Аналіз маркетингової діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Поморського державного університету
Курсова робота
по предмету: Маркетинг.
тема: «Аналіз маркетингової діяльності»
Виконала:
Перевірив:
Архангельськ 2002
ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ... ... ... ... .... ... .4
2. МАРКЕТИНГ ЯК специфічні функції управління ... 6
3. ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «Елпа» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
4. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА ТОВ «Елпа» ... .... ... .10
4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
4.2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ ... ... ... ... ... .13
4.3 УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .. 19
ВИСНОВОК .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
ВСТУП
Основою ж сучасного ринкового господарства є маркетинговий підхід до організації діяльності як на мікрорівні - на рівні підприємств і організацій, так і на макрорівні - рівні всієї національної економіки.
Більшість підприємств прагне використовувати нову для них концепцію для цілей адаптації до існуючих, досить нелегким для них, умов перехідної економіки.
Однак для становлення концепції маркетингу необхідно подолати ряд труднощів, зумовлених як загальноекономічними передумовами, так і типово російськими особливостями.
Актуальність дослідження з організації маркетингу на промислових підприємствах визначається насамперед орієнтацією промислових підприємств на задоволення насамперед потреб споживачів продукції. Маркетингова діяльність повинна сприяти успішному вирішенню, здавалося б, взаємовиключних завдань: підвищувати гнучкість виробництва, швидко змінювати асортимент продукції відповідно до запитів споживача і одночасно оперативно впроваджувати нову техніку і технологію.
1. ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Під маркетингом (marketing) розуміється така система внутріфірмового управління, яка спрямована на вивчення і облік попиту та вимог ринку для більш обгрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції у заздалегідь встановлених обсягах і відповідають певним техніко-економічним характеристикам. При цьому розраховується, що реалізація наміченої асортиментної структури може забезпечити фірмі одержання високих прибутків або міцне становище на ринку.
Філософія маркетингу гранично проста: виробник повинен випускати таку продукцію, якій заздалегідь забезпечений збут, і одержання фірмою (підприємством) наміченого рівня рентабельності та маси прибутку.
Суть і зміст маркетингової діяльності відображають об'єктивні умови розвитку ринку, який певною мірою втрачає хаотичність і підпадає під регулюючий вплив заздалегідь встановлюються господарських зв'язків, де особлива роль відводиться споживачу. Споживач висуває свої вимоги до продукту, його техніко-економічними характеристиками, кількістю, термінами поставки (насамперед машин і обладнання) і тим самим створює передумови для розподілу ринку між виробниками. Зростає значення конкуренції, боротьби за споживача. Це змушує виробників ретельно і глибоко вивчати конкретних потенційних споживачів і запити ринку, який пред'являє високі вимоги до якості і конкурентоспроможності продукції.
Здійснення маркетингової діяльності виступає як об'єктивна необхідність орієнтації науково-технічної, виробничої і збутової діяльності фірми (підприємства) на облік ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Тут відбивається і постійно посилюється тенденція до планомірної організації виробництва з метою підвищення ефективності функціонування фірми в цілому та її господарських підрозділів.
Маркетингова діяльність фірми спрямована на те, щоб досить обгрунтовано, спираючись на запити ринку, встановлювати конкретні поточні і головним чином довгострокові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела ресурсів господарської діяльності; визначати асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний прибуток. Іншими словами, виробник покликаний випускати таку продукцію, яка знайде збут, принесе прибуток. А для цього потрібно вивчати суспільні та індивідуальні потреби, запити ринку як необхідна умова і передумову виробництва. Тому все більше поглиблюється розуміння того, що виробництво починається не з обміну, а зі споживання. Ця концепція знайшла своє втілення в маркетингу.
Саме всебічне вивчення попиту, потреб та їх облік з метою більш правильної орієнтації виробництва і складають головне призначення маркетингової діяльності в системі управління процесом виробництва.
Вивчення попиту - це не просто достатньо точне виявлення попиту на конкретні товари і послуги, що задовольняють певні потреби, а й формування цього попиту, передбачення, в якому напрямку він буде змінюватися під впливом науково-технічного прогресу, зрослих купівельних здібностей, вимог до якості і надійності продукції і т.д.
Маркетинг в умовах сучасної науково-технічної революції став не тільки необхідним, об'єктивно закономірним, а й можливим [1].
2. МАРКЕТИНГ ЯК специфічні функції управління
Маркетинг як управлінська діяльність містить у собі:
- Вивчення попиту (поточного і перспективного) на конкретний товар на певному ринку або його сегменті, вимог споживачів до товару: його якості, новизні, техніко-економічним та естетичним характеристикам, рівню ціни й іншим орієнтирам, включаючи можливі канали збуту;
- Складання, виходячи з комплексного обліку ринкового попиту програми маркетингу по продукту (або групі продукту), в якій на основі аналізу всіх необхідних факторів розглядаються можливі витрати виробництва конкретного продукту
- Встановлення верхньої межі ціни товару і рентабельності його виробництва;
- Розробку на основі програм маркетингу інвестиційної політики фірми, розрахунок повних витрат виробництва і рівня рентабельності по фірмі в цілому;
- Визначення кінцевого результату господарської діяльності фірми: валових доходів і чистого прибутку після відрахування вартості матеріальних витрат, оплати праці, сплати всіх видів податків і відрахувань, включаючи відсотки за кредит.
Важлива особливість маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що він передбачає прийняття рішень на базі різноманітних економічних розрахунків з використанням комп'ютерної техніки орієнтований на створення організаційних, економічних і юридичних умов для ефективного функціонування і розвитку фірми в цілому. Тому найважливіше значення мають вироблення і прийняття обгрунтованих рішень по конкретних видах маркетингової діяльності.
Маркетинг містить у собі реалізацію збутової політики, що передбачає визначення каналів і методів збуту з кожного конкретного виду продукту та певному ринку; обчислення можливих витрат на організацію збуту, витрат на рекламу, транспортування і доставку товару. Однак сама організація збуту і проведення комерційних операцій відносяться до оперативно-господарської діяльності фірми, на підвищення ефективності якої спрямовані всі функції управління, в тому числі і маркетинг.
Така сукупність видів діяльності в рамках маркетингу по суті означає якісно новий підхід до управління виробництвом. Суть цього підходу полягає в тому, що вихідним пунктом глибокого і всебічного виявлення можливостей конкретного виробництва, шляхів його інтенсифікації і підвищення ефективності стає аналіз платоспроможного ринкового попиту на відповідні товари, потреб споживача.
Маркетингова діяльність - це діяльність, перш за все орієнтована на перспективу. У цьому зацікавлений як споживач, так і виробник. У фірмах використовуються специфічні методи в області здійснення поточної і перспективної маркетингової діяльності [2].
3. ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «Елпа»
ТОВ «Елпа» - підприємство займається наданням поліграфічних та видавничих послуг.
Забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції
ТОВ "Елпа" має добре налагоджену систему якості та надійності продукції, що випускається, яка забезпечує кваліфікований технічний контроль.
Постановка на виробництво тільки конкурентоспроможної продукції та постійна робота над підвищенням якості виробів, що випускаються - ось проблеми, які є пріоритетними для керівництва. Всю роботу в цій галузі, відповідно до діючої на підприємстві "Політикою в сфері якості", очолює заступник генерального директора з якості. Технічні фахівці служби якості пройшли навчання.
Загальна чисельність працівників ТОВ «Елпа» - 45 осіб, з них третину складають інженерно-технічні працівники. Наявність сучасного високопродуктивного обладнання диктує жорсткі вимоги до кваліфікації не тільки ІТП, але й робітників.
ТОВ «Елпа» має в своєму розпорядженні власним друкованим цехом. Досвід фахівців і наявне обладнання дозволяють організувати на базі підприємства випуск продукції високої якості.
Налагоджена система якості дозволяє працювати не тільки у своєму регіоні, але і встановлювати партнерські відносини з іншими регіонами.
ТОВ «Елпа» є постійним учасником спеціалізованих виставок, включаючи і ЕКСПО.
Структура управління підприємством:
- Генеральний директор,
- Технічний директор,
- Фінансовий директор,
- Директор з виробництва,
- Директор з управління персоналом і режиму,
- Директор із зовнішніх зв'язків і маркетингу,
- Комерційний директор,
- Заступник технічного директора,
- Головний технолог,
- Заступник генерального директора з якості,
- Головний бухгалтер,
- Помічник генерального директора з загальних питань,
- Начальник фінансового відділу,
- Начальник відділу управління власністю.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА ТОВ «Елпа»
4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Загальна частина
Служба маркетингу - самостійний структурний підрозділ підприємства, яке складається з відділу маркетингу і розвитку, відділу зовнішньої економічної діяльності. Служба маркетингу створюється наказом генерального директора ТОВ відповідно до затвердженої структурою.
У своїй діяльності відділи керуються чинним законодавством, наказами, розпорядженнями по підприємству, стандартами та цим положенням.
Цілі і завдання
Служба маркетингу створена з метою:
-Максимальної адаптації виробництва до вимог ринку, підвищення ефективності функціонування підприємства;
-Впливу на ринок і споживчий попит за допомогою всіх доступних засобів з метою формування його в необхідних для підприємства напрямках;
-Розвитку і заохочення на підприємстві творчого підходу до вирішення виникли в результаті проведення маркетингових досліджень технічних і господарських проблем, і в першу чергу, щодо вдосконалення і підвищення якості продукції та послуг;
-Забезпечення цільового управління процесом виробництва;
розробка
-Виробництво
-Реалізація
-Сервіс.
Поставлені перед службою цілі досягаються рішенням наступних завдань:
-Комплексного вивчення ринку;
-Виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб ринку;
-Планування товарного асортименту і цін;
-Розробки заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;
-Розробки заходів щодо вдосконалення управління і виробництва.
Функції служби маркетингу
-Дослідження факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, пропоновану до виробництва;
-Орієнтація розробників нової продукції на виконання вимог споживачів до продукції, що випускається;
-Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства і виробів, пропонованих до виробництва, зіставлення її споживчих, ціни з аналогічними показниками конкуруючої продукції;
-Виконання розрахунків та підготовка вихідних даних для складання розрахункової калькуляції виробів в стадії маркетингових досліджень;
-Складання попередньої кошторисної калькуляції товарної продукції і проекти цін на продукцію, що випускається, участь в техніко-економічному обгрунтуванні освоєння нових видів продукції, нової техніки, прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів;
-Участь у розробці заходів щодо зниження собівартості виробів, виявлення та ліквідація економічно необгрунтованих витрат;
-Контроль впровадження заходів з позиції економічної ефективності нової техніки і технології, що впливають на ціну виробу;
-Видача пропозицій щодо поліпшення якісних характеристик продукції, конструкції і технології виробництва що випускається і нової продукції
-Організація робіт з аналізу цінової політики зі сторонніми організаціями і фірмами, які є постачальниками покупних напівфабрикатів;
-Оформлення та погодження бізнес-планів, формування пропозицій щодо організації фінансування;
-Оформлення та відправка заявок, пошук інвесторів, підготовка та участь у ярмарках, у тому числі міжнародних інвестиційних проектів;
-Розробка стратегії маркетингу з урахуванням потреб у даній продукції, ємності ринку, мінливого платоспроможного попиту, конкуренції;
-Розробка стратегії реклами по кожному товару і плану проведення рекламних заходів;
-Забезпечення участі підприємства у центральних та регіональних виставках і ярмарках, підготовка необхідних документів і матеріалів;
-Вивчення і використання передового досвіду реклами і стимулювання збуту;
-Аналіз стану реалізації продукції підприємства, виявлення продукції, що не має достатнього збуту, визначення причин цього;
-Підготовка пропозицій і рекомендацій до плану виробництва продукції підприємства по номенклатурі і кількості, виходячи з результатів маркетингових досліджень;
-Підготовка матеріалів маркетингових досліджень для розробки бізнес-плану на знову освоювану продукцію;
-Підготовка, узгодження та укладення погоджень про наміри, договорів на поставку продукції та інших видів договорів та протоколів, необхідних для підприємства;
4.2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ
На ТОВ «Елпа» у процесі розвитку були утворені дві відділу маркетингової служби:
-Відділ маркетингу та розвитку;
-Відділ зовнішньоекономічної діяльності.
Служба маркетингу побудована за продуктово-ринковим принципом.
Є як керуючі окремими продуктами, так і керуючі ринками.
Керуючі окремими продуктами планують обсяги продажів і прибуток по продуктах, отримують від керуючих ринками відомості про обсяги продажів. За розробку, випуск і збут певних продуктів або груп продуктів відповідають керуючі продуктом. Керуючі окремими ринками в свою чергу відповідають за розвиток прибуткових ринків для існуючих і потенційних продуктів організації. У той же час вони відповідають за розробку і реалізацію стратегії і планів маркетингу для певних ринків. Перш ніж прийняти рішення по розробці та випуску продуктів керуючий продуктом з'ясовує у керуючих окремими ринками можливості збуту цих продуктів на конкретних ринках. Застосовується організаціями, які випускають різні продукти, реалізовані на багатьох, сильно відрізняються ринках. Перевагою даної організації маркетингу є те, що приділяється управлінське увагу кожному продукту і кожному ринку. Однак дана організація управління маркетингом збільшує управлінські витрати, не володіє достатньою організаційної гнучкістю і породжує конфлікти.
Генеральний директор ТОВ «Елпа»
Виконавчий директор
Директор з маркетингу, розвитку виробництва і збуту
Директор з зовнішньоекономічної діяльності
Заст. директора з маркетингу та розвитку
Сектор зовнішньоекономічної діяльності
Сектор поліграфічної продукції
Сектор видавничої продукції
Сектор сувенірної продукції
Сектор рекламної продукції
Ці два підрозділи служби маркетингу паралельно займаються маркетингової опрацюванням освоюваних і пропонованих до освоєння перспективних видів продукції. При цьому Відділ маркетингу та розвитку працює з упором на внутрішній ринок в основному з метою розширення продажів і пошуку перспективних для серійного випуску розробок. Відділ зовнішньоекономічної діяльності займається пошуком перспективних виробів і контактів на зовнішньому ринку, а також відстежує і супроводжує виконання вже укладених раніше великих договорів по зовнішньоторговельних постачань.
Основна функція нових відділів - поповнення портфеля довгострокових замовлень і завантаження виробничих потужностей рентабельними виробництвами. Кінцевим результатом роботи служб маркетингу є розробка конкретних фінансових, виробничих, збутових планів і їх представлення у вигляді закінчених бізнес-планів для планування виробництва і забезпечення отримання інвестицій. Служба маркетингу підприємства, при взаємодії з підрозділами підприємства є одним з основних ініціаторів, координаторів і несе повну відповідальність за пропозицію і обгрунтування комерційної доцільності розробки і виробництва нового продукту, а також комерційну реалізацію нового виробу. Служба маркетингу погодить технічні заходи щодо поліпшення якості продукції та процесів виробництва.
Завдання служби маркетингу полягає в тому, щоб тримати курс на споживача, постійно стежити за тим, що йому потрібно, а також стежити за діяльністю конкурентів, визначати слабкі і сильні їхнього боку, виходячи з цього, визначати напрямок вдосконалення маркетингової діяльності, розробляти і домагатися виконання планів і програм маркетингової діяльності. Доводити маркетингову інформацію до всіх інших підрозділів підприємства. Таким чином, розробники отримують від маркетингових служб інформації про розвиток продукту, про те, в якому напрямку треба вдосконалювати продукцію, що випускається і яку нову розробляти. Виробничники дізнаються, який повинен бути асортимент продукції, що випускається, які строки оновлення продукції. Підрозділи, пов'язані з ціновою політикою, виходячи з інформації, отриманої від служби маркетингу, повинні вміти правильно визначати ціни. Кадри вирішують відповідно питання звільнення і найму, підвищення кваліфікації та ін У той же час служба маркетингу повинна точно представляти можливості підприємства, щоб, займаючись його розвитком, не відірватися від реального життя підприємства. Виходячи зі схеми організації маркетингу, можна скласти також і посадові інструкції. Це не означає, що виробничі і функціональні ланки підприємства самостійно не можуть здійснювати зв'язок зі споживачами, не вивчають діяльність конкурентів і т.п.
Однак ця їхня діяльність спрямовується і координується керівником маркетингових служб, співробітники яких проводять також конкретні маркетингові дослідження. Керівник маркетингових служб виконує функції посередника між підрозділами і співробітниками підприємства, що займаються розробкою продукту, його виробництвом, стимулюванням продажів, доведенням продуктів до споживачів. При цьому керівник маркетингу і його апарат відстежують стан зовнішнього середовища маркетингу, звертає в першу чергу увагу на діяльність конкурентів.
Таким чином, маркетинг є провідною функцією, що визначає технічну, виробничу політику підприємства, стиль і характер управління всією підприємницькою діяльністю. Фахівці з маркетингу повинні довести до кожного інженера, конструктора і виробничника, яким споживач хоче бачити даний продукт, яку ціну він готовий платити, де і коли буде потрібно цей продукт.
Маркетингові служби впливають на реалізацію всіх найважливіших функцій підприємства.
Так, в області визначення цілей та завдань діяльності підприємства акцент робиться на ринкові, а не на виробничі його можливості, загальні ресурси підприємства ув'язуються з вимогами ринку. Підприємство виготовляє вироби, які може продати з прибутком, а не ті які йому легше виготовити.
У серійному виробництві зменшення собівартості має здійснюватися не за рахунок погіршення якості продукту, погіршення його споживчих властивостей.
При визначенні ціни на продукт вирішальною є не собівартість, а перш за все ціна, яку готовий платити споживач.
Основною турботою співробітників матеріально-технічного постачання має бути прагнення дістати не те, що легше придбати, а те, що краще з точки зору споживчих характеристик продукції.
Взаємодія відділу маркетингу з комерційним відділом необхідно, щоб уникнути ситуації, при якій замовлення не можуть бути виконані через несподівану або непередбаченої брак важливих сировинних матеріалів і компонентів. Таке положення може створитися в тому випадку, якщо відділ маркетингу своєчасно не поінформує фахівців комерційного відділу про перспективні плани та укладених договорах. І навпаки, освіта надмірних запасів матеріалів через помилковість прогнозів або через те, що відділ маркетингу не повідомив комерційному відділу про зменшення потреб, призводить до заморожування коштів, які могли б успішно використовуватися за іншим призначенням.
Основну частину продукції ТОВ «Елпа» 56% - складає поліграфічна продукція.
Проте, тривале зростання конкурентної боротьби привів до необхідності приділення роботі маркетингової служби особливої ​​уваги.
Динаміка продажів, рублів
1998
1999
2000
2001
Обсяг продажу, тис. руб.
256
380
640
812
Аналіз ринку продукції підприємства показав наявність юольшого за обсягом, але не стійкого попиту на неї. Проведені переговори з споживачами підтвердили потребу в продукції ТОВ «Елпа».
Перспективним на 2002 рік оцінюється сегмент ринку з випуску видавничої продукції.
Привабливим з точки зору невисоких капітальних вкладень на підготовку виробництва і значних обсягів випуску в перспективі, є розвиток виробництва з сувенірної продукції.
Першим результатом роботи за зазначеними напрямками в звітному році була розробка і передача у виробництво таких виробів:
1. Настінних календарів
2. Листівок
3. Записників
Протягом 2001 року виготовлено і реалізовано 8 тис. календарів, 24 тис. листівок і 3 тис. записних книжок.
Беручи до уваги результати маркетингових досліджень і стан справ у цілому в 2002 році намічений і здійснювався перелік робіт, що дозволяє в перспективі мати постійні замовлення.
У цілому за 2000-01 року проведені маркетингові дослідження з аналізу стану ринку продукції і виявлено наступне:
- Ринкові умови змушують споживачів звертати увагу на якість і вартість продукції;
- Технічний і професійний рівень ТОВ «Елпа» дозволяє здійснювати освоєння та виробництво нових видів продукції, що задовольняють потреби замовника;
Робота з пошуку продукції, що забезпечує платоспроможний попит, збільшення обсягів продажів і як наслідок - зростання маси прибутку, триває.
Активна діяльність підприємства в останні роки виявляє стабілізуючу дію на економіку підприємства, підживлюючи грошовими коштами виробництво і розробку нових видів продукції.
4.3 УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Найбільш великою подією у розвиток маркетингу на ТОВ «Елпа» стала реорганізація маркетингової служби, яке відбулося в 2000 році. Зросла частка обсягу продажів через торговельно-комерційний відділ (тобто - продукції, призначеної для споживчого ринку) у загальному обсязі надходжень від реалізації продукції.
Таким чином, хоча вплив маркетингових служб на господарську діяльність ТОВ «Елпа» все зростає не можна сказати, що зараз цей вплив має тільки позитивний характер. Негативним є те, що в умовах падіння оптових замовлень маркетингова служба ТОВ «Елпа» поки що не може забезпечити достатній обсяг роздрібних продажів.
Однак, оскільки маркетинг на ТОВ «Елпа» знаходиться ще в стадії розвитку, очевидно, що є реальна можливість для ліквідації наслідків даного відставання в середньостроковому періоді.
Однією з основних проблем при переорієнтації підприємства на роздрібну продукцію є те, що для одержання тієї ж маси прибутку та погашення того ж обсягу накладних витрат необхідно збільшити кількість шляхів реалізації продукції. А можливостей і досвіду для здійснення цього зараз у підприємства достатньо. До того ж для збільшення обсягу продажів потрібно збільшити швидкість обороту.
Сприятливим чинником є ​​те, що скорочення оптових замовлень відбувається не моментально, тобто маркетинговим службам підприємства надається, таким чином, деякий час для усвідомлення проблем, переорієнтації, реорганізації виробничо-збутової діяльності підприємства.
Актуальні проблеми вдосконалення маркетингу та можливості їх вирішення на підприємстві
Є достатній світовий досвід в області маркетингу. Це відноситься і до промислового маркетингу, який також активно вивчався і вдосконалювався в західних ринкових країнах (зокрема - у США і Японії). Тому ці заздалегідь відпрацьовані методики і концепції вдосконалення і розвитку маркетингу, по видимості, можуть бути з успіхом застосовані і в Росії. Однак необхідно враховувати специфіку російської економіки і сформованого стереотипу менеджменту.
Для системи організації менеджменту та маркетингу на ТОВ «Елпа» характерний ряд особливостей, які, втім, не є специфічними по відношенню до особливостей всього комплексу російських підприємств такого типу.
Незважаючи на це, на ТОВ «Елпа» була проведена велика робота з управління персоналом (це є позитивним чинником при впровадженні на фірмі концепції маркетингу), в результаті якої на підприємстві з'явилися новатори, що намагаються розкрутити інерційний маховик у зворотний бік.
Створено нові служби кон'юнктурно-економічних досліджень: з пошуку інформації про ринки збуту. Змінено за товарно-ринковим принципом структура маркетингових підрозділів та центрів відповідальності.
Таким чином, на підприємстві існують можливості для вдосконалення системи кон'юнктурно-економічних досліджень, активізується використання і пошук цих можливостей для мети трансформації діяльності ТОВ «Елпа» до концепції маркетингу.
Останнім часом особливо зріс вплив системи ціноутворення та цінового маркетингу. Ця тенденція виявила себе на Заході вже досить давно. У Росії вона також набирає все більших обертів у зв'язку з посиленням ціновою конкуренцією з боку іноземних компаній, що діють на російському ринку, у зв'язку з ціновою конкуренцією між самими російськими компаніями. Для ТОВ «Елпа» тенденція зростання значення цінового маркетингу зростає під впливом зміни структури реалізації товарної продукції в бік збільшення частки товарів, призначених для споживчого ринку, де цінова конкуренція особливо велика.
Основою для ефективного маркетингу є контроль результатів маркетингової діяльності і конкретних маркетингових заходів.
Але, хоча на підприємстві в даний час система відповідних стандартів (наприклад, стандарт за процедурою аналізу та укладання контрактів), ефективність маркетингу на ТОВ «Елпа» не вивчається систематично, у зв'язку з цим помітний крен у бік Суб'єктивізація суджень про необхідність і результати маркетингової діяльності .
На підприємстві в даний момент існують маркетингові служби, що займаються оцінкою власних можливостей фірми, вивченням ринку, проведенням заходів презентаційного характеру, формуванням іміджу та ін. При цьому управління маркетингом, по суті, не централізовано, тому контроль за ефективністю маркетингу не централізований також і ведеться суб'єктивно, тобто основні критерії ефективності не сформовані і залежать від поточної ситуації. Тому маркетингові заходи здійснюються найчастіше не централізовано і не комплексно.
Крім того, вплив поточного моменту, що виник як наслідок розвитку тенденцій, що виникли в минулому, формується також у результаті пріоритетності збуту вже виробленого товару, який створювався вчора точно так само в відсутність пріоритету вивчення вимог ринку. Маркетингу немає і ніколи не буде, якщо товаровиробник прагне до ринкового успіху лише на етапі збуту вже створеного товару.
З іншого боку, маркетингові служби на ТОВ «Елпа» знаходять все більше координуючих, планують і контролюючих функцій.
Тому, можна сказати, що питання про те, чи увіллється ТОВ «Елпа» в число підприємств, що успішно діють в умовах ринку на базі концепції маркетингу, вирішується прямо зараз.
Практичні рекомендації для вирішення поточних проблем.
Підсумовуючи викладене в даній роботі, можна виділити наступні поточні проблеми, що стоять перед ТОВ «Елпа»:
- Зміна структур товарної продукції в бік збільшення сучасних товарів, призначених для споживчого ринку.
- Необхідні зміни системи ціноутворення (в тому числі цінового контролю та загальної цінової політики).
- Відставання науково-технічної бази, необхідної для інноваційного підприємництва.
- Відсутність відповідно розвиненої системи контролю та відповідальності.
- Недостатній порядок з організацією системи маркетингу на підприємстві.
На вирішення цих проблем можуть вплинути маркетингові служба ТОВ «Елпа» і зараз знаходиться в стадії розвитку, напрацювання досвіду і нормативної бази.
На мій погляд, побудова оргструктури управління маркетингом на підприємстві ТОВ «Елпа» оптимально. Взята за основу продуктово-ринкова орієнтація служби маркетингу виправдана, оскільки по-перше, підприємство працює як на внутрішній, так і на зовнішній ринок, і, по-друге, поділ відділів з маркетингу продукції позитивно позначається на визначенні конкретних споживачів, що важливо для збуту на підприємстві.
Надані повноваження директору з маркетингу, розвитку виробництва і збуту забезпечують оптимальну взаємодію схеми: розробка - виробництво-збут. Всі виникаючі проблеми і розбіжності вирішуються в рамках однієї системи - на чолі з директором з маркетингу, виробництва і збуту. Це вимагає проходження меншого числа інстанцій і процедур узгодження.
Але я вважаю, що необхідно розширити повноваження заступник директора з маркетингу та розвитку, призначивши його, наприклад, першим заступником, тим самим надати більше можливостей для реалізації маркетингових рішень, з одного боку, та посилити відповідальність, з іншого боку. Нижче представлений ряд рекомендацій щодо здійснення маркетингової діяльності на підприємстві.
C практичної точки зору пропоную наступні рекомендації для вирішення поточних проблем:
1.Організовать силами планово-економічного відділу, інформаційно-обчислювального центру і головного бухгалтера поділ витрат по угрупованнях умовно-змінних та умовно-постійних витрат.
2.Обеспечіть маркетинговій службі регулярний доступ до звітної та планової інформації за витратами на товарну продукцію, а так само - до плану грошових виплат і надходжень.
3.Провести за участю фахівців з маркетингу ревізію фондів підприємства і розглянути питання про реалізацію не використовуються.
4.Організовать з числа наявних на підприємстві компетентних службовців групу, яка могла б стати основою для відділу, централізовано займається проблемою ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів, у тому числі на виробничі цілі, на забезпечення фінансування розробки та постановки на виробництво нових товарів.
5.Включіть в перелік функцій маркетингових служб організацію та забезпечення порівняльної ефективності закупівель необхідної комплектації, сировини і матеріалів.
6.Обучіть всіх співробітників маркетингових служб основам стратегії підприємства в короткостроковому та довгостроковому періоді.
7.Для цілей активізації кон'юнктурно-економічних досліджень наказом закріпити за маркетинговими службами обов'язок концентрації наявної і надходить на підприємство інформації. Зобов'язати інші підрозділи підприємства сприяти маркетинговим службам у досягненні цієї мети.
8.Разработать систему регулярної звітності маркетингових служб.
9.Создать тимчасову робочу групу, яка б займалася проблемою організації управлінського обліку для цілей організації контролю та достовірного бізнес - планування діяльності підприємства.
10.Разработать систему преміювання співробітників маркетингових служб, котрі виступають із пропозиціями щодо оптимізації маркетингової діяльності на підприємстві.
Вище викладені методи при їх реалізації в поточному періоді, на мою думку, повинні сприяти становленню маркетингу на підприємстві і поліпшення у середньостроковому періоді фінансово-економічного стану ТОВ "Елпа».
ВИСНОВОК
У першій частині роботи розглядається сам зміст маркетингу як науки про управління, визначається положення її по відношенню до інших специфічних економічних наук, тобто виявляються переваги та важливість вивчення маркетингу.
У другій частині розкривається поняття служби маркетингу як практичне здійснення положень даної науки, основні види оргструктур, етапи розвитку.
Сформульований висновок про те, що виробляти товари потрібно такої якості і кількості, які потрібні і які можуть бути затребувані суспільством.
Зроблено висновок про те, що неоціненну допомогу у вирішенні завдання раціоналізації підприємницької діяльності та максимізації ефективності може і повинен надавати маркетинг, що втілює в собі світовий досвід виробничо-ринкової діяльності.
Виявляються особливості російської економіки, в силу яких неможливо просто перенести закордонний досвід на наші підприємства. Показуються шляхи і фактори оновлення і оздоровлення підприємств. Одним з цих факторів як раз і є служба маркетингу, з перетворення якого і починається відродження підприємства, з подальшим переходом до маркетингової моделі управління.
У третій частині аналізуються результати діяльності ТОВ «Елпа».
Четверта глава присвячена практичним питанням організації служби маркетингу на підприємстві ТОВ «Елпа».
Практичні рекомендації, дані в цьому розділі можуть бути застосовані на будь-якому підприємстві, що відноситься до тієї ж групи, що й ТОВ «Елпа», підвищуючи ефективність його діяльності не тільки в сфері маркетингу, а й у сфері виробництва.
Перехід до маркетингу на підприємстві повинен починатися наступними основними кардинальними заходами:
1. Формулювання коротко-, середньо-і довгострокових стратегічних цілей підприємства.
2. Перебудова системи керування з орієнтацією на вирішення стратегічних завдань, зміна менталітету керівництва.
3. Перегляд функцій управлінських і ряду економічних структур, у зв'язку зі змінами зовнішнього середовища.
4. Впровадження більш чіткого контролю за матеріальними та інформаційними потоками.
5. Встановлення більш тісних взаємозв'язків між відділом маркетингу на підприємстві і всіма службами підприємства.
6. Встановлення більш тісних зв'язків (прямих і зворотних) зі споживачами продукції і з постачальниками і партнерами.
У цій частині також дані рекомендації й описані можливості вирішення основних проблем ТОВ «Елпа».
Щодо організації маркетингу на ТОВ «Елпа» можна зробити висновок, що підприємство загалом, досить гнучко пристосовується до зміни ринкової ситуації і прагне ефективно використовувати основні ідеї концепції маркетингу. При цьому існуючі проблеми можуть бути вирішені, а керівництво підприємства робить відповідні кроки щодо їх вирішення. Маркетингові служби підприємства взяли на себе ряд координуючих, планують і контролюючих функцій.
Роблячи висновок, слід зазначити, що маркетинг є провідною функцією, що визначає технічну, виробничу політику підприємства, стиль і характер управління всією підприємницькою діяльністю. Фахівці з маркетингу намагаються довести до кожного інженера, розробника і виробничника, яким споживач хоче бачити даний продукт, яку ціну він готовий платити, де і коли буде потрібно цей продукт.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Дорошів В. І. Введення в теорію маркетингу. Москва 2000 .- 258с.
2. Герчикова І.М. Менеджмент. Москва: 2000. - 486с.
3. Лазурко Н.В. Основи організації маркетингової діяльності на підприємстві. Москва: 1999. -72 С.
4. Дихтль, Ервін, Херагін Х. п / р І.С. Минко; Практичний маркетинг. / Навчальний посібник, Москва: Вища школа, - 1995. - 140 с.
5. Котлер Ф. Основи маркетингу. Москва: Прогрес, 1999. - 734 с.
6. Мескон М., Ф. Хедоурі, Основи менеджменту. Москва: Дело, 1998. - 655 с.
7. Градов А.П. Організаційна структура та функції служби маркетингу підприємства. / Навчальний посібник, СПб., 1996. -92с.
8. Голубков Є.П. Маркетинг: стратегія, плани, структури. Москва: Дело, 1995.
9. Андрєєв С. І. Прийняття рішень в маркетингових ситуаціях. / / Маркетинг у Росії і за кордоном. 1998 .- № 1.-с.28-36.
10. Симановський М. Передумови та тенденції застосування концепції маркетингу в російській економіці. / / Маркетинг. - Москва: ЦМІМ. - 1997. - № 2. - С. 23 - 35.
11. Яновський А. Маркетинг у виробничо-збутової діяльності - запорука комерційного успіху. / / Маркетинг. - Москва: ЦМІМ. - 1997. - № 3 - с. 37 - 42.


[1] Дорошів В. І. Введення в теорію маркетингу. Москва 2000 .- 24-32с.
[2] Герчикова І.М. Менеджмент. Москва: 2000. с. 314-317
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
82.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз маркетингової діяльності підприємства
Аналіз маркетингової діяльності ЧУП Енергоконструкція
Аналіз маркетингової діяльності ВАТ ВІЗИТ
Аналіз ринку та розробка маркетингової діяльності фірми
Аналіз маркетингової діяльності підприємства на прикладі ТОВ Кольорова
Аналіз маркетингової діяльності фірми ТОВ Деліс маркетинг
Аналіз маркетингової діяльності фірми ТОВ Деліс-маркетинг
Аналіз маркетингової та фінансово господарської діяльності підприємства МПП Монтажник
Аналіз маркетингової діяльності мережі спеціалізованих магазинів з продажу побутової хімії
© Усі права захищені
написати до нас