Амортизаційні відрахування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ
Державні освітні установи
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Факультет Економіки та Управління
Кафедра Економіки і Технологій бізнесу
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
Варіант № 9
(З дисципліни «Економіка підприємства»)
Виконав
ст. гр.
Перевірив
ст. викладач:

Зміст
Завдання
1. Лінійний спосіб
2. Спосіб зменшуваного залишку
3. Спосіб зменшуваного залишку з використанням коефіцієнта прискорення
4. Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання (спосіб падаючих чисел)
5. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції
6. Шляхи поліпшення використання основних засобів на підприємстві
7. Основні засоби
Висновки
Додаток

Завдання
Підприємство взяло до обліку деревообробне обладнання для виробництва меблів, первісна вартість якого 200 тис. руб. Відповідно до класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, строк корисного використання такого обладнання встановлено в межах понад 5 років до 7 років включно. Підприємство встановило термін корисного використання за цьому обладнанню 7 років.
Річний обсяг продукції, що випускається:
Рік
Обсяг продукції, од.
1
900
2
1 000
3
1 300
4
1 400
5
1 500
6
1 550
7
1 600
Разом
9 250
Визначте річну норму амортизаційних відрахувань:
1. лінійним способом;
2. способом зменшуваного залишку;
3. способом зменшуваного залишку з використанням коефіцієнта прискорення;
4. способом списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання;
5. способом списання вартості пропорційно обсягу продукції.
Зробіть порівняльний аналіз різних способів нарахування амортизаційних відрахувань. Аналіз зведіть в таблицю. Опишіть переваги та недоліки різних методів нарахування амортизації.
Побудуйте графіки амортизаційних потоків при нарахуванні амортизації лінійним способом, способом зменшуваного залишку і при способі за сумою чисел років корисного використання.
Перерахуйте шляхи поліпшення використання основних засобів на підприємство.
Зробіть висновки.

1. Лінійний спосіб
Рік
Залишкова вартість на початок року, руб.
Річна норма амортизації,%
Сума амортизаційних відрахувань, крб.
Залишкова вартість на кінець року, руб.
1
200 000,0
14,29%
28 571,4
171 428,6
2
171 428,6
14,29%
28 571,4
142 857,2
3
142 857,2
14,29%
28 571,4
114 285,8
4
114 285,8
14,29%
28 571,4
85 714,4
5
85 714,4
14,29%
28 571,4
57 143,8
6
57 143,8
14,29%
28 571,4
28 571,4
7
28 571,4
14,29%
28 571,4
0
Разом
200 000,0
Лінійний спосіб нарахування амортизації є традиційним для вітчизняної практики обліку. При цьому способі амортизаційні відрахування з року в рік нараховуються в одній і тій же сумі протягом усього терміну експлуатації об'єкта. Перевагою цього способу є його простота розрахунків щорічних (щомісячних) амортизаційних відрахувань. Недоліком є ​​те, що при нарахуванні амортизації не враховуються ні обсяг вироблених на амортизується основних засобів продукції, ні режим експлуатації об'єкта, ні напруженість виробничої програми.
2. Спосіб зменшуваного залишку
Рік
Залишкова вартість на початок року, руб.
Річна норма амортизації,%
Сума амортизаційних відрахувань, крб.
Залишкова вартість на кінець року, руб.
1
200 000,0
14,29%
28 580,0
171 420,0
2
171 420,0
14,29%
24 495,9
146 924,1
3
146 924,1
14,29%
20 995,5
125 928,6
4
125 928,6
14,29%
17 995,2
107 933,4
5
107 933,4
14,29%
15 423,7
92 509,7
6
92 509,7
14,29%
13 219,6
79 290,1
7
79 290,1
14,29%
11 330,6
67 959,5
Разом
132 040,5
На відміну від лінійного способу спосіб зменшуваного залишку передбачає послідовне зменшення річної суми амортизаційних відрахувань. Так, якщо в останній рік було замортизовано 14,29% первісної вартості, то в останній - лише 5,7% (11 330,6 / 200 000) або на 8,6% менше. Значна частина вартості обладнання залишилася недоамортизованої, а саме: 67 959,5 руб. або 34%, первісної вартості. Цю суму необхідно списати повністю в останньому році терміну корисного використання. Ця сума складе 39,6% первісної вартості ((67 959,5 +11 +330,6) / 200 000 * 100%). Таке різке збільшення витрат може призвести до значного зниження прибутку підприємства і погіршення його фінансового стану. Виходячи з цього можна припустити, що застосування способу зменшуваного залишку без коефіцієнта прискорення не доцільно.
3. Спосіб зменшуваного залишку з використанням коефіцієнта прискорення
Рік
Залишкова вартість на початок року, руб.
Річна норма амортизації,%
Сума амортизаційних відрахувань, крб.
Залишкова вартість на кінець року, руб.
1
200 000,0
27,15%
54 300,0
145 700,0
2
145 700,0
27,15%
39 557,6
106 142,4
3
106 142,4
27,15%
28 817,7
77 324,7
4
77 324,7
27,15%
20 993,7
56 331,0
5
56 331,0
27,15%
15 293,9
41 037,1
6
41 037,1
27,15%
11 141,6
29 895,5
7
29 895,5
27,15%
8 116,6
21 778,9
Разом
178 221,1
При використанні коефіцієнта прискорення досягається більш висока ступінь амортизації основних засобів. При цьому способі в перші роки списується більша частина вартості об'єкта основних засобів (у перші три роки переноситься на витрати 61,3% їх вартості).
4. Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання (спосіб падаючих чисел)
Рік
Частка амортизаційних відрахувань відповідного року
Сума амортизаційних відрахувань, крб.
Замортизований частина,%
1
7 / 28
50 000,0
25,00%
2
6 / 28
42 857,1
21,43%
3
5 / 28
35 714,3
17,86%
4
4 / 28
28 571,4
14,29%
5
3 / 28
21 428,6
10,71%
6
2 / 28
14 285,7
7,14%
7
1 / 28
7 142,9
3,57%
Разом
200 000,0
100,00%
Як бачимо, річна сума амортизаційних відрахувань з року в рік зменшується, сума накопиченого зносу, навпаки, зростає, досягаючи до кінця сьомого року первісної вартості.
5. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції
Рік
Обсяг продукції, од.
Амортизаційні відрахування на одиницю продукції, грн.
Річна сума амортизаційних відрахувань, крб.
Замортизований частина,%
1
900
21,62
19 458
9,73%
2
1 000
21,62
21 620
10,81%
3
1 300
21,62
28 113
14,06%
4
1 400
21,62
30 278
15,14%
5
1 500
21,62
32 430
16,22%
6
1 550
21,62
33 521
16,76%
7
1 600
21,62
34 592
17,38%
Разом
9 250
200 000
100,00%
У порівнянні зі способом списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) не передбачає розрахунок річної суми амортизації. Розмір нарахованої амортизації визначається за кожен місяць окремо, виходячи з фактичного обсягу виробленої продукції.
6. Шляхи поліпшення використання основних засобів на підприємстві
Поліпшення використання основних засобів відображається на фінансових результатах роботи підприємства за рахунок: збільшення випуску продукції, зниження собівартості, поліпшення якості продукції, зниження податку на майно та збільшення балансового прибутку. Приріст основних фондів і виробничих потужностей промисловості, її галузей і підприємств досягається завдяки новому будівництву, а також реконструкції і розширенню діючих підприємств. Реконструкція і розширення діючих фабрик і заводів, будучи джерелом збільшення основних фондів і виробничих потужностей підприємств, одночасно дозволяють краще використовувати наявний у промисловості виробничий апарат. Вирішальну частину приросту продукції в цілому по промисловості одержують із діючих основних фондів і виробничих потужностей, які в кілька разів перевищують щорічно введені нові фонди і потужності. Відомо, що на підприємствах крім діючих верстатів, машин і агрегатів частина устаткування знаходиться в ремонті і резерві, а частина - на складі. Своєчасний монтаж не встановленого обладнання, а також введення в дію усього встановленого устаткування за винятком частини, що знаходиться в плановому резерві і ремонті, значно покращує використання основних фондів.
Покращення використання основних засобів на підприємстві можна досягти шляхом:
1. звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших основних засобів або здачі їх в оренду;
2. своєчасного і якісного проведення планово-попереджувальних і капітальних ремонтів;
3. придбання високоякісних основних засобів;
4. підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу;
5. своєчасного оновлення, особливо активної частини, основних засобів з метою недопущення надмірного морального і фізичного зносу;
6. підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємства, якщо в цьому є економічна доцільність;
7. поліпшення якості підготовки сировини і матеріалів до процесу виробництва;
8. підвищення рівня механізації і автоматизації виробництва;
9. забезпечення там, де це економічно доцільно, централізації ремонтних служб;
10. підвищення рівня концентрації, спеціалізації і комбінування виробництва;
11. впровадження нової техніки і прогресивної технології - маловідходної, безвідходної, енерго і паливозберігаючих;
12. вдосконалення організації виробництва і праці з метою скорочення втрат робочого часу і простою в роботі машин і устаткування.
Шляхи поліпшення використання основних засобів залежать від конкретних умов, що склалися на підприємстві за той чи інший період часу.
7. Основні засоби
Основні засоби - це частина майна, яка організацією протягом тривалого часу (більше 12 місяців) при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг), а також в управлінських цілях.
Майно обліковується у складі основних засобів організації при одноразовому виконанні наступних умов:
майно використовується у виробництві продукції при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;
майно використовується протягом тривалого часу, (тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс);
організацією не передбачається подальший перепродаж даного майна;
майно здатне приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.
До ОС відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги і інші відповідні об'єкти, капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель; капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки і об'єкти природокористування.

Висновки
Лінійний спосіб нарахування амортизаційних відрахувань, застосуємо до будь-якого виду основних засобів. Разом з тим його застосування більш доцільно по відношенню до пасивної частини основних засобів (будівель, споруд і т.д.), тому їх використання не пов'язане з дією будь - яких факторів змінного характеру.
Прискорені способи нарахування амортизаційних відрахувань дозволяють швидше формувати кошти амортизаційного фонду і проводити прискорену амортизацію основних засобів відповідно до вимог технічного прогресу. Як недоліки прискорених способів можна відзначити те, що при їх застосуванні вартість основних засобів по балансу має великі відхилення від їх ринкової вартості. Ця розбіжність виникає в результаті більш швидкого зниження балансової вартості об'єкта основних засобів у порівнянні та їх ринковою вартістю.
Крім того, застосування способу зменшуваного залишку доцільно лише у випадку використання підприємством коефіцієнта прискорення. В іншому випадку цей спосіб не забезпечує повною амортизується об'єктів основних засобів.
Таким чином, якщо адміністрація підприємства прагнути до інтенсивного використання об'єктів основних засобів, то списання їх вартості найбільш доцільно здійснити або за сумою чисел років терміну корисного використання, або пропорційно обсягу продукції (робіт). Перший варіант дозволяє швидше накопичувати кошти на оновлення та розширення виробничої бази, а другий - уникнути перекосів у вартості продукції з-за неритмічної роботи підприємства.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Лабораторна робота
99.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Амортизаційні відрахування їх місце і роль у відтворенні основних фондів
Податкові відрахування
Податкові відрахування
Податкові відрахування
Відрахування з ПДВ
Відрахування ПДВ у агента
Прибутковий податок і соціальні відрахування
Порядок нарахування ПДВ Податкові відрахування
Податки і збори з фізичних осіб Податкові відрахування
© Усі права захищені
написати до нас