу цементу з трьома цементними млинами потужністю 1 млн. тонн, що дозволить довести загальні потужності з помолу цементу до 3,6 млн. тонн цементу в рік.

Висновок

У результаті проведеного дослідження на тему: «Аналіз сильних і слабких сторін підприємства в систематичному стратегічному менеджменті (на прикладі ЗАТ« Білгородський цемент »)» можна зробити ряд висновків:
ЗАТ «Білгородський цемент» є підприємством, що використовує стратегію вперед що йде інтеграції.
Сили і можливості
1. Підприємство ЗАТ «Білгородський цемент» займає велику питому вагу на цементному ринку області, крім того, є можливість розширення ринків збуту;
2. Можливість виробляти продукцію на рівні світових стандартів якості;
3. Популярність і надійність підприємства підкріплюється економічним зростанням і збільшенням ділової активності;
4. Продукція заводу добре відома будівельним компаніям Росії, крім того, є зацікавленість зарубіжних партнерів у співпраці;
5. Вигідне географічне розташування дає можливість успішно проводити експортно-імпортні операції:
6. Великий асортимент продукції та високий обсяг її випуску.
Слабкості та можливості
1. Висока енергоємність виробництва, але на підприємстві активно ведеться впровадження нових технологій;
2. Відносно високі ціни виробленої продукції, але зниження витрат на виробництво веде до зниження собівартості;
3. Діяльність підприємства чинить негативний вплив на екологію області, але оновлення і модернізація обладнання дозволять зменшити екологічні проблеми.

Список використаних літературних джерел
1. Боумен К. Основи стратегічного менеджменту: пров. з англійської / К. Боумен. - М: Юніті, 1997 .- 367с.
2. Виханский О. С. Менеджмент. / О. С. Виханский, А. І. Наумов. - М.: Економіст, 2003 - 528 с.
3. Виханский О.І. Стратегічне управління. / О.І. Виханский - М.: Юніті, 2000 .- 468 с.
4. Герчикова І.М. Менеджмент: Уч-к.-2-е вид., Перераб. і доп. / І.М. Герчикова-М.: Вид-во Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995. - 435 с.
5. Завгородня О.В. Маркетингове планування. / А. В. Завгородня, Д. О. Ямпольська - СПб: Пітер. 2002. - 352с.
6. Курс менеджменту. / / Під ред. Д. Д. Вачугова. - Ростов-на-Дону: Изд-во «Фенікс», 2003. - 512с.
7. Матеріали сайту ЗАТ «Білгородський цемент». http://eurocem. ru /
8. Пояснювальна записка до бухгалтерського звіту за 2004 рік ЗАТ «Білгородський цемент».
9. Виробництво цементу в Росії: підсумки і прогнози / / «СтройПРОФІль» - 2003. - № 6. - С. 29-31.
10. Стратегії та структури холдингових компаній / / Економіка і Час. - 2000. - № 48 (335). - С. 3-6.
11. Томпсон А.А. Стратегічний менеджмент. / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд - М.: «Банки та Біржі», 1998. - 564с.
12. Тринога А.А. Стратегічний менеджмент .- / А.А Тринога. - Харків: «Прапор», 2001. - 352 с.
13. Уткін Е.А. Курс менеджменту: Підручник для Вузів / Е. А. Уткін-М.: Вид-во "Зерцало", 2001. - 402 с.
14. Шубін В.І. Сучасний стан та перспективи виробництва цементу в Росії / В.І. Шубін / / «Цемент та його застосування» - 2003. - № 6.-С. 25-29
15. Южаева В.С. Менеджмент. Навчальний посібник. / В. С. Южаева - М.: ІТК «Дашков і К0», 2004 - 104с.

Додаток 1Малюнок 3. Схема управління ЗАТ «Білгородський цемент»

Додаток 2

Компанія «ЄВРОЦЕМЕНТ груп» випускає цемент різних марок, який поставляється навалом і в упаковці, а також мінеральний порошок для виробництва асфальту, бетон, розчин. У майбутньому планується збільшити випуск високомарочних і спеціальних цементів.
Цемент
Компанія «ЄВРОЦЕМЕНТ груп» пропонує високоякісний цемент різних марок, який поставляється навалом і в упаковці.
Прейскурант оптових цін на цемент, що доставляється покупцям залізничним транспортом за більш ніж 20 регіонах Росії.
Прейскурант цін на цемент для самовивозу по Москві і Московській області.
Бетон і розчин
ТОВ «ЄВРОБЕТОН» пропонує високоякісний бетон і розчин різних марок, що відпускається зі столичних розчино-бетонних вузлів.
Прейскурант оптових цін на готові суміші, що доставляються автомобільним транспортом по Москві і Московській області.
Мінеральний порошок
ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп» пропонує навальний мінеральний порошок.
Прейскурант оптових цін на мінеральний порошок, що доставляється автомобільним транспортом по Москві і Московській області.
Вся продукція, вироблена фірмою «ЄВРОЦЕМЕНТ груп», має сертифікати відповідності якості в системах: ГОСТ РФ і «Мосстройсертіфікація». Деякі види цементу випробувані не тільки на відповідність діючим стандартам Російської Федерації, але і на відповідність євростандартом: EN 197-1: 2000.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
173.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз сильних і слабких сторін ресторану Dolce People
Аналіз сильних та слабких сторін фірми маркетингових можливостей та загроз
Оцінка сильних і слабких сторін фірми методом SWOT аналізу
Види травматичних діафрагмальних гриж Справжні грижі слабких місць діафрагми Грижі стравохідного отвору
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ТОВ Суперстрой-Перм
Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства на прикладі конкретного підприємства
Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства (на прикладі конкретного підприємства)
Аналіз витрат підприємства на охорону навколишнього середовища в системі фінансової діяльності підприємства
Аналіз основного і оборотного капіталу Аналіз фінансової стійкості підприємства
© Усі права захищені
написати до нас