Акредитивні форми розрахунків особливості документальне оформлення та відображення операцій з

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Тема: «Акредитивні форми розрахунків, особливості, документальне оформлення та відображення операцій по рахунках банків-емітентів та виконуючих банків»

ЗМІСТ

Введення 2

1. Поняття та особливості акредитивної форми розрахунків 4

2. Види, форми та конструкції акредитивів 7

3. Документальне оформлення акредитивних розрахунків 16

4. Бухгалтерський облік акредитивних розрахунків 20

4.1 Загальні правила обліку 20

4.2 Облік операцій у банку-емітента 24

4.3 Облік операцій у виконуючому банку 27

Висновок 30

Список літератури 31

Введення

У системі розрахунково-кредитних відносин розрахунки за акредитивом по праву займають сьогодні одне з важливих місць. Питома вага акредитивів у загальній масі скоєних розрахункових операцій і сьогодні не настільки високий як, наприклад, платіжними дорученнями або по інкасо. Тим не менш, як показує практика, більшість випадків використання акредитива в торговому обороті пов'язано із забезпеченням балансу інтересів контрагентів і максимальним зниженням різного роду підприємницьких ризиків при здійсненні розрахункових операцій.

Недоліки, властиві акредитивній формі розрахунків, до яких, як правило, відносять складність проведення, відносну дорожнечу цієї банківської операції, а також відволікання з обороту покупця грошових коштів на термін дії акредитива, на сьогоднішній день у світовій практиці зведені до мінімуму шляхом послідовного вдосконалення способів її використання. Поява і розвиток в міжнародній торгівлі перекладних, револьверних, підтверджених, компенсаційних і багатьох інших видів, перетворило акредитив в надійний, гнучкий і універсальний фінансовий інструмент сучасного ринку, що володіє великим потенціалом функціональних можливостей для вирішення завдань торгового обороту.

Можна сказати, що сенс акредитива, як форми міжнародних розрахунків полягає в отриманні продавцем гарантій платежу, а покупцем - повноцінних прав на відвантажений товар: це можливо, коли гроші перераховуються платником лише при виконанні його контрагентом певних умов, що і створює переваги, які має продавець , домовився з покупцем про акредитивній формі оплати.

 1. Поняття та особливості акредитивної форми розрахунків

Акредитив - зобов'язання банку провести за дорученням і з вказівками імпортера платіж по експорту або акцепт його тратти (вексель виставлений експортером, при розрахунках у кредит) у межах певної суми та терміну і при наданні в банк обумовлених документів.

Документарний акредитив - зобов'язання банку, що видається їм за дорученням свого клієнта-імпортера, здійснити платіж на користь експортера (акцептувати його тратти) або забезпечити здійснення платежу (акцепту тратт) іншим банком у межах певної суми і в установлений строк проти документів, зазначених в акредитиві.

У розрахунках з імпорту та експорту використовуються документарні акредитиви, платежі за якими проводяться за умови подання до банку комерційних документів.

Застосування акредитивів у міжнародних розрахунках регулюється Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів, розробленими Міжнародною торговельною палатою. З 1 січня 1994 р. діють Правила в редакції 1993 р. (публікація МТП 500). Правила обов'язкові для банків, що приєдналися до них, і їх клієнтів, які здійснюють розрахунки акредитивами. У кожен акредитив включається застереження, що Правила є складовою частиною кожного такого акредитиву.

Уніфіковані правила визначають поняття і види акредитивів, способи і порядок їх виконання і передачі, обов'язки і відповідальність банків, вимоги до акредитуючою за акредитивами документів і порядок їх подання, дають тлумачення різних термінів, а також розглядають інші питання, що виникають у практиці розрахунків акредитивами.

Банк-емітент - банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива.

Банк-емітент за акредитивом зобов'язується зробити платежі на користь одержувача коштів за подання останнім документів, відповідних всім умовам акредитива, або надати повноваження виконуючому банку здійснити такі платежі.

Виконуючий банк - як правило, банк постачальника (одержувача по акредитиву). Виконуючий банк контролює виконання вимог акредитива, а при повному їх виконання зараховує на розрахунковий рахунок зазначену суму.

До банку-емітенту, що проводить платежі одержувачу коштів або оплачує, акцептує або враховує перекладної вексель, застосовуються правила про виконуючого банку.

Покритий (депонований) акредитив - акредитив, при відкритті якого банк-емітент перераховує за рахунок коштів платника або наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива.

Непокритий (гарантований) акредитив - акредитив, при відкритті якого банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку банку-емітента в межах суми акредитива, або вказує в акредитиві інший спосіб відшкодування виконуючому банку сум, виплачених за акредитивом відповідно з його умовами.

Цивільний кодекс передбачає тільки один спосіб відшкодування витрат виконуючого банку - списання суми акредитива з кореспондентського рахунку банку-емітента. Тобто в даному випадку між банком-емітентом та виконувачами банком як мінімум повинні бути кореспондентські відносини. Положення № 2-П допускає інші способи відшкодування.

Порядок списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента за непокритим акредитивом, а також порядок відшкодування грошових коштів банком-емітентом виконуючому банку визначається угодою між банками. Порядок відшкодування коштів за непокритим акредитивом платником банку-емітенту визначається в договорі між платником і банком-емітентом.

Відзивний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів.

Безвідкличний акредитив може бути скасований без згоди одержувача коштів.

Підтвердження акредитива означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язання банку-емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива.

Виконуючий банк, який бере участь у проведенні акредитивної операції, може підтвердити безвідкличний акредитив на прохання банку-емітента. Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути відмінений або змінений без згоди виконуючого банку.

Тепер терміни, які використовуються в міжнародних розрахунках. Деякі з них згадуються вище, але визначення дещо відрізняються, а інші не знайшли відображення у вітчизняних нормативних документах.

Типи акредитиву:

Документарний акредитив (Documentary Letter of Credit) - зобов'язання Виконуючого банку виплатити Бенефіціару за рахунок наказодавця певну суму, якщо Бенефіціар надасть у встановлений термін документи, передбачені в акредитиві.

Резервний акредитив (Standby Letter of Credit) - зобов'язання Виконуючого банку виплатити встановлену суму Бенефіціару при невиконанні гарантованого платіжного зобов'язання, якщо Бенефіціар представить разом з усіма документами, відповідними акредитиву, заяву про те, що Наказодавець акредитива не виконав свої зобов'язання, і вимога виконати акредитив.

Види платежів за акредитивом:

Платіж за пред'явленням документів - розрахунки проводяться безпосередньо після подання приписаних документів, якщо дотримані умови акредитива.

Відстрочений платіж - Бенефіціар отримує платіж не при подачі документів, а в більш пізній термін, передбачений в акредитиві. При поданні документів відповідно до акредитивом Бенефіціар отримує письмову згоду уповноваженого банку здійснити платіж у день настання відповідного строку оплати.

Сторони по акредитиву:

Наказодавець (Applicant) - Покупець. Доручає Банку-емітенту відкрити акредитив від його імені.

Банк-емітент (Issuing Bank) - банк, якому Покупець доручив відкриття акредитива, і який направляє відкритий акредитив Виконуючому банку.

Підтверджуючий банк (Confirming Bank) - банк, який підтверджує платіжне зобов'язання Банку-емітента і приймає на себе зобов'язання по виконанню акредитиву.

Виконуючий банк (Nominated Bank) - банк, який уповноважений Банком-емітентом документарного акредитиву платити, прийняти на себе зобов'язання по відстроченого платежу, акцептувати тратти або ж негоціювати. У разі вільно негоцііруемого акредитива виконуючим банком може бути будь-який банк. Зазвичай виконуючий банк є банком-кореспондентом Банку-емітента і розташовується в країні Бенефіціара.

Авізуючий банк (Advising Bank) - банк Продавця, якому дані інструкції авізувати (передати) Продавцю акредитив або зміни до нього без зобов'язань з боку цього банку.

Бенефіціар (Beneficiary) - Продавець, на чию користь видається акредитив; одержувач грошових коштів по акредитиву. Види, форми та конструкції акредитивів.

Якщо форми акредитива розрізняються за ступенем забезпечення для бенефіціара, то види і конструкції визначаються залежно від передбачуваного способу використання акредитива.

Найбільш поширені види та конструкції акредитивів наводяться в таблиці.

Таблиця 1. Види акредитивів

Вид акредитива

Спосіб використання

Акредитив з платежем за пред'явленням

Негайне отримання суми, зазначеної в документах, при поданні документів.

Акредитив, що передбачає акцепт тратт бенефіціара

Отримання суми, зазначеної в документах, по настанні терміну платежу. Можливе одержання суми за вирахуванням дисконту за векселем після подачі документів.

Акредитив з розстрочкою платежу (відстрочений)

Отримання суми, зазначеної в документах, не при подачі документів, а в більш пізній термін, після настання терміну платежу (без векселя).

Акредитив «stand - by» (резервний акредитив)

Використання акредитива як інструмента, що має схожість з гарантією.

Акредитив з «червоною застереженням»

Отримання авансу.

Акредитив з «вічнозеленої застереженням» (evergreen clause)

Акредитив містить умову про можливість його автоматичного продовження на інший встановлений термін.

Акредитив «back-to-back»

Посередник уповноважує свій банк відкрити акредитив на користь постачальника. Цей акредитив грунтується на неперевідні акредитиві, який був відкритий на користь посередника.

Акредитив, який передбачає негоціацію тратт бенефіціара

Отримання суми в будь-якому (не тільки авізо) банку.

Револьверний (автоматично поновлюваний) акредитив

Використання акредитиву в рамках встановлених часткою, що поновлюються. Відвантаження частковими поставками.

Переказний акредитив

Забезпечення власних постачальників

Покритий акредитив (covered letter of kredit)

Покупець здійснює оплату банку-емітенту на початку угоди

Непокритий акредитив (uncovered letter of kredit)

Покупець гарантує оплату пізніше.

Переуступка виручки за акредитивом (цесія)

Повна або часткова переуступка виручки по акредитиву посередником на користь свого постачальника.

Акредитив з платежем за пред'явленням є найпоширенішим видом акредитиву. Розрахунки з бенефіціаром здійснюються безпосередньо після подання необхідних документів, якщо дотримані умови акредитива.

Акредитив, що передбачає акцепт тратт бенефіціара (рамбурсний акредитив). При акредитиві з акцептом тратт бенефіціар може вимагати, що після виконання умов по акредитиву тратта (переказний вексель), яку він виставив на покупця, була повернена йому банком-емітентом, що відкрив акредитив, або банком-кореспондентом, забезпечена акцептом. Замість платежу відбувається акцепт тратти.

Акредитив, що передбачає акцепт тратт, служить для того, щоб гарантувати бенефіціару термін платежу; поки настане термін платежу, він вже зможе продати товар і потім за рахунок виручки оплатити акцепт. Таким чином продавець позбавляє себе від взяття кредиту на відповідну угоду.

Акредитив з розстрочкою платежу. У цьому випадку бенефіціар отримує платіж не при подачі документів, а в більш пізній термін, передбачений в акредитиві. При поданні документів відповідно до акредитивом бенефіціар отримує письмову згоду уповноваженого банку здійснити платіж у день настання відповідного строку оплати.

За метою використання виділяють наступні види акредитивів:

- Резервні акредитиви (stand-by letter of credit);

- Авансові (з тому числі акредитиви з «червоною застереженням »(red clause letter of credit) і акредитиви з «зеленою застереженням »(evergreen clause letter of credit);

- Компенсаційні акредитиви (back to back letter of credit).

Акредитив «stand-by» (резервний акредитив) виник у формі первинного платіжного зобов'язання; передбачалося, що використовуватися він буде тільки в якості запасного (stand-by) у разі невиконання принципалом своїх зобов'язань за основним договором.

Акредитиви «stand-by» є інструментами, схожими з гарантіями, які в силу свого документарного характеру підпорядковуються UCP 500.

За допомогою резервних акредитивів можуть бути гарантовані, наприклад, наступні платежі і послуги:

- Виплата за векселями, що підлягають оплаті за пред'явленням;

- Погашення банківських кредитів;

- Оплата товарних поставок;

- Поставка товарів за договором;

- Виконання договорів підряду на виконання робіт або надання послуг.

Якщо гарантоване платіжне зобов'язання не було виконано, бенефіціар може спонукати банк виконати його, представивши разом з усіма іншими документами (копії відвантажувальних документів), відповідними акредитиву, заяву про те, що наказодавець акредитива не виконав свої зобов'язання.

Різниця між звичайним документарним і резервним акредитивом зводиться до відмінностей в представлених документах. Звичайний акредитив є інструментом платежу, а резервний - засобом забезпечення платежу у разі невиконання зобов'язань покупцем. Тому умови резервного акредитива часто не вимагає надання транспортних документів, оскільки право вимоги у бенефіціара виникає не в момент відправлення товарів, а в момент невиконання покупцем своїх зобов'язань.

Мета авансового акредитива (anticipatory letter of credit) полягає у фінансуванні виробництва або закупівлі товарів продавцем. Виплата авансу при наданні документарного акредитива може відбуватися різними шляхами.

Акредитив з «червоною застереженням» являє собою акредитив з внесеним до нього спеціальною умовою про те, що наказодавець уповноважує банк сплатити бенефіціару аванс, а решту частини ціни сплатити за загальним правилом, по наданню обумовлених документів. Аванс виплачується під письмове зобов'язання бенефіціара представити в термін відвантажувальні документи. Може бути передбачено, що аванс також виплачується по поданні обумовлених документів.

Виплата авансу здійснюється за рахунок виконуючого банку, але під відповідальність банку, що відкрив акредитив. Якщо продавець не надасть у термін необхідні документи і не погасить аванс, то виконуючий банк списує суму авансу разом з відсотками з банку-емітента. Останній утримує цю суму з наказодавця акредитива, який, таким чином, несе ризик по авансу та відсотками.

Назва «акредитив з червоною застереженням» виникло тому, що раніше повноваження банку-кореспонденту на виплату авансу виділялося червоним чорнилом.

Акредитив з «вічнозеленої застереженням» (evergreen clause). Під акредитивом з «вічнозеленої застереженням» за деякими джерелами розуміється акредитив, який містить умову про можливість (тільки можливості) його автоматичного продовження на встановлений термін.

Є й інший варіант трактування цього терміну: при використанні акредитива «із зеленою застереженням» виплата авансу проводиться проти складського свідоцтва, що підтверджує розміщення товару на склад у порту відвантаження. А є й третій: зелена застереження - це коли платіж здійснюється проти пред'явлення банківської гарантії.

Бувають випадки, коли торговий посередник хотів би перевести свою вимогу за акредитивом якомусь постачальнику, хоча умови акредитива не допускають перекладу або можливий переклад акредитива порушує положення UCP 500. Тоді в його розпорядженні є дві можливості, які використовуються банками при певних умовах і не рівноцінні щодо можливості переказним акредитивом. Це акредитив «back-to-back» (компенсаційний) і переуступка виручки за акредитивом (цесія).

У міжнародних договорах купівлі-продажу, коли одні і ті ж товари до того, як їх набуває покупець, стають об'єктом низки договорів перепродажу, часто використовуються компенсаційні акредитив (back to back letter of credit), які мають на меті відкриття іншого акредитива на своїй основі.

Акредитив «back-to-back». Спираючись тільки на наявність існуючого на його користь акредитива («спиною до спини» до нього), банк посередника відкриває зустрічний акредитив на користь постачальника.

«Уніфіковані правила» не містять будь-яких специфічних правил для акредитива «back-to-back». Тут мова йде про самостійних акредитиви, які утворюють єдність в економічному, але не в правовому відношенні.

Компенсаційний акредитив включає в себе два окремих документарних акредитиву:

- Акредитив, відкритий на користь першого (первинного) бенефіціара;

- Акредитив, відкритий за рахунок першого (первинного) бенефіціара, який поставляє товари.

Перший (первинний) бенефіціар перший документарного акредитиву стає наказодавцем для вторинного документарного акредитиву.

Акредитив з негоціацією тратт (комерційний акредитив). Під негоціацією розуміється купівля і продаж цінних паперів, що мають попит на ринку. Негоцііруемим акредитивом називають товарний акредитив, виставлений банком-емітентом в його національній валюті й адресований безпосередньо бенефіціару акредитива. Доставка адресату відбувається зазвичай через посередництво банку-кореспондента.

Банк-емітент у кредитному листі дає бенефіціару повноваження виставити вексель на нього, на іншого трасата, вказаного в акредитиві, або на власника акредитива. Цей вексель може бути пред'явлений бенефіціаром разом з оригіналом кредитного листа і зазначеними в ньому документами для негоціації банку. Банк-емітент гарантує оплату за векселем за умови, що Негоціюючий банк представить правильні документи.

Найбільш частий варіант комерційного акредитива допускає негоціацію в будь-якому банку.

За способом використання акредитиви поділяються на автоматично поновлювані (revolving) і переказні (transferable) - акредитиви, які можуть бути передані іншій особі.

Револьверний акредитив (revolving letter of credit) - це акредитив, за допомогою якого відповідно до його умов сума поновлюється або відновлюється без необхідності внесення до нього спеціальних змін. Якщо покупець віддає розпорядження поставляти замовлений товар певними частинами (партіями) через певні проміжки часу (договір про поставку партіями), то здійснення платежів може відбуватися за револьверному акредитиву, що покриває вартість часткових поставок.

Револьверні акредитиви можуть бути поновлюваними щодо суми та строку.

Відновлюваний за сумою акредитив означає, що його сума відновлюється в міру використання її протягом загального терміну.

Відновлюваний по терміну акредитив означає, що сума поновлюється в якесь певний час.

Револьверний акредитив може бути кумулятивний або некумулятивні. Кумулятивний револьверний акредитив означає, що суми невикористаних або неповністю використаних часток можуть бути додані до залишаються часткам. При некумулятивні варіанті, навпаки, термін використання своєчасно незатребуваних часткових сум закінчується.

Автоматично поновлюваний акредитив не слід змішувати з акредитивом з «вічнозеленої застереженням», хоча у них є одна загальна властивість: дія і того, і іншого виду акредитива не обмежена будь-яким одним періодом.

Положення про безготівкові розрахунки в РФ не передбачає можливості використання револьверних акредитивів, але і не забороняє їх використання.

Переказний (або переказний) акредитив (transferable letter of credit) дозволяє бенефіціару (першому бенефіціару) просити банк, уповноважений провести платіж, прийняти зобов'язання про платіж з розстрочкою, провести акцепт або негоціацію, про те, щоб акредитивом міг скористатися повністю або частково ще один або кілька бенефіціарів (другий (і) бенефіціар (и)).

Такий акредитив дозволяє торговельному посереднику передати своє право на отримання коштів з акредитива клієнта будь-якого постачальника і тим самим дозволяє йому оформляти операції з обмеженим використанням власних коштів. При цьому торговельному посереднику його покупець виставляє безвідкличний акредитив. Останній повинен бути чітко позначений як трансферабельний.

Як тільки торговий посередник отримав від банку повідомлення про відкриття на його користь акредитива, він може доручити останньому перевести акредитив на свого постачальника - другого бенефіціара. Банк зобов'язаний переказати акредитив в тих межах і в тому порядку, на які він чітко дав свою згоду.

Перекладні (трансферабельні) акредитиви - унікальна правова конструкція, при якій передача акредитива першим бенефіціаром друге означає передачу не тільки прав кредитора (за грошовим зобов'язанням), а й обов'язків боржника (зобов'язань боржника здійснити поставку товару за основним договором).

За характером рамбурсного угоди (угоди, що визначає порядок відшкодування витрат банків) виділяють акредитиви:

- Покриті (covered letter of kredit);

- Непокриті (uncovered letter of kredit).

Покритим є акредитив, у якому покупець здійснює оплату банку-емітенту на початку угоди; непокритим - акредитив, де покупець гарантує оплату пізніше.

При відкритті покритих акредитивів банк-емітент попередньо надає у розпорядження виконуючого банку валютні кошти (покриття) у сумі акредитива на строк дії своїх зобов'язань з умовою можливого використання цих коштів для виплат по акредитиву.

Непокритий (гарантований) акредитив - це відстрочений платіж, коли гроші виконуючому банку переводять не відразу, а в міру виконання або після закінчення терміну дії акредитива. Виконуючий банк, виконуючи акредитив, тим самим надає кредит банку-емітента.

Банківська практика західних країн свідчить, що, як правило, при відкритті акредитива банки не вимагають від клієнтів надання покриття.

У чинному російському законодавстві «покриття» або «Непокриті» акредитива визначає взаємовідносини між банком-емітентом і виконуючим банком.

На відміну від російського законодавства в Уніфікованих правилах не виділяються як такі покриті і непокриті акредитиви. Це питання залишено на розсуд сторін, і тільки від їх рішення залежить вибір покритого або непокритого акредитива (як на рівні відносин між банками, так і на рівні наказодавець - банк-емітент).

Переуступка виручки за акредитивом (цесія). Бенефіціар по акредитиву може переуступити виручку за акредитивом повністю або частково на користь якого-небудь свого постачальника (зробити цессию). Ця можливість, як правило, використовується промисловими підприємствами, які поступаються частина виручки по акредитиву постачальникам матеріалів, деталей і т.д.

Однак подача документів, на відміну від переказного акредитива, залишається справою бенефіціара. Таким чином цесія дає лише умовне забезпечення: виплата відбувається лише після твори платежу по акредитиву, а цессіонер не має ніякої гарантії, що бенефіціар по акредитиву в строк надасть відповідні умовам акредитива документи.

Дії учасників розрахунків за акредитивами:

Авізування документарного акредитиву - офіційне повідомлення банком свого контрагента про відкриття йому документарного акредитиву.

Виконання акредитива - здійснення платежу Бенефіціару або іншої дії, передбаченого акредитивом, Виконуючим банком.

Акцепт акредитиву - спосіб виконання документарного акредитиву, при якому тратта (переказний вексель) акцептується Банком-емітентом або банком, зазначеним в акредитиві, та сплачується при настанні терміну платежу.

Закриття акредитива - запис про припинення операцій з видачі грошей за акредитивом.

 1. Документальне оформлення акредитивних розрахунків

При розрахунках за акредитивом банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива (банк-емітент), зобов'язується зробити платежі на користь одержувача коштів за подання останнім документів, відповідних всім умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючий банк) здійснити такі платежі. В якості виконуючого банку може бути банк-емітент, банк одержувача коштів чи інший банк. Акредитив відокремлений і незалежний від основного договору.

Для розрахунків за акредитивами за імпортовані товари та отримані послуги наказодавця акредитива (імпортери) подають до уповноваженого банку заяву на відкриття імпортного акредитива в трьох примірниках.

У заяві повинні бути зазначені наступні реквізити:

- Номер рахунку імпортера - наказодавця акредитива, з якого списується сума іноземної валюти на відкриття акредитива;

- Номер рахунку, з якого списується комісія та інші витрати банку (поштово-телеграфні витрати);

- Найменування і сума іноземної валюти цифрами і прописом;

- Найменування та адресу бенефіціара іноземною мовою;

- Термін дії акредитива;

- Термін відвантаження; найменування товару;

- Умови поставки товару;

- Перелік необхідних для оплати акредитива документів;

- Порядок оплати банківської комісії і витрат та інші реквізити, що відповідають умовам контракту.

Заява на відкриття акредитива підписується двома посадовими особами наказодавця і засвідчується печаткою організації.

На підставі заяви на відкриття акредитива складається меморіальний ордер, перший примірник якого разом з першим примірником заяви на акредитив направляється в бухгалтерію банку для відображення операції з відкриття акредитива. Другий примірник залишається в досьє акредитива, інші примірники направляються до відділу поточних рахунків в іноземній валюті для відображення операції по поточному рахунку наказодавця в іноземній валюті.

Перший примірник заяви на акредитив залишається в документах дня банку, другий примірник направляється в досьє акредитива, третій - повертається приказодателю акредитива разом з випискою з особового рахунку в якості підтвердження відкриття акредитива.

Одночасно з відкриттям акредитиву банк нараховує комісію відповідно до тарифу комісійної винагороди, списує суму комісії з поточного валютного рахунку наказодавця по імпортному акредитиву і зараховує її на рахунок доходів банку.

Місце закінчення терміну дії акредитива визначається місцем знаходження виконуючого банку.

Якщо виконуючим банком є уповноважений банк, термін дії акредитива закінчується у даному банку.

Якщо виконуючим банком є авізуючий банк, то спосіб оплати документів визначається умовами акредитива.

Розрахунки за імпортними акредитивами можуть здійснюватися шляхом платежу з телеграфним рамбурсом на банк-емітент.

У розрахунках за експортовані товари та надані послуги уповноважений банк, отримавши акредитивний лист іноземного банку, контролює справжність акредитива відповідність його умов порядку розрахунків, встановленому кореспондентськими відносинами між банками. Акредитиви, що відповідають всім вимогам, реєструються в книзі, де кожному акредитиву присвоюється номер.

На кожен акредитив відкривається досьє, яке одночасно служить особовим рахунком за акредитивом та ведеться в іноземній валюті.

Відповідальний виконавець протягом трьох днів авізує (сповіщає) бенефіціара про відкриття на його користь експортного акредитива.

Бенефіціар, отримавши від авізуючого банку повідомлення про відкриття на його користь акредитива, перевіряє відповідність його умов умовами контракту. У разі виявлення будь-яких розбіжностей бенефіціар протягом встановленого терміну інформує про це уповноважений банк та надсилає приказодателю акредитива вимога про внесення до умов акредитива відповідних змін.

Уповноважений банк направляє банку-емітенту підтвердження отримання акредитива з зазначенням його номера з обліку авізуючого банку.

Платежі за документарними акредитивами здійснюються бенефіціару проти подання ним до банку передбачених умовами акредитива документів. Експортер, відвантаживши товар, представляє в банк документи при супровідному листі-дорученні. Відповідальний виконавець перевіряє правильність; його оформлення і наявність в ньому всіх необхідних реквізитів. Доручення видається в банк в трьох примірниках, з яких перший примірник залишається в досьє, другий використовується для складання супровідного листа іноземному банку, а третій повертається бенефіціару як розписки у прийомі документів.

Після перевірки документів та врегулювання усіх виявлених розбіжностей у поданих документах банк здійснює платіж бенефіціару або негоціацію відповідно до умов акредитива і кореспондентської угоди між банками.

4. Бухгалтерський облік акредитивних розрахунків

4.1 Загальні правила обліку

Для відображення в бухгалтерському обліку складається меморіальний ордер. Відповідно до міжнародних правил, якщо виконуючим банком є банк-емітент, всі платіжні повідомлення передаються за рахунок бенефіціара, тобто із суми платежу віднімається вартість поштово-телеграфних послуг відповідно до діючого тарифу. На адресу іноземного банку платіжне доручення на оплату певної суми з акредитива на користь бенефіціара з зазначенням терміну валютування.

1. Рахунки з обліку акредитивів до оплати.

Суми акредитивів, відкритих за дорученнями покупців для розрахунків з постачальниками, обліковуються на балансових рахунках 2-го порядку:

- Рахунок 40901 «Акредитиви до оплати»;

- Рахунок 40902 «Акредитиви до оплати за розрахунками з нерезидентами".

Рахунки пасивні.

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки по кожному акредитиву.

За кредитом рахунків відображаються:

- Суми відкритих (надійшли) акредитивів у кореспонденції з кореспондентськими рахунками, рахунками клієнтів.

За дебетом рахунків відображаються:

- Суми, виплачені за рахунок акредитивів;

- Суми, що перераховуються назад на рахунки покупців внаслідок невикористання, зменшення або анулювання акредитивів, в кореспонденції з рахунками постачальників, кореспондентськими рахунками.

Рахунки з обліку вимог і зобов'язань за акредитивами з іноземних операцій.

Облік операцій за акредитивами з іноземних операцій, які проводяться відповідно до нормативних актів Банку Росії з питань організації та проведення розрахунків, здійснюється на балансових рахунках 2-го порядку № 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операцій», № 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операціями ».

Рахунок 47409 - пасивний. Рахунок 47410 - активний.

Аналітичний облік ведеться на особових рахунках, відкритих за кожним банку, виду валюти, акредитиву.

На рахунку № 47409 враховуються:

- Транзитні акредитиви, виконувані Банком за дорученнями іноземних банків;

- Кредитори - іноземні банки за експортними акредитивами з покриттям виплат, тобто документарні акредитиви, виставлені іноземними банками, за якими у момент їх відкриття Банком в Росії отримано покриття в повній сумі акредитива;

- Кредитори - клієнти по імпортних акредитивах з покриттям виплат з рахунків «НОСТРО» і на рахунку «ЛОРО»;

- За імпортними акредитивами з покриттям виплат за рахунок короткострокових і довгострокових кредитів іноземних банків, за рахунок комерційних кредитів.

За кредитом рахунку 47409 проводяться:

- Суми транзитних акредитивів, що виконуються за дорученнями іноземних банків-кореспондентів, банку в Росії;

- Суми іноземної валюти, зараховані іноземними банками на рахунки банку в Росії «НОСТРО»;

- Суми, списані за розпорядженнями іноземних банків з рахунків «ЛОРО» в покриття відкриваються їм акредитивів;

- Суми збільшень відкритих акредитивів;

- Суми, що списуються з розрахункових або позичкових рахунків організацій в покриття відкритих за їх дорученням імпортних акредитивів;

- Суми на поповнення раніше відкритих акредитивів.

За дебетом рахунка 47409 відображаються:

- Суми виплат по використаним транзитним акредитивами;

- Суми, що виплачуються клієнтам за експортними акредитивами;

- Суми, що виплачуються за імпортними акредитивами;

- Суми зменшень або невикористані суми акредитивів, що перераховуються на рахунки клієнтів.

Проведення здійснюються в кореспонденції з відповідними рахунками.

Рахунки з обліку виставлених акредитивів.

Облік суми виставлених акредитивів за дорученнями платників для розрахунків з постачальниками здійснюється на позабалансових рахунках № 90907 «Виставлені акредитиви», 90908 «Виставлені акредитиви для розрахунків з нерезидентами".

Рахунки активні.

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки на кожен виставлений акредитив.

За дебетом рахунків відображаються суми виставлених акредитивів (переведених коштів у банк постачальника) в кореспонденції з рахунком № 99999.

За кредитом рахунків відображаються:

- Суми здійснених виплат з акредитива;

- Суми зміни, закриття або анулювання акредитива

в кореспонденції з рахунком № 99999.

Рахунок з обліку виданих гарантій та поручительств.

Облік сум гарантій за непокритим (гарантованим) акредитивами здійснюється банком-емітентом на позабалансовому рахунку № 91404 «Видані гарантії та поручительства».

Рахунок пасивний.

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки по кожному акредитиву.

Суми з рахунку № 91404 списуються після оплати гарантії, включаючи оплату за рахунок коштів Банку.

Рахунки з обліку отриманих гарантій та поручительств.

Суми що надійшли від банку-емітента непокритих (гарантованих) акредитивів обліковуються на позабалансовому рахунку № 91305 «Отримані гарантії і поруки».

Рахунок активний.

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки по кожному акредитиву.

Рахунки для обліку руху документів за операціями з акредитивами.

Оскільки спеціальних рахунків для цих цілей Банк Росії не передбачив, а зовсім не відображати отримані і відіслані документи в обліку не прийнято, тому можна скористатися універсальними рахунками 91202 і 91203:

рахунок 91202 «Різні цінності і документи»;

рахунок 91203 «Різні цінності і документи, відіслані і видані під звіт, на комісію».

Призначення рахунків: обліку різних цінностей і документів.

На рахунку 91202 враховуються документи і цінності, що зберігаються у сховищі цінностей, за номінальною вартістю, якщо вона відома, або в умовній оцінці 1 рубель за кожен документ, якщо номінальна вартість не вказана.

На рахунку 91203 враховуються цінності і документи, відіслані і видані під звіт, в оцінці, зазначеної до рахунку № 91202.

Рахунки активні.

4.2 Облік операцій у банку-емітента

Функції банку-емітента за імпортним акредитивом можуть включати:

- Відкриття імпортного акредитива за дорученням покупця (наказодавця, апліканта);

- Списання коштів з рахунку платника в момент, визначений умовами договору;

- Оплата (відшкодування) суми акредитива виконуючому банку;

- Збільшення або зменшення суми акредитива;

- Отримання документів по акредитиву;

- Відправка документів клієнту - приказодателю по акредитиву;

- Закриття акредитива.

Балансовий облік.

Можливі такі варіанти розрахунків:

а) покриття списується з рахунку платника і пересилається банком-емітентом у виконуючий банк на весь термін дії акредитива (покритий акредитив);

б) сума акредитива списується виконуючим банку з кореспондентського рахунку банку-емітента за фактом подання бенефіціаром відповідних документів, а банк-емітент стягує вказану суму з платника (непокритий акредитив);

в) банк-емітент списує суму покриття з платника, але у виконуючий банк відразу не відправляє (назвемо цю конструкцію «недопокритим» акредитивом);

г) банк-емітент може надати платникові кредит для оплати акредитива;

д) виконуючий банк здійснює повернення коштів банку-емітенту в разі ануляції, закриття без використання або зменшення суми акредитива.

Розглянемо, якими проводками відображаються ці операції в банку-емітенті.

а) Покритий (депонований) акредитив:

Для відображення покриття за акредитивами з іноземних операцій зазвичай використовують рахунки 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операцій» (пасивний) і 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операцій» (активний).

Використовується наступний спосіб обліку покриття, що списується з рахунку клієнта і перераховується до виконуючий банк:

Дт банківський рахунок клієнта

Кт 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операціях»

і одночасно

Дт 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операцій»

Кт коррахунок виконуючого банку (із зарахуванням на рахунок для обліку покриття).

Можлива також ситуація, коли банк-емітент перераховує суму покриття у виконуючий банк, не списуючи покриття з клієнта - за рахунок власних коштів:

Дт 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операцій»

Кт коррахунок виконуючого банку (у виконуючому банку).

У банку-емітента з'являються вимоги до приказодателю з відшкодування останнім суми покриття.

б) Непокритий (гарантований) акредитив.

Сума в оплату акредитива списується виконуючим банком з кореспондентського рахунку банку-емітента. Тут нам також знадобиться активний рахунок № 47410:

Дт 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операцій»

Кт коррахунок виконуючого банку (у виконуючому банку).

Погашення вимог банку-емітента наказодавцем по акредитиву буде відображатися проводкою:

Дт банківський рахунок клієнта

Кт 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операцій».

в) «Недопокритий» акредитив.

Сума покриття списується з банківського рахунку клієнта, але не перераховується у виконуючий банк. У банку-емітента покриття обліковується на пасивному рахунку № 47409:

Дт банківський рахунок клієнта

Кт 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операціях»

Якщо видача кредиту здійснюється у формі кредитної лінії, то додатково з'являються проводки по позабалансових рахунках № 91302 «Невикористані кредитні лінії з надання кредитів» або № 91309 «Невикористані ліміти з надання кредиту у вигляді« овердрафт », а також« під ліміт заборгованості »:

Дт 99998 Кт 91302, 91309 - в день відкриття кредитної лінії;

Дт 91302, 91309 Кт 99998 - при наданні клієнту - позичальнику частини кредиту (траншу) у рамках відкритої кредитної лінії, а також при закритті кредитної лінії;

Дт 99998 Кт 91309 - при погашенні кредиту, наданого «під ліміт заборгованості», з одночасним збільшенням суми невикористаного ліміту.

Повернення сум виконуючим банком банку-емітенту.

Дт коррахунок

Кт 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операцій».

Банк-емітент повертає кошти на рахунок наказодавця:

Дт 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операціях»

Кт банківський рахунок апліканта.

4.3 Облік операцій у виконуючому банку

Функції виконуючого банку по експортному акредитиву можуть включати:

- Підтвердження виконуючим банком акредитива, тобто додавання їм своїх гарантій з оплати акредитива бенефіціару на додаток до запобіжних банку-емітента;

- Оплату акредитива відповідно до його умов: по пред'явленні бенефіціаром документів, з розстрочкою, авансом або іншими способами;

- Негоціацію (покупку) тратт (перекладних векселів), виставлених бенефіціаром;

- Акцепт тратт, виставлених бенефіціаром.

Кошти в оплату акредитива можуть бути надані банком-емітентом у розпорядження виконуючого банку (переклад покриття), або виконуючий банк може здійснити зазначені вище дії за рахунок власних коштів (без переказу покриття) з наступним відшкодуванням їх банком-емітентом.

Авізуючий банк тільки пересилає бенефіціару або виконуючому банку інформацію та документи за акредитивом, при цьому не приймаючи ніякого власного зобов'язання платежу.

Перерахування покриття у виконуючий банк відбивається проводкою:

Дт коррахунок банку-емітента (у банку-емітенті)

Кт 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операціях»

Зарахування отриманої суми виконуючим банком бенефіціару:

Дт 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операціях»

Кт рахунок одержувача (бенефіціара).

Можливий також варіант, коли сума покриття від банку-емітента безпосередньо зараховується виконуючим банком на банківський рахунок клієнта - бенефіціара, якщо це передбачено умовами акредитива. Рахунок для обліку покриття виконуючому банку в цьому випадку не потрібний:

Дт коррахунок банку-емітента (у банку-емітенті)

Кт рахунок одержувача (бенефіціара).

б) Підтвердження акредитива виконуючим банком з перекладом покриття.

Факт видачі виконуючим банком підтвердження по акредитиву відбивається на позабалансовому рахунку з обліку виданих гарантій (див. нижче).

У цьому випадку сума покриття може бути зарахована, як зазначено вище, на рахунок № 47409 або 47416.

в) Підтвердження акредитива виконуючим банком без переказу покриття.

Це означає, що виконуючий банк оплачує акредитив за рахунок власних коштів з наступним їх відшкодуванням банком-емітентом.

Перерахування коштів на рахунок бенефіціара:

Дт 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операцій»

Кт рахунок одержувача (бенефіціара).

Відшкодування коштів банком-емітентом:

Дт коррахунок банку-емітента (у банку-емітенті)

Кт 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операцій»

Акцепт виконуючим банком тратт, виставлених бенефіціаром.

Акцепт виконуючого банку означає прийняття цим банків кредитного ризику на банк-емітент. Тобто поряд із зобов'язаннями по акцептованим траттам (рахунок 523) у виконуючого банку з'являються вимоги до банку-емітента з відшкодування суми покриття по акредитиву:

Дт 47410 «Вимоги за акредитивами з іноземних операцій»

Кт 523 «Випущені векселі і банківські акцепти»

Повернення сум перекладеного покриття виконуючим банком банку-емітенту по неисполненному акредитиву.

Дт 47409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операцій» або

Дт 47416 «Суми, що надійшли на кореспондентські рахунки до з'ясування»

Кт коррахунок банку-емітента (у банку-емітенті).

За аналогією з акредитивами в рублях можна припустити, що непокриті (гарантовані) акредитиви у виконуючого банку повинні враховуватися на активному позабалансовому рахунку № +91305 «Отримані гарантії і поруки»:

Дт 91305 Кт 99999.

Підтверджений виконуючим банком акредитив стає його гарантією - умовним зобов'язанням:

Дт 99998 Кт 91404 «Видані гарантії та поручительства».

Таким чином, у виконуючого банку, що підтвердив непокритий (гарантований) акредитив, в обліку з'являються як отримані гарантії від банку-емітента (рахунок 91305), так і видані гарантії бенефіціару (рахунок 91404).

ВИСНОВОК

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

Акредитив відкривається для розрахунків за договором між платником і одержувачем коштів і являє собою письмове зобов'язання банку, що видається за дорученням платника (покупця) одержувачу коштів (продавцю), суть якого полягає у здійсненні платежу на умовах і проти документів, передбачених договором між платником і одержувачем коштів .

При відкритті акредитива грошові кошти платника в сумі акредитива депонуються в банку на спеціальному рахунку і виплачуються одержувачу коштів за представленні в банк документів, що підтверджують виконання зобов'язань сторонами за договором відповідно до умов акредитива.

Акредитивна форма розрахунків мінімізує ризики при операції для обох сторін. Банк-емітент (банк, що діє за дорученням платника) зобов'язується зробити платежі на користь одержувача коштів за подання останнім документів, відповідних всім умовам акредитиву, що гарантує повний контроль руху грошових коштів з боку банку-емітента та виконуючого банку, проведення розрахунків за угодою безпосередньо після надання у виконуючий банк документального підтвердження виконання умов акредитива отримувачем платежу.

У випадку якщо операція не відбулася (документи не були представлені в банк до закінчення терміну дії акредитива), грошові кошти повертаються зі спеціального рахунку на рахунок платника.

Основна перевага акредитивної форми розрахунків - участь банку в якості незалежного гаранта здійснення платежу після виконання сторонами по угоді всіх обумовлених в акредитиві умов.

Список літератури

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга).

 2. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (публікація Міжнародної торгової палати № 500).

 3. Положення ЦБ РФ від 03.10.2002 р. № 2-П «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації».

 4. Положення ЦБ РФ від 01.04.2003 р. № 222-П «Про порядок здійснення безготівкових розрахунків фізичними особами в Російській Федерації».

 5. Положення Банку Росії від 26.03.2007 № 302-П «Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації»

 6. Лист ЦБ РФ від 24 серпня 2004 р. № 36-3/1643 «Про розрахунки по акредитиву».

 7. Аллібуттаева Д.М. Види акредитивів у міжнародній практиці. / / Банківське право. - 2004, № 2.

 8. Зеленов А.В. та ін Основні стадії розвитку практики застосування документарних акредитивів (правові аспекти) / / Банківське право. - 2004, № 3.

 9. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частині другій (за ред. Т. Є. Абова, А. Ю. Кабалкіна). / / Видавництво «Юрайт», 2004.

 10. Курсів В.М., Яковлєв Г.А. Бухгалтерський облік в комерційному банку: нові типові бухгалтерські проводки. - М: Инфра-М, 2007. - 277 с.

 11. Мансуров Г.З. Міжнародний акредитив: доктрина, нормотворчість і правозастосовна практика. / / М.: Спарк, 2004.

 12. Сіземова О.Б. Деякі питання міжнародних розрахункових правовідносин в умовах інтернаціоналізації банківської діяльності. / / Банківське право. - 2004, № 2.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
118.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Акредитивні форми розрахунків особливості документальне оформлени
Акредитивні форми розрахунків
Документальне оформлення операцій з запасами
Облік розрахунків з підзвітними особами 2 Документальне оформлення
Документальне оформлення та облік розрахунків з персоналом з оплати тр
Бухгалтерський облік і документальне оформлення касових операцій
Документальне оформлення та облік розрахунків з персоналом з оплати праці
Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
Документальне оформлення бухгалтерський та податковий облік операцій з купівлі іноземної валюти
© Усі права захищені
написати до нас