Аналіз господарської діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Введення
2. Відділ збуту і його роль в реалізації продукції.
3. Процес відвантаження та реалізації продукції.
4. Методика аналізу відвантаження та реалізації продукції.
5. Виявлення резервів збільшення реалізації продукції.
6. Особливості аналізу виробничо-господарської діяльності в лісовому комплексі.
7. Аналіз відвантаження та реалізації продукції на ОПУП "Мобильщики".
8. Висновок
9. Список використаних джерел
10. Додаток

Введення
Деревообробна промисловість - одна з найважливіших галузей країни. Ефективність її функціонування залежить від багатьох факторів, в тому числі й від ефективного аналізу господарської діяльності окремих підприємств. У цій роботі розглянуто аналіз відвантаження та реалізації продукції на прикладі ОПУП (обласне виробниче унітарне підприємство) «Мобильщики». Збут продукції багато в чому визначає всю іншу діяльність підприємства, тому що реалізована продукція - це кошти для нового виробничого циклу, на розвиток підприємства і т.д., тобто без збуту реалізованої продукції вся інша діяльність виробника безглузда. Аналіз допомагає виявити резерви підприємства по збільшенню випуску і реалізації продукції, розробити заходи щодо освоєння даних резервів, допомагає правильно й ефективно планувати діяльність підприємства на майбутні періоди і, отже, збільшити прибуток підприємства.
ОПУП «Мобильщики» - підприємство невеликого розміру (за штатним розкладом 47 осіб), орієнтоване в основному на випуск недорогих меблів та будівельних матеріалів з деревини для населення та організацій Сморгонського району. Частина продукції, (в основному дверні полотна) йдуть на експорт у Росію. Так як розміри підприємства невеликі, персонал фахівців і службовців становить всього 12 чоловік. Персонал економічного відділу: гол. бухгалтер, бухгалтер, економіст, заст. директора з комерції та маркетингу. Безпосередньо аналіз господарської діяльності підприємства є обов'язком економіста (Томашевської Т.Л.). Аналіз відвантаження та реалізації продукції на підприємстві включає в себе оцінку виконання договорів за обсягом і ритмічності постачання, аналіз динаміки та виконання плану з відвантаження та реалізації, аналіз реалізації продукції по факторній моделі.
1.Отдел збуту і його роль у реалізації продукції
Процес збуту продукції - процес забезпечення своєчасної її постачання в номенклатурі, кількості і в строки, встановлені планом реалізації (продажу) або договорами. Це дві сторони єдиного процесу, пов'язані з придбанням або реалізацією, доставкою і зберіганням матеріальних ресурсів. Раціональна організація збуту продукції сприяє прискоренню оборотності оборотних коштів, зниження витрат обігу та підвищення ефективності виробництва.
Служба збуту веде щоденний облік відвантаженої продукції, виконання планових завдань і договірних зобов'язань, оформляє відвантажувальні документи, необхідні для складання рахунків і платіжних вимог. Служба збуту підприємства, його збутова діяльність може бути організована за наступними напрямками:
По функціях, яка передбачає створення функціональних відділів, що включають ринкові дослідження в галузі планування виробництва і маркетингу, формування попиту та стимулювання збуту;
За видами товарів, що вимагають специфічних умов виробництва, збуту й обслуговування, коли створюються групи, кожна з яких займається своїм товаром (продукцією, виробом);
По ринків, які вимагають виділення працівників, які займаються даною («своєї») групою споживачів;
По територіях, що дозволяє враховувати особливості споживання товарів по кожному з регіонів, мешканці яких близькі за демографічними та інші характеристики.
На підприємстві ОПУП «Мобильщики» функції збуту покладені на відділ матеріально-технічного постачання.
У всіх випадках діяльність служби збуту підприємства повинна узгоджуватися зі стратегією маркетингу, що включає пошук ринку збуту і збільшення прибутковості, враховувати рівень концентрації (обсяги) та спеціалізації, ступінь господарської самостійності, особливості випуску і споживання продукції, інші фактори.

2. Процес відвантаження та реалізації продукції
Перш ніж проводити аналіз будь-якого з видів господарської діяльності підприємства необхідно розглянути з чого ця діяльність складається, її етапи та об'єкти. Процес відвантаження та реалізації продукції, його правильна організація багато в чому визначають ефективність роботи підприємства, тому що підприємство отримує прибуток тільки після реалізації продукції. Розглянемо процес реалізації продукції.
Підприємство реалізує готову продукцію на підставі укладених з покупцями і замовниками договорів поставки. У договорах передбачаються: номенклатура продукції, що поставляється, строки, ціна, санкції за невиконання умов договору. Чітке виконання підприємством своїх зобов'язань за укладеними договорами, має важливе значення насамперед для самого підприємства, підвищує його авторитет і заслуговує довіру клієнта, сприяє його стійкої роботи в умовах ринку, дозволяє своєчасно виконати зобов'язання перед бюджетом по податкових платежах і т.п.
Відповідно до укладеного договору відділ збуту своєчасно передає на склад готової продукції для виконання "наказ-накладну" на відвантаження (відправлення) продукції споживачеві. Якщо продукція відпускається зі
складу безпосередньо представнику покупця, то у нього завідувач складом вимагає довіреність на одержання вантажу, яку завідувач складом відбирає у представника покупця, а, в свою чергу, представник покупця робить у наказі-накладної розписку про фактично одержаний вантаж. У першому і в другому випадках завідуючий складом заповнює "Відомість розрахунків з покупцями", яку закриває в кінці кожного місяця.
Однак, як правило, продукція оговтується покупцеві без участі його представника автомобільним, залізничним, водним або авіаційним транспортом. Тоді завідувач складом відпускає продукцію експедитору підприємства, в посадові обов'язки якого входить доставка отриманої ним продукції автотранспортом, або безпосередньо покупцеві (замовникові) або на залізничну станцію (на пристань, в аеропорт) відправлення для її подальшого транспортування. У цьому випадку транспортна організація оформляє провізні документи, які експедитор передає у відділ збуту для позначки про виконання договору поставки та виписки рахунку (або рахунку - платіжної вимоги) на ім'я покупця.
Якщо продукцію вивозить представник покупця, то в рахунку вказують: дату та номер довіреності, прізвище, ім'я та по батькові одержувача, номер автомашини, на якій вивезена готова продукція.
При відправці продукції покупцеві транспортними організаціями або підприємствами в рахунку зазначають: вид транспорту, яким відправлена ​​продукція, кількість місць, вага, номер і дату транспортного документа. Потім вносять відомості про надіслані (реалізованих) цінностях: найменування продукції і тари; окремими позиціями - податкові платежі з покупця та загальну суму рахунку до сплати. Якщо оплачений продавцем (постачальником) транспортний тариф підлягає відшкодуванню покупцем, то в рахунку - платіжній вимозі окремим рядком показують сплачений транспортний тариф для стягнення з покупця.

3.Методіка аналізу відвантаження та реалізації продукції.
3.1. Об'єкти, завдання аналізу і джерела інформації
Як вже зазначалося раніше, реалізація продукції або послуг для будь-якого підприємства є основним результуючим показником. За цим показником судять про значимість підприємства на ринку. Ефективність діяльності, таким чином, в чималому ступені залежить від ефективності аналізу реалізації та відвантаження продукції. Щоб аналіз був економічно вигідний його необхідно проводити щодо безпечного та правильній методиці.
Завдання аналізу:
1. охарактеризувати джерела інформації, які залучаються для аналізу;
2. вивчити динаміку і ступінь виконання плану реалізації продукції в діючих і порівнянних цінах і фактори їх зміни;
3. обгрунтувати фактори зміни обсягу реалізації продукції та провести їх кількісний вимір;
4. оцінити і провести аналіз виконання договірних зобов'язань;
5. оцінити і провести аналіз показників ритмічності;
6. оцінити і провести аналіз показників якості;
7. оцінити і провести аналіз показників ефективності підвищення якості продукції;
8. визначити резерви (можливості) збільшення обсягу реалізації продукції.
Джерела інформації: планові й оперативні плани-графіки, дані поточної і річної звітності (ф.1-П "Звіт підприємства (об'єднання) по продукції, ф. № 1« Баланс підприємства », дані поточного бухгалтерського та статистичного обліку (відомість № 16« Рух готових виробів, їх відвантаження і реалізації », журнал ордер № 1, картки складського обліку готової продукції та ін)
Об'єктами аналізу реалізації продукції є показники, наведені на рис.1
Реалізація продукції, робіт, послуг у діючих і порівнянних цінах
Залишки готової продукції на складі і товарів відвантажених на початок року
Залишки готової продукції на складі і товарів відвантажених на кінець року
Показники виконання договірних зобов'язань в тому числі по експорту продукції
Показники ритмічності з відвантаження продукції


Рис. 1. Об'єкти аналізу відвантаження та реалізації продукції.

3.2. Методика аналізу динаміки і ступеня виконання плану по реалізації продукції
Аналіз реалізації продукції починають з вивчення динаміки її реалізації, розрахунку індексів зростання і приросту. Аналіз проводиться за таблицею
Табл.1 Динаміка реалізованої продукції
Рік (місяць, квартал)
Реалізована і відвантажена продукція в порівнянних цінах, крб.
Темпи зростання,%
Базисні
Ланцюгові


Тб = РПi/РП0х 100%
Тц = Рпi/РПi-1 х 100%
У цій таблиці РПi-1, РПi - обсяг реалізованої продукції у вартісному вираженні в порівнянних цінах у i-1 і i-му році (місяці, кварталі) відповідно;
РПО - обсяг реалізованої продукції року (місяця, кварталу), взятого за базу порівняння.
На основі отриманих даних можна розрахувати середні темпи зростання (Tср) і приросту (Тпр) реалізованої продукції:

Тпр = ТСР - 100.
Аналіз виконання плану по реалізації продукції виробляють на основі табл.2
Табл.2 Аналіз виконання плану за декілька періодів.
Оперативний аналіз випуску продукції здійснюється на основі даних за день, декаду, місяць, квартал наростаючим підсумком з початку року. Аналіз динаміки за обсягом і реалізації продукції наростаючим підсумком з початку року проводиться за даними форми 1-п (квартальна) "Квартальна звітність промислового підприємства (об'єднання) про виробництво окремих видів продукції в асортименті" та форми 1-п термінова (місячна).
3.1. Аналіз реалізації продукції
Безпосередньо аналіз реалізації продукції краще всього проводити по факторній моделі, яка б показала вплив даних чинників на реалізацію. На мій погляд одна з найбільш простих і наочних моделей є модель запропонована авторським колективом під керівництвом М. П. Любушина, який пропонує проводити аналіз по факторній моделі зображеної на малюнку 2
Ця модель використовується за умови, що облік реалізації провадиться за надходження грошей на розрахунковий рахунок, що правомірно лише за включення до неї кожного з доданків у порівнянних цінах: в діючих цінах без податку на додану вартість, акцизів та інших передбачених урядом податків, що виключаються з об'єму виробництва та обсягу реалізації продукції. У діючих цінах без податків повинні бути визначені і залишки.
При використанні балансу підприємства необхідно мати на увазі, що залишки продукції на відповідальному зберіганні у покупця в ньому не відображаються. Вони включені в товари відвантажені. Залишки готової продукції на складі і товарів відвантажених в балансі відображаються за собівартістю, а реалізація - в діючих цінах. При аналізі реалізації залишки готової продукції і товарів відвантажених повинні оцінюватися в тих же цінах, що і обсяги реалізації і випуску продукції.
Аналіз чинників зміни реалізації продукції проводиться шляхом порівняння фактичних показників з плановими. Вплив факторів на результуючий показник пряме за винятком зміни залишків готової продукції на складі на кінець періоду та зміною залишків товарів відвантажених на кінець періоду
Відвантаження
продукції
Залишки готової продукції на складі на початок періоду
Випуск товарної продукції
Залишки готової
продукції на
складі на кінець періоду
Залишки товарів відвантажених
Залишки товарів, відвантажених на початок періоду
Залишки товарів, відвантажених на кінець періоду
Реалізація продукції. Аналіз проводиться по наступній таблиці.

Таблиця 3. Аналіз чинників зміни реалізації продукції.
Показник
За планом
За звітом
Вплив на обсяг реалізації (зростання + зниження), тис. р.. (Гр. 3 - гр. 2)
1
2
3
4
Залишки готової продукції на складі в діючих цінах без податків, тис. р..;
а) На початок року
б) На кінець року
2. Обсяг виробленої продукції, робіт і послуг у діючих цінах без податків, тис. р..
3. Відвантаження продукції за рік, тис. р.. (Стор. la + р. 2 - стор 1.б)
Залишки товарів, відвантажених покупцям в діючих цінах без податків, тис. р..
а) На початок року
б) На кінець року
5. Реалізація продукції за рік по відвантаженню без податків на додану вартість, акцизів і ін, тис. р.. (Стор. 4.а + р. 3 - стор 4.6)
За результатами аналізу цієї таблиці робляться висновки про те, які фактори і на скільки впливають на реалізацію продукції.

3.4. Аналіз виконання договірних зобов'язань
Договори на постачання продукції в більшості випадків укладаються на квартал. Оцінка виконання договірних зобов'язань здійснюється по кварталах і наростаючим підсумком з початку року. Джерелами інформації є договори на постачання продукції по кожному споживачу, в тому числі по продукції на експорт, форма 1-п (місячна), дані відвантаження за споживачам та ін
Обсяг недопоставленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом підсумовування недопоставки по кожному невиконаного договору і відображається у статистичній звітності по продукції в діючих оптових цінах підприємства (без податку на додану вартість, акцизів, мита та інших податків).
При аналізі виконання договірних зобов'язань щодо постачання необхідно керуватися Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положенням про поставки товарів народного споживання, Основними умовами регулювання договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій та іншими нормативними актами, що регулюють відносини по постачаннях продукції, виконання робіт і послуг, затверджених у встановленому порядку.
Основним документом, що визначає права та обов'язки сторін з постачання всіх видів продукції, є договір. Договір або його окремі умови, що суперечать законодавству, є недійсними.
Договір може бути змінений або розірваний тільки за згодою сторін, якщо інше не передбачено законодавством.
Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору або про продовження терміну дії договору, зобов'язана дати відповідь іншій стороні не пізніше 10 днів після одержання пропозиції.
У разі внесення у встановленому порядку змін до договору по термінах, кількості і асортименту продукції, що поставляється недопоставка у звітному періоді не враховується.
Якщо договором передбачено квартальний термін поставки продукції (без зазначення внутрішньоквартальних термінів), результати виконання зобов'язань з постачання за цим договором визначаються за підсумками останнього місяця даного кварталу. У даному випадку в звіті по продукції за перші два місяці кварталу недопоставка не відбивається за умови, якщо в попередньому кварталі зобов'язання були виконані повністю. Якщо у звітному місяці недопоставка попереднього кварталу не була заповнена, її необхідно відобразити в звіті за перший місяць звітного кварталу. Аналогічно визначаються дані за другий місяць кварталу.
Кількість продукції, недопоставлена ​​постачальником в одному періоді поставки, підлягає поповненню в іншому в межах дії договору (за распределяемой продукції - з урахуванням дії ліміту (фонду)).
По продукції, що поставляється на експорт, кількість виробів, недопоставлена ​​в одному періоді, підлягає поповненню в наступному періоді незалежно від терміну дії договору. У такому ж порядку заповнюється недопоставка комплектуючих виробів, сировини і матеріалів, необхідних для постачання товарів на експорт. За угодою сторін може бути встановлений інший порядок заповнення недопоставленої продукції.
Розміри недопоставленої продукції за звітний місяць, квартал або інший період з початку року визначаються наростаючим підсумком за станом на останнє число відповідного звітного періоду (з урахуванням недопоставки в попередньому періоді і заповнення недопоставленої продукції в наступних) за кількістю, термінами і асортименту за кожним укладеним договором.
Не враховується у звітному періоді недопоставка, якщо споживач (покупець) відмовився від заповнення недопоставленої у попередньому періоді продукції.
Дострокова поставка продукції може здійснюватися за згодою покупця. Продукція, поставлена ​​достроково і прийнята покупцем, зараховується у виконання поставки в наступному періоді, передбаченому договором.
Чи зараховується у виконання договору звітного року продукція, достроково відвантажена у попередньому році.
Поставлена ​​продукція одного найменування, що входить до даної номенклатуру (асортимент), не зараховується в покриття недопоставки продукції іншого найменування, окрім випадків, коли постачання продукції зроблена з попередньої письмової згоди покупця або коли покупець прийняв продукцію для використання. У зазначених випадках недопоставленої продукції заповненню не підлягає.
Якщо договором передбачена поставка по кількості і вартості (суми), то при відвантаженні товарів в натуральному вираженні в точній відповідності з умовами договору щодо кількості, якості, комплектності та строками поставки, договірні зобов'язання вважаються виконаними незалежно від того, що загальна сума вартості відвантажених товарів може бути нижче договірної через зниження або підвищення середньої ціни за одиницю.
Датою (вдень) виконання зобов'язань по поставках продукції вважається:
день здачі продукції органу транспорту або зв'язку, визначається датою на транспортному документі або документі органу зв'язку - при відвантаженні продукції іногородньому одержувачу;
дата приймально-здавального акту або розписки в одержанні продукції - при здачі продукції на склад одержувача або виробника.
За угодою сторін у договорі може бути передбачено інший момент виконання зобов'язань.
Не враховується у звітному періоді недопоставка продукції у разі, якщо:
відповідно до договору відпустку (доставка) продукції покупцю (споживачу) проводиться у разі його вимогу, а така вимога не було заявлено;
споживач (покупець) відмовився від отримання відвантаженої (доставленої) продукції або не вибрав її зі складу постачальника (виробника) у встановлений термін, якщо договором передбачена вибірка продукції покупцем і у постачальника була продукція, що відповідає встановленим вимогам;
договором передбачена доставка постачальником продукції на склад споживача (покупця). За відсутності відповідного повідомлення споживача (покупця) доказом його відмови від отримання доставленої згідно з умовами договору продукції може служити відмітка у товарно-транспортної накладної або складений постачальником акт;
договором передбачена вибірка продукції споживачем (покупцем). Недопоставка продукції не враховується, якщо споживач (покупець) не повідомить постачальника про відмову від вибірки або в обумовлений договором строк не з'явився за одержанням продукції.
При виявленні покупцем (одержувачем) у партії, що надійшла продукції факту нестачі проти її обсягів, зазначених у відвантажувальних документах постачальника, відсутня продукція враховується як недопоставленої до заповнення її постачальником, починаючи зі звіту за той період, коли факт нестачі підтверджений в установленому порядку рішенням суду або арбітражу , актом відповідного контролюючого органу або визнаний вантажовідправником.
Продукція відвантажується одержувача відповідно до мінімальними нормами відвантаження. Порядок поставки продукції і товарів нижче мінімальних норм відвантаження встановлюється у договорі. У випадку, якщо в договорі не обумовлюється поставка продукції нижче мінімальних норм відвантаження, недовантажених продукція враховується як недопоставленої.
Часто на підприємстві не виконуються зобов'язання по постачаннях як протягом окремих кварталів, так і за рік. Необхідно аналізувати причини недовиконання. У першу чергу вивчається показник випуску продукції під укладені договори в розрізі кожного споживача.
Єрмолович пропонує наступну методику аналізу договірних зобов'язань з відвантаження продукції.
Шляхом порівняння показників за відповідний період знаходиться загальне відхилення. Подальший аналіз спрямований на вивчення виконання поставок на експорт у розрізі кожного договору, кожної країни, кожного виду продукції. Виконання плану обсягу реалізації продукції з урахуванням виконання зобов'язань по поставках визначається за формулою:
Відсоток договірних зобов'язань = (Плановий обсяг реалізації - Недопоставка) / (Плановий обсяг реалізації) • 100.
Аналогічно проводиться аналіз виконання договірних зобов'язань по місяцях звітного періоду.

4. Виявлення резервів збільшення реалізації продукції
На сьогоднішній день багато підприємств знаходяться в складному становищі. Останні роки у них постійно виникають труднощі зі збутом продукції. Тому одним з найважливіших завдань стоїть на сьогоднішній день перед більшістю підприємств є завдання виявлення резервів збуту продукції, знаходження нових споживачів, зацікавлених у продукції підприємства, проникнення на нові ринки збуту. Вирішення цього завдання вимагає комплексного аналізу всієї діяльності підприємства, починаючи з закупівлі сировини і розробки технологічного процесу, до відвантаження продукції споживачеві.
Всю сукупність резервів можна розділити на дві групи:
Резерви зростання обсягу виробництва продукції;
Резерви зростання обсягу реалізації за рахунок скорочення залишків нереалізованої продукції;
Остання група резервів багато в чому залежить від грамотної роботи служби збуту підприємства, розробки правильної маркетингової стратегії, виявлення нових груп споживачів або розширення продажів вже існуючих постійних споживачів.
Для реалізації продукції її необхідно спочатку провести й виробити у досить хорошій якості, з мінімально можливими витратами (щоб була можливість знизити ціну без збитку для підприємства). Отже в чому виявлення резервів реалізації залежить від знаходження резервів виробництва. Їх можна підрозділити на три групи:
Поліпшення використання праці;
Поліпшення використання засобів праці;
Поліпшення використання предметів праці;
До першої групи необхідно віднести наступні заходи:
Створення додаткових робочих місць.
Ліквідація втрат робочого часу.
Підвищення продуктивності праці.
Поліпшення структури кадрів.
До другої:
Укомплектування нових робочих місць обладнанням.
Ліквідація втрат часу роботи обладнання.
Підвищення продуктивності устаткування.
Поліпшення структури засобів праці.
До третьої відносяться:
Зниження норм витрати матеріалів.
Використання нових прогресивних видів сировини і матеріалів.
В аналізі також виділяють комплектний резерв - це мінімальний із сукупності резервів і максимальний резерв, який не може бути використаний, поки не буде збільшений обсяг виробництва в такому ж розмірі і по інших резервів. Їх різниця являє перспективний резерв.
При визначенні резервів збільшення обсягу реалізації в розрахунок приймається тільки реальний резерв зростання випуску продукції. Стражев В.І. пропонує розраховувати резерви реалізації по наступній таблиці:
Табл.5. Резерви зростання обсягу реалізації.
Найменування резервів
Сума, тис. руб.
1.Увеліченіе випуску продукції
2.Сніженіе надпланових залишків товарів відвантажених.
Зниження надпланових запасів готової продукції на складі.
Разом


5.Особенности аналізу виробничо-господарської діяльності в лісовому комплексі
Кожна галузь має свої власні особливості і відмінності від інших галузей, за якими, власне, і відбувається розподіл всієї промисловості на складові частини. Лісовий комплекс у свою чергу ділиться на лісове господарство і лісову промисловість (виробництво меблів, паперу тощо). Предметом даного курсового проекту є аналіз на підприємстві з виробництва меблів.
Аналіз на підприємствах по деревообробці і по виробництву меблів в цілому здійснюється за тими ж принципами і методиками, що і на підприємствах інших галузей. Однак можна виділити наступні особливості:
Деревообробні підприємства в більшості є комбінованими. Вони часто випускають десятки найменувань виробів деревообробки - пиломатеріали, деревні плити, різні вироби корпусних, гратчастої, медичної, м'якою і інших видів меблів, ширвжитку, надають різні послуги стороннім організаціям. Враховуючи, що підприємства, а тим більше об'єднання і галузь в цілому виробляють багато типів та видів продукції, дати узагальнюючу оцінку обсягу виробництва в натурі не представляється можливим. Для оцінки загального обсягу виробництва зазвичай використовують вартісні методи.
Основні лісосировинні бази перебувають у малоосвоєних районах, що не мають розвиненої дорожньої мережі. Побудова нових доріг для вивезення круглого лісу часто вимагає великих капіталовкладень. Знову освоювані лісосировинні бази, як правило, віддалені на досить великі відстані від лісопереробного підприємства. У зв'язку з цим іноді доводиться будувати і нові лісопереробні філії підприємств, тому що перевезення круглих лісоматеріалів на далекі відстані недоцільні.
Своєрідна в деревообробних галузях і структура основних фондів: приблизно 44% вартості основних фондів припадає на будівлі, 11% на споруди, 3% на силове обладнання, тобто майже 70% припадає на пасивну основних фондів і лише 30% на робоче обладнання - активну частину.
Деревообробна промисловість є матеріаломістким галуззю. Складні умови заготівлі і вивезення деревини визначили високу вартість деревної сировини і велика питома вага оборотних коштів деревообробних підприємств, які відволікаються у запаси сировини і незавершеного виробництва. У результаті високої вартості деревної сировини питома вага витрат на сировину становить 68%.
Особливості аналізу в лісовому комплексі в порівнянні з іншими галузями добре помітні на прикладі підприємств лісового господарства і лісозаготівлі. У першу чергу при аналізі слід враховувати яскраво виражену сезонність роботи цих підприємств. У зв'язку з цим звітність складається за рік, при аналізі не можна порівнювати показники за різні сезони.
У лісогосподарських підприємств відсутня незавершене виробництво, тому що продукцією є ліс на корені. Саме через продукції (лісу на корені), виробничий цикл лісгоспів становить кілька десятиліть.
5. Аналіз відвантаження та реалізації продукції на ОПУП "Мобильщики"
Аналіз відвантаження та реалізації будемо проводити на підставі вихідних даних наведених у Додатку. Дані бралися за 1-е два квартали 2001 року з наступних джерел:
Форма № 1-П «Звіт підприємства (об'єднання) по продукції;
Форма № 1 «Баланс підприємства»;
Відомість № 16 «Рух готових виробів, їх відвантаження і реалізації»;
5. 1. Аналіз динаміки і ступеня виконання плану по реалізації продукції
Табл.6. Динаміка реалізованої продукції
Місяць
Реалізована і відвантажена продукція в порівнянних цінах, тис. крб.
Темпи зростання,%
Базисні
Ланцюгові
Січень
3820,9
100,0000
100,0000
Лютий
3597,3
94,1480
94,1480
Березень
5422,3
141,9116
150,7325
Квітень
2876,1
75,2728
53,0421
Травень
5293,7
138,5459
184,0583
Червень
3808,8
99,6833
71,9497
Розрахуємо середні темпи росту і приросту обсягу реалізованої продукції за формулою:
Тпр = ТСР - 100 = 99,94-100 = - 0,06%.
На підставі розрахунків можна зробити наступні висновки:
Реалізація продукції непостійна по місяцях. Коливання базисних індексів зростання мають широку амплітуду: від 75,2728 до 141,9116%. Це пов'язано в 1-у чергу з особливостями виробництва на підприємстві, яке мінливо і залежить в першу чергу від надходження замовлень на продукцію.
У цілому за перше півріччя 2001 року середній темп зростання обсягу реалізації продукції зменшився на 0,06%, проте не можна сказати що реалізація продукції на підприємстві поступово зменшується, тому що Вона постійно і досить сильно коливається і в наступному півріччі цілком може вирости на ті ж самі 0,06%.
Проведемо аналіз виконання плану за методикою описаної вище.
Табл.7. Аналіз виконання плану за декілька періодів
Період аналізу
Плановий обсяг реалізації продукції, робіт, послуг, тис. руб.
Фактичний обсяг реалізації продукції, робіт, послуг, тис. руб.
Абсолютне відхилення планового рівня від фактичного
Відносне відхилення планового рівня від фактичного,%
СІЧЕНЬ
3910,20
3820,90
-89,30
-2,28
Лютий
3687,30
3597,30
-90,00
-2,44
Березень
4900,40
5422,30
521,90
10,65
Разом 1-й квартал
12497,90
12840,50
342,60
2,74
Квітень
3140,30
2876,10
-264,20
-8,41
Травень
3420,50
5293,70
1873,20
54,76
Червень
3792,60
3808,80
16,20
0,43
Разом 2-й квартал
10353,40
11978,60
1625,20
15,70
Разом 1-е півріччя і т.д.
22851,30
24819,10
1967,80
8,61
На підставі аналізу таблиці № 7 можна зробити наступні висновки. Протягом півріччя підприємство перевиконували плани щодо реалізації в березні, травні і червні, причому особливо різке перевиконання плану відбулося в травні. Це свідчить або про неефективну роботу планової служби, або про нестійких зв'язках із споживачами та малій кількості постійних покупців. Враховуючи орієнтованість підприємства на виробництво продукції на замовлення населення і державних організацій і порівняно невеликі обсяги виробництва, важко спланувати надходження замовлень і, відповідно, реалізацію продукції навіть на такий короткий період як місяць. Тим більше якщо врахувати терміновість багатьох замовлень і короткий виробничий цикл багатьох видів виробленої продукції.
У середньому за півріччя план по реалізації продукції був перевиконаний на
8,61% або 1967,8 тис. руб.
5.2. Аналіз чинників зміни реалізації продукції.
Даний аналіз будемо проводити по факторній моделі наведеної вище. Складаємо аналітичну таблицю 8:
Таблиця 8. Аналіз чинників зміни реалізації продукції.
Показник
План
Факт
Вплив на обсяг
реалізації
(Зростання +, зниження -),
тис. руб. (Гр. 3 - гр. 2)
1
2
3
4
1. Залишки готової продукції на складі в діючих цінах без податків, тис. р..; А) На початок року
192,50
234,60
42,10
б) На кінець півріччя
914,15
1245,30
331,15
2. Обсяг виробленої продукції, робіт і послуг у діючих цінах без податків, тис. р..
22851,30
24819,10
1967,80
3. Відвантаження продукції за півріччя, млн. р.. (Стор. 1.a + р. 2 - стор 1.б)
22129,65
23808,40
1678,75
4. Залишки товарів, відвантажених покупцям в діючих цінах без податків, тис. р.. а) На початок року
845,63
1100,20
254,57
б) На кінець півріччя
1625,80
1804,60
178,80
5. Реалізація продукції за півріччя по відвантаженню без податків на додану вартість, акцизів і ін, тис. р.. (Стор. 4.а + р. 3 - стор 4.б)
21349,48
23104,00
1754,52
Дані табл. показують, що перевиконання плану реалізації продукції відбулося в результаті оплати продукції, відвантаженої в минулому періоді та збільшення обсягу випуску на продукції на 1967,8 тис. рублів. Збільшення залишку готової продукції на кінець півріччя на 331,15 тис. руб. знижує обсяг відвантаженої продукції на ті ж самі 331,15 тис. рублів.
Позитивний вплив на обсяг реалізації зробило збільшення надпланових залишків товарів, відвантажених покупцям на початок року. У результаті реалізація продукції за півріччя збільшилася на 254,57 тис. руб. Збільшення ж надпланових залишків товарів, відвантажених покупцям, на 178,8 тис. руб. справила негативний вплив на обсяг реалізованої продукції.
Загальний вплив всіх цих чинників у сукупності з позитивним впливом збільшення обсягу виробленої та відвантаженої продукції призвело до збільшення обсягу реалізованої продукції на 1754,52 тис. руб. Однак, незважаючи на перевищення фактичного рівня реалізації продукції над плановим, у звітному періоді вироблено продукції більше ніж реалізовано. Це свідчить про неповну реалізації випущеної продукції.
5.3. Аналіз виконання договірних зобов'язань
Аналіз виконання договірних зобов'язань будемо проводити по табл.9.
Таблиця 9. Аналіз виконання договірних зобов'язань за рік по споживачах.
За підсумками роботи за рік
Споживачі
Передбачено поставок продукції за договорами, тис. руб.
Фактично поставлено продукції за договорами, тис. руб.
Забезпечення зобов'язань по постачаннях виробленої продукції
тис. руб. (гр, 2 - гр. 3)
% (((Гр. 2-гр.4) / гр. 2) х 100)
1
2
3
4
5
1.Державний організації
9728
9728
0
100
2. Магазин будматеріалів
2678,3
2523,1
-155,2
94
3. Будівельна фірма "Бюрдо" (м. Москва)
6606,70
5885,00
-721,7
89
Разом по всім споживачам
19013,00
18136,10
-876,9
95
Проаналізувавши дану таблицю можна зробити наступні висновки. Підприємство за 1-ше півріччя 2001 року не виконувало договірних зобов'язань по більшості споживачів. Особливо негативно на реалізаційної діяльності підприємства може позначитися недопоставка за договорами іноземному партнеру (будівельній фірмі "Бюрдо" м. Москва), тому що підприємство потребує в російській валюті для закупівлі деяких видів сировини в Росії.
Повністю виконуються договірні зобов'язання щодо постачання продукції державним організаціям. У цілому підприємство виконало 95% своїх договірних зобов'язань. У даному півріччі недопоставка продукції була пов'язана з нестачею обігових коштів на закупівлю сировини та витратних матеріалів.

Висновок
У даному курсової роботи з дисципліни "Аналіз виробничо-господарської діяльності" розглянуто більшість питань аналізу відвантаження та реалізації продукції, показана необхідність аналізу, його об'єкти і завдання. Детально розглянуто методику та виконано аналіз реалізації продукції, виконання договірних зобов'язань, динаміки і виконання планів по відвантаженню і реалізації продукції.
Всі етапи аналізу проводилися на підставі реальних даних по підприємству ОПУП (обласне виробничо-унітарне підприємство) "Мобильщики". Підприємство займається випуском продукції з деревних матеріалів: дверних полотен, віконних рам, простих меблів з масиву деревини.
Спектр споживачів у підприємства досить широкий і часто змінюється. тому що в основному воно працює за конкретними замовленнями населення та організацій. У даному курсовому проекті аналіз виконання договірних зобов'язань з поставки продукції проводився на підставі трьох постійних споживачів підприємства: державних організацій, магазину будматеріалів і будівельної фірми "Бюрдо". У результаті аналізу ми прийшли до наступних висновків. За 1-е півріччя 2001 року підприємство виконало договірні зобов'язання за даними споживачам на 95% недопоставив 5% продукції. Недопоставлено продукцію в термін підприємство змушене платити неустойки споживачам або такі партії продукції поставляти зі знижкою. Однак слід зазначити, що в основному по більшості споживачів в минулі періоди підприємство повністю і в строк поставляє продукцію за договорами.
У процесі аналізу факторної моделі були виявлені основні фактори, які впливають на обсяг реалізації і ступінь цього впливу. За перше півріччя 2001 року план з реалізації продукції був перевиконаний. Проаналізувавши аналітичну таблицю в якій аналізувався вплив факторів на реалізацію продукції ми можемо сказати, що найбільший вплив на зростання реалізації зробило збільшення обсягу виробництва (+1967,80 тис. руб.). Такі фактори як залишки готової продукції на складі в діючих цінах без податків, тис. р.. і залишки товарів, відвантажених покупцям в діючих цінах без податків, тис. р.. на результуючий показник реалізації надають (у порівнянні з підсумковим значенням результуючого показника) невеликий вплив.
Аналіз відвантаження та реалізації продукції на підприємстві дозволяє виявляти ті фактори, які найбільшим чином впливають на реалізацію, оцінювати динаміку обсягів реалізації, виявляти види продукції і періоди по яких не повністю або не в обумовлені терміни виконуються договору. Аналіз договірних зобов'язань допомагає зменшити витрати підприємства на оплату неустойок і, отже, збільшити прибуток.
Аналіз виконання плану по реалізації дозволяє краще організувати роботу планової служби та виробничих цехів підприємства, виявити в процесі аналізу за тривалі періоди ті види продукції або короткострокові періоди, за якими постійно не виконуються заплановані обсяги реалізації та усунути причини невиконання планів
Загалом продукція підприємства користується попитом через доступної ціни і щодо непоганої якості. Однак ринок збуту підприємства в основному обмежений рамками Гродненської області, по-перше через його початкової орієнтованості на даний ринок, а по-друге через високу конкуренцію на ринку меблів і будматеріалів. Нове керівництво підприємства прагне до виходу на нові ринки збуту, налагоджені нові контакти з підприємствами Росії та Україні.

Список використаних джерел
1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2007 .- 416 с.
2. Гарост В.І., Пальчиков М.М. Особливості аналізу господарської діяльності в галузях народного господарства. - Мн.: 2000. - 57 с.
3. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: ТОВ «Нове знання», 2000 .- 688с.
4. Петров О.П. Економіка лісової промисловості. - М.: Лісова промисловість, 1990 .- 446 с.
5. Антикризове управління. / За ред. проф. Мінаєва Е.С., проф. Панагушина В.П. - М.: «Видавництво ПРІОР», 1998. - 432 с.
6. Особливості складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості / / Бюлетень нормативно-правової інформації. - 2000. - № 2. -С.-152-153
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
132.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2 Аналіз структури
Аналіз господарської діяльності підприємства 2 Аналіз основних
Аналіз господарської діяльності 13
Аналіз господарської діяльності 12
Аналіз господарської діяльності 10
Аналіз господарської діяльності 11
Аналіз господарської діяльності 2
Аналіз господарської діяльності 6
Аналіз господарської діяльності 8
© Усі права захищені
написати до нас