Аналіз оборотних активів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Волгоградського державного Універстітета
ФАКУЛЬТЕТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
Кафедра обліку, аналізу та аудиту
Курсова робота
з дисципліни «Комплексний економічний аналіз господарської діяльності» на тему:
«Аналіз оборотних активів ТОВ« РегіонОптТорг »
Виконала: студентка
групи БУЗс - 051
Чемлева Є.В.
Науковий керівник:
К.е.н., доцент
Куликова М.М.
Волгоград 2008р.

Зміст
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1.Теоретические ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ... 5
1.1. Сутність аналізу оборотних активів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Джерела інформації для проведення аналізу оборотних активів ... .11
2. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ «РЕГІОНОПТТОРГ» ... ... ... 13
2.1. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ «РегіонОптТорг» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13
2.2. Склад і структура оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг» ... ... ... .. 15
2.3. Аналіз оборотності оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг» ... 19
2.4. Аналіз та оцінка ефективності використання оборотних коштів ТОВ «РегіонОптТорг» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
3. ШЛЯХИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТОВ «РЕГІОНОПТТОРГ» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
ДОДАТКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32

Введення
Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від оптимальності структури активів підприємства (співвідношення необоротних і оборотних активів). Оборотні активи характеризують вкладення в об'єкти.
У складі оборотних активів виділяють матеріально-речові елементи майна, грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення (облігації та інші цінні папери, депозити; позики, векселі, видані клієнтам). Аналіз динаміки складу і структури оборотних активів дає можливість встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення найбільш мобільної частини майна. Приріст оборотних активів свідчить про розширення діяльності підприємства, однак дуже важливо, за рахунок яких статей відбувається приріст або зниження оборотних коштів. Якщо, наприклад, за рахунок збільшення запасів і витрат, то це може свідчити про нарощування виробничого потенціалу, захист грошових активів від інфляції, а якщо за рахунок дебіторської заборгованості - про недотримання договірної і розрахункової дисципліни, несвоєчасне пред'явлення претензій по виникають боргами, зростання невиправданої дебіторської заборгованості, що веде до нестабільності фінансового стану підприємства.
Раціональне формування та ефективне використання оборотних засобів у сучасних умовах є досить актуальною проблемою для багатьох підприємств. Торгівля, у всіх її проявах, займає все більше місце у підприємницькій діяльності економічних суб'єктів.
Об'єкт дослідження - оборотні активи ТОВ «РегіонОптТорг» на підставі балансу підприємства.
Метою курсової роботи є розгляд теоретичних підходів до аналізу оборотних активів, а також на прикладі ТОВ «РегіонОптТорг» проаналізувати отримані дані основних коефіцієнтів.
Головним завданням цієї курсової - визначити склад і структуру оборотних коштів, дати загальну оцінку оборотності оборотних коштів, проаналізувати ефективність використання оборотних коштів, на прикладі ТОВ «РегіонОптТорг».
У роботі застосовуються загальні методи дослідження - системний підхід, порівняльний, економічний аналіз, статистичні угруповання, а також вибіркові статистичні обстеження.
Одна з основних проблем багатьох підприємств - дефіцит грошових коштів, викликаний стрімким зростанням дебіторської заборгованості або невиправданим збільшенням запасів товарів. Вирішенням виниклої проблеми може стати, впровадження системи нормування оборотних активів. Для цього буде потрібно розрахувати нормативи оборотних коштів, протестувати правильність отриманих результатів та автоматизувати процедури коригування і контролю встановлених норм. Можна зробити висновок, що аналіз оборотних активів необхідний для підприємства. На підставі даних проведеного аналізу будується політика організації. Підприємство може таким чином знайти «золоту середину» у закупівлі кількості товарів, щоб уникнути дефіциту товару на складах, а також його надлишку і тим самим досягти поставленої мети - прибутку.

1. Теоретичні підходи до аналізу оборотних активів.
1.1. Сутність аналізу оборотних активів.
Раціональне та економне використання як основних, так і оборотних фондів є першочерговою задачею підприємства. Тому необхідно розглянути склад, структуру і взаємовідношення оборотних виробничих фондів.
Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їх використання - одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації. Високий рівень інфляції, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінити свою політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їх використання.
Метою аналізу оборотних активів є підвищення ефективності управління оборотними коштами.
Метою управління оборотними коштами є визначення їх обсягу і структури, а також джерел їх покриття і співвідношення між ними, достатнього для забезпечення довгострокової виробничої і ефективної фінансової діяльності підприємства.
Стратегія і тактика управління оборотними засобами є пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи. Це ставить перед підприємством необхідність вирішення двох важливих завдань:
1. Забезпечення платоспроможності.
2. Забезпечення прийнятного обсягу, структури і рентабельності активів.
Будь-яка рекомендація, пов'язана з визначенням рівня грошових коштів, дебіторської заборгованості і товарів, розглядається як з позиції рентабельності даного виду активів, так і з позиції оптимальної структури оборотних коштів.
При недостатньому аналізі та контролі оборотних активів можуть виникнути такі ризики, обумовлені обсягом і структурою оборотних коштів:
1. Недостатність товарів - ризик додаткових витрат або зупинення діяльності підприємства.
2. Недостатність власних кредитних можливостей - ризик втрати ліквідності.
3. Недостатність грошових коштів. - Ризик переривання виробничого процесу, невиконання зобов'язань, втрат додаткового прибутку.
4. Зайвий обсяг оборотних коштів. - Ризик збільшення витрат фінансування та скорочення доходів [2].
Оборотні активи - найважливіша економічна категорія, яка відображає вартісну оцінку оборотних коштів організації, оптимальність обсягу, склад і структура яких значною мірою впливають на стабільність її фінансового становища [20 стр.181].
Кошти, вкладені в оборотні активи, мають компенсуватися за один оборот, тобто за короткий період часу, в середньому відповідає періоду перетворення грошей в гроші.
Оборотні активи є однією з головних складових ресурсного потенціалу підприємства в цілому. Схема оборотних активів організації представлена ​​на рис. 1.
Оборотні активи
Запаси
Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності
Незавершене виробництво
Готова продукція
Витрати майбутніх періодів
Товари для продажу
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
Дебіторська заборгованість
Покупці-дебітори
Аванси видані
Розрахунки з дочірніми, залежними компаніями
Інша
Короткострокові фінансові вкладення
Грошові активи
Інші оборотні активи
Рис. 1 Схема оборотних активів підприємства
Оборотні активи обмежені терміном використання до 12 місяців. Фінансовим джерелом певної частини оборотних активів повинен бути власний капітал. Інша частина оборотних активів формується за рахунок залучення позикових коштів (зобов'язань), зокрема, кредитів, позик, кредиторської заборгованості тощо
Достатність обсягу, структура формування оборотного капіталу мають велике значення для забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності, прибутку і рентабельності організації. У процесі аналізу оборотних активів важливо встановити, наскільки оптимальний їх обсяг і структура формування.
Додаткове нарощення оборотних коштів має певні обмеження. Зростання оборотного капіталу виправданий, якщо він супроводжується активізацією продажів, а, отже, і зростанням прибутку. Формування та використання оборотного капіталу пов'язане з ризиком фінансових втрат, як в умовах браку оборотних коштів, так і при їх надлишку. Важливо, щоб не відбувався необгрунтоване зростання оборотних коштів, наслідком якого можуть бути тимчасово вільні, бездіяльні активи, що викликають зайві витрати, що, у свою чергу, призводить до зниження прибутку. До таких витрат можна віднести витрати з обслуговування позикових джерел фінансування оборотних активів (відсотки за позиковими коштами); заготівельні складські та інші витрати; знецінення зайвих залишків грошових коштів на банківських рахунках; втрати частини вартості дебіторської заборгованості під впливом інфляційних процесів. Отже, на основі ретельного аналізу ефективності оборотних активів повинна будуватися фінансова політика управління оборотним капіталом підприємства, реалізація, якої повинна забезпечити компроміс між ризиком втрати ліквідності та ефективністю господарської діяльності [29].
У процесі аналізу формування та використання оборотних коштів слід:
- Встановити потребу підприємства в оборотних коштах;
- Визначити склад, структуру і динаміку оборотних активів;
- Обгрунтувати оптимальний вибір джерел фінансування оборотних активів;
- Розрахувати вплив стану і швидкості обороту оборотних активів на рівень ліквідності і рентабельності;
- Оцінити ефективність використання оборотних коштів.
Оборотні кошти забезпечують безперервність процесу виробництва і збуту продукції, здійснення загального управління компанією, використовуючи у фінансовій діяльності. Їх характерна особливість - швидкість обороту, що впливає на тривалість виробничо-фінансового циклу - періоду повного обороту всієї суми оборотних активів, у процесі, якого відбувається зміна їх матеріально-речової форми.
В аналізі оборотних активів особливе значення приділяється їх оборотності, тобто швидкості обороту. Показники оборотності оборотних активів у вигляді коефіцієнтів, що відображають кількість оборотів, скоєних активами, а також у вигляді показників середньої тривалості їх одного обороту (у днях). Показники оборотності характеризують ефективність використання оборотних активів і визначаються по кожній статті розділу II бухгалтерського балансу і за його підсумку.
З метою поглибленого аналізу доцільно згрупувати всі оборотні активи по категоріях ризику. Приміром, є велика ймовірність того, що дебіторську заборгованість буде легше реалізувати (перетворити в грошову форму), ніж незавершене виробництво або витрати майбутніх періодів. При цьому слід враховувати область застосування того чи іншого виду оборотних коштів. Активи, які можуть бути використані тільки з певною метою, мають більший ризик (меншу імовірність реалізації), ніж багатоцільові активи. Чим більше коштів вкладено в активи, що потрапили в категорію високого позову, тим нижча ліквідність підприємства. Згруповані оборотні кошти представлені в таблиці 1 [23].
Таблиця 1
Угруповання оборотних активів за категоріями ризику

Ступінь ризику
Група поточних активів
Мінімальна
Готівкові грошові спорідненості, легко реалізовані короткострокові цінні папери
Мала
Дебіторська заборгованість підприємств з нормальним фінансовим положенням + запаси (крім залежаного) + готова продукція масового споживання, що користується попитом
Середня
Продукція виробничо-технічного призначення, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів
Висока
Дебіторська заборгованість підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому положенні, запаси готової продукції, що вийшла з ужитку, залежані запаси, неліквіди
Досягнення поставлених цілей передбачає виконання наступної обліково-аналітичної роботи.
1. Оцінка раціональності структури товарів, що дозволяє виявити ресурси, обсяг яких явно надлишковий, і ресурси, придбання яких потрібно прискорити. Це дозволить уникнути зайвих вкладень капіталу в товари, потреба в яких скорочується або не може бути визначена.
2. Визначення термінів і обсягів закупівель товару. Це одна з найбільш важливих і складних для сучасних умов функціонування російських підприємств завдань аналізу стану товару.
Незважаючи на неоднозначність прийнятих рішень для кожного конкретного підприємства, загальним є підхід до визначення обсягу закупівель, що дозволяє враховувати:
- Середній обсяг споживання товарів;
- Додаткова кількість (страховий запас) ресурсів для відшкодування непередбачених витрат товару (наприклад, у випадку термінового замовлення) або збільшення періоду, необхідного для формування необхідних запасів.
3. Розрахунок показників оборотності основних товарів і їх порівняння з аналогічними показниками минулих періодів, щоб встановити відповідність наявності запасів поточним потребам підприємства.
Висновок: в даному пункті з'ясували, що оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Ефективне їх використання є важливою умовою успішної діяльності підприємства. Необхідно проводити аналіз оборотних активів підприємства, метою якого є підвищення ефективності управління оборотними коштами. Метою управління є визначення обсягу, структури, джерел покриття оборотних коштів. Також розглянуті ризики, зумовлені недостатнім аналізом структури і обсягу оборотних коштів.
1.2. Джерела інформації для проведення аналізу оборотних активів.
Аналіз оборотних активів проводиться за даними балансу (розділ II) (додаток 1), форми № 5 (додаток 2), форма № 2 (додаток 3), а також за аналітичними обліковими даними. Основними джерелами інформації служить статистична та бухгалтерська звітність підприємства, як Внутригодовая (за тиждень, місяць, квартал, півріччя, так і річна). Найбільш велика інформація міститься в річному звіті підприємства, де відображаються різні показники, що характеризують діяльність підприємства в цілому за рік. Він включає в себе ряд звітних форм та пояснювальну записку. Джерелом інформації про показники за менш ніж на рік служить поточна статистична та періодична бухгалтерська звітність. [24 с.30].
Висновок: у пункті 1.2. перераховані джерела інформації для проведення аналізу оборотних активів. Такими джерелами в основному є форми бухгалтерської звітності форма № 1, форма № 2, форма № 5. Дані форми № 2 використовуються для розрахунку деяких коефіцієнтів ділової активності.

2. Аналіз оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг».
2.1.Краткая характеристика господарської діяльності ТОВ «РегіонОптТорг».
Товариство з обмеженою відповідальністю «РегіонОптТорг», іменоване надалі «Товариство», заснована згідно з Цивільним кодексом Російської Федерації та Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» № 14-ФЗ від 08.02.1998 р.
Товариство є юридичною особою і будує свою діяльність на підставі цього Статуту та чинного законодавства Російської Федерації.
Повне фірмове найменування Товариства російською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «РегіонОптТорг». Скорочене найменування: ТОВ «РегіонОптТорг».
Місце знаходження Товариства: 400075, Волгоградська область, м. Волгоград, вул. Моторна, 5.
Товариство є комерційною організацією. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи і бланки, власну емблему, зареєстрований у встановленому порядку знак (знак обслуговування) та інші засоби індивідуалізації товарний.
Товариство є власником належного йому на праві власності майна і грошових коштів. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, що перебуває в його господарському віданні.
Метою діяльності Товариства є залучення прибутку.
Предметом діяльності Товариства є:
o торгово-закупівельна діяльність, оптова і роздрібна торгівля;
o здача і наймання приміщень в оренду;
Дана організація має наступну структуру (Мал. 2.):
Генеральний директор
Заст. Ген. директора
Головний бухгалтер
Начальник відділу продажів
Начальник відділу закупівель
Відділ бухгалтерії
Менеджери з продажу
Менеджери із закупівель
Склади
Рис. 2 Структура ТОВ «РегіонОптТорг»
Господарська діяльність ТОВ «РегіонОптТорг» полягає в покупці, а потім перепродажу оздоблювальних матеріалів. Товар зберігається на складах на території оптової бази. В основному дана організація займається саме оптовим продажем. Продажі товарів у роздріб практично не відбувається.
Висновок: в даному пункті розглянута структура ТОВ «РегіонОптТорг», описана господарська діяльність. Дані приведені на підставі статуту аналізованого підприємства.

2.2. Склад і структура оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг».
У даному пункті розглянемо склад і структуру оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг».
Під складом оборотних коштів розуміють сукупність елементів, що утворюють оборотні кошти. Співвідношення між окремими елементами оборотних коштів, виражене у відсотках, називається структурою оборотних коштів.
Класифікація оборотних коштів за ступенем їх ліквідності і ступеня фінансового ризику характеризує якість засобів підприємства, що знаходяться в обігу. Завдання такої класифікації - виявлення тих поточних активів, можливість реалізації яких є малоймовірною. Ефективне управління оборотним капіталом підприємства передбачає як пошук і залучення додаткових джерел фінансування, так і раціональне розміщення їх в активах підприємства, особливо в теперішніх.
Таблиця 2
Склад оборотних коштів за ступенем ліквідності
Група оборотних коштів
Залишки на кінець звітного періоду за статтями активу балансу
1. Абсолютно ліквідні активи
1.1. Грошові кошти (17 375 тис. руб.)
Продовження таблиці 2
2. Найбільш ліквідні активи
2.1. Короткострокові фінансові вкладення (3334 тис. руб.)
3. Швидко ліквідні активи
3.1. Дебіторська заборгованість (50190 тис. крб.)
4. Повільно ліквідні активи
4.1. Запаси - рядок 210 і 220 розділу II активу балансу за вирахуванням витрат майбутніх періодів (53 670 тис. руб. + 789 тис. руб. = 54459 тис. руб.)
Загальна сума оборотних коштів
125358 тис. руб.
Аналіз активів організації з даними бухгалтерського балансу доцільно проводити у відповідності зі структурою таблиця 3, що представляє собою аналітичний баланс, який дозволяє виявити головні тенденції в динаміці і структурі її статей. Обробка інформації, наведеної в аналітичному балансі, здійснюється методами горизонтального (динамічного), вертикального (структурного) та трендового аналізу.
Таблиця 3
Показники складу, структури і динаміки активів за даними балансу ТОВ «РегіонОптТорг».
Показник (код рядка балансу)
Сума, тис. руб.
Темп росту,%
Питома вага,%
На початок року
На кінець року
Зміна
(+, -)
На початок року
На кінець року
Зміна
(+, -)
А
1
2
3
4
5
6
7
1. Запаси (210) у тому числі:
50500
53670
3170
106,28
39,39
42,73
3,34
1.1.Сирье матеріали та ін (211)
145
140
-5
96,55
0,11
0,11
-
1.2. Готова продукція і товари (214)
50355
53530
3175
106,31
39,28
42,62
3,34
Продовження таблиці 3
А
1
2
3
4
5
6
7
1.3. Витрати майбутніх періодів (216)
245
248
3
101,22
0,19
0,20
0,01
2. ПДВ по придбаних цінностей (220)
976
789
-187
80,84
0,76
0,63
-0,13
3. Дебіторська заборгованість короткострокова (240) у тому числі:
49592
50190
598
101,21
38,69
39,96
1,27
3.1. Покупці і замовники (241)
49592
50190
598
101,21
38,69
39,96
1,27
4.Краткосрочние фінансові вкладення (250)
9516
3334
-6182
35,04
7,42
2,65
-4,77
5.Денежние кошти (260)
17365
17375
10
100,06
13,55
13,83
0,29
Разом оборотних активів (290)
128194
125606
-2588
97,98
100
100
-
У наведеній таблиці показані оборотні активи, фактично існуючі в аналізованій організації. За наведеними даними можна зробити висновок, що сукупна величина оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг» на кінець звітного року становила 125606 тис. руб., Що на 2588 тис. руб. (Або на 2,02%) менше, ніж на початок року. Виходячи з даних бухгалтерського балансу ТОВ «РегіонОптТорг» можемо розрахувати питому вагу оборотних активів у загальному обсязі активів. Розрахунок даних показників наведений у таблиці 4.
Таблиця 4
Склад активів ТОВ «РегіонОптТорг»
Показник (код рядка балансу
Сума, тис. руб.
Питома вага,%
На початок року
На кінець року
На початок року
На кінець року
1.Внеоборотние активи (190)
43203
44339
25,21
26,09
2.Оборотние активи (290)
128194
125606
74,79
73,91
Разом активів (300)
171397
169945
100
100
Питома вага оборотних активів у загальному обсязі активів склав на кінець року 73,91%, що на 0,88% нижче, ніж на початок року. З таблиці 3 бачимо, що найбільшу питому вагу і абсолютне значення в грошовому вираженні займають запаси. Їх величина на звітну дату склала 53670 тис. руб., Що на 3170 тис. руб. більше, ніж на початок року (темп росту - 106,28%). Питома вага запасів у загальній величині оборотних активів збільшився за звітний рік на 3,34% і склав 42,73%. Дані про склад запасів показують, що основну частину складає готова продукція і товари (для ТОВ «РегіонОптТорг» - оздоблювальні матеріали), сума яких на звітну дату - 53530 тис. руб., Що на 3175 тис. руб. більше, ніж на початок року. Спостерігається зростання витрат майбутніх періодів на 3 тис. руб. і зменшення матеріалів на 5 тис. руб.
Дебіторська заборгованість в цілому зросла у зв'язку зі збільшенням короткострокової заборгованості відповідно на 598 тис. руб., Або на 1,21%. Спостерігається значне зменшення на 6182 тис. руб. короткострокових фінансових вкладень.
Самі грошові кошти зросли незначно - на 10 тис. руб. їх залишок на кінець року склав 17375 тис. руб. Також збільшилася питома вага грошових коштів у загальній величині оборотних активів на 0,29% і склав на кінець року 13,83%.
Висновок: у пункті 2.2. розглянуто склад оборотних активів, під яким розуміється сукупність елементів, що утворюють оборотні кошти. У таблиці представлено склад активів за ступенем ліквідності. У загальному обсязі активів більша частина 73,91% належить оборотним активам організації. На підставі даних пункту, можемо говорити про те, що оборотні активи в порівнянні з початком звітного періоду зменшилися на 2,02%. Судячи за даними таблиці, робимо висновок про те, що найбільше значення належить статті «запаси», яка збільшилась на 3170 тис. руб. Дебіторська заборгованість у свою чергу збільшилася у зв'язку зі збільшенням короткострокової заборгованості. Збільшення грошових коштів за звітний період було незначним.
2.3. Аналіз оборотності оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг».
Для оцінки оборотності оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг» використовуються такі показники: коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт закріплення оборотних коштів на 1 руб. товару, оборотність оборотних коштів в днях. Також можемо розрахувати оборотність дебіторської заборгованості, середній термін обороту дебіторської заборгованості в днях, оборотність грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Це найбільш важливі показники при аналізі оборотних активів даного підприємства.
Розрахуємо коефіцієнт оборотності оборотних активів:
, Де N - виручка від продажу, тобто стр.010 ф. № 2;
E - середня величина оборотних активів за період, тобто 0,5 * (стор. 290н.г. +290 к.г.).
Результат розрахунку представлений в п.2.4. таблиця 5. коефіцієнт характеризує віддачу товару на кожний карбованець оборотних активів ТОВ «РегіонОптТорг». З даних таблиці бачимо, що оборотність оборотних активів збільшилася. На початок року коефіцієнт становив 1,545, а на кінець 1,703. На кожен карбованець оборотних коштів підприємство отримує 1,545 на початок року та 1,703 на кінець року товару.
Зворотним коефіцієнту капіталоотдачі оборотних активів є коефіцієнт закріплення оборотних коштів на 1 руб. товару: . Даний коефіцієнт також представлений в таблиці 5. Значення Е за даними балансу ТОВ «РегіонОптТорг» можна розкласти при більш детальному аналізі на такі показники: Е = Е з + Е Д.З. + Е д., де Е з - запаси, Е Д.З. - дебіторська заборгованість, Е д - грошові кошти (до яких приєднані короткострокові фінансові вкладення).
Наступним коефіцієнтом є оборотність оборотних коштів в днях. Розрахунок проводиться за такою формулою:
, Або , Де
E - Середня величина оборотних коштів за період;
T - Тривалість періоду в днях (рік-360, квартал-90, місяць - 30)
N - Виручка від продажів.
За результатами таблиці 5 бачимо, що оборотність оборотних коштів аналізованого підприємства знизилася в порівнянні з початком року.
Далі розрахуємо приватні показники оборотності, такі як оборотність дебіторської заборгованості, яка розраховується за наступною формулою: ,
Де E Д.З. - середня за звітний період величина короткострокової дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського балансу.
;
За отриманими результатами помітив зростання оборотності дебіторської заборгованості, що відображає поліпшення платіжної дисципліни покупців, тобто своєчасне погашення покупцями заборгованості перед організацією.
Для того, щоб побачити за скільки в середньому днів погашається дебіторська заборгованість організації необхідно розрахувати середній термін обороту дебіторської заборгованості в днях. Розрахунок проводиться згідно з формулою:
.
Розрахуємо коефіцієнти на початок і кінець звітного року і отримуємо такі результати:
; .
Для визначення терміну обороту грошових коштів розраховуємо середній термін обороту грошових коштів. Розрахунок здійснюється за формулою:
.
Розрахуємо показники на початок і кінець звітного періоду:
;
Показники відображають ділову активність ТОВ «РегіонОптТорг» у використанні грошових коштів.
Розрахуємо оборотність грошових коштів за наступною формулою:
.
У результаті проведеного розрахунку отримуємо наступні дані:
; .
На підставі розрахунку двох останніх коефіцієнтів, робимо висновок про зростання оборотності і зниження терміну обороту грошових коштів свідчать про підвищення ефективності управління високоліквідними активами.
Висновок: в даному пункті були розраховані коефіцієнти необхідні для аналізу оборотних активів підприємства. Спостерігається збільшення оборотності оборотних активів з 1,545 до 1,703. Оборотність оборотних активів у днях знизилася на 21,678. Відзначається збільшення оборотності дебіторської заборгованості, що відображає поліпшення платіжної дисципліни покупців. Про коефіцієнт оборотності грошових коштів можна сказати наступне, що середній термін обороту грошових коштів знизився, а оборотність збільшилася, і це в свою чергу показує, що підприємство ефективно управляє високоліквідними активами.
2.4. Аналіз та оцінка ефективності використання оборотних коштів ТОВ «РегіонОптТорг».
При оцінці економічної ефективності показників робимо ряд розрахунків. Розрахунки оформлені в таблиці 5.
Таблиця 5
Розрахунки оцінки ефективності використання оборотних активів
№ п / п
Показники
Умовні позначення-чення
Залишок на початок року
Залишок на кінець року
Відхилення (+,-)
Темп зростання (%)
Темп приросту (%)
1
Виручка від реалізації товарів, тис. руб.
N - стр.010 ф.2
99017
106969
7952
108,031
8,031
2
Середня величина оборотних коштів, тис. руб.
E = 0,5 * стр.290
64097
62803
-1294
97,981
-2,019
3
Кількість оборотів оборотних коштів
= N / E
1,545
1,703
0,158
110,226
10,226
4
Коефіцієнт закріплення
= E / N
0,647
0,587
-0,06
90,726
-9,274
5
Оборотність в днях
L E = (E * T) / N
233,039
211,361
-21,678
90,697
-9,303
За даними таблиці 5 визначимо коефіцієнт співвідношення темпів приросту оборотних коштів (-2,019%) та продукції / товарів (8,031%):
-2,019 / 8,031 = -0,251. Це означає, що на кожен відсоток зменшення товару оборотні кошти зменшувалися на 0,251%. Далі визначаємо відносне відхилення в оборотних коштах ( ). = 62803 - 64097 * 1,08031 = - 6441,63 тис. руб. У підсумку, на підставі отриманого результату, можемо зробити висновок, що відбулася економія оборотних коштів (-6441,63 тис. руб.), За рахунок прискорення оборотності оборотних коштів у 2-му році в порівнянні з 1-м роком. Далі визначимо вплив інтенсивності і екстенсивності у використанні оборотних коштів на збільшенні товару. Розрахунок виконуємо індексним методом на підставі вищенаведеної таблиці.
a. Вплив зміни величини оборотних засобів (екстенсивний фактор), :

b. Вплив зміни коефіцієнта оборотності (інтенсивний фактор), :

Сума впливу чинників дорівнює приросту товару за два роки.
Як видно з розрахунків, вплив інтенсивності використання оборотних засобів значно перевищує вплив екстенсивності, що стало причиною економії оборотних коштів.
Висновок: підвівши підсумок даного пункту можна сказати, що вплив інтенсивності використання оборотних активів перевищує вплив екстенсивності, це говорить про те, що відбувається економія оборотних активів за рахунок прискорення оборотності.

3. Шляхи раціонального використання оборотних коштів ТОВ «РегіонОптТорг».
Одна з основних проблем - дефіцит грошових коштів, викликаний стрімким зростанням дебіторської заборгованості або невиправданим збільшенням запасів сировини і готової продукції. Уникнути подібних проблем компанія може, запровадивши систему нормування оборотних активів. Для цього буде потрібно розрахувати нормативи оборотних коштів, протестувати правильність отриманих результатів та автоматизувати процедури коригування і контролю встановлених норм. Створення нормативів для всіх оборотних активів невиправдано. Як правило, до ненормованим статтями оборотних активів відносяться «Витрати майбутніх періодів», «ПДВ», «Інші дебітори і кредитори». Доцільно нормувати тільки ті статті оборотних активів, щодо яких задовольняються наступні умови:
· Господарські операції з тією чи іншою групою оборотних активів носять регулярний характер.
· Оборотні активи, для яких планується розробити норматив, - істотні (частка яких у загальній сумі оборотних активів становить більше 5-10%) і однорідні за своїм складом. Приміром, нормування такої статті, як «Інша дебіторська заборгованість», неоднорідною за своїм складом, досить трудомістким і може бути оцінений як економічно невиправдане.
· Компанія може управляти даним видом оборотного активу. Нерідко частина дебіторської заборгованості виявляється непідконтрольною фінансовому директору компанії.
Система управління оборотними активами на підприємстві повинна бути комплексною, тому нормуванню підлягає кожен елемент оборотних активів. Але починати все ж слід з найбільш проблемних елементів існуючих оборотних активів. Тільки розрахунок нормативів не дозволяє створити повноцінну працюючу систему нормування (включаючи алгоритми і механізми нормування), і в підсумку від її використання компанія відмовляється.
Для того щоб уникнути подібних проблем, необхідно послідовно виконати наступні етапи.
1. Побудова моделі операційного циклу. Операційний цикл - період, протягом якого грошові кошти відвернені з обороту підприємства. Він починається з моменту видачі авансів постачальникам і закінчується на дату отримання грошових коштів за продукцію, реалізовану на умовах відстрочення платежу. Для того щоб визначити тривалість операційного циклу, буде потрібно встановити середній час виконання наступних бізнес-процесів:
· Транспортування товарів від постачальника, приймання, контроль якості, зберігання, виробництво, оформлення транспортних документів, транспортування товару до кінцевого покупця - цикл запасів;
· Передоплата, відстрочка платежу, інкасація, банківські операції, пов'язані з переказом грошових коштів від покупця до продавця, - цикл розрахунків.
Від часу виконання перерахованих бізнес-процесів будуть залежати нормативи оборотних коштів.
2. Розробка внутрішньофірмового положення з нормування. Цей документ являє собою методичні рекомендації по нормуванню оборотних засобів, які містять нормативи, визначені для різних оборотних активів компанії, способи їх розрахунку та необхідні для цього джерела даних і список відповідальних за виконання нормативів.
3.Тестірованіе розробленої моделі нормування. Тестування необхідно для того, щоб зрозуміти, чи дозволяє існуюча система управлінського обліку отримати дані, необхідні для нормування, оцінити трудомісткість робіт, пов'язаних з цим процесом.
4.Корректіровка розробленої методики. Після того як проведено тестування, необхідно врахувати зауваження користувачів системи нормування і скорегувати положення з нормування. Зміни можуть стосуватися розроблених нормативів, підходів до розрахунку, принципів отримання даних і т. д.
На першому етапі необхідно визначитися, які статті оборотних активів потрібно нормувати в першу чергу. Далі за такими статтями проводиться вибірка за останні три роки, і визначаються тенденції зміни оборотності активу - збільшення або зменшення. Після цього відомості про динаміку зміни оборотних активів порівнюються із змінами в компанії за аналогічний період (наприклад, зростання продажів на 30% при збільшенні оборотних активів на 100%). Це дозволяє визначити ті ділянки, де оборотні активи використовуються неефективно, приміром, сталося затоварювання складів запасами товарів або необгрунтовано збільшилася дебіторська заборгованість. Для виявлення резервів удосконалення структури та величини активів щоквартально проводиться аналіз оборотних активів.
5. Автоматизація. Використання Excel для розрахунку та контролю нормативів вкрай трудомістким, тому необхідно автоматизувати ці процеси за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Це може бути як окремий програмний продукт, так і додатковий модуль ERP-системи.
На закінчення слід зазначити, що типовими помилками, що допускаються в процесі впровадження системи нормування, є некоректне розподіл відповідальності за виконання прийнятих нормативів і відсутність системи бонусів. Найбільш поширена схема розподілу відповідальності за виконання прийнятих нормативів може бути представлена ​​наступним чином. За виконання нормативу:
· По запасах товарів на складі відповідає керівник відділу продажів;
· З дебіторської заборгованості відповідає менеджер з продажу.
Після того як розподілено відповідальність серед посадових осіб компанії, створюється система мотивації, покликана забезпечити дотримання нормативів. Одним з варіантів є механізм, коли співробітникам виплачується фіксований розмір винагороди, якщо відхилення фактичного значення величини оборотних активів (наприклад, товарів на складі) від нормативного знаходиться в межах встановленого відсотка.
Найбільші труднощі при впровадженні системи нормування виникають із співробітниками, які раніше розпоряджалися коштами безконтрольно. Так, менеджери відділу закупівель раніше могли тримати товар на складі в надлишку на всякий випадок. Аналогічна ситуація була у відділах продажів: щоб виконати план продажів, можна було «пробачити» прострочення клієнта і не вимагати негайного погашення заборгованості. Для запобігання подібних проблем потрібно визначити відповідальних, мотивувати їх на досягнення встановлених нормативів і контролювати виконання [28].
Висновок: основна ідея даної глави полягає в тому, що для ефективної діяльності підприємству доцільно нормувати статті оборотних активів, щодо яких задовольняються умови, наведені у тексті 3 глави даної курсової роботи. Також необхідна автоматизація всіх процесів і мотивація персоналу, для виконання поставлених завдань.

Висновок.
У процесі виконання курсової роботи з'ясували, що оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Ефективне їх використання є важливою умовою успішної діяльності підприємства. Тому необхідно проводити аналіз оборотних активів підприємства, метою якого є підвищення ефективності управління оборотними коштами. Метою управління в свою чергу є визначення обсягу, структури, джерел покриття оборотних коштів. Також розглянуті ризики, зумовлені недостатнім аналізом структури і обсягу оборотних коштів. Такими ризиками є:
1. Недостатність товарів - ризик додаткових витрат або зупинення діяльності підприємства.
2. Недостатність власних кредитних можливостей - ризик втрати ліквідності.
3. Недостатність грошових коштів. - Ризик переривання виробничого процесу, невиконання зобов'язань, втрат додаткового прибутку.
4. Зайвий обсяг оборотних коштів. - Ризик збільшення витрат фінансування та скорочення доходів.
Також визначено джерела інформації для проведення аналізу оборотних активів. Такими джерелами в основному є форми бухгалтерської звітності форма № 1, форма № 2, форма № 5. Дані форми № 2 використовуються для розрахунку деяких коефіцієнтів ділової активності.
У пункті 2.2. розглянуто склад оборотних активів, під яким розуміється сукупність елементів, що утворюють оборотні кошти. У таблиці представлено склад активів за ступенем їх ліквідності. У загальному обсязі активів більша частина 73,91% належить оборотним активам організації. На підставі отриманих даних у розрахунках по курсовій роботі, можемо говорити про те, що оборотні активи ТОВ «РегіонОптТорг» у порівнянні з початком звітного періоду зменшилися на 2,02%. Судячи за даними таблиці, робимо висновок про те, що найбільше значення належить статті «запаси», яка збільшилась на 3170 тис. руб. Дебіторська заборгованість у свою чергу збільшилася у зв'язку зі збільшенням короткострокової заборгованості. Збільшення грошових коштів за звітний період було незначним.
Наступним кроком у виконанні роботи був розрахунок коефіцієнтів необхідних для аналізу оборотних активів підприємства. У результаті отриманих розрахунків спостерігається збільшення оборотності оборотних активів з 1,545 до 1,703. Оборотність оборотних активів у днях знизилася на 21,678. Відзначається збільшення оборотності дебіторської заборгованості, що відображає поліпшення платіжної дисципліни покупців. Про коефіцієнт оборотності грошових коштів можна сказати наступне, що середній термін обороту грошових коштів знизився, а оборотність збільшилася, і це в свою чергу показує, що ТОВ «РегіонОптТорг» ефективно управляє високоліквідними активами.
При розрахунках впливу зміни коефіцієнтів оборотності аналізуємо, що вплив інтенсивності використання оборотних активів перевищує вплив екстенсивності, це говорить про те, що відбувається економія оборотних активів за рахунок прискорення оборотності.
У підсумку можна припустити, що для ефективної діяльності підприємства доцільно нормувати статті оборотних активів, щодо яких задовольняються умови, наведені у тексті 3 глави даної курсової роботи. Також необхідна автоматизація всіх процесів і мотивація персоналу, для виконання поставлених завдань.

Список літератури.
1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. М.: Видавництво Справа і Сервіс, 2004.
2. Алексєєва А. І. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності .- М.: КНОРУС, 2007.
3. Аналіз оборотних активів www.tatsel.ru
4. Аналіз складу, структури і динаміки оборотних активів. www.economanaliz.ru
5. Аналіз ефективності використання оборотних коштів www.buhi.ru
6. Аналіз ефективності використання оборотних коштів / / Бухгалтерський облік № 10, 2006.
7. Артеменко В.Г. Фінансовий аналіз. - М.: ДІС, 2003.
8. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методологія економічного аналізу діяльності господарюючого суб'єкта: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
9. Басовский Л.Є., Басовська Є.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. - М.: Инфра-М, 2004.
10. Бороненкова С.А. Економічний аналіз в управлінні підприємством. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
11. Бикардов Л.В., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства: Практичний посібник. - М. Вид-во ПРІОР, 2003.
12. Впровадження системи управління оборотними активами / / Фінансовий директор, 2005, № 6, с. 27
13. Волков О.І. Економіка підприємства. Підручник. М.: Инфра-М, 2003,
14. Г. В. Савицька «Аналіз господарської діяльності». - М.: Нове знання, 2004.
15. Голубєва Т.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - М.: Академія «Видавничий центр», 2007
16. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 2005.
17. Іонова А.Ф., Селезньова М.М. Фінансовий аналіз. - М.: Инфра - М, 2006.
18. Каньковская А.Р., Тарушкін А.Б. Економічний аналіз - СПб.: «Видавничий дім Герда», 2003.
19. Ковальов В.В. Фінансовий облік і аналіз: концептуальні основи. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
20. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ПБОЮЛ Гріженко Є.М., 2002.
21. Нальотова І.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - М.: Инфра-М, 2004.
22. Про окремі напрямки аналізу оборотних коштів (активів) www.traktat.ru
23. Пласкова Н.С. Стратегічний та поточний економічний аналіз. - М.: Ексмо, 2007.
24. Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М.: Академія, 2006.
25. Р. Бодряков. Аналіз оборотних коштів і товарних ресурсів / / Логістик & система. № 3 березень 2005.
26. Савицька Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності. - М.: Инфра - М, 2007.
27. Чечевіцина Я.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - М.: Фенікс, 2008.
28. Шарипово Н. Як унормувати оборотні активи компанії / / Фінансовий директор № 2, 2006.
29. Шеремет А.Д. Комплексний аналіз господарської діяльності. - М.: ИНФРА-М, 2008.
30. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналіз. - М.: ИНФРА-М, 2006.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
200.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий аналіз ефективності оборотних активів
Бухгалтерський облік і аналіз оборотних активів організації
Аналіз оборотності оборотних активів підприємства як один з ел
Аналіз складу структури динаміки оборотних активів та оцінка їх оборотності
Аналіз оборотності оборотних активів і виявлення резервів ефективності їх використання
Аналіз оборотності оборотних активів підприємства як один з елементів аналізу платоспроможності
Ефективність використання оборотних активів
Організація обліку оборотних активів
Стан оборотних активів підприємства
© Усі права захищені
написати до нас