Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

АНАЛІЗ Дебіторська та кредиторська заборгованість

 

ЗМІСТ

1. Завдання аналізу дебіторської і
кредиторської заборгованості ... ... ... ... ... ... 2
2. Джерела інформації для аналізу ... ... .... 6
3. Аналіз дебіторської заборгованості ... ... ... .. 10
4. Аналіз кредиторської заборгованості ... ... ... 15
5. Аналіз та оцінка темпів
зростання дебіторської та кредиторської
заборгованості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
6. Висновки та пропозиції щодо покращення
стану розрахунків підприємства ... ... ... ... .18

Використана література ... ... ... ... ... ... ... 22

1. Завдання аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості.
Завдання аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості знаходяться в тісному взаємозв'язку з економічним змістом понять дебіторської та кредиторської заборгованості.
Під дебіторською заборгованістю ми розуміємо заборгованість організацій і фізичних осіб даної організації (наприклад, заборгованість покупців за придбаний товар або надані послуги, заборгованість підзвітних осіб за видані їм грошові суми та ін.) Відповідно, організації та особи, які є боржниками даної організації, називаються дебіторами.
Під кредиторською заборгованістю розуміється заборгованість даної організації іншим організаціям та фізичним особам - кредиторам (платежі за придбану продукцію, спожиті послуги, заборгованість по платежах до бюджетів всіх рівнів та ін.) Так, кредиторська заборгованість може виникнути, якщо матеріали в організацію надходять раніше, ніж вона їх сплатила. До складу кредиторської заборгованості також включається заборгованість своєму трудовому колективу з оплати праці, заборгованість перед органами соціального та медичного страхування (виникає внаслідок того, що нарахування податків і платежів відбувається раніше, ніж здійснюються відповідні платежі) та ін
Таким чином, дебіторська заборгованість фактично являє собою компоненту власних коштів підприємства, а кредиторська заборгованість фактично являє собою компоненту позикових коштів.
Відомо, що за рахунок власних і позикових джерел відбувається формування оборотних коштів підприємства. Засоби і джерела коштів підприємства знаходяться в постійному кругообігу - гроші перетворюються на сировину і матеріали, які в ході виробничого процесу стають готовою продукцією, яка реалізується за готівку або безготівковий розрахунок. У ході цих процесів виникають розрахунки з юридичними і фізичними особами, Пенсійним фондом, органами соціального і медичного страхування, бюджетами всіх рівнів та ін Отже, підтримка оптимального обсягу та структури поточних активів, джерел їх покриття і співвідношення між ними - необхідна складова забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємства. У свою чергу, стабільність і ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від його здатності погашати свої поточні та довгострокові зобов'язання, а також вчасно отримувати належні йому кошти від реалізації продукції, послуг тощо, щоб підтримувати безперервність відтворювального циклу - іншими словами, від ступеня платоспроможності підприємства.
Заборгованість по платежах може істотно деформувати структуру оборотних коштів підприємства. Так, якщо в складі оборотних активів переважає дебіторська заборгованість, то підприємство або повинне залучати банківський кредит за вищими ставками, або зупинятися в очікуванні сплати належних йому боргів.
Якщо в структурі формування джерел оборотних активів переважає кредиторська заборгованість, підприємство часто змушене вдаватися до різноманітних негрошових форм розрахунків (бартер тощо,), піддаватися різного роду штрафним санкціям.
У зв'язку з цим аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості є важливою частиною фінансового аналізу на підприємстві і дозволяє виявляти не лише показники поточної (на даний момент часу) і перспективної платоспроможності підприємства, але і фактори, що впливають на їх динаміку, а також оцінювати кількісні і якісні тенденції зміни фінансового стану підприємства в майбутньому.
Згідно з Федеральним Законом РФ «Про бухгалтерський облік», до числа основних завдань бухгалтерського обліку входить запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.
Важливу роль у вирішенні цього завдання відіграє правильний і своєчасний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.
До безпосередніх завдань аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості належать такі:
· Точний, повний і своєчасний облік руху грошових коштів і операцій з їх руху;
· Контроль за дотриманням касової і платіжно-розрахункової дисципліни;
· Визначення структури кредиторської та дебіторської заборгованості за термінами погашення, по виду заборгованості, за ступенем обгрунтованості заборгованості;
· Визначення складу і структури простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, її частки в загальному обсязі дебіторської та кредиторської заборгованості;
· Виявлення структури даних по постачальниках по неоплачених у розрахунковими документами, постачальникам за простроченими векселями, постачальникам за отриманим комерційному кредиту, встановлення їх доцільності і законності;
· Виявлення обсягів і структури заборгованості за векселями, за претензіями, за виданими і отриманими авансами, по страхуванню майна і персоналу, заборгованості, що виникає внаслідок розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами, заборгованості по банківських кредитах і ін визначення причин їх виникнення та можливих шляхів усунення ;
· Визначення правильності використання банківських позик;
· Виявлення неправильного перерахування або отримання авансів і платежів за безтоварними рахунками і т.п. операціями;
· Визначення правильності розрахунків з працівниками з оплати праці, з постачальниками і підрядчиками, з іншими дебіторами і кредиторами і виявлення резервів погашення наявної заборгованості за зобов'язаннями перед кредиторами, а також можливостей стягнення боргів (за допомогою грошових чи негрошових розрахунків або звернення до суду) з дебіторів.
2. Джерела інформації для аналізу
Основними джерелами інформації для аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості служать бухгалтерський баланс, додаток до балансу «Звіт про фінансові результати та їх використання» (Форма № 2), додаток до бухгалтерського балансу "Форма № 5» (що включає розділи про рух позикових коштів і дані про дебіторської та кредиторської заборгованості), оборотні відомості, картки аналітичного обліку, дані інвентаризації, первинні документи, журнали-ордери і відомості синтетичного обліку, в яких відображається рух відповідних платежів, розрахункові відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам, діючі нормативні документи, що визначають ставки та пільги при виробництві розрахунків за напрямками платежів, інші звітні форми.
Дебіторська та кредиторська заборгованість відображається у бухгалтерському балансі підприємства за видами.
Облік дебіторської заборгованості ведеться на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», до якого можуть бути відкриті субрахунки "Розрахунки в порядку інкасо», «Розрахунки плановими платежами», «Векселі одержані" та інші.
Облік кредиторської заборгованості ведеться на рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
Розрахунки з дебіторами і кредиторами, які не є покупцями, замовниками, постачальниками або підрядниками, ведуться на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
Для узагальненої характеристики об'єктів використовуються синтетичні рахунки, на яких всі показники вимірюються в грошовому вираженні.
Для більш детальної характеристики об'єктів аналізуються аналітичні рахунки, де крім грошового вимірника може бути присутнім кількісний показник (кілограми, штуки, пари та ін.)
Для узагальнення та систематизації даних синтетичних і аналітичних рахунків використовуються оборотні відомості. При цьому форма оборотної відомості за рахунками обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами має специфіку, пов'язану з тим, що по одним організаціям заборгованість може бути дебетової, а за іншими - кредитової. Крім того, по одній і тій же організації на початок місяця залишок може бути дебетовим, а на кінець місяця - кредитовим, і навпаки. Тому сальдо в даній оборотній відомості показується розгорнуто: дебетове сальдо в активі, кредитове в пасиві. Сальдо в згорнутому вигляді, тобто як просту різницю між різними видами заборгованості, в такій оборотної відомості вказувати не можна.
Оборотна відомість по синтетичному рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» має такий вигляд:
(У млрд. руб.)
№ п \ п
Підприємство
Сальдо на початок місяця
Обороти за місяць
Сальдо на кінець місяця
Д
До
Д
До
Д
До
1
Підприємство А
3
-
8
10
1
-
2
Підприємство В
10
-
15
30
-
5
3
Підприємство С
-
40
40
45
-
45
Разом
13
40
63
85
1
50
У нашому прикладі згорнуте сальдо по рахунку 76 складе 49 млрд. руб., Але проте в розгорнутому вигляді ми бачимо, що 1 млрд. руб. являє собою дебіторську заборгованість, а 50 млрд. руб. - Кредиторську заборгованість.
При веденні журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку, рекомендованої для більшості підприємств промисловості, торгівлі і збуту, поточна інформація про рух дебіторської та кредиторської заборгованості відстежується за даними відповідних журналів-ордерів.
Підсумки кожного місяця за даними журналів-ордерів заносяться в Головну книгу.
В організаціях малого бізнесу дані з дебіторської та кредиторської заборгованості аналізуються безпосередньо по Книзі обліку господарських операцій.
3.Аналіз дебіторської заборгованості
У цій роботі ми проведемо аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на основі умовних даних про господарську діяльність малого підприємства АТ «Зірниця».
Розглянемо наявні дані про господарську діяльність підприємства. При цьому в цій роботі ми не наводимо повністю бухгалтерський баланс АТ «Зірниця» за 1999 р. внаслідок того, що в цій роботі ми концентруємо свою увагу виключно на даних про дебіторську та кредиторську заборгованості.
Витяг з бухгалтерського балансу АТ «Зірниця» за 1999 р.
(Млрд. руб.)
Розділ 2 активу. Оборотні активи
Код рядка
На початок року
На кінець року
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
-
-
У т.ч.
-
-
Покупці і замовники (62,76,82)
231
-
-
Векселі до отримання (62)
232
-
-
Заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
233
-
-
Аванси видані (61)
234
-
-
Інші дебітори
235
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
20
45
У т.ч.
Покупці і замовники (62,76,82)
241
17
30
Векселі до отримання (62)
242
-
-
Заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
243
-
-
Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)
244
-
-
Аванси видані (61)
245
-
5
Інші дебітори
246
3
10
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 2 [1]
290
150
300

Розділ 6 пасиву. Короткострокові пасиви

Кредиторська заборгованість

620
15
50
У т.ч.
Постачальники і підрядчики (60, 76)
621
12
33
Векселі до сплати (60)
622
-
-

Заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)

623
-
-
Заборгованість по оплаті праці (70)
624
-
7
За соціальним страхуванням та забезпечення (69)
625
-
-
Заборгованість перед бюджетом (68)
626
1
-
Аванси отримані (64)
627
-
5
Інші кредитори
628
2
5
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 6 [2]
699
145
270
Для аналізу динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості протягом року ми використовуємо Додаток до бухгалтерського балансу "Форма № 5» за 1999 р.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

(У млрд. руб.)
Найменування показника
Код. стор
Залишок на початок року
Виникло зобов'язань
Погашено зобов'язань
Залишок на кінець року
Дебіторська заборгованість
короткострокова
210
20
75
50
45
У т.ч. прострочена
211
8,5
0,5
-
9,0
З її тривалістю понад 3 місяців
212
-
-
-
-
довгострокова
220
6,0
1,5
7,0
0,5
У т.ч. прострочена
221
-
-
-
-
З її тривалістю понад 3 місяців
222
-
-
-
-
З стр.220 заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати
223
-
-
-
-
Кредиторська заборгованість
короткострокова
230
15
80
45
50
У т.ч. прострочена
231
-
10
10
-
З її тривалістю понад 3 місяців
232
-
-
-
-
довгострокова
240
2.0
-
1.0
1.0
У т.ч. прострочена
241
-
-
-
-
З її тривалістю понад 3 місяців
242
-
-
-
-
З стр.240 заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати
243
-
-
-
-

Забезпечення

отримані
250
У т.ч. від третіх осіб
251
видані
260
У т.ч. третім особам
261
Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості.
Наведені дані дозволяють бачити, що в цілому підприємство недостатньо стабільно здійснює платіжно-розрахункові відносини зі своїми дебіторами і кредиторами. На початок року був досить великий залишок як по дебіторської заборгованості (20 млрд. руб. Короткострокової заборгованості, з неї 42.5% - прострочена заборгованість в сумі 8.5 млрд. руб. І 6 млрд. руб. Довгострокової заборгованості), так і за кредиторською заборгованістю ( 15 млрд. руб. короткострокової заборгованості і 2 млрд. руб. довгострокової заборгованості).
Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів склала на початок року 13.3%, до кінця року вона збільшилася до 15%. Очевидно, дебіторська заборгованість не є основною складовою оборотних активів, що дозволяє підприємству працювати, не вдаючись до використання позикових коштів. Тим не менше, існує тенденція до збільшення частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів, що має звернути на себе увагу керівництва.
Дані бухгалтерського балансу показують, що залишок по дебіторській заборгованості на кінець року в сумі 45 млрд. руб. складається з наступних сум: 30 млрд. руб. - Заборгованість постачальників, 5 млрд. руб. - Суми, видані в рахунок заробітної плати працівникам та своєчасно не повернуті, 10 млрд. руб. - Заборгованість інших дебіторів.
Протягом року підприємство утворило зобов'язань на суму 75 млрд. руб., З них було погашено 50 млрд. руб., Або понад 50%. У сучасних умовах кризи неплатежів це досить високий показник.
Аналіз дебіторської заборгованості за термінами погашення
Дані балансу дозволяють бачити, що в структурі оборотних активів підприємства відсутня дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати.
Весь обсяг дебіторської заборгованості підприємства складається з дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати. Це означає, що, за відсутності форс-мажорних обставин (коли дебітори раптово виявляться не в змозі погасити заборгованість), протягом 12 місяців підприємство може розраховувати на поповнення своїх оборотних активів у розмірі цих коштів.
Частка простроченої короткострокової дебіторської заборгованості в загальному обсязі короткострокової дебіторської заборгованості на початок року становила досить значну величину - 42,5%, проте до кінця року вона знизилася майже вдвічі - до 20% на кінець року, незважаючи на абсолютний приріст у розмірі 0.5 млрд. руб . Це можна бачити за даними Форми № 5.
Очевидно, що основна частина дебіторської заборгованості формується за рахунок заборгованості покупців і замовників. Розрахунки векселями підприємство не веде, дочірніх і залежних товариств не має, заборгованість учасників акціонерного товариства за внесками до статутного фонду відсутня.
На другому місці у формуванні дебіторської заборгованості - інші дебітори, за ними йдуть кошти по рядку «Аванси видані».
4. Аналіз кредиторської заборгованості
Для аналізу кредиторської заборгованості ми використовуємо ті ж дані, що і в попередньому розділі.
Аналіз кредиторської заборгованості за термінами платежів.
У складі кредиторської заборгованості переважає короткострокова заборгованість, складаючи понад 90% загального обсягу кредиторської заборгованості як на початок року, так і на кінець року. Кредиторська заборгованість тривалістю понад 3 місяців відсутня; також відсутня прострочена кредиторська заборгованість (з Форми № 5 видно, що вона мала місце протягом року, але до кінця року вже було погашено). Також відсутня кредиторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати.
Довгострокова кредиторська заборгованість у розмірі 2 млрд. руб. мала місце на початок року, на кінець року цей показник знизився до 1 млрд. руб.
Факт відсутності на початок року простроченої кредиторської заборгованості говорить про те, що до кінця попереднього року підприємство своєчасно розрахувалося зі своїми кредиторами за простроченої заборгованості.
Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості.
Кредиторська заборгованість підприємства сформувалася, головним чином, за рахунок заборгованості постачальникам і підрядникам - вона складає понад 50% у загальному обсязі кредиторської заборгованості як на початок року, так і на кінець року. Векселі до сплати підприємству не пред'являлися, дочірніх і залежних товариств підприємство не має. Кредити банків підприємством не залучалися.
На початок року була незначна заборгованість бюджету в розмірі 1 млрд. крб., Однак до кінця року вона була погашена. До кінця року утворилася також заборгованість з оплати праці у розмірі 7 млрд. руб. При детальному аналізі з'ясувалося, що причиною цього стала заборгованість з оплати бригаді будівельників, запрошених для ремонту офісу. Також на кінець року утворилася заборгованість за отриманими авансами у розмірі 5 млрд. руб. і заборгованість іншим кредиторам у розмірі 5 млрд. руб.
5. Аналіз та оцінка темпів зростання дебіторської та кредиторської заборгованості
За минулий рік темпи зростання дебіторської заборгованості в абсолютному вираженні склали 225% до початку року, темпи зростання кредиторської заборгованості склали 333% до початку року. На тлі загальної ситуації в сфері платіжно-розрахункових відносин в країні таких масштабів не дивні.
Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів збільшилася трохи - всього на 2%, частка кредиторської заборгованості в загальному обсязі короткострокових пасивів збільшилася більш значно - з 10% на початок року до 18.5% на кінець року. Такі темпи зростання кредиторської заборгованості (як в абсолютному вираженні, так і щодо до обсягу короткострокових пасивів) говорять про те, що підприємство піддається потенційну загрозу стягнення штрафів і пені, або ж буде змушене використовувати інші, негрошові, форми розрахунків з кредиторами.
Збільшення на кінець року залишку по короткостроковій дебіторської заборгованості в розмірі 25 млрд. руб. відбулося за рахунок збільшення заборгованості покупців і замовників (у розмірі 13 млрд. руб.), утворення дебіторської заборгованості за виданими авансами (у розмірі 5 млрд. руб.) та збільшення заборгованості інших дебіторів (у розмірі 7 млрд. руб.
Одночасно підприємству вдалося значно знизити розміри довгострокової дебіторської заборгованості - з 6 млрд. руб. на початок року до 0.5 млрд. руб. на кінець року.
Збільшення на кінець року залишку за кредиторською заборгованістю у розмірі 35 млрд. руб. відбулося за рахунок збільшення заборгованості постачальникам і підрядникам (у розмірі 33 млрд. руб.), утворення заборгованості з оплати праці (в розмірі 7 млрд. руб.), утворення заборгованості за авансами одержаними (у розмірі 5 млрд. руб.) та збільшення заборгованості іншим кредиторам (у розмірі 3 млрд. руб.).
6. Висновки та пропозиції щодо поліпшення стану розрахунків підприємства
За результатами аналізу складу, структури та динаміки кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства можна зробити висновок, що в цілому ситуація у сфері здійснення платіжно-розрахункових відносин підприємства з його дебіторами і кредиторами не становить суттєвої загрози стабільності фінансового стану підприємства. Тим не менш, динаміка росту і кредиторської, і дебіторської заборгованості свідчить про необхідність пильної уваги керівництва до організації платіжно-розрахункових відносин.
Висока частка рядки «аванси видані» у загальному обсязі дебіторської заборгованості свідчить або про явною видачу авансів особам чи організаціям, платоспроможність яких сумнівна (що представляє собою зловживання), або про те, що на підприємстві недостатньо добре поставлена ​​процедура перевірки потенційної здатності контрагента погасити виданий аванс .
Представляють інтерес значні обсяги іншої заборгованості, як дебіторської, так і кредиторської. Їх детальний аналіз не входить у рамки цієї роботи, однак при аудиторській перевірці підприємства ці суми неодмінно будуть піддані детальній перевірці, особливо суми, видані в рахунок заробітної плати та своєчасно не повернуті, а також не повернені працівниками підзвітні суми.
Щоб уникнути проблем при проведенні аудиторської перевірки, підприємство повинно мати повну документацію, що підтверджує правильність відображення за відповідними статтями балансу залишків заборгованості, що обгрунтовує причини утворення заборгованості, реальність її одержання (акти звірки розрахунків або гарантійні листи, в яких боржники визнають заборгованість). Дуже важливо стежити за термінами заборгованості по кожному дебітору і кредитору окремо і своєчасне вжиття заходів для погашення або стягнення заборгованості, щоб не пропустити терміну позовної давності у разі необхідності стягнення заборгованості в судовому порядку, а також щоб позов не подали на дане підприємство. Незважаючи на те, що ситуація на даному підприємстві досить благополучна з точки зору того, що частка простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості незначна, тим не менш, зростання обсягів і дебіторської, і кредиторської заборгованості визначає необхідність підвищеної уваги до всього, що з нею пов'язано.
Динаміка і складу дебіторської заборгованості свідчить про те, що постачальники підприємства, отримуючи вчасно його продукцію, затримують її оплату, причому обсяг простроченої дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості на початок року дозволяє зробити висновок про те, що підприємство значною мірою кредитує діяльність своїх контрагентів . Це створює перешкоди для погашення його власних зобов'язань.
Важливо не допустити подальшого зростання частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів підприємства - це може спричинити за собою зниження всіх фінансових показників, уповільнення обороту ресурсів, простої внаслідок не внутрішніх проблем, а зовнішніх, зниження можливості оплачувати свої зобов'язання перед кредиторами.
Збільшення частки кредиторської заборгованості в короткострокових пасивах говорить про зниження джерел формування оборотних активів, а також про зниження поточної ліквідності підприємства. Відомо, що поточна ліквідність є відношення всіх оборотних засобів (крім витрат майбутніх періодів) до суми термінових зобов'язань (кредиторська заборгованість плюс короткострокові кредити). Подальше збільшення частки кредиторської заборгованості буде зменшувати поточну ліквідність підприємства.
Можна рекомендувати підприємству використання вексельних форм розрахунків, використання механізму взаємозаліків, щоб знизити обсяги як кредиторської, так і дебіторської заборгованості. Крім того, це дозволить прискорити оборот ресурсів підприємства.

Використана література
1. Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р.
2. Загальний аудит. Навчальний посібник, під ред. А. Ємельянова \ \ М., Російська академія державної служби при Президентові Російської Федерації, 1996
3. Камишанов П. Бухгалтерський облік і аудит \ \ М, 1998
4. Шишкін А., Мікрюков В., Дишкант І. Облік, аналіз, аудит на підприємстві \ \ М., Аудит, ЮНИТИ, 1996
5. Шеремет А., Сайфулін Р. Методика фінансового аналізу \ \ М., 1995


[1] Внаслідок того, що ми розглядаємо витяг з бухгалтерського балансу, очевидно, що підсумкова сума по розділу 2 не є сумою наведених рядків
[2] Внаслідок причини, викладеної у виносці 1, підсумкова сума по розділу 6 не є сумою наведених рядків
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
140.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості 2
Бухгалтерський облік аналіз і аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
Облік аудит і аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за матеріалами ТОВ Консалтинг-МГ
Аудит обліку дебіторської та кредиторської заборгованості
Організація аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
Принципи визнання та обліку дебіторської та кредиторської заборгованості
Шляхи усунення кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства
Бухгалтерський облік дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
© Усі права захищені
написати до нас