Активація пізнавальної діяльності на уроці інформатики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст


Введення

Глава 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження

1.1 Психологічна основа активації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

1.2 Особливості організації педагогічного процесу з урахуванням проблеми дослідження

1.3 Теоретичні положення педагогічної технології, закладені в основу авторської технології

Глава 2. Авторська педагогічна технологія «активації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики за допомогою електронного підручника»

2.1 Аналіз психолого-педагогічного змісту теми з точки зору її можливостей

2.2 Модель авторської педагогічної технології

Висновок

Список літератури

Додаток 1


Введення


В останні 10-15 років комп'ютери та комп'ютерні інформаційні технології активно входять у наше життя. Комп'ютер сьогодні - це найпотужніший інструмент отримання та обробки інформації, можливості комп'ютерних та мережевих технологій, їх швидкодію потрясають уяву. Тому цілком природно впровадження цих коштів у сучасний навчальний процес.

Для вирішення проблеми підготовки учнів до життя і професійної діяльності у високорозвиненій інформаційному середовищі, до можливості отримання подальшої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій навчання у школах був введений предмет інформатики. Вивчення інформатики має величезне загальноосвітній значення, що далеко виходять за рамки завдання підготовки випускників школи до життя і праці в формується «інформаційному» суспільстві. Завданням вчителя на уроках інформатики є сформувати в учня інформаційну компетентність - одного з основних пріоритетів у сучасному загальну освіту, який носить загальнонавчальних і общеінтелектуальний характер.

Застосування комп'ютерної техніки на уроках дозволяє зробити кожен урок нетрадиційним, яскравим, насиченим, призводить до необхідності переглянути різні способи подачі навчального матеріалу учням.

Останнім часом, з розвитком комп'ютерної техніки, з'явилася прекрасна можливість використовувати електронні підручники. Електронний підручник - це підручник нового покоління та його застосування на уроках неминуче. Завдяки звуковому та візуальному сприйняттю одночасно підвищується рівень успішності з багатьох шкільних предметів. Учень з інтересом працює над тестами і завданнями, які пропонуються комп'ютером, тим більше її знання оцінює теж комп'ютер.

Актуальність педагогічного спрямування з впровадження інформаційних технологій у навчальний процес доводить зростання кількості досліджень з інформатизації освіти, проведених останнім часом.

При написанні даної роботи, були використані статті та книги таких авторів, як Апатова Н.В., Булгакова М.М., Вербицький А.А., Гін А.А., Подковиров А.М., Селевко Г.К. та ін

Таким чином, враховуючи все вище сказане, тему роботи «Активація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики за допомогою електронного підручника» можна вважати на сьогоднішній день актуальною і своєчасною.

Мета даної роботи: Проаналізувати активізацію пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики за допомогою електронного підручника.

Завдання:

  1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження.

  2. Розробити авторську педагогічну технологію «активації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики за допомогою електронного підручника».

Об'єкт дослідження: Пізнавальна діяльність учнів.

Предмет дослідження: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики за допомогою електронного підручника.

Гіпотеза: Використання електронного підручника на уроках інформатики послужить засобом активізації пізнавальної діяльності учнів.


Глава 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження


1.1 Психологічна основа активації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики


Виявлена ​​сучасною психологією головна функція психіки - функція безпосереднього управління конкретними процесами людської діяльності, лежить в основі побудови структури будь-якої діяльності, у тому числі і пізнавальною.

Радянський філософ М.С. Коган виділяє чотири блоки:

 1. Вироблення мотивації - суб'єкт повинен мати внутрішню мотивацію.

 2. Конкретна орієнтація виражається в цілепокладання та розробці плану, програми, технології дії.

 3. Психіка повинна забезпечити володіння суб'єктом виконавськими механізмами, вміння оперувати ними.

 4. Блок оцінки результативності дій, завдяки яким стає можливою зворотній зв'язок 1.

Мотиваційний компонент (потреби, інтереси, мотиви) - забезпечує включення школярів у процес активного навчання і підтримує цю активність протягом усіх етапів навчального пізнання.

Орієнтаційний компонент - прийняття учнем мети навчально-пізнавальної діяльності, планування і прогнозування.

Змістовно-операційний - складається з системи провідних знань (уявлення, факти, поняття, закони, теорії) і способів навчання. (Інструменти отримання та переробки інформації та застосування знань на практиці).

Ціннісно-вольовий компонент включає в себе увагу, волю.

Оціночний компонент - отримання зворотної інформації про хід здійснення дії на основі звірення результатів діяльності з виконуваної завданням. Наявність цього компонента в складі процесу навчання і взаємозв'язок всіх компонентів між собою забезпечують самоврядування процесом навчання.

Пізнавальна діяльність у цілому складається з внутрішніх взаємопов'язаних дій, логічна послідовність яких і визначає її структуру.

Можна виділити наступні типи пізнавального дії:

1. Дії, що підводять до усвідомлення необхідності нового пізнання:

 1. попередні практичні дії (таблиці, схеми, досліди, приклади), що підводять до усвідомлення недостатності відомих теоретичних знань, пояснення нових фактів, явищ, процесів;

 2. дії по усвідомлення практичної і теоретичної значущості питання, що вивчається;

 3. дії, з аналізу і зіставлення фактів, явищ;

 1. висування гіпотез і залучення наявних у школярів теоретичних знань для їх обгрунтування.

2. Дії зі створення фактичної бази для подальших теоретичних узагальнень:

 1. актуалізація відомих фактів;

 2. накопичення нових фактів.

3. Дії з узагальнення фактичного матеріалу:

 1. первинні узагальнення на основі порівняння (зіставлення і протиставлення фактів);

 2. нові узагальнення, засновані на попередніх узагальненнях (узагальнення другого і т.д. порядку). Цей ряд узагальнень призводить до підсумкових узагальнень уроку, теми. Узагальнення повинні включати стрижневу ідею курсу.

4. Дії по співвіднесенню узагальнень з різноманіттям конкретної дійсності:

 1. знаходження нових випадків проявів загального в конкретному;

 2. застосування узагальнень до пояснення зовні суперечливих фактів, явищ;

 3. використання узагальнень у змінених ситуаціях 2 .

Активація навчання школярів має розглядатися не як посилення діяльності, а як мобілізація вчителем за допомогою спеціальних засобів інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил учнів на досягнення конкретних цілей навчання і виховання.

Фізіологічною основою пізнавальної активності є неузгодженість між наявною ситуацією і минулим досвідом. Особливе значення на етапі включення учня в активну пізнавальну діяльність має орієнтовно-дослідний рефлекс, що є реакцію організму на незвичайні зміни в зовнішньому середовищі. Дослідницький рефлекс призводить кору великих півкуль у діяльний стан. Порушення дослідного рефлексу - необхідна умова пізнавальної діяльності.

Виділяють такі рівні пізнавальної активності:

1. Перший рівень - відтворювальна активність.

Характеризується прагненням учня зрозуміти, запам'ятати і відтворити знання, оволодіти способом його застосування за зразком. Цей рівень відрізняється нестійкістю вольових зусиль школяра, відсутністю в учнів інтересу до поглиблення знань, відсутність питань типу: «Чому?»

2. Другий рівень - інтерпретує активність.

Характеризується прагненням учня до виявлення сенсу досліджуваного змісту, прагненням пізнати зв'язки між явищами і процесами, оволодіти способами застосування знань у змінених умовах.

Характерний показник: велика стійкість вольових зусиль, яка виявляється в тому, що учень прагне довести розпочату справу до кінця, при скруті не відмовляється від виконання завдання, а шукає шляхи вирішення.

3. Третій рівень - творчий.

Характеризується інтересом і прагненням не тільки проникнути глибоко в сутність явищ та їх взаємозв'язків, але і знайти для цієї мети новий спосіб.

Характерна особливість - прояв високих вольових якостей учня, завзятість і наполегливість у досягненні мети, широкі і стійкі пізнавальні інтереси. Даний рівень активності забезпечується збудженням високого ступеня неузгодженості між тим, що учень знав, що вже зустрічалося в його досвіді і новою інформацією, новим явищем. Активність, як якість діяльності особи, є невід'ємною умовою і показником реалізації будь-якого принципу навчання 3.

Принцип зв'язку навчання з життям, є змістовною основою для активізації навчання школярів, може подолати відрив навчання від життя, здійснюваним тільки у разі організації активного навчання школярів.

Принцип науковості створює основу для активної діяльності учнів як з осмислення та заповнення освітлюваного змісту, але і для його теоретичного тлумачення. У той же час проникнення в сутність досліджуваних явищ нерозривно пов'язане з якісною пізнавальною діяльністю школярів.

Принцип свідомості і міцності засвоєння знань може бути реалізований тільки в процесі активного навчання.

Принцип наочності, висловлюючи, в основному, єдність конкретного й абстрактного, найтіснішим чином пов'язаний з свідомістю засвоєння знань, реалізується за активної мисленні учнів, особливо на етапі переходу від конкретного до абстрактного, і навпаки, від абстрактного до конкретного.

Принцип індивідуального підходу до учнів в умовах колективного характеру навчання передбачає включення кожного учня у процес навчання. При цьому рівень активності буде залежати від обліку реальних навчальних можливостей школярів.

Таким чином, принцип активності в навчанні знаходиться в діалектичній єдності з усіма принципами в їхній системі.

В якості засобів активізації навчання школярів виступають: навчальний зміст, форми, методи і прийоми навчання.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб забезпечити не загальну активність учнів у пізнавальній діяльності, а їх активність, спрямовану на оволодіння провідними знаннями і способами діяльності.

Активізація навчання - є перш за все організація дій учнів, спрямованих на усвідомлення і вирішення конкретних навчальних проблем.

Проблема - це завжди знання про незнання, тобто усвідомлення недостатності знань для задоволення виникла пізнавальної потреби.

Особливе значення для успішної реалізації принципу активності в навчанні мають самостійні роботи творчого характеру.

Але на даний момент найбільш поширеним методом навчання є традиційний, при якому основна увага зосереджується на викладі знань у певній системі, у наочній і доступній формі. При цьому кожен педагог прагне, перш за все, повідомити потрібний матеріал і добитися міцності його засвоєння. Організовуючи підношення учбового матеріалу, вчитель впливає на активізацію пізнавальної діяльності учнів, але цей вплив носить непрямий характер. На уроці не у всіх учнів включається активна пізнавальна діяльність. Традиційне навчання ставить учня в «відповідь» позицію. Цілі задаються викладачем, учень відповідає на його питання, виконує навчальні завдання, активний по особливому вказівкою і дозволу. Всім відомо, що при такому викладі матеріалу частина хлопців перестає активно працювати. Якщо на занятті працює тільки викладач, учні пасивні, тобто бездіяльні, байдужі, байдужі до всього, що відбувається в класі, такий урок не має ніякої цінності. За таких умов пропадає інтерес до навчання і бажання вчитися. Ще в минулому столітті К.Д. Ушинський писав: «Більш за все необхідно, щоб для вихованця зробилося неможливим те лакейське припровадження часу, коли людина залишається без роботи в руках, без думки в голові, тому що в ці хвилини псується голова, серце і моральність» 4.

Багато дослідників прагнули створити дидактичні умови подолання байдужості до знань, небажання вчитися, розвитку пізнавальних мотивів і інтересів. А.А. Вербицький - розробник концепції контекстного навчання пише, що «стратегічним напрямком інтенсифікації чи активізації навчання є не збільшення обсягу переданої інформації, її спрессовиваніе або прискорення процесів зчитування, а створення дидактичних і психологічних умов осмисленості навчання, включення до нього учня на рівні не тільки інтелектуальною, але та особистісної соціальної активності »5. Тут немає місця примусу до активності, а тільки спонукання до неї. Для цього учня треба включати в пізнавальну діяльність, яка спрямована на досягнення мети, яка об'єднує вчителя і учня, - на формування творчої особистості.

Напрямок та рівень активності багато в чому визначає система потреб і мотивів учня. Це те, що спонукає людину ставити проблеми, концентрувати зусилля на їх вирішенні. Тому виховання особистості учня як майбутнього фахівця залежить в першу чергу від його потреб і мотивів. Співвідношення різних мотивів обумовлює вибір змісту виховання, конкретних форм і методів навчання, умови організації всього процесу формування активної творчої особистості.

Можна виділити дві великі групи мотивів: мотиви досягнення та пізнавальні мотиви. При пізнавальної мотивації невідоме нове знання збігається з метою пізнавальної діяльності, тобто людину цікавить процес і зміст пізнається. При мотивації досягнення пізнавальна діяльність є засобом досягнення мети, що знаходиться поза цією пізнавальної діяльності, тобто людину цікавить результат, який може бути отриманий в результаті якихось пізнавальних зусиль, наприклад позитивна оцінка на іспиті.

У педагогіці і психології показано, що на формування особистості та її психічний розвиток постійне і стійке вплив мають знання, засновані на пізнавальному інтересі. Розвиток пізнавальної мотивації значно підвищує активність учнів і ефективність процесу навчання. Також пізнавальна мотивація є основою розвитку схильностей людини.

Пізнавальна мотивація сприяє перенастроюванні психічних процесів сприйняття, пам'яті, мислення та інших можливостей людини, що сприяють виконанню тієї діяльності, яка викликала інтерес. Однак система освіти орієнтована переважно на стимуляцію саме мотивації досягнення: отримати хорошу оцінку, успішно здати іспити і т.п. Коли головним завданням якого учня успішність, напрямок його зусиль зміщується з «виробництва знань» на «виробництво відмітки». Але, не дивлячись на це, у навчанні не можна відмовитися від мотивації досягнення. Її слід поставити на службу пізнавальної мотивації, маючи на увазі головне - всебічний розвиток особистості учня. При цьому досягнення - це етап і рівень навченості, які виступають необхідною умовою подальшого руху у змісті засвоюваного.

Показано, що пізнавальна мотивація народжується кожного разу як первинна, ситуативна потреба і є невід'ємним елементом проблемної ситуації. Вона є відносно самостійним психологічним чинником, що визначає тип і рівень активності людини. Зі збільшенням інтенсивності пізнавальної мотивації час, що приділяється пізнавальної діяльності, значно зростає 6.

Таким чином, пізнавальна мотивація виступає не стільки проявом стійкої особистісної риси, скільки відображенням заданих умов діяльності. Можливості формування в учнів такої мотивації створюються при використанні педагогом способів активації пізнавальної діяльності.


1.2 Особливості організації педагогічного процесу з урахуванням проблеми дослідження


Отже, важливе питання, яке вирішує вчитель на кожному уроці: як викликати до життя внутрішні сили учня, пробудити інтерес до досліджуваного, активізувати його прагнення до осягнення нового?

Одним із способів активації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики є застосування на уроках електронних підручників.

Електронний підручник - це інтерактивний навчальний матеріал, який може містити будь-які види інформації - текст, зображення, звук, відео і т.п. При цьому всі елементи пов'язані між собою посиланнями і при роботі з одним матеріалом, завжди можна швидко переглянути тематично з ним пов'язані, навіть якщо вони знаходять на іншому кінці світу, для читача це буде рівнозначно і непомітно.

Використання на уроках інформатики електронних підручників, навчальних програм дозволяє проявити самодіяльність учнів, їх самоорганізованість, сприяє розвитку особистості хлопців, формуванню вміння цілепокладання.

Застосування електронного підручника на уроках інформатики дозволяє вирішити такі завдання:

  1. Підвищення пізнавальний інтерес учнів до навчального предмета «Інформатика».

  2. Створення умов для оволодіння учнями вміннями і навичками.

  3. Роботи з Інтернет-ресурсами, пошуку потрібної інформації в мережі Інтернет, які необхідні сучасній людині для подальшого навчання і розвитку;

  4. Побудова процесу навчання за принципом «учень - суб'єкт навчання»;

  5. Моделювання пошукової діяльності учнів.

Пріоритетною метою уроку з використанням електронного підручника є розвиток особистості дитини, формування таких якостей, які необхідні учням для продовження навчальної діяльності, адже завтра сьогоднішні школярі стануть студентами, яким необхідні вміння саморозвитку, самоосвіти, пошуку необхідної інформації, самостійної організації навчальної діяльності.

Організація пошукової діяльності учнів дозволяє формувати у кожного з них вміння і навички самостійно добувати знання, розвивати такі якості особистості як самостійність, організованість, наполегливість у досягненні мети, відповідальність, які необхідні сучасному, всебічно розвиненій людині.

Використання індивідуально-відокремленої форми навчання із застосуванням електронного підручника дозволяє враховувати індивідуальні особливості кожного учня по його підготовці і можливостей, здійснювати диференційованість завдань, ступінь допомоги учневі.

Ця форма вчить індивідуальному праці, вихованню самостійності учнів і служить підготовкою для занять самоосвітою.

Електронні навчальні посібники зручні у використанні на уроках, завдяки швидкому копіювання на кожну з учнівських машин по локальній мережі. Вони дозволяють працювати кожному учневі у зручному саме для нього темпі, а вчителеві - здійснювати постійний моніторинг рівня знань і вмінь учнів. Але найважливіше, що комп'ютерні навчальні посібники з успіхом можуть створювати самі учні. В умовах недостатньої кількості в учнів підручників з інформатики значимість посібників виготовлених учнями самостійно ще більше зростає.

Для учня процес створення навчального посібника пов'язаний, перш за все, з усвідомленням і розумінням тематики навчального матеріалу, визначеного даним навчальним посібником. Автор навчального посібника оволодіває вміннями роботи в тому чи іншому додатку (або середовищі програмування), в якому створюється посібник. Крім того, хлопці глибше вивчають матеріал предмету «Інформатика».

Отже, безсумнівні переваги комп'ютерних підручників полягають у наступному:

 1. можливість виконання необхідного завдання потрібну кількість разів з точно заданими параметрами;

 2. можливість зміни будь-якого параметра в комп'ютерному експерименті;

 3. побудова графіків і діаграм, зміна напрямків руху об'єктів;

 4. зручні запитання-тести з моментальною перевіркою результатів учителем і можливістю самоперевірки, складені так, що можуть використовуватися з технологією рівневої диференціації;

 5. додаткові питання підвищеного рівня складності, які можна використовувати для індивідуальних завдань.

Як показує практика, при використанні комп'ютерних підручників, ступінь закріплення досліджуваного навчального матеріалу настільки висока, що якість навченості перевищує при цьому 85% 7.

Таким чином, електронні підручники є важливим засобом самоорганізації праці та самоосвіти, способом розширення індивідуальної активності кожного учня. При цьому збільшується швидкість подачі матеріалу в рамках одного уроку.


1.3 Теоретичні положення педагогічної технології, закладені в основу авторської технології


Враховуючи теоретичний аналіз літератури за темою, виділимо дидактичні функції сучасних електронних підручників:

 1. Підвищують і стимулюють інтерес учнів завдяки мультимедійним технологіям.

 2. Активізують розумову діяльність та ефективність засвоєння матеріалу завдяки інтерактивності.

 3. Дозволяють моделювати і візуалізувати процеси, складні для демонстрації в реальності.

 4. Дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але і за логікою і типу сприйняття учнів.

 5. Дозволяють організовувати дистанційне навчання, не тільки з метою заочного чи екстернатного навчання, але і для учнів, які пропускають заняття через хворобу.

 6. Багаторазово підвищують швидкість і точність збору та обробки інформації про успішність навчання, завдяки комп'ютерного тестування і контролю знань, дозволяють вести екстрену корекцію (результат - відразу).

Тільки на основі цих функцій можна сформулювати основні тенденції, закладені в основі комп'ютерних навчальних технологій:

  1. Дозволяють розвивати самостійність. Це властивість закладено в самому понятті «персональний комп'ютер». Робота здійснюється тільки в режимі один-на-один.

  2. Розвивають навики самооцінки. Таку можливість дають як спеціалізовані програми контролю знань, так і при роботі з будь-яким програмним забезпеченням, працює ефект: «Чи зміг-не зміг», коли учень бачить результат навіть раніше вчителя.

  3. Розвивають активність. На відміну від таких звичних форм як лекція, перегляд відео та кінофільмів припускають постійну участь учня-користувача комп'ютера в що відбувається.

  4. Долучають і привчають до пошукової творчої діяльності.

  5. Розвивають уяву та модельне бачення 8.

Враховуючи все вище сказане, сформулюємо основні положення педагогічної технології:

   • Сучасна школа повинна не тільки сформувати в учнів певний набір знань, а й пробудити їх прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей.

   • Необхідною умовою розвитку цих процесів є активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів.

   • У рішенні цієї задачі важлива роль відводиться новим інформаційним технологіям, впроваджуються в навчальний процес, починаючи з його ранніх етапів.

   • Тому уроки інформатики вносять найбільш вагомий внесок в активізацію навчально-пізнавальної діяльності дітей 9.

Таким чином, можна сформулювати такі концептуальні положення:

    1. Навчання - це спілкування дитини з комп'ютером.

    2. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини.

    3. Діалоговий характер навчання.

    4. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання.

    5. Взаємодія дитини з комп'ютером може здійснюватися за всіма типами: суб'єкт - об'єкт, суб'єкт - суб'єкт, об'єкт - суб'єкт.

    6. Оптимальне поєднання індивідуальної і групової роботи.

    7. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером.

    8. Необмежена навчання: зміст, його інтерпретації і додатки як завгодно великі 10.


Глава 2. Авторська педагогічна технологія «активації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики за допомогою електронного підручника»


2.1 Аналіз психолого-педагогічного змісту теми з точки зору її можливостей


Вивчивши основні положення за темою «Активація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики за допомогою електронного підручника» ми виділили основні принципи організації уроку, з точки зору можливостей теми:

1. Конкурсно-змагальний характер виконання практичних завдань, використання рейтингових оцінок учнів. Властиву дітям активну боротьбу за лідерство в колективі, потреба в заохоченні необхідно використовувати для додаткової мотивації навчальної роботи.

2. Високий ступінь самостійності виконання дітьми завдань за комп'ютером. Автономна діяльність підвищує особисту відповідальність дитини, а самостійність прийняття рішень у поєднанні з їх позитивними результатами дає заряд позитивних емоцій, породжує впевненість у собі і стійке бажання відновлювати роботу, поступово переходячи на більш складний рівень завдань. Управління складним технічним засобом зрівнює дітей з дорослими, на яких вони прагнуть бути схожим.

3. Максимальне використання мультимедійних можливостей комп'ютера. Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності. Крім того, засобів мультимедіа відводиться завдання забезпечення активного діалогу «учень-комп'ютер».

4. Створення обстановки психологічного комфорту на уроці. Цьому значною мірою сприяють прості і доброзичливі інтерфейси сучасних навчальних і розвиваючих програм. Як наслідок, діти не бояться власних помилок, нерідко багаторазово повторюють завдання спочатку до позитивного результату, що робить навіть самих боязких і сором'язливих учнів розкутими і активними.

5. Всебічне використання знань шкільних предметів. Застосування на уроках інформатики широкого розмаїття навчальних і розвиваючих програм дозволяє ефективно закріплювати знання інших шкільних дисциплін і будити додатковий інтерес до їх вивчення, зміцнювати міжпредметні зв'язки, формувати у дітей системне сприйняття одержуваних знань, цілісну картину світу.

Перераховані принципи організації уроків інформатики з використанням електронного підручника дозволяють забезпечити для більшості учнів перехід від пасивного сприйняття навчального матеріалу до активного, усвідомленого оволодіння знаннями.


2.2 Модель авторської педагогічної технології


Розроблена нами педагогічна технологія передбачає розвиток трьох моделей застосування інформаційних технологій в середній освіті:

 • комп'ютер - інструмент пізнання;

 • комп'ютер - інструмент навчання;

 • комп'ютер - об'єкт вивчення.

У функції вчителя комп'ютер представляє:

  1. джерело навчальної інформації (частково або повністю замінює вчителя або книгу);

  2. наочний посібник (якісно нового рівня з можливостями мультимедіа та телекомунікації);

  3. індивідуальне інформаційний простір;

  4. тренажер;

  5. засіб діагностики і контролю.

У функції робочого інструменту комп'ютер виступає як:

   1. засіб підготовки текстів, їх зберігання;

   2. текстовий редактор;

   3. Графобудівник, графічний редактор;

   4. обчислювальна машина великих можливостей (з оформленням результатів у різному вигляді);

   5. засіб моделювання.

Функцію об'єкта навчання комп'ютер виконує при:

    1. програмуванні, навчанні комп'ютера заданим процесам;

    2. створення програмних продуктів;

    3. застосуванні різних інформаційних середовищ.

Мета даної педагогічної технології: Розробка уроків інформатики, що використовують електронні підручники для активації пізнавальної діяльності школярів.

У розробці даної педагогічної технології ми виходили з того, що вивчення в школі предмета «Інформатика» на вербальному рівні не створює правильного уявлення про досліджуваних об'єктах і явищах. Тому головним завданням нашої технології є розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання. Наочність грає важливу роль в розвитку спостережливості, уваги, розвитку мовлення, мислення учнів. Багатющі можливості для цього надають сучасні електронні підручники. На відміну від звичайних технічних засобів навчання, електронні підручники дозволяють не тільки наситити навчається великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів. Наочність матеріалу підвищує його засвоєння учнями, тому що задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий і емоційний.

Використання електронних підручників доцільно на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку. Дана форма дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, що дозволяє полегшити запам'ятовування і засвоєння матеріалу, що вивчається. Подача навчального матеріалу з використанням електронного підручника скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей. Подібні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання:

 1. засвоїти базові знання з предмета,

 2. систематизувати засвоєні знання,

 3. сформувати навички самоконтролю,

 4. сформувати мотивацію до навчання в цілому і до інформатики зокрема,

 5. надати навчально-методичну допомогу учням в самостійній роботі над навчальним матеріалом.

Форми і методи роботи, що використовуються в даній педагогічної технології: Фронтальне робота, робота в групах, самоконтроль за допомогою електронного підручника, взаємоконтроль, робота в парах, тестування на ПК, самопідготовка за допомогою електронного підручника, марафон знань (ігрові методи).

Робота вчителя в даній педагогічної технології включає наступні функції:

 1. Організація навчального процесу на рівні класу в цілому, предмета в цілому (графік навчального процесу, зовнішня діагностика, підсумковий контроль).

 2. Організація внутриклассной активізації та координації, розстановка робочих місць, інструктаж, управління внутриклассной мережею тощо).

 3. Індивідуальне спостереження за учнями, надання індивідуальної допомоги, індивідуальний «людський» контакт з дитиною. За допомогою комп'ютера досягаються ідеальні варіанти індивідуального навчання, які використовують візуальні і слухові образи.

 4. Підготовка компонентів інформаційного середовища (різні види навчального, демонстраційного обладнання, сопрягаемого з ПЕОМ, програмні засоби і системи, навчально-наочні посібники і т.д.), зв'язок їх з предметним змістом певного навчального курсу.

В основу роботи покладена електронна версія підручника Л.З. Шауцуковой «Інформатика».

Крім того, були розроблені опорні конспекти, які включають в себе основні положення нової теми, алгоритми дій, завдання для тренінгу та заліку (перерахування файлів, потрібних для вивчення даної теми, даного уроку).

Контроль знань з цієї технології передбачає відстеження: який відсоток інформації залишився в голові у кожної конкретної дитини. Проводиться в наступних формах: самоконтроль; дидактична гра; інформаційний диктант; тестовий контроль.

У запропонованій програмі створена система завдань і завдань, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів у школярів з метою посилення їх розвитку, що включає в себе вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати, знаходити закономірності, будуючи найпростіші припущення; перевіряти їх, роблячи висновки, ілюструвати їх ні прикладах.

Одним з факторів, що впливають на ефективність і якість навчання, є правильність відбору змісту і побудови навчальної програми. У запропонованій програмі частина завдань відібрано з навчальної, педагогічної та довідкової літератури вітчизняних та зарубіжних авторів і перероблена з урахуванням вікових особливостей і можливостей дітей, частина складена автором.

Висновок


У сучасному суспільстві стрімко зростає кількість інформації, тому курс інформатики та інформаційних технологій відіграє особливу роль в епоху переходу від суспільства індустріального до суспільства інформаційного, тому що готує випускників школи до життя і діяльності в інформаційному суспільстві, до володіння інформаційною культурою.

Сьогодні практично неможливо знайти школу чи ВНЗ, в якому б не вивчалися або не використовувалися інформаційні технології. Педагогічні програмні засоби застосовуються як з метою вивчення власне інформаційних технологій, так і при навчанні інших галузей знань.

Таким чином, система освіти в нашій країні вступила в епоху фундаментальних змін, що характеризуються новим розумінням цілей і цінностей освіти, усвідомленням переходу до безперервної освіти, новим концептуальним підходам до розробки і використання технологій навчання. Реалізація багатьох з стоять перед системою освіти на сучасному етапі завдань неможлива без використання сучасних методів і засобів інформатизації.

Нові інформаційні технології впливають на всі компоненти системи навчання: цілі, зміст, методи і організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки, а саме: розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності людини.

Електронні видання навчального призначення, володіючи усіма особливостями паперових видань, мають ряд позитивних відмінностей і переваг. Зокрема: компактність зберігання в пам'яті комп'ютера або на дискеті, гіпертекстові можливості, мобільність, що тиражується, можливість оперативного внесення змін і доповнень, зручність пересилання по електронній пошті.

Це - автоматизована навчальна система, яка включає в себе дидактичні, методичні та інформаційно-довідкові матеріали з навчальної дисципліни, а також програмне забезпечення, яке дозволяє комплексно використовувати їх для самостійного отримання та контролю знань.

На сьогоднішній день для використання можливостей електронних підручників необхідні:

 1. Перегляд навчального плану середньої школи з метою знаходження місця навчання інформаційним технологіям і можливостей їх інтеграції у навчальний процес.

 2. Розробка нових програм курсу інформатики і перегляд концепцій вивчення цього предмета.

 3. Використання комп'ютерних технологій навчання на будь-якому навчальному предметі.

 4. Підготовка педагогічних кадрів на державному рівні.

Оптимальним є не створення повністю комп'ютеризованих навчальних курсів, а вміле і доцільне їх поєднання з традиційними технологіями.

У цілому, інформаційні технології значно збагачують освітній процес, наповнюють його новим змістом.

Таким чином, наша гіпотеза про те, що використання електронного підручника на уроках інформатики послужить засобом активізації пізнавальної діяльності учнів підтвердилася.


Список літератури


 1. Апатова Н.В. Інформаційні технології в шкільній освіті. - М.: Просвещение-АСТ, 1994. - 362 с.

 2. Булгакова М.М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики / / Зб. «Навчальні технології». - СПб.: НОВА, 2004. - 482 ​​с.

 3. Вербицький А.А. Активне навчання в школі: контекстний підхід. - М.: Просвещение, 1991. - 218 с.

 4. Гін А.А. Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв'язок. Ідеальність: Посібник для вчителя. - М.: Віта-Пресс, 1999.

 5. Головіна Л.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів. - М.: Проспект, 2003. - 242 с.

 6. Платонова Т.А. Роль мотивації в пізнавальній активності / / Сб. «Активність особистості в навчанні». - М.: Педагогіка, 1986. - 308 с.

 7. Подковиров А.М. Педагогічний досвід інформатизації шкільної освіти / / Матеріали науково-практичної конференції. - М.: Изд. МДУ, 2003. - 487 с.

 8. Подластий І. Спираючись на закономірності / / Народна освіта. - 1991. - № З.

 9. Політика в галузі освіти і нові інформаційні технології / / Інформатика та освіта. - 1996. - № 5.

 10. Попов М.В. Технологія застосування комп'ютера в навчальному процесі / / Зб. «Навчальні технології». - СПб.: НОВА, 2004. - 482 ​​с.

 11. Розенберг Н.М. Інформаційна культура в змісті загальної освіти / / Радянська педагогіка. - 1989. - № 3.

 12. Селевко Г.К. Педагогічні технології на основі інформаційно-комунікаційних засобів. - М.: Народна освіта, 2005. - 208 с.

 13. Селевко Г.К. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання / / Інформатика та інформаційні технології в освіті. - № 12. - 2004.

 14. Скаткін М.Н. Проблеми сучасної дидактики. - М.: Педагогіка, 1980. - 268 с.

 15. Шамова Т.І. Активізація навчання школярів. - М.: Педагогіка, 1982. - 278 с.

 16. Шеншев Л.В. Комп'ютерне навчання: прогрес чи регрес? / / Педагогіка. - 1992. - № 11.

Додаток 1


Конспекти уроків з активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики за допомогою електронного підручника


Урок № 1


Тип уроку: засвоєння нових знань учнями.

Форма навчання: індивідуально-відособлена.

Цілі:

Освітні:

 1. познайомити учнів з поняттям «програмне забезпечення» (ПЗ);

 2. класифікацією ПЗ;

 3. роллю і призначенням кожного класу ПЗ;

 4. виробити в учня вміння класифікувати ПЗ;

 5. визначати призначення і клас відомих учням програм.

Розвиваючі:

 1. вчити учнів аналізувати, систематизувати та узагальнювати отримані знання, визначати і пояснювати поняття;

 2. формувати вміння і навички раціонально навчається, чітко і правильно формулювати свої думки, ідеї;

 3. розвивати пам'ять, мова, допитливість, пізнавальний інтерес;

 4. вміння працювати з Інтернет-ресурсами, прагнення до подолання труднощів.

Виховні: виховання дисципліни, акуратності, наполегливості, відповідального ставлення до навчальної діяльності.

Основні поняття і терміни:

Програмне забезпечення (ПЗ); прикладне, системне ПЗ, інструментальні програмні засоби; операційна система, програма, оболонка, утиліти, система програмування, інтегровані пакети, табличний процесор, електронна таблиця, система управління базами даних (СКБД), файл, файлова система, транслятор , компілятор, інтерпретатор, текстовий редактор, графічний редактор, пакети прикладних програм, мережеве програмне забезпечення.

Програмне забезпечення: Windows 95/98/2000/NT, програма Internet Explorer, електронна версія підручника Л.З. Шауцуковой «Інформатика».

Структура уроку:

1. Організаційний момент.

2. Постановка і мотивація навчальної діяльності.

3. Новий матеріал.

4. Підсумок.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Постановка і мотивація навчальної діяльності.

Хлопці, на початку вивчення предмета інформатики, ми з вами говорили про те, що персональний комп'ютер (ПК) складається з двох основних частин: HardWare (апаратного забезпечення) і SoftWare (програмного забезпечення).

На минулих уроках ми познайомилися з апаратною частиною ПК, але існує одна умова, при якому комп'ютер «оживає» і всі його блоки починають виконувати передбачені дії. Це наявність у ньому програм. Саме програми змушують комп'ютер працювати, виконувати різноманітні операції по введенню, перетворення, збереження та виведення інформації. Програми є «душею» комп'ютера. Вони надають людині середовище і технологічний інструментарій для створення текстових документів, виконання складних розрахунків, зберігання великих масивів даних, комп'ютерних розваг і т.д.

Але для ефективної роботи на комп'ютері необхідно знати можливості кожної програми, коли і як її застосовувати, структурувати інформацію.

Саме цих знань нам з вами і не вистачає, отже тема уроку буде «Програмне забезпечення».

Але вивчати даний матеріал ви будете самостійно, а допоможе вам у цьому Інтернет. Адже в Інтернеті зберігатися інформація для всіх і про все. На сайті Л.З Шауцуковой «Інформатика» є вся необхідна інформація по темі нашого уроку.

- Хлопці, а що таке сайт? (Заслуховуються відповіді хлопців, після чого

формулює визначення цього поняття)

Сайт (від англійського слова. Site. - Ділянка) - це сукупність Web-сторінок, що належить приватній особі або організації і розміщена на якому-небудь Web-сервері.

- А що таке Web-сторінка?

Web-сторінка - це документ «Всесвітньої павутини», який містить текстову і (або) графічну інформацію, а також посилання на інші документи Internet (необов'язково на Web-сторінки).

- А який механізм пошуку інформації в мережі Інтернет, переходу від однієї Web-сторінки до іншої? (Формулюються учнями, можливо за допомогою вчителя, принципи роботи в Інтернеті, поняття навігації, перехід по посиланнях і пошук інформації в мережі Інтернет та в рамках одного сайту).

Протягом двох уроків Вам треба знайти всю необхідну інформацію з теми уроку, сформувати систему понять, провести класифікацію, з'ясувати роль і призначення програм. У роботі Вам допоможуть індивідуальні картки, що містять основні напрямки вашої пошукової діяльності, питання для самоконтролю та завдання для спільного обговорення, які ви будете виконувати вдома, це буде ваше домашнє завдання.

Картки мають різну ступінь допомоги:

Червона (картка на «5») містить тільки назву теми уроку, питання для самоконтролю та завдання для спільного обговорення (це завдання більш високого рівня, спрямовані на творчий розвиток учнів).

Жовта (до арточка на «4») містить перелік основних понять, питання для самоконтролю та завдання для спільного обговорення. (Це завдання продуктивного рівня, спрямовані на розвиток певних якостей особистості учнів)

Зелена (картка на «3») включає в себе перелік основних понять з зазначенням посилання на параграф підручника, питання для самоконтролю та завдання для спільного обговорення. (Це завдання більш низького рівня складності, але також спрямовані на розвиток якостей особистості)

Ви самостійно визначаєте ступінь складності картки і рівень проблеми вашої роботи на уроці і приступаєте до пошуку та вивчення нового матеріалу, якщо у вас виникнуть складнощі при роботі, то можете обраться за допомогою до вчителя.

У кожного з учнів на комп'ютері відкрито сайт Л.З. Шауцуковой «Інформатика» на головній сторінці. Кожен з них вибирає картку відповідно поставленого ним самим мети навчання на даному уроці, після чого учень діє у відповідності з інструкцією картки.

Червона картка

Теорія: Тема вашої пошукової діяльності «Програмне забезпечення».

Питання для самоконтролю:

1. Що включає в себе поняття «програмне забезпечення»?

2. У чому полягає призначення операційної системи?

3. ; MS - DOS ; Windows 3. x ; Windows - NT , Windows 95; Microsoft Word ; Adobe PageMaker ; Turbo Bascal , Turbo Basic ; Microsoft Excel , Lotus ; FoxPro , Access for Windows ; Microsoft Office , Microsoft Works ? До яких категорій програмного забезпечення відносяться програмні пакети: Norton Commander; MS - DOS; Windows 3. X; Windows - NT, Windows 95; Microsoft Word; Adobe PageMaker; Turbo Bascal, Turbo Basic; Microsoft Excel, Lotus; FoxPro, Access for Windows ; Microsoft Office, Microsoft Works?

Завдання для закріплення:

1. Систематизувати та узагальнити вивчений матеріал на тему «Програмне забезпечення» у вигляді плану-конспекту. (Завдання спрямоване на формування вміння систематизувати, узагальнювати, структурувати отримані знання по темі)

2. Скласти свою класифікацію ПЗ та обгрунтувати її. (Завдання спрямоване на формування вміння класифікувати вивчений матеріал, обгрунтовувати свою точку зору)

3. Встановити взаємозв'язок і залежність між апаратним забезпеченням комп'ютера та програмним (завдання спрямоване на формування вміння встановлювати взаємозв'язки, взаємозалежності, проводити аналогії між об'єктами і явищами)

Жовта картка

Теорія: Тема вашої пошукової діяльності «Програмне забезпечення».

Основні поняття:

Програмне забезпечення; прикладне, системне ПЗ, інструментальні програмні засоби; операційна система, програма, оболонка, утиліти, система програмування, інтегровані пакети, табличний процесор, електронна таблиця, система управління базами даних (СКБД), файл, файлова система, транслятор, компілятор, інтерпретатор, текстовий редактор, графічний редактор, пакети прикладних програм, мережеве програмне забезпечення.

Питання для самоконтролю:

1. Що включає в себе поняття «програмне забезпечення»?

2. Охарактеризуйте основні класи операційних систем.

3. ; MS - DOS ; Windows 3. x ; Windows - NT , Windows 95; Microsoft Word ; Adobe PageMaker ; Turbo Bascal, Turbo Basic; Microsoft Excel , Lotus ; FoxPro , Access for Windows ; Microsoft Office, Microsoft Works? До яких категорій програмного забезпечення відносяться програмні пакети: Norton Commander; MS - DOS; Windows 3. X; Windows - NT, Windows 95; Microsoft Word; Adobe PageMaker; Turbo Bascal, Turbo Basic; Microsoft Excel, Lotus; FoxPro, Access for Windows ; Microsoft Office, Microsoft Works?

Завдання для закріплення:

1. Скласти план-схему теми «Програмне забезпечення». (Завдання спрямоване на формування вміння структурувати отримані знання, бачити основу, суть отриманих знань)

2. Визначити та обгрунтувати використання певного виду ПЗ на кожному етапі роботи людини і ПК. (Завдання спрямоване на формування вміння застосовувати на практиці отримані знання)

3. Що на вашу думку є найбільш важливим в комп'ютері. апаратна або програмна частини? Відповідь обгрунтувати. (Завдання спрямоване на формування вміння аргументувати свою відповідь, доводити правоту своїх суджень)


Зелена картка


Теорія: Тема вашої пошукової діяльності «Програмне забезпечення».


Основні поняття:

 • Програмне забезпечення (посилання «Теорія» → глава 6 → 6.1);

 • Прикладне (6.2, 6.3),

 • системне ПЗ (6.2, 6.4),

 • інструментальні програмні засоби (6.2, 6.12);

 • операційна система (6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9),

 • програма-оболонка (6.2, 6.8),

 • утиліти (6.4, 6.7, 6.11)

 • система програмування (6.2, 6.11),

 • інтегровані пакети (6.2, 6.20),

 • табличний процесор (6.2, 6.),

 • електронна таблиця (6.2, 6.16),

 • система управління базами даних (СКБД) (6.2, 6.17),

 • файл, файлова система (6.5, 6.6),

 • транслятор (6.10),

 • компілятор (6.10, 6.11),

 • інтерпретатор (6.10, 6.11),

 • текстовий редактор (6.13),

 • графічний редактор (6.14, 6.15),

 • пакети прикладних програм (6.19),

 • мережеве програмне забезпечення (6.22).

Питання для самоконтролю:

1. Що включає в себе поняття «програмне забезпечення»?

2. У чому відмінність прикладних програм від системних і інструментальних?

3. У чому полягає призначення операційної системи?

Завдання для закріплення:

1. Скласти «шпаргалку» за темою програмне забезпечення ». (Завдання спрямоване на формування вміння виділяти головне, бачити суть поняття та явища)

2. Визначити та обгрунтувати використання певного виду ПЗ на кожному етапі роботи людини на ПК. (Завдання спрямоване на формування вміння застосовувати на практиці отримані знання)

3. Вибрати один з класів ПЗ та довести, що без нього робота на комп'ютері неможлива. (Завдання спрямоване на формування вміння аргументувати свою відповідь, доводити правоту своїх суджень).Урок № 2


Урок за темою: «Архітектура ПК»


Цілі:

Освітні:

1. Перевірити якість і міцність знань по темі, а саме: знання магістрально-модульного принципу побудови комп'ютера, основних і додаткових пристроїв ПК, їх найважливіших характеристик.

Розвиваючі:

2. Розвивати комп'ютерну грамотність, стійкий інтерес до ВТ, пізнавальну активність учнів, уміння проводити самоаналіз і самоконтроль.

Виховні:

3. Виховання уваги, акуратності та посидючості, формування етичних норм спілкування.

Час: 45 хв

Матеріальне забезпечення: Клас IBM PC, контролююча програма, аркуші контролю, програма-презентація з історії ВТ, набір карток з питаннями по темі, лотерея.

Тип уроку: Урок перевірки і оцінки знань.

Форми організації навчальної діяльності: Передня робота, робота в групах, самоконтроль за допомогою електронного підручника, взаємоконтроль, робота в парах, тестування на ПК, самопідготовка за допомогою електронного підручника.

Методична мета: Показати застосування різних форм контролю знань на уроках інформатики.

Хід заняття

1. Організаційна частина: Привітання, готовність обладнання, мети заняття, мотивація навчальної діяльності, правила заповнення аркуша контролю.

2. Основна частина:

а) Етап актуалізації знань.

Мета: психологічно підготувати учнів до здачі заліку.

Самооцінка своїх знань: Самоконтроль.

Учні заповнюють лист контролю, вибираючи оцінку, яку, на їхню думку, заслуговують.

Рівні засвоєння:

«3» - Знати основні етапи розвитку Вт Знати призначення основних пристроїв комп'ютера та його структурну схему, види пам'яті ПК. Знати призначення і основні типи додаткових пристроїв ПК.

«4» - Вміти простежити зміну поколінь ЕОМ у зв'язку зі зміною фізичних принципів роботи. Знати магістрально-модульний принцип роботи ПК, призначення ОЗУ, ПЗУ, КЕШ-пам'яті, зовнішньої пам'яті ПК. Знати принцип дії додаткових пристроїв ПК.

«5» - Наводити приклади застосування ЕОМ в різних областях людської діяльності. Знати основні принципи роботи комп'ютера, специфіку основних видів пам'яті. Знати переваги і недоліки основних типів додаткових пристроїв.

б) Контроль знань: дидактична гра; інформаційний диктант; тестовий контроль.

Мета: перевірити, систематизувати і закріпити знання учнів.

в) Завдання на самопідготовку: знайти відповіді на питання, використовуючи електронний підручник:

1. Що таке Абак, для чого він використовувався?

2. Де з'явилася БЕСМ, її основні характеристики?

3. PDP - 8-що це?

4. DVD-ROM і DVD-RAM, їх відмінність, технічні характеристики

5. Нові субблокноти, їх технічні характеристики.

6. Інтерактивна дошка SMART.

3. Заключна частина: Рефлексія.

Підвести підсумки заняття, виставити оцінки відповідно до критеріїв, порівняти рівень самооцінки і реально отриманий результат на занятті, відзначити найбільш відзначилися учнів.Урок № 3


Марафон знань з інформатики


Цілі:

1. Освітні: перевірка знань, умінь і навичок з основних розділів програми; перевірка загального рівня ерудиції. Закріплення вміння працювати з електронним підручником.

2. Розвиваючі: активізація розумової діяльності учнів; формування стійкого інтересу до предмета інформатики.

3. Виховні: виховання почуття згуртованості та колективізму;

Обладнання: комп'ютери, картки із завданнями, емблеми, плакати.

Структура гри:

Марафон знань з інформатики можна проводити з учнями одного класу або з командами з різних класів. Кількість команд краще брати за кількістю етапів. У кожної групи свій маршрутний лист, де вказані назви етапів, номери кабінетів і час роботи. Для виконання завдань відводиться 15-20 хв. Дозволяється користуватися тільки електронним підручником.

Хід заняття

1 частина - Вступ - 10 хв: Капітани оголошують назву своєї команди. Отримують маршрутні листи.

2 частина - Основна - 2 години.

а) 1 етап «Історичний».

Завдання на 1 бал:

1. Що є елементною базою ЕОМ першого покоління?

Відповідь: Головною елементною базою ЕОМ першого покоління є електронна лампа.

2. Кого вважають першою программістка?

Відповідь: Августа Ада Лавлейс. Англійський математик і перший програміст, дочка поета Джорджа Гордона Байрона.

Завдання на 2 бали:

У минулому столітті один англійський місіонер, бажаючи полегшити контакт з тубільцями, виділив з англійської мови саму просту і поширену його частина, що містить близько 300 слів і не має граматики. У 1964 році співробітники Дармутском коледжу скористалися цією ідеєю. Що у них з цього вийшло?

Відповідь: мова програмування Basic.

Завдання на 3 бали:

У 1871р. в англійському журналі «Панч» було надруковано вірш:

Служачи науці, він терпів нестатки,

Був рок його тривожний і суворий,

Він злий долею вибраний був мішенню

Швидше ударів, ніж дарів.

З тих пір, коли їх вабить блиском таїнств,

Притаманних математиці, вирішив

Ступити на многотрудний шлях, намагаючись

Досягти математичних вершин.

Якому винахіднику і вченому присвячено цей вірш?

Відповідь: Англійському вченому Ч. Бебідж, головною справою життя якого були обчислювальні машини.

б) 2 етап «програмістський».

Завдання на 1 бал: Знайти і підрахувати помилки в записах стандартних функцій на мові Бейсік:

Помилки:


1. ABC (-45)

2. CIRKLE (20; 50), 10,7

3. ABS(-45) MID $ (A; 3; 7) 1. ABS (-45)

2. CIRCLE (20, 50), 10,7

3. MID $ (A $, 3,7)


Завдання на 2 бали: Напишіть будь-якою мовою програмування програму для вирішення наступного завдання: «Вивести парні числа від 20 до 97».


Відповідь:


CLS

PRINT "Парні числа від 20 до 97"

FOR I = 20 TO 97 STEP 2

PRINT I;

NEXT I

END


Завдання на 3 бали: Напишіть будь-якою мовою програмування програму для вирішення наступного завдання: «Зобразити на екрані монітора концентричні кола різного кольору».


Відповідь:


CLS

SCREEN 12

FOR R = 0 TO 100

C = INT (RND * 15 +1)

CIRCLE (300, 100), R, C

NEXT R

END

в) 3 етап "Режим користувача".

Завдання на 1 бал: Виконати форматування дискети.

Завдання на 2 бали: Завантажити графічний редактор. Намалювати малюнок. Зберегти на диск А під ім'ям «Малюнок».

Завдання на 3 бали: Завантажити текстовий редактор. Записати свої ініціали (шрифт 14, колір синій). Вставити малюнок. Зберегти на диск А під ім'ям «П.І.Б.»

г) 4 етап «Термінологічний».

На цьому етапі учні мають відгадати слово. На картках написано питання, відповівши на них, беруть ці літери і з отриманих літер складають слово. За кожне Відгадай слово - 1 бал, за складене слово - 2 бали.

1 картка: Як називається пристрій для зчитування та запису інформації на диск?

Відповідь: дисковод (1-а літера).

2 картка: Як називається пристрій для виведення інформації на папір?

Відповідь: принтер (3-я і 5-а літера).

3 картка: Як називається спеціальна програма для подорожі по Web-сторінок в Інтернеті?

Відповідь: браузер (6-а літера).

4 картка: Як називається центральний пристрій ЕОМ, обробляє інформацію?

Відповідь: процесор (6-а літера).

5 картка: Як називається пристрій для зчитування різного роду інформації в комп'ютер?

Відповідь: сканер (2-а і 3-я літери).

Відповідь: Дискета

д) 5 етап «Алгоритмічний».

Завдання на 1 бал: Дайте визначення наступних понять: алгоритм, лінійний алгоритм, що розгалужується алгоритм, циклічний алгоритм.

Завдання на 2 бали: Використовуючи дії, складіть алгоритм приготування пельменів.

Дано дії:


взяти х

підсмажити х

змолоти х у м'ясорубці

закатати х у у

зварити х

нарізати х

покласти х на у


Замість х і у підставлені слова «м'ясо», «тісто», «сир», «те, що вийде».

Завдання на 3 бали: Скласти алгоритм на мові блок-схем для наступного завдання: «Знайти квадратний корінь з числа».

3 частина - заключна - 10 хв.

Підрахунок балів, підведення підсумків.

1 Скаткін М.Н. Проблеми сучасної дидактики. - М.: Педагогіка, 1980. С. 39.

2 Скаткін М.Н. Проблеми сучасної дидактики. - М.: Педагогіка, 1980. С. 44.

3 Шамова Т.І. Активізація навчання школярів. - М.: Педагогіка, 1982. С. 63.

4 Ушинський К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 359.

5 Вербицький А.А. Активне навчання в школі: контекстний підхід. - М.: Просвещение, 1991. С. 41.

6 Платонова Т.А. Роль мотивації в пізнавальній активності / / Сб. «Активність особистості в навчанні». - М.: Педагогіка, 1986. С. 21-30.

7 Подковиров А.М. Педагогічний досвід інформатизації шкільної освіти / / Матеріали науково-практичної конференції. - М.: Изд. МДУ, 2003. С. 129.

8 Попов М.В. Технологія застосування комп'ютера в навчальному процесі / / Зб. «Навчальні технології». - СПб.: НОВА, 2004. С. 119.

9 Булгакова М.М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики / / Зб. «Навчальні технології». - СПб.: НОВА, 2004. С. 267.

10 Селевко Г.К. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання / / Інформатика та інформаційні технології в освіті. - № 12. - 2004.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
174.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Вивчення теми Перетворення графіків на уроці інформатики
Роль уроків інформатики у розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Організація діяльності учнів на уроці
Активізація пізнавальної діяльності учнів
Прийоми активізації пізнавальної діяльності
Активізація пізнавальної діяльності учнів
Психологія навчально-пізнавальної діяльності
Пам`ять як компонент пізнавальної діяльності
Формування мотивації і пізнавальної діяльності у старших дошкільників
© Усі права захищені
написати до нас