Аналіз рентабельності підприємства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:

Введення. 2
Глава 1. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективної діяльності господарюючого суб'єкта. 3
Глава 2. Аналіз рівня і динаміки рентабельності господарюючого суб'єкта. Резерви збільшення фінансових результатів. 7
Висновок. 13
Бібліографія: 14
Додаток 1. 15


Введення

Ринок висуває певні вимоги до суб'єктів господарювання у плані організації та реалізації того чи іншого виду бізнесу.
Динамічність ринкових відносин обумовлює прийняття неординарних рішень, пов'язаних з фінансовими результатами діяльності. Для оцінки рівня ефективності роботи одержуваний результат - прибуток - зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами.
Рентабельність є відносний показник, який має властивість порівнянності, може бути використаний при порівнянні діяльності різних господарюючих суб'єктів. Рентабельність характеризує ступінь дохідності, вигідності, прибутковості.

Глава 1. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективної діяльності господарюючого суб'єкта

Вся підприємницька діяльність в умовах ринкових відносин ділиться на три види:
операційну (основну),
інвестиційну (вкладення коштів в акції, інші цінні папери, капітальні вкладення),
• фінансову (отримання і сплата дивідендів, відсотків і т. п.).
Відповідно до цього в аналізі фінансових показників використовуються наступні групи показників відносної прибутковості:
• рентабельність продукції, робіт, послуг,
• рентабельність виробничих фондів,
• рентабельність всього майна (всіх активів),
• рентабельність вкладень (інвестицій) і цінних
паперів.
Прибутковість продукції (робіт, послуг) характеризується наступними показниками:
• рентабельністю реалізації (обороту, продажів),
• рентабельністю випущеної продукції,
• рентабельністю окремих виробів.
Рентабельність реалізації (обороту, продаж) (Rпродаж (обігу)) визначається відношенням прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) (Пр) або чистого прибутку до величини виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів (Вр), вираженим у відсотках:
R продажів (обороту) = (Пр / Вр) х 100%.
Даний показник характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має господарюючий суб'єкт з рубля продажів, виконаних робіт, наданих послуг.
Рентабельність товарного випуску і окремих видів продукції (Rтв) визначається відношенням прибутку від випуску продукції або вироби певного виду (Пв) до собівартості товарного випуску продукції (Ств):
R тв = (Пв / Ств) х 100%.
Даний показник характеризує абсолютну суму (в копійках) або рівень (у відсотках) прибутку на один карбованець витрачених коштів.
Джерелами інформації для аналізу показників рентабельності продукції, робіт, послуг є форма № 2 бухгалтерської звітності, облікові регістри господарюючого суб'єкта.
На основі Програми 1 можна розрахувати рентабельність реалізації (обороту). За минулий рік вона становила 14,78% (17 080 / 115 600 х, 100%), за планом на звітний рік - 14,77% (17 080 / 107 500 х х 100%), за звітом - 16,92% (14 500 / 108 160 х 100%).
Звідси випливає, що в порівнянні з минулим роком рівень рентабельності підвищився на 2,14% (16,92% - 14,78%), а в порівнянні з планом на 2,15 (16,92% - 14,77%). Збільшення рентабельності обороту означає підвищення попиту на продукцію, роботи, послуги.
Зміни у рівні рентабельності реалізації (обороту) відбуваються під впливом змін у структурі реалізованої продукції та зміни рентабельності окремих видів виробів.
Рентабельність окремих видів виробів залежить від:
• рівня продажних цін,
• від рівня собівартості продукції.
Аналіз здійснюється в такій послідовності.
Визначають рівень рентабельності реалізації за планом, фактично за звітний рік, за попередній рік. Потім визначають об'єкт аналізу: з фактичного рівня рентабельності за звітний рік слід відняти плановий рівень рентабельності за звітний рік.
На зміну рівня рентабельності реалізованих видів продукції, робіт, послуг вплинули наступні фактори:
1. Зміна структури та асортименту продукції призводить до збільшення рентабельності реалізованої продукції (робіт, послуг). Для цього необхідно визначити:
а) рентабельність реалізації за попередній рік. Величина прибутку розрахована виходячи з обсягу, структури, цін і собівартості попереднього року.
R продажів (обороту) перед, року = = 17 080 / 115 600 х 100% = 14,78%.
б) рентабельність реалізації, розраховану при величині прибутку, яка визначається виходячи з обсягу і структури звітного року, але собівартості і ціни попереднього року.
R продажів (обороту) q ф. спред. z перед. = = 16 860 / 107 500 х 100% = 15,68%.
У результаті зміни структури і асортименту продукції рентабельність збільшилася на 0,9% (15,68% -14,78%).
2. Зміна собівартості. Для цього необхідно визначити рентабельність, виходячи з собівартості звітного та попереднього року, тобто обсяг і структура реалізованої продукції звітного року, собівартість звітного року, а ціни попереднього року, тобто необхідно виключити вплив зміни цін.
R продажів (обороту) з / с = (18 340 - 880) / 108 380 х х 100% = 16,11%.
У результаті зміни собівартості рентабельність реалізованої продукції підвищилася на 0,43% (16,11% -15,68%).
3. Зміна рівня цін. Рівень рентабельності визначається при прибутку, обчисленою при обсязі, структурі, собівартості і цінах звітного року.
R продажів (обороту) z = 18 340 / 108 380 х 100% = 16,92%.
У результаті зміни (збільшення) ціни рентабельність збільшилася на 0,81% (16,92% - 16,11%).
Сукупний вплив чинників становило 2,14% (+0,9% + 0,43% + 0,81%).
Отримані результати свідчать про те, що план за рівнем рентабельності перевиконано внаслідок зростання середнього рівня цін і питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації. Потім необхідно зробити факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції.
Аналіз рентабельності випуску окремих видів продукції здійснюється на основі даних планових і звітних калькуляцій. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від средньореалізаціоних цін і собівартості одиниці продукції.
Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня рентабельності здійснюється способом ланцюгових підстановок по кожному виду продукції.
Для аналізу використовуємо аналітичну табл. 1.

Таблиця 1 Аналіз факторів на рівень рентабельності

Види продукції
Випуск продукції, тис. руб.
Рентабельність у відсотках до вартості
В оптових цінах без ПДВ і акцизів
Собівартість
Прибуток
План
Факт.
План
Факт.
План
Факт.
А
32400
28700
28240
3700
4160
11,42
12,84
Б
13800
12900
12800
900
1000
6,52
7,25
У
46600
35240
34480
11320
12 120
24,29
26,01
Г
15600
14400
14200
1200
1400
7,69
8,97
Рентабельність випуску окремих видів продукції коливається внаслідок відмінностей матеріальних і трудових витрат з виготовлення. За всіма видами виробів рентабельність зросла. У процесі аналізу необхідно з'ясувати кількісний вплив факторів цін і собівартості на низький рівень рентабельності по виробах Б і Г і визначити шляхи зниження і зростання рентабельності.
Для виявлення кількісного впливу факторів цін і собівартості по кожному виробу необхідно обчислити умовний показник рентабельності при звітної ціною та планової (базисної) собівартості.
Наприклад, по виробу Е - (14 200 - 12 900) / 14 200 х х 100% = 9,15%. Збільшення продажної ціни призвело до збільшення рівня рентабельності на 2,63% (9,15% -
- 6,52%), а підвищення собівартості знизило рентабельність на 1,9% (7,25% - 9,15%).
Для оцінки динаміки рівнів рентабельності товарного випуску окремих видів продукції необхідно за видами продукції фактичні показники звітного року зіставити з фактичними показниками за ряд попередніх років, що дозволить визначити тенденцію рентабельності виробів, а отже, і фазу життєвого циклу продукції.
На закінчення необхідно дати загальну оцінку за рівнем рентабельності окремих виробів.

Глава 2. Аналіз рівня і динаміки рентабельності господарюючого суб'єкта. Резерви збільшення фінансових результатів

фондів і матеріальних оборотних коштів.
На зміну рівня рентабельності виробничих фондів (Rпф) впливають такі фактори:
• зміна рівня фондовіддачі (Фо),
• зміна рівня оборотності (Ко),
• зміна рентабельності (прибутковості) обсягу реалізованої продукції.
Для визначення кількісного впливу вищевказаних факторів на зміну рівня рентабельності виробничих фондів використовується наступна формула:
R пф = Пб% / ((1 / Фо) + (1 / Ко)),
де Пб% - величина балансового прибутку у відсотках
до виручки від реалізації продукції.
Основними завданнями аналізу рентабельності виробничих фондів є:
оцінка показника рентабельності в динаміці,
• виявлення і вимір дії різних факторів на рівень рентабельності,
• визначення заходів, можливих резервів подальшого зростання рентабельності.
Аналіз рентабельності виробничих фондів здійснюється за даними форми бухгалтерської звітності № 1 і 2 та форми № 11 статистичної звітності.
Аналіз починається з визначення змін в рівні рентабельності (фактична рентабельність - планова). Дається загальна оцінка зміни рівня рентабельності. Потім визначається кількісний вплив факторів на зміну рівня рентабельності (використовуючи метод ланцюгових підстановок).
За результатами проведених розрахунків дається оцінка по кожному фактору та в цілому по використанню всієї сукупності факторів.
Вихідні дані для розрахунку та аналізу показника рентабельності виробничих фондів відображено в табл. 2:

Таблиця 2 Аналіз рентабельності фондів

Показник
За попередній рік
За звітний рік
Відхилення
Прибуток звітного року, тис. руб.
18700
20 340
+1640
Обсяг реалізації продукції, робіт, послуг,
115600
108380
-7220
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.
60500
70000
+9500
Середньорічна вартість матеріальних оборотних
33500
34000
+500
Рентабельність реалізації (обороту),% (1/2x100%)
16,18
18,77
+2,59
Коефіцієнт фондовіддачі, руб. (2 / 3)
1,911
1,548
-0,363
Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів, раз (2 / 4)
3,451
3,187
-0,264
Коефіцієнт загальної рентабельності виробничих фондів,% (1 / (3 +4) х100%)
19,9
19,55
-0,35
Використовуючи формулу для розрахунку за факторами і спосіб ланцюгових підстановок, визначаємо кількісний вплив факторів.
Рентабельність (прибутковість) реалізації становить 18,77% за фактом, за планом-16,18%.

Таблиця 3 Факторний аналіз рентабельності

Фо
Ко
Пб%
Rлф
1,911
3,451
16,18
19,9
1,584
3,451
16,18
17,29
1,548
3,187
16,18
16,85
1,548
3,187
18,77
19,55
17,29% - 19,9% = -2,6%.
16,85% - 17,29% = -0,44%.
19,55% - 16,85% = +2,7%.
Зниження фондовіддачі на 0,363 руб. призвело до зниження рентабельності виробничих фондів на 2,61%.
Зменшення коефіцієнта оборотності матеріальних оборотних коштів на 0,264 руб. призвело до зниження рівня рентабельності на 0,44%.
Збільшення частки прибутку на один карбованець реалізації на 2,59% привело до зростання рівня рентабельності на 2,7%.
Загальне зниження рентабельності становить -0,35% (-2,61% - 0,44% + 2,7%), що відповідає загальному зміни рентабельності порівняно з минулим роком.
Показники рентабельності характеризують прибутковість з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Одна з груп показників рентабельності - це показники рентабельності капіталу (активів). На основі даних показників визначають прибутковість та ефективність використання майна.
Дана група показників визначається відношенням прибутку до різних показників авансованих коштів: всіх активів; інвестиційного капіталу (власні кошти плюс довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал.
Рентабельність активів (майна) (Rім) визначається шляхом ділення прибутку звітного року (прибутку від реалізації або чистого прибутку) на середню величину активів (середньорічний підсумок балансу).

де пригощають - прибуток звітного року;
- Середньорічний підсумок балансу або середня величина активів.
Зіставлення із середньорічною сумою балансу різних видів прибутку дозволяє визначити вплив різних чинників.
Порівнюючи рентабельність активів, обчислену по чистому прибутку, з рентабельністю активів, обчисленої за балансового прибутку, можна визначити вплив на прибутковість податкових відрахувань.
Порівнюючи рентабельність активів, обчислену з прибутку від реалізації, з рентабельністю, обчисленої з прибутку звітного року, можна оцінити вплив на рентабельність операцій, що не мають безпосереднього відношення до виробництва і реалізації продукції (виплата та надходження дивідендів, орендні платежі та надходження і т. д. ).
Даний показник характеризує величину прибутку, отриману на одиницю вартості активів незалежно від джерел залучення коштів.
Більш реально характеризує рентабельність вкладень показник рентабельності вкладень, обчислений з прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг, до функціонуючої засобів.
Функціонуючі кошти визначаються наступним чином: з усіх активів віднімають фінансові вкладення і середньорічну суму незавершених капітальних вкладень.
Даний показник має визначальне значення, оскільки враховується прибуток тільки від основної діяльності та засоби, безпосередньо зайняті в основній діяльності.
Рентабельність власних засобів (Rск) дозволяє оцінити ефективність використання інвестованих власником коштів, а отже, дає можливість порівняти її з можливим отриманням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери.
Даний показник характеризує величину прибутку на один карбованець власних коштів. Даний показник розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власних коштів.
R ск = Пч / Іс. з х 100%,
де Пч - чистий прибуток;
Іс. с - джерела власних коштів.
Порівняння показників рентабельності майна (активів) з рентабельністю власних коштів, обчислених по чистому прибутку, дає можливість оцінити залучення позикових коштів. Якщо позикові кошти приносять більше прибутку, ніж сплата відсотків на цей позиковий капітал, то різниця може бути використана для підвищення віддачі власних коштів. Проте, якщо рентабельність всіх коштів менше, ніж відсотки, що сплачуються за позиковий капітал, то вплив залучених коштів слід оцінити негативно, тому що це означає можливе банкрутство.
Рентабельність фінансових вкладень показує, який розмір доходів (дивідендів, відсотків) отримав господарюючий суб'єкт на кожен рубль вкладень у цінні папери інших підприємств та від пайової участі.
Рентабельність фінансових вкладень визначається відношенням доходів від цінних паперів і вкладень до середньорічної сумі фінансових вкладень.

Показники рентабельності вкладень розраховуються за періодами (за звітний рік, попередній рік). Визначається відхилення абсолютне, у відсотках.
На підставі проведених розрахунків необхідно дати оцінку і зробити висновки. Всі перераховані вище показники рентабельності характеризують вплив зовнішніх чинників на рівень рентабельності вкладень. Доцільно виявити і визначити розміри впливу внутрішніх факторів.
На зменшення рівня рентабельності вкладень (Rвл) впливають:
• зміна рентабельності реалізованої продукції,
• зміна оборотності активів. Взаємозв'язок показників може відбиватися формулою
R влПч = (Пч / В) х (В / А),
де В - виручка від реалізації (обсяг продажів).
На рівень рентабельності власних вкладень (Rc. в) впливають:
• зміна рівня рентабельності продукції,
• зміна швидкості обороту сукупного капіталу,
• зміна співвідношення власного і позикового капіталу.

де Пч - чистий прибуток;
В - виручка (обсяг продажів);
- Сукупний капітал;
Кс - акціонерний капітал (власний).
Використовуючи спосіб абсолютних різниць або ланцюгових підстановок, визначається вплив факторів на рентабельність вкладень.
Важливим етапом аналітичної роботи є виявлення резервів збільшення прибутку і рентабельності. Основними джерелами збільшення прибутку і рентабельності є:
• збільшення обсягу реалізованої продукції,
• підвищення цін,
• зниження собівартості,
• підвищення якості.
Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок зростання обсягу реалізації необхідно виявити резерв зростання обсягу виробництва продукції, помножити його на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду.
Для визначення резервів збільшення прибутку за рахунок збільшення собівартості продукції, робіт і послуг необхідно резерв зниження собівартості кожного виду продукції помножити на можливий обсяг реалізації продукції (з урахуванням резервів його росту).
Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок підвищення якості необхідна зміна питомої ваги кожного сорту (категорії) помножити на відпускну ціну відповідного сорту. Результати підсумувати. Отримане зміну середньої ціни множиться на можливий обсяг реалізації продукції. Виявлені резерви зростання прибутку необхідно узагальнити.
На закінчення аналізу фінансових результатів необхідно визначити конкретні заходи щодо освоєння виявлених резервів.
Освоєння резервів росту прибутку без збільшення виробничої потужності (без додаткових капвкладень) збільшує не тільки рентабельність роботи, але і запас його фінансової міцності. Запас фінансової міцності (зона безпеки) (Зф. у) визначається за формулою
Зф. у = (Вв - V б) / Вв,
де Вв = Вф + виявлений резерв зростання;
Вв - можливий обсяг продажів (реалізації) з урахуванням резервів його росту; Vб - беззбитковий обсяг продажів; ВФ - виручка за фактом (обсяг продажів).

Висновок

Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток має суб'єкт господарювання з кожного рубля коштів, вкладених в активи.
Ефективність використання спожитих засобів (витрат) характеризує показник рентабельності виробничих фондів. Даний показник разом з показником рентабельності продажів (обороту) є оціночним при дослідженні попиту на продукцію.
Рентабельність виробничих фондів можна визначити як за балансовою, так і по чистому прибутку (що залишається в розпорядженні господарюючого суб'єкта). Рентабельність виробничих фондів характеризує відношення прибутку звітного року (чистого прибутку) до середньої вартості основних виробничих фондів.

Бібліографія:

1. А. К. Шишкін, С. С. Вартанян, В. А. Мікрюков "Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз на комерційних підприємствах" "Інфра-м" - 1996.
2. Баканов М. І., Шеремет А. Д. "Теорія економічного аналізу" М. -1993.
  1. Пучкова С.І. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник .- М.: ИД ФБК-ПРЕС, 2001.
  2. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.-640с.

5. Додаток 1.

Аналіз динаміки обсягу реалізації, собівартості і прибутку

Показник
За попередній рік
По з / с і цінами попереднього року
По з / с і цінами звітного року
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) в оптових цінах (без ПДВ і акцизів), тис. руб.
115600
107 500
108 380
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
99320
90640
90040
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. руб.
17080
16860
18340
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
75.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз собівартості прибутку та рентабельності продукції підприємства ВАТ Рогачевський МКК аналіз ринку
Аналіз рентабельності підприємства
Аналіз витрат і рентабельності підприємства
Бухгалтерський аналіз рентабельності підприємства
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 2
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
Аналіз собівартості і рентабельності підприємства
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 23
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 21
© Усі права захищені
написати до нас