Аналіз грошових потоків підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЗМІСТ
ВЕДЕННЯ
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ
1.1.Законодательно-нормативна база.
1.2.Значеніе і методи аналізу
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.1.Аналіз складу та динаміки прибутку
2.2.Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції і послуг
2.3.Аналіз цінової політики підприємства і рівня средньореалізаціоних цін
2.4.Аналіз операційних і позареалізаційних доходів і витрат
2.5.Аналіз рентабельності підприємства
2.6. Методика визначення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВАТ «Фріз»
3.1. Характеристика ВАТ "Фриз"
3.2.Основние техніко - економічні показники
ВАТ "Фриз"
3.3. Аналіз фінансового стану ВАТ "Фриз"
3.3.1.АНАЛІЗ МАЙНОВОГО ПОЛОЖЕННЯ
3.3.2.АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Аналіз ліквідності підприємства
3.3.3.АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ГЛАВА 4. ОЦІНКА І РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ щодо вдосконалення діяльності ВАТ "Фриз"
4.1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
4.1.1. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ
4.1.2. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
4.2. ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО БАНКРУТСТВА
4.3. РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ
ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Фриз"
4.3.1. Формування підходів до вирішення проблем
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВЕДЕННЯ
Розвиток ринкових відносин вимагає здійснення нової фінансової політики, посилення і впливу на прискорення соціально-економічного розвитку Росії, зростання ефективності виробництва і зміцнення фінансів держави. Важлива роль у забезпеченні всебічної інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності належить прибутку. Отримання її є обов'язковою умовою функціонування підприємства.
Будучи джерелом виробничого і соціального розвитку, прибуток займає провідне місце у забезпеченні самофінансування підприємств і об'єднань, можливості яких багато в чому визначаються тим, наскільки доходи перевищують витрати.
Прибуток - об'єктивна економічна категорія товарно-грошових відносин. Формування регульованого ринку товарів супроводжується підвищенням ролі прибутку в системі показників економічної характеристики діяльності підприємств. До того ж прибуток - реальна база оподаткування і, як правило, джерело сплати податків.
Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і інші важелі прямо чи опосередковано пов'язані з прибутком.
Удосконалення фінансових відносин передбачає залучення в господарський оборот вільних фінансових ресурсів підприємств, населення та підвищення ефективності їх використання.
В даний час на практичну основу поставлена ​​задача формування ринку цінних паперів. Провідна роль у його формуванні покликана зіграти прибуток.
Таким чином, прибуток є складовим елементом ринкових відносин. Вона грає важливу роль у формуванні доходів бюджету та створення ринків засобів виробництва, предметів народного споживання та ін
Вивчення соціально-економічної сутності прибутку має першорядне значення для розгляду джерел її формування, розробки системи розподілу, формування основних напрямів діяльності підприємств, вирішення соціальних проблем. Всі ці напрямки розглянуті в роботі.
У першому розділі мова йде про поняття прибутку, склад, порядок формування балансової та оподатковуваного прибутку на підставі нормативних та інструктивних матеріалів з обліку фінансових результатів. Розглядаються шляхи зменшення оподатковуваного прибутку на прикладі розглянутого підприємства - ВАТ
У другому розділі даної роботи розглядається процес обліку, розподілу та використання прибутку. Економічно обгрунтована система розподілу прибутку, в першу чергу, повинна гарантувати виконання фінансових зобов'язань перед державою і максимально забезпечити виробничі, матеріальні та соціальні потреби підприємств. Протягом звітного періоду підприємства використовують прибуток на різні цілі: роблять платежі податків до бюджету, відрахування до фондів, здійснюють витрати, вироблені за законодавством за рахунок прибутку.
Також у цьому розділі показано порядок обліку та використання прибутку на прикладі ВАТ. У роботі розглянуті такі напрямки: склад і структура балансового прибутку, прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) і від іншої реалізації; прибутки (збитки) від позареалізаційних операцій; формування оподатковуваного прибутку підприємства; напрями використання прибутку.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
1.1. Законодавчо-нормативна база.
В останні роки відбуваються серйозні перетворення, викликані, по-перше, зміною економічного середовища діяльності організації, по-друге, проникненням на вітчизняний ринок досвіду роботи іноземних підприємств.
У зв'язку з цим під впливом виникають взаємовідносин з суб'єктами світового, ринку відбувається перехід від жорсткої регламентації обсягів виробництва, фондів і ресурсів, які виділяються на розвиток і заохочення до діяльності, де все визначається попитом і пропозицією. Серйозні зміни зазнає нормативно правова база, що регламентує ведення та організацію бухгалтерського обліку. Вона звільняється від жорсткої регламентації і має орієнтацію до надання більшої свободи вибору з наявного арсеналу методів і способів обліку. При цьому виникає проблема необхідності оптимального співвідношення між інтересами господарюючого суб'єкта, зовнішніх користувачів обліковою інформацією і держави
Нова система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії закріплена у Федеральному Законі "Про бухгалтерський облік" і являє собою багаторівневу систему. До нормативних документів першого рівня відносяться Федеральні Закони, Укази президента РФ,, постанови Уряду. Другий рівень становлять положення з бухгалтерського обліку. Всі інші нормативні акти і методичні вказівки утворюють систему третього рівня. Окремий четвертий рівень складають документи, що формують облікову політику організації. Схематично розподіл нормативних документів за рівнями:
I РІВЕНЬ
ЗАКОНИ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА
II РІВЕНЬ
ПОЛОЖЕННЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПБО ПБО ПБО ПБО ПБО ПБО ПБО ПБО ПБО ПБО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III РІВЕНЬ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ГАЛУЗЕЙ
НОРМАТИВНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
АКТИ ВКАЗІВКИ
IV РІВЕНЬ
ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
СТАТУТ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
Важливе місце в документах першого рівня займає федеральні закони від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" та від 27 грудня 1991 року № 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організації. Не менш важливим документом першого рівня є Податковий кодекс.
Другий рівень системи нормативного регулювання складають національні стандарти - Положення з бухгалтерського обліку.
Одним з найважливіших документів третього рівня є План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкція про його застосування (затверджені наказом Міністерства фінансів СРСР від 1.11.1991г № 56 і рекомендовані для застосування на території Російської Федерації листом Міністерства економіки та фінансів РРФСР від 19.12. 1991р № 18-5, із змінами, затвердженими наказами Міністерства фінансів РФ від 28.12.1994р № 173 та від 28.07.1995г № 81).
Наступним документом цієї групи, що безпосередньо впливає на формування фінансових результатів, є Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку (затверджено постановою Уряду РФ № 552 від 5.08.1992 у редакції від 12.07.99г. № 794).
З метою реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Мінфіном розроблено та затверджено наказом № 34н від 29.07.1998г Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ. За своїм змістом і місцем у системі російських нормативних документів з бухгалтерського обліку є основним документом, що містить у повному обсяг головні правила (принципи) бухгалтерського обліку, методи оцінки майна та зобов'язань, а також вимоги до складу і змісту показників бухгалтерської звітності [3, стор 55]. У розділі, присвяченому обліку і оцінки прибутку (збитку) передбачається відображення фінансового результату звітного періоду в сумі нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), визначеного як різниця між фінансовим результатом і сумою податку на прибуток та інших аналогічних платежів, встановлених податковим законодавством, включаючи штрафні санкції.
До документів цього рівня належить Інструкція ГНС РФ № 37 від 10.08.1995г "Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій" (у редакції Змін і доповнень Державної податкової служби РФ). Даною інструкцією визначається порядок справляння податку з фінансового результату роботи підприємства - прибутки, платники податку, порядок визначення об'єкта оподаткування, ставки та пільги.
Четвертий рівень складають юридичні документи підприємства, що формують облікову політику підприємства. Облікова політика являє собою сукупність способів ведення обліку, прийнятих на підприємстві.
Прибуток - найважливіший показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує ступінь його ділової активності. За прибутком визначаються частка доходів засновників і власників, розміри дивідендів та інших доходів. За прибутком визначається також рентабельність власних і позикових коштів, основних фондів, всього авансованого капіталу і кожної акції. Характеризуючи рентабельність вкладень коштів в активи даного підприємства і ступінь вмілості його господарювання, прибуток є найкращим мірилом фінансового здоров'я підприємства.
З 1 січня 2000 року змінилася форма подачі інформації про показники підприємства, що складають зміст фінансового результату його діяльності. Новий зміст Звіту про прибутки і збитки було визначено ПБО 4 / 99, затвердженим наказом Мінфіну РФ від 6.07.99 № 43н.
З початку 2000 року набрало чинності Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99, затверджене Наказом Мінфіну Росії від 06.05.99 № 32н (далі - ПБО 9 / 99). Дане Положення встановлює новий порядок відображення виручки від реалізації та інших доходів у бухгалтерському обліку і обліку для цілей оподаткування.
Згідно з цим ПБУ 4 / 99, показниками, що впливають на фінансовий результат діяльності підприємства, є:
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів і т.п. податків та обов'язкових платежів (нетто - виручка)
2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (крім комерційних і управлінських витрат)
3. Валовий прибуток
4. Комерційні витрати
5. Управлінські витрати
6. Прибуток / збиток від продажу
7. Відсотки до отримання
8. Відсотки до сплати
9. Доходи від участі в інших організаціях
10. Інші операційні доходи
11. Інші операційні витрати
12. Позареалізаційні доходи
13. Позареалізаційні витрати
14. Прибуток / збиток до оподаткування
15. Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі
16. Прибуток / збиток від звичайної діяльності
17. Надзвичайні доходи
18. Надзвичайні витрати
19. Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Таким чином додалися нові поняття у зв'язку з введенням нових показників. Так, валовий прибуток підприємства (рядок 029) визначається як різниця між виручкою від продажу товарів (продукції, робіт, послуг) (стор. 010) і собівартістю проданих товарів (продукції, робіт, послуг) (стр.020).
Методика аналізу включає три взаємопов'язаних блоки:
1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
2. Аналізу фінансового стану підприємства;
3. Аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
З цього випливає, що підприємства повинні включати в якості обов'язкових елементів аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Основний зміст фінансового аналізу складають:
· Аналіз динаміки і факторів зміни структури формування фінансових результатів;
· Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
· Розрахунок показників оцінки якісного рівня досягнення фінансових результатів;
· Аналіз факторів формування прибутку від фінансово-господарської діяльності;
· Аналіз чинників формування і розподілу загальної бухгалтерського прибутку;
· Аналіз складу і структури оподатковуваного прибутку.
Для аналізу використовуються нормативні документи, звітність, рахунки бухгалтерського обліку, відомості рахунків, журнали-ордери, головна книга, а також первинні документи.
Весь перерахований вище аналіз буде розглянуто в даній роботі на прикладі ВАТ
Статутний капітал на момент утворення підприємства відповідно до установчих документів склав 44185 тис. руб., На сьогоднішній момент сформований повністю.
Засновниками ВАТ Є: 30 юридичних осіб та 98 фізичних особи.
Підприємство має два залежних суспільства.
Діяльність будь-якої фірми доцільно, тобто передбачається, що буде отриманий певний результат, залежить від ресурсів, що знаходяться в розпорядження підприємства, мірі обліку факторів ризику, стану зовнішнього і внутрішнього середовища фірми, умов у зовнішньому середовищі (рис. 1).
2.1.Аналіз складу та динаміки прибутку
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан. Тому пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності - одна з основних завдань у будь-якій сфері бізнесу. Велике значення в процесі управління фінансовими результатами відводиться економічному аналізу. Його основні завдання:
систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;
визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на фінансові результати;
виявлення резервів збільшення суми прибутку і рівня рентабельності та прогнозування їх величини;
оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;
розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.
Основні джерела інформації: дані аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках результатів, «Звіт про фінансові результати» (форма № 2), «Звіт про рух капіталу» (форма № 3), відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.
У процесі аналізу використовуються наступні показники прибутку:
маржинальний прибуток (різниця між виручкою (нетто) і прямими виробничими витратами з реалізованої продукції);
прибуток від реалізації продукції, товарів, послуг (різниця між сумою маржинальної прибутку і постійними витратами звітного періоду);
балансова (валовий) прибуток (фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, доходи та витрати від фінансової та інвестиційної діяльності, позареалізаційні доходи і витрати);
Власний капітал в 2002 році не збільшився, але позиковий капітал зменшився. Проте перевищення позикового капіталу над власним залишилося значним. У 2001 і2001 роках підприємство не користувалося кредитами і позиками. Використання фінансових ресурсів підприємства в 2001 році було менш ефективним, ніж у попередньому періоді.
Грошові кошти та активні розрахунки не достатні для покриття короткострокової заборгованості підприємства. У 2001 році, так само, як і в 2002, є недолік власних оборотних коштів. Причому в 2002 році він збільшився більш ніж у півтора рази. Це говорить про негативні зміни в ліквідності балансу підприємства.
Аналізуючи фінансову стійкість, видно, що підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані. Хоча джерела формування перевищують запаси і витрати на значну суму, це відбувається з - за наявності джерел коштів, що знімають фінансову напруженість (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською). А коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів за рахунок тих же джерел, що знімають фінансову напруженість, виявляється навіть більше одиниці. Таким чином, фінансова стійкість підприємства ВАТ "Фриз" повністю залежить від суми перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською. Це є резервом і джерелом прийнятного фінансового положення фірми, але також зникнення даного джерела є найбільш ризикованим чинником зниження фінансової стійкості підприємства. Фінансова нестійкість в2001 і 2002года прийнятна і нормальна, оскільки джерела, що послаблюють фінансову нестійкість у підприємства досить великі.
Аналіз ліквідності балансу говорить про те, що з точки зору можливостей своєчасного здійснення розрахунків підприємство має певний ряд недоліків: є платіжний недолік з погашення короткострокових зобов'язань, який у 2002 році ще більше збільшився. Тобто на підприємство існує невідповідність по терміновості у зобов'язаннях і можливості реалізації активів.
Ділова активність підприємства знизилася, уменьшелісь ефективність використання наявних ресурсів і коштів. Підприємство досить сильно залежить від своїх кредиторів.
Платоспроможність підприємства на конец2001і 2002 років була цілком задовільна, тобто на 01.01.02г. підприємство могло погасити більше половини своєї короткострокової заборгованості, а на 01.01.03р. - Трохи більше чверті. У 2001 році коефіцієнт абсолютної ліквідності навіть перевищував ори-
ентировочно встановлені норми.
Коефіцієнт критичної ліквідності нижче норми, а в 1998 році він знизився на 0,06 пункту, хоча в 2002 році дебіторської заборгованості зросла, але вільні грошові кошти зменшилися. Це говорить про те, що в 2001, як і в2002году, підприємство не могло виплатити грошові кошти своїм кредиторам у короткий термін з урахуванням найбільш ліквідних запасів і дебіторської заборгованості.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що майновий стан погіршився - у 2002 році зросла стаття "Збитки", відбулися негативні зміни як у статтях активу, так і пасиву балансу.
Фінансовий стан ВАТ "Фриз" є нестійким. У 2002 році з'явилася ймовірність виникнення банкрутства через кілька років, якщо керівництво підприємства серйозно не задумається про способи підвищення фінансової стійкості і заходи з відновлення платоспроможності підприємства. Також необхідні заходи щодо оптимізації використання наявних основних фондів, що дозволить зменшити собівартість робіт, а реалізація невикористовуваних основних засобів знизить податок на майно і позитивно вплине на показники прибутку підприємства.

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Аудит: Підручник для вузів / В. І. Подольський, Г. Б. Поляк, А. А. Савін М. 2002
2. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу: Підручник 2001
3. Бухгалтерський облік. Під ред. П. С. Безруких. - М., Бухгалтерський облік 2001
4. ГК РФ, М 2002
5. Нормативні акти РФ 2002.
6. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз М. 2001
7. Козлова Є. П., Бабченко Т. Н., Галаніна Є. М. Бухгалтерський облік у малому підприємництві. - М.2002
8. Коласса Б. Управління фінансовою діяльністю підприємства. - М.2002
9. Довідник фінансиста підприємства. - К.: 2001
10. Треньов Н. М. Управління фінансами: Учеб. посібник. - М2001
11. Г.В. Савицька Аналіз Хоз. Діяльності М 2003

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Збори засновників ВАТ "Фриз"
Директор
Заступник
директора з
виробництва
Робітники та
майстра
Бухгалтерія
(Головний
бухгалтер
і бухгалтер-касир)
Дизайнери
Менеджери
Агенти

Баланс ВАТ «Фріз»
АКТИВ БАЛАНСУ НА 01.01.02
Код
стор
На початок
2001
На кінець
2001
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)
110
1024
в тому числі:
організаційні витрати
111
патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування),
інші аналогічні з переліченими права та активи
112
Основні засоби (01, 02, 03)
120
43858
57595
в тому числі:
земельні ділянки і об'єкти природокористування
121
будівлі, машини, обладнання та інші основні засоби
122
43858
57595
Незавершене будівництво (07, 08, 61)
123
Довгострокові фінансові вкладення (06, 58, 82)
130
в тому числі:
інвестиції в дочірні суспільства
131
інвестиції в залежні суспільства
132
інвестиції в інші організації
133
позики, надані організаціям на термін
більше 12 місяців
134
власні акції, викуплені в акціонерів
135
інші довгострокові фінансові вкладення
136
Інші необоротні активи
140
Разом по розділу 1
190
43858
58619
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
4507
17294
в тому числі
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
(10, 15, 16)
211
3416
16338
тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)
212
малоцінні та швидкозношувані предмети
(12, 13)
213
витрати в незавершеному виробництві
(Витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
готова продукція і товари для перепродажу
(40, 41)
215
1091
956
товари відвантажені (45)
216
витрати майбутніх періодів (31)
217
інші запаси і витрати
218
Податок на додану вартість по придбаних
цінностям (19)
220
1495
7055
Дебіторська заборгованість (платежі по якій
очікуються більш ніж через12месяцев після звітної дати)
в тому числі:
230
покупці і замовники (62, 76, 82)
231
векселі до отримання (62)
232
заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
233
аванси видані (61)
234
інші дебітори
235
Дебіторська заборгованість (платежі по якій
очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
в тому числі:
покупці і замовники (62, 76, 82)
241
векселі до отримання (62)
242
заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
243
заборгованість учасників (засновників) за
внесках до статутного капіталу (75)
244
аванси видані (61)
245
інші дебітори
246
Короткострокові фінансові вкладення (58, 82)
250
в тому числі:
інвестиції в залежні суспільства
251
власні акції, викуплені в акціонерів
252
інші короткострокові фінансові вкладення
253
Грошові кошти
260
28285
208694
в тому числі:
каса (50)
261
0
1
розрахунковий рахунок (51)
262
28285
208271
валютний рахунок (52)
263
0
422
інші грошові кошти (55, 56, 57)
264
Інші оборотні активи
270
8811
31277
Разом по розділу 2
290
43098
264320
3. ЗБИТКИ
Непокриті збитки минулих років (88)
310
144033
134992
Збиток звітного року
320
x
x
Разом по розділу 3
390
144033
134992
БАЛАНС (РЯДКИ 190 + 290 + 390)
399
230989
457931
ПАСИВ
Код
стор
На початок
2001
На кінець
2001року
4. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (85)
410
10
10
Додатковий капітал (87)
420
74749
74749
Резервний капітал (86)
430
в тому числі
резервні фонди, утворені відповідно
до законодавства
431
резервні фонди, утворені відповідно
з установчими документами
432
Фонди накопичення (88)
440
Фонд соціальної сфери (88)
450
Цільові фінансування і надходження (96)
460
Нерозподілений прибуток минулих років (88)
470
Нерозподілений прибуток звітного року
480
Разом по розділу 4
490
74759
74759
5. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позикові кошти (92, 95)
510
в тому числі
кредити банків, що підлягають погашенню більш
ніж через 12 місяців після звітної дати
511
інші позики, що підлягають погашенню більш ніж
через 12 місяців після звітної дати
512
Інші довгострокові пасиви
513
Разом по розділу 5
590
0
0
6. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позикові кошти (90, 94)
610
в тому числі
кредити банків, що підлягають погашенню в
протягом 12 місяців після звітної дати
611
інші позики, що підлягають погашенню протягом
12 місяців після звітної дати
612
Кредиторська заборгованість
620
в тому числі
постачальники та підрядники (60, 75)
621
18073
векселі до сплати (60)
622
заборгованість перед дочірніми і залежними
товариствами (78)
623
з оплати праці (70)
624
897
6909
із соціального страхування і забезпечення (69)
625
578
2263
заборгованість перед бюджетом (68)
626
46444
аванси отримані (64)
627
97490
289455
інші кредитори
628
4192
3101
Розрахунки по дивідендах (75)
630
Витрати майбутніх періодів (83)
640
Фонди споживання (88)
650
Резерви майбутніх витрат і платежів (89)
660
Інші короткострокові пасиви
670
35000
35000
Разом по розділу 6
690
156230
383172
Балансу (рядок 490 + 590 + 690)
699
230989
457931

АКТИВ БАЛАНСУ НА 01.01.03р.
Код
стор
На початок
2002
На кінець
2002
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)
110
1024
1024
в тому числі:
організаційні витрати
111
патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи
112
Основні засоби (01, 02, 03)
120
57595
56145
в тому числі:
земельні ділянки і об'єкти природокористування
121
будівлі, машини, обладнання та інші основні засоби
122
57595
56145
Незавершене будівництво (07, 08, 61)
123
Довгострокові фінансові вкладення (06, 58, 82)
130
в тому числі:
інвестиції в дочірні суспільства
131
інвестиції в залежні суспільства
132
інвестиції в інші організації
133
позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
134
власні акції, викуплені в акціонерів
135
інші довгострокові фінансові вкладення
136
Інші необоротні активи
140
Разом по розділу 1
190
58619
57169
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
17294
19822
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 15, 16)
211
16338
18866
тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)
212
малоцінні і швидкозношувані предмети (12, 13)
213
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
готова продукція і товари для перепродажу (40, 41)
215
956
956
товари відвантажені (45)
216
витрати майбутніх періодів (31)
217
інші запаси і витрати
218
Податок на додану вартість по придбаних
цінностям (19)
220
7055
14041
Дебіторська заборгованість (ппатежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
в тому числі:
покупці і замовники (62, 76, 82)
231
векселі до отримання (62)
232
заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
233
аванси видані (61)
234
інші дебітори
235
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
в тому числі:
покупці і замовники (62, 76, 82)
241
векселі до отримання (62)
242
заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
243
заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)
244
аванси видані (61)
245
інші дебітори
246
Короткострокові фінансоввие вкладення (58, 82)
250
в тому числі:
іінвестіціі в залежні суспільства
251
власні акції, викуплені в акціонерів
252
інші короткострокові фінансові вкладення
253
Грошові кошти
260
208694
105081
в тому числі:
каса (50)
261
1
0
розрахункові рахунки (51)
262
208271
105081
валютні рахунки (52)
263
422
інші грошові кошти (55, 56, 57)
264
Інші оборотні активи
270
31277
104772
Разом по розділу 2
290
264320
243716
3. ЗБИТКИ
Непокриті збитки минулих років (88)
310
134992
134992
Збиток звітного року
320
х
7663
Разом по розділу 3
390
134992
142655
БАЛАНС (РЯДКИ 190 + 290 + 390)
399
457931
44540
ПАСИВ
Код
стор
На початок
2002
На кінець
2002
4. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (85)
410
10
10
Додатковий капітал (87)
420
74759
74759
Резервний капітал (86)
430
в тому числі:
резервні фонди, утворені відповідно до законодавства
431
резервні фонди, утворені відповідно до установчих документів
432
Фонди накопичення (88)
440
Фонд соціальної сфери (88)
450
Цільові фінансування і надходження (96)
460
Розподілена прибуток минулих років (88)
470
Розподілений прибуток звітного року
480
Разом по розділу 4
490
5. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
74759
74759
Позикові кошти (91, 95)
510
в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
511
інші позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
512
Інші довгострокові пасиви
513
Разом по розділу 5
590
0
0
6. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позикові кошти (90, 94)
610
в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
611
інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
612
Кредиторська заборгованість
620
в тому числі:
постачальники та підрядники (60, 75)
621
векселі до сплати (60)
622
заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)
623
з оплати праці (70)
624
6909
2549
із соціального страхування і забезпечення (69)
625
2263
978
заборгованість перед бюджетом (68)
626
49444
11524
аванси отримані (64)
627
189455
318613
інші кредитори
628
3101
0
Розрахунки за дивидентам (75)
630
Доходи майбутніх періодів (83)
640
Фонди споживання (88)
650
Реззерви майбутніх витрат і платежів (89)
660
Інші короткострокові пасиви
670
35000
35117
Разом по розділу 6
690
383172
368781
БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)
699
457931
443540
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2001 Форма № 2 по ОКУД
Організація ВАТ "Фриз"
Галузь (вид діяльності) рекламні послуги
Організаційно-правова форма ВАТ
Орган управління державним майном ____________
Одиниця виміру руб.
Найменування показника
Код
стор
За звітний
період
За аналогічний
період
минулого
року
Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і ін)
010
430677
x
Собівартість реалізації товарів,
продукції, робіт, послуг
020
412490
x
Комерційні витрати
030
Управлінські витрати
040
Прибуток (збиток) від реалізації (рядки
010-020-030-040)
050
18187
x
Відсотки до отримання
060
Відсотки до сплати
070
Доходи від участі в інших організаціях
080
Інші операційні доходи
090
377
x
Інші операційні витрати
100
6695
x
Прибуток (збиток) від фінансово -
господарської діяльності (рядки
050 + 060 -070 + 080 - 090 - 100)
110
11896
x
Інші позареалізаційні доходи
120
15073
x
Інші позареалізаційні витрати
130
9119
x
Прибуток (збиток) звітного періоду
(Рядки 110 + 120 - 130)
140
17823
x
Податок на прибуток
150
6238
x
Абстрактні кошти
160
-
x
Нерозподілений прибуток (збиток)
звітного періоду (рядки 140 - 150 - 160)
170
11585
x
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2002 Форма № 2 по ОКУД
Організація ВАТ "Фриз"
Галузь (вид діяльності) рекламні послуги
Організаційно-правова форма ВАТ
Орган управління державним майном ____________
Одиниця виміру руб.
Найменування показника
Код
стор
За звітний
період
За аналогічний
період
минулого
року
Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і ін)
010
289133
430677
Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
020
261518
410490
Комерційні витрати
030
Управлінські витрати
040
Прибуток (збиток) від реалізації (рядки 010 - 020 - 030 - 040)
050
27615
18187
Відсотки до отримання
060
-
-
Відсотки до сплати
070
-
-
Доходи від участі в інших організаціях
080
-
-
Інші операційні доходи
090
2760
377
Інші операційні витрати
100
4054
6695
Прибуток (збиток) від фінансово - господарської діяльності
(Рядки 050 +060-070 +080-090-100)
110
26322
11869
Інші позареалізаційні доходи
120
18270
15073
Інші позареалізаційні витрати
130
33640
9119
Прибуток (збиток) звітного періоду (рядки 110 +120-130)
140
10952
17823
Податок на прибуток
150
7854
6238
Абстрактні кошти
160
10761
-
Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду (рядки 140-150-160)
170
-7663
11585

Рис. 1. Вплив різних факторів на результат діяльності
підприємства
РЕСУРСИ
Перед -
Ку
ОБЛІК
РИЗИКУ
ВПЛИВ
ЗОВНІШНЬОЇ
СЕРЕДОВИЩА
ВПЛИВ
ВНУТРІШНЬОЇ
СЕРЕДОВИЩА


РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 2. Процес стратегічного планування. Варіант 1
Аналіз
Визначення
Формування
Формування
навколишнього
політики
стратегії вибору
функциональ -
середовища: зовнi -
підприємства
альтернативи:
них стратегій
няя середовище,
®
®
визначення ба-
®
внутрішні
зовой стратегії,
можливості
аналіз і вибір
стратегічної
альтернативи
Рис. 3. Процес стратегічного планування. Варіант 2
Місія
організації
®
Цілі
організації

®
Оцінка та
аналіз
зовнішнього середовища
®
Управлінської
дещо обстеження
ня сильних
і слабких
сторін
¯
Оцінка
стратегії
¬
Реалізація
стратегії
¬
Вибір
стратегії
¬
Аналіз стра -
стратегічно
альтернатив


Рис.4. Основні етапи процесу прийняття раціонального
рішення
ЦІЛІ
¯
ФОРМУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ
І КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕННЯ
¯
ФОРМУЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ
¯
ОЦІНКА І АНАЛІЗ
АЛЬТЕРНАТИВ
¯
ОСТАТОЧНИЙ ВИБІР,
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Рис. 5. Завдання економічного аналізу
ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ
Пов'язані з цілями
функціонування
Зміни, пов'язані з процесом
функціонування
Підготовка цільових
установок і їх
обгрунтувань
Об'єктивна оцінка
результатів роботи через
систему аналітичних
показників
Контроль за ходом
досягнення цілей, оцінка
ризиків: для попередження
негативних тенденцій,
закріплення позитивних
тенденцій
Вивчення за допомогою
методів, прийомів аналізу впливу окремих
чинників на ті чи інші
сторони процесів: технологічних, економіко
фінансових, соціальних
управлінських
Виявлення резервів, підвищення ефективності
використання окремих ресурсів та їх
сукупності


Рис. 6. Розподіл прибутку підприємства.
Фонд
накопичення
Фонд
споживання
Резервний
фонд
Нераспред-
ленна
прибуток
Чистий прибуток
Надзвичайні доходи
Надзвичайні витрати
Прибуток від звичайної
діяльності
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток

Таблиця 1
Аналіз складу, динаміки і виконання плану прибутку за звітний рік
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Прибуток фактична в цінах минулого року
Сума тис.
руб.
Частка%
План
Факт
Сума тис. руб.
Частка%
Сума тис.
руб.
Частка%
Прибуток від реалізації продукції, послуг.
12250
83
15477
84,8
18597
83,6
12550
Операцион-ні доходи
2850
19,3
3250
17,8
3860
17,4
"3500
Операцион-ні витрати
-650
-4,4
-900
-4,9
-1060
-4,8
-1600
Позареалізаційні доходи
1500
10,2
1883
10,3
2233
10,0
1500
Позареалізаційні витрати
-1200
-8,1
-1450
-8,0
-1380
-6,2
-950
Загальна сума прибутку
14750
100
18260
100
22250
100
15000
Податки з прибутку
5150
35,0
6390
35,0.
7565
34,0
5250
Чистий (нерозподілений) прибуток
9600
65,0
11 870
65,0
14685
66,0
'9750

Розрахунок, впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від реалізації продукції в цілому по підприємству.
Показник прибутку
фактори
Порядок розрахунку
Прибуток, тис. грн.
Обсяг продажів
Структура продажів
Ціни
Собівартість
План
План
План
План
План
ВПЛ - ЗПД
15477
Усл.1:
Факт
План
План
План
ППЛ Крп
13930
Ум. 2
Факт
Факт
План
План
Вусл - Зусл
15498
Усл.З
Факт
Факт
Факт
План
ВФ - Зусл
31 586
Фактично
Факт
Факт
Факт
Факт
ВФ - Зф
18597
Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції
Виріб
Обсяг продажів, шт.
Ціна виробу, тис.руб.
Собівартість вироби, тис.руб.
Сума прибутку, тис. руб.
Зміна суми прибутку, тис. грн.
План
Факт
План
Факт
План '•
факт
План
Факт
Загальне
У тому числі за рахунок
обсягу продажів
ціни
собівартості
А
10455
12546
5,0
6,0
4,0
4,8
10455
15055
+4600
+2091
+12.546
-10037
Б
10045
5904
3,1
3,7
2,6
3,1
5022
3542
-1480
-2070
+3542
-2952
І т.д.
Разом
205.00
18450
-
-
-
-
15477
18597
+3120
+21
+16088
-12989
Порівняльний аналіз рівня цінна продукцію
Вигляд. продукції
Рівень ціни, тис. руб-
На внутрішньому ринку
У країні імпортера
аналізованого підприємства
в середньому по галузі
конкуруючого підприємства
аналізованого: підприємства
середній на ринку
А
5,6
5,0
5,3
6,5
7.0
Б
3,5
3,6
3,7
-
-

Вплив ринків збуту продукції на зміну середньої ціни виробу Л
Ринок збуту
Ціна виробу, грн.
Обсяг продажів, шт.
Структура ринків збуту,%
Зміна середньої ціни,
руб.
План
Факт
План
факт
+, -
Експорт
5915
5455
6900
52,2
55
+2,8
+ 165,6
Внутрішній
4000
5000
5646
47,8
45
-2,8
-112,0
Разом
5000
10455
12546
100
100
-
+53,6
Вплив строків реалізації продукції на зміну середньої ціни виробу А
Терміни реалізації
Ціна виробу, грн.
Обсяг продажів, шт.
Структура продажів,%
Зміна середньої ціни, руб.
План
Факт
План
Факт
+ -
У сезон
5200
9410
10915
90
87
-3
-156
Несезонні продаж
3200
1045
1631
10
13
+3
+96
Разом
5000
10455
12546
100
100
-
-60
Фактори зміни среднереалізаціоіних цін
Фактор
Зміна середньої ціни, руб.
Зміна суми прибутку, тис. грн.
Виріб А
Виріб Б
Виріб А
Виріб Б
Якість продукції
+70,0
+50
+878,2
+295,2
Ринки та канали збуту
+53,6
-
+672,5
-
Терміни реалізації
-60,0
-75
-752,7
-442,8
Інфляція
+936,4
+625
+11 748.
+3690
Разом
+1000
+600
+12546
+3542,4

Склад і динаміка доходів від цінних паперів
Вид цінних паперів
Минулий рік
Звітний рік
Кількість
під
Вар-
тість тис. руб,
Дохід. тис.
руб.
Питома вec,
° / o
Кількість
Вар-
тість; тис
руб
Дохід
тис.
руб.
Питомої
Ний
вага,%
Акції.
300
3000
1050
36,8
350
3500
1400
36,3
облігації
300
3000
900
31,6
400
4000
1200
31,1
Депозити
-
3000
900
31,6
-
3600
1260
32,6
І т.д.
Разом
9000
2850
100
11 100
3860
100
Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції
Вид продукції
Ціна
руб.
Собівартість,
руб.
Рентабельність,
%
Зміна рентабельності,%
План
Факт
План
Факт
План
Ум.
Факт
Загальне
У тому числі за рахунок
ціни
Себес-
АРТІСТЬ
А.
5,0
6,0
4,0
4,8.
25
44
25
-
+19
-19
Б
3,1
3,7
2,6
3,1
19,2
42,3
19,4
+0,2
+23,1
-22,9
І т.д.

Розрахунок впливу факторів, що визначають рівень середньої ціни реалізації, на зміну рівня рентабельності виробу А
Фактор
Зміна ціни,
руб.
Зміна рентабельності,%
Якість продукції
+70,0
+1,33
Ринки та канали збуту
+53,6
+1,01
Терміни реалізації
-60,0
-1,14
Інфляція
+936,4
+17,8
Разом
+1000
+19,0
Вихідні дачні для факторного аналізу рентабельності сукупного капіталу

Показник
План
Факт
Прибуток від реалізації, тис. крб.
15477
18597
Позареалізаційні фінансові результати, тис. руб.
2783
3653
Сума балансового прибутку, тис. руб.
18260
22250
Середньорічна сума основного та оборотного капіталу, тис. руб.
41 700
53 955
Виручка від реалізації продукції, тис. руб.
83414
97 120,
Коефіцієнт оборотності капіталу
2,0
1,8
Резерви збільшення суми прибутку за рахунок зниження собівартості продукції
Вид продукцій
Резерв зниження собівартості одиниці продукції, тис. грн.
Планований обсяг реалізації продукції, шт.
Резерв збільшення прибутку, тис.руб.
А
0,3
14000
4200
Б
0,1
6300
630
Разом
-
-
4830
Резерви зростання прибутку за рахунок поліпшення сортового складу продукції
Сорт
Ціна
руб.
Питома вага
Зміна середньої ціни реалізації, руб.
фактичний
планований
+ -
Перший
6500
0,75
0,80
+0,5
+325
Другий
5000
0,25
0,20
-0,5
-250
Разом
+75

Узагальнення резервів збільшення суми прибутку, тис. руб.
Джерело резервів
Збільшення обсягу продажів Зниження собівартості продукції Підвищення якості продукції
Вид
А
1800 4200
продукції
Б
200
630
Всього
2000
4830
І т.д. Разом
1050 7050
830
1050 7880

Таблиця 3.1
Основні техніко - економічні показники ВАТ "Фриз"

ПОКАЗНИК
2001
2002
Абсолют. відхилений.
Відносить. відхилений.
Середня вартість засобів праці, руб.
50726,5
56870,0
6143,5
112,1
Фондовіддача (руб. продукції на
1 крб. ОПФ)
8,49
5,08
- 3,41
59,8
Вартість валової продукції, грн.
430677
289133
- 141544
67,1
Вартість матеріалів, руб.
9877
17602
7725
178,2
Матеріаловіддача (руб. продукції на 1 руб. Матеріалів)
43,60
16,43
- 27,17
37,7
Відносна економія (пере-
хід) матеріальних витрат, руб.
10971,12
Середня чисельність працюючих,
(Осіб)
21
19
- 2
90,5
Фонд оплати праці, руб.
63000
60800
- 2200
96,5
Продуктивність праці, руб. / Раб.
20508,43
15217,53
- 5290,9
74,2
Прибуток (збиток) від реалізації, руб
27615
18187
- 9428
65,9
Кількість замовлень на рік, шт.
480
321
- 159
66,9
Балансова прибуток, руб.
17823
10951
- 6872
61,4
Загальна площа, м 2
220
220
0
0,00
Виробнича площа, м 2
150
150
0
0,00
Площа офісного приміщення, м 2
70
70
0
0,00

Таблиця 3.1
Агрегований баланс підприємства
АКТИВ
ПАСИВ
1. Майно
1. Джерела майна
1.1. Іммобілізовані активи
1.1. Власний капітал
1.2. Мобільні, оборотні активи
1.2. Позиковий капітал
1.2.1. Запаси і витрати
1.2.1. Довгострокові зобов'язання
1.2.2. Дебіторська заборгованість
1.2.2. Короткострокові кредити і
позики
1.2.3. Грошові кошти та цінні
папери
1.2.3. Кредиторська заборгованість


Таблиця 3.2
Вертикальний аналіз агрегованого балансу за 2001 рік
Актив
На початок 2001 р.
На кінець 2001р.
Відхилення
балансу
руб.
%
руб.
%
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1. Майно
230989
100,0
457931
100,0
226942
0,0
1.1.Іммобілізованние
активи
43858
19,0
58619
12,8
14761
-6,2
1.2. Оборотні активи
43098
18,7
264320
57,7
221222
39
1.2.1. Запаси і витрати
6002
2,6
24349
5,3
18347
2,7
1.2.2. Дебіторська
заборгованість
8811
3,8
31277
6,8
22466
3,0
1.2.3Денежние кошти
28285
12,2
208694
45,6
180409
33,4
1.3. Збитки
144033
62,4
134992
29,5
- 9041
-32,9
Пасив балансу
2
3
4
5
6
7
1.Істочнікі майна
230989
100,0
457931
100,0
226942
0,0
1.1. Власний
капітал
74759
32,4
74759
16,3
0
-16,1
1.2. Позиковий капітал
156230
67,6
383172
83,7
226942
16,1
1.2.1. Довгострокові
зобов'язання
0
-
0
-
0
-
1.2.2. Короткострокові
кредити і позики
0
-
0
-
0
-
1.2.3. Кредиторська
заборгованість
121230
52,5
348172
76,0
226942
23,5
1.2.4. Інші пасиви
35000
15,2
35000
7,6
0
-7,6

Таблиця 3.3
Вертикальний аналіз агрегованого балансу за 2002 рік
Актив
На початок 2002р.
На конец2002 р.
Зміна
балансу
руб.
%
руб.
%
руб.
%
1. Майно
457931
100,0
443540
100,0
-14391
0,0
1.1.Іммобілізование
активи
58619
12,8
57169
12,9
-1450
0,1
1.2.Оборотние активи
264320
57,7
243775
55,0
-20545
-2,7
1.2.1.Запаси і витрати
24349
5,3
33863
7,6
9514
2,3
1.2.2.Дебіторская
заборгованість
31277
6,8
104771
23,6
73494
16,8
1.2.3.Денежние
кошти
208694
45,6
105081
23,7
-103613
-21,9
1.3. Збитки
134992
29,5
142655
32,2
7663
2,7
Пасив балансу
1. Джерела
майна
457931
100,0
443540
100,0
-14391
0,0
1.1. Власний
капітал
74759
16,3
74759
16,9
0
0,6
1.2. Позиковий капітал
383172
83,7
368781
83,1
-14391
-0,6
1.2.1. Довгострокові
зобов'язання
0
-
0
-
0
-
1.2.2. Короткострокові
кредити і позики
0
-
0
-
0
-
1.2.3. Кредиторська
заборгованість
348172
76,0
333665
75,2
-14507
-0,8
1.2.4. Інші пасиви
35000
7,6
35117
7,9
117
0,3

Таблиця 3.4
Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за2001год
Актив балансу
Початок
2001
Кінець
2001
Абсолют.
відхилено
Відносить.
відхилено
1. Майно
230989
457931
226942
198,25
1.1. Іммобілізовані активи
43858
58619
14761
133,66
1.2. Оборотні активи
43098
264320
221222
613,30
1.2.1.Запаси і витрати
6002
24349
18347
405,68
1.2.2.Дебіторская заборгованість
8811
31277
22466
354,98
1.2.3.Денежние кошти
28285
208694
180409
737,83
1.3. Збитки
144033
134992
-9041
93,72
Пасив балансу
1. Джерела майна
230989
457931
226942
198,25
1.1. Власний капітал
74759
74759
0
100,00
1.2. Позиковий капітал
156230
383172
226942
245,26
1.2.1.Долгосрочние зобов'язання
0
0
0
-
1.2.2.Краткосрочние кредити
і позики
0
0
0
-
1.2.3Кредіторская заборгованість
121230
348172
226942
287,20
1.2.4.Прочіе пасиви
35000
35000
0
100,00Таблиця 3.5
Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 2002 рік
Актив балансу
Початок
2002
Кінець
2002р.
Абсолют.
відхилений.
Відносить.
відхилений.
1. Майно
457931
443540
-14391
96,86
1.1. Іммобілізовані
активи
58619
57169
-1450
97,53
1.2. Оборотні активи
264320
243775
-20545
92,23
1.2.1. Запаси і витрати
24349
33863
9514
139,07
1.2.2. Дебіторська
заборгованість
31277
104771
73494
334,98
1.2.3. Грошові кошти
208694
105081
-103613
50,35
1.3. Збитки
134992
142655
7663
105,68
Пасив балансу
1. Джерела майна
457931
443540
-14391
96,86
1.1. Власний капітал
74759
74759
0
100,00
1.2. Позиковий капітал
383172
368781
-14391
96,24
1.2.1. Довгострокові
зобов'язання
0
0
0
-
1.2.2. Короткострокові кредити
і позики
0
0
0
-
1.2.3. Кредиторська
заборгованість
348172
333665
-14507
95,83
1.2.4. Інші пасиви
35000
35117
117
100,33


Таблиця 3.6
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (в агрегованому вигляді)
АКТИВ
Умовні
позначений.
ПАСИВ
Умовні
позначений
I. Основні засоби та
вкладення
F
I. Джерела власних коштів
І з
II. Запаси і витрати
Z
II. Розрахунки та інші
пасиви
R p
III. Грошові кошти,
розрахунки та інші активи
R a
III. Кредити та інші
позикові кошти
K
в тому числі:
грошові кошти і крат-
косрочние фінансові
вкладення
Д
в тому числі:
короткострокові кредити і
позикові кошти
K t
розрахунки та інші активи
r a
довгострокові кредити та
позикові кошти
K T
позики, не погашені в
термін
K o
БАЛАНС
B
БАЛАНС
B
Таблиця 3.7
Дані для аналізу фінансової стійкості підприємства
Показник
Кінець 2001 року
Кінець 2001 року
Зміна
F
58619
57169
-1450
Z
24349
33863
9514
R a
239971
209912
-30059
Д
208694
105081
-103613
r a
31277
104831
73554
І з
74759
74759
0
R p
383172
368781
-14391
K
0
0
0
K T
0
0
0
K t
0
0
0
K o
0
0
0
B
457931
443540
-14391


Таблиця 3.8
Аналіз фінансового стану (на кінець 2002 року)
Тип ситуації
(Критерій
оцінки)
Коефіцієнт
забезпеченості
запасів і витрат
джерелами
коштів
Надлишок (+) або
недолік (-)
коштів
Надлишок чи
недолік
коштів на
1 крб. запасів
1. Абсолютна
Е з + С кк
D a
стійкість
К а = -------------> 1
D a = Е з + С кк - Е з
Z a = ----------
Z <Е з + С кк
Z
Z
2. Нормальна
E c + C кк
D н
стійкість
К н = ------------ = 1
D н = Е з + С кк - Е з
Z н = ----------
Z = Е з + С кк
Z
Z
3. Нестійкий
Е з + С кк + С о
D n
стан
До n = -------------= 1
D n = Е з + С кк + С о - Z
Z n = -----------
Z = Е з + С кк + С о
Z
Z
4. Кризовий
Е з + С кк
D до
стан
К к = ------------< 1
D к = Е з + С кк - Z
Zк = -----------
Е з> Е з + С кк
Z
Z
У ВАТ "ЕКСПО - СЕРВІС" в цілому
нестійке
стан
До n = (17590 +
+228894) / 33863 =
= 7,27
D n = 17 590 + 0 +
+ 228 894 - 33863 =
= 212621
Z n = 212621 /
/ 33863 = 6,28

Таблиця 3.9
Аналіз ліквідності балансу (грн.)

Платіжний
На
На
На
На
надлишок або
АКТИВ
початок
кінець
ПАСИВ
початок
кінець
недолік
2002
2002
2002
2002
початок
2002р.
кінець
2002р.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. А1
208694
105081
1. П1
383172
368781
-174478
-263700
2. А2
31277
104772
2. П2
0
0
31277
104772
3. А3
24349
33863
3. П3
0
0
24349
33863
4. А4
193611
199824
4. П4
74759
74759
118852
125065
БАЛАНС
457931
443540
БАЛАНС
457931
443540
x
x

Рис. 3.1. Трансформація поточних активів
ГРУПА 3
ГРУПА 2
ГРУПА 1
Товарні запаси,
інші запаси і
витрати
1
®
Дебіторська
заборгованість
2
®
Грошові
кошти


Таблиця 3.10
АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИК
2001
2002
Абсолют.
відхилено
Відносить.
відхилено
Загальна капіталовіддача (фондовіддача)
1,25
0,64
- 0,61
51,20
Віддача ОПФ і НА
8,41
5,00
- 3,41
59,45
Оборотність оборотних активів
2,80
1,14
- 1,66
40,71
Оборотність запасів
28,38
9,93
- 18,45
35,00
Оборотність дебіторської
заборгованості
21,49
4,25
-17,24
19,78
Оборотність банківських активів
3,63
1,84
- 1,79
50,69
Оборот до власного капіталу
5,76
3,87
- 1,89
67,19
Коефіцієнт автономії
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
815.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Значення та аналіз грошових потоків підприємства
Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства
Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
Аналіз грошових потоків на підприємстві
Облік і аналіз готівкових та безготівкових грошових потоків
Управління та аналіз грошових потоків у сучасному періоді
Аналіз ризику грошових потоків інвестиційного проекту
Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємст
Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас