Амортизаційна політика підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення. 3
1. Амортизація як спосіб відтворення основних фондів. 5
1.1 Поняття та класифікація основних фондів. 5
1.2 Види оцінок основних фондів. 9
1.3 Поняття амортизації. Відмінності між зносом і амортизацією. 11
2. Управління амортизаційними відрахуваннями і собівартістю виробництва в ЗАТ «Місто Майстрів». 14
2.1 Характеристика підприємства. 14
2.2 Політика амортизації підприємства. 18
Висновок. 31
Бібліографічний список. 33

Введення
В умовах становлення ринкової економіки однією з нагальних завдань суспільства є збереження, технічне переозброєння і подальший розвиток матеріально-технічної бази виробництва, найважливішою складовою якої є засоби праці. Останні у вартісній формі функціонують як основний капітал, що належить різним господарюючим суб'єктам. Основний капітал в ході продуктивного використання піддається фізичному та моральному зносу, джерелом відшкодування якого є амортизаційні відрахування. Нараховані амортизаційні суми призначені для фінансування введення нової техніки, яка втілила досягнення сучасного науково-технічного прогресу. Успішна реалізація досягнень науки і техніки в значній мірі залежить від напрямків і методів амортизаційної політики, яка має безпосередній вплив на формування економічних умов відтворення засобів праці. Навпаки, невідповідність амортизаційної політики реальним процесам, що протікають в економіці, призводить до деформацій в обороті основного капіталу, уповільнення у введенні нової і виведення застарілої техніки.
Амортизація та амортизаційна політика відіграють дуже важливу роль в економіці будь-якої держави. У науковій літературі явно недостатньо розкрита сутність амортизації як економічної категорії.
Амортизація, як економічна категорія виконує такі функції:
забезпечує процес простого і частково розширеного відтворення основних виробничих фондів;
є основою для визначення фізичного зносу основних фондів;
служить базою для розрахунку собівартості і прибутку організації;
є основою для нарахування амортизаційних відрахувань як джерела фінансування простого відтворення основних фондів;
виступає регулятором оновлення та кругообігу основних фондів.
Без знання функцій, які виконує амортизація, навряд чи можна розробляти і здійснювати науково обгрунтовану амортизаційну політику.
Необхідно відзначити, що в науковій економічній літературі сутність амортизаційної політики на макро-і мікрорівні мало висвітлена, що є суттєвим пробілом у розвитку фундаментальної економічної теорії і конкретної економіки.
Метою роботи є аналіз амортизаційної політики підприємства та її вплив на структуру собівартості продукції.
Основними завданнями є:
1) розгляд амортизаційної політики в сучасних умовах виробничо-господарської діяльності підприємств;
2) розгляд амортизаційної політики підприємства з точки зору управління витратами на виробництво готової продукції;
Предмет аналізу - амортизаційна політика підприємства. Об'єктом аналізу є виробниче підприємство ЗАТ «Місто Майстрів».
У першому розділі розглянута амортизаційна політика в сучасних умовах виробничо-господарської діяльності підприємств: її поняття, сутність, методи нарахування амортизаційних відрахувань та їх економічне обгрунтування, процес планування амортизаційних відрахувань. У другому розділі розглянута амортизаційна політика підприємства з позиції управління витратами на виробництво продукції. У третьому розділі роботи здійснено аналіз амортизаційної політики та управління витратами в ЗАТ «Місто Майстрів». І в заключній, четвертому розділі запропоновані напрямки вдосконалення амортизаційної політики в даній організації.

1. Амортизація як спосіб відтворення основних фондів

1.1 Поняття та класифікація основних фондів

Основними фондами є виробничі активи, що використовуються неодноразово або постійно протягом тривалого періоду, але не менше одного року, для виробництва товарів, надання ринкових і неринкових послуг. Основні фонди складаються з матеріальних і нематеріальних основних фондів.
До матеріальних основних фондів (основних засобів) відносяться:
· Будівлі, що представляють собою архітектурно-будівельні об'єкти, призначенням яких є створення умов (захист від атмосферних впливів тощо) для праці, соціально-культурного обслуговування населення та зберігання матеріальних цінностей. Будинки мають в якості основних конструктивних частин стіни і дах.
· Споруди - інженерно-будівельні об'єкти, призначенням яких є створення умов, необхідних для здійснення процесу виробництва шляхом виконання тих чи інших технічних функцій, не пов'язаних зі зміною предмета праці, або для здійснення різних невиробничих функцій. Об'єктом, виступаючим як спорудження, є кожна окрема споруда з усіма пристроями, складовими з ним єдине ціле. Наприклад: - нафтова свердловина включає в себе вишку і обсадні труби;
· Машини та обладнання - пристрої, що перетворюють енергію, матеріали та інформацію. У залежності від основного (переважаючого) призначення машини і обладнання діляться на енергетичні (силові), робочі та інформаційні. До енергетичного устаткування (силовим машин і встаткування) відносяться машини - генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини - двигуни, що перетворюють енергію будь-якого виду (енергію води, вітру, теплову, електричну і т.д.) в механічну. Об'єктом класифікації енергетичного обладнання є кожна окрема машина (якщо вона не є частиною іншого об'єкта), включаючи що входять до її складу пристосування, приладдя, прилади, індивідуальне огородження, фундамент. Наприклад, паровий котел включає в себе топку, обв'язувальний каркас і обмурівку, фундамент, сходи та майданчик, гарнітуру і арматуру, економайзер (якщо він обслуговує тільки даний котел), паропровід до вентиля на магістралі, стаціонарні контрольно-вимірювальні прилади. До робочих машин і обладнання належать: машини, інструменти, апарати та інші види обладнання, призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці (оброблюваний предмет), який може перебувати в твердому, рідкому або газоподібному стані, з метою зміни його форми, властивостей, стану чи положення. Таким чином, до робочих машин і обладнання належать усі види технологічного устаткування, включаючи автоматичні машини та обладнання, для виробництва промислової продукції, обладнання сільськогосподарське, транспортне, будівельне, торговельне, складське, водопостачання і каналізації, санітарно-гігієнічне та інші види машин і устаткування, крім енергетичного та інформаційного. Об'єктом класифікації робочих машин і устаткування є кожна окрема машина, апарат, агрегат, установка тощо, включаючи що входять до їх складу приналежності, прилади, інструменти, електрообладнання, індивідуальне огородження, фундамент. Наприклад: - мостовий електрокран включає в себе механізми пересування, підйому, візки, електрообладнання;
· Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої;
· Житла - будівлі, призначені для невременного проживання. Підрозділ включає в себе також пересувні щитові будиночки, плавучі будинки, інші будівлі (приміщення), використовувані для житла, а також історичні пам'ятники, ідентифіковані в основному як житлові будинки.;
· Обчислювальна техніка та оргтехніка;
· Транспортні засоби - засоби пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, - залізничний рухомий склад (локомотиви, вагони та ін); рухомий склад водного транспорту (суду транспортні всіх типів, судна службово-допоміжні, рятувальні, криголами, буксири, судна лоцманські тощо); рухомий склад автомобільного транспорту (вантажні, легкові автомобілі, автобуси, тролейбуси, причепи та напівпричепи); рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти, космічні літальні апарати); рухомий склад міського транспорту (вагони метрополітену, трамваї); кошти підлогового виробничого транспорту, а також транспортні засоби інших видів. До останніх можуть бути віднесені транспортні засоби зі спеціалізованими кузовами, призначенням яких є транспортування вантажів і людей (наприклад, автоцистерни, молоко-, цементо-, муковози). Об'єктом класифікації є кожен окремий об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям до нього. Наприклад, локомотиви включають в себе екіпажної частина, двигуни, генератор, електрообладнання, гальмівне обладнання.
· Інструмент;
· Виробничий і господарський інвентар - виробничий інвентар, тобто предмети технічного призначення, які беруть участь у виробничому процесі, але не можуть бути віднесені ні до обладнання, ні до споруд. Це ємності для зберігання рідин (чани, бочки, баки і т.п.), пристрої і тара для сипучих, штучних і тарно-штучних матеріалів, що не відносяться до споруд, пристрої й меблі, службовці для полегшення виробничих операцій (робочі столи, прилавки , крім прилавків - холодильників і теплових прилавків, торгові шафи, стелажі тощо); - господарський інвентар, тобто предмети конторського та господарського облаштування, безпосередньо не використовуються у виробничому процесі. Об'єктами класифікації можуть бути лише предмети, що мають самостійне призначення і не є частиною будь-якого іншого об'єкту.
· Робочий, продуктивний і племінну худобу - коні, воли, верблюди, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних коней); корови, вівці, а також інші тварини, які неодноразово або постійно використовуються для одержання продуктів, таких як молоко, вовну та інших ; жеребці - виробники та племінні кобили (неробочі), бики - виробники, корови, кнури - виробники та інший племінну худобу. Об'єктом класифікації даного підрозділу є кожна доросла тварина, крім худоби для забою.;
· Багаторічні насадження - всі види штучних багаторічних насаджень незалежно від їхнього віку, включаючи: - плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі); - озеленювальні й декоративні насадження на вулицях, площах, у парках, садах, скверах, на території підприємств, у дворах житлових будинків; - живоплоти, сніго-і полезахисні смуги, насадження, призначені для зміцнення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо; - штучні насадження ботанічних садів, інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей. Об'єктами класифікації даного підрозділу є зелені насадження кожного парку, саду, скверу, вулиці, бульвару, двору, території підприємства і т.п. в цілому, незалежно від кількості, віку та породи насаджень; зелені насадження вздовж вулиці, дороги (у межах закріпленої за ним ділянки), включаючи індивідуальні огорожі кожного насадження; насадження кожної ділянки (району) полезахисних смуг.
До нематеріальних основних фондів (нематеріальних активів) належать:
· Комп'ютерне програмне забезпечення;
· Бази даних;
· Оригінальні твори розважального жанру, літератури чи мистецтва;
· Наукоємні промислові технології;
· Інші нематеріальні основні фонди, які є об'єктами інтелектуальної власності, використання яких обмежено встановленими на них правами володіння.
До основних фондів належать також капітальні вкладення в докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи) і в орендовані об'єкти основних фондів.
У складі основних фондів враховуються перебувають у власності земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

1.2 Види оцінок основних фондів

1.2.1 Первісна вартість основних фондів.
Первісною вартістю основних фондів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків.
Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних фондів є:
· Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
· Суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;
· Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних фондів;
· Реєстраційні збори, державне мито та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних фондів;
· Митні збори;
· Невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням об'єкта основних фондів;
· Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт основних фондів;
· Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних фондів. Зокрема, нараховані до прийняття об'єкта основних фондів до бухгалтерського обліку відсотки за позиковими коштами, якщо вони залучені для придбання, спорудження або виготовлення цього об'єкта.
Не включаються до фактичні витрати на придбання, спорудження або виготовлення основних фондів загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням або виготовленням основних фондів.
У первісну вартість об'єктів основних фондів, включаються також фактичні витрати організації на доставку об'єктів і приведення їх у стан, придатний для використання.
Зміна первісної вартості основних фондів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації та переоцінки об'єктів основних фондів.
1.2.2 Залишкова вартість основних фондів.
Залишкова вартість основних фондів - це вартість основних фондів, розрахований з урахуванням їх зносу, що дорівнює первісної вартості за вирахуванням амортизації протягом усього терміну експлуатації.

1.2.3 Відновлювальна вартість основних фондів.
Відновлювальна вартість основних фондів - це сума витрат у вигляді амортизаційних відрахувань, необхідних для відновлення зношених у процесі виробництва основних фондів, обчислена з урахуванням діючих цін.
Комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних фондів за поточною (відновної) вартості шляхом індексації чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами. При прийнятті рішення про переоцінку за такими основними фондами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно, щоб вартість основних фондів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку та звітності, суттєво не відрізнялася від поточної (відновної) вартості. Переоцінка об'єкта основних фондів провадиться шляхом перерахунку його первісної вартості або поточної (відновної) вартості, якщо даний об'єкт переоцінювався раніше і суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта.

1.3 Поняття амортизації. Відмінності між зносом і амортизацією

Амортизація від латинського amortisatio означає погашення. Амортизація - це обчислений у грошовому виразі знос основних фондів у процесі їх застосування, виробничого використання. Амортизація є одночасно спосіб перенесення вартості зношених засобів праці на вироблений з їх допомогою продукт. Інструментом відшкодування зносу основних фондів є амортизаційні відрахування у вигляді грошових коштів, що спрямовуються на ремонт або будівництво, виготовлення нових основних фондів.
Сума амортизаційних відрахувань включається у витрати виробництва (собівартість) продукції і тим самим переходить в ціну. Виробник зобов'язаний проводити накопичення амортизаційних відрахувань, відкладаючи їх із виручки за продану продукцію. Накопичені амортизаційні відрахування утворюють амортизаційний фонд у вигляді грошових коштів, призначених для відтворення, відтворення зношених основних фондів.
Величина річних амортизаційних відрахувань підприємства визначається у вигляді частки початкової вартості об'єктів, що становлять основні фонди. Нормативне значення цієї частки називають нормою амортизації. [1]
Амортизуються основні фонди поєднуються в наступні амортизаційні групи:
· Перша група - все недовговічне майно зі строком корисного використання від 1 року до 2 років включно;
· Друга група - майно зі строком корисного використання понад 2 років до 3 років включно;
· Третя група - майно зі строком корисного використання понад 3 років до 5 років включно;
· Четверта група - майно зі строком корисного використання понад 5 років до 7 років включно;
· П'ята група - майно зі строком корисного використання понад 7 років до 10 років включно;
· Шоста група - майно зі строком корисного використання понад 10 років до 15 років включно;
· Сьома група-майно зі строком корисного використання понад 15 років до 20 років включно;
· Восьма група - майно зі строком корисного використання понад 20 років до 25 років включно;
· Дев'ятий група - майно зі строком корисного використання понад 25 років до 30 років включно;
· Десята група - майно зі строком корисного використання понад 30 років.
Для тих видів основних фондів, які не вказані в амортизаційних групах, строк корисного використання встановлюється підприємством відповідно до технічних умов або рекомендаціями організацій-виробників.
Знос основних фондів - це старіння, зношування будинків, обладнання в процесі їх виробничого використання. Розрізняють:
· Фізичний знос, що характеризується зносом матеріалів, з яких створені основні фонди, втратою їх початкових якостей, поступовим руйнуванням конструкції;
· Моральний знос, пов'язаний з послідовним відставанням раніше створених основних фондів виробництва від сучасного технічного рівня - моральне старіння. [2]
Знос і амортизація не завжди збігаються з точки зору відповідності фізичного і морального зносу в натуральному та вартісному (амортизаційні відрахування) вираженні. Вартісне вираження зносу і амортизації збігається протягом року. Річні амортизаційні відрахування включаються в собівартість продукції. Знос відображається у зменшенні початкової (відновлювальної) вартості основних фондів.
Щорічно знос накопичується, індексується за великої інфляції і як показник використовується для розрахунку залишкової вартості.
Амортизація після реалізації продукції повертається на підприємство і поповнює амортизаційний фонд - джерело простого відтворення засобів праці.
Таким чином, відмінності між зносом і амортизацією полягають в тому, що знос є показником старіння устаткування, а амортизація як економічна категорія відображає це зношування і є засобом для відтворення зношених основних фондів.

2. Управління амортизаційними відрахуваннями і собівартістю виробництва в ЗАТ «Місто Майстрів»

2.1 Характеристика підприємства

ЗАТ "Місто Майстрів" представляє собою меблеву фірму, що виробляє корпусні меблі за індивідуальними дизайн-проектів та деякі види серійних меблів.
Статутний капітал сформований з часток учасників-засновників, між якими укладено установчий договір і є Статут організації. Вищим органом товариства є загальні збори його учасників. Для поточного керівництва діяльністю товариства створений виконавчий орган. У ЗАТ "Місто Майстрів" він є одноосібним в особі генерального директора. Галузь діяльності - промисловість.
Споживачами продукції ЗАТ "Місто Майстрів" є в основному кінцеві споживачі (індивідуальні замовники, населення), а також підприємства та організації (юридичні особи), які беруть меблі для своїх офісних приміщень.
ЗАТ "Місто Майстрів" виникло в 1994 році на базі лісопильного підприємства з переробки деревини з метою виготовлення столярних виробів. За цей час не раз змінювався асортимент, незмінною залишилася лише основна ідея створення підприємства - місія організації. А вона полягає в забезпеченні індивідуальних замовників і фірм Новосибірська і Сибірського регіону якісної недорогий меблями.
Сьогодні "Місто Майстрів" - стабільно працююче підприємство міста, продукцію якого добре знають не тільки в Новосибірській області, а й по Алтайському краю, Томській, Кемеровської області.
На даний момент ЗАТ "Місто Майстрів" виробляє меблі під замовлення для спалень, їдалень, а також офісні меблі.
Характер виробництва - в основному одиничний або дрібносерійний.
При виготовленні меблів використовуються самі передові технології і матеріали, тому якість меблевої продукції ЗАТ "Місто Майстрів" дуже високо. Повністю оснащене сучасним імпортним обладнанням і матеріалами, виробництво дозволяє виготовляти якісні деталі з високою точністю.
Використовується широкий спектр матеріалів: ЛДСП різних забарвлень, декоративні пластики імпортного виробництва, в тому числі натуральне дерево.
Крім технологій і обладнання підприємство має:
· Власною сировинною базою (400 м ²) для виробництва;
· Необхідним транспортом;
· Виробничими та складськими приміщеннями;
· Фірмовими салонами.
Фірмових салонів всього п'ять по Сибірському регіону. Всі вони єдині з асортиментної і цінової політики. Однак необхідно відзначити відсутність єдиного стилю оформлення цих салонів. В даний час на підприємстві працює 95 чоловік.
Загальні збори засновників
Генеральний директор
Директор з виробництва
Комерційний директор
Головний бухгалтер
Директор з постачання
Виробниче відділення
Відділ маркетингу
Відділ постачання
Фінансовий відділ
Малюнок 1 - Організаційна структура ЗАТ «Місто Майстрів»
На малюнку 1 представлена ​​організаційна структура ЗАТ "Місто Майстрів".
Дизайнери меблів входять у підпорядкування директора з виробництва, фірмові відділи магазинів - у підпорядкування комерційного директора.
На всю продукцію підприємство видає гарантію не менш ніж на п'ять років. Практикується якісне сервісне обслуговування, збірка, доставка, консультування. Досвідчені дизайнери на прохання замовника розробляють дизайн-проект з урахуванням розміру приміщення, функціональності і ергономічності.
Відносини «ЗАТ" Місто Майстрів "- Покупець» - це взаємовигідний союз і той сервіс, який на сьогоднішній день в Росії пропонують небагато. Під цим у цій фірмі розуміється не тільки випуск бездоганною за якістю продукції, але й:
- Мінімальний термін виконання замовлень;
- Виготовлення меблів у будь-якій комплектації (можливо, самої нестандартної);
- Можливість співавторства з дизайнерами з розробки персональних гарнітурів;
- Надійне гарантійне обслуговування;
- Ціни, доступні для кожної російської родини.
Усі постачальники матеріалів для виробництва ЗАТ "Місто Майстрів" знаходяться в Сибірському регіоні. У зв'язку з цим доставка сировини і комплектуючих не має труднощів.
Місце розташування ЗАТ "Місто Майстрів" також дозволяє без проблем поставляти продукцію покупцям, безпосередньо спілкуватися з ними.
Підприємство проводить гнучку цінову і збутову політику.
Проаналізуємо, в якому стані знаходяться основні фонди підприємства та ефективність їх використання, щоб від даного аналізу перейти до розгляду політики управління амортизаційними відрахуваннями в ЗАТ «Місто Майстрів».

Таблиця 2.1
Склад основних засобів ЗАТ "Місто Майстрів"

Найменування об'єкта основних засобів
Середньорічна вартість 2006р.
Середньорічна вартість
2007
Тис. руб.
Частка в обсязі,%
Тис. руб.
Частка в обсязі,%
1.
Будинки і споруди
4727
55,07
4727
54,34
2.
Машини та обладнання
1678,7
19,56
1739,1
19,99
3.
Транспортні засоби
1679
19,56
1679
19,30
4.
Інші основні засоби
498,5
5,81
554,2
6,37
Разом
8583,2
100
8699,3
100
Склад основних засобів ЗАТ "Місто Майстрів" за 2006-2007 рр.. принципово не змінився. Основну частку займають будівлі, споруди. Приблизно однакові частки мають машини і обладнання та транспортні засоби.
Таблиця 2.2
Оцінка процесів руху основних фондів
Коефіцієнт
Формула розрахунку
2005
2006
2007
Коефіцієнт оновлення
Фввед / ФКГ
0,116
0,101
0,01
Коефіцієнт вибуття
Фвиб / Фнг
0,048
0,05
0,03
Висновки за таблицею:
коефіцієнт оновлення знижується - це означає, що зменшилася надходження нового капіталу, а значить дещо знизилася швидкість заміни застарілого фізичного капіталу новим, більш досконалим.

Таблиця 2.3
Аналіз ефективності використання основних фондів
Показник
Од. ізм.
Позначення
Значення показника
2005р.
2006
2007
1
2
3
4
5
6
Обсяг продажів (виручка)
тис. руб.
ВР
13678,98
14344,56
15276,56
Середньорічна балансова вартість ОФ
тис. руб.
ОФср
8123,5
8583,2
8699,3
Прибуток підприємства
тис. руб.
П
2462,216
2725,466
3055,312
Фондовіддача
руб.
Фо
1,68
1,67
1,76
Фондомісткість
руб.
Фе
0,59
0,60
0,57
Рентабельність основних фондів
%
РОФ
30,31
31,75
35,12
Таким чином, бачимо, що основні фонди ЗАТ "Місто Майстрів" - високорентабельні кошти підприємства. Рентабельність основних фондів має високе значення, яке виросло за 2006-2007 рр.. з 31,75 до 35,12%, і фондовіддача збільшилася за 2006-2007 рр.. з 1,67 до 1,76 руб. Це означає, що кожен карбованець, вкладений в основні фонди приносить вже не 1,67 руб. виручки, а 1,76 руб. Фондомісткість, відповідно, дещо знизилася. Щоб отримати тепер 1 руб. виручки необхідно вкласти в основні фонди 57, а не 60 копійок.

2.2 Політика амортизації підприємства

Основними елементами амортизаційної політики підприємства є, як відомо:
- Оцінка та переоцінка майна, що амортизується;
- Визначення термінів корисного використання основних засобів і нематеріальних активів;
- Вибір і обгрунтування методів нарахування амортизації;
- Забезпечення цільового використання амортизаційних відрахувань;
- Запобігання надмірного морального і фізичного зносу майна, що амортизується;
- Визначення необхідного обсягу поновлення необоротних активів;
- Вибір найбільш ефективних форм відтворення основних засобів;
- Вдосконалення видовий, технологічної і вікової структури основних фондів;
- Оптимізація податкових платежів.
Згідно з російським ПБУ 6 / 01 основні засоби в ЗАТ «Місто Майстрів» приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю. Для того, щоб суми нарахованих амортизаційних відрахувань покривали витрати на відтворення основних фондів в організації щорічно проводиться переоцінка основних фондів з метою визначення реальної ринкової вартості майна підприємства.
Переоцінка майна в ЗАТ «Місто Майстрів» проводиться на основі Федерального закону РФ від 29 липня 1998р. № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в Російській Федерації», «Стандартів оцінки, обов'язкових до застосування суб'єктами оціночної діяльності», які були затверджені 06.07.01 р. Постановою Уряду РФ № 519, а також на основі стандартів Російського товариства оцінювачів (РОО) .
У наступній таблиці представлені основні завдання оцінки машин і устаткування, дата проведення останньої оцінки в даному періоді, а також вид оцінюваної вартості та визначення об'єктів оцінки.

Таблиця 2.4
Основні завдання оцінки машин і устаткування
Предмет
Характеристика
Завдання
1) переоцінка основних фондів;
2) розрахунок вартості основних фондів для визначення ринкової вартості всього підприємства
Вид оцінюваної вартості
Відновлювальна
Дата оцінки
10 - 17 квітня 2003
Дата складання звіту
17 - 22 квітня 2003
Джерела інформації
Дані бухгалтерського обліку підприємства (картки обліку основних засобів, інвентарна книга обліку основних засобів, технічні характеристики), дані аналізу ринку машин і устаткування м. Новосибірська
Об'єкт оцінки
1) машини та обладнання (машини та обладнання - пристрої, що перетворюють енергію, матеріали та інформацію);
2) транспортні засоби (транспортні засоби - пристрої, призначені для переміщення людей і вантажів);
3) інформаційне устаткування (інформаційне обладнання - призначено для перетворення, передачі та зберігання інформації)
У табл.2.5 представлено основні підходи та методи оцінки майна, які використовуються в ЗАТ «Місто Майстрів».
Таблиця 2.5
Підходи і методи оцінки майна ЗАТ «Місто Майстрів»
Об'єкт оцінки
Підхід
Метод
Активна частина основних фондів
1) витратний;
2) порівняльний (ринковий)
1) метод розрахунку за ціною однорідного об'єкта;
2) індексний метод
Нерухомість
1) витратний;
2) порівняльний (ринковий);
3) прибутковий.
Метод парного аналізу продажів, метод мультиплікативних процентних відхилень, метод порівняльної вартості одиниці, метод прямої капіталізації
Для визначення строків корисного використання основних засобів і нематеріальних активів в ЗАТ «Місто Майстрів» використовується Класифікація, затверджена постановою Уряду РФ від 01.01.02 № 1 «Про Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи». Тому при прийнятті до обліку об'єктів основних засобів терміни їх корисного використання встановлюються без економічного обгрунтування з посиланням на відповідну групу класифікатора. За тим основним засобам, які не вказані в амортизаційних групах, строк корисного використання встановлюється організацією відповідно до технічних умов і рекомендаціями підприємств-виробників.
Перша група: всі недовговічне майно зі строком використання від 1 року до 2 років включно.
Друга група: майно зі строком корисного використання від 2 до 3 років включно. У цій групі числяться дві підгрупи: машини і обладнання та багаторічні насадження.
Третя група: майно зі строком корисного використання від 3 до 5 років включно. У неї входять наступні підгрупи: споруди та передавальні пристрої, машини та устаткування, засоби транспорту, а також основні засоби, не включені до інших угруповань.
Четверта група: майно зі строком корисного використання від 5 до 7 років включно. Як підгруп в цій групі виступають будівлі (крім житлових), споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, інвентар виробничий і господарський, худобу робочий, насадження багаторічні.
П'ята група: майно зі строком корисного використання від 7 до 10 років включно. У цій групі виділяють: будівлі та споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, багаторічні насадження.
Шоста група: майно зі строком корисного використання від 10 до 15 років включно.
Сьома група: майно зі строком корисного використання від 15 до 20 років включно.
Восьма група: майно зі строком корисного використання від 20 до 25 років включно.
Дев'ята група: майно зі строком корисного використання від 25 до 30 років включно.
Десята група: майно зі строком корисного використання понад 30 років.
У наступній таблиці представлений перелік машин і устаткування ЗАТ «Місто Майстрів», складений на основі інвентаризаційного опису основних засобів, інвентарної книги обліку об'єктів основних засобів та інвентарних карток обліку об'єктів основних засобів.
Таблиця 2.6
Опис машин і устаткування, транспортних засобів ЗАТ «Місто Майстрів»
Найменування устаткування
ПС [3], руб.
Кількість
Рік введення
Строк корисного використання
Амортизаційна група
1
2
3
4
5
6
1. Багатопильний верстат Bull-250 з автоматичною подачею заготовки
120 000
3
1998
12
6
2. Багатофункціональний свердлильно-присадний верстат серії ALFA 21Т
75 000
5
1998
8
5
3. Крайколичкувальний верстат серії «COMPACT», модель ЕР-25 + AR-1
65 000
4
1999
10
5
4. Роликовий прес, модель RP 1302
70 000
3
1998
12
6
5. Стрічково-шліфувальний верстат серії KL 150
50 000
3
1997
10
5
6. Мобільний аспіраційна установка УВП-1200
18 500
5
1999
8
5
7. Напівавтоматичний стіл розрізання металу Pannkoke 490 P/LFB/115-50l
48 600
6
1998
12
6
8. ГАЗ 2705-14 («Газель»)
245 000
5
1996
15
7
9. Автофургон КФ-53215
227 034
2
1995
15
7
10. Комп'ютер ASUS A2500L (CM 2.2G/128Mb/20Gb/15 "TFT / CD / modem 56K/10/100 LAN / Win XPHome RUS)
27 800
3
1999
21
8
11. Комп'ютер Pentium IV
32 500
5
2000
21
8
12. Комп'ютер Pentium III
24 800
10
1999
21
8
13. Принтер лазерний HP 2000
7 000
5
1999
7
4
14. Сканер Genius
3 100
3
2000
7
4
15. Копіювальний апарат
8 000
2
2000
7
4
Окрім машин і устаткування в складі основних засобів підприємство має у власності нерухоме майно: будівля виробничого цеху і будівля складу, характеристика яких представлена ​​в табл.2.7.
Таблиця 2.7
Характеристика
Виробнича будівля
Складська будівля
1
2
3
Найменування будови
Виробничий цех
Склад
Інвентарний номер
67
82
Поточне використання
Виробничого призначення
Обслуговуючого призначення
Власник
ЗАТ «Місто Майстрів»
ЗАТ «Місто Майстрів»
Адреса власника
630001 м. Новосибірськ, вул. Сухарна, 25
Підстава прав власності
Згідно з довідкою № 208-з від 25.03.98 р., виданої Комітетом з управління державним майном Адміністрації Новосибірської області (КУГІ) таке майно розташоване за адресою м. Новосибірськ, вул. Сухарна, 25 включено до статутного капіталу ЗАТ «Місто Майстрів» і є його власністю: інв. Номер 67, найменування «Виробничий цех»
Згідно з довідкою № 344-з від 29.06.98 р., виданої Комітетом з управління державним майном Адміністрації Новосибірської області (КУГІ) таке майно розташоване за адресою м. Новосибірськ, вул. Сухарна, 25 включено до статутного капіталу ЗАТ «Місто Майстрів» і є його власністю: інв. Номер 82, найменування «Склад»
Фізичні характеристики
Загальна площа становить при довжині будинку 35,3 м 2 і ширині 22,4 м 2 - 790,72 м 2. Будівля має цегляні стіни товщиною близько 100 см, за рахунок яких корисна площа складає 734 м 2. Висота приміщень складає 6,0 м. Будівельний обсяг за даними технічного паспорта дорівнює 4744 м 3.
Загальна площа становить при довжині будинку 34,3 м 2 і ширині 19,5 м 2 - 668,85 м 2. Будівля має цегляні стіни товщиною близько 90 см, за рахунок яких корисна площа складає 621,24 м 2. Висота приміщень складає 6,0 м. Будівельний обсяг за даними технічного паспорта дорівнює 4013 м 3.
Хронологічний вік на момент придбання (1994р.)
10 років (об'єкт був побудований в 1984 році)
1 рік (об'єкт був побудований в 1993 році)
За результатами останньої в аналізованому періоді переоцінки об'єктів основних засобів (10-17 квітня 2003р.) Були отримані наступні дані про відновлювальної вартості машин і устаткування (табл.2.7) і об'єктів нерухомості (табл.2.8).
Таблиця 2.8
Відновлювальна і ринкова вартість активної частини основних засобів ЗАТ «Місто Майстрів»
Об'єкт оцінки
Кількість
Віднов-новітель-ва ціна, тис. руб.
Всього
Порівню-ва ціна, тис. руб.
Всього
1
2
3
4
5
6
1. Багатопильний верстат Bull-250 з автоматичною подачею заготовки
3
121,15
363,45
122,73
368,19
2. Багатофункціональний свердлильно-присадний верстат серії ALFA 21Т
5
69,02
345,1
67,99
339,95
3. Крайколичкувальний верстат серії «COMPACT», модель ЕР-25 + AR-1
4
63,75
255
64,94
259,76
4. Роликовий прес, модель RP 1302
3
65,37
196,11
66,02
198,06
5. Стрічково-шліфувальний верстат серії KL 150
3
46,11
138,33
45,18
135,54
6. Мобільний аспіраційна установка УВП-1200
5
18,67
93,35
18,54
92,7
7. Напівавтоматичний стіл розрізання металу Pannkoke 490 P/LFB/115-50l
6
51,23
307,38
49,46
296,76
8. ГАЗ 2705-14 («Газель»)
5
227,42
1137,1
225,04
1125,2
9. Автофургон КФ-53215
2
194,50
389
185,97
371,94
10. Комп'ютер ASUS A2500L (CM 2.2G/128Mb/20Gb/15 "TFT / CD / modem 56K/10/100 LAN / Win XPHome RUS)
3
24,75
74,25
23,91
71,73
11. Комп'ютер Pentium IV
5
30,26
151,3
30,25
151,25
12. Комп'ютер Pentium III
10
24,72
247,2
25,31
253,1
13. Принтер лазерний HP 2000
5
6,60
33
6,67
33,35
14. Сканер Genius
3
2,90
8,7
2,94
8,82
15. Копіювальний апарат
2
7,65
15,3
7,77
15,54
Разом
-
-
3754,57
-
3721,89
Таблиця 2.9
Зіставлення результатів у підсумкову оцінку вартості нерухомості
Підхід до оцінки
Вартість, тис. руб.
Вага,%
Значення, тис. руб.
Витратний
4306,43
0,1
430,643
Порівняльний
4861,33
0,35
1701,466
Прибутковий
2525,3
0,55
1388,915
Всього
-
-
3521,024
Таким чином, відновна вартість робочих машин і устаткування, транспортних засобів та інформаційного обладнання ЗАТ «Місто Майстрів» на 01.01.08р. становить 3754,57 тис. руб.; порівняльна (ринкова) вартість становить 3721,89 тис. руб. Вартість нерухомості на 01.01.08р. складає 3521 тис. руб.
Нематеріальні активи у складі необоротних активів ЗАТ «Місто Майстрів» відсутні.
Для нарахування амортизації на підприємстві використовують декілька методів, деякі з яких відносяться до прискорених методів:
q лінійний метод;
q спосіб зменшуваного залишку з коефіцієнтом прискорення;
q спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання.
У табл.2.10 представлена ​​характеристика і обгрунтування застосованих в ЗАТ «Місто Майстрів» методів нарахування амортизаційних відрахувань.
Таблиця 2.10
Обгрунтування вибору методів нарахування амортизаційних відрахувань та їх застосування до об'єктів основних засобів
Метод
Характеристика
Об'єкти основних засобів
Обгрунтування вибору
Лінійний
Традиційний
Нерухоме майно
Це пасивна частина основних фондів. Їх використання не пов'язане з дією яких-небудь факторів змінного характеру. Тому використовується метод рівномірного списання вартості нерухомості
Зменшуваного залишку з коефіцієнтом прискорення
Прискорений
Машини, обладнання, транспортні засоби
Це активна частина основних фондів. Прискорений метод дозволяє проводити прискорену реновацію даних об'єктів відповідно до вимог науково-технічного прогресу
За сумою чисел років терміну корисного використання
Прискорений
Електронно-обчислювальна техніка, оргтехніка
Ця активна частина основних фондів має найбільш значні темпи морального зносу. Застосування цього методу дозволяє замінювати дану техніку відповідно до темпів розвитку електронної промисловості
Застосування цих способів нарахування амортизації по відповідній групі однорідних активів (нерухоме майно; машини, обладнання та транспортні засоби; електронно-обчислювальна техніка, оргтехніка) ведеться протягом всього терміну їх корисного використання.
Амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів в ЗАТ «Місто Майстрів» відображаються відповідно до Облікової політикою підприємства в бухгалтерському обліку шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку. Облік основних засобів ведеться в розрізі окремих об'єктів.
Розглянемо на прикладі, як здійснюється розрахунок амортизаційних відрахувань зазначеними методами.
Три багатопилкових верстата Bull-250 з автоматичною подачею заготовки первісною вартістю 120 тис. руб. за один верстат були введені в дію 5.01.1998г. Термін їх корисного використання встановлений в 12 років, вони відносяться до другого амортизаційної групі.
Норма амортизаційних відрахувань розраховується за формулою:
,%
де Т - термін корисного використання об'єкта, років.
N = 100 / 12 = 8,33
Таблиця 2.11
Розрахунок амортизаційних відрахувань на списання вартості багатопилкового верстата Bull-250 з автоматичною подачею заготовки способом зменшуваного залишку з використанням коефіцієнта прискорення 2
Рік
Залишкова вартість на початок року, руб.
Норма амортизації [4],%
Сума амортизаційних відрахувань, крб.
Залишкова вартість на кінець року, руб.
1998
120000
16,66
19992
100008
1999
100008
16,66
16661,3
83346,7
2000
83346,7
16,66
13885,6
69461,1
2001
69461,1
16,66
11572,2
57888,9
2002
57888,9
16,66
9644,3
48244,6
2003
40207,0
16,66
6698,5
33508,5
2004
33508,5
16,66
5582,5
27926,0
2005
27926,0
16,66
4652,5
23273,5
2006
23273,5
16,66
3877,4
19396,1
2007
19396,1
16,66
3231,4
16164,7
2008
16164,7
16,66
2693,0
13471,7
2009
40207,0
16,66
6698,5
33508,5
Разом
-
-
106528,2
-
П'ять комп'ютерів Pentium IV первісною вартістю 32500 руб. з терміном корисного використання 21 рік, строком експлуатації 6 років, що відносяться до 8-ої амортизаційної групі були введені в дію в 2000 році.
За рахунок того, що при використанні прискорених методів амортизації більша частина вартості основних засобів списується в перші роки експлуатації, частка амортизаційних відрахувань вище, відповідно, частка інших економічних елементів витрат нижче. Далі, протягом наступних років частка амортизаційних відрахувань знизиться.
При використанні лінійного способу сума амортизаційних відрахувань є постійною, тому при умовному відсутності інших факторів, що впливають на структуру собівартості продукції, остання не буде змінюватися.
Таким чином, розглянутий приклад підтверджує висновки, зроблені в теоретичній частині роботи, що стосуються методів нарахування амортизації: при використанні прискорених методів велика частина вартості активної частини основних фондів списується в перші роки експлуатації, відповідно в цей період помітно зростає частка амортизаційних відрахувань у структурі витрат підприємства поряд зі зменшенням частки інших елементів витрат. Зростає і собівартість продукції підприємства в цілому.
У нашому прикладі собівартість продукції при використанні прискорених методів амортизації зросла щодо лінійного способу на 1,25%.

Висновок

Амортизація є складовою частиною собівартості виробів, фондом на оновлення виробництва, який повинен покривати витрати на капітальні вкладення; одним з показників, що формує оподатковувані бази за багатьма податками, фактором, що визначає своєчасність заміни обладнання. Тут зачіпаються суперечливі моменти діяльності підприємства. Наприклад, для того, щоб мати значний фонд для оновлення, амортизаційні нарахування необхідно збільшувати, але одночасно цю величину потрібно знижувати, щоб забезпечити конкурентоспроможний попит на продавані вироби за рахунок зниження собівартості. У зв'язку з такою комплексністю виникає необхідність у формуванні амортизаційної політики організації.
У даній роботі здійснено аналіз впливу амортизаційної політики на структуру собівартості готової продукції підприємства на прикладі ЗАТ «Місто Майстрів».
Найбільшу питому вагу амортизації у складі витрат характерний для таких галузей економіки, як зв'язок, транспорт, сільське господарство, торгівля і громадське харчування. Частка амортизації в цих галузях вище, ніж по економіці в цілому. Кілька нижча частка амортизаційних відрахувань в сільському і житлово-комунальному господарстві; значно нижче - у будівництві, промисловості.
Вплив амортизаційної політики на структуру собівартості підприємства досить суперечливо. З одного боку, чим вище величина амортизаційних відрахувань, тим більше у підприємства можливостей для оновлення виробництва, тим більше в нього можливостей на здійснення інвестицій, капітальних вкладень. З іншого боку, амортизація є складовою частиною собівартості продукції, а собівартість продукції, у свою чергу, є складовою частиною ціни і визначальним фактором конкурентоспроможності підприємства. Для того, щоб підтримувати конкурентоспроможний попит на продавані вироби необхідно знижувати ціну продукції. Знижувати ціну можна або за рахунок зниження власного прибутку, або за рахунок зниження собівартості, яке зачіпає зниження величини амортизаційних відрахувань.
У зв'язку з такою комплексністю і суперечливістю впливу амортизаційних відрахувань на результати діяльності виникає необхідність оптимізації амортизаційної політики на підприємстві.
У роботі розглянуті способи оптимізації амортизаційної політики при її вплив на собівартість продукції. У зв'язку з цим у ній немає докладного розгляду питань оптимізації податкових платежів, оцінки основних засобів і нематеріальних активів, капітальних вкладень, а проведений аналіз методів нарахування амортизації.
Підприємство, занижують терміни служби (використовує прискорені методи нарахування амортизаційних відрахувань), має можливість відносити на собівартість продукції велику амортизаційну суму і тим самим скорочувати оподатковувану базу підприємства. Природно, воно матиме в своєму розпорядженні і більшої фінансової базою для відновлення виробничого апарату за умови цільового використання амортизаційних відрахувань.
Підприємство ж, свідомо завищують майбутні строки служби об'єктів основних засобів, реально зменшує собівартість продукції, що випускається, що підвищує її конкурентоспроможність, однак при цьому воно має меншу суму амортизаційних відрахувань для своєчасного оновлення засобів праці.

Бібліографічний список

1. Бакаєв О.С. Деякі питання обліку основних засобів / / Бухгалтерський облік. - 2005. - № 3.
2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид., Доп. і перераб. - М.: Фінанси і статистика, 2005.
3. Бланк І.А. Управління фінансуванням капіталу. - К.: Ніка-Центр, Ельга, 2005.
4. Бреус Ю.Г., Безуглов М.М., Копаєва В.В. Деякі аспекти амортизаційної політики в умовах ринкової економіки
5. Райцкій К.А. Економіка підприємства: навч. Для ВНЗ. - М.: ІТК «Дашков і К о», 2002.
6. Раицкий К.А. Економіка організації (підприємства): підручник для вузів. - Москва: «Дашков і К о», 2003Економіка підприємства: Підручник. / За ред. Горфінкеля В.Я. - М.: Юнити-Дана, 2003.
7. Економіка підприємства (фірми): підручник / Под ред. Волкова О.І. - М.: «Инфра-М», 2001.Гражданскій кодекс РФ. Частина перша. - М.: Спліт, 1995.
8. Економіка підприємства: Підручник / За ред. В.Я. Горфінкеля, Є.М. Купрякова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005.
9. Юровицький В.М. Проблеми відновлення основних виробничих фондів / / Фінанси. - 2004. - № 12.


[1] Сучасний економічний словник. Райзберг Б.А., Лозівський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. 2-е видання, виправлене. М.: ИНФРА-М, 2006, стор 18-19.
[2] Сучасний економічний словник. Райзберг Б.А., Лозівський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. 2-е видання, виправлене. М.: ИНФРА-М, 2004, стор 125.
[3] ПС - первісна вартість
[4] З урахуванням коефіцієнта прискорення: 8,33 * 2 = 16,66%
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
236.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Амортизаційна політика підприємства 2
Амортизаційна політика підприємства та її розвиток
Амортизаційна політика підприємства в умовах ринку
Амортизаційна політика та її вплив на фінансовий стан підприємства
Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання
Амортизаційна політика організації
Амортизація та амортизаційна політика
Амортизаційна політика на підприємстві
Інвестиційна політика підприємства 2
© Усі права захищені
написати до нас