Аналіз господарської діяльності комерційних банків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство вищої та професійної освіти Російської Федерації
НОВОСИБІРСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Контрольна робота


по курсу «Аналіз господарської діяльності комерційних банків»
Виконав: ________________________.
________________________.
________________________.
________________________.
________________________.
________________________.
________________________.
Перевірив:

Якутськ 2001


ЗМІСТ
Основні напрямки аналізу балансу комерційного банку ... ... ... ... ... 3
Фактори, що впливають на формування достатнього розміру
капіталу банку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
Угруповання, що застосовуються в аналізі пасивних операцій. Їх зв'язок
з цілями аналізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
Завдання 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
Завдання 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
Завдання 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
Завдання 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
Завдання 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
Завдання 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
Завдання 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ БАЛАНСУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
До основних напрямів економічного аналізу балансу комерційного банку можна віднести наступні:
· Аналіз структури пасивних операцій (операції банку по залученню коштів).
· Аналіз структури активних операцій (операції з розміщення власних, залучених та запозичених коштів, і перш за все, кредитних операцій).
· Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банку.
Пасивні операції характеризують джерела коштів і природу фінансових зв'язків банку. Саме вони значною мірою зумовлюють умови, форми та напрями використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активних операцій. У цілому пасивні операції комерційного банку є операціями, що забезпечують збільшення коштів, що знаходяться на пасивних рахунках.
Основними формами пасивних операцій є:
· Відрахування від прибутку банків на формування або збільшення доходів (за рахунок цих відрахувань формуються і змінюються власні кошти банку);
· Кредит, отриманий від інших юридичних осіб;
· Депозитні операції (операції банків із залучення коштів юридичних і фізичних осіб у вклади або на певний термін, або до запитання).
Вивчення структури пасивних операцій доцільно починати з виявлення власних і залучених коштів, а також з визначення їх частки у формуванні загальної суми балансу. Важливим моментом аналізу є дослідження структури зобов'язань банку за групами клієнтів і за термінами запитання коштів. Такий аналіз дозволяє виявити, з яких секторів економіки і на який термін залучається основна маса коштів.
Аналізуючи структуру пасивних операцій, необхідно одночасно ставити завдання з управління пасивами банку. До таких завдань можна віднести наступні:
· Не допускати наявності в банку коштів, що не приносять доходу, крім тієї їх частини, яка забезпечує формування обов'язкових резервів;
· Вишукувати необхідні кредитні ресурси для виконання банком відповідних зобов'язань перед клієнтом і розвитку активних операцій;
· Забезпечувати одержання банком прибутку за рахунок залучення «дешевих» ресурсів.
Таким чином, розвиток пасивних операцій банку, означає не стільки збільшення їх обсягів, що різноманітність їх видів, прискорення процесу приватизації власності, стійкості грошового обороту.
Аналіз структури активних операцій банку є аналізом напрямків використання ресурсів банку. Важливо виявити, на які цілі, в якому обсязі і кому надаються ресурси банку. Для здійснення даного аналізу в першу чергу вивчаються показники кредитування, оцінюється ліквідність балансу банку, ризикованість тих чи інших активних операцій.
Основні завдання управління активами можна звести до забезпечення прибуткової роботи банку при дотриманні ліквідності його балансу. Різні активи приносять банку неоднакову прибуток, вони мають різну ступінь ризику. Тому банки повинні провести класифікацію всіх активів в залежності від термінів вкладення коштів, їх прибутковості та ступеня ризику. Управління активами в країнах з розвинутим грошовим ринком здійснюється на основі економіко-математичного моделювання і прогнозування.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ достатні розміри КАПІТАЛУ БАНКУ
 
Власний капітал комерційного банку являє собою джерело фінансових ресурсів банку. За рахунок власного капіталу банки покривають близько 12-20% загальної потреби в ресурсах. Він незамінний на початкових етапах діяльності банку, коли засновники здійснюють кілька початкових витрат, без яких банк просто не може почати свою діяльність. Не менш важлива роль власного капіталу як джерела фінансування витрат банку на наступних етапах розгортання банківських операцій. Вони грають важливу роль і для оцінки фінансового стану банку. Чим більше розмір вільного резерву, тим стійкіше даний банк, але і тим менше прибутку він отримає.
Термін «достатність капіталу» відображає загальну оцінку надійності банку. Він обумовлює залежність між величиною капіталу і схильність банку до ризиків. Звідси правило: чим вище питома вага ризикованих активів у балансі банку, тим більшим має бути його власний капітал. Якщо, наприклад, надані банком позики пов'язані з великим ризиком, то банку потрібно більше капітальних фондів, ніж у випадку, якщо б він проводив більш обережну кредитну політику. Таким чином, можна говорити про те, що капітал банку є найважливішим страховим фондом для покриття можливих претензій у разі банкрутства банку і джерелом фінансування розвитку банківських операцій. У зв'язку з цим лазні прагнуть збільшувати свій капітал.
Загальна структура капіталу представляється наступним чином:
1.Базісний капітал:
· Сплачений акціонерний капітал.
· Оголошені відкриті резерви (це резерви створюються і збільшуємо з акціонерної прибутку, загальних і офіційних резервів, отриманих або створених протягом підзвітного року).
2.Дополнітельний капітал:
· Приховані (непублікуемие) резерви.
· Резерви, що виникають при переоцінці активів.
· Загальні резерви на сумнівні борги.
· Приховані доходи.
· Цінні папери і субординовані позики з невизначеним терміном.
З метою підвищення надійності капіталу банку прийняті наступні вимоги до його структурі:
1.Розмір базисного капіталу повинен бути не менше 50% загального обсягу капіталу банку. Причому базисний капітал повинен визначатися після виплати податків на прибуток.
2.Сумма допоміжних зобов'язань не повинна перевищувати 50% загальної суми базисного капіталу.
3.Якщо загальні резервні фонди на випадок кредитних втрат включають активи з заниженою оцінкою, то їх обсяг не повинен перевищувати 1,25%-них пункту або у виняткових випадках 2% .- них пунктів від розмірів активів, до ризиків.
4.Якщо резерви від ревальвації активів приймають форму прихованих доходів від нереалізованих цінних паперів, то вони підлягають знижку на 55%.
Капітал комерційному банку необхідний для підтримки його фінансових активів з метою забезпечення зобов'язань акціонерів, для захисту вкладників від несподіваних втрат банку. У процесі отримання прибутку капітал банків має тенденцію до зменшення протягом часу. Для цього необхідно підтримувати капітал на певному рівні. Достатність капіталу комерційного банку може бути визначено мінімально допустимим розміром статутного капіталу банку і спеціально розрахованими для цієї мети показниками.
Існує багато способів обчислення показників достатності капіталу, з яких можна виділити фактори, що впливають на формування достатнього розміру капіталу банку:
1.Капітал і фонди банку:
1.1.Уставний капітал;
1.2.Собственние акції, викуплені в акціонерів;
1.3.Добавочний капітал;
1.4.Фонди банків;
1.5.Резерви на можливі втрати з позик (по I групі ризику).
2.Доходи майбутніх періодів:
2.1.Переоценка власних коштів в інвалюті;
2.2.Переоценка коштів в інвалюті;
2.3.Переоценка цінних паперів;
3.Доходи і прибуток.
4.Сумма депозитів.
5.Сумма активів.
6.Ітог активу балансу-нетто.
7.Ріскованние активи.
8.Сумма активів, зважених з урахуванням ризику їх втрат.
9.Резерви на можливі втрати з позик (по 2-4 категорії ризику).
10.Резерв під знецінення цінних паперів.
11.Резерви на можливі втрати по іншим активам і розрахунків з дебіторами.
Підтримання капіталу банку на достатньому рівні дозволяє забезпечувати надійність і міцність фінансового стану комерційного банку.
УГРУПОВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В АНАЛІЗІ пасивні операції. ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ АНАЛІЗУ.
 
Своєчасне виконання банком платіжних зобов'язань є важливою характеристикою його фінансового становища, одним з основних мотивів вибору банку клієнтом. Своєчасність виплат по пасиву цілком залежить від здатності банку мобілізувати на ці цілі свої активи.
У зв'язку з цим особливе значення має збалансованість балансу комерційного банку в часі, тобто відповідність структури активів і пасивів за термінами.
Угруповання, що застосовуються при аналізі пасивів, можна представити таким чином:
1.По кредиторської заборгованості.
2.По депозитними вкладами юридичних і фізичних осіб.
3.За міжбанківськими кредитами.
4.По відсоткам, нарахованих по акціях і пайовим внескам.
5.По податках і платежах до бюджету.
6.По відрахувань до фондів.
У ході економічного аналізу необхідно звертати увагу на своєчасність і повноту виплат за вказаним напрямком, виявляти причини недотримання зобов'язань.
Правильна, ефективна організація пасивних операцій необхідна для досягнення головних цілей аналізу господарської діяльності комерційних банків - забезпечення нормальної банківської діяльності на комерційних засадах, регулювання грошової маси в країні, успішного здійснення традиційних операцій банку, розширення послуг, вкладникам послуг.
Аналіз пасивних операцій балансу здійснюється по вертикалі і горизонталі. При аналізі по вертикалі основну увагу приділяють питомій вазі кожної статті в загальному обсязі пасивів банку. Подібний аналіз пасивів допомагає визначити пропорцію між рахунками, виявити тенденції в їх зміні і простежити як і в якій мірі ці зміни вплинуть на загальний обсяг прибутку банку. Схема передбачуваного аналізу представлена ​​у табл.1.
Таблиця 1
Аналіз пасиву
Стаття пасиву
Минулий період
Поточний період
Ден.ед.
У відсотках до загальної суми
Ден.ед.
У відсотках до загальної суми
1.Уставний фонд
2.Резервний фонд
3.Другіе фонди
4.Средства на розрахункових, інвестиційних та поточних рахунках підприємств і організацій
5.Вклади, депозити
6.Кредіти інших банків
7.Средства в розрахунках
8.Кредітори
9.Прібиль
Баланс

100

100
 
Мета даного аналізу - звузити численні об'єкти дослідження до основних, найбільшим чином впливають на прибутковість банку, щоб надалі їх піддати більш ретельному вивченню.
В аналізі по горизонталі розглядаються зміни по кожній статті пасиву балансу. Для цього фактичні дані відносяться до минулих, плановим та очікуваних результатів. Відхилення значень виражаються у відсотках. Статті, за якими виявлені значні відхилення, піддаються поглибленого аналізу з метою виявлення причин такого відхилення. Далі проводиться розрахунок впливу змін за цими статтями на прибуток банку.
Задача 1
 
Проаналізуйте джерела власних коштів по балансах банків на 1.01.98. (Цифри умовні).
Таблиця 2
Наимен. банку
Усього сума, ден.ед.
Статутний фонд
Інші фонди
Прибуток
Сума, ден.ед.
%
Сума, ден.ед.
%
Сума, ден.ед.
%
Унікомбанк
6704100
4746000
70,79
1558000
23,24
400100
5,97
Нефтехімбанк
5323273
4495410
84,45
757120
14,22
70743
1,33
Машбанк
531386
424250
79,84
97100
18,27
10036
1,89

РІШЕННЯ:
Заповнюємо таблицю в умові завдання відсутніми розрахунками: колонки «Всього сума» і «%». За отриманими цифрам проводимо аналіз якісного складу власних ресурсів представлених банків (табл.2).
Загальна сума джерел власних коштів банку вище за інших у Унікомбанку, але необхідно проаналізувати питому вагу кожного джерела власних коштів банку в їх загальному обсязі.
Статутний фонд - організаційно-правова форма капіталу, що служить основним забезпеченням зобов'язань банку. Тому чим вище його питома вага в загальній сумі джерел власних коштів банку, тим стійкіше кредитна установа. Робимо висновок, що за даним показником на першому місці знаходиться Нефтехімбанк (84,45%), на другому - Машбанк (79,84%), а на третьому - Унікомбанк (70,79%), так як найбільшу питому вагу у власних ресурсах банку повинен належати статутному фонді (близько 85%).
Інші фонди банку - наприклад, страхові фонди, фонди економічного стимулювання, - утворюються з прибутку та використовуються для страхування кредитів на випадок їх неповернення, для матеріального заохочення, розвитку банківської справи та інших кредитних цілей. Прибуток, фонди економічного стимулювання та інші фонди повинні досягати приблизно 15% власних коштів. Тому самим благополучним банком по даному напрямку виступає Нефтехімбанк (14,22% + 1,33%).
З проведеного аналізу робимо висновок, що найпривабливішим в сенсі забезпечення своїх зобов'язань, надійності та покриття загальних ризиків є Нефтехімбанк, так як він має саме оптимальне співвідношення Статутного Фонду, прибутку і фондів, що утворюються з прибутку.
Задача 2
 
Визначте роль зобов'язань Машбанка у формуванні пасиву балансу, співвідношення власних і залучених коштів. Зробіть висновки.
Таблиця 3
Показник
1.01.94
1.01.95
Валюта балансу, тис. грн.
122450
291172
Статутний фонд, тис. грн.
3104
424,5
Інші фонди, тис.руб.
1143
9710
Прибуток, тис. грн.
44578
52036,5
Позикові кошти
4000
50000
Залучені кошти
69625
179001

РІШЕННЯ:
Розраховуємо прибуток Машбанка і заносимо дані в таблицю 3.
122450 - (3104 +1143 +4000 +69625) = 44578 тис.руб.
291172 - (424,5 +9710 +50000 +179001) = 52036,5 тис.руб.
За отриманими і представленим цифр проводимо аналіз структури пасиву балансу Машбанка на 1 січня 1994 року в порівнянні з 1 січня 1995 року.
На 1 січня 1994 року зобов'язання Машбанка відігравали велику роль у формуванні пасиву балансу (4000 + 69625 = 73625 тис. грн.), Ніж власні ресурси банку (3104 + 1143 + 44578 = 48825 тис. грн.).
На 1 січня 1995 року зобов'язання Машбанка вже грали основну роль у формуванні пасиву балансу (50000 + 179001 = 229001 тис. грн.), Ніж власні джерела коштів банку (424,5 + 9710 + 52036,5 = 62171 тис. грн.).
Співвідношення власних (СС) та залучених коштів (ПС) характеризує надійність банку і називається коефіцієнтом покриття (Кп). 1 січня 1994 він склав 48 825 / 73625 = 0,66.
1 січня 1995 Кп = 62171 / 229001 = 0,27.
Робимо висновок, що надійність Машбанка значно здала свої позиції до 1995 року, так як величина позикових коштів в три з гаком рази перевищила джерела власних коштів. Коефіцієнт покриття у 1994 році був на прийнятному рівні, тоді як у 1995 році впав до 0,27, що говорить лише про неефективну роботу Машбанка.
 
Задача 3
 
Визначте суму витрат на оплату відсотків за придбані кредитні ресурси в інших банків, їх застосування за рік та вплив на це змін ресурсів, придбаних за плату і середньої процентної ставки. Зробіть висновки.
Таблиця 4
Показник
Значення
Відхилення
план
факт
1.Ресурси, придбані за плату у інших банків, тис.руб.

2100

2200

+100
2.Средняя процентна ставка,%
13
11,5
-1,5
3.Плата за кредитні ресурси, тис.руб.
273
253
-20

РІШЕННЯ:
Розраховуємо суму витрат на оплату відсотків за придбані кредитні ресурси в інших банків і заносимо значення в табл.4:
ПК = ПС * К,
де ПК - плата за кредитні ресурси (відсоток за кредит),
ПС - процентна ставка,
К - величина кредиту (позики або депозиту).
ПКплан = 0,13 * 2100 = 273 тис.руб.
ПКфакт = 0,115 * 2200 = 253 тис.руб.
Розраховуємо відхилення фактичних показників від планових і вписуємо їх у табл.4.
Фактично ресурси за плату у інших банків за аналізований рік були придбані дорожче, ніж планувалося. Але середня процентна ставка виявилася нижче планованої. Це зіграло позитивну роль у кінцевому результаті: банк заплатив за кредитні ресурси іншому банку набагато меншу суму, ніж очікувалося.
Проаналізуємо за допомогою методу ланцюгових підстановок як вплинули на плату за кредитні ресурси середня процентна ставка і ресурси, придбані за плату у інших банків.
ПК1 = ПСплан * Кплан = 0,13 * 2100 = 273 тис.руб.
ПК2 = ПСфакт * Кплан = 0,115 * 2100 = 241,5 тис.руб.
ПК3 = ПСфакт * Кфакт = 0,115 * 2200 = 253 тис.руб.
За допомогою послідовного вирахування результатів першого розрахунку з другого, результатів другого розрахунку з третього, визначаємо вплив кожного фактора на вартість реалізованої продукції.
Зміна процентної ставки вплинуло наступним чином:
ПК2 - ПК1 = 241,5 - 273 = -31,5
Зміна ресурсів, придбаних за плату у інших банків вплинуло наступним чином:
ПК3 - ПК2 = 253 - 241,5 = +11,5
Загальне відхилення ПК3 - ПК1 = 253 - 273 = -20
Величина відхилення повинна вийти і в результаті алгебраїчного додавання відхилень по кожній позиції (- 31,5 + 11,5 = -20).
Зроблені розрахунки показують, що процентна ставка вплинула на зміну плати за кредитні ресурси позитивно - зменшила її на 31,5 тис.руб. Тоді як зміна ресурсів, придбаних у інших банків, вплинуло негативно - збільшило плату за кредитні ресурси на 11,5 тис.руб.
Виявлені відхилення показують важливість економічного аналізу при виконанні кредитних операцій: вигідніше виявилося одноразово заплатити велику суму за ресурси, але під меншу процентну ставку.
 
Задача 4
 
Визначте дохід банку, його зміна за складом та структурою.
Таблиця 5
Показник
Значення
Зміна
01.01.95
01.01.96
Тис.р.
%
Тис.р.
%
Тис.р.
%
1.Всего доходи
794600
100
1088300
100
+293700
+27
1.1.Полученние відсотки
563700
70,94
837300
76,94
+273600
+33
1.2.Дівіденди з цінних паперів

90000

11,33

100000

9,19

+10000

+10
1.3.Прочіе доходи
140900
17,73
151000
13,87
+10100
+7

РІШЕННЯ:
Виробляємо відсутні розрахунки в табл.5 і аналізуємо зміна в складі і структурі доходів банку.
На початок 1995 року основну масу доходів банк отримав від нарахованих відсотків за позиками - 70,94%. Та ж картина проглядається і на початок 1996 року - 76,94%. На другому місці за прибутковістю як у 1995, так і в 1996 році стоять інші доходи (17,73% і 13,87% відповідно). У це угруповання можливо увійшли доходи від валютних операцій, отриманих комісій і штрафів, від участі у спільній господарської діяльності підприємств та інші. На останньому місці за прибутковістю в обох аналізованих роках стоять дивіденди по цінних паперах.
Якщо порівнювати структуру доходів на 1.01.96 року зі структурою доходів на 1.01.95 року, то можна зробити висновок, що частка отриманих відсотків у загальному обсязі доходів зросла. Тоді як частка дивідендів з цінних паперів та інших доходів навпаки знизилася.
За минулий рік спостерігається загальне підвищення доходів банку на 27%. Основною статтею доходу на початок 1996 року в порівнянні з тією ж датою 1995 стала підвищення отриманих відсотків - на 33%. На 10% піднялася прибутковість по дивідендах і на 7% - інших доходів.
Отже, робимо висновок, що завдяки правильно обраній стратегії щодо розвитку позичкових операцій банк за рік отримав значне підвищення своїх доходів від нарахованих відсотків по вищевказаній статті.
Задача 5
 
Виконайте аналіз валового прибутку банку. Побудуйте аналітичну таблицю.
Таблиця 6
Показник
Значення, тис.руб.
01.01.96
01.04.96
1.Валовая прибуток
294600
341100
1.1.Прібиль від операційної діяльності
240300
256900
1.2.Прібиль від побічної діяльності
38900
56400
1.3.Прочая прибуток
15400
27800

РІШЕННЯ:
Аналізуючи валовий прибуток банку порівняємо значення загальної суми валового прибутку і її складових частин у базисному і звітному періоді.
Таблиця 7
Аналіз стану валового прибутку банку
 
 
Прибуток
Значення, тис.руб.
Питома вага,%
Відхилення
базис на 01.01.96
звіт на 01.04.96
базис
звіт
сума, тис. грн.
у% до базис. періоду
Від операційної діяльності
Від побічної діяльності
Інша прибуток

240300

38900
15400

256900

56400
27800

81,57

13,20
5,23

75,32

16,53
8,15

+16600

+17500
+12400

+6,91

+44,99
+80,52
Валовий прибуток
294600
341100
100
100
+46500
+15,78

Аналізуючи склад і структуру валового прибутку в порівнянні, можна сказати, що велику частку в загальному обсязі займає прибуток від операційної діяльності (81,57% і 75,32%), потім прибуток від побічної діяльності (13,20% і 16,53% ) і інша прибуток (5,23% і 8,15%). Прибуток від операційної діяльності в першому кварталі року становила більшу частину валового прибутку, ніж у другому кварталі - 81,57% і 75,32% відповідно. Прибуток же від побічної діяльності та інша прибуток зросли у часі - 13,20% проти 16,53% і 5,23% проти 8,15% відповідно.
Аналізуючи відхилення звітної прибутку від базисної, робимо наступні висновки. В абсолютних величинах найбільший приріст був отриманий від побічної діяльності - 17500 тис.руб., Середній приріст - від операційної діяльності - 16600 тис.руб., І менший приріст - від іншої прибутку - 12400 тис.руб. У відсотках ж до базисного періоду особливу роль зіграло відхилення іншої прибутку + 80,52%, на другому місці по відхиленню у% до базисного періоду варто прибуток від побічної діяльності + 44,99%, і на третьому - прибуток від операційної діяльності + 6, 91%.
Таким чином, збільшення валового прибутку на 15,78% обумовлено високою часткою прибутку від операційної діяльності (75,32%), а також значним приростом прибутку від побічної діяльності (+44,99%) та іншою прибутку (+80,52%) .
Задача 6
 
Визначте прибутковість окремих операцій. Зробіть висновки.
Таблиця 8
Стаття балансу
Сума коштів, тис. грн.
Отриманий дохід, тис. грн.
Прибутковість
1.Кредіти, видані строком до 1 року

680400

100400

0,15
2.Кредіти, видані строком понад 1 рік

240000

150000

0,63
3.Средства, вкладені в спільну діяльність і цінні папери


39000


80000


2,05

РІШЕННЯ:
Розраховуємо прибутковість операцій за такою формулою:
Прибутковість = Прибуток від операційної діяльності / Сума виданих кредитів (вкладених коштів)
і вписуємо її значення в табл.8.
Прибутковість в даному випадку показує величину прибутку, що припадає на 1 крб. виданих кредитів або вкладених коштів.
Таким чином, видно, що на 1 руб. кредитів, виданих строком на 1 рік припадає 15 копійок прибутку; на 1 руб. кредитів, виданих строком понад 1 рік, припадає 63 копійки прибутку; прибутковість ж 1 рубля коштів, вкладених у спільну діяльність і цінні папери становить 2 рубля 5 копійок. Тому найбільш вигідне вкладення коштів на даному етапі - спільна діяльність і цінні папери.
Використання власних коштів для кредитування зменшує вартість ресурсів і тим самим сприяє збільшенню рівня прибутковості операцій банку.
Задача 7
 
Визначте показники рентабельності активів Унікомбанку і Товнарбанка (цифри умовні) і зробіть висновки.
Таблиця 9
Показник
Унікомбанк
Товнарбанк
1.Балансовая прибуток, тис.руб.
408100
17800
2.Актіви всього, тис.руб.
11042700
730276
3.Ліквідние активи, тис. грн.
879400
240950
4.Средства на резервному рахунку, тис.руб.
363300
5209
5.Зданія і споруди, тис.руб.
21600
308
6.Прочіе активи, тис. грн.
428800
32812
7.Уставний капітал, тис. грн.
474600
45030
8.Резервний фонд, тис.руб.
100000
5229

РІШЕННЯ:
Основним показником рентабельності активів є відношення прибутку до всіх активів підприємства:
Рентабельність активів = Прибуток / Активи.
Унікомбанк - Рентабельність = 408100 / 11042700 = 0,04.
Товнарбанк - Рентабельність = 17 800 / 730 276 = 0,02.
Рентабельність активів Унікомбанку вище, ніж у Товнарбанке на 2 одиниці (0,04 -0,02).
Наступним показником рентабельності активів є відношення прибутку до ліквідних активів підприємства:
Рентабельність ліквідних активів = Прибуток / Ліквідні Активи.
Унікомбанк - РЛА = 408100 / 879400 = 0,46.
Товнарбанк - РЛА = 17800 / 240950 = 0,07.
Прибуток, що припадає на 1 рубль ліквідних активів Унікомбанку майже в сім разів перевищує той самий показник Товнарбанка.
Рентабельність резервних коштів також характеризує рентабельність активів банку і обчислюється за формулою:
РСРС = Прибуток / Кошти на резервному рахунку.
Унікомбанк - РСРС = 408100 / 363300 = 1,12.
Товнарбанк - РСРС = 17800 / 5209 = 3,42.
Таким чином, на 1 рубль коштів резервних рахунків припадає 1 руб.12 коп. прибутку в Унікомбанку. Товнарбанк отримує великий прибуток з даного показника у порівнянні з Унікомбанком - 3 руб.42 коп.
Інші активи балансу банку також мають свою рентабельність:
РПА = Прибуток / Інші Активи.
Унікомбанк - РПА = 408100 / 428800 = 0,95.
Товнарбанк - РПА = 17800 / 32812 = 0,54.
У Унікомбанку рентабельність інших активів трохи вище аналогічного показника в Товнарбанке.
Основним показником прибутковості банку є показник, що відображає віддачу власного капіталу:
К1 = (Прибуток / (Статутний Фонд + Резервний Фонд)) * 100%
Унікомбанк - К1 = (408100 / (474600 + 100000)) * 100% = 0,71.
Товнарбанк - К1 = (17800 / (45030 + 5229)) * 100% = 0,35.
Даний показник характеризує прибуток, що припадає на 1 крб. власного капіталу банку. Робимо висновок, що Унікомбанк благополучніше за даним показником Товнарбанка, так як на 1 руб. власного капіталу Унікомбанк отримує 71 копійку прибутку, а Товнарбанк - 35 копійок ..
Показник прибутковості банку К1 залежить від прибутковості активів (К2) і коефіцієнта достатності капіталу (К3), що виражається формулою:
Прибуток Прибуток Активи
--------------- = ----------------- Х ---------------- ,
Капітал Активи Капітал
тобто К1 = К2 * К3.
408100 408100 11042700
Унікомбанк - ------------------- = ---------- х ----------------- -
474600 +100000 11042700 474600 +100000
0,71 = 0,71
17800 17800 730276
Товнарбанк - ------------------ = --------- х -------------------
45030 +5229 730276 45030 +5229
0,35 = 0,35
Це означає, що прибутковість банківської діяльності знаходиться в прямій залежності від працездатності активів і в зворотній залежності від коефіцієнта достатності капіталу.
Рентабельність основних засобів оцінюється в даному прикладі наступним коефіцієнтом:
К4 = Прибуток / Вартість будівель і споруд.
Унікомбанк - К4 = 408100 / 21600 = 18,89.
Товнарбанк - К5 = 17800 / 308 = 57,79.
Коефіцієнт рентабельності основних засобів відображає ефективність використання останніх, вимірювану величиною прибутку, що припадає на одиницю вартості засобів. Отримуємо таку ситуацію: у Товнарбанке на одиницю вартості будівель і споруд припадає 57 руб. 79 коп. прибутку, що перевищує аналогічний показник у Унікомбанку - 18 руб. 89 коп .. Але дана картина склалася у зв'язку з надзвичайно низькою вартістю будівель і споруд у Товнарбанке.
Проаналізувавши рентабельність активів Унікомбанку і Товнарбанка робимо наступні висновки. У Уніком
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
117.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз діяльності комерційних банків
Аналіз діяльності комерційних банків
Аналіз фінансової діяльності комерційних банків
Аналіз діяльності з проведення операцій комерційних банків з цінними паперами
Статистичний аналіз діяльності комерційних банків (умовна вибірка показників по 20 банках)
Статистичний аналіз діяльності комерційних банків (умовна вибірка показників по 20 банках)
Основи діяльності комерційних банків
Регулювання діяльності комерційних банків
Економічні нормативи діяльності комерційних банків
© Усі права захищені
написати до нас