Автоматизовані економічні інформаційні системи та їх елементи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

(Найменування ВУЗу)
Специальность________________________________________
(Найменування спеціальності)

РЕФЕРАТ

по «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ»
Тема: «АВТОМАТИЗОВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ ЕЛЕМЕНТИ»
Студента________________________

________________________________

Группа__________________________
Руководітель____________________
_______________________________
МОСКВА 200__ рік

ЗМІСТ:
1. Введення
2. Основні поняття та визначення
3. Класифікація автоматизованих інформаційних систем
4. Місце інформаційних і розрахункових завдань у складі програмного забезпечення ЕОМ
5. Класифікація інформаційних і розрахункових завдань
6. Список літератури

1. ВСТУП
Сучасний етап розвитку людської цивілізації характеризується переходом до так званого інформаційного суспільства, в якому в результаті процесів інформатизації та комп'ютеризації інформаційні технології в усіх сферах діяльності відіграють більш важливу роль, ніж індустріальні, аграрні та ін Як відзначав академік А. П. Єршов, інформатизація - загальний неминучий період розвитку цивілізації, період освоєння інформаційної картини світу, усвідомлення єдності законів функціонування інформації в природі і суспільстві, практичного їх застосування, створення індустрії виробництва і обробки інформації.
У зв'язку з цим рішенням проблем раціонального використання сучасних та перспективних методів та засобів обробки інформації у практичній (професійної) діяльності людей набуває першочергового значення.
Природно, що такий складний і різноманітний процес, як інформатизація, потребує в методологічному обгрунтуванні, що є результатом досліджень в рамках науково-технічного напрямку та науки, які отримали назву «інформатика».
Предметом вивчення інформатики є інформаційні технології, які реалізуються на практиці в автоматизованих інформаційних системах (АІС) різного призначення, які виступають в якості об'єкта інформатики. Таким чином, АІС дозволяють автоматизувати ту чи іншу сферу професійної діяльності людей за рахунок використання комп'ютерних засобів і технологій. Іншими словами, в якості основних засобів автоматизації професійної діяльності людей сьогодні виступають засоби електронно-обчислювальної техніки і зв'язку.

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Будучи досить складним процесом, автоматизація будь-якої діяльності людини при вирішенні практичних завдань повинна мати наукове - перш за все методологічне - забезпечення. Наукою, що вивчає найбільш загальні закономірності впровадження засобів автоматизації (комп'ютеризації) в усі сфери життя суспільства і наслідки цього, є інформатика. B рамках цієї наукової дисципліни автоматизація професійної діяльності визначається як процес створення, впровадження і використання технічних, програмних засобів і математичних методів, звільняють людину від безпосередньої участі в одержанні, перетворенні і передачі енергії, матеріалів і (або) інформації у професійній діяльності.
Дуже важливими і особливо цікавими для широкого кола фахівців у галузі організаційного управління представляються особливості автоматизації управлінської діяльності як процесу створення, впровадження і використання технічних, програмних засобів і математичних методів, призначених для автоматизованого збору, зберігання, пошуку, переробки і передачі інформації, використовуваної при управлінні ергатичної системи, в ході реалізації нових інформаційних технологій управління. Метою автоматизації управлінської діяльності є підвищення ефективності управління (якості управлінських рішень, оперативності, продуктивності управлінської праці і т. д.).
В якості об'єкта інформатики виступає автоматизована інформаційна система, що представляє собою сукупність технічних програмних засобів та організаційних заходів, призначених для автоматизації інформаційних процесів у професійній діяльності. Основним технічним засобом АІС є ЕОМ.
Об'єктом інформатики є АІС, призначена для автоматизації військово-професійної діяльності посадових осіб та органів управління.
Під переробкою інформації розуміються всі можливі інформаційні процеси, які супроводжують професійну діяльність: збір інформації, зберігання інформації, пошук інформації, подання інформації на певному носії у певному вигляді (візуальному, графічному, текстовому, звуковому), отримання нової інформації (наприклад, в результаті проведення розрахунків ), передача інформації по каналах зв'язку різним адресатам і ін
Створення нових інформаційних технологій і впровадження їх у професійну діяльність є однією з основних задач інформатики. Саме тому в якості предмета інформатики доцільно розглядати інформаційні технології, що визначають раціональні способи розробки та застосування АІС.
Кожна АІС забезпечує реаліаацню деякої інформаційної технології переробки інформації в процесі професійної діяльності. Таким чином, в якості завдань інформатики можна розглядати створення нових інформаційних технологій і реалізують їх АІС або перенесення відомих інформаційних технологій з однієї області людської діяльності в іншу.
3. КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
В якості основного класифікаційної ознаки АІС доцільно розглядати особливості автоматизируемой професійної діяльності - пpoцeccа переpaбoткі вхідної інформації для пoлyченія тpeбyeмoй вихідної інформації, в кoтopом АІС виступає в кaчecтвe інструменту должнocтногo особи або групи посадових осіб, що беруть участь в управлінні організаційною системою.
Відповідно до запропонованого класифікаційним ознакою можна виділити следуюцдіе АІС:
· Автоматизовані системи управління (АСУ);
· Системи підтримки прийняття рішення (СППР);
· Автоматизовані інформаційно-обчислювальні
системи (АІВС);
· Автоматизовані системи навчання (АФО);
· Автоматизовані інформаційно-довідкові системи (АІСС).
4. Місце інформаційних і розрахункових завдань у складі програмного забезпечення ЕОМ
АІС являє собою сукупність трьох взаємопов'язаних компонентів: технічних засобів, програмних засобів та організаційних заходів. Під технічними засобами розуміються ЕОМ, пристрої введення і виведення інформації (дисплеї, друкуючі пристрої, графобудівники, сканери, плотери, монітори і т. д.), пристрої довготривалого зберігання інформації (накопичувачі на магнітній стрічці чи магнітному диску), мережеве обладнання та канали зв'язку . Технічні засоби АІС самі по собі не в змозі вирішити будь-які завдання. Для того щоб АІС почала функціонувати, в ЕОМ необхідно запровадити програму, яка описує алгоритм роботи технічних засобів з переробки інформації в інтересах вирішення конкретної практичної задачі.
Сукупність математичних методів, алгоритмічних мов і алгоритмів, що характеризують логічні і математичні можливості ЕОМ, називається математичним забезпеченням ЕОМ. Алгоритми, що входять у математичне забезпечення, реалізуються в ЕОМ чи апаратно, або програмно. Апаратна реалізація алгоритмів припускає наявність у складі ЕОМ технічних пристроїв, що перетворюють вхідні сигнали у вихідні за жорстким, незмінного алгоритму.
Оскільки математичні методи та алгоритми нерозривно пов'язані c програмами, їх реалізують, на практиці замість термінів "математичне забезпечення" та "програмне забезпечення" часто використовується термін "математичне і програмне забезпечення" (МПО):
Програмне забезпечення ЕОМ складається з двох частин: загального програмного забезпечення (СПО) та спеціального програмного забезпечення (ВПЗ).
Основні функції ОПО зводяться до наступних:
· Автоматичне керування обчислювальним процесом в різних режимах роботи ЕОМ при мінімальному втручанні оператора, програміста, кінцевого користувача в цей процес
· Забезпечення можливості підготовки програм до вирішення на ЕОМ c допомогою засобів автоматизації програмування;
· Раціональний розподіл ресypсов ЕОМ при одночасному рішенні декількох завдань, що значно підвищує ефективність використання ЕОМ;
· Розмежування доступу різних користувачів до даних, збереженим і оброблюваним в ЕОМ і забезпечення захисту даних;
· Контроль, діагностика та локалізація несправностей ЕОМ і т.д.
За призначенням і функціональним особливостям ОПО ділиться на дві взаємопов'язані частини: загальне системне програмне забезпечення (ВВПЗ) і загальне прикладне програмне забезпечення (ОППО).
B склад ВВПЗ входять операційна система (ОС), системи програмування (СП) і програми контролю та діагностики стану ЕОМ.
Операційною системою називається комплекс програм, що здійснюють управління обчислювальним процесом, що забезпечують зв'язок користувача c ЕОМ на етапах запуску задач та реалізують найбільш загальні алгоритми обробки інформації на даній ЕОМ. Головна функція ОС - забезпечення ефективної роботи ЕОМ і всіх зовнішніх пристроїв (дисплеїв, пристроїв введення, виведення і т. д.) у різних режимах роботи.
Основними елементами ОС є процесор мови управління, супервізор і файлова система.
Процесор мови управління являє собою програму, призначену для розпізнавання і перетворення команд користувача та оператора ЕОМ у машинне подання з метою їх подальшої обробки.
Основними функціями супервізора є наступні: контроль завантаженості різних пристроїв ЕОМ завданнями; розподіл оперативної пам'яті між завданнями, захист одночасно розв'язуваних завдань (завдань) один щодо одного, запуск операцій введення-виведення і т. д. За своїм місцем у програмному забезпеченні ЕОМ супервізор займає положення посередника між апаратним забезпеченням ЕОМ і всім іншим пpoгpаммним забезпеченням машини.
Файлова система утворюється програмами, які підтримують, ведення всієї сукупності файлів (наборів даних) в ЕОМ. Основними функціями цієї системи є: пошук необхідних файлів, модифікація інформації у файлах, переміщення файлів, копіювання файлів, видалення файлів.
Загальне прикладне програмне забезпечення включає: пакети прикладних програм, системи управління базами даних, інтегратори і інші (подібні) прикладні програмні системи. Особливістю об'єктів ОППО є те, що ці кошти не вимагають від користувачів під час вирішення ними конкретних практичних завдань на ЕОМ проведення операцій, пов'язаних c програмуванням.
Спеціальне прикладне програмне забезпечення (СППО) являє собою комплекс програм, кожна з яких реалізує той чи інший алгоритм переробки інформації. Дані програми прийнято називати завданнями і, хоча ця назва не можна визнати вдалим, воно в даний час є загальноприйнятим. Завдання є основними елементами АІС, в тому числі й економічного призначення, оскільки вони визначають її можливості як засоби автоматизації діяльності посадових осіб при управлінні персоналом.
5. Класифікація інформаційних і розрахункових завдань
Усі завдання, що входять до СППО, можна класифікувати за кількома ознаками:
· Характером переробки інформації;
· Призначенням;
· Рівнем застосування.
Необхідність наведеної нижче класифікації визначається відмінністю вимог, що пред'являються до завдань кожного класу.
Основним класифікаційним ознакою, за яким всі завдання, що входять до СППО, поділяються на два різних класи, є характер переробки інформації. B залежно від характеру переробки інформації завдання бувають інформаційні та розрахункові.
Інформаційною завданням називається елемент спеціального прикладного програмного забезпечення ЕОМ (програма на ЕОМ), алгоритм переробки інформації якого не призводить до созданіао нової інформації, відмінній від початкової. Прикладом інформаційних завдань можуть служити завдання: пошуку інформації, що зберігається в пам'яті ЕОМ, оформлення (друку) бухгалтерських та управлінських документів, нанесення обстановки на карту і т. д. Таким чином, інформаційні завдання здійснюють процеси збору, зберігання, пошуку інформації та перетворення її з одного виду в інший без зміни суті цієї інформації і без створення нової інформації.
Інформаційні завдання є в даний час одними з найбільш простих, мають добре розвинені засоби створення, і досить ефективними елементами СППО при автоматизації діяльності посадових осіб. Вони дозволяють повністю виключити або значно спростити насамперед рутинні процедури в діяльності посадових осіб (зберігання, пошук, сортування інформації, складання документів та їх тиражування і т. д.) і тим самим скоротити необхідну кількість персоналу, зайнятого в основному технічною діяльністю (друкарки, діловоди, працівники бібліотек, архівів і т. д.).
Розрахункової завданням називається елемент спеціального прикладного програмного забезпечення ЕОМ (програма на ЕОМ), алгоритм переробки інформації якого приводить до створення нової інформації, безпосередньо не міститься у вихідній. K розрахунковим завдань відносяться завдання: аналіз підсумків господарської діяльності, розрахунку показників ефективності економічної операції, розрахунку заробітної плати співробітників і т. д.
У свою чергу, розрахункові завдання поділяються на обчислювальні завдання і математичні моделі.
Обчислювальної завданням називається розрахункова завдання, алгоритм переробки інформації, якою побудований без використання методів математичного моделювання. Зазвичай алгоритми обчислювальних завдань відомі до початку їх розробки і, як правило, нормативно закріплені в наказах, настановах, довідниках, державних стандартах тощо Прикладами обчислювальних завдань є завдання: розрахунку прибуткового податку, розрахунку показників фінансової звітності, розрахунку нормативних витрат коштів, підведення підсумків роботи фірми і т. д.
Математичною моделлю (ММ) називається розрахункова завдання, алгоритм переробки інформації якої заснований на використанні тих чи інших методів математичного моделювання. Класифікацію елементів СППО за призначенням і рівнем застосування наведемо для тих завдань, які використовуються з метою автоматизації управлінської діяльності.
За призначенням інформаційні та розрахункові завдання поділяються на штатні і дослідницькі.
Штатним називають інформаційну або розрахункову задачу, офіційно включену в типовій цикл управління організацією і використану посадовими особами органів управління в процесі службової діяльності.
Штатні інформаційні та розрахункові завдання (ИРЗ) бувають однорівневі (використовувані в ланках управління одного ypовня, наприклад - завдання підприємства) і багаторівневі (використовувані в ланках управління декількох рівнів, наприклад - на підприємстві, об'єднанні в міністерстві).
Основними особливостями штатних ИРЗ, що безпосередньо слідують з їх призначення, є висока вірогідність результатів розрахунків та оперативність їх отримання. Крім того, штатні завдання повинні забезпечувати простоту u зручність спілкування c користувачем у процесі його роботи на ЕОМ.
Дослідницької називається інформаційна або розрахункова завдання, використовувана посадовими особами під час проведення науково-дослідних робіт, обгрунтуванні перспективних програм розвитку, прогнозування економічних ситуацій і т. п. Як правило, дослідження проводяться c використанням математичних моделей.
Дослідницькі моделі не мають жорстких вимог щодо оперативності роботи, тому вони дозволяють забезпечити широкий облік різних факторів при моделюванні. Крім того, дослідницькі завдання повинні забезпечувати легкість зміни (при необхідності) алгоритму своєї роботи в ході досліджень. При цьому важко забезпечити простоту і зручність роботи c завданням. Дослідницькі завдання в ряді випадків можуть розглядатися як прототипи штатних завдань, хоча це можливо далеко не завжди.

6. Список літератури:
1. Інформаційні системи в економіці / Підручник / К. В. Балдін, В. Б. Уткін - М., 2005
2. Автоматизовані інформаційні технології в економіці / під ред. Г. А. Титоренко - М., 2002
3. Комп'ютерні інформаційні системи управлінської діяльності / під ред. Г. А. Титоренко - М., 1993
4. Теоретичні основи автоматизації управлінської діяльності в економіці / К. В. Балдін, В. Б. Уткін - М., 2003
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
36.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Автоматизовані інформаційні системи
Автоматизовані інформаційні системи та їх класифікація
Автоматизовані інформаційні системи в економіці
Автоматизовані інформаційні системи в економіці 2
Нормативна база та автоматизовані інформаційні системи використовуються в діяльності ПУ ФСБ РФ
Економічні інформаційні системи
Фінасово-економічні інформаційні системи
Економічні інформаційні системи і їх складові
Автоматизовані інформаційні технології в економіці
© Усі права захищені
написати до нас