Аналіз витрат на виробництво молочної продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «Оршанський ОЛМОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

1.1 Організаційно-правовий статус підприємства і структура управління

1.2 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства

1.3 Аналіз фінансового стану підприємства

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПРПРОІЗВОДСТВО ПРОДУКЦІЇ

2.1 Сутність та методика аналізу витрат підприємства

2.2 Класифікація витрат на виробництво продукції підприємства

2.3 Техніко-економічні фактори та резерви зниження собівартості

2.4 Основні напрямки зниження витрат на виробництво продукції предпредпріятія

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНОЇ ПРПРОДУКЦІІ І ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ НА ВАТ «ОМЗ»

3.1 Аналіз собівартості виробленої продукції підприємства

3.2. Факторний аналіз собівартості окремих видів продукції

3.3. Визначення резервів зниження собівартості продукції ВАТ 1111 «Оршанський молочний завод»

3.4 Розробка заходів щодо зниження витрат на виробництво молочної 1111продукціі підприємства

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

ВСТУП


Головний мотив діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах - максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети у всіх випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що випускається. Оскільки витрати це основний обмежувач прибутку і одночасно головний фактор, що впливає на обсяг пропозиції, то ухвалення рішень керівництвом підприємства неможливо без аналізу вже наявних витрат виробництва і їхньої величини на перспективу.

Сучасна економічна теорія виходить з рідкості використовуваних ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Тому коли підприємство вирішує проводити якийсь певний товар, наприклад меблі з дерева, то вона тим самим відмовляється від виробництва з дерева блоків для дачних будиночків. Звідси робиться висновок, що економічні, або змінні, витрати певного ресурсу, використовуваного в даному виробництві рівні його вартості (цінності) при найбільш оптимальному способі його використання для виробництва товарів. Таким чином, економічні витрати - це плата постачальнику, здійснювана підприємством, або доходи постачальника ресурсів, забезпечувані підприємством, а також внутрішні витрати на те, щоб ресурси були застосовані саме даним підприємством і для певного варіанту виробництва.

Систематичне зниження витрат - основний засіб підвищення прибутковості функціонування підприємства. В умовах ринкової економіки, коли фінансова підтримка збиткових підприємств є не правилом, а винятком, як це було при адміністративно-командній системі, дослідження проблем зменшення витрат виробництва, розробка рекомендацій у цій галузі - один з наріжних каменів всієї економічної теорії.

Процес вдосконалення організації виробництва і праці, поряд з економією на витратах за рахунок скорочення втрат, практично у всіх випадках забезпечує підвищення продуктивності праці, тобто економію витрат живої праці. На нинішньому етапі економічного розвитку економія живої праці порівняно з економією суспільної праці дає більш вагомі результати, про що свідчать дослідження економічного зростання на основі використання виробничої функції.

Витрати живої та уречевленої праці в процесі виробництва становлять витрати виробництва. В умовах товарно-грошових відносин і господарської відособленості підприємства неминуче зберігаються відмінності між суспільними витратами виробництва і витратами підприємства. Громадські витрати виробництва - це сукупність живої і уречевленої праці, що знаходить вираз у вартості продукції. Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат підприємства на виробництво продукції та її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиною вартості продукту. У неї включають вартість сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування, заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати. Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень.

Найбільша частка у витратах на виробництво промислової продукції припадає на сировину і основні матеріали, а потім на заробітну плату і амортизаційні відрахування.

Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.

Основна мета дипломного проекту - аналіз витрат на виробництво молочної продукції ВАТ «Оршанський молочний завод» та розробка шляхів їх зниження.

Завдання дипломного проекту:

 • визначення поняття, видів та класифікації витрат підприємства, методів управління витратами;

 • аналіз динаміки основних техніко-економічних показників підприємства;

 • аналіз витрат на виробництво молочної продукції ВАТ «Оршанський молочний завод»;

 • виявлення резервів і розробка заходів щодо їх використання та зниження собівартості продукції підприємства.

Досягнення цих завдань здійснюється за допомогою методів економічного аналізу. У даній роботі використовувалися як класичні методи аналізу господарської діяльності та фінансового аналізу (ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, виділення ізольованого впливу факторів, факторний аналіз), так і традиційні методи економічної статистики (середніх та відносних величин, графічний, індексний, елементарні методи обробки рядів динаміки ).

Для того щоб величина виявлених резервів була реальною, підрахунок резервів повинен бути по можливості точним і обгрунтованим. Для підрахунку величини резервів при аналізі господарської діяльності в дипломному проекті використовувався ряд методів: прямого рахунку, порівняння, факторного аналізу.

У процесі підготовки дипломного проекту використовувалася річна бухгалтерська звітність підприємства ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003-2005 роки, навчальна та методична література російських і зарубіжних авторів, наукові статті.

РОЗДІЛ 1. Економічна характеристика ВАТ «Оршанський молочний завод»


1.1 Організаційно-правовий статус підприємства і структура управління


ВАТ «Оршанський молочний завод» - акціонерне товариство відкритого типу діють з Державного підприємства «Оршанський молочний завод», зареєстрованого Постановою Глави адміністрації Оршанського району № 194 від 28 квітня 1992 року.

ВАТ «Оршанський молочний завод» є комерційною організацією, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують обов'язкові права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства.

Товариство є юридичною особою, що діє відповідно до законодавства Російської Федерації та Республіки Марій Ел. Має у власності відокремлене майно, приватизоване в порядку, встановленому законодавством про приватизацію та придбане на інших підставах, що враховується на його самостійному балансі, відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, від свого імені набуває і здійснює майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем у суді, має круглу печатку зі своїм повним фірмовим найменуванням російською мовою і місце його знаходження.

Суспільство має повне офіційне найменування: відкрите акціонерне товариство «Оршанський молочний завод».

Скорочене найменування: ВАТ «ОМЗ».

Місцезнаходження товариства: 425250 Республіка Марій Ел, п. Оршанка, вул. Гагаріна 14.

Порядок випуску та розподілу акцій першої емісії, виробленої при установі суспільства, був визначений планом приватизації затвердженим Держкоммайном Республіки Марій Ел від 18 листопада 1992 року. Статутний капітал акціонерного товариства на 1.01.2005 р. Склав 1 тис. руб., Який поділено на 1000 звичайних акцій, номінальною вартістю 1р.

Основною метою товариства є отримання прибутку шляхом задоволення суспільно-корисних потреб у продукції, роботах, послугах.

Основними видами діяльності ВАТ є:

- Виробництво харчових продуктів на основі переробки молока і вершків;

- Розробка, впровадження, виробництво, реалізація конкурентоспроможної харчової продукції;

- Оптова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами з використанням мережі своїх магазинів.

Ринком збуту виробленої харчової продукції є підприємства мережі торгівлі республіки.

У 1998 році підприємство налагодило випуск казеїну технічного, який йде на експорт і користується великим попитом за кордоном. В даний час випуск його припинено.

Підприємство має безліч конкурентів.

Виробництво продукції планується відповідно до встановлених потужностями, з урахуванням ринку збуту, з урахуванням обсягу молока, що закуповується від господарств та населення району.

Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів, яке проводиться щорічно. У період між зборами, функції управління покладені на раду директорів.

До компетенції Ради Директорів належить вирішення питань загального керівництва діяльністю ВАТ, за винятком питань віднесених Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Члени ради директорів обираються строком на один рік. Член ради директорів може переобиратися необмежену кількість разів.

Рада директорів товариства складається з 7 осіб. Обраними вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

Голова ради директорів обирається членами ради директорів. Він організовує роботу ради директорів, скликає раду, головує на загальних зборах акціонерів.

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється Генеральним директором та правлінням акціонерного товариства.

Генеральний директор і правління обираються загальними зборами строком на 1 рік і можуть бути відкликані достроково.

Компетенція Генерального директора:

- Представляє інтереси суспільства, підписує всі документи від імені суспільства, діє без довіреності відповідно до рішень правління;

- Відкриває рахунки в банках Російської Федерації і за її межами за рішенням правління;

- Затверджує штати підприємства за рішенням правління та за погодженням з радою директорів;

- Видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- Організовує спільно з правлінням ведення бухгалтерського обліку, своєчасну фінансову звітність у відповідні органи;

- Вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю товариства.

Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу. Основу плану складають договори, укладені із споживачами продукції та послуг, та постачальниками матеріальних та інших ресурсів, а також рішення виконавчих органів товариства та Ради директорів, прийняті в межах встановлених Статутом повноважень. Реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, що встановлюються суспільством самостійно, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Статутний капітал може бути збільшений шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій. Суспільство має право проводити розміщення акцій та інших цінних паперів, конвертованих в акції за допомогою як відкритої, так і закритої підписки за винятком випадків, коли законодавством допускається можливість розміщення акцій тільки за допомогою відкритої продукції.

Дивіденди по звичайних розміщених акцій можуть виплачуватися щокварталу, раз на півроку або раз на рік.

Суспільство формує резервний фонд на виплату винагород за підсумками діяльності за рік. У разі отримання прибутку товариство самостійно визначає напрями використання прибутку, що залишилася у нього після сплати податків та інших платежів, а також розрахунків з кредиторами.

У суспільстві створюється резервний фонд, який формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань у розмірі 5% від чистого прибутку. Він призначений для покриття його збитків, а також для викупу звичайних акцій Товариства у разі відсутності інших засобів.

Успішний розвиток виробництва значною мірою залежить від рівня організації управління.

Структура управління ВАТ «Оршанський молочний завод» представлена ​​на рис. 1.1.

Головний інженер визначає технічну політику, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва.

Механік керує працівниками, які здійснюють обслуговування виробництва, проводить роботу в галузі експлуатації енергетичного обладнання, економії раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, сприяє досягненню високих показників з експлуатації енергоустановок.

Начальник відділу збуту здійснює керівництво господарською діяльністю підприємства в області матеріального постачання, збуту готової продукції.


Рис. 1.1. Структура управління ВАТ «Оршанський молочний завод»


Майстер цеху безпосередньо здійснює контроль за якістю виробленої продукції, за перебігом всього виробничого процесу.

Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку, звітності та контроль за використанням матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Облік в бухгалтерії переведений на автоматизовану обробку з застосуванням персональних електронно-обчислювальних машин, що призвело до підвищення оперативності обробки.

На даному підприємстві використовується програма «1 С - Бухгалтерія». Повна автоматизація бухгалтерського обліку дозволяє вирішувати задачі не тільки бухгалтерії, але й інших підрозділів підприємства.

Головний бухгалтер у відповідності з чинним законодавством формує облікову політику підприємства, забезпечуючи фінансову стійкість підприємства.

Облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою рахівництва. Нарахування амортизації основних засобів проводиться за єдиними нормами. Амортизація нематеріальних активів нараховується лінійним способом, на основі строку їх корисного використання.

Списання сировини, матеріалів на виробництво проводиться по середній собівартості. Готова продукція оцінюється в балансі за фактичною собівартістю.

Виручка від реалізації продукції та з метою оподаткування визначається в міру відвантаження продукції та пред'явлення покупцем розрахункових документів.

При контролі виконання оцінюється робота трудящого, заохочується виконання заданих системою управління вимог і караються за порушення. На ВАТ «Оршанський молочний завод» досить широко використовуються методи матеріального і морального стимулювання працівників. На виплату винагород за підсумками роботи за рік створюється резерв у розмірі 10% від нарахованої заробітної плати. Так на 1 січня 2005 року цей резерв створений в сумі 77 тисяч рублів.

У процесі виробництва всі підрозділи підприємства діють взаємопов'язано. Для їх узгодженої діяльності чітко визначені регламент роботи кожної ланки, методи і форми їх взаємозв'язку. Для кожного працівника визначені права, обов'язки і відповідальність.


1.2 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства


У даному розділі проведемо аналіз основних економічних показників ВАТ «Оршанський молочний завод». Проаналізуємо основні показники діяльності підприємства за 2003-2005 рр.. (Табл. 1.1).


Таблиця 1.1

Основні економічні показники ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003 - 2005 рр..

Показники 2003 2004 2005

Зміна

(+, -)

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Обсяг реалізованої продукції, тис. руб. 17352 18419 19578 1067 1159 106,15 106,29
Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. руб. 14085 15633 17615 1548 1982 110,99 112,68
Витрати на 1 карбованець реалізованої продукції, коп. 81,2 84,9 90,0 3,7 5,1 104,56 106,01
Середньооблікова чисельність персоналу, чол. 40 36 33 -4 -3 90,00 91,67
Продуктивність праці 1 працівника, тис. грн. / чол. 433,8 511,6 593,3 77,8 81,7 117,93 115,97
Фонд оплати праці, тис. руб. 1149 1468 1724 319 256 127,76 117,44
Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника, крб. 2394 3398 4353 1004 955 141,94 128,10
Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб. 3210 3321,5 3286 111,5 -35,5 103,47 98,93
Фондовіддача, грн. / руб. 5,4 5,5 6,0 0,1 0,5 101,85 109,09
Прибуток від реалізації, тис. крб. 1133 302 322 -831 20 26,65 106,62
Балансовий прибуток, тис. руб. 943 154 29 -789 -125 16,33 18,83
Чистий прибуток, тис. руб. 721 87 -9 -634 -96 12,07 -10,34
Рентабельність продажів,% 5,4 0,8 0,1 -4,6 -0,7 14,81 12,50


На підставі даних таблиці можна зробити наступні висновки: спостерігається стабільне зростання обсягу реалізованої продукції, за 3 роки він склав 2226 тис. руб. або 12,4%. Також відбувається і зростання собівартості продукції, який за 3 роки склав 3530 тис. руб. або на 23,5%.

У 2004 році виручка від продажу товарів, продукції та послуг склала 18419 тис. руб., Що на 1067 тис. руб. більше рівня 2003 року. Темп росту склав 6,1%. Собівартість реалізованої продукції зросла в 2004 році на 1548 тис. руб. або на 11% в порівнянні з минулим роком. Витрати на 1 карбованець реалізованої продукції в 2004 році зросли на 3,7 копійок або на 4,6% в порівнянні з 2003 роком і склали 84,9 копійок на 1 карбованець реалізованої продукції.

Виручка від продажу товарів, продукції та послуг склала в 2005 році 19578 тис. руб. проти 18419 тис. руб. минулого року, зростання склало 6,3%. Одночасно зі збільшенням виручки спостерігається збільшення собівартості в порівнянні з минулим роком на 12,7%. За рахунок перевищення темпів росту собівартості над темпами зростання виручки частка витрат на карбованець реалізованої продукції зросла у 2005 році до 90 коп.

Середньооблікова чисельність персоналу ВАТ «Оршанський молочний завод» в аналізованому періоді мала тенденцію до зменшення. За три роки чисельність персоналу скоротилася на 7 чоловік.

Середньорічна продуктивність праці збільшилася, що зумовлено зростанням обсягів продажів і зниженням середньооблікової чисельності працівників.

Стабільними темпами відбувається збільшення фонду оплати праці. Зростання цього показника в 2005 році склав 575 тис. руб. в порівнянні з 2003 роком, а середньомісячна заробітна плата на 1 працівника збільшилася в 2004 році в порівнянні з 2003 роком на 1004 руб. або на 41,9%, у 2005 році - на 955 крб. або на 28,1% в порівнянні з минулим роком.

Середньорічна вартість основних засобів має тенденцію до зростання. Так в 2005 році середньорічна вартість основних фондів збільшилася в порівнянні з 2003 роком на 76 тис. руб. або на 2,4%. Важливий показник використання основних засобів - фондовіддача у 2004 році збільшився на 0,1 руб. / руб. або на 1,9% в порівнянні з 2003 роком, а в 2005 році в порівнянні з 2004 роком також зріс на 0,5 руб. / руб. або на 9,1%.

У 2004 році прибуток від реалізації продукції підприємства скоротився на 831 тис. руб. в порівнянні з 2003 роком або більш ніж у три рази. Балансова прибуток зменшився в 2004 році на 789 тис. руб. або більш ніж в 6 разів у порівнянні з 2003 роком, і в 2005 році - на 125 тис. руб. або більш ніж в 5 разів у порівнянні з минулим періодом. Чистий прибуток підприємства скоротився в 2004 році на 634 тис. руб., У 2005 році спостерігаємо чистий збиток підприємства в розмірі 9 тис. руб. Відповідно і зменшуються показники рентабельності продажів.

Таким чином, у досліджуваному періоді спостерігаємо погіршення фінансових результатів діяльності підприємства, зниження маси прибутку та зменшення рівня рентабельності. Однак на основі темпів зростання продажів, показників використання засобів виробництва і трудових ресурсів, можна зробити висновок про поліпшення роботи підприємства в досліджуваному періоді з 2003 по 2005 рік.

Основним завданням промислового підприємства є найбільш повне забезпечення попиту високоякісної продукції. Темпи зростання обсягів виробництва, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, також прибуток і рентабельність, тому аналіз роботи промислового підприємства починається з вивчення показників випуску продукції.

Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми має аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції.

ВАТ «Оршанський молочний завод» спеціалізується на переробці молока та виробництва молочної продукції.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску продукції та її реалізації, і розраховуються базисні і ланцюгові темпи зростання, при цьому обсяг виробництва повинен бути виражений в порівняних цінах, за основу яких береться ціна базисного року.

Проведемо аналіз випуску та реалізації молочної продукції ВАТ «Оршанський молочний завод» у табл. 1.2.


Таблиця 1.2

Динаміка показників виробництва і реалізації молочної продукції ВАТ «ОМЗ» за 2003-2005 рр..

Показники 2003 2004 2005

Зміна

(+, -)

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Перероблено молока, тонн 1378,3 1319,3 602,6 -59 -716,7 95,72 45,68
Загальний обсяг надходження молока, тонн 2724,9 2612,0 2669,0

-112,9


57


95,86


102,18


Відсоток переробки на підприємстві,% 55 51 23

-4


-28


92,73


45,10


Відправлено молока на

ВАТ «Марійскмолпром», тонн

1378,3 1292,7 2066,4

-85,6


773,7


93,79


159,85


Обсяг виробництва молочної продукції, тис. руб. 9860,9 10959,0 6567,7

1098,1


-4391,3


111,14


59,93


Обсяг реалізації молочної продукції, тис. руб. 9732 10815 6482,3

1083


-4332,7


111,13


59,94У 2004 році було перероблено 1319,3 тонн молока проти 1378,3 тонн молока в 2003 році. Відсоток переробки молока на підприємстві становив у 2004 році 55%. Відправлено молока на ВАТ «Марійскмолпром» на 6,21% менше, ніж у 2003 році.

У 2005 році знизився обсяг переробленого молока на 716,7 тонн або більш ніж в 2 рази, відсоток переробки молока склав в 2005 році 23%. У зв'язку з цим зросли суми відправленого молока на ВАТ «Марійскмолпром» на 773,7 тонн у порівнянні з 2004 роком.

Загальний обсяг надходження молока трохи знизився в 2004 році на 112,9 тонн у порівнянні з 2003 роком і зріс на 57 тонн у 2005 році в порівнянні з попереднім періодом.

З таблиці 1.2 видно, що обсяг виробництва продукції в 2004 році збільшився на 1098,1 тис. руб. або на 11,1% в порівнянні з 2003 роком.

У 2005 році обсяги виробництва та реалізації молочної продукції зменшилися на 40%.

Зобразимо графічно динаміку виробництва та реалізації продукції ВАТ «Оршанський молочний завод» на рис. 1.2.


Рис. 1.2. Динаміка виробництва та реалізації молочної продукції ВАТ «ОМЗ» за 2003-2005 рр..


Великий вплив на результати господарської діяльності надає асортимент продукції, що випускається. Асортимент на ВАТ «Оршанський молочний завод» формується з урахуванням потреб споживачів. Проведемо аналіз виробництва молочної продукції в натуральному вираженні в табл. 1.3.


Таблиця 1.3

Аналіз виробництва продукції ВАТ «Оршанський молочний завод» за асортиментом за 2003-2005 рр.., Тонн

Показники 2003 2004 2005

Зміна

(+, -)

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Молоко 2,5% фас. по 0,5 л, 1 л 862,2 746,3 363,4 -115,9 -382,9 86,56 48,69
Молоко 3,7% 23,2 23,8 17,8 0,6 -6 102,59 74,79
Масла селянське 26,6 22,4 11,2 -4,2 -11,2 84,21 50,00
Сир 20,5 16,5 11,5 -4 -5 80,49 69,70
Сметана 17,2 30,5 16,3 13,3 -14,2 177,33 53,44
Кефір 2,5% фас. по 0,5 л 97,7 177,3 76,7 79,6 -100,6 181,47 43,26
Відвійки 132,2 134,1 56,5 1,9 -77,6 101,44 42,13
Сироватка 3,5 1,9 2,8 -1,6 0,9 54,29 147,37

Як бачимо з даних табл. 1.3, основним видом продукції, що випускається молочної продукції підприємства є пастеризоване молоко 2,5% жирності, фасованого по 0,5 і 1 літру. Проте, його виробництво зменшилося на 115,9 тонн у 2004 році в порівнянні з 2003 роком і на 382,9 тонн у 2005 році.

У 2004 році зросло виробництво молока 3,7% на 2,6%, сметани - на 77,3%, кефіру - на 81,5% в порівнянні з 2003 роком.

У 2005 році скоротилися обсяги випуску всієї молочної продукції підприємства. Найбільші темпи зниження обсягів виробництва у молока 2,5% (51,3%), масла (50%), сметани (46,7%), кефіру (56,7%).

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва промислового підприємства є забезпеченість їх засобами праці в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання.

Основними засобами називають ту частину капіталу підприємства, яка переносить свою вартість на вартість продукції вроздріб, протягом декількох виробничих циклів.

Аналіз починають з вивчення динаміки вартості основних засобів, потім вивчають динаміку структури і руху основних виробничих фондів.


Таблиця 1.4

Аналіз основних засобів ВАТ «ОМЗ» за 2003-2005 рр.., Тис. руб.

Показники 2003 2004 2005

Зміна

(+, -)

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Будинки 1311 1311 1311 - - 100,00 100,00
Споруди 296 296 296 - - 100,00 100,00
Машини та обладнання 1167 1214 1199 47 -15 104,03 98,76
Транспортні засоби 425 307 322 -118 15 72,24 104,89
Виробничий і господарський інвентар 4 4 4 - - 100,00 100,00
Інші види основних засобів 154 154 154 - - 100,00 100,00
Разом 3357 3286 3286 -71 - 97,89 100,00

Як свідчать дані табл. 1.4, спостерігається незначне зниження вартості основних засобів за трирічний період на 71 тис. руб. або на 2,1%. У 2004 році збільшилася вартість машин та обладнання і вибили транспортні засоби на суму 118 тис. руб.

Найбільшу питому вагу в складі основних засобів складають будівлі і машини з обладнанням. У 2004 році було придбано додатково обладнання на 47 тис. руб., У зв'язку з освоєнням випуску нових видів молочної продукції, а також з зносом старих основних засобів, підприємство потребувало додаткового обладнання. У силу розширення виробництва та збільшення реалізації виробленої швидкопсувної продукції виникла необхідність розширення сфери збуту, диктуючи тим самим необхідність у додаткових транспортних засобах. За 2003 рік їх було придбано на 180 тис. руб., За 2005 рік - 15 тис. руб.

Велике значення має аналіз руху і технічного стану основних виробничих фондів. Для цього розраховуються коефіцієнти зносу, вибуття і оновлення основних фондів (табл. 1.5). Найважливішими показниками ефективного використання основних фондів є фондоємність, фондовіддача і фондоозброєність.


Таблиця 1.5

Розрахунок показників руху та ефективності використання основних засобів ВАТ «ОМЗ» за 2003-2005 рр..

Показники 2003 2004 2005

Зміна

(+, -)

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб. 3210 3321,5 3286

111,5


-35,5


103,47


98,93


Середньорічна вартість активної частини основних засобів, тис. руб. 1466 1556,5 1556,5 90,5 - 106,17 100,00
Вартість основних засобів на початок року, тис. руб. 3063 3357 3286

294


-71


109,60


97,89


Нарахований знос, тис. руб. 1846 1945 2085 99 140 105,36 107,20
Вартість які поступили основних засобів, тис. руб. 294 47 15

-247


-32


15,99


31,91


Вартість вибулих основних засобів, тис. руб. - 118 15

118


-103


-


12,71


Вартість основних засобів на кінець року, тис. руб. 3357 3286 3286

-71


-


97,89


100,00


Обсяг реалізації продукції, тис. руб. 17352 18419 19578 1067 1159 106,15 106,29
Середньооблікова чисельність працівників, чол. 40 36 33

-4


-3


90,00


91,67


Розрахункові:


Частка активної частини основних засобів,% 45,6 46,9 47,4

1,3


0,5


102,85


101,07


Коефіцієнт зносу 0,58 0,59 0,63 0,01 0,04 101,72 106,78
Коефіцієнт оновлення 0,10 0,01 0,005 -0,09 -0,005 10,00 50,00
Коефіцієнт вибуття - 0,04 0,005 0,04 -0,035 - 12,50
Фондовіддача, грн. / руб. 5,4 5,5 6,0 0,1 0,5 101,85 109,09
Фондомісткість, грн. / руб. 0,18 0,18 0,17 0 -0,01 100,00 94,44
Фондоозброєність, тис.руб. / чол. 80,2 92,3 99,6 12,1 7,3 115,09 107,91

На основі таблиці 1.5 видно, що частка активної частини основних засобів в досліджуваному періоді зростає з 45,6% у 2003 році до 47,4% у 2005 році.

Коефіцієнт зносу основних засобів становить 58% у 2003 році, 59% - в 2004 році і 63% - у 2005 році. Дана тенденція говорить про зношеність основних засобів на підприємстві. У міжнародній практиці граничний показник зношеності основних засобів становить 60%, подальше їх використання не доцільно, у зв'язку з великими витратами на ремонт.

Коефіцієнт оновлення має високе значення у 2003 році випереджає коефіцієнт вибуття. У 2005 році спостерігаємо незначне рух основних засобів.

Найважливіший показник використання основних засобів - фондовіддача вказує на те, скільки реалізованої продукції припадає на 1 карбованець основних засобів. У 2003 році показник фондовіддачі становить 5,4 крб., У 2004 році - 5,5 руб., А в 2005 році на 1 карбованець основних засобів доводилося 6 рублів реалізованої продукції. Фондомісткість відповідно має тенденцію до зниження.

Інший показник ефективності використання основних засобів-фондоозброєність вказує на те, скільки основних засобів (у грошовому вираженні) припадає на 1 среднесписочного працівника. Так у 2003 році показник фондоозброєності склав 80,2, у 2004 році - 92,3, а в 2005 році на 1 працівника доводилося 99,6 тис. руб. основних засобів. Фондоозброєність в досліджуваному періоді збільшується за рахунок зменшення чисельності працівників.

Наступним етапом буде аналіз трудових ресурсів підприємства.

Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

У табл. 1.6 відображені показники з праці та заробітної плати.


Таблиця 1.6

Показники праці та заробітної плати ВАТ «ОМЗ» за 2003 - 2005 рр..

Показники 2003 2004 2005

Зміна

(+, -)

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, тис. руб. 17352 18419 19578

1067


1159


106,15


106,29


Середньооблікова чисельність,

чол.

40 36 33

-4


-3


90,00


91,67


Фонд заробітної плати, тис. руб. 1149 1468 1724 319 256 127,76 117,44

Продуктивність праці,

тис. грн. / чол.

433,8 511,6 593,3

77,8
81,7


117,93


115,97


Середня заробітна плата на 1 працівника, крб. 2394 3398 4353

1004


955


141,94


128,10Дані таблиці свідчать про зміни виручки від реалізації продукції, робіт, послуг. Щорічне зростання обсягів продажу складає 6%.

Однак, незважаючи на розширення діяльності підприємства, чисельність працівників скорочується.

Зростання фонду заробітної плати становить 27,8% у 2004 році і 17,4% в 2005 році в порівнянні з даними попередніх років.

Збільшення продуктивності праці у 2005 році в порівнянні з 2003 роком становить 36,8%, зростання віддачі праці пов'язаний як з ростом обсягів продажів підприємства, так і зі зниженням чисельності працівників.

Також на ВАТ «ДМЗ» спостерігається збільшення середньої заробітної плати. Так в 2004 році в порівнянні з 2003 роком середня заробітна плата збільшилася на 1004 рубля або на 41,9% в порівнянні з 2003 роком, а в 2005 році середня заробітна плата збільшилася на 955 рублів у порівнянні з 2004 роком.

Позитивним моментом є зростання продуктивності праці і зростання середньомісячної заробітної плати. Темпи приросту свідчать про значне збільшення за всіма показниками, що є позитивним моментом в діяльності ВАТ «ОМЗ».

Колектив на ВАТ «Оршанський молочний завод» в основному стабільний, тривалий час працює на підприємстві. А постійні кадри вдосконалюють свою кваліфікацію, швидко орієнтуються в будь-якій нетипової обстановці і активно впливають на рівень продуктивності праці. Раціональне використання трудових ресурсів, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва.


1.3 Аналіз фінансового стану підприємства


Фінансовий аналіз - це діяльність, спрямована на визначення ступеня стійкості та динаміки фінансового стану підприємства, також його перспективи. Необхідно дослідити структуру і динаміку фінансового стану підприємства. Це зручно провести за допомогою порівняльного аналітичного балансу, який включає показники як горизонтального так і вертикального аналізу

Актив балансу дозволяє дати загальну оцінку майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства. А також виділити в складі майна оборотні (мобільні) і позаоборотні (іммобілізовані) кошти. Майно це основні фонди, оборотні кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі.

Розміщення коштів підприємств має дуже велике значення у фінансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Тому в процесі аналізу активів підприємства в першу чергу слід вивчити зміни в їх складі і дати їм оцінку.

Для цього спочатку проведемо аналіз стану активів ВАТ «Оршанський молочний завод» (табл. 1.7).


Таблиця 1.7

Аналіз динаміки зміни активів ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003-2005 рр.., Тис. руб.

Показники 2003 2004 2005

Зміна

(+, -)

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

1. Необоротні активи:

в тому числі:

1561 1730 1641 169 -89 110,83 94,86
- Основні засоби 1511 1341 1201 -170 -140 88,75 89,56
- Незавершене будівництво 50 389 440 339 51 778,00 113,11

2. Оборотні активи,

в тому числі:

3768 3481 2602

-287


-879


92,38


74,75


- Запаси 827 791 512 -36 -279 95,65 64,73
- Податок на додану вартість 48 29 70 -19 41 60,42 241,38
- Дебіторська заборгованість 2021 1800 1252 -221 -548 89,06 69,56
- Короткострокові фінансові вкладення 761 761 761 - - 100,00 100,00
- Грошові кошти 111 100 7 -11 -93 90,09 7,00
РАЗОМ: 5329 5211 4243 -118 -968 97,79 81,42

З даних таблиці видно, що майно підприємства скоротилося в 2004 році на 118 тис. руб. в порівнянні з 2003 роком і в 2005 році на 968 тис. руб. в порівнянні з 2004 роком. Всього за період 2003-2005 рр.. активи підприємства скоротилися на 20,4%, що свідчить про зменшення господарських засобів молочного заводу. Скорочення активів підприємства за період 2003-2005 рр.. відбулося за рахунок зниження сум як необоротних, так і оборотних коштів.

Необоротні активи зросли у 2004 році на 169 тис. руб. в порівнянні з 2004 роком, а в 2005 році скоротилися на 89 тис. руб. за рахунок зниження вартості основних засобів.

Спостерігаємо також зменшення оборотних активів на 7,6% в 2004 році і на 25,3% в 2005 році в порівнянні з попереднім роком. Скорочення оборотних коштів підприємства відбулося за рахунок значного зменшення запасів і дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість у 2004 році зменшилася в порівнянні з 2003 роком на 221 тис. руб., А в 2005 році на 548 тис. руб. в порівнянні з 2004 роком.

Суми найбільш мобільних грошових коштів у 2005 році значно скоротилися в порівнянні з 2003 роком.

Наочно структура активів підприємства представлена ​​на рис. 1.4.

Частка необоротних засобів у складі активів склала в 2003 році 29%, в 2004 році 33%, в 2005 році 39%. У цілому за три роки їх частка зросла на 10%. У той же час частка оборотних коштів у складі активів відповідно зменшилася.

У структурі необоротних активів найбільшу частку складають основні засоби: 2003 рік - 97%, 2004 рік - 77%, 2005 рік - 73%, інші складові мають незначну питому вагу.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується, перш за все їх оборотністю. Окремі види поточних активів підприємства мають різну швидкість обороту. Показники оборотності відображають структуру оборотних активів підприємства і залежать від їх видів, запасів товарно-матеріальних цінностей-, дебіторської заборгованості.

Таким чином, перейдемо до аналізу оборотності всіх оборотних засобів та їх складових. Оцінка оборотності виробляється шляхом зіставлення її показників за кілька хронологічних періодів по аналізованому підприємству. Показниками оборотності є:

Коефіцієнт оборотності, що показує число обертів аналізованих засобів за звітний період і дорівнює відношенню виручки від реалізації без ПДВ до середньої вартості оборотних коштів.

Час обороту, що показує середню тривалість одного обороту в днях і визначається відношенням середньої вартості до виторгу від реалізації і помножене на число календарних днів в аналізованому періоді.

Розраховані показники оборотності оборотних засобів наведено в табл. 1.8.


Таблиця 1.8

Показники, що характеризують ефективність використання оборотних коштів ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003-2005 рр..

Показники 2003 2004 2005 Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

1 2 3 4 5 6

Середня дебіторська заборгованість,

тис. руб.

1818 1910,5 1526 105,09 79,87
Середня вартість запасів, тис. руб. 656 809 651,5 123,32 80,53
Середня вартість оборотних коштів, тис. руб. 3026,5 3614,5 3041,5 119,43 84,15
Виручка від реалізації без ПДВ, тис. руб. 17352 18419 19578 106,15 106,29
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 9,54 9,64 12,83 101,05 133,09
Час оборотності дебіторської заборгованості, днів 37,7 37,3 28,1 98,94 75,34
Коефіцієнт оборотності запасів 26,45 22,76 30,05 86,05 132,03
Час обороту запасів, днів 13,6 15,8 12,0 116,18 75,95
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 5,73 5,10 6,44 89,01 126,27
Час обороту оборотних коштів, днів 62,8 70,6 55,9 112,42 79,18

З даних таблиці 1.8 видно, що в досліджуваному періоді відбулося зростання оборотності дебіторської заборгованості: з 9,5 оборотів у 2003 році вона збільшилася до 12,8 оборотів у 2005 році.

Таким чином, погашення дебіторської заборгованості відбувається більш швидкими темпами. Час обороту скоротилося на 10 днів у 2005 році в порівнянні з 2003 роком. Однак час обороту дебіторської заборгованості в 2005 році становить 28 днів, тобто дебіторська заборгованість погашається недостатньо швидко.

У 2005 році також відбулося прискорення оборотності оборотних коштів. Час обороту оборотних коштів скоротилася з 62,8 днів у 2003 році до 56 днів у 2005 році.

За матеріальним оборотних коштів також спостерігаємо зростання оборотності в 2005 році до 30 оборотів. Час обороту в 2005 році зменшилася з 2003 роком.

Таким чином, спостерігаємо підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства за 2003-2005 рр..

Фінансовий стан підприємства і його стійкість в значній мірі залежать від того, яким майном володіє підприємство, в які активи вкладено капітал і який дохід вони йому приносять.

Відомості про розміщення капіталу, що змінюється в розпорядженні підприємства, містяться в активі балансу. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає певна стаття балансу. За цими статтями можна встановити, які зміни відбулися в активах підприємства, яку частину складає нерухомість підприємства, а яку оборотні кошти, в тому числі в сфері виробництва і в сфері обігу.

Капітал - це всі кошти підприємства, які в неї є для здійснення своєї діяльності. Він формується за рахунок власних (внутрішніх) і позикових (зовнішніх) джерел.

Від того яким капіталом володіє суб'єкт господарювання, наскільки оптимальна його структура, наскільки доцільно він трансформується в основні й оборотні фонди, залежать фінансове благополуччя і результати його діяльності, Тому аналіз наявності, джерел формування капіталу має виключно важливе значення (табл. 1.9).


Таблиця 1.9

Аналіз динаміки джерел капіталу ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003-2005 рр.., Тис. руб.

Показники 2003 2004 2005

Зміна

(+, -)

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Всього джерел коштів

5329 5211 4243 -118 -968 97,79 81,42

Власні кошти

2030 1955 1868 -75 -87 96,31 95,55

Довгострокові кредити і позики

- - - - - - -

Короткострокові кредити і позики

1200 1200 379 - -821 100,00 31,58

Кредиторська заборгованість

1820 1726 1941 -94 215 94,84 112,46

Інші пасиви

279 330 55 51 -275 118,28 16,67

За даними таблиці видно, що за все джерела коштів у 2004 році скоротилися на 118 тис. руб., Причому власні кошти зменшилися на 75 тис. руб., А позикові кошти зменшилися на 94 тис. руб

У 2005 році загальна сума джерел коштів скоротилася на 968 тис. руб., В т.ч. власні кошти скоротилися на 87 тис. руб., а позикові кошти - на 881 тис. руб. при цьому кредиторська заборгованість зросла на 215 тис. руб.

У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства здійснюється за рахунок самофінансування, при недостатності власних коштів за рахунок позикового капіталу найважливішою аналітичної характеристикою підприємства є його фінансова стійкість.

Економічною сутністю фінансової стійкості підприємства є забезпеченість його запасів і витрат джерелами їх формування.


Таблиця 1.10

Коефіцієнти, що характеризують співвідношення власного і позикового капіталу

Показник

2003

2004

2005

Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

1. Коефіцієнт автономії

0,38

0,38

0,44

100,00 115,79

2. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,38

0,38

0,44

100,00 115,79

3. Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу

1,62

1,67

1,27

103,09 76,05

4. Коефіцієнт покриття інвестицій

0,85

0,77

0,87

90,59 112,99

За даними таблиці можна зробити наступні висновки:

На ВАТ «Оршанський молочний завод» низька фінансова незалежність: частка власних коштів у 2004 році становить 38%, у 2005 році - 44%.

Коефіцієнт фінансової стійкості також невисокий, тобто велика частина діяльності підприємства фінансується за рахунок позикових коштів. Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу зменшується, це говорить про те, що збільшується частка власних коштів.

Показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - це балансовий прибуток або збиток, який представляє собою суму результату від реалізації продукції, результат від іншої реалізації, сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Проведемо аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003 - 2005 рр.., Використовуючи дані звітності підприємства з форми № 2 «Звіт та прибутки і збитки» у табл. 1.11.


Таблиця 1.11

Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003-2005 рр.., Тис. руб.

Показники 2003 2004 2005 Зміни (+,-)
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 17352 18419 19578 1067 1159

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт,

послуг

14085 15633 17615 1548 1982
Валовий прибуток 3267 2786 1963 -481 -823
Прибуток (збиток) від продажу 1133 302 322 -831 20
Інші операційні доходи 116 48 - -68 -48
Інші операційні витрати 16 93 74 77 -19
Позареалізаційні доходи 190 343 146 153 -197
Позареалізаційні витрати 480 446 365 -34 -81
Прибуток (збиток) до оподаткування 943 154 29 -789 -125
Податок на прибуток 222 67 38 -155 -29
Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду 721 87 -9

-634


-96Ми спостерігаємо погіршення фінансових результатів діяльності ВАТ «Оршанський молочний завод». Прибуток від продажів за 2004 рік порівняно з 2003 роком зменшилася на 831 тис. руб., А в 2005 році зросла на 20 тис. руб. в порівнянні з 2004 роком.

Балансова прибуток ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2004 рік скоротилася на 789 тис. руб. в порівнянні з 2003 роком. У 2005 році в порівнянні з 2004 роком балансовий прибуток зменшився на 125 тис. руб.

У 2004 році нерозподілений прибуток звітного періоду склала 87 тис. руб., Що на 634 тис. руб. менше рівня 2003 року.

У 2005 році підприємство отримало збиток на 9 тис. руб.

Абсолютна величина прибутку не може характеризувати ефективність підприємства досить повно, тому проведемо аналіз рентабельності діяльності підприємства. Вони характеризують відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів чи капіталу з різних позицій.

Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємства. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансових результатів підприємства.

Розрахунок коефіцієнтів рентабельності по ВАТ «Оршанський молочний завод» представлені в табл. 1.12.


Таблиця 1.12

Розрахунок показників рентабельності продукції ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003 - 2005 рр..,%

Показники 2003 2004 2005 Зміни (+,-)
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Рентабельність капіталу (активів) 20,8 2,9 0,6 -17,9 -2,3
Рентабельність продажів 6,5 1,6 1,6 -4,9 0
Рентабельність продукції 8,0 1,9 1,8 -6,1 -0,1
Загальна рентабельність 4,1 0,5 -0,1 -3,6 -0,6

Рентабельність активів підприємства це наступний показник рентабельності, який показує ефективність використання майна підприємства. Загальна рентабельність вкладень показує, яка частина балансового прибутку припадає на 1 рубль майна підприємства, тобто, на скільки ефективно воно використовується.

Коефіцієнт рентабельності капіталу у 2005 році знизився в порівнянні з 20034 роком, що характеризує зниження ефективності використання активів підприємства.

З даних табл. 1.12 видно, що рентабельність продажів в 2004 році скоротився в порівнянні з 2003 роком, у 2005 році її рівень не змінився і склав 1,6%.

Рентабельність продукції в 2004 році скоротився на 6,1% в порівнянні з 2003 роком, а в 2005 році в порівнянні з 2004 роком цей показник зменшився на 0,1%.

Загальна рентабельність досягнута тільки в 2003 і 2004 роках і склала відповідно 4,1% і 0,5%.

У цілому можна зробити висновок про те, що підприємство ВАТ «Оршанський молочний завод» знаходиться на шляху підвищення ефективності його діяльності. Рівень деяких показників низький, вони мають тенденцію до зменшення, отже, на підприємстві спостерігається зниження ефективності його діяльності.

У результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що підприємство працює стабільно, не має великих боргів і працює стабільно на ринку, розширюючи асортимент продукції. Недолік власних оборотних коштів поповнюється позиковими коштами комерційного банку.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ


2.1 Сутність та методика аналізу витрат підприємства


Для виробництва конкурентоспроможної продукції підприємство вкладає кошти у виробничі фактори. При придбанні підприємством обладнання, інструменту, матеріалів і т.п. грошові кошти на покупки складають витрати або витрати підприємства. Коли говорять про використання виробничих факторів, мова йде про витрати виробництва. Витрати - це грошове вираження витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої і комерційної діяльності. Вони можуть бути представлені в показниках собівартості продукції, яка характеризує в грошовому вимірі всі матеріальні витрати і витрати на оплату праці, які необхідні для виробництва і реалізації продукції.

Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції.

Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Цей вплив виявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження.

Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.

Безпосередньою завданням аналізу є: перевірка обгрунтованості плану по собівартості, прогресивності норм витрат; оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних змін, виявлення резервів зниження собівартості; пошук шляхів їх мобілізації.

Виявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків.

Витрати живої та уречевленої праці в процесі виробництва становлять витрати виробництва. В умовах товарно-грошових відносин і господарської відособленості підприємства неминуче зберігаються відмінності між суспільними витратами виробництва і витратами підприємства. Громадські витрати виробництва - це сукупність живої і уречевленої праці, що знаходить вираз у вартості продукції. Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат підприємства на виробництво продукції та її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиною вартості продукту. У неї включають вартість сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування, заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати. Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень.

Найбільша частка у витратах на виробництво промислової продукції припадає на сировину і основні матеріали, а потім на заробітну плату і амортизаційні відрахування.

Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Цей вплив виявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження.

Для аналізу рівня та динаміки зміни вартості продукції використовується ряд показників. До них відносяться: кошторис витрат на виробництво, собівартість товарної і реалізованої продукції, зниження собівартості порівнянної товарної продукції і витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції.

Кошторис витрат на виробництво - найбільш загальний показник, який відображає всю суму витрат підприємства на його виробничої діяльності в розрізі економічних елементів. У ній відображені, по-перше, всі витрати основного і допоміжного виробництва, пов'язані з випуском товарної і валової продукції, по-друге, витрати на роботи та послуги непромислового характеру (будівельно-монтажні, транспортні, науково-дослідні і проектні та ін) , по-третє, витрати на освоєння виробництва нових виробів незалежно від джерела їх відшкодування. Ці витрати обчислюють, як правило, без урахування внутрішньозаводського обороту.

У собівартість товарної продукції включають усі витрати підприємства на виробництво і збут товарної продукції в розрізі калькуляційних статей витрат. Собівартість реалізованої продукції дорівнює собівартості товарної з відрахуванням підвищених витрат першого року масового виробництва нових виробів, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки, плюс виробнича собівартість продукції, реалізованої із залишків минулого року. Витрати, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки, включаються до собівартості товарної, але не входять у собівартість реалізованої продукції. Вони визначаються як різниця між плановою собівартістю першого року масового виробництва виробів і собівартістю, прийнятої при затвердженні цін:

З Р = З Т - З Н + (З П2 - З П1), (2.1)

де С Р - собівартість реалізованої продукції

З Т - собівартість товарної продукції

З Н - підвищені витрати першого року масового виробництва нових виробів, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки

З П1, П2 З - виробнича собівартість залишків нереалізованої (на складах і відвантаженої) продукції відповідно на початок і кінець року.

Для аналізу рівня собівартості на різних підприємствах або її динаміки за різні періоди часу витрати на виробництво повинні приводитися до одного обсягу. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю. Калькуляція собівартості широко використовується в ціноутворенні і порівняльному аналізі.

Витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції - найбільш відомий на практиці узагальнюючий показник, який відображає собівартість одиниці продукції у вартісному вираженні знеособлено, без розмежування її по конкретних видах. Він широко використовується при аналізі зниження собівартості і дозволяє, зокрема, характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості.

Решта зустрічаються на практиці показники собівартості можна підрозділити за такими ознаками:

- За складом врахованих витрат - цехова, виробнича, повна собівартість;

- За тривалістю розрахункового періоду - місячна, квартальна, річна, за кілька років;

- За характером даних, що відображають розрахунковий період фактична (звітна), планова, нормативна, проектна (кошторисна), прогнозована;

 • за масштабами охоплюваного об'єкта - цех, підприємство, група підприємств, галузь, промисловість і т.п.

Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства. Собівартість продукції, представляючи собою витрати підприємства на виробництво й обіг, служить основою вимірювання витрат і доходів, тобто самоокупності - основоположного ознаки господарського ринкового розрахунку. Собівартість - один з узагальнюючих показників інтенсифікації і ефективності споживання ресурсів.

У сучасних умовах велике значення набуло всебічне вивчення та повне виявлення причин будь-яких відхилень від запланованих результатів, недостатній ефективності використання ресурсів, мобілізації резервів стало особливо необхідно. А це в свою чергу вимагає, насамперед, аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства. Важливим етапом техніко-економічного аналізу діяльності підприємства є аналіз собівартості продукції підприємства. Об'єктами аналізу собівартості продукції є наступні показники: повна собівартість товарної продукції в цілому та за елементами витрат; витрати на карбованець товарної продукції; собівартість порівнянної товарної продукції; собівартість окремих виробів; окремі елементи і статті витрат.

Джерелами інформації, на підставі яких проводиться аналіз, є: форма № 5-з «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства (організації)», планові і звітні калькуляції собівартості продукції, дані обліку витрат за основними і допоміжним виробництвам.

На наступному етапі виявляються невикористані і перспективні резерви зниження витрат виробництва підприємства. Далі відбувається оцінка результатів господарювання з врахуванням дії різних факторів і виявлених невикористаних резервів, розробляються заходи щодо їх використання.

Така послідовність виконання аналітичних досліджень з аналізу витрат виробництва є найбільш доцільною з точки зору теорії та практики аналізу господарської діяльності.

Аналіз витрат виробництва має виключно важливе значення. Він дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості виробництва.


2.2 Класифікація витрат на виробництво продукції підприємства


Собівартість продукції - один з найважливіших економічних показників діяльності промислових підприємств і об'єднань, що виражає в грошовій формі всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Собівартість показує, у що обходиться підприємству виходить їм продукція. У собівартість включаються перенесені на продукцію витрати минулої праці (амортизація основних фондів, вартість сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів) і витрати на оплату праці працівників підприємства (заробітна плата).

В управлінні витратами важливою особливістю є єдина класифікація витрат для всіх галузей економіки. Для цілей обліку, аналізу та планування витрати, що включаються до собівартості продукції, класифікують за різними ознаками. Класифікація витрат дозволяє більш обгрунтовано виявити резерви зниження собівартості і спроектувати заходи щодо скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції.

У вітчизняній практиці управління витратами для цілей планування, обліку і калькулювання існує класифікація витрат. Витрати, що включаються до собівартості продукції для цілей аналізу і планування групують за різними класифікаційними ознаками (табл. 2.1).


Таблиця 2.1

Класифікація витрат на виробництво

Класифікаційна ознака Витрати за класифікаційною ознакою

Зміст витрат

Економічний зміст Кошторис витрат Загальний обсяг споживаних ресурсів

Калькуляція На певний вид вироби, продукції
Ступінь участі в процесі виробництва Основні Пов'язані з виконанням технологічного процесу виготовлення продукції (матеріали, РСЕО, зарплата тощо)

Накладні Пов'язані з процесом управління виробництвом (загальнозаводські, загальноцехові витрати та ін)
Спосіб віднесення на собівартість окремих видів продукції Прямі Прямо і безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції (витрати на сировину, зарплата основних робітників та ін)

Непрямі Пов'язані з роботою підприємства в цілому; відносять на собівартість непрямим шляхом

Склад витрат


Прості Складаються з одного економічного елемента (сировина, матеріали, зарплата)

Комплексні


Складаються з кількох економічних елементів з однаковим виробничим значенням
Залежність від обсягу виробництва Умовно-змінні Перебувають у прямій залежності від зміни обсягу виробництва

Умовно-постійні Знаходяться в незначній мірі або зовсім не залежать від зміни обсягу виробництва

Практика свідчить, що величина витрат залежить від обсягу продукції, що випускається. У зв'язку з цим існує розподіл витрат на залежні і не залежні від величини виробництва.

Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва продукції. Вони визначаються тим, що вартість устаткування фірми повинна бути оплачена навіть у випадку зупинки підприємства. До постійних витрат відносяться плата за облігаційними позиками, рентні платежі, частина відрахувань на амортизацію будівель і споруд, страхові внески, частина яких обов'язкова, а також заробітна плата вищому управлінському персоналу і фахівцям фірми, оплата охорони тощо

Змінні витрати безпосередньо залежать від кількості виробленої продукції. Вони складаються з витрат на сировину, матеріали, енергію, заробітна плата працівникам, транспорт.

Сума постійних і змінних витрат становить валові витрати. Для управління виробництвом важливо знати величину витрат у розрахунку на одиницю продукції. У зв'язку з цим розраховуються середні витрати як частка від ділення величини витрат на кількість одиниць продукції, виробленої підприємством. Таким же чином розраховуються середні постійні та змінні витрати.

Оскільки метою функціонування підприємства є максимізація прибутку, то предметом розрахунків виступає обсяг виробництва, що, у свою чергу, викликає необхідність використання категорії граничних витрат. Граничні витрати - це витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції щодо фактичного або розрахункового обсягу виробництва.

Розрізняють чотири види собівартості промислової продукції. Цехова собівартість включає витрати даного цеху на виробництво продукції. Загальнозаводська (общефабрічние) собівартість показує всі витрати підприємства на виробництво продукції. Повна собівартість характеризує витрати підприємства не тільки на виробництво, а й на реалізацію продукції. Галузева собівартість залежить як від результатів роботи окремих підприємств, так і від організації виробництва по галузі в цілому.

Для практичного використання в системі управління формуванням витрат і витрат доцільно виділити і розглянути класифікацію витрат з урахуванням виду витрат - за статтями калькуляції та елементами витрат.

Найбільший практичний інтерес представляє угрупування за економічними елементами, званим кошторисом витрат на виробництво, та статтям витрат. Угруповання по первинних економічних елементах дозволяє розробити кошторис витрат на виробництво, в якій визначаються загальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах, сума амортизації основних фондів, витрати на оплату праці та інші грошові витрати підприємства. У промисловості прийнята наступна угруповання витрат з їх економічними елементами:

- Сировина і основні матеріали,

- Допоміжні матеріали,

- Паливо (з боку),

- Енергія (з боку),

- Амортизація основних фондів,

- Заробітна плата,

- Відрахування на соціальне страхування,

- Інші витрати, не розподілені по елементах.

Витрати, що утворюють собівартість продукції, групуються за такими економічними елементами: матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів); витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів; інші витрати.

В елементі «матеріальні витрати» відображається вартість:

придбаних сировини і матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або забезпечують нормальний перебіг технологічного процесу і виготовлення упаковки;

покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів, піддаються надалі монтажу або додаткової обробки на даному підприємстві;

купованого з боку палива всіх видів;

покупної енергії всіх видів (електричної, теплової, стисненого повітря, холоду та інших видів).

З витрат на матеріальні ресурси, що включаються до собівартості про-дукції, виключається вартість поворотних відходів. Під зворотніми відходів-дами виробництва розуміються залишки сировини, матеріалів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі якості вихідного ресурсу. Зворотні відходи оцінюються за повною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи реалізуються на сторону для використання в якості повноцінного ресурсу, і за зниженою ціною, якщо вони застосовуються для основного виробництва, але з підвищеними витратами.

В елементі "витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплату праці промислово-виробничого персоналу підприємства, включаючи премії робітників і службовців за виробничі результати. Тут же враховуються всі виплати компенсуючого характеру. До складу витрат на оплату праці включається вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати працівників.

В елементі "відрахування на соціальні потреби" відображаються обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами органам державного соціального страхування, в пенсійний фонд, на обов'язкове медичне страхування.

В елементі «амортизація основних фондів" відображається сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів підприємства.

Підприємства, що здійснюють свою діяльність на умовах оренди, по елементу «амортизація основних фондів» відбивають амортизаційні відрахування як за власними, так і за орендованими фондам.

До складу «інші витрати» включаються податки, збори, відрахування в спеціальні позабюджетні фонди, платежі за гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючих речовин, по обов'язковому страхуванню майна, плата за оренду та ін

Угруповання витрат по економічних елементах відбиває їхній розподіл по економічному змісті незалежно від форми використання а виробництві того чи іншого виду продукції та місця здійснення цих витрат. Це угрупування витрат застосовується при складанні кошторису витрат на виробництво і використовується при плануванні зниження собівартості, розробки фінансових планів та ін

Співвідношення окремих економічних елементів у загальних витратах визначає структуру витрат на виробництво. У різних галузях промисловості структура витрат на виробництво неоднакова; вона залежить від специфічних умов кожної галузі.

Угруповання витрат по економічних елементах показує матеріальні і грошові витрати підприємства без розподілу їх на окремі види продукції та інші господарські потреби. За економічними елементами не можна, як правило, визначити собівартість одиниці продукції. Тому поряд з угрупованням витрат по економічних елементах витрати на виробництво плануються і враховуються по статтях витрат (статтям калькуляції).

Угруповання витрат по калькуляційних статтях відображає їх склад залежно від напрямку витрат (на виробництво або його обслуговування) і місця виникнення (основне виробництво, допоміжні служби, обслуговуючі господарства). Це угрупування витрат застосовується при калькулюванні собівартості продукції.

Угрупування витрат за статтями витрат дає можливість побачити витрати з їх місцем і призначенням, знати, у що обходиться підприємству виробництво і реалізація окремих видів продукції. Планування і облік собівартості за статтями витрат необхідні для того, щоб визначити, під впливом яких чинників сформувався даний рівень собівартості, в яких напрямках потрібно вести боротьбу за її зниження.

У промисловості застосовується наступна номенклатура основних калькуляційних статей:

1) сировину та матеріали

2) паливо і енергія на технологічні потреби

3) основна заробітна плата виробничих робітників

4) витрати на утримання та експлуатацію обладнання

5) цехові витрати

6) загальнозаводські (общефабрічние) витрати

7) втрати від браку

8) позавиробничі витрати.

Перші сім статей витрат утворюють фабрично-заводську собівартість. Повна собівартість складається з фабрично-заводської собівартості і позавиробничих витрат.

Витрати підприємств, що включаються до собівартості продукції, поділяються на прямі і непрямі. До прямих витрат належать витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції і враховуються прямим шляхом по її окремих видів: вартість основних матеріалів, палива і енергії на технологічні потреби, заробітна плата основних виробничих витрат та ін До непрямих витрат належать витрати, які неможливо чи недоцільно прямо відносити на собівартість конкретних видів продукції: витрати цехові, загальнозаводські (общефабрічние), за змістом і експлуатації устаткування.

Цехові і загальнозаводські витрати в більшості галузей промисловості включаються до собівартості окремих видів продукції шляхом розподілу їх пропорційно сумі заробітної плати виробничих витрат (без доплат по прогресивно-преміальній системі) і витратам на утримання та експлуатацію устаткування.

За статтею "Позавиробничі витрати" враховуються головним чином витрати по збуту готової продукції (витрати на тару, упаковку продукції і т.д.) та витрати на науково-дослідні роботи, витрати з підготовки кадрів, витрати на доставку продукції на станцію відправлення, і т . п. Як правило, позавиробничі витрати включаються до собівартості окремих видів продукції пропорційно їх фабрично-заводської собівартості.


Таблиця 2.2

Класифікація витрат за економічними елементами і калькуляційними статтями

Угруповання витрат на виробництво за економічними елементами Угруповання витрат на виробництво по калькуляційних статтях витрат
1. Сировина і основні матеріали (за вирахуванням зворотних відходів) 1. Сировина і матеріали
2. Покупні комплектуючі вироби і матеріали 2. Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги кооперованих підприємств
3. Допоміжні матеріали 3. Зворотні відходи (віднімаються)
4. Паливо з боку 4. Паливо для технологічних цілей
5. Електроенергія з боку 5. Енергія для технологічних цілей
6. Заробітна плата основна і додаткова 6. Основна заробітна плата виробничих робітників
7. Відрахування на соціальне страхування 7. Додаткова заробітна плата виробничих робітників
8. Амортизація основних фондів 8. Відрахування на соціальне страхування
9. Інші грошові витрати 9. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

10. Витрати з утримання та експлуатації обладнання

11. Цехові витрати

12. Загальнозаводські витрати

13. Втрати від браку (тільки виробництва, де втрати дозволені у межах встановлених норм)

14. Інші виробничі витрати

15. Разом виробнича собівартість

16. Позавиробничі витрати

17. Разом повна собівартість

Перелік статей калькуляції, їх склад і методи розподілу по видах продукції, робіт, послуг визначаються галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням характеру і структури виробництва. Таким чином, угруповання витрат по статтях калькуляції відображає місце виникнення цих витрат і застосовується для планування, обліку і калькулювання витрат на виробництво і реалізацію одиниці продукції, всієї товарної продукції.

Таким чином, цільова класифікація витрат дозволить раціонально організувати систему контролю та управління витратами.

Калькуляційні статті витрат поділяються на прості, що складаються з одного економічного елемента (сировина і матеріали, основна заробітна плата робітників, відрахування на соціальне страхування і т.д.), і комплексні (витрати на утримання та експлуатацію устаткування, цехові і общеза-водська витрати і т.д.), які складаються з декількох економічно різно-рідних, але мають однакове виробниче призначення елементів.

Собівартість окремих видів продукції визначається шляхом складання калькуляцій, в яких показується величина витрат на виробництво і реалізацію одиниці продукції. Калькуляції складаються за статтями витрат, прийнятим у даній галузі промисловості. Розрізняють три види калькуляцій: планову, нормативну і звітну. У плановій калькуляції собівартість визначається шляхом розрахунку витрат за окремими статтями, а нормативної - за діючими на даному підприємстві нормами, і тому вона на відміну від планової калькуляції в зв'язку зі зниженням нормативів у результаті проведення організаційно-технічних заходів переглядається, як правило, щомісяця. Звітна калькуляція складається на основі даних бухгалтерського обліку і показує фактичну собівартість виробу, завдяки чому стають можливими перевірка виконання плану по собівартості виробів і виявлення відхилень від плану на окремих ділянках виробництва.

Правильне обчислення собівартості продукції має важливе значення: чим краще організований облік, чим здійснено методи калькулювання, тим легше виявити за допомогою аналізу резерви зниження собівартості продукції. На промислових підприємствах застосовуються три основних методи калькулювання собівартості й обліку витрат на виробництво: позамовний, попередільний і нормативний.

Позамовний метод застосовується найчастіше в індивідуальному і дрібносерійному виробництві, а також для калькулювання собівартості робіт ремонтного й експериментального характеру. Метод цей полягає в тому, що витрати на виробництво враховуються по замовленнях на виріб чи на групу виробів. Фактична собівартість замовлення визначається по закінченні виготовлення виробів чи робіт, що відносяться до цього замовлення, шляхом підсумовування усіх витрат по даному замовленню. Для обчислення собівартості одиниці продукції загальна сума витрат за замовленням поділяється на кількість випущених виробів.

Попередільний метод калькулювання собівартості знаходить застосування в масовому виробництві з коротким, але закінченим технологічним циклом, коли випускається підприємством продукція однорідна по вихідному матеріалу і характеру обробки. Облік витрат при цьому методі здійснюється по стадіях (фазам) виробничого процесу.

Нормативний метод обліку і калькулювання є найбільш прогресивним, бо дозволяє вести повсякденний контроль над ходом виробничого процесу, над виконанням завдань по зниженню собівартості продукції. У цьому випадку витрати на виробництво поділяються на дві частини: витрати в межах норм і відхилення від норм витрати. Усі витрати в межах норм враховуються без угруповання, за окремими замовленнями. Відхилення від встановлених норм враховуються по їх причин і винуватців, що дає можливість оперативно аналізувати причини відхилень, попереджати їх у процесі роботи. При цьому фактична собівартість виробів при нормативному методі обліку визначається шляхом підсумовування витрат по нормах і витрат у результаті відхилень і змін поточних нормативів.


2.3 Техніко-економічні фактори та резерви зниження собівартості


В даний час при аналізі фактичної собівартості продукції, що випускається, виявленні резервів і економічного ефекту від її зниження використовується розрахунок по економічних факторах. Економічні чинники найповніше охоплюють всі елементи процесу виробництва - засоби, предмети праці і сама праця. Вони відображають основні напрями роботи колективів підприємств по зниженню собівартості: підвищення продуктивності праці, впровадження передової техніки і технології, краще використання устаткування, здешевлення заготівлі і краще використання предметів праці, скорочення адміністративно-управлінських і інших накладних витрат, скорочення браку і ліквідація непродуктивних витрат і втрат .

Економія, що обумовлює фактичне зниження собівартості, розраховується по наступному складу (типового переліку) факторів:

1. Підвищення технічного рівня виробництва. Це впровадження нової, прогресивної технології, механізація і автоматизація виробничих процесів; поліпшення використання та застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші чинники, що підвищують технічний рівень виробництва.

По даній групі аналізується вплив на собівартість науково-технічних досягнень і передового досвіду. По кожному заходу розраховується економічний ефект, який виражається в зниженні витрат на виробництво. Економія від здійснення заходів визначається порівнянням величини витрат на одиницю продукції до і після впровадження заходів і множенням отриманої різниці на обсяг виробництва в планованому році:

Е = (С С - С Н) * А Н, (2.2)

де Е - економія прямих поточних витрат

З С - прямі поточні витрати на одиницю продукції до впровадження заходу

З Н - прямі поточні витрати після впровадження заходу

А Н - обсяг продукції в натуральних одиницях від початку впровадження заходу до кінця планованого року.

Одночасно повинна враховуватися і перехідна економія по тим заходам, що здійснені в попередньому році. Її можна визначити як різницю між річний розрахункової економією і її частиною, врахованої в планових розрахунках попереднього року. За заходам, які плануються протягом ряду років, економія обчислюється виходячи з обсягу роботи, виконуваної за допомогою нової техніки, тільки в звітному році, без обліку масштабів упровадження до початку цього року.

Зниження собівартості може відбутися при створенні автоматизованих систем управління, використання ЕОМ, вдосконаленні і модернізації існуючої техніки і технології. Зменшуються витрати й у результаті комплексного використання сировини, застосування економічних замінників, повного використання відходів у виробництві. Великий резерв таїть у собі і вдосконалення продукції, зниження її матеріаломісткості і трудомісткості, зниження ваги машин і устаткування, зменшення габаритних розмірів та ін

2. Удосконалення організації виробництва і праці. Зниження собівартості може відбутися в результаті зміни в організації виробництва, формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва; вдосконалення управління виробництвом і скорочення витрат на нього; поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-технічного постачання; скорочення транспортних витрат; інших факторів, що підвищують рівень організації виробництва.

При одночасному вдосконаленні техніки та організації виробництва необхідно встановити економію по кожному фактору окремо і включити у відповідні групи. Якщо такий поділ зробити важко, то економія може бути розрахована виходячи з цільового характеру заходів або по групах факторів.

Зниження поточних витрат відбувається в результаті вдосконалення обслуговування основного виробництва (наприклад, розвитку потокового виробництва, підвищення коефіцієнта змінності, упорядкування підсобно-технологічних робіт, поліпшення інструментального господарства, вдосконалення організації контролю за якістю робіт та продукції). Значне зменшення витрат живої праці може відбутися при збільшенні норм і зон обслуговування, скороченні втрат робочого часу, зменшенні числа робітників, не виконують норм виробітку. Цю економію можна підрахувати, якщо помножити кількість вивільнених робітників на середню заробітну плату в попередньому році (з нарахуваннями на соціальне страхування і з урахуванням витрат на спецодяг, харчування тощо). Додаткова економія виникає при вдосконаленні структури управління підприємства в цілому. Вона виражається в скороченні витрат на управління і в економії заробітної плати і нарахувань на неї у зв'язку з вивільненням управлінського персоналу.

При поліпшенні використання основних фондів зниження собівартості відбувається в результаті підвищення надійності та довговічності обладнання; вдосконалення системи планово-попереджувального ремонту; централізації і впровадження індустріальних методів ремонту, утримання та експлуатації основних фондів. Економія обчислюється як твір абсолютного скорочення витрат (крім амортизації) на одиницю устаткування (чи інших основних фондів) на среднедействующее кількість обладнання (або інших основних фондів).

Удосконалення матеріально-технічного постачання і використання матеріальних ресурсів знаходить відображення у зменшенні норм витрати сировини і матеріалів, зниженні їх собівартості за рахунок зменшення заготівельно-складських витрат. Транспортні витрати скорочуються в результаті зменшення витрат на доставку сировини і матеріалів від постачальника до складів підприємства, від заводських складів до місць споживання; зменшення витрат на транспортування готової продукції.

Певні резерви зниження собівартості закладені в усуненні або скороченні витрат, які не є необхідними при нормальній організації виробничого процесу (наднормативний витрата сировини, матеріалів, палива, енергії, доплати робітникам за відступ від нормальних умов праці і понаднормові роботи, платежі за регресивним позовами і т. п.). Виявлення цих зайвих витрат вимагає особливих методів і уваги колективу підприємства. Їх можна виявити проведенням спеціальних обстежень і одночасного урахування, при аналізі даних нормативного обліку витрат на виробництві, ретельному аналізі планових і фактичних витрат на виробництво.

3. Зміна обсягу і структури продукції, які можуть призвести до відносного зменшення умовно-постійних витрат (крім амортизації), відносного зменшенню амортизаційних відрахувань, зміні номенклатури й асортименту продукції, підвищення її якості. Умовно-постійні витрати не залежать безпосередньо від кількості продукції, що випускається. Зі збільшенням обсягу виробництва їх кількість на одиницю продукції зменшується, що призводить до зниження її собівартості. Відносна економія на умовно-постійних витратах визначається за формулою

Е П = (Т * П З) / 100, (2.3)

де Е П - економія умовно-постійних витрат

П С - сума умовно-постійних витрат у базисному році

Т - темп приросту товарної продукції в порівнянні з базисним роком.

Відносне зміна амортизаційних відрахувань розраховується окремо. Частина амортизаційних відрахувань (як і інших витрат на виробництво) не включається до собівартості, а відшкодовується за рахунок інших джерел (спецфондів, оплати послуг на сторону, не включаються до складу товарної продукції, тощо), тому загальна сума амортизації може зменшитися. Зменшення визначається за фактичними даними за звітний період. Загальну економію на амортизаційних відрахуваннях розраховують за формулою:

Е А = (А О К / Д О - А 1 К / Д 1) * Д 1, (2.4)

де Е А - економія в зв'язку з відносним зниженням амортизаційних відрахувань;

А 0, А 1 - сума амортизаційних відрахувань у базисному і звітному році;

К - коефіцієнт, що враховує величину амортизаційних відрахувань, що відносяться на собівартість продукції в базисному році

Д 0, Д 1 - обсяг товарної продукції базисного і звітного року.

Щоб не було повторного рахунку, загальну суму економії зменшують (збільшують) на ту частину, яка врахована по інших факторів.

Зміна номенклатури та асортименту виробленої продукції є одним з важливих факторів, що впливають на рівень витрат на виробництво. При різної рентабельності окремих виробів (по відношенню до собівартості) зрушення в складі продукції, пов'язані з удосконаленням її структури і підвищенням ефективності виробництва, можуть приводити і до зменшення і до збільшення витрат на виробництво. Вплив змін структури продукції на собівартість аналізується по перемінних витрат за статтями калькуляції типової номенклатури. Розрахунок впливу структури виробленої продукції на собівартість необхідно пов'язати з показниками підвищення продуктивності праці.

4. Поліпшення використання природних ресурсів. Тут враховується: зміна складу і якості сировини; зміна продуктивності родовищ, обсягів підготовчих робіт при видобутку, способів видобутку природної сировини; зміна інших природних умов. Ці фактори відбивають вплив природних (природних) умов на величину змінних витрат. Аналіз їх впливу на зниження собівартості продукції проводиться на основі галузевих методик видобувних галузей промисловості.

5. Галузеві та інші фактори. До них відносяться: введення і освоєння нових цехів, виробничих одиниць і виробництв, підготовка й освоєння виробництва в діючих об'єднаннях і на підприємствах; інші фактори. Необхідно проаналізувати резерви зниження собівартості в результаті ліквідації застарілих і введення нових цехів і виробництв на більш високій технічній основі, із кращими економічними показниками.

Значні резерви закладені в зниженні витрат на підготовку і освоєння нових видів продукції і нових технологічних процесів, у зменшенні витрат пускового періоду по знову вводиться в дію цехах і об'єктах. Розрахунок суми зміни витрат здійснюється за формулою:

Е П = (С 1 / Д 1 - С 0 / Д 0) * Д 1, (2.5)

де Е П - зміна витрат на підготовку і освоєння виробництва

З 0, С 1 - суми витрат базисного і звітного року

Д 0, Д 1 - обсяг товарної продукції базисного і звітного року.

Вплив на собівартість товарної продукції змін у розміщенні виробництва аналізується тоді, коли один і той же вид продукції виробляється на декількох підприємствах, що мають неоднакові витрати в результаті застосування різних технологічних процесів. При цьому доцільно провести розрахунок оптимального розміщення окремих видів продукції по підприємствах об'єднання з урахуванням використання існуючих потужностей, зниження витрат виробництва і на основі зіставлення оптимального варіанта з фактичним виявити резерви.

Якщо зміни величини витрат у аналізований період не знайшли відображення в вищевикладених чинниках, то їх відносять до інших. До них можна віднести, наприклад, зміна розмірів або припинення різного роду обов'язкових платежів, зміна величини витрат, що включаються до собівартості продукції та ін

Виявлені в результаті аналізу фактори зниження собівартості і резерви необхідно підсумовувати в остаточних висновках, визначити сумарний вплив всіх факторів на зниження загальної величини витрат т витрат на одиницю продукції.

Аналіз комплексних витрат дозволяє виявити додаткові резерви зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності виробництва. До складу собівартості товарної продукції входять комплексні витрати, які являють собою витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню, витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції, втрати від браку; інші виробничі витрати; позавиробничі витрати. в кожну статтю комплексних витрат включаються витрати різного економічного характеру і призначення. При обліку вони деталізуються на більш дробові позиції, об'єднуючі витрати однакового цільового призначення, причому економія за одними з них не дає перевитрата за іншими. При аналізі відхилення від кошторису витрат визначаються не за статтею в цілому, а за окремими що входять до неї позиціях. Потім підраховуються роздільно суми перевищення кошторису за одними статтями витрат і економії по інших. Тому при аналізі не можна проводити взаємне погашення відхилень шляхом їх підсумовування.

До витрат на обслуговування виробництва та управління входить три статті: витрати на утримання та експлуатацію устаткування, цехові витрати і загальнозаводські витрати.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування займають значну питому вагу в загальній сумі комплексних витрат. До їх складу включаються витрати, пов'язані з роботою устаткування, тобто витрати на утримання, амортизацію, поточний ремонт виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту, обслуговування робочих місць, а також на амортизацію і відшкодування зносу інструментів і пристосувань та ін Вони розподіляються між окремими видами виробів пропорційно до кошторисних (нормативним) ставками і зростають при перевиконання плану за обсягом виробництва. Однак це зростання непропорційний збільшення обсягу виробництва, і темпи його залежать від тих факторів, які зумовили надплановий приріст виробництва.

У цехові витрати включаються витрати з утримання цехового персоналу, амортизація та витрати з утримання будинків, споруд та інвентарю, на поточний ремонт будівель та споруд, витрати з випробувань, дослідів і досліджень, з раціоналізації і винахідництва цехового характеру, на заходи з охорони праці та т . д. До складу фактичних цехових витрат додатково включаються непродуктивні витрати: втрати від простоїв, від псування матеріальних цінностей та технологічної оснастки при зберіганні в цехах, недостачі матеріальних цінностей і незавершеного виробництва (за вирахуванням надлишків), інші непродуктивні витрати і надлишки.

Загальнозаводські витрати, які пов'язані з обслуговуванням та управлінням виробництва всього підприємства, поділяються на п'ять груп: витрати на утримання апарату управління; загальногосподарські витрати; податки, збори та інші обов'язкові відрахування і витрати; непродуктивні витрати; виключаються доходи (не плановані доходи підприємства, отримані ним у звітний період). Цехові і загальнозаводські витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно сумі основної заробітної плати виробничих робітників (без доплат по прогресивно-преміальних системах) і витратам на утримання та експлуатацію устаткування або пропорційно іншій базі.

При аналізі витрат на обслуговування виробництва та управлінню необхідно зробити оцінку загального рівня витрат; визначити виконання кошторисів зазначених витрат у цілому, по групах і окремих статтях; виявити резерви зниження витрат.

Вирішальну роль в цехових і загальнозаводських витратах грають витрати на утримання апарату управління, велике місце займають амортизація і поточний ремонт основних фондів, відшкодування зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів.

При розгляді інших комплексних статей собівартості необхідно враховувати, що витрати на підготовку і освоєння виробництва, втрати від шлюбу, інші виробничі витрати являють собою виробничі втрати. Основна частина витрат на підготовку і освоєння виробництва пов'язана з розробкою нових видів виробів і нових технологічних процесів та підготовкою промислового виробництва цих виробів. Фактичні витрати на ці цілі спочатку обліковуються у складі витрат майбутніх періодів, а потім списуються поступово на собівартість продукції, виходячи з планованого терміну їх повного відшкодування (не більше двох років) і планованого обсягу випуску продукції в цей період.

Найбільш поширеними виробничими втратами є втрати від браку. Усунення цих втрат є істотним резервом зниження собівартості продукції. Для визначення втрат від браку, що відносяться на собівартість продукції, до собівартості остаточно забракованих виробів додають витрати на виправлення браку і з отриманої суми віднімають вартість шлюбу за ціною можливого їх використання, суми утримання з винуватців браку і суми відшкодування збитків, фактично стягнуті з постачальників за поставку недоброякісних матеріалів або напівфабрикатів. При цьому визначають не тільки абсолютна зміна суми втрат від браку у порівнянні з минулим звітним періодом, але й зміна питомої ваги їх у складі собівартості продукції.

Витрати, пов'язані з реалізацією продукції, відносяться до позавиробничих витрат. До їх складу входять витрати на тару, упаковку продукції, доставку її на станцію призначення, а також завантаження в залізничні вагони та інші транспортні засоби. У складі собівартості вони показані загальними сумами без розшифровки, на основі яких визначається загальне відхилення фактичних позавиробничих витрат від планових. Слід мати на увазі, що ці витрати залежать від обсягу відвантаженої продукції і є змінними.

До комплексних статей відносяться і інші виробничі витрати, до складу яких у різних галузях промисловості включаються різні види витрат, наприклад відрахування на науково-дослідні і дослідні роботи, на гарантійне обслуговування та ремонт продукції, а також витрати, які не можуть бути віднесені на собівартість складі інших статей.

2.4 Основні напрямки зниження витрат на виробництво продукції підприємства


Забезпечення підвищення ефективності виробництва можливе за рахунок вишукування і реалізації наявних резервів підвищення віддачі кожного вкладеного в господарство рубля, кожної одиниці потужності.

Систематичне зниження витрат - основний засіб підвищення прибутковості функціонування фірми. В умовах ринкової економіки, коли фінансова підтримка збиткових підприємств є не правилом, а винятком, як це було при адміністративно-командній системі, дослідження проблем зменшення витрат виробництва, розробка рекомендацій у цій галузі - один з наріжних каменів всієї економічної теорії.

Можна виділити наступні основні напрямки зниження витрат виробництва в усіх сферах національної економіки:

-Використання досягнень НТП;

-Вдосконалення організації виробництва і праці;

-Державне регулювання економічних процесів.

Перш ніж розглядати основні напрямки економії витрат, необхідно зробити одне суттєве зауваження. Справа в тому що сама діяльність підприємства по забезпеченню економії витрат у переважній більшості випадків вимагає витрат праці, капіталу і фінансів. Витрати по економії витрат тоді ефективні, коли зростання корисного ефекту (в найрізноманітніших формах) перевищить витрати на забезпечення економії. Природно, що можливий і прикордонний варіант, коли зменшення витрат на виробництво виробу не змінює його корисних властивостей, але дозволяє знизити ціну в конкурентній боротьбі. У сучасних умовах типовим є не збереження споживчих якостей, а економія на витратах в розрахунку на одиницю корисного ефекту або інших важливих для споживача характеристик. На практиці це часто набуває таких форм, як, наприклад, зниження вартості одиниці виробничої потужності обладнання.

Реалізація досягнень НТП полягає, з одного боку, в більш повному використанні виробничих потужностей, сировини і матеріалів, в тому числі і паливно-енергетичних ресурсів, а з іншого - у створенні нових ефективних машин, обладнання, нових технологічних процесів. Найбільш характерна риса НТП другої половини XX століття - перехід до принципово нового технологічного способу виробництва. Його перевага не тільки в більш високій економічній ефективності, але і в можливості виробляти якісно нові матеріальні блага, послуги, які суттєво змінюють весь уклад життя, пріоритети життєвих цінностей.

Що стосується вдосконалення організації виробництва і праці, то цей процес, поряд з економією на витратах за рахунок скорочення втрат, практично у всіх випадках забезпечує підвищення продуктивності праці, тобто економію витрат живої праці. На нинішньому етапі економічного розвитку економія живої праці порівняно з економією суспільної праці дає більш вагомі результати, про що свідчать дослідження економічного зростання на основі використання виробничої функції.

Під резервами зниження собівартості продукції слід розуміти об'єктивну можливість її здешевлення в результаті управління факторами використання виробничих ресурсів: випереджаюче надплановий приріст продуктивності праці в порівнянні з приростом середньої заробітної плати, ефективне використання засобів виробництва на основі науково-технічного прогресу, дотримання режиму економії.

Систематичне зниження собівартості продукції дає державі додаткові кошти як для подальшого розвитку суспільного виробництва, так і для підвищення матеріального добробуту трудящих. Зниження собівартості продукції - найважливіший джерело зростання прибутку підприємств.

У практиці господарської діяльності промислових підприємств розрізняють джерела і чинники зниження собівартості. Під джерелами розуміється економія живої і уречевленої праці, що виражається у зменшенні різного роду витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції. Вони у різних галузях мають свої особливості.

Найважливішими джерелами зниження собівартості є:

 1. Підвищення продуктивності праці темпами, що випереджають зростання середньої заробітної плати

 2. Зменшення витрат на матеріали, паливо, електроенергію

 3. Скорочення адміністративно-управлінських витрат

 4. Скорочення і ліквідація непродуктивних витрат і втрат.

За рахунок підвищення продуктивності праці зменшуються витрати заробітної плати на одиницю продукції, проте темпи зростання продуктивності праці повинні випереджати темпи зростання заробітної плати, інакше зниження собівартості не відбудеться, тому що отримана економія піде на підвищення заробітної плати.

Підвищення продуктивності праці є джерелом не тільки зниження витрат на заробітну плату, а й зменшення амортизаційних відрахувань, що припадають на одиницю продукції, частки умовно-постійних витрат на неї.

Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.

Успіх боротьби за зниження собівартості вирішує перш за все зростання продуктивності праці робітників, що забезпечує в певних умовах економію на заробітній платі. Розглянемо, в яких умовах при зростанні продуктивності праці на підприємствах знижуються витрати на заробітну плату робітників. Збільшення вироблення продукції на одного робітника може бути досягнуте за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів, завдяки чому змінюються, як правило, норми виробітку і відповідно їм розцінки за виконувані роботи. Збільшення вироблення може відбутися і за рахунок перевиконання встановлених норм виробітку без проведення організаційно-технічних заходів. Норми виробітку і розцінки в цих умовах, як правило, не змінюються.

У першому випадку, коли змінюються норми виробітку і розцінки, підприємство отримує економію на заробітній платі робітників. Пояснюється це тим, що у зв'язку зі зниженням розцінок частка заробітної плати в собівартості одиниці продукції зменшується. Однак це не призводить до зниження середньої заробітної плати робітників, так як наведені організаційно-технічні заходи дають можливість робітникам з тими ж витратами праці виробити більше продукції. Таким чином, проведення організаційно-технічних заходів з відповідним переглядом норм виробітку дозволяє знижувати собівартість продукції за рахунок зменшення частки заробітної плати в одиниці продукції одночасно зі зростанням середньої заробітної плати робітників.

У другому випадку, коли встановлені норми виробітку і розцінки не змінюються, величина витрат на заробітну плату робітників у собівартості одиниці продукції не зменшується. Але із зростанням продуктивності праці збільшується обсяг виробництва, що призводить до економії по інших статтях видатків, зокрема скорочуються витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню. Відбувається це тому, що в цехових витратах значна частина витрат (а в загальнозаводських майже повністю) - умовно-постійні витрати (амортизація обладнання, утримання будівель, зміст цехового і загальнозаводського апарату та інші витрати), які не залежать від ступеня виконання плану виробництва. Це означає, що їх загальна сума не змінюється або майже не змінюється в залежності від виконання плану виробництва. Звідси випливає, що, чим більше випуск продукції, тим менше частка цехових і загальнозаводських витрат у її собівартості.

Зі збільшенням обсягу випуску продукції прибуток підприємства збільшується не тільки за рахунок зниження собівартості, але і внаслідок збільшення кількості продукції, що випускається. Таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим за інших рівних умов більше сума одержуваної підприємством прибутку.

Поліпшення використання сировини, матеріалів, палива, енергії є важливим джерелом зниження собівартості продукції. Економія матеріальних витрат виражається в зниженні норм витрати сировини, матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції, заміни дорогої сировини більш дешевим без погіршення якості продукції, у зменшенні витрат з доставки всіх цих коштів від підприємств-виробників до підприємств-споживачів.

Найважливіше значення в боротьбі за зниження собівартості продукції має дотримання найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства. Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії виявляється насамперед у зменшенні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, скорочення витрат на обслуговування виробництва та управління, у ліквідації втрат від браку й інших непродуктивних витрат.

Матеріальні витрати, як відомо, в більшості галузей промисловості займають велику питому вагу в структурі собівартості продукції, тому навіть незначне заощадження сировини, матеріалів, палива і енергії при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по підприємству дає великий ефект.

Підприємство має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, починаючи з їх заготівлі. Сировина і матеріали входять у собівартість за ціною їх придбання з урахуванням витрат на перевезення, тому правильний вибір постачальників матеріалів впливає на собівартість продукції. Важливо забезпечити надходження матеріалів від таких постачальників, які знаходяться на невеликій відстані від підприємства, а також перевозити вантажі найбільш дешевим видом транспорту. При укладанні договорів на постачання матеріальних ресурсів необхідно замовляти такі матеріали, які за своїми розмірами та якістю точно відповідають планової специфікації на матеріали, прагнути використовувати більш дешеві матеріали, не знижуючи в той же час якості продукції.

Основною умовою зниження витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції є поліпшення конструкцій виробів і вдосконалення технології виробництва, використання прогресивних видів матеріалів, впровадження технічно обгрунтованих норм витрат матеріальних цінностей.

Одним з джерел здешевлення продукції є економія у витратах, пов'язана з обслуговуванням та управлінням виробництва. Сюди належать зменшення витрат на адміністративно-управлінський апарат, поштових, залізничних, витрат на відрядження, витрат на утримання устаткування, будівель, споруд. Шляхом механізації та автоматизації управлінських робіт, найбільш раціональної розстановки управлінських кадрів на багатьох підприємствах можна скоротити управлінський апарат, і, отже, знизити собівартість.

Скорочення і ліквідація непродуктивних витрат і втрат (втрат від браку, перевитрати електроенергії, провезення вантажу за підвищеними тарифами) є важливим джерелом зниження собівартості.

Скорочення витрат на обслуговування виробництва і керування також знижує собівартість продукції. Розмір цих витрат на одиницю продукції залежить не тільки від обсягу випуску продукції, але і від їх абсолютної суми. Чим менше сума цехових і загальнозаводських витрат у цілому по підприємству, тим за інших рівних умов нижче собівартість кожного виробу.

Резерви скорочення цехових і загальнозаводських витрат полягають насамперед у спрощення та здешевлення апарату управління, в економії на управлінських витратах. До складу цехових і загальнозаводських витрат у значній мірі включається також заробітна плата допоміжних і підсобних робітників. Проведення заходів щодо механізації допоміжних і підсобних робіт призводить до скорочення чисельності робочих, зайнятих на цих роботах, а отже, і до економії цехових і загальнозаводських витрат. Найважливіше значення при цьому мають автоматизація та механізація виробничих процесів, скорочення питомої ваги витрат ручної праці у виробництві. Автоматизація та механізація виробничих процесів дають можливість скоротити і чисельність допоміжних і підсобних робітників у промисловому виробництві.

Скороченню цехових і загальнозаводських витрат сприяє також економне витрачання допоміжних матеріалів, використовуваних при експлуатації устаткування і на інші господарські потреби.

Значні резерви зниження собівартості укладені в скороченні втрат від браку й інших непродуктивних витрат. Вивчення причин браку, виявлення його винуватця дають можливість здійснити заходи щодо ліквідації втрат від браку, скороченню і найбільш раціональному використанню відходів виробництва.

Джерела економії показують, за рахунок чого може бути досягнуто скорочення витрат. Перетворення ж можливого зниження витрат у дійсну економію забезпечується в результаті дії факторів і стимулів зниження собівартості продукції.

Фактори зміни собівартості - це організаційно-технічні, економічні та інші умови, зовнішні і внутрішні, необхідні для вдосконалення господарських процесів, які прямо чи опосередковано впливають на скорочення або збільшення витрат на виготовлення та реалізацію продукції.

Їх можна об'єднати в такі групи.

1.Фактори, що відображають підвищення технічного рівня виробництва.

Підвищення технічного рівня виробництва передбачає впровадження прогресивної техніки і технології та автоматизованих систем управління, механізацію та автоматизацію виробничих процесів, поліпшення експлуатації обладнання, впровадження нових видів сировини, матеріалів, палива, поліпшення використання матеріальних ресурсів, зміна конструкцій і технічних характеристик виробів, стандартизацію та уніфікацію конструкцій виробів, вузлів і деталей, підвищення якості продукції, зниження втрат від браку.

Зростання технічного рівня виробництва неминуче будуть сприяти зниженню частки заробітної плати та збільшення питомої ваги витрат минулої праці в загальних витратах на виробництво промислової продукції. Разом з тим збільшення витрат минулої праці, обумовлене науково-технічним прогресом, забезпечує підвищення ефективності живої праці та загальне зниження витрат на виробництво одиниці продукції.

Впровадження досконалої техніки і прогресивної технології - один з головних факторів зниження собівартості продукції. Більш продуктивне обладнання, довговічний інструмент і пристосування створюють можливість зниження собівартості за рахунок зростання продуктивності праці, скорочення витрат на ремонт, зменшення в розрахунку на одиницю продукції амортизаційних відрахувань.

2. Фактори, що відображають вдосконалення організації виробництва і праці.

Удосконалення організації виробництва та праці полягає у вдосконаленні управління ними, у поглибленні спеціалізації та кооперування, поліпшенні організації праці та використання робочого часу, скорочення адміністративно-управлінських видатків та інших невиробничих витрат, ліквідації зайвих витрат і втрат. Багато з цих чинників впливають на собівартість комплексно, тобто через зміну видів витрат на виробництво продукції.

Ефективність поліпшення організації праці виражається в економії, що виникає в результаті зменшення простоїв і скорочення втрат робочого часу, збільшення норм і зон обслуговування, ліквідації відступів від нормальних умов роботи, більш раціональної організації робочих місць, підвищення кваліфікації робітників та інших заходів з наукової організації праці.

3. Фактори, що відображають зміну структури та обсягу продукції, що випускається. Це - відносне скорочення умовно-постійних витрат (крім амортизації), обумовлене зростанням обсягу продукції, краще використання виробничих фондів і пов'язане з цим відносне зменшення амортизаційних відрахувань, зміна структури продукції.

Зі збільшенням обсягу виробництва щодо скорочуються умовно-постійні витрати на випуск одиниці продукції, в результаті знижується повна собівартість одиниці і всієї продукції підприємства і галузі.

Зі збільшенням частки амортизації в собівартості продукції підвищується значення поліпшення використання основних виробничих фондів у зниженні витрат на виробництво продукції.

4. Фактори поліпшення використання природних ресурсів.

Зміна природних умов впливає на собівартість продукції головним чином в гірничорудній, лісозаготівельної та інших галузях добувної промисловості. До цієї групи факторів відносять такі фактори, як склад і якість природної сировини і т.д.

 1. Галузеві та інші чинники: введення і освоєння нових (ліквідація малоефективних) цехів, виробництв, підприємств, підготовка та освоєння виробництва на діючих підприємствах; зміна розміщення виробництва по підприємствах та ін

До інших факторів, що впливає на собівартість продукції, відносять зміну цін на сировину, матеріали, паливо і тарифів на електроенергію та перевезення вантажів, а на показник витрат на 1 карбованець товарної продукції впливає також зміна цін на готову продукцію.

Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічний прогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.

Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування. На спеціалізованих підприємствах з масово-потоковим виробництвом собівартість продукції значно нижче, ніж на підприємствах, що виробляють цю ж продукцію в невеликих кількостях.

В даний час багато промислових підприємств стикаються з проблемами, пов'язаними з високим рівнем собівартості виробленої ними продукції, що позначається на прибутковості діяльності підприємств, оскільки їм доводиться встановлювати ціни на продукцію в кілька разів нижче її собівартості. Тому постає необхідність розробки цілісної системи пошуку резервів, здатної вирішувати проблеми ефективного використання внутрішньогосподарських резервів за допомогою методів їх виявлення, аналізу та планування.

РОЗДІЛ 3. Аналіз витрат на виробництво молочної продукції та шляхи її зниження НА ВАТ «ОМЗ»


3.1 Аналіз собівартості виробленої продукції підприємства


Для практичного використання в системі управління формуванням витрат і витрат доцільно виділити і розглянути класифікацію витрат з урахуванням виду витрат - за статтями калькуляції та елементами витрат.

Аналіз собівартості продукції за статтями та елементами витрат здійснюється порівнянням сум за статтями витрат за ряд років і визначенням сум відхилень в абсолютних і відносних показниках. На підставі таких даних можна зробити висновок про наявні тенденції, що склалися на даному підприємстві.

На відміну від статей калькуляції, угруповання яких носить рекомендаційний характер, витрати, утворюють собівартість продукції (робіт, послуг), групуються відповідно до їх економічного змісту за загальноприйнятими елементам.

При аналізі кошторису витрат на виробництво встановлюється пропорція, в якій сумарні витрати розподіляються між предметами праці, засобами праці і витратами на оплату живої праці. У результаті дається оцінка характеру виробництва (матеріаломістке, фондоємне, трудомістке) і звідси визначаються найважливіші напрями пошуку резервів зниження собівартості продукції.

Для аналізу за даними звіту про витрати на виробництво ВАТ «Оршанський молочний завод» (форма № 5 «Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції») складаються аналітичні таблиці.

Зробимо аналіз собівартості за елементами витрат по ВАТ «Оршанський молочний завод» (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Аналіз собівартості за елементами витрат ВАТ «Оршанський молочний завод» за 2003-2005 рр..

Елемент витрат Сума, тис. руб. Структура витрат,%

2003 2004 2005 Відхилення

2003


2004 2005 Відхилення
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Матеріальні витрати 7024 7892 4793

868


-3099


51,9 68,9 54,9

17


-14


Заробітна плата 1149 1468 1328 319 -140 8,5 12,8 15,2 4,3 2,4
Відрахування у фонди 417 532 353 115 -179 3,1 4,6 4,0 1,5 -0,6
Амортизація основних засобів 151 170 152 19 -18 1,1 1,5 1,7 0,4 0,2
Інші витрати 4796 1395 2104 -3401 709 35,4 12,2 24,1 -23,2 11,9
Повна собівартість 13537 11457 8730 -2080 -2727 100,0 100,0 100,0 - -

Як видно з таблиці, в 2004 році відбулося зниження собівартості продукції підприємства на 2080 тис. руб. в порівнянні з 2003 роком у зв'язку зі скороченням випуску товарної продукції підприємства.

У порівнянні з 2004 роком собівартість продукції в 2005 році зменшилась на 2727 тис. руб. або на 23,8%, це відбулося в основному в результаті зменшення матеріальних витрат на виробництво продукції.

Як свідчать дані таблиці основними елементами собівартості молочної продукції є матеріальні витрати та інші витрати.

Матеріальні витрати в аналізованому періоді склали: 2003 рік - 51,9%, 2004 рік - 68,9%, 2005 рік - 54,9%. У складі матеріальних витрат основну частку складає сировина, тобто молоко, що закуповується у сільськогосподарських виробників і в населення.

Наочно зміна структури витрат підприємства за 2003-2005 рр.. представлено графічно (рис. 3.1).

Структура елементів витрат, свідчить, що виробництво ВАТ «Оршанський молочний завод» дуже матеріаломістке. Найбільшу питому вагу в структурі собівартості складають матеріальні витрати, причому в 2004 році їх питома вага зросла на 17%, а в 2005 році їх частка знизилася на 14%, що пов'язано зі зменшенням обсягу виробництва заводу.

Аналіз даних таблиці показує, що в структурі елементів витрат на виробництво відбулися значні зміни. У 2005 р. збільшилася частка інших витрат, також зросла питома вага витрат на заробітну плату, амортизація основних фондів. Частка інших витрат велика через велику вагу в них таких витрат як утримання приміщень, оренда устаткування, податку на землю, утримання охорони.

Питома вага заробітної плати в структурі витрат збільшився за 2003-2005 рр.. на 6,7%. Частка амортизаційних відрахувань у структурі собівартості в 2005 році зросла на 0,6% в порівнянні з 2003 роком.

Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на карбованець продукції, який вигідний тим, що дуже універсальний: може розраховуватися в будь-якій галузі виробництва і наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Визначається він відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до собівартості виробленої продукції в діючих цінах.

У системі показників економічної ефективності виробництва аналізуються такі показники, як виробництво продукції на 1 карбованець витрат, а також зниження витрат на 1рубль реалізованої продукції (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Аналіз витрат на 1 карбованець товарної і реалізованої продукції за 2003-2005 рр.. ВАТ «ОМЗ»

Показники 2003 2004 2005 Відхилення Темп росту,%
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

2004 р. до 2003 2005 р. до 2004
Обсяг виробництва товарної продукції, тис. руб. 14925 13955 10199 -970 -3756 93,5 73,1
Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. руб. 17352 18419 19578 1067 1159 106,2 106,3
Повна собівартість товарної продукції, тис. руб. 13537 11457 8730 -2080 -2727 84,6 76,2
Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. руб. 14085 15633 17615 1548 1982 111,0 112,7
Витрати на 1 карбованець товарної продукції, робіт, послуг, коп. 90,7 82,1 85,6 -8,6 3,5 90,2 104,3
Витрати на 1 карбованець реалізованої продукції, робіт, послуг, коп. 81,2 84,9 90,0 3,7 5,1 104,6 106,0

Дані табл. 3.2 говорять про те, що собівартість витрат на 1 карбованець виробленої (товарної) продукції склалася нижче рівня 2003 року на 9,8% і склала в 2004 році 0,82 руб. проти 0,91 руб., і вище рівня 2004 року на 4,3% і склала в 2005 році 0,86 руб. Таким чином, протягом аналізованого періоду собівартість на 1 карбованець виробленої продукції має тенденцію до зменшення завдяки випереджальному росту доходів над зростанням витрат.

За даними табл. 3.2 видно, що протягом аналізованого періоду спостерігається зростання собівартості реалізованих товарів і послуг, і темпи зростання собівартості вище темпу росту випущених і реалізованих продукції та робіт.

У 2004-2005 рр.. спостерігаємо зростання витрат на карбованець реалізованої продукції в силу перевищує темпу зростання собівартості реалізованої продукції над темпами зростання обсягів реалізації продукції. Причому темп зростання показників 2005 року по відношенню до попереднього року становив: собівартості 112,7%, обсягу реалізованої продукції 106,3%. У даному випадку маємо погіршення показників у звітному році в порівнянні з минулим роком. У підсумку витрати на 1 карбованець реалізованої продукції за період 2003-2005 рр.. зросли на 8,8 коп.

Отже, висновок такий - є погіршення співвідношення показників собівартості і обсягу реалізованої продукції протягом 2005 року. При подальшому вдосконаленні господарської діяльності підприємства, воно зможе вийти на рівень 2004 року, а потім поступово і поліпшити дані показники.

Далі проведемо факторний аналіз зміни суми витрат на карбованець товарної продукції.

Товарна продукція за двома видами продукції (олії ​​та молока) визначається обсягами виробництва даної продукції в натуральних одиницях виміру і цінами на відповідний вид продукції.


Таблиця 3.3

Факторний аналіз товарної продукції за 2003-2004 рр..

Показник

Обсяг виробниц-ства

Структура

Ціна

Рішення

ТП план

План

План

План

26,6 * 76 + 885,4 * 10 = 10875,6

ТП усл.1

Факт

План

План

26,6 * 76 + 885,4 * 10 * 0,935 = 10300,1

ТП усл.2

Факт

Факт

План

22,4 * 76 + 770,1 * 10 = 9403,4

ТП факт

Факт

Факт

Факт

22,4 * 80 + 770,1 * 11,5 = 10648,2

Зміна

-575,5

-896,7

1244,8

-227,4


Загальна зміна товарної продукції за 2004 рік на 227,4 тис. руб. відбулося під впливом наступних факторів:

 • скорочення обсягу виробництва на - 575,5 тис. руб.;

 • зміна структури виробництва - 896,7 тис. руб.;

 • підвищення цінуй на продукцію 1244,8 тис. руб.


Таблиця 3.4

Факторний аналіз товарної продукції за 2004-2005 рр..

Показник

Обсяг виробниц-ства

Структура

Ціна

Рішення

ТП план

План

План

План

22,4 * 80 + 770,1 * 11,5 = 10648,2

ТП усл.1

Факт

План

План

22,4 * 80 + 770,1 * 11,5 * 0,731 = 8265,8

ТП усл.2

Факт

Факт

План

11,2 * 80 + 381,2 * 11,5 = 4383,8

ТП факт

Факт

Факт

Факт

11,2 * 82 + 381,2 * 13 = 5374,0

Зміна

-2382,4

-3882,0

990,2

-4774,2


Загальна зміна товарної продукції за 2005 рік на 4774,2 тис. руб. відбулося під впливом наступних факторів:

 • скорочення обсягу виробництва на - 2382,4 тис. руб.;

 • зміна структури виробництва - 3882,0 тис. руб.;

 • підвищення цін на продукцію 990,2 тис. руб.


3.2. Факторний аналіз собівартості окремих видів продукції


По найважливіших видах продукції проводять більш глибокий аналіз собівартості і причин її змін.

Аналіз починають з вивчення динаміки та виконання плану з виробництва кожного виду продукції з розбивкою собівартості на змінні і постійні витрати.

Таблиця 3.5

Аналіз динаміки і структури собівартості основних видів продукції ВАТ «ОМЗ» за 2003-2005 рр.., Руб.

Продукція

2003

2004

2005

Відхилення
2004 р. до

2003

2005 р. до

2004

Масло


Повна собівартість

57,8

61,2

65,6

3,4

4,4

в тому числі

змінні витрати

42,1

43,6

46,9

1,5

3,0

постійні витрати

15,7

17,6

18,7

1,9

1,1

Молоко


Повна собівартість

8,1

9,6

10,8

1,5

1,2

в тому числі

змінні витрати

6,2

7,6

8,2

1,4

0,6

постійні витрати

1,9

2,0

2,6

0,1

0,6


Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості аналізують звітні калькуляції по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і по статтях витрат.

Вплив факторів першого порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі.

Використовуючи факторну модель і дані таблиць, зробимо розрахунок впливу факторів на зміну собівартості олії методом ланцюгової підстановки за 2003-2004 рр..


Таблиця 3.6

Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості олії за 2003-2004 рр..

Показник

Q

А

B

Рішення

З план

План

План

План

1119,9 / 26,6 + 15,7 = 57,8

З ум. 1

Факт

План

План

1119,9 / 22,4 + 15,7 = 65,7

З ум. 2

Факт

Факт

План

976,6 / 22,4 + 15,7 = 59,3

З факт

Факт

Факт

Факт

976,6 / 22,4 + 17,6 = 61,2

Зміна

7,9

-6,4

1,9

3,4


Загальна зміна собівартості одиниці продукції за 2003-2004 рр.. становить:

,

в тому числі за рахунок зміни

а) обсягу виробництва продукції:

б) суми постійних витрат:

в) суми питомих змінних витрат:


Таблиця 3.7

Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості олії за 2004-2005 рр..

Показник

Q

А

B

Рішення

З план

План

План

План

976,6 / 22,4 + 17,6 = 61,2

З ум. 1

Факт

План

План

976,6 / 11,2 + 17,6 = 104,8

З ум. 2

Факт

Факт

План

525,3 / 11,2 + 17,6 = 64,5

З факт

Факт

Факт

Факт

525,3 / 11,2 + 18,7 = 65,6

Зміна

43,6

- 40,3

1,1

4,4


Загальна зміна собівартості одиниці продукції за 2004-2005 рр.. становить:

,

в тому числі за рахунок зміни

а) обсягу виробництва продукції:

б) суми постійних витрат:

в) суми питомих змінних витрат:

Потім більш детально вивчають собівартість одиниці продукції по кожній статті витрат, для чого фактичні дані порівнюють із плановими даними за минулі періоди (табл. 3.8).

Наведені дані показують, що перевитрата витрат відбулося за всіма статтями. Особливо великий перевитрата допущений з матеріальних витрат та енергії на технологічні цілі.

Наочно структура собівартості виробництва олії представлена ​​на рис. 3.2 - 3.4.

Таким чином, найбільшу частку у витратах на виробництво олії на підприємстві становлять сировина і матеріали, а також паливо і електроенергія. Якщо питома вага сировини знизився за 2003-2005 рр.. на 4,5%, то частка палива і енергії збільшилася на 4,6%. Також зросла питома вага загальновиробничих, загальногосподарських і комерційних витрат. Підприємству необхідно вишукувати резерви для зниження статей даних витрат.


3.3. Розробка заходів щодо зниження витрат на виробництво молочної продукції підприємства


Обсяг виробництва молока постійно скорочується. Одна з головних причин кризової ситуації в молочному тваринництві - проведена цінова фінансово-кредитна політика. Головний недолік ціноутворення на продукцію агропромислового комплексу полягає в тому, що відбувається різке погіршення еквівалентності обміну між сільським господарством та промисловістю, порушення паритету цін.

Діяльність підприємства спрямована на забезпечення взаємовигідних економічних інтересів заводу і сільгосптоваровиробників, прискорення взаєморозрахунків. Це дозволило протягом 2005 року оплатити отриману сировину на 98%, укласти договори на постачання молока з новими господарствами і в результаті отримати молоко у кількості, достатній для забезпечення нормальної роботи підприємства.

Спосіб зниження витрат вимагає того, щоб продукція не вважалася низької якості серед споживачів, тому що в такій ситуації перевагу в області собівартості перестає приносити додатковий прибуток. У зв'язку з цим необхідно посилити існуючий контроль за якістю.

Для розробки відповідної цінової стратегії необхідно чітко визначити цілі ціноутворення. Вони випливають з аналізу положення підприємства на ринку. Отже, цілі ціноутворення не повинні розглядатися як окремо взяті.

Від вибору методу ціноутворення залежить багато чого. Він дозволяє врахувати особливості купівельного попиту і конкуренції і визначити оптимальну ціну. Для нашого підприємства будемо користуватися найбільш простим і розповсюдженим методом «середні витрати + прибуток», який полягає у нарахуванні націнки на собівартість продукції.

Метод є дуже популярним, що пояснюється рядом обставин. По-перше, підприємство завжди краще знає свої витрати, ніж попит покупців і ціни конкурентів. Тому немає необхідності переглядати ціни услід за коливаннями попиту. По-друге, визнано, що це один з найбільш справедливих методів ціноутворення по відношенню до продавця і покупця. По-третє, він зменшує цінову конкуренцію.

Зниження ціни на основну продукцію заводу - масло вершкове - нижче не раціонально, тому що підприємство має невисокий рівень рентабельності і може відчувати після цього фінансові труднощі. Тому підприємству потрібно забезпечити отримання цільового прибутку. У ряді випадків передбачаються диференційовані знижки.

Для визначення резервів зниження собівартості продукції на підприємстві використовуємо методику підрахунку резервів зниження собівартості продукції за Савицької Г.В.

Дана методика передбачає визначення величини резерву - збільшення обсягу виробництва, як явного фактора зниження собівартості.

Резерви збільшення виробництва продукції виявляються в процесі аналізу виконання виробничої програми. При збільшенні обсягу виробництва продукції зростають тільки змінні витрати (пряма зарплата робітників, прямі матеріальні витрати та ін), сума ж постійних витрат, як правило, не змінюється, в результаті знижується собівартість виробів.

Резерви скорочення витрат виявляються по кожній статті витрат за рахунок конкретних організаційно-технічних заходів (впровадження нової більш прогресивної техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці та ін), які будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії і т.д.

Додаткові витрати на освоєння резервів збільшення виробництва продукції визначаються окремо по кожному його виду. Це в основному зарплата за додатковий випуск продукції, витрата сировини, матеріалів, електроенергії та інших змінних витрат, які змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції.

У 2005 році на ВАТ «Оршанський молочний завод» розпочато будівництво газової котельні з трьома котлами Е1/9Г, що дозволить знизити витрати на виробництво продукції, що випускається молочної продукції.

Технологічний пар на підприємстві використовується в основному для виробництва молочної продукції. При переробці молока зі слабко вираженими сторонніми присмаками і запахами поліпшенню якості сприяє застосування підвищених температур пастеризації.

У залежності від хімічного складу молочного жиру, властивостей молока температуру пастеризації встановлюють в осінньо-зимовий період в інтервалі 105-115 0 С, а весняно-літній 103-108 0 С. Для нагрівання вершків до температури вище 100 0 С застосовують установки спеціальної конструкції. У технологічному процесі виготовлення молочних продуктів використовують також сепарування і пастеризацію молока.

Потужності технологічних камер, їх пристрій дозволяє виробляти молочну продукцію в напівавтоматичному режимі, що істотно позначається на якості продукції. Будівля котельні спроектовано так, що дозволяє до мінімуму зменшити втрати при транспортуванні теплоносія.

Збільшення обсягу виробництва технологічної пари забезпечить можливість застосування нових технологій у даному виробництві.

Будівництво котельні розпочато за рахунок власних коштів заводу. При введенні нової котельні витрати на виробництво продукції в собівартості виробництва молочної продукції будуть становити набагато нижче.

Розрахуємо резерв зниження собівартості основної продукції молокозаводу (вершкового масла) за рахунок впровадження даного організаційно-технічного заходу.

Згідно з калькуляцією виготовлення одиниці основної продукції ВАТ «Оршанський молочний завод» (табл. 3.8) вартість пара становить 8,2 крб.

Згідно проектних розробок вартість пари на одиницю продукції після впровадження заходу становитиме 5,6 руб., Тобто знизиться на 2,6 руб. або на 32%.

Запланована кількість продукції - масла на 2006 рік становить на підприємстві 25 тонн. Таким чином, резерв зниження витрат на пар на виробництво запланованого випуску продукції складе:

25000 х (8,2 - 5,6) = 65000 руб.

Фактична собівартість 1 кг вершкового масла в 2005 році склала 65,6 руб. (Табл. 3.5). У результаті зниження витрат на пар даний показник знизиться на також на 2,6 руб. і складе 63 руб.

Результати розрахунків узагальнимо у табл. 3.9.Таблиця 3.9

Резерв зниження собівартості продукції на рахунок зниження матеріальних витрат на 2006 рік

Найменування 2005 2006 Відхилення
Вартість пари на одиницю продукції, грн. 8,2 5,6 -2,6
Обсяг виробництва продукції, тонн 11,20 25,0 13,8
Собівартість одиниці продукції, грн. 65,6 63,0 -2,6
Витрати на випуск продукції звітного року, тис. руб. 734,72 705,6 -29,12

Отже, за рахунок зниження матеріальних витрат (витрат на технологічний пар) за рахунок впровадження нової технології виробництва продукції собівартість молочної продукції зменшується.

При використанні нової котельні зменшиться трудомісткість продукції, що виготовляється, що пов'язано з поліпшенням організації технологічного процесу виготовлення олії.

Трудомісткість продукції до впровадження заходу Уте 1 становила 0,678 люд.-год., Після впровадження заходу згідно з проектними розрахунками вона зменшиться на 10,5% і складе Уте 0 = 0,607 люд.-год.

Середньогодинна оплата праці згідно встановленої на заводі середньоденної тарифної ставки основних робітників (153,6 руб.) Складе ВІД = 19,2 руб. (153,6: 8 год.).

Для визначення резерву за формулою 3.6 помножимо різниця між трудомісткістю виробів до впровадження і після впровадження відповідних заходів на планований рівень середньогодинної оплати праці і на кількість запланованих до випуску виробів (25 тис. кг):

Р ↓ ЗП = (0,678 - 0,607) х 19,2 х 25 000 = 34 080 руб.

Сума економії збільшиться на відсоток відрахувань від фонду оплати праці (єдиний соціальний податок - 26%), що включаються до собівартості продукції:

34080 х 0,26 = 8861 руб.

Разом резерв: 34080 + 8861 = 42941 руб.

Основною причиною невиконання запланованих підприємством заходів щодо зниження витрат виробництва є відсутність у ВАТ «Оршанський молочний завод» грошових коштів через брак оборотних коштів, наявності дебіторської заборгованості, збільшення бартерних операцій. Для закупівлі дешевих матеріалів і комплектуючих, транспорту підприємству необхідно вишукувати шляхи залучення грошей на розрахунковий рахунок, розширювати маркетингову діяльність з пошуку замовників з «живими» грошима, розширення ринків збуту продукції.

Підприємством обрано прямий канал, використовується власна торговельна мережа. У той же час проводиться відвантаження продукції оптовим і роздрібним торговцям. Таким чином, одним із напрямів удосконалення діяльності фірми в сучасних умовах є використання багатоканальних маркетингових систем, які передбачають рух товарів до різних споживачам одночасно різними шляхами.

Для захисту такої позиції необхідно задіяти такі маркетингові засоби як товарна і престижна реклама, контроль за якістю на всіх рівнях управління, зворотній зв'язок зі споживачами, контроль за витратами за місцями їх виникнення.

Необхідне розширення передбачуваного асортименту продукції та пропонованих послуг, що володіють низькою собівартістю і, отже, низькою ціною. У зв'язку з цим необхідно зменшити обсяги бартерних операцій і замінити їх грошовими розрахунками для зменшення вартості сировини.

Резерви економії накладних витрат виявляються з урахуванням їх факторного аналізу по кожній статті витрат за рахунок розумного скорочення апарату управління, економного використання коштів на відрядження, поштово-телеграфні і канцелярські витрати, скорочення втрат від псування матеріалів і готової продукції, оплати простоїв та інших

У результаті аналізу виявлено (табл. 3.8), що загальногосподарські витрати підприємства у 2005 році зросли на 20% в порівнянні з 2003 роком, у зв'язку з цим необхідно розробити напрямки зниження даної калькуляційної статті в собівартості.

Загальна сума загальногосподарських витрат з виробництва масла і молока за 2005 рік склала:

(0,5 руб. Х 381200 кг) + (2,2 руб. Х 11200 кг) = 215 240 руб.

Перспективні резерви зниження загальногосподарських витрат на ВАТ «Оршанський молочний завод» відображені в табл. 3.10.


Таблиця 3.10

Резерв зниження собівартості продукції на рахунок зниження загальногосподарських витрат на 2006 рік, тис. руб.

Найменування 2005 2006 Відхилення
Витрати по відрядженнях і роз'їздів 36,2 18,2 -18,0

Утримання легкового автотранспорту

17,54

14,24

-3,3

Поштово-телеграфні, телефонні, друкарські і канцелярські витрати по заводоуправління 106,3 82,8 -23,5
Утримання будинків і споруд адміністративного призначення (опалення, освітлення, водопостачання, каналізація) 45,6 41,1 -4,5
Поточний ремонт будівель і споруд загальнозаводського характеру 9,6 4,0 -5,6
Разом 215,24 160,34 -54,9

Разом зниження загальнозаводських витрат складе: 54,9 тис. руб. або на 25,5%. Їх загальна запланована сума на 2006 рік -160,34 тис. руб.

Як один із резервів зниження собівартості продукції за накладними витратами є зниження витрат на залучений транспорт за рахунок виконання перевезень транспортом ВАТ «Оршанський молочний завод».

Господарствам, що приносять молоко своїм транспортом, доплачують за доставку від ферми до підприємства. Розрахунки за транспортні витрати ведуть виходячи з фактичної маси вантажу, відстань - за відповідними єдиних тарифів на автоперевезення.

Для доставки сировини від заводів інших районів і відвантаження продукції при комбінаті створено автотранспортний цех, де є і молоковози (ГАЗи і КАМАЗи), і рефрижератори, і бортові машини.

У холодну пору року продукція відвантажується на критих бортових машинах, а в період літнього сезону, як швидкопсувний продукт, відвантажується і відвозиться в КамАЗах-рефрижераторах.

Підприємством в 2006 році планується розширити власний парк транспорту, а саме закупити 2 автомашини: УАЗ-3309 та ІЖ-27-15. Початкові витрати на придбання машин (125 тис. крб.) Окупляться протягом 2-3 років, тому що основну частку перевезень підприємство виробляло орендованим транспортом. Крім того, підприємство має можливість надавати транспортні послуги стороннім організаціям, отримуючи додатковий прибуток від нового виду послуг. Запланований річний ефект від придбання власного транспорту складе 148,5 тис. руб.

Собівартість перевезень зросла більш ніж у 2 рази у 2005 р. по відношенню до базисного 2003 році, що в основному пов'язане з підвищенням вартості на паливо і запасні частини. Таким чином, існує необхідність зниження витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобілів. У той же час підприємству слід вишукувати можливості щодо зниження вартості палива за рахунок пошуку постачальників, які пропонують його за нижчими цінами і надають знижки на оптові покупки.

У результаті проведеного аналізу витрат на транспортування продукції на підприємстві можна зробити висновок, що на підприємстві необхідно проводити політику зниження собівартості перевезень. Для цього необхідно розробити ефективну маркетингову політику, засновану на пошуку нових партнерів, що поставляють більш дешеві матеріальні ресурси.

У результаті проведеного аналізу, слід зазначити, що в цілому підприємство ВАТ «Оршанський молочний завод» працює стабільно, без простоїв, по можливості за передоплатою, оплачує, хоча і з затримкою з незалежних від підприємства причин, поточні платежі до бюджету і позабюджетні фонди, має авансові платежі за електроенергію і теплоенергію, зв'язок.

На підприємстві ведеться активна робота щодо зниження собівартості готової продукції, економії сировини і матеріальних ресурсів; оплаті податків у бюджет і позабюджетні фонди, виплати заробітної плати, підтримання дисципліни виробництва. Виходячи з прийнятих заходів, є реальна надія виходу їх кризового стану.

Фінансовий стан ВАТ «Оршанський молочний завод» можна охарактеризувати як стабільний. В даний час підприємство має прибуток. Збитки 2005 пов'язані зі зниженням обсягів споживання молочної продукції населенням, із збільшенням витрат на транспортування і так далі.

На заводі ведеться постійна робота з удосконалення технології виробництва, економії матеріальних, трудових і фінансових витрат, спрямована на зниження собівартості продукції, що випускається. Це дозволяє встановлювати закупівельну ціну на молочні вила продукції на среднерайонний рівні.

Аналіз слабких сторін діяльності підприємства показує, що у ВАТ «Оршанський молочний завод» є резерви підвищення конкурентоспроможності молочної продукції. Це: контроль за якістю продуктів, що використовуються; прискорення процесу виробництва; контроль витрат обігу, а саме головне - зниження витрат на виробництво продукції.

Ціна продукції Орщанского молокозаводу буде нижче, ніж ціни наших конкурентів, шляхом пошуку постачальників найбільш дешевих матеріалів, зниження витрат виробництва. Важливим відмітною перевагою продукції заводу перед імпортної буде натуральність сировини, свіжість, екологічність та її якість.

У процесі своєї діяльності маслозаводу доводиться вирішувати проблеми, властиві всім переробникам сільськогосподарської сировини. Головна з них та, що в останні роки в молочному тваринництві намітилася негативна тенденція до зниження поголів'я великої рогатої худоби та зниження її продуктивності.

Далі необхідно сформулювати основні заходи щодо зниження витрат на виробництв продукції на перспективу для даного підприємства.

При визначенні заходів слід відзначити, що на підприємстві ВАТ «Оршанський молочний завод» повністю вишукані можливі резерви зниження собівартості продукції по скороченню норм витрати матеріалів (на 12% в порівнянні з типовими), поліпшення технології виробництва виробів, що випускаються (використання безвідходної технології).

Узагальнимо заходи ВАТ «Оршанський молочний завод» щодо зниження витрат виробництва в табл. 3.11.


Таблиця 3.11

Заходи ВАТ «Оршанський молочний завод» щодо зниження витрат на виробництво молочної продукції

Захід

Капітальні витрати

(Додаткові витрати на освоєння заходів), тис. руб.

Річний ефект (плановане зниження собівартості), тис. руб.
1. Зниження витрат на виробництво продукції шляхом введення газової котельні

40,0

72,1
2. Зниження витрат на залучений транспорт за рахунок виконання перевезень транспортом ВАТ «Оршанський молочний завод»

125,0

148,5

3. Зниження загальнозаводських витрат

-

54,9

Разом

165,0

275,5

Визначимо резерви зниження витрат на виробництво основної промислової продукції ВАТ «Оршанський молочний завод».

Планований резерв збільшення обсягу реалізації продукції складе твір зростання обсягу виробництва масла і ціни на 1 кг олії:

(25 тис. кг - 11,2 тис. кг) х 82 руб .= 1131600 крб.

Резерв скорочення витрат на виробництво продукції -275,5 тис. руб. (Див. табл. 3.11).


Таблиця 3.12

Резерви зниження собівартості продукції за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції і скорочення витрат на її виробництво

Найменування Сума, тис. руб.

Обсяг виробництва 2005 року

Собівартість товарної продукції 2005 року

6567,7

5282,5

Резерв збільшення обсягу реалізації продукції

Резерв скорочення витрат на виробництво продукції

Додатковий витрати, необхідні для освоєння резервів збільшення випуску продукції

1131,6

275,5

165,0

Можливий рівень собівартості продукції

Фактичний рівень собівартості продукції

Резерв зниження собівартості продукції

0,6490

0,8044

0,1362


Визначимо резерв зниження собівартості продукції олії підприємства:

5282,5 - 275,5 +165 5282,8

Таким чином, за рахунок збільшення обсягу виробництва і зниження витрат у плановому році можливе зниження рівня собівартості основної молочної продукції підприємства - масла на 0,133 руб.

Отже, на основі розглянутої методики, ми визначили резерви зниження витрат виробництва молочної продукції підприємства ВАТ «Оршанський молочний завод», намітили шляхи поліпшення ефективності діяльності даної організації.

За характером використання резерви пов'язані з підвищенням технічного та технологічного рівня виробництва, оновленням і модернізацією обладнання, поліпшенням організації виробництва, праці та управління.

Основними проблемами роботи підприємства є: подорожчання вартості придбаних сировини, матеріалів, послуг з огляду на бартерних цін, які вище за ціни по перерахуванню на 10%; фактична собівартість готової продукції вище ринкових цін у регіоні через неплатоспроможність споживачів готової продукції; велику питому вагу в собівартості займає вартість пред'явленого пара, який необхідний з технології.

Для зниження витрат і збільшення прибутковості на підприємстві пропонується здійснити такі заходи:

 • будівництво котельні для виробництва власного пара;

 • зменшення транспортно-заготівельних витрат за рахунок придбання власного транспорту;

 • зниження загальнозаводських і загальногосподарських витрат.

Таким чином, для вирішення проблеми зниження витрат виробництва і реалізації продукції на підприємстві повинна бути розроблена загальна концепція (програма), яка має щорічно коригуватися з урахуванням мінливих на підприємстві обставин. Ця програма повинна враховувати всі фактори, які впливають на зниження витрат виробництва і реалізацію продукції.

Отже, в загальному плані програма зі зниження витрат виробництва на ВАТ «Оршанський молочний завод» повинна включати:

 • комплекс заходів щодо більш раціонального використання матеріальних ресурсів;

 • заходи, пов'язані з визначенням і підтримкою оптимального розміру підприємства, що дозволяють мінімізувати витрати залежно від обсягу виробництва;

 • заходи, пов'язані з поліпшенням використання основних фондів;

 • заходи, пов'язані з поліпшенням використання робочої сили;

 • заходи, пов'язані з удосконаленням організації виробництва і праці.

ВИСНОВКИ і пропозиції


Проведений аналіз діяльності ВАТ «Оршанський молочний завод» дозволив зробити наступні висновки:

1) Відзначається позитивна тенденція зростання загального обсягу реалізації продукції, робіт і послуг. За аналізований період цей показник збільшився на 12,8% або на 2226 тис. руб. У 2005 році витрати на 1 карбованець реалізованої продукції зросли в порівнянні з 2003 роком на 9 копійок.

2) Середньооблікова чисельність персоналу підприємства в розглянутому періоді скоротилася на 7 осіб і склала в 2005 році 33 працівника. Середньорічна продуктивність праці рік від року збільшується і в 2005 році даний показник склав 593,3 тис. руб. на 1 працівника. Зростання продуктивності праці пов'язаний із зростанням обсягів виробництва і реалізації продукції та з скороченням чисельності працівників. Стабільними темпами відбувається зростання фонду оплати праці, за три роки зростання цього показника склав 575 тис. руб. або 50%, зростання продуктивності праці склав 37%, таким чином, має місце випередження зростання фонду оплати праці по відношенню до продуктивності праці. Це є невиправданим і призводить до перевитрати коштів по елементу оплата праці в собівартості продукції.

3) Середньорічна вартість основних засобів збільшилася за аналізований період з 3210 тис. руб. до 3286 тис. руб., тобто всього на 76 тис. руб. Показник ефективності використання основних засобів - фондовіддача у 2005 році збільшилася на 11% в порівнянні з 2003 роком.

4) У досліджуваному періоді спостерігаємо збільшення у 2004 році показників прибутку і рентабельності, проте в 2005 році ці показники знизилися.

5) Проаналізувавши активи підприємства ВАТ «Оршанський молочний завод» в цілому, можна відзначити наступні негативні тенденції, які сприяють зростанню фінансової стійкості підприємства в досліджуваному періоді з 2003 по 2005 роки, це зменшення частки оборотних коштів за рахунок скорочення частки дебіторської заборгованості і за рахунок зменшення часу оборотності оборотних коштів.

На основі отриманих даних можна зробити висновок про стабільність роботи підприємства ВАТ «Оршанський молочний завод» в досліджуваному періоді з 2003 по 2005 рік. Так як у 2004 році за всіма економічними показниками діяльності підприємства спостерігається збільшення в порівнянні з 2003 роком, проте в 2005 році ці показники зменшуються порівняно з 2004 роком, але відбувається збільшення в порівнянні з 2003 роком.

У ході аналізу виявлено, що підприємству не можна спочивати на лаврах і задовольнятися досягнутими результатами. У підприємства є значні резерви зниження витрат виробництва. Для залучення цих резервів у процес виробництва повинні вивчатися можливості зростання обсягів виробництва, зниження собівартості за всіма статтями, підвищення якості продукції, поліпшення використання коштів підприємства і т.д. На базі виявлених можливостей розробляються конкретні заходи, що охоплюють всі сторони діяльності організації. Результати аналізу визначають напрями пошуку резервів зниження витрат виробництва для підприємства.

В умовах вільної конкуренції ціна продукції, зробленої підприємствами, вирівнюється автоматично, на неї впливають закони ринкового ціноутворення. У теж час кожний підприємець ринеться до одержання максимально можливого прибутку. І тут, крім чинників збільшення обсягу виробництва продукції, просування її на ринки, висувається проблема зниження витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції, зниження витрат виробництва.

Аналіз та управління витратами мають велике значення для ефективності підприємницької діяльності. В економіці підприємства вихідним принципом є відшкодування витрат на виробництво і реалізацію продукції, послуг, робіт та отримання прибутку в розмірі, достатньому для здійснення розширеного відтворення і виплати відповідних податків державі і муніципальним органам та утворення фонду споживання в обсязі, що забезпечує певний стандарт життя працівників підприємства.

У третій частині роботи був проведений аналіз витрат на виробництво молочної продукції підприємства ВАТ «Оршанський молочний завод». На основі проведеного аналізу були зроблені наступні висновки.

1) Аналіз витрат виробництва ВАТ «Оршанський молочний завод» показав, що виробництво продукції на підприємстві є матеріаломістким, проте в 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 14% знизилася частка матеріальних витрат. Питома вага заробітної плати в структурі витрат збільшився на 6,7%. Частка амортизаційних відрахувань у структурі собівартості в 2005 році зросла на 0,6% в порівнянні з 2003 роком. Зменшилася частка інших витрат.

2) Розрахунки показують, що 2004 році підприємство зменшило витрати на карбованець товарної продукції на 8,6 коп. У 2005 році загальне зростання всіх видів витрат негативно вплинув на загальний результат: витрати на карбованець товарної продукції зросли на 3,5 коп. в порівнянні з 2004 роком.

3) Факторний аналіз собівартості продукції розкрив сукупний вплив усіх показників роботи організації на зниження собівартості і виявив чинники, що сприяли зміні даного показника. Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості масла показав, що на зростання даного показника з 57,8 р. у 2003 році до 65,6 р. у 2005 році вплинуло в значній мірі збільшення обсягу виробництва продукції, а також зростання суми питомих змінних витрат. Причинами зростання питомих матеріальних витрат на продукцію олії є збільшення обсягу виробництва продукції і зміна питомої витрати матеріалів.

4) У розглянутій організації основними резервами зниження витрат виробництва є збільшення обсягу реалізації продукції, а також скорочення витрат на виробництво молочної продукції. За рахунок реалізації даних напрямів підприємство має можливість скоротити рівень витрат на карбованець реалізованої продукції на 13,3 коп. Річний ефект від планового зниження витрат на виробництво молочної продукції складе 275,5 тис. руб.

5) Основними проблемами роботи підприємства є: подорожчання вартості придбаних сировини, матеріалів, послуг з огляду на бартерних цін, які вище за ціни по перерахуванню на 10%; фактична собівартість готової продукції вище ринкових цін у регіоні через неплатоспроможність споживачів готової продукції; велику питому вагу в собівартості займає вартість пред'явленого пара, який необхідний з технології.

6) У результаті проведеного аналізу було виявлено такі резерви зниження собівартості:

1. Зниження витрат на виробництво продукції шляхом введення газової котельні.

2.Сокращеніе витрат на залучених транспорт.

3. Зменшення обсягів бартерних операцій.

4. Зниження загальногосподарських витрат.

5. Організація повноцінної служби маркетингу на підприємстві за допомогою: організації реклами; розширення збутової мережі; пошуку нових постачальників.

Результати управлінської діяльності в області витрат мають широкий діапазон використання: для оцінки факторів рентабельності, планування майбутніх напрямків діяльності, оцінки виробничих запасів і їх калькуляції, розподілу та мінімізації витрат; для визначення рівня беззбитковості, можливих фінансових результатів при зміні продажної ціни і т.п.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон РФ № 2060-1 «Про охорону навколишнього природного середовища» від 10.01.02 р.

 2. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 318 с.

 3. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. Посібник для вузів / Під ред. Проф. М. П. Любушина .- М.: Юніті - ДАНА, 2005.-471 с.

 4. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. -2-е вид., Стереотип .- М.: Видавничий центр «Академія»; Майстерність, 2005. - 336 с.

 5. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. по-собіе / Г. В. Савицька. - 7-е вид., Испр .- Мн.: Нове знання, 2005 .- 704 с.

 6. Афітов Е.А. Планування на підприємстві: Учеб. Посібник. - Мн. Обчислюємо. шк., 2004. - 285 с.

 7. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000 .- 416с.

 8. Бєляєв В.К. Нове в управлінні економікою підприємства: справ.-метод. посібник. - Іркутськ.: Вид-во Іркут. ун-ту, 2002. - 219с.

 9. Бобикін В.І. Новий менеджмент. Управління підприємствами на рівні вищих стандартів. - М.: Економіка, 2000. - 366с.

 10. Богатко О.М. Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта. -М.: Фінанси і статистика, 2003.-208с.

 11. Величковський Б.Т. Здоров'я людей та навколишнє середовище. - М., 2000. - 267 с.

 12. Герчикова І.М. Менеджмент. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2002. - 501с.

 13. Гончарова Е.А. Резерви зниження собівартості: Учеб.пособие. -Л.: ЛФЕІ, 1998. -74с.

 14. Гордановская В.П. та ін Зниження собівартості продукції в умовах інтенсифікації виробництва. - Київ: Техніка, 2000. -117с.

 15. Грибанова М.М. Планування та прогнозування діяльності підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 283с.

 16. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Учеб. Посібник .- 2-е вид .- М.: Фінанси і статистика, 2002 .- 208 с.

 17. Денисова І.П. Управління витратами та ціноутворення: Учеб.пособие. - М.: Експертне бюро, 1999. - 64с.

 18. Журавльов В.В., Саврук М.Т. Аналіз господарсько - фінансової діяльності підприємства. Конспект лекцій .- СПб.: Політехніка, 2004.-127с.

 19. Ігнатушенко В.М. Аналіз фінансового стану підприємства (експрес-оцінка) / / Менеджмент у Росії і за кордоном. - 2003. - № 3. - С. 26-37.

 20. Кіперман Г.Я. Діагностика діяльності акціонерного товариства / / Аудит і фінансовий аналіз. - 2004. - № 1. - С. 5-13.

 21. Колас Б. Управління фінансовою діяльністю підприємства. Проблеми, концепції і методи: Навчальний посібник / пров. з франц. Під ред. проф. Я. В. Соколова .- М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999 .- 576 с.

 22. Кондратюком Н.П. Бухгалтерський облік і фінансово-економічний аналіз. - М.: Видавництво «Справа», 2004. - 233с.

 23. Леонтьєва І.М. Безпека життєдіяльності. - М., 1998. - 213 с.

 24. Пирожкова Н. Проблеми ціноутворення і облік витрат / / Бух. - 2005. - № 1. - С.12-16.

 25. Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник .- 2-е вид., Стереотип .- М.: Видавничий центр «Академія»; Майстерність, 2005. - 336 с.

 26. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. Посібник / Г. В. Савицька .- 7-е вид., Испр .- Мн.: Нове знання, 2005 .- 704 с. - (Економічна освіта).

 27. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз: Учеб. посібник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 479 с.

 28. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 304с.

 29. Склад витрат, що включаються до собівартості: огляд нормативних актів / / Економіка і життя .- 1999. - № 36. - С.3.

 30. Управління організацією: Підручник / За ред. А.Г. Поршнева, З. П. Румянцевої, Н. А. Саломатіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 669 с.

 31. Уткін Е.А. Управління фірмою. - М.: АКАЛІС, 1999. - 516с.

 32. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. Н. В. Колчина .- М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998 .- 413 с.

 33. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - 3-е изд., Перераб. і доп .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 208 с.

 34. Економіка: Підручник / За ред. доц. А.С.Булатова.2-е вид., Перераб. І доп. - М.: Видавництво БЕК, 1999. - 816с.

 35. Економіка і статистика фірм: Підручник / В. Є. Адамов, С. Д. Ільєнкова, Т. П. Сиротіна та ін Під. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Д. Ильенковой .- 2-е вид .- М.: Фінанси і статистика, 1999 .- 240 с.

 36. Економіка підприємства: Підручник - 2-е вид., Перераб. і доп.; Під ред. Семенова В.М. -М.: Центр економіки і маркетингу, 1998. - 312 с.

 37. Економіко-статистичний аналіз: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. С. Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 215 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
  337.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Аналіз витрат на виробництво молочної продукції та шляхи її зниження
  Облік витрат на виробництво і аналіз собівартості продукції
  Управлінський аналіз витрат на виробництво продукції в галузях А
  Аналіз витрат на виробництво продукції ВАТ ЧЕАЗ
  Аналіз витрат на виробництво продукції ВАТ ЧЕАЗ 2
  Управлінський аналіз витрат на виробництво продукції в галузях АПК
  Економічний аналіз витрат на виробництво включаються до собівартості продукції
  Облік витрат на виробництво продукції та їх аналіз на прикладі підприємства УП Гродвіта Плюс
  Аналіз ринку молочної продукції
© Усі права захищені
написати до нас