Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Пізнавальна діяльність молодших школярів

§ 1. Розкриття сутності поняття «пізнавальна діяльність» у психолого-педагогічній літературі

§ 2. Вікові особливості дитини молодшого шкільного віку.

Глава 2. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів як умови успішності навчання

§ 1. Дидактичні ігри як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів як умови успішності навчання

§ 2. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних ігор виступає як умова успішності навчання

Глава 3. Експериментальне дослідження

Висновок

Список літератури

Додаток

Введення


Проблеми активізації пізнавальної діяльності школярів на сьогоднішній день набувають все більшої актуальності. Цій темі присвячено безліч досліджень в педагогіці і психології. І це закономірно, тому що вчення - провідний вид діяльності школярів, в процесі якого вирішуються головні завдання, поставлені перед школою: підготувати підростаюче покоління до життя, до активної участі у науково-технічному і соціальному процесі. Загальновідомо, що ефективне навчання знаходиться в прямій залежності від рівня активності учнів у цьому процесі. В даний час дидакти, психологи намагаються знайти найбільш ефективні методи навчання для активізації та розвитку в учнів пізнавального інтересу до змісту навчання. У зв'язку з цим багато питань пов'язано з використанням на уроках дидактичних ігор.

У даній роботі робиться спроба розгляду та дослідження активізації пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних ігор виступає як умова успішності навчання.

Мета дослідження: розгляд активізації пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних ігор виступає як умова успішності навчання;

Завдання дослідження:

 1. Розкрити сутність поняття «пізнавальна діяльність» у психолого-педагогічної літератури;

 2. Розглянути вікові особливості дитини молодшого шкільного віку;

 3. Проаналізувати проблеми ігрової діяльності в сучасній психолого-педагогічної літератури і сучасні уявлення про гру;

 4. Виявити сутність дидактичної гри та її місце у навчанні молодших школярів;

 5. Піддати розгляду активізацію пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних ігор виступає як умова успішності навчання;

 6. Провести експериментальне дослідження.

Об'єкт дослідження: пізнавальна діяльність молодших школярів;

Предмет дослідження: активізація пізнавальної діяльності молодших школярів як умови успішності навчання;

Гіпотеза дослідження: активізація пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних ігор виступає як умова успішності навчання;

Методи дослідження: аналіз зарубіжних і вітчизняних літературних джерел і синтез отриманої інформації, виходячи з мети і завдань дослідження, проведення формуючого експериментального дослідження.

Теоретична і практична значущість дослідження:

Представлений у роботі теоретичний матеріал може бути корисний шкільним психологам, вчителям і всім тим, хто працює і має відношення до психологічну службу в системі освіти.

Практична значущість дослідження визначається можливістю використання психологом, вчителем чи батьками навчально-методичних рекомендацій щодо доповнення змісту і оновленню методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності молодших школярів як умови успішності навчання.

Глава 1. Пізнавальна діяльність молодших школярів


§ 1. Розкриття сутності поняття «пізнавальна діяльність» у психолого-педагогічній літературі


Т. Гоббс висунув справедлива вимога про те, що кожне дослідження необхідно починати з визначення дефініцій. Таким чином, спробуємо визначити, що мають на увазі, говорячи про діяльність.

Для початку наведемо різні визначення поняття «діяльність», що зустрічаються в психолого-педагогічної літератури.

Так Нємов Р. С. Визначає діяльність як «специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи самого себе й умови свого існування» [18, с.657].

Дослідник Зимова І.А. у свою чергу під діяльністю розуміє «динамічну систему взаємодій суб'єкта зі світом, у процесі яких відбувається виникнення і втілення в об'єкті психічного образу та реалізація опосередкованих ним відносин суб'єкта у предметній дійсності» [22, с. 133].

Діяльність це і активне ставлення до навколишньої дійсності, що виражається у впливі на неї.

У діяльності людина створює предмети матеріальної і духовної культури, перетворює свої здібності, зберігає й удосконалює природу, будує суспільство, створює те, що без його активності не існувало б в природі. Творчий характер людської діяльності виявляється в тому, що завдяки їй він виходить за межі своєї природної обмеженості, тобто перевершує свої ж гіпотетично зумовлені можливості. Внаслідок продуктивного, творчого характеру своєї діяльності людина створила знакові системи, знаряддя впливу на себе і природу. Користуючись цими знаряддями він побудував сучасне суспільство, міста, машини з допомогою справив на світ нові продукти споживання, матеріальну і духовну культуру, і в кінцевому рахунку перетворив себе. «Історичний прогрес, що мав місце за останні кілька десятків тисяч років, зобов'язаний своїм походженням саме діяльності, а не вдосконаленню біологічної природи людей» [18, с. 146].

Так навчальна діяльність включає в себе різноманітні дії: запис лекцій, читання книг, вирішення завдань і т.д. У дії теж можна угледіти мета, засіб, результат. Наприклад, мета прополки - створити умови для росту культурних рослин.

Отже, підводячи підсумки вище сказаного можемо зробити висновок про те, що діяльність це внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, регульована свідомою метою.

Діяльність людини дуже різноманітна, ми будемо розглядати більш детально пізнавальну діяльність людини.


§ 2. Вікові особливості дитини молодшого шкільного віку


Молодший шкільний вік охоплює період життя від 6 до 11 років (1 - 4 класи) і визначається найважливішою обставиною в житті дитини - його надходженням у школу. Цей вік називають «вершиною» дитинства.

. «У цей час відбувається інтенсивне біологічне розвиток дитячого організму» [16, c. 99] (центральної і вегетативної нервових систем, кісткової і м'язової систем, діяльності внутрішніх органів). У даний період зростає рухливість нервових процесів, процеси збудження переважають, і це визначає такі характерні особливості молодших школярів, як підвищену емоційну збудливість і непосидючість. Трансформації викликають великі зміни в психічному житті дитини. У центр психічного розвитку висувається формування довільності (планування, виконання програм дій та здійснення контролю).

Вступ дитини до школи дає початок не лише перекладу пізнавальних процесів на більш високий рівень розвитку, але й виникненню нових умов для особистісного розвитку дитини.

Психологи відзначають, що провідною в цей час ставати навчальна діяльність, проте ігрова, трудова та інші види діяльності впливають на становлення його особистості. «Вчення для нього (дитини) - значуща діяльність. У школі він набуває не тільки нові знання та вміння, а й певний соціальний статус. Змінюються інтереси, цінності дитини, весь уклад його життя »[5, с.127]

Вступ до школи - це така подія в житті дитини, в якому обов'язково приходять у суперечність два визначальні мотиву його поведінки: мотив бажання («хочу») і мотив повинності («треба»). Якщо мотив бажання завжди виходить від самої дитини, то мотив повинності частіше ініціюється дорослими.

Поступив в школу дитина стає вкрай залежним від думок, оцінок і відносин оточуючих його людей. Усвідомлення критичних зауважень на свою адресу впливає на його самопочуття і призводить до зміни самооцінки. Якщо до школи деякі індивідуальні особливості дитини могли не заважати його природному розвитку, приймалися і враховувалися дорослими людьми, то в школі відбувається стандартизація умов життя, в результаті чого емоційні і поведінкові відхилення особистісних властивостей стають особливо помітними. У першу чергу виявляють себе сверхвозбудімості, підвищена чутливість, поганий самоконтроль, нерозуміння норм і правил дорослих.

Дитина починає займати нове місце і всередині сімейних відносин: «він - учень, він - відповідальна людина, з ним радяться і вважаються» [15, с. 56].

Усе більше росте залежність молодшого школяра не тільки від думки дорослих (батьків та вчителів), але і від думки однолітків. Це призводить до того, що він починає відчувати страхи особливого роду, як зазначає А. І. Захаров, «якщо в дошкільному віці переважають страхи, обумовлені інстинктом самозбереження, то в молодшому шкільному віці превалюють соціальні страхи як загроза благополуччю індивіда в контексті його відносин з оточуючими людьми »[9, с. 341].

У більшості випадків дитина пристосовує себе до нової життєвої ситуації, і в цьому йому допомагають різноманітні форми захисної поведінки. У нових відносинах з дорослими і з однолітками дитина продовжує розвивати рефлексію на себе і інших, тобто новоутворенням ставати інтелектуальна та особистісна рефлексія.

Молодший шкільний вік є класичним часом оформлення моральних ідей і правил. Звичайно, значний внесок в моральний світ дитини несе з собою і раннє дитинство, але печатку «правил» та «законів», що підлягають виконанню, ідея «норми», «боргу» - все це типові риси моральної психології визначаються і оформлюються як раз в молодшому шкільному віці. «Дитина типово« слухняний »у ці роки, він з цікавістю і захопленням приймає в душі різні правила і закони. Він не здатний формувати свої власні моральні ідеї та прагне саме до того, щоб зрозуміти, що «потрібно» робити, відчуваючи насолоду в пристосуванні »[2, с. 475]

Слід зазначити, що для молодших школярів характерна підвищена увага до етичної боку вчинків оточуючих, бажання дати вчинку моральну оцінку. Запозичуючи критерії моральної оцінки у дорослих, молодші школярі починають активно вимагати від інших дітей відповідної поведінки.

У цьому віці спостерігається таке явище як моральний ригоризм дітей. Молодші школярі судять про моральний бік вчинку не з його мотивацію, зрозуміти який їм важко, а по результату. Тому вчинок, продиктований моральним мотивом (наприклад, допомогти мамі), але закінчився неблагополучно (розбита тарілка), розцінюється ними як поганий.

Засвоєння норм поведінки, вироблених суспільством, дозволяє дитині поступово перетворити їх на свої власні, внутрішні, вимоги до самого себе.

Включаючись в навчальну діяльність, під керівництвом вчителя, діти починають засвоювати зміст основних форм людської культури (науки, мистецтва, моралі) і вчаться діяти відповідно до традицій і новими соціальними очікуваннями людей. Саме в цьому віці дитина вперше виразно починає усвідомлювати відносини між ним і навколишніми, розбиратися в громадських мотиви поведінки, моральних оцінках, значущості конфліктних ситуацій, тобто поступово вступає у свідому фазу формування особистості.

З приходом до школи змінюється емоційна сфера дитини. З одного боку, у молодших школярів, особливо першокласників, значною мірою зберігається характерне і для дошкільнят властивість бурхливо реагувати на окремі, що зачіпають їх, події і ситуації. Діти чутливі до впливів навколишніх умов життя, вразливі й емоційно чуйні. Вони сприймають, перш за все, ті об'єкти або властивості предметів, які викликають безпосередній емоційний відгук, емоційне відношення. Наочне, яскраве, живе сприймається краще за все. З іншого боку, вступ до школи породжує нові, специфічні емоційні переживання, тому що свобода дошкільного віку змінюється залежністю і підпорядкуванням новим правилам життя.

Змінюється і потребностная сфера молодшого школяра. Домінуючими потребами в молодшому шкільному віці стають потреби в повазі і шануванні, тобто визнання компетентності дитини, досягнення їм успіхів у певному виді діяльності, та схваленні з боку, як однолітків, так і дорослих (батьків, вчителів та інших референтних осіб). Так у віці 6 років загострюється потреба в пізнанні зовнішнього світу і його об'єктів, «значущих для суспільства» [12, с. 345]. Згідно з дослідженнями М. І. Лісіна, в молодшому шкільному віці отримує розвиток потреба у визнанні іншими людьми. .67] . У цілому ж молодші школярі відчувають потребу «реалізувати себе як суб'єкта, долучаючись до соціальних сторін життя не просто на рівні розуміння, але, як і перетворювачі» [16, c .67]. Одним з основних критеріїв оцінки себе та інших людей стають моральні і психологічні особливості особистості.

Отже, ми можемо зробити висновок про те, що домінуючими потребами у дитини молодшого шкільного віку є потреби в соціальній активності та реалізації себе як суб'єкта суспільних відносин.

Отже, підводячи підсумки вище сказаного, за перші чотири роки шкільного навчання відбувається формування багатьох істотних рис особистості і становлення дитини як повноцінного учасника соціальних відносин.

«Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра - це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості і допитливості ».

В.А. Сухомлинський.


Глава 2. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів як умови успішності навчання


§ 1. Дидактичні ігри як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів як умови успішності навчання


Гра - один з тих видів дитячої діяльності, якій використовується дорослими в цілях виховання дошкільників, молодших школярів, навчаючи їх різних дій з предметами, способів і засобів спілкування. У грі дитина розвивається як особистість, у нього формується ті сторони психіки, від яких надалі будуть залежати успішність його навчальної і трудової діяльності, її стосунки з людьми.

С.Л. Рубінштейн писав: «Гра людини - породження діяльності, за допомогою якої людина перетворює дійсність та змінює світ. Суть людської гри - у здатності, відображаючи, перетворювати дійсність ... У грі вперше формується і виявляється потреба дитини впливати на світ - у цьому основна, центральне і саме загальне значення гри »[21, с. 486].

У шкільний період гра набуває найбільш розвинену форму. Ця діяльність дитини цікавить вчених різних галузей - філософів, соціологів, біологів, мистецтвознавців, етнографів і особливо педагогів і психологів.

У психології розвитку грі традиційно надають вирішальне значення в психічному розвитку дитини. Л. С. Виготський називає гру «дев'ятим валом дитячого розвитку». «Саме в грі всі сторони особистості дитини формуються в єдності та взаємодії, саме в ній відбуваються значні зміни у психіці дитини, що готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку» [8, с. 28].

Дидактична гра - це активна діяльність з імітаційного моделювання систем, що вивчаються, явищ, процесів. Головна відмінність ігри від іншої діяльності полягає в тому, що її предмет - сама людська діяльність. У дидактичній грі основним типом діяльності є навчальна діяльність, яка вплітається в ігрову і набуває риси спільної ігрової навчальної діяльності [11, с.139].

Для дидактичних ігор характерна наявність завдання навчального характеру - навчальної задачі. Нею керується дорослі, створюючи ту чи іншу дидактичну гру, але наділяють її в цікаву для дітей форму.

Істотна ознака дидактичної гри - стійка структура, яка відрізняє її від будь-якої іншої діяльності. Структурні компоненти дидактичної гри: ігровий задум, ігрові дії і правила.

Ігровий задум виражений, як правило, в назві гри. Ігрові дії сприяють пізнавальної активності учнів, дають їм можливості проявити свої здібності, застосувати наявні знання, уміння і навички для досягнення цілей гри. Правила допомагають направляти ігровий процес. Вони регулюють поведінку дітей і їх взаємини між собою. Дидактична гра має певний результат, який є фіналом гри, надає грі закінченість. Вона виступає насамперед у формі рішення поставленої навчальної задачі і дає школярам моральне і розумове задоволення. Для вчителя результат гри завжди є показником рівня досягнень учнів у засвоєнні знань або в їх застосуванні.

Всі структурні елементи дидактичної гри взаємопов'язані між собою і відсутність будь-якого з них руйнує гру.

Традиція широкого використання дидактичних ігор з метою виховання та навчання дітей, що склалася в народній педагогіці, отримала свій розвиток в працях учених і в практичній діяльності багатьох педагогів.

У радянській педагогіці система дидактичних ігор була створена в 60-і рр.. у зв'язку з розробкою теорії сенсорного виховання. Її авторами є відомі психологи: Л.А. Венгер, А.П. Усова, В.М. Аванесова і ін Останнім часом вчені називають такі ігри розвивають, а не дидактичними, як прийнято в традиційній педагогіці. В історії зарубіжної та російської педагогічної науки склалося два напрямки використання гри у вихованні дітей: для всебічного гармонійного розвитку і в узкодідактіческіх цілях.

Яскравим представником першого напрямку був великий чеський педагог Я. А. Коменський. Він вважав гру необхідною формою діяльності дитини, що відповідає його природі і уподобань: гра - серйозна розумова діяльність, в якій розвиваються всі види здібностей дитини; в грі розширюється і збагачується коло уявлень про навколишній світ, розвивається мова; у спільних іграх дитина зближується з однолітками [ 12, 100].

З найбільшою повнотою дидактичне напрямок представлений у педагогіці Ф. Фребеля. «Процес гри, стверджував Ф. Фребель, - це виявлення і прояв того, що спочатку закладено в людині божеством. Через гру дитина, на думку Ф. Фребеля, пізнає божественне начало, закони світобудови і самого себе. Ф. Фребель додає грі велике виховне значення: гра розвиває дитину фізично, збагачує його мова, мислення, уява; гра є активною діяльністю для дітей дошкільного віку. Тому основною виховання дітей у дитячому садку Фребель вважав гру »[12, 101].

Дидактичне напрямок використання гри характерно і для сучасної англійської педагогіки. У дитячих установах, що працюють за системою М. Монтессорі чи Ф. Фребеля, як і раніше основне місце відводиться дидактичним іграм і вправ з різними матеріальними, самостійними творчими іграми дітей не надається значення.

К. Д. Ушинський вказав залежність змісту дитячих ігор від соціального оточення. Він стверджував, що ігри не проходять для дитини безслідно: вони можуть визначити характер і поведінка людини в суспільстві. Так, дитя, яке звикло командувати чи підпорядковуватися в грі, не легко відучується від цього напрямку і в дійсного життя. К. Д. Ушинський надавав великого значення сумісних ігор, тому що в них зав'язуються перші громадські відносини. Він цінував самостійність дітей у грі, бачив в цьому основу глибокого впливу гри на дитину, проте вважав за необхідне направляти дитячі ігри, забезпечуючи моральне утримання дитячих вражень.

Таким чином, гра використовується у вихованні дітей за двома напрямками: для всебічного гармонійного розвитку і в узкодідактіческіх цілях. Гра необхідна форма діяльності дитини. Гра - серйозна розумова діяльність, в якій розвиваються всі види здібностей дитини, в ній розширюється і збагачується коло уявлень про навколишній світ, розвивається мова. Дидактична гра дає можливість розвивати найрізноманітніші здібності дитини, його сприйняття, мова, увага.

Багато ігор з готовим змістом і правилами створюється в даний час педагогами. Ігри з правилами призначені для формування та розвитку певних якостей особистості дитини. У дошкільній педагогіці прийнято ділити ігри з готовим змістом і правилами на дидактичні, рухливі і музичні.

Для всіх ігор з готовим змістом і правилами характерні такі особливості: наявність ігрового задуму чи ігрової задачі, які реалізуються (вирішуються) через ігрові дії. Ігровий задум (або завдання) та ігрові дії складають зміст гри; дії, і відносини грають регулюються правилами; наявність правил, і готове зміст дозволяють дітям самостійно організовувати і проводити гру.

Серед дидактичних ігор розрізняють ігри у власному розумінні слова і ігри-заняття, ігри-вправи. Для дидактичної гри характерна наявність ігрового задуму чи ігрової задачі. Істотним елементом дидактичної гри є правила. Виконання правил забезпечує реалізацію ігрового змісту. Наявність правил допомагає здійснити ігрові дії і вирішити ігрову задачу. Таким чином, дитина в грі навчається ненавмисно.

У дидактичній грі формується вміння підкоритися правилам, тому що від точності дотримання правил залежить успіх гри. В результаті гри впливають на формування довільної поведінки, організованості.

За характером використовуваного матеріалу дидактичні ігри умовно діляться на ігри з предметами, настільно-друковані ігри та словесні ігри.

Предметні ігри - це ігри з народної дидактичної іграшкою, мозаїкою природним матеріалом. Основні ігрові дії з ними: нанизування, викладання, катання, збирання цілого з частин і т.д. Ці ігри розвивають кольору, величини, форми.

Настільно-друковані ігри спрямовані на уточнення уявлень про навколишній, стимулювання знань, розвиток розумових процесів і операцій (аналіз, синтез, узагальнення, класифікацію та ін)

Настільно друковані ігри розділені на декілька видів: парні картинки, лото, доміно, розрізні картинки і доладні кубики.

Словесні ігри. У цю групу входить велика кількість народних ігор типу «Фарби», «Мовчанка», «Чорне і біле» і ін Ігри розвивають увагу, кмітливість, швидкість реакції, зв'язне мовлення.

Структура дидактичної гри, її завдання, ігрові правила, і ігрові дії об'єктивно містять в собі можливість розвитку багатьох якостей соціальної активності.

Таким чином, у дидактичній грі дитина має можливість конструювати свою поведінку і дії. Дидактичну гру умовно поділяють на кілька стадій. Для кожної характерні певні прояви дитячої активності. Знання цих стадій необхідно вихователю для правильної оцінки ефективності гри. Перша стадія характеризується появою в дитини бажання грати, активно діяти. Можливі різні прийоми з метою викликати інтерес до гри: бесіда, загадки, лічилки, нагадування про вподобану грі. На другій стадії дитина вчиться виконувати ігрову завдання, правила і дії гри. У цей період закладаються основи таких важливих якостей, як чесність, цілеспрямованість, наполегливість, здатність долати гіркоту невдачі, вміння радіти не тільки своєму успіху, але і успіху товаришів. На третій стадії дитина, вже знайомий з правилами гри, проявляє творчість, зайнятий пошуком самостійних дій. Він повинен виконати дії, що містяться в грі: вгадати, знайти, заховати, зобразити, підібрати. Щоб успішно впоратися з ними, необхідно проявити кмітливість, винахідливість, здатність орієнтуватися в обстановці. Дитина, що засвоїв гру, повинен стати і її організатором, і її активним учасником. Кожному етапу гри відповідають і певні педагогічні завдання. На першій стадії педагог зацікавлює дітей грою, створює радісне очікування нової цікавої гри, викликає бажання грати. На другій стадії вихователь виступає не тільки як спостерігач, але і як рівноправний партнер, що вміє вчасно прийти на допомогу, справедливо оцінити поведінку дітей у грі. На третій стадії роль дефектолога полягає в оцінці дитячої творчості при вирішенні ігрових завдань.

Таким чином, дидактична гра - доступний, корисний, ефектний метод виховання самостійності мислення у дітей. Вона не вимагає спеціального матеріалу, певних умов, а вимагає лише знання вихователя самої гри. При цьому необхідно враховувати, що пропоновані ігри будуть сприяти розвитку самостійності мислення лише в тому випадку, якщо вони будуть проводитися в певній системі з використанням необхідної методики.


§ 2. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних ігор виступає як умова успішності навчання


Як ми вже відзначали вище, роль гри в життя і розвитку дитини усвідомлювали і відзначали в усі часи діячі педагогічної науки. «У грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі здібності особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку »- писав В.А. Сухомлинський.

 • До дидактичної гри, як будь-якій формі, пред'являються психологічні вимоги:

 • Як і будь-яка діяльність, ігрова діяльність на уроці повинна бути вмотивована, а учням необхідно відчувати потребу в ній.

 • Важливу роль відіграє психологічна та інтелектуальна готовність до участі в дидактичній грі.

 • Для створення радісного настрою, взаєморозуміння, дружелюбності вчителю необхідно враховувати характер, темперамент, посидючість, організованість, стан здоров'я кожного учасника гри.

 • Зміст гри має бути цікаво і значимо для її учасників; гра завершується отриманням результатів, які мають цінність для них.

Ігрові дії спираються на знання, уміння і навички, набуті на заняттях, вони забезпечують учням можливість приймати раціональні, ефективні рішення, оцінювати себе і оточуючих критично.

Застосовуючи гру як форму навчання, вчителю важливо бути впевненим у доцільності її використання.

Дидактична гра виконує кілька функцій:

 • навчальну, виховну (надає вплив на особистість учня, розвиваючи його мислення, розширюючи кругозір);

 • орієнтаційну (вчить орієнтуватися в конкретній ситуації застосовувати знання для вирішення нестандартної навчальної задачі);

 • мотиваційно-спонукальну (мотивує і стимулює пізнавальну діяльність учнів, сприяє розвитку пізнавального інтересу).

Наведемо приклади дидактичних ігор, які застосовують на практиці вчителя.

а) Ігри - вправи. Ігрова діяльність може бути організована в колективних та групових формах, але все ж таки більш індивідуалізована. Її використовують при закріпленні матеріалу, перевірці знань учнів, в позакласній роботі. Приклад: «П'ятий зайвий». На уроці природознавства учням пропонується знайти в цьому наборі назв (рослини одного сімейства, тварини загону та ін) одне випадково потрапило в цей список.

б) Гра-пошук. Учням пропонується знайти в оповіданні, наприклад, рослини сімейства розоцвітих, назви яких упереміж з рослинами інших родин, зустрічаються по ходу розповіді вчителя. Для проведення таких ігор не потрібно спеціального устаткування, вони займають мало часу, але дають хороші результати.

в) Ігри - змагання. Сюди можна віднести конкурси, вікторини, імітації телевізійних конкурсів і т.д. Дані гри можна проводити як на уроці, так і в позакласній роботі.

г) Сюжетно - рольові ігри. Їх особливість в тому, що учні виконують ролі, а самі ігор наповнені глибоким і цікавим змістом, відповідним певним завданням, поставленим вчителем. Це «Прес-конференція», «Круглий стіл» та ін Учні можуть виконувати ролі спеціалістів сільського господарства, історика, філолога, археолога та ін Ролі, які ставлять учнів у позицію дослідника, переслідують не тільки пізнавальні цілі, але й професійну орієнтацію. У процесі такої гри створюються сприятливі умови для задоволення широкого кола інтересів, бажань, запитів, творчих устремлінь учнів.

д) Пізнавальні ігри - подорожі. У запропонованій грі учні можуть здійснювати «подорожі» на континенти, в різні географічні пояси, кліматичні зони і т.д. У грі можуть сполучатися і нові для учнів відомості і перевірятися вже наявні знання. Гра - подорож зазвичай проводиться після вивчення теми або кількох тем розділу з метою виявлення рівня знань учнів. За кожну «станцію» виставляються оцінки.

Активізація пізнавальної діяльності за допомогою дидактичної гри здійснюється через виборчу спрямованість особистості дитини на предмети і явища навколишні дійсність. Ця спрямованість характеризується постійним прагненням до пізнання, до нових, більш повним і глибоким знанням, тобто виникає пізнавальний інтерес. Систематично зміцнюючись і розвиваючись пізнавальний інтерес стає основою позитивного ставлення до навчання, підвищення рівня успішності. Пізнавальний інтерес носить (пошуковий характер). Під його впливом у молодшого школяра постійно виникають питання, відповіді на які він сам постійно і активно шукає. При цьому пошукова діяльність школяра відбувається з захопленням, він відчуває емоційний підйом, радість від успіху. Пізнавальний інтерес позитивно впливає не тільки на процес і результат діяльності, але і на протікання психічних процесів - мислення, уяви, пам'яті, уваги, які під впливом пізнавального інтересу набувають особливу активність і спрямованість.

Пізнавальний інтерес - це один з найважливіших для нас мотивів навчання школярів. Його дія дуже сильно. Під впливом пізнавального навчальна робота навіть у слабких учнів протікає більш продуктивно.

Пізнавальний інтерес при правильній педагогічній організації діяльності учнів і систематичної і цілеспрямованої виховної діяльності може і повинен стати стійкою рисою особистості школяра і здійснює сильний вплив на його розвиток.

Пізнавальний інтерес виступає перед нами і як сильний засіб навчання. Класична педагогіка минулого стверджувала - «Смертельний гріх учителя - бути нудним». Активізація пізнавальної діяльності учня без розвитку його пізнавального інтересу не тільки важка, але практично і неможлива. Ось чому в процесі навчання необхідно систематично порушувати, розвивати і зміцнювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив навчання, і як стійку рису особистості, і як могутній засіб навчання, що виховує, підвищення його якості.

Пізнавальний інтерес спрямований не тільки на процес пізнання, але і на результат його, а це завжди пов'язано з прагненням до мети, з реалізацією її, подоланням труднощів, з вольовим напруженням і зусиллям. Пізнавальний інтерес - не ворог вольового зусилля, а вірний його союзник. У інтерес включені, отже, і вольові процеси, що сприяють організації, протіканню і завершення діяльності.

Таким чином, в пізнавальному інтересі своєрідно взаємодіють всі найважливіші прояви особистості.

Пізнавальний інтерес, як і всяка риса особистості і мотив діяльності школяра, розвивається і формується в діяльності, і перш за все у навчанні.

Формування пізнавальних інтересів учнів у навчанні може відбуватися за двома основними каналами, з одного боку сам зміст навчальних предметів містить у собі цю можливість, а з іншого - шляхом певної організації пізнавальної діяльності учнів.

Перше, що є предметом пізнавального інтересу для школярів - це нові знання про світ. Ось чому глибоко продуманий відбір змісту навчального матеріалу, показ багатства, укладеного в наукових знаннях, є найважливішою ланкою формування інтересу до навчання.

Перш за все, інтерес збуджує і підкріплює такий навчальний матеріал, який є для учнів новим, невідомим, вражає їх уяву, змушує дивуватися. Здивування - сильний стимул пізнання, його первинний елемент. Дивуючись, людина як би прагне заглянути в перед. Він знаходиться в стані очікування чогось нового.

Але пізнавальний інтерес до навчального матеріалу не може підтримуватися весь час тільки яскравими фактами, а його привабливість неможливо зводити до дивує та вражає уяву. Ще К. Д. Ушинський писав про те, що предмет, для того щоб стати цікавим, повинен бути лише частково новим, а частково знайомий. Нове й несподіване завжди в навчальному матеріалі виступає на тлі вже відомого та знайомого. Ось чому для підтримки пізнавального інтересу важливо вчити школярів умінню в знайомому бачити нове.

Таке викладання підводить до усвідомлення того, що у звичайних, повторюваних явищ навколишнього світу безліч дивних сторін, про які він зможе дізнатися на уроках. І те, чому рослини тягнуться до світла, і про властивості талого снігу, і про те, що просте колесо, без якого зараз не обходиться жоден складний механізм, є найбільшим винаходом.

Всі значні явища життя, що стали звичними для дитини в силу своєї повторюваності, можуть і повинні придбати для нього в навчанні несподівано нове, повне змісту, зовсім іншого звучання. І це обов'язково буде стимулом інтересу учня до пізнання.

Саме тому вчителю необхідно переводити школярів із ступеня його чисто життєвих, досить вузьких і бідних уявлень про світ - на рівень наукових понять, узагальнень, розуміння закономірностей.

Інтересу до пізнання сприяє також показ новітніх досягнень науки. Зараз, більш ніж будь-коли, необхідно розширювати рамки програм, знайомити учнів з основними напрямками наукових пошуків, відкриттями.

Далеко не всі в навчальному матеріалі може бути для учнів цікаво. І тоді виступає ще один, не менш важливе джерело пізнавального інтересу - організація і включення в урок дидактичних ігор. Що б порушити бажання вчитися, потрібно розвивати потребу учня займатися пізнавальною діяльністю, а це значить, що в самому процесі її школяр повинен знаходити привабливі сторони, що б сам процес навчання містив у собі позитивні заряди інтересу.

Шлях до нього лежить перш за все через включення дидактичних ігор.

З бесід з вчителями початкових класів ми встановили, що більшість з них вважають дидактичну гру важливим засобом для розвитку пізнавального інтересу учнів до предмету, але все ж використовують цей прийом не всі. Серед причин, що пояснюють цей факт, називалися: відсутність методичних розробок, невміння організувати учнів на гру (погана дисципліна), небажання витрачати час уроку, відсутність інтересу в учнів

Глава 3. Опис результатів емпіричного дослідження ефективності використання дидактичних ігор як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів


§ 1. Організація дослідження


Для підтвердження теоретичних висновків нами організовано емпіричне дослідження ефективності використання дидактичних ігор як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів.

Цілі даного дослідження: виявлення ефективності використання дидактичних ігор як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Дослідження проводилося у два етапи.

Перший етап - це організація пілотажного дослідження. На цьому етапі нами вирішувалися такі завдання:

 • Виявити і проаналізувати особливості ставлення дітей до використання дидактичних ігор;

Методи проведення пілотажного дослідження - анкетування.

Анкету складено автором дослідження відповідно до поставленої мети (Додаток).

Пілотажне дослідження проводилося в лютому-березні 2007р. Вибірка склала - 24 дітей молодшого шкільного віку, учнів 2 «Б» класу школи № 27 Ленінського району міста Новосибірська.

Другий етап - організація формуючого експерименту.

Завдання дослідження:

 • включення в навчальний процес дидактичних ігор;

 • піддати аналізу і порівняти результати до і після експериментального впливу.

Експериментальна гіпотеза: активізація пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних ігор виступає як умова успішності навчання

Незалежна змінна - дидактичні ігри.

Залежна змінна - активізація пізнавальної діяльності молодших школярів.

Основні методи дослідження - формуючий експеримент, який представляє собою включення комплексу дидактичних ігор у навчальний процес, інтерпретація отриманих результатів.

Обладнання експерименту - комплекс дидактичних ігор.

Для вимірювання часу активності ми використовували таку методику, вважаючи, що в ідеалі час активність класу становить 100%, тобто 100% часу всі учні беруть участь у роботі.

Для розрахунку часу активності ми використовували формулу:

1 * (100%- X 1%)/100% + A 2 * (100%- X 2%)/100% + … + An * (100%- Xn %)/100%) * K / 100% Відсоток часу активності = (A 1 * (100% - X 1%) / 100% + A 2 * (100% - X 2%) / 100% + ... + An * (100% - Xn%) / 100%) * K / 100%

Де:

– количество учеников в группе А1, А2, А n - кількість учнів у групі

1, X 2, Xn – процент времени, который группа учеников отвлекается от урока. X 1, X 2, Xn - відсоток часу, який група учнів відволікається від уроку.

– всего учеников в классе. K - всього учнів у класі.

Далі ми використовували комплекс дидактичних ігор на уроці математики в 2 класі (додаток № 4) при вивченні теми «Стандартна одиниця об'єму - літр».


§ 2. Аналіз результатів пілотажного дослідження


У ході реалізації пілотажного дослідження були отримані наступні дані.

«Які уроки ти найбільше любиш?» (У%)

Тип уроку

головне, щоб було цікаво

з використанням гри

з використанням таблиць, схем, малюнків

Кількість виборів

51%

28%

21%

Таким чином, 51% дітей віддають перевагу уроки з використанням методів активізації пізнавального інтересу.

«Якби ти був учителем, чого більше було б у тебе на уроці?» (У%)


Прийоми роботи

Використання ігор

Робота з підручником

Таблиці, схеми, малюнки

Кількість виборів

67%

17%

16%

Таким чином, більше половини дітей від загальної вибірки - 67% відзначають бажання бачити на уроці гри.

«Як часто у вашому класі на уроках бувають гри?», (У%)


Частота використання

не дуже часто

часто

дуже часто

Кількість виборів

43%

38%

19%


Таким чином, більше половини дітей від загальної вибірки - 43% відзначають не часте використання вчителем ігор на уроці.

«Як ти ставишся до гри на уроці? », (У%)


Ставлення

дуже хочеться взяти участь

немає великого бажання підтримувати гру

гра на уроці - марна трата часу

Кількість виборів

87%

13%

-

Таким чином, більше половини дітей від загальної вибірки -87% відзначають бажання брати участь у дидактичних іграх, використовуваних на уроці

«Як ти думаєш, яка користь від гри на уроці? », (У%)


Ставлення до використання гри на уроці

дуже велика

велика

не змогли відповісти

Кількість виборів

64%

19%

17%


Таким чином, більше половини дітей від загальної вибірки - 64% відзначають значення включення гри в урок як - дуже велике.

З усього цього можна зробити висновок: учням початкової школи подобаються всі уроки, позитивно ставляться до використання гри на уроках. Якщо б учні були вчителями, то більше 67% використовували б на своїх уроках гри. І практично основна маса дітей вважає, що гра на уроках приносить велику користь і з задоволенням у них беруть участь.

Таким чином, необхідно в кожний урок включати ігрові моменти, але не в якості розрядки обстановки, а з метою активізації знань дітей, розвитку психічних процесів.


§ 3. Аналіз результатів формуючого дослідження


Для вимірювання часу активності ми використовували таку методику, вважаючи, що в ідеалі час активність класу становить 100%, тобто 100% часу всі учні беруть участь у роботі.

Для розрахунку часу активності ми використовували формулу:

1 * (100%- X 1%)/100% + A 2 * (100%- X 2%)/100% + … + An * (100%- Xn %)/100%) * K / 100% Відсоток часу активності = (A 1 * (100% - X 1%) / 100% + A 2 * (100% - X 2%) / 100% + ... + An * (100% - Xn%) / 100%) * K / 100%

Де:

– количество учеников в группе А1, А2, А n - кількість учнів у групі

1, X 2, Xn – процент времени, который группа учеников отвлекается от урока. X 1, X 2, Xn - відсоток часу, який група учнів відволікається від уроку.

- Найбільше учнів у класі.

Зазвичай, на уроках 5 учнів з класу близько 10% часу витрачають на різні розмови, не відносяться до теми уроку. Два учні пасивно ставляться до занять і близько 50% часу уроку спостерігають за роботою своїх однокласників.

Відсоток часу активності звичайних уроків = (5 * (100-10) / 100 + 2 * (100-50) / 100 + 9 * (100-0) / 100) * 100 / 16 = 90,6%.

Під час педагогічного експерименту спостерігалося значне збільшення часу активності і лише одн учень 20% часу уроку спостерігала за роботою своїх однокласників.

Відсоток часу активності під час експерименту = (1 * (100-20) / 100 + 15) * 100/16 = 98,75%.

У результаті, усереднивши дані за чотирма показниками отримаємо значення активності учениць до і після проведення педагогічного експерименту

Активність до експерименту = (81 +69 +81 +91) / 4 = 81%

Активність після експерименту = (100 +94 +94 +99) / 4 = 97%

Висновок


У ході проведення педагогічного експерименту було встановлено, що ефективне застосування дидактичних ігор, яке викликає позитивні емоції до даної дисципліни, підвищує інтерес і творчу активність, а також сприяє підвищенню якості знань, умінь і навичок.

Висновок


У процесі роботи над темою дослідження на основі розглянутої нами психолого-педагогічної та методичної літератури з даного питання, а також в результаті дослідження, ми прийшли до висновку, що в педагогічній роботі велика увага приділяється дидактичної гри на уроці і виявлено її істотне значення для отримання, засвоєння і закріплення нових знань в учнів початкових класів.

Провівши і проаналізувавши наші дослідження, ми виявили, що дидактична гра дозволяє не тільки активно включити учнів у навчальну діяльність, але й активізувати пізнавальну діяльність дітей. Гра допомагає вчителю донести до учнів важкий матеріал в доступній формі. Звідси можна зробити висновок про те, що використання гри необхідно при навчанні дітей молодшого шкільного віку на даному конкретному уроці.

У ході проробленої нами роботи, ми зробили висновок, що дидактична гра може бути використана як і на етапах повторення і закріплення, так і на етапах вивчення нового матеріалу. Вона повинна повною мірою вирішувати як освітні завдання уроку, так і завдання активізації пізнавальної діяльності, і бути основною щаблем у розвитку пізнавальних інтересів учнів.

Дидактичні ігри особливо необхідні у навчанні та вихованні дітей молодшого шкільного віку. Завдяки іграм вдається сконцентрувати увагу та залучити інтерес навіть у самих незібраних учнів. Спочатку їх захоплюють тільки ігрові дії, а потім і того, чому вчить та чи інша гра. Поступово у дітей пробуджується інтерес і до самого предмету навчання.

Таким чином, дидактична гра - це цілеспрямована творча діяльність, у процесі якої учні глибше і яскравіше осягають явища навколишньої дійсності і пізнають світ.

Список літератури:


 1. Абрамова Г. С. Введение в практичну психологію. / Г. С. Абрамова. - М., 1995.

 2. Абрамова Г.С. Практикум з вікової психології. / Г.С. Абрамова. - М., 1998.

  1. Ананьєв Б. Г. Людина як предмет пізнання. / Б. Г. Ананьєв. - СПБ.: Пітер, 2002. - 288 с.

 3. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. Л.І. Божович. - М., 1968.

 4. Веракса Н. Е. Індивідуальні особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. / Н. Є. Веракса. - М.: ПЕРСЕ, 2003. - 144 с.

 5. Вікові можливості засвоєння знань. / Под ред. Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова - М.: Просвещение, 1966. - 442с.

 6. Виготський Л.С. Питання дитячої психології. / Л.С. Виготський .- СПб., 1997.

 7. Виготський Л.С. Лекції з психології. / Л.С. Виготський. - СПб., 1997.

 8. Гезелл А. Розумовий розвиток дитини. / А. Гезелл. - М., 1989.

 9. Давидов В.В. Розвивальна освіта: теоретичні підстави спадкоємності дошкільної і початкової шкільної щаблі / В.В. Давидов, В.Т. Кудрявцев / / Питання психології. - 1997. - № 1. - С. 3-18.

 10. Занков Л.В. Дидактика життя. / Л.В. Занков .- М., 1968.

 11. Коломенських Я. Л. Дитяча психологія. / Я. Л. Коломенський, Є. А. Панько. - Мінськ, Університетське, 1988, - 223с.

 12. Леонтьєв О.М. Діяльність. Свідомість. Особистість. / О.М. Леонтьєв. - М., 1975. - 548 с.

 13. Лисина М.І. Про механізми зміни провідної діяльності у дітей / М.І. Лисина / / Питання психології. - 1978. - № 5. - С. 73 - 75.

 14. Лішін О. В. Педагогічна психологія виховання. / О. В. Лішін. - М.: Інститут практичної психології, 1997. - 256 с.

 15. Менчинська Н. А. проблеми навчання, виховання і психічного розвитку дитини. / Н. А. Менчинська. - М.: Інститут практичної психології, 1998. - 448 с.

 16. Мухіна В. С. Феноменологія розвитку і буття особистості. / В. С. Мухіна. - М.: Інститут практичної психології, 1999. - 640 с.

 17. Немов. Р. С. Психологія / Р. С. Нємов. - М.: Владос, 2002. - Кн. 2: Психологія освіти. - 608 с.

 18. Ньюкомб Н. Розвиток особистості дитини / Н. Ньюкомб. - СПб.: Пітер, 2002. - 640 с.

 19. Психологія. Підручник. / Під. Редакцією А. А. Крилова. - М.: ПБОЮЛ, 2001. - 584 с.

 20. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. / С. Л. Рубінштейн .- СПб.: Питер, 2005. - 738 с.

 1. Словник практичного психолога. / Укл. С. Ю. Головін. - М.: АСТ, 2003. - 800 с.

 2. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактичні ігри. / А.А. Смоленцева. - М.: Просвещение, 1987.

 3. Фрідман Л. М. психопедагогика загальної освіти / Л. М. Фрідман. - М.: Інститут практичної психології, 1997. - 288 с.

 4. Харламов И. Ф. Педагогіка. / І. Ф. Харламов. - М., 1990.

 5. Ельконін Д.Б. До проблеми періодизації психічного розвитку у дитячому віці / Д.Б. Ельконін / / Питання психології. - 1971. - № 4. - С. 6 - 20.

 6. Ельконін Д.Б. Психологія гри. / Д.Б. Ельконін. - М.: Владос, 1999.

 7. Якобсон П. М. Психологія почуттів та емоцій. / П. М. Якобсон. - М.: Інститут практичної психології, 1998. - 303с.

Додаток № 1


Анкета «Виявлення ставлення дітей до гри на уроці»


1. Які уроки ти найбільше любиш?

- З використанням таблиць, схем, малюнків,

- Головне, щоб було цікаво,

- З використанням гри,

- Урок він і є урок, хоч що, все одно нудно,

- Не люблю будь-які уроки,

- Не знаю, мені все одно.


2. Якби ти був учителем, чого б у тебе було більше на уроці?

- Таблиць, схем, малюнків,

- Різних ігор,

- Самостійних робіт,

- Робіт з підручником,

- Індивідуальної роботи з картками.


3. Як часто у вашому класі на уроках бувають ігри?

- Дуже часто,

- Часто,

- Не дуже часто,

- Зрідка,

- Ніколи.


4. Як ти ставишся до гри на уроці?

- Дуже хочеться брати участь,

- Немає великого бажання підтримувати гру,

- Гра на уроці - марна трата часу.

5. Як ти думаєш, яка користь від гри на уроці?

- Дуже велика,

- Велика,

- Не дуже велика,

- Невелика,

- Ніякої користі,

- Не знаю.

Додаток № 2


Методика використання дидактичних ігор на уроках математики в 2 класі при вивченні теми «Стандартна одиниця об'єму - літр»


Тема: Стандартна одиниця об'єму - літр.

Час вивчення - 3 години (безперервного часу).

Мета уроку: формувати поняття в учнів про стандартну одиниці об'єму - літр.

Обладнання уроку: індивідуальні дощечки, вкриті тонким шаром пластиліну, горох (будь-яка крупа або дрібні намистини); набір, що складається з п'яти однакових пластикових непрозорих склянок, пластикових прозорих склянок, скляних прозорих склянок, скляних непрозорих склянок, пластикових коробок (з-під печива) , картонних коробок невеликого розміру, невеликих баночок (з-під дитячого харчування), і літрових банок; однакові графини; дитячі ведерочкі; індивідуальні пластикові дошки для роботи маркером; «Тлумачний словник російської мови» С. М. Ожегова; альбомні листи, чотири листа ватману, фломастери, воскові крейди та олівці, картки зі словами - «посудина», «суд», «судно», «посуд»; дзвіночок; заготівлі робіт у техніці пап'є-маше (виконані дітьми на попередньому уроці); картки з символічним зображенням емоційного настрою; магніти.

План уроку.

 1. Організаційний момент.

 2. Постановка навчальної мети.

 3. Актуалізація вивченого матеріалу.

 4. Вивчення нового матеріалу.

 5. Физминутку.

 6. Вивчення нового матеріалу.

 7. Домашня робота.

Особливості даного заняття:

- Гнучка структура заняття;

- Включення різноманітних дидактичних ігор в урок;

- Дискусії як форма організації навчання;

- Діалог як форма організації навчання;

- Ділове спілкування дітей;

- Інтенсивна діяльність учнів з вивчення теми;

- Форма навчання - групова (клас ділитися на приблизно рівні за кількістю людей групи, столи ставляться відповідним чином).

Хід заняття:

 1. Організаційний момент.

За кілька хвилин до дзвінка, коли вже всі діти перебувають у класі, вчитель пропонує дітям гру «Рубка дров».

Мета цієї гри: дати можливість всім дітям остаточно прокинутися, налаштувати на активну діяльність і цілком підвищити емоційний стан класу.

У. - Хлопці, хто з вас хоч раз рубав дрова?

У. - Зверніть увагу на те, як потрібно тримати сокиру і в якому стані повинні знаходитися ноги, коли рубаєш дрова.

Ми з вами пограємо в гру «Рубка дров».

А зараз станьте так, щоб навколо було трохи вільного місця. Уявіть собі, що вам потрібно нарубати дрова з декількох чурок. Покажіть, якої товщини шматок колоди, який ви хочете розрубати.

У. - Поставте його на пень і підійміть сокиру високо над головою. Всякий раз, коли ви з силою опускаєте сокиру, ви можете голосно вигукувати: «Ха!». Потім ставте наступну цурку перед собою і рубайте знову. Будьте уважні, через дві хвилини, коли я подзвоню в дзвоник, зупиніться, зробіть кілька глибоких вдихів, після, кожен може сказати мені, скільки чурок він перерубав. Починаємо рубку дров.

Зверніть увагу на те, як приємно перебувати в тиші після такого шуму й гамору. Давайте послухаємо тишу.

Отже, скільки ж чурок вам вдалося перерубати за дві хвилини.

У. - Ну от тепер, що ви всі готові до роботи. Здравствуйте, хлопці! Сідайте. А зараз, як на початку кожного робочого дня давайте кожен визначить свій «прогноз погоди».

Мета даної вправи: За допомогою даної вправи вчитель дає дитині зрозуміти, що він визнає за ним право побути якийсь час нетовариським. У цей час вирішується також важлива виховне завдання - інші діти вчаться поважати стану і настрою іншої людини.

У. - Дістаньте картки і виберіть ту, яка відповідає вашому настрою сьогодні.

У. - Покладіть картки перед собою на парту, щоб всі могли бачити ваш настрій.

(Учитель в цей час може провести діагностику - звернувши увагу на стан дитини і простеживши його динаміку).

У. - Хлопці, подивіться уважно навколо, може бути у поруч сидить з вами товариша поганий настрій, давайте будемо уважні по відношенню один до одного.

2. Постановка навчальних цілей і завдань.

У. - Сьогодні у нас з вами багато роботи. Давайте почнемо, не втрачаючи ні хвилини. Але для початку давайте подумаємо і скажемо, яким ви хочете, щоб вийшов наш з вами урок?

У. - Як ви допоможете допомогти мені, щоб урок вийшов таким?

3. Актуалізація знань і умінь отриманих раніше.

У. - Тоді давайте почнемо наш урок. Тільки скажіть, який сьогодні день?

У. - Яке сьогодні число?

У. - Який сьогодні місяць?

У. - Яка пора року?

У. - Який рік?

У. - Котра година?

У. - Скільки минуло часу від початку уроку?

У. - Значить, вже цілих п'ять хвилин пройшло від нашого уроку. Давайте ж почнемо, щоб не втрачати часу.

У. - На попередніх уроках ви вчилися вирішувати завдання. У мене для вас є п'ять цікавих завдань, виконуючи які ви можете перевірити, як ви навчилися вирішувати завдання. Подивіться уважно на дошку. Зараз кожен для себе прочитає завдання. (Відкривається стулка дошки і діти, можуть побачити записані в стовпчик завдання).

Завдання:

1) Бабуся зв'язала онукам 5 пар рукавиць. Скільки рукавиць зв'язала бабуся внукам?

2) Школярі вирішили допомогти бібліотекарю. У перший день вони заклеїли 8 розірваних книг, у другий на 4 книги більше, ніж у перший день, а в третій день 6 книг. Скільки книг школярі заклеїли все?

3) Катя мила посуд. Після того, як вона вимила 6 тарілок, їй залишилося вимити на дві тарілки менше, ніж вона вже вимила. Скільки всього тарілок потрібно вимити Каті?

4) Діма з Юрою знайшли в лісі 25 білих грибів і 18 красноголовців. З них 15 грибів мама пожежі, а решта засолити. Скільки грибів пішло на засолювання?

5) Михайло вирішив допомогти мамі і почав чистити картоплю. Після того, як він почистив 5 картоплин, йому залишилося почистити на 4 більше, ніж він вже почистив. Скільки картоплин все повинен почистити Миша?

У. - Подобаються завдання?

У. - Чим вони цікаві для вас?

У. - Зараз кожен може вибрати для вирішення стільки завдань, скільки він хоче і може виконати за 10 хвилин, і такі завдання, які йому більше сподобалися. Відповіді кожного завдання ви викладете горошинами на ваших індивідуальних дошках з пластиліновим покриттям у стовпчик.

У. - Як ви гадаєте, в чому ми з вами можемо потренуватися, виконуючи їх?

У. - А я думаю, що ви ще можете, потренувати своє вміння вирішувати завдання, розуміти їх, записувати рішення і виконувати перевірку. Кожен зможе перевірити свої знання, вміння і побачити труднощі, які у нього виникли при виконанні, і те над чим ще треба попрацювати.

Час вам на виконання 10 хвилин. Виберіть у кожній групі людини, який буде слідкувати за часом. Хто тренував вміння виконувати завдання на швидкість і впорався з усіма раніше відведеного часу, підніміть руку, я до вас підійду.

Підніміть руки ті, хто готовий до роботи.

У. - (Потяглися перші руки, підходить до дитини і дивиться на відповіді, з'ясовуючи які і чому саме ці завдання виконай дитина).

У. - Хлопці, час, відведений на виконання завдання, підходить до кінця. Я бачу, що багатьом вже хочеться перевірити себе. Підніміть руки ті, хто хоче перевірити себе.

У. - А зараз хлопці, підніміть руки ті, хто виконував перше завдання і отримав відповідь - 10 рукавиць.

Підніміть руки ті, у кого в цьому завданні вийшов іншу відповідь. (Коментарі з приводу інших результатів).

Підніміть руку ті, хто виконував завдання друге і отримав у відповіді - 26 книг.

Підніміть руки ті, у кого в цьому завданні вийшов іншу відповідь.

Підніміть руки ті, у кого в цьому завданні вийшов іншу відповідь.

Підніміть руки ті, хто при виконанні п'ятого завдання отримав у відповіді - 14 картоплин.

Підніміть руки ті, у кого в цьому завданні вийшов іншу відповідь.

Хлопці, хто з вас вважає, що він добре впорався з завданням? Підніміть руки.

У. - На чому будуватися твоя впевненість, скільки завдань ти виконав?

У. - Скільки завдань з тих, що ви виконували, вирішені вірно?

У. - Але ти міг, напевно, поставити перед собою мету потренуватися акуратно, викладати на пластиліні горохом результати обчислень, в цьому ти досяг успіхів. У тебе дуже красиво викладені числа, подивіться хлопці.

У. - У кого виникли труднощі при виконанні завдань? Які це були труднощі?

У. - Як ви думаєте, що кожному треба зробити, щоб такі труднощі не виникали?

У. - А зараз давайте кожен подумає 30 секунд, а потім назве 3 своїх успіху, яких він досяг при виконанні цього завдання.

Час на обдумування підійшло до кінця. Зараз кожен з вас називати свої успіхи, а ми в цей час всі дружно хором будемо говорити: «Ми раді за тебе».

Зараз хлопці закрийте очі, пофантазуйте і уявіть себе художником.

У.-Дістаньте фарби, пензлики і приготуйте воду. Ми з вами будемо оформляти зроблені вами на попередньому уроці вироби. Хто пам'ятає, в якій техніці ми виконували роботи?

У. - Що означає це слово, і з якої мови воно до нас прийшло?

У. - Хто пам'ятає і може описати технологію виконання роботи?

Перший шар викладаємо паперовими шматочками, вмочивши їх у воду. Другий і наступні шари на клейстер. Після того як накладено декілька шарів - ставимо роботу сохнути. Потім виймаємо її з форми і оформляємо.

У. - Молодці багато тренували свою пам'ять.

Хлопці, а які властивості паперу дозволили нам виконати цю роботу?

У. - А зараз давайте візьмемо в руки ваші форми і акуратно виймемо паперовий зліпок. Подивіться, що у вас вийшло, абсолютно однакові за формою предмети. Зараз давайте розфарбуємо вийшла модель і в цей час спробуємо назвати якомога загальних і різних властивостей між справжнім предметом і його паперовим зліпком.

(Діти оформляють і по ходу обговорюють спільні та відмінні властивості).

У. - Хлопці, я бачу, що вже майже всі закінчили оформлення своїх виробів. Давайте поставимо їх на полицю, що б вони підсохли.

У. - Сподобалося вам бути художниками, які почуття ви відчували, виконуючи цю роботу?

- Я раділа, відчуваючи, що роблю речі красивими.

У. - Зараз ми з вами потренуємося нашу увагу і повчимося знаходити як можна загальних властивостей між предметами. Уважно подивіться на предмети, що стоять у вас на столах, виберіть будь-який з них і назвіть якомога більше спільних властивостей між ним і аркушем паперу, які теж лежать у вас на столах. Час вам на думку - 1 хвилина. Можете обговорювати в групах.

Час підійшло до кінця. Давайте ж спробуємо назвати якомога загальних властивостей між вибраним вами предметом і аркушем паперу.

У. - Я бачу, що з цим завданням ви успішно впоралися.

Чому кожен з вас міг повчитися потренуватися, виконуючи цю роботу?

У. - Ми з вами попрацювали, а зараз можемо трохи відпочити і набратися нових сил.

У. - Згадайте хлопці, як зазвичай звучать ваші голоси. Швидше тихо швидше голосно або скоріше середньо?

Зараз вам потрібно буде використовувати всю міць вашого голосу. Розбийтеся на пари і встаньте один перед одним. Зараз ви проведете уявний бій словами. Вирішіть, хто з вас буде говорити «так», а хто слово - «ні». Весь ваш спір буде складатися тільки з цих двох слів. Потім ви будите ними змінюватися. Ви можете начинити тихо, поступово збільшуючи гучність голосу до того часу, поки один із вас не вирішить, що голосніше вже нікуди. У цій вправі давайте поставимо мету розвивати свою увагу. Як тільки ви почуєте дзвін дзвіночка, зупиніться, зробіть кілька глибоких вдихів.

Подивимося, хто ж виявиться самим уважним.

Починаємо виконувати вправу.

Хлопці, деякі з вас сьогодні (називаються імена дітей) були дуже уважні. Молодці!

Зверніть увагу на те, що як приємно перебувати в тиші після такого шуму й гамору.

У. - Хлопці, Сядьте рівненько, зараз ми з вами перейдемо до нової роботи.

4. Вивчення нового матеріалу.

Скажіть, які предмети ви взяли за основу при виконанні робіт у техніці пап'є-маше?

У. - А як ви думаєте, чи можна всі ці предмети об'єднати в одну групу? А за якою ознакою, властивості?

Подумайте.

Дивіться, я об'єднала в одну групу одні предмети (картонну коробку, скляний непрозорий склянку, пластиковий непрозорий стакан), а в іншу групу - такі предмети (пластикову прозору коробку з-під печива, скляний прозорий стакан і пластмасовий прозорий стакан).

У.-За яким властивості я об'єднала ці предмети в групи?

У. - Погоджуся з тобою. А за яким ще властивості я могла об'єднати ці предмети по групах?

У. - Бачу, що з цим завданням ви впоралися, а зараз мені хочеться запропонувати вам ще більш важке завдання. Я назву вам деякий властивість, і ви спробуєте, обговоривши, порадившись у групах розбити лежать у вас на столі предмети на групи.

Чому ми з вами можемо повчитися, виконуючи це завдання?

У. - Підніміть руку ті, хто готовий перевірити себе, наскільки він успішно здатний розбивати предмети на групи по заданому властивості, як він може домовлятися.

У. - Увага! Я називаю властивість - довжина. Група, яка виконала завдання - підніміть руки.

Розкажіть, як ви розмірковували і прийшли до такої думки.

Вислуховуються і коригуються висловлювання дітей.

У. - Хлопці, слухайте уважно, я називаю таке властивість - маса.

Група, яка виконала завдання - підніміть руки. Обгрунтуйте свої відповіді. Хлопці, всі інші уважно слухаємо. Якщо ви з чимось не згодні, дослухати до кінця, а потім підніміть руку і задайте групі питання або висловите і обгрунтуйте свою точку зору.

У. - Хто включив до групи інші предмети і не згоден чи хоче доповнити відповідь першої групи?

У. - У кого є, що ще додати?

У. - Гаразд, хлопці, а зараз завдання складніше - властивість - краса.

Даю вам хвилинку на обговорення в групах.

Час підійшло до кінця. Я бачу, що під час обговорення в групах виникли суперечки. Розкажіть, що сталося під час обговорення.

У. - Так, насправді, гарні предмети. Але чому виник спір?

У.-Хлопці, а як ви думаєте, чому такого спору не виникло, коли ми поділяли предмети за іншими властивостями?

В.-А порівняти який предмет красивіше іншого ми хіба не можемо, чому?

У. - Хлопці, значить, поки ми не можемо зрозуміти і домовитися з приводу ознаки - краси. Нехай це буде вашим домашнім завданням. Поговоріть з батьками, друзями і спробуйте все-таки відповісти на це питання. Ми до цього ще повернемося на уроках.

У. - Отже, хлопці, давайте підсумуємо і скажемо, чого ми з вами могли повчитися, виконуючи це завдання.

В.-Так, хлопці, це завдання навчило нас дуже багато чого, воно поставило перед нами проблему, над якою замислюються багато людей, і ми ще не раз про це будемо говорити. Давайте скажемо цьому завданням - «спасибі» за все те, чого воно нас навчило і про що змусило замислитися.

У. - Хлопці, а якщо говорити про те, для чого використовуються ці предмети, то чи можна їх узагальнити одним словом?

У. - А ще точніше.

(Показує картку зі словом «посудина» і закріплює на дошці магнітом.)

Запишіть це слово у себе на індивідуальних пластикових дошках маркером. Постарайтеся зробити якомога більш акуратно.

Діти, зараз давайте потренуємося називати якомога більше асоціацій до заданого слова.

Подумайте і назвіть кожен по одній асоціації до цього слова.

У. - Хлопці, давайте спробуємо, обговоривши в групах, дати цьому слову визначення. Щоб кожен, почувши його, міг зрозуміти, що ж таке судину. Підніміть руки кому не зрозуміло завдання.

Час вам на обговорення в групах - 2 хвилинки. Виберіть людину, який буде слідкувати за часом.

(Обговорення в групах.)

У. - Давайте подякуємо (Свєту) за те, що вона нагадувала нам про те, скільки часу залишилося на виконання завдання.

А зараз давайте вислухаємо думку кожної групи з питання про те, що ж таке судину.

Ще раз нагадую, коли група говорить, всі слухаємо, питання після того, як вона закінчить виступ.

Яка група бажає почати першою?

У. - Я бачу, що думки розділилися. А як ви думаєте, перед людьми міг встати таке питання, чи могли люди домовитися, що саме вважати судинами?

У. - Сьогодні повчитися працювати зі словником у нас - Міша. Візьми на полиці словник. Хто пам'ятає, яким словником ми з вами користуємося на уроках, якщо нам потрібна допомога?

У. - А поки Михайло шукає слово, я пропоную виконати наступну роботу, яку ви зможете виконати, спираючись на свій досвід. Постарайтеся скласти якомога більше пропозицій зі словом «посудина».

У. - Дякую всім, багато хто з вас склали дуже цікаві та оригінальні пропозиції.

Міша знайшов у словнику визначення слова «посудина», давайте дамо йому слово.

У. - Спасибі Міша, ти нам усім дуже допоміг, і сам потренувався працювати зі словником. Хлопці, чи всі слова вам зрозумілі в цьому визначенні?

Давайте ж спробуємо визначити значення цього слова. Подивіться на дошку. Я поряд зі словом «посудина» закріпила ще три слова. Прочитайте ці слова:

-Судно

- Посуд

- Суд

Запишіть ці слова у себе на пластикових дошках маркером.

Значення, яких слів вам не зрозумілі?

Тоді давайте спробуємо ще раз уважно їх прочитати.

У. - Чим ці слова схожі і чому я помістила їх поруч зі словом «посудина»?

У. - Вірно, ти був уважний. А як ви думаєте, що може позначати цей корінь. Подумайте і обговоріть це в групах. Час на це у вас - 1 хвилинка.

(Вислуховуються думки дітей в усіх групах).

У. - А чи хочете ви дізнатися, що з цього приводу думають інші люди?

А де ми можемо знайти і, прочитавши дізнатися, про що ж вдалося домовитися людям?

У. - Зараз Аня прочитає нам, що ж з цього приводу написано в словнику.

Там говориться про те, що частина слова суд - корінь - давньоруського походження, і означає він буквально, ціле, складене з частин.

Як ви це розумієте? Наведіть приклади.

У. - Посудина, тоді це предмет, в якому зберігатися багато різноманітних частин якого-небудь речовини або наскільки предметів.

От хлопці як багато допоміг нам дізнатися словник і скільки виявляється значень у слова.

У. - Чого ми могли з вами повчитися, виконуючи цю роботу?

А зараз давайте трохи відпочинемо і пограємо в гру, з якою ми познайомилися на початку уроку.

Хто потренувала свою пам'ять і запам'ятав назву гри, підніміть руки. (Діти піднімають руки)

Встаньте з-за столів так, щоб навколо було трохи вільного місця. Уявіть собі, що вам потрібно нарубати дрова з декількох чурок. Покажіть мені, якої товщини шматок колоди, який ви хочете розрубати,

У. - Поставте його на пень і підійміть сокиру високо над головою. Всякий раз, коли ви з силою опускаєте сокиру, ви можете голосно вигукувати: «Ха!». Потім ставте наступну цурку перед собою і рубайте знову.

Давайте домовимося про те, що, через дві хвилини, коли я подзвоню в дзвіночок, ви зупиніться, зробіть кілька глибоких вдихів, після, кожен може сказати мені, скільки чурок він перерубав.

Підніміть руку, хто приймає нашу умову.

Починаємо рубку дров.

У. - (Робить сигнал про припинення гри - брязкаючи дзвіночком).

Бачу, що багато з вас були дуже уважні і потренували свою пам'ять, запам'ятавши наш з вами домовленість перед початком гри «Рубка дров».

Зверніть увагу на те, як приємно перебувати в тиші після такого шуму й гамору. Давайте послухаємо тишу.

Отже, скільки ж чурок вам вдалося перерубати за дві хвилини.

У. - Сідайте діти. Зараз, коли ми відпочили, можемо з новими силами переступати до роботи.

У. - А тепер назвіть якомога більше судин, яких немає в класі.

У. - Давайте, Рома ще раз прочитає визначення слова «посудина». (Дитина читає визначення в словнику)

У. - Якщо все вами названі предмети - судини, то в них можна зберігати лише рідкі з сипучі предмети.

Які ще ми можемо предмети в них зберігати?

Дивіться, я поклала в вазочку кубики. Скільки їх, порахуйте.

У. - У банку я поклала підручник і ручки.

Значить, можемо ми зберігати в судинах інші предмети?

У. - А чи зручно це, розумно? Чому?

У. - Значить, люди могли зрозуміти це і домовитися зберігати в судинах тільки рідкі і сипучі предмети.

Які рідини ви можете назвати?

У. - Які сипучі предмети можна зберігати в судинах, назвіть?

У. - А чи можуть виконувати функцію судин інші предмети? Доведіть.

(Думки дітей розділяються).

У. - Дивіться, я в плетений вазочку наливаю воду, чи можу я зберігати воду в ній?

У. - Давайте перевіримо, скільки часу можна зберігати воду в плетеній вазі. Діти, Засікайте час і вважайте секунди.

(Все, хором рахують)

У. - Скільки ж у нас вийшло?

У. - Значить, і кошик може стати посудиною. А зроблений з паперу кульок, може бути посудиною?

У. - Хлопці, значить, і паперовий кульок буде посудиною.

Але чи завжди це буде зручним і розумним?

У. - Чому тоді буде залежати призначення предметів?

У. - Але все ж таки люди домовилися називати судинами предмети, в яких зручно зберігати рідини і сипучі тіла.

У. - Хлопці, ось вже висохла фарби і повністю готові ваші вироби, більшість з них можна назвати судинами.

Ви побули майстрами.

А як ви думаєте, коли і чому могли з'явитися перші судини?

У. - А коли з'явилися перші люди?

У. - Це дуже важкі питання. Про це ви зможете більш детально дізнатися в старших класах на уроках історії. Давайте домовимося з вами вважати, що судини з'явилися дуже давно, разом з тим, як з'явилися перші люди.

До цього дуже серйозного питання можна з дітьми повернутися не раз. Сходити ще раз у музей і поговорити зі співробітниками, запросити на урок вчителя історії. Діти повинні відчувати себе дослідниками.

Я думаю, вам буде цікаво побачити, як виглядали древні судини.

У. - Як ви думаєте, що могли в них зберігати?

У. - Зверніть увагу на те, з чого воно зроблено - вони керамічні, тобто глиняні. Як вони оформлені. Пам'ятайте, ми читали з вами на уроках позакласного читання легенди і міфи Стародавньої Греції, так ось ці судини грецькі і на них зображений бог Апполон і богиня Афіна.

У. - А зараз, я кожній групі дам тексти про судини в різний час і в різних країнах.

Це тексти, в яких розповідається про судини в Стародавній Греції, Стародавньому Єгипті, Стародавній Русі, Стародавньому Китаї (4 тексту за кількістю груп).

Кожен з вас прочитає текст, обговорить його вміст у групі. Після того як ви порадиться в групах, зробіть невелику презентацію вашої роботи - уявіть себе жителям тієї країни, про посуд якої ви читали і розкажіть нам, жителям інших країн.

Можете зробити ілюстрації, на яких були б зображені судини.

У. - Я пропоную вам при виконанні цього завдання повчитися слухати іншу людину, задавати питання.

У. - Давайте почнемо роботу. Час на підготовку - 8 хвилин. Визначте в групах людини, який буде слідкувати за часом.

Підніміть руки кому не зрозуміло завдання. (Кому не зрозуміло завдання піднімають руки, задають питання).

Тоді не втрачаємо час і починаємо працювати. Бажаю удачі.

У. - Я бачу, що хлопці відповідальні за час показують нам, що робота повинна підходити до кінця. Ще хвилинка - підготуватися до виступів

Отже, хлопці, розпочне свій виступ першої - група, що читала текст про судини в Давньому Єгипті. Виходьте до дошки. Давайте закріпимо ваші малюнки на дошці.

У. - Хлопці, що нового ми могли дізнатися з розповіді хлопців?

У. - Давайте подякуємо групу, що виступали за цікаву розповідь.

У. - Зараз давайте надамо слово групі, які читали про судини в Стародавній Греції.

Хлопці, просимо вас вийти до дошки.

У. - Хлопці, що нового ми могли дізнатися з розповіді хлопців?

У. - Давайте подякуємо групу хлопців за цікаву розповідь.

У. - Зараз просимо вийти групу, яка готує розповідь про судини в Древньому Китаї.

Діти виходять, кріплять ілюстрації на дошку магнітами. Починають розповідати про прочитане.

У. - Хлопці, що нового ми могли дізнатися з розповіді хлопців?

У. - Давайте подякуємо групу учнів за захоплююча розповідь.

У. - Зараз просимо вийти групу, готує дуже цікаву розповідь - про судинах Стародавньої Русі. Тема дуже цікава, тому що з розповіді хлопців ми зможемо дізнатися про те, якими судинами користувалися наші з вами предки - російські люди.

Діти виходять, кріплять ілюстрації на дошку магнітами. Починають розповідати про прочитане.

У. - Хлопці, що нового ми могли дізнатися з розповіді хлопців?

У. - Давайте подякуємо хлопців за дуже змістовну розповідь.

У. - Хлопці, всі групи виступили просто чудово. Розповіді і малюнки, зроблені до них, були дуже змістовні, барвисті.

Який висновок ми можемо зробити про особливості судин у різних країнах і в різний час?

У. - Давайте зараз подумаємо і скажемо, чому ж могла повчити ця робота, що нового ми дізналися.

У. - Ця робота нас багато чому навчила. Ми дізналися про посуд в різних країнах в стародавній час. Ми вчилися слухати один одного і задавати питання. Ми вчилися переказувати тексти і робити до них ілюстрації.

У. - Пропоную вам трохи відпочити і набратися сил для наступної роботи. Давайте проведемо физминутку.

5. Физминутку.

У. - Хлопці, ми з вами відпочили, набралися сил і можемо приступати до нової роботи. Давайте сядемо рівненько, спинки випрямимо, покажемо один одному, що готові дізнаватися нове, розвивати себе.

У. - Хлопці, подивіться, у мене на столі стоять предмети. Скільки їх?

У. - Назвіть ці предмети.

У. - Як ми можемо назвати ці предмети?

У. - Хлопці, ми цю роботу вже виконували на уроці, назвіть як можна загальних властивостей цих предметів.

У. - А хто здогадався, чому перший учневі ці предмети здалися холодними, а тим, хто останніми торкалися до нього - теплим?

У. - Хлопці, в якій з цих судин води вміститися більше?

У. - Думки розділилися. Спробуйте довести правильність своєї відповіді декількома способами.

У. - А хто може запропонувати інший спосіб перевірки. Щоб не треба було переливати воду з однієї посудини в іншій.

- Давайте ж порахуємо, скільки ж треба маленьких судин для заповнення банки і графина водою. (Формую поняття числа як результату вимірювання величин.)

(У кожній з груп на столах стоять однакові банки і графини, і відро з водою. Одна дитина з групи виконує дію, а інші в півголосу вважають, скільки мірок для цього знадобитися. При цьому вчитель навмисно створює ситуацію, в якій двом групам треба дізнатися , скільки води вміщається в банку, а іншим двом, дізнатися, скільки води вміщається в графин, при цьому мірки у тих, хто дізнається, скільки води вміщається в графин і в банку - різні.)

У. - Нехай дві групи заповнюють і вважають, скільки води вміщається в банку, а інші дві групи дізнаються, скільки води вміщається в графин. (Діти виконують дії.)

У. - Скільки ж води знадобилося, щоб заповнити банку?

У. - А скільки, для того, щоб заповнити графин?

У. - Значить, в якій посудину води вміщається більше?

У. - Виходить, що перший спосіб дізнатися те, в якій із судин води вміщається більше, через заповнення, спочатку, однієї судини водою і переливання потім води в іншу посудину, виявився невірним?

У. - Хто думає по-іншому, або здогадався, як могло таке статися?

У. - Давайте спробуємо перевірити висловлене тобою думку.

Давайте візьмемо однакові посудини-мірки, нехай це будуть баночки більшого розміру, і заповнимо водою посудини.

(Діти виконують завдання.)

У. - Скільки судин-мірок з водою треба було, щоб заповнити банку?

У. - Скільки судин-мірок потрібно для заповнення водою графина?

У. - Значить, виходить, в якій із судин води вміщається більше?

У. - Результат такий самий, як і в першому випадку.

У. - Виходить, що Ольга, була права, говорячи про те, що різні мірки - причина того, що води в графині виявилося більше, ніж у банку.

У. - Хлопці, яке узагальнення ми можемо зробити після виконання даної роботи?

У. - Хлопці, давайте з вами домовимося і назвемо використану нами мірку для рідин. Вона дорівнює у нас ось цієї баночці. (Показ).

- Нехай вона буде називатися - бена.

У. - Я згодна з вами.

Хлопці, ми з вами дуже добре попрацювали і тепер можна і відпочити. Я думаю, що ви не відмовтеся попити апельсинового соку.

У. - Тоді ходімо в їдальню.

У. - Нас у класі двадцять чоловік, давайте, використовуючи наш сосуд-мірку, попросимо 20 Бенов соку.

Налийте, будь ласка, на весь клас 20 Бенов апельсинового соку.

Продавець. - А що таке бена?

Продавець. - Я ніколи про таку міру не чула. Хлопці, у мене не вийде виконати ваше прохання, я не знаю, чому дорівнює ця мірка.

Продавець. - Банки бувають різні, але ось місткість яких, була б, дорівнює 1 Бене, я не зустрічала. Я не знаю, скільки соку вам необхідно налити. Я не можу вас зрозуміти.

У. - Невже люди так і не домовилися про те, які ж мірки-судини використовувати? Повинна бути мірка, яку використовують усі люди.

У. - Згадайте, хто ходив у магазин батьками або сам купували молоко або сік. Яку мірку ви називали?

У. - Упаковка це посудина, значить, існує мірка місткості рідини в посудину така, як літр.

Запишіть це слово у себе на пластикових дошках.

Цією міркою люди домовилися вимірювати рідини.

Згадайте і назвіть схожі, однокореневі слова до слова «літр».

У. Давайте придумаємо речення з цим словом.

У. - Цікаво, а, скільки рідини може вміститися в літровий посудина? Покажіть.

У. - Підніміть руки ті, хто хоче дізнатися, скільки рідини може вміститися в літровий посудина?

У. - Подивіться, це літрова банка, в неї вміщується рівно один літр води.

(Учитель показує літрову банку з водою. Кожній групі на стіл ставитися літрова банка)

Діти, поторкайте цю банку, закрийте очі і по черзі долонькою поторкайте банку. Запам'ятайте, яка вона на дотик.

У. - А хочете дізнатися, скільки Бенов становить один літр?

У. - Давайте це дізнаємося. Так скільки в літрі Бенов?

У. - Значить літр, це мірка більша, ніж Бен.

Скільки ж столових ложок може складати літр? Давайте дізнаємося. Я буду заповнювати літрову банку водою, а ви вважайте вголос, скільки мені знадобиться води в мірці - столова ложка.

У. - Чи зручно користуватися такою міркою як столова ложка, коли необхідно дізнатися, скільки таких мірок вміщається у велику судину?

У. - Чому?

У. - Тому люди і домовилися використовувати як мірки для рідин - літр.

У. - Діти, чи зручно використовувати відро як мірки?

У. - Значить, що змусило людей придумати меншу мірку - літр?

У. - Яку мірку ви будите використовувати частіше - відро або літр?

Відповіді дітей та підведення підсумків заняття.

Додаток № 3


Активізація пізнавальної діяльності на уроці.


Додаток № 4


Порівняння пізнавальної діяльності на уроці


57


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
234.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних 2
Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою використання дидактичних
Активізація навчальної діяльності молодших школярів в освітньому процесі за допомогою застосування 5
Активізація навчальної діяльності молодших школярів в освітньому процесі за допомогою застосування 3
Активізація навчальної діяльності молодших школярів в освітньому процесі за допомогою застосування 4
Активізація навчальної діяльності молодших школярів в освітньому процесі за допомогою застосування
Активізація навчальної діяльності молодших школярів в освітньому процесі за допомогою застосування 2
Формування навичок образотворчої діяльності у молодших школярів у процесі використання дидактичних
Використання дидактичних ігор для розвитку пізнавальної діяльності 6-класників
© Усі права захищені
написати до нас