Аналіз обсягу асортименту та якості і матеріаломісткості продукції ВАТ Шадринский молочноконсервний

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП
У сьогоднішніх умовах жорсткої конкуренції щоб задовольняти найрізноманітніші потреби споживачів, середні і великі підприємства нерідко організують власну мережу фірмових магазинів або укладають договори з оптовими покупцями (постійними клієнтами), намагаючись, щоб вони були тривалими, на великі обсяги постачань і на терміни, обумовлені контрактом . У той же час організація завжди повинна бути готова до того, щоб змінити асортимент продукції, що випускається і поліпшити якість продукції (робіт, послуг), розширити номенклатуру пропонованих виробів або навіть перейти на випуск нових видів продукції, якщо це необхідно для того, щоб відповідати постійно змінюються ринкових умов. Тому не випадково аналізу показників випуску і продажу продукції приділяється особлива увага в системі комплексного економічного аналізу (малюнок 1).

Рисунок 1 - Система комплексного аналізу результатів виробництва та продажу продукції [4]
Обсяг виробництва й обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту пріоритет віддається об'єму виробництва продукції, який визначає обсяг продажів. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а, навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реалізувати.
Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, зміна її асортименту і структури, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. За допомогою аналізу даних показників обгрунтовуються управлінські рішення, оцінюються результати діяльності підприємства.
Здійснення виробничої діяльності пов'язано з використанням різних матеріальних ресурсів, необхідних для створення, переробки продукції. Матеріальні ресурси є найважливішим елементом витрат підприємства.
В умовах переходу до ринкової економіки все більшого значення набувають якісні показники використання матеріальних ресурсів, наприклад такі, як зниження матеріаломісткості продукції, економія і т.п.
Ефективне використання матеріальних ресурсів відіграє величезну роль в організації виробничого процесу, тому аналіз матеріаломісткості продукції є актуальним питанням. У ході аналізу виявляються випадки нераціонального використання матеріалів у виробництві, на підставі даних, отриманих в ході аналізу, приймаються конкретні управлінські рішення та заходи щодо усунення відхилень від плану для досягнення позитивних результатів.
Таким чином, враховуючи важливість аналізу обсягу, асортименту та якості продукції, а також важливість аналізу матеріаломісткості продукції, слід підкреслити актуальність теми даної курсової роботи.

1. АНАЛІЗ ОБСЯГУ, АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
 
1.1 Мета і завдання аналізу обсягу, асортименту та якості продукції
Метою аналізу обсягу, асортименту та якості продукції є оцінка обсягу виробництва і реалізації продукції і виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції. У зв'язку з цим можна виділити наступні завдання аналізу:
1) оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації продукції;
2) вивчення асортименту і структури продукції;
3) оцінка якості виробленої продукції;
4) визначення ритмічності роботи підприємства;
5) оцінка виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції;
6) визначення впливу факторів на зміну величини цих показників;
7) виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
8) розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.
Джерелами інформації для даного аналізу служать форми статистичної та бухгалтерської звітності. При аналізі виконання плану виробництва та продажу продукції окремими цехами, ділянками необхідну інформацію можна отримати з річних бізнес-планів підприємства, планів виробничих дільниць та звітів про роботу цехів.

1.2 Аналіз формування та виконання виробничої програми
1.2.1 Аналіз обсягу продукції
Орієнтири для діяльності будь-якої організації ставлять її плани: план виробництва і продажів, план розвитку і т.д. Виробнича програма - це основний розділ річного та перспективного бізнес-плану розвитку організації. При розробці виробничої програми враховуються потреби вітчизняного та світового ринків в товарах організації, загальна ринкова ситуація, стан конкурентних організацій і галузей.
У виробничій програмі визначається обсяг виробництва продукції за номенклатурою, асортиментом і якістю у натуральному та вартісному виразах [5].
Основними показниками обсягу виробництва є валова і товарна продукція. Валова продукція - це вартість усієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво і внутрішньогосподарський оборот. Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот і виражається в діючих відпускних цінах (без ПДВ).
Обсяг виробництва та продажу продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових (через трудомісткість - в нормо-годинах) і вартісних вимірниках.
Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають натуральні показники обсягів виробництва та продажу продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва за окремими видами однорідної продукції.
Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції: наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на поліграфічних підприємствах - тисячі умовних друкованих аркушів, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів. Проте узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції (товарної і валової) отримують за допомогою вартісної оцінки - в оптових цінах.
Нормативні трудовитрати також використовуються для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції - в тих випадках, коли в умовах багатопродуктового виробництва не представляється можливим висловити загальний його обсяг у натуральних або умовно-натуральному вимірі.
Аналіз обсягу продукції повинен проводитися у двох напрямках:
а) оцінка виконання річного плану з випуску продукції;
б) аналіз динаміки випуску продукції за ряд років.
Аналіз виконання плану за обсягом виробництва продукції проводять за даними форми № 1 річної або квартальної звітності та річного плану. Виконання плану оцінюють, зіставляючи звітні дані за обсягом продукції з плановими, і, визначаючи абсолютне відхилення від плану, розраховують відсоток виконання річного плану і темпи зростання по відношенню до попереднього року.
Для оцінки динаміки обсягів випуску використовують наступні показники:
1) абсолютний приріст обсягу виробництва за аналізований період (ВП1) в порівнянні з попереднім (базовим) роком (ВП0), який дозволяє дати оцінку швидкості зміни:

2) загальний приріст продукції за аналізовані роки:


де n - число років, за які розглядається динаміка обсягу продукції;
3) середньорічний абсолютний приріст продукції:

4) темп зростання і темп приросту продукції, які характеризують динаміку розвитку організації, дозволяють виміряти інтенсивність і напрямок зміни випуску продукції за аналізовані роки:

5) середньорічний темп зростання (приросту) обсягу реалізації продукції визначається за наступною формулою:

де - темпи зростання (приросту) за кожний рік тимчасового інтервалу; n - кількість років у розглянутому тимчасовому інтервалі.
Комплексний аналіз динаміки випуску і продажу продукції доцільно проводити на підставі зведених даних, аналогічних даними таблиці 1.2.1.

Таблиця 1.2.1 - Динаміка виробництва і продажу продукції
Період Обсяг виробництва в поточних цінах, крб. Індекс цін Обсяг виробництва в цінах базисного року, руб. Темпи зростання,% Обсяг реалізації, руб. Темпи зростання,%
базисні ланцюгові базисні ланцюгові
2001
2002
2003
201 100
317 540
416 167
1,0
1,3
1,32
201 100
211 693
189 167
100
98,0
93,6
100
98,0
95,5
201 000
190 500
180 200
100
98,0
94,0
100
98,0
95,8
Базисні темпи росту (приросту) визначаються по відношенню до першого року періоду, що аналізується, ланцюгові - по відношенню до попереднього року.
Аналізуючи динаміку обсягу продажів, необхідно враховувати показники в порівнянних цінах. Облік показників у фактично діючих цінах може призвести до спотворення результатів аналізу, що підпадають під вплив цінового фактора. Щоб визначити вартість випуску продукції i-го періоду в цінах базисного періоду, необхідно його величину розділити на добуток індексів цін на продукцію даного підприємства за n попередніх періодів.
Наприклад, за 2002 рік: 317 540 руб. / 1,3 = 211 693 руб.;
за 2003 рік: 416 167 руб. / (1,3 1,32) = 189 167 руб. і т.д.
Аналіз даних таблиці 1.1 свідчить про те, що відбувається зниження обсягу реалізованої продукції, при тому, що обсяг її виробництва зріс практично в 2 рази. Це негативно відбивається на результатах фінансово-господарської діяльності організації, тому що кошти вилучені з обороту і знаходяться у вигляді залишків залежане готової продукції на складах.
Комплексну оцінку виконання плану по виробництву і продажу продукції за період можна провести за допомогою даних таблиці 1.2.2.

Таблиця 1.2.2 - Оцінка виконання плану по випуску та продажу продукції
Найменування продукції Обсяг виробництва продукції в планових цінах, крб. Продаж продукції в планових цінах, крб.
план факт +, - % До плану план факт +, - % До плану
Балки 30 000 42 000 +12 000 40 32 000 34 000 +4000 12,5
Катанка 20 000 14 000 - 6000 - 30 20 120 11 200 - 8920 - 44
Разом 50 000 56 000 + 6000 12 52 120 45 200 - 6920 - 13,3
Аналіз даних таблиці 1.2 свідчить про те, що за звітний рік план з випуску продукції перевиконано на 12%. а з продажу недовиконаний на 13,3%, що негативно відображає результати фінансово-господарської діяльності, так як в організації існують залишки залежане (нереалізованої) продукції на складі [4].
1.2.2 Аналіз асортименту продукції
Для забезпечення більш повного задоволення потреб населення необхідно, щоб підприємство виконувало план не лише по загальному обсягу продукції, але і за асортиментом. Асортимент - це перелік найменувань продукції із зазначенням її обсягу випуску по кожному виду.
При формуванні асортименту і структури випуску продукції підприємство повинно враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, а з іншого, найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових та інших ресурсів, що є в його розпорядженні. Система формування асортименту включає в себе:
- Визначення поточних і перспективних потреб покупців;
- Оцінку рівня конкурентоспроможності випущеної чи планованої до випуску продукції;
- Вивчення життєвого циклу виробів на ринках, прийняття своєчасних заходів по впровадженню нових, більш досконалих видів продукції та вилучення морально застарілих та економічно неефективних виробів;
- Оцінку економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції [1].
Для комплексного аналізу виконання плану за асортиментом використовують метод заліку, при якому розраховують коефіцієнт стабільності асортименту (виконання плану по асортименту):

де Пзачт - сумарний обсяг продукції, зарахований у виконання виробничої програми у відповідності з товарною стратегією (у залік за асортиментом включаються фактичні дані в межах плану);
- Сумарний обсяг продукції базисного (планового) періоду.
Максимально можливе значення цього показника - 1, відхилення від якого свідчить про нестабільність асортименту.
Розглянемо приклад аналізу виконання плану за асортиментом продукції на основі таблиці 1.2.3.
Таблиця 1.2.3 - Виконання плану за асортиментом продукції
Вид продукції Обсяг виробництва, тис. грн. Темп росту,% Зараховано за асортиментом, тис. руб.
план факт
А 337 218 433 600 128,58 337 218
Б 113 934 131 374 115,31 113 934
У 39 195 51 325 130,95 39 195
Г 59 184 73 362 123,96 59 184
Д 17 297 22 609 130,71 17 297
Е 5 833 5 146 88,22 5 146
Разом 572 661 717 416 125,28 571 974

Коефіцієнт стабільності асортименту буде дорівнює:

Отримане значення менше 1, значить, план по асортименту організацією не виконаний.
При оперативному аналізі виконання плану за асортиментом використовуються комп'ютерні варіанти розрахунків, в яких відображається фактичний випуск за добу (зміну), визначається відставання від планового завдання за день та з початку місяця за кількістю випущених виробів у натуральному виразі або за кількістю найменувань.
Причини недовиконання плану з асортименту можуть бути зовнішні (зміна кон'юнктури ринку, попиту на окремі види продукції, несвоєчасне введення виробничих потужностей підприємства з незалежних від нього причин) і внутрішні (недоліки у системі організації та управління виробництвом, поганий технічний стан обладнання тощо) [ 5].
1.2.3 Аналіз структури продукції
Структура продукції - це співвідношення окремих видів виробів у загальному обсязі її випуску. Виконати план за структурою - значить зберегти у фактичному випуску продукції заплановане співвідношення окремих її видів. Нерівномірний виконання плану по окремих виробів призводить до відхилень від планової структури продукції, порушуючи тим самим умови порівнянності всіх економічних показників.
Продукція в основному розрізняється по трудомісткості виконання, матеріаломісткості та рентабельності. Тому зміни в структурі продукції призводять до зміни обсягу продажу продукції. Фактична зміна питомої ваги окремих видів продукції в їх загальному обсязі в порівнянні з питомою вагою у базисному періоді називається структурними зрушеннями. Про характер структурних зрушень можна судити за даними про середню ціну одного виду продукції, за кількістю продукції, за затратами праці на їх виконання і т. д.
Для оцінки впливу структурних зрушень на обсяг продукції і фінансовий результат використовують заліковий метод, при якому на основі даних таблиці, аналогічної таблиці 1.5, розраховують коефіцієнт структурних зрушень за формулою:

де Пзачт - сумарний обсяг продукції, зарахований у виконання виробничої програми у відповідності з товарною стратегією (у залік за структурою включаються найменші значення, отримані шляхом порівняння фактичних даних з даними звітного періоду при базисній структурі);
- Сумарний обсяг продукції звітного періоду.
Максимально можливе значення цього показника - 1, яке буде отримано при стабільності структури продукції.
Розглянемо приклад оцінки структурних зрушень на основі таблиці 1.2.4.
Таблиця 1.2.4 - Аналіз структури товарної продукції
Продукція Структура продукції,% Випуск продукції, тис. руб. Зараховано за структурою
минулий звітний минулий звітний фактичний при базисній структурі
Балки 57 67 40000 48500 37300 37300
Швелери 43 33 20000 11600 18400 11600
Разом 100 100 60000 60100 55700 48900
Коефіцієнт структурних зрушень буде дорівнює:


Отримане значення менше 1. Основними причинами зміни структури продукції можуть бути:
- Зміна попиту на продукцію;
- Недостатня забезпеченість підприємства необхідним обладнанням та матеріальними ресурсами;
- Нестача персоналу необхідних професій і кваліфікацій;
- Прагнення організації виробляти менш трудомісткі і більше високорентабельні види продукції.
Крім відносних показників розраховують також абсолютний показник структурних зрушень:
С = Пзачт - пригощає,
де З - величина зміни обсягу продукції за рахунок структурних зрушень.
За даними таблиці 1.5 скорочення обсягу продукції під впливом структурних зрушень склало 11 200 тис. руб. (48 900 - 60 100).
Для характеристики інтенсивності структурних перетворень в організації використовують коефіцієнт структурної активності, що розраховується за формулою:

де - зміна питомої ваги i-го виду продукції (номенклатурної групи) у загальному обсязі випуску (продажу) за досліджуваний період;
n - число видів продукції (номенклатурних груп).
Чим активніше структурні перетворення на підприємстві, тим вище рівень даного коефіцієнта. Це свідчить про те, що адміністрація підприємства активно реагує на зміну кон'юнктури ринку, своєчасно оновлюючи асортимент продукції.
Таким чином, аналіз впливу структури продукції на суму виручки, трудомісткість, матеріаломісткість, загальну суму витрат, прибуток, рентабельність і інші економічні показники дозволяє комплексно і всебічно оцінити ефективність асортиментної і структурної політики підприємства [1].
1.3 Аналіз якості продукції
Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на неї та збільшення суми прибутку не тільки за рахунок обсягу продажів, але і за рахунок більш високих цін.
Якість продукції - це сукупність її властивостей, які обумовлюють придатність цієї продукції задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.
Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості продукції.
Узагальнюючі показники характеризують якість всієї виробленої продукції незалежно від її виду та призначення:
а) питома вага нової продукції в загальному її випуску;
б) питома вага атестованої та неатестованих продукції;
в) питома вага продукції вищої категорії якості;
г) питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам;
д) питома вага експортованої продукції.
Індивідуальні (одиничні) показники якості продукції характеризують одну з її властивостей:
а) корисність (жирність молока, вміст заліза в руді);
б) надійність (довговічність, безвідмовність, ремонтопридатність);
в) технологічність (трудомісткість, енергоємність);
г) естетичність (зовнішній вигляд, дизайн, ергономічність).
Непрямі показники характеризують кілька властивостей: наприклад, штрафи за неякісну продукцію, обсяг і питома вага забракованої продукції, втрати від браку та ін [1].
У процесі аналізу якості продукції вирішуються такі завдання:
1) оцінюється технічний рівень продукції, виявляються відхилення цього рівня по окремих виробів в порівнянні з базовим рівнем і теоретично можливим;
2) аналізується структура випуску продукції за параметрами, які характеризують якість її виготовлення і постачання;
3) виявляються фактори, що стримують зростання технічного рівня;
4) обгрунтовуються можливості підвищення якості продукції, скорочення браку і втрат.
Джерелами інформації для комплексного аналізу якості продукції можуть бути патенти, нормативно-технічна документація, акти випробування, дані лабораторного контролю фізико-хімічних показників, відомості відділів технічного контролю (ВТК), журнали та графіки здачі бездефектної продукції та ін
На першому етапі аналізу потрібно вивчити динаміку названих вище показників, порівняти їх значення з запланованими, визначити причини відхилень і дати приблизну оцінку якості продукції.
Для узагальненої оцінки виконання плану по якості продукції використовують різні методи, в тому числі бальний. Сутність бального методу оцінки полягає в наступному: визначається середньозважений бал якості продукції і шляхом порівняння його фактичного і планового рівня знаходиться відсоток виконання плану за якістю. Найчастіше в якості планового показника якості приймається усереднений бал якості по аналогічній продукції, виробленої організаціями-конкурентами.
По продукції, якість якої характеризується сортом або кондицією, розраховуються частка продукції кожного сорту (кондиції) у загальному обсязі виробництва, середній коефіцієнт сортності, середньозважена ціна виробів у порівнянних умовах. При оцінці виконання плану по першому показнику фактичну частку кожного сорту в загальному обсязі продукції порівнюють з плановою, а для вивчення динаміки якості - з даними минулих періодів.
Середній коефіцієнт сортності можна визначити двома способами:
а) відношенням кількості продукції I сорту до загальної кількості;
б) відношенням вартості продукції всіх сортів до можливої ​​вартості продукції за ціною I сорту:

де - сумарна вартість продукції всіх сортів;
- Сумарна вартість усієї продукції за ціною I сорту.
Для прикладу скористаємося таблицею 1.3.1.
Таблиця 1.3.1 - Аналіз обсягу випуску продукції по сортах
Сорт Ціна за 1 од., Руб. Обсяг виробництва, тис. од. Вартість випуску, тис. руб.
план факт план факт за ціною I сорту
план факт
I
II
III
40
30
15
10,8
16,5
10,4
12,2
15,4
9,6
432
495
156
488
462
144
432
660
416
488
616
384
Разом - 37,7 37,2 1083 1094 1508 1488

За даними таблиці 1.7 коефіцієнт сортності за планом склав 0,718 (1083/1508), фактично - 0,735 (1094/1488). План за якістю був перевиконаний на 2,4% (0,735 / 0,718).
Оцінка виконання плану за якістю продукції проводиться також за питомою вагою сертифікованих виробів, питомій вазі забракованої та рекламованих продукції. Комплексний аналіз відхилень від норм за якістю здійснюється за даними про внутрішньозаводської шлюб та зовнішніх рекламації на продукцію. У залежності від діючої в організації системи подання інформації про шлюб аналізуються втрати від шлюбу як з організації, цехів, дільниць, робочих місць, так і по конкретних виробів і причин. Обсяг недоотриманої продукції (ΔП) внаслідок виникнення браку у виробництві можна наближено оцінити за формулою:
ΔП = ДП × ДБР,
де ДБР - частка невиправного браку у виробничій собівартості продукції.
Основними причинами браку можуть бути: недостатній рівень кваліфікації робітників, робота на несправному обладнанні, відступ від технологічного процесу, використання матеріалів і напівфабрикатів з прихованими дефектами, недосконалість упаковки, маркування, порушення умов зберігання, перевезення, навантаження.
Другий етап аналізу - визначення впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства. Для цього спочатку розраховують зміна середньозваженої ціни і собівартості одиниці продукції, а потім визначають вплив сортового складу на випуск продукції, виручку і прибуток від її реалізації [1].
Економічний ефект від підвищення якості продукції досягається внаслідок встановлення більш високої ціни на продукцію. Це пов'язано із зростанням собівартості внаслідок застосування більш якісних матеріалів і сировини, придбання сучасного обладнання та ін Тому підвищення ціни на продукцію високої якості часто обгрунтовано.
Таким чином, підвищення якості продукції забезпечує економію трудових і матеріальних ресурсів і в той же час дозволяє більш повно задовольняти потреби покупців. Високий рівень якості продукції вигідно виділяє її з ряду аналогічних товарів, сприяє підвищенню попиту на неї. Це дає підставу для збільшення виручки не тільки за рахунок зростання обсягу продажів [4].
1.4 Аналіз факторів збільшення випуску та реалізації продукції
 
1.4.1 Аналіз ритмічності виробництва
Ритмічність - рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбаченому планом.
Про ступінь ритмічності в роботі підприємства можна судити за відсотком виконання запланованої виробничої програми. Якщо в кожен з розглянутих періодів план виконується і відсоток виконання плану приблизно однаковий, то роботу організації можна вважати ритмічної.
Аритмічність виробництва продукції впливає на всі економічні показники: знижується якість продукції, зростають обсяг незавершеного виробництва та понадпланові залишки готової продукції на складах, сповільнюється оборотність оборотних коштів. За невиконані поставки продукції підприємство платить штрафи, несвоєчасно надходить виручка, перевитрачається фонд оплати праці, зростає собівартість продукції, падає прибуток. Основними причинами неритмічної роботи організації можуть бути: відсутність попиту на продукцію, неефективне використання виробничих ресурсів, наявність надлишкової виробничої потужності, що перевищує потреби населення в даних видах послуг та ін
Для оцінки ритмічності використовують прямі і непрямі показники. Серед прямих показників - коефіцієнти ритмічності і аритмічності, коефіцієнт варіації, питома вага виробництва продукції за i-й період у річному обсязі виробництва.
Коефіцієнт ритмічності при заліковій методі оцінки ритмічності визначається діленням обсягу виробництва продукції, який зарахований у виконання плану по ритмічності (ВПзачт), на плановий обсяг виробництва (ВПпл).

При цьому у виконання плану по ритмічності зараховується обсяг виробництва, не більше запланованого. Максимально можливе значення коефіцієнта ритмічності - 1, яке може бути отримано, коли за кожен проміжний період фактичний випуск продукції більше або дорівнює плановому.
Коефіцієнт варіації визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від планових завдань (за добу, декаду, місяць і т.д.) до середньодобовим (среднедекадному, середньомісячного і т.д.) плановому випуску ():


де n - число сумовних планових завдань.
Непрямими показниками ритмічності є наявність доплат за понаднормові роботи, оплата простоїв з вини підприємства, втрати від шлюбу, сплата штрафів за недопоставку і несвоєчасну відвантаження продукції та ін [2]
У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості з випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Для цього використовують:
а) різницю між плановим і зарахованим випуском продукції;
б) різницю між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим виходячи з найбільшого середньодобового (среднедекадного) обсягу виробництва.
Рівномірність виробництва визначається будь-яким внутрішнім нормативним документом, що визначає графік (декадний, п'ятиденний, добовий). Графіки складають на місяць, і на основі них визначається темп виробництва продукції протягом усього року. Для великосерійного або масового виробництва розробляються графіки рівномірного виробництва, а оцінним показником є ​​коефіцієнт рівномірності:

де Н - недовиконання за добу відповідно до графіка;
- Сума недовиконання за всі дні місяця;
Для оцінки ритмічності виробництва в організаціях розраховується також загальне число аритмічності - як сума позитивних і негативних відносних відхилень фактичного обсягу виробництва від плану (по модулю) за кожний день (тиждень, декаду). Чим менш ритмічно працює організація, тим вище аритмічність, а бажане значення загального числа аритмічності - 0.
На прикладі таблиці 1.4.1 проведемо оцінку ритмічності виробництва.
Таблиця 1.4.1 - Аналіз ритмічності виробництва продукції
Декади План Факт За фактом в межах плану Коефіцієнт ритмічності Числа аритмічності
сума, тис. руб. структура,% сума, тис. грн. структура,% абсолютне відхилення відносне відхилення,%
+ - + -
1 15600 31,5 13850 28,0 13850 0,888 -1750 -24,5
2 16700 33,7 16380 33,1 16380 0,981 -320 -1,9
3 17200 34,8 19270 38,9 17200 1,000 +2070 +12,0
Разом 49500 100 49500 100 47430 0,958 +2070 -2070 +12,0 -26,4
З даних таблиці 1.10 випливає, що організація збільшувала виробництво продукції подекадно. У першій декаді недовиконання плану склало 24,5% (1750 тис. руб.), У другій - 1,9% (320 тис. крб.), А в третій декаді відбулося перевиконання плану на 12% (2 070 тис. руб. ). За плановими і фактичними даними спостерігається збільшення випуску продукції, проте, очевидна аритмічність, яка може створити суттєві проблеми зі складуванням та збутом продукції, оскільки понадпланове виробництво не було передбачено. Наочно аритмічність представлена ​​в структурі виробництва продукції: у планових показниках забезпечується більша рівномірність по декадах (31,5%; 33,7%; 34,8%), ніж у звітних (28,0%; 33,1%; 38,9 %).
На закінчення аналізу розробляють заходи щодо усунення причин неритмічної роботи. Внутрішні причини аритмічності - важкий фінансовий стан організації, низький рівень організації, технології та матеріально-технічного забезпечення виробництва, а також планування і контролю, зовнішні - несвоєчасне постачання сировини і матеріалів постачальниками, недолік енергоресурсів та ін [5].

1.4.2 Аналіз сезонності виробництва
Сезонність виробництва та продажу продукції проявляється у нерівномірному завантаженні організації по місяцях і кварталах року, спричиненої сезонними коливаннями попиту на продукцію.
Для аналізу впливу сезонності на обсяг продажу продукції необхідно розташовувати даними про щомісячний (щоквартальному) обсязі реалізації продукції, на підставі яких розраховуються:
1) середньомісячний (середньоквартальний) обсяг реалізації продукції:

де РПi - щомісячний (щоквартальний) обсяг реалізації;
2) коефіцієнт сезонності:

3) коефіцієнт варіації:

- Середньомісячний (середньоквартальний) плановий обсяг реалізації.
Великий коефіцієнт варіації свідчить про нерівномірному завантаженні організації по місяцях року, спричиненої сезонними коливаннями попиту на послуги. Нерівномірне завантаження організації протягом року, простої робочої сили та обладнання при спаді попиту на послуги і максимальна їх завантаження при зростаючому попиті негативно впливають на обсяг реалізації послуг, якість послуг, продуктивність праці, рівень використання основних виробничих фондів та інші показники господарської діяльності організації.
За підсумками проведеного аналізу розробляються заходи, що сприяють згладжування сезонних коливань попиту. Позитивний вплив на зменшення сезонних коливань попиту на послуги надають такі організаційно-економічні заходи:
1) сезонні зміни цін на послуги, застосування гнучкої системи знижок;
2) розширення асортименту виробленої продукції шляхом впровадження нових видів, найбільш відповідних запитах всіх категорій споживачів;
3) організація ефективної реклами та інших заходів, що стимулюють попит споживачів на дані види послуг [4].
1.4.3 Аналіз виконання договірних зобов'язань
Аналіз продажу товарів тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань щодо постачання товару. При цьому визначається коефіцієнт виконання договірних зобов'язань:

де SД - планова відвантаження за договірними зобов'язаннями;
SД - недопоставка товару за договорами.
При аналізі виконання договірних зобов'язань постачання товарів може використовуватися заліковий метод, при цьому в залік включається обсяг товару в межах плану (таблиця 1.4.2).

Таблиця 1.4.2 - Аналіз виконання договірних зобов'язань з відвантаження товару за місяць, тис. руб.
Вид товару Споживач План постачання за договором Відвантажено за звітом Недопоставка товару Заліковий обсяг у межах плану
А 1
2
3
1500
450
800
1680
300
850
-
-150
-
1500
300
800
Б 1
2
3
450
120
350
400
100
450
-50
-20
-
400
100
350
Разом 3 670 3 780 -220 3 450
З таблиці 1.12 випливає, що за звітний місяць за договорами недопоставлено товарів на суму 220 тис. руб., Або на 6% від загальної суми за договорами.
Відсоток виконання договірних зобов'язань організацією дорівнює:

Аналіз виконання договірних зобов'язань ведеться працівниками відділу збуту. У процесі аналізу визначається виконання обсягу поставок помісячно і наростаючим підсумком з початку року в цілому по організації, в розрізі окремих договорів, строків поставки, споживачів і видів товарів, з'ясовуються причини невиконання плану, і дається оцінка діяльності по виконанню договірних зобов'язань.
Невиконання плану за договорами для організації обертається зменшенням виручки, прибутку, виплатою штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції організація може втратити ринки збуту товару, що спричинить за собою спад виробництва.
Нами викладені теоретичні основи аналізу обсягу, асортименту та якості продукції.
Обсяг виробництва і продажу продукції, асортимент і якість продукції - це основні показники, що характеризують діяльність організації, і аналіз цих показників має велике значення для оцінки його діяльності як на етапі планування виробництва і продажів, так і на етапі виконання планів.
На зміну обсягу продукції впливає величезна кількість факторів: виробничі потужності, замовлення на продукцію, забезпеченість організації ресурсами. У свою чергу, від величини обсягу реалізації залежить фінансове становище і фінансовий результат роботи організації.
Зміни в асортименті і структурі продукції впливають на обсяги виробництва продукції, і як наслідок на суму виручки, трудомісткість, матеріаломісткість, загальну суму витрат, прибуток, рентабельність і інші економічні показники. Тому аналіз такого впливу дозволяє комплексно і всебічно оцінити ефективність асортиментної і структурної політики підприємства.
Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є підвищення якості продукції, що випускається, що забезпечує економію трудових і матеріальних ресурсів і в той же час дозволяє більш повно задовольняти потреби покупців. Високий рівень якості продукції вигідно виділяє її з ряду аналогічних товарів, сприяє підвищенню попиту на неї. Це дає підставу для збільшення виручки не тільки за рахунок обсягу продажів, але і за рахунок більш високих цін.
Важливе місце в комплексній оцінці обсягу виробництва і продажу продукції займає аналіз ритмічності та виконання договірних зобов'язань.
У результаті порушення ритмічності збільшуються обсяг незавершеного виробництва та понадпланові залишки готової продукції на складах, сповільнюється оборотність капіталу, внаслідок чого несвоєчасно надходить виручка, має місце зайва витрата фонду заробітної плати, оскільки на початку місяця робітникам платять за простої, а в кінці - за понаднормові роботи . Невиконання договірних зобов'язань обертається для організації втратою виручки, виплатою штрафів, втратою ділової репутації і, як наслідок, ринків збуту.

2. АНАЛІЗ Матеріаломісткість продукції ВАТ «Шадринськ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»
 
2.1 Мета і завдання аналізу матеріаломісткості продукції
На виробничих підприємствах першорядне значення має підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів, тому що ці витрати в структурі собівартості продукції складають більше 80% і навіть незначне скорочення їх при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по підприємству дасть значний ефект. Тому велика увага приділяється підвищенню виходу готової продукції, зменшення норм витрати матеріалів на одиницю продукції, скорочення відходів і втрат матеріальних ресурсів, вдосконалення системи матеріального заохочення робітників за поліпшення використання матеріалів. Від того, як на підприємстві здійснюється контроль за дотриманням режиму економії, залежать найбільш важливі показники роботи підприємства - обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність. Тому в процесі економічного аналізу здійснюється пошук резервів зниження матеріальних витрат і збільшення на цій основі обсягів виробництва і кінцевих результатів.
У розділі 2 виконаємо аналіз матеріаломісткості продукції, в якості об'єкта якого було обрано підприємство ВАТ «Шадринский молочно-консервний комбінат» (далі ВАТ «ШМКК»). Мета аналізу - оцінити рівень ефективності використання матеріальних ресурсів на прикладі конкретного виробничого підприємства, оцінити вплив зміни матеріаломісткості на результати діяльності підприємства та розробити заходи щодо її зниження.
Основними завданнями аналізу є:
виявити перевитрата окремих видів сировини і матеріалів;
виявити факти завищення норм витрат матеріалів;
оцінити можливість зниження матеріаломісткості окремих видів продукції;
розробити заходи щодо зниження матеріаломісткості.
2.2 Коротка характеристика ВАТ «ШМКК»
Відкрите акціонерне товариство «ШМКК» - це багатопрофільний переробне підприємство, що входить до десятки найбільших підприємств Росії.
Основний напрямок - виробництво високоякісних молочних продуктів з натуральної молочної сировини. В асортименті підприємства більше 130 найменувань продукції, яка відповідає найсучаснішим вимогам, розфасованої в зручну для покупця, барвисту упаковку. Комбінат залишається одним з найбільших в Росії з випуску молочних консервів.
Діяльність ВАТ «ШМКК» будується за трьома основними напрямками:
1) розвиток і розширення виробничого потенціалу.
2) розвиток сировинної зони та формування міцних зв'язків з сільськими товаровиробниками.
3) формування власної оптово-роздрібній торговельній мережі. В даний час комбінат переробляє близько 40% молока, одержуваного в області, виробляє 100% молочних консервів, 90% - морозива, 50% - продукції з незбираного молока, 15% - масла тваринного.
Стратегія підприємства спрямована на успішний розвиток підприємства, забезпечення фінансової стабільності і максимального використання всіх внутрішніх резервів. Вибір стратегії проводиться на основі аналізу перспектив розвитку підприємства та визначення пріоритетів з конкретних видів діяльності. Щоб забезпечити реалізацію обраної політики і планів, ВАТ «ШМКК» вдосконалює і свою організаційну структуру. За останні три роки створено нові служби і відділи: фінансовий відділ, інформаційно-координуючий центр, служба маркетингу, відділ інформаційних технологій.
2.3 Матеріаломісткість основних видів продукції
Інформація про обсяги реалізації, собівартості реалізованої продукції, частці матеріальних витрат у собівартості і про матеріаломісткості основних видів продукції ВАТ «ШМКК» за 2007 р і 2008 р. представлена ​​в додатках А і Б. Аналіз даної інформації дозволяє зробити наступні висновки.
1. Найбільший обсяг реалізації в 2007 - 2008 рр.. спостерігається за трьома видами продукції, представленим у таблиці 2.3.1.
Таблиця 2.3.1 - Виписка 1 з додатків А і Б
Вид продукції Частка реалізованої продукції в загальному обсязі реалізації,% Темп приросту,%
2007 2008
Молоко пастеризоване «Простоквашино» 10,1 10,7 +6,2
Молоко пастеризоване «Село Лугове" 7,6 8,1 +7,3
Молоко згущене «Шадрінське» 23,5 17,8 -24,6
За 2007 - 2008 рр.. найбільше було реалізовано такого виду продукції, як згущене молоко «Шадрінське», - обсяг реалізованого молока в 2007 р. склав 23,5% від загального обсягу реалізації, а в 2008 р. - 17,8%. Однак реалізація даного виду продукції за 2008 р. істотно скоротилася на 24,6%.
По таких видах продукції, як молоко пастеризоване «Простоквашино» і «Село Лугове", спостерігається істотний приріст частки їх реалізації в загальному обсязі продажів ВАТ «ШМКК» (6,2% і 7,3% відповідно). 2. Розглянемо таблицю 2.3.2.

Таблиця 2.3.2 - Виписка 2 з додатки А і Б
Вид продукції Частка собівартості реалізованої продукції,% Темп приросту,% Частка матеріальних витрат реалізованої продукції у загальній їх величині,% Темп приросту,%
2007 2008 2007 2008
Молоко пастеризоване «Простоквашино» 2,1 8,5 +311,6 2,2 7,1 +228,4
Молоко пастеризоване «Село Лугове" 14,4 14,8 +2,7 15,2 17,2 +13,5
Молоко згущене «Шадрінське» 46,2 25,0 -45,8 48,6 32,0 -34,2
Найбільшу частку в собівартості реалізованої продукції ВАТ «ШМКК» має собівартість згущеного молока «Шадрінське»: 46,2% в 2007 р. і 25% в 2008 р. В динаміці цей показник суттєво знизився на 45,8%. Частка матеріальних ресурсів, витрачених на виробництво згущеного молока «Шадрінське», у загальній величині матеріальних витрат ВАТ «ШМКК» також є найбільшою - 48,6% в 2007 р. і 32% в 2008 р. В динаміці цей показник також істотно знизився на 34 , 2%.
По продукції «молоко пастеризоване« Простоквашино »спостерігається найбільш істотне збільшення: частки собівартості даного виду продукції в загальній собівартості реалізації - на 311,6%; частки матеріальних витрат даного виду продукції в загальній їх величині - на 228,4%.
3. На основі даних про вартість реалізованої продукції та витрачених матеріальних ресурсах ВАТ «ШМКК» (Додаток А і Б) розрахуємо матеріаломісткість і виконаємо аналіз її динаміки за 2007 - 2008 рр.. (Таблиця 2.3.3).

Таблиця 2.3.3 - Динаміка матеріаломісткості основних видів реалізованої продукції
Вид продукції 2007 2008 абс. відхилення Т пр,%
Кефірний продукт Біо-баланс 0,87 0,77 -0,11 -12,1
Йогурт питний Біо-баланс 0,74 0,75 0,01 1,9
Тан Біо-баланс 0,63 0,68 0,05 7,4
Біфітон Доктор Бранд 0,65 0,64 -0,02 -2,4
Варенец Доктор Бранд 0,66 0,63 -0,04 -5,5
Кефір Доктор Бранд 0,72 0,77 0,04 6,2
Сніжок Доктор Бранд 0,73 0,67 -0,07 -9,1
Йогурт питний Літній день 0,74 0,46 -0,28 -38,1
Молоко пастеризоване Літній день 0,72 0,66 -0,06 -8,5
Сметана Літній день 0,74 0,60 -0,14 -18,9
Масло вершкове Літній день 0,75 0,76 0,01 1,5
Молоко пастеризоване Простоквашино 0,74 0,57 -0,17 -23,1
Молоко ароматизоване Простоквашино 0,73 0,50 -0,23 -31,3
Кефір Простоквашино 0,74 0,49 -0,25 -33,7
Йогурт питний Простоквашино 0,71 0,73 0,02 3,3
Сир зернения Простоквашино 0,69 0,66 -0,03 -4,4
Сметана Простоквашино 0,73 0,55 -0,18 -25,0
Молоко пастеризоване Село Лугове 0,75 0,80 0,05 6,7
Сметана Село Лугове 0,73 0,56 -0,17 -22,8
Варенец Село Лугове 0,74 0,72 -0,02 -3,0
Сніжок Село Лугове 0,68 0,73 0,05 7,8
Молоко згущене Шадрінське 0,75 0,88 0,13 17,2
Всього 0,72 0,69 -0,02 -3,4
У 2007 р. загальна матеріаломісткість реалізованої продукції ВАТ «ШМКК» склала 0,72 руб., А в 2008 р. - 0,69 руб. За 2008 рік відбулося зниження матеріаломісткості на 0,02 рубля, що становить 3,4% від її величини в 2007 р.
Це свідчить про зростання обсягів реалізації більш високими темпами, ніж матеріальні витрати, і отже, про більш раціональне і економне використання матеріальних ресурсів.
З таблиці 2.3.3 видно, що найбільш істотне зниження матеріаломісткості відбулося по продукції «Простоквашино» і «Літній день», а саме:
- По йогурту питного «Літній день» - на 38,1%;
- По кефіру «Простоквашино» - на 33,7%;
- По молоку ароматизованого «Простоквашино» - на 31,3%.
Найбільш істотне збільшення матеріаломісткості відбулося по молоку згущеному «Щадрінское» на 17,2%.
Таким чином, на ВАТ «ШМКК» здійснюється випуск менш матеріаломістких видів продукції. Тому для нього велике значення має аналіз матеріаломісткості продукції. Даний аналіз дозволить виявити фактори, що найбільший вплив на зміну матеріальних витрат, що в свою чергу сприятиме прийняттю відповідних управлінських рішень для зниження матеріаломісткості.
2.4 Витрата матеріальних ресурсів
На ВАТ «ШМКК» ретельному нормуванню підлягають основні і пакувальні матеріали на основі складених рецептур. Проте стан нормативної бази не цілком відповідає вимогам підвищення ефективності виробництва, тому що деякі з норм встановлюються на основі даних минулого періоду.
Таблиця 2.4.1 - Витрати матеріальних ресурсів у ВАТ «ШМКК»
Вид матеріальних ресурсів Витрата на фактичний випуск продукції Відхилення фактичних витрат матеріалів від норм
за нормами фактично 2007 2008
2007 2008
абс. % абс. %
ОСНОВНИЙ СИРОВИНА, в т.ч.: 57 712,56 57 212,30 58 087,67 375,10 0,65 875,36 1,53
стабілізатори 998,61 967,80 983,84 -14,78 -1,48 16,04 1,66
наповнювачі 27 291,82 26 522,95 27 217,78 -74,05 -0,27 694,83 2,62
закваски 13 600,21 13 679,31 13 624,05 23,84 0,18 -55,26 -0,40
концентрати і ароматизатори 618,76 615,31 640,79 22,03 3,56 25,48 4,14
барвники 302,84 292,55 304,22 1,38 0,46 11,67 3,99
цукор 7 610,86 7 644,33 7 669,68 59,82 0,61 225,35 3,03
інші 8 089,45 7 690,06 7 647,32 -442,14 -5,47 -42,74 -0,56
ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 6 373,03 5 719,71 6 597,31 877,59 3,52 224,27 15,34
ТАРА І
УПАКОВКА, в т.ч.:
196 503,77 191 599,94 202 582,41 6 078,64 3,09 10 982,47 5,73
кришки 23 222,41 22 200,73 24 247,43 1 025,02 4,41 2 046,70 9,22
гофротара 22 774,49 21 278,66 22 786,40 11,91 0,05 1 507,75 7,09
жерсть, жестебанки 38 107,49 34 819,62 35 965,28 -2 142,21 -5,62 1 145,66 3,29
плівка 12 365,03 11 836,19 12 122,13 -242,90 -1,96 285,94 2,42
упаковка Тетра-пак, Елопак-Фастів 25 237,88 25 568,87 26 819,00 1 581,12 6,26 1 250,13 4,89
преформа 42 996,12 42 285,70 45 614,47 2 618,35 6,09 3 328,77 7,87
стакан 21 916,91 22 719,23 23 851,93 1 935,01 8,83 1 132,70 4,99
фольга 378,96 363,81 423,16 44,21 11,66 59,35 16,31
етикетки 8 073,81 9 304,40 9 548,49 1 474,69 18,27 244,10 2,62
інші 1 430,68 1 222,74 1 204,12 -226,57 -15,84 -18,62 -1,52
СУХІ СУМІШІ,
в т.ч.:
16 471,61 14 959,00 8 064,00 -8 407,61 -51,04 -6 895,00 -46,09
сом, СЦМ 8 618,54 8 453,80 5 538,00 -3 080,54 -35,74 -2 915,80 -34,49
масло 7 853,07 6 505,20 2 526,00 -5 327,07 -67,83 -3 979,20 -61,17
ІНШЕ, в т.ч.: 5 976,21 6 167,02 6 177,43 201,22 3,37 10,41 0,17
спецодяг 326,00 432,00 432,00 106,00 32,52 0,00 0,00
агентську винагороду 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
посуд і хімреактиви 850,21 935,02 945,43 95,22 11,20 10,41 1,11
Разом 282 383,86 276 311,29 281 508,81 -875,05 -0,31 5 197,52 1,88
На основі даних таблиці 2.4.1 можна зробити такі висновки:
1) загальне відхилення фактичних витрат матеріальних ресурсів склало:
а) від норм 2007 р. - 875,05 тис. руб., або 0,31% (економія);
б) від норм 2008 р. - 5 197,52 тис. руб., або 1,88% (перевитрата);
2) найбільш істотна величина економії була досягнута з використання сухих сумішей - відхилення фактичної витрати від норм 2007 р. склало серпня 407,61 тис. руб., Або 51,04%, а від норм 2008 р. - 6 895 тис. руб. , або 46,09%;
3) суттєві перевитрати за нормами 2008 р. спостерігається з використання наступних груп матеріальних ресурсів:
а) допоміжні матеріали - 224,27 тис. руб., або 15,34%.
б) тара і упаковка - 10 982,47 тис. руб., або 5,73%.
Таким чином, в 2008 р. спостерігається перевитрата матеріальних ресурсів, який становить 1,88% від встановлених на 2008 р. норм. Причинами цього можуть бути:
- Наднормативне споживання таких матеріальних ресурсів, як допоміжні матеріали, тара і упаковка;
- Занижені норми, встановлені на основі фактичних витрат минулого періоду.
ВАТ «ШМКК» необхідно вдосконалювати систему нормування витрат сировини і матеріалів, тому що вона служить однією з найважливіших передумов раціонального споживання матеріальних ресурсів у виробництві.

2.5 Матеріаломісткість за елементами матеріальних витрат
Розрахунок узагальнюючих показників в аналізі дозволяє отримати загальне уявлення про рівень ефективності використання матеріальних ресурсів. Приватні показники характеризують ефективність споживання окремих елементів матеріальних ресурсів (основних, допоміжних матеріалів, палива, енергії та ін), а також для встановлення зниження матеріалоємності окремих виробів (питомої матеріалоємності). Для аналізу приватних показників матеріаломісткості ВАТ «ШМКК» розглянемо таблицю 2.5.1.
Таблиця 2.5.1 - Матеріаломісткість за елементами матеріальних витрат
Елементи матеріальних витрат Матеріальні витрати Матеріаломісткість,%
2007 2008 відхилення 2007 2008 відхилення
абс. % абс. %
Матеріальні витрати, в т.ч.: 356058,3 361331,8 + 5273,5 + 1,5 90,44 83,63 - 6,81 - 7,53
основна сировина 57712,6 58087,7 + 375,1 + 0,6 14,66 13,44 - 1,22 - 8,29
допоміжні матеріали 5719,7 6597,3 + 877,6 +15,3 1,45 1,53 + 0,07 + 5,10
покупні сухі суміші (СОМ, СЦМ, олія) 16471,6 8064,0 - 8407,6 -51,0 4,18 1,87 - 2,32 - 55,4
паливо 42418,9 44678,7 + 2259,9 + 5,3 10,77 10,34 - 0,43 - 4,03
електроенергія 31255,6 35144,3 + 3888,7 +12,4 7,94 8,13 + 0,19 + 2,46
інші 202480,0 208759,8 + 6279,9 + 3,1 51,43 48,32 - 3,11 - 6,06
З таблиці 2.5.1 видно, за 2008 рік величина матеріальних витрат збільшилася на 5 237,5 тис. руб., Що становить 1,5% від їх величини в 2007 р. На таку зміну в більшою мірою вплинуло істотне збільшення величини допоміжних матеріалів (15,13%), палива (5,3%) і електроенергії (12,4%).
Найбільш суттєві зміни в динаміці мають показники статті «покупні сухі суміші» - споживання покупного сухого знежиреного молока і масла в 2008 році скоротилося на 8 407,6 тис. руб., Або на 51%. Матеріаломісткість за даними матеріальним витратам знизилася на 2,32 копійок, або на 55,4%. Аналіз обсягів закупівлі ТМЦ (Додаток Г) та обсягів виробництва ВАТ «ШМКК» за 2007 - 2008 рр.. (Додаток В) показав, що підприємство збільшило виробництво власного СОМ, СЦМ та олії на 86,6% і скоротило їх закуп з боку на 28,9%.
Спостерігається суттєве зниження матеріаломісткості за основним сировини - на 1,22 копійки, або на 8,29%, а також по іншим матеріальним витратам - на 3,11 копійок, або на 6,06%.
Незважаючи на те, що збільшилося споживання палива на 5,3%, що зумовлено зростанням обсягу виробництва продукції, відзначається зниження паливомісткість продукції на 4,03%. Це говорить про ресурсозберігаючої спрямованості виробничої діяльності ВАТ «ШМКК».
Істотне збільшення матеріаломісткості на 5,1% по статті «допоміжні матеріали» у ВАТ «ШМКК» був викликаний зростанням витрат на кальциновану соду (на 100%), друковані стрічки (на 23%) і розчинники (на 12%) (Додаток Г) . У даному випадку підвищення матеріаломісткості може бути викликане порушенням технології та рецептури; низькою якістю сировини та матеріалів; зміною норм витрати, відходів і втрат і т.д.
У цілому, незважаючи на зростання матеріальних витрат, загальна матеріаломісткість продукції ВАТ «ШМКК» за 2008 рік знизилася на 6,81 копійки, що становить 7,53% від її рівня за 2007 рік. Зниження матеріаломісткості виробництва товарів є однією зі складових загальної мети ресурсозбереження у ВАТ «ШМКК», тому що сприяє зниженню матеріальних витрат, а, отже, собівартості продукції, що випускається.

2.6 Вплив матеріаломісткості і матеріаловіддачі на результативні показники
У таблиці 2.6.1 проведемо порівняння фактичного рівня показників ефективності використання матеріальних ресурсів з плановим, розглянемо їх динаміку і причини зміни, а також вплив на обсяг виробництва продукції.
З таблиці 2.6.1 видно, що за 2008 р. обсяг виробленої продукції збільшився на 38 372,16 тис. руб. або на 9,7%.
Матеріаломісткість виробленої продукції знизилась на 6,81 копійок, або на 7,5%, матеріаловіддача, відповідно, збільшилася на 9,01 копійок.
При цьому темпи приросту матеріальних витрат (1,5%) були нижче темпів приросту обсягу продукції, що випускається (9,7%).
Таблиця 2.6.1 - Вплив матеріаломісткості і матеріаловіддачі на результативні показники ВАТ «ШМКК»
Показник План (2007 р.) Факт (2008 р.) Відхилення
абс. %
1. Обсяг продукції, тис. руб. 393 687,73 432 059,88 +38 372,16 +9,7
2. Матеріальні витрати, тис. руб. 356 058,33 361 331,83 +5 273,50 +1,5
3. Матеріаломісткість продукції 0,9044 0,8363 -0,0681 -7,5
4. Матеріаловіддача 1,1057 1,1957 +0,0901 +8,1
5. Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат - - - 1,1
6. Перевитрата (+) або економія (-) матеріальних витрат за рахунок:
а) зміни обсягу виробленої продукції; перевитрата +32 090,65 +608,5
б) зміни матеріаломісткості економія -26 817,15 -508,5
7. Зміна обсягу виробленої продукції за рахунок:
а) зміни матеріальних витрат; збільшення +5 830,82 +15,2
б) зміни матеріаловіддачі збільшення +32 541,34 +84,8
8. Зміна матеріаломісткості за рахунок:
а) зміни матеріальних витрат; зростання +0,0134 -19,66
б) зміни обсягу виробленої продукції зниження -0,0815 +119,66
9. Резерв додаткового випуску продукції, тис. руб. 35 191,87
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат дорівнює 1,1. Це свідчить про те, що обсяги виробництва зростають більш високими темпами, ніж матеріальні витрати. Значення даних показників свідчать про більш раціональне і економне використання матеріальних ресурсів у ВАТ «ШМКК».
Відхилення фактичного обсягу продукції від планового склалося під впливом зміни загальної суми матеріальних витрат і матеріаломісткості. Доцільно визначити їх вплив на обсяг продукції за допомогою факторного аналізу.
Факторна модель:

1.
2.


3.Перевірка: 1) 15,2% + 84,8% = 100% (вірно);
2) 5 830,82 + 32 541,34 = 38 372,16 тис. руб. (Вірно).
Аналіз показує, що за рахунок збільшення матеріальних витрат на 5 273,50 тис. руб. обсяг виробленої продукції збільшився на 5 830,82 тис. руб., або на 15,2%, за рахунок зниження загальної матеріаломісткості на 6,81 копійок - збільшився на 32 541,34 тис. руб., або на 84,8%. Таким чином, найбільший вплив на зростання обсягу виробленої продукції зробило зниження загальної матеріаломісткості продукції.
При зниженні матеріаломісткості продукції виникає економія матеріальних ресурсів, яка створює можливість виготовлення додаткової продукції. Резерв додаткового випуску визначимо за формулою:

- Сума вивільнених матеріальних ресурсів в результаті зниження матеріаломісткості продукції.
2.7 Виявлення резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів
На завершальній стадії аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів необхідно визначити можливості подальшого зниження норм витрат матеріальних витрат, узагальнити всі виявлені резерви щодо їх зменшення.
Пошук резервів здійснюється в ході аналіз матеріаломісткості з побудовою факторних моделей.
На показник матеріаломісткості продукції в першому наближенні впливають два фактори:
- Зміна матеріаломісткості продукції за прямими матеріальними витратами;
- Зміна коефіцієнта співвідношення загальних і прямих матеріальних витрат.
Математично факторна модель може бути виражена таким чином:
,
де - прямі матеріальні витрати, тис. руб.; - матеріаломісткість продукції за прямими матеріальними витратами, коп.; - коефіцієнт співвідношення загальних і прямих матеріальних витрат.
Факторами другого порядку, що впливають на матеріаломісткість продукції, є:
- Зміна структури та асортименту продукції. Вплив цього фактора обумовлюється різної матеріаломісткістю окремих видів продукції. При збільшенні у складі продукції частки більш матеріаломістких видів рівень матеріальних витрат на 1 карбованець продукції підвищується, і навпаки;
- Зміна рівня матеріальних витрат на окремі вироби;
- Зміна цін на матеріальні ресурси;
- Зміна відпускних цін на продукцію.
Розрахуємо вплив факторів першого порядку методом ланцюгових підстановок. Вихідна інформація, необхідна для розрахунків, представлена ​​в таблиці 2.7.1.
Для цього потрібно розрахувати наступну підстановку: матеріаломісткість за 2007 рік при фактичному співвідношенні прямих і загальних матеріальних витрат за 2008 рік ():

,
де - матеріаломісткість за прямими матеріальними витратами за 2007 р., коп.;
- Фактичне співвідношення загальних і прямих матеріальних витрат за 2008 рік.
Таблиця 2.7.1 - Дані для аналізу факторів першого порядку
Показники 2007 2008
МОЗ, тис. руб. 356 058,33 361 331,83
ВП, тис. руб. 393 687,73 432 059,88
, Тис. руб. (Елементи матеріальних витрат «основні матеріали», «тара і упаковка», «покупні сухі суміші» таблиці 2.4.)
270 687,94 268 734,07

1,315 1,345
, Коп.
68,76 62,20
Використовуючи дані таблиці 2.7.1, виконаємо такі розрахунки:
1.
2.


3.


Перевірка: 1) - 29, 46% + 129,46% = 100% (вірно);
2) 2,01 - 8,82 = - 6,81 коп. (Вірно).
Результати проведених розрахунків узагальнимо у таблиці 2.7.2.
Таблиця 2.7.2 - Вплив факторів першого порядку на зміну загальної матеріаломісткості продукції ВАТ «ШМКК»
Фактори Величина зміни фактора Зміна загальної матеріаломісткості під впливом фактору
абс., ​​коп. отн.,%
1. Зміна коефіцієнта співвідношення всіх матеріальних витрат і прямих матеріальних витрат + 0,03 + 2,01 - 29,46
2. Зміна матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами - 6,56 - 8,82 + 129,46
Разом - 6,81 100
Грунтуючись на даних таблиці 2.7.2 можна зробити висновок, що за рахунок збільшення величини коефіцієнта співвідношення загальних і прямих матеріальних витрат на 0,03 загальна матеріаломісткість продукції збільшилася на 2,01 копійок, або на 29,46%. А за рахунок зниження матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами на 6,56 копійок - знизилася на 8,82 копійок, або на 129,46%. Таким чином, найбільший вплив на зниження загальної матеріаломісткості продукції зробило зниження матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами.
На основі даних таблиці 2.7.3 виконаємо розрахунок умовних показників (таблиця 2.7.4 для аналізу впливу факторів другого порядку.
Таблиця 2.7.3 - Дані для аналізу факторів другого порядку
Показники Позначення 2007 2008
1. Випуск продукції, тис. руб. ВП 393 687,73 432 059,88
2. Прямі матеріальні витрати, тис. руб.
270 687,94 268 734,07
3. Прямі матеріальні витрати за даними за 2007 рік, виходячи з фактичного обсягу та асортименту продукції за 2008 рік, тис. руб.
x 244 867,23
4. Відхилення середніх цін на матеріальні ресурси, тис. руб.: Зниження (-), подорожчання (+) *
x + 68 865,84
5. Відхилення середніх відпускних цін на продукцію, тис. руб.: Зниження (-), подорожчання (+) *
x + 8 281,89
* ПРИМІТКА: Дані за середніми цінами на матеріальні ресурси за 2007 і 2008 рр.. наведено в додатку Д, дані за середніми відпускними цінами на продукцію ВАТ «ШМКК» - у додатку Е.
Таблиця 2.7.4 - Розрахунок умовних показників
Матеріаломісткість за прямими матеріальними витратами Розрахунок показників Рівень показників, коп.
формула цифровий розрахунок
1. за 2007 р.

68,76
2. за 2007 р., виходячи з фактичного випуску та асортименту продукції за 2008 р.

57,78
3. за 2008 р., в цінах на матеріали та продукцію 2007

47,16
4. за 2008 р., в цінах на продукцію 2007

63,41
5. за 2008 р. (фактична)

62,20
Для вимірювання впливу факторів другого порядку на загальну матеріаломісткість скористаємося наступною формулою:
,

де - зміна загальної МО за рахунок i-го фактора другого порядку; - зміна МО за прямими МОЗ за рахунок i-го фактора другого порядку.
Результати проведених розрахунків узагальнимо у таблиці 2.7.5.
Таблиця 2.7.5 - Аналіз впливу факторів другого порядку на матеріаломісткість продукції ВАТ «ШМКК» за прямими матеріальними витратами
Фактори Зміна МО за прямими МОЗ під впливом фактору, коп.
Зміна загальної МО під впливом фактору
, Коп.
%
1. Зміна структури продукції
- 10,98 -14,76 +167,3
2. Зміна рівня МОЗ на окремі вироби
- 10,62 -14,28 +161,9
3. Зміна середніх цін на матеріальні ресурси
+ 16,25 +21,85 -247,7
4. Зміна середніх відпускних цін на продукцію
- 1,22 -1,63 +18,5
Разом
- 6,56 -8,82 -100
По таблиці 2.7.5 можна зробити висновок, що за рахунок зниження матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами на 6,56 копійок загальна матеріаломісткість продукції ВАТ «ШМКК» знизилася на 8,82 копійки. За рахунок зміни структури продукції, рівня матеріальних витрат на окремі види продукції і середніх відпускних цін на продукцію відбулося суттєве зниження загальної матеріаломісткості продукції на 14,76 копійок, 14,28 копійок і 1,63 копійки відповідно. Таким чином, найбільший вплив на таке зниження надали такий чинник, як зміна структури продукції, що випускається. Під його впливом загальна матеріаломісткість знизилася на 167,3%. Це говорить про те, що в складі продукції, що випускається ВАТ «ШМКК» збільшилася частка менш матеріаломісткою продукції. Про це свідчить і значення такого чинника, як зміна рівня витрат на окремі види продукції, під впливом якого загальна матеріаломісткість знизилася на 161,9%.
На ВАТ «ШМКК» основним резервом є зниження цін на сировину і матеріали, використовувані у виробництві. За рахунок зростання середніх закупівельних цін на матеріальні ресурси загальна матеріаломісткість продукції істотно збільшилася на 21,85 копійок, або на 247,7%. У цьому випадку ВАТ «ШМКК» необхідний перегляд або пошук нових договорів з постачальниками, зниження транспортних витрат на перевезення матеріальних ресурсів.
Пошук резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів також може здійснюватися за такими напрямами:
1) зниження матеріаломісткості одиниці продукції, у тому числі за рахунок використання більш економічних видів продукції, застосування ресурсозберігаючої техніки, прогресивних видів матеріалів, безвідходної технології;
2) збільшення виходу готової продукції, повне використання сировинних ресурсів, стовідсоткова забезпеченість матеріальними ресурсами, поліпшення якості та споживчих якостей продукції, впровадження науково обгрунтованих норм витрат на одиницю продукції;
3) скорочення втрат матеріальних ресурсів у виробничому процесі, в тому числі: ліквідація втрат при зберіганні, внутрішньому переміщенні; посилення контролю за зберіганням матеріальних ресурсів; ліквідація дефектів і браку при виготовленні продукції; зменшення кількості відходів;
4) вторинне використання відходів, у тому числі: утилізація відходів, організація випуску продукції з відходів; багаторазове використання тари та упаковки; збір та реалізація ділових відходів.
Нами був проведений аналіз матеріаломісткості продукції ВАТ «ШМКК», в результаті якого були зроблені наступні висновки.
1. За 2008 рік величина матеріальних витрат збільшилася на 5 237,5 тис. руб., Що становить 1,5% від їх величини в 2007 р.
Має місце наднормативне споживання матеріальних ресурсів, що становить 1,88% від встановлених у ВАТ «ШМКК» на 2008 р. норм.
2. Найбільш суттєві зміни в динаміці мають показники статті матеріальних витрат «покупні сухі суміші» - споживання покупного сухого знежиреного молока і масла в 2008 році скоротилося на 51%. Матеріаломісткість продукції по даному виду матеріальних ресурсів знизилася на 55,4%. Це пов'язано зі збільшенням виробництва власного СОМ, СЦМ та олії на 86,6% і скороченням їхнього закупа з боку на 28,9%.
3. У 2008 р. в порівнянні з минулим роком показники використання матеріальних ресурсів значно покращилися:
1) коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат дорівнює 1,1, що свідчить про більш раціональне і економне використання матеріальних ресурсів у ВАТ «ШМКК»;
2) паливомісткість продукції знизилася на 4,03%, що говорить про ресурсозберігаючої спрямованості виробничої діяльності ВАТ «ШМКК».
3) загальна матеріаломісткість виробленої продукції знизилась на 6,81 копійок, або на 7,5%, а матеріаловіддача, відповідно, збільшилася на 9,01 копійок. При цьому на зниження матеріаломісткості найбільш істотний вплив справила структурна зміна випуску продукції, що свідчить про зменшення частки більш матеріаломісткою продукції в загальному обсязі випуску.
У свою чергу, факторний аналіз збільшення обсягу виробництва за 2008 р. показав, що таке зниження матеріаломісткості продукції справила найбільший вплив на зростання обсягу виробленої продукції.
4. Основним резервом зниження матеріаломісткості на ВАТ «ШМКК» є зниження цін на сировину та матеріали, що використовуються у виробництві, тому що за рахунок зростання середніх закупівельних цін на матеріальні ресурси загальна матеріаломісткість продукції істотно збільшилася на 21,85 копійок, або на 247,7%. Внаслідок цього ВАТ «ШМКК» необхідний перегляд або пошук нових договорів з постачальниками, зниження транспортних витрат на перевезення матеріальних ресурсів.
6. На закінчення аналізу необхідно приділити особливу увагу розробці заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.
Шляхами раціонального використання матеріальних ресурсів є:
1) ретельний контроль на стадії надходження сировини на виробництво, за масою готової продукції та здачею її на склад;
2) розробка та впровадження прогресивних норм витрати;
3) поліпшення якості матеріалів (використання ферментних добавок);
4) розробка технології виробництва, що передбачає заміну більш дорогої сировини на більш дешеве;
5) використання найбільш сучасних видів сировини (дріжджове молоко, закваска, знежирене молоко з солодовим екстрактом і ін) з метою економії дефіцитних сільськогосподарських продуктів;
6) скорочення до мінімуму всіх можливих втрат і відходів у виробництві;
7) вторинне використання зворотних відходів.

ВИСНОВОК
Розділ 1 цієї курсової роботи присвячений теоретичним основам аналізу обсягу, асортименту та якості продукції.
Обсяг виробництва і продажу продукції, асортимент і якість продукції - це основні показники, що характеризують діяльність організації, і аналіз цих показників має велике значення для оцінки його діяльності як на етапі планування виробництва і продажів, так і на етапі виконання планів.
На зміну обсягу продукції впливає величезна кількість факторів: виробничі потужності, замовлення на продукцію, забезпеченість організації ресурсами. У свою чергу, від величини обсягу реалізації залежить фінансове становище і фінансовий результат роботи організації.
Зміни в асортименті і структурі продукції впливають на обсяги виробництва продукції, і як наслідок на суму виручки, трудомісткість, матеріаломісткість, загальну суму витрат, прибуток, рентабельність і інші економічні показники. Тому аналіз такого впливу дозволяє комплексно і всебічно оцінити ефективність асортиментної і структурної політики підприємства.
Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є підвищення якості продукції, що випускається, що забезпечує економію трудових і матеріальних ресурсів і в той же час дозволяє більш повно задовольняти потреби покупців. Високий рівень якості продукції вигідно виділяє її з ряду аналогічних товарів, сприяє підвищенню попиту на неї. Це дає підставу для збільшення виручки не тільки за рахунок обсягу продажів, але і за рахунок більш високих цін.
Важливе місце в комплексній оцінці обсягу виробництва і продажу продукції займає аналіз ритмічності та виконання договірних зобов'язань.
У результаті порушення ритмічності збільшуються обсяг незавершеного виробництва та понадпланові залишки готової продукції на складах, сповільнюється оборотність капіталу, внаслідок чого несвоєчасно надходить виручка, має місце зайва витрата фонду заробітної плати, оскільки на початку місяця робітникам платять за простої, а в кінці - за понаднормові роботи . Невиконання договірних зобов'язань обертається для організації втратою виручки, виплатою штрафів, втратою ділової репутації і, як наслідок, ринків збуту.
Аналіз обсягів, асортименту та якості продукції завершується пошуком внутрішньогосподарських резервів збільшення обсягу виробництва.
У розділі 2 нами було проведено аналіз матеріаломісткості продукції ВАТ «ШМКК», в результаті якого були зроблені наступні висновки:
1. За 2008 рік величина матеріальних витрат збільшилася на 5 237,5 тис. руб., Що становить 1,5% від їх величини в 2007 р.
Має місце наднормативне споживання матеріальних ресурсів, що становить 1,88% від встановлених у ВАТ «ШМКК» на 2008 р. норм.
2. Найбільш суттєві зміни в динаміці мають показники статті матеріальних витрат «покупні сухі суміші» - споживання покупного сухого знежиреного молока і масла в 2008 році скоротилося на 51%. Матеріаломісткість продукції по даному виду матеріальних ресурсів знизилася на 55,4%. Це пов'язано зі збільшенням виробництва власного СОМ, СЦМ та олії на 86,6% і скороченням їхнього закупа з боку на 28,9%.
3. У 2008 р. в порівнянні з минулим роком показники використання матеріальних ресурсів значно покращилися:
1) коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат дорівнює 1,1, що свідчить про більш раціональне і економне використання матеріальних ресурсів у ВАТ «ШМКК»;
2) паливомісткість продукції знизилася на 4,03%, що говорить про ресурсозберігаючої спрямованості виробничої діяльності ВАТ «ШМКК».
3) загальна матеріаломісткість виробленої продукції знизилась на 6,81 копійок, або на 7,5%, а матеріаловіддача, відповідно, збільшилася на 9,01 копійок. При цьому на зниження матеріаломісткості найбільш істотний вплив справила структурна зміна випуску продукції, що свідчить про зменшення частки більш матеріаломісткою продукції в загальному обсязі випуску.
У свою чергу, факторний аналіз збільшення обсягу виробництва за 2008 р. показав, що таке зниження матеріаломісткості продукції справила найбільший вплив на зростання обсягу виробленої продукції.
4. Основним резервом зниження матеріаломісткості на ВАТ «ШМКК» є зниження цін на сировину та матеріали, що використовуються у виробництві, тому що за рахунок зростання середніх закупівельних цін на матеріальні ресурси загальна матеріаломісткість продукції істотно збільшилася на 21,85 копійок, або на 247,7%. Внаслідок цього ВАТ «ШМКК» необхідний перегляд або пошук нових договорів з постачальниками, зниження транспортних витрат на перевезення матеріальних ресурсів.
На завершення аналізу матеріаломісткості продукції ВАТ «ШМКК» були розроблені такі заходи раціонального використання матеріальних ресурсів:
1) ретельний контроль на стадії надходження сировини на виробництво, за масою готової продукції та здачею її на склад;
2) розробка та впровадження прогресивних норм витрати і дотримання режиму економії;
3) поліпшення якості матеріалів (використання ферментних добавок);
4) розробка технології виробництва, що передбачає заміну більш дорогої сировини на більш дешеве;
5) використання найбільш сучасних видів сировини (дріжджове молоко, закваска, знежирене молоко з солодовим екстрактом і ін) з метою економії дефіцитних сільськогосподарських продуктів;
6) скорочення до мінімуму всіх можливих втрат і відходів у виробництві;
7) вторинне використання зворотних відходів.

СПИСОК
1. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник / Г.В. Савицька. - М.: ИНФРА-М. - 2009. - 536 с.
2. Шеремет А.Д. Комплексний аналіз господарської діяльності / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М. - 2006. - 415 с.
3. Гіляровський Л.Т. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. література / Л.Т. Гіляровський .- М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 2006. - 360 с.
4. Алексєєва А.І. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник / А.І. Алексєєва, Ю.В. Васильєв, Л.І. Ушвіцкій. - М.: Фінанси і статистика. - 2006. - 672 с.
5. Щадріна Г.В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності Г.В. Щадріна .- М.: Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - 2003. - 138 с.
6. Стражев В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості / В.І. Стражев. - М.: Вища школа. - 2003. - 190 с.

ДОДАТОК А
Матеріаломісткість основних видів реалізованої продукції 2007
Вид продукції Реалізовано продукції, тис. руб. Собівартість реалізованої продукції, тис. руб. У тому числі матеріальні витрати, тис. руб. Матеріаломісткість продукції, руб. на 1 руб. реалізованої продукції
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
Кефірний продукт Біо-баланс 51 541,86 6,03 12 053,62 3,06 10 496,23 3,73 0,87
Йогурт питний Біо-баланс 45 824,77 5,36 5 012,61 1,27 3 704,67 1,32 0,74
Тан Біо-баланс 4 959,95 0,58 400,02 0,10 253,59 0,09 0,63
Разом по марці "Біо-баланс" 99 051,93 11,59 17 466,24 4,44 14 454,49 5,13 0,83
Ряжанка Доктор Бранд 5 117,66 0,60 9 984,92 2,54 7 445,99 2,65 0,75
Біфітон Доктор Бранд 7 298,89 0,85 669,11 0,17 436,49 0,16 0,65
Варенец Доктор Бранд 9 170,79 1,07 745,96 0,19 494,32 0,18 0,66
Кефір Доктор Бранд 66 574,64 7,79 31 294,42 7,95 22 660,51 8,05 0,72
Сніжок Доктор Бранд 13 129,23 1,54 3 702,36 0,94 2 718,80 0,97 0,73
Разом по марці "Доктор Бранд" 101 291,19 11,85 46 396,78 11,79 33 756,12 11,99 0,73
Йогурт питний Літній день 30 145,28 3,53 8 847,09 2,25 6 589,85 2,34 0,74
Молоко пастеризоване Літній день 14 878,89 1,74 2 418,22 0,61 1 752,58 0,62 0,72
Сметана Літній день 25 771,30 3,02 19 730,79 5,01 14 645,14 5,20 0,74
Масло вершкове Літній день 10 835,47 1,27 14 200,06 3,61 10 617,59 3,77 0,75
Разом по марці "Літній день" 81 630,94 9,55 45 196,16 11,48 33 605,16 11,94 0,74
Молоко пастеризують. Простоквашино 85 668,63 10,03 8 147,54 2,07 6 063,49 2,15 0,74
Молоко ароматіз. Простоквашино 6 760,43 0,79 3 783,58 0,96 2 779,91 0,99 0,73
Кефір Простоквашино 40 178,23 4,70 5 006,64 1,27 3 700,19 1,31 0,74
Йогурт питний Простоквашино 39 616,70 4,64 13 639,90 3,46 9 671,20 3,44 0,71
Сир зернения Простоквашино 49 571,36 5,80 3 002,32 0,76 2 058,14 0,73 0,69
Сметана Простоквашино 47 960,15 5,61 5 975,17 1,52 4 361,97 1,55 0,73
Разом по марці "Простоквашино" 269 ​​755,49 31,57 39 555,14 10,05 28 634,89 10,17 0,72
Молоко пастеризоване Село Лугове 64 269,75 7,52 56 860,28 14,44 42 716,44 15,17 0,75
Сметана Село Лугове 32 687,95 3,83 4 941,54 1,26 3 584,23 1,27 0,73
Варенец Село Лугове 1 003,20 0,12 600,84 0,15 443,81 0,16 0,74
Сніжок Село Лугове 1 078,48 0,13 885,65 0,22 599,43 0,21 0,68
Разом по марці "Село Лугове" 99 039,37 11,59 63 288,31 16,08 47 343,91 16,82 0,75
Шадрінське згущене молоко 200 394,11 23,45 181 785,08 46,17 136 713,64 48,56 0,75
Всього 854 437,68 100 393 687,73 100 281 508,81 100 0,72

ДОДАТОК Б
 
Матеріаломісткість основних видів реалізованої продукції 2008
 
Вид продукції Реалізовано продукції, тис. руб. Собівартість реалізованої продукції, тис. руб. У тому числі матеріальні витрати, тис. руб. Матеріаломісткість продукції, руб. на 1 руб. реалізованої продукції
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
Кефірний продукт Біо-баланс 59 149,17 6,75 14 833,19 3,43 11 354,27 3,81 0,77
Йогурт питний Біо-баланс 48 997,08 5,59 12 261,90 2,84 9 239,11 3,10 0,75
Тан Біо-баланс 5 246,92 0,60 1 228,30 0,28 836,18 0,28 0,68
Разом по марці "Біо-баланс" 113 393,17 12,95 28 323,38 6,56 21 429,56 7,18 0,76
Ряжанка Доктор Бранд 5 438,71 0,62 10 886,82 2,52 8 120,95 2,72 0,75
Біфітон Доктор Бранд 19 624,82 2,24 1 846,35 0,43 1 176,12 0,39 0,64
Варенец Доктор Бранд 9 383,79 1,07 1 306,93 0,30 818,80 0,27 0,63
Кефір Доктор Бранд 70 178,99 8,01 33 119,89 7,67 25 468,27 8,53 0,77
Сніжок Доктор Бранд 13 040,70 1,49 5 031,39 1,16 3 359,51 1,13 0,67
Разом по марці "Доктор Бранд" 117 667,01 13,43 47 160,00 10,92 35 584,15 11,93 0,75
Йогурт питний Літній день 30 901,78 3,53 20 556,76 4,76 9 478,88 3,18 0,46
Молоко пастеризують. Літній день 16 772,31 1,91 4 885,26 1,13 3 240,68 1,09 0,66
Сметана Літній день 30 870,07 3,52 25 798,87 5,97 15 530,55 5,20 0,60
Масло вершкове Літній день 11 098,73 1,27 13 439,91 3,11 10 197,03 3,42 0,76
Разом по марці "Літній день" 89 642,89 10,23 64 680,80 14,97 38 447,14 12,88 0,59
Молоко пастеризують. Простоквашино 93 593,87 10,68 36 805,60 8,52 21 065,55 7,06 0,57
Молоко ароматіз. Простоквашино 6 696,27 0,76 5 012,72 1,16 2 531,16 0,85 0,50
Кефір Простоквашино 47 135,54 5,38 17 350,32 4,02 8 497,85 2,85 0,49
Йогурт питний Простоквашино 40 129,49 4,58 9 062,71 2,10 6 637,64 2,22 0,73
Сир зернения Простоквашино 55 904,10 6,38 21 489,94 4,97 14 090,53 4,72 0,66
Сметана Простоквашино 48 857,17 5,58 17 302,84 4,00 9 474,77 3,18 0,55
Разом по марці "Простоквашино" 292 316,44 33,37 107 024,13 24,77 62 297,50 20,88 0,58
Молоко пастеризують. Село Лугове 70 953,39 8,10 64 072,91 14,83 51 370,07 17,22 0,80
Сметана Село Лугове 34 376,28 3,92 5 775,44 1,34 3 232,69 1,08 0,56
Варенец Село Лугове 990,30 0,11 843,90 0,20 604,91 0,20 0,72
Сніжок Село Лугове 1 089,46 0,12 974,23 0,23 710,89 0,24 0,73
Разом по марці "Село Лугове" 107 409,43 12,26 71 666,47 16,59 55 918,57 18,74 0,78
Шадрінське згущене молоко 155 527,01 17,76 108 173,71 25,04 95 363,00 31,96 0,88
Всього 875 955,95 100 432 059,88 100 298 399,34 100 0,69
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
358.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Вивчення асортименту та аналіз якості чайної продукції реалізованої магазином ТОВ Мрія
Аналіз обсягу випуску продукції і виручки підприємства ВАТ Рогачевський МКК 3
Аналіз обсягу випуску продукції і виручки підприємства ВАТ Рогачевський МКК 2
Аналіз обсягу випуску продукції і виручки підприємства ВАТ Рогачевський МКК
Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції підприємства філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат
Економічний аналіз конкурентоспроможності та якості продукції на прикладі ВАТ Горизонт
Дослідження асортименту та якості продукції
Вплив реклами якості та асортименту продукції на нецінову конкуренцію
Аналіз асортименту і якості текстильних товарів
© Усі права захищені
написати до нас