Аналіз производственнохозяйственной діяльності РУПП БелАЗ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки


Кафедра менеджменту


РЕФЕРАТ

На тему:


«Аналіз виробничо-господарської діяльності РУПП« БелАЗ »»


МІНСЬК, 2008

1. Аналіз обсягів випуску та реалізації продукції


Динаміка зміни випуску товарної продукції за 2004-2007 роки представлена ​​в таблиці 1.

Таблиця 1

Випуск продукції в натуральному вираженні

Показники

2004р. 2005р. 2006р. 2007р.

План

Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Випуск продукції в натуральному вираженні:

автомобілів всього, шт.:

в тому числі:


1 047876892798848745906


820

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30т.

42-45т.

55-65т.

120-130т.

180-200т.

полівооросітельная машина

341

437

66

174

26


3

359

367

35

101

13


1

359

332

62

121

15


3

280

363

56

85

14


-

254

306

102

164

19


3

272

278

61

119

12


3

78

393

178

218

27


12

75

375

150

180

30


10


За даними таблиці підприємство за 2004 р. недовипустіло 171 одиницю, за 2005р. - 94 одиниці, за 2006р. - 103 одиниці, за 2007р. - 86 одиниць.

Дана ситуація пояснюється наявністю негативних факторів стримуючих виробництво. До них можна віднести:

 • Фінансові фактори (наявність відстрочок платежу, складності стягнення коштів для нарощення виробництва).

 • Технічні фактори (що виникають труднощі із закупівлею дефіцитних позицій, наприклад, імпортні двигуни).

 • Уразливі місця у виробництві.

Динаміка зміни обсягу продукції у вартісному вираженні може бути охарактеризована даними, наведеними в таблиці 2.

Таблиця 2

Обсяг випуску продукції у вартісному вираженні

Показники 2004 2005 2006 2007
Обсяг випуску продукції в номінальних цінах, млн. руб. 176338 259783 319600 399300
Реалізація продукції, млн. руб. 217435 262109 319600 399300
Обсяг випуску продукції в порівняних цінах 2007 року 302843 324648 345750 380440
Темп зростання обсягу випуску продукції до відповідного періоду минулого року,% 105,8 107,2 106,5 110,0

Таким чином, спостерігається позитивна тенденція зростання обсягу випуску продукції, проте тут необхідно відзначити, що найбільш істотним фактором, що вплинув на дане зростання, є збільшення ціни виробів. Реалізація продукції за аналізовані періоди постійно збільшується. Необхідно відзначити той факт, що обсяг реалізації продукції перевищує обсяг товарної продукції. Даний факт говорить про зниження залишків готової продукції на складах.

У додатку 3 містяться дані про виробництво продукції РУПП «БелАЗ» в динаміці за 10 років.


2 Аналіз структури та динаміки собівартості продукції


Собівартість продукції формується на підставі Основних положень по складу витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг.

Облік витрат на виробництво при калькуляції собівартості продукції здійснюються за нормативним методом. Непрямі витрати розподіляються на собівартість виробів, що випускаються пропорційно нормативної собівартості виробів.

Нормативний метод передбачає створення системи діючих норм і нормативів і на її основі калькуляцію нормативної собівартості; виявлення і облік відхилень від діючих норм і нормативів; враховуються зміни норм.

Фактична собівартість випущеної продукції визначається шляхом підсумовування витрат по поточним нормам з їх змінами і відхиленнями від норм.

Встановлено перелік норм (їх номенклатура). Всі зміни норм вводяться у виробництво тільки після їх внесення до нормативно-технологічну документацію.

При складанні кошторису витрат на виробництво використовуються такі економічні елементи.

При складанні калькуляції собівартості використовуються статті калькуляції:

 1. сировину і матеріали;

 2. відходи поворотні;

 3. покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби;

 4. відшкодування зносу спецінструменту;

 5. паливо і енергія на технологічні цілі;

 6. основна зарплата виробничих робітників;

 7. додаткова зарплата виробничих робітників;

 8. відрахування на соціальне страхування;

 9. загальновиробничі витрати;

 10. загальногосподарські витрати;

 11. спеціальні витрати;

 12. втрати від браку;

 13. інші виробничі витрати;

 14. транспортно заготівельні витрати;

 15. комерційні витрати.

Зведений облік витрат на виробництво здійснюється за бесполуфабрікатний методу.


Таблиця 3

Структура собівартості товарної продукції, млн. руб.

Показники

2005р. 2006р. 2007р.

Сума Сума Сума
Собівартість товарної продукції 196 952 287 640 351 380
в тому числі:


Матеріальні витрати 147 048 213 861 261 342
з них:


сировину і матеріали 47 488 56 984 69 624
покупні комплектуючі вироби 89 815 144 701 177 571
паливо 3 350 3 931 4 508
енергія 6 395 8 245 9 639
Фонд оплати праці 19 092 28 636 36 653
Відрахування на соц. страхування 7 348 10 914 13 352
Амортизаційні відрахування 12 068 18 697 21 840
Інші витрати 11 396 15 532 18 193Рисунок 1 - Структура собівартості товарної продукції 2007

З таблиці видно, що найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати (74,4%), причому з них приблизно 2 / 3 припадає на покупні комплектуючі вироби, прогнозується збільшення їх частки. Близько 10% всіх витрат припадає на фонд оплати праці.


3 Аналіз прибутку і рентабельності виробництва


Показники рентабельності, застосовувані в економічних розрахунках, характеризують відносну прибутковість. Головна мета аналізу прибутковості - оцінка здатності підприємства отримувати прибуток на вкладені в поточну діяльність засобу. Аналіз прибутковості проводиться на основі звіту про прибуток і збитки (Таблиця 4).


Таблиця 4

Звіт про прибутки та збитки, млн. руб.

Найменування показника код стор 01.01.06 01.01.07 01.01.08
Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 010 217 435 236837 262 110
Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 020 153 597 175684 195 567
Комерційні витрати 030 2 180 3320 3 950
Управлінські витрати 040 13 926 16826 18 337

Прибуток (збиток) від реалізації

(Рядки 010-020-030-040)

050 47 732 41007 44 256
Відсотки до отримання 060 - - -
Відсотки до сплати 070 - - -
Доходи від участі в інших організаціях 080 118 156 197
Інші операційні доходи 090 17 444 16224 14 156
Інші операційні витрати 100 33 680 32678 33 601
Позареалізаційні доходи 110 147 583 678
Позареалізаційні витрати 120 59 886 2 322
Прибуток (збиток) звітного періоду (рядки 050 +060-070 +080 +090-100 +110-120) 130 31 702 24406 23 364
Податок на прибуток та інші обов'язкові платежі 140 10 283 7810 7 204
Використано прибутку 150 21 419 2 508 16 160
Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду (рядки 130-140-150) 160 0,0 0,0 0,0
Чистий прибуток (без податків)
21 419 16596 16 160

За даними таблиці 2.4 видно, що за аналізований період з 01.01.2006р. по 01.01.2008р. прибуток звітного періоду склала 23 364 млн. руб., за 2007 рік за результатами діяльності підприємства була отримана чистий прибуток 16 160 млн. руб.

Розрізняють декілька видів показників рентабельності. Найбільший інтерес представляє показник рентабельності основної діяльності: рентабельність продажів і рентабельність продукції.

Рентабельність продажів розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (стор. 050 табл. 2.4) до виручки від реалізації (стор. 010 табл. 2.4). Розрахуємо рентабельність продажів, досягнуту до кінця 2007 року:

Рентабельність продукції визначається відношенням прибутку від реалізації продукції (стор. 050 табл. 2.4) до собівартості реалізованої продукції (стор. 020 табл. 4):

Для того, щоб з'ясувати, зміна яких чинників впливає на рентабельність, проаналізуємо структуру реалізованої продукції (Таблиця 5).


Таблиця 5

Структура реалізованої продукції,%

Найменування показника 01.01.06 01.07.07 01.01.08
Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 100,0 100,0 100,0
Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 79,0 81,2 74,6
Комерційні витрати 2,7 1,7 1,5
Управлінські витрати 6,7 7,2 7,0
Прибуток (збиток) від реалізації 11,6 9,9 16,9

Аналіз структури реалізованої продукції свідчить про те, що питома вага собівартості реалізованої продукції за період з 2005 по 2007 рік зменшився з 79.0% до 74.6%, умовно-постійні витрати при зниженні питомої ваги комерційних витрат склали 1.5%, управлінські витрати збільшилися і склали 7.0% у структурі реалізованої продукції.

Це дозволило досягти рентабельності основної діяльності за обсягом продажів у розмірі 16.9% і по продукції в розмірі 22,6%.


4 Аналіз продуктивності праці та заробітної плати


Потреба в трудових ресурсах визначається на підставі прогнозів виробництва продукції, науково-технічного розвитку, а також заходів, спрямованих на створення конкурентного підприємства.

У 2007 році чисельність всього персоналу на підприємстві склала 7650 осіб, у тому числі виробничо-промислового персоналу (ППП) 7048 осіб. У середньорічному обчисленні є збільшення проти 2006 року на 148 осіб (2%).

Дана чисельність персоналу обумовлена ​​приростом загального обсягу виробництва на 10% і впливом зміни структури своєї техніки.

Продуктивність праці в 2007 році зросла на 8% проти рівня попереднього року.

Середньомісячна зарплата ППП на кінець 2007 року склала 716 тис. рублів, що становило зростання середньомісячної зарплати в порівнянні з попереднім роком на 25%.

Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві планується за рахунок підготовки робітників, освоєння суміжних професій, підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів навчанням без відриву від виробництва у ВНЗ і технікумах.

Склад трудових ресурсів представлений в таблиці 6, з якої видно, що чисельність працівників заводу за 2007 рік зросла на 2% в порівнянні з 2006 роком. Найбільшу питому вагу в чисельності промислово-виробничого персоналу займають робітники.

Аналіз праці і заробітної плати наведено в таблиці 7. На основі даних таблиці 7 можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу витрат на оплату праці припадає на заробітну плату робітників.


Таблиця 6

Склад трудових ресурсів підприємства

Найменування показників 2006 2007 2007 / 2006 р.
1 2 3 4
Чисельність - всього 7502 7650 102,0

в т.ч.

ППП

6918 7048 101,9

з них:

робочих

4966 5062 101,9

в т.ч.

основних робочих

2272 2333 102,7
допоміжних робітників 2694 2729 101,3
службовців 1953 1986 101,7
1 2 3 4

в т.ч.

керівників


628


634


101,0

фахівців 1282 1309 102,1
службовців 43 43 100,0
Непромислова група 584 602 102,7

Таблиця 7

Показники праці та заробітної плати

Показники 2006 2007
Чисельність працівників (середньооблікова), чол. 7502 7650
ФЗП без премій і винагород з фонду матеріального заохочення, млн.руб. 47128 61303
Премій і винагород з ФМП, млн. руб. 6412 7072
Разом, млн. руб. 53540 68375
Темп зростання продуктивності праці у% до попереднього року,% 105,8 108
Частка приросту продукції за рахунок підвищення продуктивності праці,% 89,2 81,0
Чисельність ППП, чол 6918 7048
в т.ч. управлінський персонал, чол. 903 920
Питома вага управлінського персоналу в кількості ППП,% 13,1 13,1
Фонд заробітної плати ППП, млн. руб. 45415 58994
Премії та винагороди з ФМП, млн. руб. 6160 6701
Разом, млн. руб.: 51575 65695

З нього:

Робітників, млн. руб.

36443 46014
Управлінського персоналу, млн. руб. 15132 19681
Середньомісячна зарплата ППП на кінець періоду, тис. руб. 573 716

Як позитивний фактор можна відзначити підвищення продуктивності праці, темпи зростання якої становив 5,8% в 2006 році, і 8% в 2007. Середньомісячна заробітна плата одного працівника в порівнянні з 2006 роком зросла у 2007 році на 25%, що стало позитивною тенденцією і свідчить про поліпшення якості життя персоналу підприємства.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Огарков С.Є. Аналіз виробничої діяльності підприємства, МН.: ВШ, 2007р.

 2. Старова Л.В. Аналіт господарської діяльності підприємства, Мн.: Світоч, 2005р.

 3. Виробничий звіт РУПП «БелАЗ», 2004-2007рр.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
32.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз виробничо господарської діяльності РУПП БелАЗ
Загальна характеристика підприємства РУПП БелАЗ і аналіз існуючої системи управління матеріальними
Аналіз производственнохозяйственной діяльності УП НІЇЕВМ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП Фребор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності РУП МАЗ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ППВП Транзистор 2
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ППВП Транзистор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ ліктор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ВАТ Горизонт
© Усі права захищені
написати до нас