Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державна освітня установа
вищої професійної освіти
Кубанський державний технологічний університет
(КубГТУ)
Соціально-гуманітарний факультет
Кафедра філософії
Курсова робота
з дисципліни: Соціальна педагогіка
на тему: Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу
Виконала студентка УФС, групи 06-ЗГ-СЦ1
Крайсвитнего Яна Олександрівна
Допущена до захисту «_______» 2008р.
Керівник курсової роботи ___________ к. п. н., Доц. Кабанова С.В.
Нормоконтролер _______________ к. п. н., Доц. Корнілова Л.О.
Захист «_______» ________________ 2008р Оцінений ________________
Члени комісії: ________________ д. ф. н., проф. Хакуз П.М.
________________ К. п. н., Доц. Корнілова Л.О.
________________ К. п. н., Доц. Кабанова С.В.
2008р

Державна освітня установа
вищої професійної освіти
Кубанський державний технологічний університет
(КубГТУ)
Соціально-гуманітарний факультет
Кафедра філософії
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою філософії
___________ Д. ф. н., проф. Хакуз П.М.
«_____» __________________ 2008р

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу
Студентці УФС, групи 06-ЗГ-СЦ1
Крайсвитнего Яні Олександрівні
Тема курсової роботи: Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу
Обсяг роботи:
а) Введення 3 стор
б) Основна частина 25 стор
1) Теоретична 17 стор
2) Практична 8 стор
в) Висновок 2 стор
г) Додаток 5 шт.
Термін виконання роботи: з «26» серпня по «20» грудня 2008р.
Термін захисту: «_____» ____________ 2008р.
Дата видачі завдання: «26» серпня 2008р.
Дата здачі роботи: «_____» ____________ 2008р.

Керівник курсової роботи ______________ к. п. н., Доц. Кабанова С.В.

Завдання прийняла студентка _______________ «26» серпня 2008р.
Реферат
Курсова робота 41стр., 14 джерел літератури, 5 додатків
АДАПТАЦІЯ, ЧИННИКИ, що впливають на адаптацію, етап звикання, Завдання вихователя, ДИТЯЧИЙ САДОК, ДИНАМІЧНІ стериотип, ПСИХОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ, СТЕРЕАТІПИ, ФІЗИЧНА ПОДГАТОВЛЕННОСТЬ.
Мета курсової роботи: психолого-педагогічна оптимізація успішної адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу.
Результати дослідження показали, що якщо:
- Буде проведена бесіда з батьками майбутніх вихованців дитячого саду;
- Буде складена карта нервово-психічного розвитку дитини, в якій фіксуються відповіді батьків під час бесіди;
- Буде враховано психічні та фізичні особливості дитини, з урахуванням емоційного настрою і стану його здоров'я;
- Будуть створюватися сприятливі умови для комфортного перебування дитини в дитячому соду, то тоді пройде успішна адаптація дітей раннього віку до умов ДОП. Тим самим підтверджується гіпотеза нашого дослідження.
Новизна курсової роботи полягає в тому, що дослідження проводилося на базі МДОУ «ЦРР - дитячий садок № 221» міста Краснодара в 1 молодшій групі.
Практична значимість: результати, отримані в ході дослідження, мають практичну значимість для вихователів дитячого саду.

Зміст
Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1 Характеристика поняття "адаптація" і фактори, які впливають на неї. . . . . . 8
1.2 Особливості поведінки дітей в період адаптації. . . . . . . . . . . . . . . .14
1.3 Форми роботи з організації процесу адаптації дитини до нових умов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 Психолого-педагогічні умови організації успішної адаптації дітей до дошкільного освітнього установі. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1 Опис дошкільного освітнього закладу МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2.2 Характеристика адаптації до дошкільної установи дітей МДОУ «ЦРР - дитячого садка № 221» перший мл. гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3 Напрямки психолого-педагогічної діяльності щодо оптимізації процесу успішної адаптації дітей умовам до дошкільного освітнього закладу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Додаток А Анкета для батьків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Додаток Б Карта нервово - психічного розвитку дитини другого і третього року життя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Додаток В Результати груп адаптації дітей МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221" 1-ого мл.гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Додаток Г План виховно-освітньої діяльності. . . . . . . 39
Додаток Д Поради батькам в адаптаційний період. . . . . . . . . . . . . 41

ВСТУП
Ранній вік - період швидкого формування всіх властивих людині психофізіологічних процесів. Сучасно почате і правильно здійснюване виховання дітей раннього вік, є важливою умовою їх повноцінного розвитку. Розвиток у ранньому віці відбувається на такому несприятливому фоні, як підвищена ранимість організму, низька її опірність до захворювань. Кожне перенесене захворювання, негативно позначається на загальному розвитку дітей. Тому в період адаптації до дитячого саду, важливо створювати сприятливі умови для комфортного перебування дитини в дитячому соду.
Вступ дитини в ясла викликає, як правило, серйозну тривогу у дорослих. Дитина в родині звикає до певного режиму, до способу годування, укладання, у нього формуються певні взаємини з батьками, прихильність до них.
Від того, як пройде звикання дитини до нового розпорядку дня, до незнайомих дорослим і одноліткам, залежить подальший розвиток малюка і благополучне існування в дитячому садку і в родині.
І тому, так актуальна на сьогоднішній день тема співпраці вихователів та батьків в період адаптації дитини до дошкільної установи. Якщо вихователі і батьки об'єднають свої зусилля і забезпечать малюкові захист, емоційний комфорт, цікаву і змістовну життя в дитячому садку і вдома - то це буде запорукою оптимального перебігу адаптації дітей раннього віку до дитячого садка.
Великий внесок у вивчення проблем адаптації дітей раннього віку до умов ДОП зроблений у вітчизняній літературі. В останні роки все більш активно питання соціальної адаптації розглядаються в педагогічних роботах Ш.А. Амонашвілі, Г.Ф. Кумаріна, А.В. Мудрик, та ін
Н.Д. Ватутіна у своєму посібнику розглядає оптимізацію умов для успішної адаптації дітей у дитячому садку, розкриває особливості поведінки дітей і відповідно методи педагогічного впливу на них у цей період, вимоги до підготовки дітей в сім'ї до дитячого садка.
Т.В. Кістяк розглядає особливості психологічної адаптації дітей раннього віку до дитячого садка, а також фактори психологічного благополуччя дитини і основні закономірності його психічного розвитку в дошкільному віці.
Автори прийшли до висновку, що важлива роль у період адаптації відводитися вихователю, його роботі з сім'єю дитини.
Аналіз педагогічної літератури і потреб практики дозволив нам сформулювати проблему нашого дослідження таким чином: які психолого-педагогічні оптимізації успішної адаптації дітей раннього віку до умов ДОП?
Її рішення склало мета нашої роботи. Об'єкт дослідження-процес адаптації дітей раннього віку до умов ДОП. Предметом дослідження є ДОП та психолого-педагогічні умови оптимізації процесу адаптації дітей раннього віку до нього.
Проблема, мета і предмет дослідження визначили наступні його завдання:
- Вивчити теоретичні основи адаптації дітей до дошкільного освітнього закладу.
- Характеристика дошкільного навчального закладу
- Проаналізувати напрями спільної діяльності вихователів і батьків щодо оптимізації процесу адаптації дітей раннього шкільного віку.
- Виявити психолого-педагогічні умови успішної адаптації дітей раннього віку до дошкільного освітнього закладу.
Завдання, які вирішувались нами в ході дослідження, зажадали застосування відповідних методів. Це був аналіз теоретичного і фактичного матеріалу (аналіз листів адаптації), анкетування, спостереження і бесіда.
Аналіз зібраних матеріалів дозволив нам сформулювати загальну гіпотезу дослідження: успішна адаптація дітей раннього віку до умов ДОП, буде в тому випадку якщо:
- Буде проведена бесіда з батьками майбутніх вихованців дитячого саду;
- Буде складена карта нервово-психічного розвитку дитини, в якій фіксуються відповіді батьків під час бесіди;
- Буде враховано психічні та фізичні особливості дитини, з урахуванням емоційного настрою і стану його здоров'я;
- Будуть створюватися сприятливі умови для комфортного перебування дитини в дитячому соду.
Новизна курсової роботи полягає в тому, що дослідження проводилося на базі МДОУ «ЦРР - дитячий садок № 221» міста Краснодара в 1 молодшій групі.
Результати, отримані в ході дослідження, мають практичну значимість для вихователів дитячого саду.
Структура роботи: робота складається з титульного аркуша, завдання, реферату, змісту, вступу, двох розділів (перший розділ містить 4 підрозділи, другий розділ містить 3 підрозділи), висновків, список використаних джерел, 5 додатків.
Дослідження проводилася на базі МДОУ «ЦРР - дитячий садок № 221» міста Краснодара в 1 молодшій групі.

1 Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу

1.1 Характеристика поняття "адаптація" і чинники, що впливають на неї

З надходженням дитини трьох-чотирьох річного віку до дошкільної установи в його житті відбувається безліч змін: суворий режим дня, відсутність батьків протягом дев'яти і більше годин, нові вимоги до поведінки, постійний контакт з однолітками, нове приміщення, що таїть у собі багато невідомого, а значить, і небезпечного, інший стиль спілкування. Всі ці зміни обрушуються на дитину одночасно, створюючи для нього стресову ситуацію, яка без спеціальної організації може призвести до невротичних реакцій, таким, як капризи, страхи, відмова від їжі, часті хвороби і т.д. Ці труднощі виникають у зв'язку з тим, що малюк переходить з знайомою і звичною для нього сімейного середовища в середу дошкільного закладу.
Дитина повинна пристосуватися до нових умов, тобто адаптуватися. Термін "адаптація" означає пристосування.
Складність пристосування організму до нових умов і нової діяльності і висока ціна, яку платить організм дитини за досягнуті успіхи, визначають необхідність врахування всіх чинників, що сприяють адаптації дитини до дошкільної установи або, навпаки, уповільнюють її, що заважають адекватно пристосуватися.
Адаптація неминуча в тих ситуаціях, коли виникає протиріччя між нашими можливостями і вимогами середовища.
Існує три стилі, з допомогою яких людина може адаптуватися до середовища:
а) творчий стиль, коли людина намагається активно змінювати умови середовища, пристосовуючи її до себе, і таким чином пристосовується сам;
б) конформний стиль, коли людина просто звикає, пасивно приймаючи всі вимоги і обставини середовища;
в) уникає стиль, коли людина намагається ігнорувати вимоги середовища, не хоче або не може пристосовуватися до них.
Найбільш оптимальним є творчий стиль, найменш оптимальним - уникає [4, 14].
Як же формуються у дитини здібності до адаптації? Саме народження дитини - яскравий прояв біологічної адаптації. Перехід з умов внутрішньоутробного до позаутробного існування потребує докорінної перебудови в діяльності всіх основних систем організму - кровообігу, дихання, травлення. Ці системи повинні до моменту народження мати можливість здійснити функціональну перебудову, тобто повинен бути відповідний природжений рівень готовності цих адаптаційних механізмів. Здоровий новонароджений має такий рівень готовності і досить швидко пристосовується до існування в зовнішніх умовах.
Також як і інші функціональні системи, система адаптаційних механізмів продовжує своє дозрівання і вдосконалення протягом ряду років постнатального онтогенезу. У рамках цієї системи вже після народження у дитини формується і можливість до соціальної адаптації в міру того, як дитина опановує навколишнього його соціальним середовищем. Це відбувається одночасно з формуванням всієї системи нервової вищої діяльності.
Все ж таки ці зміни обрушуються на дитину одночасно, створюючи для нього стресову ситуацію, яка без спеціальної організації може призвести до невротичних реакцій [14,15].
Отже, щоб уникнути стресових ситуацій, необхідно грамотно підійти до однієї з проблем дошкільної установи - проблема адаптації дітей. Загальна задача вихователів і батьків - допомогти дитині по можливості безболісно увійти в життя дитячого саду. Для цього потрібна підготовча робота в сім'ї. Вироблення єдиних вимог до поведінки дитини, узгодження дій на нього вдома і в дитячому саду - найважливіша умова, що полегшує його адаптацію.
Вікові особливості, можливості дітей, показники, що визначають, необхідно знати. Але слід враховувати й індивідуальні особливості дитини.
Часто причиною неврівноваженої поведінки дітей буває неправильна організація діяльності дитини: коли не задовольняється його рухова активність, дитина не отримує достатньо вражень, відчуває дефіцит у спілкуванні з дорослими. Зриви в поведінці дітей можуть відбутися і в результаті того, що не задоволені своєчасно його органічні потреби - незручність в одязі, дитина не своєчасно нагодований, не виспався. Тому режим дня, ретельний гігієнічний догляд, методично правильне проведення всіх режимних процесів - сну, годування, туалету, своєчасна організація самостійної діяльності дітей, занять, здійснення правильних виховних підходів до них є запорукою формування правильної поведінки дитини, створення в нього врівноваженого настрої [9, 9-10].
Як правило, ослаблені діти важче адаптуються до нових умов. Вони частіше хворіють, важче переживають розлуку з близькими. Трапляється, що дитина не плаче, не виражає зовні негативних проявів, але втрачає у вазі, не грає, пригнічений. Його стан має турбувати вихователів не менше, ніж тих дітей, які плачуть, звуть батьків.
Так само, особливої ​​уваги потребують діти зі слабким типом нервової системи. Ці діти болісно переносять будь-які зміни в їхньому житті. При найменших неприємності їхній емоційний стан порушується, хоча свої почуття вони бурхливо не висловлюють. Їх лякає все нове і дається воно з великими труднощами. У своїх рухах і діях із предметами вони не впевнені, повільні. Таких дітей до дитячого саду слід привчати поступово, залучати до цього близьких їм людей. Вихователь повинен заохочувати, підбадьорювати і допомагати їм.
Ігнорування вихователем особливостей типів нервової системи дитини в період адаптації до дошкільної установи може призвести до ускладнення в його поведінці. Наприклад, строгість до дітей не впевненим, малообщітельним викликає у них сльози, небажання перебувати в дитячому саду. Різкий тон звернення викликає у легко збудливих дітей зайве збудження, непослух.
У різних ситуаціях один і той же малюк може повести себе по-різному, особливо в період адаптації. Буває, навіть спокійний і товариська дитина при розлученні з близькими починає плакати й проситися додому, нелегко звикає до нових вимог.
Поведінка дитини під впливом сформованих звичок також набуває індивідуальний характер. Якщо він не вміє, є самостійно, то в дитячому садку відмовляється від їжі, чекає, щоб його нагодували. Так само, якщо не знає, як мити руки в новій обстановці - відразу плаче, якщо не знає, де взяти іграшку - теж плаче, не звик спати без заколисування - плаче і т.д. тому дуже важливо знати звички дитини, рахуватися з ними.
Незнання звичок дитини значно ускладнює роботу вихователя. Його педагогічні впливи стають стихійними, нецілеспрямованими і часто не дають необхідного результату. Всі звички і навички кожного знову надходження дитини відразу дізнатися важко, та вони й не завжди виявляються в нових умовах. Вихователю необхідно пам'ятати, що дитина раннього віку, має необхідні навички, не завжди може перенести їх у нову обстановку, йому необхідна допомога дорослого.
У домашніх умовах дитина звикає до характеру застосовуваних педагогічних впливів, виражених не тільки спокійним рівним тоном, але й в тоні суворої вимогливості. Тим не менш, суворий тон вихователя або няньки може викликати переляк. І навпаки, дитина, що звикла до гучних роздратованим вказівок, не завжди виконає тихі спокійні вказівки вихователя.
Незважаючи на те, що режими дня для дітей різного віку, рекомендовані "Програмою виховання в дитячому садку", науково обгрунтовані, все ж так званий віковий режим денного окремих дітей необхідно змінювати. Показником до цього є поведінка і самопочуття малюка [5,16-17].
Як вже говорилося, особливе значення в період адаптації мають індивідуальні особливості дітей у сфері спілкування. Є діти, які впевнено і з гідністю вступають в новий для них оточення дитячого саду: вони звертаються до вихователя, до помічника вихователя, щоб дізнатися про що-небудь. Інші цураються чужих дорослих, соромляться, опускають очі. А є й такі діти, яких спілкування з вихователем лякає. Така дитина намагається усамітнитися, відвертається лицем до стіни, щоб тільки не бачити незнайомих людей, з якими він не вміє вступити в контакт.
Досвід спілкування дитини з оточуючими, отриманий ним до приходу в дитячий сад, визначає характер його адаптації до умов дитячого садка. Тому саме знання змісту потреб дитини у спілкуванні є тим ключиком, за допомогою якого можна визначити характер педагогічних впливів на нього в адаптаційний період [5,17-18].
Безпосередньо-емоційний контакт між дитиною і дорослим встановлюється, починаючи з кінця першого - початку другого місяця життя [5,18].
Правильно роблять ті батьки, які вже на першому році життя дитини не обмежують його спілкування у вузькому колі сім'ї.
Дотримуючись необхідні гігієнічні вимоги, доцільно вже в цьому віці розширювати коло спілкування дитини. Наприклад, можна на деякий час дозволити новому для нього людині потримати його на руках або навіть залишити їх самих.
Вихователь повинен встановити контакт з дитиною в перший же день. Але якщо в дитини не сформований досвід спілкування з незнайомими людьми, на всі дії вихователя він реагує негативно: плаче, виривається з рук, прагне віддалитися, а не наблизитися до вихователя. Йому потрібно більш тривалий час, щоб звикнути, перестати відчувати страх перед вихователем. Нервозність, сльози заважають йому правильно і швидко сприйняти зацікавлене, добре ставлення вихователя.
У такому разі доцільно дозволити мамі побути в групі. В її присутності дитина заспокоюється, страх перед незнайомим дорослим зникає, дитина починає проявляти інтерес до іграшок. Мати повинна спонукати його звернутися до вихователя, попросити іграшку, сказати, яка тітка хороша, добра, як вона любить дітей, грає з ними, годує. Вихователь підтверджує це своїми діями: ласкаво звертається до малюка, дає іграшку, хвалить його костюм, показує щось цікаве в групі і т.п. [5,19-20].
Отже, на характер звикання дитини до умов дошкільного закладу впливає низка чинників: вік дитини, стан здоров'я, сформованості досвіду спілкування, а також ступінь батьківського піклування.
1.2 Особливості поведінки дітей в період адаптації
Не всі діти під час вступу до групи плачуть. Багато хто приходить до групи впевнено, уважно розглядають навколишнє, самостійно знаходять заняття. Інші роблять це з меншою впевненістю, але теж не виявляють особливого занепокоєння. Вони уважно спостерігають за вихователькою, виконують запропоновані нею дії. І ті й інші діти спокійно прощаються з рідними, які приводять їх у дитячий сад, і йдуть до групи. Наприклад, дитина, прощаючись з мамою, заглядаючи їй у очі, запитує: "Ти мене любиш?" Отримавши відповідь, йде в групу. Він підходить до виховательки, заглядає їй в очі, але поставити питання не вирішується. Вихователь ласкаво погладжує його по голові, посміхається, виявляє увагу, тоді дитина відчуває себе щасливим. Він невідступно слідує за вихователем, наслідує його діям. Поведінка дитини показує, що він відчуває потребу в спілкуванні з дорослими, в отриманні від нього ласки, уваги. І ця потреба задовольняється вихователем, в якому дитина знаходить доброго близької людини.
Деякі діти, швидко освоївшись у новій обстановці групи, вміють самі зайняти себе. Вони не ходять постійно за вихователем, але при необхідності спокійно і впевнено звертаються до нього. Лише в перші дні в їх поведінці помітна певна розгубленість, неспокій.
Якщо дитина, якого вперше привели в дитячий сад, ніяк не хоче залишатися в групі без мами, то вихователь пропонує мамі залишитися з дитиною в групі. Відчуваючи, що мама не збирається йти, дитина починає звертати увагу на оточення. Після тривалого спостереження, грає з іграшками, розглядає гарних ляльок, і, нарешті, вирішує сам взяти одну з них. У близькій людині він бачить опору, захист від невідомого і в той же час можливість з його допомогою познайомитися з навколишнім.
Як видно, діти, які у дитячий заклад, ведуть себе неоднаково. Особливості їх поведінки значною мірою визначаються тими потребами, які склалися на момент приходу в групу.
Можна виділити приблизно три групи дітей з притаманним їм відмінностей у поведінці і потреби в спілкуванні (відповідно до цього далі будуть визначатися групи адаптації) [5,21-22].
Перша група - це діти, у яких переважає потреба у спілкуванні з близькими дорослими, в очікуванні тільки від них уваги, ласки, доброти, відомостей про навколишній.
Друга група - це діти, у яких вже сформувалася потреба у спілкуванні не тільки з близькими, але і з іншими дорослими, у спільних з ними діях та одержання від них відомостей про навколишній.
Третя група - це діти, які відчувають потребу в активних самостійних діях. Якщо до надходження в дитячий сад дитина постійно перебував з мамою чи з бабусею, то вранці, коли його приводять у дитячий сад, насилу розлучається з рідними. Потім весь день чекає їх приходу, плаче, відмовляється від будь-яких пропозицій вихователя, не хоче грати з дітьми. Він не сідає за стіл, протестує проти їжі, проти укладання спати, і так повторюється день у день.
Плач при догляді близької людини, вигуки типу: "хочу додому!", "Де моя мама?", Негативне ставлення до персоналу, до дітей групи, до пропозицій пограти - і бурхлива радість при поверненні мами (бабусі або іншого члена сім'ї) є яскравим показником того, що у дитини не розвинена потреба спілкування з сторонніми.
При надходженні в дитячий заклад плачуть в основному діти, яких можна умовно віднести до першої групи (потреба в спілкуванні тільки з близькими людьми).
Вони глибоко переживають розставання з близькими, тому що досвіду спілкування зі сторонніми не мають, не готові вступати з ними в контакт.
Як правило, чим вже коло спілкування в сім'ї, тим довший відбувається адаптування дитини в дитячому саду.
Діти, умовно віднесені до другої групи, до надходження в дитячий сад набули досвіду спілкування з дорослими, які не є членами сім'ї. Це досвід спілкування з далекими родичами, з сусідами. Прийшовши до групи, вони постійно спостерігають за вихователем, наслідують його діям, задають питання. Поки вихователь поруч, дитина спокійна, але дітей він боїться і тримається від них на відстані. Такі діти, у разі неуваги до них з боку вихователя можуть опинитися в розгубленості, у них з'являються сльози і спогади про близьких.
У дітей третьої групи чітко виявляється потреба в активних самостійних діях і спілкуванні з дорослими.
У практиці нерідкі випадки, коли дитина в перші дні приходить до групи спокійно, самостійно вибирає іграшки і починає з ними грати. Але, отримавши, наприклад, за це зауваження від вихователя, він різко і в негативну сторону змінює свою поведінку.
Отже, коли зміст спілкування вихователя з дитиною задовольняє потребам у ньому, це спілкування формується успішно, дитина безболісно звикає до умов життя в дитячому саду. Труднощі адаптації виникають у тих випадках, коли дитина зустрічає нерозуміння, його намагаються втягнути в спілкування, зміст якого не відповідає його інтересам, бажанням, наявного у нього досвіду.
Вихователю необхідно знати, що зміст потреби дітей у спілкуванні в процесі звикання до дитячого саду якісно змінюється. Діти, умовно зараховують до першої групи, можуть за сприятливих умовах швидко досягти рівня спілкування, характерного для дітей другої і навіть третьої групи і т.д.
У процесі звикання дитини до умов дитячого садка відбувається розширення змісту та навичок спілкування. Зміна змісту потреби у спілкуванні в період звикання протікає приблизно в рамках трьох етапів:
I етап - потреба у спілкуванні з близькими дорослими як потреба в отриманні від них ласки, уваги і відомостей про навколишній;
II етап - потреба у спілкуванні з дорослими як потреба у співпраці та отриманні нових відомостей про навколишній;
III етап - потреба у спілкуванні з дорослими на пізнавальні теми і в активних самостійних діях.
Діти першої групи практично маємо пройти всі три етапи. Їх потреба на першому етапі в ласці, увазі, прохання взяти на руки і т.д. важко задовольнити в умовах групи. Тому адаптація таких дітей проходить довгостроково, з ускладненнями (від 20 днів до 2-3 місяців).
Завдання вихователя - створити максимум умов для того, щоб підвести дитину до другого етапу звикання.
З переходом на другий етап для дитини більш характерною стане потреба в співпраці з дорослим та одержання від нього відомостей про навколишній. Тривалість цього етапу також залежить від того, на скільки повно та своєчасно буде задоволена ця потреба.
Третій етап звикання для дітей першої групи характеризується тим, що спілкування приймає ініціативний характер. Дитина постійно звертається до дорослого, самостійно вибирає іграшки і грає з ними. На цьому період адаптації дитини до умов суспільного виховання закінчується.
Діти другої групи проходять два етапи в процесі звикання (від 7 до 10-20 днів). А для дітей третьої групи, з перших днів відчувають потребу в активних самостійних діях і спілкуванні з дорослим на пізнавальні теми, - кінцевий етап є першим, і тому вони звикають швидше за інших (від 2-3 до 7-10).
Якщо не буде відповідним чином організованого спілкування та ігрова діяльність знову надходження дитини, звикання його не тільки затримається, але і ускладниться. Ось чому вихователю необхідно знати характерні особливості дітей, етапи їх звикання. Від того, наскільки правильно вихователь визначить потребу, що зумовлюють поведінку дитини, створить необхідні умови, що сприяють задоволенню потреби, залежатиме характер і тривалість адаптації дитини. Якщо вихователь не бере до уваги, які потреби визначають поведінку дитини, педагогічні впливу його будуть безсистемними, випадковими за характером.
На жаль, вихователь іноді не надає значення організації спілкування, тому часто воно протікає стихійно. Вихователі вчать дитину грати, вчитися, працювати і дуже рідко вчать його спілкуватися.
Як зазначалося, діяльність спілкування має свій зміст і етапи розвитку. Однак у процесі звикання визначальне значення має не вік, а розвиток форм спілкування. Так, діти першої групи, незалежно від віку, на першому етапі звикання неодмінно потребують безпосередньо-емоційному спілкуванні, і лише на другому етапі звикання - в ситуативно-дійовому. Тому вихователем повинні бути вибрані і відповідні засоби спілкування: посмішка, ласка, увагу, жест, міміка і т.д. - На першому етапі. Показ дії, вправа в ньому, спільні дії з дитиною, доручення тощо - На другому етапі [4, 26]
Розширення змісту спілкування тісно пов'язане з розвитком предметно-ігрової діяльності у дітей. У процесі співробітництва з дорослим дитина опановує спочатку окремими діями з предметами, а в подальшому, при багаторазовому вправі в них під керівництвом дорослого, формується самостійна предметна діяльність. Таким чином, вихователь повинен враховувати рівень сформованості предметно-ігрових дій дітей, як і їх готовність до спілкування в дії з дорослими і з дітьми в групі.
Отже, необхідною умовою для ефективного керівництва процесом звикання дітей до дитячого закладу є продумана система педагогічних впливів, в яких головне місце займає організація діяльності дитини, що відповідає потребам, які визначають його поведінку.

1.3 Форми роботи з організації процесу адаптації дитини до нових умов

Для того щоб дитина могла по можливості швидко і безболісно адаптуватися до умов суспільного виховання, у сім'ї необхідно готувати його до вступу в дитячий сад.
Багато батьків прагнуть правильно виховувати дітей, але у них не завжди вистачає на це знань і досвіду. В одних сім'ях зайво опікують дітей, вважаючи, що в ранньому віці дитина нічого самостійно робити не може. Батьки попереджають кожна його дія, будь-яку спробу самостійності, хвалять будь-який каприз. В інших сім'ях побутує думка, що виховувати дитину просто рано, необхідний тільки догляд за ним. Є такі батьки, які відносяться до дітей раннього віку як до маленьких дорослим, пред'являючи до них великі і часто непосильні вимоги. Нарешті, зустрічаються й такі батьки, які вважають, що основна роль у вихованні належить ясел, саду, а вони тільки можуть оцінювати, добре чи погано працюють вихователі.
Успішна адаптація дитини до умов дитячого садка в чому залежить від взаємних установок сім'ї і дитячого садка. Найбільш оптимально вони складаються, якщо обидві сторони усвідомлюють необхідність цілеспрямованого впливу на дитину і довіряють один одному. Важливо, щоб батьки були впевнені в доброму ставленні педагога до дитини; відчували компетентність педагога у питаннях виховання; але головне - цінували його особисті якості (дбайливість, увага до людей, доброту).
Дитячий сад є тим педагогічним установою, яка може і повинна дати батькам кваліфіковані рекомендації з підготовки дитини до умов суспільного виховання. Але, на жаль, нерідко батьки зустрічаються з персоналом дитячого саду лише тоді, коли вперше приводять свою дитину в групу. Підготовка дитини до сім'ї часом обмежується словами: "Тобі там буде добре!". Батьки не завжди в належній мірі усвідомлюють, що, приходячи в дитячий сад, дитина потрапляє в інші умови, що істотно відрізняються від сімейних.
У сім'ї батьки для дитини є постійними вихователями. У дитячому саду ж вихователі змінюють один одного, можуть бути різні за характером, вимогам, за тону спілкування.
Якщо дитина вдома вередує, здійснює небажані вчинки, одні батьки все прощають, інші - карають, треті - уважно аналізують причини такої поведінки. При цьому кожен радий і готовий забути всі гріхи дитини, якщо він виявить якесь нове вміння, навички, хоча це є закономірним для розвитку малюка.
В умовах виховання дітей раннього віку в ДОП індивідуальний підхід до дитини обумовлюється, з одного боку знанням психічних і фізичних його особливостей, та з урахуванням його емоційного настрою в даний час, стану здоров'я. З іншого боку вихователь суворо узгодить свої дії з програмними завданнями виховання і розвитку малюка. Різний характер реагування на вчинки дитини - також важлива риса, яка відрізняє умови виховання в сім'ї від умов у дитячому садку [4,30-31].
Часто дитина раннього віку не може швидко і безболісно звикнути до змін, особливо якщо йому в цьому не допомагає дорослі.
Адже в групі, як правило 20 і більше чоловік, а він звик бачити не більше 5-6 осіб. у своїй родині. Тому неодмінною умовою благополучної адаптації дитини є єдність вимог, прийомів і методів впливу, узгодження тактики введення дитини в систему суспільного виховання.
При вступі дитини в дитячий сад особливе значення має його фізична підготовленість. Організм дітей перших років життя більше, ніж у старшому віці схильний до захворювань, батьки повинні загартовувати їх. Необхідно забезпечити маляті перебування на свіжому повітрі в будь-який час року, проводити з дитиною гімнастику, вчити виконувати фізичні вправи, розвивати навички ходьби, бігу, лазіння. Важливим засобом загартовування є повітряні ванни та водні процедури, але їх потрібно виконувати у відповідності з існуючими правилами.
Одязі дитини також слід приділяти увагу. Якщо його надмірно кутати, то внаслідок недосконалості терморегуляції малюк може легко спітніти, а це веде до охолодження організму і простудних захворювань. А занадто легкий одяг також може стати причиною захворювання.
Одним з факторів, який дуже важливий для процесу звикання, є режим дня дитини в сім'ї. Якщо в сім'ї діти сплять, їдять, гуляють в різний час, то вони насилу звикають до розпорядку дня дитячого саду. Розбіжності домашнього режиму з режимом дитячої установи негативно впливає на стан дитини, він стає млявим, примхливим, байдужим до подій [7, 31].
Для самопочуття дитини в адаптаційний період велике значення має те, якою мірою сформовані в нього необхідні культурно-гігієнічні навички і звички, навички самообслуговування (одягання, їжі та ін), тим часом не у всіх сім'ях приділяється достатня увага формуванню зазначених навичок і звичок . Нерідко діти двох і трирічного віку приходять в дитячий садок, не вміючи самостійно їсти, не просяться на горщик, не вміють одягатися і роздягатися.
Проводячи бесіди з батьками майбутніх вихованців дитячого саду, педагог повинен звертати їх увагу на цей бік виховання, розкрити основні закономірності формування навичок і звичок, їх послідовність. Він може показати характерні помилки, дати поради, як відучити малюка від небажаних звичок, розкрити значення своєчасного формування необхідних навичок і корисних звичок для загального розвитку дитини і для його гарного самопочуття в адаптаційний період [5, 32]
Вихователь сам повинен проявляти терпіння і наполегливість у вихованні навичок і звичок. Але не можна вимагати від дитини, щоб він відразу відмовився від тієї чи іншої звички, потрібен час.
Необхідно виробляти у дітей культурно-гігієнічні навички терпляче, спокійно, поступово ускладнюючи вимоги. Інакше в дитини може скластися негативне ставлення до всіх режимним процесам.
Дорослий повинен спочатку показати дитині, де і як зробити що-небудь, повправлятися його в дії, а потім давати вказівки.
Навчити дитину вступати в спілкування з дорослими і дітьми - одна з основних завдань батьків при підготовці малюка до вступу до дитячого закладу. На це повинна бути спрямована робота дитячого садка з сім'єю.
У період адаптації дитини до нових умов життя відбувається своєрідна ломка, переробка сформованих раніше динамічних стереотипів, що стосуються певного режиму: укладання, годування і т.д., а також стереотипів спілкування.
Динамічні стереотипи виникають з перших місяців життя дитини і, формуючись в умовах сім'ї, накладають відбиток на його поведінку [7,17]
Тому, знайомлячись, з кожною дитиною своєї групи до його надходження в дитячий сад, вихователь дізнається особливості його розвитку та поведінки, і якщо необхідно, вносить відповідні корективи у формі ради і переконання батьків.
Для визначення готовності дітей до вступу в дитячий садок і прогнозу адаптації застосовуються психолого-педагогічні параметри, які об'єднані в три блоки:
- Поведінка дітей, пов'язане із задоволенням органічних потреб;
- Нервово психічний розвиток;
- Риси особистості [3, 18]
З опорою на ці блоки складається карта готовності дитини до вступу в дитячий сад, в якій фіксуються відповіді батьків під час бесіди (Додаток А).
Аналізуючи відповіді батьків, і використовуючи метод діагностики, робиться прогноз адаптації дитини до нових умов життя в дошкільному закладі, визначаються проблеми, які можуть виникнути в період адаптації, і даються рекомендації по підготовці дітей.
У батьків залишається час, щоб допомогти маляті без особливих труднощів перейти від одних умов життя до інших.
Батьки запрошуються відвідати дитячий сад разом з дитиною, щоб подивитися в яких умовах він буде знаходитися, знайомлять малюка з дітьми, дається йому можливість познайомитися з приміщеннями групи, показуються іграшки, місце для прогулянок, занять фізкультурою і т.д. При цьому вихователь намагається, як можна більше уваги приділяти новому дитині, намагається "закохати" у себе малюка, щоб він зрозумів, що якщо поряд не буде мами, то її на час замінить уважна і добра "тьотя". Даються поради мамам, щоб вони привчали малюка самостійності і доступному для його віку самообслуговування. Нагадується батькам, що в іграх з іншими дітьми необхідно вчити його ділитися іграшками, чекати своєї черги на гойдалках або щоб поїздити на велосипеді і т.п.
Щоб успішно пройшла адаптація, використовуються вірші, пісеньки, потішки. Під час укладання, обов'язково наспівують колискову пісеньку. Інколи під час укладання може звучати одна і та ж спокійна музика. Це допомагає швидше розслабитися особливо плаксивим дітям. Так само краще засинають діти з улюбленою іграшкою, принесеної його батьками.
Таким чином, довіру малюка і його батьків до вихователя саме по собі не приходить: вихователь завойовує його добрим, небайдужим ставленням до дитини, умінням ростити в ньому хороше, великодушністю і милосердям. Додамо до цього культуру спілкування, тактовність і порозуміння - і картина психології довіри буде достатньо повною.

2 Психолого-педагогічні умови організації успішної адаптації дітей до дошкільного освітнього закладу

2.1 Опис дошкільного освітнього закладу МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221 "
МДОУ «Центр розвитку дитини - дитячий садок № 221» загальнорозвиваючого виду працює за програмою «Веселка», здійснює свою діяльність відповідно до Конституції РФ, Цивільним кодексом РФ, Федеральним законом про некомерційні організації, законом України «Про освіту і іншими правовими актами».
Фінансування МДОУ «ЦРР - дитячий садок № 221» здійснюється з районного бюджету відповідно до чинних нормативних актів, має власні кошти, а також бюджетні та додатково виділяються.
Пріоритетним напрямком у роботі педагогічного колективу є збереження психічного і фізичного здоров'я дітей, інтелектуальне і особистісний розвиток кожної дитини, надання допомоги сім'ї у вихованні, здійснення необхідної корекції відхилень у розвитку дитини, адаптація до життя в суспільстві.
Тривалість виховно-освітнього процесу здійснюється з 2-х до 7-річного віку дитини.
У МДОУ «ЦРР - дитячий садок № 221» діють 12 груп, з них 3 групи - для дітей з порушеннями мови, 2 групи - для дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, 1 група - для дітей із затримкою темпу нервово-психічного розвитку, 1 група - для дітей з порушеннями імунної системи.
На території дитячого саду знаходяться:
- Спортивний зал, оснащений «шведською стінкою», гімнастичними кільцями, масажерами для стоп, м'ячами різної величини, скакалками, обручами і іншим спортивним інвентарем;
- Музичний зал, в якому стоїть піаніно, поруч - костюмерна з різними костюмами казкових героїв, дитячі музичні інструменти, різні декорації з картону і тканини;
- Сенсорна кімната, де діти займаються релаксації, аутотренінгу;
- Кабінет психолога, де діти займаються іграми з вихователем - психологом, проходять різні форми тестування;
- Кабінет логопеда;
- Кабінет образотворчого мистецтва;
- Фізіотерапевтичний кабінет, оснащений масажним столом, ультрафіолетовою лампою;
- 2-е їдальні, в яких харчуються діти середнього та старшого віку;
- Спортивний майданчик, на території якої знаходиться футбольне, волейбольне поля, бігова доріжка здоров'я, турніки, пісочна яма для стрибків та інше спортивне обладнання.
Виховно-освітню роботу з дітьми, під керівництвом завідувача, заступника завідувача і методиста, ведуть 13 висококваліфікованих педагогів-вихователів, а також 3 логопеда, 2 музичні керівника, психолог, педагог додаткової освіти.

2.2 Характеристика адаптації до дошкільної установи дітей МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221 " Перший мл.гр.

Мета: визначити особливості звикання дітей до умов дошкільного навчального закладу; визначити групу адаптації.
Організація дослідження: робота проводилася на базі МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221 " в 1 мл.гр. Педагогічний процес організовується відповідно до програми Т. М. Доронової "Веселка", з дітьми працюють вихователі Беласова Н.І. і Зеленіна Ю.В.
У 1-ій мл.гр. 28 дітей, набір в групи почався 01.08.08г. Для проведення дослідження обрана підгрупа дітей:
Біла Дарина, 2 роки 5 місяців
Козен Данило, 2 роки
Мусіна Єлизавета, 2 роки 6 місяців
Кремезьон Жанна, 2 роки 3 місяці
Тарасова Софія, 2 роки
Ходоковскій Тихон, 2 роки 5 місяців
Ардімеев Вадим, 2 роки 2 місяців
Макурін Олег, 2 роки 6 місяців
У ході дослідження проведено спостереження поведінки дітей в період адаптації, бесіди з вихователями, батьками, психологом, мед.сестру.
Характеристика поведінку дітей:
Даша Б. Емоційний стан стабільний, навички предметної діяльності сформовані, у стосунках з дорослими проявляє ініціативу. Відмінно влилася в колектив.
Данило К. Мова менш активна, в діяльності наслідує дорослим, з дорослими в спілкуванні не виявляє ініціативи. З дітьми малоактивний.
Ліза М. Емоційний стан стабільний, навички предметної діяльності сформовані; з дорослими виявляє ініціативу; мова активна. У стосунках з дітьми сама проявляє ініціативу.
Жанна К. Емоційний стан нестабільний, навички предметної діяльності сформовані; з дорослими не завжди вступає в контакт, мова активна. З однолітками нетовариські.
Соня Т. Емоційний стан нестабільний, мова пасивна, в Діяльність Калнишевського як виявляє спостереження за діями дорослих і однолітків.
Тихон Х. Емоційний стан стабільний, не товариський з дітьми, часто поруч з вихователем, мова погано розвинена.
Вадим А. Емоційний стан стабільний, мова активна, предметна діяльність слабо розвинена, у стосунках з дорослими - відповідна реакція, з дітьми - виявляє ініціативу.
Олег М. Емоційний стан-стабільне, мова активна, навички предметної діяльності сформовані, у стосунках з дорослими виявляє ініціативу. З однолітками неохоче взаємодіє.
У цілому адаптація дітей проходила непогано. Оцінка емоційного стану, діяльності дітей, навичок взаємин з дорослими та однолітками, сну, мовлення дітей дозволили визначити групи адаптації:
- До першої групи (складна адаптація) відносяться 2 особи;
- До другої групи (середня адаптація) відносяться 3 особи;
- До третьої групи (легка адаптація) належать 3 людини.
Дані результати груп адаптації дітей МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221 " в 1-ій мл.гр. занесені в таблицю (Додаток В)

2.3 Напрямки психолого-педагогічної діяльності щодо оптимізації процесу успішної адаптації дітей до умов до дошкільного освітнього закладу

Мета: спроектувати психолого-педагогічну роботу для оптимізації процесу адаптації дітей МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221 " Перший мл.гр. до умов дошкільного навчального закладу.
Для оптимізації процесу адаптації до умов дошкільного закладу необхідна чітка і послідовна робота всіх співробітників освітньої установи з залученням батьків своїх вихованців.
Першочерговим є збір відомостей про дитину, сім'ї. Для цього батькам пропонуються анкети (Додаток А), де батьки, відповідаючи на запропоновані питання, дають вичерпну характеристику своїй дитині. У свою чергу співробітники ДОП аналізують дані матеріали, роблять висновки про особливості поведінки дитини, сформованості його навичок, про інтереси і т.п. Це допомагає вихователям правильно спілкуватися з дітьми в адаптаційний період, допомогти дітям легше звикнути до нових для них умов.
Для оптимізації процесу успішної адаптації до умов дошкільного закладу також необхідно провести роботу з сім'єю - дати кваліфікаційні рекомендації з підготовки дитини до умов суспільного виховання (дотримання режиму дня в сім'ї, сформованості необхідних культурно-гігієнічних навичок, навичок самообслуговування, вміння дитини вступати в спілкування з дорослими і дітьми). Проводячи бесіди з батьками майбутніх вихованців дитячого саду, розкриваються основні закономірності формування навичок і звичок, їх послідовність; значення своєчасного формування необхідних навичок для загального розвитку дитини і для його гарного самопочуття в адаптаційний період. Вихователі знайомлять батьків з картами нервово-психічного розвитку дітей, пояснюючи, що має вміти дитина цього віку (Додаток Б, Додаток Д).
До прийому дітей в групу необхідно проводити батьківські збори, в якому беруть участь завідуюча дитячим садом, методист, психолог, медики і, звичайно, вихователі груп дітей раннього віку. Фахівці розкривають особливості роботи дитячого саду, груп дітей раннього віку, знайомлять з напрямками педагогічної діяльності освітнього закладу, відповідають на запитання батьків.
Для організації успішної адаптації дітей раннього віку, вихователі складають план виховно-освітньої діяльності вихователів 1 мл.гр. МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221 " (Додаток Г). При цьому вибирають різноманітні напрямки роботи: розваги, консультації для батьків, пам'ятки, цікаві для дітей дидактичні ігри, рухливі ігри, які сприяють виникненню позитивних емоцій у дітей, елементи усної народної творчості. Використовувалися різні методи, прийоми і форми організації дітей, як в груповій кімнаті, так і на свіжому повітрі.
А так само для того щоб пройшла успішна адаптація дітей раннього віку, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для вихователів та батьків:
Рекомендації для вихователів:
- Любите дітей і ставитеся до них як до своїх;
- Пам'ятайте про індивідуально-психологічні особливості розвитку кожної дитини;
- Залучати дитини в доступній формі до соціальних і моральних норм;
- Необхідно налагодити контакт з батьками дітей, що надходять до дошкільної установи;
- Проводьте консультації та бесіди з батьками, знайомтеся з режимом дня дитячого саду, з вимогами до дитини;
- По можливості відвідайте сім'ю дитину, дізнайтеся про звички та інтересах дітей;
- Проводьте батьківські збори до надходження дітей до дитячого садка.
У своїй роботі вихователі повинні використовувати анкетування, відвідування дитини вдома, папки-пересування, наочні форми педагогічної пропаганди (стенди), консультації для батьків, бесіди з батьками, батьківські збори.
Рекомендації для батьків:
- Любите свою дитину такою, якою вона є;
- Радійте своїй дитині;
-Розмовляйте з дитиною турботливим, підбадьорливим тоном;
- Слухайте дитину, не перебиваючи;
- Встановіть чіткі і певні вимоги до дитини;
- Не влаштовуйте для дитини безліч правил;
- Будьте терплячі;
- Кожен день читайте дитині і обговорюйте прочитане;
- У розмові з дитиною називайте як можна більше предметів, їх ознак, дій з ними;
- Заохочуйте в дитині прагнення задавати питання;
- Частіше хваліть дитину;
- Заохочуйте гри з іншими дітьми;
- Цікавтеся життям і діяльністю вашої дитини в дитячому саду;
- Не дозволяйте собі неналежної поведінки в присутності дитини;
- Пам'ятайте, що авторитет батьків заснований на гідному зразку поведінки;
- Прислухайтесь до порад педагогів у період адаптації дітей до умов ДОП;
- Відвідуйте групові зборів.
Таким чином, спільна діяльність педагогів дошкільного освітнього закладу та батьків є запорукою успішної адаптації дитини до умов дошкільного закладу.

Висновок
Сім'я - соціальна спільність, яка закладає основи особистісних якостей дитини. За життя у певних, стійких умов дитина поступово пристосовується до впливів навколишнього середовища: до певної температури приміщення, до навколишнього мікроклімату, до характеру їжі і т.д. Надходження в дитячий сад змінює майже всі умови життя маленької дитини. Саме співробітники дитячого саду і батьки, об'єднавши свої зусилля, забезпечують малюкові емоційний комфорт.
Тому на сьогоднішній день актуальна тема адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу.
Проблемі адаптації особливу увагу приділяли такі педагоги, як Н.Д. Ватутіна, Н.Ф. Виноградова, Т. А. Куликова, С. А. Козлова, М.Л. Печора, Р. В. Тонкова-Ямпольська, В.А. Сухомлинський.
Автори прийшли до висновку, що важлива роль у період адаптації відводиться вихователю, його роботі з сім'єю дитини.
Проведення комплексних медико-педагогічних заходів до надходження дитини в ясла і в період адаптації до дитячого закладу сприяє легшому звикання до нових умов.
Розглянуті аспекти в ході курсової роботи доводять, що існує багато умов, які впливають на адаптацію дитини раннього віку до дошкільної установи.
Важливим фактором, що впливає на характер поведінки дитини в процесі звикання, є особистість самого вихователя, який повинен любити дітей, бути уважним і чуйним по відношенню до кожної дитини, вміти привернути його увагу. Вихователь повинен вміти спостерігати і аналізувати рівень розвитку дітей та враховувати його при організації педагогічних впливів, повинен вміти управляти поведінкою дітей у складний для них період звикання до умов дитячого закладу.
Період адаптації - тяжкий час для малюка. Але в цей час важко не тільки дітям, а й їхнім батькам. Тому дуже важлива спільна робота вихователя з батьками.
Таким чином, можна сказати, що мета дослідження: психолого-педагогічна оптимізація успішної адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу, була досягнута, завдання реалізовані.
Дана курсова робота має практичну та теоретичну значущість для вихователів дитячого саду.

Список використаних джерел

1 Аванесова В.М. Навчання найменших в дитячому саду. - М: Освіта, 2005. - 176с. мул.

2 Аксаріна М.М. Виховання дітей раннього віку. - М.: медицина 2007. - 304с.
3 Алямовская В.Г. Ясла - це серйозно .- М.: лінк-ПРЕС, 1999.
4 Бєлкіна Л.В. Адаптація дітей раннього віку до умов ДОП. - Воронеж: Учителю, 2006, - 236с.
5 Ватутіна Н.Д. Дитина вступає у дитячий садок: Посібник для вихователів дит садка / - М.: Просвещение, 2003 .- № 3.-104с, мул.
6. Волков Б.С., Волкова, Н.В. Психологія спілкування у дитячому віці. - М.: Педобщество, 2003, 240с.
7 Ж-л № 4. Дитина в дитячому саду.-2001.
8 Ковальчук Я.І. Індивідуальний підхід у вихованні дитини - М.: Просвешеніе, 1985 .- 112 с.
9. Печора К.Л., Пантюхине Г.В. Діти раннього віку в дошкільних установах - М.: Владос, 2007, - 176с.
10 Роньжіна А.С. Заняття психолога з дітьми 2-4 років у період адаптації до дошкільної установи - М.: Книголюб, 2000. - 72с.
11 Смирнова Е.О. Перші кроки. Програма виховання та розвитку дітей раннього віку. - М.: Мозаїка-Синтез, 1996. - 160с.
12 Столяренко Л.Д. Психологія. Ростов-на-Дону: Юніті, 2003. - 382с.
13 Сходинки спілкування: від року до семи років / За редакцією Л.М. Галігузова, Є.О. Смирнової .- М., 1992.
14 Тонкова-Ямпільська Р.В. "Основи медичних знань" - М.: Просвещение, 1986. - 320с. мул.

Додаток А
Анкета для батьків
1 Шановні батьки, ми будемо вдячні, якщо ви відповісте на ці питання.
Ваші відповіді допоможуть нам краще дізнатися ваших малюків і полегшити його життя в адаптаційний період.
Поведінка
1 Переважаючий настрій вашої дитини (бадьорий; врівноважене або роздратований; нестійке; пригнічений).
2 Характер засипання (швидко; протягом 10 хвилин; дуже повільне; повільне).
3 Характер сну (спокійний; неспокійний).
4 Апетит вашої дитини (хороший; виборчий; нестійкий; поганий)
5 Ставлення вашої дитини до висаджування на горщик (позитивне, а від'ємне).
6 Навички охайності (проситься на горщик, не проситься, але буває сухий; не проситься; ходить мокрий).
7 Небажані для цього віку звички (смокче палець або пустушку; розгойдується, коли спить або сидить).
Особистість
Прояв пізнавальних потреб у повсякденному житті і при навчанні.
1 Чи виявляє дитина інтерес до іграшок, предметів будинку і в новій, незнайомій обстановці ?______________________________________
2 Чи цікавиться діями дорослих ?__________________________
3 Уважний він при цьому, активний чи він, посидющий ?______
4 Ініціативність в ігровій діяльності (може або не може знайти без сторонньої допомоги собі заняття; може або не може самостійно підготуватися до гри )?________________________________________________
5 Ініціативність у взаєминах з дорослими (вступає в контакт з власної ініціативи; не вступає в контакт )?_________
6 Ініціативність у відносинах з дітьми (вступає в контакт з власної ініціативи; не вступає в контакт )?________________________
7 Самостійність у грі (вміє грати самостійно у відсутності дорослого; не вміє грати самостійно )?____________________________

Додаток Б
Карта нервово - психічного розвитку дитини другого року життя
Дата народження ______________________________________
Дата поступления____________________________________
Анализ______________________________________________
Рівень розвитку
Мова
Діяльність
Навички взаємин
Пасивна
Активна
Бездіяльність
Спостереження, наслідування
Предметна діяльність
З дорослими
З однолітками
Відсутні
У відповідь
Ініціативне
Відсутні
У відповідь
Ініціативне
1 рік 3 міс.
1 рік 6 міс.
1 рік 9 міс.
2 роки
Карта нервово-психічного розвитку дитини третього року життя
Дата народження ______________________________________
Дата поступления____________________________________
Анализ_____________________________________________
Рівень нервово-психічного розвитку
Активна мова
Сенсорне
розвиток
Гра
Конструювання-
вання
Винахідник-ність
Рух
Навички
2,5 роки
3 роки
Додаток В
Результати груп адаптації дітей
МДОУ "ЦРР - дитячий садок № 221" 1-ого мл.гр.
I. важка адаптація
II. середня адаптація
III. легка адаптація
Ім'я, Прізвище
Дата народження
Дата надходження в ДОУ
Група адаптації
Біла Дарина
20.03.06
12.08.09
III
Козен Данило
03.08.06
07.08.09
II
Мусіна Єлизавета
01.02.06
09.08.09
III
Кремезьон Жанна
06.05.06
15.08.09
I
Тарасова Софія
06.08.06
14.08.09
I
Ходоковскій Тихон
25.03.06
09.08.09
II
Ардімеев Вадим
01.05.06
22.08.09
III
Макурін Олег
27.02.06
01.08.09
II

Додаток Г
План виховно-освітньої діяльності
Дні тижня
Вид роботи
Мета
Понеділок
I половина дня (ранок)
Д / і «Що змінилося?»
Розвиток уваги, правильну вимову назва предметів.
Денна прогулянка
П / і «Хто потрапить?»
Розвиток спритності, чіпкості, розвиток вміння грати в м'яч.
II половина дня
Розвага «Бабуся Аріна до нас у гості прийшла!»
Створити атмосферу радісного настрою; вчити дітей відгадувати загадки, читати вірші
Вечір
Консультація з батьками "Індивідуальний підхід до дитини"
Звернути увагу батьків на формування певних рис характеру дитини
Вівторок
I половина дня (ранок)
Д / і «Що ще такої ж форми?»
Вчити дітей знаходити предмети однакової форми.
Денна прогулянка
П / і «Мильні бульбашки!»
Вчити називати форму, розмір; розвивати швидкість реакції, вміння лопати бульбашки двома руками.
II половина дня
Читання вірша А. Барто «М'ячик»
Вчити уважно слухати вірш, розуміти зміст; спонукати малят допомагати читати вірш, і викликати співчуття до дівчинки Тані.
Вечір
Бесіда з батьками "Ваша дитина"
Виявлення негативних рис характеру та індивідуальних особливостей дитини
Середа
I половина дня
(Ранок)
1.Повтореніе потешки «Як у нашого кота»
2.Пальчіковая гра за потешки «Як у нашого кота»
Повторити знайому потешку, створити радісний настрій
Розвивати дрібну моторику рук.
Денна прогулянка
П / і «підстрибну до долоньки»
Розвиток спритності, швидкості реакції та рухів
II половина дня
Настільний театр «Теремок»
Вчити малюків слухати казку, створити радісний настрій
Вечір
Бесіда з батьками Соні Т. про умови виховання в сім'ї
Полегшення адаптації Соні
Четвер
I половина дня
(Ранок)
1.Чтеніе вірші Б. Заходера «Їжачок»
Ознайомити з новим віршем допомогти зрозуміти зміст
2. Ліплення «Зліпимо мисочку і почастуємо їжачка молоком»
Спонукати доступними прийомами (скочуванням, розплющування) виготовити мисочку для їжачка.
Денна прогулянка
П / і гра «Хто потрапить до кошика?»
Розвиток спритності, розвиток вміння грати в м'яч.
II половина дня
Гра-інсценівка «Про дівчинку Машу і Зайчика - довгі Вушко»
За допомогою інсценування підказати малюкам, як треба вранці прощатися з мамою - не плакати при розставанні, щоб її не засмучувати.
Вечір
Групове батьківські збори "Виховання у дітей самостійності в самообслуговуванні"
Показати значимість самостійності в самообслуговуванні у вихованні дітей
П'ятниця
I половина дня
(Ранок)
1.Чтеніе оповідання Л. Н. Толстого «Була в лісі білка»
2.Рісованіе «Горішки для білочки»
1.Познакоміть малюків з білкою і її дітками, вчити слухати розповідь, розуміти зміст, відповідати на питання
2.Учіть малюків малювати круглі горішки олівцям; сприяти прояву турботи, чуйного ставлення до білочка
Денна прогулянка
П / і «Кішечка крадеться»
Тренування вестибулярного апарату.
II половина дня
Потешка «Кицька, кицька зась!»
Повторення раніше вивченої потешки.

Додаток Д
Поради батькам в адаптаційний період
1. Почати водити дитину в ясла за місяць до виходу мами на роботу.
2. Перший час приводити дитину на 2-3 години.
3. Якщо дитина важко звикає до дитячого садка (1 група адаптації), то мама може перебувати в групі разом з дитиною, щоб познайомити дитини з навколишнім його обстановкою і "закохати" у вихователя.
4. Сон і їжа є стресовими ситуаціями для дітей, тому в перші дні перебування дитини в дитячому саду не залишайте його на сон та прийом їжі.
5. Перші 2-3 тижні дитини рекомендується приводити і забирати одного й того ж члена сім'ї.
6. У період адаптації, у зв'язку з нервовим напруженням, дитина ослаблена і значною мірою схильний до захворювань. Тому в його раціоні повинні бути вітаміни, свіжі овочі і фрукти.
7. Ретельно одягати дитину на прогулянку, щоб він не пітнів і не замерзав, щоб одяг не стискувала рухів дитини і відповідала погоді.
8. Пам'ятати, що період адаптації - сильний стрес для дитини, тому потрібно приймати дитину такою, якою вона є, проявляти більше любові, ласки, уваги.
9. Якщо у дитини є улюблена іграшка, нехай він бере її з собою в дитячий сад, з нею маляті буде спокійніше.
10. Цікавитися поведінкою дитини в дитячому саду. Радитися з вихователем, медиками, психологом, для виключення тих чи інших негативних проявів.
11. Не обговорювати при маляті хвилюючі вас проблеми, пов'язані з дитячим садом.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
178кб. | скачати


Схожі роботи:
Адаптація дітей раннього віку в дитячому навчальному закладі
Адаптація дітей раннього віку в дошкільному навчальному закладі
Соціальна адаптація дітей дошкільного віку до школи
Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку
Психолого-педагогічна діагностика розвитку дітей раннього дошкільного віку
Психолого-педагогічний супровід дітей раннього віку в період адаптації до дошкільного
Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку
Формування іміджу дошкільного навчального закладу
Організація системи менеджменту дошкільного навчального закладу
© Усі права захищені
написати до нас