Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Зміст
Введення
1. Поняття прибутку і рентабельності виробництва
1.1 Сутність і формування фінансового прибутку
1.2 Поняття рентабельності
2. Аналіз прибутку і рентабельності на підприємстві
2.1 Сутність і методи аналізу прибутку
2.1 Аналіз рентабельності продукції
Висновок
Глосарій
Список використаних джерел
Програми

Введення

Актуальність дослідження. Прибуток - одна з найважливіших і найскладніших економічних категорій, яка займає одне з центральних місць серед інструментів управління економікою. Значення прибутку в умовах ринку настільки велика, що К.Р. Макконнелл і С. Брю називають її первинним рушієм капіталістичної економіки. Можна сказати, що прагнення до отримання прибутку - це вираз основного принципу раціональної поведінки в економіці - досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах, так як прибуток у найзагальнішому вигляді і є різниця між отриманими доходами і сукупними витратами (а точніше, перевищення перших над другими, оскільки прибуток, що має негативне значення, зазвичай називають збитком; згодом і позитивна, і негативна різниця між доходами і витратами буде визначатися як прибуток, якщо логіка викладу не зажадає конкретного уточнення).
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фондовому і валютних біржах і т.д.).
Обсяг реалізації й розмір прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:
1. Систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
2. Визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;
3. Виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;
4. Оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;
5. Розробка заходів щодо використання виявлених резервів.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в якості обов'язкових елементів дослідження:
Змін кожного показника за поточний аналізований період ("горизонтальний аналіз" показників фінансових результатів за звітний період).
Дослідження структури відповідних показників і їх змін ("вертикальний аналіз" показників).
Дослідження вплив факторів на прибуток ("факторний аналіз").
Вивчення в узагальненому вигляді динаміки зміни показників фінансових показників за ряд звітних періодів (тобто "трендовий аналіз" показників).
Метою курсової роботи є визначення особливостей методів аналізу прибутку і рентабельності підприємства
Поставлена ​​мета досягається шляхом вирішення наступних завдань:
розглянути особливості прибутку і рентабельності;
описати показники рентабельності;
Для вирішення завдань дослідження використано методи:
вивчення нормативних документів, що регулюють порядок діяльності підприємств;
вивчення публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів за темою дослідження.
Об'єкт дослідження: прибуток і рентабельність підприємства
Предмет дослідження: формування та аналіз прибутку і рентабельності виробництва.
У процесі написання курсової роботи були використані праці сучасних економістів, що досліджували проблеми фінансового аналізу, серед яких виділяються роботи Донцової Л.В., Ковальова А.М., Савицької Г. В, Вахрін П.І. та інших авторів.

1. Поняття прибутку і рентабельності виробництва

1.1 Сутність і формування фінансового прибутку

Прибуток - це частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва і реалізованого в сфері обігу, який безпосередньо отримують підприємства. Тільки після продажу продукції чистий доход отримує форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виторгом (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і не бюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності слід вивчати в тісному зв'язку з використанням і реалізацією продукції.
Економічна сутність прибутку є однією з складних і дискусійних проблем у сучасній економічній теорії.
З економічної точки зору прибуток - це різниця між грошовими надходженнями і грошовими виплатами. З господарської точки зору прибуток - це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звітного періоду. Прибутком вважається перевищення доходів над витратами. Зворотне положення називається збитком.
Вивчення аспектів, пов'язаних з прибутком, привело нас до розуміння того, що прибуток, обчислена в бухгалтерському обліку, не відображає дійсного результату господарської діяльності. Це призвело до розмежування понять бухгалтерська і економічний прибуток. Перша - результат реалізації товарів і послуг, друга - результат "роботи" капіталу.
Ідея двох трактувань прибутку (бухгалтерської та економічної) отримала розвиток завдяки Девіду Соломона. Він виходив з передумови, що концепція прибутку потрібна для трьох цілей:
1) обчислення податків;
2) захисту кредиторів;
3) для вибору розумної інвестиційної політики.
Бухгалтерська трактування прийнятна тільки для досягнення першої мети й абсолютно неприйнятна для досягнення третьої.
Д. Соломон розробив формулу, що визначає зв'язок між бухгалтерським і економічним прибутком [4, С.147]:
Бухгалтерський прибуток + Позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів протягом звітного періоду + Позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів у попередні (минулі) звітні періоди + Позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів у майбутні (майбутні) звітні періоди = Економічна прибуток [1]
Цей підхід передбачає щоквартальне обчислення величини "гудвілу" та її коливань. Поява цієї категорії пов'язане з економічною трактуванням прибутку.
У сучасній теорії обліку, насамперед англомовних країн, розрізняють податкову й економічну концепції прибутку. У зв'язку з цим можливі два варіанти обчислення прибутку: в першому - бухгалтерський прибуток дорівнює оподатковуваного, у другому - їх суми не збігаються.
У першому випадку погляд користувачів бухгалтерської інформації спрямований у минуле, в другому - в майбутнє. В останньому враховано той факт, що дані фінансової звітності впливають на курс акцій підприємства. Тому прибуток, показана в балансі і звіті про прибутки та збитки, не повинна бути тотожна прибутку, з якої сплачуються податки.
У сучасній економічній літературі є кілька визначень прибутку, схожих за своїм змістом. Розглянемо деякі з них:
прибуток - виражений у грошовій формі економічний підсумок господарської діяльності організації [8, С.541];
прибуток - узагальнюючий показник аналізу та оцінки ефективності діяльності господарюючого суб'єкта на певних стадіях його формування [10, С.17];
прибуток - перевищення доходів від продажу товарів і послуг над витратами [5, С.53];
прибуток - узагальнюючий показник фінансових результатів господарської діяльності [3, С.68].
Аналізуючи різні наукові трактування прибутку, можна сформулювати таке визначення.
Прибутком може вважатися тільки та частина доданої вартості, яка створена в результаті реалізації продукції (товарів). Реалізація інших активів, надходження від позареалізаційних операцій та інші надходження формують дохід, такий підхід вимагає нової концепції оподаткування, що полягає в роздільному оподаткування прибутку і доходу. Тим не менш, в чинній системі оподаткування такий поділ не передбачено. Усі надходження доходів фактично визнаються утворюючими прибуток за винятком витрат.
Прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, стан продуктивності праці, рівень витрат. Вона показує стимулюючий вплив на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. [2]
Основним джерелом формування прибутку торговельних підприємств є реалізовані торгові надбавки, а по деяких товарах - торгові знижки.
За рахунок прибутку здійснюються фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічному розвитку підприємств торгівлі, збільшення фонду оплати праці їх працівників. Вона є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, але набуває все більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних фондів.
Багатоаспектне значення прибутку посилюється з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. Комерційні підприємства, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань.
Підтримка необхідного рівня прибутковості - об'єктивна необхідність успішної діяльності підприємства в ринковій економіці. Недолік прибутку та його незадовільна динаміка свідчать про неефективність і ризикованості бізнесу і є однією з причин банкрутства.
Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує ряд найважливіших функцій [3, С.61].
По-перше, прибуток є критерієм і показником ефективності діяльності підприємства. Іншими словами, сам факт прибутковості вже свідчить про ефективну діяльність підприємств.
По-друге, прибуток має стимулюючою функцією. Виступаючи кінцевим фінансово-економічним результатом підприємств, прибуток набуває ключову роль у ринковому господарстві. За нею закріплюється статус мети, що зумовлює економічну поведінку господарюючих суб'єктів, добробут яких залежить як від величини прибутку, так і від прийнятого в національній економіці алгоритму її розподілу, включаючи оподаткування.
По-третє, прибуток є джерелом формування доходів бюджетів різних рівнів. Вона надходить до бюджетів у вигляді податків, а також економічних санкцій, і використовується на різні цілі, визначені видатковою частиною бюджету і затверджені в законодавчому порядку.
Таким чином, прибуток підприємства - основний фактор його економічного та соціального розвитку. Цей висновок випливає з мети підприємницької діяльності. Сучасні західні економісти так формулюють цілі акціонерної компанії (яка є найбільш поширеною формою підприємницької діяльності в розвинених країнах): "Цілі компанії зазвичай включають максимізацію акціонерної власності, максимізацію прибутку, максимізацію управлінського винагороди, бихевиористического (поведінкові) цілі і соціальну відповідальність" [4, С. 98].
Сучасна західна управлінська теорія фінансів діє на основі припущення про те, що первинної метою бізнесу є збільшення матеріальної зацікавленості своїх акціонерів, тобто максимізація біржового курсу звичайної акції фірми. Інші цілі також впливають на політику компанії, але вони менш важливі в порівнянні з першою.
Така постановка цілі для сучасного рівня розвитку західної економіки цілком логічна. Максимізація прибутку являє собою короткострокову задачу, рішення якої розраховано на порівняно невеликий період часу, в той час як максимізація акціонерної власності - довгострокова мета, оскільки акціонери зацікавлені як у майбутніх, так і в сьогоднішніх прибутки. Максимізація прибутку може бути досягнута в короткі терміни за рахунок довгострокової рентабельності. Наприклад, підприємство з метою отримання короткострокового прибутку, може відкласти проведення ремонтних робіт, ризикуючи в довгостроковій перспективі втратити більше коштів на відновлювальних роботах.

1.2 Поняття рентабельності

Рентабельність; на відміну від прибутку підприємства, яка б показала ефект підприємницької діяльності, характеризує ефективність цієї діяльності. Рентабельність - відносна величина, що виражає прибутковість (прибутковість) підприємства. У ринковій економіці існує система показників рентабельності.
Рентабельність продукції можна розрахувати як по всій реалізованої продукції, так і по окремих її видах.
Рентабельність всієї реалізованої продукції можна визначити як:
відсоткове відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво і реалізацію;
відсоткове відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізованої продукції;
процентне відношення балансового прибутку до виручки від реалізації продукції
відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції. [3]
Ці показники дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і ступеня прибутковості реалізованої продукції.
Рентабельність окремих видів продукції залежить від ціни і повної собівартості. Вона визначається як процентне відношення ціни реалізації одиниці даної продукції за вирахуванням її повної собівартості до повної собівартості одиниці даної продукції.
Рентабельність майна (активів) підприємства розраховується як відсоткове співвідношення чистого прибутку до середньої величини активів (майна).
Рентабельність необоротних засобів визначається як процентне співвідношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів.
Рентабельність оборотних активів визначається як процентне відношення чистого прибутку до середньорічної вартості оборотних активів.
Рентабельність інвестицій визначається як процентне відношення валового прибутку до вартості майна підприємства.
Рентабельність власного капіталу розраховується як процентне відношення чистого прибутку до величини власного капіталу.
Показники рентабельності використовуються в процесі аналізу фінансово-господарської діяльності, прийняття управлінських рішень, рішень потенційних інвесторів про участь у фінансуванні інвестиційних проектів.
Підвищення рентабельності може бути досягнуто як шляхом збільшення суми прибутку, так і шляхом зниження вартості виробничих фондів. Невиконання плану прибутку і збільшення виробничих фондів може призвести до зниження рівня рентабельності. Оскільки рентабельність - показник відносний, його зростання або зниження можливі і при різному співвідношенні темпів зміни прибутку і фондів.
Аналіз загальної рентабельності має велике значення для комплексної характеристики роботи з точки зору ефективності використання всього виробничого потенціалу, що знаходить у розпорядженні виробничого підприємства.
Сенс будь-якої підприємницької діяльності складається в досягненні позитивного економічного ефекту у вигляді абсолютного показника - прибутку чи відносного - рентабельності. Тим самим рентабельність виступає головним об'єктом і метою фінансового менеджменту підприємств. Чим більше приділяється уваги рентабельності, тим успішніше функціонує підприємство.
Так чи інакше рентабельність являє собою співвідношення доходу і капіталу, вкладеного в створення цього доходу. Пов'язуючи прибуток з вкладеним капіталом, рентабельність дозволяє порівняти рівень прибутковості підприємства з альтернативним використанням капіталу або прибутковістю, отриманого підприємством при подібних умовах ризику. Більш ризиковані інвестиції потребують більш високого прибутку, щоб вони стали вигідними. Так як капітал завжди приносить прибуток, для вимірювання рівня прибутковості прибуток як винагороду за ризик зіставляється з розміром капіталу, який був необхідний для утворення цього прибутку. Рентабельність є показником, що комплексно характеризує ефективність діяльності підприємства.
При його допомозі можна оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від правильності і раціональності прийнятих управлінських рішень. Тому рентабельність можна розглядати як один з критеріїв якості управління.
За значенням рівня рентабельності можна оцінити довгострокове благополуччя підприємства, тобто здатність підприємства отримувати достатній прибуток на інвестиції. Для довгострокових кредиторів, інвесторів, які вкладають гроші у власний капітал підприємства, даний показник є більш надійним індикатором, ніж показники фінансової стійкості і ліквідності, що визначаються на основі співвідношення окремих статей балансу.
Встановлюючи зв'язок між сумою прибутку і величиною вкладеного капіталу, показник рентабельності можна використовувати в процесі прогнозування прибутку. У процесі прогнозування з фактичними і очікуваними інвестиціями зіставляється прибуток, який передбачається отримати на ці інвестиції. Оцінка передбачуваного прибутку базується на рівні прибутковості за попередні періоди з урахуванням прогнозованих змін.
Крім того, велике значення рентабельність має для прийняття рішень у галузі інвестування, планування, при складанні кошторисів, координуванні, оцінці і контролі діяльності підприємства та її результатів.
Таким чином, можна зробити висновок, що показники рентабельності характеризують фінансові результати та ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і систематизуються у відповідності з інтересами учасників економічного процесу.

2. Аналіз прибутку і рентабельності на підприємстві

2.1 Сутність і методи аналізу прибутку

Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства досягається на основі таких результативних показників, як прибуток і рентабельність.
Аналіз формування та використання прибутку передбачає наступні етапи:
Аналіз складу і динаміки балансового прибутку.
Аналіз фінансових результатів від звичайних видів діяльності.
Аналіз рівня средньореалізаціоних цін.
Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності.
Аналіз рентабельності діяльності підприємства.
Аналіз розподілу та використання прибутку. [4]
Джерела інформації: накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунком продажів і рахунками "Прибутки і збитки", "Нерозподілений прибуток, непокритий збиток", форма бухгалтерської звітності № 2 "Звіт про прибутки та збитки", дані фінансового плану.
В аналізі використовуються наступні показники прибутку: балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток.
Балансова прибуток включає в себе прибуток від звичайних видів діяльності, фінансові результати від операційних і позареалізаційних операцій і надзвичайних обставин. Схема формування балансового прибутку представлена ​​в Додатку А.
У процесі аналізу необхідно вивчити склад прибутку від звичайної діяльності, її структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку необхідно враховувати інфляційні фактори зміни її суми. Для цього виручку необхідно скоригувати на середньозважений зростання цін на продукцію підприємства в середньому по галузі, а собівартість товарів, продукції (робіт, послуг) зменшити на їхній приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований період.
Основну частину прибутку підприємства одержують від звичайних видів діяльності, до якої відносять прибуток від продажу продукції (робіт, послуг).
Прибуток від продажу продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості: обсягу продажів продукції (VРП); її структури (УД i); собівартості i) та рівня средньореалізаціоних цін (Ц i). [5]
Обсяг продажів продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу продажів відбувається зменшення суми прибутку.
Структура товарної продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте, і навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.
Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає і навпаки. У собівартість придбаної продукції включаються вартість придбання, витрати на доставку, зберігання, реалізації та інші аналогічні витрати. За основними засобами, а іншому майну, за якими нараховується знос, приймається їх залишкова вартість. Сума виручки, отримана від таких видів угод, визначається підприємством на підставі розрахунків, які подаються до податкового органу за місцем знаходження підприємства одночасно з бухгалтерською звітністю та розрахунком з податку на прибуток. [19. стр.394]
Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна виконати способом ланцюгових підстановок, послідовно заміняючи планову величину кожного фактора фактичною величиною. (
Зміна суми прибутку за рахунок:
обсягу реалізації продукції image014
структури товарної продукції image016
середніх цін реалізації image018
собівартості реалізованої продукції image020
Спочатку потрібно знайти суму прибутку при фактичному обсязі продажів і плановій величині інших факторів. Для цього слід розрахувати відсоток виконання плану за обсягом продажів продукції, а потім планову суму прибутку скорегувати на цей відсоток.
Виконання плану за обсягом продажів обчислюють зіставленням фактичного обсягу реалізації з плановим у натуральному (якщо продукція однорідна), умовно-натуральному й у вартісному вираженні (якщо продукція неоднорідна за своїм складом), для чого бажано використовувати базовий (плановий) рівень собівартості окремих виробів, так як собівартість менше піддана впливу структурного фактора, ніж виручка.
Потім слід визначити суму прибутку при фактичному обсязі і структурі реалізованої продукції, але при плановій собівартості і планових цінах. Для цього необхідно від умовної виручки відняти умовну суму витрат:
image022 .
Потрібно підрахувати також, скільки прибутку підприємство могло б одержати при фактичному обсязі продукції. Для цього від фактичної суми виторгу слід відняти умовну суму витрат:
image024 .
Слід проаналізувати також виконання плану і динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції, величина якої залежить від трьох факторів першого порядку: обсягу продажу продукції (VРП i), собівартості (З едi) і средньореалізаціоних цін (Ц i). Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції має вигляд.
image028
Средньореалізаціоних ціна одиниці продукції розраховується шляхом ділення виручки від реалізації відповідного виробу на обсяг продажів. На зміну її рівня впливають такі чинники: якість реалізованої продукції, ринки збуту, кон'юнктура ринку, інфляційні процеси. [6]
Якість товарної продукції - один з основних факторів, від якого залежить рівень середньої ціни реалізації. За вищу якість продукції встановлюються більш високі ціни і навпаки.
Зміна середнього рівня ціни виробу за рахунок його якості (DЦ кач) можна визначити наступним чином:
image030 ,
де Ц н і Ц п - відповідно ціна виробу нової і колишньої якості; VРП н - обсяг реалізації продукції нової якості; VРП заг - загальний обсяг продажів i-го виду за звітний період.
Розрахунок впливу сортності продукції на зміну середньої ціни можна виконати способом абсолютних різниць.
Виконання плану по прибутку в значній мірі залежить від фінансових результатів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції. Це фінансові результати, отримані від операційних, позареалізаційних операцій і надзвичайних обставин.
Аналіз зводиться в основному до вивчення динаміки і причин отриманих збитків і прибутку по кожному конкретному випадку. Збитки від виплати штрафів виникають у зв'язку з порушенням окремими службами договорів з іншими підприємствами, організаціями та установами. При аналізі встановлюються причини невиконаних зобов'язань, приймаються заходи для запобігання допущених помилок.
Зміна суми отриманих штрафів може відбутися не тільки в результаті порушення договірних зобов'язань постачальниками і підрядниками, а й через ослаблення фінансового контролю у відношенні їх. Тому при аналізі даного показника слід перевірити, чи в усіх випадках порушення договірних зобов'язань були пред'явлені постачальникам відповідні санкції.
Збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості виникають зазвичай на тих підприємствах, де постановка обліку і контролю за станом розрахунків знаходиться на низькому рівні. Прибутки (збитки) минулих років, виявлені в поточному році, також свідчать про недоліки бухгалтерського обліку.
Особливої ​​уваги заслуговують доходи з цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, сертифікатів і т.д.). Підприємства-утримувачі цінних паперів одержують певні доходи у вигляді дивідендів. У процесі аналізу вивчається динаміка дивідендів, курсу акцій, чистого прибутку, що припадає на одну акцію, встановлюються темпи їх зростання або зниження.
При отримання збитків від іншої реалізації, пов'язаних з перевищенням операційних витрат над доходами, у кожному конкретному випадку слід встановити причини і винуватців утворення цих збитків. Так, причинами утворення збитків від реалізації майна підприємства є, як правило, зниження якості і споживчих властивостей внаслідок тривалого та недбалого його зберігання. Причинами утворення операційних витрат, пов'язаних з анулюванням виробничих замовлень (договорів), припиненням виробництва, не дав продукції, можуть бути відсутність матеріальних ресурсів, падіння попиту на продукцію. У разі компенсації витрат на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів за анульованими замовленнями (договорами), прекращенному виробництва, не дав продукцію, відповідні суми відображаються як операційні доходи.
Фінансові результати від позареалізаційних операцій є складовою частиною отриманого прибутку звітного року. В умовах переходу до ринкової економіки їх вплив на формування остаточних фінансових результатів роботи підприємства істотно зросла. Позареалізаційні фінансові результати відображаються у формі № 2
Позареалізаційні фінансові результати, як правило, не плануються, тому аналіз зводиться до порівняння сум у динаміці за кілька років. Певною мірою таке порівняння дозволяє судити про організацію роботи маркетингової і фінансової служб підприємства, дотримання умов договорів.
При аналізі позареалізаційних фінансових результатів основна увага має бути зосереджена на позареалізаційних витратах. Слід встановити причини втрат і перевірити правильність і обгрунтованість віднесення їх на збитки. Так, за наявності збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості необхідно з'ясувати, за яких обставин утворилася ця заборгованість, чи було передано справу до арбітражного суду і яке його рішення. Якщо в позові відмовлено судом, то слід з'ясувати мотиви відмови.
На закінчення аналізу розробляються конкретні заходи, спрямовані на попередження і зменшення збитків і втрат від даних видів діяльності.

2.1 Аналіз рентабельності продукції

Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:
показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва та інвестиційних проектів;
показники, що характеризують рентабельність продажів;
показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Всі ці показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.
Найбільш ефективним є розгляд
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) (R 3) обчислюється шляхом відношення балансової (Пб) або чистого прибутку (Пч) до суми витрат по реалізованій чи вироблену продукцію (З):
image034 або image036
Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції.
Рентабельність продажів (R n) розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку на суму отриманої виручки (РП). Характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів. Широке застосування цей показник одержав у ринковій економіці. Розраховується в цілому по підприємству та окремим видам продукції.
image038 .
Рентабельність (прибутковість) капіталу (R к) обчислюється відношенням балансового (чистої) прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу ( image040 ) Або окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, основного, оборотного, виробничого капіталу і т.д.
image042 .
У процесі аналізу варто вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, виконання плану по їх рівні і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.
Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат), обчислений у цілому по підприємству (R), залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вигляд:
image044
Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгових підстановок. Потім слід зробити факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни середніх реалізаційних цін і собівартості одиниці продукції:
image046
Таким же чином проводиться факторний аналіз рентабельності продажів. Детермінована факторна модель цього показника, обчисленого в цілому по підприємству, має наступний вигляд:
image050 .
Рівень рентабельності продажів окремих видів продукції залежить від середнього рівня ціни і собівартості виробу:
image052 .
Середньорічна сума основного та оборотного капіталу ( image054 ) Залежить від обсягу продажів і швидкості обороту капіталу (коефіцієнта оборотності До об), який визначається відношенням суми обороту до середньорічної суми основного і оборотного капіталу.
Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення запланованого обсягу продажів.
І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення коштів для забезпечення того ж обсягу виробництва і реалізації продукції. Таким чином, обсяг продажів сам по собі не впливає на рівень рентабельності, так як з його зміною пропорційно збільшуються або зменшуються сума прибутку і сума основного та оборотного капіталу за умови незмінності інших чинників. Взаємозв'язок названих чинників з рівнем рентабельності капіталу можна записати у вигляді:
image056 .
Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т.д. Схема підрахунку резервів збільшення прибутку від реалізації продукції наведена в Додатку Б
Аналіз прибутку і рентабельності завершується узагальненням невикористаних резервів для їхнього росту. Такими є прискорення оборотності оборотних коштів, підвищення ефективності витрат живої праці, скорочення витрат обігу, зростання продуктивності праці, коефіцієнтів ефективності використання торгових площ, зростання продажу товарів у натуральних одиницях виміру

Висновок

І так в результаті дослідження ми з'ясували: щоб дізнатися, наскільки результативно прибуток окремо взятого підприємства виконує свої функції і чи можливо підвищення ефективності її функціонування, використовується система економічного аналізу.
Аналіз прибутку - процес дослідження умов і результатів її формування та використання з метою оцінки "заробляє здібності" підприємства і виявлення резервів подальшого підвищення ефективності його діяльності.
Залежно від напрямку аналізу прибутку перед ним стоять такі завдання:
1. Визначення джерел, факторів і причин отримання прибутку: чому була отримана прибуток такої величини?
2. Визначення ступеня стабільності одержуваного прибутку: характерна чи для підприємства отримана величина прибутку?
3. Оптимізація напрямків використання прибутку: що робити з отриманим прибутком, щоб отримати максимальну вигоду?
4. Виявлення резервів зростання прибутку: що треба зробити, щоб збільшити прибуток у майбутньому?
Таким чином, в рамках кожної з цих завдань кількісно оцінюються дані про господарське життя підприємства, потім вони інтерпретуються у вираженні думки аналітика, а потім використовуються для обгрунтування та прийняття конкретних рішень як керівництвом підприємства, так і зовнішніми сторонами, що взаємодіють з підприємством.
Проте недостатньо говорити про значення отриманого прибутку, не співвідносячи його з іншими показниками роботи підприємства, особливо - з обсягом ресурсів і капіталу, вкладених для отримання цього прибутку. Зв'язок прибутку з іншими характеристиками підприємства виражається в основному через показники рентабельності.
Рентабельність - це відношення прибутку до різних економічних показників, що дає загальне уявлення про підприємство і масштаби його діяльності. Виділяються три основні групи цих показників: обсяг продажів, активи (майно підприємства) і авансований у підприємство капітал. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність діяльності підприємства з різних позицій, що зручно для різних категорій користувачів результатів економічного аналізу. Аналіз рентабельності дозволяє оцінити у відносних показниках здатність підприємства приносити дохід. Крім того, як і при аналізі прибутку, виявляють фактори, що впливають на рентабельність підприємства, ступінь її стабільності та резерви зростання.
Основна роль в аналізі прибутку і в аналізі рентабельності як частини аналізу прибутку належить фінансовому аналізу, оскільки головною його метою є характеристика фінансового стану і фінансової стійкості підприємства, а про них важко щось сказати, не повідомляючи про здатності підприємства приносити дохід. Показники прибутку і рентабельності розкриваються у фінансовій звітності підприємства, а значить, є відкритими для зовнішніх користувачів і мають важливе значення у прийнятті ними рішень щодо цього підприємства (доцільності інвестування, кредитування, надійності як партнера тощо). Однак для керівництва підприємства аналіз прибутку і рентабельності безпосередньо пов'язаний і з управлінським аналізом, оскільки отримання прибутку - один з головних критеріїв оцінки будь-якого управлінського рішення в області управління витратами, обсягом реалізації, персоналом, а також загальної оцінки ефективності господарської діяльності.
З огляду на таку універсальність і високу ступінь затребуваності для аналізу таких показників, як прибуток і рентабельність, не видається дивною широка розробка цієї теми в літературі як за загальноекономічним питань, так і присвяченій економічному аналізу, особливо фінансовому. При цьому різними авторами висловлюється велика кількість різноманітних думок з приводу того, як визначати прибуток як об'єкт аналізу, на якому етапі формування доцільно використати прибуток для аналізу рентабельності, які показники у такому аналізі необхідні, а які зайві, наскільки складний повинен бути аналіз чинників, і так далі.
У даній роботі зроблена спроба на підставі узагальнення показників, які у фінансовому аналізі, простежити, як проводиться аналіз прибутку і рентабельності, виходячи з вищевказаних функцій і завдань.
Можливості підприємства щодо збільшення доходів, прибутку і рентабельності, що випливають з аналізу цих показників.
За підсумками проведеної на підприємстві аналізу, виявивши, як ті чи інші фактори впливають на зміну прибутку, необхідно розробити конкретні заходи щодо збільшення аналізованого показника:
1. Збільшення обсягу випуску продукції;
2. Зниження собівартості продукції;
3. Зниження витрат підприємства;
4. Встановлення міцних господарських зв'язків е постачальниками сировини і матеріалів;
5. Систематичний контроль за розподілом сировини, матеріалів і палива;
6. Підвищення продуктивності праці працівників;
7. Підвищення кваліфікації фахівців;
8. Впровадження новітніх технологій;
9. Ефективне використання виробничих
потужностей.
10. Створення торгових підприємств з реалізації
продукції;
11. Створення маркетингових служб на підприємстві;
12. Реконструкція та модернізація підприємства.

Глосарій

№ п / п
Нове поняття
Зміст
Аналіз прибутковості
- Визначення прибутковості підприємства.
Валовий прибуток
- Сума перевищення чистої виручки від продажів над прямими змінними витратами на виробництво продукції або надання послуг: витратами на матеріали, витратами праці і виробничими накладними витратами.
Квазірента
- Істотне перевищення прибутку фірми по відношенню до прибутку конкуруючої фірми внаслідок більш високої ефективності виробництва або інших локальних умов.
Мінімальна прибуток
- Найменше значення прибутку, необхідне для збереження підприємства.
Податок на прибуток
- Існуючий в усіх країнах з ринковою економікою податок на доходи юридичних осіб, що стягується за пропорційними ставками. Об'єктом оподаткування є валовий прибуток компаній за вирахуванням окремих видів витрат і знижок (дивідендів, витрат, на розширення виробництва, виплат відсотків по заборгованості, збитків, витрат на науково-дослідні роботи, на рекламу і представництво
Норма прибутку
- Відношення прибутку, отриманого підприємством, до вартості майна за вирахуванням його зобов'язань.

Реалізована прибуток
Нове поняття
- Прибуток (збиток), що утворилася в результаті здійсненої операції. Зазвичай в бухгалтерському обліку прибуток враховується як реалізована в той момент, коли актив був законним чином реалізований, а не тоді, коли за нього надійшли гроші.
Зміст
Результат
- Загальне поняття для прибутку або збитку. Результат обчислюється стосовно до певного періоду, як різниця між доходами і витратами.
Рентабельність
- Показник ефективності діяльності підприємства, що характеризує рівень віддачі від витрат і ступінь використання засобів. Рентабельність - відношення прибутку до витрат.
Чистий прибуток
- Частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань, обов'язкових платежів до бюджету.
Економічний прибуток
- Різниця між бухгалтерським і нормальним прибутком.

Список використаних джерел

1. Абрютина М.С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства [Текст] / М.С. Абрютина, А.В. Грачов. - М.: ДІС, 2006. - 256 с.
2. Аналіз фінансової звітності [Текст]: навчальний посібник / В.І. Баріленко, С.І. Кузнєцов, А.К. Плотнікова, О.В. Іванова; під заг. ред. д. е.. н., проф.В.І. Баріленко. - М.: КНОРУС, 2005.
3. Барногльц С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку [Текст] / С.Б. Барногльц - М.: Логос, 2005.
4. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: Теорія, практика та інтерпретація [Текст] / Л.А. Бернстайн: пров. з англ. - М.: ФиС, 2004. - 624 с.
5. Бужинський А.І. Методика економічного аналізу діяльності промислового підприємства [Текст] / А.І. Бужинський, А.Д. Шеремет - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 116 с.
6. Васіна А.А. Аналіз фінансового стану компанії [Текст] / А.А. Васіна - М.: ІКФ "Альф", 2004 - 50 с.
7. Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] / О.В. Грищенко - М.: Фінанси, 2007. - 202 с.
8. Донцова А.В. Аналіз фінансової звітності [Текст] / А.В. Донцова, Н.А. Никифорова - М.: Фінансовий менеджмент, 2008. - 54 с
9. Зайцев Н.Л. Економіка організації [Текст] / Н.Л. Зайцев: - М.: Видавництво "Іспит", 2008 р. - 768 с.
10. Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст] / В.В. Ковальов, О.Н. Волкова - М.: Проспект, 2007р. - С.42
11. Попова Р.Г. Фінанси підприємств [Текст] / Р.Г. Попова, І.М. Самонова, І.І. Доброседова - СПб: Питер, 2006. - 224 с.
12. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст] / Г.В. Савицька - М.: ИНФРА-М, 2007. - 336 с.
13. Селезньова М.М. Фінансовий аналіз [Текст] / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова - М.: Юніті, 2007. - 479 с.

Програми

Додаток А
Формування балансового прибутку
image002

Додаток Б
image058


[1] Зайцев Н.Л. Економіка організації: - М.: Видавництво «Іспит», 2008 р.-768 с.
[2] [2] Зайцев Н.Л. Економіка організації: - М.: Видавництво «Іспит», 2008 р.-765 с.
[3] Зайцев Н.Л. Економіка організації: - М.: Видавництво «Іспит», 2008 р.-468 с.
[4] Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. М.: ИП «Екоперспектіва», 2005 с. 267
[5] Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. М.: ИП «Екоперспектіва», 2005 с. 223
[6] Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. М.: ИП «Екоперспектіва», 2005 с. 227
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
100.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
Аналіз собівартості прибутку та рентабельності продукції підприємства ВАТ Рогачевський МКК аналіз ринку
Статистичний аналіз прибутку і рентабельності підприємства ВАТ Пневматика
Аналіз валового доходу прибутку і рентабельності підприємства торгівлі ТОВ Стрічка
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат 2
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат
Облік розрахунків з податку на прибуток нерозподіленого прибутку та аналіз прибутку і рентабельності на
Планування прибутку та рентабельності підприємства харчування
Підвищення рівня прибутку і рентабельності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас