Аграрне право

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

  1. Вчені вважають що необхідно виділення комплексних галузей права (напр. Предпр.право) також і аграрне право Питання про виділення такої галузі був поставлений в 70-х роках Якщо питання про місце в системі галузей права є спірним то можна стверджувати чтоза останні роки склалася наука АП як область наук. Досліджень і однойменна навчальна дисципліна. І менно з останньою крапкою зору треба розглядати АП.Предметом АП були агр-е отн-я кіт складаються в процессеС \ Х вироб-ва => право далж. Називатися у співвідношенні з регульованими відносинами. Поняття З \ Х право та АП тотожні вони регулюють одні й ті ж відносини на відміну від колгоспного права
АП це спеціалізована отр права
АП це комплексна галузь права (АП не самост отр права, самост отр права повинна мати свій предмет а АП це комплекс відносин (майн, организац управленчіскіе)) комплексний мез-зм регулювання
Комплексний метод
І нарешті АП це інтегрована отр права (об'єднання) Російське АП вивчає зак-во, регул заг отн, пов'язані із сільськогосподарською деят-ю, практику її застосування, іст евознікновенія та розвитку
  1. Об'єктивні і суб'єктивні передумови формування АП
Суб'єктивний фактор: зацікавленість гос-ва а созданііАП, функціон-а с \ г сектору, це не можливо без хорошої норм бази.
- Особаязначімость с \ г в житті суспільства
- Наявність специфічних особливостей сх права (об'єкт фактор)
- Наявність специф. Спеціалізації с \ г законодавства
- Істот комплекс агр. Правоотн. Неьзя віднести ні до однієї ін ОТР права
- Саме гос-во зацікавлено у формуванні цієї комплексної галузі права (Суб'єкт фактор)
  1. Поняття і види А правовідносин.
Сфера А пр-ий розширюється. Ці отн склад у сфері багатоукладної економіки. Сфера отн не огр тільки призводства а ще й транспортуванням, реалізації продукції, зберігання
Види отн Майнові Трудові Організаційно-управлінські (подр на внутр і зовнішні)
Внутрішні це відносини усередині сільсько господарств товариств і товариств, коопер колгоспів, радгоспів.
Внешнии це управленчіскіе відносини органів державної влади та місцевого самоврядування з сільсько госп-ми перед-ми і об'єднаннями. Ці отнош регулюються диспозитивними нормами
Внешнии регул імперативами нормами
Агр відносини можна розглядати з одного боку як об'єктивну основу для формування АП, з ін з позиції процесу правотворення, який завершується створенням джерел виражають норми АП.
Тенденції говорять про динамка агр відносин
-Зближення різних форм власності на кіт базувалася с \ г деят-ть (зараз збільшилася кількість форм власності
-Багатоукладність сх права
-Удосконалюється пр статус осіб, які працюють у с \ г

  1. Поняття та особливості джерел аграрного права
Іст АП покликані закреп-лять агр політику на будь-якому етапі.
Особливості:
-В АП немає єдиного кодифікованого акту (і поки не передбачається)
-Наявність спеціалізованих норм, актів відносяться до цієї галузі (ФЗ про Ветеринарія та ін)
-Наявність комплексних нормативних актів (ФЗ про КФХозяйстве)
-Уніфікація законодавства
-Зр роль законів у регулюванні А отн
- Диференціація зак-ва
--В АП істот норм акти кіт безпосередньо вих від гос-ва і діллегірованние (статути з \ х організацій) санкціанірованние акти вих від гос-ва
--Присутньо багато рекомендацій (рекомендація не м бути джерелом у неї інша структура це диспозиція) Іст м б тільки норма прийнята на основі рекомендації
- - Тут завжди присутній багато локальних норм. актів (їх роль велика)
  1. Конституційні засади АП
Основний закон Конституція
Ст 9 про землі та інших природних ресурсів
Про право кожного на багопріятную окр середу
72 про віднесення до совм ведення рф і її суб'єктів земельної водного лісового зак-ва
36 про право приватної власності на землю
до ведення Росії согл ст 71 відносять
- Федеральна держ власність (на землю і на ін природн ресурси)
- Гражд і гр проц зак-во (як методи охорони їм відносин, віз при використанні і охороні аграрних інтересів)
- Метеорологічна служба, стандарти (в тому числі і агр правоотн (в області))
До спільного відання належить:
- Захист прав і свобод чел-ка і гр-на (в тому чсле й в обл агр правовідносин)
- Питання влад користувався і распоряж землею надрами водн та ін природн ресурсами
- Розмежування держ власності (передусім на землі та ін природні ресурси)
- Природокористування охр окр середовища і обеспеч еколог безпеки

8. Роль агр зак-ва в умовах переходу до ринкових відносин.
У наст час АП та законодавство д забезпечити перехід до ринкової системи. Завдання АП та законодавства - формування норм і правових і законодавчих інститутів для функціонування рин отношеній.След зазначити зростання ролі норм гр, земельного права кіт більшого значення набувають у регулюванні ринкових відносин в обл біржової торгівлі та її нових форм, таких як ф'ючерсна торговля.Появляються експортні контракти на Сільгосп продукцію
Головним напрямком є ​​впровадження риночнихотн в усі ланки селькохоз отнош і у формуванні Сільгосп ринку
Він хар-ни зв'язок м-у виробляє і споживачем, наявність конкуренції. Найважливіше завдання правового регул рин отнош-укріплення договорнихотн м-у Сільгосп та іншими орг народного господарства.
У прцессе економ реформи приняти багато законод актів кіт закр осн напрями і принц розвитку рин відн в агр секторі, серед них головне знач мають акти про зем реформи, перетворення Сільгосп підприємств в комерційні організації, що орієнтуються на принципі приватної власності.
Для реалізації цих перетворень знадобилося созд нової правової бази. У ряді законів у тому числі й Конституції отримала закріплення многообра форм собств, свободу хазяйновитості і предпринимат деят-ти, влаштовуються вмешат гос-ва у деят-ть Сільгосп підприємств


9.Правовое регулювання ринку землі. Початок разв рин відн поклали встановлення права приватної власності на землю і в цілому різноманіття форм собст, констит закріплює не тільки част собств на землі громадян і юр осіб, держ і муниц собств і інші форми власності а й право вільно осуществл влад корист і распоряж цієї собств .
Земля прирівнюється до нерухомості та зем оборот регулюється нормами ФЗ про волоку земель сільськогосподарського госп призначення. Закріплено право колгоспників вийти зі складу цих господарств і, отримавши земельний і майновий пай, земельну ділянку міг бути розширений за рахунок земель придбаних за плату. АП переходу до ринкової отн зазнавши сущ зміни сущ роль зіграв УКАЗ през-та Про регулювання зем відносин та розвитку агр реформи в росії. Велика увага приділяється охороні прав власності від необгрунтованого втручання держ органів в рин зем відн.
УКЗ пр-та від 96г Про реализ констит прав гр-н на землю уточнив права власника Сільгосп ділянки на збереження за ними зем ділянок, понад устан перед розмірів, уточнені права керівників с \ г органів на получ у власність безкоштовно зем ділянок з фонду перерозподілу земель для ведення с \ г произв-ва, уточнені права на безкоштовну прирізку гр-нам і юр особам зем ділянок, зайнятих чагарником дрібноліссям. Зростає захист прав землекористувачів від вмеш в їх деят-ть і восст порушеного прав. У обл зем відн складаються такі зделкі як купівлі продажу, дарування, міна, застава, оренда, спадкування. Специфічним в АП явл дог-р оренди набере чинності після його реєстрації, здача землі допускається тільки власником власником або користувачем, суб'єктами можуть бути і іноземні гр-ни і іноземні юр особи. Зем ділянки кіт наход в у держ або муниц власності, здаються в оренду адміністрацією або місц виконавчими органами. Специфічний також заставу зем ділянки, при заставі ділянку ост у заставодавця кіт явл власником зем ділянки, також заставодавцем м.б кред фін установа, що має ліцензію на здійснення заставних операцій.
11. Ринок кредитів і фінансів у сфері сільського госп-ва.
Регулювання кред \ фін отнош предполаг держ підтримку с \ г виробництва, створ рівних можл для доступу до фінансів і кредитах, при цьому повинен дотримуватися метод розподіль витрат м-у центром та місцевими органами. Кред політика д б спрямована на широкий доступ сх комерц організацій до кредитних ресурсів. З переходом від обязательног до доброї страхуванню склад ринок страхування. серед заходів спрямованих на ругулірованіе фінансових отнош, можна відзначити зак-во кіт дозволяє з \ г підприємствам в ході приватизації переходити на акціонерну форму і випускати акції, але у гос-ва немає коштів на фінансування і це змушує брати кредити під заставу зем ділянок ФЗ про заставі. Треба сказати і про податки відповідно до зем кодексом передбачає стягнення плати за землю кіт вкл у себе зем податок та орендну плату, але податків зак-во не зовсім і вимагає доопрацювання

  1. Роль уніфікованих і диференційованих норм актів у регулюванні А відносин.
Уніфікація в АП є процес створення, об'єднання, інтеграції
норм АП в одному джерелі АП з метою найбільш повного і детального правового
регулювання суспільних відносин, що складають предмет АП
(Цивільно-правових, підприємницьких, трудових і т. д.). Уніфіковані
джерела АП дозволяють:
охопити всю сукупність однорідних суспільних відносин;
уникнути правових колізій і багатозначності тлумачення норм АП;
уникнути правових прогалин при регулюванні суспільних відносин,
складають предмет АП;
зменшити кількість джерел АП;
підвищити рівень юридичної техніки.
Уніфікованими джерелами АП є:
Цивільний кодекс РФ;
Закон РФ. "Про зерно";
Федеральний закон "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно
і операцій з ним ";
Указ Президента РФ "Про регулювання земельних відносин та розвитку аграрної
реформи в Росії ";
Постанова Уряду РФ "Про порядок приватизації та реорганізації
підприємств і організацій агропромислового комплексу "і т. д.
Диференціація в АП є процес створення джерел АП,
характеризується виділенням сукупності однорідних суспільних відносин у
рамках АП з метою їх спеціального правового регулювання з урахуванням специфічних
особливостей даних відносин. Диференціація джерел АП дозволяє:
* Охопити сукупність однорідних суспільних відносин, що вимагають
спеціального регулювання;
* Уникнути правових колізій і багатозначності тлумачення норм АП;
уникнути правових прогалин та невизначеності при регулюванні суспільних
відносин, що складають предмет АП;
підвищити рівень юридичної техніки
Диференційованими джерелами АП є:
Закон РРФСР Про СФГ;
Федеральний Закон Про сільськогосподарську кооперацію;
Федеральний Закон Про садівничих, городницьких
об'єднаннях громадян та ін

12. Завдання держ регулювання агропромислового виробництва.
Відповідно до ФЗ Про держ рег агропром вироб-ва від 97г
Стаття 1. Поняття та завдання державного регулювання агропромислового виробництва
Державним регулюванням агропромислового виробництва визнається економічний вплив держави на виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства, включаючи рибу і морепродукти, а також на виробничо-технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення агропромислового виробництва.
Завданнями державного регулювання агропромислового виробництва є стабілізація та розвиток агропромислового виробництва, забезпечення продовольчої безпеки Російської Федерації, поліпшення продовольчого забезпечення населення, підтримка економічного паритету між сільським господарством та іншими галузями економіки, зближення рівнів доходу працівників сільського господарства і промисловості, захист вітчизняних товаровиробників у сфері агропромислового виробництва .


16. основні ф-ії Держ хліб інспекції
У соотв Положення
про Державної хлібної інспекції при Уряді Російської Федерації
7. Росгосхлебінспекція відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі функції:
1) визначає відповідність якості зерна та продуктів його переробки вимогам нормативних і технічних документів;
2) контролює правильність розрахунків за зерно, що закуповується у сільськогосподарських товаровиробників;
3) контролює дотримання вимог нормативних та технічних документів, відповідно до яких здійснюються розміщення, обробка, зберігання, переробка, зерна і продуктів його переробки;
4) контролює правильність ведення обліку зерна і продуктів його переробки громадянами та юридичними особами.
5) інспектує якість зерна та продуктів його переробки при їх виробництві, ввезенні в Російську Федерацію і вивезенні з Російської Федерації, і випуску цієї продукції з державного резерву, видає сертифікати якості зерна та продуктів його переробки;
6) контролює при виробництві продуктів переробки зерна дотримання науково обгрунтованих норм їх виходу;
7) розглядає і затверджує спад маси зерна і продуктів його переробки за актами зачистки на витрачені або проінвентаризовані партії зерна та продуктів його переробки;
8) визначає якість зерна та продуктів його переробки з простроченим терміном зберігання та видає висновки про можливість їх подальшого зберігання чи використання;
9) проводить експертизу зерна та продуктів його переробки, визнаних за результатами лабораторного дослідження непридатними для використання в їжу,;
10) здійснює в установленому порядку ліцензування окремих видів діяльності відповідно до законодавства Російської Федерації;
11) розробляє та затверджує в межах своєї компетенції порядок обліку зерна і продуктів його переробки,;
12) контролює дотримання встановленого порядку подання декларації раціонального використання зерна громадянами та юридичними особами, які здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна;
13) бере участь у конкурсних комісіях з відбору постачальників зерна та продуктів його переробки для державних потреб;
14) розробляє та затверджує інструкції, правила, положення та інші документи, що регламентують порядок роботи федеральної лабораторії і територіальних підрозділів;
15) погоджує державні стандарти на зерно і продукти його переробки, методи оцінки їх якості;
16) розробляє та затверджує в установленому порядку форми і правила оформлення сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки;
17) проводить оцінку якості зерна нового врожаю, його технологічні властивості та розробляє рекомендації щодо його раціонального використання;
18) бере участь у розгляді та затвердженні списків найбільш цінних за якістю сортів зернових, зернобобових та круп'яних культур, а також пивоварного ячменю;
19) здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації міжнародна співпраця з питань якості та раціонального використання зерна та продуктів його переробки;
20) здійснює в установленому порядку фінансове та матеріально-технічне забезпечення федеральної лабораторії і територіальних підрозділів;
21) організовує перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників Росгосхлебінспекціі, федеральної лабораторії і територіальних підрозділів, а також бере участь в організації підготовки фахівців з питань, що належать до компетенції Росгосхлебінспекціі;
22) здійснює заходи щодо соціального захисту, поліпшення умов праці, житлових, культурно-побутових умов і медичного обслуговування працівників Росгосхлебінспекціі.

17 Основні принципи обороту земель сель госп призначення
у відповідності із ФЗ про обіг земель с / г призначення 2002р
3. Оборот земель сільськогосподарського призначення грунтується на наступних принципах:
1) збереження цільового використання земельних ділянок;
2) встановлення розміру загальної площі земельних ділянок сільськогосподарських угідь, які розташовані на території одного адміністративно-територіального утворення суб'єкта Російської Федерації і можуть одночасно перебувати у власності громадянина, його близьких родичів, а також юридичних осіб, у яких дані громадянин чи його близькі родичі мають право розпоряджатися більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на акції або внески (частки), що складають статутних (складеному) капітали даних юридичних осіб;
3) переважне право суб'єкта Російської Федерації або у випадках, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування на купівлю земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення при його продажу, за винятком випадків продажу з публічних торгів;
4) переважне право суб'єкта Російської Федерації або у випадках, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування на покупку частки у праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення при возмездном відчуження такої частки учасником часткової власності у разі, якщо інші учасники часткової власності відмовляться від покупки такої частки або не заявлять про намір придбати таку частку в праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення;
5) встановлення особливостей надання земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення іноземним громадянам, іноземним юридичним особам, особам без громадянства, а також юридичним особам, у статутному (складеному) капіталі яких частка іноземних громадян, іноземних юридичних осіб, осіб без громадянства складає більш ніж 50 відсотків ;
6) надання громадянам і юридичним особам у власність земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або муніципальній власності, на оплатній або безоплатній основі у випадках, встановлених федеральними законами.


18. Граничні розміри зем ділянок і земель с / г призначення
у відповідності із ФЗ про обіг земель с / г призначення 2002р
Стаття 4. Граничні розміри та вимоги до місця розташування земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення
1. Мінімальні розміри земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення можуть бути встановлені законами суб'єктів Російської Федерації відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про землеустрій.
Не допускається здійснення угод із земельними ділянками із земель сільськогосподарського призначення, якщо в результаті таких угод утворюються нові земельні ділянки, розміри і місце розташування яких не відповідають вимогам, встановленим цією статтею.
Не допускається виділ земельної ділянки в рахунок частки (часток) у праві спільної власності на земельну ділянку зі складу штучно зрошуваних сільськогосподарських угідь, якщо розмір виділяється в натурі (на місцевості) земельної ділянки менше встановленого суб'єктами Російської Федерації відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про землеустрій граничного мінімального розміру земельної ділянки для меліорованих земель.
2. Розмір загальної площі земельних ділянок сільськогосподарських угідь, які розташовані на території одного адміністративно-територіального утворення суб'єкта Російської Федерації і можуть одночасно знаходитися у власності громадянина, його близьких родичів, а також юридичних осіб, у яких дані громадянин чи його близькі родичі мають право розпоряджатися більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на акції (вклади, частки), що складають статутних (складеному) капітали даних юридичних осіб, встановлюється законом суб'єкта Російської Федерації.
Встановлений законом суб'єкта Російської Федерації розмір загальної площі таких земельних ділянок сільськогосподарських угідь не може бути менше ніж 10 відсотків загальної площі сільськогосподарських угідь у межах одного адміністративно-територіального утворення.

19.Прінудітельное вилучення зем ділянок із земель с / г призначення
у відповідності із ФЗ про обіг земель с / г призначення 2002р
Стаття 6. Примусове вилучення та припинення прав на земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення
1. Власники земельних ділянок, землекористувачі, землевласники, орендарі земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення зобов'язані використовувати зазначені земельні ділянки відповідно до цільового призначення даної категорії земель і дозволеним використанням способами, які не повинні завдати шкоди землі як природного об'єкту, в тому числі призводити до деградації, забруднення, захаращення земель, отруєння, псування, знищення родючого шару грунту та іншим негативним (шкідливих) впливів господарської діяльності.
Визначення розміру заподіяної навколишньому середовищу шкоди, в тому числі землі як природного об'єкту, здійснюється на підставі нормативів у галузі охорони навколишнього середовища відповідно до Федерального закону від 10 січня 2002 року N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища".
2. Право постійного (безстрокового) користування, право довічного наслідуваного володіння, право безоплатного термінового користування земельною ділянкою із земель сільськогосподарського призначення може бути припинено примусово на підставах та в порядку, що встановлені Земельним кодексом Російської Федерації. Оренда земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення може бути примусово припинена відповідно до вимог Земельного кодексу Російської Федерації та Цивільного кодексу Російської Федерації.
3. Земельна ділянка із земель сільськогосподарського призначення може бути вилучений примусово у його власника в судовому порядку у випадку неналежного використання. Випадки неналежного використання земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення визначаються відповідно до Земельного кодексу Російської Федерації.
Заяву до суду про примусове вилучення у власника земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення надсилається органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або у випадках, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування при його неналежному використанні, що спричинило за собою заподіяння шкоди навколишньому середовищу, в тому числі землі як природного об'єкту. Заяву до суду направляється за правилами, встановленими Земельним кодексом Російської Федерації для примусового припинення прав на земельну ділянку особи, яка є його власником, зважаючи неналежного використання земельної ділянки.

20. Виділ учасників у рахунок зем частки із земель сільськогосподарського призначення.
у відповідності із ФЗ про обіг земель с / г призначення 2002р
Стаття 13. Виділ земельних ділянок в рахунок часток у праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення
1. Учасник часткової власності має право вимагати виділу земельної ділянки в рахунок частки у праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення. Для виділу земельної ділянки учасник часткової власності зобов'язаний сповістити про намір виділити земельну ділянку в рахунок частки у праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення в письмовій формі решту учасників часткової власності або опублікувати повідомлення в засобах масової інформації, визначених суб'єктом Російської Федерації, з зазначенням передбачуваного місця розташування виділяється земельної ділянки та розміру компенсації іншим учасникам часткової власності у випадках, встановлених цією статтею.
У випадку, якщо ринкова вартість виділяється земельної ділянки в розрахунку на одиницю його площі перевищує ринкову вартість залишився після виділу земельної ділянки в розрахунку на одиницю її площі, учасник часткової власності, зобов'язаний виплатити компенсацію решті учасників часткової власності після виділу земельної ділянки.
Розмір компенсації визначається як добуток площі виділяється земельної ділянки та різниці в ринковій вартості виділяється земельної ділянки та вільного після виділу земельної ділянки в розрахунку на одиницю їхніх площ.
2. У разі, якщо протягом місяця з дня належного повідомлення учасників часткової власності або опублікування повідомлення, зазначеного в пункті 1 цієї статті, не надійдуть заперечення від учасників часткової власності, пропозиція про місцезнаходження земельної ділянки та розмір компенсації, вважається узгодженим.
Спори про місцезнаходження виділяється земельної ділянки та розмір компенсації вирішуються учасниками часткової власності з використанням погоджувальних процедур,
У разі недосягнення узгодженого рішення суперечки про місце розташування виділяється земельної ділянки та розмір компенсації розглядаються в суді.
3. Невикористовувана протягом двох років частина є у спільній частковій власності земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення може бути виділена в самостійний земельну ділянку суб'єктом Російської Федерації або у випадках, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування за правилами, встановленими цією статтею.
Суб'єкт Російської Федерації або у випадках, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування має право направити до суду заяву про визнання права власності суб'єкта Російської Федерації або муніципального утворення на вказану земельну ділянку у разі, якщо учасник або учасники часткової власності невідомі, або у випадку, якщо учасник або учасники часткової власності відомі, про припинення права власності учасника або учасників часткової власності на частку в праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення та про визнання права власності суб'єкта Російської Федерації або муніципального утворення на вказану земельну ділянку.

25 Поняття і види з \ г кооперативів.
У соотв ФЗ про сільгосп кооперації 95г
сільськогосподарський кооператив - організація, створена сільськогосподарськими товаровиробниками на основі добровільного членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на об'єднанні їх майнових пайових внесків з метою задоволення матеріальних і інших потреб членів кооперативу. Сільськогосподарський кооператив може бути створений у формі виробничого або споживчого кооперативу;
Види: 1. Сільськогосподарським виробничим кооперативом (далі - виробничий кооператив) визнається сільськогосподарський кооператив, створений громадянами для спільної діяльності з виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, а також для виконання іншої не забороненої законом діяльності, заснованої на особистій трудовій участі членів кооперативу.
Виробничий кооператив є комерційною організацією. Видами виробничих кооперативів є сільськогосподарська артіль (колгосп), риболовецька артіль (колгосп) і кооперативне господарство (далі - коопхоз), а також інші кооперативи, створені відповідно до вимог, передбачених пунктом 1 цієї статті.
2 Сільськогосподарським споживчим кооперативом (далі - споживчий кооператив) визнається сільськогосподарський кооператив, створений сільськогосподарськими товаровиробниками (громадянами і (або) юридичними особами) за умови їх обов'язкового участі в господарській діяльності споживчого товариства.
Споживчі кооперативи є неприбутковими організаціями і в залежності від виду їх діяльності поділяються на переробні, збутові (торгові), що обслуговують, постачальницькі, садівничі, городницькі, тваринницькі, кредитні страхові та інші кооперативи, створені відповідно до вимог, передбачених пунктом 1 цієї статті, для виконання одного або декількох із зазначених у цій статті видів діяльності.
3 Кооперативи самостійно або спільно з іншими юридичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками - з метою координації своєї діяльності, а також з метою представлення та захисту загальних майнових інтересів, здійснення аудиторських перевірок кооперативів - членів спілки (асоціації) можуть за договором між собою створювати об'єднання у формі спілок (асоціацій) кооперативів (далі - союз (асоціація), які є некомерційними організаціями.
Якщо за рішенням членів спілки (асоціації) на союз (асоціацію) покладається ведення підприємницької діяльності, такий союз (асоціація) перетворюється в господарське товариство або у товариство в порядку, передбаченому цивільним законодавством, або може створити для здійснення підприємницької діяльності господарське товариство або може брати участь у такому суспільстві.


26.Понятіе і види з \ х виробничих кооперативів
1. Сільськогосподарським виробничим кооперативом (далі - виробничий кооператив) визнається сільськогосподарський кооператив, створений громадянами для спільної діяльності з виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, а також для виконання іншої не забороненої законом діяльності, заснованої на особистій трудовій участі членів кооперативу.
2. Виробничий кооператив є комерційною організацією. Видами виробничих кооперативів є сільськогосподарська артіль (колгосп), риболовецька артіль (колгосп) і кооперативне господарство (далі - коопхоз), а також інші кооперативи, створені відповідно до вимог, передбачених пунктом 1 цієї статті.
3. Сільськогосподарської або риболовецької артіллю (колгоспом) визнається сільськогосподарський кооператив, створений громадянами на основі добровільного членства для спільної діяльності з виробництва, переробки, збуту сільськогосподарської (рибної) продукції, а також для іншої не забороненої законом діяльності шляхом добровільного об'єднання майнових пайових внесків у вигляді грошових коштів , земельних ділянок, земельних і майнових часток та іншого майна громадян і передачі їх до пайового фонду кооперативу. Для членів сільськогосподарської та риболовецької артілей (колгоспів) обов'язково особисту трудову участь у їх діяльності, при цьому їх члени є сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від виконуваних ними функцій. Фірмове найменування сільськогосподарської або риболовецької артілі (колгоспу) має містити її найменування і слова "сільськогосподарська артіль" або "колгосп" або "рибальська артіль" або "риболовецький колгосп".
4. Коопхоз визнається сільськогосподарський кооператив, створений главами селянських (фермерських) господарств та (або) громадянами, провідними особисті підсобні господарства, на основі добровільного членства для спільної діяльності з обробки землі, виробництва тваринницької продукції або для виконання іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом сільськогосподарської продукції і заснованої на особистій трудовій участі членів коопхоз і об'єднання їх майнових пайових внесків у розмірі та порядку, встановлених цим Законом та статутом коопхоз. При цьому в пайовий фонд коопхоз не передаються земельні ділянки, які залишаються у власності (володінні, оренді) селянських (фермерських) або особистих підсобних господарств, за винятком земель, призначених для общекооператівних потреб. Фірмове найменування коопхоз має містити його найменування і слово "коопхоз".
5. Кількість членів виробничого кооперативу повинно бути не менше п'яти.
6. Не менше 50 відсотків обсягу робіт у виробничому кооперативі має виконуватися його членами.27. Правове становище з \ х потреб кооперативів
Стаття 4. Сільськогосподарські споживчі кооперативи
1. Сільськогосподарським споживчим кооперативом (далі - споживчий кооператив) визнається сільськогосподарський кооператив, створений сільськогосподарськими товаровиробниками (громадянами і (або) юридичними особами) за умови їх обов'язкового участі в господарській діяльності споживчого товариства.
2. Споживчі кооперативи є неприбутковими організаціями і в залежності від виду їх діяльності поділяються на переробні, збутові (торгові), що обслуговують, постачальницькі, садівничі, городницькі, тваринницькі, кредитні страхові та інші кооперативи, створені відповідно до вимог, передбачених пунктом 1 цієї статті, для виконання одного або декількох із зазначених у цій статті видів діяльності.
3. До переробним кооперативам належать споживчі кооперативи, які займаються переробкою сільськогосподарської продукції (виробництво м'ясних, рибних і молочних продуктів, хлібобулочних виробів, овочевих та плодово-ягідних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, бавовни та конопель, лісо-та пиломатеріалів та інших).
4. Збутові (торгові) кооперативи здійснюють продаж продукції, а також її зберігання, сортування, сушіння, миття, фасування, упакування і транспортування, укладають угоди, проводять вивчення ринку збуту, організують рекламу зазначеної продукції та інше.

5. Обслуговуючі кооперативи здійснюють меліоративні, транспортні, ремонтні, будівельні та еколого-відновні роботи, телефонізацію та електрифікацію в сільській місцевості, ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, роботу з внесення добрив і отрутохімікатів, здійснюють аудиторську діяльність, надають науково-консультаційні, інформаційні, медичні, санаторно-курортні послуги та інші.
6. Постачальницькі кооперативи утворюються з метою закупівлі та продажу засобів виробництва, добрив, вапнякових матеріалів, кормів, нафтопродуктів, обладнання, запасних частин, пестицидів, гербіцидів та інших хімікатів, а також з метою закупівлі будь-яких інших товарів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції; тестування і контролю якості продукції, що закуповується; поставки насіння, молодняку ​​худоби і птиці; виробництва сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам; закупівлі та постачання сільськогосподарським товаровиробникам необхідних їм споживчих товарів (продовольства, одягу, палива, медичних і ветеринарних препаратів, книг та інших).
7. Садівничі, городницькі і тваринницькі кооперативи утворюються для надання комплексу послуг з виробництва, переробки і збуту продукції рослинництва і тваринництва.
8. Кредитні кооперативи утворюються для кредитування та заощадження грошових коштів членів даних кооперативів.
9. Страхові кооперативи утворюються для надання різного роду послуг по особистому і медичному страхуванню, страхуванню майна, землі, посівів.
10. Порядок утворення та діяльності кредитних і страхових кооперативів, права та обов'язки їх членів визначаються цим Законом та законами, які регулюють порядок створення і діяльності кредитних і страхових кооперативів.
11. Споживчий кооператив утворюється, якщо до його складу входить не менше двох юридичних осіб або не менш п'яти громадян. При цьому юридична особа, яка є членом кооперативу, має один голос при прийнятті рішень загальними зборами, якщо інше не передбачено статутом кооперативу.
12. Два і більше виробничих і (або) споживчих кооперативу можуть утворювати споживчі кооперативи наступних рівнів, аж до всеросійських і міжнародних споживчих кооперативів.
13. Не менше 50 відсотків обсягу робіт (послуг), виконуваних обслуговуючими, переробними, збутовими (торговими), постачальницькими, садівницького і тваринницькими кооперативами, повинно здійснюватися для членів даних кооперативів.
14. Найменування споживчого кооперативу повинно містити вказівку на основну мету його діяльності, а також слова "сільськогосподарський кооператив".

28. Членство в с \ г кооперативах

Стаття 13. Члени кооперативу

1. Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни Російської Федерації, які досягли віку 16 років, визнають статут виробничого кооперативу та приймаючі особисту трудову участь у його діяльності.
2. Членами споживчого кооперативу можуть бути громадяни Російської Федерації та іноземні громадяни та (або) юридичні особи - сільськогосподарські товаровиробники, які визнають статут споживчого кооперативу й беруть участь у його господарській діяльності.
3. Юридична особа, яка є членом кооперативу, повинно бути представлено в даному кооперативі фізичною особою, уповноваженою належним чином оформленим дорученням.
4. Громадяни та юридичні особи можуть бути членами кількох кооперативів, якщо інше не передбачено статутами даних кооперативів.
5. Кооператив має право внести до статуту додаткові відомості про умови прийому в члени кооперативу, що передбачають:
рівень кваліфікації та особисті якості громадян, які приймаються у члени кооперативу;
зобов'язання користуватися послугами кооперативу в обсягах, передбачених договорами;
віддаленість господарства особи, що приймається в члени кооперативу;
вимоги до асортименту та якості продукції, виробленої особою, що приймаються в члени кооперативу;
інші вимоги, що не суперечать цьому Закону та статуту кооперативу та забезпечують досягнення цілей кооперативу, передбачених його статутом.
6. Членам кооперативу не виплачуються дивіденди за їх обов'язковим паях.

29.Ассоціірованное членство с \ г кооперативах
Стаття 14. Асоційоване членство в кооперативі

1. У виробничих і споживчих кооперативах допускається відповідно до їх статутів асоційоване членство.
2. Асоційованими членами кооперативу можуть бути зробили пайовий внесок у кооператив юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності та громадяни.
3. Виробничий кооператив на підставі рішення загальних зборів членів кооперативу при припиненні членом кооперативу трудової діяльності в кооперативі вправі переоформити його членство в асоційоване у разі:
виходу на пенсію за віком або за станом здоров'я;
переходу на виборну посаду поза кооперативу;
служби у лавах Збройних Сил Російської Федерації;
в інших випадках, передбачених статутом кооперативу.
4. Розмір пайового внеску асоційованих членів кооперативу і умови виплати по них дивідендів визначаються відповідно до статуту кооперативу на підставі договору, що укладається кооперативом з асоційованими членами.
5. Асоційований член кооперативу не має права голосу в кооперативі, за винятком випадків:
1) внесення до статуту кооперативу змін, пов'язаних з умовами його членства в кооперативі;
2) якщо він є працівником кооперативу. При цьому загальне число голосів асоційованих членів не може перевищувати 50 відсотків від числа голосів членів кооперативу.
У разі, якщо чисельність асоційованих членів - працівників кооперативу перевищує визначену відповідно до закону і статутом кооперативу максимальне число їхніх голосів, персональний склад учасників загальних зборів кооперативу - представників асоційованих членів встановлюється на їх зборах.
6. При ліквідації кооперативу асоційовані члени кооперативу мають право на виплату вартості своїх пайових внесків та на виплату оголошених, але не виплачених дивідендів до виплати вартості паїв членам кооперативу.
7. За договором в письмовій формі з пенсіонерами - асоційованими членами можлива виплата дивідендів повністю або частково різними послугами (забезпечення паливом, обробка земельної ділянки, постачання продовольства, кормів та іншими).
8. Асоційовані члени мають право вийти з кооперативу. Виплата асоційованим членам вартості пайових внесків і дивідендів здійснюється відповідно до статуту кооперативу та договорами, укладеними з даними асоційованими членами.


30. Відомості, обов'язкові для статутів с \ г кооперативів
Стаття 11. Відомості, обов'язкові для статуту кооперативу

1. Статут кооперативу повинен містити обов'язкові відомості, що включають в себе:
1) найменування кооперативу;
2) місце знаходження кооперативу;
3) термін діяльності кооперативу або вказівка ​​на безстроковий характер діяльності кооперативу;
4) предмет і цілі діяльності кооперативу. При цьому досить визначити одну з головних напрямків діяльності кооперативу із зазначенням, що кооператив може займатися будь-якою діяльністю в межах цілей, для досягнення яких кооператив утворений;
5) порядок і умови вступу до кооперативу, підстави та порядок припинення членства в кооперативі;
6) умови про розмір пайових внесків членів кооперативу;
7) склад і порядок внесення пайових внесків, відповідальність за порушення зобов'язання щодо їх внесення;
8) розміри і умови утворення неподільних фондів, якщо вони передбачені;
9) умови утворення та використання резервного фонду;
10) порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу;
11) умови субсидіарної відповідальності членів кооперативу в розмірі не нижче встановленого цим Законом;
12) склад і компетенцію органів управління кооперативом, порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, що вимагають одноголосного рішення або прийняття рішення кваліфікованою більшістю голосів;
13) права та обов'язки членів кооперативу та асоційованих членів кооперативу;
14) характер і порядок особистого трудового участі в діяльності виробничого кооперативу, відповідальність за порушення зобов'язання за особовим трудовому участі;
15) час початку і кінця фінансового року;
16) порядок оцінки земельних ділянок, земельних часток та іншого майна, що вноситься в рахунок пайового внеску;

17) порядок публікації відомостей про державну реєстрацію, ліквідації та реорганізації кооперативу в офіційному органі;
18) порядок і умови реорганізації та ліквідації кооперативу;
19) прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання, серії та номери паспортів або замінюють їх документів членів кооперативу, які затвердили статут, і членів правління кооперативу.
2. Статут кооперативу може включати в себе і інші відомості, що не суперечать цьому Закону.
3. Копія статуту кооперативу видається кожному його члену або перебуває в доступному для ознайомлення з нею місці.


31. Система органів управління с \ г кооперативів
Стаття 19. Структура органів управління кооперативом

1. Управління кооперативом здійснюють загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених), правління кооперативу і (або) голова кооперативу, наглядова рада кооперативу, створюваний у споживчому кооперативі в обов'язковому порядку, у виробничому кооперативі в разі, якщо кількість членів кооперативу становить не менше 50.
2. Повноваження, структура органів управління кооперативом, порядок обрання та відкликання членів правління кооперативу і членів наглядової ради кооперативу, а також порядок скликання та проведення загальних зборів членів кооперативу або зборів уповноважених встановлюються відповідно до цього Закону статутом кооперативу.


33. Підстави припинення деят-ти с \ г кооперативів
Стаття 42. Ліквідація кооперативу

1. Ліквідація кооперативу тягне за собою припинення його діяльності без переходу прав і обов'язків кооперативу в порядку правонаступництва до інших осіб.
2. Кооператив може бути ліквідований:
1) за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який створений кооператив, з досягненням мети, заради якої він створений або з визнанням судом недійсною реєстрації кооперативу у зв'язку з допущеними при його створенні порушеннями цього Закону, інших законів чи правових актів, якщо ці порушення носять непереборний характер;
2) за рішенням суду у випадку здійснення діяльності без належного дозволу (ліцензії), або діяльності, забороненої законом, або діяльності з іншими неодноразовими або грубими порушеннями цього Закону, інших законів чи правових актів;
3) у разі визнання судом кооперативу банкрутом або в разі оголошення ним про своє банкрутство в порядку, встановленому законом;
4) в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.
3. Вимога про ліквідацію кооперативу з підстав, зазначених у пункті 2 цієї статті, може бути пред'явлена ​​до суду державним органом або органом місцевого самоврядування, яким законом надано право на пред'явлення такої вимоги.
4. Підстави для визнання судом кооперативу банкрутом або для оголошення кооперативу про своє банкрутство, а також порядок ліквідації такого кооперативу встановлюються законом про неспроможність (банкрутство) сільськогосподарських організацій.

32. Субсидіарна отв-ть членів с \ г кооперативів
Стаття 37. Майнова відповідальність кооперативу та його членів

1. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном і не відповідає за зобов'язаннями членів кооперативу, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
2. Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу в розмірі, передбаченому статутом кооперативу, але не менш ніж у розмірі 0,5 відсотка обов'язкового пайового внеску.
З. Члени споживчого кооперативу зобов'язані протягом трьох місяців після затвердження річного бухгалтерського балансу покрити утворилися збитки за рахунок резервного фонду кооперативу або шляхом внесення додаткових внесків. У разі невиконання цього обов'язку кооператив може бути ліквідований у судовому порядку на вимогу кредиторів. Члени споживчого кооперативу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів кооперативу.
4. Особа, що вступає в раніше створений кооператив, несе відповідальність за тими зобов'язаннями, які виникли до його вступу в члени даного кооперативу, якщо це передбачено статутом кооперативу, та за умови підтвердження в письмовій формі даною особою, що воно ознайомлено із зобов'язаннями кооперативу, наявними на момент вступу даної особи до кооперативу.
5. Збитки кооперативу, завдані йому з вини члена даного кооперативу, відшкодовуються за рахунок зменшення розміру паю цього члена або в іншому порядку, встановленому законом.
6. Звернення стягнення за власними боргами члена виробничого кооперативу на його пай допускається тільки при нестачі іншого його майна для покриття таких боргів у порядку та в строки, які передбачені цим законом та статутом кооперативу. Стягнення за боргами члена кооперативу не може бути звернено на неподільні фонди кооперативу і його землю.
7. Стягнення за боргами кооперативу при відсутності у нього коштів, достатніх для погашення заборгованості, може бути звернено на належне йому майно, за винятком майна, віднесеного в установленому порядку до неподільним фондам, робочих коней і худоби, продуктивної і племінної худоби і птиці, сільськогосподарської техніки і транспортних засобів (за винятком легкових автомобілів), насіннєвих і фуражних фондів.
40. Поняття селянського (фермерського) господарства.
У соотв із ФЗ Про кресть ферм госп-ві 90гСтатья 1. Поняття селянського (фермерського) господарства
1. Селянське (фермерське) господарство є самостійним господарюючим суб'єктом з правами юридичної особи, представленим окремим громадянином, сім'єю або групою осіб, що здійснюють виробництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції на основі використання майна і перебувають в їх користуванні, в тому числі в оренді, в довічному успадковане володіння або у власності земельних ділянок.
2. Селянське господарство представляє форму вільного підприємництва, здійснюваного на принципах економічної вигоди.
3. Членами селянського господарства вважаються працездатні члени сім'ї та інші громадяни, спільно ведуть господарство.
4. Головою селянського господарства є один з його дієздатних членів. Глава селянського господарства представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, організаціями, громадянами та державними органами.


41. Порядок створення та реєстрації селянського госп-ва.
1. Право на створення селянського господарства та на отримання земельної ділянки для цих цілей має кожний дієздатний громадянин 18-років має досвід роботи в сільському господарстві і сільськогосподарську кваліфікацію, або пройшов спеціальну підготовку. У разі наявності кількох претендентів переважне право на отримання земельної ділянки мають громадяни, які проживають у цій місцевості.
4. При створенні селянського господарства одним із членів сім'ї, інші члени сім'ї самостійно приймають рішення про участь у його діяльності в порядку повної або часткової зайнятості.
Право вибору претендента на созд кр ферм госп-ва принадл орг місц самоврядування суперечки рассматр в суді
Глава кр ферм госп-ва призн предприним з держ реєстрації госп-ва. Законодавством ри і її суб'єктів регул 2 способи отримання землі для вед кр госп-ва
-Якщо члени майбутнього госп-ва явл працівниками Сільгосп-ої організації, вони мають право на виділ зем часток і майнових паїв, належить їм на праві власності
-Якщо громадяни організовують не будучи членами такої організації, їм можуть виділити ділянку із земель с / г призначення знаходяться в муніципальній чи д власності.
Земля м б надана як у власність так і в користування, в тому числі і на правах оренди, крім того за договором купівлі продажу
42. Правовий режим майна фермерських хозяйсва.
За законом про КТХ майно перебувало у спільній частковій власності, але голосуванням члени могли встановити право спільної сумісної власності на майно. Але ГК змінило ситуацію в соотв з ним правом заг спільної власності володіють всі члени госп-ва якщо договором не встановлено інше. У законі не вирішене питання про розмежування майна у членами родини ці питання регулює ЦК та СК.
ЦК встановлює що (ст256) майно нажите подружжям під час шлюбу явл їх совм власністю, якщо договором м-у ними не передбачено іншого. А СК також стверджує майнові права інших членів сім'ї, слід в новому законі про КТХ предусматреть особливості майн прав членів сім'ї, кіт беруть участь у веденні селянського господарства

43. Заходи державної підтримки КТХ.
Законодавством встановлено що гос-во сприяє розвитку КТХ шляхом економічних важелів: податків, цін, економ санкцій, и.др.
Якщо говорити про фінансування то слід зазначити пост пр-ва РФ «Про держ підтримки КФГ» 99г.
Було затверджено одноразова грошова допомога сім'ям кіт переселилися в сільську місцевість для созд СФГ має состоавіть 12 тис на гаву сім'ї та 2.4 тис на кожного члена сім'ї
Постанова також рекомендувало суб'єктам Росії та органам місцевого самоврядування щодо сприяння у розвитку напр мат-технічного обслуговування та постачання селянські господарств та розвитку кооперації, Мін с \ г спільно з асоціацією селянсько ферм госп-тв було доручено забезпечити інформаційно - консультаційне обслуговування СФГ.
Також цим постанова була утвержд порядок использ коштів фед бюджету, кіт призначені на фінансове забезпечення частини кред ресурсів, що надаються СФГ за рахунок фермерської квоти спец фонду

45.Основанія припинення діяльності СФГ


Стаття 32. Умови припинення діяльності селянського господарства

Діяльність селянського господарства припиняється у випадках:
а) невикористання земельної ділянки в сільськогосподарських цілях протягом одного року;
б) рішення членів селянського господарства про припинення його діяльності;
в) якщо не залишається жодного члена господарства або спадкоємця, який бажає продовжувати діяльність господарства;
г) використання земельної ділянки методами, що приводять до деградації землі;
д) вилучення земельної ділянки у встановленому законом порядку для державних і громадських потреб;
е) у зв'язку з банкрутством.


Стаття 33. Порядок припинення діяльності селянського хозяйства1. Рішення про припинення діяльності селянського господарства приймається районним (міським) Радою народних депутатів.
Спори про припинення діяльності селянського господарства вирішуються арбітражним судом 2. Вилучення у селянського господарства земельної ділянки у встановленому порядку для державних і громадських потреб може здійснюватися після виділення йому за його бажанням рівноцінної земельної ділянки, будівництва на новому місці підприємствами, установами і організаціями, для яких відводиться земельна ділянка, житлових, виробничих та інших будівель замість вилучених і відшкодування в повному обсязі витрат і збитків, включаючи упущену вигоду.

3. При припиненні діяльності селянського господарства його майно використовується на розрахунки з оплати праці громадян, які уклали договори про використання їх праці, платежі до бюджету, повернення позик банкам, розрахунки з іншими кредиторами. Що залишається майно та отримані від його реалізації кошти зберігаються в якості спільної власності або діляться.13. система органів держ управління с \ г
У соотв із пост прав-ва Про реформування системи державного управління агропромисловим комплексом Російської Федерації "91г
2. Сформувати таку систему органів державного управління агропромисловим комплексом Російської Федерації:
Міністерство сільського господарства Російської Федерації;
міністерства сільського господарства республік у складі Російської Федерації;
управління (департаменти) сільського господарства країв, областей і автономних утворень;
комітети продовольства міст Москви і Санкт-Петербурга;
районні управління (відділи) сільського господарства.
Міністерство сільського господарства Російської Федерації забезпечує єдність системи органів державного управління агропромисловим комплексом Росії, здійснює взаємодію та координацію їх діяльності.
Міністерство сільського господарства Російської Федерації фінансується за рахунок республіканського бюджету Російської Федерації.
Міністерству сільського господарства Російської Федерації, Радам Міністрів союзних республік у складі Російської Федерації, керівникам органів виконавчої влади країв, областей, автономних утворень, міст Москви, Санкт-Петербурга та районів у місячний термін забезпечити створення відповідних органів державного управління агропромисловим комплексом та передачу їм всіх функцій державного управління від агропромислових комбінатів, об'єднань, асоціацій, спілок та інших господарських формувань.

46 Поняття лізингу в с \ г
Гк встановлює що за дог фін оренди орендодавець зобов придбати у власність майно у опред продавця і предост орендарю це майно за плату в тимчасове володіння і користування. Також Фз Про лізинг дет слід визна -----
лізинг - вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоодержувачем;
лізингова угода - сукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу між лізингодавцем, лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу.
1. Предметом лізингу можуть бути будь-які неспоживна речі, в тому числі підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватися для підприємницької діяльності.
2. Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також майно, яке федеральними законами заборонено для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення.
Лізинг м б внутрішнім і міжнародним. Терміни на 3 і більше (догосрочний) 1.5-3 (середньостроковий) на 1.5 і менше (короткостроковий). Також разл види лізингу: фінансовий, поворотний - різновид фінансового лізингу, при якому продавець (постачальник) предмета лізингу одночасно виступає і як лізингоотримувач. і оперативний-
Оперативний лізинг - вид лізингу, при якому лізингодавець купує на свій страх і ризик майно і передає його лізингоодержувачу в якості предмета лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування. Після закінчення терміну дії договору лізингу та за умови виплати лізингоодержувачем повної суми, предмет лізингу повертається лізингодавцю, при цьому лізингоотримувач не має права вимагати переходу права власності на предмет лізингу.
Пост пр-ва «Про вдосконалення лізингової діяльності в агропром комлексі РФ» 97г утведжден порядок забезпечення машинобудівн продукцією та придбання племінної худоби на основі лізингу. Також пост пр-ва «Про заходи щодо гс підтримки лізингу с \ г техніки і обладнання» встановлює, що під держ гарантії на закупку лізинговими компан'ї с \ г техніки д б прівлечіни кредити СБ росії, слідом за прийняттям постанови мін З \ Х були введені д реєстри машинобудівн продукції для реалізації организ АПК з держ підтримкою з лізингу, були затверджені правила користування коштів фед бюджету, направл на лізингові операції в АПК
44 Оподаткування СФГ.
-Все КФГ Повністю звільнені від сплати податків на майно
-Повністю звільнені від сплати податків в дорожні фонди
-Від податку на прибуток від продажів С \ Х продукції
Обкладається та частина податків кіт отримана від переробки З \ Х продукції. Якщо чисельність госп-ва не більше 50 і кокую то частина доходу вони витратили на оновлення произв фондів то ця частина не обкладається
У соотв із зак Про плату за землю КФГ не платять зем податок на протязі 5 років з моменту створення
1-е 5 років не обл прибутковим податком з ф \ л члени СФГ, якщо цей дохід тільки від фермерського госп-ва
Податки
-Податок на доб вартість ферм госп-ва платять
-Платять податок з тієї прибили кіт виходить від не С \ Х діяльності
-Прибутковий податок з Ф \ П
-Раніше був спец податок 3% стягуються з пріором форм госп-ва-його стягували лише 2 роки ща його немає
-Транспортний податок обов'язковий + акцизи і тп
-Ціла серія місць податків місць орган предост право повністю або частково звільнений від податків але ісп дуже рідко.
Варто було б закріпити од податок. Для тих хто созд КФГ після 1 січня 95г то з 1 січня 2001р сущ єдиний соціальний податок
Податки сплачують за репресивно шкалою ставок податку.


50. Основні положення Закону «Про племінне тваринництво» 94г
Законом від 3 серпня 1994 р. Про племінному тваринництві встановлена ​​правова основа діяльності з розведення племінних тварин, виробництва та
використання племінної продукції (матеріалу), визначені повноваження
державної племінної служби з регулювання зазначеної діяльності, а
також права та обов'язки громадян і юридичних осіб в області племінного
тваринництва. Племінне тваринництво покликане забезпечити відтворення
племінних тварин з метою поліпшення продуктивних якостей сільськогосподарських тварин і розведення високопродуктивних тварин, збереження генофонду малочисельних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин, корисних для селекційних цілей.
Постановою Уряду Російської Федерації від 5 листопада 1995 р. про заходи державної підтримки вівчарства Російської Федерації 'з метою збереження вітчизняного вівчарства, подолання кризового фінансового стану підприємств з виробництва та переробки продукції галузі передбачені важливі заходи з її підтримки, зокрема: розробка Федеральної цільової програми стабілізації та розвитку вівчарства в 1996 2000 рр.., виплата сільськогосподарським товаровиробникам дотації в рамках, диференційованих по суб'єктах Російської Федерації, та ін
Отже, правове регулювання відносин щодо організації основних галузей сільськогосподарського виробництва, хоча й зазнало певних змін та оновлення, все ще страждає рядом досить суттєвих прогалин та інших
недоліків, особливо в сфері наукового забезпечення сільського господарства, організації сільськогосподарського виробництва, насінництва. Заповнення цих прогалин і усунення інших недоліків у правовому регулюванні цієї важливої ​​сфери суспільних відносин в агропромисловому комплексі одне з нагальних завдань.49. Основні положення закону «Про Ветеринарія»
Істотний внесок в оновлення законодавства у галузі регулювання відносин у тваринництві внесений законами Російської Федерації Про ветеринарії від 3 серпня 1995 року. У цьому законі визначені основні завдання у цій важливій
сфері відносин, правові основи організації Державної ветеринарної служби РФ, Державного ветеринарного нагляду, захисту населення від хвороб, спільних для людей і тварин, відповідальності за порушення ветеринарного законодавства Російської Федерації та ін
Основними завданнями ветеринарії в Росії є:
-Реалізація федеральних цільових програм щодо попередження та ліквідації карантинних і особливо небезпечних хвороб тварин, включаючи сільськогосподарських, домашніх, зоопаркових та інших тварин, хутрових звірів, птахів, риб, бджіл, і здійснення регіональних планів ветеринарного обслуговування тваринництва;
-Формування в області ветеринарії федеральних програм з підготовки фахівців, виробництва препаратів і технічних засобів ветеринарного призначення, а також організації наукових досліджень з проблем ветеринарії;
-Контроль за дотриманням органами виконавчої влади і посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, іншими господарюючими суб'єктами незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадськими
об'єднаннями, міжнародними організаціями, іноземними юридичними особами, громадянами Російської Федерації, іноземними громадянами та особами без громадянства власниками тварин та продуктів тваринництва ветеринарного
законодавства Російської Федерації;
-Охорона території Російської Федерації від заразних хвороб тварин з іноземних держав та ін


48. Основні положення закону «Про селекційні досягнення»
У ст. 2 Закону передбачено, що законодавство про селекційні досягнення складається з цього Закону, прийнятих на його основі законодавчих актів республік у складі Російської Федераціі.Однім з основних понять, є селекційне досягнення. Воно визначено як сорт рослин, порода тварин. Таким є лише нова порода тварин, новий сорт рослин. Новизна один з основних ознак будь-якої творчої діяльності. Під сортом розуміється група рослин, яка незалежно від охороноздатності визначається за ознаками, що характеризує даний генотип або комбінацію генотипів, і відрізняється від інших груп рослин того ж ботанічного таксону одним або кількома ознаками.
Охоронюваними категоріями сорти є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція; насіння, рослинний матеріал, а охоронюваними категоріями породи тварин тип, крос ліній; племінна тварина, племінний матеріал. Державна комісія здійснює єдину державну політику в галузі правової охорони селекційних досягнень, і тд.
Патент видається на селекційне досягнення, що відповідає критеріям охороноздатності.
На першому місці серед критеріїв охороноздатності селекційного досягнення Закон ставить новизну. Сорт рослини або порода тварин вважаються новими, якщо на дату подання заявки на видачу патенту насіння не продавалися і не передавалися іншим особам, його правонаступниками раніше ніж за рік до цієї дати, а на території іншої держави раніше ніж за чотири роки або, якщо це стосується винограду, деревних декоративних, плодових культур та лісових порід, раніше ніж за шість років до вказаної дати.
Крім новизни Закон вимагає відмінність селекційного досягнення, Крім новизни і відмінним, потрібно також однорідність селекційного
досягнення і його стабільність.
Патентовласник має виключне право (ст. 12 Закону) на видачу ліцензії на здійснення з насінням, племінним матеріалом охороняється селекційного досягнення таких дій, як:
виробництво та відтворення; доведення до посівних кондицій для подальшого розмноження; пропозиція до продажу, продаж та інші види збуту;
вивезення з території Росії; зберігання в перерахованих цілях.
Права патентовласника поширюються також на рослинний матеріал,
товарних тварин, які були зроблені з насіння або від племінних тварин, уведених у господарський обіг без дозволу власника патенту.
Авторське свідоцтво засвідчує авторство, а також право автора на
отримання винагороди від патентовласника за використання селекційного
досягнення.


7.Санкціонірованние акти та акти делегованого правотворчості в сист іст АП
В аграрному праві використовуються як джерела права акти санкціонованого і делегованого правотворчості. Санкціонуються діяльність-різноманітна правова діяльність держави за твердженням, розгляду, схвалення нормативних актів сільськогосподарських комерційних організацій і органів громадського самоврядування селян.
Санкціонування у вузькому сенсі тотожне правовій діяльності держави, що надає юридичну силу вже виробленим нормативним актам сільськогосподарських комерційних організацій і органів громадського
Специфіка делегованого правотворчості виражається в тому, що уполномочівая сільськогосподарські комерційні організації та органи громадського селянського самоврядування на вироблення нормативно-правових актів, держава тим не менш не втрачає своєї компетенції на правове регулювання аграрних відносин. Сільськогосподарські кооперативи, акціонерні товариства, товариства, органи селянського самоврядування, здійснюючи діяльність щодо нормативного регулювання аграрних відносин, розробляють нормативні акти, що містять норми аграрного права, від свого імені, а не від імені держави. Це означає, що сільськогосподарські комерційні організації реалізують власну, а не чужу компетенцію, яка може розширюватися у зв'язку з наданням додаткових повноважень, що здійснювалися раніше державними органами.
Істотне значення для регулювання аграрних відносин має розподіл актів санкціонованого і делегованого правотворчості по органах, що прийняв зазначені джерела аграрного права. За цією ознакою можуть бути виділені прийняті за дорученням компетентних органів держави або санкціоновані ними постанови АККОР, локальні нормативні акти сільськогосподарських кооперативів, акціонерних товариств, товариств.
Особливе місце серед делегованих джерел аграрного права займав Примірний статут колгоспу.
Санкціоноване і делеговане правотворчість відображає в собі нові процеси, пов'язані з усе більш широким розповсюдженням договірного регулювання аграрних відносин.
52. Заходи фінансової підтримки АПК.
У соотв із Фз «Про держ регулювання АПП» 97г
Фінансування агропромислового виробництва
1. Держава здійснює фінансування агропромислового виробництва за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ і позабюджетних джерел.
2. Кошти федерального бюджету, що спрямовуються на підтримку і розвиток агропромислового виробництва, передбачаються у федеральному бюджеті окремим розділом та окремим рядком в інших розділах бюджету.
3. Кошти федерального бюджету, що спрямовуються на підтримку і розвиток агропромислового виробництва, використовуються на:
підтримки інвестиційної діяльності, включаючи придбання нової техніки та обладнання, сортового насіння і племінних тварин, відповідно до федеральними цільовими програмами;
підвищення родючості грунтів, проведення меліоративних заходів, кредитування та страхування у сфері агропромислового виробництва;
компенсацію частини витрат на придбання матеріальних ресурсів та енергоносіїв, дотації на підтримку племінного тваринництва.
розвиток і підтримку ринку сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства;
організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів у галузі агропромислового виробництва; і тд
4. Фінансування розвитку агропромислового виробництва допускається за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів інших джерел.
5. Уряд РФ при формуванні федерального бюджету щорічно направляє до Державної Думи Федеральних Зборів РФ інформацію про стан справ в агропромисловому виробництві, яка містить:
показники виробництва основних видів сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства за минулий рік і оцінку перспектив розвитку агропромислового виробництва на наступний рік;
баланси виробництва і споживання основних видів сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства;
аналіз динаміки цін на сільськогосподарські продукцію, сировину і продовольство, цін і тарифів на матеріально-технічні ресурси і послуги для села;
дані про рівень доходів сільськогосподарських організацій
звіт про виконання федеральних цільових програм за минулий рік;
пропозиції по федеральних цільових програм на наступний рік;
відомості про рівень цільових цін
відомості про державне регулювання ринку сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства за минулий рік;
відомості про соціальний розвиток села;
аналіз розвитку науки і здійснення наукової діяльності у сфері агропромислового виробництва.
55. Порядок формування фед і регіональних фондів сільгосп продукції.
У соотв із ФЗ "Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції,
сировини і продовольства для державних потреб "94г

1. У Російській Федерації встановлюються два рівня формування замовлень на закупівлю і поставку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для:
федеральних державних потреб (федеральний фонд);
регіональних державних потреб (регіональні фонди).
2. Федеральний фонд створюється для задоволення потреб у сільськогосподарській продукції, сировині і продовольстві районів Крайньої Півночі, екологічно забруднених територій, сил оборони та державної безпеки, міст Москви і Санкт-Петербурга, формування державних продовольчих резервів та оперативного резерву Уряду Російської Федерації, забезпечення експортних поставок.
Перелік та обсяги закупівель і поставок сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства у федеральний фонд визначаються Урядом Російської Федерації і формуються на договірній основі переважно в зонах товарного виробництва на території Російської Федерації, а за відсутності або недоліку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на території Російської Федерації - за її межами.
3. Регіональні фонди створюються для задоволення потреб суб'єктів Російської Федерації в сільськогосподарській продукції, сировині і продовольстві.
Перелік та обсяги закупівель і поставок сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства в регіональний фонд визначаються відповідним органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації і формуються на основі договорів з товаровиробниками (постачальниками), включаючи особисті підсобні господарства, як на власній території суб'єкта Російської Федерації, так і за її межами.
На всій території Російської Федерації гарантується вільне переміщення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства.
4. Сільськогосподарська продукція, сировину і продовольство, що надійшли у федеральний фонд, є власністю Російської Федерації незалежно від місця їх зберігання, а сільськогосподарська продукція, сировину і продовольство, що надійшли до регіональних фондів, - власністю суб'єктів Російської Федерації.
5. Уряд Російської Федерації і органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації гарантують закупівлю сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства за укладеними договорами у товаровиробників та підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину.
Зерно, цукрові буряки, насіння олійних культур, льон-довгунець, худоба та птиця, молоко, вовну, запропоновані товаропроізводетелем до реалізації, закуповуються в повному обсязі.
6. Сільськогосподарська продукція, сировину і продовольство, що поставляються для державних потреб, за якістю повинні відповідати державним стандартам і тд

56. Загальний порядок закупівлі та постачання с \ г продукції для держ потреб.
У соотв із ФЗ "Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції,
сировини і продовольства для державних потреб "94г
Державні потреби - федеральні потреби і потреби суб'єктів Російської Федерації в сільськогосподарській продукції, сировині і продовольстві.
Закупівля - форма організованого придбання державою сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства у товаровиробників (постачальників) для подальшої переробки або реалізації споживачеві (покупцеві) на взаємовигідних договірних умовах.
Постачання - форма організованих договірних відносин між товаровиробником (постачальником) і споживачем (покупцем) готової для використання сільськогосподарської продукції та продовольства.
Забезпечення державних потреб сільськогосподарської продукцією, сировиною і продовольством
1. Закупівля та постачання сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб здійснюються з метою:
задоволення сільськогосподарською продукцією, сировиною і продовольством федеральних потреб і потреб суб'єктів Російської Федерації;
виконання федеральних програм розвитку агропромислового виробництва, інших економічних і соціальних програм, спрямованих на постачання населення продовольством;
забезпечення експорту сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства;
формування державних резервів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства;
забезпечення необхідного рівня продовольчого постачання сил оборони і державної безпеки.
2. Закупівля і ввезення (імпорт) тих видів сільськогосподарської продукції для державних потреб, потреба в яких задовольняється товаровиробниками Російської Федерації, не виробляються за рахунок коштів федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
Для районів Крайньої Півночі і прирівняних до них закупівля і ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб за рахунок коштів федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації можуть проводитися в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.
3. Сільськогосподарська продукція, сировину і продовольство є власністю товаровиробників і реалізуються ними на свій розсуд, виходячи з економічної вигоди.
4. Уряд Російської Федерації, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації сприяють розвитку продовольчих ринків, стабілізації міжгалузевих і міжрегіональних зв'язків і вартісних пропорцій, забезпечують підтримку цінового паритету між сільським господарством та іншими галузями економіки Російської Федерації.

58.Расчети за сільгосп прод, закуповується для держ потреб
У соотв із ФЗ "Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції,
сировини і продовольства для державних потреб "94г
Стаття 6. Розрахунки за сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство, що купуються і поставляються для державних потреб
1. Уряд РФ щорічно по узгодженню з органами виконавчої влади суб'єктів та представниками громадських об'єднань, що виражають інтереси товаровиробників і споживачів встановлює на сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство для державних потреб гарантований рівень закупівельних цін, що забезпечує відшкодування матеріальних витрат та отримання доходу товаровиробником, достатнього для розширеного відтворення.
2. Уряд РФ та органи виконавчої влади суб'єктів РФ до початку року визначають квоти для товаровиробників на закупівлю сільськогосподарської продукції для державних потреб за гарантованими цінами.
3. З метою захисту споживача Уряд РФ встановлює нормативне співвідношення між вартістю закуповується сировини і вартістю вироблюваної з неї готової продукції, а також граничний розмір торговельних надбавок до цін на продукцію, що поставляється до федерального фонду.
4. Уряд РФ, органи виконавчої влади суб'єктів РФ гарантують товаровиробникам продукції рослинництва, що поставляють її для державних потреб, авансову оплату в розмірі не менше 50 відсотків від вартості обсягу поставок, визначених договором, у тому числі 25 відсотків після укладення договору і 25 відсотків після завершення сівби, а по продукції тваринництва - виплату дотацій з відповідного бюджету,
5. Розрахунки юридичних осіб, які є споживачами сільськогосподарської продукції, для державних потреб, з товаровиробниками, які перебувають на території РФ, проводяться за допомогою інкасової форми расчетов.Срок оплати за сільськогосподарську продукцію - десять днів, а швидкопсувних товарах - до п'яти днів після надходження розрахункових документів в банк платника.
За наявності стійких господарських зв'язків розрахунки за сільськогосподарську продукцію здійснюються за допомогою обов'язкових платежів не рідше трьох разів на місяць.
6. Основним документом, що визначає обсяги, асортимент, якість, порядок закупівлі та постачання, ціни, терміни, є договір, що регулює економічні, правові та організаційно-технічні відносини товаровиробника і споживача.
Договір вважається дійсним за тим договірними цінами, які на момент його укладення були визначені за угодою, і не може бути в подальшому розірваний однією зі сторін на підставі незгоди з встановленою ціною.


59.Отв-ть за порушення про-тв із закупівель і поставок с \ г продукції для держ потреб.
У соотв із ФЗ "Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції,
сировини і продовольства для державних потреб "94г
1. При невиконанні або неналежному виконанні Урядом РФ і органами виконавчої влади суб'єктів РФ гарантій щодо виділення державним замовникам фінансових коштів викликані цим штрафні санкції і збитки відшкодовуються товаровиробникам і споживачам з коштів відповідних бюджетів.
2. Сторона, яка не виконала чи виконала неналежним чином зобов'язання, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки і уплачивает.Товаропроизводитель, не виконав чи виконав неналежним чином зобов'язання, може бути позбавлений повністю або частково права на отримання пільг. Сплата неустойки і відшкодування збитків у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання не звільняють винну сторону від виконання зобов'язання в натурі.
3. У разі невиконання зобов'язань договору за обсягом закупівель і поставок сільськогосподарської продукції у встановлений термін винна сторона сплачує іншій стороні неустойку (штраф) у розмірі 50 відсотків від вартості недопоставленої. Крім сплати неустойки (штрафу) товаровиробники чи споживачі відшкодовують також завдані з їх вини збитки у частині, не покритій неустойкою.
4. Державний замовник має право відмовитися повністю або частково від закупівлі сільськогосподарської продукції, у разі, коли необхідність у продукції відпала, за умови повного відшкодування їм товаровиробнику завданих з вини державного замовника збитків відповідно до чинного законодавства.
5. Суперечки, що виникли між товаровиробниками і споживачами, визначеними державним замовником, при укладенні, зміні, розірванні договорів закупівлю і поставку, у тому числі спори про відшкодування завданих збитків, розглядаються судом або арбітражним судом, а за угодою сторін - третейським судом.
6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за договором у випадку непередбачених обставин, що виникли після його укладення (посуха, повінь).
7. За несвоєчасну оплату закупленої та поставленої сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб, а також за несвоєчасне авансування продукції рослинництва споживачі сплачують пеню на користь товаровиробників у розмірі 2 відсотків від суми несвоєчасно сплаченої продукції за кожен день прострочення платежу, а при простроченні оплати понад 30 днів - у розмірі 3 відсотків


51. Обов'язки с \ г товаровиробників щодо забезпечення якості виробленої с \ г продукції.
Права та обов'язки сільськогосподарських комерційних організацій із забезпечення якості сільськогосподарської продукції Здійснюючи свою виробничу діяльність сільськогосподарські комерційні організації та підприємці мають постійно дбати про забезпечення належної якості своєї продукції, що регламентується спеціальним законодавством.
Правові норми, що забезпечують якість сільськогосподарської продукції та захист прав споживачів, відносяться до різних галузей права: АП ТП ДП Адм Пр і т.д. Ці нормизакрепляют:
компетенцію органів управління в галузі забезпечення якості сільськогосподарської продукції;
показники кач-ва, обов'язкові в сфері потр-кого ринку;
види нормативно-технічних та санітарно-гігієнічних вимог до якості сільськогосподарської продукції;
права та обов'язки сторін з визначення умов якості з \ г продукції;
форми правового захисту прав споживачів сільськогосподарської продукції;
Особливо важливе значення останнім часом набуває законодавство про сертифікацію сільськогосподарської продукції. Це законодавство регулює відносини щодо розробки, затвердження, впровадження і дотримання відповідних стандартів до сільськогосподарської продукції та підтвердження їх сертифікатами. Сертифікація здійснюється органом, не залежним від виробників сільськогосподарської продукції. Закон розрізняє два види сертифікації добровільну і обов'язкову. Добровільна проводиться на розсуд заявника виробника продукції.
Обов'язкова сертифікація сільськогосподарської продукції здійснюється відповідно до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації. Сертифікація сільськогосподарської продукції проводиться в системі, що створюється органами державного управління, підприємствами і організаціями. У цю систему входять органи управління, які здійснюють обов'язкову сертифікацію,
випробувальні лабораторії, організації, що координують всі роботи з сертифікації сільськогосподарської продукції. Установи системи сертифікації працюють відповідно до порядку, встановленого Держстандартом Росії.

22. Ос-ти прав. Пів-я АТ в сх. У наст. Час прав. Пол-е АТ рег-ся ГК РФ (гол.
4) .26.12.95 .- З-н Про АТ. У ст.1 з-на гов-ся про те, що АТ, обр-ті в рез-ті
реорг-ии колг-в і совх-в с Рег-ся спец. ФЗ Про АТ в сх. Такі АТ по суті
явл-ся правопреем-ми реорг.к-в і з-в і => їх н-зя воспр-ть як класичні. АО.С \ х АТ кому. Орг-ия по произв-ву, реал-ии, перерераб-ці с \ г прод-ии, вип-ію робіт і ок-ію послуг. (Заг. Правосп-ть) У с \ г вуст. Кап-л створ-ся за рахунок имущ. І зем. Часткою і паев.Т.е. він м.б. і вище мінімуму (ВАТ-1000 МРОТ, ЗАТ 100 МРОТ), і ніже.На цій основі зак-ль не запр-л обр-ие АО.Т.е. мін-м для с \ г АТ не д-л.Ім-во АТ у с \ г уч-ся на їх балансі і нах-ся в кол.дол.соб-ти учр-ий (акц-в) М. Сказ., Що акцій як цінних паперів у с \ г Ао не б., Тому що найчастіше акції оф-сь ін. Док-ми (свід-му, серт-м акцій). Також для с \ г АТ не д-т перед. Число акц-в (для ЗАТ-50). Ні в одній ін отр-ли нар.х-ва немає АТЗТ з таким більш. Кількість м уч-в.Устави с \ г АТ дост-но отд-ни від трад-х чинності правопреем-ти .=> орг. Упр-я с \ г АТ більше нап-т систему орг-в упр-я кооп-ва або до-за. (Напр-р гол-т в них, як правило, не за кількістю акцій, а 1 уч- до 1 голос) .=> АТ з \ х не впіс-ся в норм-ви і норми, уст-ті зак-м.Пріб. АТ йде від Розширений. Відтворення-ва.В с \ г-ос-ть-с \ г пр-во зв'я. з прір.-клімат.
Ум-ми і підвищ. Проіз.-госп-м ріском.Т.е. негативні. Погод. Ум-я ведуть до уб-м для
АТ, а це оповідь-ся на р-ре статут. Кап-ла .=> с \ г АТ д.іметь резерв. Фонди, щоб
покр-ть ці уб-ки і не доп-ть розум-я р-ра статут. Кап-ла.Акц-р у с \ г вист-т як
акц-р (соб-к) і як раб-к, тобто він своїм тр-м Прерозумний-т дохід з \ х.В У-х Ао д.
Закр-ся права і про-ти акц-в, а т-ж права їх як наймання. Раб-в.Прі вих. З Ао акц-р пів-т лише ст-ть вклада.Смисл цього-в обесп-ии уст-ти землеп-я, щоб сохр-ся произв. Комплекс з \ х кому. Орг-ії, щоб вид-ие паїв не оповідь-сь отр-но на дальн-й д-ти АО.В натурі им-во вид-ся якщо акц-р хоч. Орг-ть СФГ і при ум-ии що це було обумовлено в Уставе.Еслі внесок внесок-ся у вигляді пр. корис-я, то зем. Уч-к ост-ся у соб-ка в подобається. Сл-е.


21.Спец-ка прав. Пів-я з \ х кім. Орг-ий.
Підпр-е, як об'єкт права предст-т собою имущ. Компл-с, исп-ся для осущ-я підпр-й д-ті.Оно м.б. обьектом гр.-прав.
Угод (до-ли-пр-жи, ар-ди, і т.д.) учр. Д-ти тих підпр-ий, к-ті б. Созд. До
реорг-ии колг-в і совх-в (ТОО, АТ, произв. Кооп-ви) д.б. прив-ни в соотв-ии з н-ми
гл.4 ГК у терміни, к-ті б. Опр-ни прин-м з-в Про заг-х з обмеж. Відп-у, Про АТ, Про
произв. Кооп-х. Тобто відс. Реорг-ии йшов і до прин-я ГК.З-н Про АТ не распр-ся
на ті АТ, к-ті б. Створені в пр-се реорган-ии колг-в і совх-В.З-н Про вироб. Кооп-х
не чвари-ся на с \ г кооп-ви.Т.е ті спец. Особ-ти, до-і властиві всім с \ г кому.
Орг-м нах-т своє отр-е і в норм. Базе.Спец-й з-н про з \ х кооп-ії, необ-ть спец.
З-на Про сх АТ, за планом норм. Обесп-я агр. Реф-ми д.б. розр-н з-н Про агр.
Тов-х. Сх кім. Орг-м притаманні опр. Заг. Пр-ки: 10все, кр. Ферм. Госп-в, яв-ся
юр.л.; 2) ім. Відокремилися. Їм-во і отв-ють по св. зобов-му цим їм-м; 3) м. Від св. імені
приобр. І осущ-ть имущ. І лич. Неимущ. Права, нести зобов-ти, б. Позивачі. І отв-мі.С \ х
кім. Орг-ії отв-т по св-му зобов му всім св. им-м, але не відп-т за зобов. Учр-ля або
соб-но їх им-ва, к-і також не відп-т за зобов м юр. Л.С \ х кім. Орг-ії вправі захи-ть
своє наруш. Право шляхом обр-я в суд (арб.суд) і т.д.Ос-ти прав. Пів-я с \ г
орг-ий: 1) компл. Правос-ть (тобто гр., зем., Праця., Адмін., І ін правоотн-я) 2) всі с \ г
орг-ии исп-т землю в кач-ве осн. Пр-ва.3) у них спільні цілі та завдання їх
д-ті.Помімо того, що вони призво-ни удовл-ть мат., дух., соц. потр-ти св. членів у
них є спільне завдання вони зобов. Обесп-ть нас-е прод-ем опред. кач-ва і в
необх. Асорт-ті і вони зобов. Обесп-ть сировиною легк. І перероб. Пром-ть. У зв'язку з
тим, що зад. Про-я нас-я прод-м, а пром-ти сировиною сохр-ся, то знач. Роль отв-ся
держ. рук-ву с \ г, держ. рег-ю в обл-ти агр. Отн-ий (кред. Полду-ка, пол-ка ценообр-я
і т.д.). У зв'язку з цим на гос-во лож-ся бол. Відп-ть за созд-ие режиму благопри
д-ти з \ х кім. Орг-ий, 4) вони мають осіб. Правосуб-ть у сфері працю. отн-ій.Вправе
уст-ть осіб. Режим праці та відпочинку раб-в, ос. Орг-у тр-так, ос. Форму оплати тр, і
т.д.; 5) всі вони як пр-ло ок-ють допомогу в вед-ии лич. Подсе. Х-ва св. чл-м.Все ці
ос-ти закл-ся в тому що статути з \ х кім. Орг-ий набагато ширше, тих парам-в, к-ті
опр-ни гр.з-му23.Агр.общ-ва з огр. І доп. Відп-ю.
Крім АТ в сх також сущ. Т-ва з орг. Відп-у і т-ва з доп. Відп-ю.Іх поки небагато в силу новизни цієї форми.ООО над-ни тієї ж правос-у, що і АО.Т-ж явл-ся юр.л. і має право ос-ть всі види госп. Д-ти крім запр. З-м. Отл-е ТОВ від АТ у с \ г пр. все в плані обяз.правоотн-ий. Уч-ки ТОВ св-ни в роз-ії своїм вкл-м, має право прод. Свій внесок уч-м (ку) ТОВ, якщо це не огр-но уст-м => в цьому сл-е продаж вкладу 3-м л. м.б. лише в л. самого цього про-ва.Еслі в У. ТОВ огр-ся або не перед-но отч-ие вкладу, то про-во Ооб-но випла-ть влад-цу внеску його стоїмо-ть чи вид-ть им-во чи з-лю в натуре.Уч-ки вправі вийти нез-мо від согл-я ін уч-в, при цьому їм виплачується ся ст-ть им-ва відповід-но їх доле.ООО м. Уст-ть свої правила вих з ТОВ. Якщо вклад перех-т насл-м, то У. М. Огр-ть це право нал-м согл-я ін уч-в.Еслі согл-я ні, то ТОВ випла-т ст-ть
вкладу або вид-т ім-во в натуре.ОДО.Іх поки мало.По св. прав. Природі вони близькі
до ООО.Отл-е від ТОВ у тому, що солідарно несуть субсидіарну отв-ть з зобов м т-ва
св. им-м в один. Для всіх крат. Р-ре ст-ти їх вкладів согл. У. ТДВ м. Созд-ся
гр-й КФГ або гр-й з \ х кім. Орг-ий ін. Ф-м. У ТДВ ТОВ перед. Спрощ. Сист. Орг.
Упр-я: Загальне зібр-ие, Правління та предс. Правл-я (дир-р)-едіноліч. Рук-ль, хат-ся
як з числа чл-в-ва, так і не з їх чісла.ООО і ТДВ не вправі вип-ть акції.


24.Прав. пів-е с \ г тов-в.
Види: 1) пол. Тов-ва (прост.), 2) тов-ва на
вірі (смеш-ті, команд.) Т. завжди припускає-т довер. Х-р м-ду його уч-мі.Т. як
пр-ло, нечисленний-ни за составу.С-с обидва види тов-в явл. Юр. Л., обьед-ми в св.
сос-ве-дек. Гр-н або. юр.ліц.По св. складу неоднор.В підлогу. Тов.-його
уч-ки-пол.тов-щи-вони зан-ся підпр-ої д-Ю.В тов. На вірі кр. Пол. Тов. Є й
уч-ки-вкл-ки (коммандітісти). У отл-ие від підлогу. Тов-й, вони уч-т на підпр. Д-ти св.
вкладом.Не прин-т тр. Уч-я, не має права прин-ть уч-е в упр-іі.Пол. т-щіосущ.
Підпр. Д-ть від імені т-ва на ос-ві, закл. Між ними д-ра і несуть отв-ть з про-м
т-ва прин. Їм им-м.Ком-ти несуть т-ко ризик втрати у перед-х св. вклада.У т-ва д.б.
фірм. Наїм-е. (Ук-ся вид, далі йде найм-е і фам-ия х.б. 1-го з пол. Т.). 1-о л.
м.б. підлогу. Т-м т-ко в 1-м підлогу. Тов.В ін тов. М.б. т-ко вкл-м, оскільки підлогу. Т-во
перед-т лич. Тр. Уч-ие підлогу. т. Їм-во л.т-ва форм-ся за рахунок вкл. уч-в і їм-ся
скл.кап-м, куди вкл-ся т-ж д-ди тов-ва та інших іст-ки перед. Зак-м.Все уч-ки пол.
Тов-ва нес-т солід. Субсидії. Відп-ть з зобов му всім св. им-м, а вкл-ки ризик
уб-В.Т-ва не пів-чи шир. Распр-а в с \ г госп-ві тому дост. Нов. Форма і немає
дост. Прав. Обесп.Тов-ва м. Созд-ся як у неопр. Час, так і на опред.
срок.Наіб. доцільно. Созд-е тов-в у с \ г госп-ві в сост. Фіз. л. М. Сущ-ть і тов-ва
з юр. Л., так. Т-ва нап-т по св. прир. Межхоз. Підпр-ія.Учр. дог-р подп-ся
усіма і. Тов-мі.Упр-ие д-ти ос-ся шляхом согл-я всіх і. Тов-й.Хотя в у-х
від. Т-у перед-ся і реш-е шляхом больш-ва, а в окремих тов-х і в зав-ти від р-ра
частки. вар-та вед-ия справ у тов-Ое1) к. уч-до д-т від імені т-ва, 2) всі
совм-но; 3) вед-е справ-отд.уч-кі.Тов-м жел-но мати рез. Фонди.Люб. уч-к вправі
вийти з тов-ва.Еслі т-во бесср-е за іст-ии 6 міс-в з дня під. Заявл-я.Для
вкл-в, к. пр-ло, по ист-ии фін. Года.Насл-к або правопреем-к (юр.л.)-при согл-ии
всіх ін уч-в.Уч-к вправі пер-ть св. внесок ін уч-ку або 3-му л .=> приобр-ие всіх
прав та про-й пов. Уч-ка.Прі нед-ке им-ва уч-ка тов-ва, треб-го для пок-ия його
соб.д-в, кр-р вправі треб-ть від тов-ва виділу частини им-ва д-ка (як пр-ло уч-ие т.
л. в тов-ве прекр-ся)


34.Осн. отл-я реорг-ии і прив-ії в АПК.
Согл.З-ну Про прив-ии д. і мун.
Підпр-ий прив-ии підлий-ли т-ко гос. і мун. Підпр-я, тобто на к-зи і інші кооп.
Орг-ії д. з-н распр-ся.К-зи і кооп. Прив-ии не під-т, поск-ку мова йде не про
гос-й, а про колл. Соб-ті.Речь м. Йти т.ч. реорг-ии к-у. При реорг. Чи не затр-ся
ос-ви соб-ті.Прі реорг. изм-ся т. орг.-прав. Ф-ма підпр., Тобто його стр-ра, не
затр-я с. ф-му з-ті.Реорг. мала місце і р. у с \ г, н-р, к.речь йшла про укр-ии
колх.Но в агр. З-ре пом. Колг-в сущ. Роль ігор. Гос.с \ х підпр. (З-зи). На остан.
Етапі агр. Реф. Йшла мова про реорг. Кол. І совх.Здесь сущ. Прот-е. Колг. Завжди
була притаманна кооп. Прир., Їх прив-ть не можна. Але з-зи завжди були держ. с \ г,
баз-ли св. д-ть на ім-ве, к-е явл-сь гос.с-у, земля т. б. Держ. с-ю, і чомусь
мова йде про їх реорг-ії, хоча логічний. Д. Йти мова про прив-іі.дело в тому, що в
к.1991 р. були прин. Перші норм. Акти про реорг. Колг. І совх., З-зи до того t вже
не явл-сь держ. с \ г предпр.В 1990р. б. Изл-ну в новий. Ред-ии ст.12 К. РРФСР: Соб-у
з-в, к-в, кооп. Орг., ​​Кр.хоз., І т.д. явл.проізв. ними прод., пор. пр-ва та інших
им-во, необх для осущ-ия їх произв. І інший д-ті.С цього мом. Їм-во з-в пер-ло б.
Д-м, а вони пер-ли б. Ф-ми гос. підпр-я.П-му, до-да ч-з рік поч-ся новий. Етап
агр. Реф-ми., То прив-ть б. Вже н-зя, мож. Б. Т-ко реорг-ть.Пріч. реорг. Б.
Об'єкт. Вона вир-сь в тому, що до-зи і з-зи не б. Рассч. На рин. Ек-ку.Оні б.
Рассч-ни на кім.-адмін. Сист., На сист. Закуп. Цін, але це був налагоджений., Гарант. Збут
с \ г прод-іі.Обесп-е з \ х баз-сь на розпод. Системі, не б. Реал. Торг. Це посл-ло
обьект. Основою для реорг-ии к-в і совх-В.К того ж у д-м тоді з-не Про підпр-х
і підпр. Д-ти, таких форм не било.Указ Пр-та РФ Про неотл. Заходи щодо пров-ю зем.
Реф-ми У цьому указі йшлося про необх-ти реорг-ии к-в і з-в.Треб-я Указу ПР-та: в
теч-е 1992 припускає-сь всім к-м і с-м: 1) пров-ти реорг-ЮСВ. Орг-прав. Ф-ми, 2) прив-ти
св. статус в соотв-ии сз-м; 3) перерег-ся в новій орг.прав. ф-ме.4) обесп-ть
беспрепят. Вихід раб-в до-в і з-в з св. госп-в з метою створ-я СФГ.; 5) уст-ть
середньоранній. Норми безоплатної передачі землі в соб-ть гр-н; 6) колл-м к-в і з-в
прин. Реш-е про ту ф-ме с-ти в к-ую вони ж-т пів-ть землю.іС уч-м сод-я Указу м.
сд-ть висновок про те, що реорг-я к-в і з-в мала ім. Отл-е від заг. Проц-в прив-ии
в ін отр-х нар. Госп-ва: 1) якщо прив-я йшла як би від колл-в, тобто колл-ви прояв.
Иниц-ву до прив-ии, то реорг-я нач-сь по реш-ту держ. орг-в хіба сверху.2) якщо
прив-я підпр-ий йшла пост-но, зволікаючи-но в зав-ти від мног. Ф-в, то для реорг-ии
припускає-ся жорсткий термін в теч-ии 1992 р.; 3) якщо прив-я йшла як б вибірково, то
реорг-я йшла одноврем-но.Ос-ть прив-ії в агр. З-ре в тому, що приват-сь земля.


35.Прав. основи реорг-ии к-в і з-в.
У ПП РФ Про пор-ке прив-ии і реорг-ии
підпр-ий і реорг-ий АПК утв-сь Пол-я 1) Про реорг-ии к-в і з-в і прив-ии д.
с \ г підпр. ; 2) Про прив. Підпр. За привчає. Перераб. З \ х прод-ии; 3) Про реорг-ії і
прив-ии держ.-кооп. Підпр. АПК Б. Скас. У зв'язку з прин-м нового Пол-я.Пол-е Про
реорг-ии к-в і з-в і прив-ии д. с \ г підпр має 3 р-ла.1р-л: загальні пів-я
реорг-ии к-в і з-в.Здесь в більш концентр. Вигляді, з урахуванням зм-ся сит-ії, гов-ся про
треб-х по реорг-ии і прив-ии; вкл-ся норми про возм-ти сохр-я преж. Статусу до-ми і
с-ми, не пожел. Изм-ть орг-прав. Ф-му. Р-л: изл-н мех-м вид-я зем. І имущ. Часткою
членам до-за і раб-м з-за і л. имеющ. Право на получ. Цих долей.3 р-л: особ.
Ум-я реорг. І прив. Від. З \ х підпр., Опр. Переліком, затв. Мінсільгосп. І
Госім-м. (Держ. плем. І кін. Заводи, селекц.-гібрид. Центри, держ. Насіння. Лаб-ії,
сортоісп. Ст-ии, дослідно-показ. Госп-ва і т.д.) Необх. У осіб. Ум. Опр-ся необх-ю
сохр-я їх колишньої спец-ии і ф-ий, а також опр-ся пір-к исп-я держ. соб-ті.Пол. Про
реорг-ии і прив-ии держ.-кооп. Підпр. АПК. Це б. За сущ-ву межхоз.
Предпр.Гос.-кооп. Або кооп.-Держ. вони зв. Тому, що все зав-ло від того, яких
орг-ий б. У с Хоз-ве б-ше з держ. або з кооп. Ф-й з-ті.Хоз-м-уч-му цих підпр.
Було пропоз. Перед. Безоплатну. До 40% св. им-го паю для того щоб у цих підпр-ий
появ-сь к.л. им-во, н-р для акцион-я, тому що всі межхоз. Підпр. Роз-ли им-м к-і
нах-сь в соб-ти їх госп-в уч-в тобто св. соб-ти не мали.36.Общій пір-к реорг-ии к-в і з-в
К-зи і з-зи зобов. Б. Пров-ти реорг-у до
1.02.1992. і зар-ся.Мінсельхоз в і недо. Др. орг. Б. Пор-но сформ-ть спец.
Совм. Ком-ії по прив-ії і і реорг.Для прив. землі і реорг.хоз-в у к-зе і з-зе
створ. коміс.В їх з-в вкл-ся предст. Місць. Орг-в влади, адм-ії госп-в, працю.
колл-в, рай. Упр-й з \ х, кім-в по зем. Реф., Кред-в. Рук-во указ. Ком-ми біля. на
предс-й колг. і дир-в совх., 4. Рай. і внутрихоз. Ком-ии пров. Розгром-е нах-ся в
корист-ии колг. і совх. земель, виділивши землі, ост-ся в держ. соб-ти і пер-ті гр-м
в част., інд. і колл.-дол. Соб-ть. К-зи і з-зи ім. право продати або здати в
ар-ду жив. фонд і недо-е ін про-ти соц. сфери (кр. Про-в обр-я). Стоїмо. осн. і
оборот. Ср-в до-за і з-за сост-т загальну дол. Соб-ть чл. К-за чи раб-у с-за.Все
чл. До-за і раб-ки з-за, в тому числі і уш-ие на пенсію, мають право на беспл.
Зем. і имущ. пай у загальній дол. Соб-ті.По реш. Колл-ва госп. пай м.б. перед-н раб-м
т-в соц. сфери, роз-х на тер-ії госп-ва.Р-р зем. паю уст-ся в натур. або
стоїмо. Вир-іі.Р-р имущ. паю уст-ся в зав-ти від працю. вкладу. Доп-ся об'єд-е зем.
і имущ. паїв у єдиний. пай з ук-му його стоїмо. і видачею акцій або ін. Свід. Соб-ти.
Невикупі. Уч-ки землі і госп. Про-ти прод-ся на аукціо. Ж-му нас-х п-в на тер-ії д.
Госп-ва, а по закінчитися. 3 міс-в - будь-яким іншим пок-му. Підпр., Створ-е при реорг. К-в і
з-в, мають право пок-ть землю і їм-під колишнього госп-ва у раб-в госп-ва, фонду держ.
им-ва, сель. (Поселк.) СНД .. К-зи і з-зи, не обл-і фін-ми рес-ми для пог-я
зад-ти з оплати праці та кред., про-ся банкр. до 1.02.1992 р. і підлий. Лікв. і
реорг. в теч. 1 кв-ла 199237.Пор-к вид-я зем. Долі.
Мінсільгосп у і недо. Др. орг. Б. Пор-но сформ-ть спец.
Совм. Ком-ії по прив-ії і і реорг.Для прив. землі і реорг.хоз-в у к-зе і з-зе
створ. коміс.Рук-во біля-сь на рук-ї госп-в і під їх отв-ть.іземлі перед. У соб-ть
підлий. Розділу на зем. Долі. При опр-ии зем. частки (паю) вчить-ся все з \ г угіддя в
гр-х с \ г підпр., за викл-м зем. Уч-в: перед. в вед. З-х, селищ-х, місто. СНД, в
тому числі земель Пріус. фонду, уч-в, зан-х сінокіс. і пасовищ. Заг. Польз-я; вкл.
до фонду перераспр. земель; исп-х сортоуч-ми для исп-я нових з-у с \ г
культур; перед-х д. Хоз-ву в ар-ду .. Р-р інд. Зем. частки (паю) уст-ся нез-мо від
працю. вкладу та стажу роботи і опр-ся в натуральному і стоїмо. Вир-ии. При цьому
ст-ть землі оцен-ся в р-рі 50-крат. податку на землю. У сл-е якщо площа зем.
угідь, вид-х кол. Госп-ва в соб-ть беспл. Ок-ся менше площі колишніх зем.
угідь, то пріорам. право на оренду або викуп ост-ся частини зем. угідь перед-ся
гр-м, раніше исп-м зем-е уч-ки на правах оренди, чл. Праця. колл-в, вих-м з к-за
або з-за з метою створ-я СФГ, а також ін раб-м цього госп-ва. Зем. частки (паї)
пер-ся за насл-ву в соотв. з д-їм зак-м.Ст-ть имущ. паю і ст-ть зем. частки м.б.
об'ед.Влад. имущ. паїв і зем. часткою м. обм-ть їх м-ду собою. При цьому зем. Уч-ки
не буд Прево-ть перед. Розчини зем-х уч-в, перед-х для вед-я КФГ в розрахунку на 1
раб-го.Вид-е в натурі зем. частки і имущ. паю л. явл-ся зобов. За жел-у влад-в
зем-й і имущ-й часток (паїв) вони м. вид-ся в ден. Вир-ии.

38.Пор-к вид-я імущ.пая
Опр. Р-ра інд. Имущ. паїв осущ-ся на осн-ии оцінки ст-ти
Найбільше їм-ва реорг. предпр.Общій паїв. фонд опр-ся як різниця м-ду ак-ми і
пасив. балансу підпр. При цьому з ст-ти їм-тва искл-ся ст-ть об-в соц. сфери та
інж. Інфрастр., Пер-х беспл., Ін т-в, для к-х д-му зак-м уст-н ос-й режим
прив-ии (жіліщ. фонд з-в, про-ти обр-я і здоровий-я та ін), а також ст-ть недел.
фонду, якщо такий створ-ся.В перелік л., що мають право на имущ. частки,
вкл-ся: раб. в госп-ві; брешемо. ОТС-ие по уваж. Прич. Раб-ки; пенс-ри госп-ва.Труд.
колл. М. також прийняти реш. про вкл. до цього переліку раб-в-в соц. сфери, роз-х
на тер-ії госп-ва, л. раб-х в госп-ві в минулі роки, а також л., звільнили-х з
госп-ва по скор-у числі-ти раб-в після 1 січня 1992 Имущ. пай раб. в загальному
пайовому фонді опр-ся з урахуванням його внеску в створ. цього фонду. Метод оцінки працю.
вкладу виб-ся колл-м в зав-ти від конкр. Ум-ий госп-ва і м. осущ. з урахуванням оплати
праці, його проф. Сл-ти та інших пок-й.Імущ. пай раб-в, зан-х в соц. сфері на селі,
опр-ся в пор-ке, уст-м працю. колл. Доп-ся об'єд-е зем. і имущ. паїв у єдиний. пай
з ук-му його стоїмо. і видачею акцій або ін. Свід. Соб-ти. Имущ. частки (паї) пер-ся
за насл-ву в соотв. з д-їм зак-м.Ст-ть имущ. паю м.б. об'ед.Влад. имущ. паїв та
зем. часткою м. обм-ть їх м-ду собою. Вид-е в натурі зем. частки і имущ. паю л.
явл-ся зобов. За жел-у влад-в имущ-й часток (паїв) вони м. вид-ся в ден. Вир-іі.Прі
вид-ии раб-м имущ-х часток (паїв) у натурі ср-ва произв-ва распр-ся м-ду раб-ми з
урахуванням слож-ся обесп-ти в ср-м по госп-ву, спец-ии произв-ва, доцільно-ти сохр-я
цілий - ти отд. Уч-у виробн. та ін ум.

14. Основні ф-ії мін сх в забезпеченні агр реформи
-Розробляє пропозиції щодо основних напрямів аграрної політики, вдосконалення організаційної, фінансово-економічної та нормативної правової бази управління в агропромисловому комплексі, по структурній перебудові агропромислового комплекс
-Бере участь у розробці нормативних правових актів з питань функціонування та розвитку агропромислового комплексу;
-Сприяє розвитку різних форм власності та господарювання
-Розробляє та вносить пропозиції щодо розвитку і вдосконалення лізингової діяльності в агропромисловому комплекс
-Розробляє пропозиції щодо вдосконалення організаційних форм і методів управління в галузях агропромислового комплексу
-Розробляє пропозиції щодо розвитку прямих зв'язків товаровиробників і споживачів сільськогосподарської продукції;
-Сприяє розвитку підприємництва та залучення позабюджетних коштів для розвитку агропромислового комплексу;
-Здійснює ліцензування окремих видів діяльності в агропромисловому комплексі у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації;15. Ф-ії мін с \ г у сфері продовольчого забезпечення країни.
-Організовує роботу з розвитку виробництва дитячого і спеціального харчування;
-Створює систему інформації про ринок сільськогосподарської продукції та продовольства;
організовує насінництво, племінна справа, випробування та охорону селекційних досягнень, хімізацію і захист рослин, сортовий і насіннєвий контроль, а також виробництво посадкового матеріалу;
-Розробляє і реалізує заходи, спрямовані на збільшення виробництва, підвищення якості та раціональне використання ресурсів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, бере участь у розробці та реалізації цільових програм забезпечення якості сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства;
-Приймає участь у розробці розрахункових балансів виробництва і використання основних видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, в тому числі по регіонах, координує взаємодію заготівельних структур з товаровиробниками агропромислового комплексу при закупівлі продукції для федеральних державних потреб;
- Бере участь у розробці та реалізації заходів щодо забезпечення державного контролю за виробництвом і реалізацією етилового спирту з харчової сировини, алкогольної та алкогольсодержащих харчової продукції,, лікеро-горілчаних виробів проводить державну реєстрацію та веде державний реєстр зазначеної продукції, проводить державну р
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Шпаргалка
219.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аграрне право 2
Аграрне право 2
Аграрне право України
Шпори Аграрне право
Аграрне право України 2
Аграрне право зарубіжних країн
Аграрне право як самостійна галузь права
Аграрне право - юридичні аспекти в Україні
Аграрне питання
© Усі права захищені
написати до нас