Аналіз виробничо господарської діяльності УП НІЇЕВМ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
на тему:
«Аналіз виробничо-господарської діяльності ВП« НІЇЕВМ »»
МІНСЬК, 2009

Аналіз обсягів виконаних робіт
УП «НІЇЕВМ» самостійно організовує свою діяльність, виготовляє продукцію і виконує роботи (послуги) за прямими договорами в основному із замовниками Республіки Білорусь та Росії, серійного випуску продукції немає. Матеріали та комплектуючі вироби купуються самостійно, відповідно до чинного законодавства РБ. Послугами підприємств посередників інститут не користується.
УП «НІЇЕВМ» щорічно звітує перед Госкомвоенпромом, надаючи результати своєї діяльності. У звітах перевіряють відповідність фактичних показників роботи підприємства за звітний період і планових, встановлених Госкомвоенпромом. У звіті повинні бути присутніми фактичні значення обсягу виконаних робіт, середньомісячна заробітна плата і рентабельність за звітний рік.
У 2006 р . УП «НІЇЕВМ» виконало майже всі основні показники, встановлені Госкомвоенпромом. Обсяг виконаних робіт при плані 6350 млн. р.. склав 10 015,7 млн. р., ріст у порівнянні з планом склав 58%; середньомісячна заробітна плата одного працюючого в місяць на кінець року за планом 450 тис. р., фактично становила - 482 тис. р.., ріст у порівнянні з планом - 5%, рівень рентабельності при плані 2% склав 1,3%.
У 2007 р . УП «НІЇЕВМ» виконало майже всі основні показники, встановлені Госкомвоенпромом. Обсяг виконаних робіт при плані 7000,0 млн. р.. склав 7000,3 млн. р.., середньомісячна заробітна плата одного працюючого в місяць на кінець року становила - 541,1 тис. р.. що становить 251 у.о. і відповідає вказівкою Президента Республіки Білорусь про доведення середньомісячної заробітної плати на кінець року до рівня 250 у.о., рівень рентабельності при плані 2,5% становило 0,7%.
У 2008 р . УП «НІЇЕВМ» виконало всі основні показники, встановлені Госкомвоенпромом. Обсяг виконаних робіт при плані 7560,0 млн. р.. склав 8484,0 млн. р.., середньомісячна заробітна плата одного працюючого в місяць на кінець року становила - 729,6 тис. р.. що становить 340,9 у.о., рівень рентабельності при плані 2,5% становило 2,7%. Слід зазначити, що в 2008р. фактичний обсяг виконаних робіт перевищив плановий на 22,2%, сформований рівень рентабельності перевищив плановий на 8%.
Для більш детального аналізу зведемо основні показники встановлюються Госкомвоенпромом в табл. 1.
Таблиця 1
Планові і фактичні значення показників надаються на контроль Госькомвоєнпрому
Рік
Обсяг виконаних робіт, млн.р.
Середньомісячна заробітна плата на кінець звітного періоду, тис.р.
Рівень рентабельності,%
2006
план
6350
450
2
факт
10015,7
482
1,3
відхилення від плану
3665,7
32
-0,7
2007
план
7000
540
2,5
факт
7000,3
541,1
0,7
відхилення від плану
0,3
1,1
-1,8
2008
план
7560
645
2,5
факт
8484
729,6
2,7
відхилення від плану
924
84,6
0,2
У 2006 і 2007 рр.. спостерігається невиконання плану за показником рентабельності, на відміну від 2008р., і в той же час присутній перевищення фактичного показника обсягу виконаних робіт в порівнянні з плановим. Це пов'язано в першу чергу зі специфікою підприємства. У 2006 і 2007 рр.. підприємство виконало великий обсяг робіт фінансуються з бюджету, що не передбачає прибутку, а, отже, і негативно позначилося на показнику рентабельності.
Результатом діяльності УП «НІЇЕВМ» за період з 2006 по 2008 рр.. став прибуток.
Аналіз структури собівартості продукції
Через специфіку підприємства, загальна структура собівартості за елементами витрат розглядається як сума елементів витрат собівартостей окремих замовлень.
Загальна структура собівартості продукції за останні 3 роки представлена ​​в табл. 2.
Таблиця 2
Структура собівартості продукції
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Витрати на виробництво продукції
з них КД за темою «СКІФ», млн. р..
в т.ч.
9700,0
3600,2
6 744,0
-
7 207,0
-
матеріальні витрати на виробництво продукції, млн. р..
5573,0
2 495,0
3 079,0
з них
сировину і матеріали, млн. р..
620,0
175,0
181,0
паливо, млн. р..
15,0
120,0
122,0
покупні комплектуючі, млн. р.. вироби та напівфабрикати, млн. р..
108,0
4830,0
1 142,0
-
1 805,0
-
оплата праці, млн. р..
1721,0
1 875,0
1 851,0
відрахування на соцстрах, млн. р..
618,0
708,0
700,0
амортизація основних фондів, млн. р..
212,0
216,0
158,0
податки, млн. р..
149,0
353,0
200,0
інші витрати, млн. р..
1427,0
1 097,0
1 219,0

На рис. 1-3 представлено процентне співвідношення елементів витрат собівартості.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
2008 р .
57,5
17,7
6,4
2,2
1,5
14,7
матеріальні витрати
відрахування на соцстрах
інші витрати

Рис. 1. Співвідношення елементів витрат собівартості в 2008 р .
SHAPE \ * MERGEFORMAT
200 7 г .
37
27,8
10,5
3,2
5,2
16,3
матеріальні витрати
відрахування на соцстрах
амортизація основних фондів
інші витрати

Рис. 2. Співвідношення елементів витрат собівартості в 2007 р .

SHAPE \ * MERGEFORMAT
200 8 р .
42,8
25,7
9,8
2,2
2,8
16,7
матеріальні витрати
відрахування на соцстрах
амортизація основних фондів
інші витрати

Рис. 3. Співвідношення елементів витрат собівартості в 2008 р .
Як видно з рис. 1-3, значно більша частина витрат на виробництво продукції приходить на матеріали та оплату праці. Це говорить про матеріаломісткості і трудомісткості виробництва. Враховуючи, що УП «НІЇЕВМ» працює з сучасними радіотехнічними та електронними приладами, в яких використовуються такі дорогі складові як золото, платина, срібло, углеводородістие стали, монокристали, матеріаломісткість виробництва виправдана і не несе ніяких негативних наслідків.
В останні роки намітився новий підхід в роботі підприємства безпосередньо стосуватиметься матеріалів, як елемента витрат собівартості. Підприємство відійшло від покупки виробів і напівфабрикатів, вважаючи за краще купувати готові комплектуючі. Це сталося з трьох причин.
По-перше, складання з готових комплектуючих займає менше часу і є менш трудомістким процесом.
По-друге, вивільняються низькокваліфіковані кадри підприємства, які раніше займалися складанням виробів і напівфабрикатів.
Зменшення часу на складання, вивільнення «зайвих» складальників дозволяє залучати кадри займаються безпосередньо науково-дослідницькою діяльністю без втрат для обсягів виробництва.
По-третє, дозволяє конкурувати із зарубіжними науково-дослідними інститутами використовують комплектуючі сторонніх постачальників. Покупка готових комплектуючих у підприємств, які спеціалізуються лише на виробництві вузької номенклатури виходить менш витратною, ніж виробництво оних у себе. Але найголовніше - це те, що досягти рівня якості основних складальних одиниць застосовуваних на ВП «НІЇЕВМ», властивого таким фірмам як AMD, INEL на даному етапі не представляється можливим.
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану проводиться у відповідність до Інструкції з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів господарювання, затвердженої Постановою Міністерства Фінансів РБ, Міністерства економіки РБ та Міністерства статистики та аналізу РБ від 14.05.2006 р. № 81/128/65. Джерелами інформації для проведення аналізу є: бухгалтерські баланси, звіт про прибуток і збитки, звіт про рух джерел власних коштів, звіт про рух грошових коштів і додаток до балансу.
Основною метою проведення аналізу фінансового стану організації є визначення структури балансу задовільною, підприємства - платоспроможним. В якості критеріїв для оцінки задовільної структури бухгалтерського балансу організації використовуються наступні показники:
- Коефіцієнт поточної ліквідності;
- Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
- Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами.
Коефіцієнт поточної ліквідності - показник, що оцінює загальну забезпеченість підприємства власними оборотними засобами для своєчасного погашення короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує наявність у організації власних оборотних коштів, необхідних для її фінансової спроможності.
Аналіз структури активів і пасивів балансу наведено в табл. 3, 4.
Таблиця 3
Аналіз структури активу бухгалтерського балансу і його основних розділів
№ п / п
Найменування статей балансу організації
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
1.
Необоротні активи
3114
52,8
3033
55
3654
36
1.1
Основні засоби
2961
50,2
2878
52
3399
33
1.2
Нематеріальні активи
102
1,7
74
1,3
123
1,2
1.3
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
-
-
-
-
-
-
1.4
Вкладення у необоротні активи
51
0,9
81
1,5
132
1,3
1.5
Інші необоротні активи
-
-
-
-
-
-
2.
Оборотні активи
2793
47,3
2515
45
6484
64
2.1
Запаси і витрат
1500
25,4
1576
28
2755
27
2.1.1
Сировина, матеріали та інші цінності, тварини на вирощуванні та про корм
352
5,6
577
10
963
10
2.1.2
Незавершене виробництво (витрати обігу)
1148
19,4
999
18
1792
18
2.1.3
Інші запаси і витрати
-
-
-
-
-
-
2.2
Податки з придбаним цінностям
10
0,2
3
0,1
36
0,4
2.3
Готова продукція і товари
37
0,6
84
1,5
37
0,4
2.4
Товари відвантажені, виконані роботи, надані послуги
322
5,5
-
-
-
-
2.5
Дебіторська заборгованість
414
7
457
8
1654
16
2.6
Фінансові вкладення
64
1,1
76
1,4
76
0,7
2.7
Грошові кошти
446
7,6
319
5,7
1926
19
2.8
Інші оборотні активи
-
-
-
-
-
-
3.
Баланс
5907
100
5548
100
10138
100
Таблиця 4
Аналіз структури пасиву бухгалтерського балансу та вплив основних розділів балансу на поповнення його активної частини
№ п / п
Найменування статей балансу організації
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
1.
Джерела власних коштів
4350
73
4829
87
5593
55
2.
Доходи і витрати
-3
-0,1
111
2
169
1,7
3.
Розрахунки
1560
26
608
11
4376
43
3.1
Довгострокові кредити і позики
63
1,1
53
1
28
0,3
3.2
Короткострокові кредити і позики
-
-
-
-
-
-
3.3
Кредиторська заборгованість
1497
25,4
555
10
4348
43
3.3.1
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
-
-
26
0,5
7
0,1
3.3.2
Розрахунки з оплати праці
115
2
101
1,8
152
1,5
3.3.3
Розрахунки за іншими операціями з персоналом
3
0,1
-
-
-
-
3.3.4
Розрахунки по податках і зборам
95
1,6
79
1,4
190
1,9
3.3.5
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
42
0,8
38
0,7
42
0,4
3.3.6
Розрахунки з акціонерами (засновниками) по виплаті доходів (дивідендів)
-
-
-
-
-
-
3.3.7
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
1238
21
311
5,6
3957
39
3.4
Інші види зобов'язань
-
-
-
-
-
-
4.
Баланс
5907
100
5548
100
10138
100
Для аналізу фінансового стану підприємства розраховуються коефіцієнти представлені в табл. 5.
Таблиця 5
Аналіз фінансового стану ВП «НІЇЕВМ» за період з 2006 по 2008 рр..
№ п / п
Найменування показника
2006 р .
2007 р .
2008 р .
1.
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,85
4,53
1,49
2.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
0,44
0,76
0,33
3.
Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами
0,27
0,11
0,43
З таблиці. 5 видно, що показники відповідають нормі, що говорить про платоспроможність УП «НІЇЕВМ» і задовільною структурі бухгалтерського балансу.
Для аналізу результатів фінансової діяльності та напрямків використання отриманого прибутку використовуються дані бухгалтерського балансу, на основі яких заповнюється таблиця 6.

Таблиця 6
Аналіз структури прибутку УП «НІЇЕВМ» та її використання
№ п / п
Найменування показника
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
Абсолютна величина, млн. р..
Питома вага,%
1.
Прибуток (збиток) звітного періоду
897
100
1043
100
1102
100
1.1
Прибуток (збиток) від реалізації
128
14,3
49
4,7
166
15
1.2
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат
1067
119
1244
119,3
1269
115
1.3
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат
-298
-33,3
-250
-24
-333
-30
2.
Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку
628
70
843
81
775
70
3.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
269
100
200
100
266
100
4.
Резервний фонд
10
3,8
12
6
13
5
5.
Фонди нагромадження
144
53,6
58
29
152
57
6.
Фонди споживання
115
42,8
130
65
101
38
7.
Резерви майбутніх витрат
-
-
733
-
З таблиці. 6 видно, що хоча УП «НІЇЕВМ» і має прибуток, але структура прибутку незадовільна (основну масу прибутку складають доходи від операційних операцій).
За 2007р. абсолютна величина прибутку збільшилася на 146 млн. р.., а прибуток основної діяльності знизилася на 79 млн. р..
За 2008р. абсолютна величина прибутку збільшилася на 59 млн. р.., відзначається зростання прибутку від основної діяльності на 117 млн. р..
Для оцінки фінансового стану підприємства було проаналізовано співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості на звітні дати. Для успішної роботи підприємства оптимальним вважається співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей не більше 2. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей представлено в табл. 7.
Таблиця 7
Співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей
№ п / п
Найменування
На 01.01.2007 р.
На 01.01.2008 р.
На 01.01.2007 р.
1.
Кредиторська заборгованість
1497
481
4348
2.
Дебіторська заборгованість
736
451
1654
Коефіцієнт співвідношення
2
1,06
2,62
Протягом періоду з 2006 по 2008 рр.. УП «НІЇЕВМ» не мало заборгованості по заробітній платі, платежах до бюджету і позабюджетні фонди, розрахунки за водопостачання та енергоспоживання проводяться вчасно.
Аналіз кадрового складу та заробітної плати
В інституті проводиться робота по збереженню висококваліфікованого інженерно-технічного персоналу за такими напрямками:
- Збереження ядра висококваліфікованих кадрів;
- Омолодження кадрового складу співробітників інституту;
- Підвищення кваліфікації (підготовка та перепідготовка) кадрів.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів здійснюється відповідно до Положення про безперервне професійному навчанні робітників і фахівців, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь.
Відбір молодих фахівців починається з моменту проходження виробничої та переддипломної практик. Практикується прийом на роботу студентів 4-5 курсів на 0,5 ставки, за результатами роботи приймається рішення про прийом на роботу молодих спеціалістів.
Кадровий персонал відображений в табл. 8.

Таблиця 8
Кадровий персонал ВП «НІЇЕВМ»

п / п
Категорія працівників
2006 р .
2007 р .
2008 р .
1
2
3
4
5
1.
Кількість керівників
118
116
108
в т.ч. мають
вища освіта
97
91
86
середня спеціальна освіта
9
10
10
середня освіта
11
13
12
професійно-технічне
1
2
2
Кількість фахівців
257
243
205
в т.ч. мають
вища освіта
216
193
156
середня спеціальна освіта
21
24
24
середня освіта
20
25
24
проф.-технічне
-
1
1
Кількість робочих
146
117
122
в т.ч. мають
вища освіта
12
12
11
середня спеціальна освіта
12
11
18
середня освіта
97
62
71
професійно-технічне
25
32
22
2.
Кількість вакансій, всього
15
15
7
в тому числі:
керівників
-
фахівців
15
15
6
робочих
1
3.
Комплектування кадрів
Прийом - всього
125
147
68
У т.ч. на заміну звільнених
з поважних причин
125
147
7
Приріст чисельності
у зв'язку зі зростанням обсягів виробництва
-
-
-
4.
Джерела комплектування
Прийнято за напрямком:
а) вищих та середніх
спеціальних навчальних закладів
16
23
17
б) в рахунок броні
2
2
2
в) інші джерела
107
122
-
5.
У резерві складалося
82
70
65
Висунуто з резерву
5
3
7
Аналізуючи табл. 8 можна сказати, що в УП «НІЇЕВМ» намітився відтік фахівців з вищою освітою.
За період з 2006 по 2008 рр.. кількість фахівців з вищою освітою скоротилося на 27,8%, у той час як загальна чисельність скоротилася на 13,6%.
Інформація про чисельність інституту і рівні заробітної плати відображена у таб. 9.
Таблиця 9
Рівень заробітної плати за період з 2006 по 2008 рр..

п / п
Найменування позицій
Одиниця виміру
2006 р .
2007 р .
2008 р .
1
2
3
4
5
6
1
Середньооблікова чисельність працюючих за все
чол.
499
456
431
2
в тому числі ППП
чол.
459
417
398
3
Питома вага середньооблікової чисельності ППП в середньооблікової чисельності працівників
%
92
91,4
92,3
4
Чисельність працівників апарату управління
чол.
49
49
49
5
Питома вага чисельності апарату управління в середньооблікової чисельності працюючих
%
9,8
10,7
11,4
6
Питома вага основних робітників у загальній чисельності ППП
%
4,5
6,6
6,7
7
Виробіток на 1 чол.
тис. р..
-
16787
21317
8
9
Середньомісячна заробітна плата працюючих за
-Останній місяць відповідного періоду
-Рік
тис. р..
у.о
тис. р..
481,5
221,5
342,3
541,1
251,7
455,9
729,6
340,9
579,5
10
11
Середньомісячна заробітна плата ППП за
-Останній місяць відповідного періоду
-Рік
тис. р..
у.о
тис. р..
493,0
226,8
349,4
557,2
259,2
467,7
755,2
352,9
596,4
12
Фонд з / пл без виплат з прибутку
млн. р..
2029,0
2470,6
2861,7
13
Виплати з прибутку, що включаються до фонду з / пл
млн. р..
59,9
53,8
174,7
14
Разом фонд заробітної плати
млн. р..
2088,9
2524,4
3036,4
15
Фонд з / пл ППП
млн. р..
1924,3
2369,8
2887,4
16
Виплати з прибутку ППП, що включаються до фонду з / плати
млн. р..
59,6
53,5
172,4
17
Питома вага виплат з прибутку, що включаються до фонду заробітної плати, у прибутку, що залишилася після оподаткування
%
-
8,1
24,5
18
Питома вага виплат з прибутку ППП, що включаються до фонду заробітної плати, у прибутку, що залишилася після оподаткування
%
-
8,1
24,2
Питома вага заробітної плати в:
19
Витратах на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг)
%
18
36
33
20
Обсязі виконаних робіт (послуг)
%
18
34
34
З таблиці. 9 видно, що в 2007 р . чисельність працюючих УП «НІЇЕВМ» скоротилася на 8,6%, а в 2008 - на 5%, що пов'язано з оптимізацією структури підприємства і зниженням собівартості продукції. Зменшувалася чисельність працівників апарату управління та функціональних служб, що входять до чисельність ППП, чисельність працівників соціальної сфери не зменшувалася, що пов'язано з нормативами обслуговування об'єктів соціальної сфери.
Зростання заробітної плати у 2007р. в порівнянні з 2006 р . склав 133,3%. Головним чином, підвищувалася заробітна плата працівників основних підрозділів інституту, які займаються безпосередньо розробками і дослідженнями.
У лютому 2008р. підвищена тарифна ставка першого розряду до рівня 110 тис. р., що забезпечило зростання заробітної плати, одночасно з огляду на рекомендації по її складу. Рівень середньомісячної заробітної плати за останній місяць склав 340,9 у.о., що відповідає Комплексному плану дій Уряду РБ і Національного банку щодо виконання параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку на 2008 р .
Зростання заробітної плати відбувається постійно. Спостерігається плавне зростання з першого місяця року і до першого місяця наступного року. Різке падіння розміру заробітної плати на початку кожного року обумовлене тим, що підприємство працює на замовлення, основна маса договорів з яких укладається на початку року.
Проаналізувавши структуру персоналу і заробітну плату УП «НІЇЕВМ», можна сказати, що підприємство виконує Комплексний план дій Уряду РБ і Національного банку щодо виконання параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку.
Проте намітилася серйозна проблема, наслідки якої можуть позначитися на розвитку підприємства в середньостроковому і довгостроковому періодах. Незадоволеність заробітною платою і матеріальним стимулюванням призводить до того, що висококваліфіковані кадри УП «НІЇЕВМ», віддають перевагу іншим підприємства та організації, в основному зарубіжні.
«Положення про оплату праці співробітників УП« НІЇЕВМ »від 01.01.2001 р. не може вирішити проблему викликану постановою Міністерства праці від 30.06.2003 N 81, при якому збільшується питома вага оплати за тарифними ставками і окладами в середньомісячної заробітної плати в розмірі не менш 65 відсотків, а так само зміни викликані Постановою Міністерства праці та соціального захисту від 22 грудня 2008 р . № 162 у якому регламентовано порядок застосування Єдиної тарифної сітки Республіки Білорусь.
Чинний сьогодні порядок нарахування ставок і окладів, при якому міра оплати випереджає міру праці (спочатку встановлюємо гарантований розмір ставки чи окладу, а вже потім «під нього» чекаємо адекватного трудового внеску), допускає можливість їх виплати без досягнення працівниками відповідних результатів. При цьому логіка працівника така: чи варто досягати необхідних результатів, визначених тарифною системою, адже і без цього отримаєш, як мінімум, гарантовану ставку або оклад. Такий механізм організації та виплати ставок і окладів, природно, розслаблює, розхолоджує і, вже звичайно, не зацікавлює працівників у високопродуктивній праці. Більш того, він не в усьому відповідає економічному закону розподілу по праці в його класичному розумінні і принципу соціальної справедливості, оскільки допускає рівну винагороду за нерівний працю.
Саме в цьому бачиться одна з основних причин свідомого недовикористання трудящими своїх фізичних та інтелектуальних здібностей. Досить велика кількість працівників не впевнені, що якщо вони будуть працювати більше і краще, то збільшиться їхній заробіток.
Встановлення тарифних ставок і посадових окладів у більшій мірі відповідає не економічним, а командно-адміністративних методів господарювання, коли кошти, призначені на оплату праці, централізовано видаються «зверху» частіше без урахування зв'язку їх розмірів з кінцевими результатами роботи підприємств і трудовим внеском конкретних працівників.

Література
1. Бізнес-план роботи підприємства на 2006-2008 рр..
2. Бухгалтерський баланс за 2006-2008 рр..: Форма 1.
3. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під загальною редакцією В.І. Стражева - Мінськ: Вишейшая школа, 2007.
4. Колективний договір підприємства за 2006-2008 рр. ..
5. Економіка підприємства: Навчальний посібник / І.М. Бабук. - Минск: «ІОЦ Мінфіну», 2006.
6. Основи менеджменту: Навчальний посібник / А.К. Феденьов. - Мінськ: Бестпринт, 2003.
7. Звіт про прибутки та збитки за 2006-2008 рр..: Форма 2.
8. Оплата праці: тарифікація і кваліфікація / 2-е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Інформпресс» - 2004.
9. Панкевич С.П. Методика проведення економічного аналізу діяльності підприємства з використанням показників річної бухгалтерської звітності / Головний бухгалтер № 2-5, 2005р.
10. Пояснювальна записка до річного звіту УП «НІЇЕВМ» за 2006 - 2008 рр..
11. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства / Під редакцією Любушина Н.П. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004.
12. Савицька Г.В. Економічний аналіз: Підручник. 8-е изд. - К.: знання, 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
308.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз виробничо господарської діяльності УП НІЇЕВМ 2
Аналіз виробничо господарської діяльності СП Фребор
Аналіз виробничо господарської діяльності СП Фребор 2
Аналіз виробничо-господарської діяльності ВО Білоруськалій
Аналіз виробничо господарської діяльності ВО Білоруськалій
Аналіз виробничо господарської діяльності ВАТ Горизонт
Аналіз виробничо господарської діяльності РУПП БелАЗ
Аналіз виробничо господарської діяльності ТОВ ліктор 2
Аналіз виробничо господарської діяльності РУП МАЗ
© Усі права захищені
написати до нас