Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ
Тюменського державного УНІВЕРСИТЕТ
МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра «Бухгалтерського обліку та АХД»

Курсова робота

з аналізу на тему:
«АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ»
Виконала: студентка ДО 4 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік і аудит» групи 1299 Замятіна В.А.
Керівник: Мосеева Ю.Б.

ТЮМЕНЬ

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 5
1.2 Аналіз використання фонду робочого часу 7
1.3. Аналіз продуктивності праці 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ
2.1. Коротка характеристика ВАТ ДОК «Червоний Жовтень» 11
2.2 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 12
2.3 Аналіз використання фонду робочого часу 14
2.4 Аналіз продуктивності праці 17
2.5 Трудові фактори та їх вплив на обсяг виробництва 19
ВИСНОВОК 21
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 23
ДОДАТКИ 25
ВСТУП
Економіка нашої країни практично перейшла на ринкові рейки і функціонує виключно за законами ринку. Підприємства самі відповідають за свою діяльність, і самі приймають рішення про подальший розвиток. А в ринковій економіці виживає той, хто найкращим чином використовує наявні в нього ресурси для отримання максимальної кількості прибутку, вирішуючи основні проблеми економічної діяльності.
З відомих на даний момент факторів виробництва одним з головних, а найчастіше і основним, які вимагають найбільших витрат, є праця.
Основну мету даної роботи можна сформулювати наступним чином: дати оцінку трудових показників конкретного підприємства (це буде ВАТ ДОК «Червоний жовтень»), практично закріпивши отримані на заняттях знання з економічного аналізу господарської діяльності підприємств.
При цьому будуть вирішені наступні завдання:
1. Зіставлення понять "трудові ресурси" і "робоча сила", приблизна характеристика показників, використовуваних при проведенні даного аналізу.
2. Дослідження на підприємстві ВАТ ДОК «Червоний Жовтень». продуктивності праці, динаміки чисельності персоналу, використання трудових ресурсів та фонду робочого часу.
3. Виявлення резервів підвищення продуктивності праці робітників і збільшення обсягу виробництва.
Об'єктом дослідження обрано ВАТ ДОК «Червоний Жовтень», що здійснює виробництво меблів, ламінованих плит, столярних виробів, струганого шпону і торгівлю своєю продукцією.
Дамо оцінку діяльності підприємству. Аналіз проводиться за 2001-2002 рр..
Джерела інформації для аналізу представлені в Додатку.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсам

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва.
Взагалі, термін "трудові ресурси" - поняття "розтяжне" і застаріле. До підприємства більш застосовне поняття "робоча сила" (економічно активне населення), хоча і воно включає "зайнятих" і "безробітних". Потрібен термін, який виключав би "безробітних" зі складу робочої сили. "Персонал підприємства" та "кадровий склад" - це те, що потрібно. Таким чином, вживаючи в роботі поняття "трудові ресурси підприємства" і "робоча сила", я думаю, не буде настільки грубим ототожнення їх зі складом зайнятих на підприємстві, тому що в усіх підручниках з аналізу підприємств чомусь використовуються ці неточні терміни.
У сучасних умовах виробництва ефективність використання виробничих фондів, сировини, поліпшення якості і структури виробленої продукції залежать як від кількості працюючих, так і від рівня їх кваліфікації. Відповідно до чинного законодавства підприємства самі визначають загальну чисельність працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад, стверджують штати. Неукомплектованість персоналу нерідко чинить негативний вплив на якість і динаміку обсягу продукції.
Весь персонал підприємства поділяється на дві групи: промислово-виробничий персонал (ППП) і персонал непромислових господарств. Працівники ППП поділяються на робітників і службовців. У складі службовців виділяють керівників, фахівців і ін службовців (конторський, обліковий персонал).
У процесі аналізу фактична середньооблікова чисельність (ССЧ) окремих категорій зіставляється з плановою в абсолютному виразі і у відсотках до відповідної бази, при цьому необхідно вивчити зміна структури персоналу.
Найбільш відповідальний етап у аналізі забезпеченості підприємства робочою силою - вивчення її руху. Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних коефіцієнтів:
-Обороту з прийому = ___ прийнято працівників всего____________
середньооблікова чисельність працівників
-Обороту з вибуття = ___ у волено працівників всего______________
середньооблікова чисельність працівників
-Загального обороту = __ прийнято працівників + звільнено работніков__
середньооблікова чисельність працівників
-Плинності = звільнено за власним бажанням і порушення дисципліни
кадрів середньооблікова чисельність працівників
-Сталості кадрів = кількість працівників, які працювали рік
середньооблікова чисельність працівників
Коефіцієнти руху кадрів не плануються, тому їх аналіз проводиться порівнянням показників звітного року з показниками попереднього року. Плинність робочих грає велику роль в діяльності підприємства. Постійні кадри, тривалий час працюють на підприємстві, удосконалюють свою кваліфікацію, освоюють суміжні професії, швидко орієнтуються в будь-якій нетипової обстановці, створюють певну ділову атмосферу в колективі, активно впливаючи на продуктивність праці. Коефіцієнти постійності і стабільності кадрів відображають рівень оплати праці та задоволеність працівників умовами праці, трудовими і соціальними пільгами.
1.2. Аналіз використання фонду робочого часу
Але показники забезпеченості підприємства працівниками ще не характеризують ступінь їх використання і, природно, не можуть бути факторами, безпосередньо впливають на обсяг продукції, що випускається. Випуск продукції залежить не стільки від чисельності працюючих, скільки від кількості витраченої праці, що визначається кількістю робочого часу. Тому необхідно вивчити ефективність використання робочого часу трудового колективу підприємства.
Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу.
Фонд робочого часу (ФРВ) залежить від чисельності робітників (ЧР), кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік (Д), середньої тривалості робочого дня (П):
ФРВ = ЧРЧДЧП
Об'єктом аналізу в даному випадку є величина відхилення фактично відпрацьованого часу в людино-годинах у звітному періоді від відповідного показника за попередній рік. На це відхилення можуть вплинути такі фактори як: зміна чисельності робітників, зміна тривалості робочого періоду і зміна тривалості робочої зміни.
Вплив цих факторів на зміну фонду робочого часу можна встановити способом ланцюгової підстановки:
DФРВ чр = (ЧР ф - ЧР пл) 'Д пл' П пл
DФРВ д = (Д ф - Д пл) 'ЧР ф' П пл
DФРВ п = (П ф - П пл) 'Д ф' ЧР ф
Можливо, що робочий час відповідно до встановленого трудовим режиму використовується повністю: немає ні простоїв, ні прогулів. Але можливі й втрати робочого часу як результат прогулів та простоїв обладнання від неефективного використання робочого часу.
Розрізняють поняття явочні дні, цілоденні та внутрішньозмінні простої, неявки і прогули. Робочий може з'явитися на роботу і не працювати протягом всієї зміни або частини зміни. Звідси поняття цілоденних і внутрізмінних простоїв. Прогул - це неявка на роботу з неповажних причин, тобто без законних до того підстав.
При аналізі важливо встановити, які з причин, що викликали втрати робочого часу, залежать від трудового колективу (прогули, простої обладнання з вини робітників і т.д.) і які не обумовлені його діяльністю (відпустки, наприклад). Усунення втрат робочого часу з причин, залежних від трудового колективу, є резервом, що не вимагає капітальних вкладень, але дозволяє швидко отримати віддачу.
Також необхідно звернути увагу на непродуктивні витрати робочого часу (приховані втрати робочого часу). Це витрати робочого часу на виготовлення забракованої продукції та виправлення браку, а також у зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу.
Для визначення непродуктивних втрат робочого часу, пов'язаних з браком, необхідно суму заробітної плати робітників у забракованої продукції та виплаченої зарплати робітникам на його виправлення розділити на середньогодинну зарплату робітників.
Скорочення втрат робочого часу - один із резервів збільшення випуску продукції. Однак треба мати на увазі, що втрати робочого часу не завжди приводять до зменшення обсягу виробництва продукції, тому що вони можуть бути компенсовані підвищенням інтенсивності праці працівників. Тому при аналізі використання трудових ресурсів велика увага приділяється вивченню показників продуктивності праці.
1.3. Аналіз продуктивності праці
Один і той же результат в процесі виробництва може бути отриманий при різному ступені ефективності праці. Міра ефективності праці в процесі виробництва отримала назву продуктивності праці. Іншими словами, під продуктивністю праці розуміємо його результативність або здатність людини виробляти за одиницю робочого часу визначений обсяг продукції.
На робочому місці, в цеху, на підприємстві продуктивність праці визначається кількістю продукції, яку виробляє робітник за одиницю часу (вироблення), або кількістю часу, що витрачається на виготовлення одиниці продукції (трудомісткість).
Цьому показнику необхідно приділяти особливу увагу, тому що саме від нього залежить рівень багатьох інших показників - обсяг виробленої продукції, рівень її собівартості, витрата фонду заробітної плати та ін
У процесі аналізу продуктивності праці необхідно встановити ступінь виконання плану і динаміку зростання, причини зміни рівня продуктивності праці. Такими причинами можуть бути зміна обсягу продукції і кількості ППП, використання засобів механізації та автоматизації, наявність або усунення внутрішньозмінних і цілоденних простоїв та ін
Узагальнюючий показник продуктивності праці (виробіток на одного працюючого або одного робітника) в значній мірі залежить від матеріаломісткості окремих видів продукції, обсягу кооперованих поставок, структури продукції.
Продуктивність праці обчислюється на одного працівника ППП і на одного робітника. Наявність цих двох показників дозволяє проаналізувати зрушення структури персоналу підприємства. Більш високий темп зростання продуктивності праці одного працівника ППП в порівнянні з темпом зростання продуктивності праці одного робітника свідчить про збільшення питомої ваги робітників у загальній чисельності ППП і про зниження питомої ваги службовців. Зростання питомої ваги службовців виправданий лише в тому випадку, якщо при цьому досягається підвищення продуктивності праці всього персоналу ППП за рахунок більш високої організації виробництва, праці та управління. Як правило, темпи зростання продуктивності праці одного працівника ППП (одного працюючого) повинні бути рівні або бути вище темпів зростання продуктивності одного робітника.
Для оцінки рівня продуктивності праці застосовується система узагальнюючих і приватних показників.
До узагальнюючих показників відносяться середньорічна, середньоденна, середньогодинна виробіток продукції на одного працюючого у вартісному вираженні. Приватні показники - це витрати часу на виробництво одиниці продукції в натуральному вираженні за один людино-день або людино-годину.
Середньорічну вироблення продукції одним працівником можна представити у вигляді добутку наступних факторів:
ГВ = УД Ч Д Ч П Ч СВ
У свою чергу ці чинники можна виразити таким чином:
Середньорічне виробництво продукції (ГВ) = __________ ТП__________
ССЧ ППП
Частка робітників у загальній чисельності (УД) = ___________ ССЧ рабочіх_____
ССЧ ППП

Кількість відпрацьованих днів одним = ___ загальне число відпрацьованих _ ч / д__
Робочим за рік (Д) ССЧ робочих
Середня тривалість робочого = _ загальне число відпрацьованих ч / ч__
Дня (П) загальна кількість відпрацьованих ч / д


Може бути годинниковий виробіток продукції (СВ) = _______ ТП__________________
Загальне число відпрацьованих ч / ч
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ
2.1. Коротка характеристика підприємства
Повне офіційне найменування товариства - Відкрите Акціонерне Товариство деревообробний комбінат «Червоний Жовтень». Скорочене. найменування товариства - ВАТ ДОК «Червоний Жовтень», знаходиться за адресою: місто Тюмень, індекс 625001, вулиця комбінатську, 60, Товариство зареєстровано розпорядженням начальника територіального управління адміністрації г.Тюмени по Калінінському адміністративному округу № 1385 від 16 жовтня 1997 року ..
Форма власності - приватна.
Товариство є юридичною особою і має право здійснювати будь-які види господарської та іншої діяльності, мати будь-які цивільні права і нести всі обов'язки, пов'язані із здійсненням цієї діяльності.
Товариство керується Цивільним Кодексом РФ від 21 жовтня 1994 року, Федеральним законом «Про акціонерні товариства» від 26 грудня 1995 року № 208-ФЗ. іншими нормативними актами.
. Акції відкритого суспільства поширюється у вільному продажу. Їх можуть купувати як юридичні, так і фізичні особи. ВАТ ДОК «Червоний Жовтень» є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, від свого імені набуває і здійснює майнові та немайнові права, несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем у судах.
Вищим органом управління Товариства, є загальні збори акціонерів.
Підприємство здійснює такі види діяльності; виробництво меблів, виробництво деревостружкових плит, виробництво ламінованих плит виробництво струганого шпону виробництво столярних виробів.
Меблі з масиву та ламінату - набори корпусних меблів «Див», «Грація», офісний набір «Імідж» відповідають всім вимогам вишуканого покупця. У цих виробах є все, що відповідає сучасним вимогам - це і екологія, і дизайн, і довговічність. На основі екологічно чистих матеріалів налагоджено випуск шкільних меблів. Крім того на ВАТ ДОКу «Червоний Жовтень» виробляють статеву дошку, обшивши і стругання погонаж, виготовлений на імпортному обладнанні. Також для будівництва та ремонту є віконні і дверні блоки, стінові панелі. Побажанням замовника комплектується і виготовляється меблі згідно його побажань.

2.2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

У даному розділі проведемо аналіз складу працюючих за категоріями персоналу і проілюструємо динаміку чисельності працюючих.
Таблиця 1.
Аналіз структури персоналу підприємства
2001
2002
Абсолют.
відхилення
Темп
приросту%
чол.
%
Чол.
%
Середньооблікова чисельність ППП, всього, в т.ч:
950
100
1064
100
114
+12
-Робочі
730
77
841
79
111
+15
-Керівники
15
1,58
16
1,50
1
+5
-Фахівці
205
21,42
207
19,50
2
-8,9
Результати аналізу показують, що склад працюючих за категоріями персоналу у ВАТ ДОК "Червоний Жовтень" значно змінився.
Як видно з даних таблиці, чисельність ППП у звітному році в порівнянні з минулим збільшилась і склала 112%, що в абсолютному вираженні склало 114 чоловік. З таблиці видно, що питома вага робітників у загальній чисельності працівників підприємства збільшився на 15% у 2002 р. в порівнянні з 2001р. Збільшилася і частка керівників і фахівців. До штату керівників додався 1 людина.
Таким чином, на аналізованому підприємстві спостерігається "профіцит" робочої сили.
Аналіз показників руху та постійності кадрів.
Таблиця 2.
Рух робочої сили
№ стор
Показники
2001р.
2002р
Абс. приріст
Від. приріст%
1
Складалося працівників на початок періоду, чол.
957
1098
+141
15
2
Прийнято всього, чол.
143
83
-60
-42
3
Вибуло всього, чол, в т.ч.:
158
151
-7
-5
4
-За власним бажанням;
145
138
-7
-5
5
-Переведено на інші підприємства
1
3
+2
6
-Звільнено за порушення трудової дисципліни;
10
5
-5
-50
7
-За скороченням штатів
2
5
+3
8
Складалося працівників на кінець періоду, чол.
942
1029
+87
+9
9
Середньооблікова чисельність, чол.
950
1097
+114
+12
10
Кількість працівників, які працювали рік, чол.
900
959
+59
+6
11
Коефіцієнт обороту по прийому,% (стор.2: стор.9)
15
7,7
-7,3
-49
12
Коефіцієнт обороту з вибуття,% (стор.3: стор.9)
14,8
14,2
-0,6
-5
13
Коефіцієнт загального обороту,% [(стор.2 + стор.3): стор.9]
23,7
29
+5,3
+22
Коефіцієнт плинності кадрів,% [(стор.4 + стор.5): стор.9]
16,3
13,4
-2,9
-16
Коефіцієнт сталості кадрів,% (стор.10: стор.9)
94,7
90,1
-4,6
-5
З аналізу руху робочої сили видно, що по ВАТ ДОК «Червоний Жовтень» коефіцієнт загального обороту збільшився на 22%. Коефіцієнт обороту з прийому в 2002 р. вище коефіцієнта вибуття, у минулому році - навпаки.
Кількість звільнених за порушення трудової дисципліни (прогули, запізнення і ін) знизилося в 2 рази. Таким чином, дисципліни на підприємстві приділяється велика увага. Зате за власним бажанням у 2002 році звільнилося на 7 осіб менше - 138 осіб (у тому числі тимчасові працівники).
Знизився відсоток прийнятих працівників на 49%. Збільшилася і кількість працівників, які працювали на підприємстві весь рік. Можна зробити висновок про те, що працівники задоволені умовами праці та рівнем заробітку.

2.3 Аналіз використання фонду робочого часу.

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робітником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу.
Таблиця 3.
Використання трудових ресурсів підприємства
Показники
2001р
2002р
відхилення
Середньооблікова чисельність робітників (ЧР)
730
841
+111
Відпрацьовано за рік одним робітником:
-Днів (Д)
238,2
237,2
-1
-Годин (Ч)
1879,3
1888,1
+8,8
Середня тривалість робочого дня (П), ч.
7,89
7,96
+0,07
Фонд робочого часу, ч.
1371960,5
158902,1
+215941,6

Фонд робочого часу (ФРВ) залежить від чисельності робітників (ЧР), кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік (Д) і середньої тривалості робочого дня (П):

ФРВ = ЧР 'Д' П.
На аналізованому підприємстві фактичний фонд робочого часу більше минулого року на 215941,6 ч. Вплив факторів на його зміну можна встановити способом абсолютних різниць:
DФРВ чр = (ЧР ф - ЧР пл) 'Д пл' П пл =
= (841 - 730) '238,2' 7,89 = +208613,17 год;
DФРВ д = (Д ф - Д пл) 'ЧР ф' П пл =
= (237,2 - 238,2) '841' 7,89 = -6635,49 год;
DФРВ п = (П ф - П пл) 'Д ф' ЧР ф =
= (7,96 - 7,89) '841' 237,2 = +13963,94 год;
Всього + 215941,64 ч.
Як видно з наведених даних, наявні трудові ресурси ВАТ ДОК "Червоний Жовтень" використовує недостатньо повно. У середньому одним робочим відпрацьовано по 237,2 днів замість 238,2, у зв'язку, з чим надпланові цілоденні втрати робочого часу склали на одного робітника 1 день, а на всіх - 841 день.
Відсутність надурочно відпрацьованого часу говорить про хорошу організацію виробничого процесу.
Для виявлення причин цілоденних і внутрізмінних втрат робочого часу зіставляють дані фактичного і планового балансу робочого часу (Табл. 4).
Графіком роботи підприємства встановлено 2 вихідних дні. Трудовий кодекс встановлює тривалість робочого дня - 8 год (при п'ятиденному робочому тижні), 10 свят та 10 скорочених передсвяткових дня.
Як видно з даних таблиці, планом намічалося поліпшити використання робочого часу. Кожен член трудового колективу у 2002 р. повинен був відпрацювати 240 робочих дня замість 238,2 за минулий рік.
Зниження цілоденних втрат робочого часу передбачалося в результаті проведення заходів щодо скорочення прогулів, простоїв і захворювань. Число неявок у 2002р. передбачалося знизити на 28%, але зниження склало лише 18,5%.

Таблиця 4.

Баланс робочого часу на одного середньооблікового робітника
№ стр
Показники
2001
план
2002
абс. вимк.
отн. приріст,%
% Ви-полне-ня плану
від 2000
від плану
факти-ний
за планом
1
Календарний фонд часу, в т.ч.
365
365
365
-
-
-
-
100
2
-Святкові
10
10
11
-
-
-
-
100
3
-Вихідні
106
104
104
-2
-2
-
98
4
Номінальний фонд робочого часу, дні (стр.1-стор.2-стор.3)
249
250
250
-
+1
+0,4
-
100,4
5
Неявки на роботу, дні, в т.ч.:
10,8
10
12,8
+2,8
+2
+18,5
+28
92,6
6
-Щорічні відпустки
5,4
5,2
7,2
+2
+1,8
33
+38
96
7
-Хвороби
5
5
5,4
+0,4
+0,4
+8
+8
100
8
-Прогули
0,4
-
0,2
-0,1
-0,2
-50,
-
-
9
-Простої
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Явочний фонд робочого часу, дні (стор.4-стор.5)
238,2
240
237,2
-2,8
-1
-0,5
-1,2
100,8
11
Тривалість робочого дня, год.
8
8
8
-
-
-
-
-
12
Бюджет робочого часу, год, (стор.10 * стор.11)
1905,6
1920
1897,6
-22,4
-8
-0,5
-0,1
100,8
13
Передсвяткові скорочені дні, год.
10
10
11
+1
+1
+10
+10
100
14
Внутрішньозмінні простої, год.
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Корисний фонд робочого часу, год, (стор.12-стор.13-стор.14)
1895,6
1895,6
1886,6
-9
-9
-0,4
-0,4
100
16
Середня тривалість робочого дня, год.
7,89
7,96
7,96
-
+0,07
+0,8
-
100,8
За даними балансу робочого часу видно, що неявки на роботу зросли проти плану на 2,8 дня. Це збільшення викликано:
-Перевищенням планової величини щорічних відпусток +1,8 дня
- Хворобами + 0,4 дня
-Скороченням простоїв - 0,2
Разом збільшення + 2 дні.
З усіх цілоденних втрат робочого часу особлива увага приділяється втрат робочого часу в результаті прогулів. У 2002 р. підприємство звільнило 5 осіб за порушення трудової дисципліни. Проводилися заходи щодо скорочення прогулів, з'ясовувалися причини невиходів на роботу і інших порушень.

2.4 Аналіз продуктивності праці.

У даному розділі проведемо аналіз динаміки продуктивності праці з оцінкою виконання плану. Для аналізу дані зведемо в наступну таблицю.
Таблиця 5.
Показники продуктивності праці на підприємстві
№ стр
Показники
2001р
2002р
аболютное
відхилення
відносний приріст
1
Обсяг призводства в ВВПЗ-ставімих цінах, тис.р.
139493
276581
137088
1,98
2
ССЧ ППП, чол,
950
1064
+ 114
1,12
3
-В т.ч. робітників, чол.
730
841
+ 111
1,15
4
Число відпрацьованих робітниками ч / д.
1371960,5
1587902,1
+215941,6
1,16
5
Число відпрацьованих робітниками ч / ч (тис / год)
10824,77
12639,7
+1814,93
1,17
6
Середньорічна ви-работка одного ра-цівника ППП, руб. (Стор.1 * 1000: стор.2)
147130,36
259808,35
+112677,99
1,77
Виробіток одного робітника, руб.:
7
-Середньорічна (стор.1 * 1000: стор.3)
191079,27
328877,8
+137798,53
1,721
8
-Середньоденна (стор.1 * 1000: стор.4)
802,18
1386,5
+584,32
1,728
9
-Середньогодинна (стор.1 * 1000: стор.5)
101,67
174,18
+72,51
1,713
10
Середнє число днів, відпрацьованих одним робітником за рік (стор.4: стор.3)
238,2
237,2
-1
0,996
11
Середнє число годин, відпрацьованих одним робітником на рік (стор.5: стор.3)
1879,3
1888,1
+8,8
1,005
12
Середня тривалість-ність робочого дня, год. (Стор.5: стор.4)
7,89
7,96
+0,07
1,009
Проаналізувавши продуктивність праці на підприємстві, ми виявили наступне: середньорічна вироблення одного працівника ЗПП збільшилася в 2002 році в порівнянні з 2001 роком на 77%, що в абсолютному вираженні склало 112677,99 грн; середньорічна вироблення одного робочого збільшилася в 2002 році в порівнянні з 2001 роком на 72%, що в абсолютному вираженні склало 137798,53 руб.; у порівнянні з минулим роком збільшилися показники середньоденний і середньогодинної вироблення робочого на 72% і відповідно на 71%, що в абсолютному вираженні це склало 584,32 руб. і 72,51 руб.
На відхилення вироблення можуть впливати такі фактори: частка робітників, відпрацьовані дні одним робочим в році, середня тривалість робочого дня і середньогодинна вироблення. Вплив цих факторів на середньорічну виробіток можна встановити способом ланцюгової підстановки.
ГВ = УД Ч Д Ч П Ч СВ
DГВуд = (УД1-УД0) 'Д0'П 0'СВ0 = (0,79-0,77) '238, 2'7, 89'101, 67 = 3821,567
DГВд = (Д1-Д0) 'УД1' П0 'СВ0 = (237,2-238,2) '0, 79'7, 89'101, 67 =- 633,719
DГВп = (П1-П0) 'УД1' Д 1'СВ0 = (7,96-7,89) '0, 79'237, 2'101, 67 = 1333,622
DГВсв = (СВ1-СВ0) 'УД1'П1'Д1 = (174,18-101,67) '0, 79'237, 2'7, 96 =
108156,52
Всього + 112677,99
Вищенаведені дані свідчать про те, що на підприємстві спостерігається зростання продуктивності праці. Це відбувається через збільшення частки робітників на підприємстві в 2002 році, збільшення середньої тривалості робочого дня, а також завдяки впровадженню у виробництво сучасних нових технологій, що відповідає європейським стандартам. Це тягне за собою одночасне зростання обсягу виконуваних робіт, тому тенденція збільшення виробітку є сприятливою і свідчить про ефективне використання трудових ресурсів на аналізованому підприємстві.

2.5 Трудові фактори та їх вплив на обсяг виробництва.

У процесі аналізу продуктивності праці і обсягу виробництва вирішимо такі основні завдання: оцінимо динаміку цих показників, ступінь виконання плану, визначимо і оцінимо фактори, що впливають на ці показники та їх відхилення від плану.
В основі аналізу лежить формула:
ТП = П * у * q * г * вч, де
ТП - обсяг товарної продукції;
П - середньооблікова чисельність ППП;
у - питома вага робітників у загальній чисельності ППП;
q - середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік;
год - середня тривалість робочої зміни;
вч - середньогодинна виробіток одного робітника;
Найменування факторів
Вплив у абс. вираженні
Зміна кількості ППП
DТП п = (П1-П0) 'у0' q0 'ч0' вч0 =
= (1064-950) '0,77' 238,2 '7,89' 101,67
= 16772,86 УРАХУВАННЯМ
Зміна структури ППП
DТП у = П1 '(у1-у0)' q0 'ч0' вч0 =
= 1064 '(0,79-0,77)' 238,2 '7,89' 101,67
= 4066,15 УРАХУВАННЯМ
Зміна ціле-денного використання робочого часу
DТП q = П1 'у1' (q1-q0) 'ч0' вч0 =
= 1064'0, 79 '(237,2-238,2)' 7,89 "101,67
= -674,28 УРАХУВАННЯМ
Зміна внутрізмінного використання робочого часу
DТП ч = П1 'у1' q1 '(ч1-ч0)' вч0 =
= 1064 '0,79' 237,2 '(7,96-7,89)' 101,67
= 1216,26 УРАХУВАННЯМ
Зміна середовищ-нечасовой Вира-лення робочого
DТП вч = П1 'у1' q1 'ч1' (вч1 - вч0) =
= 1064 '0,79 "237,2' 7,96" (174,18-101,67) = 115080 т. р.
Разом сума всіх змін
DТП п + DТП уD + ТП q + DТП ч + DТП вч = +136460,93
Разом
DТП = ТП1 - ТП0 = 276581-139493 =
= 137088 т. р.
Обсяг товарної продукції в 2002 році в порівнянні з 2001 роком збільшився на 98% або на 137088 тис. рублів. На даний зміна вплинуло кілька факторів. Зростання чисельності ППП на 114 осіб збільшив обсяг товарної продукції в порівнянні з 2001 роком на 16772,86 руб. Збільшення частки робітників у ППП призвело до збільшення обсягу ТП на 4066,15 руб. Неефективне використання цілоденного робочого часу привело до зниження обсягу ТП на 674,28 т.руб., Зміна внутрізмінного використання робочого часу привело до збільшення ТП на 1216,26 т. рублів. Зростання середньогодинної вироблення в 2002 році в порівнянні з 2001 роком на 72,51 тис.рублей збільшив обсяг ТП на 115080 т. рублів. Таким чином, на підприємстві існують резерви збільшення величини ТП як за рахунок екстенсивних, так і за рахунок інтенсивних чинників.

ВИСНОВОК
На основі методики аналізу використання трудових ресурсів були досліджені:
1. забезпеченість підприємства трудовими ресурсами підприємства;
2. показники руху та постійності кадрів;
3. використання фонду робочого часу;
4. продуктивність праці;
5.Трудове фактори та їх вплив на обсяг виробництва.
Проаналізувавши склад працюючих за категоріями персоналу результати показали, що склад працюючих у ВАТ ДОК «Червоний Жовтень» значно змінився. Чисельність ППП у звітному році в порівнянні з минулим роком збільшилася на 112%. Питома вага робітників у загальній чисельності працівників підприємства збільшився на 15% у 2002 р. в порівнянні з 2002р. очевидно за рахунок того, що збільшилася частка робітників. До штату керівників додався 1 людина.
Наступним етапом нашого аналізу стало вивчення руху робочої сили, яке показало, що по ВАТ ДОК «Червоний Жовтень» коефіцієнт загального обороту збільшився на 5,3%. Коефіцієнт обороту з прийому в 2002 р. вище коефіцієнта вибуття. Кількість звільнених за порушення трудової дисципліни зменшилося в 2 рази. Зате за власним бажанням у 2002 році звільнилося на 7 осіб менше - 138 чоловік. Збільшилася і кількість працівників, які працювали на підприємстві весь рік. Коефіцієнт сталості кадрів зменшився на 4,6%.
Проведений нами аналіз використання фонду робочого часу показав, що на аналізованому підприємстві фактичний фонд робочого часу більше торішнього на 215941,6 ч. Наявні трудові ресурси ВАТ ДОК "Червоний Жовтень" використовує недостатньо повно. У середньому одним робочим відпрацьовано по 237,2 днів замість 238,2, у зв'язку з чим цілоденні втрати робочого часу в порівнянні з минулим роком склали на одного робітника 1 день, а на всіх - 841день.
Зниження цілоденних втрат робочого часу передбачалося в результаті проведення заходів щодо скорочення прогулів, простоїв і захворювань. У цілому по підприємству вироблення як середньорічна, так і середньоденна виросла в порівнянні з минулим роком, що могло бути викликано підвищенням ефективності роботи як ППП, так і основних робітників; збільшенням чисельності, а також впровадження у виробництво новітніх технологій. При цьому в порівнянні з минулим роком показники продуктивності також виросли.
У процесі аналізу впливу окремих трудових факторів на обсяг ТП було виявлено, що обсяг товарної продукції в 2002 році в порівнянні з 2001 роком збільшився на 98% або на 137088 тис. рублів. На даний зміна вплинуло кілька факторів. Зростання чисельності ППП на 114 осіб збільшив обсяг товарної продукції в порівнянні з 2001 роком на 16772,86 т. руб. Збільшення питомої ваги робітників у ППП призвело до збільшення обсягу ТП на 4066,15 т. руб. Змінити використання внутрізмінного робочого часу призвело до зростання обсягу ТП відповідно на 1216,26 т.рублей, а цілоденного до зниження на 674,28 т. Рублів. Зростання середньогодинної вироблення в 2002 році в порівнянні з 2001 роком на 72,18 рублів збільшив обсяг ТП на 137088 т. рублів. Таким чином, на підприємстві існують резерви збільшення величини ТП як за рахунок екстенсивних, так й за рахунок інтенсивних чинників.
Все вищезазначене свідчить про те, що на аналізованому підприємстві трудові ресурси використовуються ефективно.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - М.: Справа та сервіс, 1998. - 256 с.
2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид., Доп. і перераб. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 416 с.: Іл.
3. Баріленко В.І. Аналіз собівартості продукції в об'єднаннях будівельного комплексу. - М.: Фінанси і статистика, 1990. - 190 с.
4. Деркач Д.І. Аналіз виробничо-господарської діяльності промислового підприємства. Підручник для вузів. М.: Економіка, 1975 - 389 з
5. Журавльов В.В., Саврук М.Т. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств. Конспект лекцій. ЧІЕМ СП6ГТУ.Чебоксари, 2001. - 135 с.
6. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. Посібник для Вузів / під ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 471 С.
7. Петров В.І. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства / / Сучасне управління - 2001. - № 12. - С. 21-25.
8. Петроченко П.Ф. Аналіз трудових показників. Учеб. Посібник для ВНЗ ,2-е вид, перероб. М.: Економіка, 1989 - 288 с.
9. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ "Нове знання", 2001. - 688 с.
10. Стражев В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості:

ДОДАТОК 1
ЗВІТ ПРО ФОРМИ 5-З
Обсяг товарної продукції ВАТ ДОК «Червоний Жовтень»
За 2001год 139493000рублей;
За 2002 рік 276581000рублей.
ДОДАТОК 2
ДОВІДКА ПРО СКЛАД ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ
2001
2002
Промислово-виробничий персонал, чол., В т.ч.:
950
1064
- Робочі
730
841
- Керівники
15
16
-Фахівці
205
207
ДОДАТОК 3
ЗВІТ ПРО ФОРМИ 2-Т
РУХ ПРАЦІВНИКІВ І СТВЕРДЖУВАНЕ ВИВІЛЬНЕННЯ
Найменування показників
Людина (спискового складу без зовнішніх сумісників)
2001
2002
Складалося працівників на початок року
957
1098
Прийнято працівників усього
143
82
Вибуло працівників усього
158
151
-Перекладено на інші підприємства
1
3
- За порушення трудової дисципліни
10
5
- За власним бажанням
145
138
-За скороченням штатів
2
5
Кількість працівників пропрацювали рік
900
959
Складалося працівників на кінець звітного періоду
942
1029
Середньооблікова чисельність, чол
950
1064
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
210.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві 2
Аналіз використання трудових ресурсів
Аналіз використання трудових ресурсів
Аналіз наявності та використання трудових ресурсів
Аналіз наявності та використання трудових ресурсів 2
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз результатів використання трудових ресурсів цеху
Аналіз використання трудових ресурсів РСПУП Гомельська птіцефабрі
Аналіз використання трудових ресурсів та фонду заробітної плати
© Усі права захищені
написати до нас