Аналіз господарської діяльності ревізія і аудит на КУП МОФ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1.
Бухгалтерський облік на КУП «МОФ»
1.1.
Облік грошових коштів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

а) Облік касових операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

б) Облік операцій на розрахунковому рахунку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.2.

Облік розрахунків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4


а) Облік розрахунків з оплати праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

б) Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню ... ... ... ... .7

в) Облік розрахунків з податків і зборів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 10
1.3.
Облік витрат на виробництво і вихід готової продукції ... ... ... ... ... ... 11
1.4.
Облік процесу реалізації і формування фінансового результату діяльності організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
2.
Аналіз господарської діяльності на основі показників КУП «МОФ»
2.1.
Організація аналітичної роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
2.2.
Аналіз природних та соціально-економічних умов діяльності господарства та його спеціалізації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.3.
Аналіз використання земельних угідь ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.4.
Аналіз виробництва продукції основних галузей ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
2.5.
Аналіз забезпеченості господарства основними фондами й ефективності їх використання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
2.6.

Аналіз забезпеченості господарства трудовими ресурсами і їх використання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26

2.7.
Аналіз собівартості продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 27
2.8.

Аналіз прибутку і рентабельності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28

2.9.
Аналіз фінансового стану підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 29
3.
Ревізія і аудит на КУП «МОФ»
3.1.
Ознайомлення із системою контролю на підприємстві ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
3.2.
Аудит і ревізія облікової політики підприємства та достовірності даних бухгалтерського балансу та звіту про прибутки та збитки ... ... ... ... ... ... ... .34
3.3.
Аудит і ревізія грошових коштів та грошових документів ... ... ... ... .... 36
3.4.
Аудит і ревізія розрахункових операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
3.5.
Аудит і ревізія наявності та використання основних засобів і товарно-матеріальних цінностей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 39
3.6.
Аудит і ревізія наявності та руху поголів'я тварин ... ... ... ... ... ... 43
3.7.
Аудит і ревізія реалізації продукції, фінансових результатів, резервів, цільового фінансування та цільових надходжень ... ... ... ... ... .. 45
4.
Індивідуальне завдання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
ЗМІСТ
1. Бухгалтерський облік на КУП «МОФ».
1.1. Облік грошових коштів.
а) Облік касових операцій.
Зберігання, прийом і видача грошових коштів на КУП «Мінська овочева фабрика» здійснюється згідно Правил ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в Республіки Білорусь, затверджених Правлінням Національного банку Республіки Білорусь 26 березня 2003р. № 57, а також Правил організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь, затверджених Правлінням Національного банку Республіки Білорусь 31 жовтня 2002 № 213.
Всі операції з прийому та видачі готівкових грошей здійснює касир, який є матеріально-відповідальною особою і несе матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей і за всякий збиток, заподіяний організації, як в результаті навмисних дій, так і недбалого і несумлінного ставлення до своїх обов'язків . Касиру забороняється передовіряти виконання своєї роботи іншим особам. У разі потреби тимчасової його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника, з яким укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Передача грошей і інших цінностей від одного касира іншому (новопризначеному) оформляється актом.
Прийом готівки на КУП «МОФ» здійснюється за прибутковими касовими ордерами (додаток № 1), підписаними головним бухгалтером. Особі, яка внесла гроші в касу, видають квитанцію (відривну частину прибуткового ордера), підписану головним бухгалтером і касиром. Вона є документом, що підтверджує факт здачі грошей в касу.
Видача готівкових грошей касою проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток № 2), підписаним керівником і головним бухгалтером.
При видачі грошей за видатковим касовим ордером окремій особі касир вимагає пред'явлення документа, що засвідчує особу одержувача, записує найменування і номер документа, ким і коли він виданий і вимагає розписку одержувача.
Виплата заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями (додаток № 3), на титульному аркуші яких робиться дозвільний напис про видачу грошей за підписами керівника та головного бухгалтера із зазначенням строків видачі грошей і суми прописом. Після закінчення трьох днів після отримання грошей в банку для виплати заробітної плати касир в платіжній відомості проти прізвища осіб, які не отримали заробітну плату, робить відмітку «Депоновано». Одночасно він заповнює реєстр депонованих сум. У кінці відомості робиться напис про фактично виплачену суму, що підлягає депонуванню, що засвідчується підписом касира.
Готівкові гроші, що надходять до каси КУП «МОФ», підлягають здачі в банк для зарахування їх на рахунок.
Операції по касі враховують у спеціальному реєстрі - касовій книзі (додаток № 4), яка пронумерована, прошнурована і опечатана сургучною печаткою. Кількість листів на ній завіряється підписами керівника та головного бухгалтера. Записи в касову книгу виробляє касир у двох примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою. Другі екземпляри аркушів відривні і виконують функцію звітів касира.
Усі цінності в касі зберігаються в сейфі, ключ від якого зберігається у касира.
У терміни, встановлені, згідно Графіку проведення інвентаризацій майна і фінансових зобов'язань на 2006 рік (додаток № 5), керівником підприємства, проводиться раптова ревізія каси.
Бухгалтерський облік операцій по касі ведеться на активному рахунку 50 «Каса».
б) Облік операцій на розрахунковому рахунку.
Розрахунковий рахунок відкритий підприємством для зберігання та використання власних коштів, згідно з Правилами відкриття банками рахунків клієнтам, затверджені постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь 28 вересня 2000 № 24.12.
Порядок здійснення і оформлення операцій по розрахунковому рахунку регламентується правилами, інструкціями та положеннями Національного банку Республіки Білорусь.
Для підприємства банк відкриває особові рахунки, на яких враховує надходження і використання грошових коштів. Записи в них виробляються згідно грошово-розрахункових документів (додаток № 6, № 7, № 8). Особові рахунки ведуться в двох примірниках. Перший примірник є випискою з особового рахунку і видається організації, другий примірник залишається в банку як його обліковий реєстр.
В особових рахунках вказують номер документа, на підставі якого проведена операція, номер установи банку, звідки або куди перераховані кошти, номер відповідного рахунку в установі банку, суми обороту по дебету і кредиту рахунку та номер запису в особовому рахунку (додаток № 9).
Отримані виписки бухгалтерія підприємства ретельно перевіряє на предмет відповідності записів у них даними доданих документів.
Облік руху коштів на розрахунковому рахунку в бухгалтерії КУП «МОФ» ведеться на активному рахунку 51 «Розрахунковий рахунок». За дебетом відображається надходження грошових коштів, по кредиту - суми, видані в касу, перераховані на інші рахунки або іншим організаціям.
Банківські послуги та комісійну винагороду, оплачені з розрахункового рахунку, відображаються за дебетом рахунка 20 і кредитом рахунка 51.
1.2. Облік розрахунків.
а) Облік розрахунків з оплати праці.
Праця працівників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працівників в частці знов створених матеріальних і духовних благ виявляється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості і якості витраченого ними праці.
Для обліку витрат праці, виконаних робіт і нарахування оплати використовуються різні форми первинних документів. Облік використання відпрацьованого часу членами колективу ведеться в табелі обліку робочого часу (додаток № 10). Його веде керівник підрозділу. У табелі вказуються відпрацьований час у годинах, причини не виходу на роботу.
Після підрахунку підсумкових даних у табелі проставляються відпрацьовані години по днях, загальна кількість відпрацьованих днів і годин, а також сума оплати праці, згідно з первинними документами по обліку праці, та обсяги виконаних робіт по кожному члену колективу і групі залучених працівників з інших підрозділів і з боку , що дозволяє здійснювати дієвий контроль за використанням фонду оплати праці колективу.
Для обліку відпрацьованого часу, обсягів виконаних робіт і нарахування заробітку працівникам рослинництва застосовується книжка бригадира з обліку праці і виконаних робіт (додаток № 11). Це комбінований документ, що складається з двох розділів. У першому розділі «Лист обліку виконаних робіт» проводиться нарахування оплати праці по культурах, групах однорідних за технологією вирощування культур, видами робіт під урожай майбутніх років. У другому розділі «Табель обліку робочого часу і підрахунку заробітку на кінно-ручних роботах» ведеться облік праці, обсягу виконаних робіт і нарахованої оплати праці по кожному працівнику.
Для обліку праці механізаторів на транспортних роботах використовується шляховий лист трактора (додаток № 12). У ньому відображаються всі необхідні дані про виконані роботи, витраті пального, кількість нормо-змін, суми нарахованої оплати.
У допоміжних, обслуговуючих виробництвах для нарахування оплати праці використовується обліковий лист на відрядну роботу (додаток № 13), який виписує керівник підрозділу строком до одного місяця. У ньому вказують завдання, розцінки за одиницю і розряд, виконаний обсяг роботи, відпрацьований час і суму нарахованого заробітку. На звороті облікового аркуша вміщено також табель обліку робочого часу і таблиця для розподілу заробітку між членами бригади.
Подорожній лист вантажного автомобіля, що виконує перевезення у внутрішньореспубліканському сполученні (додаток № 14), є первинним документом з обліку роботи автомобільного транспорту і підставою для нарахування оплати праці шоферам. Для обліку праці шоферів, які працюють на легкових машинах, використовується шляховий лист службового (спеціального) легкового автомобіля (додаток № 15). Ці документи використовуються для нарахування оплати праці, пробігу (км) і витрати нафтопродуктів.
У встановлені планом документообігу терміни первинні документи здаються в бухгалтерію, де проводиться їх подальша обробка та обчислення додаткової або інших видів оплати.
Працівникам КУП «МОФ» один раз на рік надається відпустка у кількості 31 дня. Оплату за час відпустки нараховують з розрахунку середньомісячного заробітку за 12 календарних місяців, що передують місяцю відходу у відпустку. Для нарахування оплати праці за час чергової відпустки використовують розрахунок середньомісячного заробітку (додаток № 16).
Середній заробіток визначається шляхом множення середньоденного заробітку на кількість календарних днів відпустки. При цьому середньоденний заробіток визначається шляхом ділення заробітної плати, нарахованої працівникові за місяці, які вживаються для обчислення середнього заробітку, що зберігається за час відпустки, на кількість місяців і на середньомісячну кількість календарних днів, обчислена в середньому за п'ять років і прийнятий для розрахунку - 29,7 .
Оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам підприємства проводиться при наданні листка непрацездатності, виданого і оформленого в установленому порядку.
Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується в розмірі 80% середньоденного заробітку за перші шість календарних днів непрацездатності, в розмірі 100% середньоденного заробітку за наступні робочі дні непрацездатності.
Допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється із середнього заробітку за два календарні місяці, що передують місяцю, в якому настала непрацездатність.
Допомоги обчислюються із середньоденного (середньогодинна) заробітку, визначеного шляхом ділення заробітку за відповідний період на число робочих днів (годин) за графіком працівника в цей період (додаток № 17).
Посібники призначаються за пропущені за графіком роботи робочі дні (години), засвідчені листком непрацездатності.
Дані первинних документів про відпрацьований час і нарахованої оплати праці підлягають узагальненню за двома напрямками: по-перше, по кожному працівнику господарства для організації розрахунків з оплати праці і, по-друге, по об'єктах обліку витрат для включення у витрати на виробництво (додаток № 18 , № 19).
Із заробітної плати працівників проводяться утримання. До утримань, виробленим в обов'язковому порядку, відносяться: аванс, виданий в рахунок заробітної плати, прибутковий податок, 1% до фонду соціального захисту населення, суми за виконавчими документами, підзвітні суми, заборгованість за товари, придбані в рахунок заробітної плати. Утримання виробляються згідно встановленого законодавства.
На підприємстві передбачені доплати за виконання сільськогосподарських робіт згідно з Переліком найважливіших сільськогосподарських робіт, за якісне виконання яких встановлюється додаткова оплата (додаток № 20).
Після розрахунку заробітної плати в бухгалтерії формуються розрахункові листки по кожному робочому (додаток № 21), які видаються їм особисто на руки. У них вказуються всі нарахування і утримання за відпрацьований місяць і підсумкова сума до видачі.
Бухгалтерський облік розрахунків з працівниками організації ведеться на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
Рахунок 70 є основним пасивним рахунком. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства працівникам по нарахованій, але не виданої оплаті праці. За дебетом рахунка 70 відображаються виплачені суми заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності, доходів від участі у підприємстві, а також утримання прибуткового податку, до фонду соціального захисту населення, профвнесків, платежів за виконавчими документами та інших утримань.
б) Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню.
Усі суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності, зобов'язані сплачувати страхові внески до Фонду соціального захисту населення, розмір яких визначений для сільськогосподарських підприємств - 30% від нарахованого фонду оплати праці.
Останнім часом проводяться також утримання обов'язкових внесків до Фонду соціального захисту населення (пенсійний фонд) з оплати праці працівників у розмірі 1%.
Страхові внески нараховуються на всі види оплати праці, з яких відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення» обчислюється пенсія. При цьому беруться до розрахунку всі види заробітку без вирахування з нього утримань і податків.
За рахунок платежів до Фонду соціального захисту населення організації виробляються витрати на виплату допомог: по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах; у зв'язку з народженням дитини, матері, що стала на облік до 12-тижневого терміну вагітності; по догляду за дитиною до трьох років; на дітей і надбавок до них; по догляду за хворою дитиною та ін
Контроль за повним надходженням сум страхових внесків і витрачанням коштів за призначенням здійснюють місцеві органи Фонду соціального захисту населення.
В кінці кожного кварталу, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, бухгалтерія зобов'язана здавати до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь Звіт про засоби Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь (додаток № 22) . Звіт складається з чотирьох розділів: 1) відомості про чисельність застрахованих; 2) загальна сума виплат (у грошовій і (або) натуральної формах), включаючи винагороди за цивільно-правовими договорами, на яку нараховуються страхові внески; 3) розрахунок коштів Фонду, 4 ) використання коштів Фонду.
Декретом Президента Республіки Білорусь № 19 встановлено обов'язок банку видавати кошти на заробітну плату при обов'язковому перерахуванні відрахувань до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.
Для обліку розрахунків з Фондом соціального захисту населення призначений рахунок 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення».
За кредитом цього рахунка відображаються нараховані суми страхових внесків у кореспонденції з дебетом рахунків, на яких враховані суми нарахованих оплат. За дебетом рахунка 69 відображається нарахування виплат за рахунок коштів фонду соціального захисту (допомоги, пенсій), а також перерахування фонду нарахованих страхових внесків. Утримання з оплати в розмірі 1% відображається за дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення».
Діюча в Республіці Білорусь система державного соціального страхування спирається на загальноприйняті у світовій практиці принципах загальності, обов'язковості, гарантованості і незалежності від форм власності. Проте механізми реалізації зазначених принципів на сучасному етапі потребують постійної коригуванню. Урядом в 1997 році прийнята Концепція реформування системи пенсійного забезпечення.
Відповідно до Концепції, базою для реформування та функціонування системи пенсійного забезпечення є індивідуальний (персоніфікований) облік відомостей про застрахованих осіб.
Впровадженням персоніфікованого обліку в Білорусі займається Фонд соціального захисту населення Міністерства соціального захисту.
З метою реалізації зазначеного Закону розроблено такі нормативно-правові акти, що забезпечують ведення персоніфікованого обліку:
"Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30 грудня 1999р. № 2050" Про реалізацію Закону Республіки Білорусь "Про індивідуальний (персоніфікованому) обліку в системі державного соціального страхування".
"Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 13 квітня 2000р. № 502" Про внесення змін і доповнень до Правил індивідуального (персоніфікованого) обліку застрахованих осіб в системі державного соціального страхування ".
"Інструкція щодо заповнення форм документів персоніфікованого обліку. Затверджено постановою Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь від 27 вересня 2000 р. № 16 за погодженням з Міністерством праці.
"Положення про порядок передачі-приймання документів персоніфікованого обліку. Затверджено постановою Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь від 20 жовтня 2000 р. № 18.
"Положення про порядок початкової реєстрації застрахованих осіб при введенні індивідуального (персоніфікованого) обліку. Затверджено постановою Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь від 20 листопада 2000р. № 19.
Основне завдання персоніфікованого обліку - зробити систему державного соціального страхування справедливою, максимально захистити пенсійні права працюючих громадян, виключити невиправдане витрачання коштів соціального страхування на виплату "незароблених" пенсій.
Персоніфікований облік поліпшить фінансове положення в державному соціальному страхуванні за рахунок підвищення зацікавленості безпосередньо працівника у правильному відображенні заробітку при нарахуванні страхових внесків і повному їх перерахування і створить інформаційну базу для реформ в системі державного соціального страхування, зокрема, у пенсійній системі.
При сьогоднішній системі соціальної солідарності поколінь (іншими словами, при перерозподілі коштів від працюючих до непрацюючих) персоніфікований облік дозволить забезпечити збір і зберігання точної інформації про страховий стаж кожного працюючого громадянина, про заробіток або дохід за весь цей період, про нарахованих страхових внесках і накопичення інший інформації, необхідної для призначення пенсії.
Персоніфікований облік дозволить в подальшому, при необхідності, забезпечити функціонування накопичувальної системи та облік не тільки інформації про працюючих громадян, але і сум, що накопичуються на рахунках кожного застрахованого громадянина. Якщо не почати персоніфікований облік сьогодні, то реформи державного соціального страхування, зокрема системи пенсійного забезпечення, будуть просто неможливі.
Для того щоб відкрити на застрахована особа індивідуальний особовий рахунок, особисті дані застраховані особи подають за певною формою, яка має назву "Анкета застрахованої особи" ДПУ-1 (додаток 23).
Щоквартально КУП «МОФ" подає до Фонду соціального захисту населення відомості про звільнений і прийнятих на роботу співробітників форми ДПУ-2 (додаток 24).
На підставі форми ДПУ-3 (додаток 25) співробітникові надалі буде нараховуватися пенсія. У цій формі відображаються дані про нараховану заробітну плату співробітнику за рік (якщо співробітник в даній організації відпрацював менше року, то за відпрацьований період). Дана форма до Фонду соціального захисту надається раз на рік до 01 березня року, наступного за звітним.
в) Облік розрахунків по податках і зборах.
Для узагальнення інформації про розрахунки з державними органами по сплачуються організацією платежах до бюджету призначено рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів».
Порядок нарахування і внески платежів до бюджету та позабюджетні фонди встановлений законами Республіки Білорусь та іншими нормативними актами.
КУП «МОФ», зокрема, сплачує такі види податків:
1. Податки, які відносять на собівартість продукції: відрахування до державного цільового бюджетний фонд сприяння зайнятості, обов'язкові страхові внески до Фонду соціального захисту населення Міністерства соціального захисту.
2. Платежі до бюджету з виручки: податок на додану вартість, єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції.
Одним з найбільш важливих платежів до бюджету є податок на додану вартість. Базою оподаткування його є виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, основних засобів, інших активів.
Визначення бази оподаткування та обчислення податку проводяться відповідно до методичних вказівок про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість, затверджених Постановою Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь.
Для звітності заповнюється Податкова декларація (розрахунок) з податку на додану вартість (додаток № 26), яка здається в податкову інспекцію по Мінському району за кожен місяць.
Сплата єдиного податку замінює сплату всієї сукупності податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетні фонди, за винятком зазначених вище.
Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 2 відсотків від валової виручки.
Валова виручка визначається як сума коштів від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), іншого майна і доходів від позареалізаційних операцій. При цьому при визначенні валової виручки, що обкладається єдиним податком, не враховуються кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, заготовленої у населення і зданої державі, вартість худоби, вибракувана з основного стада і поставленого на відгодівлю, а по селянським (фермерським) господарствам - і виручка від реалізації продукції рослинництва (окрім квітів та декоративних рослин), тваринництва (крім хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва, виробленої цими господарствами протягом трьох років з моменту їх реєстрації.
По єдиному податку також складається Податкова декларація (розрахунок) на єдиному податку для виробників сільськогосподарської продукції (додаток № 27), яка надається до Міністерства з податків і зборів до 20 числа місяця, наступного за звітним.
1.3. Облік витрат на виробництво і вихід готової продукції.
а) Рослинництво.
Облік витрат і виходу продукції рослинництва ведеться на активному, операційному, калькуляційні рахунку 20, субрахунок 1 «Рослинництво». За дебетом субрахунка враховуються протягом року прямі витрати під урожай поточного року і майбутніх років. У кінці року після складання звітних калькуляцій на дебет субрахунка 20-1 відносять різницю між плановою та фактичною собівартістю робіт, виконані допоміжними виробництвами, а також перераховують у відповідній частці загальновиробничі і загальногосподарські витрати. Таким чином, в кінці року на дебеті субрахунка 20-1 збираються всі фактичні витрати з вирощування продукції рослинництва, що дає можливість обчислювати її собівартість.
За кредитом субрахунка 20-1 протягом року відображаються кількість і планова собівартість отриманої продукції. В кінці року на кредит субрахунка відносять калькуляційну різницю між фактичною і плановою собівартістю продукції рослинництва. Після обчислення собівартості продукції рослинництва і списання калькуляційних різниць на дебеті субрахунка 20-1 залишаються тільки витрати по незавершеному виробництву.
Отриману протягом року від урожаю продукцію оцінюють за плановою собівартістю і прибуткують з кредиту субрахунка 20-1 на дебет субрахунка 43-1.
Усі записи у бухгалтерському обліку про витрати в галузі рослинництва грунтуються на даних відповідних первинних документів. Їх можна згрупувати в три групи: з обліку витрат праці, засобів праці, предметів праці.
У досліджуваному підприємстві є такі первинні документи з обліку витрат предметів праці:
1. Акт списання насіння і садивного матеріалу (форма № ПЗ-11) (додаток № 28). Дана форма застосовується для списання з бригадира або іншого матеріально-відповідальної особи насіння і садивного матеріалу на посів або посадку відповідних культур. В акті витрата насіннєвого і садивного матеріалу відбивається по кожній культурі окремо. У ньому зазначено: назва насіння, одиниця виміру, площа, витрата насіння і садивного матеріалу на 1га (за нормою, фактично і все), а також сума. Ціна посадкового матеріалу та код рахунки витрат зазначені в бланку на підприємстві не заповнюються, не всі акти на списання пронумеровані. Акт складає бригадир спільно з агрономом підприємства в одному примірнику. Акт повинен підписуватися агрономом і бригадиром (на підприємстві даний акт не підписується агрономом) і затверджується керівником підприємства. Правильність оцінки списаних матеріалів підтверджує своїм підписом бухгалтер, який веде облік виробничих запасів. Акт із звітом про рух продуктів і матеріалів (додаток № 29) здаються в установлені терміни до бухгалтерії підприємства.
2. Вимога-накладна (форма № ПЗ-6) (додаток № 30) на отримання матеріальних ценостей зі складу. У ній вказуються: дата видачі, номер, через кого і кому видаються цінності, для чого, найменування, одиниці вимірювання та кількість. Незаповнювану такі графи, як: код рахунку цінностей і витрат, операція, ціна і сума. Підписують документ керівник, головний бухгалтер, хто відпустив і хто прийняв. Складається у двох примірниках під копірку.
3. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів (форма № ПЗ-10) (додаток № 31). Застосовується для списання з підзвіту бригадирів та матеріально-відповідальних осіб мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів, гербіцидів і віднесення їх на витрати по вирощуванню сільськогосподарських культур. Акт складається бригадиром за участю головного агронома після закінчення внесення в грунт добрив або завершення обробки посівів отрутохімікатами. Оформляється акт в одному примірнику на кожне виробничий підрозділ окремо. Підписується головним агрономом і бригадиром того підрозділу, де ці добрива та отрутохімікати застосовувалися, і затверджується керівником підприємства. Правильність оцінки матеріальних цінностей підтверджує своїм підписом бухгалтер, який веде облік виробничих запасів (проте на актах цей підпис відсутній).
На підприємстві використовуються наступний первинний документ з обліку виходу продукції рослинництва:
- Накопичувальна відомість надходження від урожаю сільськогосподарської продукції (форма № ДП-2) (додаток № 32). Застосовується для обліку надходження зерна, картоплі, овочів та іншої продукції на струм, склад та інші місця постійного та тимчасового зберігання. Відомість складається комірником, де кожен вид і сорт продукції записується окремо. При відправці з поля зерна, картоплі, овочів відкритого грунту, записи в накопичувальну відомість здійснюються на підставі реєстру. Відображення в накопичувальній відомості надходять від урожаю овочів закритого грунту, проводиться без використання реєстрів. Для цього в першій графі відомості записують прізвище складальників, а в інших схили здаваної продукції. В кінці дня по кожному збирачу підраховується підсумок зданої продукції за день. Кількість переданої на зберігання продукції підтверджують своїм розписом складальники. Відомість складається в двох примірниках, один з яких на наступний день передається до бухгалтерії підприємства, а другий залишається у матеріально-відповідальної особи. У визначений термін, матеріально-відповідальна особа здає звіт про рух продуктів і матеріалів за складом, до якого додається реєстри, другий примірник накопичувальної відомості та інші прибутково-видаткові документи. Звіт є підставою для оприбуткування та списання у витрату відповідних видів продукції.
Таким чином, в галузі рослинництва застосовуються велике число документів як по обліку витрат, так і після виходу продукції. Дані кожної групи документів при обробці систематизують за певними ознаками відповідно до характеру руху і використання документів. Дані документів по обліку витрат праці систематизують по кожному працівнику для нарахування і виплати заробітної плати (оплати праці) та за категоріями працівників для контролю за використанням фонду оплати праці. Дані документів по обліку предметів праці систематизують по матеріально-відповідальним особам і напрямками надходження та витрати матеріальних цінностей. Дані документів по витратах засобів праці систематизують по групах і видам основних засобів та за напрямками використання основних засобів. Дані документів по виходу продукції систематизують за видами продукції, матеріально-відповідальним особам, напрямками надходження та витрачання продукції. І в той же час дані всіх документів обов'язково систематизують по об'єктах обліку витрат - видах робіт і культур (групами культур).
б) Тваринництво.
Облік витрат і виходу продукції в галузі тваринництва здійснюють за видами або технологічним групам тварин. Об'єктами обліку виробничих витрат є окремі галузі тваринництва, скотарство (молочне і м'ясне), бджільництво, а також окремі види і групи худоби в межах перерахованих вище галузей.
Облік витрат і виходу продукції тваринництва ведеться на операційному калькуляційних рахунках 20, субрахунку 2 «Тваринництво».
За дебетом цього субрахунка на протязі року враховують всі прямі витрати з тваринництва.
У кінці року на дебет субрахунка додатково відносять різницю між фактичною і плановою собівартістю кормів виробництва поточного року, продукції переробки промислового виробництва, витрачених на корм продуктивної худоби, наданих послуг і виконаних робіт допоміжними виробництвами, а також різницю між нормативним і фактичним розміром загальновиробничих і загальногосподарських витрат тваринництва.
На кредиті субрахунку 20-2 протягом року відображають кількість і вартість основної, сполученої та побічної продукції тваринництва за плановою оцінкою, а в кінці року після обчислення фактичної собівартості продукції тваринництва тут відображають також суми корректируемой різниці між фактичною і плановою собівартістю.
Підставою для запису в регістрах бухгалтерського обліку є первинні облікові документи, що фіксують факт здійснення господарської операції. Від повноти, своєчасності та правильності оформлення первинних документів у вирішальній мірі залежить якість, достовірність та оперативність бухгалтерського обліку в цілому.
Первинні документи складаються в момент здійснення операції або безпосередньо після її закінчення.
Нарахування оплати праці працівникам тваринництва використовується для розрахунку оплати праці виходячи з кількості отриманої продукції або обсягу виконаних робіт, на які встановлено відрядні розцінки. У документі кожному працівникові ферми вказується посада, професія, категорія, табельний номер, відпрацьований час, обсяг виконаної роботи (отриманої продукції). Виходячи із встановлених розцінок робиться нарахування оплати праці.
На КУП «МОФ» для розрахунку заробітної плати працівникам тваринництва використовується "Довідка для нарахування заробітної плати" в якій вказується кількість виробленої продукції, обсяг виконаних робіт, завірена зоотехніком. Довідка складається на підставі первинних документів: акт на оприбуткування приплоду тварин; акт на переведення тварин з групи в групу; відомість зважування тварин; журнал обліку надою молока.
За статтею «засоби захисту тварин» документом для віднесення витрат на статтю є акт на списання медикаментів (додаток № 33). В акті вказують найменування списуються медикаментів, одиницю їх виміру, кількість, суму. Він підписується спеціально створеною комісією і затверджується директором.
За статтею «Корми» документом для списання витрачених кормів є відомість витрати кормів (ф. ПЗ-9) (додаток № 34). Відомість є одночасно документом матеріального обліку (по ній проводиться видача кормів зі складу) та документом на списання витрачених кормів на витрати. У документі відображаються реквізити підприємства, одержувач кормів, норму відпуску кормів, виробничі показники за відповідною фермі або облікової групи тварин, а також дата відпустки, кількість кормів і розпис в їх отриманні.
Первинним документом для відображення падежу тварин на КУП «МОФ», є акт на вибуття тварин і птиці (ф. № мж-2) (додаток № 35). В акті вказують підрозділ, в якому вибуло тварина, вид і група тварин, причина вибуття, інвентарний номер тварини, його вік, порода, масть, вгодованість, кількість голів, жива вага. Акт підписує зоотехнік, ветлікар, зав. фермою.
Продукція забою (падежу) тварин (м'ясо, шкури) здаються на склад за накладною яка з розпискою комірника, який прийняв продукцію, додається до акта на вибуття тварин і птиці. Використання продукції допускається строго на ті цілі, які зазначаються в акті.
На КУП «МОФ» використовується форма накладної, яка містить дані про постачальників, № довіреності, підстава, найменування товару та одиниці виміру цього товару. (Додаток 36).
У кінці кожного року за станом на 1 січня проводять інвентаризацію по фермі. Її результати оформляють Інвентаризаційному описом робочої худоби, продуктивних тварин, птиці та бджолосімей (додаток № 37). В описі вказують вид, групу тварин, інвентарний номер, особливі прикмети, рік народження, кількість голів, жива вага, балансову вартість. Підбиваються підсумки за описом і порівнюються з даними бухгалтерського обліку. Опис підписують призначені члени комісії та особа, на матеріальній відповідальності якого знаходяться дані види, групи тварин, а також бухгалтер, який перевірив дані опису.
По виходу продукції на КУП «МОФ» використовують різні первинні документи: картка обліку надою молока (ф. № ДП-4) (додаток № 38), відомість руху молока (ф. № ГП-5) (додаток № 39).
КУП «МОФ» молоко, отримане за день, здають державі на Гормолзавод за ТТН-1 (молоко) (додаток № 40). В кінці кожного місяця Гормолзавод дає приймальню квитанцію на закупівлю молока та молочних продуктів в сільськогосподарських підприємствах (додаток № 41), в якій вказано скільки молока і якого сорту було отримано за місяць і за якими розцінками.
Згідно квитанції молоко розцінюється і списується.
в) допоміжні виробництва.
У сільськогосподарських організаціях вантажний автомобільний парк є основним засобом доставки та внутрішньогосподарського переміщення вантажів. Облік витрат з утримання та експлуатації автомобільного транспорту ведеться на субрахунку 23-3.
При рівномірному використанні автотранспорту можливе щомісячне списання фактичних витрат.
На КУП «МОФ» обсяг виконаних робіт протягом року відносять на об'єкти витрат в оцінці за плановою собівартістю з коригуванням у кінці року до фактичної.
Обчислення фактичної собівартості виробляється за даними виробничого звіту. Спочатку визначається собівартість одного кілометра пробігу, потім одного тонно-кілометра.
Після обчислення собівартості виробляється розподіл калькуляційних різниць по об'єктах виконаних робіт.
Після обчислення фактичної собівартості і розподілу калькуляційних різниць по об'єктах послуг субрахунок 23-3 «Автомобільний транспорт» закривається і в заключному балансі підприємства не показується.
Облік витрат на вироблення електроенергії електростанцією господарства, а також на обслуговування та утримання електроліній, трансформаторів та іншого електроенергетичного устаткування і витрат з оплати електроенергії, отриманої з боку, ведеться на субрахунку 23-4.
Кількість електроенергії, отриманої з боку, враховують на підставі даних лічильників. На підставі даних, відображених у журналі обліку роботи інших виробництв, складають звіт про використання електроенергії за місяць (додаток № 42). У звіті відображається інформація про електроенергії, виробленої в господарстві і отриманої з боку, і витраті її по споживачах.
Вартість електроенергії розподіляють і списують на витрати споживачів протягом місяця пропорційно кількості використаної електроенергії та фактичної собівартості 1 кВт * год
При несвоєчасній оплаті за електроенергію проводиться індексація її вартості відповідно до змін курсу долара США. Сума індексації з використаної електроенергії у звітному році відноситься на витрати виробництва і рахунки інших споживачів. Сума індексації заборгованості по електроенергії, використаної до звітного будинку, відноситься на позареалізаційні витрати.
Облік витрат на водопостачання ведеться на субрахунку 23-5. На цей рахунок відносять витрати з утримання водокачок, а також витрати на купівлю води при її споживанні з міських водопроводів або магістральних мереж.
Одиницею обчислення собівартості водопостачання є 1м 3 води.
Кількість використаної води від власних свердловин враховують на підставі звіту по використанню питної води від власних свердловин (додаток № 43). Звіт складається щомісяця. У ньому відображається інформація про витрату води по споживачах.
Також щомісяця складається звіт щодо скидання стічних вод від власних свердловин (додаток № 44).
Витрати, пов'язані з виробленням тепла у власних котелень, а також з оплати отриманої теплової енергії від ТЕЦ-3, враховують на субрахунку 23-6.
Одиницею для обчислення собівартості теплоенергії є 1 Гкал. Спожиту теплоенергію оцінюють за фактичною собівартістю 1 Гкал і списують на рахунки з обліку витрат галузей і виробництв, які є споживачами тепла, згідно звіту про використання теплоенергії від ТЕЦ-3 (додаток № 45) і звіту про використання теплоенергії від котельні КУП «МОФ» (додаток № 46), пропорційно її кількості.
Облік витрат з газопостачання ведеться на субрахунку 23-7.
До витрат з газопостачання належать такі витрати: вартість газу, отриманого від газопостачальних організацій, амортизаційні відрахування і витрати на ремонт і експлуатацію обладнання основних засобів газопостачання.
Вартість отриманого газу від газопостачальних організацій відноситься прямо на витрати виробництва та інших споживачів, виходячи з тарифів і кількості спожитого газу, взятих зі звіту про використання природного газу (додаток № 47), складеного за показниками лічильника. При несвоєчасній оплаті за газ його вартість індексується у зв'язку із змінами курсу долара США і додатково відноситься на витрати по споживачах. Якщо індексація проводиться за спожитий газ до звітного року, то сума індексації відноситься на позареалізаційні витрати.
Одиницею для обчислення собівартості газопостачання є 1 м 3 газу.
1.4. Облік процесу реалізації і формування фінансового результату діяльності організації.
Завершальною стадією кругообігу засобів організації є реалізація виробленої продукції, виконаних робіт, послуг. У результаті господарству відшкодовуються у грошовій формі витрачені на її виробництво збут матеріально-грошові ресурси.
Інформація про реалізацію відображається у відповідних формах первинних і зведених документів, дані яких служать підставою для бухгалтерських записів.
Для відображень операцій з обліку процесу реалізації та розрахунків з покупцями в плані рахунків бухгалтерського обліку передбачені синтетичні рахунки 90 «Реалізація»; 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Бухгалтерський облік реалізації продукції, робіт і послуг ведеться на рахунку 90 «Реалізація».
По відношенню до балансу цей рахунок є операційним зіставляють і призначений для обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг покупцям, видачі сільгосппродукції натурою в рахунок оплати праці, а також для отримання необхідної інформації з метою визначення фінансових результатів.
Протягом року за дебетом рахунка відображають планову вартість реалізованої продукції, робіт і послуг, яку в кінці року доводять до фактичної шляхом списання калькуляційних різниць відповідним методом.
За кредитом рахунку 90 відображається виручка від реалізації продукції, робіт і послуг.
У кінці звітного періоду на рахунку 90 визначається фінансовий результат: прибуток (збиток) від реалізації продукції, робіт і послуг, який списують з рахунку 90 на рахунок 99 «Прибутки та збитки».
Для відображення операцій з обліку реалізації в 1С: Підприємство формують звіт по контрагентах / продукції за звітний місяць (додаток № 48), у якому зашифровують за рахунками здійснені операції. Цей звіт дозволяє віднести реалізовану продукцію по контрагентах.
Для відображення загальної суми та кількості реалізованої продукції за видами продукції, а також суми та ставки ПДВ за цими видами формують звіт по готовій продукції за звітний період (додаток № 49).
Облік фінансових результатів діяльності підприємства ведеться на рахунку 99 «Прибутки та збитки». За кредитом цього рахунка відображаються прибуток, отриманий від реалізації продукції (робіт, послуг), операційні і позареалізаційні доходи. За дебетом цього рахунку враховуються збитки та суми операційних і позареалізаційних витрат. Шляхом зіставлення кредитових і дебетових оборотів по даному рахунку визначають кінцевий фінансовий результат: прибуток і збиток.
Облік операційних доходів і витрат ведеться на рахунку 91 «Операційні доходи і витрати» не використовуючи угруповання за субрахунками (додаток № 50), передбачених Типовим планом рахунків бухгалтерського обліку.
Операційні доходи і витрати визнаються у міру надходження і сплати.
Облік позареалізаційних доходів і витрат ведеться на рахунку 92 «Позареалізаційні доходи і витрати» не використовуючи угруповання за субрахунками, передбачені Типовим планом рахунків бухгалтерського обліку (додаток № 51).
Позареалізаційні доходи і витрати у вигляді штрафів, пені, неустойок за порушення умов договору, а також суми відшкодування завданих збитків відображаються в обліку в міру одержання їх від боржника та сплати.
Інші позареалізаційні доходи і витрати в цілях бухгалтерського обліку визнаються у міру їх утворення.

2. Аналіз господарської діяльності на основі показників КУП «МОФ»
2.1. Організація аналітичної роботи.
Аналітична робота входить у службові обов'язки кожного керівника, що приймає управлінські рішення. Звідси важливим принципом її організації є чіткий розподіл обов'язків з проведення аналізу між окремими виконавцями.
На КУП «МОФ" діяльністю економічної служби управляє головний економіст. Він організовує всю економічну роботу на підприємстві, в тому числі і по аналізу господарської діяльності.
Головний економіст складає план економічної роботи, контролює його виконання, здійснює методичне забезпечення аналізу, організує та узагальнює результати аналізу господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів, досліджує найбільш стратегічні, перспективні питання роботи підприємства, розробляє і коригує перспективні і поточні плани за підсумками аналізу.
На КУП «МОФ" в планово-економічному відділі працює економіст з праці та заробітної плати. Він аналізує рівень організації праці, виконання плану заходів щодо підвищення його рівня, забезпеченість підприємства персоналом з категорії і професіями, рівень продуктивності праці, використання фонду робочого часу, витрачання фонду заробітної плати.
Головний бухгалтер аналізує процес формування та розміщення капіталу підприємства, грошові потоки, податки, процес формування прибутку та його використання, планує, враховує і аналізує витрати на виробництво продукції, її собівартість.
Така спільна діяльність з проведення аналізу господарської діяльності дозволяє забезпечити його комплексність, і, головне, більш кваліфіковано, глибше вивчити господарську діяльність, її результати, повніше виявити резерви підвищення ефективності роботи.
2.2. Аналіз природних та соціально-економічних умов діяльності господарства та його спеціалізації.
Клімат на території підприємства помірно-теплий з середньорічною кількістю опадів 650 мм. У більш вологі роки опади можуть збільшуватися до 800 мм, а в посушливі - зменшуватися до 480 мм.
Зволоження грунту нерівномірне, на піднесених площах-недостатнє, на знижених - надлишкове. Рельєф території підприємства - широко хвиляста рівнина. Зустрічаються незначні підвищення у вигляді невеликих за площею пагорбів.
Грунти підприємства представлені в основному середніми та легкими суглинками, рідше супісками.
Середньозважений бал сільгоспугідь - 29,1.
У цілому агрокліматичні умови в поєднанні з досягнутою окультуренность земель є об'єктивною передумовою для отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур.
Таблиця. № 1. Загальна характеристика підприємства
1. Повне та скорочене найменування підприємства
Комунальне сільськогосподарське унітарне підприємство «Мінська овочева фабрика», КУП «МОФ»
2. Дата реєстрації підприємства
1963
3. Номер реєстраційного свідоцтва
633000327
4. Поштова та юридична адреса підприємства
223060 Мінський р-он, п / о Тростенец
5. Підпорядкованість підприємства, вищестоящий орган
КУП «Мінскгорпіщепром»
6. Вид діяльності (основний)
Виробництво овочів захищеного грунту
7. Організаційно-правова діяльність підприємства
комунальна
8. Форма власності
комунальна
9. Частка держави в капіталі
немає
10. Включення до реєстру підприємств-
монополістів
не включено
11. Банківські реквізити
р / р 3012203710017 у Відділенні Серебрянка Белагропромбанк ВАТ, м.Мінськ, пр-т Рокоссовського ,166-а, код 960, Унн - 600068771
12. Адреса податкової інспекції,
контролює підприємство
м. Мінськ, вул. Прітицкого, 90
2.3. Аналіз використання земельних угідь.

Таблиця № 2. Аналіз складу і структури земельних угідь

Земельні угіддя
Площа, га
Структура,%
2003
2004
2005
2003
2004
2005
Рілля
1089
1334
1402
83
90
93
Поклади
-
-
-
-
-
-
Сінокоси
64
46
31
5
3
2
У тому числі поліпшені
53
37
28
4
2
2
Пасовища
145
93
55
11
6
4
У тому числі поліпшені
-
-
-
-
-
-
Багаторічні насадження
18
18
18
1
1
1
Разом сільгоспугідь
1316
1491
1506
100
100
100
Ліс
-
-
-
-
-
-
Чагарник
-
-
-
-
-
-
Болота
-
-
-
-
-
-
Присадибні ділянки
-
-
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
-
-
Всього
1316
1491
1506
-
-
-
Показники ефективності використання земельних угідь
Роки
2003
2004
2005
Вихід на 100 га сільгоспугідь:
ç валової продукції в порівнянних цінах 2004р., тис.руб.
5356
5331,8
6024
ç прибутку (збитки) від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.
-1720
-740
-339
ç молока, ц
4256
4797
5156
ç м'яса, ц
447
491
463
Як показують дані з таблиці, що прийняте в кінці 2004 року рішення про збільшення площі ріллі та зменшення площі сіножатей позитивно вплинуло на організацію. Вихід валової продукції збільшився, і при цьому збиток від реалізації знизився на 45,8%. Валовий випуск молока збільшився в 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 359 ц. з 100га, м'яса зменшився на 28ц. з 100га сільгоспугідь.
2.4. Аналіз виробництва продукції основних галузей.
Основним напрямком господарської діяльності КУП «МОФ» є виробництво овочів захищеного грунту. Питома вага овочів у загальному обсязі товарної продукції складає 82,3%, що визначає спеціалізацію підприємства як овочеву.
На підприємстві виробляється продукція тваринництва, питома вага якої в загальному виробництві становить 13%.
Виробничі результати сформованого напрямки спеціалізації зводяться до наступного:

Таблиця № 3. Динаміка основних показників КУП «Мінська овочева фабрика» за 2003-2005 р.


п / п
Показники
Од. вимір.
Рік
2003
2004
2005
1
2
3
4
5
6
Виробництво продукції в порівнянних цінах 2004р.
Млн.руб.
5356
5331,8
6076
Середньорічне виробництво на 1 працівника в порівнянних цінах
Тис. руб.
7608
8409
12349
Валовий збір продукції рослинництва
Зернові та зернобобові після доопрацювання
Тонн
1113
1534
1363
Овочі відкритого грунту
Тонн
75
71,2
23,8
Овочі закритого грунту
Тонн
3617
3470
3392
Картопля
Тонн
309
420
-
Кормові коренеплоди
Тонн
479
986
-
Врожайність сільськогосподарських культур
Зернові та зернобобові
Ц / га
21,5
28,9
29,0
Овочі відкритого грунту
Ц / га
75
178
-
Овочі закритого грунту
Кг / м 2
31,8
36,5
34,6
Картопля
Ц / га
206
160
-
Коренеплоди
Ц / га
240
492
-
Виробництво продукції тваринництва
Молоко
Тонн
1741
1957
2103
Продукція вирощування ВРХ
Тонн
108
103
96
Показники продуктивності тваринництва
Удій на 1 корову
кг
4256
4797
5120
Середньодобовий приріст ваги ВРХ
грам
447
491
550
Нестабільність в роботі підприємства слід розглядати як взаємодія ряду факторів.
1. Високий ступінь зношеності основних засобів.
2. Недостатній рівень селекційно-племінної роботи, збереження поголів'я.
3. Висока енергоємність виробництва овочів захищеного грунту
2.5. Аналіз забезпеченості господарства основними фондами й ефективності їх використання.
Таблиця № 4. Динаміка показників забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання
Показник
Рік
2003
2004
2005
Середньорічна вартість ОПФ в цінах базисного року, млн.. руб.
2454
6663
6196
Енергетична потужність, тис.кВт
6126
4677
4518
Середньорічна кількість працівників, чол.
716
654
523
Площа сільгоспугідь, га
1316
1491
1506
Фондообеспеченность господарства (основні виробничі фонди в порівнянних цінах на 100 га сільгоспугідь), млн. руб.
186,47
446,88
411,42
Фондоозброєність праці, млн. руб.
3,4
10,19
11,85
Енергозабезпеченість господарства, кВт
465,5
313,68
300
Енергоозброєність праці, кВт
8,56
7,15
8,64
Коефіцієнт оновлення основних засобів
0,44
0,28
0,36
Коефіцієнт вибуття основних засобів
0,08
0,07
0,50
Коефіцієнт зносу основних засобів
0,34
0,36
0,22
Сума прибутку на карбованець основних виробничих фондів, руб.
-0,61
-0,12
0,003
Фондовіддача, грн.
2,32
0,98
1,21
Наявність тракторів на початок року, шт.
63
51
23
Наявність вантажних автомашин, шт.
42
23
26
Наявність зернозбиральних комбайнів, шт.
3
3
2
Згідно з даними таблиці за аналізовані періоди в 2004 році йде збільшення середньорічної суми ОПФ, а в 2005 році зменшення, але незначне. Енергетична потужність зменшилася. Фондообеспеченность зменшилася в 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 35,46 млн. рублів. Але як видно з таблиці відбувається підвищення коефіцієнта оновлення.
2.6. Аналіз забезпеченості господарства трудовими ресурсами та їх використання.

Таблиця № 5. Динаміка показників наявності і використання трудових ресурсів

Показник

Роки

2003
2004
2005
Усього працюючих, з них
696
634
491
Працівники, зайняті сільськогосподарським виробництвом (крім залучених)
604
562
440
в тому числі:
1. Робочі (колгоспники), що обслуговують тваринництво
105
100
69
2. Трактористи-машиністи, трактористи, комбайнери
38
31
56
3. Водії вантажних автомобілів
25
16
20
4. Робочі (колгоспники), зайняті на кінно-ручних та інших роботах в рослинництві
418
398
278
Робітники ремонтних майстерень
18
17
17
Валова продукція сільського господарства в порівнянних цінах - всього, млн. руб.
5356
6428,5
6024
в тому числі: рослинництва
4552,6
5628,2
5171
тваринництва
803,4
800,3
853
Результат від реалізації продукції, млн. руб.
-1720
-740
-339
в тому числі: рослинництва
-1462
-651,2
-291,54
тваринництва
-258
-88,8
-47,46
Відпрацьовано в сільському господарстві - всього, тис. люд.-год.
794
744
750
в тому числі: у   рослинництві
624
598
613
у тваринництві
170
146
137
Вироблено валової продукції:
на 1 працівника, зайнятого в с / г виробництві, руб.
8868
11439
13691
на 1 люд.-год, руб.
Продовження таблиці № 5
в тому числі: рослинництва
7296
9412
8436
тваринництва
4726
5482
6226
Відпрацьовано тис. людино-днів за рік - усього
115,9
123
45
в тому числі: в рослинництві
102,2
107
31
у тваринництві
13,7
16
14
Середньорічна виробіток на одного працюючого, тис.руб.
7608
8409
12349
Питома вага працівників, зайнятих сільськогосподарським виробництвом в загальній чисельності працюючих,%
87
87
90
Фонд заробітної плати працівників спискового складу, тис.руб.
1509
2088
2638
Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн.
2168
3293
5373
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) на рубль заробітної плати, руб.
-1,14
-0,35
-0,13

Як видно з таблиці, чисельність працюючих скоротилася з початку року на 22%. З метою стабілізації роботи підприємства і підвищення його ефективності, необхідно проведення подальшого скорочення чисельності працюючих.
2.7. Аналіз собівартості продукції.

Собівартість продукції - один з найважливіших показників, який відображає ефективність використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Структура собівартості вироблених овочів виглядає наступним чином: зарплата з нарахуваннями - 25,4%, сировина та матеріали - 23,9%, витрати на енергоресурси - 37,3%, витрати, пов'язані з організацією та управлінням підприємства - 7,6%, інші прямі витрати - 5,8%.

Таблиця № 6. Динаміка собівартості продукції

Показник
Рік
2003
2004
2005
Загальна сума витрат на виробництво продукції, млн. руб.
7541
7663
8262
У тому числі:
- Заробітна плата з відрахуваннями
1977
2777
2626
Продовження таблиці № 6
- Матеріальні витрати
5081
4377
5232
- Амортизація
145
265
256
- Інші витрати
338
244
148
Питома вага в загальній сумі витрат,%:
100
100
100
- Заробітна плата з відрахуваннями
26
36
32
- Матеріальні витрати
67
58
63
- Амортизація
3
3
3
- Інші витрати
4
3
2
Валова продукція в поточних цінах, млн. руб.
5356
6428,5
6024
Витрати на рубль продукції в цілому по господарству, руб.
1,4
1,2
1,4
Собівартість 1 т продукції, тис. грн.:
· Зерна
133
85
228
· Картоплі
197
254
368
· Молока
462
482
503
· Приросту живої маси ВРХ
6188
7446
7954
·
Витрати праці на виробництво 1 т продукції, люд.-год:
· Зерна
34
38
41
· Картоплі
32
37
-
· Молока
74
81
78
· Приросту живої маси ВРХ
58
54
63
·
Витрати кормів на виробництво 1 т продукції, к.од.:
· Молока
1373
1271
1215
· Приросту живої маси ВРХ
12236
12981
14056
2.8. Аналіз прибутку та рентабельності.

Таблиця № 7. Фінансові результати діяльності підприємства

Показник

Рік
2003
2004
2005
1. Доходи і витрати по основній діяльності:
- Виручка (нетто) від реалізації продукції
5048
5734
7475
- Собівартість реалізованої продукції
6768
6474
6985
- Прибуток (збиток) від реалізації
-1720
-740
-339
2. Операційні доходи (витрати)
248
-22
275
3. Позареалізаційні доходи і витрати
22
-6
87
Продовження таблиці № 7
Прибуток (збиток) звітного періоду
-1450
-768
23
Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку
59
-
3
Чистий прибуток (збиток)
-1509
-768
20
Прибуток (збиток) від реалізації:
· Зерна, тис. руб.
13
27
-128
· Картоплі, тис. руб.
-24
-18
-
· Овочів захищеного грунту
-816
-34,5
405,5
· Молока, тис. руб.
-286
-238
6
· Виробництва м'яса, тис. руб.
-232
-341
-309
Обсяг реалізації продукції, т
У тому числі:
· Зерна
278
567
1283
· Картоплі
241
165
-
· Овочів захищеного грунту
3588
3439
3230
· Молока
1659
1931
2045
· ВРХ
76,4
92
83,9
Рентабельність продукції,%
-20,01
-10,02
0,2
Рентабельність продажів,%
-29,9
-13,4
0,3
За даними таблиці видно, що в 2003 і 2004 рр.. прибутку від реалізації не було. Проте в 2005 році становище змінилося. З таблиці видно, що 2005 році на обсяг прибутку від реалізації позитивно вплинула реалізація овочів захищеного грунту, молока. Рентабельність продукції у 2005 року стала позитивною.
2.9. Аналіз фінансового стану підприємства.
Нестабільність роботи виробничих підрозділів, недостатнє дію противитратної механізму, висока енергоємність виробленої продукції істотно відбилися на економічному стані підприємства.
Таблиця № 8. Фінансово-господарські показники за 2003-2005 рр..
Показники
Од.виміру.
2003р.
2004р.
2005р.
1. Повні витрати на вироблену продукцію, всього
млн. руб.
7298
7 118
7 576
2. Виручка від реалізації (без податків з виручки), всього
млн. руб.
5048
6 426
7 678
3. Рентабельність реалізованої продукції
%
-22,5
-10
+1,5
4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
не менше 0,2
-0,60
-0,89
-0,4
5. Коефіцієнт поточної ліквідності
не менше 1,5
0,39
0,6
1,98
Структура бухгалтерського балансу КСУП «Мінська овочева фабрика» за останні три роки відображає незадовільний фінансово-економічний стан, що склалося на підприємстві.
Коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує загальну забезпеченість організації власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань організації, зріс у порівнянні з 2003 роком з 0,39 до 1,98 (очікуваний). Для сільського господарства задовільним вважається коефіцієнт не менше 1,5. Таким чином, коефіцієнт поточної ліквідності, мав значення за останні три роки нижче нормативного, перевищив мінімальне значення.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, що характеризує наявність у організації власних оборотних коштів, необхідних для її фінансової стійкості збільшився в порівнянні з 2003 роком із -0,6 до -0,4. У 2004 році відбулося зменшення даного коефіцієнта до рівня -0,89, що говорить про відсутність власних оборотних коштів протягом останніх трьох років. Таке його значення так само є недостатнім, тому що задовільним визнається коефіцієнт не менше 0,2.
Пунктом 10 «Інструкції з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності», затвердженої постановою Міністерства фінансів РБ, Міністерства економіки РБ, Міністерством статистики та аналізу РБ від 14 травня 2004р. № 81/128/65 визначено, що структура бухгалтерського балансу визнається незадовільною, а підприємство неплатоспроможним в той разі, якщо коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами одночасно мають значення нижче значень, зазначених в інструкції.
Таким чином, структура бухгалтерського балансу КСУП «Мінська овочева фабрика» станом на 01.01.2005р вважалася незадовільною, а підприємство - неплатоспроможним, тому що коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами нижче встановлених мінімальних значень.
3. Ревізія і аудит на КУП «МОФ»
3.1. Ознайомлення із системою контролю на підприємстві
         Комплексний підхід до умов функціонування служби внутрішнього аудиту допомагає забезпечити високу ефективність всієї системи внутрішнього контролю на підприємстві. У свою чергу, це знижує ризик при проведенні зовнішнього аудиту, а значить, і витрати на нього. Однак для того, щоб визначити надійність системи внутрішнього контролю підприємства та встановити ступінь довіри до неї, зовнішній аудитор повинен уважно вивчити цю систему.
На КУП «МОФ» створена діюча ревізійна комісія, яка складається з 8 осіб, затверджена наказом керівника. До складу ревізійної комісії входять: голова комісії, головні фахівці за галузями, члени ревізійної комісії, представники бухгалтерії. Головою комісії є Іванська Г.А..
У своїй роботі ревізійна комісія керується планом роботи. Члени ревізійної комісії беруть участь у проведенні планових та позапланових інвентаризацій.
У процесі здійснення контролю використовуються прийоми фактичного і документального контролю.
Основними прийомами фактичного контролю є: контрольні заміри, інвентаризація, огляд та обстеження. Основними прийомами документального контролю є зустрічна звірка документів, нормативна перевірка документів і техніко-економічні розрахунки.
Питаннями здійснення внутрішнього контролю в господарстві займається керівник, головний бухгалтер.
Керівник видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання, а так само заслуховує звіти інших посадових осіб. Головний бухгалтер здійснює контроль за станом і рухом майна підприємства, порядком ведення бухгалтерського обліку.
Інвентаризація основних засобів і ТМЦ проводиться вибірково (додаток № 52,53), грошових коштів - щоквартально, розрахунків з дебіторами і кредиторами 1 раз на квартал, худоби - щоквартально, пально-мастильних матеріалів - щомісячно.
Результати проведеного контролю обговорюються керівництвом, де виносяться пропозиції щодо поліпшення умов ведення господарства.

А К Т
комплексної документальної ревізії виробничо-фінансової діяльності КУП «МОФ»
10 липня 2006 п / о Тростенец
         На підставі програми виробничої практики та напрямки від Білоруського державного економічного університету, з відома директора Парчевського В.В., в присутності Гл.бухгалтер Качан І.М., проведено комплексну ревізію виробничо - фінансової діяльності КУП «Мінська овочева фабрика» Мінського району ревізором Бабич Ю.В. за період з 1.10.2004г. по 1.04.2005г.
Ця ревізія проводилася з 10 липня 2006 р. по 4 серпня 2006р., Зареєстрована у книзі обліку перевірок під номером 5.
Відповідальними за виробничу діяльність в ревізованому періоді були:
1. Директор КУП «МОФ»-Парчевський В.В.
2. Головний бухгалтер - Качан І.М.
3. Головний економіст - Рассохін В.А.
4. Головний зоотехнік - Прохорова В.А.
Загальна частина
КУП «Мінська овочева фабрика» є підприємством комунальної власності, яка перебуває в підпорядкуванні КУП «Мінскгорпіщепром». Підприємство створено в 1963 році.
Господарство розташоване в приміському Мінському районі в 1 км від м. Мінська. Підприємство складається з двох масивів, не межують один з одним. Форма власності - комунальна.
Розмір статутного фонду - 2,3 млн. руб. на дату 14.12.2005г.
Директор Парчевський Володимир Васильович
Юридична адреса - 223060, Мінський район, п / о Тростенец.
Виробнича структура підприємства включає в себе ряд підрозділів, в яких зосереджено виробництво сільськогосподарської продукції:
1. Захищений грунт.
2. Тваринництво.
3. Рослинництво.
Підприємство має ряд допоміжних і обслуговуючих служб і виробництв:
- Котельня;
- Ремонтна майстерня;
- Машинотракторного парку,
- Будівельна бригада;
- Сантехнічна служба;
- Електротехнічна служба;
- Служба КВП і автоматики.
Основним напрямком господарської діяльності КУП «МОФ» є виробництво овочів захищеного грунту. Питома вага овочів у загальному обсязі товарної продукції складає 82,3%, що визначає спеціалізацію підприємства як овочеву.
На підприємстві виробляється продукція тваринництва, питома вага якої в загальному виробництві становить 13%.
З вересня 2004 року на КУП «Мінська овочева фабрика» було проведено 39 перевірок. Контролюючими органами перевірялася господарсько-економічна діяльність підприємства, дотримання цивільного, трудового, фінансового законодавства. У результаті перевірок серйозних порушень у діяльності КУП «Мінська овочева фабрика» не виявлено.
3.2. Аудит і ревізія облікової політики підприємства та достовірності даних бухгалтерського балансу та звіту про прибутки та збитки
Облікова політика на КУП «МОФ» (додаток № 54) розроблена відповідно до Закону РБ від 18.10.1994 № 3321-Х11 «Про бухгалтерський облік і звітності», Типовим планом рахунків та інструкцією із застосування Типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів РБ від 30.05.2003 № 89, іншими нормативними актами, що регламентують порядок ведення обліку, складання звітності та оподаткування в РБ.
Організація бухгалтерського обліку наступна: облік основних засобів, будматеріалів, реалізації продукції, грошових коштів, розрахунків з покупцями і постачальниками, розрахунки з персоналом з оплати праці, облік роботи автотранспорту і машинно-тракторного парку ведеться по автоматизованій формі обліку.
Облік виробничих запасів, тварин на вирощуванні та відгодівлі, витрат на виробництво, розрахунків з різними дебіторами і кредиторами, розрахунків з бюджетом, фінансових результатів ведеться по автоматизованій формі обліку.
Даною облікової політикою встановлено наступне:
· Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт основних засобів, тобто об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям. Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.
· Амортизація основних засобів нараховується лінійним способом.
· Виробничі запаси обліковуються за фактичною собівартістю їх придбання або фактичної собівартості з відображенням по рахунку 10 «Матеріали»
· Списання запасів здійснюється за середньозваженими цінами, тільки за цільовим призначенням у лімітованих розмірах на підставі відповідних первинних документів і в терміни їх застосування на виробничі цілі.
· Витрати на виробництво продукції, робіт, послуг відносяться на собівартість в тому звітному періоді, до якого вони належать, незалежно від часу оплати - попередньої або наступної
· Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ведеться витратним методом.
· Розподіл витрат по допоміжних виробництв, загальновиробничих і загальногосподарських витрат на відповідні об'єкти обліку витрат проводиться щоквартально пропорційно загальній сумі витрат.
· Оцінка готової продукції здійснюється за плановою собівартістю з доведенням до фактичної у кінці року, калькуляційні різниці списуються за напрямками вибуття продукції, включаючи залишок на складі.
· При реалізації готової продукції і товарів виручка визнається з моменту відвантаження її покупцям.
· За рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні, утворюються фонди накопичення, споживання, поповнення власних обігових коштів.
Бухгалтерський облік в на КУП «МОФ» організований у відповідності з чинним Типовим планом рахунків та Законом «Про бухгалтерський облік і звітності». Всі документи на даному підприємстві складаються своєчасно, містять в собі всі необхідні реквізити. Для оформлення господарських операцій господарство застосовує форми первинної облікової документації та регістрів бухгалтерського обліку.
У ході перевірки узгодженості оборотів і сальдо по рахунках аналітичного обліку з даними головної книги, балансу та іншої звітності підприємства ніяких розбіжностей виявлено не було.
Документообіг в господарстві налагоджений таким способом, щоб особи, відповідальні за правильність і своєчасність оформлення виправдувальних первинних облікових документів за фактом здійснення фінансово - господарської операції, у встановлені терміни представляли їх у бухгалтерську службу для обробки, за чим на підприємстві встановлено суворий контроль, складається план - графік документообігу.
Для кожного працівника розроблена посадова інструкція.
У ході перевірки правильності обліку витрат на виробництво, що включаються до собівартості продукції і калькуляційних розрахунків, а так само розрахунків на списання калькуляційних різниць; правильності оцінки товарно-матеріальних цінностей, списаних на витрати виробництва; правильності організації, повноти і своєчасності проведення річної інвентаризації всіх статей балансу , а так само відображення її результатів в обліку і звітності будь-яких порушень або відхилень виявлено не було. Встановлено повну відповідність даних бухгалтерського обліку показниками балансу та іншим звітних формах. Весь прибуток у господарстві розподіляється відповідно до чинних положень.
При перевірці порядку зберігання бухгалтерських документів і регістрів було встановлено, що в організації відсутнє положення «Про архіві».
3.3. Аудит і ревізія грошових коштів та грошових документів.
При перевірки збереження грошових коштів та інших цінностей, що знаходяться в касі РУП «МОФ» виявлено: приміщення каси ізольоване, двері в касу під час здійснення операцій замкнені з внутрішнього боку, сторонні особи в касу не допускаються, вікна укріплені металевими гратами, є сигналізація,. Усі цінності в касі зберігаються в сейфах - спеціальних негорючих шафах, які після закінчення робочого дня касир закриває ключем і опечатує своєї сургучною печаткою. Ключі від сейфу та печатку зберігаються у касира, а дублікати ключів в опечатаному касиром пакеті - у директора. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з касиром оформлений і зберігається у відділі кадрів.
Інвентаризація готівкових грошових коштів в касі проводиться поквартально. Результати інвентаризації наявності грошових коштів в касі оформлені Актом інвентаризації. Акти підшиваються в окремій папці.
На КУП «МОФ» суворо дотримується діючий Порядок ведення касових операцій. Всі прибуткові та видаткові касові ордери та платіжні відомості заповнені чорнилом кулькових ручок і погашені відповідними штампами із зазначенням дати. На всіх документах є відповідні реквізити, підписи одержувачів грошей і касира. Всі прибуткові та видаткові касові документи зареєстровані в журналі реєстрації касових операцій. Отримані з банку гроші повністю і своєчасно оприбутковуються до каси господарства в свою чергу внесені з каси готівкові грошові кошти своєчасно і повністю зараховуються на рахунок в банку.
На початку ревізії касових операцій проведена звірка залишків по рахунку 50, відображених у касовій книзі, звіті касира, Головній книзі.
При огляді первинних прибуткових та видаткових касових документів, доданих до звіту касира, порушень не було встановлено. Звіти касира складаються щодня з перенесенням залишку на початок дня і виведенням його на кінець дня. ПКО та ВКО у звіті відображаються коректно і своєчасно. При перевірці повноти та своєчасності оприбуткування в касу отриманих грошей з банку звірялися ПКТ на отримання готівкових грошей з виписками банків і корінцями чекових книжок. Сума кожного ПКО звіряється з сумою, записаною в звіті касира. За результатами перевірки порушень виявлено не було.
У процесі звірки підсумків по платіжних відомостях з сумами відображеними у видаткових касових ордерах на видачу заробітної плати та відповідними записами в звіті касира розбіжностей виявлено не було.
У ході перевірки достовірності, законності і доцільності операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку, порушень виявлено не було. Всі отримані з банку грошові кошти використовувалися виключно за цільовим призначенням.
Чекові книжки на підприємстві зберігаються в сейфі у касира в касі, головний бухгалтер та інші облікові працівники, що здійснюють облік касових і банківських операцій до отримання грошей в банку не допускаються.
У ході перевірки достовірності, законності і доцільності операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку, порушень виявлено не було. Всі отримані з банку грошові кошти використовувалися виключно за цільовим призначенням. Ревізія операцій по рахунках в банку була розпочата звіркою залишків за рахунками з випискою банку, на останній день місяця, що передує ревизуемого періоду, з головною книгою і балансом. Розбіжностей не виявлено.
Всі проведені через банк операції є достовірними і підтверджені відповідними справжніми документами. Ці документи містять в собі штамп установи банку про використання операції, дату і підпис працівника банку.
На КУП «МОФ» розроблено та затверджено Перелік документів, що відносяться до бланків суворої звітності та відповідальні за їх збереження і виконання. У господарстві використовуються такі документи суворої звітності як: ТТН, прибутковий касовий ордер та інші. На підприємстві ведеться прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності. Видача їх матеріально-відповідальною особою проводиться на підставі прибутково-видаткової накладної, а списання використаних бланків - за актом на списання використаних бланків суворої звітності.
Результати ревізії бланків суворої звітності оформляються інвентаризаційної описом цінностей і бланків документів суворої звітності.
3.4.Аудіт і ревізія розрахункових операцій.
Перевірка розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками була почата з встановлення організацій, з якими підприємство має ділові зв'язки, а також встановлення наявності укладених договорів. Всі господарські договори зберігаються у юристів, копії договорів є в бухгалтерії.
За організацію бухгалтерського обліку розрахункових операцій у господарстві відповідає головний бухгалтер.
Інвентаризація розрахунків проводиться на перше число кожного місяця. При інвентаризації розрахунків бухгалтер за розрахунками складає Акт взаємозвірки розрахунків (додаток № 55), який направляється платнику або кредитору для затвердження. Крім цього юридична служба підприємства стежить за термінами позовної давності по заборгованостях, не сплаченим під час. За організацію претензійної роботи відповідає юридична служба.
У ході перевірки була встановлена ​​правильність відображення по статтях балансу відповідних залишків заборгованості. Для цього слід порівняти залишки по кожному виду розрахунків на одну і ту ж дату за даними аналітичного обліку, із залишками за відповідним синтетичним рахунках, у головній книзі і бухгалтерському балансі.
При перевірці розрахунків з підзвітними особами встановлено, що в господарстві є затверджений список працівників, яким під звіт можуть видаватися готівкові гроші на операційні і господарські витрати. До списку включені особи, які працюють в господарстві. Він затверджений керівником організації.
У господарстві дотримується встановлений порядок видачі готівки під звіт, тобто готівкові гроші особам, які не відзвітували за раніше виданими авансами, не видавалися.
Авансові звіти відрядженими особами здаються в бухгалтерію у встановлені терміни, тобто протягом 3-х днів з дня повернення з відрядження. Невикористані підзвітні суми поверталися до каси одночасно з наданням звіту в бухгалтерію. Своєчасність надання авансових звітів була перевірена шляхом зіставлення останньої дати закінчення роботи (проставленою в посвідченні про відрядження) з датою надання звіту до бухгалтерії підприємства. Повнота оприбуткування готівки встановлюється шляхом зіставлення відомостей авансового звіту та відповідних даних прибуткового касового ордера, касової книги.
При вивченні розрахунків була проведена вибіркова перевірка нарахування сум на відшкодування витрат на оплату службових відряджень. При цьому сум не доплат і переплат не встановлено.
У регістрах аналітичного і синтетичного обліку помилок не виявлено.
Далі були перевірені розрахунки по заробітній платі.
У господарстві має місце відрядно-преміальна, почасово-преміальна системи оплати праці, а також оплата згідно з посадовими окладами. Дані бухгалтерського обліку з праці відповідають дійсності. Між даними аналітичного обліку, синтетичного обліку, головної книги і бухгалтерського балансу на 01.01.2006р. розбіжностей не виявлено.
4.5. Аудит і ревізія наявності та використання основних засобів і товарно-матеріальних цінностей.
У господарстві в повному обсязі, відповідно до діючого положення про облікову політику, дотримується порядок оцінки обліку надходження і вибуття об'єктів основних засобів.
Для пооб'єктного інвентарного обліку основних засобів на КУП «МОФ» використовуються автоматизовані інвентарні картки обліку основних засобів. Облік основних засобів ведеться на комп'ютері.
Щоденний облік наявності та руху дорослої продуктивної худоби на фермах здійснюється в книзі обліку руху тварин і птиці.
Всі основні засоби закріплені за матеріально відповідальними особами. Прийом і здача основних засобів в експлуатацію проводиться приймальною комісією.
Надходження основних засобів оформляється актом прийому-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1). До акта додається вся технічна документація, що відноситься до прийнятого об'єкту. Вибуття оформляється актами на списання основних засобів (ф. № ОЗ-4).
У господарстві є 23 трактори, 35 вантажних автомобіля, 2 зернозбиральних комбайнів і набір іншої сільськогосподарської техніки, необхідної для виконання всіх технологічних операцій, як у рослинництві, так і в тваринництві. В останні роки господарство велику увагу приділяє придбання імпортної сільськогосподарської техніки. У 2004 році придбано 1 зернозбиральний комбайн «Джон-Дір», 2 трактори "Джон-Дір» та інша причіпна імпортна сільськогосподарська техніка.
Всі механізовані стани огороджені, мають сторожову охорону, впорядковано. Усі механічні майстерні опалюються, створені хороші умови для ремонту техніки в зимовий час.
Вся техніка встановлена ​​на зберігання згідно, ГОСТу. Складна техніка зберігається в боксах та під навісами, а грунтообробна на відкритих майданчиках з твердим покриттям. Грубих порушень у постановці техніки на тривале зберігання не зафіксовано.
Ремонт сільськогосподарської техніки ведеться згідно, планів-графіків, створені ланки по ремонту.
У господарстві налагоджена система технічного обслуговування тракторів і автомобілів, однак технічне обслуговування проводиться в загальній ремонтної майстерні. У господарстві не обладнаний пункт технічного обслуговування. Дане питання потребує негайного розв'язання.
Порядок нарахування зносу основних засобів здійснюється відповідно до облікової політики, яка передбачає, що амортизаційна політика здійснюється шляхом застосування звичайних ставок амортизаційних відрахувань. Порушень порядку нарахування зносу в ході проведення перевірки виявлено не було.
Списання техніки проводиться за актами, затвердженими в районній інспекції Держтехнагляду. Придатні вузли та агрегати оприбутковуються і здаються на склад. Металобрухт від списаної техніки оприбутковується, в актах вказується кількість.
За період з 01.10.2003 року по 01.08.2005 року списано 5 комбайнів Дон-1500, від списаних 4 комбайнів недоопріходовано 16950 кг металобрухту на суму 1630200 рублів. Ціна 1 тонни металобрухту 96177 рублів:
1. Акт № 185 від 17.11.2004 року від списаного комбайна Дон 1500 оприбутковано 6850 кг металобрухту недоопріходовано 4150 кг.
2. Акт № 6 від 27.02.2005 року оприбутковано 6500 кг, недоопріходовано 4500 кг.
3. Акт № 86 від 18.05.2005 року оприбутковано 6850 кг, недоопріходовано 4150 кг.
4. Акт № 205 від 02.07.2005 року оприбутковано 6850 кг, недоопріходовано 4150 кг.
У порушенні Інструкції по залученню в господарський оборот і бухгалтерського обліку брухту т відходів чорних металів, затвердженої постановою Міністерства промисловості РБ 16.09.04г. № 10, п.8 облік брухту чорних металів і дорогоцінного металів вівся тільки в кількісному вираженні. У процесі ревізії проведена оцінка 4462 кг металобрухту. Зроблено додаткова бухгалтерська запис на суму 228347 рублів. Зроблено оцінку дорогоцінних металів на суму 3164 рубля.
З 1 січня 2005 року для відображення операцій по руху нематеріальних активів КУП «МОФ» необхідно використовувати типові уніфіковані форми первинної облікової документації, затверджені постановою Мінфіну РБ від 08.12.2003 № 168 «Про затвердження типових уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів та нематеріальних активів та Інструкції про порядок заповнення бланків типових уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів і нематеріальних активів ».
Списання пального на трактори проводиться за нормами, розробленим економічною службою на один мотто-годину в залежності від виконуваної роботи, у дорожніх листах відображено рух пального. Залишки виводяться.
Щодня на кожний трактор керівником підрозділу ліміт палива під заданий обсяг робіт. У господарстві щоквартально утримується за перевитрату палива з механізаторів і водіїв. Так, за 2004 рік утримано з водіїв 1370450 рублів, механізаторів - 752820 рублів.
Налагоджено контроль за виходом і поверненням техніки з гаража, є відповідні журнали.
У процесі контролю перевірялася можливість наявності випадків списання нових об'єктів основних засобів, і підміни їх старими або непридатними. Для цього були звірені дані актів ліквідації основних засобів з даними інвентарних карток і перевірені записи в бухгалтерському обліку від надходження до вибуття ліквідованого об'єкта. Порушень не виявлено.
Облік матеріальних цінностей та контроль за їх використанням на КУП «МОФ» здійснюється відповідно до Закону про бухгалтерський облік та звітності Республіки Білорусь і виконується в повному обсязі.
У процесі ревізії виробничо - фінансової діяльності КУП «МОФ» проводилися інвентаризації паливно-мастильних матеріалів.
У господарстві для заправки техніки є один нафтосклад.
Інвентаризація паливно-мастильних матеріалів проводилися на нафтосклад за станом на 15.08.2005 р. При звіренні фактичних даних з даними з обліку встановлено лишки ПММ на суму 533830 рублів (з ПДВ).
Договір матеріальної відповідальності із завідуючою складом укладено. Оприбуткування ПММ проводиться на підставі супровідних документів постачальників, по спеціалізованій формі ТТН - 1 (нафта) і ТТН-1. Паливно-мастильні матеріали зберігаються згідно ГОСТу. Склади ПММ огороджені, на цистернах з паливом є дихальні клапана. Проводиться перевірка роздавальних колонок, зачистка ємностей.
Зберігаються нафтопродукти в ємностях, пофарбованих у сріблясті тони. Усі резервуари прокалибровать. У баки транспортних засобів ПММ відпускаються через паливно-роздавальні колонки, мастильні матеріали мірників.
Кількість видається палива вимірюється в літрах і кілограмах. Нафтопродукти зі складу видаються за відомістю на отримання пального, мастильних матеріалів та продуктів зі складу (форма ПЗ-3). У відомостях зазначені ліміти відпустки. Кількість виданих паливно-мастильних матеріалів записується у відомість і в шляховий лист.
На нафтосклад зав.складом ведеться книга складського обліку з щоденним виведенням залишків. На підставі первинних документів на надходження та витрачання матеріально-відповідальною особою складається звіт про рух продуктів і матеріалів за ф. № ПЗ-13. Звіт з первинними документами надається до бухгалтерії господарства у строки, встановлені планом-графіком документообігу. На підставі записів у шляховому листі і відомостей на видачу ПММ, поквартально, складається відомість обліку роботи автотранспорту та аналіз по витраті ПММ, де вказується витрата за нормою і фактично, економія і вапно. За перевитрату палива утримується 100% вартості.
У 2005 році інвентаризації ПММ на складі і в баках транспортних засобів проводиться щомісяця.
Перевіркою правильності застосування норм витрат ПММ встановлено, що норми списання відповідають нормам витрати палива на автомобілі і тракторну техніку Республіки Білорусь, затвердженим Міністерством транспорту і комунікацій РБ за винятком: автонавантажувача, бензопил, Сака, автокари. Не застосовувалися в господарстві лінійні норми витрати за вищевказаною техніки, не вважалися машино-години роботи.
У ході перевірки були перевірені накопичувальні відомості щодо витрат матеріалів, відомість по кредиту рахунку 10 «Матеріали», оборотні відомості по руху матеріалів, книги складського обліку матеріалів, первинні документи щодо використання матеріалів у виробництві. У ході перевірки було встановлено, що дані складського обліку відповідають даним синтетичного обліку за рахунком 10.
Були перевірені операції з відпуску матеріалів у виробництво. Для даної перевірки використовувалися накопичувальні відомості щодо витрат матеріалів зі складів, які складаються на основі витратних документів.

3.6. Аудит і ревізія наявності та руху поголів'я тварин.

У процесі ревізії проводилася перевірка обліку тваринницької продукції, збереження поголів'я.
Дійне стадо поставлено на потокове зміст. На комплексах використовується привязное утримання тварин.
У господарстві містяться корови чорно-рябої породи. Крім того, на кожній тваринницькій фермі на КУП «МОФ», ведеться виробничо-зоотехнічний облік.
Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі на фермах ведуть матеріально-відповідальні особи. Для цього на кожній фермі відкрита книга обліку руху тварин. Записи в книгу роблять на підставі первинних документів. В кінці місяця завідувач фермою складає звіт про рух худоби на фермі. Записи в звіті проводяться по кожній статево-віковою групі худоби. Звіти до бухгалтерії надходять з підписами відповідних посадових осіб.
За ревізується період вибірково (квітень-травень) перевірені матеріальні звіти завідувачів ферм по руху поголів'я і виходу тваринницької продукції. Норми виходу м'яса та субпродуктів від прирізки дотримуються. На забій і відмінок складаються акти на вибуття тварин і птиці (форма МК-2), де вказується вихід м'яса і субпродуктів. На утилізацію тваринницької продукції складаються акти довільної форми із зазначенням причини утилізації.
Періодичний контроль за збереженням тварин здійснюється шляхом проведення інвентаризації. Інвентаризація фактичного поголів'я дорослих продуктивних тварин, робочої худоби, молодняку ​​тварин на вирощуванні та відгодівлі проводиться не менше одного разу на квартал. При проведенні інвентаризації спостерігалося, що на кожному тваринному є тавро, вушної номер, яке свідчить про його приналежність до даного господарству. Результати інвентаризації оформляють інвентаризаційної описом робочої худоби і продуктивних тварин, бджоло-сімей.
У процесі ревізії проводилася інвентаризація поголів'я худоби по молочно-товарній фермі «Стіклево». Інвентаризація проводилася шляхом перерахунку, здійснюваного всіма членами інвентаризаційної комісії за участю матеріально-відповідальної особи. У ході перевірки зверталася увага на інвентарні номери, породність, вгодованість кожної голови великої рогатої худоби. Порушень не встановлено.
Основним документом, за яким прибуткують приплід більшості тварин в кооперативі, є акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № мж-4).
У бухгалтерії облік руху тварин по кожній фермі, віковій групі ведеться в накопичувальній відомості обліку руху тварин. На підставі записів в накопичувальній відомості в кінці місяця складається звіт про рух худоби і птиці на фермі.
Велике значення має правильне документальне оформлення переведення тварин з однієї технологічної групи в іншу. Переведення тварин в інші вікові групи оформляють актом на переведення тварин (ф. № мж-З). Документи правильно оформлені.
При вибракуванню тварин з основного стада і постановки їх на відгодівлю складається акт на вибракування продуктивних тварин з основного стада (ф. № ОЗ-2к).
У випадках забою, падежу, вимушеної прирізки та ліквідації худоби з інших причин у день вибуття тварини складають акт на вибуття, тварин і птиці (ф. № мж-2).
Тварини, що знаходяться на вирощуванні та відгодівлі, постійно збільшують свою масу, а, отже, і вартість. Для визначення приросту живої маси необхідно систематичне зважування тварин. Бухгалтерія господарства бере безпосередню участь у налагодженні роботи за регулярним зважуванню худоби. Його результати відображаються у відомості зважування тварин (ф. № мж-5).
Для визначення приросту живої маси по кожній матеріально-відповідальній особі, структурному підрозділу складають розрахунок приросту ваги тварин (ф. № мж-6).
Дані документів по руху тварин у структурних підрозділах відображають у книзі обліку руху тварин і птиці (ф. № мж-1).
Щомісяця за даними книги обліку руху тварин і птиці складають звіт про рух худоби і птиці на фермі (ф. № мж-7), який є в господарстві.
У ході проведеної перевірки було встановлено, що на КУП «МОФ» весь приплід тварин оприбутковано. Для цього були зіставлені записи в книгах зоотехнічного обліку з даними бухгалтерського обліку, були зіставлені дані оперативного обліку з первинними документами і з записами в аналітичному обліку.
При перевірці документів первинного зоотехнічного обліку встановлено, що всі телята на фермах на день перевірки оприбутковані.
Не допущено в господарстві зменшення отримання приплоду телят і штучно осіменіння худоби.

3.7. Аудит і ревізія реалізації продукції, фінансових результатів, фондів, резервів, цільового фінансування та цільових надходжень.
На КУП «МОФ» крім обліку надходження продукції налагоджено оперативний облік за їх використанням та вибуттям. Підприємство реалізує вироблену продукцію державним заготівельним організаціям: хлібоприймальним пунктам, молокозаводам, м'ясокомбінатам та іншим покупцям в порядку виконання договорів на постачання продукції. Тому на початку була проведена перевірка вибірковим шляхом правильності та достовірності укладених підприємством договорів з реалізації продукції, робіт, послуг, основних засобів та інших активів. При вивченні договорів було звернуто увагу на те, чи є в них усі необхідні розділи, що дозволяють найбільш повно відбити права та обов'язки сторін, скріплені чи договору підписами і печатками сторін, чи зазначений термін їх дії, в якій формі буде здійснюватися розрахунок: у формі передоплати або виставлення на інкасо, чи зазначений у договорі мета придбання продукції. Зазнали перевірки і терміни оплати покупцями відвантаженої продукції. Оплата за відвантажену продукцію проводиться у встановлені договорами терміни, фактів сплати штрафних санкцій не виявлено (додаток № 56).
Основним моментом ревізії є перевірка наявності за кожним договором розшифровок асортименту продукції, відміток про фактичне відпуску продукції із зазначенням дати.
Була перевірено дотримання встановленого порядку правильності оформлення товарно-транспортних накладних (додаток № 57), наявність відповідності ТТН даними приймальних квитанцій заготівельних організацій. Вибірковою перевіркою порушень не встановлено.
При відпуску продукції покупцям зі складу використовується контрольне зважування і лабораторний аналіз на окрему продукцію.
Основними джерелами даних і фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства служать записи в облікових регістрах, головній книзі, в балансі підприємства, у звіті про прибутки та збитки, у затвердженому самим господарством бізнес-плані. Найважливішою звітної формою, яка містить показники, які характеризують фінансові результати кооперативу яляется баланс підприємства форма № 1. Так були звірені дані статей балансу на початок періоду з даними балансу за попередній період. Дані відповідали. Дані заключного балансу за 2004 рік відповідали оборотам і залишкам за рахунками головної книги.
Найбільш повні дані про фінансові результати містяться у звіті про прибутки та збитки форми № 2, який складається за рік.
У ході перевірки були звірені дані, відображені у формі № 2 «Звіт про прибутки та збитки» з даними головної книги. Розбіжностей не виявлено.
Далі була перевірена обгрунтованості прийнятих планів, зокрема слід встановити: не занижені чи у виробничо-фінансовому плані показники кількості продукції, що підлягає продажу державі; чи правильно розраховані реалізаційні ціни, повна собівартість і результати реалізації кожного виду продукції в залежності від каналів її реалізації.
У ході проведеної перевірки розбіжностей у даних аналітичного і синтетичного обліку не виявлено.
Вибірковим шляхом за серпень 2005 року була встановлена ​​правильність і достовірність укладених підприємством договорів з реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів та інших активів (додаток №). При вивченні договорів зверталася увага на те, чи є в них усі необхідні розділи, що дозволяють найбільш повно відбити права та обов'язки сторін. Перевірялося, скріплені чи договору підписами і печатками сторін, чи зазначений термін їх дії. Потім договору вивчалися по суті, тобто перевірялася обгрунтованість вказаних в них обсягів, термінів та способів постачання, правильність застосовуваних цін і тарифів, умов розрахунків та санкцій за невиконання договірних зобов'язань. Зазнали перевірки і терміни оплати покупцями відвантаженої продукції. Оплата за відвантажену продукцію проводиться у встановлені договорами терміни, фактів сплати штрафних санкцій не виявлено.
Основним моментом ревізії є перевірка наявності за кожним договором розшифровок асортименту продукції, відміток про фактичне відпуску продукції із зазначенням дати.
При наявності розбіжностей між цими даними, доцільно у вибірковому порядку звірити записи в оперативному обліку з показниками пріємосдаточних актів і накопичувальними відомостями. Така зустрічна перевірка дозволяє встановити факти, коли продукція була виготовлена, але через відсутність належного оперативного контролю своєчасно не була відпущена покупцеві. Перевіркою договорів у радгоспі порушень виявлено не було.
Далі була перевірена обгрунтованості прийнятих планів, зокрема слід встановити: не занижені чи у виробничо-фінансовому плані показники кількості продукції, що підлягає продажу державі (дані плану зіставляються з договорами контрактації); чи правильно розраховані реалізаційні ціни, повна собівартість і результати реалізації кожного виду продукції в залежності від каналів (напрямів) її реалізації.
Недовиконання плану прибутку по ряду продукції тваринництва пов'язано з невиконанням плану виробництва і реалізації продукції (у натуральному вираженні) і зростанням собівартості одиниці продукції.
У ході проведеної перевірки розбіжностей у даних аналітичного і синтетичного обліку не виявлено.

4. Індивідуальне завдання.
Тема: Вивчити організацію виробничого обліку овочів захищеного грунту і провести поглиблений аналіз собівартості овочів захищеного грунту.
На сучасному етапі проблема зниження собівартості набуває особливої ​​актуальності. Пошук резервів її зниження допомагає багатьом господарствам уникнути банкрутства і вижити в умовах ринкової економіки.
Велику роль у цьому має зіграти аналіз господарської діяльності підприємств, основними завданнями якого є:
· Здійснення систематичного контролю за виконанням плану зниження собівартості продукції;
· Забезпечення економічного обгрунтування планового завдання за рівнем собівартості продукції, прибутку і рентабельності, а також зниження собівартості продукції;
· Вивчення впливу факторів на зміну її рівня;
· Забезпечення можливості оперативного контролю за формуванням собівартості продукції;
· Виявлення резервів зниження собівартості продукції;
· Об'єктивна оцінка діяльності підприємства по використанню можливостей зниження собівартості продукції та розробка заходів, спрямованих на освоєння виявлених резервів.
В даний час застосовується така методика організації аналізу на сільськогосподарських підприємств:
· Аналіз динаміки та оцінка досягнутого рівня собівартості продукції (робіт, послуг);
· Аналіз виконання плану по рівню собівартості продукції (робіт, послуг) за звітний період;
· Міжгосподарський порівняльний аналіз собівартості продукції;
· Факторний аналіз собівартості продукції в цілому, за видами та статтями витрат;
· Визначення резервів зниження собівартості продукції;
· Обгрунтування матеріалів аналізу і обгрунтування пропозицій щодо використання виявлених резервів.
Дана методика не є єдиною. У різних країнах застосовують і різні методики аналізу. Наприклад, в Росії застосовується наступна методика:
1. На початку проводиться попередній аналіз витрат і виходу продукції за провізорній калькуляції, що накопичується на 1 жовтня, результати його враховують при складанні плану на наступний рік; найбільш повне вивчення фактичної собівартості - за матеріалами річної звітності;
2. Потім аналіз поглиблюються по основних сільськогосподарських культур і за тими видами продукції, де собівартість значно відхилилася від плану. Аналізується вплив на собівартість продукції двох груп чинників:
· Витрат на обробку землі, внесення насіння, добрив, догляд за рослинами, збирання врожаю, інших витрат, зумовлених технологією, механізацією, організацією виробництва (чим вище витрати, тим вище за інших рівних умов собівартість);
· Маси продукції, зібраної з одного гектара (чим вище врожайність, тим нижча собівартість).
У таких розрахунках враховується розподіл витрат на змінні і постійні.
Змінні витрати змінюються в залежності від виходу продукції, збільшення його вимагає додаткових агротехнічних заходів, збільшення витрат на добрива, обсягу робіт з прибирання, доопрацювання та транспортування продукції.
Умовно-постійні витрати не пов'язані з рівнем виконання плану по врожайності або залежать від нього в невеликий ступеня. Це вартість робіт з підготовки грунту, посіву, догляду за посівами, витрати на амортизацію, поточний ремонт, на насіння, витрати з управління та обслуговування виробництва.
Математичний зв'язок урожайності та собівартості продукції рослинництва виражається гіперболою за формулою:
у = а / х + у, де
у - собівартість 1 ц продукції;
а - постійні витрати (загальні);
в - змінні витрати в розрахунку на 1 ц продукції;
х - урожайність з 1 га.
Так визначається нормативна собівартість. Різниця між собівартістю нормативної і планової відображає вплив змін врожайності, а різниця між нормативною і фактичною - вплив рівня витрат.
3. Далі проводиться порівняння рівня собівартості звітного року з показниками попередніх років, даними інших підприємств, району, зони.
4. Проводиться аналіз розміру і структури витрат за статтями.
5. У висновку визначають резерви зниження собівартості продукції шляхом використання розкритих резервів.
6. Такий аналіз собівартості продукції не цілком досконалий, тому що не завжди можна розмежувати витрати на змінні і постійні, і не розраховується вплив чинників, які безпосередньо впливають на показники, що визначають собівартість продукції.
У досліджуваному підприємстві використовується декілька спрощена методика аналізу. За показниками, визначальним собівартість продукції, аналізує виконання плану за абсолютними показниками і за рівнем. Розраховують перевитрату чи економію за статтями витрат. На підставі отриманих даних проводять планування на наступний рік. На підприємстві працюють над цим два економіста.
Загальна оцінка виконання плану по рівню собівартості продукції в цілому з овочівництва закритого грунту здійснюється на основі даних про плановому завданні (таблиця № 9) і фактичному зміну собівартості продукції в порівнянні з минулим роком (таблиця № 10)
Таблиця № 9 .. Розрахунок планового зміни собівартості продукції в порівнянні з минулим роком
Вид продукції
Собівартість, грн / кг
Плановий обсяг виробництва продукції, тонн
Витрати на плановий обсяг виробництва, тис. руб.
минулий рік
за планом звітного року
за собівартістю минулого року
за плановою собівартістю звітного року
зміна до минулого року,%
Огірки
1068
1285
2307
2463876
2964495
+20,3
Помідори
1347
1664
1018
1371246
1693952
+23,5
Перець
2808
3563
33
92664
117579
+26,9
Баклажани
2135
2699
34
72590
91766
+26,4
Усього:
7358
9211
3392
4000376
4867792
+21,7
Джерело: власна розробка
Таким чином ми маємо такі відомості:
1. Витрати на запланований обсяг продукції за рівнем собівартості:
а) фактичної минулого року - 4000376 тис. крб.;
б) планової звітного року - 4867792 тис. крб.;
в) заплановане підвищення собівартості продукції до рівня минулого року - 867416 тис. руб., або + 21,7%.
2. Витрати на фактичний обсяг виробництва продукції звітного року за рівнем собівартості:
а) фактичної минулого року - 3873261 тис.руб.;
б) звітного року: планової - 4713508 тис.руб.; фактичною - 4223353 тис. крб.;
г) фактичне підвищення собівартості продукції до рівня минулого року-350092тис. руб., або +9,04%.
Отже, в аналізованому господарстві зростання суми витрат до рівня минулого року менше передбаченого планом на 517 324 (350092-867416) тис. руб., Або на 12,66 (9,04-21,7)%. Зменшилася сума витрат і в порівнянні з планом. За звітний період вона знизилася на 644 439 (4223353-4867792) тис. руб.
Таблиця № 10. Розрахунок фактичної зміни собівартості продукції в порівнянні з минулим роком
Вид продукції
Собівартість 1т, тис. руб.
Фактичний обсяг виробництва продукції, тонн
Витрати на фактичний обсяг виробництва, тис. руб.
минулий рік
звітний рік
за собівартістю минулого року
за плановою звітного року
фактичної звітного року
план
факт
Огірки
1068
1285
1195
2236
2388048
2873260
2672020
Помідори
1347
1664
1387
972
1309284
1617408
1348164
Перець
2808
3563
3481
33
92664
117579
114873
Баклажани
2135
2699
2264
39
83265
105261
88296
Усього:
7358
9211
8327
3280
3873261
4713508
4223353
Джерело: власна розробка
З таблиці № 10 видно, що план по зниженню собівартості овочевих культур перевиконано. Загальне перевиконання плану склало 884 тис. руб. або 90,4%. План перевиконано по огірках на 7% або 90 тис.руб., По помідорах на 16,6% або 277 тис. руб., По баклажанів на 2,3% або 82 тис. крб., По перцю на 16,1% або 435 тис. руб.
Таблиця № 11. Виконання плану за собівартістю 1т продукції овочевих культур

Культури

Собівартість 1т, тис.руб.
Відхилення від плану
план
факт
тис. руб.
%
Огірки
1285
1195
-90
93
Помідори
1664
1387
-277
83,4
Баклажани
3563
3481
-82
97,7
Перець
2699
2264
-435
83,9
Усього:
9211
8327
-884
90,4
Джерело: власна розробка
Витрати на 1 тонну продукції включають ряд статей. Щоб встановити за рахунок яких статей витрат допущений перевитрата або економія, а також розкрити резерви зниження витрат, їх слід порівняти з плановими нормативами і проаналізувати структуру витрат.
Таблиця № 12. Структура собівартості овочів за статтями витрат

Статті витрат

Витрати на 1т, руб.
Структура витрат,%
план
факт
зміна
план
факт
зміна
Витрати на оплату праці
113617
248547
134930
14,0
23,7
9,8
Відрахування на соціальні потреби
35068
106520
71452
4,3
10,2
5,9
Насіння та посадковий матеріал
21889
34581
12692
2,7
3,3
0,6
Добрива
65052
55424
-9627,9
8,0
5,3
-2,7
Засоби захисту рослин
11672
9945
-1727,5
1,4
0,9
-0,5
Енергоресурси
362638
499491
136853
44,6
47,7
3,1
Витрати на утримання основних засобів
101091
22675
-78416
12,4
2,2
-10,3
Роботи та послуги
24408
25284
876
3,0
2,4
-0,6
Витрати з організації та управління
75577
44982
-30595
9,3
4,3
-5,0
Інші витрати
2524
-
-2524
0,3
-
-0,3
Усього:
813536
1047449
233913
100
100
-
Джерело: власна розробка
Дані таблиці № 12 показують, що фактичні витрати на 1 т овочів у порівнянні з плановими зросли на 233913 рублів. Основний перевитрата коштів стався за такими статтями, як «Енергоресурси» на 136853 рубля (через зростання цін на енергоносії), «Витрати на оплату праці» на 134930 рублів і «Відрахування на соціальні потреби» на 71452 рубля. Економія отримана в основному за рахунок скорочення витрат за статтями «Витрати на утримання основних засобів» на 78416 рублів, «Витрати з організації та управління» на 30595 рублів, «Добрива» на 9627,9 рублів.
Основна питома вага у фактичній собівартості займають «Енергоресурси» 47,7%, причому в порівнянні з плановими показниками (44,6%) він збільшився на 3,1%. Такий великий питома вага є наслідком енергоємності виробництва овочів галузі захищеного грунту, так як для обігріву та освітлення теплиць використовується велика кількість газу, тепло-та електроенергії і особливо в зимовий час. На статтю «Витрати на оплату праці» та «Відрахування на соціальні потреби» доводиться 23,7 і 10,2% структури витрат, в порівнянні з плановим показником (14 і 4,3%) він збільшився на 9,8 і 5,9 % відповідно. Це пов'язано з тим, що при вирощуванні і збиранні овочів у теплицях всі роботи, в основному, робляться в ручну - звідси і великі витрати на оплату праці. На статтю «Насіння та посадковий матеріал» припадає 3,3%, в порівнянні з плановим показником 2,7% він збільшився на 0,6%. Стаття «Витрати з організації та управління» становить 4,3%, а зміна порівняно з плановим показником 9,3%, становить 5%. Найменшу питому вагу 0,9%, за статтею «Засоби захисту рослин», в порівнянні з планом 1,4%, знизився на 0,5%, а також за статтею «Роботи та послуги» 2,4%, питома вага якої знизився на 0,6%. Це пояснюється тим, що транспортні роботи при вирощуванні овочів у теплицях мінімізовані, в основному вони здійснюються під час перевезення розсади, добрив і засобів захисту рослин. І все ж, об'єктивна оцінка змін у витратах по окремих статтях може бути дана тільки при більш детальному аналізі.
Поглиблюючи аналіз, слід розглянути причини зміни собівартості окремих видів продукції. Собівартість 1 кг продукції залежить від факторів першого порядку: розміру витрат на 1 м 2 посівної площі та рівня врожайності сільськогосподарських культур. Розрахунок ступеня впливу цих факторів можна проводити використовуючи метод ланцюгових підстановок.
Таблиця № 13. Розрахунок впливу факторів першого порядку на собівартість овочевих культур
Вид овочевих культур
Витрати на 1 м 2 посівної площі, крб.
Урожайність, кг / м 2
план
факт
план
факт
Овочі - всього, в т.ч.:
17290
16853
21,2
16,1

Огірки

12896
20950
21,5
35,2
Помідори
14000
15975
14,2
10,9
Продовження таблиці № 13
Собівартість 1 кг овочів, руб.
Відхилення від плану, руб.
план
при фактичних витратах і планової врожайності
факт
Всього
У тому числі за рахунок
Витрат на
1 м 2
Врожайності
813
795
1047
+234
-18
+252
599
974
595
-4
+375
-379
983
1125
1465
+482
+142
+340
Джерело: власна розробка
Дані таблиці № 13 показують, що план по зниженню собівартості в цілому по овочах був не виконаний на 234 рубля. Це стало наслідком зниження врожайності (з цієї причини план був не виконаний на 252 рублі) і зменшення витрат на 1 м 2 на 18 рублів.
За видами культур спостерігається наступна ситуація. По помідорах план по зниженню собівартості не виконаний на 482 рубля, за рахунок збільшення витрат на 1 м 2 на 142 рубля. Негативна тенденція спостерігається по відношенню до врожайності. Вона виявилася нижче запланованої, що спричинило за собою зниження собівартості помідор на 340 рублів.
Дещо інша картина з огірками, де відбулося зниження собівартості на 4 рублі, через збільшення врожайності в сумі на 379 рублів, а також збільшення витрат на 1 м 2 на 375 рублів.
Збільшення витрат на 1 м 2 спостерігається по огірках і по помідорах, що стало наслідком підвищення розцінок на енергоносії, насіння і т.д.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
527.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз виробничо господарської діяльності КУП СМЕП Мінміськвиконкому
Аналіз виробничо господарської діяльності КУП СМЕП Мінміськвиконкому 2
Ревізія і аудит фінансових результатів підприємства від господарської діяльності на прикладі
Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності КУП СМЕП Мінміськвиконкому
Внутрішній аудит Аудит і ревізія
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2 Аналіз структури
Облік аудит і аналіз доходів і витрат звичайної діяльності за видами діяльності
Ревізія аудит розрахункових операцій
© Усі права захищені
написати до нас