Аналіз ефективності інвестиційних проектів і проблеми оптимізацією дії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
Студент                          
(Прізвище, ініціали)
Тема роботи: Аналіз ефективності інвестиційних проектів і проблеми оптимізації капіталовкладень
затверджена на засіданні кафедри «_________»____________________________________
Термін здачі студентом завершеної роботи на кафедру _______________________________
Мета роботи __________________________________________________
Об'єкт, на якому проводиться аналіз ___________________________
__________________________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ п / п
Найменування етапів виконання курсової роботи
Термін виконання етапів роботи
Студент прийняв завдання до виконання «________»______________ ___
(Підпис студента)
Керівник роботи ______________________________________
(Підпис)
Зав. кафедри _____________________________________________

Зміст
стор
Введення ................................................. .................................................. ...... 4
Розділ 1. Основні принципи аналізу інвестиційних проектів ............................................. .................................................. .............................. 6
1.1. Характеристика видів інвестиційних проектів ..................................... 6
1.2. Основні показники, які застосовуються при аналізі проектів ...................... 8
Розділ 2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів 12
2.1.Аналіз показників діяльності підприємства ....................................... 12
2.2. Аналіз показників ефективності інвестиційного проекту ............... 15
2.3. Аналіз впливу інфляції та ризику ............................................. ............. 18
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 20
3.1. Розрахунок тимчасової та просторової оптимізації ............................... 20
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ............................................... ......................... 25
Список використаних джерел .......................................... 27
ДОДАТКИ ................................................. ............................................... 29

Введення
Інвестиційна діяльність являє собою один з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Причинами, що обумовлюють необхідність інвестицій, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності.
Значення економічного аналізу для планування і здійснення інвестиційної діяльності важко переоцінити. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обгрунтованих управлінських рішень.
Дуже часто підприємство стикається з ситуацією, коли є ряд альтернативних (взаємовиключних) інвестиційних проектів. Природно, виникає необхідність у порівнянні цих проектів і виборі найбільш привабливих з них за якими-небудь критеріями.
В інвестиційній діяльності істотне значення має чинник ризику. Інвестування завжди пов'язане з іммобілізацією фінансових ресурсів підприємства і звичайно здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може значно варіювати.
В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування досить багато. Разом з тим обсяг фінансових ресурсів у будь-якого підприємства обмежений. Тому особливу актуальність набуває завдання оптимізації капіталовкладень.
У роботі будуть розглянуті наступні питання:
§ основні принципи, покладені в основу аналізу інвестиційних проектів;
§ критерії оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, у тому числі показники чистого приведеного доходу, рентабельності капіталовкладень, внутрішньої норми прибутку;
§ проблеми обліку інфляції та ризику;
§ порівняльна характеристика показників чистого приведеного доходу та внутрішньої норми прибутку;
§ методика аналізу інвестиційних проектів різної тривалості;
§ проблеми оптимізації бюджету капіталовкладень (зокрема, просторової і тимчасової оптимізації, а також оптимізації в умовах реінвестування доходів).
Цілі, поставлені при написанні даної курсової роботи - досконале і багатостороннє вивчення поняття «інвестиційні проекти», розгляд процесу інвестування, розуміння значення інвестицій у фінансовій діяльності підприємства.
Завдання роботи - ознайомлення з існуючими методами вибору оптимального інвестиційного проекту, придбання практичних навичок аналізу.
Об'єктом дослідження є ВАТ «Фармак» - одне з провідних підприємств - виробників медичних препаратів в Україні.
Предмет дослідження - вибір оптимального інвестиційного проекту з метою оптимізації капіталовкладень.
Робота має три розділи:
У першому розділі характеризуються і розглядаються основні принципи аналізу капіталовкладень.
Другий розділ представляє собою аналіз ефективності інвестиційних проектів.
Третя глава складається з розгляду проблем оптимізації капіталовкладень.

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

1.1. Характеристика видів інвестиційних проектів

Як відомо, основні засоби - це сукупність матеріально-речових цінностей, що використовуються як засоби праці і діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері.
У процесі експлуатації основні засоби морально застарівають, фізично зношуються, тимчасово виходять з ладу. Тому підприємству для збереження і розширення виробничого потенціалу необхідно забезпечувати відтворення основних засобів та підтримання їх у працездатному стані. Останнє досягається проведенням поточного та капітального ремонтів.
Відтворення основних засобів може бути простим, розширеним і звуженим. У першому випадку відбувається проста заміна зношених основних засобів на основні засоби з подібними техніко-економічними характеристиками. Розширене відтворення передбачає збільшення виробничих потужностей інтенсивним чи екстенсивним шляхом, тобто, відповідно, через підвищення якості основних засобів з використанням досягнень науково-технічного прогресу або нарощування кількості основних засобів. Під звуженим відтворенням розуміють відсутність оновлення основних засобів та їх поступову деградацію.
На сьогоднішній день в нашій країні переважає звужене і просте відтворення основних засобів, розширене ж має місце лише на окремих підприємствах чорної і кольорової металургії, лісової промисловості та у фінансово-банківському секторі. Сформована ситуація обумовлена ​​в першу чергу безперервним падінням протягом 8 років обсягу капітальних вкладень і зростанням термінів їх освоєння.
Під довгостроковими інвестиціями в основні засоби слід розуміти витрати на створення і відтворення основних засобів. Інвестиції можуть здійснюються у формі капітального будівництва та придбання об'єктів основних засобів.
За ознакою взаємозалежності можна виділити два види інвестиційних проектів: 1) альтернативні (взаємовиключні) (прийняття одного з них означає неможливість прийняття іншого) і 2) незалежні (прийняття одного з них не впливає на рішення про прийняття іншого).
Етапи аналізу ефективності інвестиційних проектів зображені на рис.1.1.
Етап № 1
Етап № 2
Етап № 3
Вибір найбільш вигідного інвестиційного проекту з ряду альтернативних
Вибір найбільш вигідного інвестиційного проекту з ряду проектів з різними термінами реалізації
Формування оптимального інвестиційного портфеля при заданих інвестиційних ресурсах


Рис. 1.1. Етапи аналізу ефективності інвестиційних проектів
При аналізі інвестиційних проектів виходять із певних допущень. По-перше, з кожним інвестиційним проектом прийнято пов'язувати грошовий потік, елементи якого являють собою або чисті відтоки, або чисті притоки грошових коштів. Під чистим відтоком розуміється перевищення поточних грошових витрат за проектом над поточними грошовими надходженнями. Грошовий потік, в якому притоки йдуть за відтоками, називається ординарним. Якщо притоки і відтоки чергуються, грошовий потік називається неординарним.
Найчастіше аналіз ведеться по роках, хоча це обмеження не є обов'язковим. Аналіз можна проводити за рівними періодами будь-якої тривалості. При цьому, однак, необхідно пам'ятати про порівнянності величин елементів грошового потоку, процентної ставки і довжини періоду.
Передбачається, що всі вкладення здійснюються наприкінці року, що передує першого року реалізації проекту, хоча в принципі вони можуть здійснюватися протягом кількох наступних років.
Приплив (відплив) грошових коштів відноситься до кінця чергового року.
Показники, використовувані при аналізі ефективності інвестицій, можна підрозділити на дві групи в залежності від того, враховується чи ні часовий аспект вартості грошей:
а) засновані на дисконтованих оцінках;
б) засновані на облікових оцінках.
Далі в роботі будуть розглянуті основні показники, що базуються на дисконтованих оцінках: чистий приведений дохід, індекс рентабельності інвестицій і внутрішня норма прибутку.
1.2. Основні показники, які застосовуються при аналізі проектів
При аналізі інвестиційних проектів основну увагу приділяють показниками чистого приведеного доходу, рентабельності капіталовкладень, внутрішній нормі прибутку.
Показник чистого приведеного доходу (Net Present Value, NPV) зіставляє величину капітальних вкладень (Invested Сapital, IC) із загальною сумою чистих грошових надходжень, що генеруються ними протягом прогнозного періоду, і характеризує сучасну величину ефекту від майбутньої реалізації інвестиційного проекту. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r. Коефіцієнт r встановлюється, як правило, виходячи з ціни інвестованого капіталу.
Припустимо, що інвестований капітал (IС) буде генерувати протягом n років річні доходи в розмірі P 1, P 2, ..., P n . Тоді NPV можна обчислити за формулою:
n P k
NPV = å ----- - IC. (1.1)
k = 1 (1 + r) k
Очевидно, що якщо: NPV> 0, то проект варто прийняти; NPV <0, то проект варто відкинути; NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий.
Слід особливо прокоментувати ситуацію, коли NРV інвестиційного проекту дорівнює нулю. У разі реалізації такого проекту добробут власників підприємства не зміниться, проте обсяги виробництва зростуть. Оскільки часто збільшення виробничого потенціалу підприємства оцінюється позитивно, проект все ж приймається.
При прогнозуванні доходів по роках необхідно по можливості враховувати усі види надходжень, які можуть бути пов'язані з даним проектом. Так, якщо після закінчення періоду реалізації проекту планується надходження коштів у вигляді ліквідаційної вартості устаткування чи вивільнення частини оборотних коштів, вони повинні бути враховані як доходи відповідних періодів.
Індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index, PI) розраховується на основі показника NPV за такою формулою
n P k
PI = å -----: IC.
(1.2)
k = 1 (1 + r) k
Очевидно, що якщо: РІ> 1, то проект варто прийняти; РІ <1, то проект варто відкинути; PI = 1, то проект не є ні прибутковим, ні збитковим.
На відміну від показника NPV індекс рентабельності є відносним показником. Він характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень (чим більше значення цього показника, тим вища віддача кожного рубля, інвестованого в даний проект). Тому критерій РI дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV (зокрема, якщо два проекти мають однакові значення NPV, але різні обсяги необхідних інвестицій, то вигідніше той з них, який забезпечує більшу ефективність вкладень), або при комплектуванні портфеля інвестицій з метою максимізації сумарного значення NPV.
Під внутрішньою нормою прибутку інвестиційного проекту (Internal Rate of Return, IRR) розуміють значення коефіцієнта дисконтування r, при якому NPV проекту дорівнює нулю:
IRR = r, при якому NPV = f (r) = 0.
Якщо позначити IС як CF 0, то IRR знаходиться з рівняння
n CF k
å ----- = 0.
(1.3)
k = 0 (1 + IRR) k
Економічний сенс критерію IRR полягає в наступному: IRR показує максимально допустимий відносний рівень витрат за проектом. У той же час підприємство може реалізовувати будь-які інвестиційні проекти, рівень рентабельності яких не нижче поточного значення показника ціни капіталу (Cost of Capital, СС). Під останнім розуміється ціна цільового джерела, якщо такий є. Саме з показником СС порівнюється критерій IRR, розрахований для конкретного проекту. При цьому якщо: IRR> CC, то проект варто прийняти; IRR <CC, то проект варто відкинути; IRR = CC, то проект не є ні прибутковим, ні збитковим. За інших рівних умов більше значення IRR вважається кращим.
При оцінці ефективності капітальних вкладень слід обов'язково враховувати вплив інфляції. Це досягається шляхом коригування елементів грошового потоку або коефіцієнта дисконтування на індекс інфляції.
Найбільш досконалою є методика, яка передбачає коригування всіх чинників (зокрема, обсягу виручки та змінних витрат), що впливають на грошові потоки проектів. При цьому використовуються різні індекси, оскільки динаміка цін на продукцію підприємства і спожите їм сировину може істотно відрізнятися від динаміки інфляції. Розраховані з урахуванням інфляції грошові потоки аналізуються з допомогою критерію NPV.
Як показали результати численних обстежень практики прийняття рішень в області інвестиційної політики в умовах ринку, в аналізі ефективності інвестиційних проектів найбільш часто застосовуються критерії NPV і IRR. Проте можливі ситуації, коли ці критерії суперечать один одному, наприклад, при оцінці альтернативних проектів.
У порівняльному аналізі альтернативних проектів критерій IRR можна використовувати з відомими застереженнями. Так, якщо значення IRR для проекту А більше, ніж для проекту В, то проект А в певному сенсі може розглядатися як більш кращий, оскільки допускає велику гнучкість у варіюванні джерелами фінансування інвестицій, ціна яких може суттєво різнитися. Проте таку перевагу носить досить умовний характер. IRR є відносним показником, і на його основі неможливо зробити правильні висновки про альтернативні проекти з позиції їх можливого внеску в збільшення капіталу підприємства. Цей недолік особливо чітко виявляється, якщо проекти істотно розрізняються по величині грошових потоків.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
2.1. Аналіз показників діяльності підприємства
ВАТ «Фармак», юридична адреса м. Київ, вул. Фрунзе, 36 займається виробництвом і реалізацією медичних препаратів, одне з провідних підприємств - виробників одноразових шприців в Україну.
Цех з виробництва шприців, як окремий підрозділ був організований в 1991 році в період реалізації програми розвитку виробництва разових виробів медицини у зв'язку з появою і поширенням чуми ХХ століття - СНІДу.
В даний час ВАТ «Фармак» - це динамічно розвивається, продукція якого користується попитом на ринку збуту і користується стійким купівельним попитом.
Жодне підприємство, жодне виробництво не може жити без перспективи. Тому найголовнішим завданням є подальше розширення виробництва та асортименту продукції.
Статутний капітал товариства - складає 6 500 000 гривень, відповідно до розділовим балансом розділений на 6 500 000 штук звичайних акцій, номінальною вартістю 1 гривня. Додатковий випуск акцій не проводився.
Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.
Динаміка позикових коштів представлена ​​на рис.2.1.
Зростання позикових коштів не є негативним моментом, так як він пов'язаний з розширенням виробництва і випуском нової продукції, що свідчить про фінансову стійкість підприємства
\ S
Рис. 2.1. Динаміка позикових коштів
Динаміка прибутку та його розподіл зображені на рис. 2.2.
\ S Рис. 2.2 .. Динаміка прибутку
З графіка видно, що зростання чистого прибутку за 2006 роком у порівнянні з 2005 роком склав 941,1 тис. грн.
Зниження планового прибутку в 2007 році пов'язане з великою капіталоємністю випуску нової продукції, необхідністю набору нової робочої сили для подальшого їх навчання. Також зниження прибутку пояснюється введенням нової схеми управління компанії, за допомогою якої дані витрати включаються до собівартості як послуги.
Основні фінансові показники і їх зміна представлено в додатку А.
Протягом аналізованих періодів коефіцієнт загальної ліквідності був у межах нормативного значення, що свідчить про те, що підприємство має необхідні ресурси для погашення поточних зобов'язань, тобто про платоспроможність. Однак коефіцієнт абсолютної ліквідності на багато нижче нормативного, що говорить про зрушення ліквідності поточних активів у бік середньо і важкореалізованих активів.
Про платоспроможність організації та зміцненні її фінансової стійкості свідчить також зростання величини чистого оборотного капіталу, яка в 2007 році склала 8703 тис. грн.
Значення коефіцієнтів мобільності власного капіталу протягом усього періоду були вище нормативних. Це свідчить про те, що до кінця 2006 р. 56% власних коштів інвестовані в оборотні, а коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними джерелами свідчить про те, що 47% оборотних коштів фінансується за рахунок власного капіталу.
Таким чином, можна зробити висновок про ліквідність балансу організації, її платоспроможності, фінансової незалежності.
Важливим є факт перевищення оборотності кредиторської заборгованості над оборотністю дебіторської заборгованості. Це свідчить про налагодженій системі реалізації та розрахунків зі своїми кредиторами, відсутності кредитування постачальників до інкасації дебіторської заборгованості.
Зниження коефіцієнта оборотності матеріально-виробничих запасів свідчить про оптимізацію закупівельної політики, недопущення «пролежування» сировини, матеріалів, ПКІ.
Про ефективність діяльності підприємства в розглянуті періоди часу свідчать коефіцієнти рентабельності. Так, наприклад, коефіцієнт рентабельності основної діяльності зріс з 4,2% до 31%. Це говорить про підвищення цін на вироблену продукцію, що є наслідком сталого платоспроможного попиту.

2.2. Аналіз показників ефективності інвестиційного проекту

Підприємство має можливість інвестувати до 55 тис. грн. в розширення виробництва, при цьому розглядаються чотири проекти. Ціна джерел фінансування становить 10%. Розглянемо вихідні дані (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Вихідні дані інвестиційного проекту
Проекти
року
Інвестиції
Грошові потоки
А
1
30000
6000
2
11000
3
13000
4
12000
У
1
20000
4000
2
8000
3
12000
4
5000
З
1
40000
12000
2
15000
3
15000
4
15000

Продовження таблиці 2.1
Проекти
року
Інвестиції
Грошові потоки
D
1
15000
4000
2
5000
3
6000
4
6000
Розрахуємо показники інвестиційного проекту (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Розрахунок показників інвестиційного проекту
Проекти
року
Інвестиції
Грошові потоки
k g
P kg
NPV
PI
IRR
А
1
30000
6000
0,90909
5454,54
2,51
1,084
13,4%
2
11000
0,82645
9090,95
3
13000
0,75131
9767,03
4
12000
0,68301
8196,12
32508,64
У
1
20000
4000
0,90909
3636,36
2,68
1,134
15,6%
2
8000
0,82645
6611,6
3
12000
0,75131
9015,72
4
5000
0,68301
3415,05
22678,73
З
1
40000
12000
0,90909
10909,08
4,82
1,121
15,3%
2
15000
0,82645
12396,75
3
15000
0,75131
11269,65
4
15000
0,68301
10245,15
44820,63
D
1
15000
4000
0,90909
3636,36
1,37
1,091
13,9%
2
5000
0,82645
4132,25
3
6000
0,75131
4507,86
4
6000
0,68301
4098,06
16374,53
На перший погляд, проект В є кращим, оскільки його IRR значно перевершує IRR всіх інших проектів. Проте найбільший внесок у збільшення капіталу підприємства складає проект С, тому що на порядок перевершує внесок проекту В. Що стосується критерію РI, то саме більше значення РI проекту В, він найбільш безпечний.
Проілюструємо показники NPV для наших проектів (рис. 2.3).
\ S Рис 2.3. Чистий приведений дохід проектів
Індекс рентабельності інвестицій проекту А складе 1,084, проекту В - 1,134, проекту З - 1,121, проекту D - 1,091 (рис. 2.4).
\ S Рис 2.4. Індекси рентабельності інвестицій
Внутрішня норма прибутку проекту А складе 13,4%, проекту В - 15,6%, проекту С - 15,3%, проекту D - 13,9% (рис. 2.5)
\ S Рис 2.5. Внутрішня норма прибутку інвестиційних проектів

У нашому випадку все NPV більше 0, тобто всі проекти можуть бути пріняти.У всіх чотирьох проектів PI більше одиниці, значить можна прийняти всі проекти. За зменшенням показника PI проекти упорядковуються наступним чином: B, C, D, A.
2.3.Аналіз впливу інфляції та ризику
Чи доцільно буде приймати проекти при середньорічному індексі інфляції - 5%?
Якщо оцінку робити без урахування впливу інфляції, то проекти слід ухвалити, оскільки позитивні. Проте якщо зробити поправку на індекс інфляції, тобто використовувати в розрахунках номінальний коефіцієнт дисконтування p = 15%, то висновок буде іншим, оскільки в цьому випадку NPV (А) = -1,05; NPV (В) = 0,28; NPV (С) = 0,23; NPV ( D) = -1,05. Проекти А і D слід відхилити (рис.2.6).
\ S
Рис 2.6. Чистий приведений дохід проектів при p = 15%

Таблиця 2.3
Розрахунок NPV при коефіцієнті дисконтування p = 15%
проекти
року
Інвестиції
Грошові потоки
k g
P kg
NPV
А
1
30000
6000
0,870
5220
-1,05
2
11000
0,756
8316
3
13000
0,658
8554
4
12000
0,572
6864
28954
У
1
20000
4000
0,870
3480
0,28
2
8000
0,756
6048
3
12000
0,658
7896
4
5000
0,572
2860
20284
З
1
40000
12000
0,870
10440
0,23
2
15000
0,756
11340
3
15000
0,658
9870
4
15000
0,572
8580
40230
D
1
15000
4000
0,870
3480
-0,36
2
5000
0,756
3780
3
6000
0,658
3948
4
6000
0,572
3432
14640
У нашому випадку все NPV більше 0 (табл. 2.3), тобто всі проекти можуть бути пріняти.У всіх чотирьох проектів PI більше одиниці, значить можна прийняти всі проекти. За зменшенням показника PI проекти упорядковуються наступним чином: B, C, D, A. Якщо при розрахунках робити поправку на індекс інфляції, то проекти А і D слід відхилити.

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
3.1. Розрахунок тимчасової та просторової оптимізації
При складанні бюджету капітальних вкладень доводиться враховувати ряд обмежень. У нас є кілька привабливих інвестиційних проектів, проте підприємство через обмеженість у фінансових ресурсах не може здійснити їх всі одночасно. У цьому випадку необхідно відібрати для реалізації проекти так, щоб отримати максимальну вигоду від інвестування. Основною цільовою установкою є максимізація сумарного NPV.
Загальна сума фінансових ресурсів, доступних в планованому році, обмежена зверху. Є декілька незалежних інвестиційних проектів, які не можуть бути реалізовані в планованому році одночасно, проте наступного року залишилися проекти або їх частини можуть бути реалізовані.
Потрібно оптимальним чином розподілити проекти з двох років.
Складемо оптимальний інвестиційний портфель для проектів, що піддаються дробленню, на два роки.
Розрахуємо втрати в NPV в разі, якщо кожен з аналізованих проектів буде відстрочений до виконання на рік (див. табл. 3.1).
Таблиця 3.1.
Втрати в NPV в разі відстрочення аналізованих проектів
Проект
NPV в році 1
Дисконтирующий множник при r = 10%
NPV в році 0
Втрата в NPV
Величина відкладених на рік інвестицій
Індекс можливих втрат
А
2,51
0,9091
2,28
0,23 = 2,51-2,28
30
0,0077 = 0,23 / 30
У
2,68
0,9091
2,44
0,24
20
0,0120
З
4,82
0,9091
4,38
0,44
40
0,0110
D
1,37
0,9091
1,25
0,12
15
0,0080
Індекс можливих втрат показує величину відносних втрат, якщо виконання проекту відкладено на рік. Найменші втрати при цьому будуть за проектом А, потім, відповідно, за проектами D, C, B. Таким чином, портфель першого року повинен включити в себе 100% проекту В і 87,5% проекту С; частину, що залишилася проекту С і проекти А і D слід включити до портфеля другого року (див. табл. 3.2).
Таблиця 3.2.
Аналіз оптимізації портфеля інвестицій
Проект
Величина інвестицій
Частина інвестицій, що включається до портфелю,%
NPV
а) інвестиції в році 0
У
20
100,0
2,68
З
35
87,5
4,22 = 4,82 * 0,875
Всього
55
6,90
б) інвестиції в році 1
З
5
12,5
0,22 = 4,38 * 0,05
А
30
100,0
2,28
D
15
100,0
1,25
Всього
3,75
Співвідношення чистого приведеного доходу по роках графічно представлено на рис. 3.1.
\ S Рис. 3. 1. Співвідношення чистого приведеного доходу по роках
Сумарний NPV при такому формуванні портфелів за два роки складе 10,65 тис. грн. (6,90 + 3,75), а загальні втрати складуть 0,73 тис. грн. (2,51 + 2,68 + 4,82 +1,37 -10,65) і будуть мінімальні в порівнянні з іншими варіантами формування портфелів.
На перший погляд, у портфель потрібно включити всі проекти з максимальним значенням NPV. Таке рішення є найпростішим, але не обов'язково оптимальним.
У залежності від того, піддаються дробленню розглянуті проекти чи ні, можливі різні способи вирішення даної задачі. Розглянемо їх послідовно.
Складемо оптимальний інвестиційний портфель, якщо розглянуті проекти піддаються дробленню.
Найбільш оптимальна структура бюджету капіталовкладень представлена ​​в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3.
Оптимальна структура капіталовкладень
Проект
Величина інвестицій
Частина інвестицій, що включається до портфелю,%
NPV
У
20
100,0
2,68
З
35
87,5
4,22
Всього
55
6,90
Можна перевірити, що будь-яке інше поєднання погіршує результати - зменшує сумарний NPV. Зокрема, перевіримо варіант, коли проект С, як має найвищий NPV, в повному обсязі включається до портфеля (див. табл. 3.4).

Таблиця 3.4
Проект С, включений в портфель повністю
Проект
Величина інвестицій
Частина інвестицій, що включається до портфелю,%
NPV
З
40
100,0
4,82
У
15
75,0
2,01
Всього
55
6,83
Таким чином, дійсно була знайдена оптимальна стратегія формування інвестиційного портфеля.
Якщо розглянуті проекти дробленню не піддаються, оптимальну структуру бюджету капіталовкладень визначають перебором всіх можливих варіантів поєднання проектів та розрахунком сумарного NPV для кожного варіанта.
Комбінація, максимізує сумарний NPV, буде оптимальною.
Складемо оптимальний інвестиційний портфель, якщо верхня межа величини вкладень складає 55 тис. грн. і проекти не піддаються дробленню.
Можливі такі поєднання проектів у портфелі: А + В, A + D, B + D, C + D. Розрахуємо сумарний NPV для кожного варіанта (див. табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Сполучення проектів у портфелі і їх NPV
Варіант
Сумарні інвестиції
Сумарний NPV
А + В
50 (30 + 20)
5,19 (2,51 + 2,68)
А + D
45 (30 +15)
3,88 (2,51 + 1,37)
В + D
35 (20 +15)
4,05 (2,68 + 1,37)
С + D
55 (40 +15)
6,19 (4,82 + 1,37)
Отже, оптимальним є інвестиційний портфель, що включає проекти С і D.
За умови, що підприємство має можливість інвестувати до 55 тис. грн. і розглядаються проекти піддаються дробленню, оптимальним буде портфель, що включає в себе 100% проекту В і 87,5% проекту С. Якщо проекти не піддаються дробленню, то оптимальним є інвестиційний портфель, що включає проекти С і D.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Показник чистого приведеного доходу характеризує сучасну величину ефекту від майбутньої реалізації інвестиційного проекту.
На відміну від показника NPV індекс рентабельності є відносним показником. Він характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень.
Економічний сенс критерію IRR полягає в наступному: IRR показує максимально допустимий відносний рівень витрат за проектом.
При оцінці ефективності капітальних вкладень слід обов'язково враховувати вплив інфляції. Це досягається шляхом коригування елементів грошового потоку або коефіцієнта дисконтування на індекс інфляції. Точно такий же принцип покладено в основу методики урахування ризику.
На підставі дослідження ми прийшли до наступних висновків:
По-перше, проект В є кращим, оскільки його IRR значно перевершує IRR всіх інших проектів. Проте найбільший внесок у збільшення капіталу підприємства складає проект С, тому що на порядок перевершує внесок проекту В.
Що стосується критерію РI, то саме більше значення РI проекту В, він найбільш безпечний.
По-друге, в нашому випадку все NPV більше 0, тобто всі проекти можуть бути прийняті. У всіх чотирьох проектів PI більше одиниці, значить можна прийняти всі проекти. За зменшенням показника PI проекти упорядковуються наступним чином: B, C, D, A.
По-третє, якщо оцінку робити з урахуванням впливу інфляції, то проекти В і С слід прийняти. У цьому випадку NPV (А) = -1,05; NPV (В) = 0,28; NPV (С) = 0,23; NPV (D) = -1,05. Проекти А і D слід відхилити.
У нас є кілька привабливих інвестиційних проектів, проте підприємство через обмеженість у фінансових ресурсах не може здійснити їх всі одночасно.
Індекс можливих втрат показує, що найменші втрати будуть за проектом А, потім, відповідно, за проектами D, C, B. Таким чином, портфель першого року повинен включити в себе 100% проекту В і 87,5% проекту С; частину, що залишилася проекту С і проекти А і D слід включити до портфеля другого року.
Сумарний NPV при такому формуванні портфелів за два роки складе 10,65 тис. грн., А загальні втрати складуть 0,73 тис. грн. і будуть мінімальні в порівнянні з іншими варіантами формування портфелів.
Якщо проекти не піддаються дробленню, то оптимальним є інвестиційний портфель, що включає проекти С і D. Сумарний NPV в цьому випадку складе 6,19.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Збірник нормативних матеріалів з питань зовнішньоекономічної
діяльності України. - К.: 2005 р.
2. Алексєєв М. Ю. Ринок цінних паперів. - М., 1997.
3. Антропов Максим. Банківська криза: далі буде? - Інфо-А, Вересень 1998.
4. Балабанов І.Т. Фінансовий менеджмент. - М., 2003.
5. Гітман Л. Дж., Джонки М.Д. Основи інвестування. Пер. з англ. - М.:
Справа, 1999.
6. Гукалюк А.Ф. Процедура порівняння ефектівності портфеля цінніх паперів Як елемент визначення інвестіційної пріваблівості. / / Актуальні проблеми ЕКОНОМІКИ № 4 (22), 2003.
7. Піддубний В.І. Аналіз інвестиційної привабливості в розрахунки «розумною» ціни акції ВАТ, які пропонуються на 74 СА за грошові кошти з 2 по 11 листопада 2004р. / / Фондовий ринок № 39, 2004р.
8. Інвестиційно-фінансовий портфель / Заг. ред. Н.Я. Петракова,-М.: "Сомінтек". 2005.
9. Камінській А., шепелявлячи О. Портфельні інвестування в Україні: статистичний підхід. / / Банківська справа, № 6, 2000р. 1.
10. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз. - М., 2001.
11. Лоренс Дж. Гітман, Майкл Д. джонки. Основи інвестування. - М., 1997.
12. Луців Богдан. Портфельні інвестування в діяльності комерційніх банків. / / Банківська справа, № 5, 2000р.
13. Мартинов А. «Активізація інвестиційної політики». / Економіст. № 9, 1997 р.
14. Міркін Я.М. Цінні папери і фондовий ринок .- М.: Изд-во "Перспектива". 2004.
15. Мелкумов Я.С. Економічна оцінка інвестицій і фінансування інвестиційних проектів. - М., 1997.
16. Нікіфорова Н.С. Кластерний аналіз в завданнях соціально-економічного прогнозування. - М., 1998.
17. Пересада А.А. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Лібра, 2001.
18. Рухля Олексій. Принципи портфельного інвестування. - Фінанси. Цінні папери. - 1997.
19. Севріновскій В.Д. Методика формування інвестиційного портфеля з використанням факторного та кластерного аналізу. - М., 1998.
20. Семенкова Є.В. Операції з цінними паперами. - М., 2001 р.
21. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000 р.
22. Вільям Ф. Шарп, Гордон Дж.Александер, Джефрі У Бейлі. Інвестиції. - М., 1998.
23. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. Підручник / за редакцією Стоянової Є.С. - М.: Изд-во "Перпектіва", 2004 р.
24. Холт Роберт. Основи фінансового менеджменту. Москва, 2003 р.
25. Шарп У., Александер Г., Бейлі Дж. Інвестиції: Пер. з англ. - М.: ИНФРА-М, 2001. - XII, 1028 с.

ДОДАТОК А
Основні фінансові показники діяльності підприємства та їх зміну
Найменування коефіцієнта
Норматив
2005
2006
2007

Оцінка ліквідності та платоспроможності

Коефіцієнт загальної ліквідності
1-2
1,538
1,544
1,651
Коефіцієнт термінової ліквідності
0,5-0,8
0,269
0,527
1,235
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,2-0,25
0,00004
0,05149
0,00521
Коефіцієнт першокласних ліквідних коштів
0,0008
0,0190
0,2052
Коефіцієнт легко реалізованих активів
0,161
0,177
0,312
Коефіцієнт середньо реалізованих активів
0,525
0,355
0,166
Коефіцієнт важко реалізованих активів
0,229
0,341
0,256
Чистий оборотний капітал
3099
2420
8703
Оцінка фінансової стійкості
Коефіцієнт власності
0,5-0,6
0,5
0,6
0,6
Коефіцієнт фінансової залежності
1
0,9
0,6
0,7
Коефіцієнт мобільності власного капіталу
0,2-0,5
0,57
0,46
0,56
Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними джерелами
0,1-0,5
0,42
0,51
0,47
Оцінка ділової активності
Оборотність активів (дн)
120,5
154,4
Оборотність оборотних активів
77,9
101,2
Оборотність власного оборотного капіталу
35,6
48,9
Оборотність грошових коштів і короткострокових вкладень
1,2
23,8
Оборотності кредиторської заборгованості (постачальники і підрядники) (дн)
28,96
14,49
Оборотність всієї кредиторської заборгованості
52,5
67,9
Оборотність готової продукції (дн)
2,3
0,5
Оборотність матеріально-виробничих запасів
47,6
32,3
Оборотності дебіторської заборгованості (дн)
18,1
42,1
Коефіцієнти рентабельності
Коефіцієнт рентабельності активів (за рік)
0,25
0,11
0,55
Коефіцієнт рентабельності реалізації
-0,01
0,04
0,23
Коефіцієнт рентабельність власного капіталу (за рік)
0,25
0,18
0,92
Коефіцієнт рентабельності основної діяльності
0,02
0,042
0,310
Коефіцієнт рентабельності оборотних активів
0,16
0,83
Коефіцієнт рентабельності власних оборотних коштів
0,36
1,73
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
294кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз ефективності інвестиційних проектів і проблеми оптимізації капіталовкладень
Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів
Порівняльний аналіз критеріїв ефективності інвестиційних проектів
Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризику
Порівняльний аналіз визначення економічної ефективності інвестиційних проектів за різними методиками
Оцінка ефективності інвестиційних проектів
Оцінка ефективності інвестиційних проектів 2
Оцінка комерційної ефективності інвестиційних проектів
Оцінка спроможності та ефективності інвестиційних проектів
© Усі права захищені
написати до нас