Авторські договори та договори про передачу суміжних прав

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації

Бєлгородський юридичний інститут

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Дисципліна «Цивільне право»

Реферат

На Тему: «АВТОРСЬКІ ДОГОВОРИ І ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ СУМІЖНИХ ПРАВ»

Підготував:

Слухач 345 групи

Конєв П.Л.

Перевірив:

Преподаватеть кафедри

Стеклов І.А.

Білгород 2008

Авторські договори

1. Поняття і види авторських договорів

Під авторським договором розуміється угода між автором твору науки, літератури і мистецтва або його роботодавцем або іншим власником майнових авторських прав, з одного боку, і користувачем твори, за яким автор зобов'язується передати користувачеві за винагороду право використання твору обумовленим способом і у встановлений термін, а користувач зобов'язується використовувати твір відповідно до наданого йому правом і сплатити винагороду.

За авторським договором за назвою і буквальному змістом ст. 30 ЗоАП виключні права передаються, тобто лише надаються користувачеві на час, а не відступаються йому. Цим авторський договір відрізняється від таких способів відчуження або закріплення майнових авторських прав, як їх дарування, успадкування, надання за законом роботодавцю або внесення в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарського товариства або товариства, за яких дані права переходять до інших осіб або виникають в інших осіб в якості первісних виняткових прав.

До авторських договорів, як до різновидів угод по передачі майнових прав, застосовуються загальні положення § 1 гл. 30 ГК про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру виняткових авторських прав. У загальному плані можна поширити на авторські договори правила, скажімо, п. 1 ст. 460 ГК, які зобов'язують продавця товару передати покупцеві товар вільним від будь-яких прав третіх осіб. Користувач також зацікавлений в отриманні майнових прав, не обтяжених правами інших користувачів цих самих прав. Однак більшість загальних норм ЦК про купівлю-продаж тілесних об'єктів не застосовується до передачі ні авторських, ні інших майнових прав. Це стосується норм про асортимент товару, його якість, термін придатності, приховані недоліки, комплектності, про тару і упаковку товару. Тому регулювання авторських договорів, як і всіх взагалі договорів про використання виключних прав, потребує самостійної правової регламентації.

ЗоАП розрізняє три види авторських договорів:

1) авторський договір про передачу виключних прав;

2) авторський договір про передачу невиключних прав;

3) авторський договір замовлення (ст. 30, 33).

Оскільки майнові авторські права завжди є винятковими, перші два види авторських прав логічніше було б назвати (і це підтверджується трактуванням даних видів прав у п. 2 ст. 30 ЗоАП) авторськими договорами про передачу виключних прав на виняткових і невиключних умовах. За змістом п. 2 ст. 30 авторський договір про передачу виключних прав на виняткових умовах дозволяє використання твору певним способом і у встановлених договором межах тільки особі, якій ці права передаються. Користувач за цим договором має право заборонити подібне використання твору всім іншим особам, включаючи сторону, яка транслює права.

Право заборони може бути застосоване крім користувача тільки творцем твору. Якщо користувач не здійснює захист цього права, право забороняти використання твору іншим особам може здійснюватися його автором (абз. 2 п. 2 ст. 30 ЗоАП).

Користувач за авторським договором про передачу виключних прав на виняткових умовах фактично може на термін дії договору придбати абсолютне право використання твору, включаючи передачу отриманих прав іншим особам. Однак передача повністю або частково іншим особам прав, переданих за авторським договором, допускається лише у випадку, якщо це прямо передбачено договором (п. 4 ст. 31 ЗоАП).

Авторський договір про передачу виключних прав на невиключних умовах дозволяє користувачеві використання твору нарівні з власником виключних прав, що передали такі права, і (або) іншим особам, які отримали дозвіл на використання твору таким же способом (п. 3 ст. 30). Подібний договір створює користувачеві менш сильні позиції в комерційній реалізації отриманих прав, ніж договір про передачу авторських прав на виключних умовах. Тому ціна такого договору звичайно буває нижче.

Існує презумпція невиняткове використання переданих авторських прав. Права, передані за авторським договором, вважаються переданими на невиключних умовах, якщо в договорі прямо не передбачено інше (п. 4 ст. 30 ЗоАП).

По об'єктах виняткових прав авторські договори класифікуються на: видавничі, сценарні, постановочні та ін

2. Умови авторського договору

Як будь-який цивільно-правовий договір, авторський договір підпорядковується закріпленим у ЦК загальним положенням про договір (ст. 420 - 453). Це однаково стосується свободи договору в усіх її проявах (ст. 421), співвідношення договору і закону (ст. 422), ціни договору (ст. 424), сутнісного і формального моментів укладення договору. Авторський договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній формі досягнуто згоди по всіх його істотних умов (абз. 1 п. 1 ст. 432 ЦК). Формальний момент укладання авторського договору як момент отримання особою, яка направила оферту (тобто користувачем), її акцепту (тобто згоди правовласника) базується на нормі п. 1 ст. 433 ЦК.

Разом з тим авторське законодавство як частина цивільного законодавства (згідно ст. 2 ЗоАП) конкретизує істотні умови авторського договору. У силу абз. 2 п. 1 ст. 432 ЦК істотними є умови про предмет договору, умови, названі в законі або інших правових актах як необхідні для договорів даного виду, а також всі інші умови, пропоновані для узгодження однієї зі сторін. Закон про авторське право та суміжні права називає в числі необхідних такі умови авторського договору, як:

- Способи використання твору;

- Термін і територію, на які передається право;

- Розмір винагороди і (або) порядок його визначення за кожний спосіб використання;

- Порядок і терміни виплати винагороди (абз. 1 п. 1 ст. 31).

Під способами використання твору розуміються конкретні права, передані за договором, наприклад, право відтворювати і поширювати літературні твори російською мовою. Всі права на використання твору, прямо не передані за авторським договором, наприклад право перекладати твір на іноземні мови, вважаються такими, що.

Дуже важливими є умови про термін користування правами, території їх застосування, розмір винагороди та способи його визначення. Принцип свободи договору дозволяє сторонам за угодою встановити будь-які оптимальні для них умови. Однак за відсутності в авторському договорі умов про термін, на який передається право, або про його території застосовуються правила диспозитивних норм абз. 2 і 3 п. 1 ст. 31 ЗоАП. Так, якщо сторони не вкажуть у договорі термін, то договір, може бути, розірваний автором, по-перше, лише після закінчення 5 років з дати його укладення і, по-друге, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за 6 місяців до розірвання договору. При відсутності в договорі вказівки на територію, на яку передається право, дія переданого права обмежується територією Російської Федерації. Правило про термін розірвання договору спрямоване на забезпечення інтересів користувача (при очевидній незацікавленості автора-правовласника в обмеженому термін передачі права). Правило про територію, навпаки, більшою мірою стоїть на сторожі інтересів правовласника.

Чинне авторське законодавство не передбачає методики, що раніше жорсткої регламентації визначення розміру винагороди у вигляді фіксованих грошових ставок за кожний авторський аркуш. В даний час винагорода визначається в авторському договорі у вигляді відсотка від доходу за відповідний спосіб використання твору (продаж книги, прокат кінофільму тощо) або, якщо це неможливо здійснити у зв'язку з характером твору або особливостями його використання, у вигляді зафіксованої в договорі суми або іншим способом (абз. 1 п. 3 ст. 31 ЗоАП). При встановленні винагороди у формі фіксованої (паушальною) суми в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (книг, компакт-дисків, журналів тощо). Перевищення тиражу (тобто числа копій) буде розглядатися як наступне видання або інше відтворення твору, яке тягне за собою необхідність укладання нового договору і винагороди за нього.

Допустимі абз. 2 п. 3 ст. 31 ЗоАП мінімальні ставки винагороди встановлені Постановою Уряду РФ від 21 березня 1994 р. N 218 "Про мінімальні ставки авторської винагороди за деякі види використання творів літератури і мистецтва". Даною Постановою встановлені мінімальні ставки винагороди за публічне виконання творів, їх відтворення у формі звукозапису, за здачу в прокат примірників звукозаписів (фонограм) і відеофільмів, відтворення творів образотворчого мистецтва і тиражування в промисловості творів декоративно-прикладного мистецтва. Мінімальні розміри винагороди індексуються одночасно з індексацією мінімальних розмірів заробітної плати. Практично дане правило застосовується лише до випадків визначення мінімальної ставки винагороди у твердій грошовій сумі (а не у вигляді відсотка доходу від використання твору).

З метою забезпечення прав і законних інтересів творчих працівників кінематографії, впорядкування розрахунків між правовласниками (кіностудіями, продюсерами) та авторами кінематографічних творів Постановою Уряду РФ від 29 травня 1998 р. N 524 затверджено Мінімальні ставки винагороди авторам кінематографічних творів, виробництво (зйомка) яких здійснено до 3 серпня 1992, за використання цих творів шляхом передачі в ефір і по кабелю, відтворення (тиражування) на всіх видах матеріальних носіїв і поширення (продажу, здачі в прокат), а також шляхом їх публічного показу. Мінімальні ставки винагороди встановлені в розмірі від 0,5 до 7 відсотків від доходу, отриманого правовласником кінематографічного твору за кожний вид використання.

Ставка винагороди в розмірі 5,5 відсотків встановлена, зокрема, для авторів художнього фільму, тобто сценариста, режисера-постановника і автора музичного твору, спеціально створеного для цього фільму. 7 відсотків виплачується режисерові документального або науково-популярного, а також режисерові-постановнику мультиплікаційного фільму. Ставки в розмірі 0,5 відсотка передбачені для авторів інших творів, які увійшли складовою частиною в художній, мультиплікаційний, документальний або науково-популярний фільм.

Збір і розподіл винагороди здійснюються власником авторських прав або організаціями, які управляють майновими правами авторів на колективній основі в межах повноважень, переданих цим організаціям правовласниками, якщо інше не визначено договором.

3. Форма авторського договору

Своєрідністю відрізняється також форма авторського договору.

По-перше, будь-авторський договір незалежно від його ціни і порядку використання твору повинен укладатися в письмовій формі. Виняток зроблено лише для авторських договорів про використання творів з періодичних видань (п. 1 ст. 32 ЗоАП). Недотримання простої письмової форми договору позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження договору і його умов на показання свідків, хоча і не перешкоджає їм приводити письмові й інші докази (п. 1 ст. 162 ЦК). Такими доказами можуть, зокрема, служити протоколи переговорів про укладення договору, платіжні відомості про виплату авторської винагороди та листування з правовласником з приводу отримання примірника його твори.

Спеціальний порядок оформлення договору допускається п. 2 ст. 32 ЗоАП для продажу примірників програм для ЕОМ і баз даних і надання масовим користувачам доступу до них. Згідно з п. 3 ст. 14 Закону РФ від 23 вересня 1992 р. "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" при продажу та надання масовим користувачам доступу до програм для ЕОМ і баз даних "допускається застосування особливого порядку укладання договорів, наприклад шляхом викладу типових умов договору на переданих екземплярах програм для ЕОМ і баз даних ".

На практиці такі договори називають обгортковими ліцензіями. Їх умови друкуються на упаковці матеріального носія програмного продукту. Покупця попереджають, що, розкривши упаковку, він вступає в договірні відносини з правовласником на викладених на упаковці умовах. Одним з цих умов є обов'язок користувача не відтворювати і не поширювати програмний продукт без згоди правовласника. Однак проконтролювати дотримання користувачем даного зобов'язання практично дуже важко, внаслідок чого проблема договірного регулювання відносин з використання авторських прав на комп'ютерні програми та бази даних з правової трансформується в суто етичну.

4. Авторський договір замовлення

Самостійним видом договору, давно застосовуються у сфері інтелектуальної діяльності, є авторський договір замовлення.

За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовникові (п. 1 ст. 33 ЗоАП).

Авторський договір замовлення є винятком із загального правила п. 5 ст. 31 ЗоАП, згідно з яким "предметом авторського договору не можуть бути права на використання творів, які автор може створити в майбутньому". Це єдиний виняток, оскільки в багатьох інших випадках виключні права, хоча ними і користуються інші особи (роботодавці), спочатку (в силу п. 2 ст. 14 ЗоАП) належать роботодавцям. Мова йде про приналежність роботодавцям у силу закону виняткових прав на всі майбутні твори, які особи, які перебувають у трудових відносинах, створять в порядку виконання своїх службових обов'язків або службового завдання роботодавця.

Автор може придбати виняткове право на своє службове твір, лише якщо це буде передбачено в договорі між ним і роботодавцем, а також якщо у службовому порядку їм буде створена енциклопедія, енциклопедичний словник, періодичний або триває збірник наукових праць, газета, журнал і інше періодичне видання . Виключні права на використання таких видань належать роботодавцю. Однак автори включених до них творів зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому (п. 4 ст. 14, п. 2 ст. 11 ЗоАП).

Предметом авторського договору замовлення є зобов'язання автора написати твір - написати п'єсу, сценарій кінофільму, навчальний посібник і т.п. (Літературний замовлення), намалювати портрет (художній замовлення) і т.д., а також передати виключні права на нього замовнику. За договором літературного замовлення автор зазвичай готує і погоджує з замовником творчу заявку (короткий опис змісту майбутнього твору), що служить невід'ємною частиною договору і базою оцінки закінченого твору. Як у будь-якому договорі, в авторському договорі замовлення передбачаються терміни створення твору і передачі його замовникові, порядок прийняття і схвалення твору, а також розмір авторської винагороди. Хоча в цілому до авторського договору замовлення застосовні загальні умови авторського договору, сукупність цих умов не може не володіти специфікою. В авторському договорі замовлення необхідно докладно описати вид, жанр, форму, обсяг, структуру та інші властивості замовляється твори, порядок і способи майбутнього використання замовником як твору в цілому, так і його самостійних частин. Щоб уникнути конфліктів необхідно вказати характер умов передачі прав (виключні - невиключні).

Зміст договору утворюють права і обов'язки сторін. Автор зобов'язується створити твір, що відповідає узгодженим у договорі умов, і передати його у встановлений термін замовнику комплектно і в належній формі, в тому числі електронної, на магнітному носії (дискеті) в обумовлених текстових редакторах. Крім того, автор зобов'язаний в погоджений із замовником термін виправляти і допрацьовувати твір з урахуванням обгрунтованих зауважень і побажань замовника, не порушувати його виключних прав на використання твору. Зі свого боку, замовник зобов'язаний дотримуватися особисті немайнові права автора (на ім'я, на захист авторської репутації), не вносити без письмової згоди автора ніяких змін у твір.

Основним правом замовника служить право на використання створеного твору, в тому числі його відтворення, розповсюдження, імпорт, переклад і іншу переробку на обумовленій договором території. Головним правом автора є право на винагороду. Воно може визначатися у фіксованій (паушальною) сумі, у вигляді відсотка доходу від продажу екземплярів майбутнього твору (роялті) або у формі комбінації того й іншого виду винагороди. Винагорода встановлюється в гривнях або в рублевому еквіваленті умовних одиниць, наприклад доларів США.

Замовник зобов'язаний в рахунок обумовленого договором винагороди виплатити автору аванс у розмірі, порядку та строки, узгоджені сторонами (п. 2 ст. 33 ЗоАП). Аванс також може виплачуватися одноразово або частинами. Важливо лише, щоб він був виплачений до початку використання твору та виплати винагороди з урахуванням отриманого замовником доходу.

5. Відповідальність за авторським договором

Важливі особливості притаманні відповідальності сторін за авторськими договорами. Оскільки дані договори є видами цивільно-правових договорів, їх учасники відповідають за порушення прийнятих зобов'язань за загальними нормами ст. 393 - 406 ГК, а також ст. 15 ЦК про відшкодування збитків, якщо інше не диктується особливостями предмета цих договорів. Тому спеціальна норма п. 1 ст. 34 ЗоАП зобов'язує сторону, не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за авторським договором, відшкодувати всі збитки, заподіяні іншій стороні, включаючи упущену вигоду. Разом з тим п. 2 ст. 34 ЗоАП передбачає обмежену відповідальність автора за неподання замовного твору відповідно до умов договору. Оскільки у сфері інтелектуальної діяльності нерідко трапляється таке явище, як "творча невдача", при ненаданні твори на автора покладається обов'язок відшкодувати тільки реальний збиток, заподіяний замовнику. Зазвичай це виражається в поверненні автором замовнику отриманого авансу. Зрозуміло, обмежена відповідальність не застосовується, якщо автор навмисне не передає замовнику належно створене твір або передає його іншій особі. Подібні дії автора можуть спричинити розірвання договору та відшкодування збитків замовника в повному обсязі.

6. Договір на використання твору, удостоєного нагороди на публічному конкурсі

Своєрідний порядок договірного використання встановлений для твору, створеного в рамках публічного конкурсу. Якщо предметом такого конкурсу було створення твору науки, літератури чи мистецтва і умовами конкурсу не було передбачено інше, організатор конкурсу набуває майнове право на укладення з автором твору, удостоєного обумовленої нагороди, договору про використання твору з виплатою йому за це відповідної винагороди (ст. 1060 ЦК). Це правило є винятком із загального принципу свободи договору (абз. 1 п. 1 ст. 421 ЦК), викликаним специфічними умовами створення предмета договору і допускаються абз. 2 п. 1 ст. 421 ГК.

§ 2. Договори про передачу суміжних прав

1. Загальні положення

Закріплюються за виконавцями, виробниками фонограм, організаціями ефірного та кабельного мовлення суміжні права передаються користувачам об'єктів їх прав на договірній основі. На відміну від авторських правовідносин договірні відносини в сфері суміжних прав носять більш складний характер. Вони органічно пов'язані один з одним і з авторськими правовідносинами. У даній сфері одночасно повинні поступатися за договорами дозволу на використання як постановок, виконань та передач, так і охоронюваних авторським правом виконуваних (записуваних, переданих) творів. Виробник фонограми, організація ефірного або кабельного мовлення здійснюють свої суміжні права лише в межах прав, отриманих за договором з виконавцем і автором твору, записаного на фонограмі або передається в ефір або по кабелю. Точно так само передача за договором дозволу на використання постановки не скасовує необхідності отримання договірного дозволу у інших беруть участь у ній виконавців, а також у автора виконуваного твору (п. 2 ст. 36 ЗоАП).

2. Договори про передачу виключних виконавських прав

Передачу за договорами іншим особам (користувачам) виключних прав виконавця передбачають п. 4 і 7 ст. 37 ЗоАП. Предметом договору є дозвіл користувачу:

- Здійснювати передачу виконання або постановки в ефір і повідомлення його для загального відома по кабелю;

- Записувати раніше не записані виконання або постановку;

- Відтворювати їх запис;

- Передавати зроблену спочатку в некомерційних цілях запис в ефір або по кабелю;

- Здавати в прокат опубліковану в комерційних цілях фонограму з участю виконавця.

Всі дозволи видаються самим виконавцем, а при виконанні колективом виконавців - керівником такого колективу. Договір укладається в письмовій формі.

Своєрідний порядок здійснення прав виконавця застосовується при укладанні договору на запис виконання або постановки на фонограму в разі подальшої передачі виконання або постановки або проведення запису в цих цілях організаціями ефірного або кабельного мовлення, а також при створенні аудіовізуального твору. Так, при укладанні договору на запис виконання або постановки право здавати в прокат опубліковану в комерційних цілях фонограму переходить до виробника фонограми, а виконавець зберігає право на винагороду за здачу в прокат примірників такої фонограми (п. 2 ст. 37, ст. 39 ЗоАП) .

Якщо в договорі виконавця з організацією мовлення прямо передбачені необхідні дозволи на наступні передачі виконання або постановки, здійснення запису для передачі та відтворення такого запису даною організацією (пп. 1 - 3 п. 2 ст. 37 ЗоАП), то додаткових дозволів на ці дії взагалі не потрібно (п. 5 ст. 37 ЗоАП). Нарешті, якщо виконавець бере участь у створенні аудіовізуального твору, то, укладаючи договір з виробником цього твору на його створення, він надає виробнику своє виключне право на використання аудіовізуального твору, закріплене у пп. 1 - 4 п. 2 ст. 37 ЗоАП. При цьому права на окреме використання виробником звуку та зображення, зафіксованих в аудіовізуальному творі, виконавець не передає.

За договором про передачу виконавських прав сторони набувають взаємні права і обов'язки. Натомість права на використання виконання або постановки в обумовленій формі користувач сплачує виконавцю винагороду за кожний вид використання (абз. 3 п. 1 ст. 37 ЗоАП). Розмір винагороди визначається за згодою сторін. Якщо розмір винагороди не встановлено угодою сторін, то він у разі спору може бути встановлений за правилами п. 3 ст. 424 ГК - як винагороду, яке при порівнянних обставинах звичайно сплачується за передачу аналогічних прав. У разі ж здачі фонограм в прокат (пп. 5 п. 2 ст. 37 ЗоАП) винагорода у вигляді сум за прокат розподіляється між її виробником і виконавцем порівну (п. 2 ст. 39 ЗоАП).

Закон не встановлює максимального розміру виконавської винагороди. Він визначає лише мінімальні розміри. Постановою Уряду РФ від 17 травня 1996 р. N 614 "Про ставки винагороди виконавцям за деякі види використання виконання (постановки)" затверджені подібні ставки рекомендаційного характеру.

3. Договори про передачу виключних прав виробника фонограми

Як і в договорах про передачу виконавських прав, в даних договорах предметом є дозвіл користувачеві відтворювати фонограму (тобто виготовляти її екземпляри); переробляти, або будь-яким іншим способом переробляти її; поширювати екземпляри фонограми (продавати, здавати в прокат і т.д .; імпортувати екземпляри фонограми з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені з дозволу виробника цієї фонограми). Право на розповсюдження примірників фонограми шляхом здачі їх в прокат може бути передано користувачеві тільки за його договором з виробником фонограми незалежно від того, кому належить право власності на ці примірники (абз. 2 п. 3 ст. 38 ЗоАП).

За договором про передачу фонограмні прав виробник має право на винагороду за кожний вид використання фонограми. Це право мають також виробники фонограм, опублікованих з комерційною метою і які у силу п. 1 ст. 39 ЗоАП без згоди як її виробника, так і виконавця. Однак порядок визначення розміру винагороди та її виплати розрізняються. Зазвичай винагорода визначається угодою сторін з урахуванням (при необхідності) мінімальних розмірів, встановлених рекомендаційними нормами Постанови Уряду РФ від 17 травня 1996 р. N 614 "Про ставки винагороди виконавцям за деякі види використання виконання (постановки)". Винагорода ж за використання опублікованій комерційної фонограми шляхом її публічного виконання (з естради, на дискотеці, в ресторані, барі, кінотеатрі тощо), передачі в ефір або по кабелю збирається, розподіляється і виплачується однією з організацій, які управляють правами виробників фонограм і виконавців на колективній основі (ст. 44 ЗоАП) відповідно до угоди між цими організаціями <*>. При відсутності іншої домовленості зазначена винагорода розподіляється між виробником фонограми і виконавцем порівну.

Розмір винагороди і умови її виплати визначаються угодою між користувачем фонограми чи об'єднаннями (асоціаціями) таких користувачів, з одного боку, і організаціями, які управляють правами виробників фонограм і виконавців, з іншого боку, а в разі, якщо сторони не дійдуть згоди, - спеціально уповноваженим органом Російської Федерації. Користувачі фонограм повинні представляти організації, яка виплачує винагороду, програми з точними відомостями про кількість використань фонограми, а також інші відомості та документи, необхідні для збирання і розподілу винагороди (п. 3, 4 ст. 39 ЗоАП).

4. Договори про передачу прав організацій ефірного та кабельного мовлення

Володіючи винятковим правом на передачу, організація ефірного мовлення має права дозволяти іншої організації одночасно ретранслювати свою передачу в ефір, повідомляти її по кабелю, записувати і відтворювати запис передачі, а також повідомляти передачу для загального відома в місцях з платним входом. Хоча в ст. 40 ЗоАП, на відміну від ст. 37 і 38, не згадується слово "договір", всі ці дозволи оформляються договорами організації ефірного мовлення з користувачами.

Предметом цих договорів зазвичай служить паралельна трансляція іншою організацією мовлення передачі або аналогічне повідомлення її передачі для загального відома по кабелю. Крім ефірної чи кабельної ретрансляції предметом договорів може виступати запис передачі або її відтворення. Самостійний предмет договору - публічне платне прослуховування або перегляд передачі.

Предметом договорів на використання передач організації кабельного мовлення у силу п. 2 ст. 41 ЗоАП може бути дозвіл іншої організації на одночасне повідомлення передачі по кабелю, передачу її в ефір, на запис передачі, її відтворення або на повідомлення передачі для загального відома в місцях з платним входом, тобто для публічного прослуховування або перегляду. Як права організацій кабельного мовлення, так і їх надання користувачам за договором ідентичні правам і договірній формі їх передачі організацією ефірного мовлення. При цьому договірне використання суміжних прав на передачі тих і інших мовних організацій здійснюється за винагороду.

§ 3. Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами

1. Поняття колективного управління авторськими і суміжними правами

Оскільки практичне здійснення кожним власником своїх майнових авторських або суміжних прав в індивідуальному порядку може представляти значні труднощі, закон передбачає можливість створення в цих цілях організацій, які управляють цими правами на колективній основі (далі - керуючих організацій). Головною метою такого цивільно-правового управління є забезпечення майнових прав авторів, виконавців, виробників фонограм та інших правовласників при публічному виконанні творів, у тому числі на радіо і телебаченні, відтворення їх шляхом механічної, магнітної та іншої запису, репродукування і в інших випадках. Керуючі організації створюються безпосередньо власниками авторських і суміжних прав і діють в межах, отриманих від них повноважень на основі статуту, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Необхідність у колективному управлінні особливо велика стосовно до таких видів творів, як пісні, естрадні, циркові і тому подібні номери і фонограми, простежити широке використання яких у масштабах території всієї Росії окремим правовласникам не під силу. Це стосується будь-яких форм використання творів - їх публічного виконання, показу, запису та репродукування, включаючи ксерокопіювання. У деяких випадках реалізація окремих авторських і суміжних прав загалом допускається тільки в рамках колективного управління. Так, власники виняткових авторських і суміжних прав, будучи позбавлені виключних прав на відтворення авторського твору в особистих цілях (ст. 26 ЗоАП) і на використання комерційної фонограми (ст. 39 ЗоАП), мають право на винагороду за таке використання. Це винагорода може бути отриманий ними лише через систему колективного управління майновими правами.

Творцями керуючих організацій можуть бути тільки суб'єкти авторських і суміжних прав - як первісних (автори, їхні роботодавці, виконавці та ін), так і похідних (спадкоємці авторів та інші правонаступники володарів первинних прав в силу закону або договору). Допускається створення або окремих організацій з різних прав і різним категоріям власників прав, або організацій, які управляють різними правами в інтересах різних категорій правовласників, або однієї організації, одночасно керуючої авторськими і суміжними правами.

2. Керуючі організації

Організації, що управляють майновими правами на колективній основі, з п. 1 ст. 45 ЗоАП "не вправі займатися комерційною діяльністю". За цілями своєї діяльності вони відповідно до п. 1 ст. 50 ЦК відносяться до некомерційних організацій. Однак відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 50 ЦК і абз. 1 п. 2 ст. 24 Федерального закону від 12 січня 1996р. "Про некомерційні організації" некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність за двох умов: якщо це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і відповідає цим цілям. Таким чином, керуючі організації в порядку виключення можуть отримувати прибуток, але вони не мають права розподіляти її між учасниками.

Інша особливість правового статусу керуючих організацій полягає в тому, що по відношенню до їх діяльності відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 45 ЗоАП не застосовуються антимонопольні обмеження, передбачені, зокрема, абз. 2 п. 1 ст. 10 ЦК та Законом РСФСР від 22 березня 1991р. "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" (в редакції Законів РФ від 25 травня 1995р. Та 6 травня 1998р.). Кількість членів і сфера діяльності керуючих організацій законом не обмежується.

В даний час створені такі керуючі організації, як Російське авторське товариство (РАВ), чий Статут зареєстрований в Міністерстві юстиції РФ 30 вересня 1993р. (N 1932), Російське суспільство по суміжних прав (розпис), Російська фонографічна асоціація (РФА), Російське товариство з управління правами виконавців (роуп) і Російське товариство правовласників в аудіовізуальній сфері (РОПАС). Згідно з п. 1 Статуту РАО це товариство є громадським об'єднанням авторів або їх правонаступників. Воно діє на засадах індивідуального членства. Основними цілями РАВ є реалізація і захист авторських прав.

У функції керуючої організації входить:

- Узгодження з користувачами розміру винагороди, інших ліцензійних умов та надання ліцензій користувачам;

- Узгодження з користувачами розміру винагороди у випадках, коли організація займається його збором без видачі ліцензій (в силу п. 2 ст. 26, п. 2 і 3 ст. 39 ЗоАП);

- Збір винагороди;

- Розподіл і виплата зібраної винагороди власникам авторських і суміжних прав;

- Вчинення будь-яких юридичних дій щодо захисту керованих прав.

Оскільки керівники організації є представниками суб'єктів авторських і суміжних прав, вони зобов'язані одночасно з виплатами винагороди представляти правовласникам звіти з відомостями про використання їх прав. При цьому керуюча організація має право віднімати з зібраної винагороди суми на покриття своїх фактичних витрат по збору, розподілу та виплати винагороди.

3. Здійснення колективного управління правами

Власники авторських і суміжних прав добровільно на основі письмових договорів передають керуючим організаціям повноваження на колективне управління майновими правами. На управління винятковими правами іноземних суб'єктів повноваження передаються за відповідними договорами з іноземними керуючими організаціями. Договори на колективне управління не є авторськими, і на них не поширюються положення ст. 30 - 34 ЗоАП. За своєю правовою природою вони ближче до договорів довірчого управління майном (ст. 1012 - 1026 ЦК), комерційної концесії ("франчайзингу") (ст. 1027 - 1040 ЦК), доручення (ст. 971 - 979 ЦК) або агентським договором представницького характеру (ст. 1005 - 1011 ЦК).

Будь-який автор, його спадкоємець або інший володар авторських і суміжних прав може передати за договором здійснення своїх майнових прав керуючої організації, а організація зобов'язана взяти на себе здійснення цих прав, якщо управління ними належить до її статутної діяльності. При цьому організація не вправі здійснювати використання отриманих для керування об'єктів авторських і суміжних прав.

На основі договірних повноважень керуюча організація надає ліцензії користувачам на відповідні способи застосування творів і об'єктів, суміжних прав. Умови таких ліцензій повинні бути однаковими для всіх користувачів однієї категорії, і організація не має права відмовити користувачеві у видачі ліцензії без достатніх на те підстав. Разом з тим правовласники не можуть безпосередньо залагоджувати свої суперечки з користувачами об'єктів їх прав. Усі їхні майнові претензії до користувачів повинні бути врегульовані організацією, яка надає такі ліцензії.

Література:

Гаврилов Е.П. Коментар Закону про авторське право та суміжні права. М., 1996. С. 134 - 153, 165 - 217;

Дозорців В.А. Авторський договір і його типи / / СГіП. 1977. N 2;

Зенін І.А. Цивільне право Російської Федерації. Навчально-практичний посібник. М., 1999 (розд. 1.5);

Сергєєв А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації. М., 1996 (гл. 6, 7);

Чернишова С.О. Авторський договір у цивільному праві Росії. М., 1996;

Юрченко А.К. Видавничий договір. Л., 1998.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
100.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Договори про передачу майна
Авторські та ліцензійні договори
Авторське право авторські договори
Посередницькі договори і договори діють в торгівлі
Публічні договори і договори приєднання
Про договори позики
Договори про надання фактичних і юридичних послуг
Договори про передання результатів інтелектуальної діяльності
Загальні положення про зобов`язання та договори
© Усі права захищені
написати до нас