Аналіз показників прибутковості та беззбиткової роботи підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Теоретичні основи аналізу показників прибутковості і беззбитковості роботи підприємства
1.1 Поняття прибутку і зміст процесу управління фінансовими результатами
1.2 Метод маржинального аналізу фінансових результатів
2. Аналіз фінансових результатів ВАТ ПЗ «АМЗ»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ ПЗ «АМЗ»
2.2 Факторний аналіз фінансових результатів
2.3 Аналіз фінансових результатів на основі маржинального підходу
3. Заходи щодо підвищення ефективності політики управління фінансовими результатами
Висновок
Список літератури

Введення
В умовах ринкової економіки ефективність виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності виражається у фінансових результатах.
В даний час в умовах російської економіки функціонує значна кількість підприємств, фінансовий стан яких близький до критичного. Такий стан справ часто обумовлено проблемами грошового обігу, коли навіть при позитивному фінансовому результаті підприємство не має необхідних оборотними засобами.
Можливим виходом з ситуації, обстановки є проведення ефективної політики у сфері управління фінансовими результатами шляхом прийняття раціональних управлінських рішень на основі точних (математичних, статистичних) методів з використанням принципів управлінського обліку як основи єдиної інформаційної бази. Забезпеченням таких управлінських рішень є такі елементи управління фінансовими результатами, як оперативний облік, внутрішня звітність, система бюджетів, аналіз беззбитковості для обгрунтування управлінських рішень.
Таким чином, розгляд питання про сутність і формування фінансових результатів господарюючого суб'єкта є важливим і актуальним в умовах ринкової економіки.
Всі вищевказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми курсової роботи.
Метою курсової роботи є розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи підвищення прибутковості і беззбитковості роботи організації.
Досягнення поставленої мети передбачає необхідність вирішення наступних завдань:
- Розкрити зміст прибутковості і беззбитковості;
- Провести аналіз фінансових результатів діяльності організації;
- Дослідити можливості поліпшення фінансових результатів за допомогою методу аналізу беззбитковості;
- Розробити заходи щодо підвищення ефективності діяльності організації.
Предметом дослідження стали організаційно-методичні проблеми та методи управління фінансовими результатами організації.
Об'єктом дослідження є фінансові результати діяльності ВАТ ПО «АМЗ».
Теоретичною та методологічною основами дослідження послужили законодавчі акти і нормативні документи, праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі управління, економічного та фінансового аналізу. У курсовій роботі були використані підходи російських і зарубіжних економістів. Зокрема, в процесі дослідження були вивчені праці вітчизняних вчених: І.А. Бланка, Л.Т. Гіляровський, Л.Л. Ермоловича, В.В. Ковальова, Д.В. Лисенка, Г.В. Савицької, М.М. Селезньової, А.Д. Шеремета та ін
У процесі дослідження застосовувалися такі методи: розрахунково-варіантний, балансовий, статистичний, групування і порівняння, маржинальний аналіз фінансових результатів.
Практична значимість курсової роботи полягає в тому, що практична реалізація результатів дослідження сприяють можливості вдосконалення системи управління фінансовими результатами ВАТ ПЗ «Алтайський моторний завод».

1. Теоретичні основи аналізу показників прибутковості і беззбитковості роботи підприємства
1.1 Поняття прибутку і зміст процесу управління фінансовими результатами
У роботах економістів є широкі підходи до визначення фінансового результату.
Традиційно виділяється два таких підходу. У вітчизняній науці ці підходи іменуються як статичний і динамічний, в зарубіжних дослідженнях - як економічний і бухгалтерський, але сутність їх однакова.
Статичний (економічна) розуміння фінансового результату звичайно базується на зміні ступеня добробуту господарюючого суб'єкта. Така точка зору висловлювалася М.І. Кутер [21, с. 152].
На думку О.М. Гаврилова і А.А. Попова, фінансовий результат також є фінансово-економічною базою збільшення власного капіталу підприємства. Крім того, позитивний фінансовий результат свідчить про ефективне і доцільному використанні активів підприємства, його основного і оборотного капіталу [14, с. 302].
Динамічний (бухгалтерський) підхід до розуміння фінансового результату заснований на співвідношенні доходів і витрат господарюючого суб'єкта.
Ю.В. Богатин при характеристиці динамічної моделі також відзначає, що різниця між доходами і витратами може бути позитивною, тоді мова йде про прибуток, або негативною, тоді її кваліфікують як збиток [9, с. 151]. Таким чином, збиток можна розглядати як прибуток з негативним знаком. Звідси з'являється вельми поширена модель, згідно з якою доходи - це потік коштів, що втікають в підприємство, а витрати - потік коштів, що випливають з підприємства; прибуток (збиток) - різниця, яка утворюється між ними і яка, осідаючи в балансі, змінює (модифікує) його.
Економічний підхід не робить різниці між реалізованими і нереалізованими доходами, навпаки, бухгалтерський підхід, керуючись принципом обережності (консерватизму), згідно з яким «витрати завжди очевидні, а доходи завжди сумнівні» або «краще раніше визнати витрати, ніж пізніше, і краще пізніше визнати доходи , ніж раніше », не поспішає визнавати нереалізований дохід, точніше, цей дохід буде визнаний як прибуток лише після його реалізації. [15, с. 365].
І.А. Бланком поняття прибутку характеризується наступним чином: «Прибуток являє собою виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємством діяльності, що представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності» [8, с . 10]. На нашу думку, таке трактування прибутку найбільш повно зближує економічну та бухгалтерську її трактування.
Отже, обидва підходи до інтерпретації категорії «прибуток» досить логічні й, в принципі, не суперечать один одному. Економічний підхід корисний для розуміння сутності прибутку, бухгалтерський - для розуміння логіки та порядку її практичного обчислення.
На думку Д.В. Лисенко, фінансовий результат - узагальнюючий показник аналізу та оцінки ефективності (неефективності) діяльності господарюючого суб'єкта на певних стадіях (етапах) його формування [23, с. 81].
Д.В. Лисенка [23, с. 81] вважає, що в ринковій економіці найголовнішим показником ефективності роботи організації є результативність. Поняття «результативність» складається з декількох важливих складових фінансово-господарської діяльності організації. Найбільш загальною характеристикою результативності фінансово-господарської діяльності прийнято рахувати оборот, тобто обсяг продажів продукції (послуг) за певний період. Для організацій, що працюють в умовах ринкових відносин, основним показником, що відображає результативність їх діяльності, стає прибуток.
Для аналізу результативності діяльності організації Д.В. Лисенко рекомендує проводити оцінку наступних показників (Таблиця 1).
Таблиця 1 - Структура показників результативності (прибутковості) діяльності організації [23, с. 82]
Показник
Характеристика
Доходи організації
Розраховуються як сума виручки (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (ф. № 2, стор 010), відсотків до отримання (ф. № 2, стор 060), доходів від участі в інших організаціях (ф. № 2, стор 080), інших доходів (ф. № 2 стор 090)
Витрати організації
Розраховуються як сума собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг (ф № 2, стор 020), управлінських і комерційних витрат (ф. № 2 р. 030 +040), відсотків до сплати (ф. № 2, стор 070 ), інших витрат (ф. № 2, стор 100)
Валовий прибуток
Розраховується як різниця між виручкою від продажу (ф. № 2, стор 010) і собівартістю реалізованої продукції (ф. № 2, стор 020)
Прибуток (збиток) від продажу
Розраховується як різниця між виручкою від продажу (ф. № 2, стор 010) і повною собівартістю реалізованої продукції (ф. № 2, стор 020 +030 +040), що включає в себе собівартість реалізованої продукції, комерційні та управлінські витрати
Прибуток (збиток) до оподаткування
Різниця між доходами та витратами від основної, виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
Формується як прибуток (збиток) від продажу (плюс, мінус) сальдо доходів і витрат від іншої діяльності (плюс, мінус) відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання мінус поточний податок на прибуток
Розгляд сутності результативності дозволяє визначити основні завдання щодо аналізу.
Вони полягають в наступному:
а) визначити достатність досягнутих результатів для ринкової фінансової стійкості організації, конкурентоспроможності, забезпечення належної якості життя трудового колективу;
б) вивчити джерела виникнення та особливості впливу на результативність різних факторів;
в) розглянути основні напрямки подальшого розвитку аналізованого об'єкта [23, с. 83].
Таким чином, значення прибутку полягає в тому, що вона є метою і кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності організації; найважливішим показником ефективності; джерелом для здійснення розширеного відтворення, а також для задоволення матеріальних потреб і соціальних потреб трудового колективу. Крім того, за рахунок прибутку виконуються фінансові зобов'язання перед бюджетом.
Але, для оцінки ефективності роботи організацій недостатньо використання показника прибутку, оскільки наявність прибутку ще не означає, що організація працює добре. Абсолютна сума прибутку не дозволяє судити про ступінь прибутковості тієї чи іншої організації. Тому для визначення ефективності зроблених витрат необхідно використовувати відносний показник - рівень рентабельності.
Прибуток і рентабельність - тісно взаємопов'язані поняття, але не тотожні за своїм аналітичним можливостям [20, с. 67].
Рентабельність - синтетичний показник, що відображає багато сторін діяльності організацій за певний період. В економічній теорії застосовується кілька визначень категорій рентабельності:
1) прибутковість,
2) відношення корисного результату торговельної діяльності у вигляді прибутку до вартості сукупних витрат на її отримання,
3) зіставлення результатів господарської діяльності з витратами або ресурсами,
4) інтегральний показник, що узагальнює інші показники ефективності.
Процес управління фінансовими результатами включає механізм їх формування, розподілу і використання [8, с. 11]. Основним показником прибутку, що використовується для оцінки виробничо-господарської діяльності, виступають види прибутку, представлені в Додатку 1. У механізмі формування балансового прибутку враховується прибуток від усіх видів діяльності підприємства.
По-перше, валовий прибуток включає прибуток від реалізації товарної продукції, яка є основною частиною балансового прибутку.
По-друге, в механізм формування прибутку включається прибуток від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру, тобто прибуток (або збитки) підсобних сільських господарств, автогосподарств, лісозаготівельних та інших господарств, що знаходяться на балансі основного підприємства. А також входить прибуток від реалізації основних фондів та іншого майна. Нарешті, в механізмі формування прибутку відображаються інші доходи і витрати, тобто результати від інших операцій [8, с. 11].
Розподіл прибутку є складовою і нерозривною частиною загальної системи розподільних відносин і, мабуть, нарівні з розподілом доходу фізичних осіб, найголовнішою.
По суті розподіл прибутку слід розглядати в трьох напрямках:
1. Бюджет;
2. Підприємство;
3. Власники підприємства.
Пропорції цього розподілу значною мірою впливають на ефективність діяльності підприємства як позитивно, так і негативно.
Взаємовідносини підприємств і держави з приводу прибутку будуються на основі оподаткування прибутку.
Податок на прибуток як прямий податок повинен виконувати своє основне функціональне призначення - забезпечувати стабільність інвестиційних процесів у сфері виробництва продукції (товарів і послуг), а також законне нарощування капіталу.
Порядок формування складу витрат, віднесених на витрати виробництва та обігу, визначає також і обсяг оподаткованого прибутку. Зміни в порядку обчислення прибутку підприємства та сплати з неї податку на прибуток розглянемо, аналізуючи нормативні законодавчі акти Російської Федерації.
Для того щоб отримати фінансовий результат (оподатковуваний прибуток або збиток), платник податків зобов'язаний (керуючись статтями гл. 25 НК РФ) здійснити зіставлення доходів і витрат, які мали місце в організації за аналізований період [2].
Податковий кодекс Російської Федерації містить спеціальні статті, присвячені порядку визначення вказаних доходів (ст 244, 250, 251 НК).
Загальні принципи визнання витрат для цілей оподаткування прибутку викладені у ст. 252 НК РФ. При цьому під витратами розуміються обгрунтовані і документально підтверджені витрати, а в ряді випадків і збитки платника податків. Таким чином, в гол. 25 НК РФ поняття «витрати» визначається інакше, ніж у ПБО 10/99 «Витрати організації». У результаті при зіставленні бухгалтерського та податкового обліку мова йде не про те, що якісь витрати, зареєстровані в бухгалтерських регістрах, визнаються для цілей оподаткування, а інші - ні, як це було до прийняття гол. 25 НК РФ. В даний час в двох цих інформаційних системах використовуються різні визначення такого базового облікового об'єкта, як витрати [2]. Усі витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією, поділяються на чотири елементи: матеріальні витрати, витрати на оплату праці; суми нарахованої амортизації; інші витрати [2].
Розподіл прибутку відображає процес формування фондів і резервів підприємства для фінансування потреб виробничого і соціального розвитку.
На рис. 1 представлена ​​схема розподілу прибутку підприємства.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Прибуток
Сума податку на прибуток
Відволікання прибутку
Прибуток до розподілу
Фонд соціальної сфери
Залишок нерозподіленого прибутку
Резервний фонд
Фонд споживання
Фонд накопичення
Штрафи, пені, відсотки за прострочені позики

Рис. 1 - Схема розподілу прибутку підприємства [28, с. 412]
Фонд накопичення (ФН) формується для майбутніх інвестиційних програм. Фонд нагромадження - кошти, спрямовані на виробничий розвиток підприємства, технічне переозброєння, реконструкцію, розширення, освоєння виробництва нової продукції, на будівництво та оновлення основних виробничих фондів, освоєння нової техніки і технологій у діючих організаціях і інші аналогічні цілі, передбачені установчими документами підприємства (на створення нового майна підприємства).
Фонд споживання - кошти, що направляються на здійснення заходів з соціального розвитку (крім капітальних вкладень), матеріального заохочення колективу підприємства, придбання проїзних квитків, путівок в санаторії, одноразове преміювання та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна підприємства.
Фонд соціальної сфери включає відрахування від прибутку на капітальні вкладення у розвиток установ соціальної сфери.
Резервний фонд створюється господарюючими суб'єктами на випадок припинення їхньої діяльності для покриття кредиторської заборгованості. Він є обов'язковим для акціонерних товариств, кооперативів, підприємств з іноземними інвестиціями. Резервний фонд акціонерного товариства використовується на виплату відсотків по облігаціях і дивідендів за привілейованими акціями у разі недостатності чистого прибутку для цих цілей.
Проблема розподілу чистого прибутку має велике значення у фінансовому плануванні.
Схема фінансового планування прибутку організації представлена ​​в Додатку 2.
Ринкова економіка як більш складна і організована соціально-економічна система потребує якісного фінансового планування прибутку, так як за всі негативні наслідки і прорахунки планів відповідальність несе саме підприємство погіршенням свого фінансового стану [30, с. 262].
Таким чином, для ефективного управління прибутком необхідно враховувати як особливості її формування, так і напрями раціонального використання.

1.2 Метод маржинального аналізу фінансових результатів
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.
Теоретичною базою управління фінансовими результатами служить класична система обліку прямих витрат - директ-костинг.
Сутністю сучасної системи директ-костинг є поділ виробничих витрат на змінні і постійні в залежності від змін обсягу виробництва.
До змінних відносяться витрати, величина яких змінюється зі зміною обсягу виробництва: витрати на сировину і матеріали, заробітна плата основних виробничих робітників, паливо і енергія на технологічні цілі та інші витрати.
До постійних прийнято відносити такі витрати, величина яких не змінюється зі зміною обсягу виробництва, наприклад орендна плата, відсотки за користування кредитами, нарахована амортизація основних фондів, деякі види заробітної плати керівників та інші витрати [13, c. 23].
Аналітичні можливості системи директ-костинг розкриваються найбільш повно при дослідженні зв'язку собівартості з обсягом реалізації продукції і прибутком.
Обсяг реалізації продукції, або виручка (N), пов'язаний із собівартістю (S) і прибутком від реалізації (Р) наступним співвідношенням:
N = S + P (1)
Маржинальний доход являє собою різницю між виручкою від реалізації і перемінними витратами або суму постійних витрат і прибутку від реалізації.
Графічне зображення взаємозв'язків показників обсягу виробництва, витрат і прибутку наведено на рис. 2.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
(Збиток)
(Прибуток)
N кр
q кр
S пост
S пер
М
- Р
+ Р
(Маржинальний дохід)
(Постійні витрати)
(Змінні витрати)
Витрати
S
Обсяг виробництва, шт., Q

Рис. 2 - Взаємозв'язок обсягу виробництва, витрат і прибутку [13, с. 23]
Якщо підприємство працює прибутково, то P> 0, якщо збитково - P <0. Якщо Р = 0, то немає при прибутку, ні збитку і виручка від реалізації дорівнює витратам. Точка переходу з одного стану в інший (при Р = 0) називається критичною точкою. Вона примітна тим, що дозволяє одержати оцінки обсягу виробництва, ціни виробу, виручки, рівня постійних витрат та інших показників, що забезпечують поліпшення фінансового стану підприємства. Для критичної точки маємо:
N = S або N = S пост + S пер (2)
де N - обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні;
S - повна собівартість продукції (витрати на виробництво);
S пост - постійні витрати;
S пер - змінні витрати.
Якщо виручку представити як добуток ціни продажів одиниці виробу (w) і кількості проданих одиниць (q), а змінні витрати перерахувати на одиницю виробу, то отримаємо розгорнуте рівняння
wxq = S пост + S пер од xq (3)
S пост - постійні витрати на весь обсяг виробництва;
S пер од - змінні витрати в розрахунку на одиницю виробу.
S пер од = S пер / q
Це рівняння є основним для отримання необхідних оцінок.
1. Розрахунок критичного обсягу виробництва:
q кр (w - S пер од) = S пост (4)
q кр = S пост / (w - S пер од) = S пост / М од (5)
де q кр - критичний обсяг виробництва продукції (кількість одиниць виробів);
М од - маржинальний дохід на одиницю виробу, руб.
Маржинальний дохід на весь випуск визначається як різниця між виручкою та сумою змінних витрат:
М = N - S пер (6)
2. Розрахунок критичного обсягу виручки (реалізації). Для визначення критичного обсягу реалізації у вартісному виразі слід величину постійних витрат (S пост) розділити на величину маржинального доходу в одному рублі продукції. Тобто під одиниці продукції можна розуміти як натуральний, так і вартісний показник.
3. Розрахунок запасу фінансової міцності (показники безпеки). Показник безпеки (запас фінансової міцності) представляє собою різницю між фактичним рівнем продажів і критичним обсягом продажів і висловлює величину, після досягнення якої може початися зниження обсягу виручки від реалізації і підприємство зазнає збитків. Він визначається як частка у відсотках від очікуваного обсягу продажів, або в грошовому обчисленні як різниця між очікуваним і рівноважним обсягом продажів.
4. Розрахунок критичного рівня постійних витрат. Для розрахунку використовується вихідна формула виручки в критичній точці:
N кр = S пост + S пер, звідси маємо S пост = N кр - S пер,
тобто S пост = qx М од (7)
Ця формула зручна тим, що дозволяє визначити величину постійних витрат, якщо заданий рівень маржінальнеого доходу у відсотках до ціни виробу (w) або до обсягу реалізації. Тоді формула для обчислення буде така:
S пер од = qxw / 100%; S пер од = qx N x М од в% / 100% (8)
5. Розрахунок критичної ціни реалізації. Ціна реалізації визначається виходячи із заданого обсягу реалізації і рівня постійних і змінних витрат у розрахунку на одиницю виробу.
N = S пост + S пер, або qxw = = S пост + S пер од xq,
Звідки w = S пост / q + S пер од (9)

6. Розрахунок рівня мінімального маржинального доходу. Якщо відомі величина постійних витрат і очікувана величина виручки, то рівень мінімального маржинального доходу у відсотках до виручки (x) визначається з формули:
q пл = (S пост + Р пл) / (w - S пер од) (10)
де q пл - обсяг продажів, які забезпечують отримання планової суми прибутку;
Р пл - планова сума прибутку.
8. Розрахунок обсягу продажів, що дає однаковий прибуток за різними варіантами виробництва.
Алгебраїчне вирішення завдання міститься в такій формулі:
(W1 - S пер од 1) х q - S пост 1 = (w2 - S пер од 2) х q - S пост 2,
звідки і слід розрахунок величини обсягу продажів:
q = (S пост 2 - S пост 1) / (М од 2 - М од 1), (11)
де S пост 2, S пост 1 - постійні витрати по різних варіантах;
М од 2, М од 1 - маржинальний дохід на одиницю виробу (продукт) за різними варіантами.
Створення і подальшу діяльність будь-якої організації можна представити як процес інвестування фінансових ресурсів на довгостроковій основі з метою отримання прибутку. Процес управління активами, спрямований на зростання прибутку, характеризується поняттям важеля (левериджа), що представляє собою фактор, невелика зміна якого може призвести до істотного зміни результативних показників. Залежно від компонування і деталізації статей звіту про фінансові результати (таблиця 2) можна виділити три види важеля.
Таблиця 2 - Взаємозв'язок доходів і ефекту важеля (левериджа) [20, с. 184]
Ефект операційного важеля (виробничий леверидж)
Дохід від реалізації (за мінусом ПДВ і акцизів)
Повний ефект важеля (виробничо-фінансовий леверидж)
- Витрати на виробництво реалізованої продукції
(+,-) Сальдо доходів і витрат від інших операційних і позареалізаційних операцій
= Дохід до виплати відсотків і податків
Ефект фінансового важеля (фінансовий леверидж)
- Відсотки за довгостроковими позиками і позиками
= Оподатковуваний прибуток
- Податок на прибуток та інші обов'язкові платежі з прибутку
= Чистий прибуток
Операційний важіль - потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни структури собівартості та обсягу випуску продукції.
Стосовно до оцінки та прогнозування ефекту важеля використовується метод «критичної точки» (або критичного обсягу продажів), який полягає у визначенні для кожної конкретної ситуації обсягу випуску, що забезпечує беззбиткову діяльність.
Оцінку ефекту операційного важеля (O ор) прийнято вимірювати наступним показником:
O ор = P `/ N нат, (12)
де P `- темп зміни валового доходу до виплати відсотків і податків,%;
N нат - темп зміни обсягу реалізації у натуральних одиницях,%.
Економічний сенс операційного важеля полягає в тому, що він показує ступінь чутливості доходу організації до зміни обсягу виробництва. В організації з високим рівнем ефекту операційного важеля незначна зміна обсягу виробництва може призвести до істотного зміни доходу до виплати відсотків і податків.
Таким чином, після вивчення даної глави ми можемо дати визначення поняттю фінансового результату, а саме:
Фінансовий результат - узагальнюючий показник аналізу та оцінки ефективності (неефективності) діяльності господарюючого суб'єкта на певних стадіях (етапах) його формування.
Процес управління прибутком являє собою процес вироблення і прийняття управлінських рішень по всіх основних аспектах її формування, розподілу, використання і планування на підприємстві. Ефективність управління буде найвищим, якщо будуть, виконані всі вимоги, які пред'являються до цього процесу.
Це більш детально розглянуто у другому розділі курсової роботи.

2. Аналіз фінансових результатів ВАТ ПЗ «АМЗ»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ ПЗ «АМЗ»
ВАТ «Виробниче об'єднання« Алтайський моторний завод »входить до складу ВАТ« Агромашхолдинг »- найбільшу корпорацію у сільгоспмашинобудуванні країн СНД, що має мережу регіональних філій.
ВАТ «Виробниче об'єднання« Алтайський моторний завод »має два дочірні суспільства і ряд філій у містах Алтайського краю.
Дочірні суспільства є самостійними юридичними особами відповідно до законодавства РФ. Філії знаходяться в Алейські, Михайлівці, Родіно, Славгороді, Камені - на - Обі, Бійську, Белокурихи. Вони стоять на обліку в податкових органах та органах позабюджетних фондів за місцем свого знаходження від імені ВАТ ПЗ «АМЗ». Кожна з філій самостійно веде бухгалтерський облік.
У 2006 р. основними видами діяльності ВАТ ПО «АМЗ» були:
- Оптова та роздрібна торгівля запасними частинами;
- Надання послуг з ремонту й технічному обслуговуванню техніки;
- Роздрібна торгівля запчастинами до сільгосп-автомобілів, тракторів і сільгосптехніки.
Таким чином, можна відзначити, що підприємство приділяє особливу увагу лише трьом видам діяльності.
ВАТ «ВО« Алтайський моторний завод »виробляє дизельні двигуни потужністю від 94 до 275 к.с. для сільськогосподарської і дорожньо-будівельної техніки, стаціонарних силових установок. Сьогодні підприємство випускає більше 80 моделей і модифікацій дизельних двигунів. Конструкція двигунів АМЗ постійно вдосконалюється, впроваджуються нові розробки. Підприємство входить до складу ВАТ «Агромашхолдинг».
Коротка економічна характеристика діяльності ВАТ ПО «АМЗ» представлена ​​в таблиці 3. Як джерело інформації використовуємо дані бухгалтерської (фінансової) звітності ВАТ ПЗ «АМЗ» за 2004-2006 рр.., А саме форми № 1 «Бухгалтерський баланс» і форми № 2 «Звіт про прибутки та збитки.
Таблиця 3 - Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ ПО «АМЗ» за 2004-2006 рр..
№ п / п
Показники
2004
2005
2006
Зміна, тис. руб.
2006 до 2004
Темп росту,%
2006 до 2004
А
Б
1
2
3
4
5
1
Виручка від реалізації (без ПДВ) тис. руб.
469768,0
455 876,0
475 668,0
5 900,0
101,3
2
Середньооблікова чисельність працівників, всього чол.
571,0
562,0
574,0
3,0
100,5
3
Продуктивність праці одного працівника тис. руб. / Чол.
822,7
811,2
828,7
6,0
100,7
4
Середньорічна вартість основних фондів тис. руб.
9 405,0
9 933,0
16 911,0
7 506,0
179,8
5
Фондовіддача руб. / 1 ​​руб.
49,949
45,895
28,128
-21,8
56,3
6
Середньорічна вартість оборотних коштів тис. руб.
96 206,5
108 270,5
109 861,0
13 654,5
114,2
7
Коефіцієнт участі оборотних засобів у кожному рублі обороту руб. / 1 руб. ОРТ
0,205
0,237
0,231
0,0
112,8
8
Собівартість проданих товарів, робіт, послуг тис. руб.
451 467,0
426 399,0
441 452,0
-10 015,0
97,8
9
Валовий прибуток тис. руб.
18 301,0
29 477,0
34 216,0
15 915,0
187,0
10
Комерційні витрати тис. руб.
0,0
1 704,0
2 382,0
2 382,0
0,0
11
Управлінські витрати тис. руб.
13 478,0
13 302,0
11 905,0
-1 573,0
88,3
12
Прибуток (збиток) від продажу тис. руб.
4 823,0
14 471,0
19 929,0
15 106,0
413,2
13
Чистий прибуток, тис. руб.
-5053,0
-854,0
1574,0
6627,0
Х
Проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки.
У 2006 р. обсяг виручки від реалізації зріс на 19792 тис. руб. або на 4,3% і склав в 2006 р. 475668 тис. руб. У 2006 р. відбулося зростання собівартості на 15053 тис. руб. в порівнянні з 2005 р. і величина витрат на придбання моторів і комплектуючих до них склала 441452 тис. крб. Дана зміна могло виникнути за рахунок збільшення обсягів закупа сільгосптехніки в головному підприємстві та зростання цін на куповані товари.
Собівартість підприємства в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. зросла на 3,5%. При цьому зменшився рівень собівартості у виручці на 0,7%. Зниження рівня собівартості обумовлено більш швидким темпом зростання товарообігу підприємства в порівнянні із зростанням витрат. Основним джерелом зростання собівартості послужила сума витрат на оплату праці, яка збільшилася у 2006 р. в порівнянні з 2005 р. на 1154 тис. руб. або 18,8% і склала 7306 тис. руб. Внаслідок цього зросла середня заробітна плата на одного працівника, що склала в 2006 р. 2,2 тис. руб., Що на 17,5% вище рівня 2005 р. У процентному відношенні до виручки від реалізації валовий прибуток в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. виросла на 15915 тис. руб. (На 86,9%) і на 4739 тис. руб. (На 16,1%) у порівнянні з 2005 р. і склала в 2006 р. 34216 тис. руб. У 2006 р. також відбулося збільшення комерційних витрат на 678 тис. руб. (39,8%) у порівнянні з 2005 р. Це пов'язано в основному з розширенням сфери впливу підприємства і розвитком дочірніх товариств. На тлі зростання виручки і собівартості відбулося зниження управлінських витрат з 13478 тис. руб. в 2004 р. до 13302 тис. руб. в 2006 р. У 2006 р. управлінські витрати скоротилися на 1397 тис. руб. (На 10,5%) у порівнянні з 2005 р. У 2006 р. загальний фінансовий результат склав 1574 тис. руб. прибутку.
Частка виручки від продажів, що припадає на звичайну систему оподаткування становить 97% від загальної суми виручки від реалізації, тому більша частина управлінських витрат відноситься до звичайної системи оподаткування. Середньорічна вартість основних фондів у 2006 р. в порівнянні з 2005 р. збільшилася на 6978 тис. руб. і склала 17673,5 тис. руб. в 2006 р. До складу основних засобів входять: будівля, обладнання, оргтехніка та транспортні засоби підприємства.
Чистий прибуток протягом досліджуваного періоду також мала позитивну тенденцію. У 2004-2005 рр.. був отриманий збиток, а в 2006 р. був отриманий прибуток у розмірі 1574 тис. руб.
Таким чином, в 2006 р. на підприємстві ВАТ ПЗ «АМЗ» збільшилася продуктивність праці, а також валовий прибуток підприємства. Поряд з цим зростання собівартості, середньої заробітної плати і прибутку виявився не в оптимальному співвідношенні, що скоротило прибуток від продажів підприємства. Рівень витрат на даному підприємстві збільшився, що пояснюється зростанням обсягу діяльності даного підприємства і розширенням сфери діяльності.
2.2 Факторний аналіз фінансових результатів
На величину прибутку організації впливають різні фактори. По суті, це всі фактори фінансово-господарської діяльності організації.
Проведемо розрахунок впливу факторів на прибуток організації, використовуючи методику, запропоновану Савицької Г.В. Для проведення факторного аналізу фінансових результатів використовуємо необхідну інформацію форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2004-2006 рр.. (Додаток 7,8,9). Розрахуємо і оцінимо вплив наступних факторів на зміну прибутку від продажів у звітному році в порівнянні з попереднім роком:
а) розрахунок впливу фактора «Виручка від продажу»;
б) розрахунок впливу фактора «Ціна»;
в) розрахунок впливу фактора «Кількість проданої продукції»;
з) розрахунок впливу фактора «Собівартість проданої продукції».
Згідно з аналізом прайс-листів підприємства за 2004-2006 рр.. підприємством підвищуються ціни на продукцію 1 раз на рік, з 01 січня. Індекс підвищення цін за роками представлений в таблиці 4.
Таблиця 4 - Індекс зростання цін на ВАТ ПЗ «АМЗ» у 2004-2006 рр..
Показник
Коефіцієнт
2004
2005
2006
Індекс підвищення цін на підприємстві
1,000
1,081
1,064
Склад, динаміка і структура фінансових результатів діяльності організації наведено в додатку 10.
За даними таблиці Додатка 10 можна бачити, що величина собівартості у виручці становить у 2004 р. 96,1%, потім поступово скорочується до 93,5% у 2005 р. і до 92,8% в 2006 р.
Скорочення витрат на виробництво продукції викликано, в основному, модернізацією парку устаткування організації. Величина прибутку від продажу продукції в складі виручки від реалізації склала в 2004 р. 1,024%, у 2005 р. - 3,174%, а 2006 р. - 4,19%.
Позитивна динаміка питомої ваги прибутку від продажів у виручці від реалізації свідчить про поліпшення господарської діяльності організації.
У результаті освоєння нових видів продукції (4х циліндрових дизельних двигунів А-41СІ/А41СІ, 6-ти циліндрових дизельних двигунів А-01МІ, А-01МСІ і дизельних електрогенераторів) була збільшена виручка від реалізації продукції та обсяг виробництва в натуральному вираженні (в одиницях продукції ).
Негативним моментом, що вплинув на чистий прибуток організації з'явився зростання величини інших витрат у 2005 р. Їх величина в даний період перевищила величину виручки від реалізації на 9,5%.
Розрахуємо вплив факторів на зміну (приріст) прибутку від продажів, спираючись на дані таблиці 4 і Додатка 10. Для розрахунку впливу знайдемо виручку від продажу в 2005 і 2006 рр.. в порівняних цінах за формулою:
,
В `- виручка від продажу продукції в порівнянних цінах;
В1 - виручка від продажу продукції в звітному періоді;
Iц - індекс підвищення цін.
Результати розрахунків представимо в таблиці 5.
Таблиця 5 - Розрахунок виручки від продажу продукції в порівнянних цінах у 2005-2006 рр.. (За базу порівняння взято 2004 р.)
Найменування показника
Сума, тис. руб.
У порівнянних цінах (базою порівняння є 2004 р.)
2004
2005
2006
2005
2006
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обязат. Платежів)
469768,0
455876,0
475668,0
421716,9
447056,4
За даними таблиці 5 можна бачити, що виручка від продажу продукції в порівнянних цінах в 2005 р. зменшилася на 48051,1 тис. крб. в порівнянні з 2004 р., а в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. зменшилася на 22711,6 тис. крб. Це сталося в результаті скорочення кількості реалізованої продукції.

У 2005 р. = 455876,0 - 421716,9 = 34159,1 (тис. крб.)
У 2006 р. = 475668,0 - 447056,4 = 28611,6 (тис. крб.)
Таким чином, в результаті зміни цін відбулося збільшення виручки в 2005 р. і в 2006 рр.., Так як реакцією постійних покупців організації було збільшення обсягу закупа продукції.
Для визначення ступеня впливу зміни ціни на зміну суми прибутку від продажу зробимо розрахунок:

У 2005 р. тис. руб.
У 2006 р. тис. руб.
Таким чином, приріст цін на продукцію в 2005 р. привів до збільшення прибутку від продажів на 350,7 тис. руб. і в 2006 р. привів до збільшення виручки на 293,7 тис. руб.
Уявімо динаміку виручки від реалізації у діючих і порівнянних цінах на рис. 3.


Рис. 3 - Динаміка виручки від реалізації у діючих і порівнянних цінах ВАТ ПЗ «АМЗ» у 2004-2006 рр..
Вплив на суму прибутку від продажу зміни кількості проданої продукції розрахуємо наступним чином:

У 2005 р. -84429,9 Тис. руб.
У 2006 р. -52708,9 Тис. руб.
Таким чином, вплив на суму прибутку від продажу зміни кількості проданої продукції в 2005 р. вийшло негативним - 84429,9 тис. руб., А в 2006 р. також негативним - 52708,9 тис. руб. Тобто в результаті скорочення в 2005-2006 рр.. обсягу продажів виробленої продукції сума прибутку зменшилася.
Розрахуємо вплив чинника «Собівартість проданої продукції» на прибуток від продажів за формулою:


У 2005 р. - 11717,2 тис. руб.
У 2006 р. - 15685,2 тис. руб.
Собівартість - це фактор зворотнього впливу стосовно прибутку.
Таким чином, економія собівартості призвела до збільшення прибутку в 2005 р. на 11717,2 тис. крб., А в 2006 р. на 15685,2 тис. крб. в порівнянні з 2004 р.
Таким чином, можна узагальнити вплив факторів, що впливають на прибуток звітного року в таблиці 6.
Таблиця 6 - Зведена таблиця впливу факторів на прибуток ВАТ ПЗ «АМЗ» у 2005 і 2006 рр..
№ п / п
Показники-фактори
Сума, тис. руб.
2005
2006
1
Кількість проданої продукції
-84429,9
-52708,9
2
Зміна цін на реалізовану продукцію
350,7
293,7
3
Собівартість проданої продукції
-11717,2
-15685,2
4
Сукупний вплив чинників
-95796,4
-68100,4
Таким чином, можна сказати, що на зміну прибутку ВАТ ПЗ «АМЗ» істотний вплив мало збільшення собівартості в 2005 р. на 11717,2 тис. крб. і на 15685,2 тис. крб. в 2006 р. Також негативний вплив на величину прибутку зробило зниження обсягу реалізації продукції в 2005 р. на 84429,9 тис. крб. і в 2006 р. на 52708,9 тис. крб. Позитивний вплив на величину прибутку від продажів і мала зміна цін на продукцію підприємства в розмірі 350,7 тис. руб. в 2005 р. і 293,7 тис. руб., в 2006 р. Сукупний вплив чинників було негативним. У результаті чого прибуток від продажів в 2005 р. зменшилась на 95796,4 тис. крб., А в 2006 р. зменшилася на 68100,4 тис. крб.
Отримані результати факторного аналізу прибутку ВАТ ПЗ «АМЗ» показують, що зниження величини чистого прибутку в основному відбулося в результаті скорочення величини виручки від реалізації продукції і зростання інших операційних витрат. Зміна величини комерційних і управлінських витрат зробили незначний вплив на прибуток продажів. Зниження виручки і зниження собівартості продукції є наслідком інфляційних процесів і втратою частини основних покупців продукції організації.
2.3 Аналіз фінансових результатів на основі маржинального підходу
Далі зробимо угруповання витрат організації за досліджуваний період з розбивкою їх на постійні та змінні.
Проведемо CVP аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ ПО «АМЗ», спираючись на дані в таблиці 7.
Таблиця 7 - CVP аналіз фінансових результатів ВАТ ПЗ «АМЗ» у 2004-2006 рр..
№ п / п
Показник
Сума, тис. руб.
Зміна (+,-)
2004
2005
2006
2005 до 2004
2006 до 2005
1
Виручка від продажів, N
469 768
455 876
475 668
-13 892,0
19 792,0
2
Собівартість проданих товарів, робіт, послуг (виробнича) - змінні витрати, Sпер
451 467
426 399
441 452
-25 068,0
15 053,0
3
Валовий прибуток (маржинальний дохід), МД (п. 1 - п. 2)
18 301
29 477
34 216
11 176,0
4 739,0
4
Частка маржинального доходу у виручці від продажу, d (п. 3: п. 1)
0,039
0,065
0,072
0,0
0,0
5
Постійні та умовно-постійні витрати Sпост
13 478
15 006
14 287
1 528,0
-719,0
6
«Критична точка» обсягу продажів (поріг рентабельності), r (п. 5: п. 4)
345 967
232 075
198 617
-113 891,5
-33 458,3
7
Запас фінансової міцності, (п. 1 - п. 6)
123 801
223 801
277 051
99 999,5
53 250,3
8
Те ж,% до обсягу продажів (п. 7: п. 1)
26,4
49,1
58,2
22,7
9,2
9
Прибуток (збиток) від продажу
4 823
14 471
19 929
9 648,0
5 458,0
10
Прибуток від продажів, у% до ЗФП (п. 9: п. 7)
3,9
6,5
7,2
2,6
0,7
Як бачимо з даних таблиці 7, організація має запас фінансової міцності в 2004 р. 123801 тис. руб., У 2005 р. цей показник збільшився до 223801 тис. руб., А в 2006 р. виріс до 277051 тис. руб. Позитивна динаміка зростання запасу фінансової міцності свідчить про поліпшення фінансового стану організації в 2005 і 2006 рр.. Це дозволяє організації вільно оперувати факторами, що впливають на величину прибутку від продажів. У даному випадку керівництво підприємства має зосередити увагу на ціновій політиці і зниженні змінних витрат, які найбільше впливають на одержуваний масу прибутку. Про це свідчить зменшення величини собівартості реалізованої продукції на 25068 тис. руб. в 2005 р. в порівнянні з 2004 р. і на 10015 тис. руб. в 2006 р. в порівнянні з 2004 р.
Розрахунок критичного обсягу продажів показав, що обсяг продажів досліджуваної організації, перевищує критично встановлений, що є позитивним моментом в діяльності організації.
Розрахунок критичного обсягу виручки також встановив, що реальний обсяг виручки вище встановленого на 345967 тис. руб. в 2004 р., на 232075 тис. руб. в 2005 р. і на 198617 тис. руб. в 2006 р. При цьому запас фінансової міцності становив у 2004 р. 26,4% і забезпечувався в основному виручкою від реалізації продукції. У 2005 р. даний показник збільшився до 49,1%, що відповідає нормальному рівню запасу фінансової міцності. У 2006 р. показник склав 58,2% істотно вище норми. Така зміна запасу фінансової міцності свідчить про стабілізацію фінансового стану організації в 2005 і 2006 рр..
Величина прибутку від продажів у відсотках до запасу фінансової міцності склала 3,9% в 2004 р. і збільшилася до 6,5% у 2005 р., а в 2006 р. ще зросла до 7,2%.
Для розрахунку показників рентабельності використовуємо методику Гіляровський Л.Т., представлену в 1 главі випускний кваліфікаційної роботи.
Розрахуємо рентабельність продажів в таблиці 8.
Таблиця 8 - Показники, що характеризують рентабельність
№ п / п
Найменування
2004
2005
2006
1
Рентабельність продажів
1,03
3,17
4,19
2
Бухгалтерська рентабельність від звичайної діяльності
Х
0,01
0,48
3
Чиста рентабельність
Х
Х
0,33
4
Економічна рентабельність
Х
Х
1,13
5
Рентабельність власного капіталу
Х
Х
10,89
Приватні показники
6
Валова рентабельність
3,90
6,47
7,19
7
Затратоотдача
1,07
3,39
4,51
8
Рентабельність перманентного капіталу
Х
Х
10,89
Таким чином, якщо в 2004 р. показник рентабельності продажів склав 1,03%, тобто з кожної гривні реалізованої продукції підприємство одержувало прибутку 1,03 коп.
У 2005 році цей показник збільшився і склав 3,17%, тобто з кожної гривні реалізованої продукції підприємство одержувало прибутку 3,17 коп.
У 2006 р. рентабельність продажів продовжувала збільшуватися і склала 4,19%, тобто з кожної гривні реалізованої продукції підприємство одержувало прибутку 4,19 коп.
Це позитивно характеризує діяльність підприємства з організації продажу. Зростання рентабельності обумовлений зростанням цін на продукцію підприємства і зростанням виручки від продажів.
Наведені показники рентабельності залежать від безлічі факторів. Тут ми наведемо факторний аналіз рівня рентабельності торгової діяльності підприємства.
Рівень рентабельності діяльності (окупність витрат) залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.
Таким чином, підводячи підсумок другого розділу курсової роботи можна зробити висновок, що на фінансові результати ВАТ ПЗ «АМЗ» в аналізованому періоді мало збільшення собівартості в 2005 р. на 11717,2 тис. крб. і на 15685,2 тис. крб. в 2006 р. Також негативне значення на величину прибутку зробило в 2005 р. зниження обсягу реалізації продукції на 14262,6 тис. крб. і зміна цін на продукцію підприємства в розмірі 350,7 тис. руб. У результаті підвищення цін на підприємстві в 2006 р. втрати прибутку від продажів склали 293,7 тис. руб., Але за рахунок зростання попиту на продукцію організації величина прибутку зросла на 6059,3 тис. руб.
Розрахунок критичного обсягу виручки також встановив, що реальний обсяг виручки вище встановленого на 345967 тис. руб. в 2004 р., на 232075 тис. руб. в 2005 р. і на 198618 тис. руб. в 2006 р. При цьому запас фінансової міцності становив у 2004 р. 26,4%, і забезпечувався в основному прибутком від продажу продукції.
Проведений аналіз рентабельності показав, що збільшення рентабельності продажів в основному відбулося в результаті зростання величини виручки від реалізації продукції і склало 4,03%. Зростання собівартості продукції надав негативний вплив на рівень рентабельності від продажу, і викликав її зниження на 3,16%.
Організація не планує фінансово-господарську діяльність на довгостроковий період, що тягне за собою зниження прибутку. Тому в якості рекомендацій пропонується розглянути варіант управління витратами і ресурсами організації. Що і буде зроблено в третьому розділі даної курсової роботи.

3. Заходи щодо підвищення ефективності політики управління фінансовими результатами
Виходячи з результатів, отриманих в результаті фінансового аналізу, можна сказати, що за наявності певного запасу фінансової міцності, зберігається задовільна структура балансу, спостерігається стабільний фінансовий стан на підприємстві, воно має високу платоспроможністю.
Збільшення прибутку на підприємстві ВАТ «АМЗ» можливо двома способами:
- Збільшити виручку від реалізації продукції підприємства;
- Зменшити витрати на виробництво продукції підприємства.
Збільшити виручку можна шляхом розширення асортименту продукції, що випускається.
Основну частку в собівартості підприємства ВАТ «АМЗ» займають утримання будівель і виробничих приміщень, транспортні витрати.
Можливе зменшення витрат по цих статтях наступними методами. При оптимізації торгових площ підприємству необхідно здавати частину площ в оренду.
На підприємстві повинні передбачатися планові заходи щодо збільшення прибутку. У загальному плані ці заходи можуть бути наступного характеру:
- Продаж зайвого устаткування та іншого майна або здача його в оренду;
- Зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили і робочого часу;
- Диверсифікація виробництва;
- Розширення ринку продажів - вихід в нові регіони.
Оптимізацію транспортних (логістичних) витрат слід вести у двох напрямках:
- Оптимізація графіків поставок товарів-то є завезення сировини на виробництво ведеться 3 рази на тиждень. Слід завезення скоротити до двох разів на тиждень. При цьому скоротяться не тільки транспортні витрати, але й менше людей буде задіяно в завезенні сировини.
- Оптимізація відвантажень товарів покупцям - зробити поставки регулярними. Тоді буде скорочення не тільки часу між поставками, але і підприємство отримає гарантовані відвантаження плановими партіями.
У 2008 р. планується освоєння нових видів продукції, які принесуть підприємству додаткову виручку від реалізації. Розрахунок виручки від реалізації представлений в таблиці 9.
Таблиця 9 - План виробництва нових видів продукції ВАТ «ВО« АМЗ »на 2008 р.
п / п
Модель, модифікація
Ne, к.с. n н, хв-1
Вживаність
Ціна за одиницю, склад Барнаул,
тис. руб. з ПДВ
Кількість, плановане до виробництва в 2008 р. шт.
Додаткова виручка від реалізації продукції, тис. руб.
Сімейство 4-циліндрових дизельних двигунів
1
Д-442-51І / Д442-50І
145/1900
Збиральний комбайн «Єнісей-1200»
186,46
80,00
14916,8
Сімейство 6-циліндрових дизельних двигунів
2
А-01МРІ
135/1700
Трактор трелювальний ТТ-4М і машини на його базі
230,99
50,00
11549,5
3
А-01МРСІ
135/1700
Трактор трелювальний ТТ-4М і машини на його базі
228,99
4,00
915,96
4
ЗІП з інструментом та приладдям
до двигуна А01М/МІ
3,02
500,00
1510
5
ЗІП з інструментом та приладдям
до двигуна А01МР/МІ
3,02
500,00
1510
6
ЗІП з інструментом та приладдям
до двигуна А41/А41СІ
2,415
500,00
1207,5
Разом:
х
х
х
31609,76
Таким чином, випуск нових видів продукції збільшить виручку на 31609,76 тис. крб. При цьому величина витрат на виготовлення складе 64,0% від виручки, тобто 20230,2 тис. руб. так як це дозволить збільшити завантаження виробничих потужностей і скоротити витрати на виробництво одиниці продукції. Витрати на виробництво нових видів продукції будуть включати в основному сировинну частину.
Розрахуємо плановану величину прибутку від продажів в 2008 р. і розмір ефекту від впровадження запропонованих заходів (таблиця 10).
Таблиця 10 - Розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів та вплив їх на прибуток
№ п / п
Показники
2006
2008, прогноз
Зміна (+,-)
1
Виручка, тис. руб.
475 668,0
510 255,5
34 587,5
2
Собівартість товарів, тис. руб.
441 452,0
461 682,2
20 230,2
3
Валовий прибуток, тис. руб.
34 216,0
48 573,2
14 357,2
4
Комерційні витрати, тис. руб.
2 382,0
2 226,2
-155,8
5
Управлінські витрати, тис. руб.
11 905,0
11 338,1
-566,9
6
Прибуток від продажу, тис. руб.
19 929,0
35 009,0
15 080,0
7
Рентабельність продажів,%
4,2
6,9
2,7
Таким чином, в результаті запропонованих заходів планується, що зростання виручки від реалізації продукції збільшиться за рахунок продажу продукції нового асортименту на 34587,5 тис. крб. При цьому собівартість збільшиться на 20230,2 тис. крб. Величина валового прибутку зросте на 14357,2 тис. крб. У результаті скорочення логістичних операцій планується скоротити комерційні витрати на 7%, тоді величина управлінських витрат зменшиться на 155,8 тис. руб. Також в результаті введення в штатному розкладі поєднання посадових обов'язків можна буде досягти зменшення величини управлінських витрат на 5% (566,9 тис. руб.)
Всі впроваджені заходи дозволять збільшити прибуток від продажів на 15080,0 тис. крб. А показник рентабельності збільшиться на 2,7% і складе в 2008 р. 6,9%.
Проведемо аналіз беззбитковості на 2008 р. результати приведемо у таблиці 11.
Таблиця 11 - Прогноз беззбитковості діяльності ВАТ ПО «АМЗ» на 2008 р.
№ п / п
Показник
Код рядка ф. № 2
Сума, тис. руб.
абсолютна зміна (+,-)
темп зростання,%
2006
2008 р. Прогноз
1
Виручка від продажів, N
010.
475 668
510 256
34 588
107,3
2
Собівартість проданих товарів, робіт, послуг (виробнича) - змінні витрати, Sпер
020.
441 452
461 682
20 230
104,6
3
Валовий прибуток (маржинальний дохід), МД (п. 1 - п. 2)
029.
34 216
48 573
14 357
142,0
4
Частка маржинального доходу у виручці від продажу, d (п. 3: п. 1)
0,072
0,095
0,023
132,3
5
Постійні та умовно-постійні витрати Sпост
030 +040
14 287
13 564
-723
94,9
6
«Критична точка» обсягу продажів (поріг рентабельності), r (п. 5: п. 4)
198 617
142 491
-56 126
71,7
7
Запас фінансової міцності, (п. 1 - п. 6)
277 051
367 765
90 714
132,7
8
Те ж,% до обсягу продажів (п. 7: п. 1)
58,2
72,1
13,8
123,7
9
Прибуток (збиток) від продажу
050.
19 929
35 009
15 080
175,7
10
Прибуток від продажів, у% до ЗФП (п. 9: п. 7)
7,2
9,5
2,3
132,3
Таким чином, рентабельність продажів збільшиться на 2,3% і складе 9,5% в прогнозному 2008 р. При цьому збільшиться запас фінансової міцності організації на 90714 тис. руб.
За підсумками проведеного дослідження було виявлено, що основні резерви збільшення прибутку ВАТ «АМЗ» наступні:
- Збільшення виручки від реалізації продукції підприємства;
- Зменшення витрат на виробництво продукції підприємства.
Виручка підприємства складається із собівартості виробництва продукції та торгової націнки. За допомогою впливу на ці фактори можна збільшити прибуток підприємства.
Збільшити виручку можна шляхом розширення асортименту продукції, що випускається.
Основну частку в собівартості підприємства ВАТ «АМЗ» займають утримання будівель і виробничих приміщень, транспортні витрати.
Можливе зменшення витрат по цих статтях наступними методами. При оптимізації торгових площ підприємству необхідно здавати частину площ в оренду.
Оптимізацію транспортних (логістичних) витрат слід вести у двох напрямках:
- Оптимізація графіків поставок товарів-то є завезення сировини на виробництво ведеться 3 рази на тиждень. Слід завезення скоротити до двох разів на тиждень. При цьому скоротяться не тільки транспортні витрати, але й менше людей буде задіяно в завезенні сировини.
- Оптимізація відвантажень товарів покупцям - зробити поставки регулярними. Тоді буде скорочення не тільки часу між поставками, але і підприємство отримає гарантовані відвантаження плановими партіями.
Реалізація цих заходів дозволить збільшити обсяг отримуваного прибутку, підвищити рівень рентабельності і, в кінцевому рахунку, призведе до підвищення ефектності діяльності підприємства в цілому.

Висновок
У результаті зміни теоретичного матеріалу в першому розділі було дано визначення поняттю фінансового результату, а саме, прибутку підприємства. Прибуток обчислюється через витрати, які визначаються шляхом розкладання їх на зовнішні і внутрішні. За допомогою наведеної в цьому розділі класифікації виділяються необхідні види прибутку для конкретного її аналізу, що дає найбільш достовірну базу для прийняття рішень з управління прибутку.
Процес управління прибутком грунтується на проведеному аналізі прибутку. Але перед початком аналізу необхідно визначити: яка саме форма аналізу принесе найбільший ефект. Безумовно, краще за все провести всі форми аналізу, і на цій основі вибрати оптимальні заходи з управління прибутку.
Аналіз фінансових результатів, проведений у другому розділі курсової роботи, дозволив зробити висновок, що на фінансові результати ВАТ ПЗ «АМЗ» в аналізованому періоді справила значний вплив зміна інших операційних доходів і витрат. Сукупний вплив чинників, які вплинули на прибуток в 2005 р. зробило негативний вплив у сумі 10271,7 тис. руб., А в 2006 р. негативне вплив зменшився до 6559,8 тис. крб.
Отримані результати факторного аналізу прибутку ВАТ ПЗ «АМЗ» показують, що зниження величини чистого прибутку в основному відбулося в результаті скорочення величини виручки від реалізації продукції і зростання інших операційних витрат. Зниження питомої ваги собівартості продукції у виручці зробило позитивний вплив на величину прибутку від продажів, і викликало її зростання на 11717 тис. руб. в 2005 р. і на 15685,2 тис. крб. в 2006 р. Зміна величини комерційних і управлінських витрат зробили незначний вплив на прибуток продажів. Зниження виручки і зниження собівартості продукції є наслідком інфляційних процесів і втратою частини основних покупців продукції організації.
За підсумками проведеного дослідження було виявлено, що основні резерви збільшення прибутку ВАТ «АМЗ» наступні:
- Збільшення виручки від реалізації продукції підприємства;
- Зменшення витрат на виробництво продукції підприємства.
Виручка підприємства складається із собівартості виробництва продукції та торгової націнки. За допомогою впливу на ці фактори можна збільшити прибуток підприємства. Збільшити виручку можна шляхом розширення асортименту продукції, що випускається.
Основну частку в собівартості підприємства ВАТ «АМЗ» займають утримання будівель і виробничих приміщень, транспортні витрати.
Можливе зменшення витрат по цих статтях наступними методами. При оптимізації торгових площ підприємству необхідно здавати частину площ в оренду.
Оптимізацію транспортних (логістичних) витрат слід вести у двох напрямках:
- Оптимізація графіків поставок товарів-то є завезення сировини на виробництво ведеться 3 рази на тиждень. Слід завезення скоротити до двох разів на тиждень. При цьому скоротяться не тільки транспортні витрати, але й менше людей буде задіяно в завезенні сировини.
- Оптимізація відвантажень товарів покупцям - зробити поставки регулярними. Тоді буде скорочення не тільки часу між поставками, але і підприємство отримає гарантовані відвантаження плановими партіями.
У результаті впровадження запропонованих заходів та економії ресурсів організація зможе збільшити виручку від реалізації продукції за рахунок продажу продукції нового асортименту на 34587,5 тис. крб.
При цьому собівартість збільшиться на 20230,2 тис. крб. Величина валового прибутку зросте на 14357,2 тис. крб. У результаті скорочення логістичних операцій планується скоротити комерційні витрати на 7%, тоді величина управлінських витрат зменшиться на 155,8 тис. руб. Також в результаті введення в штатному розкладі поєднання посадових обов'язків можна буде досягти зменшення величини управлінських витрат на 5% (566,9 тис. руб.)
Всі впроваджені заходи дозволять збільшити прибуток від продажів на 15080,0 тис. крб. А показник рентабельності збільшиться на 2,7% і складе в 2008 р. 6,9%.
Також слід зазначити, що рентабельність продажів збільшиться на 2,3% і складе 9,5% в прогнозному 2008 р. При цьому збільшиться запас фінансової міцності організації на 90714 тис. руб.
У цілому реалізація запропонованих заходів дозволить збільшити фінансові результати і, в кінцевому рахунку, призведе до підвищення ефектності діяльності організації.

Список літератури
1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини I та II. Від 26.01.1996 № 14-Ф3.1996 № 14-Ф3 (ред. Від 23.12.2003) / / СЗ РФ, 1996, 29 січня, № 5.
2. Податковий кодекс Російської Федерації - частина перша від 31 липня 1998 р. № 146-ФЗ і частина друга від 5 серпня 2000 р. № 117-ФЗ (зі зм. І доп. Від 31 грудня 2005 р.)
3. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 р. № 34н (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 24.03.2000 р. № 31 н).
4. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 (затв. наказом Мінфіну РФ від 6 травня 1999 р. № 32н) (зі змінами від 30 грудня 1999 р., 30 березня 2001 р.)
5. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99 (затв. наказом Мінфіну РФ від 6 травня 1999 р. № 33н) (зі змінами від 30 березня 2001 р.)
6. Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» ПБУ 18/02 (затв. наказом Мінфіну РФ від 19 листопада 2002 р. № 114н)
7. Алексєєва А.І., Ушвіцкій Л.І. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. - М.: КНОРУС, 2007. - 672 с.
8. Бланк І.А. Управління прибутком. - Київ: Ніка-Центр, Ельга, 2006. - 457 с.
9. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Виробництво прибутку. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2006. - 256 с.
10. Бочаров В.В. Управління грошовим обігом підприємств і корпорацій. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 144 с.
11. Валевич Р.П., Давидова Г.А. Економіка торговельного підприємства: Учеб. посібник. - Мн.: 2006. - 208 с.
12. Вахрушина М.А., Нормативний облік витрат як спосіб управління підприємством. / / Бухгалтерське додаток до газети «Економіка і життя». - 2005. - № 17. - С. 51
13. Вахрушина М.А., Управлінський аналіз поведінки витрат / / Бухгалтерський додаток до газети «Економіка і життя», № 21. - 2005. с. 23
14. Гаврилов О.М., Попов А.А. Фінанси організацій (підприємств). Навчальний посібник / під. ред. О.М. Гаврилова - 2-е вид., Стер. - М.: КНОРУС, 2006. - 576 с.
15. Гіляровський Л.Т. Економічний аналіз: Підручник для вузів / - 2-е вид., Доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 615 с.
16. Грачов А.В. Аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства: - М.: Изд. «Финпресс», 2006. - 208 с.
17. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник - 2-е вид. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2006. - 336 с.
18. Дробозіна Л.А., Поляк Г.Б., Константинова Ю.М. та ін Фінанси. - М.: ЮНИТИ. 2006. - 527 с.
19. Єрмолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щітнікова І.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: - Мінськ: Інтерсервісс; Екоперспектіва, 2007. - 576 с.
20. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. М.: Фінанси і статистика. - 2006. - 512 с.
21. Кутер М.І. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2006. С. 152-153.
22. Лихачова О.М. Фінансове планування на підприємстві: Учеб посібник - М.: ЗАТ «ТК Велбі», 2007. - 264 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
267.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз інвестиційної привабливості підприємства на основі показників прибутковості
Розрахунок показників прибутковості підприємства
Аналіз показників ефективності роботи підприємства
Аналіз основних техніко економічних показників роботи підприємства РУП Завод Електроніка 2
Аналіз основних техніко економічних показників роботи підприємства РУП Завод Електроніка
Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства РУП Завод Електроніка
Аналіз основних техніко економічних показників роботи підприємства на прикладі РУП Інформаційний
Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства на прикладі РУП Інформаційний
Аналіз основних показників роботи підприємства РУП Завод засобів комплексної автоматизації обсягів
© Усі права захищені
написати до нас