Аналіз рентабельності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Вступ 3
1. Сутність і поняття рентабельності. Підвищення рентабельності підприємства 4
2. Завдання аналізу рентабельності і характеристика показників 6
3. Аналіз рентабельності ТОВ «БСК» _ 11
3.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ "БСК" 11
3.2. Аналіз рентабельності діяльності ТОВ "БСК" 13
3.3. Аналіз коефіцієнтів рентабельності, ефективності господарської діяльності підприємства 19
4. Способи збільшення рентабельності підприємства 27
Висновок 30
Список використаних джерел 31


Введення

Як відомо, безпосереднім результатом комерційної діяльності підприємства є прибуток, але вона часто дуже приблизно відбиває ефективність підприємницької діяльності. Більш точну оцінку функціонування організацій дає рентабельність. Це не просто статистичний, розрахунковий параметр, а складний комплексний соціально-економічний критерій. На відміну від прибутку, він характеризує ефективність фінансової діяльності будь-якого конкретного економічного суб'єкта, щодо всіх інших (індивідуальних підприємців, організацій, регіонів, окремих країн і світу в цілому), незалежно від розмірів і характеру економічної діяльності. Дана якість надає рентабельності, з одного боку, форму економічної категорії, що виражає економічні відносини між економічними суб'єктами з приводу результативності використання факторів капіталу, а з іншого - характер об'єкта й інструмента фінансового менеджменту
Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає прибутковість, прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставлення валового доходу або прибутку з витратами або використовуваними ресурсами.
На основі аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, які види продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо важливим у сучасних, ринкових умовах, де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва.
В даний час в Білорусі в умовах кризи спостерігається тенденція до значного зниження рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох господарств. Тому мене, як майбутнього фахівця, цікавить у чому полягає сутність рентабельності, як вона розраховується і які шляхи її підвищення. Це коло питань я і хотів би розглянути в даній темі курсової роботи.

1. Сутність і поняття рентабельності. Підвищення
рентабельності підприємства
Рентабельність (від нім. Rentabel - прибутковий, прибутковий), показник економічної ефективності виробництва на підприємствах. Комплексно відображає використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів [7]. Рентабельним вважається підприємство, яке приносить прибуток.
Можна навести ще одне поняття рентабельності: рентабельність - показник, який представляє собою відношення прибутку до суми витрат на виробництво, грошовим вкладенням в організацію комерційних операцій або сумі майна фірми використовуваного для організації своєї діяльності [8].
Розділяють рентабельність як загальну - процентне відношення балансового (загальною) прибутку до середньорічної сумарної вартості виробничих основних фондів і нормованих оборотних коштів, і рентабельність розрахункову - відношення розрахункового прибутку до середньорічної вартості тих виробничих фондів, з яких справляється плата за фонди. Застосовується також показник рівня рентабельності до поточних витрат - відношення прибутку до собівартості товарної або реалізованої продукції [9].
Кожне підприємство самостійно здійснює свою виробничу і господарську діяльність на принципах самоокупності та прибутковості. Підприємство має певні витрати з виготовлення продукції та її реалізації. Ці витрати представляють витрати виробництва даного підприємства (собівартість), або індивідуальні витрати. Однак витрати окремого продукту по підприємствах можуть відхилятися від середніх витрат у галузі, які приймаються за суспільно необхідні витрати або вартість, грошове вираження яких становить ціну продукту. Наявність індивідуальних витрат, породжує відокремлення іншій частині вартості продукції - прибуток, а отже, і відносного її вимірювання - рентабельності.
Однак абсолютна величина прибутку не дає уявлення про рівень і зміну ефективності виробництва або торгівлі. Сума прибутку може збільшуватися, а ефективність виробництва може залишатися на колишньому рівні або навіть знизитися. Це відбувається в тому випадку, якщо приріст прибутку отримано за рахунок екстенсивних (кількісних) факторів виробництва - збільшення чисельності працівників, зростання парку устаткування і т.д. Якщо ж при зростанні чисельності працівників їх продуктивність залишилася колишньою або знизилася, то ефективність виробництва відповідно не змінюється або навіть знижується. Основними відмітними ознаками рентабельності в системі торговельних і виробничих відносин є наступні:
ü відношення прибутку до витрат виробництва, що характеризують рівень прибутковості поточних витрат (на придбання сировини, матеріалів, палива, на амортизацію засобів праці, витрати з управління та обслуговування виробництва і заробітної плати працівників);
ü відношення прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів, що характеризують відносний розмір зростання авансованих витрат і дає оцінку економічної ефективності виробничих фондів.
Реальний зміст мають ознаки рентабельності, які характеризують ефективність витрат по прибутку, отриманої після реалізації.
Розподільна функція рентабельності конкретно виявляється в тому, що її величина є одним з основних критеріїв для розподілу частини додаткового продукту - прибутку.
Рівень рентабельності соціалістичних об'єднань, підприємств і галузей виробництва визначається не законом середньої норми прибутку, а встановлюється державою в плановому порядку з урахуванням рівня цін і собівартості продукції, потреб у грошових коштах для розвитку виробництва, економічного стимулювання працівників підприємств, об'єднань.
Рентабельність виробництва характеризується системою показників. Народногосподарська рентабельність визначається як відношення всієї суми грошових накопичень (прибутку та податку з обороту) до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів або до повної собівартості продукції.
Госпрозрахункова рентабельність, використовувана при плануванні, оцінці господарської діяльності та економічне стимулювання об'єднань, підприємств, визначається як відношення суми прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. У 2001 р. вона становила по промисловості 12,1%, у тому числі: у машинобудуванні та металообробці-12, 2%, у чорній металургії-10,7%, у нафтовидобувній-19,2, у легкій-23, 2, у харчовій промисловості-18, 5%. Рентабельність промисловості, розрахована як відношення прибутку до повної собівартості продукції, у 2001 р. становила 16,2%, у тому числі: харчової-11, 8, легкої промисловості-12,3%.
Рівень рентабельності галузей промисловості знаходиться в прямій залежності від рентабельності об'єднань, підприємств. Чим вище рентабельність об'єднань, підприємств, тим вище рівень рентабельності промисловості і всього народного господарства в цілому.

2. Завдання аналізу рентабельності і характеристика показників
Загальна рентабельність об'єднань, підприємств визначається відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів і розраховується за формулою

де Р - рівень рентабельності,%;
П - прибуток;
-Середньорічна вартість основних виробничих фондів;
- Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів.
Фактична загальна рентабельність визначається відношенням балансового прибутку до фактичної середньорічної .. вартості виробничих основних фондів і нормованих оборотних коштів, не про кредитованих банком. Фактичні залишки нормованих оборотних коштів встановлюються виходячи з їх залишку по балансу за вирахуванням заборгованості постачальникам по акцептованим платіжним вимогам, термін оплати яких не настав, і постачальникам по не отфактурованним постачання, а також зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів та резерву на відшкодування планових втрат і майбутніх витрат .
Рівень рентабельності залежить не тільки від суми прибутку, але. і від фондомісткості виробництва. На підприємствах, об'єднання важкої промисловості з високою фондоємністю виробництва рівень рентабельності по відношенню до виробничих фондів нижче, ніж в об'єднаннях, на підприємствах легкої і особливо харчової промисловості. Зі збільшенням суми прибутку і зменшенням вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів рентабельність підвищується, і навпаки.
Розрахункова рентабельність являє собою відношення балансового прибутку за вирахуванням плати за виробничі фонди, фіксованих платежів, відсотків за банківський кредит, прибутку цільового призначення (прибуток від реалізації товарів широкого споживання, нових товарів побутової хімії тощо), а також прибутку, отриманої за причин, не залежних від діяльності об'єднання, підприємства, до середньорічної вартості основних виробничих фондів (за вирахуванням основних фондів, за которим''1 надані пільги по платі) і нормованих оборотних коштів.
При аналізі роботи об'єднань, підприємств, особливо при плануванні до оцінки рентабельності р. виробам, важливе значення має рентабельності визначається як відношення суми прибутку до повної собівартості реалізованої продукції. Розрахунок рентабельності окремих видів продукції здійснюється за формулою

де Р - рівень рентабельності,%;
О - оптова ціна підприємства на виріб;
С - повна собівартість виробу.
Показник рентабельності по виробах відображає ефективність витрат живої і уречевленої праці на виробництво продукції.
У машинобудуванні та інших обробних галузях промисловості рентабельність визначають як відношення прибутку до собівартості за вирахуванням вартості використаної сировини, палива, енергії, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів. При цьому може бути використана формула

де - Розрахунковий норматив рентабельності до собівартості за вирахуванням матеріальних витрат;
- Виробничі фонди галузі (підгалузі) промисловості;
- Норматив рентабельності до виробничих фондів;
З-М - собівартість товарної продукції за вирахуванням прямих матеріальних витрат.
Використання показника нормативної розрахункової рентабельності в обробних галузях промисловості обумовлено високою питомою вагою у собівартості продукції цих галузей матеріальних витрат, значними їх коливаннями в собівартості окремих видів виробів та широкими можливостями технологічної заміни використовуваного сировини, матеріалів.
При визначенні нормативу розрахункової рентабельності до собівартості продукції за вирахуванням вартості використаних матеріальних витрат виключаються із собівартості продукції в калькуляційної розрізі тільки прямі статті витрат. Так, в машинобудуванні з собівартості продукції віднімаються статті витрат: Сировина і матеріали, «Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги кооперованих підприємств», «Паливо і енергія на технологічні цілі».
Основні шляхи зростання рентабельності виробництва - розвиток найбільш прогресивних галузей, раціональне розміщення об'єднань, підприємств, підвищення питомої ваги спеціалізованого виробництва, застосування сучасні методів організації виробництва і праці відповідно до вимог науково-технічного прогресу, прискорення впровадження та освоєння нової, більш прогресивної техніки, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, поліпшення її якості, посилення режиму економії у витрачанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та підвищення матеріальної зацікавленості працівників в результатах своєї праці ..
Показники рентабельності характеризують фінансові результати та ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.
Показники рентабельності є важливими характеристиками факторної середовища формування прибутку підприємств. Тому вони обов'язкові при проведенні порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення
Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи
1) показники рентабельності капіталу (активів),
2) показники рентабельності продукції;
3) показники, розраховані на основі потоків готівкових грошових коштів.
Перша група показників рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, ід яких найбільш важливими є; всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал

Розбіжність рівнів і рентабельності по цим показникам характеризує ступінь використання підприємством фінансових важелів для підвищення прибутковості: довгострокових кредитів та інших позикових коштів,
Дані показники специфічні тим, що відповідають інтересам всіх учасників бізнесу підприємства. Наприклад, адміністрацію рацію підприємства цікавить віддача (прибутковість) усіх активів (всього капіталу); потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал, що; власників і засновників-прибутковість акції і т.д.
Кожен з перерахованих показників легко моделюється по факторним залежностям Розглянемо наступну очевидну залежність:

Ця формула розкриває зв'язок між рентабельністю всіх активів. рентабельністю реалізації та оборотністю активів Економічно зв'язок, полягає в тому, що формула прямо вказує шляхи підвищення рентабельності при низькій рентабельності продажів необхідно прагнути до прискорення обороту активів.
Розглянемо ще одну факторну модель рентабельності.

Як бачимо, рентабельність власного (акціонерного) капіталу залежить від зміни рівня рентабельності продукції, швидкості обороту сукупного капіталу та співвідношення власного і позикового капіталу Вивчення. подібних залежностей має велике значення для оцінки впливу різних факторів на показники рентабельності. З наведеної залежності. випливає, що за інших рівних умовах віддача акціонерного капіталу підвищується при збільшенні частки позикових коштів у складі сукупного капіталу.
Друга група показників формується на основі розрахунку рівнів і рентабельності за показниками прибутку, відображаються у звітності підприємств. Наприклад,

Дані показники характеризують прибутковість продукції базисного ( ) І звітного ( ) Періодів. Наприклад, рентабельність продукції за прибутком від реалізації
;
;
або
;
;
,
де - -Прибуток від реалізації звітного і базисного періодів;
- Реалізація продукції (робіт, послуг) звітного і базисного періодів;
- Собівартість продукції (робіт, послуг) звітного і базисного періодів;
- Зміна рентабельності у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом.
Вплив чинника зміни обсягу реалізації визначається розрахунком (за методом ланцюгових підстановок)

Відповідно вплив зміни собівартості складе

Сума факторних відхилень дає загальну зміну рентабельності у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом;

Третя групами показників рентабельності формується аналогічно першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунок приймається чистий приплив грошових коштів.
ЧПДС-чистий приплив грошових коштів

Дані показники дають уявлення про ступінь можливості підприємства розрахуватися з кредиторами, позичальниками та акціонерами грошовими коштами в зв'язку з використанням має місця грошового припливу. Концепція рентабельності обчислюється на основі припливу грошових коштів, широко застосовується в країнах з розвиненою ринковою економікою. Вона пріоритетна, тому, що операції з грошовими потоками, що забезпечують платоспроможність, є суттєвою ознакою стану підприємства.

3. Аналіз рентабельності ТОВ «БСК»

Здійснюючи господарську діяльність, будь-яка організація потребує аналізу фінансового стану. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються різними показниками: обсягом реалізації, змінами статей і структури балансу, рухом грошових коштів, ліквідністю і фінансовою стійкістю, оборотністю і рентабельністю. Саме ці результати є тією необхідною інформацією, яка дає можливість оцінити фінансові можливості організації.
Показники рентабельності є обов'язковими елементами аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використовуваними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Аналіз показників проводиться на основі фінансових результатів ТОВ «БСК».
Для прийняття рішень, пов'язаних з подальшим функціонуванням організації, фінансовому менеджеру необхідно мати інформацію про діяльність підприємства за аналізований період. Важливо не тільки отримання необхідної інформації, але і правильна її обробка, оцінка та грамотне використання отриманих результатів у поточній діяльності і для прогнозування фінансового стану. З цією метою проводиться фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз проводиться з використанням розрахунків фінансових коефіцієнтів, які для зручності об'єднуються в кілька груп, що характеризують:
· Ліквідність балансу підприємства;
· Платоспроможність;
· Фінансову стійкість;
· Рентабельність та ділову активність підприємства.

3.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ "БСК"

Основним видом діяльності ТОВ "БСК" є виробництво та реалізація продукції деревообробки: пиломатеріалів (вагона, дошка обрізна та необрізна та ін), а також виробів з дерева (віконні рами, двері, дверні блоки, плінтуса, лиштви та ін.)
Метою діяльності ТОВ "БСК" є виробництво даної продукції і задоволення існуючого попиту на неї на ринку Мінська і Мінської області і, відповідно, отримання прибутку в процесі цієї діяльності.
Виробнича фірма "БСК" є товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). ТОВ - це організаційно-правова форма підприємства. Під ТОВ розуміється об'єднання громадян і (або) юридичних осіб для спільної господарської діяльності, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки в межах свого майна. Учасники ТОВ несуть відповідальність у межах своїх вкладів.
У ТОВ "БСК" створений статутний фонд, розмір якого складає 713 тис. руб. Майно товариства з обмеженою відповідальністю формується за рахунок внесків учасників, одержаних доходів та інших законних джерел, і належить його учасникам на правах пайової власності. Число учасників ТОВ "БСК" складає 19 фізичних осіб.
Вищим органом управління ТОВ "БСК" є збори учасників. У його компетенції знаходяться питання визначення головних напрямків підприємницької діяльності, розгляд і затвердження кошторисів, звітів і балансів, обрання та відкликання виконавчого органу та ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадових осіб, розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків та ін
Виконавчим органом ТОВ "БСК" є директор. У його компетенції знаходяться питання розробки і реалізації цілей, політики і стратегії їх досягнення, а також організація та керівництво поточною діяльністю фірми, розпорядження майном, оренду і звільнення персоналу.
У 2002 році середньосписочна чисельністю працівників ТОВ "БСК" склала 62 людини.
У тому числі:
управлінський персонал __________________________________ -3 чол.;
фахівці ______________________________________________ 3 чол.;
виробничі робочі _______________________________ - 51 чол.;
обслуговуючий персонал _________________________________ - 5 чол.
У попередньому, 2001 р., чисельність персоналу фірми складала 60 осіб.
ТОВ "БСК" випускає широкий асортимент продукції деревообробки, що містить більше двадцяти найменувань. Ціни на вироблену продукцію ТОВ "БСК" аналогічні цінами конкуруючих фірм.

Таблиця 1.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "БСК" за 2002р., Тис. руб.
Показники
2002
2001
Виручка від реалізації продукції (за мінусом ПДВ, акцизу та аналогічних платежів)
3603,10
1923,46
Повна собівартість реалізованої продукції
3210,44
1844,86
Прибуток від реалізації продукції
392,66
78,60
Прибуток звітного періоду
407,78
82,94
Податок на прибуток
130,48
26,90
Чистий прибуток
277,30
56,04
Основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансових результатів діяльності аналізованого підприємства є документи фінансової звітності: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки; додаток до бухгалтерського балансу, а також опитування фахівців ТОВ "БСК".
Тут слід зазначити, що збір інформації про діяльність підприємства представляє певні труднощі, тому що фахівці, боячись витоку конфіденційної інформації, неохоче йдуть на контакт.
На аналізованому нами підприємстві регулярно проводиться внутрішній аналіз фінансово-господарської діяльності, однак як результати, так і деякі вихідні дані цього аналізу не розголошуються, оскільки керівництво ТОВ "БСК" відносить цю інформацію до комерційний таємниці.

3.2. Аналіз рентабельності діяльності ТОВ "БСК"

Для проведення аналізу рентабельності діяльності ТОВ "БСК" необхідні дані, представлені в таблиці 6.
Для розрахунку показників рентабельності капіталу краще брати середню величину капіталу. Так, власний капітал на початок року становив 828,42 тис. руб., А на кінець року - 1059,9 тис. руб. Середня сума капіталу, що використовується у формулі рентабельності складе:
тис. руб.
Однак в умовах інфляції більш реальні оцінки можна отримати, використовуючи моментні значення показників капіталу. З цієї причини, а також через відсутність у нас інформації про суму капіталу на початок 2001 р., ми використовували одномоментне значення капіталу за 2001 р. - на кінець року.
Таблиця 6.
Вихідні дані для аналізу рентабельності діяльності підприємства.
Показник
2001
тис. руб.
2002 р.,
тис. руб.
Виручка від реалізації товарної продукції
1923,46
3603,1
Витрати на виробництво і збут продукції
1844,86
3210,44
Прибуток від реалізації продукції
78,6
392,66
Балансова прибуток
82,94
407,78
Податок на прибуток
26,90
130,48
Чистий прибуток
56,04
277,3
Власний капітал
828,42
944,16
Необоротні активи
238,1
32535
Весь капітал підприємства
1608,92
2024,43
Розрахуємо показники рентабельності:
Рентабельність продажів
[1 ],________________________________________ (2.1.)
де Rп рентабельність продажів;
ПРП-прибуток від реалізації продукції;
По-виручка від реалізації продукції.
В аналізованому періоді (2002 р.):
%.
У попередньому періоді (2001 р.):
%.
Таким чином, якщо в 2001 році з кожної гривні реалізованої продукції підприємство одержувало прибутку 4,09 коп., То в 2002 році цей показник зріс у 2,67 рази і склав 10,9 коп.
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат):
[2 ],________________________________________ (2.2.)
де І-витрати на виробництво і збут продукції.
У 2002 р. %
У 2001 р. %.
Звідси випливає, що кожен карбованець витрат на виробництво і збут продукції в 2002 році приніс підприємства прибутку 12,23 коп., Це у 2,87 рази більше, ніж у попередньому 2001 році.
рентабельність (прибутковість) всього капіталу підприємства (RК):
[3],
де ЧП-чистий прибуток;
У (ср)-підсумок балансу (середній).
У 2002 р. %
У 2001 р. %.
У 2002 році чистий прибуток підприємства склав 13,7% від середньорічної вартості всього інвестованого капіталу. У 2001 р. частка чистого прибутку составіла3, 48% від суми всього капіталу на кінець року.
4) Рентабельність необоротних активів (RF):
[4],
де F (ср)-середня вартість необоротних активів.
У 2002 р. %
У 2001 р. %.
На кожен карбованець, вкладені у необоротні активи, доводиться 85,19 коп. чистого прибутку, що в 3,62 рази більше, ніж у попередньому році.
5) Рентабельність власного капіталу (Rск):
[5],
де СК-власний капітал підприємства.
У 2002 р. %
У 2001 р. %.
Ефективність використання власних коштів підприємства в 2002 р. зросла в порівнянні з попереднім роком в 4,34 рази.
Наведені показники рентабельності залежать від безлічі факторів. Тут ми наведемо факторний аналіз рівня рентабельності виробничої діяльності підприємства.
Таблиця 7.
Показники рентабельності діяльності ТОВ "БСК".
Показник
2001 р.,
%
2002 р.,
%
Рентабельність продажів (Rп)
4,09
10,9
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) (rз)
4,26
12,23
Рентабельність всього капіталу підприємства (Rк)
3,48
13,70
Рентабельність необоротних активів (RF)
23,54
85,19
Рентабельність власного капіталу (Rск)
6,76
29,37
Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат) залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вигляд:
[6 ],_____________________ (2.6.)
де VРП общ-загальний обсяг реалізованої продукції;
УДi - питома вага i-го виду продукції в загальному обсязі;
Цi-ціна реалізації i-го виду продукції;
З i-собівартість i-го виду продукції.
Розрахунок вплив чинників першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству виконаємо способом ланцюгових підстановок, використовуючи дані таблиці 3.:
(Приріст обсягу продажів 2,36%)


;
;
;
.
Порівнюючи розраховані умовні і фактичні показники, обчислимо вплив факторів:
%;
;
%;
%;
%.
Баланс факторів:
%.
Зведемо отримані дані в таблицю (див. табл. 8.)
Таблиця 8.
Вплив факторів на рентабельність виробничої діяльності підприємства.
Фактор
Зміна рентабельності,%
Зміна структури продукції, що випускається
+ 1,91
Зміна собівартості продукції
- 79,89
Зміна цін у зв'язку з інфляцією
+ 84,79
Отримані результати показують, що зростання рентабельності виробничої діяльності відбулося за рахунок збільшення средньореалізаціоних цін і зміни структури товарної продукції. Зростання собівартості продукції надав негативний вплив на рівень рентабельності. Тут слід зазначити, що і збільшення цін і зростання собівартості товарної продукції є наслідком інфляційних процесів, однак темпи зростання цін реалізації випереджають темпи зростання собівартості продукції, і це випередження надає позитивний вплив на зміну рентабельності (+4,9%).

3.3. Аналіз коефіцієнтів рентабельності, ефективності

господарської діяльності підприємства

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:
ü показники, що характеризують прибутковість продажів;
ü показники, що характеризують окупність витрат виробництва;
ü показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Так як основним критерієм оцінки ефективності діяльності підприємства є прибуток, то саме для правильності розрахунків та аналізу показників рентабельності в таблиці 2 наведено розрахунок валової (стор. «а») і чистою (стор. «в») прибутку.
Наведені в таблиці 2 показники загальної (стор.2) і чистою (стор.3) рентабельності характеризують не тільки збільшення валового і чистого прибутку відповідно, але і зниження реальної вартості майна, що заслуговує далеко не позитивною оцінки.
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 1
Показники ефективності господарської діяльності фірми
Показник
Спосіб розрахунку
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
1
2
3
4
5
6
7
1.Показателі прибутку
а) показник підрахунку валового прибутку
[Чиста виручка від реалізації] - [собівартість реалізованої продукції]
170
249
-51
507
1312
б) коефіцієнт валового прибутку
[Чиста виручка від реалізації] - [собівартість реалізованої продукції] / [Чиста виручка від реалізації]
0,3
0,3
-0,1
0,3
0,4
в) показник підрахунку чистого прибутку
[Валовий прибуток] - [податки, зараховують на фінансові результати (стор.110 ф. № 2)]
170
249
-70
162
680
2.Общая рентабельність підприємства
[Валовий прибуток] / [середня вартість майна]
222%
90%
-26%
186%
1027%
3.Чістая рентабельність підприємства
[Чистий прибуток] / [середня вартість майна]
222%
90%
-35%
59%
532%
4.Коеффіціент рентабельності продажів
[Чистий прибуток] / [чиста виручка від реалізації]
33%
27%
-11%
11%
22%
5. Показники рентабельності активів
а) коефіцієнт рентабельності активів
[Чистий прибуток] / [активи]
30%
29%
-7%
11%
24%
б) коефіцієнт рентабельності основного капіталу
[Чистий прибуток] / [основний капітал]
158%
84%
-23%
64%
340%
6. Показники рентабельності власного і позикового капіталу
а) коефіцієнт рентабельності власного капіталу
[Чистий прибуток] / [власний капітал]
36%
35%
-8%
11%
24%
б) коефіцієнт ефективності інвестованого капіталу
[Чистий прибуток] / [власний капітал + довгостроковий позиковий капітал]
30%
29%
-7%
11%
24%
7.Рентабельность виробничої діяльності
[Чистий прибуток (стор.14)] / [валові витрати (стор.7).]
49%
37%
-10%
16%
39%

Рентабельність продажів (обороту)

Рівень рентабельності продукції визначається відношенням прибутку від реалізації продукції до суми виручки від реалізації без податку на додану вартість (ПДВ). Цей коефіцієнт показує, скільки прибутку має підприємство з 1у.е. продажів.
Графік 1
Для розрахунку рівня рентабельності продукції, вивчення впливу різних факторів на зміну рівня рентабельності використовуються форми № 1 і № 2 бухгалтерської звітності.
З даних, наведених у таблиці 2, видно, що на аналізованому підприємстві рентабельність продажів носить постійно змінюється характер, для наочного пояснення наведено динаміку продажів і закупівлі сировини (Графік 1).
Рентабельність в 1 році склала 33%, це пояснюється сприятливою економічною ситуацією: організація змогла здійснити 15 продажів при середніх цінах 34,6 у.о., незважаючи на молодість. У цілому фірма дотримувалася стратегії «гонка за лідером» і, швидше за все, саме грамотна політика конкурента призвела до позитивних результатів діяльності у 1 році. Негативним моментом є середні витрати, які склали 23,3 у.о. на одиницю продукції (у зв'язку з покупкою устаткування, витратами на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР)).
У 2 р. посилилася конкуренція, але загалом економічна ситуація для фірми залишалася сприятливою. У цьому році керівництво фірми прийшло до висновку, що необхідно збільшити виробничі потужності і, як наслідок, збільшити кількість працюючих (обслуговуючий персонал і комівояжер), а також витрати на НДДКР. Найм комівояжера позначився негативно на рівні середніх витрат у подальшій діяльності. Це не було гострою необхідністю - можна було обійтися лише наймом обслуговуючого персоналу і щороку витрачати кошти на рекламну політику, що з точки зору економії вигідніше. Як наслідок, середні витрати зросли до 24,6 у.о. на одиницю продукції. Рівень рентабельності продажів у 2 році знизився на 6%, хоча обсяг продажів збільшився, але знизилися середні ціни продажів - 33,9 у.о.
Критичним для фірми виявився 3-й рік. Різко змінилася зовнішнє середовище, до чого керівництво фірми не було готове. За наявності гострої конкуренції попит на продукцію існував, але у зв'язку з високими витратами фірма боялася продавати свою продукцію нижче собівартості. Обсяг продажів і середні ціни знизилися, але збільшилися середні витрати на одиницю продукції (26,6 у.о.). Це пов'язано зі збільшенням витрат на НДДКР, що в даному випадку було необхідно.
В 4-му році фірма, проаналізувавши ситуацію попереднього року, змінила свою політику: не стали створювати конкуренцію, попит зрівнявся з пропозицією. Обсяги продажів збільшилися в 2,4 рази, середні ціни продажу зросли.
У 5-му році рентабельність продажів набирає тенденцію зростання, зовнішнє середовище максимально сприяє збільшенню цього показника, тому що кожен з конкурентів зрозумів, що, не створюючи жорсткої конкуренції, можна успішно існувати і відкривати нові можливості.

Окупність витрат

Рентабельність виробничої діяльності показує, скільки підприємство має прибутку з кожної у.о., витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Ситуація аналогічна окупності інвестиційних проектів: отримана або очікувана сума прибутку від проекту відноситься до суми інвестицій в даний проект. Ідеальною здавалася б картина, якби кожна витрачена у.о. приносила максимум прибутку («чим більше вклали, тим більше отримали»), але рівень рентабельності виробничої діяльності залежить від 2 основних факторів: собівартості продукції і середніх цін реалізації (залежать від якості продукції, що реалізовується, ринків збуту, інфляційних процесів).
З даних таблиці 2 видно, що рентабельність виробничої діяльності (стор.7) була максимальною в 1-му році, в 2-му році цей показник знизився на 12% (це пов'язано зі збільшенням виробничих потужностей). Як показав аналіз ряду показників, 3-й рік і тут виявився критичним, тобто підприємство не мало прибутку, а точніше, кілька виробів були продані нижче собівартості. До 5-му році цей показник досяг 39% (збільшився обсяг продажів, знизилася собівартість).
При аналізі рентабельності продажів було виявлено, що показник рентабельності продажів тим вище, чим нижче витрати. Зниження витрат дозволяє знижувати ціну продажу (якщо це необхідно) при тому ж рівні якості, в результаті цього може збільшитися обсяг продажів. При аналізі витрат теж приходимо до висновку, що цей показник тим вище, чим нижче витрати. Тобто треба йти до зниження собівартості за допомогою використання більш дешевих сировини та матеріалів; автоматизації виробництва з метою збільшення продуктивності праці; скорочення умовно-постійних витрат (витрат на рекламу, НДДКР, вдосконалення системи управління).

Прибутковість капіталу. Коефіцієнти ділової активності

Показники рентабельності капіталу формуються як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, з яких найбільш важливими є: всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов'язання); власний капітал.
Рентабельність власного капіталу залежить від зміни рівня рентабельності продукції, швидкості обороту сукупного капіталу та співвідношення власного і позикового капіталу. Видно, що віддача власного капіталу підвищується при збільшенні частки позикових коштів у складі сукупного капіталу. Більш повну картину фінансового стану можна отримати при сукупному аналізі рентабельності і ділової активності.
Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (стор.1) відображає швидкість обороту всього капіталу, його збільшення означає прискорення кругообігу коштів.
Так як підприємство здійснювало свою діяльність ефективно (без збитків), коефіцієнти оборотності мобільних засобів (стор.2) і матеріальних оборотних коштів (стор.3) рівні, і збільшення кожного коефіцієнта заслуговує позитивної оцінки, так як 1-й характеризує швидкість обороту всіх мобільних коштів, а 2-й відображає рівень попиту на готову продукцію. Збільшення коефіцієнта оборотності готової продукції говорить про збільшення попиту, а зменшення - про затоварення.
Також у таблиці 3 наведено коефіцієнт фондовіддачі основних засобів та інших необоротних активів (стор.5). Залежність проста: чим вище коефіцієнт, тим ефективніше використовуються основні засоби та інші необоротні активи.
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 2
Коефіцієнти ділової активності
Найменування коефіцієнта
Спосіб розрахунку
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
1
2
3
4
5
6
7
1.Общее оборотності мобільних засобів
[Вал.виручка (скорр.) стор.12 табл.1.11] / [валюта балансу (стр.399 табл.2.1)]
0,91
1,05
0,61
1,03
1,07
2.Оборачіваемості мобільних засобів
[Вал.виручка (скорр.) стор.12 табл.1.11] / [(II Р.А + III Р.А) (табл.2.1)]
1,1
1,6
0,9
1,2
1,2
3.Оборачіваемості матеріальних оборотних коштів
[Вал.виручка (скорр.) стор.12 табл.1.11] / [II Р.А (табл.2.1)]
1,1
1,6
0,9
1,2
1,2
4.Оборачіваемості готової продукції
[Вал.виручка (скорр.) стор.12 табл.1.11] / [готова продукція]
34,6
25,4
39,4
24,3
30,5
5.Фондоотдачі основних засобів та інших необоротних активів
[Вал.виручка (скорр.) стор.12 табл.1.11] / [I Р.А (табл.2.1)]
4,8
3,1
2,1
6,1
15,3
6.Оборачіваемості власного капіталу
[Вал.виручка (скорр.) стор.12 табл.1.11] / [IV р.П (табл.2.1)]
1,1
1,3
1,0
1,7
1,7
Зростання коефіцієнта оборотності власного капіталу (стор.6) відображає підвищення рівня продажів, а його зниження, що відбулося в 3-му році, говорить про бездіяльність частини власних коштів.
Рентабельність власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого організацією. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна грошова одиниця, вкладена організацією.
Балансова сума прибутку залежить від обсягу реалізованої продукції, собівартості, середнього рівня цін. Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення запланованого обсягу продажів. І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення коштів для забезпечення того ж обсягу виробництва і реалізації продукції. При цьому виходять з того, що обсяг продажів сам по собі не впливає на рівень рентабельності, тому що з його зміною пропорційно збільшуються або зменшуються сума прибутку і сума основного та оборотного капіталу за умови незмінності інших чинників.
Загальну ж оцінку основної діяльності дає показник рентабельності активів (загальної рентабельності) (стр.5а), який виражає віддачу, що припадає на 1 у.о. активів компанії. Найбільшу віддачу від вкладення коштів організація отримала в 1-му році. Чим менше загальна сума вкладених активів, тим більшу віддачу приносить кожна вкладена у.о. підприємства. Негативним моментом є зменшення частки необоротних активів, тому для свого успішного розвитку організації необхідно збільшити необоротні активи, але з урахуванням того, що придбане обладнання в процесі виробництва буде використано повністю, тобто не повинно бути «простоїв» виробництва.
За результатами проведеної оцінки фінансового стану можна зробити висновок, що перед підприємством не стоїть проблема виживання, тому що воно ефективно здійснює ведення діяльності, використовує наявні фінансові можливості для поліпшення фінансового стану. Проведена фінансова політика вирішує не тільки короткострокові завдання, що дають позитивні результати не тільки сьогодні, але і з можливим позитивним ефектом у майбутньому, що говорить про наявність грамотної фінансової стратегії.
Грамотна фінансова стратегія базується на теоретичних знаннях, наприклад, вмінні оперувати поняттям порогу рентабельності (точка беззбитковості, точка перелому, точка самоокупності). Поріг рентабельності - це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має і прибутків. Валовий маржі вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю.
Таблиця 4
Визначення порога рентабельності і запасу фінансової міцності
Назва показника
Спосіб розрахунку
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
1
2
3
4
5
6
7
1. Поріг рентабельності (шт.)
[Постійні витрати (стор.5)] / [ціна продажу (стор.4)-СР змінні витрати (стор.10) табл.1.11]
7
14
17
14
13
2. Поріг рентабельності (у.о.)
[Стор.1] * [ціна продажу (стор.4) табл.1.11]
249,0
489,6
521,4
461,4
454,0
3. Запас фінансової міцності (у.о.)
[Вал. виручка (скорр.) (стор.12, табл.1.11 .)]-[ стор.2]
270
424
109
1068
2599
4.Запас фінансової міцності (%)
[Стор.3] / [вал. виручка (стор.11, табл.1.11)]
52,0
46,4
14,4
58,2
70,9
У таблиці 4 представлені значення цього показника як у грошовому виразі (стор.3), так і в процентному (стор.4) відношенні до виручки від реалізації. Отримані результати в процентному співвідношенні свідчать про те, що підприємство здатне витримати отримане відсоткове зниження виручки без серйозної загрози для свого фінансового становища.
Наведені показники порогу рентабельності по 5 років говорять про те, що за весь період своєї господарської діяльності підприємство «переступав» поріг рентабельності. Грамотне вміння використовувати це поняття на практиці може захистити від небажаних результатів (тобто збитків). З урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів можна спрогнозувати ціну продажу (кілька варіантів) та кількість продажів (теж кілька варіантів) та визначити «точку беззбитковості».
Знаючи поріг рентабельності, можна визначити запас фінансової міцності підприємства. Різниця між досягнутою фактичною виручкою від реалізації і порогом рентабельності і є запас фінансової міцності.

4. Способи збільшення рентабельності підприємства
Рентабельність показує, наскільки прибуткова діяльність підприємства, відповідно, чим вище коефіцієнти рентабельності, тим ефективніше діяльність. Тому компанія повинна прагнути до більш високих показників, а керівництво має визначити шляхи підвищення рентабельності.
Різноманіття показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розділяти вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. У цілому одним з умов процвітання підприємства є розширення ринку збуту продукції за рахунок зниження ціни на пропоновані товари, але це не завжди так. Тому уваги цій зовнішньому чиннику слід приділяти менше, ніж внутрішнім: збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, підвищенню віддачі основних засобів.
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:
· При низькій рентабельності продажів необхідно прагнути до прискорення обороту активів;
· Віддача власного капіталу підвищується при збільшенні частки позикових коштів у складі сукупного капіталу;
· Рентабельність активів тим вище, чим вище прибутковість продукції, чим вище віддача необоротних активів і швидкість обороту оборотних активів, чим нижче загальні витрати на 1у.е. продукції і питомі витрати за економічними елементами (засобів праці, матеріалів, праці).
Слід зауважити, що не можна абстрактно розглядати вплив окремих факторів, так як «на рівень і динаміку показників рентабельності впливає вся сукупність виробничо-господарських факторів:
· Рівень організації виробництва і управління; структура капіталу і його джерел;
· Ступінь використання виробничих ресурсів;
· Обсяг, якість і структура продукції;
· Витрати на виробництво і собівартість виробів; прибуток за видами діяльності та напрямки її використання »1.
Найбільшу увагу треба приділити останнього пункту, а точніше, напрямку використання прибутку, яке визначаються підприємством самостійно. Прибуток може бути спрямована на відрахування в резервний капітал, освіта фондів накопичення та фондів споживання, відволікання на благодійні та інші цілі, з метою розширення діяльності організації за рахунок власних джерел фінансування. Але існує й інша альтернатива - свої власні кошти вкласти в цінні папери інших великих компаній, наприклад, сформувати інвестиційний портфель, грамотно здійснювати управління і через певний час отримати дохід і вкласти у своє підприємство для поліпшення конкурентоспроможності, фінансового стану підприємства.
Пропозиції:
На основі аналізу рентабельності підприємства, ми можемо зробити висновки про те, що на даному підприємстві існують наступні резерви збільшення прибутку і рентабельності:
· Збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції, що випускається;
· Зниження собівартості продукції, що випускається;
· Підвищення якості продукції, що випускається.
Також нам представляється необхідним зробити ряд пропозицій щодо поліпшення фінансових результатів ТОВ "БСК", які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді:
· Розглянути і усунути причини виникнення перевитрати фінансових ресурсів на управлінські і комерційні витрати;
· Удосконалити управління підприємством, а саме:
· Виділити у складі структурних підрозділів та структурних одиниць підприємства центри витрат і центри відповідальності;
· Впровадження на підприємстві системи управлінського обліку витрат у розрізі центрів відповідальності, центрів витрат і окремих груп товарної продукції;
· Підвищити у складі реалізації питомої ваги дрібнооптової продукції;
· Здійснювати своєчасну уцінку виробів, які втратили первинну якість;
· Здійснювати ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців;
· Удосконалювати рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів;
· Здійснювати систематичний контроль за роботою обладнання і виробляти своєчасну його наладку з метою недопущення зниження якості і випуску бракованої продукції;
· При введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їхньої кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його поломки із-за низької кваліфікації;
· Підвищення кваліфікації працівників, що супроводжується зростанням продуктивності праці;
· Розробити та запровадити ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів;
· Використовувати системи депреміювання працівників при порушенні або трудової чи технологічної дисципліни;
· Розробити та здійснити заходи, спрямовані на поліпшення матеріального клімату в колективі, що в кінцевому підсумку відбитися на підвищенні продуктивності праці;
· Здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини та готової продукції.

Висновок

Отже, спробуємо виділити основні завдання фінансового аналізу стосовно до діяльності російських і казахстанських підприємств:
Оцінка поточної платоспроможності фірми, можливості своєчасно погасити короткострокові зобов'язання.
• Оцінка фінансової стійкості, тобто можливості погасити довгострокові кредити, нести збитки без ризику повної втрати власних вкладень.
• Оцінка ефективності управління майном і позиковим капіталом.
• Оцінка прибутковості від виробничої та фізичної діяльності.
• Аналіз ефективності використання майна.
• Оцінка ризикованості діяльності підприємства.
• Оцінка можливостей підприємства за умови та погіршення певних умов діяльності.
Показник рентабельності виробництва має особливо важливе значення в сучасних, ринкових умовах, коли керівництву підприємства потрібно постійно приймати ряд неординарних рішень для забезпечення прибутковості, а, отже, фінансової стійкості підприємства (фірми).
Фактори, що впливають на рентабельність виробництва, численні і різноманітні. Одні з них залежать від діяльності конкретних колективів, інші пов'язані з технологією і організацією виробництва, ефективності використання виробничих ресурсів, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу.
Як показали практичні розрахунки, показники рентабельності мають більш-менш значні коливання по роках, що є наслідком зміни цін реалізації і собівартості продукції. На рівень реалізаційних цін надає перш за все кількість і якість товарної продукції. В даний час більшість підприємств є нерентабельними (збитковими) або малорентабельними, що є наслідком економічної кризи в країні.

Список використаних джерел
1. Бакаєв М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
2. Беркстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності. - М.: Фінанси і статистика, 1996.
3. Бикадоров В.Л., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства. Практичний посібник. - М.: Видавництво "ПРИОР", 2000.
4. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 1996.
5. Жмінько С.І. Фінансовий облік на підприємствах. - Ростов-на-Дону: изд. "Фенікс", 1998.
6. Карпова Т.П. Управлінський облік. - М.: ЮНИТИ, 1998.
7. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика, 2000.
8. Русак Н.А. Стражев В.І., Моргун О.Ф. Аналіз Господарської діяльності в промисловості. / Под ред. Стражева В.І. - Міснк: Вишейшая школа, 1998.
9. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ІП "Екоперспектіва", 1998.
10. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент. Російська практика. - М.: Перспектива, 1995.
11. Стражев В.І. Оперативне управління підприємством, проблеми обліку та аналізу, - Мінськ: Наука і техніка, 1973.
12. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - М.: Економіка, Справа, 1992.
13. Теорія економічного аналізу. / Под ред. Шеремета А.Д. - М.: Прогрес, 1992.
14. Урезов В.А., Александрова В.Ф., Звєрєв С.М. Довідник керівника (менеджера) підприємств. - М.: Ленпромбитіздат, 1992.
15. Фінанси. / Под ред. Ковальової А.М. - М.: Фінанси і статистика, 1996.
16. Фінанси. / Под ред. Дробозиной Л.А. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2000.
17. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу підприємства. - М.: ИНФРА-М, 1996.


[1] Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М., 2000. С.481.
[2] Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М., 2000. С.481.
[3] Бакадоров В.Л. та ін Фінансово-економічний стан підприємства. - М., 2000. С.58.
[4] Там же.
[5] там же
[6] Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн., 1998.
1 Шеремет А.Д, Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - М.: Инфра-М, 1999. - С.87.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
214.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз собівартості прибутку та рентабельності продукції підприємства ВАТ Рогачевський МКК аналіз ринку
Аналіз рентабельності підприємства 2
Аналіз витрат і рентабельності підприємства
Бухгалтерський аналіз рентабельності підприємства
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 2
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
Аналіз собівартості і рентабельності підприємства
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 23
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 21
© Усі права захищені
написати до нас