Аналізу основних фондів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Теоретичні аспекти аналізу основних фондів

  1. Поняття, значення і класифікація основних фондів

  2. Оцінка, знос і амортизація основних фондів

  3. Показники використання основних фондів

 1. Організаційно-економічна характеристика СПК «Джарлінскій»

 2. Аналіз забезпеченості основними фондами та ефективність їх використання в СВК «Джарлінскій»

3.1 Аналіз складу і структури основних фондів

3.2 Аналіз руху і стану основних фондів

3.3 Аналіз ефективності використання основних фондів

Висновки і пропозиції

Список літератури

Програми

Введення

Найважливішою складовою частиною національного багатства, найважливішим елементом економічного потенціалу країни виступають основні фонди (основний капітал). Об'єкти основних фондів становлять основу будь-якого виробництва, в процесі якого створюється продукція, надаються послуги і виконуються роботи. Основні фонди займають основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу господарюючого суб'єкта. Від їх кількості, вартості, якісного стану, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності господарюючого суб'єкта. Стан, характер відтворення та рівень використання основних фондів є найважливішим аспектом аналітичної роботи, тому що основний капітал є матеріальним виразом науково-технічного процесу - головного чинника підвищення ефективності виробництва. Тому вивчення ефективності використання основних фондів набуває актуального значення.

Метою курсової роботи є аналіз забезпеченості основними фондами та ефективність їх використання.

Об'єкт дослідження - СПК «Джарлінскій».

Предмет дослідження - забезпеченість і ефективність використання основних фондів СПК «Джарлінскій».

Виходячи з поставленої мети, визначені такі завдання:

 1. розглянути поняття, значення та класифікацію основних фондів;

 2. розглянути види оцінки, знос та амортизацію основних фондів;

3. проаналізувати показники використання основних фондів підприємства;

4. проаналізувати забезпеченість і ефективність використання основних фондів підприємства.

Методичною основою дослідження послужила наукова і навчальна література.

1 Теоретичні аспекти аналізу основних фондів

  1. Поняття, значення і класифікація основних фондів

Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його необоротних активів.

Основні засоби - це основні фонди, виражені у вартісному вимірі.

Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношування. До них відносяться: будівлі, споруди, різні машини і устаткування, прилади та інструменти, виробничий і господарський інвентар, земельні ділянки перебувають у власності підприємства, внутрішньогосподарські дороги та інші основні засоби.

За функціональним значенням основні фонди на виробничі і невиробничі. До виробничих основних фондів відносяться ті засоби праці, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (машини, устаткування і т.п.), створюють умови для його нормального здійснення (виробничі будівлі, споруди тощо) і служать для збереження і переміщення предметів .

Невиробничі основні фонди - це основні фонди, які безпосередньо не беруть участь у виробничому процесі (житлові будинки, дитячі сади, школи тощо), але знаходяться у віданні промислових підприємств.

По приналежності основні фонди поділяються на власні та орендовані.

Основні виробничі фонди в залежності від ступеня їх впливу на предмет праці поділяють на активні і пасивні.

До активних відносяться також фонди, які в процесі виробництва безпосередньо впливають на предмет праці, видозмінюючи його (машини та обладнання, вимірювальні та регулювальні прилади, транспортні засоби).

Всі інші основні фонди можна віднести до пасивних, так як безпосередньо не впливають на предмет праці, а створюють необхідні умови для нормального протікання виробничого процесу (будівлі, споруди та ін.)

Розрізняють виробничу (видову), технологічну та вікову структуру основних засобів.

Під виробничо структурою розуміється співвідношення різних груп основних виробничих фондів (ОПФ) за матеріально-натуральному складу в їх загальної середньорічної вартості.

Найважливішим показником виробничої структури ОПФ є частка активної частини в загальній вартості. Це пов'язано з тим, що обсяг випуску продукції, виробнича потужність і інші економічні показники роботи підприємства значною мірою залежать від величини активної частини ОПФ.

Технологічна структура ВПФ характеризує їх розподіл по структурних підрозділах підприємства в процентному вираженні від їх загальної вартості. У "вузькому" плані технологічна структура може бути представлена, як частка автосамоскидів в загальній кількості автотранспорту наявного на підприємстві.

Вікова структура ВПФ характеризує з розподіл за віковими групами (до 5 років; від 5 років до 10 років; від 10 до 15 років; від 15 до 20 років; понад 20 років). Середній вік обладнання розраховується як середньозважена величина.

Основне завдання на підприємстві повинна зводиться до того, щоб не допускати надмірного старіння ОПФ, тому що від цього залежать результати роботи підприємства.Малюнок 1.1 - Класифікація основних засобів (фондів)

1.2 Оцінка, знос і амортизація основних фондів

В управлінні основними фондами використовується диференційована система вартісних оцінок, яка визначається цільовою установкою вимірювання вартості основного капіталу: для внутрішньовиробничої діяльності та оцінки результатів, для нарахування амортизації і розрахунку податків, продажу і здачі в оренду, заставних операцій і ін Базовими видами оцінок основних фондів служать первісна, відновлювальна вартість.

Повна початкова вартість основних фондів являє собою суму фактичних витрат в діючих цінах на придбання або створення засобів праці: зведення будівель і споруд, купівлю, транспортування, установку і монтаж машин та обладнання тощо У витрати включаються суми, що виплачуються постачальникам або будівельним організаціям, передбачені в договорах, державні і митні та комісійні послуги, невозмещаемие податки та інші платежі, пов'язані з придбанням або спорудженням об'єкта основних фондів. До первісної вартості не включаються відшкодовані податки (на додану вартість та ін), а також загальногосподарські витрати, крім безпосередньо використаних на придбання засобів праці. За повною первісною вартістю основні фонди приймаються до бухгалтерського звіту підприємства, і вона залишається незмінною протягом усього терміну служби засобів праці і переглядається при переоцінці основних фондів або уточнюється при модернізації, реконструкції або капітального ремонту.

Відновлювальна вартість виражає оцінку відтворення основних фондів у сучасних умовах на момент переоцінки. Вона відображає витрати на придбання та створення переоцінюваних об'єктів в цінах, тарифи та інші нормативи, що діють на встановлену дату.

Повна відновна вартість - це сума розрахункових витрат на придбання або зведення нових засобів праці, аналогічних переоцінюємо.

Залишкова вартість основних фондів являє собою різницю між повною первісною (повної відновної вартістю) і нарахованим зносом, тобто це грошове вираження вартості засобів праці, не перенесеної на виготовлену продукцію, на певну дату. Залишкова вартість дозволяє судити про ступінь зношеності засобів праці, планувати їх оновлення і ремонт. При проведених переоцінках фондів одночасно уточнюється розмір нарахованого зносу по кожній одиниці засобів праці.

Основні засоби служать в протязі декількох років і підлягають заміні лише в міру їх фізичного або морального зносу.

При фізичному зносі відбувається втрата основними фондами їх споживчої вартості, тобто погіршення техніко-економічних і соціальних характеристик під впливом процесу праці, сил природи, а також унаслідок їх не використання. При значній частці застарілих основних фондів економіка несе істотні втрати: по-перше, старіння будівель, споруд та обладнання потребує збільшення вкладень коштів у капітальний ремонт для підтримання їх в робочому стані, по-друге, стара техніка часто погіршує якість продукції та послуг і з- за технічної відсталості виникає збитковість виробництва1.

Моральний знос характеризується, перш за все, тим, що він наступає до фізичного зносу, тобто основні фонди фізично можуть ще використовуватися, але вони вже економічно неефективні. Моральний знос буває двох видів (форм). Моральний знос першого виду означає втрату частини вартості машин без відповідного фізичного зносу в результаті здешевлення виготовлення цих машин в нових умовах (при використанні досягнень науково-технічного прогресу у виробництві).

Моральний знос тут викликаний зменшенням вартості випуску аналогічних машин тієї ж конструкції. Моральний знос першого виду пов'язаний не з тривалістю терміну служби устаткування, не зі ступенем його фізичного зносу, а з темпами технічного прогресу, що веде до зниження вартості виготовлення продукції внаслідок зростання продуктивності праці в галузі, що виробляє нові основні фонди.

Моральний знос другого виду призводить до скорочення терміну служби машин і устаткування. Це обумовлено зменшенням їх продуктивності і потужності. У зв'язку з цим подальша експлуатація старих основних фондів порівняно з аналогічними новими призводить до зростання витрат виробництва.

Амортизація - це процес поступового перенесення вартості основних фондів на готову продукцію. Після реалізації продукції частина грошової суми, відповідна перенесеної вартості основних фондів, поступає в амортизаційний фонд, в якому відбувається накопичення грошових коштів до величини, приблизно відповідної початкової вартості основних фондів (за вирахуванням їх зносу). Амортизаційний фонд (сума накопичених грошей) використовується для придбання нових речовинних елементів основних фондів замість зношених, тобто відбувається відновлення основних фондів. Величина вартості, що переноситься на продукцію, за бухгалтерськими кошторисами визначається: по-перше, первісною вартістю основних фондів (чим вище початкова вартість, тим більше що переноситься сума вартості основних фондів), по-друге, нормативним терміном служби будівель, споруд, машин та обладнання; по-третє, галузевою специфікою виробництва. В одних галузях частка амортизації у витратах на виробництво продукції вище, а в інших - нижче.

Розрахунок амортизаційних відрахувань може проводитися лінійним (рівномірним) і нелінійними методами. При лінійному методі річна сума амортизації нараховується рівномірно по роках і визначається виходячи з первісної вартості основних фондів. Недолік цього методу полягає в тому, що протягом терміну служби обладнання бувають його простої, поломка і неповне завантаження за зміну. Це призводить до того, що в реальному виробництві устаткування зношується нерівномірно за часом. Крім того, цей метод не враховує моральний знос основних фондів, який знижує вартість виготовлених машин або зменшує їх споживчу вартість за рахунок введення в експлуатацію нових, більш ефективних машин і устаткування. Це обумовлює дострокове, тобто до закінчення фізичного зносу, вибуття застарілої техніки і веде до її недоамортизації.

Крім лінійного методу в практиці застосовуються нелінійні методи амортизації. Застосування цих методів дозволяє відшкодувати більшу частину (до 60-75%) вартості основних фондів уже в першу половину терміну їх використання. У другу половину терміну служби основних фондів величина амортизації, розрахована за нелінійним методам, зменшується. Нелінійні методи амортизації часто називають методами прискореної амортизації. Найбільш типові з них - метод суми чисел і методи арифметичної і геометричної прогресії (наприклад, дегресивним і прогресивні методи). Застосовуються також інші нелінійні методи амортизації:

 • спосіб зменшуваного залишку;

 • спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну використання;

 • спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції.

  1. Показники використання основних фондів

Для характеристики та використання основного капіталу застосовується система узагальнюючих, вартісних, відносних і натуральних показників. В умовах ринкової економіки найбільш загальним показником, що характеризує ефективність діяльності підприємства, вважається рентабельність капіталу - відношення прибутку до авансованої середньорічної вартості основного і оборотного капіталу. Цей показник може бути визначений по відношенню до основних фондів і складено в динаміці.

До числа узагальнюючих показників рівня використання основного капіталу належать фондовіддача і фондомісткість. Фондовіддача виражає відношення вартості продукції, виготовленої за рік (або інший період часу), до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Цей показник може бути розрахований за обсягом продажів, реалізованої або відвантаженої продукції. Фондомісткість - величина, обернена фондовіддачі; вона виражає відношення вартості основних фондів до обсягу продукції.

Фондовіддача показує, скільки продукції отримано з кожної гривні чинного основного капіталу; показник фондомісткості відображає величину вартості основних фондів, необхідну для отримання даного обсягу продукції. Показники фондовіддачі (капіталоотдачі) застосовуються в основному для аналізу рівня використання діючих фондів, а показник фондомісткості - головним чином для планування потреби в основних фондах і капітальних вкладеннях при перспективному плануванні або розробці нових проектів.

З-поміж інших показників ефективності використання основних фондів в практиці роботи підприємств найбільш часто застосовуються коефіцієнт змінності і коефіцієнт завантаження обладнання. Перший визначається відношенням числа відпрацьованих машиносмен до загальної кількості встановленого обладнання.

Коефіцієнт завантаження обладнання визначається як відношення витрат верстатного часу в верстато-годинах (розрахованих за трудомісткістю робіт, що виконуються на даному обладнанні) до корисного фонду часу роботи обладнання при прийнятому режимі використання (дво-або тризмінному). Цей показник широко використовується в розрахунках виробничої потужності для синхронізації пропускної спроможності різних видів устаткування.

Досягнутий рівень використання можливої ​​продуктивності технологічного устаткування вимірюється коефіцієнтом інтенсивності використання верстатного парку, який визначається відношенням фактичного обсягу випущеної продукції до встановленої виробничої потужності устаткування (пропускної спроможності).

Одним з узагальнюючих показників, що характеризують технічний стан основних фондів, є коефіцієнт оновлення. Він відображає інтенсивність оновлення основних фондів і розраховується наступним чином:

де З введ - вартість нововведених фондів на певний період;

З кін - вартість ОФ на кінець періоду.

Коефіцієнт оновлення розраховується по всіх основних фондів і по активній частині основних фондів за періодами. Отримані показники порівнюються, що дозволяє з'ясувати, за рахунок якої частини основних фондів в більшій частині відбувається оновлення. Якщо коефіцієнт відновлення по активній частині вище, ніж в цілому по основних фондах, то оновлення на підприємстві здійснюється за рахунок активної частини, яка визначає випуск і якість продукції, що є позитивним моментом, а, отже, впливає на величину фондовіддачі. Оновлення основних фондів може відбуватися як за рахунок придбання нових, так і за рахунок модернізації наявних, що більш переважно, оскільки зберігається уречевлена ​​праця в конструктивних елементах і вузлах, що не підлягають заміні.

Коефіцієнт вибуття характеризує ступінь інтенсивності вибуття основних фондів з виробництва. Коефіцієнт вибуття визначається в цілому по всіх основних фондів, по активній частині і по окремих видах за періодами. Визначається зміна даного показника за аналізований період, з'ясовуються причини вибуття, за рахунок, якій частині воно відбувається. За інших рівних умовах високий коефіцієнт вибуття за активної частини, порівняно з усіма основними фондами, свідчить про негативний вплив на фондовіддачу.

Аналогічно коефіцієнтами оновлення та вибуття здійснюється аналіз коефіцієнта приросту.

 1. Організаційно-економічна характеристика СПК «Джарлінскій»

СПК «Джарлінское» розташоване на сході Оренбурзької області. Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність відповідно до статуту підприємства.

Господарство розташоване в 402 км від обласного центру, центральна садиба розташована в р.ц. п. Адамівка, від найближчої залізничної станції Шільда ​​- 41 км. Має грейдерних дорогу з трьома відділеннями господарства.

У СПК є ферма великої рогатої худоби, яка налічує 477 голів, з них 156 голів корів м'ясного напряму. Свинарська ферма, де знаходиться 156 голів свиней, в тому числі 30 основних свиноматок. Поголів'я коней становить 34 голови.

Загальна земельна площа господарства становить 43101 га, з них сільськогосподарських угідь 41360 га. Більшість ріллі зайнято під зернові ярі культури. Існуюче виробничий напрям господарства - виробництво зернових культур. Господарство також займається виробництвом і продажем м'яса, картоплі та овочів.

Клімат дуже посушливий, з невеликою кількістю річного осаду і високою сумою позитивних температур. Кількість опадів коливається від 250-300 мм на рік. Грунти сінокосів і пасовищ низької якості, це сильно еродовані солонцьово-солончакові малорозвинені землі, піски, ділянки непридатні до механізованої обробки. Землекористування господарства розташоване в зоні з різко континентальним кліматом. Основні кліматичні фактори, що визначають розвиток сільськогосподарського виробництва, характеризуються: холодною зимою - до -30 гр., Жарким літом - до +25 гр.; Швидким переходом від зими до літа, коротким весняним періодом; нестійкістю і недостатністю опадів.

Незначна кількість і мінливість опадів, висока температура літніх місяців, короткочасна весна, маленька відносна вологість повітря в літній період та інші несприятливі кліматичні умови, зобов'язують вчасно проводити всі агротехнічні заходи.

Рельєф території представляє собою горбисту рівнину, з розвиненою мережею ярів і балок. Яри ​​і балки розсікають, на ряд дрібних і великих межовражних вододілів з ​​неширокими греблями і різними по крутизні і протяжності схилами. Орні угіддя зосереджені на рівнинних ділянках межовражних вододілів, де умови рельєфу створюють виключно сприятливу обстановку для ведення механізованих робіт з усієї посівної площі.


Малюнок 2.1 - Управлінська структура СПК «Джарлінскій»

До складу правління входять головний бухгалтер, економіст, агроном, зоотехніки, інженер, які контролюють роботу всіх відділень. Керівництво поточної діяльності здійснює голова, у підпорядкуванні якого знаходиться правління.

Таблиця 2.1 - Склад і місце розташування господарства

ПОКАЗНИКИ

КІЛЬКІСТЬ

Відстань від ц / у господарства, км

До обласного центру

402

До районного центру

-

До залізничної станції

41

До хлібоприймального пункту

41

До молокозаводу

2

До м'ясокомбінату

125

Кількість населених пунктів

4

Відділень

3

Галузевих цехів

3

Бригад в рослинництві

8

Тваринницьких ферм, всього

3

У т.ч. ВРХ

2

Як видно з таблиці господарство має досить зручне розташування: досить близько від елеватора - 41 км, від молокозаводу - 2 км, залізничної станції - 41 км, до м'ясокомбінату - 125 км. Це має величезне значення при здачі продукції державі і продажу продуктів сільськогосподарського призначення споживачам, а також при забезпеченні господарства насінням, запчастинами, технікою, пальним.

Таблиця 2.2 - Використання земельних угідь

Показники

2005

2006

2007

Зміна в 2007 р. в порівнянні з 2005 р. (+;-)

Площа с / г угідь, га

39092

39092

39936

844

в т.ч рілля

11725

11725

12394

669

Рівень розораності,%

30,0

30,0

31,0

1

Посівна площа, га

9958

9958

12048

2090

Коефіцієнт використання ріллі,%

84,9

84,9

97,2

12,3

Площа сільгоспугідь у 2007р. в порівнянні з 2005р. збільшилася на 844 га, в т.ч. рілля на 669 га. Рівень розораності збільшився на 1% і склав у 2007р. 31%. Значно збільшилася посівна площа на 2090 га і коефіцієнт використання ріллі на 12,3%, що є позитивною тенденцією.

Таблиця 2.3 - Динаміка показників розміру підприємства

Показники

2005

2006

2007

Звітний рік у% до базисного

Виручка від продажу товарів, робіт, послуг, тис.руб.

24917

38660

45139

181,2

Площа с / г угідь, га

39092

39092

39936

102,2

в т.ч ріллі

11725

11725

12394

105,7

Середньорічна чисельність працівників, чол.

265

238

212

80

У т.ч. зайнятих в с / г виробництві

237

205

188

79,3

Енергоресурси, кВт

14966

14466

14569

97,3

Умовне поголів'я тварин, умов. голів

679,5

733,1

841,2

123,8

З таблиці 2.3 видно, що виручка від продажу товарів, робіт, послуг зросла на 81,2%. Це пов'язано із зростанням реалізаційних цін і обсягів реалізації продукції. Середньорічна чисельність працівників скоротилася на 20%, внаслідок використання нових технологій, автоматизації процесу виробництва. Умовне поголів'я тварин збільшилася на 23,8%, тому що господарство розширює свою діяльність.

Таблиця 2.4 - Основні економічні показники діяльності підприємства

Найменування показників

2005

2006

2007

2007 р. в% до 2005 р.

Виручка від продажу, тис. грн.

24917

38660

45139

181,2

Середньорічна чисельність працівників, чол.

265

238

212

80

в т.ч. робочих

201

178

155

77,1

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

24453

23813,5

28888,5

118,1

Прибуток (збиток) від продажу, тис. грн.

3048

2212

10149

333,0

Рентабельність (+), збитковість (-) основної діяльності,%

12,2

5,7

22,5

184,4

З даної таблиці видно, що середньорічна вартість основних фондів зросла на 18,1% у зв'язку з придбанням нових машин і устаткування. Більш ніж у 3 рази зріс прибуток від продажів внаслідок збільшення обсягів реалізації продукції і зниження витрат на виробництво. Рентабельність основної діяльності також збільшилася, що є позитивною тенденцією.

Таблиця 2.5 - Динаміка виробництва та реалізації основних видів продукції

Показники

Роки

2007 р. в% до 2005 р.


2005

2006

2007


Зроблено:

- Зерно

82213

93515

118456

144,1

-Картопля

2

2

40

2000

- Приріст живої маси ВРХ

261

226

275

105,4

Реалізовано:

- Зерна

58071

88871

78451

135,1

- Картопля

2

2

39

1950

- М'ясо і м'ясопродукція

254

207

209

82,3

- ВРХ в живій масі

12

195

319

2658,3

Аналізуючи цю таблицю можна зробити висновок, що виробництво зерна збільшилося на 44,1%, в 20 разів зросло виробництво картоплі, приріст живої маси збільшився на 5,4%. Це пов'язано з впровадженням високопродуктивних технологій, раціонального використання ресурсів з метою розширення своєї діяльності. Також спостерігається збільшення реалізації зерна на 35,1%, картоплі в 19,5 разів, ВРХ в живій масі в 26,6 разів. У той же час відбувається зниження реалізації м'яса та м'ясопродукції на 17,7%. Це свідчить про те, що в господарстві не достатньо розвинена переробка сільгосппродукції.

Таблиця 2.6 - Динаміка показників ділової активності

Найменування показників

2005

2006

2007

Зміна 2007 до 2005 р. (+,-)

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

24917

38660

45139

20222

Середня сума запасів і витрат, тис.руб.

29213

33150,5

34650

5437

Середня вартість майна, тис.руб.

56051,5

60857,5

67549

11497,5

Середня сума власного капіталу, тис. грн.

30581,5

31103,5

37204

6655,5

Середня сума оборотних коштів, тис. руб.

30044

35394

36976,5

6932,5

Оборотність всього капіталу в оборотах

2,2

1,6

1,5

-0,7

Оборотність оборотних коштів:

в оборотах

в днях1,2

438


0,9

329


0,8

292


-0,4

-146

Оборотність запасів:

в оборотах

в днях

1,2

438

0,9

329

0,8

292

-0,4

-146

Оборотність власних коштів в оборотах

1,2

0,8

0,8

-0,4

З даної таблиці видно, що час звернення запасів і витрат за аналізований період скоротилося на 146 днів, внаслідок того, що СПК «Джарлінскій» реалізовує їх з метою отримання прибутку. Оборотність оборотних коштів також скоротилася на 146 днів, що є позитивною тенденцією. Оборотність власних засобів зменшилася на 0,4 обороту в зв'язку з тим, що власний капітал підприємства активно бере участь у процесі виробництва з метою отримання прибутку.

Таблиця 2.7 - Динаміка показників фінансової стійкості

(На кінець року)

Найменування показників

2005

2006

2007

Зміна 2007 до 2005 р. (+,-)

Необоротні активи, тис. руб.

25498

25429

35716

10218

Оборотні активи, тис. руб.

34400

36388

37565

3165

Вартість майна, тис. руб.

59898

61817

73281

13383

Величина реального власного капіталу, тис. руб.

30441

31766

42642

12201

Довгострокові зобов'язання, тис. руб.

5515

5341

14151

8636

Короткострокові зобов'язання (за мінусом доходів майбутніх періодів та резервів майбутніх витрат), тис. руб.

23542

24710

16488

-7054

Всього джерел, тис. руб.

59898

61817

73281

13383

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

0,97

0,95

0,72

-0,25

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,1

0,2

0,2

0,1

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,5

0,5

0,6

0,1

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,6

0,6

0,8

0,2

З даної таблиці видно, що вартість необоротних активів збільшилася у звітному році в порівнянні з базисним на 10218 тис.руб. у зв'язку з придбанням основних засобів. Величина реального власного капіталу зросла на 12201 тис.руб. за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку. Значно збільшилися довгострокові зобов'язання, тому що господарство взяло кредити і позики на придбання сільгосптехніки. Короткострокові зобов'язання скоротилися на 7054 тис.руб. за рахунок погашення частини кредитів і позик, зменшення кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядчиками, з податків і зборів.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу скоротився на 0,25 і склав у 2007р. 0,72. Це свідчить про те, що величина власного капіталу перевищує позиковий, що є позитивним моментом.

Коефіцієнт фінансової незалежності показує питому вагу власних оборотних коштів у загальній сумі джерел фінансування і протягом всього аналізованого періоду залишається практично незмінним у межах норми. Коефіцієнт фінансової стійкості показує яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел і за аналізований період залишається в нормі.

Таблиця 2.8 - Динаміка показників рентабельності

Найменування показників

2005

2006

2007

Зміна 2007 до 2005 р. (+,-)

Прибуток від продажу, тис. руб.

3048

2212

10149

333,0

Чистий прибуток, тис. руб.

1216

1325

10876

9660

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт послуг, тис. руб.

24917

38660

45139

20222

Продовження таблиці 2.8

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт послуг, тис. руб.

21869

36448

34990

13121

Середньорічна сума власного капіталу, тис. руб.

30581,5

31103,5

37204

6622,5

Середньорічна сума довгострокових позикових коштів, тис. руб.

5617

5428

9746

4129

Середньорічна сума основних засобів, тис. руб.

24453

23813,5

28888,5

118,1

Середньорічна сума вартості майна, тис. руб.

56051,5

60857,5

67549

11497,5

Рентабельність продажів,%

12,2

5,7

22,5

184,4

Рентабельність власного капіталу,%

4,0

4,2

29,2

25,2

Рентабельність перманентного капіталу,%

3,4

3,6

23,2

17,1

Фондорентабельность,%

5,0

5,6

24,1

19,1

Рентабельність основної діяльності,%

4,9

3,4

24,1

19,2

Економічна рентабельність,%

2,2

2,2

16,1

13,9

Показники рентабельності призначені для оцінки загальної ефективності вкладення коштів у підприємство. Це одні з найбільш важливих показників при оцінці діяльності підприємства, яка відображає ступінь прибутковості діяльності підприємства.

З даної таблиці видно, що рентабельність продажів зросла на 84,4% і склала в 2007р. 22,5%. Цей показник показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Збільшення цього показника відбулося за рахунок зростання більш ніж в 3 рази прибутку від продажів. Це свідчить про підвищення ефективності роботи підприємства.

Рентабельності власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками підприємства. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками компанії. У СПК «Джарлінскій» цей показник значно збільшився на 25,2% і склав в 2007 р. 29,2% за рахунок збільшення чистого прибутку на 9660 тис.руб.

Фондорентабельность зросла на 19,1%. Одним з основних факторів, що впливають на показник Фондорентабельность, є середньорічна вартість основних виробничих фондів, яка в 2007 р. зросла на 18,1% за рахунок їх оновлення.

Коефіцієнт рентабельності перманентного капіталу показує, яка прибутковість використання всього капіталу підприємства, що знаходиться в його довгостроковому користуванні і складає 23,2%. Високе значення цього показника викликане дуже високим прибутком.

Економічна рентабельність показує ефективність використання майна організації та складає у 2007 р. 16,1%.

Кожен показник рентабельність засобів характеризує окремий аспект результативності вкладень, і формується комплексне уявлення про рентабельність підприємства.

Таблиця 2.9 - Склад і структура працівників підприємства за категоріями

Категорії працівників

Середньорічна чисельність, чол.

Структура за категоріями,%

Зміни в структурі 2007р. до 2005р. (+,-)


2005

2006

2007

2005

2006

2007


Працівники, зайняті у с.-г. виробництві

237

205

188

89,4

86,1

88,7

-0,7

в т.ч. робочі постійні

180

153

135

67,9

64,3

63,7

-4,2

робочі сезонні і тимчасові

21

25

20

7,9

10,5

9,4

+1,5

службовці

36

35

33

13,6

17,7

15,6

+2

з них керівники

20

18

15

7,5

7,6

7,1

-0,4

фахівці

14

13

11

5,3

5,5

5,2

-0,1

Працівники, зайняті в підсобних промислових підприємствах і промислах

12

11

16

4,5

4,6

7,5

+3

Працівники ЖКГ та культурно-побутових установах

3

3

-

1,1

1,3

-

-

Працівники торгівлі та громадського харчування

11

10

7

4,2

4,2

3,3

-0,9

Працівники, зайняті на будівництві хозспособом

2

1

1

0,8

0,4

0,5

-0,3

Всього

265

238

212

100

100

100

Х

На основі даної таблиці можна зробити висновок, що чисельність працівників за аналізований період постійно скорочується. Найбільшу питому вагу в загальній чисельності працівників становлять працівники, зайняті в сільськогосподарському виробництві - 88,7%, в т.ч. робочі постійні і службовці - 63,7%. Незначну питому вагу займають працівники, зайняті в підсобних промислових підприємствах і промислах - 7,5%, працівники торгівлі та громадського харчування - 3,3%, працівники, зайняті на будівництві хозспособом - 0,5%. Зменшення чисельності працівників пов'язано з автоматизацією виробничого процесу, впровадженням нових технологій.

 1. Аналіз забезпеченості основними фондами та ефективність їх використання в СВК «Джарлінскій»

3.1 Аналіз складу і структури основних фондів

Під структурою основних фондів розуміється питома вага кожної з груп основних фондів у загальній їх сукупності. У процесі аналізу визначають питома вага активної частини основних фондів, безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, і пасивної їх частини, яка створює матеріальні умови для процесу виробництва. Визначають, у якому напрямку змінюється структура фондів і чи відповідає вона виробничої спеціалізації господарства. Структура основних виробничих фондів залежить від особливостей даної галузі, концентрації виробництва, спеціалізації, розмірів і місця розташування підприємств.

Показники

2005

2006

2007

Темпи зростання у%

2006р. до 2005р.

2007р. до 2006р.

2007р. до 2005р.

Будинки

38248

38248

38248

100

100

100

Споруди

4891

4891

4841

100

100

100

Машини та обладнання

12583

12292

23178

97,7

188,6

184,2

Транспортні засоби

2466

2586

2257

104,9

87,3

91,5

Таблиця 3.1 - Динаміка основних фондів

Виробничий і господарський інвентар

231

231

372

100

161

161

Робоча худоба

383

524

466

136,8

88,9

121,7

Продуктивна худоба

2648

3219

3547

121,6

110,2

134

Інші види основних засобів

105

105

105

100

100

100

Разом

61555

62096

73064

100,9

117,7

118,7


На підставі цієї таблиці можна зробити висновок, що за аналізований період відбулося збільшення вартості машин та обладнання на 84,2% внаслідок оновлення основних виробничих фондів. Також зросла вартість виробничого та господарського інвентарю, робочої і продуктивної худоби, так як господарство розширює свою діяльність. У той же час спостерігається зменшення транспортних засобів внаслідок їх зносу.

Малюнок 3.1 - Динаміка вартості основних фондів, тис. грн.За аналізований період вартість основних фондів зросла за рахунок їх оновлення, в тому числі зросла активна частина (машини та обладнання, транспортні засоби), що є позитивною тенденцією, оскільки саме активна частина основних фондів безпосередньо бере участь у виробництві продукції.

Рисунок 3.2 - Динаміка вартості основних фондів, тис. грн.Вартість будівель і споруд протягом всього аналізованого періоду залишається незмінною. Значно зросла вартість машин та обладнання за рахунок придбання нової сільгосптехніки. Вартість транспортних засобів знизилася за рахунок їх зносу.Таблиця 3.2 - Динаміка питомої ваги активної частини основних фондів

Показники

2005

2006

2007

Зміна 2007 до 2005 р. (+,-)

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

62263,5

61825,5

67580

5316,5

Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис. грн.

15083

14963,5

20156,5

5073,5

У т.ч. машини та обладнання

12615

12437,5

17735

5120

Транспортні засоби

2468

2526

2421,5

-46,5

Питома вага активної частини основних фондів у їхній загальній вартості,%

24,2

24,2

29,8

5,6

Середньорічна вартість основних фондів в 2007р. в порівнянні з 2005р. зросла на 5316,5 тис.руб., в тому числі активної частини на 5073,5 тис.руб. Це пов'язано з придбанням господарством нової сільгосптехніки. Питома вага активної частини основних фондів в їх загальній вартості збільшився на 5,6%, що є позитивним моментом, так як саме активна частина бере участь у виробництві продукції.

Таблиця 3.3 - Склад і структура основних фондів

Види основних засобів

Сума на кінець року, тис. грн.

Структура,%


2005р.

2006р.

2007р.

2005р.

2006р.

2007р.

Зміна 2007 до 2005 р.

(+,-)

Будинки

38248

38248

38248

62,1

61,6

52,3

-

Споруди

4891

4891

4841

7,9

7,9

6,7

-

Машини та обладнання

12583

12292

23178

20,4

19,8

31,7

+10595

Транспортні засоби

2466

2586

2257

4,0

4,2

3,1

-209

Виробничий і господарський інвентар

231

231

372

0,4

0,4

1

-141

Робоча худоба

383

524

466

0,6

1

1

+83

Продуктивна худоба

2648

3219

3547

4,3

5,2

4,9

+899

Інші види основних засобів

105

105

105

0,2

0,2

0,1

-0,1

Разом

61555

62096

73064

100

100

100

х

З даної таблиці видно, що найбільшу питому вагу в загальній структурі основних фондів займають будівлі - 52,3%, машини та обладнання - 31,7%. Незначну частку складають споруди - 6,7%, транспортні засоби - 3,1%, виробничий і господарський інвентар - 1%, робітник - 1% і продуктивна худоба - 4,9. У 2007р. в порівнянні з 2005р. значно зросла частка машин і устаткування на 11,3% або 10595 тис.руб., що пов'язано з їх оновленням. Також зросла вартість робочої і продуктивної худоби, що є позитивною тенденцією.

3.2 Аналіз руху і стану основних фондів

Дані про наявність, знос та рух основних засобів служать основним джерелом інформації для оцінки виробничого потенціалу організації.

Аналіз руху основних фондів проводиться на основі таких показників як коефіцієнт відновлення і коефіцієнт вибуття основних засобів.

Для аналізу стану основних фондів розраховуються коефіцієнт придатності і коефіцієнт зносу.

Таблиця 3.4 - Рух основних фондів

Показники

2005р.

2006р.

2007р.

Зміна 2007 до 2005 р.

(+,-)

Наявність основних засобів на початок року, тис. грн.

62972

61555

62096

-876

У т.ч. активної частини основних засобів

15117

15049

14878

-239

Надходження основних засобів, тис. грн.

2007

1331

12599

+10592

У т.ч. активної частини основних засобів

255

170

10886

+10631

Вибуття основних засобів, тис. грн.

3424

790

1631

-1793

У т. ч. активної частини основних засобів

323

341

329

+6

Наявність на кінець року основних засобів, тис. грн.

61555

62096

73064

+11509

У т. ч. активної частини основних засобів

15049

14878

25435

+10386

Коефіцієнт вибуття:

- Всіх основних засобів

0,054

0,013

0,026

-0,028

- Активної частини основних засобів

0,021

0,023

0,022

+0,001

Коефіцієнт оновлення:

- Всіх основних засобів

0,033

0,021

0,172

+0,139

- Активної частини основних засобів

0,017

0,011

0,428

+0,411

На підставі цієї таблиці можна зробити висновок, що коефіцієнт вибуття у 2007р. в порівнянні з 2005р. скоротився на 0,028. Це свідчить про зменшення вибуття основних фондів через знос внаслідок проведення своєчасного поточного, капітального ремонту та технічного обслуговування. Коефіцієнт оновлення всіх основних засобів збільшився на 0,139, у тому числі активної частини на 0,411. Це пов'язано з тим, що в 2007р. СПК «Джарлінскій» придбав нову сільгосптехніку.

Таблиця 3.5 - Динаміка показників, що характеризують стан основних фондів

Показники

2005

2006

2007

Зміна 2007 до 2005 р.

(+,-)

Наявність на початок року, тис. грн.

62972

61555

62096

-876

Сума зносу на початок року, тис. грн.

37948

37673

38351

403

Сума зносу на кінець року, тис. грн.

37673

38351

39032

1359

Коефіцієнт зносу

На початок року

На кінець року


0,6

0,6


0,61

0,62


0,62

0,63


0,02

0,03

Коефіцієнт придатності

На початок року

На кінець року


0,4

0,4


0,39

0,38


0,38

0,37


-0,02

-0,03

З даної таблиці видно, що коефіцієнт зносу на початок 2007 року незначно збільшився на 0,02 за рахунок збільшення суми зносу. Коефіцієнт придатності незначно зменшився на 0,02. Чим більше коефіцієнт придатності основних фондів, тим вони більш придатні для використання.

3.3 Аналіз ефективності використання основних фондів

Усі кошти, наявні у господарстві повинні використовуватися ефективно. Економічну ефективність використання основних виробничих фондів характеризують такі показники як фондовіддача, фондоозброєність, продуктивність праці. У процесі аналізу вивчається динаміка перерахованих показників. З метою більш глибокого аналізу ефективності використання основних фондів показник фондовіддачі визначається по всіх основних фондів, фондів виробничого призначення, активної їх частини (машин і обладнання).

Таблиця 3.6 - Співвідношення темпів зростання виручки від продажу товарів, продукції, робіт, послуг і вартості основних фондів

Показники

2005

2006

2007

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

24917

38660

45139

Темп зростання виручки до рівня минулого року,%

-

155,2

116,8

Середньорічна вартість основних фондів (балансова), тис.руб.

24453

23813,5

28888,5

Темп зростання вартості основних фондів до рівня минулого року,%

-

97,4

121,3

Співвідношення темпів зростання виручки і вартості основних фондів (у коефіцієнтах)

-

1,59

0,96

З даної таблиці видно, що темп зростання виручки 2007р. до рівня 2006р. склав 116,8%. Темп зростання вартості основних фондів 2007р. до рівня 2006р. склав 121,3%. Співвідношення темпів зростання виручки і вартості основних фондів в 2007р. склало 0,96. Це свідчить про те, що темпи зростання виручки і темпи зростання вартості основних фондів приблизно рівні.

Таблиця 3.7 - Динаміка показників ефективності використання основних фондів

Показники

2005

2006

2007

Зміна 2007 до 2005 р.

(+,-)

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.

24917

38660

45139

20222

Середньорічна балансова вартість основних фондів, тис. руб.

24453

23813,5

28888,5

4435,5

в т.ч. активної частини фондів

15083

14963,5

20156,5

5073,5

Фондовіддача, грн.:

всіх основних фондів

1,02

1,62

1,56

0,54

активної частини основних фондів

1,65

2,58

1,56

-0,09

Аналізуючи цю таблицю можна зробити висновок, що виручка від реалізації зросла на 20222 тис.руб. за рахунок збільшення обсягів реалізації та зростання реалізаційних цін. Також спостерігається збільшення середньорічної балансової вартості основних фондів на 4435,5 тис.руб., В тому числі активної частини фондів на 5073,5 тис.руб. Фондовіддача у 2007р. порівняно з 2005р. збільшилася на 0,54 і склала 1,56. Це означає, що на один карбованець основних фондів припадає 1,56 руб. виробленої продукції. Це є позитивною тенденцією, тому що збільшення цього показника свідчить про ефективну діяльність господарства.

Таблиця 3.8 - Факторний аналіз фондовіддачі

Показники

2005

2006

2007

Зміна 2007 до 2005 р.

(+,-)

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

24917

38660

45139

20222

Середньорічна вартість (балансова) основних фондів, тис. руб.

24453

23813,5

28888,5

4435,5

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

265

238

212

-53

Продуктивність праці (виручка в розрахунок на 1 працівника), тис. руб.

94,03

162,44

212,92

118,89

Фондоозброєність, тис. руб.

92,3

100,0

136,3

44

Фондовіддача, грн.

1,02

1,62

1,56

0,54

З даної таблиці видно, що середньорічна чисельність працівників підприємства скоротився на 53 людини. У той же час спостерігається зростання продуктивності праці в розрахунку на одного працівника на 118,89 тис.руб. Це відбувається за рахунок автоматизації процесу виробництва і впровадження нових технологій. Фондоозброєність збільшилася на 44 тис.руб. Цей показник застосовується для характеристики ступеня оснащеності праці працюючих. Чим більше фондоозброєність, тим більше обсяг виробництва і тим більша вартість основних фондів. З цього випливає, що краще за все працівники підприємства були оснащені основними засобами в 2007 р.

Таблиця 3.9 - Вихідні дані для факторного аналізу фондовіддачі

Показники

2005

2006

2007

Зміна 2007 до 2005 р.

(+,-)

1. Питома вага активної частини основних фондів у загальній їх вартості,%

24,2

24,2

29,8

5,6

2. Частка активної частини основних фондів, руб.

1,65

2,58

1,56

-0,09

З даної таблиці видно, що питома вага активної частини основних фондів у загальній їх вартості збільшився на 5,6% і склав у 2007р. 29,8%. Фондовіддача у 2007р. порівняно з 2005р. збільшилася на 0,54 і склала 1,56. Це означає, що на один карбованець основних фондів припадає 1,56 руб. виробленої продукції. Це є позитивною тенденцією, тому що збільшення цього показника свідчить про ефективну діяльність господарства.

Висновки і пропозиції

У процесі написання роботи були досягнуті цілі і завдання, поставлені у вступі до даної роботи і відображають актуальність даної теми.

Велике значення у діяльності господарства має забезпеченість основними виробничими фондами та їх використання. У 2007 році зросла середньорічна вартість основних фондів на 5316,5 тис.руб., В тому числі активна частина основних фондів на 5073,5 тис.руб. Це пояснюється тим, що СПК «Джарлінскій» у 2007 році придбав нову сільгосптехніку.

Технічний стан основних фондів задовільний, коефіцієнт зносу становить 62%. В основному техніка піддається поточного і капітального ремонту, коефіцієнт придатності складає 38%.

Можна зробити висновок, що основні фонди використовуються не досить ефективно. Підприємству необхідно розробити конкретні заходи, що сприяли ефективному використанню основних виробничих фондів:

- Звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших основних засобів;

- Своєчасного і якісного проведення планово-попереджувальних ремонтів;

- Підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу;

- Поліпшення якості підготовки сировини і матеріалів до процесу виробництва;

- Підвищення рівня механізації і автоматизації;

- Впровадження нових технологій (маловідходної, безвідходної, паливо зберігаючою;

Для ефективного використання основних фондів необхідний також контроль за витратами на виробництво і реалізацію продукції. Контроль повинні здійснювати фінансові працівники на стадії виконання підприємствами затверджених планів. Від розміру фактичних витрат на виробництво і реалізацію продукції багато в чому залежить виконання плану прибутку і рентабельності. Контроль повинен здійснюватися шляхом аналізу фактичної собівартості продукції. Його слід проводити систематично на основі місячних, квартальних і річних звітів.

Список літератури

 1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства - Москва "Дело та сервіс", 2006.

 2. Артеменко В.Г. «Фінансовий аналіз» / М.: Видавництво «ДІС», 2007.

 3. Баєв І. А., Варламова З. М., Васильєва О. Є. та ін Економіка підприємства. - СПб.: Пітер, 2006.

 4. Баканов М.І., Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу» - М.: Економіка і фінанси, 2008.

 5. Єрмолович Л.Л. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Мн.: БГЕУ, 2007.

 6. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз.-М.: "Бух. облік ", 2007.

 7. Журавльов В.В. Саврук М.Т. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств. - Чебоксари: ЧІЕМ, 2006.

 8. Караказ І.І., Самбірський В.І. Теорія економічного аналізу. Київ: Вища школа, 2008.

 9. Ковальов О.П. «Фінансовий аналіз» / М.: фінанси і статистика, 2008.

 10. Кондраков Н.П. Волошин Г.О. Аналіз господарської діяльності підприємств: навчальний посібник. - М.: Инфра-М, 2007.

 11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Уч. Посібник .- К.: 2006.

 12. Негашев Є.В. Аналіз фінансів підприємства в умовах ринку .- М.: Вища школа, 2008.

 13. Роговцев І.І. Ларіонова Н.С. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 2007.

 14. Рішап Ж. Аудит і аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: "Аудит", 2006.

 15. Романова Л.Є. Аналіз господарської діяльності. М.: Юрайт 2005.

 16. Савицька Г.В. Аналіз хозяйственнной діяльності підприємства - Мн.: "Екоперспектіва", 2007.

 17. Хеддервік К. Фінансовий і економічний аналіз діяльності підприємства - М.: "Фінанси і статистика", 2008.

 18. Чечевіцина Л.М., Чуєв І.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності. М.: Маркетинг, 2006.

 19. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу .- М.: "ИНФРА", 2006.

 20. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика комплексного аналізу господарської діяльності. - М.: Економіка, 2007.

 21. Шишкін О.К., Мікрюков В.А. Облік, аналіз, аудит на підприємстві. - М.: "Аудііт, ЮНІТІ", 2007.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
183.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік основних фондів
Облік основних фондів 2
Статистика основних фондів
Індексація основних фондів
Амортизація основних фондів
Переоцінка основних фондів
Облік основних засобів фондів
Статистика основних виробничих фондів
Оптимізація використання основних фондів
© Усі права захищені
написати до нас