Аналіз витрат обігу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
"1-2" ВСТУП ............................................ .................................................. .......... 5
1. ВИТРАТИ ОБІГУ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ..... 7
1.1. Поняття і сутність витрат обігу в ринковій економіці .......... 7
1.2. Принцип класифікації витрат обігу в роздрібній торгівлі .. 13
1.3. Фактори, що впливають на витрати обігу ......................................... 26
2. АНАЛІЗ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ... 32
2.1. Організаційно-економічна характеристика магазину № 2 ВАТ «Брест-сервіс» 32
2.2. Аналіз витрат обігу ............................................... ..................... 41
2.3 Оцінка впливу основних факторів на витрати обігу ................ 52
3. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБІГУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ .......................................... ................................ 58
3.1. Удосконалення обліку та класифікації витрат обігу ........ 58
3.2. Основні шляхи та резерви зниження витрат обігу ..................... 62
ВИСНОВОК ................................................. ............................................... 71
Список використаних джерел ......................................... 76


ВСТУП

Перехід до ринкової економіки обумовив створення нового господарського механізму, орієнтованого на споживача. Розширилася і зміцнилася сфера дії товарно-грошових відносин, підсилюючи роль торгівлі. Процеси формування багатоукладного господарства на основі різних форм власності, становлення і розвитку інфраструктури ринку і його господарського механізму докорінно змінили економічне, інформаційне і правове середовище функціонування торговельних підприємств, які отримали самостійність в управлінні та ведення господарства, право розпоряджатися ресурсами і результатами праці.
В даний час благополуччя і комерційний успіх торговельного підприємства цілком залежать від того, наскільки ефективна його діяльність, і вона повинна бути орієнтована тільки на прибуткове, рентабельне господарювання, так як підприємство несе всю повноту економічної відповідальності за свої рішення і дії.
Ринкові перетворення спрямовані на реформування не тільки зовнішнього і внутрішнього середовища, в якій функціонують підприємства, а й методів господарювання, цільових орієнтирів. У рамках цих відносин принципово змінюються зміст діяльності торговельних підприємств та їх економічну поведінку. Кожне торгове підприємство в умовах нової ринкової економіки прагне до найкращих результатів фінансової діяльності - підвищення прибутковості і рентабельності, і прагне стати конкурентоспроможним. А так як від умов формування складу витрат обігу залежать розміри одержуваного прибутку і рівень рентабельності кожного торговельного підприємства, то аналіз витрат обігу, як економічної категорії має першорядне значення.
Торгівля має великі резерви зниження витрат обігу, однак використовуються ці можливості не повністю. У зв'язку з цим ведення діючого контролю витрат з метою постійного зниження їх величини стає однією з найважливіших завдань кожного торговельного підприємства.
Вивчення витрат обігу в сфері торгівлі в сучасних умовах господарювання має велике практичне значення. Правильна організація аналізу витрат обігу дає можливість виявити резерви їх зниження. Аналіз витрат обігу дозволяє своєчасно відображати виробничі витрати і контролювати хід виконання плану з недоліків звернення, витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Він сприяє найсуворішому дотриманню кошторисно-фінансової дисципліни та режиму економії, впровадження та управління господарським розрахунком. Щоб посилити контроль за витратами обігу торгового підприємства необхідно проаналізувати кожну статтю витрат обігу. Такий аналіз допомагає повніше розкрити резерви скорочення витрат обігу, сприяє більш ефективному використанню всіх видів ресурсів.
Все вищесказане зумовило вибір теми і зумовило її актуальність. Мета роботи полягає у виявленні резервів і шляхів економії витрат обігу торгового підприємства - магазину № 2 ВАТ «Брест-сервіс».
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:
- Розкрити сутність, значення і резерви зниження витрат обігу;
- Оцінити значення і завдання факторного аналізу витрат обігу;
- Дати економічний аналіз магазину № 2 ВАТ «Брест-сервіс» і оцінити рівень витрат обігу в магазині № 2 за 2000 - 2001 рік;
- Виявити основні резерви і шляхи економії витрат обігу магазину № 2 ВАТ «Брест-сервіс».

1. ВИТРАТИ ОБІГУ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

1.1. Поняття і сутність витрат обігу в ринковій

економіці

Головною метою сучасного етапу економічних перетворень, що проводяться в торгівлі є створення сприятливих умов для ефективної діяльності торговельних підприємств. Досягнення цієї мети, з одного боку, передбачає вдосконалення законодавчої, фінансової, податкової середовища, в якій працює торговельне підприємство, а з іншого вимагає кардинального поліпшення роботи самих підприємств в умовах ринкових відносин.
Основним видом діяльності торговельного підприємства є організація та обслуговування процесу товарного обігу, тому його витрати виступають у вигляді витрат обігу. Витрати обігу мають місце скрізь, де відбувається процес товарного обігу. Роль витрат обігу в сучасному механізмі господарювання полягає в тому, що вони приводять у рух основні фонди галузей товарного обігу, сприяють доцільному використанню авансованих ресурсів. Крім того, в умовах ринкового ціноутворення вони виступають, як вирішальний чинник стабілізації прибутку і рентабельності підприємств галузей товарного обігу. Від умов формування складу витрат обігу залежать розміри одержуваного прибутку та податку на прибуток підприємств. Тому склад витрат обігу регламентується державними органами влади і знаходиться під пильною увагою податкових органів.
Витрати обігу - це виражені в грошовій формі витрати живої та уречевленої праці з доведення товару від виробника до споживача, перетворення виробничого асортименту в торговий, організації процесу купівлі-продажу і споживання, задоволенню попиту споживачів. Витрати обігу являють собою суспільно необхідні витрати праці, щоб забезпечити виконання торгівлею своїх функцій і завдань.
Витрати обігу обліковуються на всіх стадіях ціноутворення, починаючи від виробництва, коли в собівартість продукції включаються витрати на збуту, і закінчуючи роздрібним продажем, коли у роздрібній ціні відбиваються витрати оптової та роздрібної торгівлі.
До показників витрат обігу відносять їх абсолютну суму і ін
Абсолютна сума витрат обігу визначається шляхом підсумовування витрат по всіх статтях. Цей показник характеризує, у що обходиться конкретному виробникові товару.
Абсолютна сума витрат обігу тісно пов'язана і залежить від абсолютної суми товарообороту. Тому аналіз витрат товарної продукції необхідно пов'язувати з вивченням ПЗ.
Рівень витрат обігу розраховується як відношення суми витрат обігу до обсягу ПЗ, виражається в%. Цей показник є одним з найважливіших оціночних показників результатів господарської діяльності ТП.
Залежно від типу торгового підприємства і місця його знаходження, рівень витрати змінюються. Так, для підприємств, значно віддалених від постачальників товарів, характерний найбільш високий рівень торгових витрат. Це зумовлено підвищеними витратами на перевезення, оплату праці, сповільненої проворачіваемостью і високою вартістю послуг.
Відносне зміна рівня витрат визначається як різниця між фактичним (очікуваним) рівнем і плановим. Відносна економія (перевитрата) витрат обігу в сумі визначається множенням величини товарообігу на розмір зміни рівня витрат обігу і діленням на 100.
Такий же результат можна отримати, використовуючи інший метод, розрахунку (різниця між очікуваними (фактичними) і перерахованими витратами). Перераховану суму витрат визначають множенням очікуваного (фактичного) товарообігу на плановий рівень витрат.
Абсолютна економія або перевитрата розраховується як різниця між фактичною (очікуваної) сумою витрат і планової (прогнозованої).
Інтенсивність зміни рівня витрат характеризується темпами їх зниження або підвищення (Т зм) і вимірюється як відношення розміру їх зміни (Dу ио) до первісного рівня (ПУ ІВ)зм = dу ІВ / dу ІВ * 100) або як частка від ділення зміни рівня витрат на плановий рівень.
Витрати обігу умовно поділяються на дві групи: чисті і додаткові. Чисті витрати - це витрати по організації процесу купівлі-продажу, утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на облік і звітність.
Додаткові витрати обумовлені продовженням процесу виробництва в торгівлі (фасування, упаковка), перетворенням виробничого асортименту в торговий.
Як показує практика, частка чистих витрат в оптовій торгівлі складає 10-12%, у роздрібній торгівлі продовольчими товарами - до 40%, у роздрібній торгівлі непродовольчими товарами - близько 50% [7, с. 98]. Співвідношення між чистими і додатковими витратами не є постійним.
З розвитком виробництва, збільшенням частки фасованих товарів, поліпшенням транспортних зв'язків, наближенням промислових підприємств до споживача, удосконаленням матеріально-технічної бази торгівлі, підвищенням якості торговельного обслуговування, скорочень непродуктивних витрат - частка додаткових витрат у торгівлі буде падати.
Поряд з показниками витрат обігу в економіці використовується показник витрат споживання. Ці величини пов'язані між собою. Витрати споживання являють собою витрати на пошук товару, його купівлю, доставку додому, підготовку до споживання. Витрати споживання становлять приблизно 50% всіх витрат сфери обігу і більш ніж в 1,5 рази перевищують величину поточних витрат торгівлі [7, с. 99]. Чим повніше буде асортимент у торгівлі, краще підготовлений товар до продажу та споживання, вище якість торговельного обслуговування, тим вище будуть витрати обігу і нижче витрати споживання.
Витрати обігу безпосередньо пов'язані з функціонуванням основного і оборотного капіталу. Матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби - витрати власного оборотного капіталу; амортизація власного основного капіталу; інші витрати власного і позикового оборотного капіталу, позикового основного капіталу.
Витрати бувають явні і неявні. Явні (бухгалтерські) витрати - це витрати, пов'язані з використанням залучених матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, які повністю відображаються в бухгалтерському обліку і відносяться відповідно до законодавства, на издержкоемкость реалізації продукції. Вони діляться:
- На матеріальні витрати (вартість товарів, сировини, матеріалів, що використовуються для упаковки, зберігання, забезпечення нормального торгово-технологічного процесу; сума зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів; вартість робіт і послуг, що надаються іншими підприємства даному підприємству, палива всіх видів та ін) ;
- Витрати на оплату праці. До витрат на оплату праці відносяться виплати заробітної плати за фактично виконану роботу, вартість товарів, що видаються в порядку натуральної оплати, різного роду премії, надбавки до заробітної плати, оплата відпусток і т. д.
- Відрахування на соціальні потреби та інші відрахування. Відрахування на соціальні потреби та інші відрахування до фонду соціального захисту населення, фонд сприяння зайнятості населення та ін
- Амортизація основних фондів. Амортизація основних фондів - процес перенесення вартості основного капіталу в міру зносу на реалізовану з його допомогою продукцію і використання цієї вартості в подальшому для придбання, відновлення вибулих основних фондів.
- Інші витрати. До інших витрат відносяться різного роду платежі за використання власних і позикових оборотних коштів (відсоток за користування банківським кредитом), позикових основних засобів (орендна плата, інші відрахування та податки; зараховують на витрати обігу).
Неявні витрати - це витрати, пов'язані з використанням ресурсів, що належать самому підприємству. До неявним витратам можна віднести платежі, які підприємство могло б отримати при більш вигідному використанні належних йому ресурсів (витрати втрачених можливостей), нормальний прибуток, яка утримує підприємця у вибраній ним галузі діяльності.
На підприємстві часто виникає питання, наскільки може виправдати себе розширення або скорочення виробництва і реалізації. На нього можна відповісти, навівши аналіз граничних витрат. Для цього розраховується величини витрат приросту (розширення) економічної діяльності і відповідно витрат обігу при її згортання, тобто власне граничних витрат. Під власне граничними витратами розуміється зміна величини валових витрат, що сталися в результаті зміни величини виробництва і реалізації на одну одиницю. У разі неможливості розрахувати власне граничні витрати доцільно в тих самих цілях визначити усереднені граничні витрати. Граничні витрати - середня величина витрат приросту або скорочення на одиницю продукції, що виникають в результаті зміни обсягів виробництва і реалізації більш ніж на одну одиницю.
У ринковій економіці економічні витрати є альтернативними витратами, тобто у підприємства завжди виникає потреба і можливість у виборі того чи іншого виду витрат, того чи іншого напряму використання ресурсів, виду підприємницької діяльності. У зв'язку з цим витрати доцільно розглядати і під іншим кутом зору. Як витрати втрачених можливостей.
Тенденція зростання витрат обігу в торгівлі РБ, зафіксована в останні роки, особливо в порівнянні з розвиненими ринковими країнами зберігається, що обумовлено перехідним періодом становлення ринку в РБ, витратним принципом ведення господарства і слабкою орієнтацією торговельного обслуговування на світові досягнення за рівнем витрат. Якщо рівень витрат за кордоном щодо вище, це обумовлено більш високою якістю обслуговування і більш високим життєвим рівнем населення. Рівень витрат у закордонній практиці, пов'язаний з конкурентною боротьбою підприємств, має тенденцію щодо стабілізації та зниження [7, с. 105].
Витрати обігу - одні з основних оціночних показників результатів господарської діяльності торговельного підприємства. Вони дозволяють визначити якість і ефективність роботи колективу торговельного підприємства. Режим економії витрат обігу сприяє зростанню продуктивності праці і підвищенню рівня рентабельності.
Кожне торгове підприємство повинно постійно вишукувати резерви економії витрат обігу при одночасному підвищенні якості обслуговування покупців.

1.2. Принцип класифікації витрат обігу в роздрібній

торгівлі

Для більш глибокого пізнання сутності витрат розроблена система класифікації витрат, тобто їх угруповання по якому-небудь заздалегідь розробленим ними прийнятому ознакою. Класифікація дозволяє безперервно контролювати і аналізувати витрати обігу за їх різновидам, стежити за їх динамікою, виявляти зміни, тенденції з метою подальшого управління ними. Єдина класифікація витрат обігу дає можливість зіставляти їх не тільки з витратами усередині торгового підприємства, але і з витратами по інших магазинах.
Витрати обігу у вітчизняній економіці класифікується за видами та статтями витрат, по галузях господарської діяльності, по товарах. Єдина для всієї сфери обігу номенклатура статей витрат обігу включає 15 статей.
Структурою витрат обігу називаються співвідношення окремих видів витрат у загальній сумі витрат обігу.
Склад витрат обігу торговельних підприємств визначається за видами витрат основних статей.
Таблиця 1. Номенклатура статей витрат підприємства торгівлі та громадського харчування
Номери статей
Найменування статей
1
Витрати на залізничні, водні, повітряні, автомобільні та гужові перевезення
2
Витрати на оплату праці
3
Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю
4
Амортизація основних засобів
5
Відрахування та витрати на ремонт основних засобів
6
Знос санітарного одягу, столової білизни, малоцінних і швидкозношуваних предметів, столового посуду і приладів
7
Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб
8
Витрати на зберігання, підробіток, подсортировку і упаковку товарів

9
Витрати на торговельну рекламу
10
Відсотки за користування кредитом і позиками
11
Втрати товарів і продуктів при перевезенні, зберіганні та реалізації
12
Витрати на тару
13
Відрахування на соціальні потреби
14
Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу
15
Інші витрати
Транспортні витрати за економічним змістом являють собою оплату послуг інших галузей народного господарства. Тому на цю статтю відноситься оплата послуг з навантаження, вивантаження та перевезення товарів транспортом. Якщо доставка і вантаження-вивантаження здійснюються своїм транспортом та працівниками, то ці витрати включаються до відповідних статей витрат обігу (амортизація основних засобів, витрати на оплату праці, інші витрати).
Витрати на оплату праці включають виплати заробітної плати працівникам спискового і неспісочного складу за фактично відпрацьований час за діючими на підприємстві форм і систем оплати праці, виплати стимулюючого і компенсаційного характеру (компенсації за невикористану відпустку, компенсації жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дітьми определ5нного законодавством віку, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці).
Крім того, до складу витрат на оплату праці включаються виплати та за невідпрацьований час (оплата відпусток, пільгових годин, підлітків, оплата часу, зайнятого виконанням державних обов'язків, оплата вимушеного прогулу і т.п.).
Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю включають плату за поточну оренду будівель, приміщень, обладнання та інвентарю, належну орендодавцю; витрати на утримання в чистоті приміщень, оплату комунальних послуг.
За статтею «Амортизація основних засобів" відображаються суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів.
Витрати на ремонт основних засобів включають витрати на проведення всіх видів ремонтів (поточних, середніх, капітальних) основних виробничих засобів.
У статтю «Знос санітарного та спеціального одягу, столової білизни. Посуду, приладів. Інших малоцінних і швидкозношувані предмети »включаються витрати на використання малоцінних і швидкозношуваних предметів і дезінфекцію, лагодження столової білизни, санітарного та спеціального одягу і т.п.
Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб мають місце на підприємствах громадського харчування. На цю статтю відносять вартість електроенергії, газу, пари й інших видів палива, витрачених на технологічні та інші виробничі потреби.
До статті «Витрати на зберігання, підробіток, подсортировку і упаковку товарів» включають вартість матеріалів, витрачених на фасовку, упакування товарів, витрати на утримання холодильного обладнання, плату за послуги сторонніх організацій з фасування, пакування, зберігання товарів, інші витрати на створення умов для зберігання товарів. До витрат на рекламу відносять вартість друкованих рекламних видань, рекламних заходів через засоби масової інформації, витрати на зовнішню рекламу. На оформлення вітрин, виставок-продажів. Витрати на рекламу нормуються.
Відсотки за користування кредитом передбачаються в тому випадку, якщо підприємство планує скористатися короткостроковими кредитами банку та позиками. Стаття нормована.
На статтю «Втрати товарів і продуктів при перевезенні, зберіганні та реалізації» відносять втрати продовольчих товарів при перевезеннях, зберіганні та продажу в межах норм природних втрат, затверджених у встановленому порядку. Затверджені норми є граничними, списання втрат на витрати обігу здійснюється виходячи з фактичної нестачі товарів, але тільки в межах встановлених норм. На цю статтю відносять також і нормовані відходи, неминучі при підготовці та реалізації продовольчих товарів (обрізки ковбас, втрати від зачищення масла тощо).
Витрати на тару включають суму зносу тари-обладнання та витрати на її ремонт; витрати на перевезення, завантаження і вивантаження порожньої тари; різницю в цінах між прийомними і здавальними цінами, а також інші витрати на тару.
Класифікація за галузями господарської діяльності передбачає облік та планування витрат з роздрібної торгівлі; оптової торгівлі; громадському (масового) харчування; із завезення, тривалого зберігання і оптової реалізації картоплі, овочів, фруктів (у рублях на тонну продукції), а видатки по заготівлі сільськогосподарської продукції ( з рослинництва в рублях, на тонну заготовленої продукції; з тваринництва - у відсотках до закупівельної вартості; в споживчій кооперації - у відсотках до обсягу заготівельної продукції).
Потоварний класифікація пов'язана з відмінностями у рівнях витрат, викликаними неоднаковою издержкоемкость товарів. в основі індивідуальній класифікації лежить сума витрат, що припадають на рубль (100 або 1000 крб.) товарообігу. За непродовольчої торгівлі рівень витрат обігу приблизно становить близько 9-15%, з продовольчої 6-15, плодоовочевої - 11-20%.
Структура витрат обігу знаходиться в тісній залежності від обсягів діяльності, асортиментної структури товарообігу, фінансового стану підприємства, його місця розташування, форми власності, частки орендованих основних фондів, ефективності їх використання, взаємовідносин з контрагентами, рівня державного регулювання, стану економіки країни в цілому, чисельності торгових працівників, форм оплати праці та інших факторів.
При класифікації витрат виходять, в основному, із завдань їх обліку і планування. Розгляд витрат з точки зору управління ними вимагає розширення класифікаційних угруповань з метою максимального використання тих чи інших характеристик витрат для реалізації функціональних завдань торгівлі.
Відповідно до класифікаційною ознакою - за способом відносини на собівартість витрати поділяються на прямі (контрольовані), безпосередньо пов'язані з практичною діяльністю того чи іншого відділу, магазину, і на непрямі, які виробляються всім магазином в цілому або групою магазинів. До непрямих (неконтрольованим) витрат відносяться: заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу всього магазину; витрати з утримання общемагазінних служб (обчислювального центру, бухгалтерії та інших відділів). Непрямі витрати розглядаються як неминучі. Бо їх не можна скасувати без ліквідації якої-небудь функції або підрозділу. Непрямі витрати повинні розподіляться на всі секції та відділи магазину. Існує кілька методів розподілу непрямих витрат і витрат між товарними відділами (секціями), службами, функціями та іншими центрами витрат, пропорційно обороту відділів; пропорційно торгової площі, займаної відділами (натуральної або зваженої), тобто з урахуванням поверховості, місця розташування у залі, близькості до ескалаторів, ліфтів, головним торговим проходах і пр.
При розподілі витрат і витрат у торгових фірмах, що мають у своєму складі кілька магазинів, застосовують такі способи:
а) на магазини-філіали відносять тільки прямі витрати обігу;
б) на магазини-філіали відносять прямі витрати плюс деяку частку непрямих витрат;
г) прямі витрати плюс накладні витрати, обчислені в залежності від фактичної робочого навантаження.
При цьому всі магазини, що входять до складу торгівельної фірми, вважаються рівноправними і не поділяються на головні та філії. Тому кожен магазин повинен забезпечити відповідний прибуток або в крайньому випадку, якщо це допускає адміністрація головної фірми, покриття своїх витрат.
Для оцінки діяльності підрозділів торгового підприємства та оцінки якості управління витратами обігу застосовують два критерії: за рівнем прямих витрат, витрат, вироблених даними відділом; за рівнем непрямих витрат обігу, витрат, віднесених на даний відділ (чистий прибуток). І перший і другий критерії не є достовірними, так як часто трапляється, що при оценк5е за другим критерієм відділ може виявитися збитковим, а з першого - прибутковим. Ця ситуація можлива, коли відділ дає прибуток, але общемагазінние витрати великі.
Збільшення прибутку в цілому по магазину можливе в результаті зменшення общемагазінних витрат. Загальне правило в даному випадку таке: відділ не можна закрити через його збитковість до тих пір, поки він покриває свої прямі витрати, якщо немає іншого, більш прибуткового рішення. Тому доцільно в якості критерію ефективності роботи торгового відділу (секції) використовувати паралельно обидва критерії.
Практична цінність розподілу витрат на змінні і постійні полягає в наступному: по-перше, такий розподіл сприяє вирішенню завдань регулювання маси і приросту прибутку на основі відносного зниження витрат при зростанні виручки від реалізації. По-друге, така класифікація дозволяє визначити окупність витрат, тобто «Запас фінансової міцності» підприємства. По-третє, виділення постійних витрат дає можливість використовувати метод маржинальної прибутку (валовий дохід мінус змінні витрати) для визначення розміру торговельної надбавки.
Сумарні витрати обігу незалежно від того, відносяться вони на собівартість чи фінансові результати, можна розділити на три основні категорії: змінні, постійні та змішані витрати.
У залежності від процентного співвідношення зміни затрат і зміни обсягу продажів змінні витрати діляться на пропорційні, дігрессівние, прогресивні.
Пропорційно-змінні витрати обігу змінюються в тому ж напрямку і темпі, що і обсяг роздрібного товарообігу. Тому і сума змінюється. А рівень залишається без зміни.
Дігрессівно - змінні витрати обігу змінюються у відносно меншій пропорції, ніж обсяг роздрібного товарообігу, тому їх рівень дещо знижується зі збільшенням товарообігу зростає у зв'язку з його скороченням.
Прогресивно-змінні витрати змінюються у відносно більшій пропорції, ніж обсяг роздрібного товарообігу, тому їх рівень незначно зростає із зростанням товарообігу і знижується внаслідок зниження його обсягу.
Розподіл витрат обігу на змінні і постійні носить умовний характер, тому їх частіше називають умовно-змінні і умовно-постійні.
Взаємозв'язок між умовно-постійними та умовно-змінними витратами та обігом з реалізації товарів наочно представлено на рис. 1.

Всього витрат
Сумарні витрати

Обсяг роздрібного товарообігу
Умовно-постійні
Умовно-змінні

Рис.1. Взаємозв'язок між витратами обігу і роздрібним товарообігом
Під постійними витратами розуміються такі витрати, сума яких безпосередньо не залежить від обсягу та структури товарообігу, але їх рівень змінюється у зворотному по відношенню до товарообігу напрямку: із збільшенням обсягу товарообігу рівень постійних витрат обігу, обчислений у відсотках до товарообігу, знижується, і навпаки. До них відносяться: амортизаційні відрахування, відсоток за користування банківським кредитом, адміністративно-управлінські витрати. Постійні витрати не залежать від обсягів реалізації до тих пір, поки не буде потрібно їхнє подальше збільшення, а тим самим збільшення виробничих потужностей, чисельності зайнятих, в тому числі і апарату управління. Разом з тим зі зменшенням обсягів продажу. Викликаним різними причинами і насамперед падінням купівельної спроможності споживачів, не легко, а іноді просто неможливо без ліквідації підприємства або продажу окремих видів основних фондів знизити розмір постійних витрат. Як і раніше необхідно буде нараховувати амортизацію, виплачувати відсотки за раніше отриманими кредитами, платити заробітну плату хоча б у розмірі її мінімуму.
Під щорічно оновлюваними постійними витратами розуміють постійні витрати, витрати з оплати яких фірма здійснює кожна господарський рік (оплата праці, оренда приміщень, страховка, відрахування в різні фонди). Інші складові частини торгівельного потенціалу використовуються підприємством протягом ряду років, але оплачуються одномоментно під час придбання (амортизація основних фондів, ремонт обладнання і т.д.)
Постійні витрати можуть бути залишковими і стартовими (рис. 2.)
Постійні витрати за все
Залишкові витрати
Сума витрат


Обсяг реалізації товарів
Стартові витратиРис.2. Постійні витрати обігу
До залишковим відноситься та частина постійних витрат, які продовжує нести підприємства, незважаючи на те, що процес реалізації товарів на якийсь час повністю зупинено (плата за оренду приміщення. Комунальні платежі, виплата заробітної плати працівникам у сумі мінімального розміру або частини окладу і т . п.).
До стартовим відноситься та частина постійних витрат, які виникають з відновленням процесу реалізації товарів (витрати на електроенергію, прибирання приміщень, на заробітну плату за ставками і окладами і т.п.). у разі, якщо підприємство припиняє роботу на тривалий термін, залишкові витрати слід знижувати за рахунок скорочення чисельності працівників, відмови від оренди приміщень і т.п.
Змішані витрати складаються з постійної і змінної частин. Це поштові і телеграфні витрати, витрати на поточний ремонт і т.п. Виділення змішаних витрат доцільно, якщо необхідно забезпечити точність виділення змінної і постійної «частки» у змішаних витратах і зараховувати ці «частки» до постійних і змінних витрат відповідно.
Якщо відносне зростання витрат менше, ніж відносне збільшення обсягу, то ми маємо справу з дігрессівним поведінкою сукупних витрат. Коефіцієнт реагування при цьому змінюється від 0 до 1 і непропорційно.
Прогресивними вважаються витрати в тому випадку, якщо збільшення витрат більше, ніж обсяг реалізації. Коефіцієнт реагування дорівнює 1.
Існує велика кількість витрат: транспортні витрати, витрати на утримання будівель, приміщень, інвентарю та інші, які мають визначальне значення для прийняття рішення про збільшення або зниження обсягу діяльності. Інші ж витрати (крім відрахування і витрати на ремонт основних засобів тощо витрати) не впливають на подібні рішення, тобто не мають вирішального значення. Але навіть не всі змінні витрати ведуть себе однаково. Частина витрат у певній ситуації може перейти з розряду змінних в постійні. Це залежить від тривалості періоду, що розглядається для ухвалення рішення. І від тривалості факторів, які обумовлюють даний вид діяльності.
У довгостроковому плані всі витрати змінні .. в короткостроковому плані всі витрати постійні. Характер витрат (постійний чи змінний) залежить від відповідної господарської ситуації, в якій приймаються рішення. Навіть якщо підприємство не працює, йому доводиться нести певні витрати (виплата відсотків за користування банківським кредитом тощо). Але ці витрати відразу ж стають змінними, якщо приймається рішення про продаж підприємства. При прийнятті рішення про закриття підприємства або про досягнення певних обсягів реалізації всі витрати стають змінними. Недостатня подільність факторів, які обумовлюють даний процес діяльності, призводить до того, що багато витрати з'являються не поступово зі збільшенням обсягів і повним завантаженням потужностей, а стрибкоподібно (купівля холодильного, касового обладнання тощо). Ці витрати в основному постійні для визначеного інтервалу часу, з покупкою вищеназваного обладнання вони різко зростають. А потім знову залишаються незмінними, тим ясніше виявляються змінний характер таких витрат, чим коротше - тим сильніше їх постійний характер.
Витрати можуть бути корисними і марними (холостими). Наприклад, для сучасної вітчизняної торгівлі характерні простої обладнання, зміст зайвої чисельності продавців при спадної продуктивності праці. Особливу практичну значимість набуває поділ витрат на корисні і «непотрібні» в тому випадку, якщо можна вичленувати зайві витрати (наприклад обладнання) з тим, щоб відмовитися від них. З реалізацій зайвого устаткування та ліквідацією інших основних фондів будуть зменшені постійні витрати на величину витрат даного елемента.
Все вищевикладене свідчить про умовний розподіл витрат на постійні та змінні.
Реальна поведінка і змінних і постійних витрат відрізняється від теоретичного.
У вітчизняній економіці до умовно-постійних витрат відносяться: відрахування і витрати на ремонт основних засобів; знос санітарного одягу, столової білизни, малоцінних і швидкозношуваних предметів, столового посуду і приладів, витрати на торговельну рекламу, амортизація основних засобів; інші витрати, витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу, витрати на оренду і утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю.
До умовно-змінних відносяться: витрати на залізничні, водні, повітряні, автомобільні та гужові перевезення; витрати на оплату праці торговельно-оперативного персоналу; витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб; витрати на зберігання, підробіток, подсортировку, упаковку товарів; відсотки за користування кредитом і позиками; втрати товарів і продуктів при перевезенні, зберіганні та реалізації; витрати на тару; відрахування на соціальні потреби; податки, відрахування і збори, що включаються у витрати, близько 50% статті «Інші витрати».
Діюча в Республіці Білорусь класифікація витрат обігу в розрізі статей орієнтована на витратний принцип ведення господарства.
Подальше вдосконалення номенклатури статей витрат обігу доцільно пов'язувати з її наближенням до номенклатури, застосовуваної в країнах з розвиненою ринковою економікою, розукрупненням статей.

1.3. Фактори, що впливають на витрати обігу

Процес керування витратами звертання на підприємствах торгівлі зв'язаний з вивченням факторів, що впливають на їх формування. Ці чинники вельми різноманітні. У процесі управління витратами обігу - їх аналізу, пошуку резервів економії та плануванні - всі фактори прийнято підрозділяти на дві основні групи: 1) залежать від діяльності торговельного підприємства (внутрішні фактори), 2) не залежать від діяльності торговельного підприємства (зовнішні фактори).
У системі факторів, що залежать від діяльності торговельного підприємства, виділяються наступні:
1. Обсяг товарообігу. Цей фактор має найбільший вплив на витрати обігу торговельного підприємства, так як змінні їх види прямо пов'язані зі зміною цього показника. Зростання обсягу товарообігу призводить до збільшення загальної суми витрат обігу. Проте рівень витратоємкості при цьому знижується (так як сума постійних витрат обігу залишається незмінною). з зростанням товарообігу до певної межі сума змінних, а відповідно і загальних витрат обігу торгового підприємства зростає зазвичай меншими темпами, тому що у складі змінних переважають види витрат обігу, мають дігрессівний характер (це пов'язано з реалізацією резервів більш ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства). Однак, починаючи з певного моменту, зростання обсягу товарообігу викликає ще більше зростання суми змінних, а частково і постійних витрат обігу, в результаті чого темпи росту загальної їх суми можуть перевищити темп зростання обсягу товарообігу. Така ситуація пов'язана з необхідністю залучення додаткового обсягу ресурсів усіх видів на забезпечення приросту реалізації товарів, у результаті чого різко зростають постійні витрати, а в складі змінних в цьому періоді починають переважати види витрат обігу, мають прогресивний характер. Отже, зростання обсягу товарообігу лише до певних меж може викликати зниження рівня витратоємкості на торговельному підприємстві.
Вплив обсягу товарообігу на витрати обігу визначається наступним чином: планова сума умовно-змінних витрат множиться на відсоток перевиконання або недовиконання плану товарообороту і підсумок ділять на 100 всім до отриманого результату додати суму умовно-постійних витрат, отримаємо скориговану планову суму витрат обігу з урахуванням фактичного обсягу товарообігу. Якщо відняти від цієї суми скоригованого планову абсолютну величину витрат обігу, отримаємо вплив зміни обсягу товарообігу на витрати обігу.
Виміряти вплив зміни складу роздрібного товарообігу (питома вага продовольчих до непродовольчих товарах) на рівень витрат обігу можна прийомом різниць з застосуванням способу процентних чисел. Для цього відхилення за питомою вагою в товарообігу частки продовольчих і непродовольчих товарів множать на базисні (планові) рівні витрат обігу. Отримані відсоткові числа підсумовують і їх підсумок ділять на 100. У результаті визначають вплив зміни складу роздрібного товарообігу на рівень витрат обігу торгової організації.
2. Групова структура товарообігу. Для різних груп товарів властивий різний рівень витратоємкості. Так, у продовольчій торгівлі рівень витратоємкості продажу плодоовочевих товарів набагато вище. Чим алкогольних напоїв; в непродовольчої торгівлі рівень витратоємкості продажу галантерейних товарів значно перевищує рівень витратоємкості продажу продовольчих товарів більш ніж удвічі вище, ніж аналогічний показник по непродовольчих товарах.
Товарна структура обороту і зсуви в ньому роблять значний вплив на величину витрат торговельного підприємства. Для розрахунку впливу цього фактора доцільно скористатися однією з наведених нижче формул:

де DН - величина зміни витрат у результаті змін у структурі товарообігу; i - індекс товарної групи (i = 1, 2, 3, ..., n); б - індекс базисного періоду; n - індекс фактичного (звітного) періоду; а i - питома вага обсягу реалізації i-й товарної групи в загальному обсязі товарообігу у базисному (а i б) або фактичний (очікуваний) (а i n) періоді; Н i б - рівень витрат обігу i-й товарної групи в базисному періоді; Q n - загальний обсяг товарообігу (фактичний, звітний).
Розрахунок впливу структури товарообігу на рівень витрат може бути зроблено і так:
DН = ЕА 0 × АЛЕ 1 / ЕТ 0 - ЕА 1 АЛЕ 0 / ЕТ 1 / 100 (2)
де ЕА 0, ЕА 1 - обсяг товарообігу окремих товарів і товарних груп у плановому (базисному) і звітному періоді, АЛЕ 0, АЛЕ 1 - плановий (базисний) і звітний рівень витрат обігу товарів і товарних груп, відсоток до обороту; ЕТ 0, ЕТ 1 - загальний обсяг товарообігу, відповідно в базисному (плановому) і звітному періодах.
Третій метод, який використовується для вимірювання впливу структури товарообігу на рівень витрат, заснований на даних про товарну витратоємкості і методі процентних чисел. Для цього показники структури товарообігу у відсотках за досліджувані періоди (базисний і звітний) множать на потоварний рівні витрат, що є в спеціальних дослідженнях, а потім сума процентних чисел ділиться на 100. Різниця відсотків і буде характеризувати зростання або зниження рівня витрат у зв'язку зі зміною структури товарообігу.
3. Швидкість обігу товарів. Чим нижче період обігу товарних запасів в днях, тим відповідно нижче на торговому підприємстві рівень витрат по зберіганню товарів, їх втрат від природних втрат.
4. Рівень продуктивності праці працівників. Чим вище обсяг товарообігу, що припадає на одного працівника торгового підприємства, тим відповідно нижче рівень витрат з оплати праці та інших витратах на одиницю товарообігу.
5. Стан використовуваних основних фондів. Чим вище ступінь їх зносу, тим більше витрат несе неторговий підприємство на їх ремонт, тим вище рівень втрат товарів у процесі зберігання.
6. Забезпеченість власними оборотними активами. Чим вищий цей показник, тим менше обсягом позикових фінансових засобів користується торгове підприємство в процесі здійснення товарообігу, а відповідно тим нижче сума і рівень відсотків за кредит.
Розвиток і застосування прогресивних форм торгівлі сприяє зростанню товарообігу. Підвищенню продуктивності праці, поліпшення інших показників господарської діяльності підприємств. Ефективність самообслуговування та інших прогресивних методів торгівлі визначають порівнянням результатів роботи торговельних підприємств (у тому числі і за рівнем витрат обігу) до і після переходу на прогресивні методи роботи або порівнянням з результатами діяльності магазинів, які застосовують традиційну форму торгівлі і мають приблизно однакові умови роботи.
У системі факторів, що не залежать від діяльності торговельного підприємства, виділяються наступні:
1) Темп інфляції в країні. Чим вищий цей показник, тим швидше зростає сума витрат обігу по оплаті праці персоналу; обслуговування позикових фінансових засобів; оплаті послуг транспортних, ремонтних та інших сторонніх підприємств; відрахувань на соціальні заходи.
2) Рівень розвитку окремих сегментів споживчого ринку.
В умовах «ринку продавця» рівень витратоємкості реалізації окремих груп товарів значно нижче, ніж в умовах «ринку покупця». Це пов'язано з відмінностями у швидкості обігу товарних запасів, у рівні витрат на рекламу, у рівні витрат на організацію торговельного обслуговування покупців і т.п.
3) Зміна видів і ставок податкових платежів, що входять до складу витрат обігу. Значна частина податкових платежів торговельного підприємства здійснюється за рахунок витрат обігу. Тому зміни видів цих платежів або рівня податкових ставок по них відбивається на загальній сумі і рівні витрат обігу торговельного підприємства.
Сума та рівень витрат обігу знаходяться під впливом чинника цін. Зміна цін і тарифів впливає з різною силою майже на всі матеріальні витрати. Рівень умовно-змінних витрат при зміні цін залишається тим самим. Рівень умовно-постійних витрат знаходиться в зворотній залежності від зміни рівня цін на товари.
Для розрахунку впливу цін на рівень витрат обігу необхідно мати дані про індекси цін на товари, індексах транспортних тарифів, ставок орендної плати, тарифів на комунальні послуги, індексах посадових окладів, тарифних і процентних ставок за користування банківськими кредитами і позиками. Потім рівень витрат обігу за окремими статтями перераховується в порівнянні ціни і тарифи. Різниця між рівнем витрат обігу в діючих цінах і порівнянних дає вплив цінового фактора.
Облік цих чинників дозволяє більш ефективно управляти витратами звертання торговельного підприємства.

2. АНАЛІЗ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Організаційно-економічна характеристика магазину № 2

ВАТ «Брест-сервіс»

Магазину № 2 входить до складу відкритого акціонерного товариства «Брест-сервіс», яке було створено рішенням Брестського міськвиконкому від 4 листопада 1999 року № 968 шляхом перетворення державного підприємства "Державна торгово-виробнича фірма" Брест-Сервіс "відповідно до законодавства про акціонерні товариства , про роздержавлення і приватизації державної власності в Республіці Білорусь.
Засновником Товариства є Брестський міськвиконком.
Товариство є наступником прав і обов'язків названого підприємства згідно з передавальним актом, за винятком прав і обов'язків, які не можуть належати Товариству.
Товариство є комерційною організацією - юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, товарний знак / знак обслуговування /, розрахунковий та інші рахунки в установах банків.
Юридична адреса: Республіка Білорусь, 224023 Брест, вул. Московська, 342.
Метою діяльності Товариства є господарська діяльність, спрямована на одержання прибутку, задоволення матеріальних і соціальних потреб акціонерів трудового колективу. Підприємство здійснює такі види діяльності:
- Роздрібна торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля овочами та фруктами;
- Зберігання і складування.
До складу товариства входять такі структурні підрозділи:
• магазин № 7, по вул. Інтернаціональній, 21 / 1
• магазин № 10 по пров. Сосновому, 18 / 1
• магазин № 22 по вул. Маяковського, 86
• магазин № 24 по вул. Пушкінській, 56
• магазин № 40 по вул. Червонопрапорній, 65
• магазин № 55 по вул. Адамковской, 44
• магазин № 58 по б. Космонавтів, 92
• магазин № 59 по вул. Московській, 342
• відділ магазину № 59 по вул. Гродненській, 6
• магазин № 64 по вул. Ковельскон, 36
магазин № 68 по вул. Л-та Рябцева, 108 / 1
виробничо-складська база по вул. Фоміна, 15
магазин № 2 по вул. Сябровскай, 10
Джерелами формування майна Товариства є: майно і грошові внески, передані Товариству його засновником / учасниками /,
продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності та іншої діяльності;
одержані доходи та інше майно, придбане Товариством за іншими підставами, що допускаються законодавством.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети і видами своєї діяльності і в порядку, встановленому законодавством та статутом. Товариство має право продавати і передавати іншим юридичним і фізичним особам, обмінювати і здавати в оренду будівлі, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх. Майно підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в балансі товариства. Джерелом формування капіталу підприємства є доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг та інших видів діяльності, не заборонених законодавством РБ.
Статутний фонд Товариства Визначено в розмірі 58060050 000рублей.
Статутний фонд може бути в установленому законодавством порядку змінений.
Товариство має право з дотриманням порядку, встановленого законодавством, прийняти рішення про зменшення статутного фонду шляхом купівлі та погашення частини акцій. У цьому випадку кожен акціонер має право вимагати викупу належних йому акцій, крім випадків, коли його право відчужувати акції обмежено згідно із законом. Така вимога пред'являється не пізніше 45 днів з дня прийняття Товариством рішення про викуп акцій. Якщо кількість акцій, щодо яких надійшли заяви про їх викуп, перевищує кількість акцій, що викуповуються Товариством, акції викуповуються пропорційно заявленим вимогам.
Статутний фонд підлягає зменшенню у разі, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного фонду. Якщо ж вартість зазначених активів стає меншою від визначеного законодавством мінімального розміру статутного фонду. Товариство підлягає ліквідації.
Статутний фонд розділений па 387 067 простих (голосуючих) іменних акцій. Номінальна вартість кожної з простих акцій 150 000 рублів.
Акції можуть випускатися у вигляді віддрукованих на папері бланків або у формі записів на рахунках.
Ведення реєстру акціонерів Товариство доручає філії 102 АСБ "Беларусбанк".
Управління у Товаристві здійснюють загальні збори акціонерів, спостерігач-дирекція, директор. Контроль за діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія. Компетенція органів управління і контролю, порядок прийняття ними рішень визначено статтями 5-8 цього статуту.
Для перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством або його учасниками, а у випадках, передбачених законодавством, - відомчу контрольно-ревізійну службу (в останньому випадку акт ревізії Товариство надає в податкові органи, замість документа, підтверджує факт аудиторської перевірки).
У 3-дневниі строк з дня надходження до Товариства акта (довідки) перевірки аудитором, іншим контролюючим органом директор зобов'язаний вислати його копію кожному члену наглядової ради, голові ревізійної комісії.
Загальні збори акціонерів (далі - збори акціонерів, збори) є вищим органом управління в Товаристві,
До компетенції зборів належать:
1) зміна статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного фонду;
2) обрання членів наглядової ради і ревізійної комісії та дострокове припинення їх повноважень;
3) затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунків прибутків і збитків Товариства і розподіл його прибутку і збитків;
4) рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства;
5) визначення організаційної структури і правил процедури Товариства;
6) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
7) оцінка вкладів, внесених до статутного фонду Товариства в не грошовій формі;
8) рішення про придбання і відчуження Товариством цінних паперів, їм випущених;
9) участь Товариства у фінансово-промислових та інших господарських групах, об'єднаннях юридичних осіб;
10) створення, реорганізація та ліквідація унітарних підприємств Товариства;
11) затвердження угоди, пов'язаної з відчуженням або можливістю відчуження майна вартістю понад 50% балансової вартості чистих активів Товариства, крім застави майна у зв'язку з отриманням кредитів під закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих для випуску Товариством продукції відповідно до мети і видами його діяльності, а також затвердження угод з відчуження знаходяться у власності Товариства будівель вартістю понад 5 тис. мінімальних заробітних плат;
12) вирішення питань про благодійну діяльність Товариства та наданні безоплатної допомоги;
13) встановлення винагороди для членів наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора);
14) вирішення інших питань, які законодавство відносить до компетенції вищого органу управління Товариства.
У даній роботі буде проведений аналіз господарсько-економічної діяльності магазину № 2, який входить до складу відкритого акціонерного товариства «Брест-сервіс» (через відсутність даних по всьому ВАТ «Брест-сервіс».
Магазин № 2 обслуговує новий мікрорайон міста Бреста. Завдяки цьому магазин має постійний потік покупців. Режим роботи: (9.00 - 22.00). Для оплати праці в магазині № 2 використовується почасово-преміальна форма оплати.
На рис. 4. показана організаційна структура магазину № 2

Заступник директора магазину № 2
Адміністратори
Бухгалтер
Товарознавець
Матеріально-відповідальні особи
Вантажники
Прибиральниці, фасувальниці
Директор магазину № 2


Рис. 4. Організаційна схема управління магазину № 2
Ефективність функціонування магазину на ринку може визначатися на основі показників господарсько-економічної діяльності торгового підприємства за 2000 - 2001 рр.. (Табл. 2).
З таблиці 2 видно, що товарообіг по магазину № 2 у 2001 році зріс і склав відповідно 808894,932 тис. руб. і 15745133,960 тис. руб. У діючих цінах товарообіг збільшився на 765289,028 тис. руб.
Таке збільшення товарообігу пояснюється багатьма причинами. Однією з них є безперебійна продаж, в порівнянні з попереднім роком, окремих видів товарів (вареними ковбасами, сирами та молочною продукцією), іншим - відносна стабільність купівельного попиту.
Другою причиною збільшення обсягу товарообігу можна назвати поліпшення асортименту.
Таблиця 2. Аналіз основних показників господарсько-економічної діяльності магазину № 2 за 2000 - 2001 роки
Показники
Од. ізм.
2000р.
2001р.
Зміна
(+,-)
2001р. у% до 2000р.
1. Товарообіг у діючих цінах
в порівняних цінах
тис.руб.
тис.руб
808894,932
808894,932
1574133,960
1028845,6
765289,028
1170814,2
194,6
194
2. Валовий дохід
тис. руб.
104237,081
233553,643
129315,833
224
у% до товарообігу
%
12,89
14,84
1,95
3. Податки і відрахування від валового доходу
тис. руб.
1498,817
4429,173
2930,356
295
у% до товарообігу
%
0,19
0,281
0,09
4. Витрати обігу
тис. руб.
97559,999
206633,701
109073,702
212
у% до товарообігу
%
12,06
13,127
1,07
7. Балансова прибуток
тис.руб.
3704,030
191081,23
187376,200
516
8. Рентабельність
%
0,46
1,21
0,75
9. Чистий прибуток
тис.руб.
2592
13375
10783
-
10. Торгова площа
м 2
190
190
0
100,0
11. Товарообіг на 1 м 2 торгової площі
тис.руб.
4257,3
8284,9
4027,6
194,6
12. Середньооблікова чисельність
чол.
39
41
2
105
13. Продуктивність праці
ч / год
1728
3199
1471
185,1
14. Середня зарплата
руб.
53079
124145
71066
234
Крім даних факторів, на товарообіг магазину № 2 зробили певний вплив чинники, пов'язані з використанням виробничих потужностей і трудових ресурсів. Збільшення середньоспискової чисельності працівників на 6 осіб сприяло зростанню товарообігу.
Валовий дохід склав в 2001 році 233553,643 тис. руб. і це на 129315,833 тис. руб. більше, ніж у 2000 році. Темп росту склав 224%. Рівень валових доходів у звітному році 14,84% до товарообігу. У порівнянні з 2000 роком відбулося збільшення середнього рівня валових доходів на 1,5%
На підвищення рівня валових доходів в значній мірі вплинула відмін регулювання цін на окремі види соціально значущих товарів.
Абсолютне відхилення (перевитрата) витрат обігу по магазину № 2 склало в порівнянні з 2000 роком 109073,702 тис. руб. Рівень витрат обігу до товарообігу в 2000 році склав 12,06%, а в 2001 році 13,127%, що на 1,121% вище рівня минулого року. Темп росту склав 112%. Зростання відбулося практично по всіх стаття витрат обігу у зв'язку з високими темпами зростання витрат на автомобільні й інші види перевезень, зростанням вартості утримання будівлі та інших основних засобів, зростанням розмірів процентної ставки оплати за кредит, зростанням сум податків і зборів, що сплачуються до бюджету і відносяться на витрати обігу, зростанням заробітної плати, оплати за сировину і матеріали, паливо та інших
Низький рівень валового доходу у 2000 році - 12,89% до обороту був пов'язаний широким колом обмежень торгових надбавок на соціально значимі товари. Підвищення рівня витрат обігу до товарообігу - 12,06% до обороту було зумовлено тим, що в 2000 році проведено великий обсяг робіт з поточного ремонту будівлі магазину, що збільшило статтю «Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю». Крім того, збільшення тарифів на електроенергію, опалення, гарячу воду, призвело до зростання витрат на 84 тис. руб., Що негативно вплинуло на прибуток від реалізації.
Зростання прибутку від реалізації в 2001 обумовлений збільшенням валового доходу (зростання склало 124%), а також збільшенням рівня валового доходу на 1,6% до обороту, у зв'язку зі скасуванням 2001 обмежень на торговельні надбавки соціально-значимих товарів.
Сума балансового прибутку в 2001 році склала 19108,123 тис. руб. Зростання абсолютної суми прибутку в порівнянні з 2000 роком склав 187376,200 тис. руб. або 516%.
Однією з основних причин зростання балансового прибутку в 2001 році в порівнянні з 2000 роком є ​​збільшення валового доходу, а також збільшення рівня валового доходу з 12,89% до обороту в 2000 році, до 14,84% у 2001 році, у зв'язку з тим , що у лютому 2001 року були скасовані обмеження на торговельні надбавки на соціально-значущих товарів.
Рентабельність магазину № 2 в 2001 році склав 1,21%. По відношенню до минулого року спостерігається зростання 0,75%. Зростання чистого прибутку в 2001 році склав 10783 тис. руб., Що пов'язано з високим темпом зростання балансового прибутку 516%, а також зменшенням суми сплати фіксованого податку.
У зв'язку із зростанням роздрібного товарообігу в 2001 році при незмінній площі магазину вироблення на 1м 2 торгової площі становила 3199 тис. руб., Що на 1471 тис.руб. більше в порівнянні з минулим роком. На її збільшення вплинуло зростання товарообігу.
Збільшення середньоспискової чисельності працівників сприяло зростанню товарообігу на 3456 тис.руб. (2 х 1728). Збільшення продуктивності праці на 1471 тис.руб. викликало збільшення товарообігу на 60311 тис.руб. (1471 х 41). Таким чином за рахунок впливу трудових факторів товарообіг збільшився на 208434,8 тис.руб. (60311 х 3456).
Таким чином, проаналізувавши основні показники господарсько економічної діяльності магазину № 2 за 2000 - 2001 роки, можна зробити висновок, що в 2001 році ефективність господарської діяльності підприємства збільшилась, незважаючи на ряд випробовуваних об'єктивних труднощів. На збільшення ефективності діяльності підприємства вплинуло зростання обсягу товарообігу, зростання валового доходу, зростання прибутку, збільшення рентабельності продажів, а також існуючі резерви підвищення рентабельності підприємства.

2.2. Аналіз витрат обігу

Аналіз витрат обігу торгового підприємства направлений на виявлення можливостей підвищення його роботи за рахунок більш раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів,
У процесі аналізу вивчають:
1. Ступінь виконання плану витрат обігу в загальному по підприємству і по кожній статті, визначення економії йдучи перевитрати витрат обігу порівняно з планом.
2. Динаміку витрат обігу
3. Проводять розрахунок і оцінку впливу основних факторів на суму до рівень витрат обігу.
4. Визначають вплив витрат обігу на кінцеві результати господарської діяльності.
5. Виявляють можливі резерви економії витрат обігу. У зв'язку з тим, що в магазині № 2 планування витрат обігу не здійснюється, проведемо аналіз в динаміці витрат обігу.
Різниця між фактичною сумою витрат обігу і сумою витрат обігу минулого року називається абсолютним відхиленням. Якщо абсолютне відхилення має позитивне значення, то в цьому випадку говорять про перевитрату. Якщо ж абсолютне відхилення має негативне значення, то в даному випадку говорять про економію.
ΔІ = І 1 - І 2 (3)
де ΔІ - абсолютна економія (перевитрата);
І 1 - сума витрат обігу у звітному році, руб.;
І 2 - сума витрат звертання у базисному (минулому) році, руб.
Так, розрахунок за даними магазину № 2 показав, що абсолютний перевитрата склав 109073,702 тис. руб. (206633,701 - 97559,999). У 1 кварталі абсолютний перевитрата склав 23857,055 тис. руб. (40864,000 - 17006,945). У 2-му кварталі - 48744,708 тис. руб., у 3-му кварталі - 27919,438 тис. руб., в 4-му кварталі - 28566,104 тис. руб.
Однак оцінка витрат у вартісному вираженні не дозволяє судити про їх об'єктивності, так як і зростанням товарообігу зростає і сума витрат обігу. Тому слід оцінювати витрати обігу не тільки за сумою, а й за рівнем у відсотках до товарообігу. Рівень витрат обігу - найважливіший якісний показник торговельного підприємства, який показує, скільки відсотків витрати обігу займають у роздрібній ціні товару.
У = І / ТО х 100, (4)
де У-рівень витрат обігу,
ТО - товарооборот, руб.
Так за даними магазину № 2 рівень витрат обігу у 2000 році склав 12,06%, в 2001 році-13, 127%. Рівень витрат обігу по кварталах розраховується аналогічно, за формулою (4).
Відхилення за рівнем називається розміром зниження (підвищення) рівня витрат обігу. Він показує, на скільки відсотків до товарообігу фактичний рівень витрат вище або нижче базисного.
ΔУ = У 1-У 2     (5)
де ΔУ-відхилення за рівнем.
У 1 - рівень витрат обігу у звітному році,%.
У 2 - рівень витрат обігу в базисному (минулому) році,%.
Відхилення за рівнем витрат обігу по магазину № 2 склав 1,067 (13,127 - 12,06). У 1-му кварталі -0,076 (13,285 - 13,361), 2, 3, 4-му кварталах - розраховується аналогічно, за формулою (5).
Відношення розміру зміни рівня витрат обігу до базисному рівню, виражене у відсотках, називається темпом зміни рівня витрат обігу. Темп зміни показує, на скільки відсотків знизився або підвищився рівень витрат обігу по відношенню базисному, якщо останній прийняти за 100%.
Т = (У 1 - У 0) / У 0 х 100. (6)
де Т - темп зміни рівня витрат обігу,%.
Виходячи, з даних по магазину № 2 темп зміни рівня витрат обігу склав 8,84% (1,067 / 12,06 х 100). По кварталами темп зміни рівня витрат обігу розраховується аналогічним методом за формулою (6).
За розміром зміни рівня витрат обігу визначають суму їх відносної економії або перевитрати. Сума відносної економії (перевитрати) обчислюється множенням фактичного товарообігу на розмір зміни рівня витрат обігу і ділення отриманого результату на 100.
Ое (п) = (У 1 - У 0) х ТО 1 / 100 (7)
де Ое (п) - відносна економія (перевитрата), грн.
ТО 1 - товарообіг у звітному році, руб.
Відносна економія має місце, якщо отримано негативний результат. Якщо ж отриманий результат має позитивне значення, то говорять про відносне перевитрату. Так, за даними магазину № 2 відносний перевитрата склав 16796,0 тис. руб. (1,067 х1574133, 960/100). Відносна економія (перевитрата) по кварталах розраховується аналогічно за формулою (7).
У результаті аналізу витрат обігу по магазину № 2 за 2000 - 2001 роки були отримані такі дані (табл. 5) витрати обігу в звітному році (збільшилися у порівнянні з минулим і склали 206633,701 тис. руб. Середній рівень витрат обігу збільшився в порівнянні з минулим роком на 1,067% і склав 13,127% обороту. Це стало результатом того, що темп зростання витрат обігу перевищив темп зростання товарообігу в діючих цінах на 17,4% (295 194,6). Збільшення середнього рівня витрат обігу призвело до і відносного перевитрати на 16796,0 тис. крб. (1,067 х1574133, 960/100). Темп зростання середнього рівня витрат обігу у звітному році склав 8,84% (1,067 / 12,06 х 100).
Таблиця 3. Аналіз динаміки витрат обігу магазину № 2 по кварталах 2000 і 2001 років
Квартал
Витрати обігу, тис. руб.
Товарообіг у
діючих
цінах
Середній рівень
витрат обігу
Темп
зрад.
рівня
витратиш
звернення
Относ
екон
пере-
витрата
Абсолют
економія
(Пере-
витрата)
2000р.
2001р.
2001р.
у% до
2000р.
2000р.
2001р.
2001р.
у% до
2000р.
2000р.
2001р.
Відхи
ня
(+, -)
1 кв
17006
40864
240,2
127286
307605
242
13,36
13,28
-0,08
-0,60
-2461
23858
2 кв
22133
50863
229,8
180042
367606
204
12,29
13,84
1,55
12,61
5697
28730
3 кв
26395
54314
205,7
224319
416981
186
11,77
13,03
1,26
10,71
52540
27919
4 кв
32025
60592
189,2
277248
481941
174
11,55
12,57
1,02
8,83
4916
28567
Всього за рік
97559
206633
211,8
808895
1574133
195
12,06
13,13
1,07
8,87
16843
109074
Вивчивши динаміку витрат по кварталах 2000 - 2001 років, можна помітити, що в кожному наступному кварталі сума витрат збільшилася в порівнянні з попереднім кварталом досить рівномірно, без різких коливань. Так, в 2,3 і 4 кварталах звітного року, витрати обігу збільшились у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 1,55 разів, в 3 кварталі в 1,26 рази, в 4 кварталі в 1,02 рази.
Зростання суми витрат обігу з'явився результатом зростання обсягу товарообігу. Однак, порівнявши темпи зростання товарообігу в діючих цінах і темпи зростання витрат обігу, можна помітити, що в 2-му, 3-му особливо в 4-му кварталах звітного року темпи зростання витрат перевищував темпи зростання товарообігу. Результатом цього стало збільшення середнього рівня витрат обігу. Так, у 1-му кварталі рівень витрат обігу збільшився і склав 13,285% до обороту, у 2-му кварталі - склав 13,836% до обороту. А в 3-му кварталі рівень витрат обігу склав 13,026% до обороту. У 4-му кварталі ситуація стабілізувалася і підприємство отримало обсяг товарообігу, темп зростання якого перевищив темп зростання витрат обігу. У результаті середній рівень витрат звернення знизився і склав 12,572% до обороту.
Зниження середнього рівня витрат обігу в 4-му кварталі звітного року дало відносну економію в сумі 3 052 тис. руб., А абсолютною величиною перевитрата на суму 43779 тис. руб. Проте значний відносний перевитрата в 1-му, в 2-му і в 3-му кварталі, який склав 20 466 тис. руб. (2467 + 2151 + 15848) і дозволили отримати відносну економію витрат обігу за рік.
Аналіз динаміки витрат обігу магазину № 2 за останні 2 роки наведено в таблиці 4. З даних таблиці видно, що за останні два роки на підприємстві склалася стійка тенденція до збільшення витрат обігу як у сумі, так і за рівнем у% до обороту.
Так, у звітному періоді сума витрат обігу порівняно попереднім і минулим роками відповідно збільшилась на 549 ​​199 тис. руб. і на 249 330 тис. руб. або в 19,0 рази і в 1,8 рази. Середній рівень витрат обігу в порівнянні з попереднім і минулим рокам] відповідно збільшився на 2,25% і 0,65% до обороту. У підсумку сум відносної перевитрати склала 91 048 тис. руб. (4046569 х 2,25 / 100) 26 303 тис. руб. (4046569 х 0,65 / 100) відповідно.
Таблиця 4. Аналіз динаміки витрат обігу магазину № 2 за 2000 - 2001 роки
Показники
Фактично за
Відхилення 2001
2001 р.,
у%
2000
2001
2001
2001
1. Товарообіг у діючих цінах, тис. крб.
808895
1574133
765238
194,6
2. Загальна сума витрат обігу
97559
206633
109074
212
3. Середній рівень витрат обігу у% до обороту
12,06
13,13
1,07
4. Затратоотдача, руб. всіх витрат обігу (стр.1/стр.2)
8,29
7,61
-0,68
91,79

Для більш повного аналізу витрат обігу необхідно застосують показник затратоотдачі, який обчислюється відношенням товарообігу суми витрат обігу і показує, який обсяг товарообіг припадає на 1 карбованець витрат.
3 = ТО / І (8)
де 3 - затратоотдача, руб.
По магазину № 2 цей показник склав за минулий рік - 8,29 руб. (808895/97559), за звітний рік - 7,61 руб. (Табл. 6):
Таким чином затратоотдача знизилася в порівнянні з минулим роком на 0,68 руб. або 8,21% (100 - 91,79).
На затратоотдачу великий вплив робить зміна роздрібних цін на товари. При підвищенні роздрібних цін зростає товарообіг, а отже, і затратоотдача. Для вимірювання впливу даного чинника на затратоотдачу необхідно визначити її розмір за звітний період при фактичному роздрібний товарооборот у порівнянних цінах. Так, по магазину № 2 затратоотдача в порівнянних цінах склав 4,97 руб. (1028845/206633). Таким чином, підвищення роздрібних цін призвело зростання затратоотдачі на 2,64 руб. (7,62 - 4,97).
Наступним етапом аналізу є вивчення складу і структури витрат обігу. По магазину № 2 витрати обігу розрізі окремих статей склалися таким чином (табл. 5).
Дані, наведені в таблиці 5, свідчать про те, що звітному році витрати обігу збільшилися в сумі за всіма статтями крім таких статей, як «Відсотки за кредит» і «Витрати на торговельну рекламу» які зменшилися в порівнянні з минулим роком на 5901 тис. руб., і 20 тис. руб. відповідно.
Також з таблиці 5 видно, що найбільше зростання витрат обігу має стаття "Витрати на оплату праці». Абсолютне відхилення в порівнянні з минулим роком - 36238 тис. руб. Виконуючи доручення Ради міністрів РБ від 19.04.2001 року № 11/102-197 підприємство прагнуло вийти на середньомісячну заробітну плату працюючих у розмірі еквівалентному 100 доларам США. Якщо в січні 2001 року вона становила 72585 тис. руб., То в грудні середньомісячна заробітна плата досягла розміру 148605 рублів.
Як наслідок, з зростанням фонду заробітної плати відбулося зростання витрат за статтею «Відрахування на соціальні потреби» (фонд соціального захисту населення і фонд зайнятості). Абсолютний ріст склав 18038 тис. руб.
Значне зменшення спостерігається за статтею «Відсотки за користування кредитом», відхилення за 2001 рік склало -5901 тис. руб. порівняно з 2000 роком.
Виконуючи основну мету торгового підприємства магазин № 2 - максимально повно і якісно забезпечує мешканців прилеглих

Таблиця 5. Аналіз структури витрат обігу магазину № 2 за 2000 - 2001 роки, тис. руб.
Найменування статей
2000
2001
Відхилення
Темп
зміни
рівня,%
Відносна
економія
(Перевитрата)
Сума
У% до
обігу
Сума
У% до
обігу
Сума
У% до
обігу
1. Витрати на залізничні, водні, повітряні, автомобільні та гужові перевезення
8039
1,09
17748
1,13
9709
0,04
3,67
630
2. Витрати на оплату праці
24841
3,07
61079
3,88
36238
0,81
26,4
12750
3. Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю
14290
1,77
34726
2,21
20436
0,44
24,9
6926
4. Амортизація основних засобів
1306
0,16
3423
0,22
2117
0,06
37,5
944
5. Відрахування та витрати на ремонт основних засобів
1969
0,24
6247
0,40
4278
0,16
66,7
2519
6. Знос санітарного одягу, столової білизни, МШП
594
0,07
973
0,06
379
-0,01
-14,3
-157
7. Витрати на зберігання та пакування товарів
1065
0,13
1722
0,11
657
-0,02
-15,4
-315
8. Витрати на торговельну рекламу
52
0,01
32
0,002
-20
-0,008
-80
-126
9. Відсотки за кредит
18275
2,26
12374
0,79
-5901
-1,47
-65,0
-23140
10. Втрати товарів у межах норм
610
0,08
1775
0,11
1165
0,03
37,5
472
11.Доходи на тару
40
0,00
152
0,00
112
0,00
0
0
12. Відрахування на соціальні потреби
12049
1,49
30087
1,91
18038
0,50
33,6
7871
13. Податки і відрахування, що включаються у витрати обігу
1499
0,19
4429
0,28
2930
0,09
47,4
1417
14. Інші витрати
12130
1,5
31867
2,02
19737
0,52
34,6
8185
Всього витрат обігу
97560
12,06
206634
13,13
109074
1,07
8,9
18259
Товарообіг, до якого перелічені витрати обігу
808895
100
1574133
100
765238
0,0

районів продуктами харчування, господарськими товарами, вирішує матеріальні і технічні питання, необхідні для успішної роботи.
Так, за 2001 рік була проведена заміна віконних скла (витрати - 5 465 тис. руб.) Придбано касові апарати на суму 4 500 тис. руб., А також електронні ваги та холодильник на суму 10 772 тис. руб. Встановлено рекламний щит вартістю 12 тис. крб. Всі ці зроблені витрати збільшили статті витрат у порівнянні з 2000 роком:
- За статтею «Витрати на утримання будівель, споруд, приміщень інвентарю» - на 20436 тис. руб.
- За статтею «Амортизація основних фондів» на 2117 тис. руб.
За статтею «Витрати на перевезення» зростання витрат склав 9709 тис. руб., За статтею «Відрахування та витрати на ремонт основних засобів» - 4278 тис. руб., «Втрати товарів у межах норм» - 1165 тис. руб., «Витрати на тару »- 112 тис. руб.,« Податки і відрахування, що включаються у витрати обігу »- 2930 тис. руб. і за статтею «Інші витрати» зростання витрат обігу склав 19737 тис. руб.
З таблиці 5 видно, що рівень витрат обігу змінився по більшості статей досить незначно, крім статті «Витрати на оплату праці», він дорівнює 0,81% до обороту. За багатьма статтями витрат підприємство досягло зниження рівня витрат. Так, «Відсотки за кредит» зменшилися на 1,47% до оборот «Витрати на зберігання та пакування товарів» - на 0,02%; «Знос санітарного одягу, столової білизни, МБ1 столового посуду та приладів» - на 0,01% до обороту.
Збільшення рівня витрат обігу крім статті «Витрати на оплату праці» спостерігаються за такими статтями «Амортизація основних засобів» - на 37,5% до обороту, «Відрахування та витрати на ремонт основних засобів» - на 0,16%; «Відрахування на соціальні потреби »- на 0,50%;« Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу »- на 0,09%;« Інші витрати »- на 0,52% до обороту.
Зниження рівня витрат обігу за статтями знос санітарного одягу столової білизни, МБП; витрати на зберігання і пакування товарів; витрати на торговельну рекламу; відсоток за користування кредитом дало підприємству відносну економію в сумі 23 738 тис. руб. (157 + 126 + 315 +23140).
Відносний перевитрати по одній статті «Витрати на оплату праці» склав 12 750 тис. руб., Що на 10988 тис. руб. (23738 - 12750) менше суми відносної економії, досягнутої за 3-ма статтями витрат обігу.
Крім даної статті, відносний перевитрата мають наступні статті витрат звертання: «Амортизація основних засобів» - 944 тис. руб.; «Відрахування та витрати на ремонт основних засобів» - 2519 тис. руб.; «Відрахування на соціальні потреби» - 7871 тис. руб.; «Податки, відрахування і збори, що включаються до побічний ефект поводження» - 1417тис. руб.; «Інші витрати» - 8185 тис. руб.
Всього відносний перевитрату по окремих статтях витрат обігу склав 41745 тис. руб., А з урахуванням відносної економії за деякими статтями - 16843 тис. руб.
Аналіз темпу зміни рівня витрат обігу показав, що одні статті витрат мають тенденцію до зростання рівня, а інші до зниження. Так найбільший темп росту рівня спостерігається за статтями «Відрахування та витрати на ремонт основних засобів», «Податки і відрахування, що включаються у витрати обігу» і «Амортизація основних засобів» - 66,7%; 47,4% і 37,5% відповідно .
Значний темп росту рівня спостерігається і за статтями: «Втрати товарів у межах норм», «Витрати на оплату праці» та «Відрахування на соціальні потреби» - 37,5%; 26,4% і 33,6% відповідно.
Найбільш швидкими темпами знижувався рівень витрат обігу за статтями «Відсотки за кредит» (65%), «Витрати на торговельну рекламу» (80%), «Знос санітарного одягу, столової білизни, МБП» (14,3%) і «Витрати на зберігання та пакування товарів »(15,4%). У цілому ж по підприємству рівень витрат обігу збільшився по відношенню до рівня минулого року на 8,9%.
Наступним етапом аналізу витрат підприємства є оцінка впливу основних факторів на їх суму і рівень. Даний етап дозволяє визначити, як змінилися витрати обігу під впливом тих чи інших факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

2.3 Оцінка впливу основних факторів на витрати обігу

Процес керування витратами звертання на торговельному підприємство пов'язаний з вивченням факторів, що впливають на їх формування. Ці чинники вельми різноманітні і поділяються на 2 групи:
1. залежні від діяльності підприємства (внутрішні);
2. незалежні від діяльності торговельного підприємства (зовнішні).
До залежним факторів належать: зміна обсягу, складу і структури товарообігу; підвищення або зниження продуктивності праці, впровадження прогресивних форм торгівлі; розширення постачання товарів від місцевих постачальників, раціоналізація шляхів і форм товароруху підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази та ін
До незалежним факторів належать: обсяг виробництва товарів життєвий рівень населення, рівень роздрібних цін на товари; рівень тарифів і ставок за послуги, економічна ситуація в країні, державна податкова політика, наявність або відсутність конкуренції, інфляції валютний курс, вартість послуг інших галузей і ін
Одним з найважливіших факторів, що впливають на витрати звернення є зміна обсягу товарообігу. Для вимірювання впливу товарообігу на витрати обігу необхідно їх розділити на умовно змінні і умовно-постійні, а потім зробити перерахунок витрат минулого періоду на фактичний товарообіг.
За умовно-змінним статтям витрат вважається, що зі зростанням обсягу товарообігу пропорційно зростають їх суми, а рівень залишається незмінним. Перераховану на фактичний товарообіг суму умовно-змінних витрат визначають множенням фактичного товарообігу на їх рівень у минулому році і діленням отриманого результату на 100. По магазину № 2 перерахована планова сума за статтею «Витрати на перевезення» склало 1715,8 тис. руб. (1574133 х 1,09 / 100). Аналогічно перераховуються на фактичний товарообіг інші статті умовно-змінних витрат.
Вплив зміни обсягу товарообігу на суму умовно-змінних витрат визначається шляхом порівняння перерахованої суми з сумою минулого періоду. Вплив усіх інших факторів визначається як різниця відхилення минулого року і відхилення за рахунок зміни товарообороту. По магазину № 2 вплив зміни обсягу товарообігу на суму умовно-змінних витрат обігу за статтею «Витрати на оплату праці» склала 23485 тис. руб. (48326 - 24841). По іншим статтям умовно-змінних витрат розрахунки проводяться аналогічно. Вплив усіх чинників за статтею «умовно-змінні витрати» склало 64392 тис. руб. (130810 - 66418).
За умовно-постійних статтях витрат вважається, що зі зміною обсягу товарообігу їх сума не змінюється, а змінюється тільки рівень. Зі зростанням товарообігу він знижується, а зі зниженням товарообігу він зростає. Тому для визначення впливу товарообігу на рівень умовно-постійних статей необхідно перерахувати рівень минулого року і фактичний товарообіг. Для цього сума витрат обігу по умовно постійним статтями в минулому році ділиться на фактичний товарообіг, отриманий результат множиться на 100. По магазину № 2 перерахований рівень за статтею «Амортизація основних засобів» склав 0,08% (1306/1574133 х 100). Аналогічно перераховується рівень за іншими статтями умовно-постійних витрат. По іншим статтям умовно-постійні витрат розрахунки проводяться аналогічно.
Таким чином, за рахунок впливу всіх чинників рівень умовно постійних витрат обігу знизився на 1,817% (1,933 - 3,75).
Таким чином, підводячи підсумок, можна сказати, що витрати обігу по магазину № 2 збільшилися на 64392 тис. руб. за рахунок зростання товарообігу. Рівень витрат обігу по підприємству знизився за рахунок зростання товарообігу на 1,817%.
Вплив зміни обсягу товарообігу визначається шляхом порівняння перерахованого рівня з рівнем минулого року. Вплив усіх інших факторів визначається як різниця відхилення рівня минулого року відхилення за рахунок зміни товарообороту по рівню. По магазину № 2 вплив зміни обсягу товарообігу на рівень умовно постійних витрат обігу за статтею «Амортизація основних засобів» склав -0.08% (0,08 - 0,16), а вплив всіх інших чинників за цією статтею становило 0,57% (0 »29 - (-0.28)). По іншим статтям умовно-постійні витрат розрахунки проводяться аналогічно.
За магазин № 2 вплив зміни обсягу товарообігу представлено в додатку А.
З даних, наведених у додатку А, видно, що зростання товарообігу викликав зростання умовно-змінних витрат обігу на 64392 тис. руб. При цьому найбільший вплив він справив на такі статті, як «Витрати на оплату праці», «Відсотки за користування кредитом» і «Відрахування але соціальні потреби». Вони збільшилися за рахунок даного чинника на 23485 тис. крб., 17300 тис. руб. і 11406 тис. руб. відповідно. Крім того, збільшення обсягу товарообігу призвело до значного зростання витрат за статтями «Витрати на перевезення» - на 9119 тис. крб., І «Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу» - на 1492 тис. руб. Інші витрати, залежні від обсягу товарообігу, зросли незначно.
Розглядаючи вплив обсягу товарообігу на умовно-постійні витрати підприємства, можна помітити, що зростання товарообігу призвів до зниження їх рівня на 1,817% до обороту. При цьому найбільш істотне зниження рівня спостерігається за статтями «Витрати на оренду і містили будівель, споруд, приміщень та інвентарю» він знизився на 0,86% до обороту «Амортизація основних засобів» на 0,08%, «Відрахування та витрати на ремонт основних засобів »на 0,11%, та« Інші витрати »знизилися на 0,73% до обороту. Рівень витрат обігу по решті умовно-змінним статтями знизився незначно.
Наступним етапом аналізу витрат обігу є більш детальне вивчення впливу інших факторів на їх розмір.
Так, крім обсягу товарообігу вплив на витрати торговельного підприємства надає зміна роздрібних цін на товари. Їх підвищення веде до зростання товарообігу, а, отже, до зниження рівня витрат обігу. Перш за все, для визначення впливу зміни роздрібних цін на витрати підприємства необхідно їх підрозділити на залежні і незалежні від зміни роздрібних цін. До статей витрат обігу не залежать від зміни роздрібних цін на товари відносяться такі статті, як «Амортизація основних засобів» сума за 2001 рік склав 3423 тис. руб., «Знос санітарного одягу, столової білизни, МШП, столового посуду та приладів» - 973 тис. руб., «Витрати на рекламу» - 32 тис. руб. та «Інші витрати» - 31867 тис. руб. Сума склала 36266 тис. руб. (3423 + 973 + 32 +31867).
Так, по підприємству фактичний роздрібний товарообіг у діючих цінах і порівнянних за звітний рік відповідно 157 4133 тис. руб. і 1028845 тис. крб. Фактична сума витрат обігу не залежать від зміни роздрібних цін на товари за звітний період дорівнює 36266 тис. рублів. Визначимо рівень витрат не залежать від зміни роздрібних цін:
- До товарообігу в діючих цінах 36266: 1574133 х 100 - 2,3%
- До товарообігу в порівнянних цінах 36266: 1028845 х 100 - 3,5%
Таким чином, підвищення роздрібних цін на товари знизило загальний рівень витрат обігу торговельного підприємства на 1,2% до обороту (2,3 -3,5), що становить 18889 тис. руб (1574133 х 1,2 / 100).
Зміна тарифів та ставок за послуги, цін на матеріали, електроенергію, паливо і пальне також впливає на відповідні статті. При зміні тарифів (ставок) перерахунок витрат обігу зіставні показники проводиться по кожному виду витрат окремо шляхом ділення фактичного рівня витрат на індекс тарифів.
Аналіз структури витрат обігу по магазину № 2 (табл. 6) показав, що найбільше зростання рівня, а отже, і найбільший перевитрата спостерігається за статтею «Витрати на оплату праці». Витрати за цією статтею багато в чому залежать від зміни середньої заробітної плати на підприємстві. Вплив цього фактора на витрати на оплату праці можна розрахувати наступним чином:
1. визначаємо, у скільки разів збільшилася середня заробітна плата в звітному році в порівнянні з минулим 124145/53079 = 2,3
2. знаходимо рівень витрат за статтею «Витрати на оплату праці» в порівнянних цінах 3,88 / 2,3 = 1,69% де 3,88 - фактичний рівень витрат по даній статті.
3. визначаємо вплив зростання середньої заробітної плати на рівень витрат 3,88-1,69 = 2,19%
Таким чином, за рахунок зростання середньої заробітної плати, витрати за статтею «Витрати на оплату праці» збільшилися на 2,19% до обороту або на 34474 тис. руб. (2,19 х 1574133/100).
Значну питому вагу в структурі витрат обігу - 0,79% товарообігу займає стаття «Відсотки за користування кредитом». Однією з причин, що викликають збільшення даної статті витрат є зростання ставки відсотка за користування кредитом. Однак крім процентної ставки на витрати за цією статтею певний вплив має зміна товарооборачиваемости. Так прискорення товарооборачиваемости по магазину № 2 призвело до додаткової економії оборотних коштів, і як наслідок зменшилися відсотки за користування кредитом. У результаті цього по магазину № 2 отримана економія в сумі 5901 тис. руб. або 1,47% до товарообігу.

3. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБІГУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

3.1. Удосконалення обліку та класифікації витрат обігу

Практично не викликає сумніву той факт, що витрати обігу мають істотний вплив на кінцеві результати господарської діяльності. Адже саме витрати (точніше - їх рівень у роздрібному товарообороті) визначають якісний рівень управління фінансовою та господарською діяльністю торгового підприємства, визначають величину найважливіших показників фінансових результатів: прибутку, рентабельності, ліквідності та інших.
Основою формування всіх без винятку показників роботи торгового підприємства є роздрібний товарообіг. Наступним показником, який визначає основу фінансових результатів є валовий дохід. І, що б перейти до розгляду прибутку, необхідно з валового доходу відняти витрати обігу. Отже, чим точніше аналізуються і плануються витрати обігу, ніж економніше вони витрачаються в процесі забезпечення роздрібного обороту, тим вище прибутковість торгового підприємства, тим вище його фінансова стійкість, тим якісніше система управління ім. Процес зниження витрат обігу (але не на шкоду якості обслуговування) сприяє підвищенню ефективності господарської діяльності торговельного підприємства, підвищує довіру з боку партнерів, кредиторів і, найголовніше, з боку покупців.
Керівництво магазину № 2 ВАТ «Брест-сервіс» цілком усвідомлює всю важливість процесу вивчення, аналізу та планування основних показників роботи підприємства, в тому числі витрат обігу. Для складання поточних і перспективних планів проводиться глибокий аналіз не тільки суми витрат і їх питомої ваги в загальному обсязі роздрібного товарообігу, а також аналізуються всі фактори, які так чи інакше позначаються на величині витрат підприємства. На підставі даних аналізу визначаються причини, що викликали ті чи інші відхилення від планових показників, щоб визначити основні напрямки оптимізації витрат обігу.
Основними шляхами зниження витрат обігу в торговому підприємстві будуть:
- Удосконалення комерційної роботи та прискорення товарооборачиваемости
- Удосконалення організації торгівлі і зростання товарообігу
- Підвищення ефективності використання виробничих фондів та ін
До якісної характеристиці комерційної роботи підприємства слід також віднести роботу, пов'язану з визначенням оптимального розміру партії поставок. Адже від того, наскільки точно розрахована це величина залежить не тільки прискорення товарооборачиваемости, а й величина знижки підприємства виробника або оптового посередника (торговельної бази, оптового магазину та ін.)
Отже, необхідно точно співвідносити витрати зі зберігання товарно-матеріальних цінностей з величиною оптової знижки. При цьому також слід враховувати витрати по завезенню - транспортні витрати, витрати, пов'язані з вантажно-розвантажувальними роботами.
При точному проведенні розрахунків можна визначити оптимальний розмір партії кожного з постачальників.
Економія витрат обігу є одним з найбільш важливих резервів збільшення прибутку, створення найбільш сприятливих умов для самофінансування підприємств.
Однак економія витрат обігу сама по собі не є самоціллю в умовах формування ринкової економіки. Вона повинна здійснюватися без шкоди якості торговельного обслуговування. Тому, сукупність заходів, спрямованих на скорочення витрат обігу торгового підприємства, не повинні зачіпати ті статті витрат, які пов'язані із забезпеченням кінцевої стадії торгово-технологічного процесу - обслуговування споживача. А економію слід здійснювати за рахунок зниження транспортних витрат, оптимізації комерційних витрат, зниження втрат товарно-матеріальних цінностей, витрат на тару, підвищення економії паливно-енергетичних ресурсів, вдосконалення форм і методів оплати праці торгово-виробничого персоналу (зв'язок оплати праці з підсумками роботи підприємства ) і т.д.
Іншим важливим напрямком на шляху вдосконалення організації торгівлі є підвищення якості обслуговування населення, яке досягається за рахунок вдосконалення організації роботи торговельно-виробничого персоналу.
Підвищення рівня матеріальної зацікавленості в сукупності зі зростанням якості системи організації торгового місця сприяє як зростанню продуктивності праці, так і до зниження рівня витрат обігу.
Одним із суттєвих чинників, що впливають на скорочення витрат обігу, є підвищення використання виробничих фондів. Для вивчення впливу цього чинника на скорочення витрат торговельного підприємства слід спочатку проаналізувати ефективність використання основних фондів.
Результати господарської діяльності постійно поліпшується, що є результатом правильної організації торгово-закупівельної діяльності та оптимізацією процесу продажу. При цьому рівень віддачі капіталу зростає, так само, як зростає і прибутковість продажів.
Підвищення показників ефективності роботи підприємства практично завжди (за умови вмілого і дбайливого господарювання) супроводжується зниженням витрат торговельного підприємства. Отже, магазин № 2 за умови збереження величини витрат підприємства. На підставі даних аналізу визначаються причини, що викликали ті чи інші відхилення від планових показників, щоб визначити основні напрямки оптимізації витрат обігу.
Основними шляхами зниження витрат обігу в торговому підприємстві будуть:
- Удосконалення комерційної роботи та прискорення товарооборачиваемости;
- Удосконалення організації торгівлі і зростання товарообігу;
- Підвищення ефективності використання виробничих фондів та ін;
До якісної характеристиці комерційної роботи підприємства слід також віднести роботу, пов'язану з визначенням оптимального розміру партії поставок. Адже від того, наскільки точно розрахована це величина залежить не тільки прискорення товарооборачиваемости, а й величина знижки підприємства виробника або оптового посередника (торговельної бази, оптового магазину та ін.)
Отже, необхідно точно співвідносити витрати зі зберігання товарно-матеріальних цінностей з величиною оптової знижки. При цьому також слід враховувати витрати по завезенню - транспортні витрати, витрати, пов'язані з вантажно-розвантажувальними роботами.
При точному проведенні розрахунків можна визначити оптимальний розмір партії кожного з постачальників.
Економія витрат обігу є одним з найбільш важливих резервів збільшення прибутку, створення найбільш сприятливих умов для самофінансування підприємств.
Однак економія витрат обігу сама по собі не є самоціллю в умовах формування ринкової економіки. Вона повинна здійснюватися без шкоди якості торговельного обслуговування. Тому, сукупність заходів, спрямованих на скорочення витрат ефективності роботи, зможе не лише знизити витрати, а й оптимізувати їх структуру.

3.2. Основні шляхи та резерви зниження витрат обігу

Процес зниження витрат обігу (але не на шкоду якості обслуговування) сприяє підвищенню ефективності господарської діяльності торговельного підприємства, підвищує довіру з боку партнерів, кредиторів і, найголовніше, з боку покупців.
Безумовно, на величину витрат обігу істотно впливає зростання товарообігу.
Зростання товарообігу та вдосконалення його структури є одним з неодмінних умов зниження, як об'єму, так і питомої ваги витрат обігу у структурі роздрібного товарообігу торговельного підприємства. Тільки супутні товари можуть призвести (як у бік збільшення, так і в бік зменшення) до зміни на 10-15% роздрібного товарообігу торговельного підприємства. При цьому зростання витрат, пов'язаних з реалізацією супутніх товарів, складе 8-9%. Таким чином, в результаті збільшення пропозиції супутніх товарів є можливість істотно збільшити роздрібний товарообіг з незначним зростанням витрат обігу.

Таблиця 6. Економія витрат обігу внаслідок збільшення пропозиції супутніх товарів на 10% в магазині № 2
Показники
Товарообіг
Витрати обігу
Рівень витрат
Зміна,%
10
9
0,9
2001
1574133
206634
13,13
2001 за умови збільшення пропозиції супутніх товарів
1731546
225231
13,01
Результат (+ / -)
+ 157413
- 918597
-0,12
Якщо застосувати цей підхід до формування товарообігу в магазині № 2, то можна відзначити наступне. У ході росту товарообігу за рахунок збільшення пропозиції супутніх товарів тільки на 10% товарообіг збільшився б до 1731546 тис. крб.:
ТО 1 = ТО х (100 + У) / 100
де Т / О 1 - обсяг товарообігу з урахуванням пропонованої зміни, тис. руб. У - питома вага пропонованих товарів,%
1574133 х (100% + 10%): 100% = 1731546 тис. крб.
А витрати обігу зросли на 9%. Їх сума складе 225231 тис. руб. (206634х (100 + 9): 100)
Рівень витрат обігу в даному випадку становив би 13,01%, тобто (225231: 1731546) х 100%
Економія витрат обігу склала б за рівнем: 0,12% (13,13 - 13,01)
За сумою: 918597 тис. руб.
З даних, представлених в табл.8, можна зробити висновок про те, що збільшення пропозиції супутніх товарів є істотним резервом економії торгових витрат. Це відбувається тому, що збільшується товарообіг супутніх товарів і при цьому скорочуються витрати з їх зберігання.
Витрати, пов'язані зі зберіганням, підробкою, сортуванням і упакуванням товарів становили 1722 тис. крб. При цьому на частку витрат (згідно з даними економічного аналізу, проведеного в магазині № 2) зі зберігання припадає близько 40% цих витрат, що в сумі дає:
1722 х 40%: 100% = 688,8 тис. руб.
Отже, витрати, пов'язані безпосередньо з підробкою, сортуванням і упакуванням товарів склали:
1722 - 688,8 = 1033,2 тис. руб.
А питома вага цих витрат становить:
1033,2; 1574133 х 100 == 0,07%
Припустимо, що питома вага фасованих товарів у структурі товарообігу при аналізі укладених договорів на поставку товарів збільшиться на 10%. Тоді їх величина товарообігу за цими товарами становила б:
110189,3 х (100 + 10): 100 = 121208,2 тис. руб.
При цьому товарообіг по товарах, які потребують підробки, підсортування і упаковки в 2001 році склав би (1574133 - 1463943,7) 110189,3 тис. руб. Витрати, пов'язані з підробкою, сортуванням і упакуванням товарів склали б (за умови їх зниження хоча б в 1,3 рази); 1033,2: 1,3 = 794,7 тис. руб. Питома вага цих видатків склав би: 794,7: 1574133 х 100 = 0,05%
Зміна рівня витрат, пов'язаних з підробкою, сортуванням і упакуванням товарів склало б: 0,5 - 0,11 = 0,39%
А економія витрат, пов'язаних з підробкою, сортуванням і упакуванням товарів склала б:
1033,2 - 794,7 = 238,5 тис. руб.
Важливим напрямом реформування складу і структури роздрібного товарообігу, яке призведе до скорочення витрат обігу торгового підприємства, буде зниження питомої ваги низькорентабельних товарів (молочні продукти, хлібобулочні вироби, дитяче харчування тощо).
Таблиця 7. Економія витрат звернення з нерентабельним і малорентабельним товарах
Показник
Товарообіг
Товарообіг низькорентабельних товарів
Рівень товарообороту по низькорентабельним товарах,%
Зміна,%
+5
0
2001р.
1574133
15809,9
10,00
Підсумок
1652839,6
15847,9
9,5
Результат (+ / -)
78706,6
38
-0,5
Скорочення питомої ваги «издержкоемкость» товарів, якого можна досягти за рахунок того, що при незмінному складі асортименту збільшити товарообіг. Це спричинить за собою зниження частки низькорентабельних товарів у загальній структурі роздрібного товарообігу.
Згідно вибіркою, проведеної за накладними в 2001 році питома вага низькорентабельних товарів у загальній структурі роздрібного товарообігу склав 12,51%. А їх сума:
1574133 х 12,51%: 100% = 19692,36 тис. крб.
Припустимо при збільшенні товарообігу на 5% його величина складе при незмінній сумі низькорентабельних товарів:
1574133 х (100% +5%): 100% = 1652839,6 тис. руб.
При незмінній сумі низькорентабельних товарів у загальному складі товарообігу їх питома вага складе:
15809,97: 1652839,6 х 100% = 9,5%
При цьому рівень нерентабельних товарів у збільшеному товарообігу при незмінній сумі нерентабельних товарів склав би на 0,61% (11,90 - 12,51) менше в загальному обсязі товарообігу, а, отже, рівень витрат обігу зменшився б на 0,03%. (Виходячи з даних, проведених економічним відділом підприємства)
Для представлення загального обсягу економії витрат обігу, пов'язаного з реформування роздрібного товарообігу торговельного підприємства, слід звести всі напрямки в табл.8.
Таблиця 8. Економія витрат обігу в ході реформування роздрібного товарообігу
Напрямок реформування товарообігу
Сума економії
Рівень економії
Збільшення пропозиції супутніх товарів
918,597
0,12
Підвищення питомої ваги фасованих товарів
238,5
0,39
Зниження питомої ваги низькорентабельних товарів
38
0,5
РАЗОМ
1195,1
1,07
Таким чином, на підставі проведених розрахунків, можна зробити висновок про те, що реформування складу і структури роздрібного товарообігу торговельного підприємства магазин № 2 дозволить заощадити 1195,1 тис. руб., А за рівнем це склало б 1,07%.
Існує ще й інші способи реформування складу товарообігу торговельного підприємства. До них можна віднести:
- Збільшення частки оптового продажу товарів. Це дозволить скоротити витрати на зберігання.
- Застосування більш прогресивних методів обслуговування (самообслуговування і автоматизація розрахунків, як, наприклад, в універсамі «Брест») дозволить збільшити товарообіг на 12-20%, при зростанні витрат обігу торговельного підприємства на 3-5% і т.д. Безумовно, на величину витрат обігу істотно впливає якість комерційної роботи та прискорення товарооборачиваемости.
У зв'язку з необхідністю вдосконалення якість комерційної роботи слід розширити сферу договірних відносин з постачальниками і виробниками товарів, підвищувати ефективність і дієвість договорів поставки. Договірні поставки повинні активно впливати на виробництво для всебічного збільшення випуску товарів народного споживання, виготовлення їх з дешевої альтернативної сировини, формувати оптимальний асортимент товарів роздрібної торговельної мережі.
Оцінка ефективності господарських зв'язків характеризує результативність управління комерційною роботою торговельної організації. Ефективність господарських зв'язків виражається в закупівлях товарів у виробників за більш низькими цінами за рахунок скорочення числа посередників, що беруть участь у торговому обігу, а, отже, зменшення величини торгових надбавок, що встановлюються кожним посередником.
Для вивчення постачальників і їх можливостей працівники роздрібної торгівлі повинні приймати участь в роботі оптових ярмарків; виставок-продажів і виставок - переглядів зразків нових і кращих виробів, стежити за рекламними оголошеннями по радіо і телебаченню, в газетах і журналах, бюлетенях попиту та пропозиції, за проспектами, каталогами
При прискоренні часу звернення товарів щодо знижуються товарні запаси і, як результат, зменшуються відсотки за користування банківським кредитом, товарні втрати в межах і понад норми природного убутку, витрати зі зберігання товарів і деякі інші витрати обігу.
Так, прискорення товарооборачиваемости приведе на підприємстві до зниження витрат пов'язаних із зберіганням товару на власних складах.
Крім того, прискорення товарооборачиваемости призведе до зростання продуктивності праці і, як наслідок, відносного зниження рівня заробітної плати у складі витрат. Так, при підвищенні швидкості товарооборачиваемости призведе до зниження частки витрат з оплати праці, що дозволить зробити резерв фонду оплати праці з якого заохочувати слід заохочувати найбільш дбайливих і працьовитих працівників.
Як показує досвід, основним показником підвищення якості комерційної роботи торгового підприємства є розвиток системи централізованих поставок і використання власних або орендованих транспортних засобів.
У процесі щоденного товароснабжения магазин № 2 використовує в основному транзитну форму і практично не використовує складську. При цьому використовуються всі види транзитних поставок:
- Твердо розрахунковий транзит, або транзит з вкладенням власних коштів
- Організовувані транзит, тобто транзит без вкладення власних коштів
- Прямий транзит (хліб, молоко, ковбаса тощо)
Зрідка застосовується складське товароснабжение, наприклад, при вступі бакалійних товарів з бази «Бакалія» або, наприклад, при поставці прохолодних напоїв «Соса-Соlа».
Доставка товарів на підприємство здійснюється, по-перше, вантажними автомобілями підприємств-виробників, по-друге ВАТ "Брестсервіс" володіє своїм вантажним автомобілем ГАЗ типу «Газель» (вантажопідйомністю 2,5 т).
Всі ці заходи спрямовані на оптимізацію транспортних витрат підприємства і, разом з тим, позитивним чином характеризує роботу менеджера з постачання магазин № 2.
До якісної характеристиці комерційної роботи підприємства слід також віднести роботу, пов'язану з визначенням оптимального розміру партії поставок. Адже від того, наскільки точно розрахована це величина, залежить не тільки прискорення товарооборачиваемости, а й величина знижки підприємства виробника або оптового посередника (торговельної бази, дрібнооптового магазину та ін.) А величина знижки оптового посередника зменшується разом зі зниженням партії товару.
Отже, необхідно точно співвідносити витрати зі зберігання товарно-матеріальних цінностей з величиною оптової знижки. При цьому також слід враховувати витрати по завезенню - транспортні витрати, витрати, пов'язані з вантажно-розвантажувальними роботами.
При точному проведенні розрахунків можна визначити оптимальний розмір партії кожного з постачальників.
Одним з суттєвих напрямів економії витрат обігу торгового підприємства буде забезпечення за рахунок зменшення витрат живої праці на одиницю продукції і випереджальних темпів зростання його продуктивності стосовно темпів зростання середньої заробітної плати. Адже не викликає сумнівів той факт, що при випереджальних темпах росту продуктивності праці над зростанням оплати за цю працю, відбувається економія витрат обігу торгового підприємства, пов'язана з оплатою праці торгових працівників.
Іншими напрямками економії витрат обігу торгового підприємства буде підвищення впливу число техніко-економічних факторів. Найбільший вплив мають такі групи чинників:
- Підвищення технічного рівня торгово-технологічного процесу;
- Удосконалення організації праці;
- Зменшення розміру амортизаційних відрахувань, що припадають на рубль товарообігу - скорочення адміністративно-управлінських витрат;
- Ліквідація непродуктивних витрат і втрат;
- Зниження енергоємності торгово-технологічного процесу з метою зниження величини витрат по електроенергії і т.д.
Однак, зважаючи на велику ступеня невизначеності вищевикладених напрямків економії, існує деякі складності виявлення розміру економії по них. Отже, необхідно розглядати економію для кожного конкретного шляху.

ВИСНОВОК

Підводячи підсумки виконаної роботи, сформулюємо основні результати дослідження та висновки, зроблені на їх основі.
1. Витрати обігу - це виробничі витрати підприємств торгівлі. За своєю економічною значущістю витрати торгових підприємств можуть підрозділятися на дві частини: по-перше, витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу: доробка за згодою виробника, товарів, запропонованих до реалізації; упаковка; асортиментний підбір; транспортування товару; зберігання та ін . По-друге витрати, пов'язані з перетворенням товарної форми продукції, прийнятої на реалізацію, в грошову: заробітна плата працівникам з нарахуваннями; адміністративно-управлінські витрати; сплата відсотків за кредит; реклама; природний спад товарів ін
2. Витрати обігу мають важливе значення, оскільки вони включають значимі статті витрат торговельного підприємства: витрати на перевезення товару; на оплату праці; на оренду і утримання приміщення; амортизація, нарахована на основні фонди торгівлі; витрати зі зберігання, переробки та упаковці товару; витрати по доведенню товару з поліпшенням якісних властивостей і зовнішнього вигляду товару; відрахування на соціальне страхування; витрати на торговельну рекламу; втрати в межах встановлених норм та інші.
3. У дипломній роботі проведено загальний аналіз витрат обігу магазину № 2 ВАТ «Брест-сервіс». У порівнянні з 2000 роком товарообіг виріс на 765238 тис. руб. або на 194,6%. Витрати обігу також збільшилися. Зростання витрат обігу у 2001 році в порівнянні з 2000 роком склав 112%, що в абсолютних цифрах склала +109073,7 тис. руб. По магазину № 2 затратоотдача в порівнянних цінах за 2001 рік склав 4,97 руб. У 2001 році відносна економія витрат обігу була досягнута лише за деякими статтями, таким як «Користування кредитом», «Витрати на зберігання та пакування товарів» і «Знос санітарного одягу, столової білизни і МШП», проте на результати року це не зробило значного впливу і всього за рік підприємство витратило на 1,07%, більше ніж у 200 році. З аналізу динаміки витрат обігу по 2000 і 2001 р. слід, що всього за рік підприємство отримало відносну економію в розмірі 23612 тис. руб.
4. Аналіз факторів, що впливають на витрати обігу, дозволяє зробити висновок, що у порівнянні з 2000 роком, у 2001 році у% до обороту витрати обігу скоротилися на 1,817%. Відношення витрат обігу до товарообігу за названий період збільшилася з 12,06 до 13,13%. І, таким чином, витрати зросли на 109074 тис. руб., А товарообіг зріс на 765238 тис. руб. Найбільший вплив на скорочення процентного відношення витрат до обороту надали витрати за користування кредитом, на знос санітарного одягу і МШП, витрати на зберігання і упаковку товарів, а найбільший вплив на збільшення процентного відношення витрат обігу до обороту надали такі статті як, «Витрати на оплату праці »,« Витрати на оренду та утримання будівель, споруд та інвентарю »,« Відрахування та витрати на ремонт основних засобів »,« Відрахування на соціальні потреби », а також інші витрати.
5. Проведений в дипломній роботі аналіз дозволив виявити резерви зниження витрат обігу в магазині № 2 ВАТ «Брест-сервіс». Так, прогнозні резерви, згідно з розрахунками, становлять 1195,1 тис. руб. У тому числі за рахунок збільшення пропозиції в магазині № 2 супутніх товарів - 918,6 тис. руб.; За рахунок скорочення питомої ваги в товарообігу магазину издержкоемкость товарів - 38 тис. руб. і за рахунок підвищення питомої ваги фасованих товарів - 238,5 тис. руб. У результаті проведеного дослідження виявлено, що існують й інші способи реформування складу товарообігу, що вплине на зниження витрат обігу торговельного підприємства:
- Збільшення частки оптового продажу товарів, що дозволить скоротити витрати на зберігання.
- Застосування більш прогресивних методів обслуговування. У магазині слід застосовувати повністю метод самообслуговування. Одночасно з соціальною ефективністю ця форма продажу дозволить отримати відчутну економічну ефективність від скорочення живої праці на одиницю роздрібного товарообігу; від підвищення фонду віддачі за рахунок кращого використання торгових площ та інших елементів матеріально-технічної бази магазину.
Крім цього, потрібно активно використовувати дрібнороздрібну торгівлю, особливо для організації сезонної торгівлі, організувати торгівлю на ринку. Також, слід приділити увагу прогресивним сучасним методам обслуговування, одним з яких є продаж через автомати.
Слід зазначити, що в процесі щоденного товароснабжения магазин № 2 використовує в основному транзитну форму і практично не використовує складську. Доставка товарів на підприємство здійснюється вантажними автомобілями підприємств-виробників і своїм вантажним автомобілем ГАЗ типу «Газель» (вантажопідйомністю 2,5 т). Всі ці заходи спрямовані на оптимізацію транспортних витрат підприємства і позитивним чином впливають на зниження витрат обігу даного торгового підприємства.
Одним з суттєвих напрямів економії витрат обігу торгового підприємства буде забезпечення за рахунок зменшення витрат живої праці на одиницю продукції і випереджальних темпів зростання його продуктивності стосовно темпів зростання середньої заробітної плати.
Можливими напрямками економії витрат обігу магазину № 2, можна запропонувати, підвищення впливу техніко-економічних факторів. Тому доцільним вважається, що підприємство - магазин № 2 має приділяти увагу наступної групи факторів:
- Підвищення технічного рівня торгово-технологічного процесу;
- Удосконалення організації праці;
- Зменшення розміру амортизаційних відрахувань, що припадають на рубль товарообігу - скорочення адміністративно-управлінських витрат;
- Ліквідація непродуктивних витрат і втрат;
- Зниження енергоємності торгово-технологічного процесу з метою зниження величини витрат по електроенергії і т.д.
Істотно знижує ефективність роботи магазину самообслуговування нераціональна технологія товароруху. Тому потрібно застосувати тару-обладнання. Це дозволить скоротити кількість технологічних операцій, чисельність працівників, простої транспорту. Потрібно поліпшити організацію праці. І тому купівельні потоки нерівномірні потрібно доцільно залучити працівників на неповний робочий день або тиждень, що дозволить знизити витрати з оплати праці.
Щоб зменшити витрати за статтею «Витрати на утримання основних засобів» слід в магазині встановити водомір, замінити лампи розжарювання на люмінесцентне освітлення, змінити схему включення світильників у торговому залі.
Потрібно розширити закупівлю товарів у місцевих постачальників, наприклад з Кобринським маслосирзаводом, а також, слід розширити закупівлю у виробників за нижчими цінами, за рахунок скорочення числа посередників.
Щоб знизити витрати по тарі необхідно її дбайливо розкривати і ремонтувати, своєчасно здавати.
Можна сказати, що економія витрат обігу сама по собі не є самоціллю в умовах формування ринкової економіки. Вона повинна здійснюватися без шкоди якості торговельного обслуговування. Тому, сукупність заходів, запропонованих у даній дипломній роботі, спрямованих на скорочення витрат ефективності роботи, зможе не лише знизити витрати, а й оптимізувати їх структуру, поліпшити результати господарської діяльності підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абатуров А.І. Резерви зниження витрат обігу в роздрібній торгівлі. - М,; Економіка, 80.
2. Артем'єв А.С, Шляхи поліпшення організації роздрібної торгівлі! Торгівля: Питання економіки та організації. Мн., 92. Вип. 9, с. 3-7.
3. Баланов М.І. Капелюш С.М. Калькуляція витрат обігу торгівлі. - М: Економіка, 87.
4. Бланк І.А Торговий менеджмент, - Київ, 97
5. Бланк І.А Управління торговим підприємством. - М: ЕКМОС, 98
6. Байков В.П. Режим економії в торгівлі. - М: Економіка, 86
7. Валевич Р.П., Довидова Г.А Економіка торгівлі підприємства: Навчально посібник, - Мн: Обчислюємо. шк., 96
8. Виноградова С.М. Комерційна діяльність: Навчальний посібник. - Мн Обчислюємо. шк., 98.
9. Гаврило С.І., Почівалова В.М. Комплексна автоматизація управління підприємствами торгівлі на основі штрихового кодування даних товарі. / / Держ. торгівля. Сірий: Організація торгівлі за межі? Експрес-інф. М., 91. Вип. 8.
10. Ю. Зверовіч С., Кравченко А, Мазаник Є. Методологічні проблеми формування та обліку витрат обігу і фінансових результатів у торгівлі / / Фінанси, облік, аудит, 97. № 1 с.48-49.
11. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі Підручник для ВУЗів. - Мн. Обчислюємо. шк., 2000.
12. Куріленкова С.С., Нестерова Г.М. Облік витрат звернений? (Додатки та роз'яснення до методологічним рекомендаціям р планування, обліку і калькулювання витрат виробництва обігу на підприємствах торгівлі та громадського харчування РБ від 13.07.94 р. Мн .. 9613.
13. Мазаник Є.Ф. Методологічні аспекти формування та облік витрат обігу в торгівлі в ринковій економіці / / Формирован національної економіки РБ та механізм її функціонування: Зб. наук. тр. молодих вчених, Мн: БГЕУ, 99
14. Макконелл Кембелл Р, Брю Стенлі Л. Економікс: Принципи, проблеми і політики. Т.2 - М: Республіка, 93.
15. Малютіна Л.М., Черних Г.В. Шляхи скорочення продовольчих товарів у торгівлі / / Торгівля: Огляд, інформ, М., 91. Вип. 2.
16. Платонов В.М. Організація роздрібної торгівлі.: Навчальний посібник. Мн.: БГЕУ, 96
17. Проблеми реформування підприємств РБ: Респуб. наук. практ: конф., Мн., 11-12 грудня 1997 р. Секція 3: Торговельне підприємство: Теорія практичні результати діяльності, 98
18. Раицкий К.А. Економіка підприємств: Учеб. для вузів. - М «Маркетинг», 1999.
19. Торговельна справа: Економіка та організація: Учбов. / Л.А. Брашна, Т.П. Данько. М: ИНФРА-М, 99
20. Ульянов І.П., Попова Л.В. Деталізація обліку та ціни. - М., 1998.
21. Економіч. теорія. / / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасовича: Учеб. для вузів. - СПБ: Вид. СПБГУЕФ, 97
22. Методичні рекомендації по бух. уч. витрат, що включаються у витрати обігу і пр-ва, та визначення фінансових результатів і підприємствах торгівлі та громадського харчування / / Головний бухгалтер 98. № 29, с.33-42.
23. Оподаткування і бух. облік. Законодавчі та інструктивні документи. 4.2: Єдині норми амортизаційних відрахувань на поліс відновлення основних фондів народного господарства СРСР. Мн., 91.
24. Основні положення по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), 26.01.98 (№ 19-12/397), Міністерство статистики та аналізу РБ від 30.0198 № 3 та Міністерства праці РБ з 30.01.98 № 03-02 / 300 (зі змінами та доповненнями / / Податок. Законодавство РБ: норм. док. ч.2, 99
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
376.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз витрат обігу в торгівлі
Аналіз витрат обігу на підприємстві
Аналіз витрат обігу торгового підприємства 32
Факторний аналіз рівня витрат обігу
Комплексний аналіз витрат обігу підприємства
Економічний аналіз витрат обігу торгового підприємства
Комплексний аналіз витрат обігу торгового підприємства
Облік і аналіз витрат обігу на прикладі ТОВ Промтехінвест
Облік і аналіз витрат обігу в торгівлі на прикладі НРУТП Криниця
© Усі права захищені
написати до нас