Аналіз господарської діяльності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Частина 1. Аналіз виробничих результатів роботи підприємства
Частина 2. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства та стану запасів
Частина 3. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства
Частина 5. Аналіз собівартості, прибутковості і рентабельності.

Частина 1. Аналіз виробничих результатів роботи підприємства
Завдання 1. Дати оцінку виконання плану і динаміки випуску продукції.
Рішення.
Показники
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення
Пол планом
Фактично
Плану від попереднього року
Фактично від плану
Фактично від попереднього року
сума
%
сума
%
сума
%
Випуск товарів і послуг у фактичних цінах, без ПДВ
9239
12200
12658
2961
32.05
458
3.75
3419
37.01
За даними таблиці бачимо, що в звітному році був запланований випуск продукції на 32,05% (2 961 тис. руб.) Перевищує показник попереднього року. Фактично план був перевиконаний на 3,75% (458 тис. крб.), Т. о. випуск продукції в звітному році перевищив випуск продукції попереднього року на 37,01% (3419 тис. руб.).
Завдання 2. Проаналізувати ритмічність випуску продукції по декадах звітного року. Встановити вплив неритмічного випуску на обсяг продукції.
Рішення.
Розрахуємо коефіцієнт ритмічності за формулою
Кр

Де N ф-фактичний випуск продукції (в межах плану) за декаду,
N п-плановий випуск продукції (в межах плану) за місяць.
Декади місяців року
Випуск продукції
Питома вага,%
У межах плану
За планом
фактично
За планом
фактично
Фактично до плану
В абсолютній сумі, тис. руб.
%
1 декада
3880
2848
33.63
21.38
73.40
2848
73.40
2 декада
4087
4233
35.43
31.78
103.57
4087
100.00
3 декада
3570
6240
30.94
46.84
174.79
3570
100.00
Разом за рік
11537
13321
100.00
100.00
115.46
10505
91.05
Кр1 = 24,69%
Кр2 = 35,43%
Кр3 = 30,94%
Коефіцієнт ритмічності = 24,69 + 35,43 + 30,94 = 91,06
Необхідно прагнути до досягнення коефіцієнта ритмічності, рівному 100. У даному випадку коефіцієнт нижче 100, отже, необхідно вивчати конкретні причини неритмічної роботи підприємства з метою їх усунення.
У першій декаді значення Кр1 повинно було бути одно:
100 * 3880/11537 = 33,63%
Однак, її фактичне значення склало 24,69%, в результаті цього було недовиконано план по випуску продукції на 26,6%
Завдання 4. Провести аналіз зміни обсягу продукції під дією зміни чисельності працівників, середньої кількості днів, відпрацьованих одним працівником і середньогодинної вироблення на одного працівника.
Рішення.
Середньогодинну вироблення одного працівника визначимо за формулою:

де V - випуск товарів і послуг;
- Кількість відпрацьованих людино-годин;
Результати розрахунків представлені в таблиці.
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
Випуск товарів та послуг
9239
12658
3419
Кількість працівників, чол
182
175
-7
Кількість відпрацьованих працівниками людино-годин, чел.-ч.
347948
340200
-7748
Середньогодинна виробіток одного працівника
0.027
0.037
0.011
Середнє число днів, відпрацьованих одним працівником, дн
239
243
4
Розрахуємо вплив чисельності працівників, середньої кількості днів, відпрацьованих одним працівником і середньогодинної вироблення на одного працівника на зміну обсягу випуску продукції.
Для аналізу будемо використовувати формулу:
,
де - Кількість працівників;
- Кількість днів, відпрацьованих одним працівником.
Загальна зміна випуску продукції склало:

У тому числі
- За рахунок зміни кількості працівників:

- За рахунок зміни кількості днів, відпрацьованих одним працівників:

- За рахунок зміни середньогодинного виробітку:

Таким чином, більшою мірою на збільшення випуску продукції вплинуло збільшення середньогодинної вироблення одного працівника.
Частина 2. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства та стану запасів
Завдання 1.
Проаналізувати динаміку витрат матеріальних ресурсів і ефективність їх використання. Встановити вплив зміни цих показників на обсяг випуску продукції.
Рішення.
Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів використовуються наступні показники:
- Матеріаловіддача

- Матеріаломісткість

де V - обсяг випуску продукції;
МОЗ - матеріальні витрати.
Результати розрахунків представлені в таблиці.
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
В абсолютній сумі
У%
Обсяг продукції у фактичних цінах, тис. крб.
9239
12658
3419
37.01
Матеріальні витрати, тис. руб.
6385
8620
2235
35.00
Матеріаловіддача
1.447
1.468
0.021
1.48
Матеріаломісткість продукції
0.691
0.681
-0.010
-1.46
За даними таблиці бачимо, що в звітному році в порівнянні з минулим матерілоотдача незначно збільшилася (відповідно матеріаломісткість продукції знизилася), що є позитивним фактором діяльності підприємства.
Визначимо вплив зміни обсягу матеріальних витрат та рівня матеріаловіддачі на зміну обсягу випуску продукції.


Загальна зміна випуску продукції склало:

У тому числі
- За рахунок зміни обсягу матеріальних витрат:

- За рахунок зміни рівня матеріаловіддачі:

Завдання 2. Охарактеризувати ступінь забезпеченості планової потреби підприємства в матеріальних ресурсах.
Рішення.
Дані представлені в таблиці.
Найменування основних матеріалів
Од. вимірювання
Планова потреба з урахуванням залишку на початок року
Передбачено поставок за договорами
Забезпечено потреби за договорами
Фактично поставлено
Було забезпечено від планової потреби
Цемент
т
20380
13952
68.46
13000
63.79
Щебінь
куб. м.
38194
29902
78.29
29902
78.29
Сортова сталь
т
1504
1394
92.69
1294
86.04
Пиломатеріали
куб.м
1245
850
68.27
850
68.27
За даними таблиці бачимо, що ні по одному з необхідних основних матеріалів планова потреба не була повністю задоволена. За договорами найбільш була забезпечена потреба в сортової сталі (на 92,69%), найменш - потреби в цементі і пиломатеріалах (на 68,46% і 68,27% відповідно).
Фактично повністю договору були виконані тільки з постачання щебеню і пиломатеріалів.
Завдання 3. Проаналізувати динаміку узагальнюючих і приватних показників використання матеріальних ресурсів.
Показники
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення
Обсяг продукції
9239
12658
3419
Всього матеріальні витрати
6192
8382
2190
Сировини і матеріалів
5434
7255
1821
Палива
380
592
212
Енергії
378
535
157
Загальна матеріаломісткість продукції
0.670
0.662
-0.008
- В тому числі
Сировини і матеріалів
0.588
0.573
-0.015
Палива
0.041
0.047
0.006
Енергії
0.041
0.042
0.001
За даними таблиці бачимо, що в звітному році загальна матеріаломісткість продукції знизилася. При цьому зниження загальної матеріаломісткості в основному обумовлено зниженням матеріаломісткості по сировині і матеріалом. Енергоємність продукції в звітному році в порівнянні з минулим практично не змінилася, а паливомісткість збільшилася.
Завдання 4.
Визначити вплив на зміну обсягу продукції матеріаломісткості і матеріальних витрат.
Рішення.
Для аналізу будемо використовувати формулу:


де V - обсяг випуску продукції;
МОЗ - матеріальні витрати.
МО - матеріаломісткість.
Результати розрахунків представлені в таблиці.
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
В абсолютній сумі
У%
Обсяг продукції у фактичних цінах, тис. крб.
9239
12658
3419
37.01
Матеріальні витрати, тис. руб.
6385
8620
2235
35.00
Матеріаломісткість продукції
0.691
0.681
-0.010
-1.46
Визначимо вплив зміни обсягу матеріальних витрат та рівня матеріаломісткості на зміну обсягу випуску продукції.
Загальна зміна випуску продукції склало:

У тому числі
- За рахунок зміни обсягу матеріальних витрат:

- За рахунок зміни рівня матеріаломісткості:


Частина 3. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства
Завдання 1.
Проаналізувати динаміку вартості основних фондів за основним видом діяльності та ефективності їх використання в порівнянні з попереднім роком. Встановити вплив зміни середньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі на обсяг продукції.
Рішення.
Фондовіддача розраховується за формулою:

де V - випуск товарів і послуг;
ВПФ - вартість основних виробничих фондів.
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення (+/-)
Випуск товарів і послуг у фактичних цінах відповідного року (без ПДВ), тис. руб.
9239
12658
3419
Середньорічна вартість основних фондів основного виду діяльності, тис. руб.
12184
12289
105
Фондовіддача з 1 руб. вартості основних фондів основного виду діяльності
0.758
1.030
0.272
Вплив зміни вартості ОПФ на обсяг продукції
79.24
Вплив зміни ФО на обсяг продукції
3339.76
За даними таблиці бачимо, що рівень фондовіддачі в поточному році в порівнянні з минулим збільшився, що є сприятливою тенденцією.
Визначимо вплив зміни вартості ОПФ і рівня фондовіддачі на зміну обсягу випуску продукції.

Загальна зміна випуску продукції склало:

У тому числі
- За рахунок зміни вартості ОПФ:

- За рахунок зміни рівня фондовіддачі:

Таким чином, на збільшення обсягу випуску продукції більшою мірою вплинуло збільшення рівня фондовіддачі.
Завдання 2. Проаналізувати віковий склад виробничого обладнання.
Види обладнання
Вікові групи, кількість од.
Разом
До 5 років
Понад 5 до 10 років
Понад 10 до 20 років
Більше 20 років
Обладнання для виробництва ЗБВ
8
23
12
43
Підйомно-транспортне
9
19
28
Металорізальне
6
10
16
Ковальсько-пресове
2
1
1
4
Деревообробне
8
21
9
6
44
Інше
1
7
17
6
31
ВСЬОГО:
19
67
68
12
166
Рішення
Середній вік обладнання визначимо за формулою
Tср = w1 * n1 + w2 * n2 + w3 * n3 + w4 * n4
де w1, w2, w3, w4 - частка устаткування припадає на відповідну вікову групу;
n1, n2, n3, n4 - кількість одиниць обладнання в даній групі.
Види обладнання
Вікові групи,% до підсумку
Середній вік обладнання, років
До 5 років
Понад 5 до 10 років
Понад 10 до 20 років
Більше 20 років
Обладнання для виробництва ЗБВ
18.60
53.49
27.91
0.00
17.1
Підйомно-транспортне
0.00
32.14
67.86
0.00
15.8
Металорізальне
0.00
37.50
62.50
0.00
8.5
Ковальсько-пресове
50.00
25.00
25.00
0.00
1.5
Деревообробне
18.18
47.73
20.45
13.64
14.1
Інше
3.23
22.58
54.84
19.35
12.1
ВСЬОГО:
11.45
40.36
40.96
7.23
За даними таблиці бачимо, найбільший середній вік має обладнання з виробництва ЗБВ, а найменший - ковальсько-пресове обладнання.
У цілому по підприємству, найбільше одиниць обладнання вікових груп від 5 до 10 років і від 10 до 20 років.
Завдання 3. Вивчити динаміку фондовіддачі фондів основного виду діяльності та їх найбільш активної частини (машин і обладнання). Визначити вплив зміни структури основних фондів за основним видом діяльності та фондовіддачі активної частини на відхилення фондовіддачі в порівнянні з попереднім роком.
Рішення.
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення (+/-)
Обсяг продукції
9239
12658
3419
Фонди основного виду діяльності
9317
9422
104.5
в тому числі:
0
Будинки
4464
4503
39
Споруди
1760
1760
0
Передавальні пристрої
244
244
0
Машини та обладнання
2793
2799
5.5
Транспортні засоби
45
102
56.5
Інструмент, виробничий і госп. інвентар
11
15
4
Питома вага активної частини
0.300
0.297
-0.003
Фондовіддача фондів основного виду діяльності
0.992
1.344
0.352
Фондовіддача машин і устаткування
3.308
4.523
1.215
Визначимо вплив зміни структури основних фондів за основним видом діяльності та фондовіддач активної частини на відхилення фондовіддачі в порівнянні з попереднім роком.
Для аналізу будемо використовувати наступну формулу:

де - - Питома вага активної частини фондів основного виду діяльності;
- Фондовіддача машин і устаткування.
Загальна зміна фондовіддачі фондів основного виду діяльності склало:

У тому числі
- За рахунок зміни частки активної частини:

- За рахунок зміни рівня фондовіддачі машин і устаткування:

Таким чином, на збільшення фондовіддачі фондів основного виду діяльності більшою мірою вплинуло збільшення рівня фондовіддачі машин і устаткування, ніж зміна структури основних фондів ..
Частина 4. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами підприємства та їх використання
Завдання 1. Розрахувати і проаналізувати показники руху працівників (обороту з прийому та з вибуття), а також плинність кадрів у порівнянні з попереднім роком.
Рішення.
Для характеристики руху працівників розрахуємо наступні показники:
- Коефіцієнт обороту по прийому персоналу:

- Коефіцієнт обороту з вибуття персоналу:

- Коефіцієнт плинності кадрів:

Результати розрахунків представлені в таблиці.
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
Середньооблікова чисельність, чол.
145
141
-4
Прийнято працівників, чол.
30
34
4
Вибуло працівників, чол.
35
41
6
в тому числі:
0
- За власним бажанням
28
36
8
Коефіцієнт обороту по прийому персоналу
0.207
0.241
0.034
Коефіцієнт обороту з вибуття персоналу
0.241
0.291
0.049
Коефіцієнт плинності кадрів
0.193
0.255
0.062
За даними таблиці бачимо, що у звітному році було прийнято менше працівників, ніж вибуло, аналогічна ситуація спостерігалася торік, тобто є тенденція скорочення середньооблікової чисельності працівників.
Всі коефіцієнти, що характеризують рух працівників у звітному році збільшилися, тобто плинність кадрів підприємства в порівнянні з попереднім роком збільшилася, звичайно це вважається несприятливою тенденцією.
Завдання 7. Проаналізувати динаміку трудомісткості продукції в порівнянні з попереднім роком. Визначити вплив зміни трудомісткості продукції на продуктивність праці працівників основного виробництва
Рішення.
Трудомісткість визначимо за формулою:

де V - випуск товарів і послуг;
- Кількість відпрацьованих людино-годин;
Результати розрахунків представлені в таблиці.
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
Випуск товарів та послуг, тис. руб.
9239
12658
3419
Кількість відпрацьованих працівниками людино-годин, чел.-ч.
347948
340200
-7748
Трудомісткість
37.661
26.876
-10.785
Середньогодинна вироблення
0.027
0.037
0.011
Визначимо вплив зміни трудомісткості продукції на зміну середньогодинної вироблення працівників
Будемо використовувати формулу:

Загальна зміна середньогодинного виробітку склало:


У тому числі
- За рахунок зміни трудомісткості:

Таким чином, чим нижче трудомісткість, тим вища продуктивність праці.
Частина 5. Аналіз собівартості, прибутковості і рентабельності
Завдання 1. Дати оцінку динаміки виручки від реалізації продукції, її собівартості і прибутку.
Рішення.
Дані для аналізу представлені в таблиці:
Найменування показника
За попередній рік
За звітний рік
Відхилення
Темп динаміки,%
Тис. руб.
% До підсумку
Тис. руб.
% До підсумку
Тис. руб.
За структурою
Виручка від реалізації
10228
100.00
13194
100.00
2966
0.00
129.00
Собівартість
7494
73.27
9393
71.19
1899
-2.08
125.34
Прибуток від продажів
1103
10.78
1655
12.54
552
1.76
150.05
За даними таблиці бачимо, що в звітному році в порівнянні з попереднім всі аналізовані показники мали динаміку зростання. Причому прибуток має найвищий тим динамізму, що є позитивною тенденцією. Так само необхідно відзначити, що темп зростання собівартості нижче, ніж темп зростання виручки від реалізації. У попередньому році собівартість продукції становила 73,27% від виручки, а в звітному році на 2,08% менше.
Завдання 3. Дати оцінку динаміки рентабельності власного капіталу та визначити вплив факторів на зміни її рівня (формула Дюпона):
- Рентабельності реалізації (обороту);
- Оборотності активів;
- Коефіцієнта фінансової залежності.
Рішення.
Формула Дюпона має наступний вигляд:

Рентабельність продажів

Швидкість обороту активів

Коефіцієнт фінансової залежності

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
Прибуток від продажу, тис. руб.
1103
1655
552
Виручка від продажу, тис. руб.
10228
13194
2966
Активи, тис. руб.
10758
12948
2190
Власний капітал, тис. руб.
10067
10413
346
Рентабельність продажів
0.108
0.125
0.018
Швидкість обороту активів
0.951
1.019
0.068
Коефіцієнт фінансової залежності
1.069
1.243
0.175
Рентабельність власного капіталу
0.110
0.159
0.049
За даними таблиці бачимо, що рентабельність власного капіталу в звітному році збільшилася.
Визначимо вплив факторів на зміни її рівня:
Загальна зміна рентабельності:

в тому числі за рахунок:
- Зміни рентабельності продажів

- Зміни швидкості обороту активів

- Зміни коефіцієнта фінансової залежності

Таким чином, бачимо, що найбільший вплив на збільшення рентабельності власного капіталу зробило зростання коефіцієнта фінансової залежності.
Завдання 4. Провести факторний аналіз зміни прибутку від реалізації продукції під дією рентабельності витрат і собівартості реалізованої продукції.
Рентабельність витрат розрахуємо як:

Найменування показника
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
Валовий прибуток
2734
3801
1067
Собівартість
7494
9393
1899
Рентабельність витрат
2.741
2.471
1.780
Для факторного аналізу будемо використовувати формулу:

Загальна зміна прибутку склало:

У тому числі за рахунок:
- Зміни собівартості

- Зміни рентабельності витрат

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
210.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз господарської діяльності підприємства 9
Аналіз господарської діяльності підприємства 10
Аналіз господарської діяльності підприємства 2
Аналіз господарської діяльності підприємства 8
Аналіз господарської діяльності підприємства 15
Аналіз господарської діяльності підприємства 3
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2 Аналіз структури
Аналіз господарської діяльності підприємства 2 Аналіз основних
Аналіз фінансово господарської діяльності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас