Аналіз витрат і рентабельності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Недержавний освітній заклад вищої професійної освіти інститут
Міжнародного права та економіки імені А.С. Грибоєдова
Контрольна робота
на уроках: «Економіка підприємств (організацій)»
Липецьк -2009

1. Вихідні дані
Матеріали та комплектуючі вироби

Обсяг виробництва, технологія і обладнання


2. Складання кошторису витрат на виробництво
2.1 Матеріальні витрати
2.1.1 Основні матеріальні комплектуючі
S мк = [(Σ Ц мк i? Н мк i)? (1 + К тз)]? N пл
S мк = [(0,5? 50 + 1? 5 +1? 5 +1? 7 + 3? 1)? (1 +0,07)? 20000 = 963000 руб.
2.1.2 Допоміжні матеріали
S MB = K MB? S MK
S MB = 0,05? 963000 = 48150 руб.
2.1.3 Паливо, енергія
S ТЕ = K ТЕ? S МК
S ТЕ = 0,2? 963000 = 192600 руб.
Вважаємо, що серед витрат на топлівоенергію 50% припадає на технологічні топлівоенергіі.
2.1.4 Разом матеріальних витрат
S ΣМЗ = S MK + S MB + S ТЕ
S ΣМЗ = 963000 +48150 +192600 = 1203750 руб.

2.2 Оплата праці
2.2.1 Розрахунок чисельності основних робочих
Вважаємо, що робочі універсали.
Rосн.раб. = Σti? N ПЛ? F ЕФ? До ВН
Σti = 0,2 +0,3 +0,3 +0,3 = 1,1 год / од. прод.
F ЕФ. 1 роб. = (F K - F 1 - F 2 - F 3)? D СМ = (365-116-28-20)? 8 = 1608, де
F K - Календарний рік (365 днів),
F 1 - вихідні та святкові дні (116 днів),
F 2 - плановані відпустки (не ≤ 28 робочих днів),
F 3 - плановані невиходи (від 5 до 20 днів),
D СМ - тривалість зміни (8 годин)
Rосн.перс = 1,1? 20000? 1608? 1 = 13,7 = 13 чол.
Вважаємо, що основні робітники складають 50% загальної чисельності персоналу, тоді
Rост.перс. = Rосн.перс.
Rпром.перс. = Rост.перс + Rосн.перс. = 13 +13 = 26 чол.
Розрахуємо оплату праці та занесемо дані в таблицю. За оплатою праці за місяць кожної посади візьмемо довільні дані
№ п / п
Найменування посади
Кількість
одиниць
(Чол.)
Оплата праці на місяць (грн.)
Оплата за рік (грн.)
1
Основні робочі
13
7000
1092000
2
Директор
1
25000
300000
3
Гол. бухгалтер
1
15000
180000
4
Юрист
1
15000
180000
5
Начальник ОК
1
12000
144000
6
Зав. складом
1
11000
132000
7
Секретар
1
6000
72000
8
Бухгалтер
2
8000
192000
9
Водій
2
7000
168000
10
Прибиральник
1
4500
54000
11
Охорона
2
6000
144000
Разом:
26
116500
2658000
S р з / п осн.перс .= 13 чол? 12 міс? 7000 руб .= 1092000 крб.
S р з / п ост.перс. = 1566000 крб.
S р з / п пром.перс. = 2658000 крб.
2.3 Відрахування від заробітної плати
S р отч.з / п осн.перс. = К отч.? S р з / п осн.перс. = 0,262? 1092000 = 286104 руб.
S р отч.з / п ост.перс. = К отч.? S р з / п ост.перс. = 0,262? 1566000 = 410262 руб.
S р отч.з / п пром.перс. = К отч.? S р з / п пром.перс. = 0,262? 2658000 = 696396 руб.
2.4 Амортизація
2.4.1 Розрахунок кількості технологічного обладнання
n i = T i? N пл? F ЕФ. обор.
F ЕФ. обор. = (F K - F 1)? (1 - K простий)? D? N змін = (365-116)? (1-0,05)? 8? 2 = 3784,8 = 3785
n i 1 = 0,2? 20000? 3785 = 1,057 = 1
n i2 = 0,3? 20000? 3785 = 1,585 = 2
n i3 = 0,3? 20000? 3785 = 1,585 = 2
n i4 = 0,3? 20000? 3785 = 1,585 = 2
Σ n i = 7.
Визначимо вартість активної частини основних виробничих фондів
S ОФактів. = Σ (n i? S i обладнання.) = 1? 200 + 2? 300 +2? 300 +2? 0 = 1400 тис. руб.
S ОФактів = 1400000 крб.
Визначення вартості основних фондів у цілому
Знаючи, що частка активної частини основних фондів становить 70%, знаходимо, що частка пасивної частини становитиме 30% від основних фондів у цілому, таким чином:
S ОФпассів = 600000 руб.
S ОФ = S ОФактів + S ОФпассів = 1400000 +600000 = 2000000 крб.
Розрахуємо величину річних амортизаційних відрахувань
S р амотр = Н аморт? S ОФ = 0,08? 2000000 = 160000 руб.
2.5 Інші
S інші = К інші? (S ΣМЗ + S р з / п за все перс + S р отч. З / п за все перс. + S р амотр) = 0,06?? (1203750 + 2658000 + 696396 +160000) = 283088,76 руб.

2.6 Наведемо всі дані в одній таблиці і розрахуємо частку кожного елемента в %
Кошторис витрат на виробництві

п / п
Елементи кошторису
Вартість
руб.
%
1.
Матеріальні витрати
1.1. Основні матеріали
1.2. Допоміжні матеріали
1.3. Паливо, енергія
963000
48150
192600
24
2.
Оплата праці
2.1. Основний персонал
2.2. Решта персоналу
1092000
1566000
53
3.
Відрахування на соціальні потреби
3.1. Відрахування від з / п основного персоналу
3.2. Відрахування від з / п іншого персоналу
286104
410262
14
4.
Амортизація
160000
3
5.
Інші
283089
6
Разом
5001205
100

3. Розрахунок собівартості одиниці продукції. Побудова графіка собівартості продукції
3.1 Поділ витрат на змінні і постійні
Змінні витрати

п / п
Найменування
Вартість
Руб.
1.
Основні матеріали
963000
2.
Технологічне паливо, енергія (50%)
96300
3.
Оплата основного персоналу
1092000
4.
Відрахування від з / п основного персоналу
286104
Разом
2437404
S Σ змін. = 2437404 крб.
Постійні витрати

п / п
Найменування
Вартість
Руб.
1.
Допоміжні матеріали
48150
2.
Останнє паливо, енергія (50%)
96300
3.
Оплата решти персоналу
1566000
4.
Відрахування від з / п іншого персоналу
410262
5.
Амортизація
160000
6.
Інші
283089
Разом
2563801
S Σпост. = 2563801 крб.
3.2 Розрахунок собівартості одиниці продукції
S e = S Σ? N пл = S Σперемен? N пл + S Σпост? N пл
S e = 2437404? 20000 + 2563801? 20000 = 121.87 + 128.19 = 250.06 = 250 руб.
S Σперемен? N пл - const.
3.3 Побудова графіка собівартості продукції
Задамо довільно два значення менше N пл, і два значення більше N пл:
N пл = 20000 шт. / Г; N 1 = 12000 шт. / Г; N 2 = 18000 шт. / Г; N 3 = 22 000 шт. / Г; N 4 = 25000 шт. / М.
Розрахуємо собівартість одиниці продукції:
S e змін. = S Σперемен? N пл = 2437404? 20000 = 122 руб.
S e 1 = 122 + 2563801? 12000 = 337 руб.;
S e 2 = 122 + 2563801? 18000 = 264 руб.;
S e 3 = 122 + 2563801? 22000 = 239 руб.;
S e 4 = 122 + 2563801? 25000 = 225 руб.
S e пост. = S Σпост? N пл = 2563801? 20000 = 128 руб.
S e пост1. = 2563801? 12000 = 215 руб.
S e пост2. = 2563801? 18000 = 142 руб.
S e пост3. = 2563801? 22000 = 117 руб.
S e пост4. = 2563801? 25000 = 103 руб.
Тепер маючи необхідні дані, можемо побудувати графік зміни собівартості продукції в залежності від зміни обсягу виробництва.

4. Визначення точки беззбитковості і побудова графіка рентабельності
4.1 Розрахунок прибутку, ціни і виручки
П Σ = р? S Σ = 0,2? 5001205 = 1000241 крб.
Ц е = S e + Σ П? N пл = 250 + 1000241? 20000 = 300 руб.
Q = Ц е? N пл = 300? 20000 = 6000000 крб.
4.2 Визначення критичного обсягу та операційного левериджу
N кр. = S Σпост.?е - S e перем.) = 2563801? (300-122) = 14403 шт. / Г
Розрахувавши критичний обсяг, визначили точку беззбитковості. Це дозволить побачити віддаленість обсягу виробництва від критичного.
ОЛ = М П Σ? П Σ = (S Σпост. + П Σ)? П Σ = (2563801 +1000241)? 1000241 =
= 3,6.
Суть операційного левериджу в тому, що зі зміною виручки. прибуток змінюється більшою мірою за рахунок незмінних сумарних постійних витрат. З віддаленням від точки беззбитковості сила операційного левериджу слабшає, а зі збільшенням частки постійних витрат - збільшується.
4.3 Побудова графіка рентабельності
Для побудові графіка по осі ОХ візьмемо масштаб 1 см: 1 млн. крб., А по осі ОУ 1 см: 1000 шт. / М.
Переведемо значення S Σпост, S Σперемен, S Σ, Q в млн. крб.
Побудуємо графік рентабельності (Додаток № 2).

Висновки
Аналіз кошторису витрат
Аналізуючи кошторис витрат на виробництві ми добре бачимо як у ній відбиваються всі витрати.
Всього витрати на виробництві склали 5001205 рублів. Питома вага матеріальних витрат склав 24%, заробітна плата всього персоналу склала 53%, відрахування від заробітної плати - 14%, амортизація - 3%, інші витрати - 6%. Звідси можна зробити висновок, що сильно завищені витрати пов'язані з оплатою праці персоналу підприємства. Сума річної заробітної плати основного персоналу становила 1092000 рубля, заробітна плата іншого персоналу - 1566000 рублів. Усього фонд оплати праці за рік склав 2658000 рублів. Доцільно було б скоротити ці витрати шляхом зниження ставок заробітної плати, скорочення персоналу, суміщення посад. У зв'язку з цими заходами знизяться витрати на виробництво одиниці продукції. Вивільнені кошти можна вкласти в основне виробництво.
Для визначення рівня використання основних фондів на підприємстві застосовуються узагальнюючі показники. Найбільш важливий з них - фондовіддача основних фондів. Цей показник визначається, як відношення вартості виробленої продукції за рік до середньорічної вартості основних фондів. У нашому прикладі він дорівнює 0,4%, тобто від використання 1 рубля вкладеного в основні виробничі фонди ми маємо віддачу 0,4 рубля.
Інший показник - фондомісткість, є зворотним показником фондовіддачі, рівний 2,5 рубля. Визначає необхідну величину основних фондів для виробництва заданого обсягу продукції.
Аналіз графіка рентабельності
Результатом фінансової діяльності підприємства є отримання прибутку. У нашому випадку вона становить 1000241 крб. Мета підприємства - збільшення активів. На графіку рентабельності (додаток № 2) ми бачимо, що при збільшенні обсягу виробництва продукції показники виручки збільшуються. Отже при незмінних значеннях витрат відбувається збільшення прибутку.
Операційний леверидж у нашому випадку дорівнює 3,6. Суть операційного левериджу в тому, що зі зміною виручки. Прибуток змінюється більшою мірою за рахунок незмінних сумарних постійних витрат. З віддаленням від точки беззбитковості сила операційного левериджу слабшає, а зі збільшенням частки постійних витрат - збільшується. Т.ч. при виробництві 20000 шт. / г темпи зростання прибутку в 3,6 рази перевищують темпи зростання прибутку і свідчать про достатню віддаленості від точки беззбитковості. Для збереження беззбиткового фінансового становища на підприємстві при незмінних витратах не слід змінювати обсяг випуску продукції нижче критичного значення рівного 14403 шт. / М.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
62.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз собівартості прибутку та рентабельності продукції підприємства ВАТ Рогачевський МКК аналіз ринку
Аналіз рентабельності підприємства 2
Аналіз рентабельності підприємства
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 2
Бухгалтерський аналіз рентабельності підприємства
Аналіз собівартості і рентабельності підприємства
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
Аналіз витрат підприємства на охорону навколишнього середовища в системі фінансової діяльності підприємства
Аналіз рентабельності підприємства НПРУП Екран 26
© Усі права захищені
написати до нас