Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 21

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки


Кафедра менеджменту


РЕФЕРАТ

На тему:

«Аналіз рентабельності підприємства ВАТ« Горизонт »»


МІНСЬК, 2009

Для оцінки ефективності роботи підприємства тільки показника прибутку недостатньо. Наприклад, два підприємства одержують однаковий прибуток, але мають різну вартість виробничих фондів, тобто основних виробничих фондів і оборотних коштів. Більш ефективно працює те підприємство, у якого вартість виробничих фондів менше.

Рентабельність - це прибутковість, прибутковість, показник економічної ефективності діяльності промислового підприємства, який відображає кінцеві результати господарської діяльності.

У практиці роботи підприємств застосовується ряд показників рентабельності. При розрахунку рентабельності в будь-якому випадку відбивається відсоткове відношення суми отриманого (очікуваної) прибули до одного з наступних показателей6 собівартість продукції, вартість основних виробничих фондів, оборотних коштів, виручка від реалізації продукції (обсяг продажів) і т.д.

Для розрахунку загальної рентабельності використовується наступна формула


(1)


де П б - прибуток балансова (загальний її розмір), млн. р..;

ОФ С - середньорічна вартість основних фондів, млн. р..;

ОС Н - норматив оборотних коштів, млн. р..


У табл. 2.19 розглянемо склад і динаміку зміни основних виробничих фондів досліджуваного підприємства за період 2006-2008 рр.. Амортизується майно представлено в таблиці за первісною вартістю.

Таблиця 1

Склад основних виробничих фондів підприємства


Найменування основних засобів, млн. р..

Станом на

01.01.2006 01.01.02007 01.01.2008


знач.

у% до загальної стоїмо ОС

знач.

у% до загальної стоїмо ОС

знач.

у% до загальної стоїмо ОС
1 2 3 4 5 6 7
1. Будинки і споруди 146287 65,80 187597 66,16 238721 70,26
2. Передавальні пристрої, вимірювальні прилади і регулюючі пристрої

10669


4,80


10802


3,45


11367


3,67

3. Машини та обладнання 59165 26,60 79364 28,00 79578 23,62
Закінчення 4. Транспортні засоби 3460 1,50 3426 1,21 4214 1,25
5. Обчислювальна техніка та оргтехніка 2389 1,10 2884 1,02 3305 1,00
6. Інші види основних засобів 437 0,20 458 0,16 518 0,20
Разом 222407 100,00 283531 100,00 337703 100,00

Як видно з табл. 1 досліджуване підприємство постійно оновлює свої основні засоби. Приріст основних засобів в 2007 р. склав 27,5% по відношенню до 2006 р., в 2008 р. - 19,1% по відношенню до 2007 р. При цьому склад основних засобів у процентному відношенні в перебігу досліджуваного періоду практично не змінився, виняток становлять машини і устаткування, вартість яких у процентному відношенні до загальної вартості основних фондів знизилася на 4,38% в 2008 р. в порівнянні з 2007 р., при цьому відбулося збільшення вартості будівель і споруд на 4,1% до підсумку 2007 р . В середньому за досліджуваний період ≈ 70% загальної вартості основних засобів іммобілізовано у вартість будівель і споруд.

Далі в табл. 2 розглянемо динаміку зміни нематеріальних активів підприємства і дохідних вкладень у матеріальні цінності за досліджуваний період.

Таблиця 2


Склад основних нематеріальних активів і дохідних вкладень

в матеріальні цінності


Найменування нематеріальних активів, дохідних вкладень у матеріальні цінності, млн. р..

Станом на

01.01.2006 01.01.02007 01.01.2008


знач.

у% до загальної стоїмо

знач.

у% до загальної стоїмо

знач.

у% до загальної стоїмо
1 2 3 4 5 6 7
1. Нематеріальні активи, т.ч.: 1035 100,0 1524 100,0 2208 100,0
1.1. Майнові права на об'єкти промислової власності 136 13,1 6 0,4 8 0,4
1.2. Майнові права на об'єкти авторського права і суміжних прав

17


1,6


-


-


-


-

1.3. Майнові права на програми для ЕОМ та комп'ютерні бази даних

4


0,4


-


-


-


-

1.4. Майнові права на використання об'єктів інтелектуальної власності

34


3,3


40


2,6


40


1,8

1.3. Майнові права на користування природними ресурсами і землею

3


0,3


10


0,7


11


0,5

1.4. Інші майнові права 841 81,3 1468 96,3 2149 97,3
2. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності, в т.ч.: 150 100,0 285 100,0 405 100,0
2.1. Предмет прокату 150 100,0 285 100,0 405 100,0

Як видно з табл. 2, досліджуване підприємство постійно збільшує вартість нематеріальних активів і дохідні вкладення в матеріальні цінності: в 2007 р. нематеріальні активи - на 47%, а дохідні вкладення в матеріальні цінності - на 90% по відношенню до 2006 р. У 2008 р. так само спостерігається тенденція збільшення досліджуваних показників у порівнянні з 2007 р. ≈ 40%. При цьому з 2007 р. підприємство значно збільшує інші нематеріальні активи, скорочуючи вартість майнових прав на об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав, права на використання об'єктів інтелектуальної власності. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності протягом усього досліджуваного періоду зосереджені на 100% в предмети прокату.

Далі, для розрахунку загальної рентабельності необхідно розрахувати середньорічну вартість основних фондів і норматив оборотних коштів.

У табл. 3 приведемо розрахунок середньорічної вартості основних фондів. Дані беремо з балансу підприємства.


Таблиця 3

Розрахунок середньорічної вартості основних фондів

Показник, млн. р.. 2006 2007 2008
Вартість основних произв. фондів на початок звітного періоду 93353 126157 155427
Вартість основних произв. фондів на кінець звітного періоду 126157 155427 195447
Середньорічна вартість основних фондів 109755 140792 175437

Як видно з табл. 3, середньорічна вартість основних фондів має тенденцію до збільшення з року в рік пропорційно збільшенню первісної вартості основних виробничих фондів. У 2007 р. приріст склав 28,3% по відношенню до 2006 р., а в 2008 р. - 24,6% по відношенню до 2007 р. Таке зростання обумовлене за рахунок постійної модернізації виробництва, закупівлею нового дорогого обладнання.

Далі розрахуємо норматив оборотних коштів. Дані так само беремо з балансу підприємства (додаток 1, 3, 5).

Розрахунок нормативу оборотних коштів зведемо в табл. 4.


Таблиця 4

Розрахунок нормативу оборотних коштів

Показник, млн. р.. 2006 2007 2008

Сировина і основні матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, допоміжні матеріали та інші цінності

(Приймаються у розмірі 15-денного витрати)

925 2200 2181
Незавершене виробництво (приймаємо в розмірі 1-2-денного обсягу продукції цеху) 1521 1659 1766
Готова продукція (приймаємо у розмірі 5-денного обсягу виробленої продукції цеху)

3800


4148


4415

Норматив оборотних коштів 6246 8007 8362

Як видно з табл. 4, норматив оборотних коштів в 2007 р. збільшився на 28,2% в порівнянні з 2006 р. У 2008 р. збільшення склало 4,4% в порівнянні з 2007 р. До складу оборотних засобів входять: сировина і основні матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, допоміжні матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, інші матеріали: тара, запасні частини для поточного ремонту обладнання, малоцінний виробничий і господарський інвентар, малоцінні і швидкозношувані інструменти. У зв'язку із загальним збільшенням виробництва, збільшуються і показники середньоденного обсягу випуску продукції цеху, що робить істотний вплив на показники при розрахунку нормативів оборотних коштів.

Проаналізувавши зміну показників середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормативів оборотних коштів, за формулою (2) розрахуємо загальну рентабельність виробництва за період 2006-2008 рр.. Розрахунок приведемо в табл. 5.


Таблиця 5

Розрахунок загальної рентабельності виробництва

Показник, млн. р.. 2006 2007 2008
Балансова прибуток +9795 +3966 -1401
Середньорічна вартість основних виробничих фондів 109755 140792 175437
Норматив оборотних коштів 6246 8007 8362
Рентабельність виробництва,% 8,40 2,67 ---

Як видно з табл. 2.23, виробництво працює нерентабельно, в 2007 р. рентабельність виробництва знизилася на 68,2% по відношенню до 2006 р. Ситуація, що склалася в 2007 р. пояснюється зниженням балансового прибутку на 59,5% і водночас збільшенням вартості основних виробничих фондів на 28,3 %. Як вже зазначалося раніше, показник балансового прибутку в 2008 р. має від'ємне значення, при цьому середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшується на 24,6%.

Далі розрахуємо значення рівня рентабельності реалізованої продукції за формулою

(2)


де - Прибуток від реалізації продукції, млн. р..;

- Собівартість реалізованої продукції, млн. р..

Розрахунок рівня рентабельності реалізованої продукції проведемо за формулою (3), розрахунок зведемо в табл. 6.


Таблиця 6

Розрахунок рентабельності реалізованої продукції

Показник, млн. р.. 2006 2007 2008
Прибуток за звітний період від реалізації 12188 6469 1609
Собівартість реалізованої продукції 150154 220720 166066
Рентабельність реалізованої продукції,% 8,12 2,93 0,97

За даними табл. 6 можна зробити наступні висновки: у 2007 р. рівень рентабельності реалізованої продукції знизився на 63,92% в порівнянні з 2006 р., в 2008 р. - на 66,9% в порівнянні з 2007 р. Зниження показника розраховується в 2007 р. відбулося головним чином за рахунок зниження прибутку від реалізації на 46,9% в порівнянні з 2006 р. і одночасному збільшенні собівартості реалізованої продукції на 46,7%. У 2008 р. одночасно зі зниженням прибутку від реалізації на 75% відбулося зниження собівартості реалізованої продукції на 24,8%, однак це не вплинуло на загальну тенденцію значного зниження показника рівня рентабельності реалізованої продукції.

Далі розрахуємо значення рівня рентабельності продажів реалізованої продукції за формулою

(3)


де РП - реалізована продукція, млн. р..

Розрахунок даного показника приведемо в табл. 7.


Таблиця 7

Розрахунок рівня рентабельності продажів реалізованої продукції

Показник, млн. р.. 2006 2007 2008
Прибуток за звітний період від реалізації 12188 6469 1609
Реалізована продукція 163948 263381 203086
Рентабельність реалізованої продукції,%

7,43


2,46


0,79


Як і всі розраховані вище показники рентабельності, рівень рентабельності продажів реалізованої продукції має тенденцію зниження: на 66,9% в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. і на 67,89% в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. Зниження розраховується показника в 2007 р. відбувається за рахунок зниження прибутку від реалізації на 46,9% при одночасному збільшенні реалізованої продукції на 60,6%, в 2008 р. відбувається зниження прибутку від реалізації на 75% при одночасному зниженні реалізованої продукції на 23%.

Далі розрахуємо рівень рентабельності продажів за формулою


(4)

Розрахунок наведемо у формі в табл. 8.


Таблиця 8

Розрахунок рівня рентабельності продажів

Показник, млн. р.. 2006 2007 2008
Балансова прибуток +9795 +3966 -1401
Реалізована продукція 163948 263381 203086
Рентабельність продажів,% 5,97 1,51 ---

Як видно з табл. 8, значення рівня рентабельності продажів має тенденцію зниження: в 2007 р. на 74,7% в порівнянні з 2006 р. Зниження аналізованого показника в 2007 р. відбувається головним чином за рахунок зниження балансового прибутку на 59,5% при одночасно збільшенні реалізованої продукції на 60,6%. Як вже неодноразово зазначалося раніше, показник балансового прибутку в 2008 р. має від'ємне значення, при цьому показник реалізованої продукції також знижується на 22,9% в порівнянні з 2007 р. Перш ніж приступити до аналізу основних показників рентабельності власного і позикового капіталу, необхідно вивчити склад і динаміку зміни джерел власних коштів, коштів бюджетного і позабюджетного фінансування, рух позикових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості.

У табл. 9 розгляне склад і динаміку зміни джерел власних коштів підприємства за досліджуваний період.


Таблиця 9

Рух джерел власних коштів


Найменування джерел власних коштів, млн. р..

Станом на

01.01.2006 01.01.02007 01.01.2008


знач.

у% до загальної суми

знач.

у% до загальної суми

знач.

у% до загальної суми
1. Статутний фонд 84808 87,60 84808 67,23 84808 52,7
2. Резервний фонд, в т.ч.: 10 0,01 10 0,01 11 0,01
2.1. Резерви, створені відповідно до установчих документів

10


0,01


10


0,01


11


0,01

3. Додатковий фонд, в т.ч.: 29859 30,84 58205 46,17 96019 59,70
3.1. Фонд переоцінки статей балансу 26735 27,61 53320 42,30 90775 56,40
3.2. Інші кошти фонду 3124 3,23 4885 3,90 5244 3,30
4. Нерозподілений прибуток 2620 2,71 1777 1,41 23 0,01
4.1. Непокритий збиток - - - - -3809 -2,36
5. Цільове фінансування 2083 2,15 980 0,78 4392 2,73
6. Резерви майбутніх витрат - - - - 1 0,00
7. Доходи майбутніх періодів, у т.ч.:

132


0,14


108


0,08


-9


-0,01

7.1. Сума курсових різниць - - - - -102 -0,06
7.2. Безоплатно отримані цінності -

-108


0,08


93


0,06

7.3. Інші доходи майбутніх періодів 132 0,14 - -

-


-
8. Витрати майбутніх періодів -22703 -23,45 -19821 -15,72 -20583 12,80
Разом 96809 100,00 126067 100,00 160853 100,00

Таким чином, за підсумками табл. 9 можна зробити наступні висновки: спостерігається динаміка збільшення джерел власних коштів з року в рік, в 2007 р. приріст склав 30,2% по відношенню до 2006 р., в 2008 р. - 27,6% по відношенню до 2007 р. Змінюється також і склад джерел власних коштів. Протягом всього спостережуваного періоду статутний фонд підприємства у вартісному відношенні залишався незмінним, проте змінювався його склад в процентному відношенні до загальної вартості власних коштів. У 2006 р. він брав значення 87,6% до загальної вартості власних коштів, тоді як в 2008 р. це значення досягло позначки 52,7%. Резервний фонд протягом досліджуваного періоду залишався незмінним. Збільшується з року в рік значення додаткового фонду, в основному фонду переоцінки статей балансу. Нерозподілений прибуток має досить низький показник у 2006 р., в 2007 р. її значення зменшується ще на 48% по відношенню до попереднього року, а до кінця 2008 р. приймає негативне значення, збиток становить 3809 млн. р.. Змінюється також значення показника цільового фінансування. У 2007 р. цей показник зменшується на 63,7% по відношенню до 2007 р., а в 2008 р. збільшується в 3,5 рази по відношенню до 2007 р.

У табл. 10 розглянемо детальніше склад і динаміку зміни цільового використання бюджетного і позабюджетного фінансування за період 2006-2008 рр..


Таблиця 10

Цільове використання бюджетного

і позабюджетного фінансування


Найменування показника, млн. р..

2006 2007 2008


всього

бюдж.

ср-ва

ср-ва іннова. фонду

всього

бюдж.

ср-ва

ср-ва іннова. фонду

всього

бюдж.

ср-ва

ср-ва іннова. фонду
1. Залишок на початок року 2260 2255 - 2083 1510 134 980 206 445
2. Отримано за звітний період, у тому числі:

59014


55147


347


53702


52940


705


46449


42608


3045

2.1. На капітальні вкладення 5204 1337 347 908 146 705 3912 71 796
2.2. Інші заходи 53810 53810 - 52794 52794 - 42537 42537 -
3. Використано на цілі, в тому числі: 59191 55892 213 54805 54244 394 43037 42537 425
3.1. На капітальні вкладення 3481 187 213 806 245 394 500 - 425
3.2. Інші заходи 55710 55705 - 3999 53999 - 42537 42537 -
4. Залишок на кінець року 2083 1510 134 980 206 445 4392 277 816

Як видно з табл. 10, з року в рік підприємство отримує все менше коштів для цільового фінансування. У 2007 р. зниження склало 2,6% по відношенню до 2006 р., а в 2008 р. - 13,5% в порівнянні з 2007 р. При цьому велика частина фінансування (більше 90%) - бюджетні кошти. Бюджетні кошти в основному йдуть на інші заходи цільового фінансування, тоді як кошти інноваційного фонду та інші кошти в більшій мірі йдуть на капітальні вкладення.

Далі розглянемо звіт про рух грошових коштів підприємства за аналізований період. Звіт представлений формою табл. 11.

Таблиця 11

Звіт про рух грошових коштів

Найменування показника, млн. р.. 2006 2007 2008
1. Залишок коштів на початок року 4145 5105 3348
2. Надійшло коштів усього, у т.ч.: 721827 698664 711293
2.1. Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 203869 202212 169017
2.2. Дохід від продажу необоротних активів 311 314 8
2.3. Інші доходи від операцій з активами 26267 12107 24769
2.4. Цільове фінансування 5359 14633 11953
2.5. Кредити та позики 12457 31997 69312
2.6. Дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях 125 169 33
2.7. Інші надходження 473439 437232 436201
3. Направлено грошових коштів усього, в т.ч.: 720867 700421 711435
3.1. На оплату придбаних активів 133181 154078 155355
3.2. На розрахунки з персоналом 13841 17303 15840
3.3. На сплату податків і зборів 9114 17059 15543
3.4. На оплату пайової участі в будівництві 302 - 555
3.5. На фінансові вкладення - 108 44
3.6. На виплату дивідендів, відсотків 5349 5314 4842
3.7. На погашення кредитів і позик 64387 81031 79447
3.8. Інші виплати 494693 425528 439809
4. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду 5105 3348 3206

Як видно з табл. 11, у 2007 р. відбулося зниження надходження грошових коштів підприємства на 3,2% в порівнянні з 2006 р., при цьому так само зменшувалася на 0,8% виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і склала 28,9% від загальної суми поступили коштів підприємства. У 2007 р. відбулося збільшення надходження грошових коштів на цільове фінансування і кредитних грошових коштів у 2,6 рази і склало 2,1% і 4,6% відповідно від загальної суми поступили коштів підприємства. Інші надходження становлять 62,6% всієї суми надійшли грошових коштів. У 2007 р. направлено грошових коштів: на оплату придбаних активів - 22%, на оплату персоналу - 2,5%, на сплату податків і зборів - 2,4%, на виплату дивідендів - 0,8%, на погашення кредитів і позик - 11,6%, інші виплати склали 60,8%.

У 2008 р. відбулося збільшення надходження грошових коштів підприємства на 1,8% в порівнянні з 2006 р., при цьому виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг зменшилась на 16,4%. Одночасно збільшилися доходи від операцій з активами та надходження кредитів і позик в 2,04 і 2,2 рази відповідно. У 2008 р. відбулося незначне зменшення надходження цільового фінансування - на 18,3% в порівнянні з 2007 р. Інші надходження склали 61,3% від усієї суми надійшли грошових коштів підприємства. При цьому збільшилися виплати по придбаних активів на 0,8%. Відбулося зменшення виплат за розрахунками з персоналом на 8,5%, по сплаті податків і зборів на 8,9%, з виплати дивідендів, відсотків на 9,9%, з погашення кредитів і позик на 1,95%. Виплати за іншими операціями склали 61,82% всієї вартості виплачених грошових коштів підприємства.

Далі в табл. 12 розглянемо структуру і динаміку зміни позикових коштів підприємства (довгострокових і короткострокових) за аналізований період.


Таблиця 12

Рух позикових коштів

Найменування показника, млн. р.. 2006 2007 2008

долгоср. краткоср. долгоср. краткоср. долгоср. краткоср.
1. Кредити і позики банків, в т.ч.: 24696 35577 32317 42875 39319 45553
1.1. На інвестиції - 9664 - 4627 - 3476
1.2. На поповнення оборотних коштів - 25913 - 38248 - 42077
1.3. Інші боргові зобов'язання 24696 - 32317 - 39319 -
2. Позики інших організацій, в т.ч.: 8880 - 7981 - 6651 -
2.1. Інші боргові зобов'язання 8880 - 7981 - 6651 -

Як видно з табл. 12, з року в рік на підприємстві збільшується сума як довгострокових, так і короткострокових кредитів і позик. Довгострокові зобов'язання досліджуваного підприємства збільшуються на 30,9% в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. і на 21,7% в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. При цьому вся сума довгострокових зобов'язань йде на інші боргові зобов'язання. Короткострокові боргові зобов'язання збільшуються на 20,5% в 2007 р. і на 6,2% в 2008 р. При цьому поступово зменшується частка короткострокових зобов'язань на інвестиції з 27,2% у 2006 р. до 6,5% в 2008 р. і одночасно пропорційно збільшується на поповнення оборотних коштів. Спостерігається так само динаміка зниження довгострокових позик в інших організацій на 10,1% в 2007 р. і на 16,7% в 2008 р.

Далі розглянемо основні показники рентабельності власного і позикового капіталу ВАТ «Горизонт».

У процесі аналізу розглянемо рентабельність:

- Власного основного і оборотного капіталу (власного);

- Власного основного і оборотного і довгострокового позикового капіталу (перманентного);

- Власного основного і оборотного, позикового довгострокового і короткострокового капіталу (загального інвестованого);

У табл. 13 розрахуємо рентабельність власного капіталу підприємства за період 2006-2008 рр.. за формулою


(5)

де К з - середньорічна вартість власного капіталу, млн.р. / рік.


Таблиця 13

Розрахунок рентабельності власного капіталу

Показник, млн. р.. 2006 2007 2008
Балансова прибуток +9795 +3966 -1401
Середньорічна вартість основного капіталу 109755 140792 175437
Середньорічна вартість оборотного капіталу 92400 124122 128701
Рентабельність власного капіталу,% 4,85 1,50 ---

Як видно з табл. 13 рівень значення рентабельності власного капіталу має тенденцію зниження: в 2007 р. на 69% в порівнянні з 2006 р. Зниження аналізованого показника в 2007 р. відбувається головним чином за рахунок зниження балансового прибутку на 59,5% при одночасно збільшення середньорічної вартості основного і оборотного наситила на 28,3% і на 34,3% відповідно. Як вже неодноразово зазначалося раніше, показник балансового прибутку в 2008 р. має від'ємне значення, при цьому значення середньорічної вартості основного і оборотного капіталу збільшується на 24,6% і 3,7% відповідно.

У табл. 14 розрахуємо рентабельність перманентного капіталу підприємства за період 2006-2008 рр.. за формулою


(6)

де К пе - середньорічна вартість перманентного капіталу, млн.р. / рік.


Таблиця 14

Розрахунок рентабельності перманентного капіталу

Показник 2006 2007 2008
Балансова прибуток, млн. р.. +9795 +3966 -1401
Середньорічна вартість основного капіталу, млн. р.. 109755 140792 175437
Середньорічна вартість оборотного капіталу, млн. р.. 92400 124122 128701
Середньорічна вартість довгострокового позикового капіталу, млн. р..

36937


43134


51742

Рентабельність перманентного капіталу,% 4,1 1,3 ---

Як видно з табл. 14, рівень значення рентабельності перманентного капіталу має тенденцію зниження: в 2007 р. на 68,3% в порівнянні з 2006 р. Зниження аналізованого показника в 2007 р. відбувається головним чином за рахунок зниження балансового прибутку при одночасно збільшення середньорічної вартості основного і оборотного наситила на 28,3% і на 34,3% відповідно, а так само збільшення середньорічної вартості довгострокового позикового капіталу на 16,8%. Як вже неодноразово зазначалося раніше, показник балансового прибутку в 2008 р. має від'ємне значення, при цьому значення середньорічної вартості основного і оборотного капіталу збільшується на 24,6% і 3,7% відповідно, а показник середньорічної вартості довгострокового позикового капіталу збільшується на 20% .

У табл. 15 розрахуємо рентабельність загального інвестованого капіталу підприємства за період 2006-2008 рр.. за формулою

(7)

де К ін - середньорічна вартість загального інвестованого капіталу, млн. р. / рік.


Таблиця 15

Розрахунок рентабельності загального інвестованого капіталу

Показник 2006 2007 2008
Балансова прибуток, млн. р.. +9795 +3966 -1401
Середньорічна вартість основного капіталу, млн. р.. 109755 140792 175437
Середньорічна вартість оборотного капіталу, млн. р.. 92400 124122 128701
Середньорічна вартість довгострокового позикового капіталу, млн. р..

36937


43134


51742

Середньорічна вартість короткострокового інвестованого капіталу, млн. р..

39226


48214


50299

Рентабельність загального інвестованого капіталу,% 3,5 1,1 ---

Як видно з табл. 15, рівень значення рентабельності загального інвестованого капіталу має тенденцію зниження: в 2007 р. на 68,6% в порівнянні з 2006 р. Зниження аналізованого показника в 2007 р. відбувається головним чином за рахунок зниження балансового прибутку при одночасно збільшенні наступних показників: середньорічної вартості основного і оборотного наситила на 28,3% і на 34,3% відповідно, середньорічної вартості довгострокового інвестованого капіталу - на 16,8%, короткострокового інвестованого капіталу - на 4,3%. У 2008 р. при негативному значенні балансового прибутку відбувається збільшення показників: середньорічної вартості основного капіталу - на 24,6%, середньорічної вартості оборотного капіталу - на 3,7%, середньорічний вартості довгострокового інвестованого капіталу - 20%, короткострокового інвестованого капіталу - 4, 3%.

ЛІТЕРАТУРА


  1. Савицька, Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник / Г. В. Савицька. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2001.

  2. Старова, Л. І. Методичні вказівки до практичних занять з курсів "Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства» та «Аналіз господарської діяльності підприємства у 2ч.

Ч.1. - Мінськ.: БДУІР, 1999.

Ч.2. - Мінськ.: БДУІР, 2001.

3. Звіт про ПХД підприємства ВАТ «Горизонт» 2006-2008рр.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
59.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 19
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 22
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 10
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 12
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 3
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 24
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 14
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 15
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 23
© Усі права захищені
написати до нас