Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Зміст. 2
Введення. 3
1. Сутність, значення і склад капіталу підприємства. 4
1.1. Поняття капіталу та його структура. 4
1.2. Поняття позикового і власного капіталів підприємства. 4
1.3. Основні і оборотні кошти як складові капіталу підприємства 6
2. Аналіз використання капіталу підприємства. 8
ВАТ «ЗОМЗ». 8
2.1. Ефективність використання позикового капіталу. 8
2.2. Прибутковість власного капіталу. 10
2.3. Оборотність капіталу підприємства. 12
3. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу підприємства. 19
Висновок. 20
Список використаних джерел. 21


Введення

В умовах ринкової економіки ці питання висуваються на перший план. Різко підвищується значимість фінансових ресурсів, за допомогою яких здійснюється формування оптимальної структури і нарощування виробничого потенціалу підприємства, а також фінансування поточної господарської діяльності. Від того, яким капіталом володіє суб'єкт господарювання, наскільки оптимальна його структура, наскільки доцільно він трансформується в основні й оборотні фонди, залежить фінансове благополуччя підприємства і результати його діяльності. Тому аналіз наявності, джерел формування та розміщення капіталу має виключно важливе значення. Аналіз господарської діяльності повинен починатися і закінчуватися вивченням стану фінансів на підприємстві. Основні завдання аналізу:
1) вивчення вихідних умов функціонування підприємства;
2) встановлення змін в наявності і структурі капіталу за звітний період, і оцінка відбулися змін;
3) пошук шляхів нарощування капіталу, підвищення
рівня його віддачі та зміцнення фінансової стійкості
підприємства.
Основними джерелами інформації для аналізу стану фінансів підприємства, формування та розміщення його капіталу служать звітний бухгалтерський баланс, звіти про прибутки та збитки, про рух капіталу, про рух грошових коштів, про наявність та рух основних засобів та інші форми звітності, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

1. Сутність, значення і склад капіталу підприємства

1.1. Поняття капіталу та його структура

Для здійснення своєї діяльності підприємство повинно мати у своєму розпорядженні певним набором економічних ресурсів (або факторів виробництва) - елементів, використовуваних для виробництва економічних благ. Зазвичай в економічній літературі все, що підприємство має і використовує у виробничій діяльності, називається майном підприємства.
Склад застосовуваних підприємством економічних ресурсів різний. Особливе значення для успіху виробничої діяльності має наявність певного запасу ресурсів тривалого користування, або капіталу.
Капітал - це кошти, якими володіє суб'єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою одержання прибутку.
Капітал підприємства можна розглядати з кількох точок зору. Перш за все, доцільно розрізняти капітал реальний, тобто існуючий у формі засобів виробництвам і капітал грошовий, тобто існуючий у формі грошей і використовуваний для придбання засобів виробництва, як сукупність джерел коштів для забезпечення господарської діяльності підприємства.

1.2. Поняття позикового і власного капіталів підприємства

Позиковий капітал - це капітал, що залучається підприємством з боку у вигляді кредитів, фінансової допомоги, сум, отриманих під заставу, та інших зовнішніх джерел на конкретний термін, на певних умовах під будь-які гарантії. Структура позикового капіталу представлена ​​на малюнку 1.
Використовується позиковий капітал на придбання та оренду основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів виробничого та невиробничого призначення, закупівлю сировини, матеріалів, палива, енергії, оплату праці працівників підприємства, сплату податків, відсотків за кредити, дивідендів і т.д., т. е. він може бути вкладений в довгострокові активи і оборотні (поточні) активи. Довгострокові активи створюються, як правило, за рахунок власного капіталу і довгострокових кредитів банку і позик. Поточні витрати фінансуються за рахунок власного і позикового капіталу.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Позиковий капітал
Довгостроковий
Короткостроковий
Лізинг
Кредити банків
Позики
Кредиторська заборгованість

Рис. 1. Класифікація позикового капіталу
Власний капітал підприємства представляє собою вартість (грошову оцінку) майна підприємства, що повністю знаходиться у його власності.
Власний капітал підприємства складається з різних джерел: статутного, або складеного, капіталу, різних внесків і пожертвувань, прибутку, безпосередньо залежить від результатів діяльності підприємства (рис.2).
Статутний капітал - це сума коштів засновників для забезпечення статутної діяльності. Статутний капітал формується в процесі первісного інвестування коштів. Вклади засновників у статутний капітал можуть бути у вигляді грошових коштів, майновій формі і нематеріальних активів. Величина статутного капіталу оголошується при реєстрації підприємства і при коригуванні його величини потрібно перереєстрація установчих документів.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Статутний капітал
Накопичений капітал
Цільове фінансування і надходження
Резервний капітал
Доданий капітал
Фонд накопичення
Нерозподілений прибуток

Рис. 2. Склад власного капіталу підприємства
Доданий капітал як джерело коштів підприємства утворюється в результаті переоцінки майна або продажу акцій вище номінальної їх вартості.
Фонд накопичення створюється за рахунок прибутку підприємства, амортизаційних відрахувань та продажу частини майна.
Основним джерелом поповнення власного капіталу є прибуток підприємства, за рахунок якої створюються фонди накопичення, споживання і резервний. Може бути залишок нерозподіленого прибутку, який до її розподілу використовується в обороті підприємства, а також випуск додаткових акцій.
Кошти спеціального призначення і цільового фінансування - це безоплатно отримані цінності, а також безповоротні і поворотні бюджетні асигнування на утримання об'єктів соцкультпобуту і на відновлення платоспроможності підприємств, що знаходяться на бюджетному фінансуванні.

1.3. Основні і оборотні кошти як складові капіталу підприємства

Капітал у матеріально-речовинному втіленні підрозділяється на основний і оборотний капітал (рис. 3).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Основний капітал (необоротні активи)
Оборотний капітал (поточні активи)
Довгострокові вкладення
Запаси і витрати
Короткострокові фінансові вкладення
Готівка

Рис. 3. Розміщення капіталу підприємства
До основного капіталу належать матеріальні чинники тривалого користування, такі, як будівлі, споруди, машини, устаткування і т.п. Оборотний капітал витрачається на купівлю засобів для кожного виробничого циклу (сировини, основних і допоміжних матеріалів тощо), а також на оплату праці. Основний капітал служить протягом ряду років, оборотний - повністю споживається протягом одного циклу виробництва.
Основний капітал в більшості випадків ототожнюється з основними засобами (фондами) підприємства. Однак поняття основного капіталу ширше, так як крім основних засобів (будівель, споруд, машин і обладнання), що представляють його значну частину, до складу основного капіталу включається також незавершене будівництво та довгострокові інвестиції - грошові кошти, спрямовані на приріст запасу капіталу.
Від того, як розміщений капітал, в яких сферах і видах діяльності він використовується, багато в чому залежить ефективність роботи підприємства і його фінансовий стан.

2. Аналіз використання капіталу підприємства ВАТ «ЗОМЗ»

ВАТ «Загорський оптико-механічний завод» - одне з основних підприємств країни, що випускає медичні, фотометричні, поляризаційні, наглядові та інші оптико-електронні прилади, які за своїми технічними параметрами повністю відповідають вимогам до продукції на даний період часу. Продукція, вироби широко використовуються в промисловості, в сільському господарстві, науково - дослідних інститутах і лабораторіях, медичних установах всередині країни, а також експортуються в інші країни.

2.1. Ефективність використання позикового капіталу

Одним з показників, застосовуваних для оцінки ефективності використання позикового капіталу, є ефект фінансового важеля (ЕФВ):
ЕФР = (ROA-СП) (1-K н) (ЗК / СК), де:
ЗК - сума позикового капіталу;
СК - сума власного капіталу;
СП - ставка позичкового відсотка, передбачена контрактом;
ROA - економічна рентабельність сукупного капіталу до сплати податків. Розраховується за наступною формулою:
ROA = П / К ср, де:
П - сума прибутку за аналізований період;
До ср - середньо річна сума сукупного капіталу;
K н - коефіцієнт оподаткування, що обчислюється за наступною формулою:
K н = Н / П, де:
Н - сума податків за звітний період;
П - сума прибутку за аналізований період.
Ефект фінансового важеля показує, на скільки відсотків збільшується рентабельність власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів в оборот підприємства. Він виникає в тих випадках, коли економічна рентабельність капіталу вище позичкового відсотка.
Ефект фінансового важеля складається з двох компонентів: 1); 2) плеча фінансового важеля.
У даному випадку на підставі таблиці 1 розрахуємо різниці між рентабельністю сукупного капіталу після сплати податку і ставкою відсотка за кредити:
1) за 2005 рік 2,6 (1-0,77) -16 =- 15,402
2) за 2006 рік 4 (1-0,91) -14 =- 10,4
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку ефекту фінансового важеля
Показник
2005
2006
Балансова прибуток, млн. руб.
10435
15387
Податки з прибутку, млн. руб.
8055
14052
Рівень оподаткування, коеф-т
0,77
0,91
Середньорічна сума капіталу, млн. руб.:
Власного
Позики
280308
124715
282648
105132
Плече фінансового важеля (ЗК / СК)
0,44
0,37
Економ. рент-ть сукупного капіталу,%
2,6
4
Середня ставка відсотка за кредит,%
16
14
Темп інфляції
10,7
9
В обох випадках ця величина негативна, що говорить про «проїданні» власного капіталу і це може стати причиною банкрутства підприємства.
Розрахуємо ЕФВ за даними за два роки:
ЕФР 0 = (2,6-16) * (1-0,77) * 0,44 = -1,36%
ЕФР 1 = (4-14) * (1-0,91) * 0,37 = -3,33%
У нашому випадку за кожен карбованець вкладеного капіталу підприємство отримало прибуток 4 коп., А за користування позиковими засобами капіталу воно сплатило 14 коп. У результаті вийшов негативний ефект, тобто підприємство має збиток у розмірі 10 коп. за кожен рубль капіталу. Також ЕФР сильно знижується за рахунок сплати податків на 91% і залежить, безсумнівно, від плеча фінансового важеля.
Однак, слід мати на увазі, що дані розрахунки були виконані без урахування впливу інфляції. Що може спотворює отримані результати. Тому слід розрахувати ЕФР, проиндексировав його складові на рівень інфляції, на підставі даних таблиці 1 за такою формулою:
ЕФР = (ROA - (CП / (1 + І ))*(( 1-Kн) * (ЗК / СК)) + (І * ЗК) / ((1 + І) * СК)
ЕФРо = (2,6 - (16 / 1,107 ))*(( 1-0,77) 0,44 + (0,107 * 124715) / (1,107 * 280308) =
= - 1,156%
ЕФР 1 = (4 - (14 / 1,09 ))*(( 1-0,91) 0,37 + (0,09 * 105387) / (1,09 * 282648) = - 2,91%
Таким чином, ЕФР у звітному році зменшився ще на 1,754%. На це вплинуло значне збільшення коефіцієнта оподаткування на 14% через погашення податкових зобов'язань минулих періодів і зміна плеча фінансового важеля за рахунок збільшення частки власного капіталу, який в обох тимчасових періодах використовувався неефективно.

2.2. Прибутковість власного капіталу

Прибутковість власного капіталу будемо розглядати за такою формулою рентабельності власного капіталу:
ROE = ROA * MK, де:
ROA - економічна рентабельність сукупного капіталу до сплати податків.
MK - мультиплікатор капіталу або плече фінансовий важеля (ЗК / СК)
Дана взаємозв'язок показує залежність між рівнем фінансового ризику та прибутковістю власного капіталу. Очевидно, що у міру зниження рентабельності сукупного капіталу підприємство має збільшувати ступінь фінансового ризику (збільшувати суму позикового капіталу), щоб забезпечити бажаний рівень прибутковості власного капіталу.
Розширимо факторну модель ROE за рахунок розкладання на складові частини показника ROA:
ROE = Rп * Коб * МК, де
Rп - рентабельність продажів (відношення прибутку підприємства до виручки);
Коб - коефіцієнт оборотності капіталу підприємства (відношення виручки підприємства до вартості капіталу);
MK - мультиплікатор капіталу або плече фінансовий важеля (ЗК / СК).
Таблиця 2
Показники ефективності використання сукупного капіталу
Показник
2005
2006
Балансова прибуток, млн. руб.
10435
15387
Виручка від усіх видів продажів, млн. руб.
309064
321593
Прибуток після сплати податків, млн. руб.
2380
1335
Середньорічна сума капіталу, млн. руб.:
405023
387780
Економ. рент-ть сукупного капіталу,%
2,6
4
Рентабельність продажів,%
0,77
0,41
Коеф-т оборотності капіталу
0,76
0,83
Мультиплікатор капіталу
0,44
0,37
Рентабельність власного капіталу після сплати податків,%
0,25
0,126
Загальна зміна рентабельності власного капіталу 2006 року в порівнянні з 2005 становить - 0,124%. Це сталося в тому числі за рахунок зміни наступних складових:
1) рентабельності продажів:
(0,41-0,77) * 0,76 * 0,44 = -0, 12%
2) оборотності капіталу:
(0,76-0,83) * 0,41 * 0,44 = -0, 0126%
3) мультиплікатора капіталу:
(0,37-0,44) * 0,83 * 0,41 = -0, 024%
Отже, на зниження прибутковості власного капіталу найбільший вплив справила зміна такого показника як рентабельність продажів (-0,12%).
Отримання достатньо високого прибутку на кошти вкладені в підприємство, залежить головним чином від винахідливості, майстерності та мотивації керівництва. Отже, такі показники як ROA і ROE є хорошим засобом для оцінки якості управління. Пов'язаний з ефективністю управління, ці показники набагато надійніше інших показників оцінки фінансової стійкості підприємства, заснованих на співвідношенні окремих статей балансу. Тому він становить великий інтерес для всіх суб'єктів господарювання.

2.3. Оборотність капіталу підприємства

Бізнес в будь-якій сфері діяльності починається з певної суми готівки, за рахунок якої купується необхідну кількість ресурсів, організується процес виробництва та збут продукції. Капітал у процесі свого руху проходить послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу і збутову
На першій стадії підприємство здобуває необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на другій-частина коштів у формі запасів надходить у виробництво, а частина використовується на оплату праці працівників, виплату податків, платежів по соціальному страхуванню і інші витрати. Закінчується ця стадія випуском готової продукції. На третій стадії готова продукція реалізується і на рахунок підприємства надходять кошти, причому, як правило, більше початкової суми на величину отриманого прибутку від бізнесу. Отже, чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше підприємство отримає і реалізує продукції при одній і тій же сумі капіталу за певний відрізок часу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії веде до сповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів і може викликати значне погіршення фінансового стану підприємства.
Оборотність капіталу тісно пов'язана з його рентабельністю і служить одним з найважливіших показників, що характеризують інтенсивність використання засобів підприємства та його ділову активність.
Швидкість оборотності капіталу характеризується наступними показниками:
1) коефіцієнтом оборотності капіталу (відношення виручки від реалізації і середньорічної суми капіталу);
2) тривалістю обороту капіталу:
Поб = Д / Коб або
Поб = (сргод капітал * Д) / виручка від реал-ції, де:
Д - кількість календарних днів в аналізованому періоді;
Коб-коефіцієнтом оборотності капіталу.
Середні залишки всього капіталу і його складових частин розраховуються по середній хронологічній: половина суми на початок періоду плюс залишки на початок кожного наступного місяця плюс половина залишку на кінець періоду і результат ділиться на кількість місяців у звітному періоді.
При визначенні оборотності всього капіталу сума обороту повинна включати загальну виручку від усіх видів продажів. Якщо ж розраховуються показники оборотності тільки функціонуючого капіталу, то в розрахунок береться лише виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, а в знаменнику - сума активів за вирахуванням довгострокових і і короткострокових фінансових вкладень, невстановленого обладнання, залишків незакінченого капітального будівництва та ін
На підставі даних представлених в таблиці 3 за допомогою методу ланцюгової підстановки розрахуємо, як змінилися показники, що характеризують тривалість обороту капіталу підприємства за рахунок його структури та швидкості обігу оборотного капіталу.
Таблиця 3
Аналіз тривалості обороту капіталу
Показник
2005
2006
Изм-ня
Виручка від реал-ції продукції, млн. руб.
309064
321593
+12529
Сргод ст-ть функц-го капіталу, млн. руб.
400653
383019
-17634
У тому числі оборотного
155784
173786
+18002
Питома вага оборотних активів у загальній сумі капіталу
0,39
0,45
+0,06
Коеф-т оборотності капіталу
0,76
0,83
+0,07
У тому числі оборотного
1,98
1,85
-0,13
Далі-ть обороту всього капіталу, дні
467
429
-38
У тому числі оборотного
182
195
+13
Таким чином, за аналізований період відбулося зменшення середньорічної вартості функціонуючого капіталу на 17634 млн. крб., А оборотний капітал, навпаки, збільшився на 18002 млн. крб., Що становить 6% в порівнянні з попереднім роком. Завдяки цьому збільшилася тривалість обороту оборотного капіталу на 13 днів, а функціонуючого зменшилася на 38 днів. Коеф-т оборотності функціонуючого капіталу збільшився на 7%, а оборотного зменшився на 13%, за рахунок збільшення його вартості.
У процесі подальшого аналізу необхідно вивчити зміну оборотності оборотного капіталу на всіх стадіях його кругообігу, що дозволить простежити, на яких стадіях відбулося прискорення чи уповільнення оборотності капіталу. Розглянемо результати розрахунків у таблиці 4.
Різко відбулося скорочення тривалості капіталу в дебіторській заборгованості, що свідчить про своєчасність повернення боргів підприємству. Разом з тим збільшилася тривалість періоду обігу коштів у незавершеному виробництві та готової продукції, що говорить про труднощі підприємства у виробництві та збуті своєї продукції.
На основі таблиці 4 проведемо факторний аналіз тривалості обороту оборотного капіталу, тому що тривалість обороту як усіх поточних активів, так і окремих видів (Поб) може зміниться за рахунок суми виручки (В) і середніх залишків оборотних коштів (Ост). Для розрахунку впливу даних факторів використовуємо спосіб ланцюгової підстановки:
Поб о = Ост про * 360 / В о = 155784 * 360/309064 = 182 дня
Поб ум = Ост 1 * 360 / В о = 173786 * 360/309064 = 203 дня
Поб 1 = Ост 1 * 360 / У 1 = 173786 * 360/321593 = 195 днів
Звідси зміна тривалості обороту оборотного капіталу за рахунок суми обороту оборотного капіталу 195-203 = - 8 день, за рахунок середніх залишків оборотного капіталу 203 - 182 = +21 день, в тому числі через зміни середніх залишків:
сировину, матеріали та ін аналогічні цінності = 6 днів
витрати в незавершеному виробництві = 25 днів
готова продукція і товари для перепродажу = 13 днів
товари відвантажені = - 6 днів
витрати майбутніх періодів = - 3 дні
Дебіторська заборгованість = - 13 днів
Грошові кошти = -1 день
Таким чином, найбільший вплив на тривалість обороту оборотного капіталу підприємства надали витрати в незавершеному виробництві, що збільшило тривалість на 25 днів, і дебіторської заборгованості, яка зменшилася за рахунок неї на 13 днів.
Таблиця 4
Аналіз тривалості обороту оборотного капіталу
Показник
2005 р
2006 р
Изм-ня
Загальна сума оборотного капіталу, млн. руб.
155784
173786
+18002
У тому числі в:
сировину, матеріали та ін аналогічні цінності
23537
28698
+5161
витрати в незавершеному виробництві
28975
50043
+21068
готова продукція і товари для перепродажу
54058
65420
+11362
товари відвантажені
5173
0
-5173
витрати майбутніх періодів
3299
781
-2518
Дебіторська заборгованість
39960
28696
-11264
Грошові кошти
782
148
-634
Виручка від реал-ції продукції, млн. руб.
309064
321593
+12529
Далі-ть обороту оборотного капіталу, дні
182
195
+13
У тому числі:
сировину, матеріали та ін аналогічні цінності
28
33
+5
витрати в незавершеному виробництві
34
56
+22
готова продукція і товари для перепродажу
63
74
+11
товари відвантажені
6
0
-6
витрати майбутніх періодів
4
1
-3
Дебіторська заборгованість
47
33
-14
Грошові кошти
1
1
0
Економічний ефект в результаті прискорення оборотності капіталу виражається у відносному вивільненні суми виручки і суми прибутку, і розраховується за формулою:
Е = Фактіч. В/360 * ΔПоб
Е = 321593/360 * (195-182) = 11 613, 1 млн. руб.
У нашому прикладі в зв'язку з уповільненням оборотності оборотного капіталу на тринадцять днів сталося залучення коштів з обороту на суму 11613100000 крб. Якби капітал обертався у звітному році не за 182 днів, а за 195, то для забезпечення фактичної виручки у розмірі 321593 млн руб. треба було б мати в обороті не 173786 млн руб. оборотного капіталу, а 185 399 100 000 руб, тобто на 11613100000 крб. більше.
Такий же результат можна одержати й іншим способом, використовуючи коефіцієнт оборотності капіталу. Для цього з фактичної середньорічної суми оборотного капіталу звітного року слід відняти розрахункову його величину, яка була б для забезпечення фактичної суми обороту при коефіцієнті оборотності капіталу минулого року:
± Е = 173786 - триста двадцять одна тисяча п'ятсот дев'яносто-три / 1,98 = 11613100000 крб.
Щоб встановити вплив коефіцієнта оборотності на зміну суми виручки, можна використовувати наступну факторну модель:
В = KL * До про
Звідси
ΔВ Коб = KL 1 * ΔКоб = 173786 (1,85 - 1,98) = -22592180000 руб.,
ΔB KL = ΔKL * Коб 0 = (173786 - 155784) 1,98 = 35643960000 крб.,
ΔВ о6щ = В 1 - У 0 = 321593 - 309064 = 12592 млн руб.
Таким чином на величину виручки негативно вплинуло збільшення значення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу, а позитивно збільшення його вартості у звітному році.
Оскільки прибуток можна представити у вигляді добутку факторів (П = KL x RO ma = KL * Коб * Rpn), то збільшення її суми за рахунок зміни коефіцієнта оборотності капіталу можна розрахувати множенням приросту останнього на базовий рівень коефіцієнта рентабельності продажів і на фактичну середньорічну суму оборотного капіталу:
ΔП = ΔКоб х Rpn 0 х KL 1 = = (1,85 - 1,98) * 0,77 * 173786 = - 17395980000 крб.
У нашому прикладі за рахунок збільшення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу в звітному році підприємство отримало збиток на суму 17395980000 крб.
Як видно з проведених видів аналізу ефективність і інтенсивність використання капіталу ВАТ «ЗОМЗ» залишає бажати кращого. Цьому міг послужити досить обширний ряд факторів, але головним, на мій погляд, є неефективність використання власного капіталу. На підставі цього можна запропонувати деякі шляхи вдосконалення використання капіталу для підвищення його ефективності, що розглядаються далі.

3. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу підприємства

Основні шляхи прискорення оборотності капіталу:
1) скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок інтенсифікації виробництва (використання новітніх технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, більш повне використання виробничих потужностей підприємства, трудових і матеріальних ресурсів тощо);
2) поліпшення організації матеріально-технічного постачання з метою безперебійного забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами і скорочення часу знаходження капіталу в запасах;
3) прискорення процесу відвантаження продукції і оформлення розрахункових документів;
4) скорочення часу знаходження коштів у дебіторській заборгованості.
5) підвищення рівня маркетингових досліджень, спрямованих на прискорення просування товарів від виробника до споживача (включаючи вивчення ринку, вдосконалення товару і форм його просування до споживача, формування правильної цінової політики, організацію ефективної реклами тощо).

Список використаних джерел

1. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 1999. - 688 с.;
2. Карпій Т.В., Лазученкова Л.С., «Економіка, організація і планування промислового виробництва», Мн «Дизайн ПРО», 1999р. - 365 с.;
3. Кожекін Г. Я., Л.М. Синиця «Організація виробництва», Мн ІП «Екоперспектіва», 1998р - 127 с.;
4. Ковальов В.В. «Фінансовий аналіз», М., Фінанси і статистика, 1998. - 512с.;
5. Економіка організації (підприємства): підручник / за ред. Н. А. Сафронова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Економіст, 2005. - 618с.;
6. Організація і планування машинобудівного виробництва (виробничий менеджмент): Підручник / К.А. Грачова, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова та ін; під ред. Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова. - М.: Вищ. шк., 2003. - 470 с.: Іл.;
7. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчальний посібник .- 2-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1998 - 208с.: Іл.
8. Волков О. І. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова. - М.: ИНФРА - М, 1998.-416с
9. Фатхудінов Р.А. Організація виробництва: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 627с. - (Серія «Вища освіта»)
10. Економіка організації (підприємства): підручник / під ред.Н.А. Сафронова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Екопоміст', 2005. - 618с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
111.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
Аналіз ефективності використання основного капіталу
Облік власного капіталу та аналіз ефективності його використання
Облік основного капіталу та аналіз ефективності його використання
Аналіз використання капіталу підприємства
Основний капітал підприємства Аналіз використання основного капіталу
Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства
Аналіз наявності структури та ефективності використання оборотних коштів підприємства
Аналіз структури та ефективності використання виробничих потужностей підприємства на прикладі
© Усі права захищені
написати до нас