Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти України
Донбаська державна машинобудівна академія

Контрольна робота

По курсу «Економічний аналіз»

Тема: Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Теоретичний питання
Зміст управлінського і фінансового аналізу
Економічний аналіз діяльності вивчає економіку підприємств і їх об'єднань в її органічному зв'язку з технікою, з метою оцінки результатів господарської діяльності та виявлення резервів, тобто з властивою тільки йому боку, яка і визначає предмет вивчення.
Господарською діяльністю називається діяльність, спрямована на виконання планових завдань, на керівництво всіма господарськими операціями на основі цих завдань.
Зміст аналізу визначається його завданнями. Розкриттю змісту аналізу сприяє його характеристика за кількома ознаками: за метою дослідження, щодо аспектів дослідження, по колу досліджуваних питань, по досліджуваних об'єктів, за широтою вивчення резервів, за характером прийнятих рішень, за періодичністю проведення, щодо застосування технічних засобів.
Характеристика по мети дослідження повторює розглянуті вище завдання аналізу. За аспектам дослідження розрізняють фінансово-економічний, техніко-економічний, функціонально-вартісний аналіз. Відмінності між ними дуже великі, і тому в спеціальній літературі вони трактуються як самостійні види аналізу.
Оскільки в розвиненому суспільстві діють товарно - грошові відносини, найбільш узагальнюючі показники планування і оцінки роботи підприємств приймають форму вартісних фінансових показників, до яких належать, наприклад, реалізація, прибуток, рентабельність, оборотність оборотних коштів. Це зумовлює особливе значення фінансово - економічного аналізу (фінансового), направляючу роль цього виду аналізу в єдиному економічному аналізі господарської діяльності.
Фінансовий аналіз розкриває зміст фінансових показників у їх зв'язку з виробничими, спираючись переважно на періодичну регламентовану державою звітність підприємств як джерело інформації.
Однак характер і зміст інформації, що використовується не дозволяють довести аналіз до детального розкриття і тим більше вимірювання впливу факторів техніки, технології та організації виробництва, кваліфікації робітників, а також якості продукції на динаміку фінансових показників та їх відхилення від плану.
Результати аналізу діяльності об'єкта управління служать основою для вибору і обгрунтування рішень, за допомогою яких вдосконалюється керівництво цим об'єктом. Але одночасно і сама управляюча система повинна бути адекватна об'єкту управління і постійно забезпечувати успішну реалізацію покладених на нього завдань.
Для цього необхідний систематичний аналіз і поліпшення її діяльності. З найбільшою гостротою проблема ефективного аналізу керуючих систем виявляється в високодинамічних галузях, де безперервно і швидко ускладнюється склад продукції, прогресує технологія виробництва.
Саме діяльність управлінської системи виступає вирішальним чинником посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності суспільного виробництва. Це передбачає попереднє якісне перетворення самої управляючої системи, безперервне виявлення та реалізацію резервів її вдосконалення.
Аналіз поширюється на всю сукупність утворюють керуючу систему елементів: її організаційну структуру і штати, потоки інформації і способи її переробки, документообіг і методи впливу на об'єкт, організацію праці та завантаження працівників, технологію виконання функцій і техніку управління. Всі ці елементи аналізуються у взаємозв'язку.
Кінцевою метою аналізу є впорядкування системи управління, що сприяє найбільш повному виявленню і використанню резервів виробничо - господарської діяльності досліджуваного об'єкта, зменшення кількості ланок і скорочення управлінського апарату, своєчасному ухваленню рішень.
Управлінський аналіз, як і кожен інший, передбачає насамперед чітке відокремлення досліджуваного об'єкта. Об'єктом може служити як система в цілому, так і окремі її підрозділи.
За всіх умов до аналізу системи управління слід підходити з позиції не тільки даного підприємства, але перш за все галузі, до якої воно належить.
Досить часто спостерігаються спроби підмінити комплексний аналіз керуючої системи тематичним. Так, нерідко обмежуються аналізом її діяльності у функціональному розрізі. Але при такому підході при всій його значущості найважливіші аспекти діяльності системи можуть залишитися поза полем зору аналізує, бо його увагу і зусилля концентруються не на вивченні проблеми в цілому, а на її окремих частинах, самостійність яких дуже відносна.
Аналіз повинен охоплювати функціональне та лінійне управління у їх взаємозв'язку, що робить його більш змістовним. У кінцевому рахунку такий підхід слід вважати правильним, оскільки немає такого процесу управління, в здійсненні якого брало участь б тільки один структурний підрозділ.
Аналіз рекомендується починати з визначення або уточнення взаємопов'язаних завдань, що реалізуються в досліджуваній системі. Кожну із завдань формулюють з таким розрахунком, щоб було ясно, яка потрібна інформація для її вирішення.
На основі вибору таких завдань здійснюється планування вдосконалення управління, в якому об'єднуються намічені заходи щодо розвитку організаційних структур управління, методів господарювання, впровадження управлінської техніки, підвищення кваліфікації працівників апарату і поліпшенню організації їх праці.
Дослідження будь-якого елемента керуючої системи і реалізовуються в його рамках завдань необхідно передбачає аналіз технології переробки інформації та вироблення спрямованих на його впорядкування рішень. При цьому вивчають інформаційні зв'язки не тільки всередині відповідного елемента, але також його зв'язку з об'єктом управління та зовнішнім середовищем.
Задача 1
Проаналізувати вплив на обсяг виробництва перерахованих факторів за допомогою методу ланцюгових підстановок.
Рішення
Показники
План
Факт
Відхилення
+, -
% Виконання
плану
1.Про продукції, тис. ден одиниць
2667,2
3161,2
+494,0
118,52
2.Среднеспісочное число робочих
800,0
850,0
+50,0
106,25
3.Число днів, відпрацьованих 1 робітником у рік
294,0
298,0
+4,0
101,36
4. Середнє число годин, отработанних1 робітником у день
6,4
6,1
-0,3
95,31
5. Середній виробіток продукції на 1 відпрацьований чол / год млн. грн.
1,8
1,95
+0,15
108,33
Фонд робочого часу, тис. днів
235,0
253,0
+18,0
107,66
Фонд робочого часів, тис. годин
1504,0
1543,3
+ 39,3
102,61
1. Визначимо взаємозв'язок показників.
Фактично обсяг випуску продукції збільшився в порівнянні з плановим на 494 тис. грош. одиниць і склав 118,52%. Це відбулося за рахунок впливу наступних факторів:
- За рахунок зміни среднесписочного числа робітників,
- За рахунок зміни числа днів, відпрацьованих на 1 робітником у рік,
- За рахунок зміни середнього числа годин, відпрацьованих 1 робітником у день,
- За рахунок зміни середньої вироблення продукції на 1 відпрацьований людино-годину.
Таким чином обсяг виробництва продукції дорівнює добутку зазначених факторів - це мультиплікативна модель детермінованого факторного аналізу.
Проаналізуємо вплив кожного з факторів.
1-й метод
1. Вплив зміни середньоспискової кількості робочих
V0 = a0 * b0 * c0 * d0 = 800 * 294 * 6.4 * 1.8 = 2709,50 тисяч ден / одиниць
Визначаємо першого скоригований показник шляхом заміни планової середньоспискової чисельності робітників на фактичну
V1 = a1 * b0 * c0 * d0 = 850 * 294 * 6,4 * 1,8 = 2878850 ден / одиниць
Кількісне вплив зміни среднесписочного числа робочих отримуємо шляхом віднімання від скоригованого показника планового показника, тобто
V1-V0 = 2878,85-2709,50 = 169350 ден / одиниць
Таким чином за рахунок зміни среднесписочного числа робітників на 50 чоловік обсяг випущеної продукції збільшився на 169 350 ден / одиниць.
2. Вплив зміни числа днів, відпрацьованих 1 робітником у рік.
Визначимо 2-й скоригований показник обсягу випуску продукції, замінюючи планове число днів, відпрацьованих 1 робітником на фактичне число днів V2 = a1 * b1 * c0 * d0 = 850 * 298 * 6,4 * 1,8 = 2918020 ден / одиниць
Кількісне вплив зміни числа днів, відпрацьованих 1 робітником у рік, визначається шляхом віднімання з другого скоригованого показника першого скоригованого, тобто V2-V1 = 2918,02-2878,85 = 39170 ден / одиниць
Таким чином, за рахунок зміни числа днів, відпрацьованих 1 робітником рік, тобто його збільшення на 4 днів, обсяг випуску продукції збільшився на 39 170 ден / одиниць.
3. Вплив середньої тривалості робочого дня.
Визначимо третій скоригований показник
V3 = a1 * b1 * c1 d0 * = 850 * 298 * 6,1 * 1,8 = 2781230 ден / одиниць
Кількісне вплив цього показника визначається так
V3-V2 = 2781,23 - 2918,02 = -136790 ден / одиниць.
Таким чином за рахунок збільшення тривалості дня на 0,3 годину, обсяг продукції зменшився на 136 790 ден / одиниць.
4. Вплив середньої годинниковий вироблення 1 робітника.
Визначимо 4-й скоригований показник
V4 = a1 * b1 * c1 * d1 = 850 * 298 * 6,1 * 1,95 = 3013,00 тисяч ден / одиниць
Кількісне вплив зміни цього показника знаходимо
V4-V3 = 3013,00-2781,23 = 231770 ден / одиниць
Таким чином, за рахунок зміни середньої годинниковий вироблення 1 робочого на 0,15, обсяг випущеної продукції збільшився на 231 770 ден / одиниць.
169,35 +39,17-136,79 +231,77 = 303,50
3013,00-2709,50 = 303,50
ПЕРЕВІРКА:
303,50 = 303,50
Перевірка підтвердила, що розрахунки вірні.
2-й метод
1.V1-V0 = a1 * b0 * c0 * d0-a0 * b0 * c0 * d0 = (а1-а0) * b0 * c0 * d0 = (850-800) * 294 * 6,4 * 1,8 = 169 340 ден / одиниць.
Ми отримали вплив среднесписочного числа робітників на обсяг випуску продукції.
2.V2-V1 = a1 * b1 * c0 * d0-a1 * b0 * c0 * d0 = (b1-b0) * а1 * c0 * d0 = (298-294) * 850 * 6,4 * 1,8 = 39 170 ден / одиниць.
Вплив зміни числа днів відпрацьованих 1 робітником у рік.
3.V3-V2 = a1 * b1 * c1 * d0-a1 * b1 * c0 * d0 = (с1-з0) * а1 * b1 * d0 = (6,1-6,4) * 850 * 298 * 1, 8 =- 136 780 ден / одиниць
Вплив зміни кількості годин відпрацьованих 1 робітником на зміну обсягу випуску продукції.
4. V4-V3 = a1 * b1 * c1 * d1-a1 * b1 * c1 * d0 = (d1-d0) * a1 * b1 * c1 = (1,95-1,8) * 850 * 298 * 6,1 = 231 770 ден / одиниць.
Ми отримали вплив зміни середнього виробітку продукції на 1 відпрацьований чол / год
ПЕРЕВІРКА:
169,34 +39,17-136,78 +231,77 = 303,50
3013,00-2709,50 = 303,50
303,50 = 303,50
Перевірка підтвердила, що розрахунки вірні.
3-й метод
Визначимо два необхідних показника для даного прийому:
Фонд робочого часу в днях-ФД
Фонд робочого часу в годинах-ФЧ
ФД1 = а0 * b0 = 800 * 294 = 235 тисяч днів
ФД2 = а1 * b1 = 850 * 298 = 253 тисяч днів
ФД = ФД2-ФД = 253-235 = 18 тисяч днів
ФД% = ФД2/ФД1 * 100% = 253/235 * 100% = 107,66
ФЧ1 = ФД1 * з0 = 235 * 6,4 = 1504,0 тисяч годин
ФЧ2 = ФД2 * з1 = 253 * 6,1 = 1543,3 тисяч годин
ФЧ = ФЧ2-ФЧ1 = 1543,3-1504,0 = 39300 годин
ФЧ% = ФЧ2/ФЧ1 * 100% = 1543,3 / 1504,0 * 100% = 102,61

Отримані дані заносимо в таблицю
Показники
% Виконання плану
Різниця в рівнях показників
Вплив на обсяг випуску продукції
Фактор, що впливає
1.Среднеспісочное число робочих
106,25
106,25-100 = 6,25
6,25 * 2709,5 / 100 =
169,34
Зміна чисельності
2.Фонд робочого часу в днях
107,66
107,66-100 = 7,66
7,66 * 2709,5 / 100 =
207,55
Зміна числа днів на 1 робітника в рік
3. Фонд робочого временив годинах
95,31
95,31-100 =- 4,69
-4,69-2709,5 / 100 =
-127,08
Зміна числа годин на 1 працюючого в день
4. Обсяг випуску продукції
108,33
108,33-100 = 8,33
8,33 * 2709,5 / 100 =
225,70
Зміна середнього виробітку продукції на 1 чел.час
ПЕРЕВІРКА:
169,34 +207,55-127,08 +225,70 = 475,51
118,52% -100% = 18,52%
6,25 +7,66-4,69 +8,33 = 17,52%
Перевірка підтвердила, що розрахунки вірні
ВИСНОВОК: Одним з чинників, що впливає на випуск продукції, є збільшення кількості днів відпрацьованих одним робітником у році, тривалість робочого дня. При значному збільшенні днів, з 294 до 298, відбувається збільшення випуску продукції на 310 080 грошових одиниць. Друге за значущістю місце займає збільшення середньоспискової кількості робітників. При збільшенні кількості працівників на 50 осіб, досягається збільшення обсягу випуску продукції на 169 350 грошових одиниць. За рахунок збільшення тривалості дня на 0,3 годину обсяг випуску продукції зменшився на 136 790 ден. \ Одиниць. За даними задачі можна сказати, що не до кінця вірні розрахунки тривалості дня. Необхідно усунути втрати робочого часу, що дозволить збільшити обсяг випуску продукції.

Задача 2
Форма 5
За формою 5 можна проаналізувати склад і структуру витрат на виробництво продукції.
Елементи витрат
План
Звіт
Відхилення
Структура витрат
Відхилення за питомою вагою
План
Звіт
1. Сировина і матеріали за вирахуванням відходів
5379
5395
-16
14,20
14,21
+0,01
2.Вспомогательние матеріали
1136
1140
-4
2,93
2,94
+0,01
3.Топліво
682
685
-3
1,79
1,80
+0,01
4.Енергія
871
890
-19
2,35
2,33
-0,02
5.Зарплата основна і додаткова
7534
7578
-44
19,10
19,16
+0,06
6.Отчісленія на соцстрах
2789
2804
-15
7,11
7,08
-0,03
7.Амортізація основних фондів
1288
1290
-2
3,41
3,35
-0,06
8.Покупние вироби та ПФ
17559
17627
-68
47,53
47,53
0,00
9.Прочіе витрати
640
630
10
1,63
1,65
0,02
РАЗОМ ВИТРАТ
37878
38034
-156
100%
100%
0
Списано витрат на невиробничі рахунки
1200
1160
Приріст + або зменшення -
-60
+230
Виробнича собівартість товарної продукції
37818
38264
Рішення:
1.Отклоненіе по сировині і матеріалам
Звіт - План = 5379-5395 = 16 тис. гр. едениц
2. Структура витрат по сировині і основним матеріалам
Всі витрати по звіту: 38034 = 100%
5395 = х%, х = 5395/38034 * 100 = 14,18%
Всі витрати за планом: 37878 = 100%
5379 = х%, х = 5379/37878 * 100 = 14,20%
3.Отклоненіе за питомою вагою
Звіт-План = 14,18 - 14,20 =- 0,02
ВИСНОВОК: Зміна складу вплинуло на зміну структури витрат. Спостерігається тенденція до зниження питомої ваги енергії, відрахувань на соцстрах і амортизаційних відрахувань. У той же час спостерігається підвищення питомої ваги сировини, допоміжних матеріалів, палива та інших витрат. Не сталося змін у структурі покупні вироби та напівфабрикати.
Форма 6. Частина 1. Собівартість всієї фактично випущеної товарної продукції за статтями витрат.
Визначити% виконання плану по собівартості, економію чи перевитрату,% зниження або підвищення собівартості в цілому і відхилення фактичних витрат за статтями від планових, Використовувати дані таблиці 6 частина 1.
Рішення:
Стаття витрат
План
Звіт
Відхилення
+, -
Структура повної собівартості
Відхилення питомої ваги
план
звіт
1.Сирье і матеріали
5364
5352
-155
14,50
14,37
-0,13
2.Покупние вироби
19497
19446
-51
49,77
50,30
0,53
3.Зарплата основних робочих
2970
2965
-5
7,81
7,3
-0,51
4.Зарплата додаткових робочих
257
252
-5
0,67
0,66
-0,01
5. Витрати на освоєння виробництва
147
145
-2
0,37
0,37
0
6.РСО
4004
4000
-4
10,46
10,63
0,17
7.Общецеховие витрати
1697
1691
-6
4,73
4,77
0,04
8.Общезаводскіе витрати
1741
1737
-4
4,85
4,89
0,04
9. Втрати шлюбу
73
76
3
0,2
0,18
-0,02
10.Прочіе виробничі витрати
1293
1287
-6
3,41
3,4
-0,01
11.Проізв. с / с товарної продукції
37043
36951
-665
96,79
96,89
0,1
12.Внепроізводственние витрати
1359
1356
-3
3,21
3,11
-0,1
12.Полная с / с товарної продукції
38402
38307
-729
100
100
-
Виробнича собівартість за елементами витрат і статтям витрат за формою 6 (1) рівні за планом 37818тис. ден. одиниць і за звітом 38264 тис. ден. штук.
ВИСНОВОК: Відсоток виконання плану по собівартості дорівнює відношенню собівартості фактичної до собівартості планової і виражається в%:
С = (37818 / 39264) * 100% = 96,32%.
Це означає, що спостерігається зниження фактичної собівартості на 3,68% (100-96,32) по відношенню до планової, що в абсолютному вираженні одно 95 тис. грош. одиниць, тобто економія становить 95 тис. гр. штук.
Незважаючи на значну економію можна стверджувати, що спостерігається перевитрата за купівельними виробам, РСО, загальноцехові і загальнозаводським витрат. Це може бути викликано зростанням цін, підвищенням чисельності апарату управління, подорожчанням витрат по ремонту та утриманню будинків, перевитрата по теплу і енергії.
Поряд з цим можна відзначити, що значна економія була можлива завдяки економії палива, здешевлення витрат на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, зменшення чисельності допоміжних робітників, а також за рахунок впровадження механізації та автоматизації виробничих процесів. Помітна економія досягнута шляхом придбання більш дешевої сировини і матеріалів.
Проаналізувавши дані, можна сказати, що шляхом перерозподілу витрат можна домогтися підвищення продуктивності праці і якості продукції. Так, наприклад, за рахунок зниження витрат за купівельними виробам можна підвищити витрати на виплату заробітної плати основним і додатковим робочим, створити фонди матеріального стимулювання.
Форма 6. Частина 2. Виконання плану по зниженню собівартості товарної продукції і витрат на 1 гривню товарної продукції.
Витрати на 1 гривню товарної продукції дорівнюють відношенню собівартості товарної продукції до обсягу товарної продукції до обсягу випуску товарної продукції в оптових цінах підприємства (їх оцінюють за загальним отклонненію від плану й під впливом 3-х чинників):
- Під впливом структурних змін у продукції,
- Під впливом відхилень у собівартості виробів,
- Під впливом змін цін і тарифів на продукцію.
Зміна цін впливає як на вартість товарної продукції (знаменник), так і на собівартість. Знаменник змінюється внаслідок зміни цін на продукцію, які не були враховані при складанні плану.
Чисельність змінюється внаслідок зміни цін на споживані матеріали (напівфабрикати, комплектуючі, а так само за рахунок зміни тарифів за різні види енергії).
Дані беремо з таблиці 6 частина 2.
ПОКАЗНИКИ
ШИФР
СТРОК
ДІЯ
ЗНАЧЕННЯ
1. Планова с / с всієї товарної продукції:
2.З / с всій фактично випущеної товарної продукції
- За плановою с / с звітного року
- За фактичною с / с звітного року
27
28
29
-
-
37478
37818
39264
3. Товарна продукція в оптових цінах підприємства
за затвердженим планом
- У фактичних цінах в плані
- У фактичних цінах у звітному році
30
31
32
-
-
-
45100
45900
45900
4. Витрати на 1 грн. товарної продукції за затвердженим планом коп.
33
С27/С30
0,83
5. Витрати на 1 грн. Фактично випущеної товарної продукції коп.
- За планом, у перерахунку на факт іческій випуск
- У фактичних цінах, дійств у звітному році
- У фактичних цінах прийнятих у плані
34
35
36
С28/С31
С29/С32
С29/С31
0,82
0,86
0,86
6. Фактичне зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в цінах, дійств у звітному році,% до попереднього року
37
(С35-С40) / С40
0,08
ПЕРЕВІРКА: Відхилення по всіх впливає факторів дорівнює загальній відхиленню витрат на 1 гривню товарної продукції.
0,03 = - 0,01 +0,04 = 0,03
0,03 = 0,03.
ВИСНОВОК: У нашій завданню всі впливаючі фактори вплинули на структуру та асортимент продукції. Всі інші фактори вплинули незначно.
Форма 6. Частина 3. Динаміка витрат на 1 гривню товарної продукції в порівнянних з попереднім роком ціни, тисяч гривень.
ПОКАЗНИКИ
ШИФР
РЯДКИ
ДІЯ
ЗНАЧЕННЯ
За попе-дущій рік, в цінах діють в попередньому року
За звіт-ний рік у цінах, що діють у попередньому році
1. Фактична с / с випущеної товарної продукції
38
-
30250
36250
2. Фактичний випуск товарної продукції в оптових цінах підприємства
39
-
38940
43000
3. Витрати на 1 гривню товарної продукції
40
С38/С39
0,78
0,84
4. Зниження витрат на 1 гривню товарної продукції у звітному році в порівнянних цінах
41
С40О-С40П /
С40П
-
0,07
ВИСНОВОК: У нашій задачі у формі 6 частина 3 збільшення витрати на 1 гривню товарної продукції в звітному році в порівнянних з попереднього року ціни склало - 0,07. Тобто відбулася зміна ціни в звітному році в порівнянних цінах минулого року до попереднього року у діючих у попередньому році ціни.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
127.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 2
Аналіз собівартості прибутку та рентабельності продукції підприємства ВАТ Рогачевський МКК аналіз ринку
Статистичний аналіз прибутку і рентабельності підприємства ВАТ Пневматика
Аналіз валового доходу прибутку і рентабельності підприємства торгівлі ТОВ Стрічка
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат 2
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат
Облік розрахунків з податку на прибуток нерозподіленого прибутку та аналіз прибутку і рентабельності на
Планування прибутку та рентабельності підприємства харчування
Підвищення рівня прибутку і рентабельності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас