Аналіз роботи товарних бірж

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МОСКОВСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра бізнесу та фінансів

Курсова робота

з курсу "Основи бізнесу".

"ТОВАPНИЕ БІPЖІ"

Роботу виконав

студент групи ЗИ-311

Шифр 91-002

Москва-1994

ЗМІСТ:

1.Історія розвитку біржової торгівлі на Заході ......... 3

2.Особливості розвитку товарних бірж в Росії .......... 5

3.Органи управління товарної біржі ..................... 8

4.Організація роботи товарних бірж ..................... 10

5.Основні типи біржових операцій ...................... 12

6.Основние економічні показники та аналіз роботи

товарних бірж ........................................ 15

7.Тенденціі у розвитку товарних бірж ................... 16

Висновок ............................................. 18

Список використаної літератури ....................... 19

ТОВАPНИЕ БІPЖІ

1.Історія розвитку БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ЗАХОДІ.

Товарна біржа як продукт розвитку ринкових відносин пройшла тривалий шлях розвитку. З'являлися нові функції, перетворювався характер угод, відбувалася поступова трансформація економічної спрямованості біржі. У своєму розвитку товарна біржа пройшла декілька етапів: від оптового ринку, де операції здійснювалися з наявними партіями товару, до сучасного ф'ючерсного ринку. Спочатку виникла біржа реального товару. Її отли-чанням значних рисами, які притаманні і сучасним бірж, були регулярність поновлення торгу, приуроченість торгівлі до певного місця і підпорядкованість заздалегідь встановленим правилам. Найбільш характерним типом біржових опе-рацій були операції з готівковим товаром. На цьому етапі бір-жевая торгівля лише встановлювала зв'язок між експортером і імпортером, купцем і виробником або споживачем. Промислова революція викликала величезне розширення попиту на сировину і продовольство, призвела до збільшення об'єк-ема та номенклатури торгівлі, посилила вимоги до однорідної-ності якості товару і регулярності постачань. Швидкі темпи зростання торговельного обороту, виникнення світового ринку зат-рудні ведення торгівлі на основі наявних партій товару. Різкі коливання цін, помітно підвищуючи ризики, обмежують впевненість в отриманні прибутку. У результаті провідну роль у біржових операціях набули угоди на термін з реальним това-ром (форвард), гарантували капіталістам поставку товару необхідного якості в потрібний термін за цінами, що забезпечувало можливість отримання прибутку. За рахунок форвардних угод знижувалися витрати на транспортування, перевантаження товарів та перевірку їх якості у зв'язку з тим, що при укладенні зро-лок на біржах передавався не сам товар, а право на його напів-чення. Біржа реального товару у своїй вищій формі придбала такі відмітні риси, як вчинення угод на основі опису якості за відсутності самого товару; специфічний притаманний лише біржі характер угод: зустрічні предло-вання покупців і продавців; торгівля масовими, однород-ними, порівнянними за якістю товарами , окремі партії ко-торих взаємозамінні; спекулятивність. У міру монополізації ринків значення бірж реального товару падало. Разом з тим з'явився і став швидко розви-ватися абсолютно новий тип товарної біржі - ф'ючерсна бір-жа.

У теперішній час біржі реального товару збереглися лише в деяких країнах і мають незначні обороти. У розвинених капіталістичних країнах бірж реального товару майже не залишилося. У сучасних умовах ф'ючерсна торгів-ля є основною формою біржової торгівлі.

Перші ф'ючерсні ринки виникли у другій половині XIX століття. Основними ознаками ф'ючерсної торгівлі є:

1) Фіктивний характер угод, тобто здійснення купівлі-продажу, при якій обмін товарів майже відсутній (реальні поставки становлять 1-2% всього обороту), оскільки зобов'язання сторін по угоді припиняються шляхом зворотної операції з виплатою різниці в цінах.

2) Переважно непрямий зв'язок з ринком реального товару (через хеджування, а не через поставку товару).

3) Заздалегідь суворо певна і уніфікована, позбавлена ​​будь-яких індивідуальних особливостей споживча вартість товару, певна кількість якого потенційно представляє біржовий контракт, вживаний в якості-ве носія ціни, безпосередньо прирівнюється до грошей і обмінюваного ними будь-який момент (у разі поставки то-вару за ф'ючерсним контрактом продавець має право поставити товар будь-якої якості і походження, передбачених пра-вилами біржі).

4) Повна уніфікація умов у відношенні кількості дозволеного до поставки товару, місця і строків поставки.

5) безособливість угод та заменимость контрагентів із них, так як вони полягають не між конкретними продавцем і покупцем, а між ними (а частіше між їх брокерами) і розрахунковою палатою - спеціальною організацією при біржі, іг-рающей роль гаранта виконання зобов'язань сторін при по - купки чи продажу ними біржових контрактів. При цьому сама біржа не виступає в якості однієї зі сторін у контракті або на боці одного з партнерів.

У ф'ючерсних операціях збережена повну свободу сторін лише у відношенні ціни і обмежена - у виборі терміну пос-тавки товару; всі ж інші умови угоди суворо регла-ментіровани і не залежать від волі що беруть участь в угоді сто-рон.

2.Особенности розвитку ТОВАРНИХ БІРЖ В РОСІЇ.

Товарні біржі в Росії виникли на рубежі XX століття в місцях найбільшої концентрації торгового попиту і пропози-ня і розвивалися в залежності від цілого ряду географічного-ких, економічних та історичних факторів. До 1914 року в Росії діяло 115 товарних бірж. З початком першої миро-вої війни офіційні біржі були закриті і діяли нео-Офіційні - "чорні" біржі. Російські дореволюційні біржі багато в чому відрізнялися від західноєвропейських і американських. Основна відмінність укладаючи-лось в тому, що хоча на російських біржах і виробили поняття замінних товарів, але спеціальних біржових угод, при кото-яких сторони домовляються лише по двом умовам: по ціні і по терміну, а кількість повинна дорівнювати певної нор-ме або кратно їй, не знали. Деякі біржі встановлювали тільки мінімум біржової угоди (за кількістю або вартість Рахунки-ти), але не вводили кратності. Інші ж біржі не вводили ні-яких обмежень щодо кількості товару, крім того на російських біржах укладалися угоди і з незамінними това-рами.

Перші радянські товарні біржі виникли в 1921 році з ініціативи місцевих кооперативних організацій, що були у той час найбільш великими учасниками ринкового обороту. Їх організуючий вплив було направлено на раціоналізацію децентралізованого ринку. З 1922 року активізувалися державні органи, які прагнули регулювати розвиток цього процесу та визначити зміст діяльності бірж. У результаті відбулося поступове перетворення бірж в громадські організації, створені за типом асоціації за участю державних підприємств, кооперативних організа-цій, змішаних товариств, а також власників приватних торгових і промислових установ. Разом з тим різко збільшилася регулююча роль держави в розвитку торгівлі. Біржі ставали підвідомчими Комвнуторгу при СТО, встановлює дозвільний порядок їх відкриття, прийому в члени біржі. Статути бірж перероблялися відповідно до типо-вим статутом, розробленим комвнуторга. Надалі товар-ва біржа розглядалася як додатковий інструмент реа-лізації економічної політики держави. Відповідно з цим змінювався коло закріплених за нею функцій. В епоху непу радянські товарні біржі виникали при зруйнованому стані ринку, і саме з метою його відбудую-ня вони засновувалися у формах, які не відповідають економіці цього періоду. Створення товарних бірж у післяреволюційний час йшло неоднаково по районах: більшість бірж виникло в тих же містах, що і в дореволюційний час, деякі міста ос-талісь без товарних бірж; значна частина товарних бірж виникла в адміністративних центрах у зв'язку з новим націо-нально- територіальним деленіем.К початку 1924 року була пів-ністю відновлена ​​вся довоєнна біржова мережа. В епоху непу біржі виконували посередницькі функції, а також розглядалися як інструмент, покликаний самостійно-тельно регулювати ринок за рахунок встановлення єдиних цін. З часом все більшого значення набув обліково-контрольний аспект діяльності бірж. Біржова статистика дозволяла контролювати різні відомства, стан окремих від-раслей і навіть окремих підприємств. Завдяки їй державної адмін-тво мало уявлення про товарні запаси в основних конт-рагентов, про рух цін, про ринкову кон'юнктуру. Основні ж посередницькі функції бірж виконувалися не повністю. У 1924-1925 роках частка задоволеного попиту становила 60-65%, а пропозиція - 50-60%. Низький був рівень відвідує-мости, співвідношення угод і кількості відвідувачів, розмір угод. Головною причиною, котра визначила слабкість посеред-технічній роботи радянських бірж, був товарний дефіцит (дзв-ний руйнуванням економіки в результаті воєн і революцій), в умовах якого біржове посередництво стає еко-номічного нежиттєвим.

Свого найбільшого розвитку біржова торгівля в роки непу досягла восени 1926 року. На 1 жовтня 1926 року в країні налічувалося 114 товарних бірж. Державні і кооперативні організації складали 67%, а приватні особи - 33% членів бірж. Надалі, в умовах згортання непу і курсу на жорстку централізацію в управлінні народним господарством начи-нает послідовно проводитися лінія на ліквідацію товар-них бірж. У грудні 1926 року прийнято рішення про скорочення їх числа до 14 і звуженні їх функцій, а в лютому 1930 року - про їх ліквідацію. У 1990 році почалося масове створення товарних бірж. Реорганізація системи матеріально-технічного постачання призвела до їх швидкого розвитку. До лютого 1992 року їх кіль-кість досягло 400. Біржі організуються як акціонерні про-вин закритого типу. У якості засновників виступають підприємства та організації, органи управління, спільні підприємства, іноземні та приватні фірми і особи. Найбільш великими з нині діючих є Московс-кая товарна біржа, зареєстрована 19.05.90 р., і Рос-сійських товарно-сировинна біржа, зареєстрована 12.12.90г.

3.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ.

Управління біржею здійснюється як її членами, так і найманим персоналом. Вищим органом керівництва біржі являє-ся Рада директорів (керівників). Рада обирається членами біржі. До його складу входять як члени, так і декілька дирек-торів не членів біржі. Політика, правила і норми біржової торгівлі встановлюються Радою директорів і проводяться в життя комітетами, які складаються з членів біржі, яких призначає мих Радою директорів або обираються членами біржі. Комітетом ти відповідають перед Радою директорів. Члени комітетів рабо-тануть без відповідної оплати. Вони виносять рекомендації і допомагають Раді директорів, а також виконують конкретні обов'язки по функціонуванню бірж, покладені на них відповідно до правил регулювання. Найманий персонал біржі не має яких-небудь прав з торгівлі або право голосу. Кількість персоналу і його обов'язки визначаються Радою директорів. Персонал виконує доручення Ради директорів та комітетів, а організаційна структура персоналу часто відповід-ветствует функцій різних комітетів. Структура кожної біржі має свою специфіку, але основ-ні риси організації управління бірж носять загальний характер. Число комітетів коливається від 8 до 40, але основними є такі комітети, які є практично на кожній бир-ж. Комітет з прийому нових членів розглядає всі обра-домлення про вступ в члени біржі; зустрічається з кандидатом, щоб встановити, чи відповідає він фінансовим вимогам бір-жі, якими особистими якостями володіє і т.п. Рекомендації комітету подаються Раді директорів, який вирішує питання про прийняття кандидата в члени біржі шляхом голосування. Арбітражний комітет призначає арбітрів для вирішення суперечок між членами, а також у разі звернення клієн-тов-не членів при виникненні спорів між ними і членами біржі. Можуть розглядатися спори за якістю, термінами вико-нання наказів клієнта, термінів постачання, платежу і т.д. Комітет з ділової етики виконує функцію журі засідань телей по внутрішніх дисциплінарних питань біржі. Якщо пер-сона біржі вважає, що член біржі порушив її правила, він може винести це питання на розгляд комітету. На комі-тет виноситься рішення про обгрунтованість такої заяви. У випадку, якщо комітет вважатиме, що порушення мало місце (наприклад, член біржі неправильно виконав наказ клієнта), він дає дозвіл представникові персоналу біржі представити скаргу члену біржі, а сам передає питання для вирішення у наб-людательний комітет. Наглядовий комітет розглядає суперечки і виносить рішення з усіх дисциплінарних питань, які йому переду-ет комітет з ділової етики. Наглядовий комітет заслухані-кість свідчення як персоналу біржі, так і провинився члена, вирішує, чи було порушення, і якщо було, то виносить покарання. Контрольний комітет веде спостереження за ділової актив-ністю на біржі, величиною відкритої позиції (тобто числом ув'язнених і Неліквідоване на кінець дня біржових конт-Ракта), за тим, як йде ліквідація контрактів з закінчуються терміни поставки, за ходом поставки реального товару за бір-жевим контрактами, концентрацією біржових контрактів в руках окремих фірм, щоб перешкоджати створенню штучного дефіциту товару на складах біржі і маніпуляціям з цінами. Комітет з нових товарів вивчає потенційні можли-ності торгівлі новими товарами на біржі. Спільно з персо-налом біржі проводить оцінку ефективності введення нових контрактів, спостерігає за підготовкою економічних дослід-жень та інших матеріалів з обгрунтування та ведення торгівлі новими товарами. Ринговим комітет спостерігає за тим, як брокери укладаючи-ють угоди в біржовому кільці. Комітет має повноваження покарати члена біржі за порушення правил поведінки в біржі-вом кільці. Наприклад, якщо брокер робить пропозиції продати або купити контракти у формі, яка не відповідає при-нятой на біржі, член комітету тут же на місці може накласти на нього штраф. Функції інших комітетів - ревізійного, фінансово-го, товарних випливають з їхніх назв. Незважаючи на великі зміни в технічному забезпеченні торгівлі та у функціях товарних бірж, управління ними та їх ор-нізаційних пристрій, що мають вікові традиції і умовах а-ності, значною мірою залишаються незмінними.

4.Організація РОБОТИ ТОВАРНИХ БІРЖ.

Торгівлю в біржовому кільці здійснюють брокери і Ділі-ри - члени біржі, фізично присутні там. Вони укладаючи-ють угоди або за свій рахунок, або за рахунок клієнтів. Операції на товарній біржі відбуваються в біржовому кільці. Брокери в біржовому кільці підтримують контакти з клієнтами поза будинком біржі, використовуючи телефони, телетайпи, термінали ЕОМ та інші засоби зв'язку, а також через спеціальних розсильних. При встановленні часу торгівлі часто враховується той-який фактор, як наявність бірж відповідного товару в дру-гих країнах або часових поясах. Тим самим забезпечується практично цілодобова торгівля, що сприяє зростанню біржових операцій. Спрощенню укладення угод сприяє стандартизація основних умов контрактів. На деяких біржах, особливо сільськогосподарських то-варів, може поставлятися будь відповідає мінімальним тре-гам товар даної країни або вказаних в правилах біржі стран.На ряді інших бірж, перш за все кольорових і драгоцен-них металів, марка товару повинна заздалегідь реєструватися. Крім якості, в біржових контрактах уніфіковані і багато інші умови. Такі контракти називаються типовими, наприклад, на ф'ючерсних біржах торгівля ведеться тільки пар-тиями однієї величини, званими лотамі.Прічем використовуються сформовані одиниці виміру. Для активізації обороту, залучення максимальної чис-ла торговців біржі прагнуть сконцентрувати торгівлю таким чином, щоб товар поставлявся лише певні місяці, звані позиціями. Для кожного ринку характерні свої періоди активізації попиту і пропозиції, пов'язані в основному з сезонністю, наприклад, у сільськогосподарських товарів це обумовлено збором врожаю. Відповідно, призначаються міся-ці, на протязі яких дозволяють поставляти товар за тих контрактів, які були укладені і термін яких закінчується в цьому місяці. На біржах одночасно продається (відповідно, коти-ється) товар відразу з декількома термінами (місяцями) постав-ки, і чітке позначення кожного з них необхідно, щоб не сталося помилок. Важливим елементом уніфікації біржових контрактів являє-ся місце поставки товару. Біржі дозволяють продавцям постав-лять товар тільки в ті місця, де це передбачено правилами біржі. Це можуть бути склади, елеватори, сховища, банки, які мають спеціальну угоду з біржею і відповідальні визна-ленним критеріям. Вони можуть розташовуватися недалеко від біржі, або в інших місцях, які можуть знаходитися навіть в інших країнах, що забезпечують потреби та відповідають вимогам світової торгівлі. Крім стандартизації якості, термінів і місця постав-ки, величини контракту, умов розрахунку, можливого відхи-лення фактичного ваги партії від зазначеного в складському сві-детельствует ф'ючерсної біржі, особливо в США, під впливом законодавства стали обмежувати розмір коливань цін. Максимально допустимі протягом дня коливання цін, перевищення яких веде до припинення торгівлі, встановлені лише у США. Гранично можливі відхилення ціни вгору або вниз встановлюються від рівня цін при закритті біржі в пре-дидущій день. Вони спрямовані на те, щоб з метою запобіганні паніки на біржі дати час торговцям краще оцінити вплив тих чи інших факторів на ціни, зробити більш упо-рядкування процес розрахунків, запобігти невиправдані банк-ротства.

5.Основні ТИПИ БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ.

Економічну основу ф'ючерсної біржової торгівлі сос тавляет хеджування. Згідно з традиційною трактуванні, хеджування - це продаж (купівля) ф'ючерсного контракту проти предшеств-вавшись купівлі (продажу) рівної кількості того ж товару або еквівалентної кількості іншого товару, ціна якого змінюється паралельно ціні даного товару, з наміром припинити зобов'язання за угодою на ф'ючерсному ринку шляхом офсетного (зворотної) операції одночасно із завершенням опе-рації з реальним товаром і до настання терміну поставки за ф'ючерсним контрактом. Хеджування включає в себе баланс-вання зміни цін реального товару або зміни цін по угоді на термін з реальним товаром шляхом укладення одночасним-менной, але протилежної за напрямком угоди на ф'ючерс-ном ринку. Метою хеджування є зняття кредитних і цінових ризиків або їх мінімізація. Хеджування використовується не для отримання прибутку, а для страхування вже існуючої при-були або обмеження вже загрозливих втрат. За технікою здійснення хеджування розрізняють два ос-новних типи: хеджування продажем (або коротке), коли фірма продає ф'ючерсні контракти, і хеджування купівлею (його часто називають довгим), коли фірма набуває ф'ю-черсние контракти. Крім того, хеджування може бути здійснені через ществлено за допомогою особливого виду біржових операцій - опціо-ну. Коротке хеджування зазвичай використовується для забезпе-чення продажної ціни реального товару, який знаходиться або буде знаходитися у власності торговця, у фірми, пере-робної або добувної сировину, або у фермера. Довге хеджування застосовується як засіб, що гарантує закупівельну ціну для торговців і фірм, пере-робної і споживають сировину. У залежності від цілей виділяються наступні види хеджі-вання: звичайне (чисте), арбітражне, селективне і перед-захоплює. Звичайне (чисте) хеджування здійснюється для уникнення цінових ризиків і полягає в повному балансуванні по вре-мени і кількості протилежних за напрямком обов'язковим ств на ринку реального товару і ф'ючерсному ринку. Арбітражне, тобто враховує витрати на зберігання, хеджування здійснюється виключно для одержання вигоди з очікуваного сприятливої ​​зміни у співвідношенні цін реального товару і біржових котирувань з різними термінами ками поставки. Селективне хеджування відрізняється тим, що операція на ф'ючерсному ринку проводиться не одночасно з укладенням угоди на реальний товар і не на адекватну кількість. Шляхи виконання угоди на біржі значною мірою грунтується на очікуваному напрямі і ступеня зміни цін реального товару. Предвосхищающие хеджування полягає в купівлі або продажу ф'ючерсного контракту ще до того, як укладена угода з реальним товаром. Останні два види хеджування в сучасних умовах найбільш широко поширені. Хоча обсяг операцій хеджування неухильно зростає і вони продовжують складати економічну основу ф'ючерсної біржі-вої торгівлі, в останні роки більш високими темпами збіль-чивается обсяг спекулятивних угод. Спекулятивні операції складають важливу частину біржового обороту. Залежно від характеру біржових угод спекуляцію поділяють на такі види: спекуляція на підвищення цін - скуповування біржових контрактів-тов для подальшого перепродажу; спекуляція на зниження цін - продаж біржових контрактів-тов з метою їх подальшого відкупу; спекуляція на співвідношенні цін на ринках одного і того ж або взаємозамінних товарів або цін на товари з рiзними-ними термінами поставки. В останні час великого поширення набула так-же спекуляція опціонами (операції з премією), яка є особливою формою біржових угод з обмеженим ризиком. Вона ши-роко використовується і для хеджування. Хоча на угоди, що завершуються постачанням товару, прихо-диться надзвичайно мала частина біржового обороту, можливість постачання товару і саме постачання виконують важливу еко-кую функцію - забезпечують зв'язок ф'ючерсного ринку з ринком реального товару. Під опціоном розуміють особливий вид біржових угод з ог-зпечних в порівнянні зі звичайними ф'ючерсними операціями ризиком. Це договірне зобов'язання купити або продати оп-ределенний вид цінностей або фінансових прав по заздалегідь підключена в момент укладання угоди ціною в межах СОГ-ласованного періоду. В обмін на одержання такого права поку-Патель опціону сплачує його продавцю певну суму (премію). Опціони можуть полягати з товарами, цінними паперами, ф'ючерсними контрактами. По техніці здійснення розрізняють три основних типи опціону: опціон із правом купівлі або на покупку, використовуваний при грі на підвищення; опціон із правом продажу або на прода-жу, застосовуваний торговцями, коли вони розраховують на поні-ються цін; і подвійний опціон, що представляє собою комбінацію опціону на покупку і на продаж. Торгівля подвійними опціонами ведеться тільки в Англії. Опціон на покупку надає право, але не зобов'язує купити певний ф'ючерсний контракт, товар або нетоварну цін-ність за даною ціною. Опціон на продаж надає право, але не зобов'язує продати певний ф'ючерсний контракт, товар або нетоварну цін-ність за даною ціною. Термін опціону суворо фіксований. На англійських біржах опціон може бути здійснений тільки в момент закінчення стро-ка його дії. На біржах США угоди укладаються з опціону-ми, терміни дії і здійснення яких не збігаються. Різноманіття форм біржових операцій, постійне вдосконалення-налення практики біржової торгівлі створюють основу для ефективного функціонування ринкового механізму, зба-вання ринку, зниження витрат на придбання та реалізацію продукції. Навіть в умовах помітних коливань ринкових цін біржові операції дозволяють фірмам планувати свої витрати і прибуток на досить великі періоди, розробляти стра-тегію розвитку компаній з регульованим ризиком, гнучко соче-тать різні форми інвестицій, знижувати свої витрати на фінансуванню торгових операцій.

6.ОСНОВНИЕ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І АНАЛІЗ РОБОТИ

ТОВАРНИХ БІРЖ.

Особливості сучасних товарних бірж, правил і хутра-низма біржової торгівлі мають велике значення для формування-вання ринкових цін. Вивчення впливу біржі на ціни поз-воляет встановити причини та закономірності виникнення багатьох явищ на ринках біржових товарів і робить прогнозувати вання ринкової кон'юнктури більш достовірним. На будь-якому ринку з організованою ф'ючерсної торгівлею існує кілька видів цін. Найбільший інтерес представ-ляють ціни ф'ючерсних угод, або біржові котирування, і ціни по операціях на реальний товар. Біржові котирування є офіційними цінами по операціях, які укладаються на товар стандартного, перед-бачену біржовими правилами якості безпосередньо в біржовому кільці в офіційні години роботи біржі. Вони являють-ся головною інформацією про кон'юнктуру ринку, яку біржі дають підприємцям. Котируються тільки ті товари, операції по яких здійснений-ються систематично. Ціни по операціях, що укладаються в періоди вільної тор-Гауліт, звичайно окремо не публікуються, а включаються до розмах коливань біржових котирувань за день.

7.ТЕНДЕНЦІІ У РОЗВИТКУ ТОВАРНИХ БІРЖ.

Основною тенденцією розвитку біржі є рух від реального товару до ф'ючерсної формі торгівлі. У зв'язку з тим, що ф'ючерсні біржі є своєрідність-вими фінансовими інститутами, обслуговуючими торгівлю, одним з визначальних умов їх розвитку є стан ва-лютно-фінансової системи, а також наявність достатніх фінан-сових ресурсів. Як правило, ф'ючерсні біржі створюються в провідних фінансових центрах, де є широкі можливості для фінансування торгівлі і спекуляції біржовими товарами, які є при активній ф'ючерсній торгівлі зручними об'єктів-тами заставних операцій. Частка основних біржових товарів: сільськогосподарських (зернові, цукор, какао-боби, кава, масло-насіння і рости-тільні масла, текстильна сировина) і лісових товарів у сово-купно біржової товарної торгівлі у 80-ті роки знизилася, хоча вони по- раніше, займають в ній провідне місце. У другій половині 80-х років на ці товари припадало 70% біржових товарів. У біржову торгівлю поступово втягуються також деякі напівфабрикати і готові вироби: пиломатеріали, пряжа, продукти тваринництва та інші товари. Значну частину біржових товарів становлять дорогоцінні і кольорові-них металів, а також енергоносії. Істотне зростання біржової торгівлі привів до підвищення значення товарних бірж для товарних ринків сировини і продовольства. За багатьма їх видами біржові обороти в кілька разів перевищують обсяг світової торгівлі і світового виробнич-тва. Хоча реальні поставки на біржах звичайно не перевищують 5-10% світової торгівлі відповідними товарами, вплив бірж на ціни світового ринку і конкретних угод, а також на результати діяльності фірм дуже велике. В даний час біржова торгівля товарами зосереджена на по-чена в США, Японії і Великобританії. У 1981-1985 роках на американських біржах відбувалося 84% всіх ф'ючерсних угод з товарами у вартісному вираженні, у Великобританії - 8%, у Японії - 6%. Величезного зростання біржового обороту протягом пос-Ледней двох-трьох десятиліть сприяло впровадження нових технічних засобів, і перш за все ЕОМ. Так, установка в розрахункових палатах ЕОМ дозволила повністю вирішити проблеми автоматизації розрахунків з клієнтами, виписки всіх необхідних документів, пов'язаних з розрахунками, нарахування комісії, збе-гання інформації і т.д. Крім того, вдалося знизити витрати з обслуговування ф'ючерсної торгівлі, прискорити обробку до-документацiї та поліпшити її якість, створити технічні перед-посилки для розширення біржової торгівлі. Впровадження ЕОМ поз-воляет зосередити в одному центрі розрахунки відразу для ніс-кох бірж не тільки однієї країни, а й цілого ряду країн. Застосування ЕОМ на біржах дозволяє автоматизувати сам процес біржової торгівлі. Замість того, щоб писати ціни на спеціальних дошках, вводиться комп'ютерна система відеокоті-зміцненню корпоративних угруповань, тобто котирування передаються з периферійних пристроїв у біржовому кільці одночасно на кілька великих елект-ронних табло, підвішених над ним, на індивідуальні екрани брокерів і дилерів в телефонних будках біржового кільця, а також клієнтам, що знаходяться поза біржею. Використання комп'ю-ютерної мережі, відеокотіровок та інших новітніх технічних засобів дозволяє укладати угоди майже миттєво. На круп-кро американських біржах стала можлива цілодобова торгівля завдяки тому, що були введені елементи електрон-ної торгівлі у нічний час. В останні роки підприємцям-лись спроби створення електронних бірж. Плани впровадження раз-особистих систем електронної торгівлі розробляються низкою американських і англійських бірж.

ВИСНОВОК.

Товарна біржа як продукт ринкових відносин пройшла тривалий шлях еволюції від оптового ринку до ф'ючерсного ринку. Стійко високі темпи росту біржового обороту, по-явище нових функцій, залучення всі нових сфер економіки в біржову торгівлю вказують на великі можливості її даль-шого розвитку. Найбільш ймовірно, що в 90-і роки збіль-чітся число бірж за межами традиційних центрів біржової торгівлі - США, Великобританії та Японії. Можна також очіку-дати, що прискореними темпами будуть рости операції з фінансовим-вими інструментами, валютою та індексами цін. Найближчим часом почнеться масове впровадження автоматизованих систем торгівлі. Це призведе до зниження витрат на проведення біржових операцій та підвищення рухливості капіталів, що по-вищить ймовірність різких злетів або падінь цін у разі виникнення будь-яких особливих загальноекономічних або полі-тичних ситуацій.

Список використаних джерел:

1.Іващенко А.А. Товарна біржа.-М., "Міжнародні ставлення-

ня ", 1991.

2.Васільев Г.А., Каменєва Н.Г. Товарні біржі.-М., "Вища

школа ", 1991.

3.Толковий словник ринкової економікі.Второе, доповнене

ізданіе.-М., "Глорія", 1993.

4.Риночная економіка: Підручник: У 3 т. Т.2, ч.2. Основи

бизнеса.-М., "СОМІНТЕК", 1992.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
60кб. | скачати


Схожі роботи:
Біржові торги. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні
Біржові торги. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні
Історія бірж і робота товарних бірж
Історія діяльності товарних бірж в Україні
Ф`ючерсні операції товарних бірж в Росії
Аналіз фондових бірж Республіки Казахстан
Аналіз товарних запасів
Облік і аналіз товарних ресурсів організацій роздрібної торгівлі
Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости в оптовій торгівлі та в цілому по організації торгівлі
© Усі права захищені
написати до нас