Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства на прикладі конкретного підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ПРАВОВИЙ СТАТУС, АНАЛІЗ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ "ПРОГРЕС-АГРО"
1.1. Юридична експертиза організаційно-правової форми
і форми власності обстеженого господарства
1.2. Природно-економічні умови підприємства
1.3. Виробнича спеціалізація і основні результати
господарської діяльності ТОВ "Прогрес-Агро" в 2001-2005 рр..
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ
УМОВАХ
2.1. Значення кредитних відносин для сільськогосподарських
підприємств
2.2. Законодавчо-правова база кредитних відносин
в період ринкового реформування економіки
2.3. Порядок кредитного забезпечення сільськогосподарських
підприємств
2.4. Відображення кредитних відносин у бухгалтерському обліку
ссудозаемщиков
3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ обстежених підприємств
3.1. Експрес-аналіз кредитної історії підприємства
3.2. Комплексне вивчення бухгалтерського балансу з метою
уточнення кредитного рейтингу підприємства
3.3. Прийоми аналізу і оцінки кредитоспроможності позичальника
3. КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ ТОВ "ПРОГРЕС-АГРО" І
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ДОВГОСТРОКОВОГО
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Визначення платоспроможності та фінансової
стійкості підприємства станом на початок 2006 р.
4.2. Обгрунтування доцільності вкладення кредитних
ресурсів у модернізацію молочної галузі ТОВ "Прогрес-Агро"
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Тема дипломної роботи має велике значення. Всі бухгалтерські служби приділяють багато уваги організації та обліку розрахунків за короткостроковими та довгостроковими кредитами і позиками. У той же час у цій діяльності залишається чимало складних і важких для застосування правил.
У зв'язку з цим мета даної роботи полягала у вивченні питань, пов'язаних з організацією та обліком кредитних відносин на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства. Таким підприємством стало ТОВ "Прогрес-Агро" Песчанокопского району. Воно - один із клієнтів банку, в якому я працюю.
У процесі вивчення проблеми аналізувався бухгалтерський баланс зазначеного підприємства. Це дозволило оцінити його кредитний рейтинг.
У ході роботи були вирішені наступні завдання:
1) виконана юридична експертиза обстеженого підприємства;
2) охарактеризовано природно-економічні умови його діяльності;
3) визначено його виробнича спеціалізація, проаналізовано результати виробничо-фінансової діяльності за п'ять років (2001-2005 рр..);
4) узагальнено теоретичні основи кредитних відносин в сільському господарстві, їх законодавчо-правова база і порядок кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств;
5) показані методичні підходи до відображення кредитних операцій у регістрах бухгалтерського обліку підприємств-позичальників;
6) проаналізовано бухгалтерський баланс підприємства, на основі чого оцінено його кредитний рейтинг;
7) обгрунтовано доцільність виділення обстеженого підприємства великих банківських кредитів для модернізації його тваринництва.
У ході виконання роботи використовувалися бухгалтерські документи підприємства і науково-навчальні публікації з питань кредитування, вивчалися законодавчо правові документи з бухгалтерського обліку, звітності та відображенню в них кредитних операцій.

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС, АНАЛІЗ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ПРОГРЕС-АГРО"
1.1. Юридична експертиза організаційно-правової форми та форми власності обстеженого підприємства
Юридична експертиза обстеженого господарства виконана на основі вивчення його Статуту. Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" Песчанокопского району (скорочено "Товариство") створене на підставі рішення загальних зборів засновників 14.05.1996 р. протокол № 1 та зареєстровано постановою голови адміністрації району 14.05.1996 р. Статутний капітал Товариства розділений на 100 часток . Засновниками Товариства є 20 глав колишніх селянських (фермерських) господарств, які проживали в селі Літник Песчанокопского району.
Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, фірмове найменування, товарний знак, круглу печатку. Для досягнення своєї діяльності ТОВ має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Акціонерне товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, а його акціонери несуть ризики за зобов'язаннями товариства в межах вартості належних їм акцій / 3 /.
ТОВ діє в умовах повної самостійності та самоврядування, госпрозрахунку і самофінансування, на основі демократичних принципів. Відповідно до статуту, метою Товариства є отримання прибутку, насичення ринку сільськогосподарськими продуктами і споживчими товарами. Воно має право займатися вирощуванням, закупівлею, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції, селекцією і насінництвом, наданням громадського харчування.
Центральна контора Товариства розташована в більш ніж в 200 км від Ростова-на-Дону і в 35 км від районного центру - станиці Песчанокопской. Підприємство пов'язане з ними автомобільною дорогою з асфальтовим покриттям. Відстань до залізничної станції Песчанокопской - 35 км, Развільной - 20 км.
З наведених даних можна зробити висновок про те, що місце розташування ТОВ "Прогрес-Агро" зручно для реалізації продукції і заготовляння матеріально-технічних ресурсів. Невеликі відстані до залізниць, районного і навіть обласного центрів, баз постачання і збуту стримують зростання транспортних витрат, покращують можливості для вивезення швидкопсувної і малотранспортабельной продукції. Наявність асфальтобетонного покриття збільшує швидкість перевезень, зменшуючи при цьому знос транспортних засобів. Розташування господарства сприяє також притоку робочої сили і кваліфікованих працівників. Слід мати на увазі, що господарство межує зі Ставропольським і Краснодарським краями.
1.2. Природно-економічні умови підприємства
Найважливішою складовою частиною сільськогосподарських ресурсів, незамінним засобом виробництва є земля. Від того, як вона використовується, залежить розвиток всіх галузей сільськогосподарського виробництва і, відповідно, результати роботи підприємства / 23 /.
Загальна земельна площа, орендована ТОВ "Прогрес-Агро" у власників земельних паїв, якими є жителі населених пунктів колишнього колгоспу ім. Леніна Песчанокопского району у 2005 р. становила 15466 га, на сільськогосподарські угіддя доводилося округлено 12500 га, при цьому на ріллю припадало 95%.
Структура посівних площ в ТОВ "Прогрес-Агро" наведена в таблиці 1. Аналіз проведено відповідно до методики, викладеної в роботі / 25 /.
Як випливає з таблиці 1, структура посівних площ у ВАТ ТОВ "Прогрес-Агро" з року в рік змінюється іноді значно. Найбільшу питому вагу в структурі посівів займають озимі зернові, на їх частку
припадало 45,4% у 2001 р., в 2005 р. - 34,7%. З 2001 р. по 2005 р. зменшилася питома вага посівів ярих зернових культур. Він становив 25,4, 22,5, 13,3, 12,6 і 9,6% відповідно у 2001, 2002, 2003, 2004 і 2005 рр.. При цьому відбувалося збільшення питомої ваги посівних площ соняшнику на зерно. У 2001 р. на посіви соняшнику припадало 11,1% площі, а в 2005 р. соняшником було засіяно 21,2%. Велике зростання питомої ваги посівів соняшнику пов'язаний з високими закупівельними цінами на цю культуру, його стійко високою рентабельністю і погодними умовами. У 2004-2005 рр.. в сівозмінах були збільшені посіви кукурудзи на зерно, тому що умови для їх вирощування виявилися хорошими. Господарство стало нарощувати посіви сої.
Чисельність і склад працівників ТОВ "Прогрес-Агро" наведені в таблиці 2.
Таблиця 2 - Чисельність і склад працівників ТОВ "Прогрес-Агро"
в 2000-2003 рр..
Категорії працівників
Роки
2005 р. в% до 2001 р.
2001
2002
2003
2004
2005
Чисельність, всього
430
525
514
342
299
69,5
Працівники, зайняті в сільськогосподарському виробництві, всього
235
210
241
206
121
51,5
з них:
робочі постійні
176
146
181
168
68
38,6
в тому числі:
трактористи-машиністи
111
89
90
90
18
16,2
оператори машинного доїння
5
12
14
14
9
180,0
скотарі по догляду за ВРХ
6
14
14
14
13
216,7
свинарі
34
21
59
50
20
58,8
Робочі постійні і тимчасові
-
-
-
-
-
-
Службовці
59
64
54
38
53
89,8
Працівники підсобних виробництв
163
269
223
121
178
109,2
Джерело: форма № 5-АПК і розрахунок
Загальна кількість працівників господарства в 2005 р. зменшилося на 30,5% у порівнянні з 2001 р. Позначився зростання продуктивності праці. Але при цьому значно збільшилося число операторів машинного доїння, а також число скотарів, працівників переробних підрозділів. Розвиток переробних підприємств спричинило за собою значне збільшення службовців і робітників.
Виробничі будівлі і споруди є складовою частиною матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Зі збільшенням поголів'я тварин і птиці необхідно будувати нові або розширювати шляхом реконструкції діючі приміщення та споруди.
До складу основних засобів ТОВ "Прогрес-Агро" входять корівники, кормоцехи, допоміжні споруди - ветсанпропускників, ветлабораторія, гараж, навіси для зберігання техніки, під'їзні шляхи / 12 /.
У зв'язку зі спеціалізацією підприємства на вирощуванні рослинницької продукції тут є зерноочисно-сушильні пункти, зерносклади, силососховище, склади для мінеральних добрив. Будинки і споруди поділяються на виробничі будівлі й споруди сільськогосподарського значення, виробничі будівлі та споруди несільськогосподарського призначення (будівлі для підрозділів громадського харчування, підсобних промислів), а також невиробничі будівлі і споруди (клуби, поліклініка, житлові будинки і т.д.).
Крім виробничих сільськогосподарських будівель та споруд до виробничих основних фондів сільськогосподарського призначення належать передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, робочий і продуктивна худоба, багаторічні насадження, інструмент та інші основні засоби.
У виробничі основні фонди несільськогосподарського призначення включені будівлі і споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання промислово-виробничих об'єктів, торгівлі та громадського харчування. До невиробничих основних фондів віднесені будівлі, споруди та обладнання житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, охорони здоров'я.
Активна частина виробничих основних фондів - це сільськогосподарська техніки і транспортні засоби. З їх допомогою скорочується робочий час на створення і реалізацію продукції, що забезпечує зростання продуктивності праці і зниження собівартості.
У таблиці 3 наведено склад і структура амортизується майна ТОВ "Прогрес-Агро".
У структурі основних засобів найбільшу питому вагу поступово зайняли не будівлі та споруди, а машини та устаткування. У 2002 і 2003 рр.. машини та устаткування становили 43,1% і 41,5% відповідно, а в 2004 і 2005 рр.. - 58,2 і 62,2%. При цьому будівлі та споруди займали близько 20% структури основних засобів. Помітно збільшувалася поголів'я продуктивної худоби.
Ефективність використання основних виробничих фондів основної діяльності показана в таблиці 4.
Енергозабезпеченість в 2005 р. в порівнянні з 2001 р. збільшився в півтора рази при збільшенні площі сільськогосподарських угідь. Електрозабезпечення в господарстві знизилася в 2005 р. в порівнянні з 2001 р. майже на одну третину через зниження споживання електроенергії, а також зростання площі сільськогосподарських площ. Унаслідок зростання вартості основних виробничих засобів основної діяльності показник фондообеспеченности до рівня 2001 р. збільшився в чотири рази. Енергоозброєність і електроозброєність праці також зросла завдяки зменшенню чисельності працівників і збільшенню енергетичних засобів.
Таким чином, забезпеченість підприємства основними засобами та засобами енергетики в цілому поліпшилося. Адже середньорічна вартість основних засобів збільшилася більше, ніж зростала інфляція, і в натуральних вимірниках (кінські сили і кіловат-години) показники зросли суттєво.

Таблиця 4 - Оснащення ТОВ "Прогрес-Агро" енергією
і основними фондами
Показники
Роки
2005
у% до 2001 р.
2001
2002
2003
2004
2005
Середньорічна вартість виробничих основних фондів основної діяльності, тис. грн.
24537
46806
64326
84703
122584
500,0
Всього енергетичних потужностей, к.с.
12317
18805
18941
20124
24638
200,0
Отримано електроенергії, тис.кВт / год
1388
1029
1214
1021
1304
93,9
Енергозабезпеченість, к.с. / га
1,3
1,9
1,8
1,9
2,0
153,8
Електрозабезпечення, тис.кВт-ч/га
0,14
0,10
0,12
0,10
0,11
78,6
Фондообеспеченность, тис.руб. / га
2,5
4,7
6,1
7,9
10,0
400,0
Енергоозброєність, к.с. / чол.
28,6
35,8
36,9
58,8
82,4
288,1
Електроозброєність, тис.кВт-ч/чел.
3,2
2,0
2,4
3,0
4,4
137,5
Фондоозброєність, тис.руб. / чол.
57,1
89,2
125,1
247,7
410,0
718,0
Джерело: форма № 5 Додаток до балансу (розрахунок); форма № 17-АПК (розрахунок)
1.3. Виробнича спеціалізація і основні результати
господарської діяльності ТОВ "Прогрес-Агро" в 2001-2005 рр..
Природні умови і застосовувана структура посівних угідь визначають виробничий напрям або спеціалізацію господарства. Основним показником, що характеризує спеціалізацію, є структура товарної продукції. Її аналіз виконали відповідно до методики, викладеної в роботах / 28, 29 /.
Розглядаючи структуру товарної сільськогосподарської продукції ТОВ "Прогрес-Агро" можна зробити висновок про те, що обстежене господарство має багатогалузевий тип спеціалізації.
У середньому за п'ять років у ТОВ "Прогрес-Агро" грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції збільшилася з 40,4 млн. руб. до 140,1 млн. руб. Найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції займає продукція рослинництва. На її частку припадало від 69,3 до 92% грошової виручки. Продукція тваринництва займала від 2,2 до 14,8% від загального обсягу реалізованої продукції.
З тваринницької продукції найбільшу суму грошової виручки господарство одержує від реалізації свиней. У 2005 р. на їх частку припало 8,7% усієї товарної продукції. Це обумовлюється розвитком в господарстві свинарської ферми і переробки м'яса.
Великий обсяг у структурі товарної продукції займає грошова виручка від реалізації зерна, а також цукрових буряків та соняшнику. У середньому за п'ять років зерна реалізовано на суму від 3172 тис.руб. до 62870 тис.руб., що становило більше половини від загальної виручки.
Таким чином, виробничий напрям ТОВ "Прогрес-Агро" можна визначити як зерново-тваринницький (виробництво свинини, а з 2003 р. - і молока).
Виробництво свинини, молока та виробництво зерна взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного. Виробництво зерна необхідно для розвитку тваринництва, оскільки зерно є концентрованим кормом для тварин. У той же час від тваринництва отримують цінні органічні добрива, що є необхідною умовою підвищення родючості грунту.
У зв'язку із зазначеними обставинами становлять великий інтерес для аналізу виробничої діяльності ТОВ "Прогрес-Агро" показники, що відображають врожайність основних культур, продуктивність тварин і які з них показники валових зборів зерна і зернобобових, цукрових буряків, насіння соняшнику, приросту живої маси свиней та ВРХ , надої молока. Відповідна інформація міститься у річній бухгалтерській звітності у формах № 9-АПК ("Звіт про виробництво і собівартості продукції рослинництва") і 13-АПК ("Звіт про виробництво і собівартості продукції тваринництва"). Правда, для розрахунку надоїв корів і середньодобових приростів живої маси молодняку ​​ВРХ дані, наведені у формі 13-АПК "Звіт про виробництво і собівартості продукції тваринництва", необхідно піддати нескладної додаткової обробки: розділити валовий надій молока на середньорічну чисельність корів, а валовий приріст молодняку ВРХ - розділити на кількість днів у році (365 днів), а потім на середньорічну чисельність молодняку ​​на вирощуванні та відгодівлі.
У таблиці 5 наведено зазначені вище основні виробничі результати обстеженого підприємства за 2001-2005 рр.. Аналіз результатів діяльності підприємства проводили з урахуванням положень, викладених в методичних рекомендаціях / 5 /.
З таблиці 5 видно, що в 2001-2005 рр.. врожайність зернових і зернобобових культур у господарстві була дуже високою - 35,8-41,5 ц / га (у вазі після доробки). Однак в 2003 р., внаслідок вкрай несприятливих метеоумов, врожайність цих культур істотно зменшилася, склавши лише 35,8 ц / га. Ще більше скоротилося валове виробництво зерна і зернобобових, оскільки частина посівів загинула.
Недобір урожаю зернових частково було компенсовано зростанням урожайності та валових зборів цукрових буряків та олійного насіння, включаючи сою. Що стосується тваринницької продукції, у тому числі у вигляді переробленого молока, то їх виробництво постійно зростала.
Наведені дані свідчать про те, що можливості підприємства в нарощуванні обсягу товарної продукції, у збільшенні виручки від її продажу вельми значні. Це видно з основних комерційних результатів ТОВ "Прогрес-Агро" за 2001-2005 рр.. Зазначені результати представлені в таблиці 6.
З таблиці 6 видно, що при різкому падінні обсягів продажу зерна в 2003 і 2005 рр.. підприємству вдалося досить істотно збільшити продаж коренів цукрових буряків для переробки на цукор і олійного насіння. Це змогло
повністю компенсувати різке зменшення обсягів продажу зерна, особливо з урахуванням коливань реалізаційних цін на нього. Однак рентабельність продажів по зерну, цукрових буряках, соняшнику зменшилася. За тваринницької продукції, крім молока, зберігалася збитковість. Але в 2005 р. високорентабельними стали продаж свиней та молока (табл.6).
Таблиця 6 - Основні комерційні результати ТОВ "Прогрес-Агро" в 2001-2005 рр..
Показники
Роки
2005
у% до
2001
2001
2002
2003
2004
2005
Продано продукції, тонн:
зернових і зернобобових
23226
27480
15775
19214
9409
40,5
цукрових буряків
712
1764
2616
8705
34438
4836,8
насіння соняшнику
407
843
2177
2144
7054
1733
ВРХ
-
2
20
161
17
-
молока
-
691
806
1165
1595
230,8
свиней
114
131
303
279
253
221,9
Ціна продажів за 1 т, грн.:
зернових і зернобобових
2145
2288
3393
2358
1854
86,4
цукрових буряків
640
557
873
734
697
108,9
насіння соняшнику
2280
4253
4428
6939
5404
237,0
ВРХ
-
17000
33000
23435
37471
220,4
молока
-
3356
4221
5452
7738
230,6
свиней
27281
31565
28340
37728
64032
234,7
Собівартість 1 т проданої продукції, руб.
зернових і зернобобових
1458
2069
2412
2145
1613
110,6
цукрових буряків
438
540
672
450
528
118,7
насіння соняшнику
1789
3386
3485
4719
4366
244,0
ВРХ
-
70500
61531
53581
91941
130,4
молока
-
6042
4988
4997
4638
76,8
свиней
37696
35473
35145
42230
30802
81,7
Рентабельність продажів,%
зернових і зернобобових
47,1
10,6
40,7
9,03
13,0
27,6
цукрових буряків
46,1
3,1
29,9
38,7
24,2
52,6
насіння соняшнику
27,4
25,6
27,1
32,0
19,2
70,1
ВРХ
-
-75,9
-46,4
-128,6
-145,4
-191,6
молока
-
-44,5
-15,4
8,8
40,1
455,7 *
свиней
-27,6
-11,0
-19,4
-11,9
51,9
-
Джерело: форма № 7-АПК та розрахунки автора * До 2004
До основних показників фінансових результатів діяльності підприємства відносять виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) / 9 /. При цьому враховують виручку нетто (загальний виторг за вирахуванням ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів), балансовий прибуток, чистий прибуток. Фінансові результати діяльності підприємства залежать від таких показників, як собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), комерційні та управлінські витрати, інші операційні доходи і витрати, позареалізаційні доходи та витрати, податок на прибуток / 10 /.
Фінансові результати діяльності ТОВ "Прогрес-Агро" в 2004-2005 рр.. наведені в таблиці 7.
Таблиця 7 - Фінансові результати ТОВ "Прогрес-Агро"
в 2004 і 2005 рр.., тис.руб.
Показники
Роки
2005 р. в% до
2004
2004
2005
Прибуток від продажу зернових і зернобобових культур
4104
2275
Прибуток від продажу соняшнику
4769
7319
Прибуток (збиток) від продажу сої
833
-3635
Прибуток від продажу цукрових буряків
2475
5837
Загальний прибуток від рослинництва
11859
11652
Прибуток (збиток) від продажу ВРХ
-4854
-926
Прибуток (збиток) від продажу свиней
-1214
8407
Прибуток від продажу молока
529
4945
Прибуток (збиток) від тваринництва
-5782
12434
Прибуток від реалізації всіх видів продукції, робіт, послуг, товарів
4556
27644
Рентабельність витрат,%
4,03
24,6
Рентабельність активів,%
2,71
10,7
Джерело: розрахунки автора, виконані за даними форм 7-АПК, 9-АПК, 13-АПК. Середньорічна вартість активів в 2004 р. становила 168150 тис.руб., У 2005 р. - 257246
З таблиці 7 видно, що в 2004 р. найбільшу питому вагу в структурі виручки всі роки займало рослинництво - тваринництво було збитковим. Проте в 2003 р. на частку тваринництва довелося майже 45% всього прибутку від продажів. Найбільш значним була питома вага в прибутку підприємства від продажу продукції свинарства і молочного скотарства. На частку цих галузей довелося більше 48% всього прибутку. При цьому 2004 і 2005 рр.. частка рослинницької продукції в загальних обсягах отриманого прибутку проявила деяку тенденцію до зменшення. У той же час збитковість тваринництва у відносному вимірі стала зменшуватися (продаж ВРХ), змінюючись прибутком від двох інших галузей.
Зазначені тенденції можна розглядати як певний прояв зростаючого платоспроможного попиту покупців на продукцію тваринницького походження. Ціни на неї стали зростати швидше, ніж зростали витрати. У міру виходу нашої країни з тривалої кризи, пов'язаного з ринковим реформуванням економіки, попит на більш цінні продукти харчування (м'ясо, молоко) має зростати і далі. У цих умовах у виграші виявляться ті сільськогосподарські підприємства, які розвивають тваринництво. Щоб повною мірою скористатися новими можливостями, пов'язаними з імовірним збільшенням попиту на продукти харчування тваринницького походження, такі підприємства повинні перебудувати виробництво на сучасній технологічній основі. Для цього потрібні інвестиції в модернізацію ферм, закупівлю племінних тварин. Здійснити такі інвестиції без залучення кредитних ресурсів, швидше за все, неможливо. Звідси і випливає велика роль банківського кредитування сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі. Розгляду цих та інших пов'язаних з ними питань буде присвячено наступний розділ даної роботи.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ
2.1. Значення кредитних відносин для сільськогосподарських підприємств
Кредити являють собою економічні угоди, при яких один контрагент надає іншому грошові кошти або майно на умовах терміновості, зворотності і платності. Ціна кредиту - банківська ставка відсотка за позиками або процентна ставка, що сплачується клієнтам по депозитах і розрахунковими рахунками / 16, 17, 18, 19 /.
Основні функції кредитів - перерозподіл грошових потоків і капіталів, на основі чого в умовах ринкових відносин відбувається вирівнювання норми прибутку різних галузей і підприємств. У процесі кредитних відносин вільні фінансові ресурси акумулюються в банківських та інших подібних їм організаціях, перетворюючись на капітал, тобто гроші, здатні в результаті їх обороту прирости у більші суми.
Кредити мають різні форми. По термінах кредитування вони бувають довгостроковими, середньостроковими і короткостроковими. По забезпеченості заставою чи гарантією кредити бувають забезпеченими і незабезпеченими. За способом надання кредити поділяються на кредитні лінії, вексельні, поновлювані. За розміром кредити можна розділити на дрібні, середні, великі, хоча цей поділ кілька умовно. У залежності від змісту розрізняють товарні, грошові і змішані (товарно-грошові) кредити. У практиці сільськогосподарських підприємств у 1990-ті роки переважав товарний кредит. Сільгоспвиробники отримували від постачальників без оплати нафтопродукти, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, інші матеріальні цінності. За них розрахунки проводилися за допомогою продукції нового врожаю, тобто через кілька місяців, а то й півроку після отримання різних товарів, необхідних у процесі виробництва.
Для сільськогосподарських підприємств отримання грошових і товарних кредитів має винятково велике значення / 21 /. Справа в тому, що в сільському господарстві рік на рік не припадає. Високі врожаї змінюються низькими врожаями. Відповідно до цього доходи сільгоспвиробників за роками сильно коливаються, що було видно з таблиці 8.
В умовах, коли доходи зростають повільніше, ніж витрати, продовження процесу виробництва виявляється дуже важким. Підприємствам не вистачає грошей для придбання необхідних обігових коштів, не кажучи про купівлю нових основних засобів. Тому, щоб не зупиняти виробництва, виробляти продукцію і продавати її для одержання більш високих доходів (якщо не завадить погана погода), підприємства повинні знаходити гроші на стороні. Це і здійснюється за допомогою кредитів, одержуваних у банківських та інших організаціях.
Потреба сільськогосподарських підприємств у кредитах викликається також сезонним характером виробництва в рослинницькій галузі. Для виробництва її продукції трудитися потрібно весь рік (включаючи операції з ремонту техніки, який виконують у зимові місяці), а прибирають урожай лише в кінці літа або восени. Тоді ж його і продають, отримуючи гроші. А до цього моменту гроші доводиться позичати, вдаючись до кредитів.
2.2. Законодавчо-правова база кредитних відносин
в період ринкового реформування економіки
Кредитні відносини в сучасних умовах регулюються насамперед Цивільним кодексом РФ / 1 /, а також низкою законів, прийнятих російським парламентом з метою розвитку та конкретизації його положень. Далі йдуть правові акти, прийняті Центральним Банком Росії. Найбільш важливий законодавчо-правовий документ, що регулює кредитні відносини в нашій країні, був прийнятий ще в 1995 р. Він іменується так: "Про банки і банківську діяльність".
Зазначений федеральний закон визначає основні поняття в даній сфері. Відповідно до норм закону, до кредитних віднесені організації (юридичні особи), що функціонують для отримання прибутку на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального Банку Росії. Найбільш поширеним видом кредитних організацій є банки. Вони мають виключне право здійснювати наступні операції: залучати у вклади грошові кошти фізичних та юридичних осіб; розміщувати вказані кошти від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, строковості. Важлива функція банків полягає у відкритті та веденні банківських рахунків юридичних і фізичних осіб. Банківська система Росії включає в себе Банк Росії, різні кредитні організації, а також філії і представництва іноземних банків.
Законом передбачено положення, відповідно до якого кредитні організації не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями кредитної організації, за винятком випадків, коли держава сама взяла на себе такі зобов'язання.
Органи законодавчої та виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не вправі втручатися в кредитні відносини за винятком випадків, передбачених федеральним законодавством.
Банк Росії може відкликати ліцензію на здійснення банківських операцій в наступних випадках: 1) встановлення фактів недостовірності звітних даних; 2) здійснення кредитної організацією операцій, не передбачених ліцензією; 3) незадовільного фінансового стану кредитної організації.
З метою забезпечення фінансової надійності кредитна організація зобов'язана створювати резерви (фонди). Порядок їх формування та використання встановлюється Банком Росії. Кредитна організація зобов'язана організувати внутрішній контроль, що забезпечує належний рівень надійності, що відповідає характеру і масштабам вироблених операцій.
Кредитна організація повинна гарантувати таємницю про операції, про рахунки і вклади своїх клієнтів. Аудиторські організації, що перевіряють банки, не має права розкривати третім особам відомості про операції, про рахунки і вклади кредитних організацій, їх клієнтів і кореспондентів.
На грошові кошти та інші цінності юридичних і фізичних осіб, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні в кредитній організації, може бути накладено арешт, але не інакше як судом та арбітражним судом / 2 /. При накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках і у вкладах, кредитна організація припиняє видаткові операції за цим рахунком в межах коштів, на які накладено арешт. Конфіскація грошових коштів може бути зроблена на підставі вступив у законну силу вироку суду / 2 /.
Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) встановлюються кредитною організацією за угодою з клієнтами. Кредитна організація не має права в односторонньому порядку змінювати процентні ставки за кредитами.
Кредити, надані банком, можуть забезпечуватися заставою рухомого та нерухомого майна, банківськими гарантіями та іншими способами. При порушенні позичальником зобов'язань за договором банк має право достроково стягувати надані кредити і нараховані за ними відсотки, якщо це передбачено договором, а також звертати стягнення на заставлене майно у встановленому порядку. Кредитна організація зобов'язана вжити всіх передбачених заходів для стягнення, заборгованість аж до звернення до арбітражного суду з заявою про порушення провадження у справі про неспроможність (банкрутство) щодо боржників, які не виконують свої зобов'язання з погашення заборгованості.

2.3. Порядок кредитного забезпечення сільськогосподарських
підприємств
Завдання підвищення продуктивності праці і збільшення виробництва товарної продукції в сільському господарстві вимагають поліпшення його кредитування. На основі норм федерального закону "Про державне регулювання агропромислового виробництва" (прийнятий Державною Думою 19 липня 1996 р. з поправками і доповненнями, прийнятими в 2003 р.) одним з основних напрямів впливу органів влади на розглянутий сектор є його фінансування і кредитування.
Кошти федерального бюджету, що спрямовуються на підтримку і розвиток агропромислового виробництва, повинні бути передбачені у федеральному бюджеті. Такі кошти повинні використовуватися на підтримку інвестиційної діяльності, включаючи придбання нової техніки та обладнання, сортового насіння і племінних тварин (відповідно до федеральними цільовими програмами), а також на кредитування та страхування в цій сфері.
Стаття 14 розглянутого федерального закону спеціально присвячена заходам державного регулювання кредитування агропромислового виробництва. Цією статтею передбачено направляти з коштів федерального бюджету фінансові ресурси для короткочасного кредитування сезонних витрат і підтримки необхідних запасів в агропромисловому виробництві. Крім того, намічено виділяти кошти для довгострокового кредитування. Передбачено також використовувати в якості заставного майна кредитуються підприємств сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство. У рамках кредитних відносин вирішено широко застосовувати авансування закупівель сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб. Повинен широко застосовуватися лізинг ресурсів для агропромислового виробництва. Намічено розширювати масштаби сільської кредитної кооперації, для чого кредитним кооперативам, більше 50% статутного капіталу яких належить приватним юридичним і фізичним особам, зайнятим в агропромисловому виробництві, повинні надаватися довгострокові кредити з метою формування їх статутного капіталу.
Уряд Росії має створювати спеціальні фонди для здійснення державної підтримки кредитування в агропромисловому виробництві. Уряду надано право визначати порядок використання коштів цих фондів. Найголовніше в цьому порядку полягає в застосуванні практики кредитування, при якому за рахунок коштів зазначених фондів з організацій агропромислового виробництва повинно стягуватися не більше 25% облікової ставки Центробанку.
Банківські організації забезпечують не тільки кредитне, але і розрахунково-касове обслуговування сільськогосподарських підприємств. Зазначені види обслуговування здійснюють Ощадбанк Росії, а також Россельхозбанк з їх численними філіями на території всієї країни. У цій роботі беруть участь і інші самостійні банки послідовно комерційного характеру.
Банківські організації покликані здійснювати кредитування сільськогосподарських (та інших) підприємств та інших клієнтів в основному за рахунок власних і мобілізованих за місцем свого розташування кредитних ресурсів. Проте, враховуючи низьку рентабельність багатьох сільськогосподарських підприємств, як уже зазначено, комерційним банкам виділяються централізовані кредитні ресурси. За рахунок цих ресурсів комерційні банки можуть видавати господарствам позики на пільгових умовах, тобто при застосуванні процентних ставок на меншому рівні в порівнянні з тією, яка складається на кредитному ринку. Для цього у федеральному бюджеті передбачається певна сума коштів для подальшої компенсації з бюджету комерційним банкам різниць між процентними ставками по видаваних кредитах і централізовано надають кредитними ресурсами.
Кожен комерційний банк будує кредитну політику по відношенню до сільгоспвиробників самостійно з урахуванням дотримання основних принципів кредитування - цільового характеру позик, забезпечення їх повернення, терміновості і платності. При кредитуванні таких клієнтів основною проблемою для будь-якого банку є забезпечення повернення виданих позик у встановлені терміни (включаючи, природно, нараховані відсотки). При цьому враховується, що джерелом погашення позик і не менше чверті нарахованих відсотків може бути виручка від реалізації сільськогосподарської продукції, в тому числі в її складі і прибуток, отримана в результаті виконання заходів капітального (або іншого) характеру, під які були видані позики / 14 /.
Звідси, у разі значну нестачу власних коштів у позичальника для поточної діяльності та фінансування довгострокових інвестицій, банки прагнуть будувати всю кредитну політику так, щоб кредитувати не якусь окрему стадію виробництва продукції, а комплекс робіт, необхідний для нормального функціонування господарства і допомогти кредитними ресурсами здійснення повного кругообігу коштів позичальника. Тільки в цьому випадку в банку може бути впевненість у тому, що виданий кредит не буде "заморожений" на будь-якої окремої стадії виробництва через відсутність коштів у позичальника для продовження робіт на наступній стадії. Банк повинен бути впевнений і в тому, що кредит буде використаний за цільовим призначенням, його не стануть направляти на фінансування заходів, не передбачених договором.
Для реалізації зазначеної політики на підставі поданої господарством клопотання про видачу кредиту банки практикують укладення з деякими позичальниками двох кредитних договорів. Один договір укладається на надання короткострокового кредиту на термін до одного року і другий - довгострокового кредиту / 15 /.
При видачі короткострокових позик в якості об'єктів кредитування виступають такі елементи оборотних коштів, як насіння, добрива, нафтопродукти, запчастини, молодняк тварин і деякі інші, а також витрати, здійснювані в процесі виробництва сільськогосподарської продукції.
Довгострокові позички надаються для фінансування капітальних витрат по створенню основних фондів. Зокрема, це будівництво чи придбання будинків і споруд для виробничих цілей, придбання сільськогосподарської техніки, устаткування, транспортних засобів, племінної худоби для формування основного стада.
Потреба в короткостроковому кредиті, а також терміни і суми його погашення протягом року визначаються на підставі кошторису доходів і витрат, що накопичується на рік з розбивкою по кварталах.
При кредитуванні витрат капітального характеру банк з метою отримання більшої гарантії повернення позики у встановлені терміни, як правило, вимагає від позичальників техніко-економічного обгрунтування (бізнес-план інвестиційного кредиту). У ньому повинна бути обгрунтована доцільність здійснення запланованого заходу, описані всі передбачувані витрати на його виконання, величина очікуваних доходів, чистий прибуток, розрахунок окупності і розмір кредиту, що запитується.
Одним з основних вимог банку до позичальника при розгляді питання про видачу кредиту є надання їм надійною форми забезпечення повернення кредиту. Зазвичай банки укладають з позичальниками-сільгоспвиробниками договір застави майна, що доповнює власне кредитний договір. В якості застави в забезпечення кредиту можуть виступати куплені обладнання, машини, транспортні засоби. У цьому випадку позичальник повинен у найближчі терміни після моменту придбання майна застрахувати його з тим, щоб для банку виключався ризик непогашення кредиту. При цьому позичальник має подати в банк підписаний ним договір застави, перелік майна, що закладається і страховий поліс.
В якості забезпечення кредиту може виступати також і договір страхування ризику непогашення кредиту. Правда, це веде до істотного подорожчання кредиту, а потім і до збільшення собівартості сільгосппродукції.
Кредит може видаватися як в разовому порядку в повній сумі, так і в порядку відкриття кредитної лінії, тобто по частинах, в міру наростання витрат у межах його максимального розміру, обумовленого в кредитному договорі.
Видача кредиту оформляється терміновими зобов'язаннями (зобов'язаннями-дорученнями). У разі надання довгострокового кредиту позичальник представляє банку строкові зобов'язання з термінами погашення на найближчі 12 місяців і зведене термінове зобов'язання на суму, що залишилася заборгованості, що переходить на наступний період відповідно з розрахунком окупності витрат з умовним строком погашення. При настанні цього строку зобов'язання переоформлюється на зобов'язання з конкретними термінами погашення.
У процесі кредитування позичальник зобов'язаний представляти до банку бухгалтерську звітність про отримані фінансові результати та їх використання.
2.4. Відображення кредитних відносин у бухгалтерському обліку
ссудозаемщиков
Кредитні відносини відображаються в регістрах журнально-ордерної форми обліку. Для цього призначені журнал-ордер № 4-АПК і відомість № 26-АПК. При цьому відповідно до Плану рахунків, введеним в дію з 2001 р., облік заборгованості сільгоспвиробників за короткостроковими кредитами і позиками потрібно вести на балансовому рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках". Цей рахунок пасивний. За кредитом рахунка відображають отримання кредитів, тобто відображають збільшення заборгованості перед кредиторами, а за дебетом - погашення кредитів і позик / 18, 21, 22 /.
Кредити, видані банком, можуть бути отримані сільгосппідприємством при зарахуванні коштів безпосередньо на його розрахунковий рахунок. Але набагато частіше за рахунок кредиту безпосередньо оплачуються рахунки постачальників та інші витрати господарства.
При зарахуванні кредиту на розрахунковий рахунок застосовують кореспонденцію рахунків:
дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки"
кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках".
При оплаті заборгованості постачальникам за рахунок кредиту роблять запис:
дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках".
Оплату з позикових рахунків заборгованості по ЕСН або за іншими податками оформляють наступній бухгалтерської записом:
дебет рахунку 69 "Розрахунки по ЕСН"
дебет рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів"
кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках".
При виставленні безпосередньо з позичкового рахунку акредитива постачальнику або при отриманні чекової книжки для розрахунків з транспортними організаціями роблять запис:
дебет рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках"
кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках".
Готівкові гроші з позикових рахунків, як правило, не видаються. Виняток становлять купівля за рахунок кредиту молодняку ​​худоби у фізичних осіб, а також отримання за рахунок кредиту грошей в касу для оплати праці. Ці операції відображають записом:
дебет рахунку 50 "Каса"
кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках".
Всі бухгалтерські записи по позичкових рахунках в господарствах повинні оформлятися на підставі отриманих виписок банку. До випискам повинні бути включені оплачені за рахунок кредиту розрахункові документи постачальників та інших організацій.
При настанні терміну платежу, зазначеного в договорах та додатків до них термінових зобов'язаннях (вони згадані вище) банк самостійно списує з розрахункового рахунку господарства суму платежу і направляє її на погашення заборгованості по позичкових рахунках. При цьому бухгалтерії сільгосппідприємств виконують записи:
дебет рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки".
Якщо для перерахування розглянутих платежів на розрахунковому рахунку підприємства-позичальника коштів не вистачає, то відсутню суму відносять на прострочені позики (у бухгалтерському побуті їх іменують словом "прострочення"). У цьому випадку на звороті термінового зобов'язання вказується, що воно виконано частково. Для бухгалтерського обліку короткострокових кредитів за рахунком 66 відкривають окремий аналітичний рахунок "Кредити, не сплачені в строк". Перерахування кредитів на цей рахунок оформляють внутрішньої записом:
дебет рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" (кредити, не сплачені в строк).
Іноді короткострокові кредити погашаються за рахунок отримання чергового кредиту банку, тобто сума одержуваного кредиту спрямовується не на розрахунковий рахунок, а на погашення простроченого кредиту. Таку операцію оформляють бухгалтерським записом:
дебет рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" (кредити, не сплачені в строк)
кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" (кредити за термінами).
За користування кредитом господарство сплачує банку відсотки. Їх прийнято відображати за кредитом рахунка 66 з віднесенням в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", а потім за дебетом рахунка 66 в кореспонденції з кредитом рахунка 51.
Зазначені записи відображають у відомості № 26-АПК для аналітичного обліку по рахунках кредитів і позик. Відомість відкривають на рік з використанням вкладних аркушів. Аналітичний облік в ній ведуть строго по кожному отриманому кредиту. Кредити записують у відомості в хронологічному порядку позиційним способом, тобто під кожен отриманий кредит займають окрему рядок і ведуть записи по цьому рядку від отримання кредиту до його погашення. Таким чином відбивається повний цикл операцій по об'єкту обліку: отримання кредиту, нарахування та сплата відсотків, погашення кредиту за конкретних термінів аж до його повного погашення або його пролонгації. Записи по кредиту і дебету робляться із зазначенням кореспондуючих рахунків і дати здійснення операцій.
У журналі-ордері № 4-АПК на підставі виписок з банку відображають кредитові обороти рахунка 66 по кореспондуючих рахунках. Журнал-ордер відкривають на місяць. Записи в журналі роблять підсумковими сумами по кожній виписці банку. Після підбиття разом в та його зведення з іншими регістрами підсумкові дані журналу-ордера № 4-АПК переносять у Головну книгу.
Подібно ведуть облік по рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".

3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ Обстежено
ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Експрес-аналіз кредитної історії підприємства
Вирішуючи питання про кредитоспроможність підприємства, тобто про доцільність надання йому грошового кредиту, кредитний інспектор банку перш за все повинен з'ясувати, якою є кредитна історія передбачуваного позичальника. Для цього необхідно з'ясувати, як часто і в яких обсягах дане підприємство вже отримувало кредити і наскільки своєчасно і повно воно їх погашало, включаючи плату за користування кредитними ресурсами, тобто сплату позичкових відсотків.
Якщо розглянуте підприємство виступало ссудозаемщиком даного банку, то його кредитна історія банківської організації досить відома. У випадку, якщо в попередні роки позичальник був клієнтом даного банку і в суворій відповідності з укладеними кредитними договорами виконував всі передбачені в них умови, керівництво банку буде прагнути і далі підтримувати кредитні відносини з таким клієнтом. Адже сплачувалися їм відсотки за користування кредитами виступали в якості головних джерел банківських доходів. Без таких доходів банки не могли б нормально функціонувати. Тому подібні клієнти для банку завжди бажані контрагенти.
Однак часто буває так, що даний клієнт виявився в числі нових контрагентів банку. Ось чому перед тим, як приступити до відносно детальному вивченню його можливостей своєчасно і в повному обсязі погашати зобов'язання за кредитами, кредитний інспектор намагатиметься з'ясувати, яким чином новий клієнт справлявся зі своїми обов'язками ссудозаемщика в його попередній практиці кредитних відносин. Експрес-аналіз кредитної історії позичальника передбачуваного можна виконати буквально протягом 10-20 хвилин, склавши невеликі таблиці шляхом вилучення відповідних показників з бухгалтерських балансів підприємства за останні два-три роки / 6, 7 /. Приклад таких витягів з балансів показаний в таблицях 8 і 9.
Таблиця 8 - Надходження і погашення кредитів і позик
ТОВ "Прогрес-Агро"
Показники
Роки
2001
2002
2003
2004
2005
Надходження від позик і кредитів
15400
43104
44766
130900
190123
з них від банків
15400
43104
40600
130900
190123
Погашення позик і кредитів (без відсотків)
5008
19210
28600
105200
155923
Залишок непогашених кредитів і позик (з відсотками)
11554
35448
51614
44892
60000
в т.ч. прострочених
-
-
-
-
-
Обслуговування кредитів (відсотки сплачені)
2310
2464
9989
8529
13712
Джерело: ф. № 4 балансу, ф. № 5 Додатку до балансу, табл.1
Таблиця 9 - Рух дебіторської та кредиторської
заборгованості ТОВ "Прогрес-Агро", тис.руб.
Показники
На кінець року
2001
2002
2003
2004
2005
Залишок дебіторської заборгованості
12305
16362
7984
31589
30095
в тому числі розрахунки з покупцями і замовниками
10470
9269
6676
31589
30095
Залишок кредиторської заборгованості
17621
54325
31783
68707
141704
в тому числі розрахунки з постачальниками та замовниками
15832
32686
16871
20338
88144
ПДВ по придбаних цінностях
1490
5185
6259
18775
13371
Джерело: форма № 5 "Бухгалтерського балансу за 2001, 2002 і 2003 рр.. Форма № 1, рядок 220 (з ПДВ)
У таблиці 8 наведено дані про надходження та погашення кредитів і позик ТОВ "Прогрес-Агро" в 2001-2005 рр.. Відповідні дані були витягнуті зі звітів про рух грошових коштів (форма № 4) за відповідні роки. Дані для заповнення рядка "Обслуговування кредитів" були витягнуті з рядка "Операційні витрати (відсотки до сплати)" форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки" (за 2004 р. її вдалося виявити додатково, тому що у формі № 2 відповідні дані відсутні).
У таблиці 9 наведені дані про рух дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства, витягнуті з таблиці 2 форми № 5 "Додатки до бухгалтерського балансу". У цю ж таблицю включені ще один рядок - ПДВ по придбаних цінностей (ці дані містяться в рядку 220 форми 1 бухгалтерського балансу підприємства).
З таблиці 8 кредитний інспектор в експресному режимі встановить, що кредитна історія ТОВ "Прогрес-Агро" в останні три роки була майже задовільною. У 2001-2005 рр.. підприємство вдавався до відносно великим запозиченням кредитних ресурсів, але своєчасно їх погашало, не допускаючи прострочення платежів. При цьому в повному обсязі були погашені і суми відсотків за користування кредитами. У 2005 р. сума взятих кредитів була більш ніж в 10 разів більше, ніж у 2001 р. Це свідчило про те, що підприємство мало потребу у великих сумах кредитування і не боялося ризикувати, вдаючись до їх великим розмірам. Банки теж йшли назустріч підприємству. Так могло статися внаслідок того, що ТОВ "Прогрес-Агро" на отримані кредити набувало нові основні засоби. Вони могли виступати запорукою повернення взятих у банку грошових коштів. Одержуваної виручки господарству було достатньо для покриття поточних витрат. А для збільшення вартості наявних основних засобів своїх грошей не вистачало.
Тим не менш кредитна історія підприємства могла бути сприйнята обслуговуючим банком як позитивна. Вона свідчила про те, що досліджуване підприємство відноситься до отримання кредитів з великою відповідальністю, не допускаючи їх несвоєчасного або неповного погашення, включаючи платежі за відсотками.
З таблиці 9 видно, що аналогічна поведінка характеризує підприємство в його відносинах з дебіторами і кредиторами, особливо з комерційних операцій (тобто з покупцями і постачальниками). Обидва види заборгованості підприємства в 2005 р. різко збільшилися в порівнянні з 2001 р. Це також свідчить про те, що керівництво і, в першу чергу, бухгалтерія підприємства суворо ведуть облік руху рахунків дебіторів і кредиторів і вживають ефективних заходів для успішного управління ними.
Щоправда, викликає сумнів достовірність показників по ПДВ. У 2005 р. його величина значно менше, ніж у 2004 р., хоча заборгованість підприємства перед постачальниками (до якої входить і ПДВ по придбаних цінностей) істотно, більш ніж в 4 рази, зросла. Зазначені сумніви повинні підштовхнути кредитного інспектора до більш детального ознайомлення з усіма розділами бухгалтерського балансу підприємства-позичальника.
3.2. Комплексне вивчення бухгалтерського балансу
з метою уточнення кредитного рейтингу підприємства
У зв'язку з тим, що у звітних документах ТОВ "Прогрес-Агро" зустрічаються сумнівні показники, бухгалтерія підприємства повинна з особливою ретельністю ставитися до всіх бухгалтерських записів, не допускаючи помилок у проведеннях.
При відображенні операцій, пов'язаних з урахуванням руху короткострокових кредитів і позик, в журналі-ордері № 4-АПК господарства за 2004 р. (коли кредитні відносини характеризувалися в нього найбільшою інтенсивністю) можна було виявити кореспонденцію рахунків, показану в таблиці 10. При цьому слід мати на увазі, що підприємство вдавався не тільки до короткострокових, але і довгострокових кредитах. Тому рахунок 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" був задіяний, як рахунок 66. Правда, всі кредитні операції обмежувалися дебетом і кредитом рахунка 66, що, мабуть, помилка.
Таблицю 10 можна прокоментувати таким чином.
З таблиці 10 видно, що в грудні 2005 р. обстежене підприємство вдавався до кредитів у великих масштабах. За кредитом рахунку 66 (рядок 8) показана сума, що перевищує 31,5 млн. руб. Ця сума істотно перевищувала суму прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства (як було видно з таблиці 7, сума чистого прибутку ТОВ "Прогрес-Агро" за 2005 р. склала 27,6 млн. руб.), А чистий прибуток була вдвічі меншою. Тому не випадково господарство переуклало з банком додатковий договір, спрямований на відстрочку погашення узятих у нього короткострокових кредитів. Ці операції відображені у рядках 5 і 11 по дебету і кредиту одного і того ж рахунку 66.
Таблиця 10 - Кореспонденція рахунків з обліку руху
короткострокових кредитів і позик в ТОВ "Прогрес-Агро" у грудні 2005 р.
Зміст операцій
Кореспондуючі рахунки
Сума,
тис.руб.
дебет
кредит
1. Отримані банківські кредити зараховані на розрахунковий рахунок
51
66
14152
2. Платежі постачальникам і підрядникам за рахунок короткострокових кредитів
60
66
1151
3. Оплата заборгованості з податків за рахунок отриманих короткострокових кредитів
68, 69
66
426
4. Оплата заборгованості іншим кредиторам за рахунок отриманих короткострокових кредитів
76
66
1183
5. Переоформлення короткострокового кредиту на інший термін погашення
66
66
11194
6. Віднесення сум сплачених відсотків по короткострокових кредитах і позиках на фінансові результати (операційні витрати)
91
66
3361
7. Одержання кредитів і позик у товарній формі (включаючи нараховані відсотки)
10-4
66
1618
8. Разом по кредиту рахунку 66 "Розрахунки за короткочасним кредитах і позиках"
х
66
31508
9. Погашення короткострокових кредитів і позик шляхом перерахувань з розрахункового рахунку
66
51
13157
10. Погашення короткострокових кредитів і позик готівкою
66
50
1562
11. Переоформлення дати погашення короткострокових кредитів
66
66
13846
12. Разом по дебету рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
х
14148
13. Сальдо за рахунком 66 на 01.01.2006 р.
х
66
50000
З отриманої за рік загальної величини короткострокових кредитів і позик в сумі 31508 тис.руб. (Рядок 8 таблиці 11) безпосередньо на розрахунковий рахунок підприємства в обслуговуючому його банку було зараховано 14152 тис.руб. (Рядок 1 таблиці 11). При цьому були виконані бухгалтерські записи: дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках". Ці записи протягом року здійснювалися неодноразово, оскільки вказана вище сума (14 152 тис. грн.) Була перерахована на розрахунковий рахунок підприємства не за один раз, а по частинах протягом декількох місяців.
Частина банківських кредитів на загальну суму 1151 тис.руб. на розрахунковий рахунок підприємства не зараховувалася. За дорученням клієнта банк самостійно оплачував рахунки-фактури, що виставляються йому різними контрагентами - постачальниками матеріальних ресурсів (рядок 2 таблиці 11 на суму 1151 тис. руб., Відображена записом: дебет рахунка 60 кредит рахунка 66). Крім того, банк погасив за дорученням підприємства його заборгованість перед бюджетом (з ПДВ і ЄСП) на загальну сума 426 тис.руб. (Рядок 3 таблиці 11, запис: дебет рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", дебет рахунку 69 "Розрахунки по ЕСН" кредит рахунку 66).
У 2005 р. ТОВ "Прогрес-Агро" користувалося не тільки банківським, але і комерційним (товарним) кредитом. Воно отримало в борг від Развіленской нафтобази дизельне паливо на загальну суму 1618 тис.руб. (Без урахування ПДВ). Відповідна операція, відображена в узагальненому вигляді (насправді вона здійснювалася кілька разів за рік), показана в рядку 7. При цьому була виконана запис: дебет субрахунка 10-4 "Нафтопродукти" кредит рахунку 66.
У рядку 6 таблиці 11 відображена загальна сума нарахованих до сплати відсотків, які підприємство-позичальник має сплатити кредиторам - банку і постачальнику нафтопродуктів. При цьому застосована бухгалтерська проводка: дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати" кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" на суму 3361 тис.руб. Ця сума увійшла в загальну величину взятих підприємством короткострокових кредитів і позик.
У рядках 9-10 таблиці відображені операції з погашення отриманих кредитів і позик як за допомогою перерахувань з розрахункового рахунку, так і готівкою (в сумі 1562 тис. грн.) - При погашенні зобов'язань за товарним кредитом рахунка 66. Усього за рік було погашено короткострокових кредитів на суму 14719 тис.руб., А 13846 тис.руб., Судячи зі звітів підприємства, було переоформлено для погашення в 2005 р. Сальдо на 01.01.2006 р. склало без урахування непогашених відсотків 50000 тис. руб.
Неважко бачити, що між деякими сумами, відображеними у звіті про рух кредитів і позик підприємства повної ув'язки немає, як це зазначалося і при зіставленні сальдо за дебетом рахунка 19 "ПДВ по придбаних цінностях" і за кредитом рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" . Сальдо за першою з зазначених рахунків істотно зросла (рядок 220 форми № 1 бухгалтерського балансу за вивчені роки), а сальдо по другому рахунку - суттєво зменшилася. У реальній дійсності такого співвідношення не може бути, так як сальдо за дебетом рахунка 19 являє собою невід'ємну частину сальдо по кредиту рахунку 60. Якщо сальдо по кредиту рахунку 60 зменшилася, у схожій пропорції повинна була зменшитися і сальдо за дебетом рахунка 19. Цього ж у балансах підприємства не спостерігається. Тут явно прихована бухгалтерська помилка. Поэтому кредитный инспектор, оценивающий способность клиента - потенциального заемщика своевременно и в полном объеме погасить взятый кредит и проценты по нему, должен ознакомиться с бухгалтерской отчетностью предприятия в целом /6, 7, 8/. Состав форм бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий, в том числе и ООО "Прогресс-Агро", показан в таблице 11 /22/.
Из таблицы 11 видно, что бухгалтерская отчетность ООО "Прогресс-Агро", как и других сельскохозяйственных предприятий, представляет собой сложный и большой по объему набор информации. Умение быстро и достоверно разобраться в ней - одна из задач кредитного инспектора банка, обосно-
Таблица 11 - Состав форм бухгалтерской отчетности
ООО "Прогресс-Агро"
Найменування форм
Номер форми
Кількість таблиць або додатків до форми
Кількість сторінок у формі
Кількість показників (кодів)
1. Бухгалтерський баланс
1
1
4
102
2. Звіт про прибутки та збитки
2
5
3
55
3. Звіт про зміни капіталу
3
3
2
18
4. Звіт про рух грошових коштів
4
2
1
30
5. Додаток до бухгалтерського балансу
5
10
5
78
6. Звіт про чисельність та заробітну плату працівників сільськогосподарської організації
5-АПК
3
2
31
7. Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (до
2005 р.)
7-АПК
1
2
47
8. Звіт про витрати на основне виробництво (з 2005 р.)
8-АПК
1
1
20
9. Звіт про засоби цільового фінансування
10-АПК
1
3
60
10. Звіт про виробництво і собівартості продукції рослинництва
9-АПК
6
6
80
11. Звіт про виробництво і собівартості продукції тваринництва
13-АПК
6
5
100
12. Звіт про наявність тварин
15-АПК
2
1
20
13. Баланс продукції
16-АПК
2
2
36
14. Звіт про сільськогосподарську техніку та енергетиці
17-АПК
1
2
25
Разом:
14 форм
44
40
702
вывающего предложение руководству о предоставлении банковского кредита в том или ином размере на тот или иной срок. С другой стороны, и бухгалтерия предприятия должна грамотно и достоверно, при обеспечении всех взаимоувязок счетов и форм составлять свои отчеты, обеспечивая этим создание благоприятного имиджа предприятия в восприятии кредиторов и инвесторов.
Бухгалтерская отчетность ООО "Прогресс-Агро" в целом может быть оценена как достоверная и составленная высококвалифицированными работниками, несмотря на отмеченные выше отдельные недостатки. Поэтому содержащиеся в ней показатели можно с большой уверенностью в их точности использовать для специального анализа и оценки кредитного рейтинга предприятия. Для этого в банковской практике отработан ряд методических подходов.
3.3. Приемы анализа и оценки кредитоспособности заемщика
Цели и задачи кредитоспособности ссудозаемщиков заключаются в определении их возможностей своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, степени риска, который банк готов взять на себя. Кроме того, выявляется размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и условия его предоставления (ставки процентов и сроки) /14, 15, 24, 27/.
Применяемые банками методы оценки кредитоспособности заемщиков различны /29/. Но все они содержат определенную систему коэффициентов. У неї входять:
1) коефіцієнт абсолютної ліквідності;
2) проміжний коефіцієнт покриття;
3) загальний коефіцієнт покриття;
4) коефіцієнт фінансової незалежності.
Следует иметь в виду, что в разных публикациях наименования указанных коэффициентов отличается . Причина этого, по-видимому, состоит в том, что данные категории заимствованы из зарубежных источников и при переводе на русский было допущено их разное словесное оформление. Экономический смысл названных коэффициентов приведен в таблице 12.
Приведенная в таблице 12 информация может быть прокомментирована следующим образом.
Таблица 12 - Система финансовых коэффициентов, применяемых
при оцінці кредитоспроможності позичальників
№ п / п
Найменування коефіцієнтів
Економічний зміст
Варіанти
назв
Алгоритм і формула розрахунку
Рекомендоване значення
1.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Частка короткострокових зобов'язань, що покривається наявними грошовими коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями
1. Коефіцієнт абсолютної платоспроможності.
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності та платоспроможності
(Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення): Короткострокова кредиторська заборгованість
(Стр.260 +250):
: (Стр.690-640-
0,2 ...
0,3
2.
Проміжний коефіцієнт покриття
Частка короткострокових зобов'язань, що покривається грошима, короткостроковими вкладеннями і дебіторською заборгованістю
1. Коефіцієнт проміжної платоспроможності.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності
(Грошові кошти + Короткочасні фінансові вкладення + Дебіторська заборгованість):
: Короткострокова кредиторська заборгованість
(Стр.290-210):
: (Стр.690-640-
0,7 ...
0,8
3.
Загальний коефіцієнт покриття
Ступінь забезпеченості короткострокових зобов'язань оборотними активами
1. Коефіцієнт поточної платоспроможності.
2. Коефіцієнт поточної ліквідності
Оборотні активи: Короткострокова кредиторська заборгованість
(Стр.290-216):
: (стр.690-640
³ 2
4.
Коефіцієнт фінансової незалежності
Частка активів, сформованих за рахунок власного капіталу
1. Коефіцієнт автономії.
2. Коефіцієнт власності.
3. Коефіцієнт концентрації власного капіталу
Власний капітал: Активи
стр.490: 700
³ 0,5
* В формулах расчета все строки - из формы № 1 бухгалтерского баланса Категория ликвидность (строка 1) понимается как способность клиента банка своевременно погашать свои обязательства. Коефіцієнти ліквідності
і покриття характеризують можливості потенційного позичальника перетворити активи в грошові кошти для погашення зобов'язань за пасивом. Сравнение краткосрочных активов с краткосрочными пассивами (текущими обязательствами) показывают, в какой доле краткосрочные обязательства могут быть погашены за счет высоколиквидных активов (абсолютная ликвидность). При этом алгоритм расчета коэффициента абсолютной ликвидности, приведенный вместе с формулой расчета в предпоследней графе таблицы 12, принято определять с помощью формулы:

де К ал - коефіцієнт абсолютної ліквідності;
ДС - грошові кошти;
КФЛ - короткострокові фінансові вкладення;
Про кс - короткострокові зобов'язання.
Как видно из последней графы таблицы 13, нормативное (рекомендуемое) значение коэффициента находится в пределах 0,2…0,3.
Проміжний коефіцієнт покриття розраховується по формулі:

де К пл - коефіцієнт проміжної ліквідності;
ДЗ - дебіторська заборгованість.
Из последней графы таблицы 13 видно, что нормативное значение К пл = = 0,7…0,8.
Загальний коефіцієнт покриття визначається за формулою:

де К п - коефіцієнт покриття;
ЗЗ - запаси і витрати.
Коефіцієнт покриття дає можливість встановити, чи достатньо ліквідних активів (тобто оборотних активів) є у позичальника для погашення короткострокових зобов'язань (іменованих мобільними пасивами). Вважається достатнім, якщо К п ³ 2.
Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує забезпеченість підприємства власними засобами для здійснення своєї діяльності. Він визначається за формулою:

Оптимальним вважають значення К н ³ 0,5, хоча допускають і менше його значення - ³ 0,3.
В зависимости от величины указанных четырех коэффициентов банки распределяют заемщиков на три основных класса кредитоспособности. Повної єдності між банками в таких класифікаціях немає. Но чаще всего такая разбивка выполняется в соответствии с таблицей 13.
Таблица 13 - Один из вариантов распределения заемщиков
по класності кредитоспроможності
Коефіцієнти
1-й клас
2-й клас
3-й клас
До ал
> 0,2
0,15-0,2
<0,15
До пл
> 0,8
0,5-0,5
<0,5
До п
> 2,0
1,0-2,0
<1,0
До н
> 0,6
0,4-0,6
<0,4
Оцінку кредитоспроможності позичальника часто зводять до єдиного показника - рейтингом позичальника. Рейтинг визначається в балах. Сума балів розраховується шляхом множення класності (1, 2, 3) коефіцієнтів К ал, К пл, К п, К н і його частки в загальній сукупності (100%). Так, до першого класу можуть бути віднесені позичальники з сумою балів від 100 до 150, до другого - від 151 до 250, до третього - від 251 до 300.
Нехай, наприклад, умовний позичальник характеризується наступними коефіцієнтами: До ал = 0,02; До пл = 0,5; К п = 1,8; К н = 0,5. В соответствии с таблицей 13 это значит, что по К ал заемщик может быть отнесен лишь к третьему классу (к которому относят заемщиков с коэффициентом К ал < 0,5), а по остальным коэффициентам - ко второму классу. Тогда для расчета рейтинга этого заемщика нужно составить таблицу по форме таблицы 14.
Таблица 14 - Расчет условного рейтинга заемщика по методике
відділення Ощадбанку, обслуговуючого обстежене підприємство
Коефіцієнти
1-й клас
2-й клас
3-й клас
До ал
3
30
3.30 = 90
До пл
2
20
2.20 = 40
До п
2
30
2.30 = 60
До н
2
20
2.20 = 40
Разом
х
100
230
Виходячи з отриманого результату (230 балів), даний ссудозаемщик може бути віднесено лише до другого класу кредитоспроможності.
С предприятиями каждого класса кредитоспособности банки строят свои кредитные отношения по-разному. Первоклассным по кредитоспособности заемщикам банки могут открывать кредитную линию, выдавать в разовом порядке ссуды без обеспечения, при более низкой процентной ставке .
Кредитування второклассную позичальнику здійснюється банками лише за наявності гарантій, застави, поручительств, страхового поліса. При цьому процентна ставка буде залежати від виду забезпечення.
Надання кредитів клієнтам третього класу пов'язано для банку з серйозним ризиком. Часто банки взагалі не вирішуються видавати їм кредитів. Якщо ж і видають, то не більше суми статутного капіталу, причому за високою процентною ставкою. Видавши кредит таким клієнтам, банк повинен постійно відстежувати динаміку їх фінансового стану з тим, щоб при необхідності вжити відповідних заходів щодо повернення виданих кредитів або їх припинення. Теперь можно оценить рейтинг ООО "Прогресс-Агро" как ссудозаемщика (по состоянию на начало 2006 г.).
4. КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ООО "ПРОГРЕСС-АГРО" И
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Определение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по состоянию на начало 2006 г.
Используя методические подходы, описанные в разделе 3.3, в ходе подготовки данной работы разделили имеющиеся активы предприятия (по состоянию на конец 2005 г.) на классы, определили объем и структуру его долговых обязательств. В результате были составлены таблицы 15, 16, 17 и 18.
Таблица 15 - Ликвидные средства первого класса,
имеющиеся в ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2006 г.
Показники
Номер строки баланса
(Ф. № 1)
Сума,
тис.руб.
Сальдо по счету №
Грошові кошти
260
1328
50, 51
Короткострокові фінансові вкладення
250
-
58,59
Разом
-
1328
Таблица 16 - Ликвидные средства второго класса,
имеющиеся в ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2006 г.
Показники
Номер строки баланса
(Ф. № 1)
Сума,
тис.руб.
Сальдо по счету №
Дебиторская задолженность со сроками погашения более 12 месяцев
230
30095
62, 63, 76
Дебиторская задолженность со сроками погашения до 12 месяцев
240
-
62, 63, 76
Разом
-
13095
Таблица 17 - Ликвидные средства третьего класса,
имеющиеся в ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2004 г.
(имущество со средними сроками реализации)
Показники
Номер строки баланса
(Ф. № 1)
Сума,
тис.руб.
Сальдо по счету №
Запасы и затраты - всего
210
108899
10, 11, 20,
44, 97
У тому числі неходові:
незавершене виробництво
213
28998
20
витрати майбутніх періодів
216
-
97
Итого среднереализуемых запасов
х
79901
х
Таблица 18 - Объем и структура долговых обязательств
ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2006 г.
Показники
Номер строки баланса
(Ф. № 1)
Сума,
тис.руб.
Сальдо по счету №
Довгострокові позики і кредити
590
108206
67
Короткострокові позики і кредити
610
50000
66
Кредиторська заборгованість
620
91704
60, 76, 70, 69, 68, 71, 73, 76
Заборгованість перед засновниками
630
0
75
Доходи майбутніх періодів
640
0
86, 98
Резерви майбутніх витрат
650
141
96
Разом боргів
х
249910
х
Собрав в таблицах 15-18 необходимую исходную информацию, можно рассчитать коэффициенты абсолютной ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, общий коэффициент покрытия и коэффициент финансовой независимости ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2006 г. При этом следует использовать формулы, приведенные в разделе 3.3. Подставляя в них вместо буквенных обозначений их числовые значения, получим фактические значения коэффициентов ООО "Прогресс-Агро" на начало 2006 г.
Примечание: О кс = 141704 тыс.руб. (стр.690 ф.№ 1 за 2005 г.); К с = 62238 тыс.руб. (Стр.490 ф. № 1).
Из полученных в результате решения приведенных четырех формул значений можно сделать вывод о том, что все коэффициенты, характеризующие кредитоспособность, платежеспособность и финансовую независимость ООО "Прогресс-Агро", намного хуже рекомендуемых (нормативных) величин, так как: К ал = 0,009 < 0,2…0,3; К пл = 0,22 < 0,7…0,8; К п = 0.99 < 2; К н = 0,2 < 0,5 или даже 0,3. Следовательно, по приведенной в таблице 13 классификации (распределения заемщиков по классности кредитоспособности) ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2006 г. можно отнести к низшему классу (третьему классу).
Як зазначалося в розділі 3.3, до першого класу позичальників можуть бути віднесені ті з них, які мають суму балів від 100 до 150. ООО "Прогресс-Агро" вообще не имеет таких баллов. Следовательно, общий кредитный рейтинг предприятия может быть оценен как невысокий. Поэтому для обслуживающего предприятие банка, на первый взгляд, не представляет большого экономического интереса предоставлять данному предприятию крупных долгосрочных кредитов на выгодных для заемщика условиях. Исходя из его кредитной истории, а также конкретных коэффициентов, характеризующих платежеспособность и устойчивость финансового состояния предприятия, кредитоспособность ООО "Прогресс-Агро" может быть оценена как неустойчивая. Именно об этом свидетельствуют данные за последние четыре года развития предприятия - с 2001-го по 2003-й, что видно из таблицы 19.
Таблица 19 - Динамика коэффициентов платежеспособности
и финансовой независимости ООО "Прогресс-Агро" за 2001-2005 гг.
Коефіцієнти
Нормальне обмеження
Роки
2001
2002
2003
2004
2005
абсолютної ліквідності
³ 0,2
0,007
0,009
0,009
0,0005
0,009
проміжного покриття короткострокових боргів
0,7 ... 0,8
0,5
0,3
0,2
0,4
0,2
поточної ліквідності
³ 2
1,8
1,2
1,2
1,3
1,0
фінансової незалежності
³ 0,5
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
Данные, приведенные в таблице 19, наглядно свидетельствуют о том, что ООО "Прогресс-Агро" находится в неустойчивом финансовом состоянии. Тем не менее оно может прибегать к долгосрочным и краткосрочным кредитам, направленным на эффективное функционирование хозяйства, на модернизацию применяемых на предприятии производственных технологий, но с большими ограничениями. У предприятия невысокий запас финансовой прочности. Ему не хватает собственных накоплений финансовых ресурсов, как и практически любому другому предприятию. Особенно нужны инвестиции для существенного обновления техники и технологий, выведения их на мировой уровень конкурентоспособности производимой продукции. Для этого можно и нужно воспользоваться долгосрочными кредитами крупных банков. Вони зацікавлені заробити свої доходи на кредитуванні надійних позичальників. Однако относится ли ООО "Прогресс-Агро" к таким заемщикам, вопрос непростой. Остается решить, куда в первую очередь направить кредитные ресурсы для получения необходимой отдачи от их применения, какие у предприятия имеются гарантии возврата взятых кредитов и уплаты процентов.
Тем не менее банковские организации, обслуживающие ООО "Прогресс-Агро", относятся к нему с большим доверием, так как хозяйство расходует кредитные ресурсы для укрепления своей материально-технической базы. Через какое-то время это принесет хорошие результаты. Прибыль будет расти, благодаря чему хозяйство сможет исправно платить по своим долгам. У свою чергу, це дозволить і банківським організаціям отримувати доходи для свого ефективного розвитку.
О большом доверии банков к ООО "Прогресс-Агро" может свидетельствовать фрагмент одного из кредитных договоров предприятия с одним из наиболее успешных ростовских банков - ОАО "Центр-инвест" (в полном виде данный договор, как и другой кредитный договор предприятия, приведен в приложении к работе). Договором с банком "Центр-инвест рассматриваемому предприятию была открыта кредитная линия на сумму 20 млн.руб., что делается только для надежных заемщиков.
З розглянутого договору випливають, зокрема, такі відомості.
Кредитний договір № 421/22
г.Сальск "03" сентября 2005 г.
ОАО коммерческий банк "Центр-инвест", именуемое в дальнейшем Банк, в лице Директора дополнительного офиса ОАО КБ "Центр-инвест" в г.Сальске Горобец Т.В., действующего на основании Доверенности № 12-Д от 19.08.2002 г., с одной стороны, и ООО "Прогресс-Агро", именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице Генерального директора Зубова А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

Предмет договору
1.1. Банк надає, а Позичальник використовує кредит при дотриманні загальних принципів кредитування (цільове використання, зворотність, возмездность, наявність належно оформленого забезпечення).
1.2. Кредит надається у вигляді відкритої кредитної лінії з максимальною позичкової заборгованістю у розмірі 20000000,00 (Двадцять мільйонів рублів 00 копійок).
1.3. Кредит надається на поповнення оборотних коштів.
1.4. Строк повернення кредиту - на умовах "до запитання".
1.5. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты по ставке 23 (Двадцать три) процента годовых.
1.6. Кредит надається при наявності належно оформленого забезпечення. Кредит забезпечується: Договором застави майна
Договором застави сільгосптехніки
Договором застави автотранспортних засобів
Договором застави товарів в обороті.
Права та обов'язки сторін
2.1. Сторони зобов'язуються дотримувати умов цього Договору.
2.2. Банк зобов'язаний:
- З моменту підписання цього Договору надавати Позичальнику за його заявкою кредитні ресурси відповідно до наявних у Банку можливостями;
- Надавати Позичальнику за його запитом інформацію про поточну заборгованість Позичальника за кредитом і відсотками;
- Зберігати комерційну таємницю за кредитними операціями Позичальника та Банку.
2.3. Позичальник зобов'язаний:
2.3.1. повернути отриманий кредит не пізніше ніж на сьомий календарний день після дня отримання від Банку письмового Повідомлення про повернення кредиту,
2.3.2. сплачувати відсотки відповідно до розділу 3 Договору.
При розрахунку відсотків кількість днів у році приймається за 365 (366), а в місяці - залежно від кількості календарних днів. Нарахування відсотків починається з дати надання кредиту і закінчується датою погашення кредиту.
2.3.3. надавати Банку свої бухгалтерські баланси з додатками на кожну звітну дату, а також інші необхідні для оцінки кредитоспроможності дані за запитом Банку,
2.3.4. при реорганізації або ліквідації негайно погасити заборгованість за кредитом, з оплатою відсотків за фактичний термін користування кредитом,
2.3.5. в случае непогашения кредита на условиях "до востребования", оговоренных в настоящем договоре, уплачивать Банку проценты в размере 56 (Пятьдесят шесть) процентов годовых за пользование кредитом за весь период просрочки от обусловленного в письменном Уведомлении срока до его фактического возврата.
2.4. Банк має право:
2.4.1. потребовать возврата предоставленных Заемщику кредитных средств путем предоставления Заемщику письменного Уведомления о возврате кредита,
2.4.2. взыскать в безакцептном (бесспорном) порядке выданный кредит, проценты по нему, проценты согласно п.2.3 и 4.2 настоящего Договора, пени с расчетного счета Заемщика при наличии одного из перечисленных оснований:
БАНК______________Т.В. Горобець
ЗАЕМЩИК______________А.И. Зубов

4.2. Обгрунтування доцільності вкладення
кредитних ресурсів у модернізацію молочної галузі
ООО "Прогресс-Агро"
Анализируя показатели бухгалтерского баланса ООО "Прогресс-Агро" (см. раздел 1 работы), можно было отметить, что наиболее динамичный и устойчивый рост экономической эффективности основных производственных отраслей предприятия наблюдался в молочном животноводстве. Уся продукція цієї галузі має великий попит. Несмотря на относительно низкие цены продаж и высокую себестоимость производимых продуктов, предприятие ежегодно уменьшало убыточность реализации молока и при увеличении его товарных объемов сделало его высокорентабельным. Збільшити обсяги продажу молока можна при загальному збільшенні обсягів виробництва, так як в цьому випадку постійні витрати (амортизація обладнання, управлінські та деякі інші витрати) не змінилися б. Тому собівартість продукції могла б зменшитися, а при збільшенні її обсягів прибуток б зросла більш швидкими темпами, ніж збільшилися б обсяги продажів.
Для выявления возможностей наращивания производства молока в хозяйстве изучили его годовую бухгалтерскую отчетность, начиная с 2000 г. В итоге установили динамику производства за 6 лет (таблица 20).
Таблица 20 - Динамика производства молока в ООО
"Прогресс-Агро" в 2000-2005 гг.
Роки
Абсолютное значение, ц
Прирост, ц
Темп росту,%
Темп приросту,%
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
2000
363
-
100
100
100
100
2001
702
339
339
193
193
93,4
93,4
2002
8242
7879
7540
2271
2324
2171
1014
2003
12022
11659
3780
3312
146
3212
45,9
2004
11913
11550
109
3292
99
3182
0,9
2005
17107
16744
5194
4713
144
4613
-
Джерело: форма № 13-АПК і розрахунки автора
Из таблицы 20 видно, что по сравнению с базисным, 2000 г., валовое производство молока в хозяйстве постоянно возрастало. В 2005 г. его объёмы превзошли базисный уровень почти в 17 раз. Причому ця тенденція спостерігалася щорічно.
Безпосередній вплив на обсяг виробництва молока надають поголів'я і продуктивність тварин. Поэтому изучены и эти показатели (см. таблицу 21).
Из таблицы 21 видно, что в 2001 г. среднегодовое поголовье коров насчитывало в хозяйстве 32 животных, хотя для содержания животных имелись необходимые производственные помещения в больших масштабах. Однако в предшествующие годы их использование резко уменьшилось, так как численность коров в хозяйстве, правопреемником которого стало ООО "Прогресс-Агро" сильно уменьшилась. Некоторое его увеличение обозначилось лишь в 2002 г. Эта тенденция продолжалась в 2003-2005 гг.
Таблица 21 - Динамика поголовья коров и их удоев в
ООО "Прогресс-Агро" в 2000-2005 гг.
Показники
Роки
2005
в % к 2000 г.
2001
2002
2003
2004
2005
Середньорічне поголів'я корів, гол.
32
137
170
233
272
850,0
Удій корів, кг
2194
6016
7071
5131
6285
286,6
Джерело: форма № 13-АПК і розрахунки автора
Параллельно с увеличением численности коров стали возрастать их удои, особенно в 2003 и 2005 гг. В конце рассматриваемого периода надой молока от каждой среднегодовой коровы составил 6289 кг, что и стало одной из причин роста валового производства молока при одновременном еще большем увеличении численности продуктивных животных. И хотя рост надоев молока весьма ощутим, его все же нельзя оценивать как достаточный в современных условиях, когда так сильно обостряется конкуренция товаропроизводителей на продовольственных рынках. Молокопродукты, поступающие в Ростовскую область из Краснодарского края, успешно конкурируют с местной молокопродукцией, в том числе и потому, что, по имеющимся данным, на некоторых молочнотоварных фермах Кубани довели годовые удои коров до 6000 и более тысяч килограммов молока при большей численности коров на ферме. До семи тысяч килограммов молока получали в СЗАО "СКВО" Зерноградского района.
В указанных условиях предприятию, как представляется, было бы целесообразным осуществить крупные инвестиционные затраты, прежде всего за счет долгосрочных банковских кредитов, для доведения среднегодового поголовья коров до 1000 животных, а их годовых удоев - до 7000 кг. Для этого пришлось бы закупить примерно 500 голов нетелей высокопродуктивных пород и осуществить модернизацию технологического оборудования в двух общей коровниках вместимостью 500 голов.
Исходя из опыта известных краснодарских хозяйств (например, СПК "За мир и труд" Павловского района, от которого ООО "Прогресс-Агро" находится округленно в 130 км), можно предполагать: среднегодовые удои коров составят по 8000 кг молока; средняя цена реализации 1 т молока и молокопродуктов в пересчете на молоко составит 8000 руб. (без НДС); проценты за трехлетний кредит составят 7 % годовых, или округленно 21 % за три года от общей суммы кредита; 75 % расходов на инвестиции будут погашены за счет долгосрочного кредита, а 25 % - за счет накопленных средств предприятия (амортизация плюс прибыль); ориентировочная стоимость 1 головы племмолодняка будет равна 45,4 тыс.руб.; стоимость модернизации каждого из 500 скотомест составит 10500 руб.
Результаты расчетов приведены в таблице 22.

Таблица 22 - Предполагаемый срок окупаемости долгосрочного кредита, выделяемого банком для модернизации молочной отрасли
ООО "Прогресс-Агро"
Показники
Значення
Придбання високопородних племінних тварин, гол.
500
Орієнтовна вартість 1 голови, руб. (Без ПДВ)
45500
Требуется денежных средств на приобретение 500 животных, тыс.руб.
22750
Требуется денежных средств на модернизацию коровника на 500 скотомест (стоимость модернизации 1 скотоместа 10500 руб.), тыс.руб.
5250
Загальна сума інвестиційних витрат, тис. грн.
28000
З них за рахунок кредитних ресурсів (75%), тис.руб.
21000
Сумма процентов за трехлетний кредит по ставке 7 % годовых
(21 % за три года), тыс.руб.
4410
Загальна сума інвестиційних витрат, включаючи відсотки за кредит, тис.руб.
32410
Надої молока від високопородних корів, кг на рік
7500
От 500 коров, т
3750
Середня ціна продажу 1 т, руб.
8000
Виручка від продажу всього додаткового молока, тис.руб.
30000
Можливий прибуток (при рентабельності витрат 40%)
12000
Термін окупності інвестицій (з відсотками за кредит), років
2,7
Из таблицы 22 можно сделать следующие заключения.
Для приобретения 500 голов племмолодняка (нетелей за 2-3 месяца до растела) предприятию потребуется примерно 22,7 млн.руб. Для модернизации двух коровников на 500 скотомест потребуется округленно 5,2 млн.руб. Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат составит 28 млн.руб. Якщо господарство 25% цієї суми мобілізує за рахунок своїх власних ресурсів, то у вигляді банківських кредитів йому буде потрібно 75% загальної величини інвестицій, тобто 21 млн.руб. Трехлетняя величина процентов за такой кредит (при ставке 7 % годовых) составит 4,4 млн.руб. Тогда общая сумма затрат на рассматриваемые инвестиции составит 32,4 млн. (что существенно больше суммы кредитов, взятых хозяйством в 2005 г. для покрытия текущих затрат).
Дополнительный объем производства составит 3750 т товарного молока. При средней цене реализации в 8000 руб. за 1 т и рентабельности затрат порядка 40 % (в 2005 г. хозяйства добилось такого результата), годовая прибыль от дополнительного объема продаваемого молока составит 12 млн.руб. Это значит, что инвестиции (включая проценты) окупятся за 2,7 года, что следует признать приемлемым сроком.

ВИСНОВОК
Тема дипломной работы имеет особое значение в деятельности сельскохозяйственных предприятий и их бухгалтерских служб. Жодне підприємство не в змозі нормально функціонувати без банківських і комерційних кредитів. Своевременное, в нужных объемах и на выгодных условиях получение кредитных ресурсов в немалой степени зависит от качества бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности предприятия. Высокий уровень учета и отчетности выступают в качестве предварительного условия, определяющего кредитный рейтинг предприятия, желание банков и других контрагентов вступать с ним в тесные деловые связи.
Работа выполнена на примере ООО "Прогресс-Агро" Песчанокопского района Ростовской области. Це підприємство вважається благополучним. Воно увійшло в число найбільш великих і ефективних сільськогосподарських підприємств Росії. Правда, 2003 г. и для этого предприятия оказался малоудачным по урожайности и валовым сборам зерна. Это видно из таблицы 6. Тем не менее другие отрасли хозяйства завершили 2003 год в основном удачнее, чем предыдущие годы. При этом, как видно из таблицы 7, наиболее динамично развивалось производство молока. Если в 2002 г. убыточность продаж этой продукции составляла 44,5 %, то 2003 г. - 15,4 %. То есть данный показатель в 2003 г. был лучше, чем в 2002 г., в 3 раза. Однако даже при быстром росте производства достигнутые финансовые результаты нельзя считать достаточно приемлемым. Молочна галузь господарства потребує подальшого підвищення ефективності її функціонування.
Анализ показывает, что указанная задача может быть решена при привлечении для инвестиций в производство и переработку молока достаточно крупных кредитных ресурсов.
Следует отметить, что анализируемое хозяйство характеризовалась постоянно растущими значительными масштабами привлечения кредитов, включая 2005 г. Это видно из таблицы 8. Из нее вытекает, что в 2001 г. хозяйство получило 15,4 млн.руб. кредитов, заплатив за них около 2,3 млн.руб. відсотків. При цьому обійшлося без прострочення погашення позик. В 2002 г. кредитов было получено 43,1 млн.руб., в 2003 г. - 44,8 млн.руб., в последующие годы - ее больше. При этом кредиты и проценты по ним своевременно погашались. Из таблицы 10 видно, что бухгалтерия хозяйства умело работает с дебиторами, сокращая их задолженность перед предприятием. При этом резко сократились и долги хозяйства перед поставщиками ресурсов.
У бухгалтерських регістрах підприємства операції з обліку руху отриманих кредитів відображаються за кредитом і дебетом рахунка 66. Счет 67 до 2004 г. не открывался, так как с его помощью отражается движение долгосрочных кредитов и займов, а предприятие до недавнего времени не получало ссуд больше, чем на 12 месяцев. Однако с 2003 г. такой кредит был получен. Корреспонденция счетов по отражению кредитных отношений предприятия в 2005 г. показана в таблице 10. 2005-й год выбран в связи с тем, что он был самым насыщенным по количеству и сумме данных операций.
Банківські організації охоче, у великих масштабах і на найбільш вигідних умовах надають кредити тим позичальникам, які характеризуються найвищою кредитоспроможністю, тобто розташовують внутрішніми можливостями для своєчасного і повного погашення боргів перед банками, включаючи відсотки. Для оцінки кредитоспроможності позичальників банківські організації виробили чимало методичних прийомів. Владеть ими должны и бухгалтера предприятий, претендующих на получение кредитов. Один из методов такой оценки показан в таблице 12, в которой помещены четыре коэффициента, позволяющие установить кредитный рейтинг ссудозаемщика. Це коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт фінансової незалежності. В таблице 12 раскрыто экономическое содержание указанных коэффициентов, их другие названия, встречающиеся в литературе, алгоритмы их расчета, рекомендуемые значения.
В работе приведены формулы расчета указанных коэффициентов, а в таблице 13 указан вариант распределения заемщиков по классности их кредитоспособности в зависимости от конкретного значения названных коэффициентов у конкретных заемщиков. Так, до першого класу віднесено позичальники, що мають коефіцієнт абсолютної ліквідності більш 0,2, коефіцієнт проміжної ліквідності - більше 0,8, поточної ліквідності - більше 2, коефіцієнт фінансової незалежності - понад 0,5. Обстежене підприємство далеко не в усьому витримує зазначені нормативи.
В таблицах 15, 16, 17 и 18 приведена исходная информация, извлеченная из бухгалтерского баланса ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 1 января 2006 г. С ее помощью рассчитаны конкретные значения четырех указанных коэффициентов предприятия на эту дату. Из табл.19 оказалось, что обследованное предприятие к концу 2005 г. имело значения коэффициентов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым для включения данного ссудозаемщика в первый или второй класс. В лучшем случае его можно было включить в третий класс. Тем не менее все годы банки относились к ООО "Прогресс-Агро" с большим доверием. Анализ, который выполняли кредитные инспектора банков, показывал, что кредиты расходуются хозяйством целесообразно, позволяют ему улучшать результаты работы, постепенно ведя его к классов заемщиков высоких классов. Тем не менее, исходя из низкого кредитного рейтинга предприятия, выявленного на основе анализа его бухгалтерского баланса, в работе тщательно обоснована целесообразность выделения обслуживающим банком долгосрочного кредита в сумме 25 млн.руб. для придбання племінної худоби та модернізації устаткування для виробництва молока. Это тем более обоснованно потому, что отвечает задачам, предусмотренным приоритетным национальным проектом "Развитие АПК", который был инициирован Президентом России В.В. Путиным.
Выполненные расчеты, приведенные в таблице 22, подтверждают, что вложенные средства окупятся менее чем за три года. Это считается приемлемым сроком окупаемости долгосрочных капитальных вложений. Поэтому банки могут их предоставить.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Цивільний кодекс Російської Федерації. - М.: Проспект, 2001.-416 с.
2. Податковий кодекс Російської федерації. Частини перша і друга. - М.: ПРИОР, 2003. - 214 с.
3. Про акціонерні товариства: Федеральний закон Російської Федерації від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ / / Економіка і життя. - 2001. - № 40. - С.5-28.
4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в редакции. Федерального закона от 23 июля 1998 г. № 123-ФЗ) // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК. - 1997. - № 3. - С.24-28.
5. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві, затверджені Мінсільгосппродом РФ / / Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств АПК. - 2003. - № 8. - С.33-43; № 9. - С.30-41.
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции приказа Минфина России от 24 марта 2000 г. № 31н).
7. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 1 / 98 "Облікова політика організації" / Збірник положень з бухгалтерського обліку (ПБО 1-10). - М.: Бухгалтерський облік, 2004. - 186 с.
8. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 4 / 99 "Бухгалтерська звітність організації" / Збірник положень з бухгалтерського обліку (ПБО 1-10). - М.: Бухгалтерський облік, 2004. - 186 с.
9. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 9 / 99 "Доходи організації" / Збірник положень з бухгалтерського обліку (ПБО 1-10). - М.: Бухгалтерський облік, 2004. - 186 с.
10. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 10/99 "Витрати організації" / Збірник положень з бухгалтерського обліку (ПБО 1-10). - М.: Бухгалтерський облік, 2004. - 186 с.
11. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 5 / 01 "Облік матеріально-виробничих запасів" / / Економіка і життя. - 2004. - № 30. - С.5-6.
12. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 6 / 01 "Облік основних засобів" / / Аудит. - 2004. - № 6. - С.5-8.
13. Новый план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению, утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н. - М.: Книга сервис, 2003. - 96 с.
14. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2003.- 215 с.
15. Вакуленко Т.Г. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень / Т.Г. Вакуленко, Л.Ф. Фоміна. - СПб.: Издательский дом "Герда", 2002. - 288 с.
16. Глушков И.Е. Бухгалтерский учёт на современном предприятии. Эффективное пособие по бухгалтерскому учёту / И.Е. Глушков. - Новосибирск: ЭКОР, 2002. - 754 с.
17. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / Н.П. Конд-раків. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 584 с.
18. Лисович Г.М. Сільськогосподарський облік (Фінансовий і управлінський): Підручник. Серія "Економіка і управління" / Г.М. Лисович. - Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2002. - 720 с.
19. Лисович Г.М. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських організаціях. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 456 с.
20. Парушіна Н.В. Аналіз фінансових результатів за даними бухгалтерської звітності / Н.В. Парушина // Бухгалтерский учёт. - 2004. - № 5. -С.68-74.
21. Пизенгольц М.З. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Підручник. Т.1.Ч.1: Бухгалтерський фінансовий облік / М.З. Пизенгольц - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 480 с.
22. Пизенгольц М.З. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Підручник. Т.2.Ч.2.Ч.3: Бухгалтерський управлінський облік; Бухгалтерська (фінансова) звітність / М.З. Пизенгольц - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 400 с.
23. Попов М.О. Економіка сільського господарства: Підручник / Н.А. Попов - М.: Дело и сервис, 2004. - 368 с.
24. Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник / С.М. Пястолов. - М.: Мастерство, 2004. - 336 с.
25. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК: Підручник / Г.В. Савицька. - Мн.: Нове знання, 2004. - 687 с.
26. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / Г.В. Савицька. - 6-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: Нове знання, 2001. - 704 с.
27. Тяпкін М.Т. Методи системного аналізу фінансового стану сільськогосподарського підприємства / М.Т. Тяпкін, М.А. Кукіна / / Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2004. - № 10. - С.18-22.
28. Управлінський облік: Навчальний посібник / За ред. А.Д. Шеремета. - 3-е изд., Испр. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 512 с.
29. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
471.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства (на прикладі конкретного підприємства)
Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства на пр
Організація документообігу на прикладі конкретного підприємства
Основи бухгалтерського обліку на прикладі сільськогосподарського підприємства
Обгрунтування перспективних напрямів розвитку сільськогосподарського підприємства на прикладі
Обгрунтування раціональної виробничої структури сільськогосподарського підприємства на прикладі
Облік праці та її оплата на прикладі сільськогосподарського підприємства Племзавод Доброволець
Показники економічної ефективності сільськогосподарського підприємства на прикладі ЗАТ Агрокомплекс
Облік зобов`язань сільськогосподарського підприємства по єдиному соціальному податку на прикладі
© Усі права захищені
написати до нас