Аналіз при аудиті фінансового стану підприємства і результатів е

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема «Аналіз (при аудиті) фінансового стану підприємства і результатів його діяльності»
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .3
1. Цілі і завдання аудиту про прибутки та збитки ... .... ... .6
1.1 Нормативно-правове регулювання формування звітних даних про фінансові результати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 6
1.2 Оцінка системи обліку та внутрішнього контролю показників звіту про фінансові результати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... 10
2. Програма перевірки звітних даних про прибутки та збитки. ... ... ... 15
2.1 Типова кореспонденція рахунків стосовно формування звітних даних ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.2 Збір аудиторських доказів та формування робочих документів ... .. 22
2.3 Аудиторський висновок за результатами перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... .... 25
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Глосарій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
Додаток А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... 33
Додаток Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

Введення
Після переходу України до ринкових відносин виникла необхідність створення нових економічних інститутів, які регулюють взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких провідну роль відіграє інститут аудиторства. Його головною метою є забезпечення контролю за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській та податковій звітності. Інформація про використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій у юридичних осіб повинна бути об'єктивно підтверджена незалежним аудитором.
Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, а також кредитори, не мають можливості самостійно переконатися в тому, що всі операції підприємства законні і правильно відображені у звітності, тому що звичайно не мають ні доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.
Серед господарських коштів підприємства важливу роль відіграють власні джерела, серед яких не на останньому місці знаходиться прибуток підприємства.
У курсовій роботі детально розглянуто формування та діяльності підприємства (прибутків або збитків), їх облік на підприємстві, порядок відображення у звітності, а також аудит. У роботі розкриті мета і завдання аудиту статутного капіталу. Також приведена нормативна база регулювання аудиторської перевірки. В роботі розкрито зміст перевірки даних про прибутки та збитки, розглянуто основні аудиторські процедури. Також висвітлено порядок надання висновку аудитором за результатами перевірки.
При написанні курсової роботи використовувалася різноманітна література: підручники, навчальні посібники, періодичні видання.
Актуальність теми розкриває саме поняття аудит - це діяльність, спрямована на зменшення підприємницького ризику, так як наявність достовірної фінансової інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки прийняття низки економічних рішень.
Об'єктом дослідження стала аудиторська діяльність, а предметом відповідно, аудит формування фінансових результатів та розподілу прибутку.
Метою дослідження в даній роботі є підвищення рівня професійних знань в області бухгалтерського обліку та аудиту, правильного розуміння економічного значення питань, що розглядаються, набуття навичок самостійного поглибленого вивчення теоретичного матеріалу та практики аудиту на підприємствах, вміння критично оцінювати опрацьований матеріал, формулювати та обгрунтовувати власні висновки.
Виходячи з поставленої мети роботи, основну увагу було приділено вирішенню таких взаємопов'язаних завдань:
- Вивчити суть і мета аудиту;
- Проаналізувати законодавство Російської Федерації та інші акти про аудиторську діяльність;
- Вивчити федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності;
- Розглянути програму аудиторської перевірки;
- Проаналізувати методи збору аудиторських доказів та аналітичні процедури;
- Дати оцінку результатів аудиторської перевірки;
Методами дослідження є:
- Вивчення діючої нормативної бази, що регулює аудиторську діяльність;
- Вивчення і узагальнення наукової літератури;
- Аналіз практичних матеріалів.
Практична значимість курсової роботи полягає в тому що, раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконання зобов'язань по поставках продукції в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних коштів і, отже, поліпшенню фінансового стану підприємства.

Цілі і завдання аудиту про прибутки та збитки
1.2. Нормативно-правове регулювання формування звітних даних про фінансові результати
Основною метою аудиту звітних даних про фінансові результати є встановлення їх достовірності та відповідності прийнятій на підприємстві облікової політики щодо формування інформації про прибутки та збитки чинному законодавству. Тобто необхідно перевірити повноту і точність відображення у звітності прибутків (збитків); здійснити контроль за дотриманням нормативних документів, що регулюють правила ведення обліку доходів, витрат, результатів діяльності та складання звітності, методологію оцінки. Основна мета аудиту може доповнюватися обумовленими договором з клієнтом заходами щодо поліпшення фінансового становища підприємства, оптимізації результатів діяльності, процедурами перевірки правильності розподілу прибутку, створення фондів.
Завдання аудиторської перевірки звітних даних про прибутки та збитки:
· Перевірка повноти відображення: чи в повному обсязі відображені всі доходи і витрати, тобто показники, на основі яких і визначається результат діяльності економічного суб'єкта;
· Встановлення приналежності: чи дійсно відбиті доходи та витрати відносяться до господарських операцій клієнта;
· Перевірка правильності оцінки: відповідність оцінки доходів і витрат облікову політику, принципам бухгалтерського обліку; використання оцінки на основі наступності;
· Встановлення правильності відображення доходів і витрат у звітності;
· Перевірка правильності класифікації доходів, витрат, фінансових результатів діяльності;
· Встановлення законності оформлення господарських операцій діяльності підприємства у первинних документах і звірка даних, відображених в облікових регістрах;
· Підтвердження достовірності та правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності;
· Перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду, його розподілу та використання;
· Перевірка правильності визначення належних бюджету платежів.
Таким чином, для досягнення основної мети аудитор повинен скласти думку щодо загальну прийнятність звітних даних (чи відповідають вони в цілому всім пропонованим вимогам), обгрунтованості (чи існують підстави для включення у звітність зазначених там сум), оцінки та правильності здійснених розрахунків, класифікації та повноти розкриття інформації [6, с.147]
Для виконання поставлених завдань аудитор може скористатися такими джерелами інформації: наказ про облікову політику підприємства; первинні документи; облікові регістри, в яких відображаються господарські операції з обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності; акти попередніх ревізій, аудиторські висновки; звітність, зокрема звіт про фінансові результати, примітки до фінансової звітності, декларація про прибуток підприємства.
Відповідно до Закону РФ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в РФ» підприємства зобов'язані на підставі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність, до складу якої входить і звіт про фінансові результати. Під час підготовки до складання і здачі фінансової звітності економічні суб'єкти зобов'язані дотримуватися вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П (С) БО); стосовно до форми № 2 - це П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати».
Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Тобто форма № 2 містить інформацію про те, наскільки успішною була діяльність економічного суб'єкта, які доходи були отримані і які витрати здійснено.
Фінансовий результат визначається виходячи з принципу нарахування (передбачає відображення в обліку доходів і витрат, і відповідно фінансових результатів, в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошей) та відповідності доходів і витрат (визначення фінансового результату відбувається шляхом зіставлення доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, понесених для отримання цих доходів).
Стаття наводиться у звіті, якщо відповідає таким критеріям: існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена. [8, с. 61]
Необхідно відзначити, що в Звіті передбачено роздільне відображення показників, отриманих від:
1) звичайної діяльності: операційної - основної діяльності підприємства; інвестиційної - включає операції, пов'язані з придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів; фінансової - діяльності, що призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства;
2) надзвичайної діяльності - включає операції або події, що відрізняються від звичайної діяльності, повторення яких періодично або в кожному наступному звітному періоді не очікується.
Звіт складається з трьох розділів. Розділ I "Фінансові результати" призначений для визначення чистого прибутку (збитку) за звітний період шляхом послідовного зіставлення його статей. Кожна стаття базується на даних певного рахунка (субрахунка) доходів (клас 7) і витрат (клас 9 чи 8). У процесі розрахунку чистого прибутку (збитку) та заповнення розділу I можна виділити наступні кроки:
† визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): з суми загального доходу (виручки) від реалізації віднімаються суми ПДВ, акцизного збору, інші податки і збори, надані знижки, вартість продукції, повернутої покупцями;
† розрахунок валового прибутку (збитку) - знаходиться різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. Причому стаття «Собівартість» включає виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, наднормативні виробничі витрати; собівартість реалізованих товарів; вартість втрат у межах норм природних втрат. Собівартість поверненої продукції або товарів необхідно відняти;
† визначення фінансового результату від операційної діяльності - знаходиться алгебраїчна сума показників валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;
† розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування - визначається як алгебраїчна сума фінансового результату від операційної діяльності, доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів, фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат.
† визначення фінансового результату від звичайної діяльності - розраховується як різниця між сумою прибутку від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток, який визначається згідно з П (С) БО 17. Слід зазначити, що може виникнути ситуація, коли сума податків на прибуток буде перевищувати прибуток від звичайної діяльності. Це відбувається внаслідок відмінності сум прибутку, визначеного в бухгалтерському обліку і з податкового законодавства (відрізняються бази для здійснення розрахунків). Отже, в такому випадку буде відображатися збиток від звичайної діяльності, який визначається шляхом підсумовування отриманого збитку від звичайної діяльності до оподаткування та податків на прибуток.
† визначення чистого прибутку або збитку - розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку (збитку) і податків з надзвичайного прибутку. Надзвичайні втрати відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат.
Розділ II «Елементи операційних витрат» призначений для відображення відповідних елементів операційних витрат, понесених підприємством у процесі його діяльності протягом звітного періоду. Тобто наводяться всі операційні витрати, які відображені в розділі I, а також частина витрат, що значиться на кінець звітного періоду на балансі у складі незавершеного виробництва, у залишках готової продукції і запасів. Розділ III «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюється акціонерними товариствами, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах. [7, с. 351]

1.2. Оцінка системи обліку та внутрішнього контролю показників звіту про фінансові результати
Згідно Закону РФ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в РФ" бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Слід зазначити, що без систематичного і надійного ведення бухгалтерського обліку не можна говорити про достовірної звітності, підтвердження якої - основна мета аудиту. Відсутність організованої системи бухгалтерського обліку ставить під сумнів питання про принципову можливість проведення аудиту у економічного суб'єкта, тому що мова в цьому випадку може йти лише про відновлення обліку.
Аудитор в ході планування і проведення перевірки повинен досягти розуміння системи бухгалтерського обліку: уважно вивчити його організацію та документообіг клієнта, описати цю систему і проаналізувати її сильні і слабкі сторони, що дозволить аудитору грамотно організувати процес отримання аудиторських доказів. Надійно організовані ділянки бухгалтерського обліку можна перевірити більш побіжно, ніж ті, надійність яких викликає сумніви.
Система бухгалтерського обліку може вважатися ефективною, якщо при відображенні господарських операцій дотримуються певні умови:
² ведення бухгалтерського обліку здійснюється у відповідності з нормативними актами та прийнятої облікової політики;
² операції правильно відображені за часом;
² операції в обліку зафіксовані в правильних сумах, на відповідних рахунках;
² у економічного суб'єкта функціонує система запобігання появи помилок і зловживань.
Таким чином, аудитор повинен встановити чи дотримуються норми Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1, 3, 15, 16. Зокрема, аудитор з'ясовує чи здійснюється розмежування доходів, витрат відповідно до їх класифікаційними групами (уточнює правильність віднесення в ту чи іншу групу), чи відображаються в обліку окремо результати від звичайної діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) і результати від надзвичайних подій, чи дотримуються критерії визнання доходів і витрат (наприклад, погашення отриманих позик не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати, а суми надходжень за договором комісії на користь комітента не визнаються доходами), чи правильно оцінені доходи і витрати; чи ведеться облік в відповідно до принципів нарахування, відповідності, періодичності. Також аудитор встановлює чи правильно формується інформація в обліку щодо валових доходів і витрат, розглядає дані про нарахування сум амортизації, що використовуються для визначення оподатковуваного прибутку.
Аудитор повинен визначити чи своєчасно і в повному обсязі відображаються операції на рахунках бухгалтерського обліку (чи існують фіктивні операції); чи правильно ведеться синтетичний та аналітичний облік на рахунках класів 7, 8, 9.
Дослідження системи бухгалтерського обліку має проводитися різними методами. У першу чергу аудитор повинен ознайомитися з внутрішніми документами економічного суб'єкта, що стосуються організації, постановки та ведення обліку. Важливі також усні опитування персоналу підприємства. [9, с. 148]
Система внутрішнього контролю - це сукупність організаційних заходів, методик і процедур, що застосовуються керівництвом економічного суб'єкта для впорядкованого і ефективного ведення господарської діяльності. Якщо аудитор визнає за можливе спиратися у своїх дослідженнях на відповідні засоби внутрішнього контролю, він може проводити аудиторські процедури менш детально і (або) більш вибірково.
Основними елементами системи внутрішнього контролю є контрольне середовище, засоби контролю. Розглянуту вище систему бухгалтерського обліку також можна включити до її складу, так як грамотне ведення бухгалтерського обліку - важливий контрольний фактор фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта, що підвищує надійність системи внутрішнього контролю.
Контрольна середовище - це практичні дії керівництва економічного суб'єкта, спрямовані на встановлення і підтримання системи внутрішнього контролю, а також загальні відомості про роботу цієї системи, якими володіє керівництво. Можна сказати, що контрольна середовище є атмосферою, під впливом якої формується і працює система внутрішнього контролю на підприємстві. Елементи контрольної середовища: стиль і основні принципи управління економічним суб'єктом, поділ обов'язків (жодна господарська операція не повинна контролюватися від початку до кінця одним і тим же особою), що здійснюється кадрова політика, відповідність господарської діяльності підприємства вимогам чинного законодавства.
Засоби контролю - конкретні процедури, встановлені керівництвом і здійснювані співробітниками підприємства для забезпечення ефективного і надійного управління господарською діяльністю. Найбільш поширені на володіння майном керівника і головного бухгалтера; внутрішні і зовнішні звірки розрахунків; зустрічні взаємоперевірки бухгалтерських записів; планові і раптові інвентаризації майна і зобов'язань економічного суб'єкта.
При оцінці системи внутрішнього контролю слід враховувати вплив суб'єктивного людського чинника. Працівники підприємства можуть допускати ненавмисні помилки через недбалість, нерозуміння інструктивних матеріалів, але можливо і умисне порушення в результаті змови. Таким чином, аудитор повинен визначити компетентність і чесність персоналу.
Для перевірки працездатності і надійності системи внутрішнього контролю проводяться тести засобів контролю. Причому дуже важливо визначити чіткі критерії оцінки тесту як успішного. [11, с. 84]
Наприклад, аудитор повинен з'ясувати, чи існує поділ повноважень зі зберігання активів та їх обліку, обов'язків щодо санкціонування операцій та матеріальної відповідальності за відповідними активами; чи проводяться заходи щодо захисту від несанкціонованого доступу або знищення документів, збереження даних обліку (всі документи повинні бути послідовно пронумеровані , складені під час здійснення операції або відразу ж після цього, призначені для багаторазового використання); реалізується чи контроль за доступом до програм обробки даних; регулярно і досить деталізовано чи складається проміжна звітність; чи дотримується графік її надання; здійснює керівництво підприємства перевірки систем внутрішнього контролю. Зокрема аудитор може знайти відповіді на такі ключові питання: чи можлива відвантаження товарів або надання послуг без виписки рахунку; чи можливі помилки при ліквідації підприємства; чи можливо перебільшення обсягу продажів; чи можливо неправильне нарахування заборгованостей; чи можливо утворення заборгованості без її реєстрації; можливо Чи виконання платежів без достатньої підстави; чи здійснюється регулярна перевірка даних аналітичного обліку по заборгованості.
Після проведення оцінки аудитор приймає рішення про надійність системи обліку і внутрішнього контролю і на його основі планує відповідні аудиторські процедури.

2. Програма перевірки звітних даних про прибутки та збитки
2.1. Типова кореспонденція рахунків стосовно формування звітних даних
Після попереднього ознайомлення з клієнтом (визначення його фінансової стабільності, положення в економічному середовищі), отримання загальної інформації про підприємство (специфіка діяльності, зв'язку, юридичні зобов'язання), аудитору необхідно розробити спільну стратегію, а також детальний підхід до очікуваного характеру, термінів і масштабу перевірки . Адекватне планування аудиторської роботи допомагає впевнитися в тому, що важливим областям аудиту приділяється належна увага, виявляються потенційні проблеми і робота виконується в короткі терміни. Аудитору необхідно скласти загальний план, в якому слід передбачити такі питання: умови контракту, час складання звіту, вплив на аудит нових облікових рішень, законів; визначення найбільш важливих питань перевірки; умови, що вимагають особливої ​​уваги, ступінь довіри до облікової системи та внутрішнього контролю; сутність і обсяг аудиторських доказів; залучення внутрішніх аудиторів та інших фахівців. [10, с. 267]
Після складання плану розробляється програма аудиту, що передбачає собою перелік аудиторських процедур, необхідних для його реалізації. Аудиторська програма включає в себе наступні елементи: графік роботи аудиторів; детальний опис усіх процедур, а також цілі і завдання по кожній ділянці перевірки; визначення чисельності необхідного для аудиту персоналу, обсяг і зміст їх роботи. Необхідно відзначити, що в ході аудиту загальний план і програма в міру необхідності повинні переглядатися.
Програма перевірки звітних даних про прибутки та збитки може включати наступні пункти:
- Аудит тотожності показників Звіту про фінансові результати та регістрів бухгалтерського обліку;
- Аудит оформлення первинних облікових документів;
- Аудит правильності формування фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- Аудит правильності відображення в обліку інших операційних доходів;
- Аудит правильності відображення в обліку операційних витрат;
- Аудит правильності визначення фінансового результату від операційної діяльності;
- Перевірка правильності відображення фінансових доходів і витрат;
- Перевірка правильності відображення результатів від інвестиційної діяльності;
- Перевірка правильності відображення надзвичайних доходів і витрат;
- Перевірка правильності та достовірності формування фінансових результатів діяльності та використання прибутку. [11, с.155]
На кількох процедурах, включених до програми, зупинимося докладніше.
При перевірці правильності формування фінансових результатів від реалізації продукції аудитор повинен приділити особливу увагу даними про угоди, які здійснюються на бартерній основі; при цьому необхідно встановити, чи існують випадки нерівномірного відображення цих операцій, минаючи рахунок 70 «Доходи від реалізації», а також чи правильно визначений фінансовий результат від реалізації продукції за бартерною угодою. Аудитор здійснює перевірку правильності відображення в обліку виручки від реалізації продукції при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; з'ясовує наявність необхідних дозволів на здійснення таких операцій.
При перевірці операцій з обліку інших операційних доходів необхідно встановити правильність і повноту відображення доходів від визнаних боржниками штрафів, пені, неустойок за порушення умов господарських договорів; повноту отримання по сумах, які обліковуються на розрахункових, поточних, валютних рахунках підприємства, правильність і повноту отриманих доходів від сум, які знаходяться на депозитних рахунках; правильність одержання доходу від реалізації іноземної валюти (перерахунок валюти на кінець звітного періоду за курсом НБУ); правильність відображення в обліку активів, отриманих безкоштовно.
При перевірці правильності накопичення та списання операційних витрат аудитору необхідно встановити правомірність віднесення їх до тієї чи іншої класифікаційної групи; визначити правильність віднесення до витрат вартості ремонтних робіт (оцінити можливість визнання проведених витрат ремонтом - необхідно звернути увагу на те, що витрати на модернізацію, реконструкцію не включаються до складу витрат діяльності); перевірити правильність відображення сплачених штрафів, неустойок; правомірність накопичення та списання витрат на дослідження та розробки (допускається, визнання витрат, пов'язаних з розробками, як витратами поточного періоду, так і нематеріальним активом); встановити правомірність відображення втрат від операційної курсової різниці, знецінення запасів, псування цінностей; з'ясувати правильність списання сумнівних і безнадійних боргів (встановити дотримання строків позовної давності). Аудитор з'ясовує, чи не включаються адміністративні витрати, витрати на збут до собівартості реалізованої продукції, що призводить до її значного завищення; чи ведеться аналітичний облік за рахунком 92 (його відсутність може привести до неможливості підтвердження відповідних сум), затверджена чи кошторис представницьких витрат на поточний рік. [14, с. 8]
У ході перевірки правильності накопичення та списання фінансових витрат і витрат від участі в капіталі необхідно визначити правильність ведення обліку витрат, пов'язаних з нарахуванням і оплатою відсотків за користування кредитами банків (слід розглянути кредитні умови договорів); достовірність обліку витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу; правильність відображення витрат, пов'язаних з випуском, обігом цінних паперів; витрат з фінансового лізингу. Аудитор повинен встановити чи правильно визначені і враховані витрати, які пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування. Здійснюючи перевірку результатів фінансових операцій, аудитору слід звернути увагу на повноту отримання дивідендів по акціях і доходів з інших цінних паперів, що належать підприємству.
При перевірці результатів від інвестиційної діяльності аудитор з'ясовує повноту перерахування і отримання доходів від здачі майна в оренду (слід перевірити договору оренди); законність списання витрат з утримання законсервованих об'єктів (встановлюється наявність постанови відповідних керівних структур або рішення акціонерів).
У ході перевірки відображення надзвичайних доходів необхідно встановити правильність визначення доходів від стихійного лиха, пожеж (уточнюється наявність рішення компетентних органів про визнання стихійного лиха, факту техногенної аварії). А при перевірці відображення надзвичайних витрат визначається правильність віднесення витрат до таких витрат. Слід звернути увагу на те, що в цю групу включаються також витрати на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних подій: виплата компенсацій, оплата послуг сторонніх організацій, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використаної сировини та матеріалів. [13, с. 142]
Також аудитор повинен перевірити методично правильно розрахований кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або збиток). При перевірці використання прибутку з'ясовується правильність розподілу чистого прибутку, встановлюються відхилення фактичного використання прибутку від запланованого, їх причини, правильність визначення підлягають сплаті до бюджету податків. Аудитор перевіряє правомірність відрахувань на створення резервного капіталу, у фонди, передбачені установчими документами або рішеннями власників.
Кореспонденція рахунків є у своєму роді формалізованої економічною сутністю операції, що відображається у бухгалтерському обліку. Тому перевірка кореспонденції проводиться для встановлення відповідності бухгалтерських записів змістом скоєних господарських операцій. Розглянемо кореспонденцію рахунків, яка забезпечує формування звітних даних про фінансові результати.
1. Визначення фінансових результатів від операційної діяльності
1.1. Закрито рахунки доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг. Д 701, 702, 703 - До 791 журнал 6
1.2. Відображено вирахування з доходу від реалізації на суму наданих знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції, товарів, суми, одержувані підприємством на користь комітента, принципала, та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. Д 791 - К 704
1.3. Закрито рахунки інших операційних доходів, зокрема, доходів від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів, доходи від операційної оренди активів, операційної курсової різниці, кредиторської заборгованості зі строком позовної давності, отриманих штрафів, пені, неустойки, а також гранти та субсидії, відшкодування раніше списаних активів, інших доходів від операційної діяльності. Д 71 - До 791 журнал 6
1.4. Списані на фінансові результати:
· Виробнича собівартість реалізованої готової продукції Д 791 - К 901 журнал 5 / 5 А
· Фактична собівартість реалізованих товарів (без торговельних націнок) Д 791 - К 902 журнал 5 / 5 А
· Виробнича собівартість виконаних робіт, наданих послуг Д 791 - К 903 журнал 5 / 5 А
1.5. Списані суми визнаних адміністративних витрат. Д 791 - До 92 журнал 5 / 5 А
1.6. Списані суми визнаних витрат на збут. Д 791 - До 93 журнал 5 / 5 А
1.7. Списані суми інших витрат від операційної діяльності, зокрема, витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти та виробничих запасів, сумнівні та безнадійні борги, втрати від операційної курсової різниці, втрати від знецінення запасів, нестачі і втрати від псування цінностей, визнані штрафи , пеня, неустойки, а також інші витрати від операційної діяльності. Д 791 - До 94 журнал 5 / 5 А
2. Визначення фінансових результатів від фінансової діяльності.
2.1. Закрито рахунки доходів від участі в капіталі, а саме: дохід від інвестицій в асоційовані підприємства, дохід від спільної діяльності, дохід від інвестицій в дочірнє підприємство. Д 72 - До 792 журнал 6
2.2. Закрито рахунки доходів від іншої фінансової діяльності, зокрема, за отриманими дивідендами, відсотками. Д 73 - До 792 журнал 6
2.3. Списані фінансові витрати в частині відсотків за кредит, витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу. Д 792 - К 95 журнал 5 / 5 А
2.4. Списані фінансові витрати в частині втрат від участі в капіталі. Д 792 - До 96 журнал 5 / 5 А
3. Визначення фінансових результатів від інвестиційної діяльності.
3.1. Закрито рахунки доходів від інвестиційної діяльності, зокрема, доходів від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, доходів від неопераційної курсової різниці, від безоплатно отриманих активів та інші доходи від звичайної діяльності. Д 74 - До 793 журнал 6
3.2. Списані витрати від інвестиційної діяльності в частині собівартості реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрат від неопераційних курсових різниць. Д 793 - До 97 журнал 5 / 5 А
4. Визначення фінансових результатів від надзвичайних подій.
4.1. Списані доходи, отримані від надзвичайних подій. Д 75 - До 794 журнал 6
4.2. Списані витрати від надзвичайних подій. Д 794 - До 99 журнал 5 / 5 А
4.3. Віднесено на фінансові результати нарахований податок на прибуток. Д 79 - До 98 журнал 5 / 5 А
5. Облік нерозподіленого прибутку (збитків).
5.1. Закрито сальдо за рахунком 79:
· Прибуток відомість 7.2 Д 79 - До 441
· Збиток відомість 7.2 Д 442 - К 79
5.2. За підсумками звітного періоду зменшена сума нерозподіленого прибутку на суму прибутку, використаної в звітному році. Д 441 - К 443ведомость 7.2
5.3. За підсумками звітного періоду збільшені непокриті збитки на суму прибутку, використаної в звітному році. Д 442 - К 443 відомість 7.2
5.4. Списані непокриті збитки за рахунок нерозподіленого прибутку. Д 441 - К 442 відомість 7.2
5.5. Списані непокриті збитки за рахунок резервного капіталу. Д 43 - До 442 відомість 7.2
6. Використання прибутку в звітному періоді.
6.1. Нараховано дивіденди за підсумками звітного року. Д 443 - К 671
6.2. Нараховано суму премії за випущеними облігаціями. Д 443 - К 522 журнал 7
6.3. Створено резервний капітал відповідно до чинного законодавства, установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку. Д 443 - К 43 відомість 7.2
2.2. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів
Аудиторські докази - це інформація, отримана аудитором в ході перевірки і підготовлення висновки, висловити свою думку про достовірність фінансової звітності. При зборі доказів аудитор орієнтується на необхідність їх достовірності та достатності. У ході перевірки він повинен вивчити такий обсяг інформації, який дозволив би йому зробити обгрунтовані висновки. Достатність аудиторських доказів у кожному конкретному випадку визначається на основі оцінки системи внутрішнього контролю і рівня аудиторського ризику у даного економічного суб'єкта. Чим надійніше система внутрішнього контролю або самим аудитором аудиторського ризику з наведенням його рівню, тим менше доказів може дозволити собі зібрати аудитор.
Якість аудиторських доказів залежить від їх джерела (внутрішнього або зовнішнього), а також їх характеру (візуального, документального або усного). За ступенем надійності та достовірності найцінніші докази, отримані аудитором. Документальні докази та письмові уявлення клієнта краще доказів, отриманих при усних опитуваннях. [12, с. 281]
Збираючи докази для встановлення достовірності звітних даних про фінансові результати, аудитор виконує низку процедур. Однією з них є аналітичне дослідження - аналіз значимих показників і тенденцій, включаючи випливає звідси дослідження коливань і взаємозв'язків, які не узгоджуються з іншою інформацією або відхиляються від прогнозних значень.
Слід зазначити, що різке погіршення результатів діяльності так само підозріло, як і їхнє різке поліпшення. Факт появи збитку на тлі раніше стабільно отримуваного прибутку необхідно аналізувати так само ретельно, як і факт отримання прибутку, багаторазово перевищує прибуток за інші періоди. Аналітичні процедури включають порівняння даних про прибутки і збитки з аналогічною інформацією за попередні періоди, з очікуваними результатами; розбірливо; розгляд динаміки показників рентабельності (зокрема рентабельності продажів, рентабельності активів та капіталу), фондовіддачі, коефіцієнтів забезпеченості за кредитами.
Також необхідно проаналізувати показники, між якими існує досить тісний зв'язок: дебітори - доходи; запаси - постачальники; постачальник - боржник; фінансові вкладення - доходи від них. У ході такого аналізу можуть бути встановлені несподівані відхилення.
Аудиторські докази можуть бути отримані шляхом запиту та підтвердження. Запит є пошук інформації у обізнаних осіб за межами суб'єкта (елемент зовнішніх доказів). Підтвердження - це відповідь на запит підтвердити інформацію, що міститься в бухгалтерських записах. Наприклад, аудитор зазвичай запитує підтвердження про дебіторську заборгованість безпосередньо у дебіторів. [5, с.64]
Також аудитор повинен здійснити контроль операцій. Необхідно перевірити законність операції: чи не суперечить вона чинному законодавству, чи є ліцензія або патент, що дозволяють її зробити (наприклад, ліцензія на виготовлення та реалізацію медикаментів і хімічних речовин). Потім здійснюється перевірка документального оформлення (наявність договору, супровідних документів; правильність заповнення всіх реквізитів, наявність необумовлених виправлень, дописок у тексті і цифр; справжність підписів посадових і матеріально відповідальних осіб). Після цього операції перевіряються на вдаваний характер; оцінюється внутрішній контроль операцій і документообіг.
Аудитор здійснює контроль рахунків, при якому, в першу чергу виконується аналітичного плану процедура - зіставлення і аналіз оборотів за рахунками доходів і витрат. Потім проводиться обов'язкова перевірка книг і журналів: рахунки доходів і витрат є закритими, внаслідок чого зібрані протягом місяця суми підлягають повному списанню з дебету і кредиту рахунків відповідно на фінансовий результат; перевіряється логіка кореспонденції бухгалтерських рахунків; вибірковими перевірками необхідно перевірити обороти. Можна також застосувати метод спрямованого тестування: якщо аудитор тестує дебет одного рахунку на предмет завищення, то одночасно тестується кредит кореспондуючого рахунку на предмет завищення. Тобто, цілеспрямовано перевіривши дебетові записи одного рахунку, аудитор може зробити висновок про підтвердження (непідтвердження) кредитових записів по кореспондуючих рахунках.
Аудиторські докази, отримані в результаті аудиторської роботи, заносяться у робочі документи. Аудитор повинен відображати в робочих документах інформацію про планування аудиторської роботи, характер, тимчасових рамках і обсязі виконаних аудиторських процедур, їх результати, а також про висновки, зроблені на основі отриманих аудиторських доказів. У робочих документах міститься обгрунтування аудитором всіх суттєвих питань, по яких необхідно висловити свою думку і прийти до певного висновку.
Робочі документи зазвичай містять: інформацію, що стосується юридичної і організаційної структури об'єкта; копії важливих юридичних документів, протоколів; документи, що підтверджують процес планування, включаючи програми аудиторської перевірки; дані аналітичного та бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Також до складу робочих документів входять таблиці, графіки, зроблені на основі аналізу суттєвих коефіцієнтів і тенденцій; таблиці з даними про розбіжності, виявлених в результаті перевірки тотожності показників звітності та облікових регістрів; відомість перевірки правильності визначення сум прибутків і збитків; відомість перевірки правильності відображення доходів і витрат від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності. У робочі документи аудитор включає і записи про характер, терміни і обсязі виконаних процедур і результати таких процедур; вказівку на те, хто виконував аудиторські процедури; копії повідомлень, спрямованих іншим аудиторам, експертам і третім особам та отриманих від них; висновки, зроблені аудитором за важливим аспектам аудиту; копії звітності та аудиторського висновку. [15, с13]
2.3. Аудиторський висновок за результатами перевірки
Результати аудиту оформлюються у вигляді ув'язнення, який повинен містити в собі чітке і ясне уявлення аудитора про перевірену фінансову звітність. Метою складання аудитором висновку є надання висновку про достовірність, повноту і неупередженість інформації щодо прибутків і збитків, яка відображається у звітності.
Аудиторський висновок складається на українській мові, вартісні показники виражаються у валюті Росії. Виправлення в аудиторському висновку не допускаються.
Висновок може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним, також можлива відмова від надання аудиторського висновку.
Позитивний висновок надається клієнту у випадках, коли, на думку аудитора, виконано наступні умови:
-Аудитор отримав всю інформацію, отримав всі необхідні пояснення для цілей аудиту;
-Отримана інформація відображає реальний стан справ на підприємстві;
-Фінансова документація відповідає вимогам облікової політики та П (С) БО;
-Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних;
Якщо аудитор не виявив порушень, які впливають на законність функціонування, не спричиняють збитків державі, засновникам або акціонерам, то він фіксує це в аналітичній частині аудиторського висновку. При цьому аудитор має право надати позитивний висновок.
Будь-яка реальна незгоду чи невпевненість є підставою для відмови від надання позитивного висновку. У такому випадку аудитор надає умовно-позитивний висновок із зазначенням причин його незгоди чи невпевненості.
Якщо аудитор виявив порушення, які впливають на законність функціонування і приносять шкоду державі, акціонерам чи власникам, то він фіксує це в аналітичній частині свого ув'язнення. У цьому випадку аудитор надає час для усунення порушень. Якщо порушення не виправлені, то він не має права надати позитивного висновку.
Якщо аудитор не має можливості на підставі наведених аргументів сформулювати висновок, він дає відмову від надання аудиторського висновку.
Згідно з Національним нормативом аудиту № 26, аудиторський висновок повинен складатися з наступних частин:
- Заголовок аудиторського висновку;
- Вступ;
- Масштаб перевірки;
- Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність;
- Дата укладення;
- Підпис аудитора;
- Адреса аудиторської фірми.

Висновок
В умовах становлення і розвитку ринкових відносин підприємства можуть самостійно формувати свої фінансові ресурси, основними джерелами яких можуть виступати прибуток, кошти від продажу цінних паперів, пайові та інші внески акціонерів, юридичних та фізичних осіб, а також кредити та інші надходження, що не суперечать законодавству.
Одним з основних джерел формування майна на підприємстві є нерозподілений прибуток. У курсовій роботі детально розглянуто формування фінансового результату діяльності підприємства - прибутку чи збитку, його облік і порядок проведення аудиторської перевірки.
Завдання аудиторської перевірки:
· Перевірка повноти відображення показників;
· Встановлення приналежності;
· Перевірка правильності оцінки;
· Встановлення правильності відображення доходів і витрат у звітності;
· Перевірка правильності класифікації доходів, витрат, фінансових результатів діяльності;
· Встановлення законності оформлення господарських операцій;
· Перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду, його розподілу та використання.
Всі результати перевірки та думка аудитора з цього приводу мають бути документально оформлені і представлені клієнтові у вигляді ув'язнення.

ГЛОСАРІЙ
№ п / п
Нове поняття
Зміст
1
Аудит
перевірка річної звітності (annual accounts) організації. Зовнішній аудит (external audit) проводиться кваліфікованим бухгалтером-ревізором (accountant) з метою отримати уявлення про достовірність звітів. Закони про компанії вимагають, щоб компанії призначали аудитора (auditor), який повинен визначити ступінь достовірності і правдивості інформації, що міститься у річній звітності, та її відповідність вимогам законів про компанії. Для виконання своїх обов'язків аудитору необхідно перевіряти внутрішню бухгалтерію компанії, її активи, бухгалтерські проводки і т.д.
2
Бухгалтерський облік
вироблене на основі господарської документації суцільне, безперервне і взаємопов'язане відображення господарської діяльності підприємства у вартісному вираженні. Предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби підприємства, виражені в грошовій формі, джерела їх утворення та господарські процеси. Б.у. здійснює функції аналізу, управління та контролю за господарською діяльністю.
3
Витрати на виробництво
частина витрат організації, пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, тобто із звичайними видами діяльності.
Склад витрат на виробництво формують прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також витрати допоміжних виробництв, непрямі витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням основного виробництва, і втрати від браку
4
Калькулювання
обчислення собівартості одиниці продукції або виконаних робіт
5
Калькуляція
поданий у формі таблиці бухгалтерський розрахунок витрат, витрат на виробництво і збут виробу або партії виробів, а також на здійснення робіт і послуг у грошовому вираженні. Калькуляція дає можливість визначити фактичну або планову собівартість об'єкта або виробу і є основою для їх оцінки
6
Методика
конкретизація методу, доведення його до інструкції, алгоритму, чіткого опису способу існування
7
Загальновиробничі витрати
витрати на загальне обслуговування і організацію виробництва і управління виробничим підприємством в цілому. Є складовою частиною калькуляції витрат на виробництво продукції
8
Об'єкти бухгалтерського обліку
майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.
9
Собівартість
сукупність витрат живої і матеріалізованої праці
10
Собівартість продукції
виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію
11
Облікова політика організації
прийнята організацією сукупність способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.
Облікова політика організації формується головним бухгалтером (бухгалтером) організації і затверджується керівником організації.
12
Фінансовий контроль
У РФ контроль рублем на всіх стадіях розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу, за всією господарською діяльністю підприємств і організацій. Ф. к. здійснюється шляхом фінансового впливу, тобто за допомогою різних стимулів, пільг і санкцій, а також шляхом використання фінансових показників, таких, як достатність тих чи інших засобів, ліквідність, платоспроможність, оборотність, рентабельність, структура капіталу та ін

Список використаних джерел
1 Федеральний закон від 7 серпня 2001р. N 119-ФЗ "Про аудиторську діяльність" (в ред. Від 3 листопада 2006р.)
2 Кодекс етики аудиторів Росії (схвалений Радою з аудиторської діяльності при Мінфіні РФ (протокол N 56 від 31 травня 2007р.)
3 Постанова Уряду РФ від 30 листопада 2005р. N706 "Про заходи щодо забезпечення проведення обов'язкового аудиту"
4 Постанова Уряду РФ від 23 вересня 2002р. N 696 "Про затвердження федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності" (в ред. Від 25.08.2006г.)
5 Рекомендації аудиторським організаціям, індивідуальним аудиторам, аудиторам з проведення аудиту річної бухгалтерської звітності організацій за 2006 рік (лист Департаменту регулювання державного фінансового контролю, аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Мінфіну РФ від 19 грудня 2006р. N07-05-06/302)
6 Аудит: Підручник для вузів / Під ред. В.І. Подільського. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007р. -260с - ISBN 978-5-9776-0026-2
7 Аудит, В.І. Подільський [и др.] М. Видавничий центр «Академія», 2006. -423с - ISBN978-5-9776-0009-5
8 Андрєєв В.К. «Правове регулювання аудиту в Росії»-М.: Інф-ра-М, 2006р. -305с - ISBN 5-1727-0153-2
9 Алборов М.Д. Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК., М, Вид.-во "Справа і Сервіс", 2007р. -244с - ISBN 5-1727-0138-9
10 Баришніков Н.П. «Організація і методика проведення загального аудиту». - Вид. 5-е, перероб. і доп. - М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 2005р. -382с - ISBN 5-9490-9494-8
11 Данилевський Ю.А., Аудит: навчальний посібник. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2005р. -234с - ISBN 978-5-392-00005-0
12 Козлова Е.П., Бухгалтерський облік в організації / Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галаніна Є.М. - М.: «Фінанси і статистика» 2006р. -382с - ISBN 5-9558-0001-8
13 скобарь В.В. Аудит: методологія і організація. - М.: Инфра-М, 2005р. -212с - ISBN 5-19-001914-6
14 Зеленін В.О. «Аудиторський ризик і його оцінка». / / Бухгалтерський облік, 2007р. - № 2, с. 8.
15 Іванова Н.Г. «Аудиторська перевірка витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції». / / Бухгалтерський облік 2007р .- № 3, с. 13.
16 Крикунов О., Професійний коментар про федеральному законі "Про аудиторську діяльність". / / Фінансова газета. 2007р. - № 40, с. 12.
17 Крикунов А.В. «Організація російського аудиту: підсумки та перспективи. / / Аудиторські відомості. 2007р. № 2, с. 25

Додаток А
Таблиця - 1 - Класифікація доходів організації
Доходи організації
Від звичайних видів діяльності
Інші доходи
Виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг
Надходження пов'язані з:
· Наданням за плату в тимчасове користування (володіння) активів організації *
· Наданням за плату прав, що виникають з патентів та інших видів інтелектуальної власності *
· Участю в статутних капіталах інших організацій *
· Прибутком, отриманої організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);
· Продажем основних засобів і інших активів, відмінних від грошових коштів, продукції, товарів;
· Відсотки, отримані за надання в користування коштів організації в т.ч. банками
* У випадку, якщо даний вид діяльності не є основним (інакше відносять до витрат по звичайних видах діяльності)
· Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;
· Активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування;
· Надходження до відшкодування заподіяних організації збитків;
· Прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році;
· Суми кредиторської і депонентської заборгованості, по яких минув термін позовної давності;
· Курсові різниці;
· Сума дооцінки активів;
· Інші позареалізаційні доходи.
Надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.):
· Страхове відшкодування,
· Вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів, і т.п.
Не визнаються доходами організації:
· Сума ПДВ, акцизів, податку із продажів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів;
· Суми за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами;
· В порядку авансів, попередньої оплати, завдатку застави;
· В погашення кредиту, позики, наданого позичальнику.

Додаток Б
Таблиця - 2 - Класифікація витрат організації
Витрати організації
За звичайними видами діяльності
Інші витрати
Витрати, пов'язані з виготовленням продукції і продажем продукції, придбанням і продажем товарів, витрати, здійснення яких пов'язане з виконанням робіт, наданням послуг.
Групування за елементами:
· Матеріальні витрати;
· Витрати на оплату праці;
· Відрахування на соціальні потреби;
· Амортизація;
· Інші витрати.
Вибуття активів, пов'язане з:
· Наданням за плату в тимчасове користування (володіння) активів організації *;
· Наданням за плату прав, що виникають з патентів та інших видів інтелектуальної власності *;
· Участю в статутних капіталах інших організацій *;
· З продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів, товарів, продукції;
· Оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;
· Відсотки, сплачувані організацією за надання кредитів, позик;
· Відрахування в оціночні резерви і резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;
· Інші
* У випадку, якщо даний вид діяльності не є основним (інакше відносять до витрат по звичайних видах діяльності)
· Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;
· Відшкодування заподіяних організацією збитків;
· Збитки минулих років;
· Суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;
· Курсові різниці;
· Сума уцінки активів;
· Перерахування коштів, пов'язаних з благодійною діяльністю;
· На здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно - просвітницького характеру та інших аналогічних заходів;
· Інші.
Витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації майна тощо):
· Втрати від вимушеної зупинки виробництва
· Витрати, пов'язані із запобіганням (ліквідацією) наслідків стихійних лих
Не визнаються витратами організації:
· Суми на придбання (створенням) необоротних активів;
· Вклади в капітали інших організацій;
· Суми за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами;
· В порядку попередньої оплати, у вигляді авансів, задатку;
· В погашення кредитів, позик, отриманих організацією.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
123.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз при аудиті фінансового стану підприємства і результатів його діяльності
Аналіз фінансового стану та економічних результатів господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансового стану та економічних результатів господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансового стану і фінансових результатів організації КК Успіх
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ТОВ Суперстрой-Перм
Аналіз фінансового стану підприємства 5
Аналіз фінансового стану підприємства 4
Аналіз фінансового стану підприємства 12
Аналіз фінансового стану підприємства
© Усі права захищені
написати до нас