Аналіз діючої системи безготівкових розрахунків у ВАТ Дочірній Банк Альфа-Банк у Казахстані

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
"1-1" Вступ
Глава I. Організація системи безготівкових розрахунків в Республіці Казахстан.
1.1. Сутність і умови функціонування безготівкових розрахунків
1.2. Основи та принципи побудови системи безготівкових розрахунків.
1.3. Еволюція системи безготівкових розрахунків.
Глава II. Аналіз діючої системи безготівкових розрахунків у ВАТ Дочірній Банк «Альфа-Банк» у Казахстані
2.1. Структура платіжного обороту банку.
2.2. Практика організації міжбанківських платежів і переказів грошей.
2.3. Основні напрямки розвитку та шляхи вдосконалення безготівкового платіжного обороту в банках 2-го рівня Республіки Казахстан.
Висновок
Список використаної літератури
Програми.

Введення

Система безготівкових розрахунків являє собою організацію безготівкового грошового обороту, регульованого загальнодержавними законами і банківськими правилами. Організація і проведення безготівкових розрахунків відноситься до банківських послуг клієнтам або комісійним операціями банків. Виконання даної функції пов'язано, перш за все, з концентрацією та зберіганням на банківських рахунках вільних грошових коштів господарства, держави і населення.
Широкий розвиток розрахунків дозволяє значно обмежити сферу руху готівкових грошей та скоротити витрати обігу готівкових грошей, пов'язані з витратами праці для виготовлення, транспортування, зберігання та обліку грошових знаків. Впровадження ефективних форм безготівкових розрахунків сприяє прискоренню платежів та оборотності грошових коштів у розрахунках і, в кінцевому рахунку, прискорення банківського обороту грошей. Безготівкові розрахунки опосередковують "обмін речовин", господарські зв'язки в народному господарстві, і від їх чіткості і безперервності залежить загальна ефективність функціонування економіки в цілому. Значення безготівкових розрахунків складається, перш за все, в тому, що вони сприяють кругообороту фондів госпорганів, завершенню господарських угод.
Всі комерційні банки емітують в безготівковий обіг платіжні засоби в процесі кредитування госпорганів і населення, які зберігають на рахунках в цих банках свої кошти. Безготівкові розрахунки, що проходять через банк, збільшують його ресурси, дозволяють йому акумулювати вільні грошові кошти в розрахунках на потреби кредитування економіки і населення. Безготівкові розрахунки дають можливість для взаємного контролю госпорганів і дозволяють банку спостерігати, перевіряти і активно впливати на хід процесу виробництва і обігу товарів. Банк контролює дотримання госпорганів платіжної дисципліни.
Виходячи з цього, роль банків при виконанні своїх функцій посередника в розрахунках величезна, і від чіткої та ефективної їх роботи залежить нормальне функціонування народного господарства.
Ліквідація адміністративно-командної системи управління економікою і розрив економічних зв'язків між республіками, що входять до складу СНД, спричинили за собою практично повний крах раніше функционировавшей банківської системи і системи безготівкових розрахунків.
Таке становище з розрахунками, підірвало й без того недостатньо ефективно працювали промисловість, сільське господарство та інші галузі економіки суверенної Казахстану. Також, до цього слід додати фактично повну безконтрольність за наданням кредитів та їх цільовим використанням, за наявності досить численного контрольного апарату в банківській системі та в інших органах державного контролю. Однак, як показала практика, всі види контролю (попередній поточний, наступний, зовнішній і внутрішній) учасників ринкових відносин за виконанням договірних зобов'язань, в силу нерозвиненості фінансового менеджменту на підприємствах, належним чином ще не налагоджено. Не відрегульований механізм і правового контролю з боку держави за дотриманням правил гри підприємствами різних форм власності. Ці причини, у свою чергу, стали одними з головних, в освіті платіжної кризи, що послабило застосування всіх видів розрахунків. Результатом непродуманої кредитної політики стали інфляція і пов'язані з нею небажані явища.
Комерціалізація вітчизняної банківської системи, загострення конкуренції між фінансовими інститутами, спричинили за собою необхідність пізнання і застосування на практиці позитивного досвіду, який накопичений банками в розвинених країнах.
Мета роботи полягає в тому, щоб висвітлити проблему безготівкових розрахунків в Казахстані, після розпаду «монобанковской» системи, яка існувала в роки соціалізму. Вивчити види та форми безготівкових розрахунків і розглянути можливість їх розвитку в Республіці Казахстан.
У роботі мною використані роботи вітчизняних авторів з даної теми, законодавчі акти Республіки Казахстан, нормативні документи та методичні розробки Національного банку Республіки Казахстан.
Практичний аналіз стану системи безготівкових розрахунків, платежів та переказів грошей зроблений на прикладі фактичних звітних даних одного з найбільших банків - ВАТ Дочірній Банк "Альфа-Банк" у Казахстані

Глава I. Організація системи безготівкових розрахунків в Республіці Казахстан.

1.1. Сутність і умови функціонування безготівкових розрахунків.

Виконання банками функції безготівкових розрахунків пов'язано, перш за все, з концентрацією та зберіганням на банківських рахунках вільних грошових коштів господарства, держави і населення. Комерційні банки відкривають своїм клієнтам різні види рахунків: поточний, лицьова, депозитний, контокорентний, позичковий і т.д.
В умовах комерційного розрахунку та самофінансування поточний рахунок є головним рахунком у банку. З допомогою цього рахунку проводяться всі грошові операції з оплати сировини, матеріалів, виплати заробітної плати, внесках до бюджету, а також надходження грошової виручки від реалізації товарів, робіт і послуг.
Банківський рахунок - це спосіб відображення договірних відносин між банком і клієнтом по прийому депозиту (вкладу) та вчинення банком операцій, пов'язаних із здійсненням банківського обслуговування клієнта, передбаченого договором, законодавством і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.
Банківські рахунки можуть відкриватися і вестися як в тенге, так і в іноземній валюті і поділяються на поточні, ощадні та кореспондентські рахунки.
Поточні [1] і ощадні рахунки - банківські рахунки фізичних і юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб (філій і представництв).
Кореспондентські рахунки - банківські рахунки банків та організацій, що здійснюють окремі види банківських операцій.
При відкритті поточного або кореспондентського рахунку за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати гроші, що надходять на користь клієнта, виконувати розпорядження клієнта про переведення (видачі) клієнту або третім особам відповідних сум грошей і надавати інші послуги, передбачені договором банківського рахунку.
Договір банківського рахунку має містити наступне:
1) предмет договору;
2) реєстраційний номер платника податку-клієнта, зазначений у документі, виданому органом податкової служби, за винятком випадків, коли подання такого документа при відкритті банківського рахунку не потрібно;
3) порядок розпорядження коштами, що знаходяться в банку;
4) умови надання банком послуг і порядок їх оплати.
У договорі банківського рахунку можуть бути передбачені інші умови, погоджені сторонами.
У договорі банківського рахунку повинні також міститися додаткові вимоги, встановлені законодавством.
Для відкриття банківського рахунку клієнтові необхідно представити:
для юридичних осіб-резидентів Республіки Казахстан та їх відокремлених підрозділів (філій і представництв):
документ із зразками підписів і відбитка печатки;
оригінал документа, виданий органом податкової служби, що підтверджує факт постановки клієнта на податковий облік;
копію документа встановленої форми, виданого уповноваженим органом, що підтверджує факт проходження державної реєстрації (перереєстрації);
для філій та представництв - копія довіреності, видана юридичною особою-резидентом Республіки Казахстан керівнику філії або представництва;
нотаріально засвідчену копію статуту (для відокремлених підрозділів - Положення) або документа, що підтверджує факт діяльності клієнта на підставі типового статуту;
для державних установ, що фінансуються з державного бюджету - дозвіл Міністерства фінансів Республіки Казахстан;
Протягом трьох робочих днів після відкриття банківського рахунку юридичній особі або фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, банки зобов'язані повідомити про це відповідні органи податкової служби.
Платежі та перекази грошей, що здійснюються через кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку, проводяться тільки в безготівковому порядку.
Видача виписок по банківських рахунках проводиться банками відповідно до договору. Банк має право надавати послуги з передачі (доставки) клієнту виписок за їхніми рахунками електронним способом або навмисне, якщо це передбачено в договорі.
Призупинення видаткових операцій за банківськими рахунками або арешт грошей, що знаходяться на банківському рахунку, проводиться відповідно до законодавчих актів Республіки Казахстан на підставі відповідних рішень (постанов) уповноважених органів, які мають право зупинення видаткових операцій на банківському рахунку або арешту грошей клієнта, що знаходяться на банківському рахунку.
Поновлення операцій за банківськими рахунками проводиться на підставі відповідних письмових повідомлень уповноважених органів про скасування рішень (постанов) про накладення арешту на гроші, що знаходяться на банківському рахунку, або зупинення видаткових операцій на банківському рахунку.
При недостатності грошей на банківському рахунку, до якого пред'явлено рішення (постанови) уповноважених органів про накладення арешту, банк приймає до виконання зазначені рішення (постанови) і призупиняє видаткові операції до накопичення необхідної суми, зазначеної в рішенні (постанові) про накладення арешту.
При відсутності грошей на банківському рахунку, до якого пред'явлено рішення (постанови) уповноважених органів про накладення арешту на гроші клієнта, що знаходяться на такому рахунку, банк не пізніше трьох робочих днів після отримання такого рішення повідомляє відповідні органи про неможливість його виконання з зазначенням причин і запитує зазначені органи про подальші дії щодо виконання рішень (постанов) про накладення арешту.
При надходженні в банк рішень уповноважених органів про зупинення видаткових операцій на банківському рахунку, банк припиняє здійснення видаткових операцій на такому рахунку.
Юридичні особи, їх філії або представництва у банк документи із зразками першого та другого підпису (підписів) і відбитка печатки, складені державною та російською мовами.
У документах із зразками підписів і відбитка печатки, що подаються юридичними особами, їх філіями чи представництвами, правом першого підпису має керівник та / або інші уповноважені ним особи. Право другого підпису надається головному бухгалтеру та / або іншим уповноваженим особам.
Дані повноваження надаються на підставі установчих документів, яких наказів керівників відповідних юридичних осіб, філій або представництв, або інших документів, на підставі яких надані такі повноваження.
Якщо в штаті юридичної особи, філії або представництва відсутні особи, яким може бути надано право другого підпису, документ приймається банком зі зразком тільки першого підпису, про що робиться відповідний запис у даному документі.
У документах із зразками підписів і відбитка печатки повинен бути зразок відбитка печатки юридичної особи, філії або представництва юридичної особи.
Дана вимога не поширюється на юридичних осіб-нерезидентів Республіки Казахстан, їх філій та представництв, у яких відсутня печатка внаслідок специфіки законодавства країни походження таких юридичних осіб.
Забороняється приймати зразки відбитка печаток, призначених для спеціальних цілей ("відділ кадрів", "для пакету" та інших).
Банк має право вимагати нотаріального посвідчення підписів осіб, внесених у документ із зразками підписів і відбитка печатки. У населених пунктах, де відсутні нотаріуси, підписи осіб, внесених у документ із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчуються місцевим органом виконавчої влади.
У разі тимчасового надання клієнтом права підпису іншій особі, оформляється тимчасовий документ з відповідними зразками підписів
У разі перейменування юридичної особи, втрати або зносу друку, банк має право надати клієнту необхідний строк для виготовлення нової печатки. У період виготовлення печатки банком і клієнтом встановлюється порядок оформлення платіжних документів без печатки клієнта, який повинен бути зазначений в договорі.
Необхідна кількість примірників документів із зразками підписів і відбитка печатки, що подаються клієнтом для відкриття рахунку, визначається банком.
При цьому один з примірників повинен постійно перебувати біля операційного працівника банку, інший - у справі клієнта банку. Решта екземплярів зберігаються в порядку, встановленому внутрішніми правилами банку.
При заміні хоча б одного зразка підпису або відбитка печатки, до банку представляється новий документ із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчений у порядку, зазначеному в Інструкції.
Конкретне застосування тих чи інших документів визначається формою безготівкових розрахунків. Розрахункові документи повинні відповідати вимогам встановлених стандартів. Порядок їх оформлення регламентується Постановою Правління Національного банку Республіки Казахстан від 25 квітня 2000 року N 179 «Про затвердження Правил використання платіжних документів та здійснення безготівкових платежів і переказів грошей на території Республіки Казахстан», яке передбачає єдиний документообіг у банках. [2] При безготівкових розрахунках застосовуються форми, засновані на таких основних розрахункових документах: платіжні доручення; платіжні вимоги-доручення; чеки; акредитиви. Безготівкові розрахунки можуть бути також організовані з використанням векселя, і пластикової картки.
Крім форм розрахунків можна говорити про способи і види платежу.
Виділяються наступні способи платежу:
1) перерахування грошових коштів з розрахункових та інших рахунків платників на рахунки одержувачів;
2) залік взаємних вимог платників і одержувачів (кліринг) з перерахуванням на відповідні рахунки учасників заліку лише незачетной суми;
3) гарантований платіж одержувача, який може здійснюватися банком з коштів спеціально створеного депозиту платника, а також без такого.
За видами виділяються наступні платежі: повною сумою, частинами, по сальдо взаємних вимог.
Усі розрахункові документи незалежно від форми повинні відповідати вимогам встановлених стандартів і містити таку інформацію: найменування розрахункового документа; номер розрахункового документа, число, місяць, рік його виписки; номер кореспондентського рахунку, і назва банку платника; найменування платника і номер його розрахункового рахунку в банку, а також його розрахунковий номер платника податків (РНН); найменування одержувача коштів, номер його розрахункового рахунку і РНН; найменування, номер кореспондентського рахунку та банк одержувача; назва платежу, суму платежу, позначену цифрами і прописом; на першому примірнику доручення - відбиток печатки .
Розрахункові документи приймаються до виконання за наявності підписів осіб, які мають право підпису при здійсненні розрахунково-грошових операцій за рахунками в банку. Розрахункові документи за операціями підприємців, без утворення юридичної особи, приймаються до виконання за наявності у них одного підпису, зазначеної у картці, зі зразками підписів, без відбитка печатки. Розрахункові документи приймаються до виконання незалежно від їх суми. Прийом документів здійснюється в дні та години роботи банку з клієнтами. При цьому документи, прийняті банком протягом операційного дня, проводяться в той же день. За несвоєчасне або неправильне списання коштів з рахунку власника, а також за несвоєчасне або неправильне зарахування сум, належних клієнту, він, власник рахунку, має право вимагати від банку сплати на користь штрафу в розмірі 0,5% несвоєчасно зарахованої та списаної суми за кожний день затримки , якщо інше не передбачено договором між банком і власником рахунку. Розрахункові документи надаються в необхідній кількості примірників для банку і всіх що беруть участь у розрахунках сторін.
Помарки і підчищення в розрахункових документах не допускаються. Списання коштів з рахунку платника проводиться на підставі першого примірника документа або на підставі документа, переданого по телефаксу. При використанні систем типу "клієнт - банк" списання коштів може відбуватися по електронній копії платіжного документа.
Учасниками платіжної системи Казахстану є нефінансовий сектор (підприємства, організації, фірми), особистий сектор і фінансовий сектор (банки та інші кредитні установи).
Порушення договірних зобов'язань в частині розрахунків тягнуть застосування цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування збитків, сплати неустойки (штрафу, пені), а також інших заходів відповідальності.

1.2. Основи та принципи побудови системи безготівкових розрахунків.

Систему безготівкових розрахунків можна представити як грошові розрахунки шляхом записів по рахунках в банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються на рахунок одержувача. Безготівкові розрахунки в господарстві організовані по певній системі, під якою розуміється сукупність принципів організації безготівкових розрахунків, вимог, що пред'являються до їх організації, визначених конкретними умовами господарювання, а також форм і способів розрахунків і пов'язаного з ним документообігу.
Розвиток ринкових відносин в економіці зажадало зміни основ системи безготівкових розрахунків, у тому числі принципів їх організації.
Перший принцип - правовий режим здійснення розрахунків і платежів - зумовлений роллю платіжної системи, як основного елементу будь-якого сучасного суспільства. Складність і важливість розрахункових взаємин зумовлюють необхідність встановлення однаковості допомогою регулювання.
До правової базі регулювання платіжної системи Казахстану відносяться закони і укази Республіки Казахстан, основними з яких є закони "Про Національний банк Республіки Казахстан" [3] і "Про банки і банківську діяльність" [4], прийняті відповідно до них нормативні акти НБ РК , а також банківські правила.
Другий принцип організації розрахунків - здійснення розрахунків за банківськими рахунками. Наявність останніх як в отримувача, так і платника - необхідна передумова таких розрахунків. Відповідно до засад цивільного законодавства, безготівкові розрахунки здійснюються юридичними особами та громадянами через банк, в якому їм відкритий відповідний рахунок. Для розрахункового обслуговування між банком і клієнтом укладається договір банківського рахунку. Клієнти мають право відкривати необхідну кількість розрахункових, депозитних та інших рахунків в будь-якій валюті в банках за їх згодою, якщо інше не встановлено законом.
Третій принцип - підтримка ліквідності на рівні, що забезпечує безперебійне здійснення платежів. Дотримання цього принципу - запорука чіткого безумовного виконання зобов'язань.
Четвертий принцип - наявність акцепту (згоди) платника на платіж, реалізується застосуванням відповідного платіжного інструменту (чека, простого векселя, платіжного доручення), що свідчить про розпорядження власника на списання коштів, або спеціального акцепту документів, виписаних одержувачами коштів (платіжної вимоги-доручення, платіжного вимоги, переказного векселя).
Принцип терміновості платежу випливає із самої суті ринкової економіки, невід'ємною умовою якої є своєчасне і повне виконання платіжних зобов'язань. Цей принцип означає здійснення розрахунків, суворо виходячи з термінів, передбачених у господарських, кредитних, страхових договорах, інструкціях Мінфіну РК, колективних договорах з робітниками і службовцями підприємств, організацій на виплату зарплати чи контрактах, трудових угодах, договорах підряду і т.д. Терміновий платіж може відбуватися: до початку торгової операції, тобто до відвантаження товарів постачальником або надання їм послуг (авансовий платіж); негайно після завершення торгової операції, наприклад платіжним дорученням платника; через певний термін після завершення торгової операції - на умовах комерційного кредиту без оформлення боргового зобов'язання або з письмовим оформленням векселя.
На практиці можуть зустрічатися як дострокові, так і відстрочені та прострочені платежі. Достроковий платіж - це виконання грошового зобов'язання до закінчення, обумовленого терміну. Відстрочений платіж характеризує неможливість погасити грошове зобов'язання в намічений термін і передбачає встановлення нового терміну по даному платежу, тобто продовження спочатку встановленого терміну платежу, вироблене за погодженням з отриманням коштів.
Принцип забезпеченості платежів створює гарантію платежу, зміцнює платіжну дисципліну в господарстві, а, отже, платоспроможність і кредитоспроможність всіх учасників розрахунків.
З принципом взаємного контролю учасників розрахунків тісно пов'язаний принцип їх майнової відповідальності за дотриманням договірних условій.Такім чином, необхідно відзначити наступне: всі принципи організації безготівкових розрахунків тісно взаємозалежні один з одним. Порушення роботи одного з них призводить до загального збою у функціонуванні всього платіжного обороту і недотримання платіжної дисципліни. Зазначені наслідки, як відомо, мають дуже негативний вплив в цілому на всю систему господарських розрахунків, а також фінансову та банківську систему будь-якої країни. У зв'язку з цим, дуже важливим є питання розгляду еволюції системи безготівкових розрахунків.

1.3. Еволюція системи безготівкових розрахунків.

Як вже зазначалося, основною з найважливіших завдань банків є мобілізація ними грошових коштів юридичних і фізичних осіб в обсягах, необхідних для забезпечення кредитування економіки республіки.
З початку 1993 року в Казахстані ускладнилося проходження платежів з усіма колишніми республіками СРСР, особливо з Росією. З квітня 1993 року вони взагалі були припинені у зв'язку з утворенням великої дебетового сальдо на кореспондентському рахунку Казахстану в Центральному Банку Російської Федерації. Платежі стали здійснюватися в межах належних Казахстану коштів з постачання у Росію.
Проводилася робота щодо прискорення розрахунків і всередині республіки. Особливо активно стали впроваджуватися електронні платежі між розрахунково-касовими центрами. Була взята на контроль доставка поштової кореспонденції, Були розроблені і впроваджені Правила розрахунків між установами банків у межах однієї системи.
Велика робота проводилася центральним апаратом по розробці нового Плану рахунок балансу Національного Банку та його установ за рекомендацією та сприяння міжнародних організацій. Була розпочата робота по розробці нового плану рахунків для комерційних банків.
1993 характеризувався певні зрушеннями в галузі розвитку автоматизації банківської системи. У квітні 1993 р. Національною Радою з економічних перетворень була схвалена представлена ​​національним Банком програма інформації банківської системи.
Цією програмою завдання інформатизації банківської системи була розбита на 2 етапи: перший - зміцнення діючої і здійснення підготовчих робіт зі створення технічної бази платіжної системи, другий - реалізація нової моделі платіжної системи.
Протягом 1995 року успішно формувався ринок державних цінних паперів. Виступаючи у ролі фінансового агента Уряду, Національний Банк Казахстану розміщував і обслуговував випуск в обіг державних цінних паперів на аукціонній основі. Перевага аукціонного методу полягає в тому, що прибутковість та обсяги випуску цінних паперів визначаються на базі конкуруючих між собою заявок потенційних інвесторів на їх купівлю. З метою організації та проведення аукціонів казначейських векселів Національним Банком спільно з Міністерством фінансів були розроблені і затверджені Тимчасові правила, постійно проводилася методологічна робота з первинними дилерами, виявлялася практична допомога в їх діяльності на ринку державних цінних паперів.
Проведені заходи дозволили в 1995 році розмістити на 15 аукціонах 3 671 тис. векселів на загальну суму 233,7 млн. тенге, що в 4,7 рази вище передбаченого Законом Республіки Казахстан «Про Республіканський бюджет на 1995 рік» обсягу продажів. Обсяг перебувають в обігу векселів за станом на 1 січня 1995 року склав 209,7 млн. тенге. [5]
У 1998 р. прибутковість за казначейськими векселями та нотах Національного Банку була нижче прибутковості по міжбанківських кредитах і аукціонним кредитами Національного Банку.
У 1999 р. в середньому 13,5% банків від загальної їх кількості порушували виконання резервних вимог. До банків, що допустили порушення, застосовувалися заходи впливу у вигляді штрафних санкцій. При цьому коефіцієнт ліквідності в цілому по банківській системі залишався значно вище нормативного (у середньому за рік 0,56 при нормативі 0,3).
У сфері кредитних операцій в 1999 році були прийняті певні заходи щодо наближення функцій Національного Банку до функцій центральних банків країн з розвиненою ринковою економікою.
У 1999 році була припинена видача директивних кредитів. Всього за 1999 рік Національним Банком надано централізованих кредитів на різні терміни в обсязі 30,2 млрд. тенге, у тому числі Міністерству фінансів на покриття дефіциту республіканського бюджету в сумі 8,6 млрд. тенге, банкам другого рівня - 16,5 млрд. тенге , небанківським фінансовим установам - 4,4 млрд. тенге, клієнтури Національного Банку - 0,7 млрд. тенге.
Аукціонні кредити надавалися терміном від 1 до 3 місяців, при цьому на частку тримісячних кредитів припадало близько 73% від всіх виданих кредитів.
Відкриттям нового фінансового ринку в 1999 році стали торги міжбанківськими кредитами, що організовуються Міжбанківської Фінансової Палатою. За 1999 рік Національним Банком на міжбанківські торги було виставлено короткострокових кредитів в обсязі 4,6 млрд. тенге, з них продано 3,4 млрд. тенге.
За 1998 рік з каси банків було видано готівки в розмірі 269,8 млрд. тенге. З них 63,3% видач припадає на виплату заробітної плати і 18,1% на виплату пенсій та допомог.
У результаті випереджального темпу росту касових надходжень в порівнянні з касовими витратами скоротилася питома вага емісії готівкових грошей у видачах з кас банків, який по республіці за січень-грудень 1998 року становить 10,7% проти 20% в 1997 році.
Покращились в 1999 році показники з повернення готівки в каси банків практично у всіх регіонах республіки. У зв'язку з реалізацією Програми реформування банківської системи, переходом банків на єдиний кореспондентський рахунок і видачею ліцензії на інкасацію комерційним банкам, кількість інкасуються Національним Банком точок за 1999 рік скоротилося на 2 535 і склала 3 302.
У відповідності з розробленою стратегією побудови в Республіці Казахстан сучасної комплексної платіжної системи, проводяться заходи щодо подальшого розвитку платіжної системи були скоординовані з Програмою дій Уряду Республіки Казахстан на 1996-1999 роки, враховували рекомендації міжнародних фінансових організацій і банків другого рівня та забезпечували підвищення ефективності функціонування банківської системи.
З метою прискорення роботи по створенню ефективної і безпечної платіжної системи була створена спеціалізована організація - Казахстанський Центр Міжбанківських Розрахунків (КЦМР), основним завданням якого є забезпечення функціонування платіжної системи країни.
Відповідно до Програми подальшого реформування банківської системи Республіки Казахстан на 1996-1999 роки, були розроблені «Правила проведення розрахунків Казахстанським Центром Міжбанківських Розрахунків (КЦМР) у системі великих платежів». Призначення системи великих платежів полягає у виконанні безвідкличних і безумовних платежів у національній валюті Республіки Казахстан з гарантією розрахунку протягом одного операційного дня з використанням і в межах сум грошових коштів, що знаходяться на рахунках користувачів системи великих платежів в Національному Банку Республіки Казахстан.
До кінця 1999 року спостерігалося значне збільшення платіжного обороту через Систему великих перекладів КЦМР платежів. Так, якщо в серпні сума всіх платежів, проведених через СКП КМЦР, склала 51 786 млн. тенге, то до грудня 1999 платіжний оборот збільшився до 89 283 млн. тенге. [6]
Обсяг Мекку, МЕОКАМ (за дисконтованою ціною) і НСО, що перебувають в обігу, на кінець року склав 22,6 млрд. тенге.
Законом Республіки Казахстан «Про республіканський бюджет на 1998 рік» від 31.12.99 р. № 59-1 було передбачено випустити в обіг державних цінних паперів на 68,3 млрд. тенге і направити на покриття дефіциту республіканського бюджету 11,8 млрд. тенге ( 21,5% фінансування дефіциту бюджету). Фактично Мінфіном Республіки Казахстан емітовано Мекку, МЕОКАМ і НСО на суму 55 млрд. тенге і нетто-надходження до республіканського бюджету від випуску державних казначейських зобов'язань склали близько 8,5 млрд. тенге.
У 1999 році міжбанківське кредитування здійснювалося, в основному, на неорганізованому грошовому ринку. Обсяг кредитів «коротких» грошей (до 30 днів) в національній валюті склав 5,9 млрд. тенге, а середньозважена ставка винагороди (інтересу) із них - 11,3%. На цьому сегменті ринку також надавалися кредити в іноземній валюті. Короткі кредити в доларах США за рік склали 45,9 млн. дол США з середньозваженою ставкою винагороди (інтересу), 8,9%.
Вклади фізичних осіб і депозити небанківських юридичних осіб в банках другого рівня досягли 81,5 млрд. тенге, збільшившись за рік на 12,9%. Депозити в національній валюті збільшилися на 43,8%, в інвалюті - зменшилися на 31,4%.
Депозити небанківських юридичних осіб склали 52,7 млрд. тенге, з них у тенге до запитання - 37,31 млрд. тенге (зростання на 53,1%), термінові - 3,44 млрд. тенге (зменшення на 28,5%) . Депозити в іноземній валюті небанківських юридичних осіб склали 12,0 млрд. тенге (зменшення на 49,4%), з них до запитання - 9,4 млрд. тенге (зменшення на 39,57 о), термінові - 2,6 млрд. тенге (зменшення на 68,4%).
Станом на 1 березня 2000 року в республіці діють 53 банки другого рівня, в тому числі, міждержавний-1, державний-1, з іноземною участю (включаючи дочірні банки банків нерезидентів) -22.
Станом на 01.03.2000 р. філіальну мережу мають 27 банків другого рівня, загальна кількість філій-423, в т.ч. ВАТ "Народний ощадний Банк Казастана" -180. [7]
Розрахунково-касові відділи поза місцем знаходження банку мають 10 банків. Загальна кількість ВКО на 01.03.2000 р.-1106, в т.ч. ВАТ "Народний Ощадний Банк Казахстану" -964, ВАТ "Банк Туран Алем" -59.
Всього 50 банків другого рівня на 01.003.2000 р. мають ліцензію на проведення банківських операцій в тенге і в іноземній валюті.
Відповідно до Правил про порядок переходу банків другого рівня до міжнародному стандартам за станом на 01.03.2000 р. в першу групу віднесені 11 банків, у другу-25.
У республіці відкриті 17 представництв іноземних банків.
Ліцензію національного Банку Республіки Казахстан на право проведення аудиторської перевірки банківської діяльності станом на 01.03.2000 р. мають 17 аудиторських організацій, з них 5 міжнародних і 12 казахстанських, і 34 аудитора.
Станом на 01.03.2000 р. в республіці зареєстровано 42 ломбарду, 7 кредитних товариств і 49 інших організацій, що здійснюють окремі види банківських операцій.

Глава II. Аналіз діючої системи безготівкових розрахунків у ВАТ Дочірній Банк «Альфа-Банк» у Казахстані

2.1. Структура платіжного обороту банку.

Республіка Казахстан на сьогоднішній день є однією з найбільш динамічно розвиваються країн СНД. Казахстан має найбагатші природними ресурсами, багатогалузевим сільським господарством, величезним промисловим потенціалом. У республіці склався комплекс підприємств кольорової й чорної металургії, важкого машинобудування, що включає ряд унікальних підприємств верстатобудування, гірничо-шахтного обладнання та приладобудування. Дуже серйозний потенціал мають вугледобувна промисловість, енергетика, виробництво мінеральних добрив, легка і харчова промисловість. Все це приваблює багато російських і іноземні фірми до співробітництва з партнерами в Казахстані.
Сьогодні завдяки зусиллям казахстанської влади в Казахстані склався дуже сприятливий клімат для співпраці. У цій ситуації великий інтерес представляє розвиток банківського сектору республіки. У країні успішно працюють не тільки місцеві банки, а й деякі іноземні, у тому числі російські, одним з найбільших серед яких є «Альфа-Банк-Казахстан».
На казахстанському ринку цей банк можна вважати відносно молодим. Але вже сьогодні він досяг репутації надійного і динамічно розвивається. Банк активно проводить політику співробітництва з підприємствами реального сектора економіки. Це дозволяє організувати більш тісну співпрацю російських та казахстанських виробників, істотно полегшити та впорядкувати роботу багатьох підприємств-партнерів.
ВАТ ДБ «Альфа-Банк» у Казахстані створений в грудні 1994 року. Ідея відкриття дочірнього банку в Казахстані була зумовлена, з одного боку, формуванням і серйозною позитивною динамікою нових фінансових відносин між підприємницькими структурами Казахстану та Росії. З іншого боку, на рішення про відкриття банку в Казахстані вплинула розумна, виважена і сприятлива політика щодо російських підприємств з боку державних органів Казахстану і президента республіки. Втім, це й не дивно для країни, у якій перша особа є серйозним економістом і користується величезним авторитетом серед населення.
Спочатку перед банком ставилося завдання забезпечити проведення розрахунків між казахстанськими і російськими підприємствами, оскільки після розпаду Радянського Союзу і утворення СНД практично припинилося звернення російського рубля, в колишніх союзних республіках були введені національні валюти, і потрібно було забезпечити налагодження цивілізованих форм фінансових взаємовідносин. У початковий період навіть здійснення порівняно нескладних операцій з проведення платежів між двома країнами давалося зовсім не просто.
З часом завдання Банку стали ширше і, крім простих операцій по проведенню платежів, банк став виконувати всі функції, притаманні банку як універсального фінансового інституту. Зараз банк, надає весь комплекс банківських послуг, починаючи від проведення найпростіших платіжних операцій і закінчуючи повною опрацюванням схем фінансування, кредитування та консалтингових послуг, включаючи в разі потреби і юридичну підтримку для широкого кола клієнтів, забезпечуючи при цьому високий сервіс, прибутковість і формування капіталу для подальшого розвитку банку.
На сьогоднішній день тенденція відносної стабілізації економіки в Казахстані зберігається. Зростання обсягу ВВП у першому кварталі 2000 року склав 9,1 відсотка, промислового виробництва в січні-квітні - 16 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 1999 року. Небагато країн зараз можуть констатувати такі темпи приросту.
Основним покупцем казахстанської продукції була і залишається Росія, частка якої становить 20,4 відсотка від загального обсягу експорту. Частка Росії в загальному обсязі імпорту також велика - 47,6 відсотка.
«Альфа-Банк» у Казахстані бачить своє завдання в допомозі казахстанським і російським компаніям у налагодженні бізнесу на взаємовигідній основі, тому що все частіше підприємцями Казахстану в якості партнерів по бізнесу вибираються підприємства і фірми Російської Федерації.
Позиції «Альфа-Банку» в Росії зміцнилися після серпневої кризи 1998 року. Сталося це, в основному за рахунок якості і рівня менеджменту, тобто своєчасно прийняті правильні рішення допомогли не тільки «утриматися на плаву», але і закласти фундамент для майбутнього піднесення. Саме завдяки цьому в даний час АБ знаходиться в четвірці кращих російських банків, і здавати своїх позицій не має наміру.
Квітнева девальвація тенге в 99-му році теж була для казахстанського банківського ринку своєрідним барометром, який показав міцність банків Казахстану, як у фінансовому відношенні, так і в плані ефективності менеджменту. У цей період АБ в Казахстані підтримав свою репутацію одного зі стабільних банків республіки.
В даний час банк входить у список перших п'ятнадцяти банків Казахстану. Сьогодні «Альфа-Банк» - це своєрідний «фінансовий супермаркет», який володіє всіма інструментами для різнобічного і дійсно якісного обслуговування клієнтів. Банк володіє міцною базою, яка формується з таких складових, як достатній капітал, кваліфікований персонал і грамотний менеджмент
За підсумками 1999 фінансового року міжнародною компанією Arthur Andersen проведена аудиторська перевірка результатів роботи «Альфа-Банку». На кінець 1999 року банком отримано чистого прибутку в сумі 105 437 тис. тенге, активи банку за станом на 31 грудня 1999-го склали 2449875 тис. тенге, (збільшення суми активів в 1999 році в порівнянні з аналогічним періодом 1998 року склало 69 %). Власний капітал банку на кінець 1999 року склав 993 005 тис. тенге.
Національним Банком Республіки Казахстан прийнята програма переходу банків, що працюють на території республіки до міжнародних стандартів в банківській діяльності. «Альфа-Банк-Казахстан» дуже активно бере участь у цій програмі
Одним із стратегічних напрямків банку в даний час є розширення видів банківських послуг і продуктів, зміцнення позицій банку в регіонах, подальше підвищення якості обслуговування за всіма напрямками роботи. При цьому в першу чергу діяльність банку спрямована на обслуговування фінансових потоків, наявних між Росією і Казахстаном. Давні політичні та економічні зв'язки, що склалися між двома країнами зумовлені їх географічною близькістю, обший кордоном, що дозволяє підтримувати прямі економічні зв'язки на постійній основі.
У зв'язку з вищевикладеним, вибір «Альфа-Банку» для аналізу стану безготівкових розрахунків в Казахстані в цілому обумовлений тим, що в «Альфа-Банку» вже є 50 підрозділів у містах Росії і 4 в Казахстані, які широко використовують основні форми безготівкових розрахунків, а саме «Альфа-Банк» має можливість здійснювати:
1) прискорені перекази по Москві і регіонам Росії,
2) документарні платежі за експортно-імпортними операціями казахстанських і російських підприємств,
3) кредитування експортно-орієнтованих підприємств для завершення виробничого і торговельного циклу,
4) строкову конвертацію тенге - рубль і рубль - тенге під імпортні контракти,
5) торгове фінансування,
6) прийом векселів російських емітентів на оплату від казахстанських компаній, що відвантажує продукцію в Росію (що як показав досвід, для наших казахстанський партнерів дуже важливо).
Одночасно банк ставить завдання розширення переліку послуг, що надаються за рахунок розробки і впровадження нових банківських продуктів. При цьому, впроваджуючи нові банківські продукти, банк не залишає без уваги традиційні види послуг, наприклад, кредитування. Попит на кредити, як і раніше великий і постійно зростає.
У відповідності зі статтею № 23 [8] Закону РК від 29 червня 1998р. N 237-1 «Про платежі і перекази грошей» (із змінами, внесеними згідно із Законами РК від від 28.12.98 р. N 336-1; від 29.03.00 р. N 42-II) безготівкові платежі здійснюються шляхом:
1) видачі платіжного документа, що містить грошове зобов'язання, або зазначення про виплату грошей;
2) пред'явлення платіжного документа, що містить грошове зобов'язання, або зазначення про виплату грошей;
3) передачі платіжного документа або електронного повідомлення, що містить вказівку про виплату грошей.
Здійснення безготівкових платежів може здійснюватися як з використанням банківського рахунку клієнта, так і без нього в порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан.
Основним безготівковим платіжним інструментом, використовуваним в платіжній системі Казахстану нефінансовим сектором, є платіжне доручення.
Платіжне доручення являє собою доручення платника банку про перерахування певної суми грошей зі свого рахунку. Платник подає до банку доручення на бланку встановленої форми. Платіжне доручення дійсне протягом десяти днів з дня його виписки, не враховуючи дня його виписки.
Права та обов'язки між відправником і банком - одержувачем, пов'язані з використанням платіжного доручення, встановлюються в договорі між ними, а їх фактична реалізація виникає з моменту пред'явлення в банк - одержувач платіжного доручення. Банк-одержувач, після отримання такої вказівки повинен його акцептувати або мотивовано відмовити в його акцепт. У випадку акцепту платіжного доручення банком-одержувачем у відправника виникає право вимоги по закінченню акцептованого платіжного доручення.
Платіжні доручення приймаються від власника рахунку тільки за наявності коштів на рахунку. Якщо в умовах договору передбачено овердрафт, то платіжні доручення приймаються в межах встановленого розміру дебетового сальдо. В умовах договору може бути передбачений технічний овердрафт (на декілька годин), розміри якого встановлюються на підставі аналізу балансу власника рахунку. При відсутності ж або недостатності коштів на рахунках платника і неможливості надання кредиту для їх оплати, нараховується пеня. Платіжні доручення на попередню оплату і авансові платежі приймаються до виконання банком лише за наявності коштів на рахунку клієнта. Розрахунки дорученнями за попередньою оплатою за товарно-матеріальні цінності і надані послуги (роботи) за рахунок позик банку не проводиться.
При рівномірних і постійних поставках між постачальником і покупцем розрахунки між ними можуть здійснюватися в порядку планових платежів, на підставі угод з використанням у розрахунках платіжних доручень.
Схема документообігу при розрахунках платіжними дорученнями досить проста і представлена ​​на схемі 1. Саме тому дана форма в першу чергу піддалася нововведень, зокрема автоматизації. Поряд з перекладом поштою, телеграфом все більшого поширення набуває електронний переказ.
Схема 1.
Постачальник-одержувач
Покупець-платник


15
3
2

Банк постачальника

Банк

покупця
4


Схема документообігу при розрахунках платіжними дорученнями.
1. Відвантаження продукції, надання послуг, виконання робіт.
2. Пред'явлення в банк платіжного доручення на перерахування суми з рахунку платника.
3. Виписка з розрахункового рахунку про списання суми з рахунку платника.
4. Напрямок платіжного доручення з банку платника в установу банку, що обслуговує одержувача.
5. Виписка з розрахункового рахунку постачальника про зарахування суми.
Платіжне доручення являє собою доручення відправника грошей обслуговуючому банку-одержувачу про переведення його грошей на користь бенефіціара у сумі, зазначеної в дорученні.
Відправник грошей пред'являє в обслуговуючий банк-одержувач платіжне доручення на бланках встановленої форми (додаток).
У графі "призначення платежу" відправник грошей зобов'язаний вказати найменування, номер і дату документа (документів), на підставі якого здійснюється переказ грошей, а також у графі "код призначення платежу" кодове позначення платежу.
При здійсненні переказу грошей на користь бенефіціара-нерезидента відправник грошей, за винятком випадків, коли відправником грошей є банк, пред'являє в обслуговуючий банк-одержувач заяву на переказ грошей на бланках встановленої форми (додаток). Така заява є платіжним дорученням відправника грошей обслуговуючому банку-одержувачу про переказ грошей.
У заяві на переказ грошей крім реквізитів, зазначених у формі додатку Правил, банк має право включити додаткові відомості про відправника грошей, а також відомості необхідні банку для обробки даної заяви.
Платіжне доручення / заяву на переказ грошей приймається банком-одержувачем протягом десяти календарних днів від зазначеної в ньому дати виписки.
Крім платіжного доручення або заяви на переказ грошей відправник грошей зобов'язаний на вимогу банку-одержувача відповідно до законодавства Республіки Казахстан пред'явити документи, що підтверджують обгрунтованість платежу.
За погодженням з обслуговуючим банком-одержувачем відправник грошей може вказувати в платіжному дорученні / заяві на переказ грошей дату валютування.
Платіжна вимога-доручення являє собою вимогу бенефіціара до відправника грошей про оплату за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, що пред'являється на підставі документів, що підтверджують зазначену вимогу.
Бенефіціар пред'являє в банк бенефіціара платіжні вимоги-доручення та реєстр платіжних вимог-доручень на бланках встановленої форми (додатки).
У графі "призначення платежу" платіжної вимоги-доручення бенефіціар зобов'язаний вказати реквізити документів, на підставі яких пред'являється платіжна вимога-доручення.
Платіжна вимога-доручення разом з реєстром представляється до банку бенефіціара, який, перевіривши повноту заповнення всіх реквізитів бенефіціара, направляє платіжне вимога-доручення в банк відправника грошей в порядку, встановленому цими Правилами.
У разі обслуговування бенефіціара та відправника грошей в одному банку-одержувача, а також пред'явлення платіжної вимоги-доручення в банк відправника грошей, минаючи банк бенефіціара, додаток реєстру не потрібно.
Платіжна вимога-доручення і прикладений реєстру можуть бути пред'явлені бенефіціаром в банк бенефіціара протягом тридцяти календарних днів від зазначеної в них дати виписки. При цьому дата заповнення платіжної вимоги-доручення і реєстру повинна збігатися.
При відсутності або недостатності суми грошей у відправника грошей або у банку-одержувача, необхідної для виконання платіжної вимоги-доручення, термін зберігання платіжних вимог-доручень та реєстру банком-одержувачем, передбачений законодавчими актами Республіки Казахстан, перериває перебіг строку дії цих документів. При цьому банк-одержувач бере на зберігання лише акцептовані відправником грошей платіжні вимоги-доручення, за винятком платіжних вимог-доручень не вимагають акцепту отруйника грошей.
Платіжна вимога-доручення підлягає виконанню банком відправника грошей тільки при наявності акцепту відправника грошей, за винятком платіжної вимоги-доручення за яким не потрібно акцепт відправника грошей.
У разі недостатності місця на лицьовій стороні бланка платіжного вимоги - доручення для позначки про акцепт відправника грошей, даний запис здійснюється на зворотному боці бланка.
Якщо відправник пред'явить до банку відправника грошей платіжна вимога-доручення з додатком до неї документів, що містять згоду відправника грошей на безакцептне вилучення грошей з його банківського рахунку, таке платіжна вимога-доручення не вимагає акцепту відправника грошей.
Перекази через банк платіжними дорученнями застосовуються для платежів за товари та послуги: термінових - відразу після відвантаження (шляхом прямого акцепту товару), а також часткових платежів при великих угодах; дострокових і відстрочених платежів - у рамках договірних відносин без шкоди для фінансового стану сторін. Всі види нетоварних платежів (платежі до бюджету та органи державного та соціального страхування, перерахування коштів органам державного і соціального страхування; погашення банківських позичок і відсотків по позиках, сплата пені, штрафів тощо) практично повністю здійснюються за допомогою переказів платіжними дорученнями.
У 1999 році по відношенню до інших платіжних інструментів частка переказів платіжними дорученнями склала більше 95% від усіх безготівкових платежів. У меншій мірі застосовуються розрахунки по інкасо, які включають в себе розрахунки платіжними вимогами, платіжними вимогами-дорученнями і інкасовими дорученнями. Частка розрахунків по інкасо в 1999 році склала менше 4% від безготівкових платежів. [9]
Листом Міністерства державних доходів Республіки Казахстан ДАП-1-2-9/5951 від 29 червня 2000 року «Про пропозиції щодо ЕКНП», спрямованим податковим комітетам по областях, містах Алмати і Астана, встановлювалося, що з 1 липня 2000 року введено єдиний класифікатор призначення платежів, нова форма платіжного доручення відповідно до Закону РК "Про платежі та перекладах" від 29.06.98г., розроблений Національним банком Республіки Казахстан.
Листом від 16 червня 2000 року N ДАП-1-2-9/5505 доводилося роз'яснення про порядок заповнення нових форм платіжних документів (платіжних доручень, платіжних вимог - доручень, інкасових розпоряджень, інкасових розпоряджень органів податкової (митної) служби, заяву на переклад ( платіжне доручення на переказ грошей в іноземній валюті).
Зразки зазначених платіжних документів Національного банку РК були направлені електронною поштою додатком до листа ДАП-1-2-9 від 26.06.00 р. Зазначені зміни стосуються і взаємовідносин платників податків з бюджетом, де в розділі 9 вказані відповідні коди.
У зв'язку з тим, що зазначені коди були затверджені в 1999 році, без урахування змін податкового законодавства, Департаментом аналізу та прогнозування за погодженням з іншими Департаментами міністерства підготовлено та направлено в Національний банк Республіки Казахстан пропозиції щодо розширення зазначеного переліку кодів, з метою використання інформації для аналізу, прогнозування та моніторингу податків і платежів до бюджету на всіх рівнях податкових органів.
Постановою правління Національного банку РК від 15.11.99 р. N 388 затверджені Правила застосування Державного класифікатора РК - єдиного класифікатора призначення платежів з 1 липня 2000 року.
У зв'язку з введенням нового платіжного доручення змінені поняття, що використовуються в діючих платіжних документах. Платник тепер буде називатися відправником грошей, одержувач грошей - бенефіціаром.
Зазначені Правила та роз'яснення до них опубліковані у виданні "Бюлетень бухгалтера" від 3.04.2000 р. N 14 (312).
У зв'язку з тим, що в нове платіжне доручення у правому нижньому куті введено поле для кодового (цифрового) призначення платежу, це поле заповнюється відправником грошей поряд з текстовим призначенням платежу.
Зазначені зміни торкнулися і платежів до бюджету.
У додатку N 2 до Правил застосування Державного класифікатора РК - єдиного класифікатора призначення платежів наведена "Таблиця кодів призначення платежів", де під номером 9 наведено коди по податках і платежах до бюджету:
9 - платежі до бюджету та інші виплати
910 - Податкові платежі:
911 - декларації,
912 - акти перевірки,
913 - розрахунки,
914 - інші.
920 - Платежі за порушення податкового законодавства:
921 - пені за простроченими податковими платежами,
922 - штрафи за несвоєчасне подання декларації,
923 - штрафи за заниження податків поточних і авансових платежів,
924 - інші.
930 - Помилково надійшли платежі до бюджету:
931 - перекидання помилково зарахованих платежів усередині бюджету,
932 - повернення на розрахунковий рахунок платника,
933 - інші.
При підготовці платіжного доручення на перерахування платежів до бюджету платник податків повинен правильно заповнити це поле.
Так, наприклад, при перерахуванні до бюджету прибуткового податку з юридичних осіб (код бюджетної класифікації 101 101) платник податку повинен вказати вищевказані коди призначення платежу в залежності від виду щодо сум:
щомісячних авансових платежів - 914
податку за квартального розрахунку - 913
декларації про СГД - 911
податку за актом перевірки - 912
штрафу за несвоєчасне подання декларації - 922
пені - 921
З ПДВ:
Суми поточних платежів - 913
За декларацією - 911
Аналогічно по інших податках і обов'язкових платежах до бюджету.
У разі перерахування до бюджету суми основного платежу (без пені та штрафних санкцій), за яким не передбачено подання до податкових органів розрахунків і декларацій, зазначаються відповідні коди призначення:
- Неподаткових платежів по 2-ї категорії бюджетної класифікації - 914; якщо суми за актами перевірок, то - 912.
Аналогічно і по інших категоріях бюджетної класифікації:
- Доходів від операцій з капіталом по 3-ї категорії бюджетної класифікації - коди 914, або 912;
- Отриманих офіційних трансфертів (грантів) по 4-ї категорії бюджетної класифікації - коди 914, або 912;
- Погашення кредитів, виданих з бюджету за 5-ї категорії бюджетної класифікації - коди 914, або 912;
- Загальне фінансування - (по 6-ї категорії бюджетної класифікації) коди 914, або 912.
А при перерахуванні неподаткових та інших платежів до бюджету, за якими передбачено подання розрахунків до податкових органів, коди призначення платежів заповнюються відповідно до наведених переліком аналогічно податкових платежів.
Так наприклад, при заповненні платіжного доручення на перерахування до бюджету суми платежів за забруднення навколишнього середовища (код бюджетної класифікації 202112 з категорії N 2 "Неподаткові платежі") за розрахунками, представленим у податковий орган, - необхідно вказати код 913.
Крім того, у 2-ї категорії єдиної бюджетної класифікації "Неподаткові платежі" є коди по штрафах до бюджету:
- "Адміністративні штрафи та санкції, що стягуються державними установами" (код бюджетної класифікації 203101);
- "Надходження сум штрафів за вивезення продукції без ліцензії" (код бюджетної класифікації 203105);
- "Інші санкції і штрафи" (203109);
- Та інші.
У разі перерахування до бюджету зазначених штрафів необхідно вказати код призначення платежу - 914, а якщо вони нараховані за актами перевірок - 912.
Слід мати на увазі, що в новому платіжному дорученні зберігся порядок вказівки шестизначних кодів єдиної бюджетної класифікації, для вказівки якого відведено полі у правому нижньому куті платіжного доручення під назвою "Код бюджетної класифікації".
У разі перерахування до бюджету податків і платежів рівні бюджетів (республіканський, місцевий) у платіжному дорученні не вказуються. Порядок розподілу податків і платежів за рівнями бюджетів регулюється в автоматичному режимі органами Комітету Казначейства Міністерства фінансів РК.
Крім того, зберігся порядок зазначення в новому платіжному дорученні РНН як відправника, так і бенефіціара.
Інкасове доручення, складене на бланку встановленої форми, застосовується при незаперечному і безакцептному (без згоди платників) списання коштів з їх рахунків у випадках, передбачених основами цивільного законодавства та іншими законодавчими актами.
Зазначений вид інкасового доручення, є окремим випадком розрахунків по інкасо, коли документи, згідно з ДК РК підлягають оплаті за пред'явленням - негайно після отримання інкасового доручення.
В економічній практиці склалося поділ підстав безперечного, по суті, примусового списання коштів на дві групи:
1) за розпорядженням стягувачів;
2) виходячи з виконавчих і прирівняних до них документів.
Списання коштів з рахунків платників у безспірному порядку за розпорядженням стягувачів допускається тільки на основі рішень відповідних органів за такими видами платежів: недоїмок з податків та інших обов'язкових платежів, а також сум штрафів та інших санкцій; митних платежів, пені і штрафів, що стягуються митними органами; недоїмок за внесками платежів, штрафів та інших санкцій до державних позабюджетних фондів (наприклад, Пенсійний фонд РК). Всього налічується понад десяток подібного виду стягнень.
Безспірне стягнення коштів платників проводиться за виконавчими документами, виданими судами, нотаріусами, арбітражними судами. До них прирівнюються розпорядження на списання в безспірному порядку визнаної боржником суми за претензіями.
Інкасові доручення, засновані на наказах арбітражного суду, рішення суду, пред'являються при відповідних справжніх виконавчих документах. У цих документах повинні міститися повні і точні найменування стягувачів і платника, розмір стягуваної суми, а також вказуватися, з якого рахунку платника підлягає списанню справляється сума.
У випадках, спеціально передбачених законодавчими актами, здійснюється безакцептне списання коштів з рахунків платників як різновид безспірного списання.
Право на безвідмовне списання коштів надано законодавством одне із сторін договору при розрахунках за відпуск електричну та теплову енергію, послуги водопостачання (за винятком житлово-комунальних, бюджетних організацій та населення), а також за електроенергію, що відпускається АЕС, за поштові, телеграфні й телефонні послуги , надані підприємствами зв'язку.
Інкасо - банківська операція, за допомогою якої банк бере на себе зобов'язання одержати від імені та за рахунок клієнта гроші і / (або) акцепт платежу від третьої особи за представленими на інкасо документів. В основі інкасових операцій згідно з правом більшості країн лежить договір доручення. Відповідно до Уніфікованих правил по інкасо (УПІ), розробленими Міжнародною торговельною палатою (м. Париж) в редакції 1995 р., що набрали чинності з 1996 р. [10], зазначена операція здійснюється банком на основі отриманих від клієнта інструкцій. При цьому банк стягує комісію, розмір якої залежить від виду операцій.
Просте (чисте) інкасо - операція, за якою банк зобов'язується отримати гроші з третьої особи на підставі платіжного вимоги, не супроводжується комерційними документами та виставленого клієнтами через банк. Воно застосовується при розрахунках з торгівлею міркувань.
Документарне (комерційне) інкасо - операція, в результаті якої банк повинен пред'явити третій особі отримані від свого клієнта документи, як правило, товаророзпорядчі, і видати їх цьому особі тільки проти платежу готівкою (у світовій практиці платежем готівкою вважається грошовий переказ протягом 30 днів від дати подання документів). Застосовуються також інкасо з акцептом - видача документів тільки проти платежу, коли банку покупця (інкасуючий банк) представляє покупцеві перекладної вексель постачальника для акцепту. Акцептований вексель залишається в цьому банку разом з документами до настання терміну платежу. За його настання, документи видаються після здійснення платежу.
Платіжним документом, який використовується для вилучення грошей з банківських рахунків відправника грошей без згоди відправника грошей, у випадках передбачених законодавчими актами, є інкасове розпорядження, пред'явлене на бланку встановленої форми (додаток), а також інкасове розпорядження органів податкової служби та митних органів (додаток).
Стягувач грошей представляє в банк відправника грошей інкасове розпорядження з додатком оригіналів виконавчих листів або наказів, які видаються за рішеннями, вироками, визначень і постанов судів або судового наказу про стягнення грошей чи їх копій, що підтверджують обгрунтованість даного стягнення, за винятком представлення інкасового розпорядження органів податкової служби та митних органів.
Вимоги про необхідність докладання оригіналів документів, що використовуються при пред'явленні інкасового розпорядження, або їх копій встановлюється Національним банком.
Виконавчий або інший документ, що підтверджує обгрунтованість вилучення грошей з банківського рахунку відправника грошей без його згоди, є підставою для пред'явлення в банк тільки одного інкасового розпорядження, якщо інше не встановлено у тексті виконавчого документа, договорі банківського рахунку, укладеного між відправником грошей і обслуговуючим його банком .
У інкасовому розпорядженні вказується призначення платежу з посиланням на законодавчий акт, який передбачає право вилучення (стягнення) грошей (його дату і номер) з банківського рахунку відправника грошей без його згоди.
Сума платежу / переказу грошей, зазначена у виконавчому документі (при його наявності), повинна збігатися з сумою, вказаною в інкасовому розпорядженні.
У інкасовому розпорядженні органів податкової та митної служби додатково вказуються коди бюджетної класифікації, вид операції.
Відповідальність за правильність стягнення, а також посилання на підставу для списання коштів без згоди відправника грошей несе стягувач. Банки не розглядають по суті заперечення відправників грошей проти списання коштів з банківських рахунків без їх згоди.
Неакцептованного вказівку може бути відкликана до закінчення терміну здійснення акцепту.
Призупинення виконання вказівки або відкликання акцептованого вказівки можливе лише до його виконання банком-одержувачем.
Вказівка ​​може бути відкликана відправником шляхом надіслання банку-одержувачу розпорядження про відкликання вказівки на бланку встановленої форми (додаток). Терміни виконання такого розпорядження, а також способи його передачі встановлюються договором і (або) нормативними правовими актами Національного банку.
У розпорядженні про відкликання вказівки повинні бути зазначені дата платіжного документа, його номер, сума та інші реквізити платіжного документа, встановлені банком-одержувачем. Розпорядження про відкликання платіжного документа, передане електронним способом, вважається відправленим за умови дотримання порядку захисних дій від несанкціонованих платежів, встановленого договором між відправником і банком-одержувачем.
При оформленні на паперовому носії, розпорядження про відкликання платіжного документа або про призупинення його виконання має мати печатку та підписи уповноважених осіб відправника платіжного документа, що мають право підпису платіжних документів.
Банк-отримувач не повинен приймати до виконання розпорядження про відкликання вказівки не відповідає вимогам законодавства Республіки Казахстан та умовами договору між відправником і банком-одержувачем.
При своєчасному отриманні розпорядження про відкликання платіжного доручення банк-одержувач або банк бенефіціара не мають права на здійснення переказу грошей за цим платіжним дорученням. Банк-одержувач або банк бенефіціара зобов'язані повернути гроші вантажовідправнику після скоєного ними переказу грошей.
Вказівка ​​може бути призупинено відправником шляхом надіслання банку-одержувачу розпорядження про призупинення виконання вказівки (додаток).
Призупинення виконання вказівки здійснюється відповідно до порядку, передбачені цими Правилами для відкликання вказівки, а також законодавчими актами Республіки Казахстан.
Виконання акцептованого вказівки повинно бути обов'язково призупинено у випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Казахстан.
Розрахунки у формі інкасо широко поширені в міжнародних платежах за контрактами на умовах комерційного кредиту. На інкасо зарубіжними банками приймаються різні грошові і товарно-розрахункові документи: чеки, векселі, акції, іпотеки, облігації та ін
Банк, приймаючи документи на інкасо, зобов'язаний надіслати їх у банк, що обслуговує платника, стягнути з нього кошти і перерахувати на розрахунковий рахунок постачальника. При цьому до платіжними вимогами-дорученнями постачальником прикладаються відвантажувальні документи та рахунки, що передаються платником проти акцепту (Д / А). Що стосується платіжної вимоги, то в ньому містяться всі необхідні реквізити, що дозволяють визначити, який товар відвантажено, сортність, ціна, час відвантаження тощо Банк платника, отримавши надіслані документи, повідомляє про це платнику і приймає їх до оплати тільки після отримання від нього попереднього акцепту. Строк для акцептанта - три дні, не враховуючи дня надходження платіжної вимоги-доручення і дня платіжного вимоги до банку покупця. Враховуючи, що в договорах зазвичай вказуються терміни оплати з урахуванням пересилання документів для акцепту, терміну акцепту і терміну зарахування коштів, часто платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, минаючи банк, відправляються безпосередньо платнику для акцепту. Таким способом заздалегідь з'ясовується можливість акцепту і оплати товару.
При неотриманні у встановлений термін відмови від акцепту платіжних вимог вони вважаються акцептованими і підлягають оплаті.
Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання банку, що видається їм за дорученням клієнта на користь його контрагента за договором, за яким банк, що відкрив акредитив (банк-емітент), може призвести постачальнику платіж або надати повноваження іншому банку здійснювати такі платежі за умови подання ним документів, передбачених в акредитиві, і при виконанні інших умов акредитиву. Якщо банк-емітент за дорученням платника переводить кошти в інший банк - банк постачальника, то для здійснення платежу при виконанні всіх умов, передбачених в акредитиві, банку постачальника відкривається окремий балансовий рахунок "Акредитиви до оплати".
На практиці при документарному платежі у формі акредитива задіяно чотири сторони: партнери за контрактом та їхні банки.
Розбитий на етапи, платіж по акредитиву виглядає наступним чином:
1. Партнери по зовнішньоторговельній угоді укладають договір на поставку товару (надання послуг), оплата за яким буде здійснюватися шляхом відкриття акредитиву.
2. Покупець подає у свій банк заяву на відкриття акредитиву, в якому обумовлюються вартість, умови поставки, найменування товару та інші важливі положення договору.
3. Банк покупця відкриває акредитив. Дане зобов'язання обмежене за терміном і, як правило, є безвідкличним, тобто може бути достроково анульоване тільки за згодою всіх зацікавлених сторін.
4. Банк бенефіціара, званий авізуючим банком, отримавши акредитив, повідомляє про це свого клієнта, іншими словами, авізує акредитив.
5. На підставі даного банком зобов'язання експортер робить відвантаження товару згідно з умовами контракту та акредитиву.
6. Бенефіціар збирає комплект необхідних для оплати документів (рахунки-фактури, транспортні документи, страхові сертифікати, сертифікати якості і т.д.) і представляє їх у свій банк. Співробітники виконуючого банку ретельно перевіряють усі документи з точки зору їх відповідності всім умовам акредитива. Після здійснення платежу документи передаються аплікат, тобто покупцеві, який стає повноправним власником товару.
Можуть відкриватися такі види акредитивів: покриті (депоновані) або непокриті (гарантовані); відкличні або безвідкличні. Покритими (депонованими) вважаються акредитиви, при відкритті яких банк-емітент перераховує кошти платника або наданий йому кредит у розпорядження банку постачальника (виконуючий банк) на окремий балансовий рахунок "Акредитиви до оплати" на весь термін дії зобов'язання банку-емітента.
При встановленні кореспондентських відносин між банками платника і постачальника непокритий (гарантований) акредитив може відкриватися у виконуючому банку шляхом надання йому права списувати всю суму акредитива з ведеться у нього рахунки банку-емітента. У цьому випадку депонування суми по акредитиву відбувається в банку платника на рахунку "Акредитиви до оплати".
Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком банком-емітентом без попереднього погодження з постачальником.
Безвідкличний акредитив може бути змінений або анульований без згоди постачальника, на користь якого він був відкритий.
Постачальник може достроково відмовитися від використання акредитива, якщо це передбачено умовами акредитива. Акредитив може бути призначений для використання тільки одним постачальником. Акредитив може бути надано на строк до 15 днів. Для продовження терміну дії акредитива банк-емітент повинен надати в банк-виконавець заяву на продовження терміну дії акредитиву. Для отримання коштів по акредитиву постачальник повинен представити рахунку про відвантаження та інші документи, передбачені в умовах акредитива, у банк-виконавець до закінчення терміну дії акредитива. Виплати з акредитива готівкою не допускаються.
Слід зазначити, що існують різні способи виконання акредитивів:
1) Платіж за пред'явленням. Сума зараховується, як тільки запропоновані документи представлені в банк і перевірені ним. У цьому випадку виручка негайно надається в розпорядженні постачальника.
Платіж з розстрочкою. Платіж з розстрочкою починається не відразу після пред'явлення документів, через певний термін, зазначений в акредитиві. Такий акредитив допускає для покупця відстрочку платежу, а продавцеві гарантує отримання коштів у потрібний момент.
У міжнародних розрахунках існують різні конструкції акредитивів: Трансферабельний акредитив. Акредитив на взаємній основі (back-to-back) і Револьверний акредитив. Всі ці способи виконання, види та конструкції акредитивів передбачені "Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів", які використовуються як у міжнародній, так і в казахстанській практиці.
Револьверний акредитив. Це зобов'язання з боку банку-емітента відновити акредитив на початкову суму після того, як він був використаний. Акредитив має бути зазначено, скільки разів він таким чином відновлюється і в які проміжки часу. Револьверний акредитив буває кумулятивний і некумулятивні.
У розвинених країнах вексель використовується, насамперед, як розрахунковий інструмент, і основним його призначенням у момент складання є виконання розрахункових функцій.
Вексель - це безумовне письмове зобов'язання суворо встановленої законом форми, дає його власнику (векселедавця) безперечне право після настання строку, вимагати від боржника сплати позначеної у векселі грошової суми.
Вексель - це одна з найбільш багатофункціональних цінних паперів, що засвідчує права, що випливають з відносин майнового боргу. Серед його функцій - функція розрахункового документа при купівлі-продажу товарів, самостійно платіжного засобу, розрахункові функції при оформленні документарних акредитивів, функції розрахункових чеків.
Вексель можна використовувати для відстрочки чи розстрочки платежу, тобто свого роду покупка в кредит. Наприклад, при угоді купівлі-продажу оплату товарів можна частково зробити перерахуванням грошей готівкою або за допомогою векселя. Можна видати вексель і на всю вартість товару. Тим самим оплата здійснюється не в момент придбання товару, а через деякий час - покупка у борг. До моменту оплати векселя ціна товару може підвищитися. Таким чином, вексель зручно використовувати в умовах зростаючої інфляції.
Вексель може бути виданий тільки юридичним і фізичним особам, зареєстрованим на території Республіки Казахстан. Як випуск, так і покупка векселів найближчим часом стануть масовим явищем.
Закон розрізняє два основних види векселів: прості та переказні.
Простий вексель (соло-вексель) є письмовий документ, що містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити певну суму грошей у певний термін і в певному місці одержувачу коштів або його наказу. Простий вексель виписує сам платник, по суті він є його боргової його борговою розпискою.
Переказний вексель (тратта) - це письмовий документ, що містить безумовний наказ векселедавця (кредитора) платнику про сплату зазначеної у векселі грошової суми третій особі або її наказу.
На відміну від простого в перекладному векселі беруть участь не два, а як мінімум три особи:
1) векселедавець (трасант), що видає вексель;
2) платник (трасат), до якої звернуто наказ, здійснити платіж за векселем;
3) векселедержатель (реципієнт) - одержувач платежу за векселем
Переказний вексель обов'язково повинен бути акцептований платником (трасатом), і тільки після цього він набуває силу виконавчого документа. Акцептант переказного векселя, так само як і векселедавець простого векселя, є головним вексельним боржником, він несе відповідальність за оплату векселя у встановлений термін. Акцепт відзначається в лівій частині лицьової сторони векселя і виражається словами: "акцептовано, прийнятий, заплачу" і т.п. з обов'язковим проставленням підпису платника.
Розглянемо на схемі 2 один з найпростіших варіантів розрахунку за допомогою перевідного векселя.
Схема 2
Покупець
(Платник)
Продавець
(Одержувач
грошових коштів)

Б Банк покупця

Б Банк продавця

2
5
4
1
3
6
7


Схема розрахунку за допомогою перевідного векселя.
1. продавець поставив товар;
покупець акцептував вексель в своєму банку;
2. покупець передав вексель продавцю;
3. продавець представив вексель до обліку;
4. банк врахував вексель продавця;
5. банк продавця пред'явив вексель до оплати у встановлений термін;
6. банк покупця оплатив вексель.
На відміну від простого векселя, де платником є ​​векселедавець, у переказному векселі платником є ​​особливе обличчя - трасат. Найменування останнього є обов'язковим додатковим реквізитом перевідного векселя. Зазвичай позначення платника (трасата) проводиться проставленням названої особи в лівому нижньому куті на лицьовій стороні векселя. Замість слів "зобов'язуюся оплатити", як це є в простому векселі, в перекладному записується наказ сплатити: "заплатите", "платіть".
Положення про простий і перекладному векселі передбачає, що платіж за акцептованим платником векселем може бути додатково гарантований допомогою видачі поручительства (авалю). Таке поручительство дається третьою особою (зазвичай банком) за спочатку платника, так і кожного іншого зобов'язаної за векселем особи.
Чекова форма розрахунків грунтується на наступних організаційно-правових прийомах безготівкових розрахунків: платіж здійснюється з розрахункового або позичкового рахунку клієнта; джерелом платежу можуть бути власні і банківські кошти; операція носить гарантований характер і проводиться попередньо; акцепт має попередній характер і обумовлюється при здачі на інкасо грошового документа; платіж організовується за місцем знаходження розрахункового рахунку одержувача грошового документа; бланк грошового документа - чек.
Подібно до інших бланків грошових документів чек - письмове розпорядження платника своєму банку сплатити з його рахунку держателю чека певну грошову суму. Розрізняють грошові та розрахункові чеки.
Грошові чеки застосовуються для виплати власникові чека готівки в банку, наприклад на заробітну плату, господарські потреби, витрати на відрядження, закупівлі с / г продуктів і т. д.
Розрахункові чеки - це чеки, які застосовуються для безготівкових розрахунків. Розрахунковий чек - це документ встановленої форми, що містить безумовний письмовий наказ чекодавця своєму банку про перерахування певної суми з його рахунку на рахунок отримувача коштів (чекодержателя).
Юридична або фізична особа, таксує чек, називається чекодавцем, а пред'явник платежу чекодержателем.
При розрахунках чеками документообіг починається у платника. На першому етапі платник заповнює чек і здає його в банк на інкасо для перерахування грошових коштів отримувачу. Основними реквізитами чека є найменування платника та одержувача, номер та дата чека, номери розрахункових рахунків платника і одержувача, сума платежу, підписи і печатку чекодавця. Особливість чека полягає в тому, що в ньому не вказується, з приводу чого проводитися платіж.
На другому етапі банк перевіряє правильність заповнення реквізитів і залежно від цього приймає рішення про прийняття чека до виконання. Виконання чека означає списання відповідної суми грошових коштів з рахунку чекодавця і переведення її в банк чекотримача для зарахування на його розрахунковий рахунок.

4
Схема 3

Постачальник-одержувач
Покупець-платник

ББанк

покупця
Банк
постачальника
6
7
8
1
3
5


Депозит Розрахунковий рахунок

2

Схема чекової форми розрахунків
1. Заповнення покупцем заяви на отримання чекової книжки, а також платіжного доручення для депонування коштів та передачі їх у банк.
2. Депонування коштів у банку покупця з розрахункового рахунку на депозит.
3. Видача платнику чекової книжки або чеків.
4. Відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт надання послуг.
5. Виписка чека платником і передача його постачальника в момент отримання товару, виконання робіт і т.п.
6. Передача постачальником отриманих чеків своєму банку для стягнення грошей з платника.
7. Передача документів банку платника для оплати.
8. Перерахування коштів банком - платником в банк постачальника.
На третьому етапі банк зараховує суму чека на розрахунковий рахунок чекодавця, після чого операція вважається завершеною.
Чеки поділяються на покриті, які забезпечені депозитом, попередньо внесених чекодавцем до банку. Непокриті - які не були попередньо забезпечені депозитом.
Інший (менш поширений) варіант документообігу - вручення чекодавцем грошового документообігу чекотримача. Останній інкасує чек до банку для зарахування на його розрахунковий рахунок відповідної суми грошових коштів. Даний варіант застосовується у тих випадках, коли покупець передає чек постачальнику в момент отримання вантажу, передбаченого господарським договором.
У цьому полягає одна з головних переваг чекової форми розрахунків. Воно полягає в тому, що комерційна угода відбувається за схемою "товар - гроші", при якій матеріальні і грошові кошти роблять одномоментне рух і не випадають з кругообігу капіталів підприємства-постачальника і підприємства-покупця.
Чекова форма платежів може застосовуватися як за одногородним, так і іногороднім розрахунками, оскільки термін дії чека встановлений в 15 днів. Чеки брошуруються в чекові книжки і постійно використовуються в розрахунках за постачання матеріальних цінностей і при виконанні фінансових платежів.
Для купівлі чекової книжки клієнт представляє в обслуговуючий банк заяву за встановленою формою, в якому вказується сума, джерело покупки, найменування покупця та номер його розрахункового рахунку.
Якщо покупка здійснюється за рахунок власних коштів клієнта. То вони списуються з його розрахункового рахунку, а якщо за рахунок банківської позики,-позичкового рахунку. Дана сума депонується (поміщається) на окремому рахунку, призначеному тільки для оплати чеків. Ця сума фіксується у чековій книжці або окремому чеку і служить межею (лімітом) платежів. В окремому чеку сума відображається у тому випадку, коли платіж проводитися в разовому порядку. При декількох чеках їх сума не повинна перевищувати загального ліміту чекової книжки. Залишок вільного ліміту показується в останньому корінці чека відповідної чекової книжки і на зворотній стороні чека.
Досвід показав, що покупка чекових книжок з депонуванням суми платежів викликає відволікання грошових коштів з господарського обороту покупця. Тому банки виступають гарантами оплати чеків, видаючи чекові книжки без депонування коштів. Для цього підприємство повинно володіти бездоганною репутацією з оплати боргових претензій постачальників, банків і бюджетів.
У положенні про порядок випуску та використання платіжних карток в РК № 276 від 21 листопада 1996 р. [11] встановлено, що не допускається комбінування функцій платіжної картки з функціями, відмінними від цілей оплати товарів і послуг, отримання готівки та обмінних операцій з іноземною валютою. Банки та небанківські фінансові установи мають право на випуск платіжних карток тільки при наявності Ліцензії на право проведення в переліку банківських операцій, в частині випуску платіжних карток, зазначеної в переліку банківських операцій та Дозволи, виданих НБ РК. Випуск платіжних карток охоплює процес персоналізації та видачі платіжних карток їх власникам на підставі договору про приєднання до системи платіжних карток, укладеного між емітентом і власником платіжної картки. Підставою для укладення вищевказаного договору є заява фізичної або юридичної особи на адресу емітента про видачу платіжних карток. Вилучення платіжної картки у її власника проводиться на підставі розірвання договору про приєднання, укладеного власником платіжної картки з емітентом або після закінчення терміну дії платіжної картки. Вилучена платіжна картка підлягає анулюванню.
Загалом, як платежі з використанням пластикової карти з магнітною смугою можна описати таким чином. Магазин, відпускаючи власникові карти товар, перевіряє можливість здійснення платежу з використанням цієї карти і оформляє сліп з розпискою клієнта на відповідну суму. Згідно з представленими сліпа банк-еквайєр перераховує суму на розрахунковий рахунок підприємства торгівлі і через процесинговий центр в електронній формі оформляє розрахунки з банком-емітентом. При цьому може бути задіяний розрахунковий банк. Банк-емітент на основі електронних журналів, що надійшли через процесинговий центр, кредитує картковий рахунок власника картки. Банк-емітент інформує клієнта про стан його рахунку, надаючи виписку з рахунку. Клієнт по виписки контролює стан свого рахунку, проводячи своєчасне його поповнення або погашаючи наданий кредит.
Відомі дві основні схеми розрахунків з використанням дебітної і кредитної пластикової картки. Дебетні пластикова карта забезпечує розрахунки в рамках кредитового залишку на спецкартрахунку клієнта. Кредитна пластикова картка дозволяє освіту дебетового залишку на спецкартрахунку, тобто надання клієнту своєрідного кредиту.
При використанні дебітної пластикової картки знижуються ризики банків, але звужується сфера послуг, що надаються. Дебетні картки видаються клієнтам, які не мають необхідної кредитної історії або забезпечення під видані кредити.
З метою проведення всебічного аналізу руху грошей в платіжній системі Республіки Казахстан Правління Національного банку Республіки Казахстан затвердив Правила складання і подання звіту за розподілом платіжного обороту за способами безготівкових платежів. [12]
Банки другого рівня представляють у філію Національного банку звіт з розподілу платіжного обороту за способами безготівкових платежів на паперовому носії та в електронному форматі, не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним. Відповідальність за достовірність та своєчасність подання банком до філії Національного банку звітності з розподілу платіжного обороту за способами безготівкових платежів покладається на керівника і головного бухгалтера банку.
Філії Національного банку за результатами отриманих від банків звітів, звіряючи звітні дані на електронному форматі з паперовим носієм, формують зведену звітність у цілому по банківській системі області, в тому числі окремо по кожному банку і їх філіях.
Звіт з розподілу платіжного обороту за способами безготівкових платежів має передбачати такі способи здійснення платежів і переказів грошей на території Республіки Казахстан:
1) Платіжні доручення, 2) Платіжні вимоги-доручення; 3) Чеки;
4) Метод прямого дебетування; [13] Платіжні картки; 6) Інкасові розпорядження.
Звіт з розподілу платіжного обороту за способами безготівкових платежів має містити:
1) інформацію щодо розподілу платіжного обороту за способами безготівкових платежів по банківській системі області в цілому, з розбивкою за видами платіжних систем;
2) розподіл платіжного обороту і питома вага за видами систем:
Автоматизована інформаційна система Національного банку "КУБАЖ", Міжбанківська система переказів грошей, Система роздрібних платежів, Внутрішньобанківська система, що включає платежі між філіями банку, платежі між банками, що здійснюються через прямі кореспондентські відносини;
3) загальна кількість та суму транзакцій по кожному способу безготівкових платежів;
4) за кожним платіжним документом - загальна кількість клієнтських платежів, загальну суму всіх клієнтських платежів, загальна кількість банківських платежів, загальну суму всіх банківських платежів.
. При формуванні звіту по розподілу платіжного обороту за способами безготівкових платежів у кожному стовпці указується кількість і сума документів, прийнятих до виконання, як на паперовому носії, так і в електронному форматі.
У звітних даних необхідно вказувати виконані банком та їх філіями платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення, окремо по клієнтських і окремо по банківських платежах. Банківський платіж це платіж, що містить грошове зобов'язання самого банку.
Клієнтський платіж це платіж юридичної або фізичної особи, яка є власником банківського рахунку, відкритого в банку.
При складанні звітності за способом здійснення платежів з використанням чеків вказується загальний обіг грошей за чеками, в тому числі за чеками з розрахункових чекових книжок, чеками для отримання готівкових грошей, гарантованим чеками, дорожніми чеками. При цьому вказується по кожному виду чека загальна кількість всіх здійснених платежів чеками і загальна сума всіх здійснених платежів чеками.
При складанні звітності за способом здійснення платежів методом прямого дебетування банківського рахунку зазначається загальна кількість транзакцій і сум платіжних документів, прийнятих до оплати відповідно до договору на здійснення розрахунків методом прямого дебетування. При цьому загальна кількість всіх здійснених платежів методом прямого дебетування і загальна сума всіх здійснених платежів методом прямого дебетування вказується окремо.
При складанні звітності за способом здійснення платежів платіжними картками вказується загальна кількість транзакцій в торгових терміналах і загальна кількість транзакцій по видачі готівки всіх видів платіжних карток, емітованих на території Республіки Казахстан. При цьому загальна кількість всіх здійснених платежів платіжними картками та загальна сума всіх здійснених платежів платіжними картками вказується окремо. При складанні звітності за інкасовими розпорядженням вказується загальна кількість та сума виконаних банком інкасових розпоряджень. При цьому загальна кількість інкасових розпоряджень і загальна сума всіх виконаних інкасових розпоряджень вказується окремо.

2.2. Практика організації міжбанківських платежів і переказів грошей.

Система розрахунків між різними господарськими суб'єктами, забезпечення безперебійності і безперервності платежів, є важливою умовою нормального функціонування економіки.
У грошових розрахунках і платежах проводяться банками знаходять втілення всі види економічних відносин у суспільстві. Це неможливо без взаємних розрахунків між банками, тобто міжбанківських розрахунків, що обумовлено широкому розгалуження економічних зв'язків, як всередині держави, так і за її межами.
Частина міжбанківських розрахунків служить для економічних зв'язків самих фінансових і кредитних установ (наприклад, при розміщенні кредитів і депозитів, купівлі та продажу цінних паперів та ін.) За допомогою міжбанківських розрахунків здійснюються і зовнішньоекономічні зв'язки.
Міжбанківські розрахунки являють систему безготівкових розрахунків між банківськими установами, засновану на прямих перекази грошових коштів і регулярних заліках із взаємних фінансових вимог та зобов'язань.
Лише на основі розрахунків між банками та їх філіями можна завершити розрахунки між підприємствами один з одним. З фінансовими органами по сплаті податків; з позабюджетними фондами з перерахування обов'язкових внесків; з банками по позичках і багато інших.
Міжбанківські розрахунки між банками здійснюються за допомогою кореспондентських рахунків, відкритих один у одного. Клієнтам - юридичним та фізичним особам - для здійснення безготівкових розрахунків відкриваються рахунки в банку.
Засобами розрахунків у безготівковій платіжній системі є кошти організацій на кореспондентських рахунках.
Платіжна система республіки є в цілому децентралізованою системою. Роль платіжної системи за міжбанківським переказу коштів полягає в здійсненні розрахунків по платежах засобів, що зберігаються в банку. Розрахунки по всіх платежах проводяться за рахунками учасників на індивідуальній основі.
Для проведення платежів і розрахунково-касового обслуговування клієнтів банки за дорученням один одного встановлюють між собою договірні відносини, так звані кореспондентські відносини.
Кореспондентськими називають відносини між двома або декількома кредитними установами про здійснення платежів та розрахунків одним з них за дорученням і за рахунок іншого. Дані відносини можуть мати місце між банками усередині країни і за її межами. Зараз банки можуть бути пов'язані подібними відносинами з безліччю банківських установ. Існують два види кореспондентських відносин банків: з взаємним встановленням кореспондентських відносин і без них. Зазвичай невеликі банки відкривають кореспондентські рахунки в більш великих банківських установах. При цьому разом із здійсненням головної операції великих комерційних банків-кореспондентів - клірингу (взаємний залік чеків та інших розрахунково-платіжних документів) великі банки пропонують дрібним послуги з управління їхніми активами, надання кредитів, поповненню резервів.
Банківська установа може розраховуватися зі своїм кореспондентом по виставлених їм доручень по рахунку, відкритому даними кредитною установою у кореспондента або по рахунку, відкритому кореспондентом в даному кредитному установі або ж за рахунками даного банку і його кореспондента в третьому кредитному установі. У першому випадку мають місце відносини між кореспондентами з рахунком, у другому - між кореспондентами без ліку.
Кореспондентські відносини відкриваються на добровільних засадах банківськими установами, які є юридично самостійними. Кореспондентські ж відносини комерційних банків із НБУ будуються на більш твердій основі.
Кожен комерційний банк, як правило, повинен мати кореспондентський рахунок в якому-небудь установі емісійного (національного) банку.
Кореспондентські рахунки поділяються на два види:
1) рахунок "Ностро" (наш рахунок у Вас), і
2) рахунок "Лоро" (Ваш рахунок у нас).
Рахунок типу "Ностро" відкривається будь-яким банком в банках-кореспондентах, а типу "Лоро" - на ім'я його банків-кореспондентів. Ці рахунки можуть відкриватися в односторонньому порядку і на взаємній основі. Причому рахунок "Ностро" в одному кредитному установі є рахунком "Лоро" у банку - його кореспондента.
Платежі за кореспондентськими рахунками, умови яких обумовлюються в укладеному договорі, можуть здійснюватися в межах залишку грошових коштів на рахунку або з перевищенням цього залишку, але за рахунок наданого за рахунком кредиту (так званого овердрафту).
Розмір залишку коштів у банках-кореспондентах залежить від характеру та обсягу послуг, які надає кореспондент. Оплачується користування кореспондентським рахунком в основному підтриманням мінімального залишку коштів на рахунок, а частково - за допомогою виплати комісійної винагороди. При цьому кредитні ресурси на кореспондентських рахунках надають собою депозити до запитання. Тому залишки коштів за вказаними рахунками звичайно підтримуються на мінімальному рівні, який необхідний для здійснення розрахункових операцій.
При здійсненні платежів банки-кореспонденти в процесі кореспондентських відносин повідомляють про розрахункові операції один одного за допомогою авізо.
Авізо представляє собою офіційне повідомлення, повідомлення, яке надсилається банком іншому, переважно про виконання розрахункових операцій. Авізо про дебетові та кредитові записи по рахунках, про залишки коштів, про таких розрахункових операціях, як відкриття акредитива, виставлення чека і т.д., висилаються банками своїм кореспондентам та клієнтам. У даній банківській документі, який оформляється на спеціальному бланку, вказується його номер, дата операції, її характер; номер рахунку, найменування платника і одержувача коштів; сума авізо. Крім того, копії розрахункових документів (меморіальний ордер, платіжне доручення) можуть також бути використані в якості авізо. Спосіб відсилання авізо, обумовлений договором з клієнтом або міжбанківськими угодами, виділяє поштові та телеграфні авізо. При відправці авізо по телеграфу часто використовують перевідний шифр. До поштовим авізо додаються документи, на підставі яких проводиться дана розрахункова операція.
Міжбанківські кореспондентські відносини включають у себе кілька видів кореспондентських рахунків.
Міжбанківські розрахунки, засновані за допомогою кореспондентських відносин між НБ РК і банками другого рівня, базуються на договірних відносинах. На основі цих відносин НБ зобов'язується приймати гроші, що надійшли на користь банку, виконувати розпорядження банку про переведення банку або третій особі відповідних сум грошей і надавати інші послуги, зазначені в договорі. Для відкриття кореспондентського рахунку видається заява банку на відкриття, зразки підписів і відбитка печатки, нотаріально завірений статут банку та ліцензію на відкриття, а також перелік інших документів згідно з положенням Нацбанку.
За угодою між банками кореспондентські рахунки можуть вестися безпосередньо один в одного. Режим кореспондентського рахунку одного банку в іншому визначається угодами між банками. Кореспондентські відносини між банками оформляються відповідними договорами. У них передбачаються коло операцій, що здійснюються за кореспондентськими рахунками і субрахунками. Умови проведення операцій для клієнтури за місцем знаходження того й іншого рахунку. Режим функціонування рахунків; контрольні функції установ банків і порядок взаємного обміну інформацією.
Кліринг, в самому широкому його розумінні, - це процес розрахунків між сторонами, побудований на взаємозаліку зустрічних вимог і зобов'язань.
У світовій практиці розрізняють міжбанківський кліринг, кліринг валютний і кліринг товарний.
Міжбанківський кліринг має місце практично у будь-якій країні з розвиненою банківською інфраструктурою і становить систему безготівкових розрахунків між банками, здійснюваних через єдині розрахункові центри.
Взаєморозрахунки банки можуть здійснювати й без клірингової системи, відкривши кореспондентські рахунки, один у одного. На практиці це може виглядати наступним чином: банк "А" відкриває в банку "Б" кореспондентський рахунок і депонує на ньому деяку суму. Банк "Б" за дорученням банку "А" може проводити розрахунки в межах цієї суми. Така система розрахунків між банками придатна лише для тих країн, потреби яких (в силу певних умов) може задовольняти невелика кількість банків при незначних обсягах проходять платежів.
У країнах, де існує широка банківська мережа з великими обсягами пересування капіталу між банками, розглянута вище схема стає неефективною. Зокрема, якщо банк "А" відкриває взаємні кореспондентські рахунки в десяти, ста банках, то обсяг коштів, які для цього потрібно їм мобілізувати, зростає пропорційно кількості банків-партнерів і може виявитися гальмом для всієї системи розрахунків. Практика відкриття взаємних кореспондентських рахунків існує в світі, але це, швидше, виняток з правила, що діє в сфері банківських розрахунків.
Кліринг валютний застосовується при міждержавних відносинах на основі угоди урядів цих держав. Відносини сторін будуються на взаємній заліку зустрічних вимог і зобов'язань, що витікає з вартісного рівності товарних поставок та послуг, що надаються. Валютний кліринг включає набір обов'язкових елементів, таких, як: систему клірингових рахунків, обсяг клірингу (всі платежі по товарообігу чи тільки їхня частина підлягають обліку), валюту клірингу. Обсяг технічного кредиту (гранично допустиме сальдо заборгованості однієї сторони іншій, яка розраховується як відсоток від обороту або у вигляді абсолютної величини). Систему вирівнювання платежів, схему остаточного вирівнювання сальдо після закінчення дії міжурядової угоди.
Під товарним клірингом розуміють систему розрахунків між учасниками біржового ринку, що включає як організацію заліку їх вимог і зобов'язань один до одного в тій чи іншій формі, так і організацію безпосередньо самих розрахунків між ними. У даній системі будуть третя сторона з кожної укладеної угоди, а саме Клірингова (розрахункова) палата, забезпечує її життєдіяльність.
Визначення того, що повинні отримати та що поставити / виплатити в день виконання сторонами угоди, є завданням системи клірингу. Кліринг на біржовому ринку має специфіку, пов'язану з типом самої біржі, і проведеними на ній операціями. Поряд з існуючими товарними і фондовими біржами з'явилися ф'ючерсні біржі, на яких ведеться торгівля фінансовими інструментами. З цієї точки зору підхід до організації систем клірингу на ринках реальних товарів і цінних паперів і ринку ф'ючерсних операцій має певні відмінності і в той же час однакову сутність.
Основна роль у розвитку та поширенні міжбанківського клірингу належить Національному банку Казахстану. Основну частину діючих на сьогоднішній день клірингових палат становлять клірингові палати при філіях Нацбанку, більшість з яких використовує програмне забезпечення, свого часу наданих КЦМР. В даний час в республіці функціонує система роздрібних платежів (УРП) і система великих платежів (СКП) КЦМР.
З 1995 року перед Національним Банком Республіки Казахстан (НБК) було поставлено завдання модернізувати платіжну систему, для того щоб прискорити розрахунки між банками та їх клієнтами, а також розширити перелік платіжних інструментів. Першим етапом реалізації цього завдання стала підготовка нормативної бази. У тому ж році в м. Алмати була організована перша клірингова палата - Алматинська клірингова палата, яка працювала за методом багатостороннього взаємозаліку. Недоліком даної системи було те, що банкам-учасникам наприкінці дня доводилося проводити обмін первинними документами на паперових носіях. Це було обумовлено відсутністю досвіду та нормативно закріпленого поняття "електронний образ первинного документа".
У 1996 р. був створений Казахстанський Центр Міжбанківських Розрахунків (КЦМР), на який було покладено функції щодо здійснення міжбанківського клірингу та система великих платежів (СКП). У КЦМР встановлено сучасне обладнання та розроблено програмне забезпечення, що дозволяє працювати з електронними платіжними документами, що не вимагають підтвердження на паперових носіях. Це стало можливим після того, як поняття "електронне платіжне доручення" було закріплено нормативними правовими актами НБК.
У квітні 1998 року було впроваджено програмне забезпечення бухгалтерської системи для централізації генеральної бухгалтерії та допоміжного обліку, а також для переходу на нову внутрішньобанківську платіжну систему НБК і інтерфейс з СКП КЦМР.
У період з жовтня по листопад 1998 року була проведена централізація кореспондентських рахунків банків другого рівня та організацій, що здійснюють окремі види банківських операцій, в центральний апарат НБК. Цей переклад дозволив НБК оперативно здійснювати функції розрахункового банку та банку банків, підвищити ефективність контрольних функцій над банківською системою і платіжною системою, здійснити переказ допоміжного обліку кореспондентських рахунків на роботу в режимі реального часу.
З усіма банками-учасниками клірингу платежів укладені "Договору на проведення клірингових операцій", складовою частиною якого є Додаток "Порядок проведення клірингових операцій". Зазначені документи, Інструкція Нацбанку РК "Тимчасовий порядок проведення клірингу платежів та клірингу чеків" та Указ Президента РК, має силу закону "Про банки і банківську діяльність", є підставою для проведення клірингових операцій. [14]
Всі операції банки-учасники клірингу платежів здійснюють електронним чином, посилаючи по закритої електронної пошти мережі Х.25 файли-повідомлення в зашифрованому вигляді з електронним підписом для достовірної аутентифікації джерела. Всі повідомлення супроводжуються жорстко підтримуваної нумерацією файлів і рядків повідомлень. Зазначені запобіжні заходи забезпечують високий рівень захищеності платіжної системи від несанкціонованого доступу як сторонніх осіб, так і персоналу клірингової палати.
Система SWIFT У міжнародному фінансовому обороті застосовується система SWIFT-система електронних переказів. Її членами можуть бути лише банки, що мають право вести міжнародні фінансові операції. Система пропонує стандартизовану, електронну систему обробки інформації для міжнародних банківських операцій.
Система передає каналами супутникового зв'язку інструкції банків-учасників один одному по здійсненню фінансових переказів, зокрема, перекази та чеки клієнтів, обмін валюти, позики, вклади, угоди про курс по термінових операціях. Інкасо, касові листи, документарні акредитиви, гарантії. Операції з цінними паперами, обслуговування дорожніх чеків, звіти по рахунках "Лоро" - "Ностро". Система SWIFT несе повну матеріальну відповідальність за здійсненими платежами.
Мережа SWIFT, найбільш надійна, якісна і оперативна мережа міжнародних банківських телекомунікацій.
Товариство SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) засновано в 1973 р. В даний час зареєстровано 6495 користувачів системи SWIFT з 18 країн світу (на вересень 1999 року). Членами є 2949 банків. Членство в суспільстві SWIFT по країнах СНД: Росія - 227 членів, України - 27, Грузія - 20, Казахстан - 21, Білорусь - 15, Вірменія - 9, Узбекистан - 4, Азербайджан - 4, Туркменістан - 3, Киргизстан - 1.
Головна мета створення системи SWIFT і її основна функція - забезпечення всім її учасникам доступу до цілодобової високошвидкісної мережі передачі банківської інформації у стандартній формі за високого ступеня контролю та захисту від несанкціонованого доступу.

2.3. Основні напрямки розвитку та шляхи вдосконалення безготівкового платіжного обороту в банках 2-го рівня Республіки Казахстан.

Сьогодні, з більшістю проблем, наші банки в основному справилися. Однак далеко не всі проблеми, які слід було вирішити, вирішені. Банки не використовують всі ті можливості, які є по підйому економіки.
За кордоном інкасові доручення широко застосовуються банками в процесі управління ними фінансами корпорацій - найскладнішого комплексу операцій готівкою, ліквідністю, ризиками і т.п., що підрозділяються на дві великі групи - контролерського і казначейську. Зокрема, виконуючи казначейську функцію, банки максимально докоряють інкасацію грошей для великих корпорацій, "збираючи" їх від сотень філій, щоб зосередити на єдиному рахунку для швидкого та прибуткового інвестування навіть найменших грошових надлишків. Банки допомагають нейтралізувати ризик відмови покупців від оплати, поставленого ним продукції або несвоєчасної оплати. Виграш для банків від таких операцій полягає, по-перше, у мобілізації додаткових пасивів і розширенні депозитної бази, по-друге, в отриманні доходу у вигляді оплати за послуги, по-третє, в міцному прикріплення, клієнтури на обслуговування завдяки тісним взаєминам з нею. Ряд казахстанських банків дуже активно включається в таку діяльність.
При здійсненні розрахунків в акредитивній формі банки стягують більш високий комісійний збір, через складнощі і великих витрат.
Перевага акредитивної форми розрахунків полягає в гарантії платежу і можливості отримати його в найкоротший термін після відвантаження товарів. Цю форму розрахунків воліє постачальник, якщо не впевнений у платоспроможності покупця. Недолік розрахунків акредитивами - відволікання з обороту покупця коштів, так як він резервує їх для оплати рахунків постачальника до відвантаження товарів. Акредитивна форма розрахунків займає незначну питому вагу в платіжному обороті.
Так, використання векселів дозволить погасити заборгованість підприємств; воно призведе до нового всередині республіканському заліку взаємної заборгованості підприємств і організацій; необхідності додаткової емісії тенге і зростання інфляції.
Тратти повинні мати вільний обіг, включаючи їх продаж на вексельних аукціонах, які можуть бути організовані фондовою біржею або комерційними банками.
Непогашені в строк підприємствами - векселедавцями тратти, якщо такі виявляться, в установленому порядку будуть передаватися векселедержателями до судів на предмет вилучення у векселедавця закладеного під вексель майна.
Перше в республіці Тимчасову угоду про вексельну систему розрахунків було затверджено Нацбанком 27 лютого 1992. Але воно залишилося нереалізованим на практиці. Проте так чи інакше ринкова економіка вимагатиме застосування вексельної системи розрахунків. З точки зору методичного забезпечення Нацбанку достатньо, з невеликими корективами на сьогоднішній день, застосовувати закон про переказний і простий векселі (додаток до «Конвенції, яка встановлює закон про переказний і простий векселі», підписана у Женеві 7 червня 1930). Казахстан, як приватний правонаступник СРСР, є учасником цієї Конвенції. Проте без наявності чіткого вексельного законодавства, що забезпечує функціонування цієї системи розрахунків вводити не можна.
Розрахунки за допомогою платіжних вимог-доручень, що замінили собою акцептно-инкассовую форму розрахунків, мало ефективні і будуть працювати в повному обсязі тільки з появою грошей на розрахункових рахунках підприємств-покупців.
Безготівкова форма розрахунків чеками розвинена в усьому світі. У Казахстані ж в основному платіжними дорученнями.
Банки зацікавлений в концепції Нацбанку РК про створення в країні сучасної платіжної системи, яка передбачає різноманітні види платіжних інструментів. У тому числі і чеки. В кінці січня 1997 Нацбанк Республіки Казахстан прийняв положення «Про розрахунки гарантованими чеками». [15] За проведеним соціологічним опитуванням серед клієнтів, результати показали, що пропозиція про випуск чеків їх зацікавило.
Гарантований чек - це платіжний засіб для безготівкових розрахунків у тенге, забезпечується коштами на рахунку чекової книжки власника та гарантією. На цьому документі типографським способом вказана сума, в межах якої банк зобов'язується оплатити чек.
Сфера застосування чеків розширюється. Так, банки укладають договори з організаціями, де є фінансові потоки. Це Митний комітет РК, компанії з продажу авіа-і залізничних квитків, автотранспортним і залізничних перевезень. Швидкість розрахунків при оформленні тих же митних процедур збільшується, підприємства не несуть витрати, використовуючи чекову систему розрахунків. Гарантований чек - засіб миттєвого платежу. На чеки можна купувати товари, розрахуватися за послуги партнерами. Гроші на рахунок продавця надійдуть не відразу, але, отримавши чек банку, він отримує зобов'язання банку заплатити за чеком незалежно від стану рахунку клієнта. Наприклад, видача чекових книжок проводиться двома способами:
З депонуванням суми. Проте кошти з обороту підприємства не відвернуто безкоштовно: на залишок коштів на рахунку щомісяця нараховуються відсотки, виходячи зі ставки -% до запитання, згідно з тарифами банку +1% річних.
Без депонування суми для клієнтів, що мають кредитну історію в банку. Це свого роду короткостроковий кредит. За розрахунки чеками банком стягуються ті ж комісійні відсотки, що й за розрахунки платіжними дорученнями. У чеків багато переваг. Якщо для пластикових карток необхідно спеціальне устаткування, то сфера застосування чекових книжок не обмежена.
Чеки повинні зацікавити підприємців малого та середнього бізнесу, де висока інтенсивність операцій і операцій. Є ще одна перевага чеків перед платіжними дорученнями в тому, що схема їх заповнення спрощена: для заповнення не потрібно підписи керівників і печатку. Чекова книжка більш універсальна - її власниками можуть бути як юридичні, так і приватні особи.
При розрахунку чековими книжками необхідно дотримуватися деяких заходів безпеки.
При отриманні чекової книжки кожен власник повідомляє банку кодове слово, яке є паролем для авторизації. При втраті контролю над чеком клієнт повідомляє про це банк, який включає номери цих чеків у стоп - лист. Незаконне користування чеками виключено, так як перед оплатою чек буде перевірятися по стоп - листу. Кожен чек має копію, призначену для відстеження руху власниками виписаних чеків і витрат. За положенням Нацбанку РК бланки чеків повинні мати не менше 5 ступенів захисту. На гарантованих чеках їх сім: водяний знак, мікрошрифт, рамки полів чеків складаються з мікробукв, складають слово, на зворотному боці малюнок, виконаний за особливою технологією, гільожная рамка, нумерація на чеку повинна відповідати нумерації на зворотному боці обкладинки чекової книжки, - певна насиченість кольорів.
До пріоритетних напрямів діяльності у комерційних банках відносяться розвиток і повсюдне впровадження на території Казахстану електронних розрахунків, що сприяють прискоренню проходження платежів і забезпечення якісного і надійного обслуговування всіх учасників розрахунків.
При здійсненні електронних розрахунків використовуються повноформатні електронні документи, які не потребують супроводу розрахунковими документами на паперових носіях. А також і електронні документи скороченого формату, супроводжувані розрахунковими документами на паперових носіях.
Значне розширення сфери електронних платежів, дозволить проводити розрахунки в більш короткі терміни. Електронні платежі забезпечують обмеження прав доступу до систем обробки, ідентифікацію підписів і цілісність платіжних документів. Збереження і конфіденційність інформації, негайну передачу повідомлення про спробу несанкціонованого доступу, передачу інформації про платежі.
Цінова політика банків полягає в диференціації тарифів залежно від видів платежів, способів і часу передачі платіжних документів.
З метою стимулювання впровадження клієнтам сучасних засобів зв'язку та електронних платежів, найнижчі тарифи встановлені по електронним платежам, найвищі - по платежах на паперовій основі.
З метою вдосконалення системи основну увагу буде приділено визначенню ефективності функціонування, питань надійності, методологічним аспектам побудови платіжних систем. А також питань рівня достатності банківських послуг.
Вигоди користувача SWIFT:
1) Загальний мова та загальні операційні процедури для обміну фінансовою інформацією;
2) Автоматизація обробки операцій;
3) Надійна мережа, яка завжди доступна;
4) Неперевершена гарантія безпеки і конфіденційність;
5) Зручність прямого доступу до кореспондентів, партнерам, філіях;
6) чітко визначені правила, що покладають відповідальність і зобов'язання на відправника, одержувача та SWIFT;
7) гнучка універсальна платформа, яка може забезпечити сумісність з вашими фінансовими додатками, ключ до досягнення і підтримання конкурентоспроможності;
8) поставляється під ключ обладнання та програмне забезпечення разом з консультаційними послугами.
Забезпечується робота Вузла колективного доступу (ОКД) в мережу SWIFT з використанням протоколу передачі даних X.25.
Банк-кореспондент не тільки формує, перевіряє і відправляє в банк електронні документи, а й у режимі квазіреальність часу отримує виписки по своїх рахунках. У виписці він бачить і дебетові, і кредитові документи, причому кожен з них клієнт може переглянути та роздрукувати у відповідному SWIFT-форматі.
Нова конкуренція з'являється серед інших секторів комунікацій. Інтернет - це більш глобальний засіб. Передбачає зняття географічних перешкод. За допомогою інтернету також можна робити різні фінансові послуги.
Таким чином, спроби створити новий платіжний інструмент на технологічній базі майбутнього століття і таким чином вирватися вперед на світовий рівень - це добре. Однак видається правильним підхід - шлях максимальної інтеграції у світову банківську систему з використанням її платіжних інструментів, перспективних та традиційних, входячи в її ритм розвитку. Якщо ж ми підемо «своїм шляхом», то просто випадемо з міжнародної системи. Вийти найближчим часом на рівень, вже досягнутий західними банками, можна лише шляхом інтеграції в міжнародні розрахунково-платіжні системи.
Уряду НБ Республіки Казахстан доцільно розробити довгострокову Програму підтримки комерційних банків з урахуванням результатів їх діяльності, наявності кадрів, матеріальної бази, місця розташування та інших чинників. Вирішення цих проблем, буде сприяти оздоровленню економіки Казахстану.
Вексельний обіг і кредитування банків. У 2000 році апробовано систему вексельного рефінансування, і Національним банком здійснено перший переоблік векселів НАК "Казатомпром". Розпочато практика часткового рефінансування банків, що активно кредитують золотодобувні виробництва. Зокрема, надані позики банкам, які входять в Консорціум банків - кредиторів підприємств золотодобувної промисловості.

Висновок

Ще порівняно недавно, проблеми управління фінансами були далеко на «задньому» плані економічної політики держави. Сьогодні поступово приходить розуміння, що фінансами необхідно управляти. Платіжна система на ряду з реформуванням банківської системи, теж зазнала серйозні зміни, тому що життя висуває все нові вимоги.
Різновидом інкасових операцій у Казахстані є розрахунки платіжними вимогами-дорученнями та платіжними вимогами.
Вексель може бути виданий тільки юридичним і фізичним особам, зареєстрованим на території Республіки Казахстан. Як випуск, так і покупка векселів найближчим часом можуть стати масовим явищем.
На відміну від США в нашій країні чекова форма розрахунків не є національною формою. Розрахунки чеками використовуються невеликими контингентами підприємств, і їх частка не перевищує 1,5% у загальному, платіжному обороті країни.
У заяві на отримання чекової книжки вказується додатковий реквізит - "під гарантію банку". Один з примірників заяви враховується на позабалансовому рахунку "Гарантії, поручительства, видані банком". Чеки з таких чекових книжок підлягають оплаті з розрахункових рахунків платників і лише за відсутності коштів зараховуються на вказаний рахунок. Заборгованість за цим рахунком погашається за допомогою коштів покупця на його розрахунковому рахунку.
Ще одним з напрямів скорочення готівкового грошового обігу та прискорення розрахунків є розвиток платіжних систем з використанням пластикових карток. У зв'язку з цим триває створення нормативної бази, що регламентує емісію пластикових карток кредитних організацій, правила розрахунків і порядок обліку операцій, що здійснюються з їх використанням.
Порушуючи тему про електронних системах безготівкових розрахунків, які повинні бути реалізовані найближчим часом, треба зробити акцент, перш за все, на використання довільних "шлюзів" передачі інформації: система повинна вміти передавати інформацію самими різними шляхами (офф-лайнова передача файлів, використання мовних- або факс інформаторів, інтеграція з технологією). Проте рівень оснащеності наших банків сучасною технікою і технологіями в цілому залишає бажати кращого. Важливою проблемою, що вимагає свого вирішення, є нерозвиненість інформаційних зв'язків між комерційними банками. У цьому випадку мається на увазі не регулярне подання звітних даних Національному Банку, а чітко налагоджений обов'язковий інформаційний обмін між комерційними банками. Наприклад, багатьом казахстанським банкам найчастіше доводиться кредитувати клієнтуру, що має рахунки і в інших банках. При цьому банки зовсім не мають об'єктивною інформацією про надійність і платоспроможності клієнта, а отримати такі дані в інших банках практично неможливо, так як вони складають комерційну таємницю. Доречно, мабуть нагадати про те, що в західних країнах інформація про неплатоспроможність і неблагонадійності клієнта відразу ж стає надбанням всіх банків.
У республіці назріла необхідність створення при Національному Банку самостійних госпрозрахункових інформаційних та методичних центрів, в завдання яких входили б збір, узагальнення і забезпечення на комерційній основі різною інформацією і методичними розробками зацікавлені банки. Хоча в цілому, наші банки виявилися більш стійкими по відношенню до економічних криз, ніж російські. Це можна стверджувати на прикладі не торкнулося нас кризи несподіваних масових банкрутств банків у Росії. Кілька слів необхідно сказати про систему розрахунків платіжними картками. В даний час у Казахстані вже з'являються свої локальні системи платіжних карток. Вже діють "ALTYN" (Платіжна система ALTYN. В даний час платіжна система ALTYN складається з 230 тис. власників карток, 170 банкоматів і 600 філій банку, 600 підприємств торгівлі і сервісу, що обслуговують платіжні картки. У систему ALTYN входять також кілька казахстанських і киргизьких банків.) та "Іртиш-карт" - Народного банку, Cirrus / Maestro - Казкоммерцбанка, "ВАТ Банк Каспійський" - Банку Каспійський, AlemCard банку "ТуранАлем". Однак зараз виникає проблема, пов'язана з тим, що платіжні картки, в більшості своїй, використовуються, як засіб з отримання готівки. Основною причиною цього явища можна назвати те, що платіжні картки, в основному, видаються в рамках так званих "зарплатних проектів", для отримання заробітної плати і стипендій. У зв'язку з цим завданням НБ є забезпечення можливості використання платіжних карток в якості оплати за послуги підприємств торгівлі та сервісу. У зв'язку з цим необхідно відзначити проект зі створення Національної системи платіжних карток РК, який в даний час знаходиться на стадії впровадження. Сьогодні всі країни Європи працюють з Національною общебанковской системою платіжних карток. Якщо, кілька банків створюють систему з єдиною процесингової обробкою, коло застосування їх карток буде набагато ширше. Клієнт одного банку може використовувати картку національної системи, приходячи в будь-який магазин, де є термінал даної системи, незалежно від того, в якому банку цей магазин обслуговується. І на закінчення хотілося б відзначити, що банки працюють в нестабільному економічному ринку, що значно впливає на їх діяльність. У зв'язку з цим казахстанські банки значно частіше потрапляють у кризові ситуації, на відміну від своїх іноземних партнерів. Однак професіоналізм і кваліфікованість банківських працівників, допоможе вивести банківський сектор, і в цілому економіку зі скрутного становища.

Список використаної літератури

1. Конституція РК. 1995
2. Цивільний кодекс РК. 24 листопада 1994
3. Закон РК від 29 червня 1998р. N 237-1 «Про платежі і перекази грошей» (із змінами, внесеними згідно із Законами РК від від 28.12.98 р. N 336-1; від 29.03.00 р. N 42-II)
4. Закон Республіки Казахстан «Про акціонерні товариства» від 10 липня 1998 р., № 281 - I ЗРК.
5. Закон РК від 28 квітня 1997р. «Про вексельний обіг в РК».
6. Закон Республіки Казахстан, від 14 квітня 1993 року, «Про валютне регулювання».
7. Указ Президента РК від 31 серпня 1995 р., № 2444 «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями від 10. 07. 1998 № 282 - I).
8. Указ Президента РК, має силу Закону від 30 березня 1995р., № 2155 «Про Національний банк РК» (зі змінами та доповненнями від 29. 06. 1998 № 282 - I).
9. Указ Президента Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік» (який має силу закону) від 26. 12. 1995 р., № 2732.
10.Айманбетова Г. фінансовий ринок РК в 1998 р. / / Економічний огляд Національного банку РК. - 1999 - № 1 .-.
11.Антонов Н. Р. Пессель М. А. Грошовий обіг, кредит, банки. - Москва: Финстатинформ, 1995.
12.Аринов Є. М. Банки Казахстану на внутрішньому фінансовому ринку. - Алмати: «Каржи-Каражат», 1996.
13.Бабічева Ю.А. Банківська справа .- М.: «Економіка», 1993р., 365 с.
14.Банковскій портфель. - Москва: Сомінтек, 1995.
15.Бекетов К. Позикові операції банків. Банки Казахстану, 1998 р., № 7 (13), с.25.
16. Березіна М. П., Крупнов Ю. С. міжбанківські розрахунки .- Москва: Флістатінформ, 1994.
17.Березіна М. П., Крупнов Ю. С. міжбанківські розрахунки. - Аналіз практики. / / Гроші і кредит. - 1993. - № 4 .-
18.Булатов М. А. Удосконалення безготівкових розрахунків. / / Бухгалтерія і банки .- 1996 .- № 4.
19.Вестнік Національного банку РК. - 1997-1998-1999-2000-2001.
20.Доржіев В. Рейтинг банків. / / Азія: Економіка й життя № 49, 1997.
21. Досимов Б. Моделі залучення інвестицій. / / Банки Казахстану, № 2, 1992.
22.Дробініна А.П. "Фінанси, грошовий обіг і кредит" - Алмати: 1998.
23.Есентугелов А. Грошово кредитна політика банківської системи в період переходу від фінансової стабілізації до економічного зростання / / Азія: Економіка і життя. - 1998р. - № 52 .-
24.Захаров В. С. проблеми вдосконалення розрахунків. / / Гроші і кредит. -1993. - № 7 .-
25.Іванов А. Н. Платіжні послуги комерційних банків / / Гроші і кредит. 1997. - № 5 .-
26.Ісаев Д. Б. Роль центральних банків в організації та функціонуванні платіжної системи / / Гроші і кредит. -1996. - № 7 .-
27.Колесніков В.І., Кроливецкой Л.П. Банківська справа .- М.: «Фінанси та статистика», 1996р., 156 с.
28.Корнеев М. В. Функціонування системи клірингових міжбанківських розрахунків і мінімізація ризиків / / Гроші і кредит. - 1997. - № 7. -
29.Кулмагамбетов А. Управляти фінансами необхідно вчитися / / Банки Казахстану, № 5,1999.
30.Лаврушін О.І. Банківська справа .- М.: «Фінанси та статистика», 1998р., 488 с.
31.Лісак Б. Актуальні проблеми розвитку банківської системи. / / Банки Казахстану, № 1 (19), с.2. , 1999.
32.Лісак Б. Основні тенденції розвитку банківської системи в Казахстані. / / Банки Казахстану, 1998р., № 10 (16), с.6.
33.Макачева З. Розвиток і методи організації міжбанківських розрахунків / / Банківський аудит. 1997. - № 2 .-
34.Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.М. Комерційні банки і їх операції - М., Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995.
35. "Нацбанк підбив підсумки 2000 року», О. Хе. Panorama, Щотижнева газета, Алмати, № 1, 12 січня 2001 року, стор 7-8.
36.Общіе відомості про банківську систему, "Вісник Національного Банку Казахстану" № 5 (176): 2000.
37.Полфреман Д., Форд Ф. Основи банківської справи. - М.: Инфра-М., 1996.
38.Поляков В.П., Московін Л.А. Основи грошового обігу та кредиту. - М.: Инфра-М., 1997.
39.Сейткасімов Г.С. Банківська справа. - О.: «Каржи-Каражат», 1998р., 235 с.
40. Сейткасімов Г.С. Гроші. Кредит. Банки. - О.: «Економіка», 1999р., 368 с.
41. "Статистичний щорічник: 1999"
42. «Субординовані євронот ВАТ« Казкоммерцбанк "включені в лістинг KASE категорії" А "». (Спеціальний випуск за матеріалами ВАТ "Казкоммерцбанк", KASE і агентства «ІРБІС»). Підготовлено агентствам «ІРБІС». Panorama, Щотижнева газета, Алмати, № 1, 12 січня 2001 року. Стор. 7, 10.
43.Постановленіе Правління Національного банку Республіки Казахстан від 25 квітня 2000 року N 179 «Про затвердження Правил використання платіжних документів та здійснення безготівкових платежів і переказів грошей на території Республіки Казахстан»
44.Постановленіе Правління Національного банку Республіки Казахстан від 2 червня 2000 року N 266 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, ведення і закриття банківських рахунків клієнтів у банках Республіки Казахстан»
45.Временное положення «Про кореспондентські відносини між банками РК» від 16.12.94 р.
46.Пісьмо НК МФ РК від 9 жовтня 1997р., № 12-11-12/4960 «Про відкриття банківських рахунків».
47.Положеніе «Про порядок випуску та використання платіжних карток в РК», затверджено Постановою Правління НБРК від 21 листопада 1996р., № 276.
48.Положеніе «Про надання права банком другого рівня на відкриття кореспондентських рахунків один у одного» від 28.12.94 р.
49.Положеніе «Про порядок розрахунку гарантованими чеками», затверджено Постановою Правління НБ РК від 20. 01. 97г
50.Постановленіе Правління НБ РК від 19 листопада 1992р., № 43 «Тимчасове положення про безготівкові розрахунки в РК» (зі змінами та доповненнями від 29.08.96г. № 201).
51.Постановленіе Правління НБРК від 21 листопада 1996р., № 227 «Про здійснення розрахунків методом прямого дебетування».
52. «Правила застосування чеків на території РК» затверджені Постановою Правління НБРК від 5 грудня 1998р., № 266.
53.Правіла «Про пруденційних нормативах», затверджені Постановою Правління НБРК від 23 травня 1997р. № 219.
54.Программа подальшого реформування банківської системи РК в 1996-1998 р.р. від 17.05.96 р.
55.Постановленіе Правління Національного банку Республіки Казахстан від 3 липня 1999 року N 159 «Про затвердження Правил складання і подання звіту за розподілом платіжного обороту за способами безготівкових платежів»
56.Годовой звіт Національного Банку за 1997, 1998, 1999, 2000 роки.
57.Уніфіцірованние правила по інкасо (УПІ). Міжнародна торгова палата (м. Париж), 1996
58.Положеніе про кредитному управлінні. Затверджено Головою Правління ВАТ ДБ «Альфа - Банк» Артишко А. І. 2 серпня 1999
59.Положеніе про кредитному відділі. Затверджено Головою Правління ВАТ ДБ «Альфа - Банк» Артишко А. І. 02. 08. 1999
60.Годовой бухгалтерський баланс ВАТ ДБ "Альфа-Банк" за 1999 рік і Звіт про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ДБ "Альфа-Банк" за 1998 і 1999 роки.


[1] Постанова Правління Національного банку Республіки Казахстан від 2 червня 2000 року N 266 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, ведення і закриття банківських рахунків клієнтів у банках Республіки Казахстан»
[2] Постанова Правління Національного банку Республіки Казахстан від 25 квітня 2000 року N 179 «Про затвердження Правил використання платіжних документів та здійснення безготівкових платежів і переказів грошей на території Республіки Казахстан»
[3] Указ Президента РК, має силу Закону від 30 березня 1995р., № 2155 «Про Національний банк РК» (зі змінами та доповненнями від 29. 06. 1998 № 282 - I).
[4] Указ Президента РК від 31 серпня 1995 р., № 2444 «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями від 10. 07. 1998 № 282 - I).
[5] Казахстанська правда.1995, № 7.
[6] Панорама. 2000, № 11.
[7] Статистичний щорічник. Алмати, 2000 р.
[8] Закон РК від 29 червня 1998р. N 237-1 «Про платежі і перекази грошей» (із змінами, внесеними згідно із Законами РК від від 28.12.98 р. N 336-1; від 29.03.00 р. N 42-II)
[9] «Субординовані євронот ВАТ« Казкоммерцбанк "включені в лістинг KASE категорії" А "». (Спеціальний випуск за матеріалами ВАТ "Казкоммерцбанк", KASE і агентства «ІРБІС»). Підготовлено агентствам «ІРБІС». Panorama, Щотижнева газета, Алмати, № 1, 12 січня 2001 року. Стор. 7, 10.
[10] Уніфіковані правила по інкасо (УПІ). Міжнародна торгова палата (м. Париж), 1996.
[11] Положення «Про порядок випуску та використання платіжних карток в РК», затверджено Постановою Правління НБРК від 21 листопада 1996р., № 276.
[12] Постанова Правління Національного банку Республіки Казахстан від 3 липня 1999 року N 159 «Про затвердження Правил складання і подання звіту за розподілом платіжного обороту за способами безготівкових платежів»
[13] Постанова Правління НБРК від 21 листопада 1996р., № 227 «Про здійснення розрахунків методом прямого дебетування».
[14] «Нацбанк підбив підсумки 2000 року», О. Хе. Panorama, Щотижнева газета, Алмати, № 1, 12 січня 2001 року, стор 7-8.
[15] Положення «Про порядок розрахунку гарантованими чеками», затверджено Постановою Правління НБ РК від 20. 01. 97г
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
258.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз діючої системи безготівкових розрахунків у ВАТ Дочірній Банк Альфабанк в Казахстані
Аналіз діючої системи безготівкових розр тов у ВАТ Дочірній Банк
Удосконалення системи протидії легалізації доходів на прикладі філії Ростовський ВАТ Альфа-Банк
Аналіз фінансового стану ВАТ Альфа-банк і діагностика ризику банкрутства
Організація діяльності ВАТ Альфа-Банк
Організація діяльності ВАТ Альфа Банк
Робота кредитного відділу ВАТ Альфа Банк
Робота кредитного відділу ВАТ Альфа-Банк
Кредитні операції банків на прикладі Ростовського філії ВАТ Альфа-банк
© Усі права захищені
написати до нас