Аналіз грунту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ОСВІТИ

Державних освітніх УСТАНОВА

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«ЛИПЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧЕСКІЙЦ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра хімії

Залікова завдання на уроках:

«Аналітичні методи аналізу в моніторингу об'єктів навколишнього середовища»

на тему: «Аналіз грунту»

Виконав:

студент ХМФ гр. АХ-06-1

Ірхіна Е.Є.

Перевірив:

Дергунова Олена Сергіївна

Липецьк 2010

Введення

Грунт - особливе природне утворення, що сформувалося в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під спільним взаємозумовленим взаємодією гідросфери, атмосфери, живих і мертвих організмів. Грунт складається з органічних, мінеральних, органо комплексних сполук, грунтової вологи, повітря і живих істот, що населяють її.

Грунт є одним з елементів біосфери, які забезпечують циркуляцію хімічних речовин в системі навколишнє середовище - людина. Причому це відноситься не тільки до ендогенних хімічних речовин, але і до екзогенних хімічних речовин, що надходять у грунт з викидами промислових підприємств, стічними водами, викидами авто-та авіатранспорту, при обробці сільськогосподарських земель

Грунт є місцем збору та зберігання великої кількості забруднювачів, куди вони потрапляють в результаті техногенної діяльності людини та викидів забруднювачів з природних джерел. Вона не має властивість рухливості, характерним для інших природних середовищ, і найбільш схильна до забруднення. Крім того, багато сполуки, потрапляючи в грунт, внаслідок хімічних і мікробіологічних перетворень можуть стати більш токсичними, ніж вихідні. З грунту може відбуватися забруднення води, повітря, харчових продуктів та інших елементів біосфери канцерогенними і радіоактивними речовинами.

Внаслідок цього необхідно регулярно проводити моніторинг грунтів в різних раон міста та області.

У даній заліковій завданню проводився загальний аналіз грунту, відібраної в Усманському районі, Липецької області.

1 Моніторинг грунтів

Моніторинг стану грунтів призначений для регулярних спостережень за хімічним забрудненням грунтів, їх станом; забезпечує збір, передачу і обробку отриманої інформації з метою своєчасного виявлення негативних процесів, прогнозування їх розвитку, запобігання шкідливих наслідків і визначення ступеня ефективності здійснюваних природоохоронних заходів.

На відміну від води і атмосферного повітря, які є лише міграційними середовищами, грунт є найбільш об'єктивним і стабільним індикатором техногенного забруднення. Вона чітко відображає емісію забруднюючих речовин та їх фактичного розподілу в компонентах міської території. Найбільш великі промислові міста утворюючи великі зони забруднень, поступово перетворюються на суцільні техногенні території, що представляють серйозну небезпеку для здоров'я проживає на них населення.

У цьому зв'язку, постійне спостереження за вмістом промислових токсикантів у грунтах і тенденцією їх змістом є найбільш актуальним.

Одним з найбільш потужним факторів, що призводить до забруднення навколишнього середовища, є промисловість.

Зона істотного забруднення грунтів хімічними елементами в околицях промислових підприємств займає площу радіусом 10 км з набагато більшою протяжність (до 30 км і більше) в напрямку пануючих вітрів, а також у напрямку стоку поверхневих і грунтових вод.

Джерелами забруднення грунту є:

 • викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення;

 • полігони промислових та побутових відходів;

 • несанкціоновані звалища промислових і побутових відходів;

 • засоби хімічного захисту рослин та мінеральні добрива.

На забруднення грунту значний вплив мають протоки нафтопродуктів, неорганізовані скиди зливових і талих вод, а також санітарний стан міської території.

Классіфіккація грунтів

Основною одиницею класифікації грунтів є тип грунтів. Поняття «тип грунтів». Під типом грунтів розуміють грунту, утворені в однакових умовах і мають подібними будовою і властивостями.

До одного типу грунтів відносяться грунту:

 • 1) з подібними процесами перетворення та міграції речовин;

 • 2) з подібним характером водно-теплового режиму;

 • 3) з однотипним будовою грунтового профілю по генетичних горизонтів;

 • 4) з подібним рівнем природної родючості;

 • 5) з екологічно подібним типом рослинності.

Широко відомі такі типи грунтів, як підзолисті, чорноземи, червоноземи, солонці, солончаки та ін

Кожен тип грунтів послідовно поділяється на підтипи, пологи, види, різновиди і розряди.

Підтипи грунтів представляють собою групи грунтів, що розрізняються між собою по прояву основного і супутнього процесів грунтоутворення і є перехідними ступенями між типами. Наприклад, при розвитку в грунті поряд з підзолистих процесом дернового процесу формується підтип дерново-підзолистого грунту. При поєднанні підзолистого процесу з глейові процесом у верхній частині грунтового профілю формується підтип глееподзолістой грунту.

Подтіповие особливості грунтів відображаються в особливих рисах їх грунтового профілю. При виділенні підтипів грунтів враховуються процеси і ознаки, зумовлені як шіротнозональнимі, так і фаціальні особливості природних умов. Серед останніх першорядну роль відіграють термічні умови і ступінь континентальності клімату.

У межах підтипів виділяються роди і види грунтів. Пологи грунтів виділяються всередині підтипу за особливостями грунтоутворення, пов'язаних насамперед з властивостями материнських порід, а також властивостями, зумовленими хімізмом грунтових вод, або з властивостями і ознаками, придбаними в минулих фазах грунтоутворення (так звані реліктові ознаки).

Пологи грунтів виділяються в кожному типі і подтипе грунтів. Найпоширеніші з них:

 • 1) звичайний рід, тобто відповідає за своїм характером підтипу грунтів; при визначенні грунтів назва роду «звичайний» опускається;

 • 2) солонцюваті (особливості грунтів визначаються хімізмом грунтових вод);

 • 3) остаточно-солонцюваті (особливості грунтів визначаються засоленістю порід, яка поступово знімається);

 • 4) солончаковатиє;

 • 5) остаточно-карбонатні;

 • 6) грунту на кварцево-піщаних породах;

 • 7) грунту контактно-глейові (формуються на двочленних породах, коли супіщані або піщані товщі подстилаются суглинними або глинистими відкладеннями; на контакті зміни наносів утворюється освітлена смуга, що утворюється за рахунок періодичного перезволоження);

 • 8) остаточно-арідні.

Види грунтів виділяються в межах роду за ступенем вираженості основного грунтоутворювального процесу, властивого певному грунтовому типу.

Для найменування видів використовують генетичні терміни, що вказують на ступінь розвитку цього процесу. Так, для підзолистих грунтів - ступінь підзолистими і глибина оподзоліванія; для чорноземів - потужність гумусового горизонту, вміст гумусу, ступінь вилуженими; для солончаків - характер розподілу солей за профілем, морфологія поверхневого горизонту (пухкі, отакиренние, вицветние).

Усередині видів визначаються різновиди грунтів. Це грунту одного і того ж виду, але володіють різним механічним складом (наприклад, піщані, супіщані, суглинисті, глинисті). Грунти ж одного виду та одного механічного складу, але розвинені на материнських породах різного походження та різного петрографічного складу, виділяються як грунтові розряди.

Дерново-підзолисті грунти - відрізняються невисоким вмістом гумусу (0,5-2,5%) і невеликим гумусовим шаром (10-20 см), у зв'язку з цим - невисоким природною родючістю і, як правило, кислої реакцією (рН = 4 - 5). У більшості випадків вони пере зволожені.

Потребують дренажних та інших осушувальних роботах, збільшення гумусового горизонту, а також регулярному вапнуванні і внесення підвищених доз органічних добрив або землюванню.

Дерново-карбонатні грунти. На відміну від дерново-підзолистих грунтів мають більш високою продуктивністю (гумус - 2-4%), меншою кислотністю рН = 6 і більше сприятливими фізико-механічними показниками. Для отримання високих урожаїв потребують тільки в підвищених дозах органічних і мінеральних добрив.

Сірі лісові грунти. За багатьма показниками близькі до дерново-карбонатних грунтів (тільки трохи вища кислотність (рН-5 ,5-6, 5). Вони схильні до замивання і переущільнення. Потребують періодичному вапнуванні, поглибленні орного горизонту, а також в добриві фосфором і азотом.

Торф'яно-болотні грунти. Характеризуються високою природною родючістю і великим вмістом азоту (2-4%), низьким вмістом фосфору, високою кислотністю (рН = 3,5-5) і низькими фізико-механічними властивостями. Потребують регулювання водного режиму (осушення-зрошення), внесення фосфорно-калійних добрив, регулярному вапнуванні і внесення мікроелементів.

Чорноземні грунти. Кращі з грунтів за всіма показниками (рівню родючості, глибині гумусового горизонту (якщо не еродовані), утримання макро-і мікроелементів і фізико-механічними параметрами грунту). Опідзолені чорноземи схильні до замулювання і переущільнення, а карбонатні чорноземи бідні залізом: у доступній для рослин формі (провокується хлороз винограду і плодових).

2 Методика визначення гігроскопічної вологи грунту

Наважку грунту 2-5 г беруть на аналітичних вагах у попередньо висушених при температурі 100-105 0 С і зважених скляних бюксах (бюкси зважують з кришками). Бюкси з грунтом протягом 5 год витримують в сушильній шафі при температурі 100-105 0 С. За допомогою щипців з гумовими наконечниками бюкси виймають з сушильної шафи, закривають кришками, охолоджують в ексикаторі і зважують. Домовилися вважати, що витримування грунту протягом 5 год при температурі 100-105 0 С призводить до повної втрати гігроскопічної вологи. Якщо необхідно перевірити повноту видалення гігроскопічної вологи, бюкси з грунтом знову ставлять у сушильну шафу на 1,5-3 год і зважують. Висушування припиняють, якщо маса дорівнює або більше результату попереднього зважування (збільшення маси може відбутися за рахунок окислення деяких компонентів грунтів). Розрахунок масової частки гігроскопічної вологи (%) проводять за рівнянням:

Де m - маса повітряно-сухого грунту, г; m 1 - маса висушеної грунту, м.

2.1 Визначення C і органічних сполук по Тюріну

Прилади і реактиви: Аналітичні ваги, Колба конічна термостійка на 100 мл., Воронка діаметром скляна 3см, бюретка на 25 мл., Піпетка медична, фільтрувальний папір, хромова суміш 0,4 н, сіль Мора 0,2 н, ФАК 0,2% , KMnO 4.

Хід роботи:

Взяти мелкодисперсную наважку 0,5 г, Помістити в колбу ємністю 100 мл. Потім у колбочки піпеткою долити по краплі 10 мл 0,4 н розчину K 2 Cr 2 O 7 в H 2 SO 4. Осторжно збовтати і поставити на ел. плітку.Кіпятят 5 хвилин, одночасно проводять холосте кип'ятіння без грунту, тільки 10 мл K 2 Cr 2 O 7.

Після кип'ятіння колби охолоджують. Змивають краплі хромової суміші дистильованою водою в колбу і, додавши 4-5 крапель 0,2% розчину ФАК, титрують 0,2 н солі Мора.Переход забарвлення з вишнево-фіолетовою в зелену. Одночасно проводять холосте титрування. За обсягом солі Мора, який пішов на титрування, визначають кількість хромової суміші, не витраченої на окислення органічного вещ-ва грунту. При титруванні сіллю Мора надлишку K 2 Cr 2 O 7 відбувається реакція:

6 FeO 4 (NH 4) 2 SO 4 + K 2 Cr 2 O 7 +7 H 2 SO 4 = Cr 2 (SO 4) 3 +3 Fe 2 (SO 4) 3 +6 (NH 4) 2 SO 4 + K 2 SO 4 +7 H 2 O

Зміст вуглецю обчислюють за формулою:

C% = ((V хол-V раб) * N * 0.003 * 100) / a,

Де V хол-обсяг солі Мора (мл) пішов на титрування 10 мл K 2 Cr 2 O 7.

2.2 Визначення фенолу в грунті

Прилади і реактиви: п-нітроаналін, NaNo 2 (1н), Н 24 (розбавляючи), Na 2 CO 3 (2н), суміш: уксуская кислота-бутанол-вода (3:5:2)

Хід роботи:

Розчиняють 5г фенолу в дистильованій воді, розбавляють до 1л.Отбірают 1мл цього розчину, що містить 5 мл фенолу, вносимо в ділильну воронку, додаємо 1 мл H 24, 25 мл Na 2 СО 3, 2,5 мл п-нітроаналіна. Потім додаємо ще 50 мл H 24 і екстрагують барвник 50 мл хлорбензолу. Бензольних екстракт фільтрують в 50 мл колбу і доводять до мітки чистим хлорбензолів (0,1 мл фенолу містить).

Далі вносимо на покрите сумішшю скло, такі концентрації: 5,0; 10,0; 20,0; 70,0; і Х мкг. Розміщуємо платівку в хроматографічну камеру. Плями фенолу (рожево-бузкового кольору) з'являються на відстані 1-15 см від стартової лінії. (R f = 0.1).

Кожна пляма екстрагують ізопропанольной сумішшю і вимірюють оптичну щільність екстрактів при λ = 540 нм.

За градуювальним графіком знаходять вміст фенолу.

2.3 Визначення загальної лужності та лужності, зумовленої карбонат-іонами

Наважку грунту масою 40,0 г вміщують у суху колбу або іншу ємність місткістю 250 мл. До грунту за допомогою мірного циліндра доливають 100 мл. 1 М розчину KCl. Вміст колби збовтують 1 годину і фільтрують через складчастий фільтр у суху конічну колбу. Щоб отримати прозорі фільтрати, на фільтр переносять якомога більше грунту. Перші порції фільтрату можуть опалесціровать, їх перефільтровивают. Витяжка повинна бути прозорою.

В отриманій 1 М KCl-витяжці визначають концентрацію карбонат-іонів. Для цього з мірної колби в конічну колбу для титрування місткістю 100 мл додають 25 мл розчину аліквоти і декілька крапель фенолфталеїну. Титрують 0,01 М розчином H 2 SO 4 до знебарвлення рожевого забарвлення розчину. Записують обсяг титранту V 1, що пішов на титрування.

Далі визначають загальну лужність. Для цього з мірної колби в конічну колбу для титрування місткістю 100 мл додають 25 мл розчину аліквоти і кілька крапель метилового-оранжевого. Титрують 0,01 М розчином H 2 SO 4 до зміни забарвлення розчину з жовтого на помаранчеву. Записують обсяг титранту V 2, що пішов на титрування.

Концентрацію карбонат-іонів і загальну лужність обчислюють за формулами:

= ;

;

де н - нормальність кислоти; V а - обсяг аліквоти, мл; V 0 - об'єм, доданий до навішування грунту, мл; m - наважка грунту, м.

2.4 Методика комплексонометріческого визначення валового вмісту заліза в грунтах

На конічних колбах місткістю 250 мл роблять позначку на рівні, відповідному об'єму 50 мл. У колбу поміщають 25 мл фільтрату, отриманого після відділення кремнієвої кислоти, додають 5-7 крапель концентрованої азотної кислоти і нагрівають до кипіння, окислюючи Fe (II).

Потім в колбу додають 10-15 крапель 25%-ного розчину аміаку, поміщають шматочок індикаторної папери Конго-рот і додають по краплях спочатку 25%-ний розчин аміаку, а потім 10%-ний до переходу синього забарвлення індикаторної папери в буру. Якщо при цьому випаде осад, його розчиняють декількома краплями 1 н. HCl. У колбу доливають 5 мл 1 н. HCl, і об'єм рідини дистильованою водою доводять до позначки, що відповідає 50 мл. Вміст колби нагрівають до 50-60 ° С, додають 1-3 краплі 10%-ного розчину сульфосалициловой кислоти і титрують 0,01 М розчином комплексона III до переходу ліловою забарвлення сульфосаліцілата заліза в блідо-жовту комплексонатів заліза. Швидкість реакції невелика, тому останні порції титранту додають повільно. Якщо в цій же порції аналізованого розчину буде визначатися алюміній, не можна додавати надлишку титранту.

2.5 Визначення кальцію і магнію при спільній присутності

Константи стійкості етилендіамінтетраацетат кальцію і магнію різняться на 2 порядки. Тому ці іони не можна відтитровані роздільно, використовуючи тільки різниця в константах стійкості комплексонатів. При pH опт ~ 10 як металлоіндікаторов використовують еріохромовий чорний Т. При цих умовах визначають суму кальцію і магнію. В іншій аликвотной частини створюють pH> 12, вводячи NaOH, при цьому магній осідає у вигляді гідроксиду, його не фільтрують, і в розчині визначають комплексонометріческій кальцій в присутності мурексиду, флуорексона або кальціона, які є металлоіндікаторамі на кальцій. Магній визначають по різниці.

Виконання ухвали.

 1. Визначення суми кальцію і магнію.

Відбирають піпеткою 10 мл аналізованого розчину (водної витяжки грунту) з мірної колби ємністю 100 мл в конічну колбу для титрування місткістю 100 мл, додають 2-3 мл буферного розчину з pH 10, 15 мл води, перемішують і додають на кінчику шпателя 20-30 мг суміші еріохромового чорного Т і хлориду натрію. Перемішують до повного розчинення індикаторної суміші і титрують розчином ЕДТА до зміни забарвлення розчину з винно-червоного в блакитну.

 1. Визначення кальцію.

Відбирають піпеткою 10 мл аналізованого розчину (водної витяжки грунту) в конічну колбу для титрування місткістю 100 мл, додають 2-3 мл розчину NaOH або KOH, розбавляють водою приблизно до 25 мл, вводять 20-30 мг індикаторної суміші мурексиду, флуорексона, або кальціона з хлоридом натрію і титрують розчином ЕДТА до зміни забарвлення розчину від однієї краплі розчину ЕДТА.

Зміна забарвлення в кінцевій точці титрування залежить від обраного металлоіндікатора. При використанні мурексиду забарвлення змінюється з рожевої у фіолетову; при використанні флуорексона - з жовтої із зеленою флуоресценцією в безбарвну або рожеву з різким зменшенням інтенсивності флуоресценції; при використанні кальціона - з блідо-жовтою в оранжеву. В останньому випадку лужне середовище створюють тільки 2 М розчином KOH.

 1. Визначення магнію. Обсяг титранту, витрачений на титрування магнію, обчислюють за різницею об'ємів ЕДТА, що пішла на титрування при pH 10 і при pH 12.

2.6 Методика визначення обмінної кислотності

Наважку грунту, пропущеної через сито з отворами діаметром 1-2 мм, масою 40 г поміщають в колбу місткістю 250 мл. У колбу доливають 100 мл 1М розчину KCl і збовтують протягом 1 ч. Годинний збовтування суспензії може бути замінено трихвилинним збовтуванням з наступним добовим настоюванням. Вміст колби фільтрують в суху конічну колбу або іншу ємність. Перші 10 мл фільтрату викидають.

Після того, як суспензія буде профільтрована повністю, 50 мл фільтрату поміщають в конічну колбу місткістю 250 мл, додають 2-3 краплі фенолфталеїну і титрують 0,02-0,1 М розчином NaOH до появи рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 1 хв.

Обмінну кислотність (Н об) розраховують за рівнянням:

Де V і V 1 - обсяг NaOH, що пішов на титрування відповідно аліквоти витяжки та контрольної проби; н - молярна концентрація NaOH, ммоль / мл; V ал і V 0 - об'єм аліквоти витяжки та загальний обсяг доданого до грунту 1М KCl, мл; m - навішування грунту, м.

Реагенти:

1М розчин KCl розчиняють в 300-400 мл дистильованої води, розчин фільтрують і об'єм доводять до 1 л. Значення рН розчину відповідає 5,6-6,0 (рН дистильованої води, що знаходиться в рівновазі з СО 2 атмосферного повітря, має рН близько 5,6).

2.7 Методика визначення гідролітичною кислотністю

У суху колбу місткістю 250 мл поміщають наважку грунту, пропущеної через сито з отворами діаметром 1 мм, масою 40,0 г У колбу доливають 100 мл 1М розчину СН 3 СОО Na і збовтують протягом години. Годинний збовтування може бути замінити 3 хвилинним з наступним 18-20 годинним настоюванням з періодичним (4-5 раз) збовтуванням суспензії. Суспензію збовтують круговими рухами і фільтрують через сухий складчастий фільтр. Перші порції (близько 10 мл) фільтрату викидають. Якщо потім при фільтруванні отримують каламутний розчин, його перефільтровивают. Аліквоти фільтрату 50 мл поміщають в конічну колбу місткістю 250 мл, додають 2-3 краплі фенолфталеїну і титрують 0,02-0,1 н розчином NaOH до слабо-рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 1 хв. Гідролітичну кислотність розраховують за рівнянням:

Н г моль (+) / 100 г грунту = [V н V 0 100] / [V ал m],

Де V і н - обсяг і концентрація розчину NaOH, ммоль / мл; V ал - обсяг аліквоти витяжки, мл; V 0 - об'єм доданого до навішування грунту розчину ацетату натрію, мл; m - наважка грунту, м. Якщо отриманий результат множать на 1,75 для компенсації неповного вилучення з грунтів кислотних компонентів при одноразовій обробці грунту екстрагуються розчином, у коментарі до результатів аналізу роблять відповідну обмовку.

Реагенти:

1М розчин СН 3 СОО Na з рН 8,3. Наважку ацетату натрію 82,0 г СН 3 СОО Na або 136,0 г СН 3 СОО Nax 3Н 2 О розчиняють у дистильованій воді, (якщо необхідно, фільтрують), доводять об'єм до 1 л і вимірюють рН. Величину рН доводять до 8,3 розчинами СН 3 СОО Na або NaOH з масовою часткою 10%. Контроль рН розчину може бути здійснений за допомогою фенолфталеїну. Розчин ацетату натрію при додаванні фенолфталеїну повинен мати слабо-рожеве забарвлення.

2.8 Методика визначення концентрації фосфатів в 0,03 н. K 2 SO 4-витяжках (по Карпінського - Замятін)

Наважку грунту масою 20,0 г вміщують у суху колбу або іншу ємність місткістю 250 мл. До грунту за допомогою мірного циліндра доливають 100 мл. 0,03 н. розчину K 2 SO 4. Вміст колби збовтують 5 хв і фільтрують через складчастий фільтр у суху конічну колбу. Щоб отримати прозорі фільтрати, на фільтр переносять якомога більше грунту. Перші порції фільтрату можуть опалесціровать, їх перефільтровивают. Витяжка повинна бути прозрачной.В отриманої 0,03 н. K 2 SO 4-витяжці визначають концентрацію фосфатів. Для цього в мірну колбу місткістю 50 мл. поміщають 20-40 мл. витяжки. В колбу додають 8 мл. реагенту Б. Обсяг рідини в колбі доводять дистильованою водою до мітки, ретельно перемішують і через 10 хв. Вимірюють оптичну щільність розчину при довжині хвилі 630-882 нм.

Перед фарбуванням аналізованого розчину необхідно приготувати шкалу стандартних розчинів для отримання градуювальної кривої. З цією метою в мірні колби місткістю 50 мл. доливають по 2 мл. 0,6 н. K 2 SO 4, що забезпечить концентрацію сульфату калію в що знаходиться в колбі розчині приблизно таку ж, яку отримують при аналізі 40 мл K 2 SO 4-витяжки. Потім в кожну з колб за допомогою бюретки доливають стандартний розчин із вмістом фосфору 0,005 мг P в 1 мл. У колби додають 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0 і 10,0 мл стандартного розчину. У колби доливають дистильовану воду приблизно до обсягу 35 - 40 мл, реагент Б. Вміст колб ретельно перемішують, через 10 хв вимірюють оптичну щільність і будують градуювальну криву в координатах: оптична щільність - кількість фосфору в мірній колбі. За градуювальної кривої знаходять концентрацію фосфору в аналізованих розчинах. Результати аналізу виражають у мг / л:

P, мг / л = C p 1000 / V ал,

де V ал - обсяг аліквоти витяжки, мл; З p - число міліграмів фосфору в мірній колбі, мг / об'єм мірної колби.

3 Експериментальна частина

У експериментальної частини проводився аналіз грунту. Грунт була відібрана в Усманському районі, Липецької області. Проба відбиралася з глибини близько 20 см, маса проби склала 0,5 кг.

3.1 Визначення гігроскопічної вологи

1. Таблиця отриманих результатів:

Маса

бюкса, г

Маса бюкса

з грунтом, г

Маса грунту

m, г

Маса бюкса

після сушіння, г

Маса висушеної

грунту m 1, г

Гігроскопічна

волога,%

27,54575

29,21100

1,66255

30,12541

1,21441

36,90

33,18410

35,38934

2,205240

36,54123

1,65181

33,50

41,38525

44,54641

3,16116

45,65941

2,29531

35,40

ω ср,% = 35,3 0%

2. Статистична обробка даних.

- Стандартне відхилення

1.394

S r = S / x ср - відносне стандартне відхилення

S r = 1.394 / 35.3 = 0.039

ω Δ ω = (35.3 0 3.46)%.

3.2 Визначення C і органічних сполук по Тюріну

V хол = 40 мл

V раб = 10 мл

а = 0,5 г

С% = (30 * 0,2 * 0,003 * 100) / 0,5 = 3,6%

 1. Визначення фенолу

Таблиця отриманих результатів

З фенолу мкг / мл

А оптична щільність

5

0.07

23

0.148

42.7

0.254

70

0.338

х

0.160

Градуювальний графік

З графіка видно, що

А х

З х, мкг / мл

1

0,160

38

2

0,180

40

3

0,190

43

ср

0,176

40

Статистична обробка даних.

S = = 2,08

S r = 2,08 / 40 = 0,052

З ΔС = (40 0,5) мкг / мл

Перерахуємо концентрацію: З = 0,02 г/20г грунту

3.3 Визначення загальної лужності та лужності, зумовленої карбонат-іонами

1. Таблиця отриманих результатів:

п / п

Маса

навішування, г

Обсяг

витяжки, мл

Обсяг титранта 0,01 М H 2 SO 4, млзагальний

аліквоти

За ф / ф

За м / о

1

40

100

25

1,01

7,3

2
1,02

7,8

3
1,04

8,0

ср
1,03

7,9

2. Карбонатна лужність.

;

0.404ммоль/100г, грунту

0,408 ммоль/100 г грунту

0,416 ммоль/100г грунту

ммоль/100 г грунту

0,404 * 0,03 * 100 = 1,212%

0,408 * 0,03 * 100 = 1,44%

0,416 * 0,03 * 100 = 1,248%

= 1,301

Статистична обробка даних.

S = = 0,0031

S r = 0,0031 / ​​0,409 = 0,006

З ΔС = (0,409 0,024) ммоль/100г грунту.

3.4 Загальна лужність

ОЩ1 = = 1,662 ммоль/100г грунту

ОЩ2 = = 1,764 ммоль/100г грунту

ОЩ3 = 1,808 ммоль/100г грунту

ОЩср = 1,745 ммоль/100г грунту

= 1,662 * 0,061 * 100 = 10,14%

= 1,764 * 0,061 * 100 = 10,76%;

= 1,808 * 0,061 * 100 = 11,03%;

= 1,745 * 0,061 * 100 = 10,65%.

Статистична обробка даних.

S = 0.06

S r = 0,06 / 1,808 = 0,033

Т = = 0,14

З ΔС = (1,808 0,14) ммоль/100г грунту.

3.5 Валовий вміст заліза

 1. Таблиця отриманих результатів:

п / п

Навішування

грунту, м

Обсяг аліквоти,

мл

Обсяг титранту,

мл

1

20

25

12,0

211,5

312,0

ср11,8

= 0,0040 н

= 0,0038 н

= 0,0042 н

= 0,004 н

З урахуванням розбавлення:

З 1 = 0,0080 моль / л

З 2 = 0,0076 моль / л

З 3 = 0,0084 моль / л

З ср = 0,0080 моль / л.

m Fe 3 + = 0,0080 · 56.0, 1 = 0,0448 р.

ω,% = = 0,224%

2. Статистична обробка даних.

S = = 0,002

S r = 0,002 / 0,0080 = 0,25

Т = = 0,004

З ΔС = (0,0080 0,004) моль / л.

3.6 Визначення кальцію і магнію при спільній присутності

1. Визначення суми кальцію і магнію

С Т = 0,1 моль-екв / л

V ал = 10 мл

досвіду

V т, мл

З Σ моль екв / л

1

2,05

0,0205

2

2,10

0,0210

3

1,95

0,0195

ср

2,03

0,0 203

Статистична обробка результатів

S = = 0,00026

S r = 0,00026 / 0,0203 = 0,0128

Т = = 0,00061

З р ср ± Δ C = (0,02030 ± 0,00061) ммоль екв / мл

m Σ = 0,056 + 0,0128 = 0,069

ω% = 0,203%

2. Визначення кальцію

V ал = 10 мл

З т = 0,1 моль екв / л

досвіду

V т, мл

З Ca2 + моль екв / л

1

1,38

0,0138

2

1,36

0,0136

3

1,32

0,0132

ср

1,36

0,0 136

Статистична обробка результатів

S = = 0,0015

S r = 0,0015 / 0,0136 = 0,11

Т = = 0,0037

З р ср ± Δ C = (0,0136 ± 0,0037) ммоль екв / мл

ω% = m Ca / m н

m Ca = 0.0136 · 40.0 .1 = 0,0544 г

ω% = 0,19%

3.Определение магнію

V ал = 10 мл

З т = 0,1 моль екв / л

досвіду

V т, мл

З Mg 2 + моль екв / л

1

0,71

0,0071

2

0,73

0,0073

3

0,74

0,0 074

ср

0,72

0,0 072

Статистична обробка результатів

S = = 0.00024

S r = 0,00024 / 0,0072 = 0,033

Т = = 0.00054

З р ср ± Δ C = (0,0072 ± 0,00054) ммоль екв / мл

m Mg = 0,0072 · 24.0, 1 = 0,01761 г

ω% = 0,071%

3.7 Визначення обмінної кислотності

1. Таблиця отриманих даних

п / п

V т

V ал

m нав

V 0

Н об, ммоль (+) / 100г

грунту

1

2,7

50

40

100

1,47

2

2,73
1,43

3

2,67
1,32

C р

2,69
1,40

2. Статистична обробка результатів

S = = 0,03

S r = 0,03 / 1,40 = 0,028

Т = = 0.0 2

З р ср ± Δ C = (1,40 ± 0,020) ммоль/100 г грунту

3.8 Визначення концентрації фосфатів в 0,03 н. K 2 SO 4-витяжках (по Карпінського - Замятін)

1. Побудова градуювального графіка.

Графік: оптична щільність - обсяг аліквоти.

V ал

Оптична щільність, А ср

0.5

0.11

1

0.27

3

0.49

5

0.67

7

0.79

10

0.93

х

0,53

З 1 = = 3,25 мг/100 г;

З 2 = = 3,27 мг/100 г;

З 3 = = 3,29 мг/100 р.

З ср = 3,27 мг/100 г = 3,27 · 10 -3 г/100 г

ω% = (С р ср / 10) · 100% = 0,0327%

2. Статистична обробка результатів

S = = 0,016

S r = 0,016 / 3,27 = 0,048

Т = = 0,039

З р ср ± Δ C = (3,27 ± 0,039) мг/100 г

3. 9 Визначення гідролітичною кислотністю

1. Таблиця отриманих результатів

досвіду

V т

V ал

m нав

V 0

Н гідр ммоль (+) / 100г

грунту

1

1,17


50


40

100

0,61

2

1,22
0,56

3

1,19
0,51

C р

1,19
0,51

2. Статистична обробка результатів

S = = 0,018

S r = 0,018 / 0,51 = 0,02

Т = = 0.0 59

З р ср ± Δ C = (0,51 ± 0,059) ммоль/100 г грунту.

3.10 Визначення нітрат іонів у грунті з використанням нітрат селективного електроду

Результати визначень занесені в таблицю:

С, моль / л

Е, В

- Lg C

0,1

306. 0

1

0,01

357. 7

2

0,001

413. 8

3

0,0001

462. 6

4

За результатами побудований графік 1.

Концентрації знайдені за градуювальним графіком наведені в таблиці:

визначення

Е, В

- Lg C

С, моль / л

1

457,2

3,86

0,000138

2

457,5

3,88

0,000132

3

455,7

3,87

0,000135

ср

455,7

3,87

0,000135

Статистична обробка результатів

S = = 0,00006

S r = 0,00006 / 0,000135 = 0,04

Т = = 0.009

З р ср ± Δ C = (0,000135 ± 0,009) ммоль/100 г грунту.

Перерахуємо концентрацію:

з = з NO 3 * 14 * 10 5 / 1 - (w / 100)

С = 0,000135 * 15/1- (35,3 / 100) = 0,034 мг / кг

Висновок

У ході даної роботи було проаналізовано зразок грунту, відібраний в Усманському районі Липецької області. Отримані результати представлені в таблиці:

Визначається

показник

Зміст

у зразку грунту

Визначається

показник

Зміст

у зразку грунту

Гігроскопічна

волога

35,3%

Вміст кальцію і магнію

0,203%

Зміст

фенолу

0,02 г/20г грунту

Вміст кальцію

0,19%

Карбонатна

лужність

0,409 ммоль/100г грунту

Зміст магнію

0,071%

Загальна

лужність

1,808 ммоль/100г грунту

Гідролітична

кислотність

1,40 / 100г грунту

Зміст

заліза

0,224%

Обмінна кислотність

0,51 ммоль/100г грунту

Зміст

фосфатів

0,0327%

Зміст вуглецю

3,6%

Бібліографічний список

1 Щодо хімічного аналіз грунтів / Воробйова Л.О. - М.: изд. МДУ, 1998. - 272с.: Іл.

2 Еколого-аналітичний моніторинг стійких органічних забруднювачів / Майстренко В.М., Клюєв Н.А. - М.: Мир: БІНОМ. Лабораторія знань, 2004. -323с.: Іл.

3 Основи аналітичної хімії. Практичне керівництво: уч. Посібник для ВНЗ / Фадєєва В.І., Шеховцова Т.М., Іванов В.М. і др.; під ред. Золотова Ю.А. - М.: Вища школа, 2001. - 463с: іл.

4 Агрохімічні дослідження грунтів / Под ред. А. В. Соколова. М.: Наука, 1975. 98 с.

5 навчально-польова практика та лабораторні роботи, методичний посібник / Дербенцева А.М., Піліпушка В.М.-Владивосток, 2005.-24с.

6 Практикум по агрохімії / Под ред. МінееваВ.Г. М.: Изд-во МГУ, 2001.-689 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Хімія | Завдання
135кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз життєдіяльності мікроорганізмів грунту
Виробничий облік і аналіз овочів захищеного грунту
Аналіз господарської діяльності собівартості овочів захищеного грунту
Добриво грунту
Обробка грунту
Родючість грунту
Вапнування грунту
Гігієнічні властивості грунту
Біоіндикація грунту по безхребетним
© Усі права захищені
написати до нас