Аналіз виробничо господарської діяльності ТОВ ліктор

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
На тему:
«Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ« ліктор »
МІНСЬК, 2009

1. Загальна характеристика підприємства, його організаційно-управлінська структура
ТОВ «ліктор» було створено навесні 1999 р . (Форма власності - приватна; правова організаційна структура - товариство з обмеженою відповідальністю) для здійснення діяльності, передбаченої Статутом товариства, з метою отримання прибутку для засновників товариства та його працівників, задоволення соціально-економічних потреб учасників і членів трудового колективу, а також розширення виробництва. Відомості про засновників ТОВ «ліктор» наведені в табл.1.
Таблиця 1
Відомості про засновників ТОВ «ліктор» Унн 300599901

ПІБ
Адреса
Паспортні дані
засновників
1
Жандаров
Станіслав
Миколайович
211011 г.Барань ул.Сорокіна
буд.13, кв.1
ВМ 0200868 виданий
30.09.1998
Оршанським МВВС
2
Жандарова
Жанна
Володимирівна
211011 г.Барань ул.Сорокіна
буд.13, кв.1
ВМ 0200868 виданий
30.09.1998
Оршанським МВВС
Статутний фонд, передбачений установчими документами на 01.01.06 р. сформований повністю в сумі 3990683 рублів, розмір чистих активів перевищує розмір статутного фонду.
Основний вид діяльності ТОВ «ліктор»:
- Виробництво та реалізація столярних виробів (дверних і віконних блоків з масиву);
- Виробництво та реалізація пагонажної виробів (штапик, лиштва, плінтус).
Чисельність співробітників ТОВ «ліктор» становить 9 чол. З них: директор, головний бухгалтер, начальник дільниці, столяр-верстатник - 5 осіб, прибиральниця виробничого приміщення - 1 особа.
Виділення коштів на соціальний розвиток не передбачалося.
Всю виробничо-господарську діяльність ТОВ «ліктор» здійснює на орендованих площах. Загальна площа становить 518,5 кв.м. Плата за оренду складає 220 у.о. за всю площу в місяць плюс додатково 560 000 руб. за 2008 р . - Плата за комунальні послуги.
При веденні бухгалтерського обліку в 2008 р . ТОВ «ліктор» керувалося Законом РБ «Про бухгалтерський облік та звітності« та іншими нормативними документами. Облік здійснювався за журнально-ордерної системи. Використовувалися наступні журнал-ордери: № № 1, 2, 6, 7, 8, відомість відвантаження і реалізації продукції - N 16, велися оборотні відомості руху ТМЦ, касова книга та інша документація. Всі результати господарсько-фінансової діяльності щомісяця відбивалися у Головній книзі.
Моментом реалізації продукції є: факт відвантаження продукції, виконана робота та надані послуги (виручка по відвантаженню). При виконанні робіт, послуг або випуску продукції під великі замовлення окремих споживачів передбачена передоплата у розмірі 50-100% від вартості робіт, послуг або продукції з подальшим віднесенням її на реалізацію на момент виписки відвантажувальних документів.
Організаційно-виробнича структура ТОВ «ліктор» показано на рис. 1.

Начальник
ділянки
Директор
Головний бухгалтер

 

Столярний
ділянку


Рис. 1. Організаційно-виробнича структура ТОВ «ліктор»
Маркетингової служби в організаційній структурі ТОВ «ліктор» немає - маркетингом займаються директор і начальник ділянки.

2. Характеристика продукції та її ринків збуту
Номенклатура вироблених виробів:
- Двері филенчатая глуха;
- Двері филенчатая під скло;
- Віконний блок;
- Віконне плетіння;
- Дверна коробка;
- Підвіконня;
- Лиштва;
- Штапик;
- Плінтус;
- Різні столярні вироби.
Основними споживачами продукції, що випускається є: фізичні особи, УКБ (управління капітального будівництва Оршанського району), індивідуальні підприємці, торговельні організації.

3. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «ліктор»
Основними завданнями виробничо-господарської діяльності ТОВ «ліктор» є:
- Збільшення обсягів виробництва і реалізації якісної і сучасної продукції;
- Підвищення якості та надійності виробів, що випускаються;
- Розробка нових видів продукції та освоєння їх у виробництві;
- Поліпшення маркетингової і збутової політики фірми;
- Зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості; зниження витрат на виробництво.
Для аналізу техніко-економічних показників (ТЕП) ТОВ «ліктор» у 2008 р . скористаємося бухгалтерським балансом підприємства. Техніко-економічні показники ТОВ «ліктор» за даними балансу наведено в табл. 2. На графіках (рис. 7) наведено діаграми зміни виручки від оптової торгівлі по місяцях і роках.
Якщо позначити зарплату через З, то рядки 5, 6, 7, 8 табл. 2 заповню лись за наступними формулами:
- Стор 5, відрахування в ФСЗН (Про ФСЗН):
Про ФСЗН = З. СтавкаФСЗН / 100, (1)
де СтавкаФСЗН - ставка відрахування до ФСЗН від фонду заробітної плати;
- Стор 6, надзвичайний податок (ЧН):
ЧН = З. СтавкаЧН / 100, (2)

де СтавкаЧН - ставка надзвичайного податку від фонду заробітної плати;
- Стор 7., Відрахування в Белгосстрах (Про СТРАХ):
Таблиця 2
Техніко-економічні показники ТОВ «ліктор»
за 2006 - 2008 рр.., р.
Рік Стаття
2006
2007
2008
1
2
3
4
1. Виручка з ПДВ
41 571 890
46 144 000
51 210 249
1а. Виручка без ПДВ
35 230 415
39 105 085
43 198 516
2. Матеріали
12 425 944
13 312 207
14 200 714
3. Зарплата
11 480 950
12 689 910
13 898 640
4. Відрахування до ФСЗН
4 018 333
4 441 469
4 864 524
5. Надзвичайний податок
574 048
507596
555 946
6. Белгосстрах
126 290
126899
138 986
7. Податки з виручки:7.1. Республіканський сільгосп податок
1 056 912
1 525 098
1 295 955
8. Комунальні платежі
301 325
404 100
550 740
9. Орендна плата
3 802 280
4 511 928
6 202 596
10. Інші витрати
720 320
934 250
1180640
11. Собівартість
33 449 489
36 928 359
41 592 786
12. Прибуток
724 013
651 628
309 775
13. Рентабельність
2,2
1,8
0,7
Про СТРАХ = З * СтавкаСТР / 100, (3)
де СтавкаСТР - ставка відрахувань до Белгосстрах від фонду заробітної плати;
- Р. 8.1., Республіканський сільськогосподарський податок (СН):
СН = ВД * СтавкаСН / 100, (4)

де «СтавкаСН» - ставка Республіканського сільськогосподарського податку;
Використовувані в представлених вище формулах (1 - 4) ставки податків і відрахувань наведено в табл. 3. При цьому ставка відрахувань на місцеві цільові збори, рівна для м. Мінська в 2006 р . 1,15% від виручки за винятком сільгоспподатку, адміністрацією Оршанського району в 2006 р . була встановлена ​​рівною нулю.
Таблиця 3
Ставки податків і відрахувань по роках у відсотках
2006
2007
2008
Ставка ФСЗН
35
35
35
Ставка ЧН
5
4
4
Ставка СТР
1,1
1,0
1,0
Ставка СН
3,0
3,9
3,0
Ставка ПДВ
18
18
18
Пояснюючи рядок 10 табл. 2 «Інші витрати» слід зазначити таке: в 2006-2008 рр.. фірма відносила на цю статтю витрат такі витрати: амортизація основних засобів і МШП, плата за електроенергію, плата за паливо, тому що опалення приміщень виробляється власними силами.
Рядки 11, 12, 13 табл. 2.2 заповнювалися за наступними формулами:
- Стор 11, собівартість (С):
З = З + О ФСЗН + ЧН + О СТРАХ + КП + Оренда + Інші витрати, (5)
де Інші витрати - загальна сума амортизації основних засобів та МШП, плати за електроенергію, плати за паливо (вміст стор 10 табл. 2),
КП - комунальні платежі (вміст стор 8 табл. 2),
Оренда - платежі за оренду в євро (вміст стор 9 табл. 2);
- Стор 12, прибуток (П):
П = В / (1 + СтавкаНДС / 100) - С - СН, (6)
де В - виручка з ПДВ (вміст стр. 1 табл. 2);
- Стор 13, рентабельність (Р):
Р = П / С. (7)
На рис. 2 показана узагальнена структура собівартості продукції ТОВ «ліктор» за період 2006-2008 рр..

Рис. 2. Узагальнена структура собівартості продукції ТОВ «ліктор» за період 2006-2008 рр..
Як випливає з рис. 1, основна частка витрат у структурі собівартості столярної дільниці лягає на заробітну плату - 33% і відрахування на заробітну плату - 12%. Питома вага матеріалів у структурі собівартості, близько 35%. Інші статті калькуляції займають меншу частку витрат у структурі собівартості, орендна плата та комунальні платежі -15% Незначний питому вагу складають інші витрати, близько 3%.
На рис. 3 показана динаміка зміни собівартості продукції ТОВ «ліктор» за період 2006-2008 рр..
\ S
Рис.3 Динаміка зміни собівартості продукції ТОВ «ліктор» за період 2006-2008рр.
Повертаючись до вищенаведеного аналізу динаміки зміни окремих статей собівартості, нескладно проаналізувати показану на рис. 2 динаміку зміни сумарної собівартості продукції: природно, якщо зростають складові частини, то й загальна собівартість буде зростати.
3.1 Аналіз продуктивності праці та заробітної плати
На рис. 4 показана динаміка зміни заробітної плати ТОВ «ліктор» за період 2006-2008 рр..
\ S
Рис. 4. Динаміка зміни заробітної плати ТОВ «ліктор» за період 2006-2008 рр..

Як випливає з рис. 4, заробітна плата збільшується, але не значно. У 2008 р . середньомісячна зарплата директора становила 189200 крб., головного бухгалтера - 176600 крб., начальника ділянки - 161150 крб., робітників - 140000 крб. Величини зазначених заробітних плат в порівнянні з м. Мінськом дуже малі, проте в м. Барань кожен житель має присадибну ділянку, а безробіття в місті висока. Продуктивність праці в ТОВ «ліктор» відповідає приблизно середнього рівня продуктивності на родинних підприємствах галузі.
3.2 Аналіз рентабельності підприємства
На рис. 5 показано динаміка зміни рентабельності ТОВ «ліктор» за період 2006 - 2008 р .
\ S
Рис. 5. Динаміка зміни рентабельності ТОВ «ліктор» за період 2006 - 2008 р .
Як випливає з рис. 5, показник рентабельності підприємства 2008 році по відношенню до 2006 року знизився більше ніж у 3 рази. Це означає що використання ресурсів, що використовуються підприємством не ефективно.
Рентабельність, поряд з прибутком, є основним показником оцінки ефективності діяльності підприємства. Але показники рентабельності більш повно, ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Тому абсолютне збільшення суми прибутку ще не свідчить про те, що підприємство стало ефективніше працювати. Можливо, що це викликано зростанням обсягу виробництва, але поряд з цим зросте і собівартість, а рентабельність, розрахована як відношення прибутку до собівартості, може зменшитися. А ось якщо збільшилася рентабельність, тоді висновок про підвищення ефективності виробництва справедливий

Л ітература
1. Статистичний щорічник Республіки Білорусь, 2008 (стат. СБ) Мінстат РБ - Мінськ, 2008.
2. Статистичний збірник «Мале підприємництво Республіки Білорусь», 2008 (стат. СБ) Мінстат РБ - Мінськ, 2008.
3. Тепман, Л.М. Малий бізнес: досвід зарубіжних країн: навч. посібник для вузів / Л.М. Тепман. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
4. Поліпшення ділового середовища в Білорусі / / Аналітичний звіт МФК - Мінськ, 2008.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
58.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз виробничо господарської діяльності ТОВ ліктор 2
Аналіз виробничо господарської діяльності ТОВ Хлібзавод 5
Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ Хлібзавод 5
Аналіз виробничо господарської діяльності СП Санта Бремор ТОВ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ ліктор
Аналіз виробничо господарської діяльності СП Фребор
Аналіз виробничо господарської діяльності УП НІЇЕВМ 2
Аналіз виробничо-господарської діяльності ВО Білоруськалій
Аналіз виробничо господарської діяльності УП НІЇЕВМ
© Усі права захищені
написати до нас