Аналіз кредитоспроможності позичальника

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
"1-2" Вступ. 2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА .. 6
1.1. Кредитна політика як основний інструмент досягнення стратегічних цілей комерційного банку. 6
1.2. Організація процесу управління кредитним ризиком в комерційному банку 15
1.3. Кредитоспроможність позичальника та методи її оцінки. 26
РОЗДІЛ 2. Аналіз кредитоспроможності клієнта БАНКУ .. 42
2.1. Порівняльний аналіз кредитної політики ЗАТ КБ «Пятигорск» і ВАТ «Ставропольпромстройбанка». 42
2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 56
2.3. Ефективність методики оцінки кредитоспроможності позичальника та її вдосконалення. 72
Висновок. 90
СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ .. 93
Програми .. 95

ВСТУП


Кредитно-фінансова система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банківської системи і товарного виробництва історично йшов паралельно і тісно перепліталося. Перебуваючи в центрі економічного життя, банкиопосередковує зв'язку між вкладниками і виробниками, перерозподіляють капітал, підвищують загальну ефективність виробництва.
Особливу роль відіграють кредити, перетворюючись, по суті, на основне джерело, що фінансує народне господарство додатковими грошовими ресурсами. З переходом від командно-адміністративної до ринкової економіки монополізована, державна банківська структура стає більш динамічною і гнучкою. Банківська система грунтується на приватній та колективній власності й орієнтована на подолання конкуренції та отримання прибутку.
У процесі проведення активних кредитних операцій з метою отримання прибутку банки стикаються з кредитним ризиком, тобто ризиком несплати позичальником суми основного боргу та відсотків, належних кредитору. Для кожного виду кредитної угоди характерні свої причини і фактори, що визначають ступінь кредитного ризику.
Зокрема, він може виникнути при погіршенні фінансового становища позичальника, виникненні непередбачених ускладнень у його планах, не застрахованому заставне майно, відсутності необхідних організаторських якостей або досвіду у керівника і т.д. Ці та багато інших чинників враховуються працівниками банку при оцінці кредитоспроможності підприємства і забезпечення, запропонованого в заставу.
Завдання поліпшення функціонування кредитного механізму висувають необхідність використання економічних методів управління кредитом, орієнтованих на дотримання економічних меж кредиту. Це дозволить запобігти невиправдані кредитні вкладення, забезпечити своєчасний і повний повернення позичок, знизити ризик неплатежу.
При аналізі кредитоспроможності банки повинні вирішити такі питання: чи здатний позичальник виконати свої зобов'язання вчасно, чи готовий він їх виконати? На перше запитання дає відповідь розбір фінансово-господарських сторін діяльності підприємств. Друге питання має юридичний характер, а так само пов'язаний з особистими якостями керівників підприємства. Склад і зміст показників випливають із самого поняття кредитоспроможності. Вони повинні відобразити фінансово-господарський стан підприємств з точки зору ефективності розміщення і використання позикових засобів і всіх засобів взагалі, оцінити здатність і готовність позичальника здійснювати платежі і погашати кредити в заздалегідь визначені терміни.
Тема даної дипломної роботи: "Ефективність методики оцінки кредитоспроможності клієнта" - надзвичайно актуальна. Будь-яка діяльність, якою б вона не була, містить у собі певну частку ризику й випадковості різного характеру. Будь-яка економічна діяльність піддається невизначеності, пов'язаної зі змінами обстановки на ринках, тобто значною мірою з поведінкою інших господарюючих суб'єктів, їх очікуваннями та їх рішеннями. Тому інтерес до даної теми ніколи не знизитися, а методики будуть розширюватися і доповнюватися. Більше за всіх в інформації про кредитоспроможності підприємств і організацій потребують банки: їх прибутковість і ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану клієнтів. Зниження ризику при здійсненні позичкових операцій можливо досягти на основі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банку, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використання кредиту. Виходячи з вивченого матеріалу, дана тема досить широко розкривається і являє собою великий інтерес для більш глибокого вивчення, особливо в аспекті ефективності методик оцінки кредитоспроможності підприємств.
Дана тема представляє собою великий інтерес для дослідження не тільки російських, але і закордонних економістів. У науковій літературі дуже докладно приділяється увагу всіх аспектів даної проблеми, зокрема фінансового аналізу як підприємств, так і кредитних установ. Але недостатньо інформації щодо оцінки ефективності використовуваних банками методик оцінки кредитоспроможності клієнтів.
Метою цієї дипломної роботи є вивчення підходів до аналізу кредитоспроможності клієнтів, у тому числі на прикладі діяльності комерційного банку «Пятигорск», і на цій основі - вироблення рекомендацій щодо вдосконалення цього процесу. Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні завдання:
- Дати визначення кредитної політики банку,
- Дати визначення кредитоспроможності та кредитного ризику,
- Визначити інформаційну базу аналізу,
- Проаналізувати і порівняти кредитну політику ЗАТ КБ «Пятигорск» до кредитної політики ВАТ «Ставропольпромстройбанк»,
- Проаналізувати методику оцінки кредитоспроможності клієнта на прикладі ТОВ «Стройтехцентр»,
- Розглянути тенденцію зміни фінансового стану банку,
- Визначити ефективність методики оцінки кредитоспроможності клієнта банку.
При написанні роботи використовувалася економічна література вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкриває принципи і методику дослідження кредитоспроможності позичальників кредитних установ США, Франції і Росії, фінансова звітність ТОВ «Стройтехцентр», яке функціонує у відповідності зі статутом та іншими установчими документами, фінансова звітність ЗАТ КБ «Пятигорск ». Багато інформації на дану тему представлено в періодичних виданнях, таких як Банківська справа, Гроші і кредит, Аудит і фінансовий аналіз, Банківський журнал, Комерсант, Економіка і життя. Крім того, основу дипломної роботи склали закони, інструкції та інші правові акти, а також внутрішні положення та інструкції комерційного банку.
Для наочності в дипломній роботі відображені діаграми, графіки й таблиці.
Практична значимість дипломної роботи полягає у висновках, які допоможуть комерційним банкам поліпшити свою методику визначення кредитоспроможності клієнта, а, отже, і підвищити свої фінансові показники.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА


1.1. Кредитна політика як основний інструмент досягнення стратегічних цілей комерційного банку


Кредитна політика комерційного банку являє собою систему грошово-кредитних заходів, що проводяться банком для досягнення певних фінансових результатів, і є одним з елементів банківської політики. [1]
На першому етапі реалізації кредитної політики відбувається оцінка макроекономічної ситуації в країні в цілому, регіону роботи потенційних позичальників зокрема, аналізу галузевої динаміки вибраних напрямів кредитування, перевірці готовності персоналу банку до роботи з різними категоріями ссудополучателем, прийняття низки внутрішньобанківських нормативних документів. Проведена робота відбувається поза полем діяльності безпосереднього кредитного підрозділу і відноситься більше до роботи аналітичних і маркетингових служб банку, але присутність цих необхідних, елементів аналізу роблять процес кредитування осмисленим і підготовленим. [2]
Виходячи з проведених досліджень керівництво банку приймає меморандум кредитної політики на конкретний період (зазвичай 1 рік). У цьому документі викладаються:
1. Основні напрями кредитної роботи банку на майбутній період, конкретні показники кредитної діяльності (нормативи і ліміти), що забезпечують необхідний рівень рентабельності і захищеності від кредитних ризиків, наприклад:
- Співвідношення кредитів і депозитів;
- Співвідношення власного капіталу та активів;
- Ліміти сегментів портфеля активів банку в цілому;
- Ліміти сегментів кредитного портфеля (ліміти на кредитування підприємств однієї галузі, однієї форми власності, одного виду кредитування тощо). Зазвичай розмір ліміту включає не більше 25% від величини загального кредитного портфеля. Збільшення певного сегмента понад ліміт можливо при наявності засобів захисту від цього підвищеного кредитного ризику;
- Клієнтські ліміти:
а) для акціонерів (пайовиків);
б) для старих, з певною історією взаємин, клієнтів;
в) для нових клієнтів;
г) для некліентов банку;
- Географічні ліміти кредитування (потрібні для банків, що мають іногородні філіали з різним рівнем підготовленості персоналу до проведення якісної кредитної роботи, а також для монобанков, але охочих проводити активні операції в певних регіонах);
- Вимоги щодо проведення роботи із забезпеченням (види застав, стандарти оформлення, маржа в оцінці і т.д.);
- Вимоги щодо документального оформлення і супроводу кредитів;
- Планований рівень кредитної маржі і механізми прийняття рішення про його зміну.
2. Затверджується Положення про порядок видачі кредитів, де відображається:
- Організація кредитного процесу;
- Перелік необхідних документів від позичальника і стандарти підготовки проектів кредитних договорів;
- Правила проведення оцінки забезпечення. [3]
Тільки після прийняття цих документів, що регламентують кредитний процес, можна говорити про внутрішню готовність банку до роботи з кредитування.
Кредитна політика комерційного банку грунтується на реальних економічних передумовах і джерелах кредитного потенціалу. Для успішної її реалізації банку необхідно вести облік всіх факторів, які впливають на реалізацію потоків припливу коштів кредитного потенціалу. У зв'язку з цим необхідно розглянути основні фактори, що впливають на ефективність політики банку в частині формування коштів кредитного потенціалу. [4]
До основних форм підвищення джерел кредитного потенціалу належать:
- Підвищення кількості банківських клієнтів;
- Збільшення коштів існуючих у банку учасників і клієнтів;
- Зростання організаційної мережі банку;
- Об'єднання коштів учасників і клієнтів банку за цільовим призначенням (наприклад, створення загального фонду житлового будівництва) . [5]
Аналізуючи практику комерційних банків США в частині дотримання ліквідності, зазначено наступне: "При гарній організації роботи по пр і потягу ресурсів не має істотного значення кількісне співвідношення деяких статей активу з залученими депозитами. Дійсно, більш низьке процентне співвідношення середньострокових і довгострокових розміщень коштів по активу з залученими депозитами значить менше, ніж більш високе співвідношення, якщо в другому випадку забезпечується стабільність депозитів з конкретних джерел на базі давно встановлених традиційних зв'язків ". [6]
Економічність, ефективність використання та ліквідність коштів підприємств і організацій безпосередньо позначаються на стабільності кредитного потенціалу банку. У зв'язку з цим банк повинен добре знати діяльність своїх клієнтів, систематично аналізуючи такі його показники, як:
- Ліквідність балансу;
- Рентабельність використання коштів, зокрема оборотність оборотних коштів як реальний економічний критерій ступеня ліквідності засобів;
- Плани виробництва та їх відповідність умовам ринкової кон'юнктури товарів;
- Технічний рівень підприємства і перспективи його розвитку;
- Питома вага продукції, виробленої на експорт, та ін
Кошти населення повинні займати особливе місце в банківській політиці формування коштів кредитного потенціалу. Основні фактори, які впливають на придбання заощаджень населення, такі:
1. Величина грошових доходів і схильність до заощаджень.
2. Організація придбання заощаджень шляхом широкої банківської мережі .
3. Якість надання послуг населенню.
4. Організація інформаційної служби.
5. Технічна оснащеність відділу банку по роботі з населенням.
6. Хороші знання клієнтів, їх регіональний розподіл, фінансові сили, інтенсивність потреби та використання депонованих у банку коштів, надійність у виконанні зобов'язань, можливості забезпечення та інші чинники, на основі яких можна створити реальне уявлення про приплив і відтік коштів населення. [7]
Міжбанківський кредит - значне джерело коштів для підтримки стабільності кредитного потенціалу. У зарубіжній практиці міжбанківське кредитування:
- Здійснюється, як правило, з метою підтримки поточної ліквідності банку або забезпечення рентабельного вкладення коштів;
- Носить в основному короткостроковий характер;
- Є оперативним за способом надання коштів;
- Відбувається в рамках кореспондентських відносин банків;
- Представляє собою дорогий по відношенню до інших джерел кредитний потенціал банку. [8]
Розвиток міжбанківського кредитування забезпечує хороша інформаційна база, що характеризує фінансовий стан банків, їхню платоспроможність і ліквідність. На практиці необхідні публікації балансів. [9]
Кредитна політика комерційного банку забезпечує безупинне ісп про тання всіх коштів, які створюються для задоволення підлягають погашенню зобов'язань і мінімального резерву ліквідності. Залишок коштів необхідно реалізувати на грошовому і кредитному ринку. Всі угоди на грошовому і кредитному ринку регулюються особливими рішеннями органів управління банку.
Одна з основних цілей банківської політики в розподілі коштів кредитного потенціалу - це забезпечення відповідності структури джерел коштів зі структурою активів банку. Так, "в США немає узаконеного коефіцієнта ліквідності, його визначення і підтримка є завданням керівництва банку. При цьому виходять з того, що тип залучених депозитів, джерело їх походження і стабільність є головними чинниками, що визначають ліквідність".
Стратегія і тактика банку в сфері отримання та надання кредитів становить єство його кредитної політики.
Кредитна політика банку включає в себе наступні елементи:
• визначення цілей, виходячи з яких, формується кредитний портфель банку (види, строки, розміри і якість забезпечення);
опис повноважень підрозділів банку в процесі видачі, ведення та погашення кредиту;
• перелік необхідних документів;
• основні правила прийому, оцінки і реалізації кредитного забезпечення;
• лімітування операцій з кредитування;
• політику встановлення процентних ставок за кредитами;
• методики оцінки кредитних заявок;
• характеристику діагностики проблемних кредитів, їх аналізу та шляхів виходу з виникаючих труднощів. [10]
Наявність ресурсів у банку і їх структура обумовлюють проведення кредитної політики. Кредитна політика багато в чому залежить від ліквідності банку. Важливий критерій класифікації кредитів - їх забезпеченість. Забезпеченість у широкому сенсі - це наявність гарантій, що дають впевненість у тому, що позика буде своєчасно повернуто кредитору і за її використання від позичальника буде отримана встановлена ​​плата. [11]
Якість кредитного портфеля на 01.01.2003 року в порівнянні з 01.01.2002 року не змінилося. Позики, віднесені до 1 групи кредитного ризику, склали 48127 тис. рублів, зростання склало 14484 тис. рублів або 43%, що обумовлено видачею нових кредитів. За другої і третьої груп ризику заборгованості немає. За четвертої групи ризику заборгованість не змінилася і склала 605 тис. рублів. Загальна величина сформованого резерву на можливі втрати по позиках на 01.01.2003 року склала 1086 тис. рублів або 100% від величини розрахункового резерву.
Як і раніше триває кредитування надійних, стабільних клієнтів під овердрафт, тобто під нестача коштів на розрахунковому рахунку.
Отже, проаналізувавши всі сфери діяльності банку ЗАТ КБ «Пятигорск», можна сміливо сказати, що методика оцінки кредитоспроможності клієнта є ефективною. Про це говорять не тільки гарні фінансові результати банку, але і його довгий «життєвий» цикл. Негативним же можна назвати виключно стабільний стан банку. Хотілося б, щоб банк направляв дедалі більше коштів на свій розвиток, на розширення видів послуг. В якості пропозиції щодо вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності, можна запропонувати глибший аналіз підприємства-клієнта. Ввести в аналіз клієнта планові показники, перспективи розвитку. Глибше вивчати менеджмент самого позичальника.
Для вирішення ключового завдання дипломної роботи - вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника необхідно:
1. Використовувати розширений набір фінансових коефіцієнтів, оскільки застосування обмеженої їхньої кількості знижує якість проведеного аналізу;
2. Аналізувати динаміку зміни фінансового положення позичальника протягом кількох звітних періодів, а не по останньому балансу;
3. Використовувати для аналізу кредитоспроможності, на додаток до аналізу на основі фінансових коефіцієнтів, аналіз грошового потоку клієнта;
4. Крім традиційного аналізу фінансового положення підприємства-позичальника необхідно аналізувати моральні якості клієнта і його здатність заробити гроші для погашення кредиту, оскільки від цього, як показує досвід, в значній мірі залежить своєчасність та повнота повернення позикових коштів;
5. Необхідно ретельно вивчати кредитну історію клієнта, для з'ясування попереднього досвіду його спілкування з іншими банками та фінансовими установами;

ВИСНОВОК.
Підводячи підсумки дипломної роботи можна зробити наступні висновки:
- Кредитна політика комерційного банку являє собою систему грошово-кредитних заходів, що проводяться банком для досягнення певних фінансових результатів, і є одним з елементів банківської політики. Кредитна політика банку визначає стандарти, параметри і процедури, якими керуються банківські працівники у своїй діяльності щодо надання, оформлення кредитів та управління ними. Основною роллю кредитної політики є оптимальне співвідношення показників кредитного портфеля. Кредитна політика комерційного банку забезпечує безупинне використання всіх коштів, які створюються для задоволення підлягають погашенню зобов'язань і мінімального резерву ліквідності.
- Під ризиком розуміється загроза втрати частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи твір додаткових витрат у результаті проведення фінансових операцій (розмір можливих втрат визначає рівень ризикованості операцій). Основним завданням регулювання ризиків є підтримання прийнятних співвідношень прибутковості з показниками безпеки і ліквідності в процесі управління активами і пасивами банку, тобто мінімізація банківських втрат. У процесі управління кредитним ризиком комерційного банку можна виділити кілька загальних характерних етапів: розробка цілей і завдань кредитної політики банку, створення адміністративної структури управління кредитним ризиком і системи прийняття адміністративних рішень, вивчення фінансового стану позичальника, вивчення кредитної історії позичальника, його ділових зв'язків, розробка і підписання кредитної угоди, аналіз ризиків неповернення кредитів, кредитний моніторинг позичальника і всього портфеля позичок, заходи з повернення прострочених і сумнівних позичок і по реалізації застав.
- Вивчення кредитоспроможності клієнта є одним з найбільш важливих методів зниження кредитного ризику і успішної реалізації кредитної політики, оскільки дозволяє уникнути необгрунтованого ризику ще на етапі розгляду заявки на надання кредиту. Під кредитоспроможністю банківських клієнтів слід розуміти таке фінансово-господарський стан підприємства, яке дає впевненість в ефективному використанні позикових коштів, здатність і готовність позичальника повернути кредит відповідно до умов договору.
- Кредитна політика ЗАТ КБ «Пятигорск» спрямована на стабільне протягом десятиліть і стабільний дохід від вже наявних видів діяльності, тут йде тільки розширення кола клієнтів, тоді як кредитна політика «Ставропольпромстройбанка» ведеться за шляху збільшення не тільки клієнтів по вже наявних видів діяльності, а й щодо введення все нових видів кредитування і надання послуг. У цілому, кредитна політика ЗАТ КБ «Пятигорск» ефективна і дає позитивні результати.
- Зробивши аналіз підприємства-позичальника, можна зробити висновки, позичкова заборгованість забезпечена, позичкова заборгованість не перевищує 50% обігових коштів позичальника. Підприємство ВАТ «Стройтехцентр» фінансово стійко, стабільно розвивається, не має великих заборгованостей. Банк присвоїв підприємству, виходячи з належності його до класифікаційної категорії - «Відмінна», тобто позичальник може обслуговувати свою заборгованість у повному обсязі за рахунок потоку грошових коштів від своєї поточної діяльності і наявних ліквідних активів при тому, що дане положення з високою часткою ймовірності збережеться і в майбутньому. Крім того, за документами банку підприємству була надана витребовується, позика, тобто банк дав позитивну оцінку діяльності підприємства та привласнив йому 1-ї групи ризику.
- Результати аналізу фінансового стану комерційного банку, дозволили встановити, що аналізований банк є стабільним і рентабельним. Хоча є і цілий ряд недоліків у фінансовій діяльності. При аналізі обов'язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків встановлено, що більшість показників відповідають нормативному рівню, у тому числі нормативи ліквідності. Для поліпшення ліквідності комерційному банку доцільніше все збільшити кошти в касі та на кореспондентських рахунках, хоча це і приведе до скорочення кредитних ресурсів банку.
- Проаналізувавши всі сфери діяльності банку ЗАТ КБ «Пятигорск», можна сказати, що методика оцінки кредитоспроможності клієнта є ефективною. Про це говорять не тільки гарні фінансові результати банку, але і його довгий «життєвий» цикл. Негативним же можна назвати виключно стабільний стан банку. Хотілося б, щоб банк направляв дедалі більше коштів на свій розвиток, на розширення видів послуг. В якості пропозиції щодо вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності, можна запропонувати глибший аналіз підприємства-клієнта. Ввести в аналіз клієнта планові показники, перспективи розвитку. Глибше вивчати менеджмент самого позичальника.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ


1. Про Заставі. Закон Російської Федерації від 29 травня 1992 р. № 2872-1.
2. Про заходи щодо забезпечення виконання комерційними банками зобов'язань перед вкладниками. Лист Банку Росії від 24.05.95 № 169.
3. Про порядок регулювання діяльності банків. Інструкція № 1, затверджена Наказом Банку Росії від 1.10.97 № 02-430 зі змінами та доповненнями від 31.12.97 № 123-У, від 29.01.98 № 153-У.
4. Про Порядок формування та використання резерву на можливі втрати по позиках. Інструкція Банку Росії від 1.10.97 № 62а.
5. Про складання фінансової звітності. Інструкція Банку Росії від 1.10.97 № 17 із змінами від 4.02.98 № 162-У, від 12.05.98 № 225-У.
6. Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес, 1998. - 423 с.
7. Голубєва С.Є. Страхування ризиків комерційного банку. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 471 с.
8. Жарковський Є.П., Арендс І.О. Банківська справа: Курс лекцій. - М.: Омега-Л, 2003. - 399 с.
9. Жуков Є.Ф. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / під ред-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 600 с.
10. Жуков Є.Ф. Банки та банківські операції: підручник / під ред-М: ЮНИТИ. Банки і біржі, 1997. - 388 с.
11. Лаврушин О.І. Банківська справа. - М.: Прогрес, 1998. - 520 с.
12. Рубель К. Фінансовий менеджмент. - Санкт-Петербург, 1998. - 312 с.
13. Синки мл Д.Ф. Управління фінансами в комерційному банку: пер.с англ. - М: Саталлахі, 1997. - 285 с.
14. Шеремет А.Д., Щербакова Г.М. Фінансовий аналіз в комерційному банку - М: Фінанси і статистика, 2000. - 455 с.
15. Ширинська Є.Б. Операції комерційних банків: російський і зарубіжний досвід. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1995. - 160с.
16. Астахов А. В. Системний підхід до управління ризиками великих російських комерційних банків / / Гроші і кредит. - 1998. - № 1. С. 34-55.
17. Дубінін С.К. Політика Банку Росії у сфері регулювання ризиків банківської системи / / Гроші і кредит. - 1997. - № 6. С. 18-25.
18. Захаров В.С. Комерційні банки: проблеми та шляхи розвитку / / Гроші і кредит. - 1998. - № 9. С. 35-49.
19. Іванцов С.Т. Кредитний ризик коммерчекскіх банків залишається високим / / Комерсант. - 1999. - № 12. С. 09-25.
20. Інформація про кредитні організації за станом на 1 січня 1998 року / / Гроші і кредит. - 1998 - № 1. С. 34-56.
21. Комерційні банки Росії станом на 1.07.97 / / Фінанси і кредит. - 1997. - № 11. С. 12-31.
22. Хто не ризикує, той не справжній банкір / / Експерт. - 1998. - № 9. С. 33-51.
23. Кушу А.А. Показники платоспроможності та ліквідності в оцінці кредитоспроможності позичальника / / Гроші і кредит. - 1996. - № 12. С. 52-66.
24. Лапуста М., Шаршукова Л. Шукайте оптимум / / Ризик. - 1996. - № 10. С. 03-12.
25. Ларіонова І. Кредитні ризики / / Економіка і життя. - 1994. - № 41. С. 08-10.
26. Марьин С. Управління кредитними ризиками - основа надійності банку / / Економіка і життя. - 1996. - № 23. С. 04-06.
27. Овчаров О.О. Організація управління ризиками в комерційному банку / / Банківська справа. - 1998. - № 1. С. 18-31.
28. Сагітдінов М.Ш,, Калімуліна Ф.Ф. До питання про аналіз діяльності комерційного банку / / Банківська справа. - 1997. - № 10. С. 15-24.
29. Халевинская Є.Д. Банківські кредити / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1999. - № 4. С.20-25.
30. Хандруєв А.А. Управління ризиками банків: науково-практичний аспект / / Гроші і кредит. - 1997. - № 6. С. 17-21.

Програми[1] Про Порядок формування та використання резерву на можливі втрати по позиках. Інструкція Банку Росії від 1.10.97 № 62а.
[2] Лаврушин О.І. Банківська справа. - М.: Прогрес. - 1998. - С.402.

[3] Про порядок регулювання діяльності банків. Інструкція № 1, затверджена Наказом Банку Росії від 1.10.97 № 02-430 зі змінами та доповненнями від 31.12.97 № 123-У, від 29.01.98 № 153-У.
[4] Про порядок регулювання діяльності банків. Інструкція № 1, затверджена Наказом Банку Росії від 1.10.97 № 02-430 зі змінами та доповненнями від 31.12.97 № 123-У, від 29.01.98 № 153-У.
[5] Ширинська Є.Б. Операції комерційних банків: російський і зарубіжний досвід. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика. - 1995. - С.102.
[6] Ширинська Є.Б. Операції комерційних банків: російський і зарубіжний досвід. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика. - 1995. - С.35.
[7] Халевинская Є.Д. Банківські кредити / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1999. - № 4. - С. 22.
[8] Захаров В.С. Комерційні банки: проблеми та шляхи розвитку / / Гроші і кредит. - 1998. - № 9. - С. 39.
[9] Про складання фінансової звітності. Інструкція Банку Росії від 1.10.97 № 17 із змінами від 4.02.98 № 162-У, від 12.05.98 № 225-У.
[10] Жуков Є.Ф. Банки та банківські операції: підручник / під ред-М: ЮНИТИ. Банки і біржі. - 1997. -С.88.
[11] Жуков Є.Ф. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / під ред-М: ЮНИТИ-ДАНА. - 2003. - С.510.
[12] Про заходи щодо забезпечення виконання комерційними банками зобов'язань перед вкладниками. Лист Банку Росії від 24.05.95 № 169.
[13] Рубель К. Фінансовий менеджмент. - Санкт-Петербург. - 1998. - С. 282.
[14] Жарковський Є.П., Арендс І.О. Банківська справа: Курс лекцій. - М.: Омега-Л. - 2003. - С.216.
[15] Захаров В.С. Комерційні банки: проблеми та шляхи розвитку / / Гроші і кредит. - 1998. - № 9. - С. 41.
[16] Хандруєв А.А. Управління ризиками банків: науково-практичний аспект / / Гроші і кредит. - 1997. - № 6. - С. 18.
[17] Халевинская Є.Д. Банківські кредити / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1999. - № 4. - С.25.
[18] Сагітдінов М.Ш,, Калімуліна Ф.Ф. До питання про аналіз діяльності комерційного банку / / Банківська справа. - 1997. - № 10. - С. 19.
[19] Про Заставі. Закон Російської Федерації від 29 травня 1992 р. № 2872-1.
[20] Овчаров О.О. Організація управління ризиками в комерційному банку / / Банківська справа. - 1998. - № 1. - С. 25.
[21] Ларіонова І. Кредитні ризики / / Економіка і життя. - 1994. - № 41. - С.10.
[22] Лапуста М., Шаршукова Л. Шукайте оптимум / / Ризик. - 1996. - № 10. - С.08.
[23] Хто не ризикує, той не справжній банкір / / Експерт. - 1998. - № 9. - С.42.
[24] Іванцов С.Т. Кредитний ризик коммерчекскіх банків залишається високим / / Комерсант. - 1999. - № 12. - С. 15.
[25] Астахов А. В. Системний підхід до управління ризиками великих російських комерційних банків / / Гроші і кредит. - 1998. - № 1. - С. 52.
[26] Комерційні банки Росії станом на 1.07.97 / / Фінанси і кредит. - 1997. - № 11. - С. 15.
[27] Хто не ризикує, той не справжній банкір / / Експерт. - 1998. - № 9. - С. 39.
[28] Лаврушин О.І. Банківська справа. - М.: Прогрес. - 1998. - С.445.
[29] Халевинская Є.Д. Банківські кредити / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1999. - № 4. - С.22.
[30] Сагітдінов М.Ш,, Калімуліна Ф.Ф. До питання про аналіз діяльності комерційного банку / / Банківська справа. - 1997. - № 10. - С. 19.
[31] Захаров В.С. Комерційні банки: проблеми та шляхи розвитку / / Гроші і кредит. - 1998. - № 9. - С.41.
[32] Ширинська Є.Б. Операції комерційних банків: російський і зарубіжний досвід. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика. - 1995. - С.114.
[33] Лаврушин О.І. Банківська справа. - М.: Прогрес. - 1998. - С.258.
[34] Ширинська Є.Б. Операції комерційних банків: російський і зарубіжний досвід. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика. - 1995. - С.123.
[35] Синки мл Д.Ф. Управління фінансами в комерційному банку: пер.с англ. - М: Саталлахі. - 1997. - С.205.
[36] Шеремет А.Д., Щербакова Г.М. Фінансовий аналіз в комерційному банку - М: Фінанси і статистика. - 2000 - с.326.
[37] Шеремет А.Д., Щербакова Г.М. Фінансовий аналіз в комерційному банку - М: Фінанси і статистика. - 2000. - С.325.
[38] Рубель К. Фінансовий менеджмент. - Санкт-Петербург. - 1998. - С.212.
[39] Лаврушин О.І. Банківська справа. - М.: Прогрес. - 1998. - С.459.
[40] Шеремет А.Д., Щербакова Г.М. Фінансовий аналіз в комерційному банку - М: Фінанси і статистика. - 2000. - С.355.
[41] Жуков Є.Ф. Банки та банківські операції: підручник / під ред-М: ЮНИТИ. Банки і біржі. - 1997. - С.195.
[42] Кушу А.А. Показники платоспроможності та ліквідності в оцінці кредитоспроможності позичальника / / Гроші і кредит. - 1996. - № 12. - С. 62.
[43] Шеремет А.Д., Щербакова Г.М. Фінансовий аналіз в комерційному банку - М: Фінанси і статистика. - 2000. - С.209.
[44] Лаврушин О.І. Банківська справа. - М.: Прогрес. - 1998. - С.320.
[45] Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С.352.
[46] Жарковський Є.П., Арендс І.О. Банківська справа: Курс лекцій. - М.: Омега-Л. - 2003. - С.191.
[47] Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С.123.
[48] ​​Халевинская Є.Д. Банківські кредити / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1999. - № 4. - С.23.
[49] Жуков Є.Ф. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / під ред-М: ЮНИТИ-ДАНА. - 2003. - С.345.
[50] Про порядок регулювання діяльності банків. Інструкція № 1, затверджена Наказом Банку Росії від 1.10.97 № 02-430 зі змінами та доповненнями від 31.12.97 № 123-У, від 29.01.98 № 153-У.
[51] Про Порядок формування та використання резерву на можливі втрати по позиках. Інструкція Банку Росії від 1.10.97 № 62а.
[52] Жуков Є.Ф. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / під ред-М: ЮНИТИ-ДАНА. - 2003. - С.344.
[53] Інформація про кредитні організації за станом на 1 січня 1998 року / / Гроші і кредит. - 1998 - № 1. - С. 46.
[54] Кушу А.А. Показники платоспроможності та ліквідності в оцінці кредитоспроможності позичальника / / Гроші і кредит. - 1996. - № 12. - С. 56.
[55] Голубєва С.Є. Страхування ризиків комерційного банку. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ. - 1998. - С.253.
[56] Жарковський Є.П., Арендс І.О. Банківська справа: Курс лекцій. - М.: Омега-Л. - 2003. - С.157.
[57] Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С.323.
[58] Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С. 333.
[59] Захаров В.С. Комерційні банки: проблеми та шляхи розвитку / / Гроші і кредит. - 1998. - № 9. - С. 39.
[60] Комерційні банки Росії станом на 1.07.97 / / Фінанси і кредит. - 1997.
Банківське кредитування здійснюється при суворому дотриманні принципів кредитування: терміновість, зворотність, забезпеченість, платність і диференційованість.
Сукупна застосування на практиці всіх принципів банківського кредитування дозволяє дотриматися інтереси обох суб'єктів кредитної угоди: банку і позичальника.
Під методом кредитування зазвичай мається на увазі сукупність прийомів, за допомогою яких здійснюється видача і погашення кредиту. Таких методів три: кредитування по залишку; кредитування за оборотом; кредитна лінія. [12]
Кредитоспроможність позичальника означає здатність повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями і є одним з основних об'єкт верб оцінки при визначенні доцільності та форм кредитних відносин.
Кредитування проводиться у кілька етапів: підготовчий; розгляд кредитного проекту; оформлення кредитної документації; етап використання кредиту і наступного контролю в процесі кредитування. [13]
Кредитна політика комерційного банку - це комплекс заходів банку, мета яких - підвищення прибутковості кредитних операцій і зниження кредитного ризику.
При формуванні кредитної політики банк повинен враховувати ряд об'єктивних і суб'єктивних чинників (Див.: Табл. 1.1).
Кредитна політика банку визначає стандарти, параметри і процедури, якими керуються банківські працівники у своїй діяльності щодо надання, оформлення кредитів та управління ними. Кредитна політика зазвичай оформляється у вигляді письмово зафіксованого документа, який включає в себе положення, що регламентують попередню роботу з видачі кредиту, а також процес кредитування. [14]
Таблиця 1.1
Фактори, що визначають Кредитну політику банку *
Макроекономічні
Загальний стан економіки країни Грошово-кредитна політика Банку Росії Фінансова політика Уряду Росії
Регіональні та галузеві
Стан економіки в регіонах та галузях, що обслуговуються банком Склад клієнтів, їх потреба в кредиті Наявність банків-конкурентів
Внутрішньобанківські
Величина власних засобів (капіталу) банку Структура 'пасивів Здібності і досвід персоналу
* Джерело: Халевинская Є.Д. Банківські кредити / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1999. - № 4. - С.23.
Найважливішим показником, який визначає масштаби кредитних операцій, є величина власних коштів (капіталу) банку; до нього прив'язана основна маса обов'язкових економічних нормативів, що містяться в Інструкції «Про порядок регулювання діяльності банків» від 1 жовтня 1997 р. № 1. Безпосередній вплив на загальний сумарний показник видачі позичок надає норматив достатності капіталу HI, встановлюваний як співвідношення капіталу банку і його активів, зважених з урахуванням ризику (у тому числі виданих позичок і врахованих векселів).
У межах нормативних обмежень, встановлених Банком Росії, КБ самостійно визначає коло майбутніх позичальників, види кредитів, формує позичковий портфель і встановлює процентні ставки виходячи з міркувань вигідності. Підвищення прибутковості кредитних операцій та зниження ризику за ним - дві протилежні цілі. Як і у всіх сферах фінансової діяльності, де найбільші доходи інвесторам приносять операції з підвищеним ризиком, підвищений відсоток за кредит є «платою за ризик »у банківській справі. При формуванні позичкового портфеля банк має дотримуватися загального для всіх інвесторів принципу - поєднувати високодохідні і досить ризиковані вкладення з менш ризикованими напрямками кредитування. [15]
Таблиця 1.2
Елементи кредитної політики *
Етапи кредитування
Регламентовані параметри і процедури
Попередня робота з надання кредитів
· Склад майбутніх позичальників
· Види кредитування
· Кількісні процедури кредитування
· Стандарти оцінки кредитоспроможності позичальників стандарти оцінки позик
· Процентні ставки
· Методи забезпечення повернення кредиту
· Контроль за дотриманням процедури підготовки видачі кредиту
Оформлення кредиту
· Форми документів
· Технологічна процедура видачі кредиту
· Контроль за правильністю оформлення кредиту
Управління кредитом
· Порядок управління кредитним портфелем
· Контроль за виконанням кредитних договорів
· Умови продовження або поновлення прострочених кредитів
· Порядок покриття збитків
· Контроль за управлінням кредитом
* Джерело: Халевинская Є.Д. Банківські кредити / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1999. - № 4. С.25.
Одним з обов'язкових умов зниження кредитного ризику є диверсифікація позичкового портфеля. Правила диверсифікації передбачають: видавати позички різним підприємствам з різних галузей економіки меншими сумами на більш короткий термін і більшого
числу позичальників. Як додаткову умову зниження ризику повинна застосовуватися диверсифікація забезпечення повернення кредитів на основі поєднання різних способів забезпечення повернення позичок - застави, гарантій, поруки, страхування. Дотримання цих правил дозволять компенсувати можливі втрати по одним кредитним угодам вигодами від інших (Див.: Табл. 1.2).
Кредитна політика є найважливішим інструментом досягнення стратегічних цілей комерційного банку. Від її успішної реалізації багато в чому залежить фінансовий результат банківської установи. Найважливішим завданням кредитної політики є ефективна оцінка кредитоспроможності позичальника. Вибір методу оцінки кредитоспроможності позичальника вимагає ретельного розгляду.
Поняття кредитної політики нерозривно пов'язане з кредитним ризиком. Всі методики кредитування підприємств-позичальників грунтуються на зниженні кредитного ризику. Розглянемо детальніше це поняття.

1.2. Організація процесу управління кредитним ризиком у комерційному банку


Імовірність несприятливого впливу конкретних факторів або їх комбінацій на надійність банку характеризується ризиками.
Під ризиком розуміється загроза втрати частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи твір додаткових витрат у результаті проведення фінансових операцій (розмір можливих втрат визначає рівень ризикованості операцій). Ризики з'являються в результаті невідповідності прогнозів реально розвиваються подій. [16]
Ризики дуже складно класифікувати за факторами, їх викликають, так як їх прояву сприяє вплив сукупності різних як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Наприклад, причиною зростання ризику ліквідності може бути не тільки неможливість оперативного залучення грошових ресурсів, але і помилки в плануванні, некомпетентність персоналу, низька якість кредитного портфеля (загроза неповернення великої частки виданих кредитів). [17]
В умовах ринку, де поведінка економічних суб'єктів і, тим більше, індивідів має імовірнісний характер і тому не піддається точному прогнозуванню, будь-який вид комерційної діяльності неминуче пов'язаний з ризиком - ризиком втрат і збитків. У найбільш загальному вигляді банківський ризик ситуативна характеристика діяльності будь-якого банку, що відображає невизначеність її результату і можливі несприятливі наслідки у разі невдачі. Він виражається ймовірністю, точніше, загрозою отримання негативних фінансових результатів: непередбачених додаткових витрат, втрати банком частини своїх ресурсів та очікуваного прибутку. Тому, з одного боку, будь-який банк намагається звести до мінімуму ступінь ризику і з декількох альтернативних рішень завжди вибирає те, при якому рівень ризику мінімальний. З іншого боку, банку необхідно вибирати оптимальне співвідношення рівня ризику і ступеня ділової активності, прибутковості. [18]
Інакше кажучи, всі банки намагаються мінімізувати ризик і максимізувати прибуток. Але здійснити останнє без значного збільшення ризику, як правило, не вдається. Тим більше це складно зробити в умовах економіки перехідного періоду, політичної нестабільності, правової нерегульованість правового нігілізму. Невипадково багато комерційних банків йдуть на невиправданий ризик, піднімаючи, наприклад, ставку відсотка в 1,5-2 рази вище ринкової (так званий відсотковий ризик).
Багато комерційних банків Росії зараз працюють у зоні підвищеного ризику. Але це скоріше результат свідомої авантюристичної політики керівництва деяких банків, ніж наслідок некомпетентності їх персоналу. Останнє, звичайно, теж не рідкість.
Прийняття ризиків - основа банківської справи. Банки мають успіх тоді, коли прийняті ними ризики розумні, контрольовані і знаходяться в межах їх фінансових можливостей і компетенції. [19]
Банки прагнуть отримати найбільший прибуток. Але це прагнення обмежується можливістю понести збитки. Ризик банківської діяльності і означає ймовірність того, що фактичний прибуток банку виявиться менше запланованої, очікуваної. Чим вище очікувана прибуток, тим вище ризик. Зв'язок між прибутковістю операцій банку і його ризиком в дуже спрощеному варіанті може бути виражена прямолінійною залежністю.
Рівень ризику збільшується, якщо:
· Проблеми виникають раптово і всупереч очікуванням;
· Поставлені нові завдання, які відповідають минулому досвіду банку;
· Керівництво не в змозі прийняти необхідні і термінові заходи, що може привести до фінансового збитку (погіршення можливостей отримання необхідної та \ або додаткового прибутку);
· Існуючий порядок діяльності банку або недосконалість законодавства заважає прийняттю деяких оптимальних для конкретної ситуації заходів.
Існують загальні причини виникнення банківських ризиків і тенденції зміни їх рівня. Разом з тим, аналізуючи ризики російських банків на сучасному етапі, важливо враховувати:
· Кризовий стан економіки перехідного періоду, що виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою нестійкістю багатьох організацій, але і знищенням ряду господарських зв'язків;
· Нестійкість політичного становища;
· Відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією;
· Інфляцію, та ін [20]
У всіх випадках ризик повинен бути визначений і виміряний. Аналіз та оцінка ризику значною мірою засновані на систематичному статистичному методі визначення ймовірності того, що якась подія в майбутньому відбудеться. Зазвичай ця ймовірність виражається у відсотках. Відповідна робота може вестися, якщо вироблені критерії ризику. Дозволяють ранжувати альтернативні події в залежності від ступеня ризику. Однак вихідним пунктом роботи є попередній статистичний аналіз конкретної ситуації.
У гранично загальному вигляді управління банківськими ризиками включає в себе наступні етапи:
1. Оцінка конкретного ризику, зроблена на основі аналізу всієї сукупності ріскообразующіх чинників та прогнозу її (сукупності) зміни.
2. Встановлення на цій основі оптимального рівня ризику.
3. Аналіз окремих операцій з точки зору їх відповідності прийнятного рівня ризику.
4. Розробка конкретних заходів щодо зниження ризику.
Надійність банку визначається не тільки тим, якому ризику піддається банк, але і наскільки банк здатний керувати ним. До основних засобів (методик) управління ризиками можна віднести використання принципу зважених ризиків; здійснення систематичного аналізу фінансового стану клієнтів банку, його платоспроможності та кредитоспроможності, застосування принципу поділу ризиків, рефінансування кредитів, проведення політики диверсифікації (широке перерозподіл кредитів у дрібних сумах, наданих великій кількості клієнтів, при збереженні загального обсягу операцій банку; страхування кредитів і депозитів; застосування застави; застосування реальних персональних і "мнимих" гарантій, хеджування валютних операцій, збільшення спектра проведених операцій (диверсифікація діяльності). [21]
Основним завданням регулювання ризиків є підтримання прийнятних співвідношень прибутковості з показниками безпеки і ліквідності в процесі управління активами і пасивами банку, тобто мінімізація банківських втрат.
Ефективне управління рівнем ризику має вирішувати цілий ряд проблем - від відстеження (моніторингу) ризику до його вартісної оцінки.
Рівень ризику, пов'язаного з тією або іншою подією, постійно змінюється через динамічного характеру зовнішнього оточення банків. Це змушує банк регулярно уточнювати своє місце на ринку, давати оцінку ризику тих чи інших подій, переглядати відносини з клієнтами й оцінювати якість власних активів і пасивів, отже, коректувати свою політику в області управління ризиками.
Кожен банк повинен думати про мінімізації своїх ризиків. Це потрібно для його виживання і для здорового розвитку банківської системи країни. Мінімізація ризиків - це боротьба за зниження втрат, інакше звана управлінням ризиками. Цей процес управління включає в себе:
Ризики банків і банківських установ
Політичні
Зовнішні
Внутрішні
Ризик країни
Валютний ризик
Ризик стихійних лих
Склад клієнтів банку
Характер банківських операцій
Вид комерційного банку
Ризик конвертованості
Ризик мараторій платежу
Ризик трансферту
Комерційний
Трансляційний
По приналежності до різних галузей
За розміром
По відношенню до власності
За активними операціями
За позабалансовими операціями
За пасивних операціях
За балансовими операціями

Бартер
Кліринг
Кредитний
Ризик виду операцій
Ризик диверсифікації
Ризик інфляції
Портфельний
Лізинг
Несистематичний
Ризик ліквідності
Систематичний
Фінансовий
Кредитування
Факторинг
Ресурсний
Промисловий
Форс-мажорних обставин
Врегулювання і поставок

 

Рис.1.1. Узагальнена схема банківських ризиків *
* Джерело: Жарковський Є.П., Арендс І.О. Банківська справа: Курс лекцій. - М.: Омега-Л. - 2003. - С.305.

передбачення ризиків, визначення їх ймовірних розмірів і наслідків, розробку і реалізацію заходів щодо запобігання або мінімізації пов'язаних з ними втрат.
Все це передбачає розробку кожним банком власної стратегії управління ризиками, тобто основ політики прийняття рішень таким чином, щоб вчасно і послідовно використовувати всі можливості розвитку банку і водночас утримувати ризики на прийнятному і керованому рівні.
Портфель банківських позик схильний всіма основними видами ризику, які супроводжують фінансової діяльності: ризику ліквідності, ризику процентних ставок, ризику неплатежу за позикою (кредитному ризику).
Управління кредитним ризиком - те й процес і складна система. Процес починається з визначення ринків кредитування, які часто називаються «цільовими ринками». Він триває у формі послідовності стадій погашення боргового зобов'язання. [22]
Управління кредитним ризиком вимагає від банкіра постійного контролю за структурою портфеля позик і їх якісним складом. У рамках дилеми «прибутковість - ризик» банкір вимушений обмежувати норму прибутку, страхуючи себе від зайвого ризику. Він повинен проводити політику розосередження ризику і не допускати концентрації кредитів у декількох великих позичальників, що загрожує серйозними наслідками у разі непогашення позики одним з них. Банк не повинен ризикувати засобами вкладників, фінансуючи спекулятивні (хоча і високоприбуткові) проекти. За цим уважно спостерігають банківські контрольні органи в ході періодичних ревізій.
Кредитний ризик залежить від зовнішніх (пов'язаних із станом економічного середовища, з кон'юнктурою) і внутрішніх (викликаних помилковими діями самого банку) чинників (див. рис. 1.1.). Можливості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними діями банк може певною мірою пом'якшити їх вплив і запобігти великі втрати. Однак основні важелі управління кредитним ризиком лежать у сфері внутрішньої політики банку.
Кредитна політика банку визначається, по-перше, загальними, установками щодо операцій із клієнтурою, які ретельно розробляються і фіксуються у меморандумі про кредитну політику, і, по-друге, практичними діями банківського персоналу, інтерпретує та втілює в життя ці установки. Отже, у кінцевому рахунку, здатність керувати ризиком залежить від компетентності керівництва банку та рівня кваліфікації його рядового складу, що займається відбором конкретних кредитних проектів і виробленням умов кредитних угод. [23]
У процесі управління кредитним ризиком комерційного банку можна виділити кілька загальних характерних етапів:
· Розробка цілей і завдань кредитної політики банку
· Створення адміністративної структури управління кредитним ризиком і системи прийняття адміністративних рішень
· Вивчення фінансового стану позичальника
· Вивчення кредитної історії позичальника, його ділових зв'язків
· Розробка і підписання кредитної угоди
· Аналіз ризиків неповернення кредитів
· Кредитний моніторинг позичальника і всього портфеля позичок
· Заходи з повернення прострочених і сумнівних позичок і по реалізації застав. [24]
Кредитні операції - найприбутковіша стаття банківського бізнесу. За рахунок цього джерела формується основна частина чистого прибутку, що відраховується в резервні фонди та йде на виплату дивідендів акціонерам банку.
Управління кредитними ризиками є основним у банківській справі. Ключовими елементами ефективного управління кредитами є добре розвинені кредитна політика та процедури, хороше управління портфелем, ефективний контроль за кредитами.
Розробка кредитної політики видається особливо важливою, коли банку належить адаптуватися до складних і постійно мінливих умов економіки і коли перед ним стоїть завдання, раніше ніколи не виникала або виникала, але не отримувала належної уваги.
Кредитний ризик - непогашення позичальником основного боргу і відсотків по кредиту, ризик процентних ставок і т.д. Уникнути кредитний ризик дозволяє ретельний відбір позичальників, аналіз умов видачі кредиту, постійний контроль за фінансовим станом позичальника, його здатністю (і готовністю) погасити кредит. Виконання всіх цих умов гарантує успішне проведення найважливішою банківської операції - надання кредитів.
Управління кредитним ризиком - те й процес і складна система. Процес починається з визначення ринків кредитування, які часто називаються «цільовими ринками». Він триває у формі послідовності стадій погашення боргового зобов'язання. [25]
Найбільш поширеними в практиці банків заходами, спрямованими на зниження кредитного ризику є:
1. Оцінка кредитоспроможності позичальника. У практиці банків все більшого поширення набуває метод, заснований на бальній оцінці ссудополучателя. Цей метод передбачає визначення рейтингу клієнта. Критерії, за якими проводиться оцінка позичальника, суворо індивідуальні для кожного банку, базуються на його практичному досвіді і періодично переглядаються.
2. Зменшення розмірів видаваних кредитів одному позичальнику. Цей спосіб застосовується, коли банк не повністю впевнений в достатню кредитоспроможність клієнта.
3. Страхування кредитів. Страхування передбачає повну передачу ризику його неповернення організації, що займається страхуванням. Усі витрати, пов'язані зі страхуванням, як правило, відносяться на ссудополучателя.
4. Залучення достатнього забезпечення. Такий метод практично гарантує банку повернення виданої суми й одержання відсотків. Пріоритет при захисті від кредитного ризику віддається не залученню достатнього забезпечення, призначеного для покриття збитків, а аналізу кредитоспроможності позичальника, поданого на недопущення цих збитків, позика видається в розрахунку на те, що вона буде повернена у відповідності з кредитним договором.
5. Видача дисконтних позик. Дисконтні позики лише в невеликій мірі дозволяють знизити кредитний ризик. Такий спосіб надання кредитів гарантує отримання плати за кредит, а питання про її повернення залишається відкритим, якщо не використовуються інші методи захисту від кредитного ризику. [26]
Перед банками стоять серйозні труднощі в справі управління кредитним ризиком. Контроль з боку уряду, тиск внутрішніх та зовнішніх обставин політичного характеру, труднощі виробництва, фінансові обмеження, збої ринку, зриви виробничих графіків і планів і часті ситуації нестабільності у сфері бізнесу й виробництва, підривають фінансовий стан позичальників. Більше того, фінансова інформація часто є ненадійною, правова структура часто не сприяє виконанню зобов'язань з погашення боргу.
Банки часто не мають надійно розробленим процесом управління кредитним ризиком. Серед найбільш часто зустрічаються недоліків можна відзначити наступні:
· Відсутність письмово зафіксованого у вигляді документа викладу політики;
· Відсутність обмежень щодо концентрації портфеля
· Надмірна централізація чи децентралізація кредитного керівництва
· Поганий аналіз кредитуемой галузі
· Поверхневий фінансовий аналіз позичальників
· Завищена вартість застави
· Недостатньо часті контакти з клієнтом
· Недостатні перевірки та відсутність збалансованості у процесі кредитування
· Відсутність контролю над позиками
· Нездатність до збільшення вартості застави в міру погіршення якості кредитів
· Поганий контроль за документуванням позик
· Надмірне використання позикових коштів
· Неповна кредитна документація
· Відсутність класифікації активів і стандартів при формуванні резервів на покриття збитків за кредитами
· Невміння ефективно контролювати і аудировать кредитний процес. [27]
Ці недоліки виливаються в слабкість кредитного портфеля, включаючи надмірну концентрацію кредитів, наданих в одній галузі або секторі господарства, великі портфелі непрацюючих кредитів, збитки за кредитами, неплатоспроможність і не ліквідність.
Не викликає сумніву, що на багатьох ринках банкам доводиться діяти в таких економічних умовах, які характеризуються наявністю об'єктивних труднощів для якісного управління кредитами, що зайвий раз свідчить про важливість посилення такого управління.
Розглянемо тепер, як кредитний ризик пов'язаний з методикою оцінки кредитоспроможності позичальника.

1.3. Кредитоспроможність позичальника та методи її оцінки


У радянській економічній літературі практично відсутнє поняття "кредитоспроможність". Такий стан пояснювалося обмеженням використання товарно-грошових відносин протягом тривалого часу, а так само тим, що для кредитних відносин, які переважно розвивалися у формі прямого банківського кредиту, були характерні не економічні, а адміністративні методи управління, що відрізняються високим ступенем централізації права прийняття остаточних рішень. Це виключало необхідність оцінки кредитоспроможності позичальників при вирішенні питань про видачу позичок. Крім того, структурні зрушення у фінансовому становищі підприємств, викликані надмірними темпами індустріалізації, призвели до того, що більшість підприємств у кінці 20-х років опинилися некредитоспроможним. Тривалий час кредитний механізм орієнтувався на кредітоемкость підприємств, що відбивало загальний рівень розвитку кредитного механізму країни в цілому. Ці у сучасній економіці зміни привернули увагу до необхідності з'ясування кредитоспроможності підприємств.
Під кредитоспроможністю банківських клієнтів слід розуміти таке фінансово-господарський стан підприємства, яке дає впевненість в ефективному використанні позикових коштів, здатність і готовність позичальника повернути кредит відповідно до умов договору. Вивчення банками різноманітних чинників, які можуть спричинити за собою непогашення кредитів, або, навпаки, забезпечують їх своєчасне повернення, становлять зміст банківського аналізу кредитоспроможності. [28]
При аналізі кредитоспроможності банки повинні вирішити такі питання:
1. Чи здатний позичальник виконати свої зобов'язання в строк?
2. Чи готовий він їх виконати?
На перше запитання дає відповідь розбір фінансово-господарських сторін діяльності підприємств. Друге питання має юридичний характер, а так само пов'язаний з особистими якостями керівників підприємства.
Склад і зміст показників випливають із самого поняття кредитоспроможності. Вони повинні відобразити фінансово-господарський стан підприємств з точки зору ефективності розміщення і використання позикових засобів і всіх засобів взагалі, оцінити здатність і готовність позичальника здійснювати платежі і погашати кредити в заздалегідь визначені терміни. Здатність своєчасно повертати кредит оцінюється шляхом аналізу балансу підприємства на ліквідність, ефективного використання кредиту та оборотних засобів, рівня рентабельності, а готовність визначається у вигляді вивчення дієздатності позичальника, перспектив його розвитку, ділових якостей керівників підприємств.
У зв'язку з тим, що підприємства значно різняться за характером своєї виробничої і фінансової діяльності, створити єдині універсальні і вичерпні методичні вказівки щодо вивчення кредитоспроможності і розрахунку відповідних показників не представляється можливим. Це підтверджується практикою нашої країни. У сучасній міжнародній практиці також відсутні тверді правила на цей рахунок, так як врахувати все численні специфічні особливості клієнтів практично неможливо. [29]
Основна мета аналізу кредитоспроможності визначити спроможність населення і готовність позичальника повернути запитувану позичку відповідно до умов кредитного договору. Банк повинен у кожному випадку визначити ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, і розмір кредиту, який може бути наданий у даних обставинах.
Розглядаючи кредитну заявку, службовці банку враховують багато чинників. Протягом багатьох років службовці банку, відповідальні за видачу позик виходили з наступних моментів:
· Дієздатності позичальника;
· Його репутація;
· Здатність отримувати дохід;
· Володіння активами;
· Стану економічної кон'юнктури.
Для отримання такого роду даних банку, зрозуміло, буде потрібно інформація, що характеризує фінансовий стан фірми. Це обумовлює необхідність вивчення фінансових звітів, можливості появи непередбачених обставин і положення зі страхуванням. Джерелами інформації про кредитоспроможності Позичальника можуть служити:
· Переговори з Заявниками;
· Інспекція на місці;
· Аналіз фінансових звітів;
· Зовнішні джерела. [30]
Першим джерелом інформації для оцінки кредитоспроможності господарських організацій повинен служити їх баланс з пояснювальній запискою до нього. Аналіз балансу дозволяє визначити, якими засобами володіє підприємство, і який за величиною кредит ці кошти забезпечують. Однак для обгрунтованого і всебічного висновку про кредитоспроможності клієнтів банку балансових відомостей недостатньо. Це випливає зі складу показників. Аналіз балансу дає лише загальне судження про кредитоспроможності, у той час як для висновків про ступінь кредитоспроможності необхідно розрахувати і якісні показники, що оцінюють перспективи розвитку підприємств, їх життєздатність. Тому як джерело відомостей, необхідних для розрахунку показників кредитоспроможності, слід використовувати: дані оперативного обліку, техпромфінплан, відомості, що накопичуються в банках, відомості статистичних органів, дані анкети клієнтів, інформацію постачальників, результати обробки даних обстеження за спеціальними програмами, відомості спеціалізованих бюро з оцінці кредитоспроможності господарських організацій.
Дана методика оцінки доцільності надання банківського кредиту (прийнята майже у всіх комерційних банках Росії, котрі займаються кредитуванням підприємств і організацій), розроблена для визначення банками платоспроможності підприємств, які наділяються позиковими засобами, оцінки допустимих розмірів кредитів і термінів їх погашення. [31]
Для початку розглядаються документи Позичальника. Основна мета аналізу документів на отримання кредиту - визначити спроможність населення і готовність позичальника повернути испрашиваемую позику у встановлений строк і в повному обсязі.
Позичальник представляє до банку такі документи:
1. Юридичні документи:
а) реєстраційні документи: статут організації; установчий договір; рішення (свідоцтво) про реєстрацію (нотаріально завірені копії);
б) картка зразків підписів і печатки, завірена нотаріально (перший примірник);
в) документ про призначення на посаду особи, яка має право діяти від імені організації при веденні переговорів і підписання договорів, чи відповідна довіреність (нотаріально завірена копія);
г) довідка про паспортні дані, прописку та місце проживання керівника і головного бухгалтера організації-позичальника.
2. Бухгалтерська звітність в повному обсязі, завірена податковою інспекцією, за станом на дві останні звітні дати, з розшифровками наступних статей балансу (на останню звітну дату): основні засоби, виробничі запаси, готова продукція, товари, інші запаси й витрати, дебітори і кредитори ( по найбільш великим сумами);
3. За останні три місяці - копії виписок з розрахункового і валютних рахунків на місячні дати й по найбільшим надходженням протягом зазначених місяців.
4. Станом на дату надходження запиту на кредит: довідка про отримані кредити з додатком копій кредитних договорів.
5. Лист - клопотання про надання кредиту (на бланку організації з вихідним номером) з короткою інформацією про організацію та її діяльність, основних партнерах і перспективи розвитку. [32]
Реєстраційні документи підтверджують спроможність позичальника як юридичної особи. Принциповим моментом є визначення прав особи, ведучого переговори і підписує кредитний договір з банком, на вчинення дій від імені організації. Ці права встановлюються на підставі відповідного положення статуту позичальника і документа про призначення на посаду згідно з процедурою, викладеною в статуті.
Бухгалтерська звітність дає можливість проаналізувати фінансовий стан позичальника на конкретну дату.
Залишок коштів на розрахунковому рахунку повинен відповідати даним банківської виписки на звітну дату.
При аналізі дебіторської заборгованості необхідно звернути увагу на терміни її погашення, оскільки надходження боргів може стати для позичальника одним із джерел повернення необхідного кредиту.
При розгляді пасивної частини балансу найпильнішу увагу має бути приділено вивченню розділах, де відбиваються кредити та інші позикові кошти: необхідно зажадати кредитні договори з тих позиках, заборгованість за якими відображена в балансі і не погашена на дату запиту про кредиті, і переконатися, що вона не є простроченою. Наявність простроченої заборгованості по кредитах інших банків є негативним чинником і свідчить про явні прорахунки і зриви в діяльності позичальника, які, можливо, планується тимчасово компенсувати за допомогою кредиту. Якщо заборгованість не є простроченої, необхідно по можливості забезпечити, щоб термін погашення кредиту наступав раніше погашення інших кредитів. Крім того, необхідно проконтролювати, щоб запропонований у якості забезпечення заставу за необхідного кредиту не закладено іншому банку. [33]
При оцінці стану кредиторської заборгованості необхідно переконатися, що позичальник в змозі вчасно розрахуватися з тими, чиїми коштами в тому чи іншому вигляді користується: у вигляді товарів або послуг, авансів і т.д. У даному розділі відображаються також кошти, отримані позичальником від партнерів за договорами позик; ці договори повинні бути розглянуті аналогічно кредитними договорами позичальника з банками.
Важливим позитивним чинником є ​​наявний досвід кредитування даного позичальника банком, на підставі якого можливо судити про перспективи погашення запитуваної зараз кредиту. У тому випадку, якщо запитуваний кредит є черговим у низці попередніх, своєчасно погашених кредитів, то при прийомі заявки від даного позичальника він може не представляти в банк свої юридичні документи, але з обов'язковим повідомленням банку про всі внесені в них зміни.
Разом з тим дана методика не завжди прийнятна для банку в якості основи для рішення про надання кредитних ресурсів підприємству з цілого ряду причин:
1. Фінансове становище Позичальника в більшості випадків не є визначальним фактором при оцінці інвестиційних проектів. Як відомо, поряд з номінальним одержувачем кредитних ресурсів до числа основних учасників інвестиційних проектів, визначальних успіх реалізації останніх, входять: спонсор (організатор) проекту, підрядчики, постачальники обладнання, експлуатуюча організація (оператор), постачальники сировини та матеріалів, покупці продукції і цілий ряд інших учасників. Більш того, по ряду схем офіційним Позичальником є ​​спеціально новостворена структура, явно має "нульової баланс" і відсутність будь-яких оборотів за рахунками.
2. Відповідно до міжнародної практики початку фінансування інвестиційних проектів обов'язково передує підготовка кваліфікованого ТЕО проекту, його технічна і фінансова експертиза з використанням міжнародної методики з обов'язковим аналізом руху потоків готівки що за різних, в т.ч. при свідомо "песимістичних" сценаріїв реалізації проекту.
3. При залученні іноземних кредитів на цілі інвестиційного фінансування для іноземного кредитора (інвестора) визначальне значення мають такі чинники як: юридичний і організаційно-правовий статус Позичальника, наявність прийнятних гарантій (від визнаних російських банків, урядові гарантії та ін), наявність необхідних висновків міжнародних аудиторів , сприятливі результати аналізу руху потоків готівки та фінансової стійкості проекту.
4. Велике значення також мають такі показники як: "кредитна історія" Позичальника, репутація і кваліфікація керівників Позичальника, "арбітражна" історія Позичальника, наявність і результати аудиторських перевірок і ін [34]
Для з'ясування позитивних і негативних аспектів вітчизняної системи оцінки кредитоспроможності позичальника необхідно розглянути досвід економічно розвинених країн в даному питанні.
Банки розвинених капіталістичних країн застосовують складну систему великої кількості показників для оцінки кредитоспроможності клієнтів. Ця система диференційована залежно від характеру Позичальника (фірма, приватна особа, вид діяльності), а також може грунтуватися як на сальдових, так і оборотних показниках звітності клієнтів.
На початку розглянемо показники кредитоспроможності, використовувані банками Сполучених Штатів Америки - найбільш економічно розвиненої країни світу. [35]
Ряд американських економістів описує систему оцінки кредитоспроможності, побудовану на сальдових показниках звітності. Американські банки використовують чотири групи основних показників:
- Ліквідності фірми;
- Оборотності капіталу;
- Залучення коштів;
- Показники прибутковості.
До першої групи належать коефіцієнт ліквідності (К л) і покриття (К покр).
Коефіцієнт ліквідності К л - співвідношення найбільш ліквідних засобів і довгострокових боргових зобов'язань. Ліквідні кошти складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості короткострокового характеру. Боргові зобов'язання складаються з заборгованості за позикою короткострокового характеру, за векселями, неоплаченим вимогам та іншим короткострокових зобов'язаннях. Коефіцієнт ліквідності прогнозує здатність Позичальника оперативно в термін погасити борг банку в найближчій перспективі на основі оцінки структури оборотного капіталу. Чим вище коефіцієнт ліквідності, тим вище кредитоспроможність. [36]
Коефіцієнт покриття До покр - співвідношення оборотного капіталу і короткострокових боргових зобов'язань. Коефіцієнт покриття - показує межа кредитування, достатність усіх видів коштів клієнта, щоб погасити борг. Якщо коефіцієнт покриття менше 1, то межі кредитування порушені, позичальникові більше не можна надавати кредит: він є некредитоспроможним.
Показники оборотності капіталу, відносяться до другої групи, відбивають якість оборотних активів і можуть використовуватися для оцінки зростання коефіцієнта покриття. Наприклад, при збільшенні значення цього коефіцієнта за рахунок зростання запасів і одночасному уповільненні їх оборотності не можна робити висновок про підвищення кредитоспроможності Позичальника.
Коефіцієнти залучення (До привл) утворюють третю групу оціночних показників. Вони розраховуються як ставлення всіх боргових зобов'язань до загальної суми активів або до основного капіталу, показують залежність фірми від позикових коштів. Чим вище коефіцієнт залучення, тим гірше кредитоспроможність Позичальника. [37]
З третьою групою показників тісно пов'язані показники четвертої групи, що характеризують прибутковість фірми. До них відносяться: частка прибутку в доходах, норма прибутку на активи, норма прибутку на акцію. Якщо зростає залежність фірми від позикових коштів, то зниження кредитоспроможності, оцінюваної на основі коефіцієнтів залучення, може компенсуватися зростанням прибутковості.
Далі розглянемо оцінку кредитоспроможності комерційними банками Франції - одній з найбільш розвинених європейських країн.
Оцінка кредитоспроможності клієнтів французькими комерційними банками включає 3 блоки:
1. Оцінка підприємства і аналіз його балансу, а також іншої звітності;
2. Оцінка кредитоспроможності клієнтів на основі методик, прийнятих окремими комерційними банками;
3. Використання для оцінки кредитоспроможності даних картотеки Банку Франції.
При оцінці підприємства банк цікавиться такими питаннями:
1. Характер діяльності підприємства і тривалість його функціонування;
2. Фактори виробництва:
· Трудові ресурси керівників, управлінців і персоналу (освіту, компетентність і вік керівника, наявність у нього наступників, частота пересування управлінців по робочих місцях, структура персоналу, показники простою, співвідношення оплати праці і доданої вартості (повинно бути в межах 70%);
· Виробничі ресурси (співвідношення амортизації і амортизуються коштів, рівень інвестицій);
· Фінансові ресурси;
· Економічне середовище (на якій стадії життєвого циклу перебуває що виходить продукція, чи є підприємство монопольним виробником, умови конкуренції, стадія розвитку ринку основний продукції підприємства, комерційна політика фірми, ступінь освоєння прийомів та способів маркетинга).
В активі балансу під час аналізу виділяються три складові частини:
· Іммобілізовані активи,
· Оборотні кошти (запаси, дебітори, інші);
· Готівка (каса, гроші на рахунку в банку, цінні папери). [38]
Пасив балансу ділиться на постійні ресурси, кредиторську заборгованість та грошову готівку (облік векселів та ін.) На основі рахунку результатів діяльності визначаються такі показники. Баланс та інші форми звітності використовуються, по-перше, для оцінки співвідношення сальдових показників і по-друге, для розрахунку коефіцієнтів кредитоспроможності на основі оборотних показників. Предметом аналізу є такі пропорції, як співвідношення довгострокової заборгованості та власних коштів, співвідношення стабільних власних ресурсів і суми активів, динаміка витрат і збитків у порівнянні з темпами зростання виробництва і т.д. Дані звітності фірми зіставляються з даними зведеного балансу, який складається на основі балансу однорідних підприємств. Одним з основних напрямків аналізу даних балансу є визначення банківського ризику.
Показники стану готівки оцінюються з урахуванням рівня розвитку підприємства, його рентабельності і якості потреби в оборотних коштах. Остання вивчається на основі показників швидкості обороту залишків сировини і готової продукції на складі, а також термінів розрахунків з постачальниками.
В якості одного з варіантів приватної методики оцінки кредитоспроможності клієнта комерційним банком можна навести методику банку Credit Lione. Ця методика являє собою систему оцінки, побудовану на 5 коефіцієнти:
(1.1.) *
(1.2.)
(1.3.)
(1.4.)
(1.5.)
* Джерело: Жуков Є.Ф. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / під ред-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 507 с.
Кожен з показників оцінюється в межах чотирьох балів, визначається загальний підсумок в балах. Сума балів визначає рівень кредитоспроможності клієнта. [39]
Враховуються також і дані картотеки банку Франції. Ця картотека має чотири розділи У першому підприємства поділяються на 10 груп залежно від розміру активу балансу. Кожній групі присвоюються літери від А до К. Другий розділ є розділом кредитної котирування, виражає довіру, яке може бути допущено стосовно підприємств. Ця котирування грунтується на вивченні фінансової ситуації та рентабельності, а також на оцінці керівників, власників капіталів і підприємств, з якими клієнт має тісні комерційні зв'язки. Кредитна котирування ділить підприємства на 7 груп, яким присвоюються шифри від 0 до 6. [40]
Третій розділ класифікує підприємства з їх платоспроможності. Банк Франції фіксує всі випадки неплатежів і залежно від цього поділяє клієнтів комерційних банків на три групи, яким присвоюються шифри 7, 8 або 9. Шифр 7 означає пунктуальність в платежах, відсутність реальних труднощів у грошових коштах протягом року. Шифр 8 дається при тимчасових утрудненнях, пов'язаних з наявністю грошових коштів, які не ставлять під серйозну загрозу платоспроможність підприємства. Шифр 9 означає, що платоспроможність підприємства сильно скомпрометована.
Четвертий розділ картотеки ділить всіх клієнтів на дві групи: підприємства, векселі та цінні папери яких можуть бути переучтени чи ні в Банку Франції.
Таким чином, існуючі методики оцінки кредитоспроможності позичальника комерційними банками економічно розвинених країн мають позитивні аспекти. Їх часткове застосування може дати позитивні результати. Російським комерційним банкам варто звернути увагу на вищевказані методики та активно застосовувати їх на практиці, зокрема:
- Аналіз фінансових коефіцієнтів за методикою банків США дозволяє більш повно оцінити фінансовий стан потенційного позичальника з точки зору зовнішнього користувача інформації;
- Оцінка кредитоспроможності позичальника за методикою банків Франції дає уявлення про показники, що не піддаються кількісному вимірюванню, але мають важливе значення для кредитного інспектора комерційного банку.
Зважаючи на зацікавленість банку в просуванні послуг кредитування, а також у своєчасності повернення позички - доцільно рекомендувати позичальнику, як поліпшити свій фінансовий стан з метою підвищення його кредитоспроможності.
Банки повинні отримати відповідь на питання про платоспроможність підприємства, тобто про готовність повертати позикові кошти в строк. За рахунок чого підприємство буде повертати борги, у тому числі кредит, якщо воно отримає цей кредит в банку?
Кошти для погашення боргів - це, перш за все, гроші на рахунках підприємства.
Потенційним засобом для погашення боргів є дебіторська заборгованість, яка при нормальному кругообігу засобів повинна бути повернена підприємству.
Засобом для погашення боргів можуть служити також наявні у підприємства запаси товарно-матеріальних цінностей. При їх реалізації підприємство отримає грошові кошти.
Іншими словами, теоретично погашення заборгованості забезпечується всіма оборотними коштами підприємства. Точно також теоретично можна було б припустити, що якщо у підприємства оборотні кошти перевищують суму заборгованості, то воно готове до погашення боргів, тобто платоспроможне. Однак, якщо підприємство справді спрямує всі оборотні кошти на погашення боргів, то в той же момент припиняється його виробнича діяльність, т.к. із засобів виробництва в нього залишаться тільки основні засоби, а грошей на придбання матеріальних оборотних коштів немає - вони цілком пішли на виплату заборгованості.
Тому платоспроможним можна вважати підприємство, у якого сума оборотних коштів значно перевищує розмір заборгованості.
Платоспроможність - Це готовність підприємства погасити борги у разі одночасного пред'явлення вимоги про платежі з боку всіх кредиторів підприємства. Ясно, що мова йде лише про короткострокових позикових коштах, по довгострокових термін повернення відомий заздалегідь і не відноситься до даного періоду. [41]
Платоспроможність - це наявність у підприємства коштів, достатніх для сплати боргів за всіма короткостроковими зобов'язаннями і одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва і реалізації продукції.
Показник, що характеризує рівень платоспроможності, це ставлення ліквідних оборотних коштів до суми короткострокової заборгованості. Ліквідні оборотні кошти включають дані 2 і 3 розділів активу балансу підприємства за вирахуванням витрат майбутніх періодів та інші активів, тому що кошти за цими двома статтями не можуть бути перетворені в гроші для погашення боргів.
У фінансовій теорії існують приблизні нормативи для цього показника, який називається загальний коефіцієнт покриття.
У 1990-91 рр.. вважалося, що він не повинен бути нижче 2 ¸ 2,5. В даний час в умовах нестабільності в економіці його мінімальна величина оцінюється вище - 3 ¸ 4. [42]
Однак саме нестабільність унеможливлює будь-яке нормування цього показника взагалі. Він повинен оцінюватися для кожного конкретного підприємства, за його балансовими даними. Для такої оцінки треба визначити, скільки оборотних коштів має залишитися у розпорядженні підприємства після погашення поточних боргових зобов'язань на інші потреби - безперебійне ведення виробничого процесу, погашення довгострокових зобов'язань і т.п. Крім того, слід врахувати, що при визначенні загального коефіцієнта покриття бралася до уваги джерела погашення короткострокових зобов'язань вся дебіторська заборгованість. Але серед дебіторів є і неплатоспроможні покупці і замовники, які з різних причин не оплатять продукцію цього підприємства. Всі ці обставини і визначають, наскільки має бути вище одиниці показник загального коефіцієнта покриття.
Якщо формалізувати сказане, то загальний коефіцієнт покриття буде дорівнює:
К = (К р + М п + Д б) / К р = 1 + (М п + Д б) / К р, (1.6.) *
* Джерело: Жуков Є.Ф. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / під ред-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 507 с.
 
де К - загальний коефіцієнт покриття; М п - матеріальні ресурси, необхідні для безперебійного ведення виробничого процесу; Д б - безнадійна дебіторська заборгованість; К р - величина короткострокової заборгованості всіх видів.
У результаті проведеного дослідження, можна зробити висновки:
кредитна політика комерційного банку являє собою систему грошово-кредитних заходів, що проводяться банком для досягнення певних фінансових результатів, і є одним з елементів банківської політики;
кредитна політика нерозривно пов'язана з кредитним ризиком, який є головним чинником у визначенні кредитоспроможності позичальника.
Для більш об'єктивного аналізу порівняємо й проаналізуємо кредитні політики різних банків. Це допоможе довести нам ефективна чи ні методика оцінки кредитоспроможності позичальника.

РОЗДІЛ 2. Аналіз кредитоспроможності клієнта БАНКУ

2.1. Порівняльний аналіз кредитної політики ЗАТ КБ «Пятигорск» і ВАТ «Ставропольпромстройбанка»


Перш ніж говорити про ефективність методики оцінки кредитоспроможності клієнта, необхідно оцінити ефективність кредитної політики ЗАТ КБ «Пятигорск». Для цього порівняємо кредитну політику досліджуваного банку з кредитною політикою ВАТ «Ставропольпромстройбанка».
Банк ЗАТ КБ «Пятигорск» почав свою діяльність в 40-і роки минулого століття. Спочатку мав назву Житлосоцбанку і тільки набагато пізніше був перейменований. Майже за сімдесятирічну історію кілька разів змінювалася організаційно-правова форма установи, а, отже, його цілі і завдання. Значно розширилися функції банку після переходу російської економіки на ринкові форми господарювання. Перш за все, це виражається в збільшенні кількості надаються банком.
У 1990 р. Житлосоцбанку б перетворений в закрите акціонерне товариство комерційний банк «Пятигорск».
Найбільш великі клієнти на даний момент:
· КМВ «Госпторг»
· Опторг
· Кавказторг
· П'ятигорськ Торгтехніка.
Колишні клієнти: П'ятигорський Хлібокомбінат, ВАТ «Холод», П'ятигорський М'ясокомбінат.
Структура управління ЗАТ КБ «Пятигорск» знаходиться в Додатку до дипломної роботи.
Банк має генеральну банківську ліцензію та пропонує своїм клієнтам наступні види банківських послуг:
1. Відкриття та обслуговування рахунків у національній та іноземних валютах;
2. Виконання міжнародних розрахунків у формі документарних акредитивів, інкасо та переказів;
3. Відкриття та ведення кореспондентських рахунків "Ностро" і "Лоро" у національній та іноземних валютах;
4. Надання послуг з розміщення коштів в іноземних банках, виконання всіх видів конверсійних і депозитних операцій на міжнародних валютних ринках з використанням системи "Рейтер Дилінг";
5. Залучення за дорученням Уряду коштів на міжнародних кредитних ринках й обслуговування міжнародних кредитних ліній;
6. Надання коротко-, середньо-і довгострокових кредитів у національній та іноземних валютах;
7. Виконання операцій в іноземних валютах на внутрішньому валютному ринку за дорученням банків: підприємств і фізичних осіб:
- Представництво інтересів клієнтів на валютних біржах;
- Купівля-продаж іноземної валюти на валютних біржах;
- Інкасація валютної виручки торговельних організацій;
- Купівля-продаж готівкової іноземної валюти через мережу обмінних пунктів;
- Конверсійні операції з готівковою іноземною валютою;
- Виплата і інкасація іменних і дорожніх чеків;
- Виплата клієнтам готівкової валюти на відрядні витрати;
8. Залучення коштів у національній та іноземних валютах на депозит до запитання і строкові вклади від фізичних та юридичних осіб;
9. Прийняття та надання забезпечення для платіжних договорів за дорученням своїх клієнтів;
10. Надання банківських гарантій в національній та іноземних валютах;
11. Проектне фінансування.
Кредитна політика комерційного банку - це комплекс заходів банку, мета яких - підвищення прибутковості кредитних операцій і зниження кредитного ризику.
При формуванні кредитної політики банк «Пятигорск» враховує ряд об'єктивних і суб'єктивних чинників (Див.: Табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Фактори, що визначають Кредитну політику банку *
Макроекономічні
Загальний стан економіки країни
Грошово-кредитна політика Банку Росії Фінансова політика Уряду Росії
Регіональні та галузеві
Стан економіки в регіонах та галузях, що обслуговуються банком Склад клієнтів, їх потреба в кредиті Наявність банків-конкурентів
Внутрішньобанківські
Величина власних засобів (капіталу) банку
Структура пасивів Здібності і досвід персоналу
* Джерело: Жарковський Є.П., Арендс І.О. Банківська справа: Курс лекцій. - М.: Омега-Л. - 2003. - С.272.
Кредитна політика банку визначає стандарти, параметри і процедури, якими керуються банківські працівники у своїй діяльності щодо надання, оформлення кредитів та управління ними. Кредитна політика зазвичай оформляється у вигляді письмово зафіксованого документа, який включає в себе положення, що регламентують попередню роботу з видачі кредиту, а також процес кредитування. У досліджуваному банку немає документа «Кредитна політика», сама кредитна політика складається з ряду документів, що формують діяльність банку - Інструкція про кредитування юридичних осіб ЗАТ КБ «Пятигорск», Основні напрями грошово-кредитної політики та управління ліквідністю ЗАТ КБ «Пятигорск» на рік і інші документи. З цих документів і складається загальне уявлення про кредитну політику банку.
Кредитна політика банку заснована на загальнодоступності кредитних ресурсів підприємств усіх форм власності при максимальному забезпеченні інтересів банку щодо повернення кредитів. Враховуючи місце, яке займає кредитна діяльність у формуванні прибутку (близько 47% від чистого прибутку), банк постійно приділяє їй першочергову увагу, визначаючи пріоритети діяльності. Підхід банку до кредитної політики орієнтований на досягнення найбільшої ефективності з одночасним підтриманням рівня ризику. Це досягається за рахунок ретельного вивчення фінансового стану позичальника, глибокого знання ринку і прогнозування тенденцій його розвитку. [43]
Оцінка кредитоспроможності позичальника є найбільш важливим питанням кредитної політики банку. Від її правильної організації залежить успіх реалізації кредитної політики.
Правління банку і Кредитний комітет визначають основні напрями кредитної політики банку, а саме:
- Поточні пріоритетні напрями в кредитуванні з урахуванням кредитних ризиків у різних галузях народного господарства;
- Структуру кредитного портфеля банку (за термінами, відсотками, категоріями);
- Ліміти обсягів кредитування на одного позичальника;
- Методику оцінки фінансового стану і кредитоспроможності Позичальника з урахуванням специфіки;
- Методику визначення категорії кредиту.
Надання кредитів виконується виключно на комерційній основі при виконанні наступних умов:
- Кредити надаються позичальнику в безготівковій формі шляхом оплати розрахунково-грошових документів з позичкового рахунку;
- Кредит надається тільки для цільового кредитування конкретного проекту чи господарської операції, техніко-економічна експертиза яких свідчить про їх достатньої прибутковості з урахуванням економічної кон'юнктури і ризиків у конкретній галузі народного господарства, тенденцій розвитку ринку;
- Сума наданого кредиту знаходиться в межах ліміту, встановленого для відділення банку, за умови наявності вільних кредитних ресурсів і дотримання нормативів ліквідності його балансу;
- Надання відділеннями банку кредитів, що перевищують установлений ліміт, проводиться з дозволу Кредитного комітету банку шляхом попереднього розгляду повного пакету документів по кредиту;
- Проводиться банком всебічний комплексний аналіз має на меті переконатися у кредитоспроможності, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності Позичальника;
- Кредитуватися можуть тільки передбачені Статутом Позичальника види діяльності;
- Кредит має бути забезпечений заставою майна, що належить Позичальнику на яке, відповідно до чинного законодавства, може бути направлено стягнення, або іншими видами забезпечення вживаними в банківській практиці;
- Кредит передбачає безумовне дотримання принципів терміновості, платності, зворотності і цільової спрямованості;
- Кредит, як правило, може бути виданий тільки після повного погашення Позичальником заборгованості за попереднім кредитом;
- Забороняється надання кредитів на покриття збитків господарської діяльності Позичальника, формування і збільшення статутних фондів комерційних банків та інших господарських товариств, а також на оплату Позичальником відсотків за кредитами. [44]
Під час оформлення кредиту особлива увага звертається на умови платежу за імпортним контрактом. Перевага надається акредитивній формі розрахунків. Передоплата за рахунок кредитних засобів забороняється.
Одним з найважливіших етапів кредитування в банку є аналіз кредитоспроможності Позичальника.
Для аналізу фінансового стану Позичальника використовуються дані його балансу (форма 1), звіту про фінансовий стан (форма 2) та інші дані.
Всі оборотні активи сучасного підприємства в нашій країні можна розділити на три класи / 12 /:
- Грошові кошти (I);
- Легко реалізовані вимоги (II);
- Легко реалізовані запаси товарно-матеріальних цінностей (III). [45]
У межах нормативних обмежень, встановлених Банком Росії, КБ самостійно визначає коло майбутніх позичальників, види кредитів, формує позичковий портфель і встановлює процентні ставки виходячи з міркувань вигідності. Підвищення прибутковості кредитних операцій та зниження ризику за ним - дві протилежні цілі. Як і у всіх сферах фінансової діяльності, де найбільші доходи інвесторам приносять операції з підвищеним ризиком, підвищений відсоток за кредит є «платою за ризик» у банківській справі. При формуванні позичкового портфеля банк має дотримуватися загального для всіх інвесторів принципу - поєднувати високодохідні і досить ризиковані вкладення з менш ризикованими напрямами кредитування (Див.: Табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Елементи кредитної політики *
Етапи кредитування
Регламентовані параметри і процедури
Попередня робота
з надання кредитів
· Склад майбутніх позичальників
· Види кредитування
· Кількісні процедури кредитування
· Стандарти оцінки кредитоспроможності позичальників
· Стандарти оцінки позик
· Процентні ставки
· Методи забезпечення повернення кредиту
· Контроль за дотриманням процедури підготовки видачі кредиту
Оформлення кредиту
· Форми документів
· Технологічна процедура видачі кредиту
· Контроль за правильністю оформлення кредиту
Управління кредитом
· Порядок управління кредитним портфелем
· Контроль за виконанням кредитних договорів
· Умови продовження або поновлення прострочених кредитів
· Порядок покриття збитків
· Контроль за управлінням кредитом
* Джерело: Лаврушин О.І. Банківська справа. - М.: Прогрес. - 1998. - С.220.
Одним з обов'язкових умов зниження кредитного ризику є диверсифікація позичкового портфеля. Правила диверсифікації передбачають: видавати позички різним підприємствам з різних галузей економіки меншими сумами на більш короткий термін і більшій кількості позичальників. Як додаткову умову зниження ризику повинна застосовуватися диверсифікація забезпечення повернення кредитів на основі поєднання різних способів забезпечення повернення позичок - застави, гарантій, поруки, страхування. Дотримання цих правил дозволять компенсувати можливі втрати по одним кредитним угодам вигодами від інших.
Кредитний портфель банку служить головним джерелом його доходів і одночасно - головним джерелом ризику при розміщенні активів. Від структури і якості кредитного портфеля в значній мірі залежить стійкість банку, його репутація, фінансові результати. Кредитні працівники та вищі службовці уважно аналізують склад портфеля з метою виявлення надмірної концентрації кредитів у певних галузях чи в окремих позичальників, а також проблемних позичок, що потребують втручання з боку банку. [46]
Метою кредитного моніторингу є контроль за якістю кредитного портфеля, проведення незалежної експертизи, своєчасне виявлення відхилень від прийнятих стандартів і цілей кредитної політики банку.
Контроль за ходом погашення позички і виплатою відсотків по ній служить важливим етапом всього процесу кредитування. Він полягає в періодичному аналізі кредитного досьє позичальника, перегляді кредитного портфеля банку, оцінки стану позик і проведення аудиторських перевірок.
Для цієї мети в ЗАТ КБ «Пятигорск» ведеться кредитний архів, який є базою кредитного моніторингу. Там зосереджена вся необхідна документація - фінансові звіти, листування, аналітичні огляди кредитоспроможності, заставні документи і т.д.
У силу специфіки положення державного банку, а також історичних передумов, програма контролю над кредитним портфелем залежить від його спеціалізації і прийнятих методів оцінки кредитоспроможності позичальника. Видаючи багато позик підприємствам в галузях, що переживають спад виробництва, банк проводить систематичну перевірку справ своїх позичальників кожні 2-3 місяці.
Застосовується також диференційований підхід: найнадійніші кредити піддаються перевірці один раз на рік, тоді як проблемні позички вимагають постійного аналізу та контролю. Проводиться постійний контроль за великими позиками та періодичний - за позиками нижче певної величини.
Перевірка позики полягає в повторному аналізі фінансових звітів, відвідання підприємства позичальника, перевірка документації, забезпечення і т.д. При контрольній перевірці знову розглядається питання про відповідність даної позики цілям і установкам кредитної політики банку, аналізується кредитоспроможність і фінансовий стан клієнта, рентабельність операції і т.д.
В ході чергової контрольної перевірки банк «Пятигорск» при сваівает позиках рейт н г, що представляє підсумкову оцінку кредиту по ряду параметрів. При цьому позиках присвоюється номер (1, 2, 3, 4 , 5), який відповідає одній з категорій - "Найвища якість", "Задовільно", "Маржинальна позика "," Критична позика "," Збиткова позика, що підлягає списанню ". Класифікація позичок за рейтингом дозволяє банку контролювати склад кредитного портфеля. У разі зростання "Критичних позик", з'ясовуються причини погіршення портфеля і вживаються заходи до виправлення становища. Якщо зростання критичних позичок пов'язаний з позичальниками в певній галузі господарства або з певним видом кредиту, видача цих позик скорочується. На основі перевірки дається оцінка роботи окремих кредитних інспекторів та підрозділів банку. [47]
Аудиторська перевірка позик провадиться управлінням внутрішнього аудиту, підвідомчим Правлінню банку. Ця перевірка аналогічна контролю кредитного портфеля, але вона, як правило, здійснюється негласно працівниками незалежного управління, не пов'язаного з управлінням кредитних операцій.
Аудиторський контроль має на меті відповісти на наступні питання:
- Який стан кредитних архівів банку, чи проводиться їх оновлення;
- Здійснює керівництво і рядові співробітники управління кредитних операцій регулярне обстеження портфеля позик;
- Чи правильно визначений рейтинг;
- Чи відповідає робота управління кредитних операцій письмовою меморандуму про кредитну політику;
- Яке загальний якість банківського портфеля;
- Чи достатні резервні фонди банку для покриття збитків за безнадійними позиками. [48]
Результати аудиторської перевірки відображаються в спеціальному звіті, який представляється Правлінню банку, кредитному комітету банку, керівникам структурних підрозділів банку і старшим кредитним інспекторам. У звіті дається оцінка якості всього кредитного портфеля на момент перевірки і характеристика ефективності роботи управління кредитних операцій і кредитних відділів структурних підрозділів банку. Крім того, аудитори дають свої рекомендації щодо поліпшення роботи і зміни сформованих методів і форм кредитування в банку.
Таким чином, здійснюваний в банку кредитний моніторинг є потужним інструментом реалізації кредитної політики банку.
Розглянувши методи реалізації кредитної політики банку «Пятигорск», слід зазначити, що, незважаючи на те, що в банку чітко організована і налагоджена робота з управління кредитними ризиками, вона безперервно вдосконалюється і оновлюється.
Кредитний портфель банку складається з кредитів, що надані різним компаніям, підприємствам і організаціям (Cм.: Табл. 2.3).
Склад кредитного портфеля банку наведено в таблиці 2.4. Банк отримав кредитну лінію від Світового Банку в рамках Проекту розвитку експорту Світового Банку. Кредитна лінія, надана Банку, і позики, які надаються Банком за цією лінією, дено-замінований в доларах США. Банк несе кредитні ризики, пов'язані з цими позиками.
Таблиця 2.3
Кредити та аванси клієнтам за 2000 -2002 року *

2000
2001
2002
Юридичні особи
2,206,160
2,785,100
3,282,480
в т.ч. промисловість
2,960
6,000
0
торгівля і заг. харчування
1,943,100
2,563,600
3,248,480
інші галузі
260,100
181,500
34,000
Фізичні особи
25,500
157,650
154,150
Транспорт і зв'язок
0
4,000
0
Видано всього:
2,231,660
2,942,750
3,436,630
Таблиця 2.4
Структура кредитного портфеля за бачимо кредитів **
Види кредитів
2000
2001
Звичайні комерційні кредити
1,450,670
1,046,821
Кредитні лінії Світового банку
156,231
158,655
Кредити за міжнародним програмам
9,640
9,660
Разом:
1,616,541
1,215,136
Мінус резерв під можливі збитки за наданими кредитами
(480,233)
(447,416)
Кредити та аванси клієнтам, нетто
1,136,308
767,720
* Джерело: Зворотний відомість за рахунками банку за 2000-2002 рр..
** Джерело: Зворотний відомість за рахунками банку за 2000-2001 рр..
Дуже велику роль у діяльності банку є планування. Основні дані планування відображені у кредитній політиці, такі як, планування доходів за видами (Див.: Табл. 2.5), і їх можна представити в наступному вигляді: (Див.: Табл. 2.5).
\ S
Рис. 2.1. Структура кредитного портфеля за бачимо кредитів *
* Джерело: Таблиця 2.4 Структура кредитного портфеля за бачимо кредитів
Таблиця 2.5
Планування доходів ЗАТ КБ «Пятигорск» *
Види доходів
Плановані доходи на 2002р.
Фактичні доходи на 2002 р.
Різниця
позичкові операції
10520
10662
+142
валютні операції
708
698
-10
касове обслуговування
1280
1450
+170
інкасація
5620
5576
-44
інші послуги
1290
1364
+74
РАЗОМ
19418
19750
+332
* Джерело: Бізнес-план ЗАТ КБ П'ятигорськ »на 2002р.
Планові показники для більшої наочності можна представити у вигляді діаграми (Див.: Рис. 2.2.).
Говорячи про ефективність діяльності банку, необхідно порівняти кредитну політику ЗАТ КБ «Пятигорск» і ВАТ «Ставропольпромстройбанк». У цілому, великих відмінностей не спостерігається, обидва банки спрямовують свою діяльність на збільшення доходів, на розвиток, збільшують кількість клієнтів.
\ S Рис. 2.2. Плановані доходи за видами *
* Джерело: Таблиця 2.5 Планування доходів ЗАТ КБ «Пятигорск»
Кредитна політика Ставропольпромстройбанка зорієнтована на максимальне задоволення потреб клієнтів і зниження кредитного ризику. Здійснює кредитування юридичних і фізичних осіб, що знаходяться на розрахунково-касове обслуговування. Термін кредитування визначається в індивідуальному порядку в залежності від цілей використання кредитних ресурсів, а також специфіки наданого забезпечення.
У 2002 році банк значно збільшив і диверсифікував свій кредитний портфель, в тому числі шляхом впровадження нових видів кредитування малого і середнього бізнесу. При цьому банк прагнув до підтримання високої якості свого кредитного портфеля шляхом розвитку і підвищення ефективності кредитної політики і процедур.
Характер існуючих кредитних вкладень відображає пріоритети Ставропольпромстройбанка - орієнтацію на підприємства реального сектору економіки. Зростання кредитів підприємствам реального сектора економіки в 2002 році зажадав від банку оперативного перегляду кредитної політики в частині збільшення термінів кредитування.
У банку значно посилені процедури, відповідно до яких вироблене кредитування спирається на аналіз фінансового стану і менеджменту як самого позичальника, так і його основних контрагентів, перспектив його бізнесу, а також забезпечення кредитів. За рахунок цих заходів знижується частка прострочених кредитів. Залежно від особливостей ведення позичальником господарської діяльності для нього визначається оптимальний вид кредитного продукту, розробляються спеціалізовані види кредитування.
Кредитний портфель Ставропольпромстройбанка представлений в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6
Кредитний портфель ВАТ «Ставропольпромстройбанка» *
Всього
50,000,000
Фізичні особи
20,000,000
Юридичні особи
30,000,000
в тому числі,
виробництво
50%
з нього,
промисловість

20%
будівництво
70%
с / г підприємства
10
* Джерело: Оборотна відомість по рахунках ВАТ «Ставропольпромстройбанка»
При порівнянні цих показників видно, що кредитна політика банку «Пятигорск» спрямована на ведення справ з юридичними особами, так як частка кредитів для фізичних осіб мала, в порівнянні із загальною сумою кредитного портфеля. Тоді як в іншому банку не робиться пріоритетів на організації. Фактичне відокремлення кредитного портфеля показує, що практично половина коштів банку йде на кредитування фізичних осіб.
Крім того, у «Ставропольпромстройбанка» набагато більше видів операцій, особливо з фізичними особами, це дає великий приплив готівки, що сприяє збільшенню доходів банку. У банку «Пятигорск» переважають короткострокові кредити, а в іншому банку термін кредиту від 3 місяців і до 3 років.
У цілому, можна зробити наступні висновки при порівнянні кредитних політик банків: кредитна політика банку «Пятигорск» спрямована на стабільне протягом десятиліть і стабільний дохід від вже наявних видів діяльності, тут йде тільки розширення кола клієнтів, тоді як кредитна політика «Ставропольпромстройбанка» ведеться за шляху збільшення не тільки клієнтів по вже наявних видів діяльності, але і по введенню все нових видів кредитування і надання послуг. У цілому, кредитна політика досліджуваного банку ефективна і дає позитивні результати. В якості прикладу розглянемо ситуацію з отримання кредиту.

2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника

Кредитоспроможність клієнта комерційного банку - здатність позичальника повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями (основним боргом та відсотками).
Кредитоспроможність позичальника на відміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за минулий період чи на будь-яку дату, а прогнозує здатність до погашення боргу на найближчу перспективу. Ступінь неплатоспроможності в минулому є одним з формальних показників, на які спираються в оцінці кредитоспроможності клієнта. Якщо позичальник має прострочену заборгованість, але його баланс ліквідний, а також достатній розмір власного капіталу, то разова затримка платежів банку в минулому не є підставою для висновку про некредитоспроможності клієнта. Кредитоспроможні клієнти не допускають тривалих неплатежів банку, постачальникам, бюджету. [49]
Рівень кредитоспроможності клієнта свідчить про ступінь індивідуального (приватного) ризику банку, пов'язаного з видачею конкретної позики конкретному позичальникові.
Методика оцінки доцільності надання банківського кредиту розроблена для визначення банками платоспроможності підприємств, які наділяються позиковими засобами, оцінки допустимих розмірів кредитів і термінів їх погашення. Дана методика прийнята майже у всіх комерційних банках Росії, котрі займаються кредитуванням підприємств і організацій.
При вивченні кредитоспроможності позичальника основною метою є оцінка здатності і готовності позичальника повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
Поняття «кредитоспроможність» включає в себе:
- Юридичний статус позичальника;
- Його репутацію;
- Економічну спроможність.
Отже, при виборі клієнта (позичальника) необхідно встановити його юридичний статус, оцінити репутацію позичальника по відношенню до своїх зобов'язань у минулому і зробити аналіз економічної спроможності.
Таким чином, кредитоспроможність позичальника прогнозує його платоспроможність на найближчу перспективу. Оцінюється вона за системі показників, які відображають розміщення і джерела оборотних засобів, результати господарсько-фінансової діяльності позичальника. Залежно від динаміки показників кредитоспроможності підприємства діляться на групи: підприємства першого класу, другого класу, третього класу, що має нестійке фінансове становище і некредитоспроможним підприємства.
При вивченні кредитоспроможності позичальника основною метою є оцінка здатності і готовності позичальника повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
Поняття «кредитоспроможність» включає в себе:
- Юридичний статус позичальника;
- Його репутацію;
- Економічну спроможність. [50]
Таким чином, кредитоспроможність позичальника прогнозує його платоспроможність на найближчу перспективу. Оцінюється вона за системі показників, які відображають розміщення і джерела оборотних засобів, результати господарсько-фінансової діяльності позичальника. Залежно від динаміки показників кредитоспроможності підприємства діляться на групи: підприємства першого класу, другого класу, третього класу, що має нестійке фінансове становище і некредитоспроможним підприємства.
Аналіз даних про позичальника спирається на великий комплект різнопланових документів.
Для отримання кредиту позичальник надає Банку наступні документи;
1. Заява в довільній формі (із зазначенням суми, цілі кредиту, терміну і форми забезпечення, а також юридичного та поштової адреси позичальника, телефонів керівників та прізвища, і посади представника позичальника, якому відповідно до доручення надано право подання документів і ведення переговорів з питань надання кредиту).
2. Документи, що підтверджують право власності позичальника:
а) нотаріально засвідчену копію Статуту, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку;
б) нотаріально засвідчену копію установчого договору (якщо законодавством передбачено його складання);
в) картку із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, засвідчену нотаріально;
г) свідоцтво про реєстрацію або нотаріально засвідчену копію його;
д) дозвіл на заняття окремими видами діяльності (ліцензію).
3. Довідки з ДПІ та відділення Пенсійного фонду РФ про намір відкрити позичковий рахунок (після прийняття банком рішення про надання кредиту).
4. Фінансові документи:
а) річний звіт за останній фінансовий рік, складений відповідно до вимог Мінфіну РФ, з відміткою ДПІ про прийняття, що включає: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки - ф.2, пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки - ф .3,4,5, пояснювальну записку;
б) аудиторський висновок за результатами обов'язкового за законодавством РФ аудиту річної бухгалтерської звітності за останній фінансовий рік;
в) бухгалтерський звіт за останній квартал з відміткою ДПІ про прийняття, що включає: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки - ф.2;
г) бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки за останній звітний місяць;
д) суми залишків на позабалансових рахунках за отриманими і виданими забезпеченням на звітні дати за останні місяць і квартал, а також на дату подання заяви;
е) розшифровки кредиторської та дебіторської заборгованості до представлених балансам із зазначенням найменувань кредиторів та боржників і дат виникнення заборгованості;
ж) розшифровки заборгованості за кредитами банків до представлених балансам і на дату подання заяви із зазначенням кредиторів, суми заборгованості, дати отримання кредиту, дати погашення, процентної ставки, періодичності погашення, суми прострочених відсотків;
з) розшифровки короткострокових фінансових вкладень до представлених балансам;
і) довідки про залишки на розрахункових і валютних рахунках позичальника і наявності претензій до рахунків;
к) виписки банків по розрахунковим і валютним рахунками за останні 6 місяців. [51]
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стройтехцентр» зареєстровано 11.02.1993, реєстраційний № 217-Р (Свідоцтво № 783 РНП від 30.10.1998)
Форма власності - приватна. Основним видом діяльності підприємства є оптова та роздрібна торгівля.
Загальна кількість працівників ТОВ «Стройтехцентр» становить 28 осіб, у тому числі:
- Керівного складу 5 чол.,
- Службовців 23 чол.
Державні замовлення, частка державного фінансування і заборгованість держави перед ТОВ «Стройтехцентр» відсутні.
Основними видами діяльності товариства є:
· Закуп, доставка, зберігання, оптова, роздрібна і виїзна реалізація готових лікарських форм заводського виготовлення, предметів медичного призначення та парфумерії;
· Організація всіх видів торгівлі з відкриттям власних підприємств торгівлі та громадського харчування;
· Будівельні та ремонтні роботи;
· Інші види діяльності. [52]
ТОВ «Стройтехцентр» є клієнтом банку, раніше неодноразово кредитувалося в даному банку, прострочень по сплаті відсотків і погашення кредитів не було.
ТОВ «Стройтехцентр» звернулося до ЗАТ КБ «Пятигорск» з клопотанням про отримання кредиту в сумі 200 тис. рублів, строком на 1 місяць для збільшення обсягів закупівлі готових лікарських форм.
Грошові кошти, отримані в банку ТОВ «Стройтехцентр» планує направити на поповнення оборотних коштів.
Середньомісячний оборот за 2002 р. склав - 336,3 тис. руб. Розмір надходжень на р / р підприємства відрізняється стабільністю. Більше 90% надходжень на р / р підприємства складає торгова виручка.
Найважливішим джерелом інформації про стан справ перспективного позичальника служать його фінансові звіти, кошториси, дані про прибутки та збитки. Банки використовують ці матеріали не тільки для визначення обгрунтованості заявки на кредит з точки зору потреби фірми в додаткових грошових ресурсах, а й з урахуванням перспектив розвитку фірми в майбутньому, отримання нею прибутку і ступеня ймовірності неплатежу за позикою.
При порівняльному аналізі балансу фірми за досліджуваний рік насамперед відзначаються такі особливості в динаміці операцій компанії (Див.: Табл. 2.7):
1. Основні статті активу - розрахунковий рахунок, товарні запаси або основні засоби. Висока питома вага цих статей зазвичай характерний для таких підприємств, і в цьому відношенні баланс фірми не є незвичайним.
Таблиця 2.7
Агрегований баланс ТОВ «Стройтехцентр» *
Стаття балансу
На початок
періоду
тис. руб.
На кінець
періоду
тис. руб.
Актив


Каса
0,4
6,7
Розрахунковий рахунок
40,6
24,7
Дебітори
14,8
0
Запаси
783,0
1000,4
Оборотний капітал (всього)
838,8
1031,8
Основні засоби (сальдо)
15,9
13,0
Інші
8,2
5,4
Основні засоби - всього
24,1
18,4
Усього активів
862,9
1043,7
Пасив


Рахунки до оплати банкам
60,0
313,9
Інші кредитори
677,4
540,4
Заборгованість поточного року по податках
16,0
18,2
Короткострокові зобов'язання - всього
753,4
872,5
Зобов'язання - всього
109,5
171,2
Капітал (привілейовані акції)
0,0
0,0
Капітал (прості акції)
8,4
8,4
Нерозподілений прибуток
99,0
160,7
* Джерело: Баланс ТОВ «Стройтехцентр» на 01.10.02.
2. Дебіторська заборгованість збільшилася за три роки з 282,1 до 629,6 тис. дол, тобто в 2,2 рази. У чому причина такого зростання? Зосереджені ці неоплачені рахунки у якогось одного покупця і чи не є ця заборгованість безнадійно простроченої? Чи зростає дебіторська заборгованість більш швидкими темпами, ніж сума продажів і якщо так, то пов'язано це зі зміною умов кредиту або з погіршенням якості клієнтури компанії?
3. Товарні запаси фірми зросли приблизно в 2,5 рази. Чому? Який склад запасів? Це сировина, яка може послужити забезпеченням позики в банку, або готова продукція, яка не продана і тому не представляє інтересу?
4. Основні кошти зросли втричі - з 319 тис. дол до 1184 тис. дол У чому причина? Який склад засобів - будівлі, устаткування? Яке обладнання було куплено? Якщо воно придбане для розширення виробництва, то яка ймовірність, що попит на продукцію компанії буде рости? Якщо обладнання потрібно для забезпечення одного проекту, чому компанія не взяла його в оренду?
5. Рахунки до оплати в пасиві балансу (кредиторська заборгованість) також зросли. Цього слід було очікувати, тому що приріст запасів зазвичай покривається комерційним кредитом. У зв'язку з цим цікаво, чи з'явилися в компанії нові постачальники і які умови погашення кредиту. Довгостроковий борг компанії різко збільшився в 1989 р. (з О до 810 тис. дол.) Яка структура боргу, відсотки за позиками? Чи є ставки відсотка фіксованими або змінними?
6. У відношенні акціонерного капіталу також виникають питання. Яка частина власного капіталу була використана для купівлі обладнання в 1989 р.? Чому велика частина прибутку відраховується в резерв, а не виплачується акціонерам?
Працівник банку зіставить сильні сторони компанії (широке використання комерційного кредиту, зростання короткострокових активів темпом, відповідним зростання короткострокових зобов'язань) з її слабкостями (швидке збільшення заборгованості) і поставить питання про якість її активів. Цю проблему він вирішить з допомогою аналізу коефіцієнтів. [53]
Але перш цього необхідно оцінити також дані звіту про доходи та витрати компанії.
При вивченні кредитоспроможності фірми важливе значення надається аналізу коефіцієнтів, які характеризують співвідношення різних статей балансу, і динаміку цих показників. Це важливі джерела інформації і прогнозів з приводу стану справ фірми і ризику, пов'язаного з видачею їй кредиту. [54]
Таблиця 2.8
Динаміка дебіторської заборгованості *

На початок періоду
На кінець періоду
Зміни
Дебіторська заборгованість,
Тис. руб.
14,8
5,7
-9,1
Частка дебіторської заборгованості в складі активів,%
1,77
0,59
-1,18
* Джерело: Баланс ТОВ «Стройтехцентр» на 01.10.02.
Як видно з таблиці 2.8, дебіторська заборгованість протягом досліджуваного періоду зменшується, а також її частка в складі активів дуже мала. Це є позитивним фактором, тобто тривалої та простроченої заборгованості та заборгованості нереальною, у підприємства немає.
Практично за всіма статтями кредиторська заборгованість підприємства зменшується (Див.: Табл. 2.9). Заборгованість перед бюджетом і позабюджетними фондами - це нормальне явище, тому що податки нараховуються в одному місяці, а сплачуються в перших числах наступного. А реальної заборгованості перед фондами і бюджетом у підприємства немає. Заборгованість по заробітній платі теж поточна, що виникає щомісяця, внаслідок оплати 10-го числа місяця.
Таблиця 2.9
Динаміка кредиторської заборгованості *

На початок періоду тис. руб.
На кінець періоду тис. руб.
Зміни тис. руб.
Кредиторська заборгованість всього:
693,4
558,6
-134,8
У т.ч.:
постачальники
675,4
528,6
-146,8
Заборгованість перед персоналом
2
11,8
+9,8
Заборгованість перед державними позабюджетними фондами
-
5,1
+5,1
Заборгованість перед бюджетом
16,0
13,0
-3,0
* Джерело: Баланс ТОВ «Стройтехцентр» на 01.10.02
Одним з найважливіших критеріїв фінансового положення підприємства є оцінка його платоспроможності та платоспроможним є те підприємство, у якого активи більше, ніж зовнішні зобов'язання. [55]
Здатність підприємства платити по своїх короткострокових зобов'язаннях називається ліквідністю. Підприємство вважається ліквідним, якщо воно в стані виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи. [56]
Оцінка платоспроможності проводиться по вказаній методиці і приведено в таблиці 2.10.
Фінансова стійкість підприємства позичальника визначається на основі розрахунку різних економічних показників, різнобічно оцінюють структуру пасиву балансу. [57]
Фінансову стійкість прийнято оцінювати досить великою кількістю коефіцієнтів, до них відносяться:
Таблиця 2.10  
Оцінка платоспроможності *
Са
На поч.
періоду
На кінець
періоду
Платіжні
зобов'язання
На поч.
періоду
На кінець
періоду
1. Грошова платоспроможність
Каса
0,4
6,7
Короткострокові кред.
60
313,9
Розрахунковий рах.
40,6
24,7
Кредити не погашений.
в строк
0
0
Валютний рах.
0
0
Інші рахунки
і денежн. ср-ва
0
0
Кредитори
693,4
558,6
Інші пасив
0
0
Краткоср. фін.
Вкладення
0
0
РАЗОМ:
41,0
31,4
РАЗОМ:
753,4
872,5
Коефіцієнт грошової платоспроможності
0,054
0,036
2. Розрахункова платоспроможність
Грошові кошти
41,0
31,4
Короткострокові кред.
60,0
313,9
Готова продукція
760,2
977,6
Кред. не погашений. термін
0
0
Дебітори
14,8
0
Кредитори
693,4
558,6
Інші активи
0
0
Інші пасив
0
0
РАЗОМ:
816,0
1009,0
РАЗОМ:
753,4
872,5
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності
1,083
1,156
3. Ліквідна платоспроможність
Грошові кошти
41,0
31,4
Кредити під запаси


розрахунки та ін акт.
14,8
0
і витрати
60,0
313,9
Запаси і витрати
783,0
1000,4
Кредити не погашений.
в строк
0
0
Кредитори та ін пас.
693,4
558,6
Cобств. обор. Cр-ва
15,0
15,0
РАЗОМ:
838,8
1031,8
РАЗОМ:
768,4
887,5
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності
1,092
1,163
* Джерело: Кушу А.А. Показники платоспроможності та ліквідності в оцінці кредитоспроможності позичальника / / Гроші і кредит. - 1996. - № 12. - С. 56.
· Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів, дорівнює відношенню величини зобов'язань підприємства до величини його власних коштів. Граничний рівень цього показника приймають рівним 1. Якщо показник перевищує цю величину, то фінансова стійкість підприємства викликає сумніви;
· Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, що розраховується як відношення власних оборотних коштів до суми оборотних активів. Оптимальне значення цього показника 0,6 - 0,8. Показник характеризує участь позичальника власними обіговими коштами у формуванні мобільної частини активів балансу, тобто оборотних коштів. Він особливо важливий при наданні короткострокових позик, для запобігання використання кредиту на покриття постійних незнижуваних запасів
· Коефіцієнт реальної вартості майна - частка виробничого потенціалу в загальній величині активів. До складу виробничого потенціалу включаються основні засоби, виробничі запаси, незавершене виробництво, малоцінні і швидкозношувані предмети. На основі даних господарської практиці нормальним вважається значення коефіцієнта на рівні 0,5. При значенні коефіцієнта нижче цієї величини доцільне залучення довгострокових позикових засобів для збільшення майна виробничого призначення, якщо фінансові результати звітного періоду не дозволяють істотного поповнити власні джерела
· Коефіцієнт маневреності власних коштів, тобто відношення власних оборотних коштів. Він показує, яка частина власних коштів підприємства бути в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Високі значення цього коефіцієнта позитивно характеризують фінансовий стан, проте будь - яких усталених у практиці нормальних значень показника не існує
· Коефіцієнт автономії, який дорівнює частці джерел власних засобів у загальному підсумку балансу. Нормальне мінімальне значення показника оцінюється на рівні 0,5. Це означає, що сума зобов'язань підприємства дорівнює сумі власних коштів. Зростання коефіцієнта свідчить про збільшення фінансової незалежності, зниження ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах. Така тенденція підвищує гарантованість підприємствам своїх зобов'язань
· Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, рівний відношенню суми довгострокових кредитів і позик до всієї суми джерел власних коштів підприємства і довгострокових кредитів і позик. [58]
Неважко помітити, що деякі коефіцієнти або дублюють один одного, або суперечать одна одній, або в умовах сьогодення не мають практичного значення. Для характеристики фінансової стійкості багато хто з перерахованих коефіцієнтів, а саме, коефіцієнт маневреності власних коштів та оцінці постійного активу перебувати у функціональної залежності і при складанні, як правило, дають одиницю. Зростання одного з них призводить до зниження іншого. Крім того, оцінювати фінансову стійкість по кожному з розглянутих двох коефіцієнтів недоцільно, тому що їх рівень залежить від структури майна і специфіки діяльності підприємства, а зростання (зниження) необов'язково означає підвищення (зниження) фінансової стійкості.
Коефіцієнт автономії підприємства оцінює фінансову стійкість з того ж боку, як і коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, тобто повторює останній. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів практично не працює, тому що довгострокові кредити і позики в підприємств, як правило, відсутні; тим більше підприємства навряд чи можуть вибирати між довгостроковими і короткостроковими кредитами і залучати кредити в найбільш доцільних для себе формах. [59]
Що стосується перших чотирьох показників, то подивимося, наскільки кожен з них має самостійне значення і характеризує один з аспектів фінансової стійкості. Необхідні вихідні дані для аналізу та оцінки фінансової стійкості міститися в таблиці 2.11, розрахованої за балансовими даними
За даними таблиці 2.11, суспільство на кінець року мало значно кращий фінансовий стан, ніж на початку року. Стійка тенденція до зниження коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів з 6,88 до 5,08 свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, що підтверджує зростання коефіцієнта автономії (з 0,13 до 0,16).
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами стійко зростав і знаходився в межах рекомендованого оптимального рівня. Коефіцієнт реальної вартості майна за звітний рік знизився з 0,04 до 0,03, і ​​не досяг оптимальний величини з - за високої питомої ваги готової продукції в загальній масі оборотних активів.
На підставі усього вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що Товариство має стійке положення, у своїй діяльності не залежить від сторонніх інвесторів й у різноманітних межах використовує залучені кошти.
Як видно з таблиці 2.12, коефіцієнти ліквідності нижче встановлених норм, а й має тенденцію до зростання.
Таким чином, зробивши аналіз підприємства-позичальника, можна зробити висновки, позичкова заборгованість забезпечена, позичкова заборгованість не
Таблиця 2.11
Показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку *

Показник
Од. вимірювання
На початок періоду
На кінець періоду
1
Власні кошти
тис. руб.
109,5
171,2
2
Позикові кошти
тис. руб.
753,4
872,5
3
Оборотні активи
тис. руб.
838,8
1025,3
4
Необоротні активи
тис. руб.
24,0
18,4
5
Власні оборотні кошти (стр1-стр4-стр16 + стр6)
тис. руб.
100,3
152,8
6
Довгострокові активи
тис. руб.
-
-
7
Сума основних засобів, сировини і матеріалів, незавершене виробництво, МШП
тис. руб.
30,8
28,0
8
Вартість активів
тис. руб.
862,9
1043,7
9
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (стр2/стр1)
б / р
6,88
5,08
10
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (стр5/стр3)
б / р
0,12
0,15
11
Коефіцієнт маневреності власними коштами (стр5/стр1)
б / р
0,92
0,89
12
Індекс постійного активу (стр4/стр1)
б / р
0,22
0,11
13
Коефіцієнт автономії (стр1/стр8)
б / р
0,13
0,16
14
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (стр6/стр8)
б / р
-
-
15
Коефіцієнт реальної вартості майна (стр7/стр8)
б / р
0,04
0,03
16
Збитки
тис. руб.
-
-
* Джерело: Жуков Є.Ф. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / під ред-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 428 с.
Таблиця 2.12
Показники ліквідності *

Найменування коефіцієнта

Значення

Норматив значення
Сенс показника
на поч.
на кін.


1

Коефіцієнт поточної ліквідності


1,11


1,18
не менше
> 1
Дозволяє встановити, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов'язання

2
Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,050,04


не менше> 0,2-0,25

Показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу або іншу дату
* Джерело: Кушу А.А. Показники платоспроможності та ліквідності в оцінці кредитоспроможності позичальника / / Гроші і кредит. - 1996. - № 12. - С. 55.
перевищує 50% обігових коштів позичальника. Підприємство ВАТ «Стройтехцентр» фінансово стійко, стабільно розвивається, не має великих заборгованостей. Банк присвоїв підприємству, виходячи з належності його до класифікаційної категорії - «Відмінна», тобто
позичальник може обслуговувати свою заборгованість у повному обсязі за рахунок потоку грошових коштів від своєї поточної діяльності і наявних ліквідних активів при тому, що дане положення з високою часткою ймовірності збережеться і в майбутньому. Крім того, за документами банку підприємству була надана витребовується, позика, тобто банк дав позитивну оцінку діяльності підприємства та привласнив йому 1-ї групи ризику.
Говорячи про ефективність методики оцінки кредитоспроможності позичальника, необхідно нагадати, що досліджуваний банк працює вже не одне десятиліття і має напрацьовану кредитну політику і методики оцінки кредитоспроможності. І для того, щоб оцінити, ефективна чи ні ця методика, необхідно провести в наступному розділі аналіз фінансового стану ЗАТ КБ «Пятигорск», визначити найважливіші його показники.

2.3. Ефективність методики оцінки кредитоспроможності позичальника та її вдосконалення


Сутність аналізу фінансового стану багато в чому визначається його об'єктами, які в комерційному банку відбивають зміст фінансової діяльності кредитної установи (Див.: Рис. 2.3.).

Об'єкти аналізу фінансового
стану комерційного банку
 
фінансовий стан банку
джерела коштів
розміщення коштів
показники фінансового
стануефективність системи управління
 
Рис. 2.3 .. Склад основних об'єктів аналізу фінансового стану в банку *
* Джерело: Халевинская Є.Д. Банківські кредити / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1999. - № 4. - С.23.
Аналіз фінансового стану проводиться з метою:
- Оцінки поточного та перспективного фінансового стану банку;
- Можливості і доцільності темпів розвитку банку з позицій їх фінансового забезпечення;
- Виявлення доступних джерел фінансових ресурсів та оцінки можливості і доцільності їх мобілізації;
- Прогнозування стану банку на ринку капіталів. [60]
Методика аналізу фінансового стану банку грунтується на узагальненні, систематизації і наступному аналізі наступних форм бухгалтерської звітності: зворотному відомості банку (форма № 101), звіту про прибутки і збитки (форма № 102). [61]
Найбільшу загальну оцінку діяльності банку можна отримати, аналізуючи динаміку абсолютної величини річного балансу з заключними оборотами за ряд років. Аналізуючи графік динаміки валюти балансу комерційного банку можна зазначити, що максимальний обсяг валюти спостерігається в 2002 році - 79796 тис. рублів, темп росту до попереднього року практично дорівнює нулю. У 2001 році ми бачимо зниження валюти балансу на 3 тис. рублів; у 2000 році - зниження - на 10122 тис. рублів (Див.: Рис. 2.4.). Валюта балансу в 2002 року характеризувалася досить незначним динамічним зниженням - в межах 100 тис. руб. (Див.: Рис. 2.5.).
Великий інтерес для визначення факторів зміни валюти балансу представляє аналіз структури його активів і пасивів.
Розглядаючи структуру активів за анализируемому банку на підставі таблиці 2.13, можна відзначити наступне. Найбільш ліквідні активи - грошові кошти зменшилися на 2003 рік на 48,38%. Грошові кошти у валюті балансу займають 17,34. Кошти на кореспондентському рахунку в Центральному банку до кінця року зменшилися незначно на 5,74%. Зріс рівень позичкових операцій - на 43,05%. Обсяг операцій з цінними паперами в країнах з високим рівнем розвитку ринкових відносин, де вони є однією з високоліквідних форм вкладень коштів, варіюють в активах балансу від 20 до 40 і більше відсотків. Для
\ S Рис. 2.4. Динаміка валюти балансу банку .*

* Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2000-2002 рр..
Рис. 2.5. Динаміка валюти балансу банку у 2002 році .**
** Джерело: Зведена оборотна відомість ЗАТ КБ «Пятигорск» за 2002 р.

Таблиця 2.13
Структура активів комерційного банку за видами операцій .*
Стаття активу балансу
1.01.02. млн. руб
1.01.03. млн. руб
Відхилення
(+,-) Млн. руб
Грошові кошти і кореспондентський рахунок в ЦБ РФ
26,81
13,84
-12,97
Резервний фонд в ЦБ РФ
5,40
5,09
-0,31
Позики
33,31
47,65
+14,34
Цінні папери
0,63
0,65
+0,02
Майно банку
12,09
12,77
+0,68
Інші активи
1,55
1,51
-0,04
Разом
79,79
79,80
-
* Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2001-2002 рр..
розглянутого банку обсяг цього виду операцій залишається досить незначною величиною (на 1 січня 2002 року - 0,79%, на 1 січня 2002 року - 0,81%).
Таблиця 2.14
Структура власних коштів банку **
Власні кошти
01.01.02.
01.01.03.
Зміна за рік
Абсолютна
Відносне, (%)
1. Статутний фонд
6,45
6,18
-0,27
- 4,19
2. Фонди
49,07
46,80
-2,27
- 4,63
3. Переоцінка основних засобів
42,92
41,12
-1,8
- 4,19
4. Прибуток поточного року
0,15
3,91
+3,76
+2506,67
5. Інші власні кошти
1,41
1,99
0,58
+ 41,13
І того:
100
100
-
-
** Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2001-2002 рр..
\ S Рис. 2.6. Динаміка структури власних коштів банку. *
* Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2001-2002 рр..
Власна ресурсна база банку представлена ​​обсягом фондів і прибутком. Протягом аналізованого року істотних коливань цих показників не спостерігалося, крім частки прибутку. Частка статутного фонду у власному капіталі по банку склала 6,16% (Cм.: Рис. 2.6.).
Загальна сума власних коштів банку за рік збільшилася на 585 тисяч рублів. У зв'язку з цим відбулися деякі зміни в структурі (за рахунок збільшення прибутку). З метою забезпечення фінансової стійкості банку дуже важливо нарощування найбільш стабільної частини власних коштів - статутного і резервного фондів. Для аналізованого банку характерно, що протягом року частка статутного фонду залишилася незмінною (Див.: Табл. 2.14). За розглянутий період частка прибутку в структурі власних коштів збільшилася на 2506,67% і в абсолютній сумі на 530 тисяч рублів. Значну питому вагу в структурі власних коштів займають фонди (49,07% - 46,8%). Таким чином, аналіз структури власних коштів банку показує, що в діяльності банку будь-яких серйозних змін не було, ця стабільність вплинула на збільшення прибутку.
Залучені кошти (нетто) є реальним ресурсом банку, вкладення якого приносить дохід. З таблиці 2.15 випливає, що залучені кошти банку на початок аналізованого року займають 83,10% у валюті балансу і 82,35% - на 2002 рік. У тому числі кошти на розрахункових рахунках підприємств в рублях становили на початок року 40,44% від суми залучених коштів та зниження їх спостерігається до 01 січня 2003 року на 47,92%.
Таблиця 2.15
Структура залучених коштів комерційного банку. *
Залучені кошти
1.01.02.
%
1.01.03.
%
Зміни за період
(Тис.руб.)
(%)
1. Засоби організацій
83,77
83,64
+ 802
- 0,16
3. Вклади населення
16,23
16,33
+ 235
+ 0,62
4. Інші зобов'язання
0
0,03
+ 24
+ 24
Разом
100
100
-
-
* Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2001-2002 рр..
Дані таблиці 2.15 показують, що основна частка залучених коштів в 2001 і в 2002 році припадає на кошти організацій (84%), пріоритети з плином часу не змінюються. Обсяг вкладів населення незначно виріс на 0,62%.
Структура залучених коштів показує велику залежність банку від організацій-позичальників. Вони займають приблизно 83% від зобов'язань банку (Див.: Табл. 2.16). Таке положення пов'язане з тим, що банку в своїй кредитній політиці ставить за мету залучення якомога більше клієнтів - організацій і має велике коло клієнтури у вигляді юридичних осіб. Для успішного функціонування та забезпечення стабільної роботи дуже важливо розширювати коло клієнтів у вигляді різних форм власності, що дозволить знизити системний ризик депозитних операцій банку. [62]
Таблиця 2.16
Структура власних і залучених коштів банку *
Показники
01.01.02. %
01.01.03. %
Власні кошти
17,31
17,65
Залучені кошти
82,69
82,35
Разом
100
100
* Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2001-2002 рр..
У загальній сумі банківських ресурсів залучені ресурси займають переважне місце. Їх частка за різним банкам коливається від 75% і вище.
Структура «кредитного портфеля» банку може вважатися задовільною, якщо питома вага кредитів без забезпечення, прострочених і пролонгованих кредитів становить не більше 50%. У цьому комерційному банку питома вага таких кредитів становить 0,13%. Таким чином, комерційний банк веде дуже обережну (не ризиковану) кредитну політику. [63]
Таблиця 2.17
Кредитний портфель ЗАТ КБ «Пятигорск» *

2000
2001
2002
Юридичні особи
2,206,160
2,785,100
3,282,480
в т.ч. промисловість
2,960
6,000
0
торгівля і заг. харчування
1,943,100
2,563,600
3,248,480
інші галузі
260,100
181,500
34,000
Фізичні особи
25,500
157,650
154,150
Транспорт і зв'язок
0
4,000
0
Видано всього:
2,231,660
2,942,750
3,436,630
* Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2001-2002 рр..
У таблиці 2.17 наочно представлений кредитний портфель досліджуваного банку. Пріоритет кредитування залишається ось вже більше трьох років в галузі торгівлі та громадського харчування, зростання кредитів для решти видів діяльності незначний або відсутній. Спад цього показника для фізичних осіб з 2001 року на 2002 рік незначний - на 2,2%. Тобто, як уже говорилося, банк веде стабільну, без змін кредитну політику, не бажаю вступати в нові взаємини з клієнтами. Це, з одного боку, гарантує стабільний прибуток, але з іншого боку, дає певний застій у справах. Банк не бажає впроваджуватися в нові ринки збуту своїх послуг, а віддає перевагу вже звідані шляхи отримання доходу.
Прибуток комерційного банку - це фінансовий результат діяльності комерційного банку у вигляді перевищення доходів над витратами. Аналіз прибутку слід починати з розгляду загальної картини прибутковості банківських операцій. Аналіз повинен бути деталізований у динаміці з вивчення прибутковості статей по окремим видам діяльності. Він дозволяє керівництву сформувати кредитну та процентну політику, виявити менш прибуткові операції і розробити рекомендації можливого отримання банком великих доходів. Вирішення цих завдань неможливе без грамотних фінансового та економічного аналізів, а також фінансового менеджменту, тобто системи раціонального й ефективного використання капіталу, механізму управління рухом фінансових ресурсів. Кінцева мета такого управління - отримання прибутку. [64]
Розглянемо складові валового доходу (Див.: Табл. 2.18)
Частка непроцентних доходів до кінця аналізованого періоду збільшилася на 1,52 пункту. В абсолютному вираженні процентні доходи знизилися на 1,65%. Загальна сума доходів за рік збільшилася на 23,25%. Безпроцентні доходи також мають тенденцію в бік збільшення на 18,65%.
Таблиця 2.18
Динаміка структури валового доходу .*
Показники
1.01.02.
%
1.01.03.
%
Відхилення
%
Процентний дохід
91,85
90,33
-1,52
Непроцентний дохід
8,15
9,67
+1,52
Разом валовий дохід
100
100
-
* Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2001-2002 рр..
При оцінці щорічного приросту прибутку банку необхідно виходити з того, що він не повинен бути нижче темпів інфляції. В іншому випадку реальні доходи скорочуватимуться і відбудеться знецінення банківського капіталу. У зв'язку з цим, при аналізі прибутку її величину необхідно коригувати з урахуванням темпів інфляції. У звітному році балансовий прибуток банку склала 10,66% від суми прибутку минулого року. Основним джерелом прибутку є прибуток від основної діяльності банку, тобто прибуток банку формувалася в основному (на 90%) за рахунок нестабільних джерел доходу. Основні напрямки дослідження дозволяють розкрити причини змін доходів і витрат, що є актуальним для виявлення резервів зростання банківського прибутку. Даний аналіз проводиться в абсолютних величинах. Проте, існує метод оцінки прибутку банку за допомогою відносних показників. Цей метод називається коефіцієнтним і пов'язаний з поняттям рентабельності. Необхідність проведення такого аналізу важко переоцінити, оскільки від глибини оцінки результатів останнього залежать перспективи конкурентоспроможності банку та його місце на фінансових ринках. Система коефіцієнтів прибутковості включає наступні показники (Див.: Табл. 2.19):
Таблиця 2.19
Коефіцієнти прибутковості банку *
Показники
1.01.02.
1.07.03.
Зміни
1.Балансовая прибуток / Активи
14,68
18,45
+3,77
2. Чистий прибуток /
Власний капітал
4,92
5,69
+0,77
* Джерело: Баланс ЗАТ КБ «Пятигорск» 2001-2002 рр..
Прибуток до активів є основним коефіцієнтом, що дозволяє дати першу кількісну оцінку рентабельності банку. Значення цього коефіцієнта до кінця року знижується. Власний капітал - найбільш стабільна частина ресурсів комерційного банку. Тому стабільність або зростання прибутку в минулі періоди гарантує певною мірою збереження рівня рентабельності банку в майбутньому. Нарешті, даний коефіцієнт цікавить засновників, акціонерів чи пайовиків, оскільки показує ефективність їхніх інвестицій. Рентабельна діяльність банку характерна для 2002 року, де основні коефіцієнти прибутковості і прибутковості відповідають нормативному рівню. Ці тенденції дозволяють дати високий рейтинг за рівнем прибутковості. [65]
Норматив миттєвої ліквідності ( ) Дозволяє оцінити частку зобов'язань банку, яка може бути погашена на першу вимогу за рахунок найбільш ліквідних активів:
, (2.1.) *
* Джерело: Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С.323.
де - Високоліквідні активи.
- Зобов'язання банку по рахунках до запитання.
Мінімально допустиме значення нормативу Н2 встановлюється у розмірі 20%. Економічний зміст цього показника полягає в тому, що на кожні 10 руб. коштів до запитання банк повинен мати не менше 2 руб. високоліквідних активів. Отже, банк може розраховуватися за своїми зобов'язаннями за 5 днів. При зниженні Н2 - менш 20% збільшується часовий період оплати зобов'язань, що знижує рівень ліквідності банку (Див.: Табл. 2.20).
Таблиця 2.20
Зведена таблиця обов'язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційного банку .*
Найменування показника
Позначення
Нормативне значення
Фактичний рівень 2002 р.
Фактичний рівень 2001 р.
Норматив миттєвої ліквідності
Н2
> 20%
21,16%
41,66%
Норматив поточної ліквідності
Н3
> 70%
94,02%
93,41%
Норматив довгострокової ліквідності
Н4
<120%
346,06%
246,96%
Норматив загальної ліквідності

Н5

20-40%

18,53%

36,04%
* Джерело: Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С. 251.
Норматив поточної ліквідності банку ( ) Визначається як відношення суми ліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання на термін до 30 днів:
, (2.2.) **
** Джерело: Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С.323.
де - Ліквідні активи,
- Зобов'язання до запитання і термін до 30 днів. [66]
Розрахунок цього нормативу дозволяє оцінити оптимальність співвідношення між активами і пасивами з метою зміцнення ліквідності банку.
Норматив довгострокової ліквідності банку ( ) Характеризує загальну збалансованість активних і пасивних операцій і визначається як відношення всієї довгострокової заборгованості банку, включаючи видані гарантії та поруки, строком погашення понад рік до власних коштів (капіталу) банку, а також зобов'язаннями банку по депозитних рахунках, отриманими кредитами та іншими борговими зобов'язаннями строком погашення понад рік:
, (2.3.) *
* Джерело: Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С. 323.
де - Кредити, видані банком, розміщені депозити, у тому числі в дорогоцінних металах, з строк до погашення понад рік, а також 50% гарантій і поручительств, виданих банком терміном погашення понад рік. [67]
- Зобов'язання банку за кредитами і депозитами, отриманими банком, а також по обертаються на ринку боргових зобов'язаннях банку терміном погашення понад рік.
Максимально припустиме значення нормативу Н4 встановлюється у розмірі 120%. [68]
Сума довгострокових кредитів не повинна перевищувати суму власних коштів-брутто і довгострокових кредитів. Якщо фактичне значення постійно перевищує норматив, то банку необхідно активізувати депозитну політику. Причому пріоритетними повинні бути кошти, залучені на довгостроковій основі.
Норматив загальної ліквідності ( ) Визначається як відсоткове співвідношення ліквідних активів і сумарних активів банку і показує яку частку займають ліквідні активи в загальному активів банку:
, (2.4.) *
* Джерело: Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. - М.: Прогрес. - 1998. - С. 323.
де - Загальна сума всіх активів по балансу банку
- Обов'язкові резерви кредитної організації, рахунки: 30202, 30204.
Мінімально допустиме значення нормативу Н5 встановлюється у розмірі 20%. [69]
Банк повинен прагне до збільшення цього показника в межах 40%, тому що при перевищенні цього кордону виникає питання про прибутковість проведених банком операцій.
У аналізованих періодах Н2 (норматив миттєвої ліквідності) становив відповідно на 1 січня 2003 21,16%; на 1 січня 2002 41,66%, що є позитивним результатом діяльності банку. Інакше кажучи, на кожні 10 рублів коштів до запитання банк має у першому періоді 2.1 рублів, у другому 4,2 рублів високоліквідних активів. Отже, банк міг розрахуватися за своїми зобов'язаннями за 3 дні в 2001 р. і за 5 днів в 2002 р. Це говорить про високий рівень ліквідності банку.
Н3 (норматив поточної ліквідності) також вище мінімально допустимого значення (70%). На 2001 р. він склав 93,41%, на 2002 р. - 94,02%. Це говорить про оптимальність співвідношення між активами і пасивами, що зміцнює ліквідність банку. [70]
Н4 (норматив довгострокової ліквідності) характеризує загальну збалансованість активних і пасивних операцій. У аналізованих періодах значення Н4 більше максимально допустимого (120%). Він склав на 2001 р. 246,96%, а на 2002 р. 346,06%. Сума довгострокових кредитів (з рештою строком погашення понад рік) перевищує суму власних коштів-брутто і довгострокових кредитів, що є негативним результатом. [71]
Н5 (норматив загальної ліквідності) показує яку частку займають ліквідні активи у загальному обсязі активів. А це означає, що високоліквідні активи в загальному обсязі активів склали на 2001 р. 36,04%, на 2002 18,53%. Отриманий результат за 2002 р. Менше мінімального значення нормативу (20%), оптимальне значення - 40%. Відставання від норм невелике, можна припустити, що це тільки тимчасове зниження показника, так як видно з таблиці 2.20. у 2001 році цей норматив знаходився в межах допустимого - 36,04%. [72]
Загалом, за всіма нормативами ліквідності простежується позитивна оцінка.
Результати аналізу фінансового стану комерційного банку, які є основою для визначення сукупного рейтингу банку, дозволили встановити, що аналізований банк є стабільним і рентабельним. Хоча є і цілий ряд недоліків у фінансовій діяльності.
При аналізі обов'язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків встановлено, що більшість показників відповідають нормативному рівню, у тому числі нормативи ліквідності (з даних нормативів не виконується тільки Н4). У зв'язку з цим керівництву банку слід вжити термінових заходів щодо усунення ситуації, що склалася. Для поліпшення ліквідності комерційному банку доцільніше все збільшити кошти в касі та на кореспондентських рахунках, хоча це і приведе до скорочення кредитних ресурсів банку. Для поліпшення нормативу ресурсної ліквідності можна рекомендувати переглянути свою кредитну політику. При аналізі оціночних показників діяльності комерційного банку встановлено, що всі нормативи дотримуються. [73]
У результаті проведеного структурного аналізу встановлено, що в сумі всіх активних операцій банку найбільш дохідними є кредитна діяльність - 90%. Структура «кредитного» портфеля може вважатися задовільною.
При аналізі структури джерел ресурсів комерційного банку (пасивних операцій) встановлено, що частка джерел власних коштів становить 17,65%, а залучені кошти та інші зобов'язання становлять 82,35% всіх коштів комерційного банку. Структура власних коштів банку раціональна, тому що частка статутного фонду в загальній сумі власних коштів не перевищує 60%. У цілому, структуру активів і пасивів можна оцінити як задовільну.
Доходи банку за 2002 рік склали 19750 тис. руб., В порівнянні з минулим роком зросли на 3649 тис. рублів або 22,7%. Велика частина доходів - 10662 тис. рублів або 54% ​​від усієї суми отримана у вигляді відсотків за надані кредити. У порівнянні з минулим роком обсяг наданих кредитів (обороти) зріс на 50 млн. рублів або 17% (2001 р. - 294 млн. рублів, 2002 р. - 344 млн. рублів), що призвело і до зростання процентних доходів на 797 тис . рублів або 20%. Зростання відбулося за рахунок розширення кредитів за кредитними лініями і «овердрафтом», в результаті обороти за кредитними лініями склали 37,2 млн. рублів, по «овердрафтом» - 91,2 млн. рублів.
Другий за значенням статтею, де зосереджені доходи банку, є комісія, отримана від інкасації, касових, розрахункових та інших операцій, яка склала за 2002 рік 5576 тис. рублів проти 4346 тис. рублів в минулому році. Питома вага доходів від комісійних операцій склав 28%.
Витрати банку зросли на 3575 тис. рублів, або на 23,2% і склали 18982 тис. рублів.
У поточному році було активізовано роботу банку щодо залучення додаткових ресурсів, що відповідно призвело й до збільшення витрат банку по сплаті відсотків за залучені ресурси всього на 499 тис. рублів або 17%, у тому числі основний ріст - 239 рублів відбувся за рахунок сплати відсотків за депозитами юридичних осіб.
За 2002 рік в цілому істотних змін у діяльності банку, які вплинули на її фінансову стійкість, її політику не відбулося. Проте обсяг і структура балансу на 01.01.2003 р. дещо змінилися порівняно з 01.01.2002 р. вона зросла на 2 млн. рублів або 1,4% і на 01.01.03 склала 86 млн. рублів.
Заборгованість за кредитами зросла на 14,5 млн. рублів або 42,2% і склала 48,7 млн. рублів. Основне зростання кредитів відбувся за рахунок направлення їх у розвиток торговельних організацій 95,3%, фізичним особам - 3,3%. Обороти по видачі кредитів в цілому за рік склали 343,8 млн. рублів, з погашення - 329,3 млн. рублів. Кредити видавалися ТОВ «Дербі-А» на придбання продуктів харчування, ТОВ «КМВ-Госпторг» на придбання госптоварів, ТОВ «Опт-торг» на товари побутової хімії і т.д.
Основна частина кредитів надана до одного року - 98,4%. Кредитів на більш тривалі терміни банком не видавалися через відсутність довгострокових ресурсів. Середньозважена ставка за виданими кредитами протягом року була на рівні ставки рефінансування ЦБ РФ, яка коливалася від 21 до 23%.
Прострочені позики склали 605 тис. рублів або питома вага їх у загальному обсязі кредитів склав 1,2%, в порівнянні з минулим роком сума боргу не змінилася у зв'язку з тим, що до теперішнього часу йде процедура банкрутства деяких підприємств.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
506.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз кредитоспроможності позичальника 2
Аналіз та оцінка кредитоспроможності позичальника
Аналіз кредитоспроможності позичальника на прикладі Волгоградського філіа
Аналіз кредитоспроможності позичальника при наданні банківського кредиту
Аналіз кредитоспроможності позичальника та оцінка ризиків відділення Сберб
Аналіз та оцінка кредитоспроможності позичальника на прикладі СЗАТ СКВО Зе
Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ Приватбанк
Аналіз кредитоспроможності позичальника та оцінка ризиків відділення Ощадбанку Росії
Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ Приватбанк
© Усі права захищені
написати до нас