Історія становлення і розвитку ергономіки та її роль у створенні безпечних умов праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

1. Історія розвитку та становлення ергономіки

2. Роль ергономіки у створенні безпечних умов праці

Висновок

Список літератури

Введення

Для того щоб забезпечити оптимальні умови роботи, найбільші зручності поводження з машиною або приладом, були залучені вчені - математики, біологи, лікарі. Вони почали займатися дослідженнями трудової діяльності людини, його нерозкритими психофізичними ресурсами і можливостями.

Вже кілька десятиліть тому, в п'ятдесяті роки, стали вимальовуватися контури нової науки ергономіки, основним змістом якої стало вивчення функціональних можливостей людини, створення знарядь праці та робочого середовища, найбільш відповідних ім. Стали з'являтися книги та статті з цих питань. Крім досліджень загальнотеоретичного порядку, проектувальники стали розташовувати конкретними методичними вказівками.

Ергономіка (від грецьк. Érgon - робота і n ómos - закон) - наукова дисципліна, що комплексно вивчає людину (групу людей) у конкретних умовах його (їх) діяльності в сучасному виробництві. Ергономіка виникла у зв'язку зі значним ускладненням технічних засобів і умов їх функціонування в сучасному виробництві, істотною зміною трудової діяльності людини, синтезуванням в ній багатьох трудових функцій. 1 Ергономіка сформувалася на стику наук - психології, фізіології та гігієни праці, соціальної психології, анатомії і ряду технічних наук. В умовах науково-технічної революції різко зросли вартість технічних засобів та "ціна" помилки людини при управлінні складними системами. Тому при проектуванні нової і модернізації існуючої техніки особливо важливо заздалегідь і з максимально доступною повнотою враховувати можливості і особливості людей, які будуть нею користуватися. При вирішенні такого роду завдань необхідно узгодити між собою отд. рекомендації психології, фізіології, гігієни праці, соціальної психології тощо, співвіднести їх і пов'язати в єдину систему вимог до того або іншого виду трудової діяльності людини.

До основних цілей ергономіки слід віднести:

підвищення ефективності системи "людина-техніка-середовище" (СЧТС);

підвищення безпеки праці;

забезпечення умов для розвитку особистості в процесі праці: правильний розподіл функції між людиною і технічними засобами; задіяти вищі функції організму (мислення, увага, пам'ять, свідомість).

Говорячи про завдання ергономіки, необхідно вести мову про комплекс завдань, що стоять перед ергономікою і вирішуваних нею. Однією з найважливіших завдань ергономіки є оптимізація умов праці, для чого вивчаються можливості і особливості різних категорій індивідів з метою врахування отриманих результатів при проектуванні обладнання робочих місць. У тому числі ергономіка набуває все більшого значення і в рішенні комплексної проблеми реабілітації осіб, в тій чи іншій мірі втратили працездатність.

Основні завдання ергономічних розробок можна сформулювати наступним чином:

Розробка теоретичних основ проектування діяльності людини-оператора з урахуванням специфіки експлуатації технічних систем в умовах впливу навколишнього середовища.

Інформаційні процеси: прийом, оцінка і переробка інформації, прийняття та реалізація рішення; формулювання принципу створення СЧТС.

Розробка і перевірка гіпотез про перспективи праці людини і пов'язаних з ними технічних систем, вплив факторів зовнішнього середовища.

Наприклад, комп'ютеризація може змінити процес навчання, що зробить людини раціональніше, агресивніше і може призвести до переоцінки цінностей. Розвиток комп'ютерної техніки призвело до розвитку нових симптомокомплексов.

Створення методів дослідження та проектування і експлуатації СЧТС, що забезпечують її безпеку, ефективність і задоволеність працею працював у ній людини.

Об'єктом дослідження ергономіки є СЧТС, а предметом - трудова діяльність людини в процесі взаємодії з технічними засобами в умовах суттєвого впливу факторів зовнішнього і соціального середовища.

Подібний аналіз будується на даних науки про функціональні можливості людини, що виявляє можливості оптимальних умов для праці, як фізичної так і інтелектуального, вивчає проблеми виникають у системі "людина - знаряддя праці - предмет праці - виробниче середовище" і ставить своїми завданнями оптимізацію трудової діяльності людини - ергономіки.

1. Історія розвитку та становлення ергономіки

Витоки ергономіки походять часів первісного суспільства, яке навчилося свідомо виготовляти знаряддя, надаючи їм зручну для певної роботи форму і розширюючи тим самим можливості людських органів. У доісторичні часи зручність і точну відповідність знаряддя потребам людини були питанням його життя і смерті. Дж.М. Крістенсен, американський вчений, також відносить передумови виникнення професії ергономіста до часів первісної людини: "Спеціально відібрані камені, кістяні ложки, найпростіші знаряддя та посуд з'явилися результатом специфічних усвідомлених реакцій на взаємодії між людиною і середовищем ... Різниця між первісної епохою і нашим часом полягає головним чином у ступені складності. Ця складність, - підкреслює вчений, - є підставою для існування ергономіки ". 2

Ергономіку визначають як наукову дисципліну, що вивчає трудові процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє збільшенню його продуктивності, а також забезпечує необхідні зручності і зберігає сили, здоров'я і працездатність людини.

Перші дослідження, з якими безпосередньо пов'язують зародження цієї науки, відносять до 20-их рр.. 20в., Коли у Великобританії, США, Японії та деяких інших країнах фізіологами, психологами, лікарями та інженерами робилися спроби комплексного вивчення людини в процесі трудової діяльності з метою максимального використання його фізичних і психологічних можливостей та подальшої інтенсифікації праці.

Термін "ергономіка", запропонований ще в 1857р. польським натуралістом В. Ястшембовський, отримав широке поширення після 1949р., коли група англійських учених на чолі з К. Марелла організувала Ергономічне дослідницьке товариство, з яким зазвичай пов'язують формування ергономіки як самостійної наукової дисципліни. Діяльність англійської ергономічного дослідного товариства з самого початку привернула увагу вчених різних країн світу.

У СРСР в 20-і роки радянський психолог В.М. Мясищев на першій Всеросійській ініціативної конференції з наукової організації праці та виробництва запропонував термін "ергологія", але в даний час прийнятий його англійський еквівалент. Аналогічну область знань у США називають "людськими чинниками" (Human Factors (HF) - американська назва європейської Ergonomics), в Німеччині - "антропотехнікой".

Розвиток і становлення ергономіки в 20-30-х рр.. 20в. в СРСР пов'язане з виникненням наукової організації праці (А. К. Гаст, П. М. Керженцев та ін.) На основі комплексного вивчення окремих видів трудової діяльності людини В.М. Бехтерев і В.М. Мясищев розробили першу змістовну концепцію ергономіки, яку тоді називали ергологіей або ергонологія, і сформулювали положення про основні завдання ергономіки в соціалістичному суспільстві. У соціалістичному виробництві людина розглядається не тільки як працівник, але і як творча особистість. Тому завдання ергономіки в соціалістичному суспільстві визначаються не тільки необхідністю підвищення продуктивності праці і поліпшення якості промислової продукції, але, перш за все, суспільною потребою у збереженні здоров'я і розвитку особистості працівника.

Перспективні підходи до вивчення та управління трудовою діяльністю розвивав Н.А. Бернштейн, який в 20-і рр.. завідував лабораторією біомеханіки Центрального інституту праці. У 1926р. вчений розробив і передав в Управління московських міських залізниць проект перебудови робочого місця вагоновожатого трамвая. Проект був прийнятий і здійснений.

Передумови комплексного підходу до вивчення трудової діяльності формувалися в 20-30-і рр.. в цілому ряді інших напрямків досліджень. Так, Н.М. Добротворський у 1930р. опублікував аналіз кабіни льотчика і приладової дошки з позицій людського чинника, який не втратив своєї актуальності і в наші дні, а дослідниками Г.М. Скородинський і Є.Е. Менделеевой були виконані роботи з вивчення машин, які застосовувалися на різних заводах; завершилося дане дослідження розробкою пропозицій щодо вдосконалення підйомно-транспортних механізмів. 3

Однак розвиток техніки все частіше висуває підвищені вимоги до людини, нерідко змушуючи його працювати на межі психофізіологічних можливостей. Так, наприклад, в роки Другої світової війни відбувся якісний стрибок у військовій техніці, і ефективно використовувати її не могли навіть ретельно навчені і відібрані військові.

Науково-технічна революція і подальший науково-технічний прогрес призвели до механізації та автоматизації виробництва і зумовили необхідність подальшого розвитку нової галузі знання - ергономіки.

Прийнято вважати, що в 60-і рр.. ергономіка переживає своє друге народження, т.к саме в цей період у промислово розвинених країнах починають утворюватися національні асоціації та товариства. Становлення і розвиток науки в ці роки було викликано змінами умов трудової діяльності, що сталися в результаті бурхливого розвитку техніки, механізації і автоматизації праці, нових методів роботи і нового обладнання, а також необхідністю наукової організації праці. Надійність і ефективність усложнявшейся техніки в значній мірі стала визначатися "людськими чинниками". Якщо б у складних знаряддях праці вони не враховувалися, користуватися ними стало б майже неможливо. Технічний прогрес, таким чином, не міг не поставити проблему "людина і машина".

З середини 50-х - початку 60-х рр.. ергономіка інтенсивно розвивається в багатьох країнах світу: створена Міжнародна ергономічна асоціація (1961р), в якій представлено понад 30 країн; раз на 3 роки проводяться міжнародні конгреси по ергономіці; в Міжнародній організації з стандартизації утворений технічний комітет "Ергономіка". У Великій Британії з 1957р. видається журнал "Ergonomics", що став офіційним органом Міжнародної ергономічної асоціації, а також журнали "Applied Ergonomics" (з 1969р) та "Ergonomics Abstracts" (з 1969р); журнали ергономічного профілю видаються також у Болгарії, Угорщини, США, Франції. У Великобританії, Канаді, Польщі, Румунії, США, Франції, ФРН і Японії розробляються навчальні програми, і ведеться підготовка фахівців в області ергономіки в університетах та інших вищих навчальних закладах.

З 60-х рр.. в СРСР ведуться дослідження за всіма основними напрямками ергономіки; розробка ергономічної проблематики і вирішення її практичних завдань здійснюються в багатьох організаціях і виробничих підприємствах країни. Розроблено комплекс стандартів загальних ергономічних вимог до систем "людина - машина". Видається щомісячний інформаційний бюлетень "Технічна естетика", в якому висвітлюються питання теорії, історії та сучасної практики ергономіки. Відповідно до постанови уряду в 1962р. був утворений Всесоюзний науково-дослідний інститут технічної естетики (ВНДІТЕ) з першим в країні відділом ергономіки. Інститут був оснащений першокласним обладнанням та технічними засобами для виконання проектних робіт та проведення експериментальних досліджень. Також ВНДІТЕ видає наукові праці та методичні рекомендації з ергономіки.

Ергономіка швидко розвивається в Німеччині, Франції, Італії, Швеції та інших промислово розвинених країнах.

Однак при капіталізмі проявляється суперечливість розвитку цієї науки в колосальному її сплеск у військовому та аерокосмічному промислових комплексах при одночасній обмеженості її розвитку в цивільній промисловості. Прагнення підпорядкувати розвиток ергономіки цілям виробничої політики капіталістичного менеджменту є ще одним із проявів зазначеного протиріччя.

Ергономіка багатогранна: вона розглядає перш за все інженерну психологію, яка вивчає умови роботи в різних ситуаціях. Особливу важливість це має при розробці вимагають високої відповідальності і нервового напруження систем, наприклад диспетчерських пунктів управління польотами, де від поведінки оператора залежать долі людських життів і величезних матеріальних цінностей.

В даний час розрізняють мікроергономіці і макроергономіку.

Мікроергономіці орієнтована на вивчення і проектування інтерфейсів "людина - інший компонент робочої системи ". Відомі різні види інтерфейсів, наприклад, інтерфейси:

"Людина-робота",

"Людина-машина",

"Людина-програмне забезпечення",

"Людина-середовище".

Макроергономіка орієнтована на вивчення і проектування робочої системи в цілому на загальноорганізаційні рівні. У концептуальному відношенні використовується підхід теорії соціотехнічних систем. Він полягає у вивченні й проектуванні робочої системи і здійснюється з верхнього її рівня через підсистеми до рівня людини-працівника. Цей підхід пронизує всі проектні характеристики робочої системи, в тому числі мікроергономіческое проектування інтерфейсів, і забезпечує цілісність робочої системи та її гармонізацію. Остання характеристика означає, що всі підсистеми і компоненти системи синхронізовані і діють як єдине ціле.

Ергономіка багатогранна: вона розглядає, перш за все, інженерну психологію, яка вивчає умови роботи в різних ситуаціях. Особливу важливість це має при розробці вимагають високої відповідальності і нервового напруження систем, наприклад диспетчерських пунктів управління польотами, де від поведінки оператора залежать долі людських життів і величезних матеріальних цінностей.

2. Роль ергономіки у створенні безпечних умов праці

На думку філософів, найадекватнішим визначенням людини є Homo agens, тобто людина діє. Діяльність - специфічна для людини форма активності, спрямована на доцільне зміна і перетворення навколишнього світу. Вищою формою діяльності є праця. Праця можна визначити як процес витрачання людської робочої сили, цілеспрямовано і доцільно з'єднує засоби праці з предметом і перетворює його в корисний результат (продукт). Головна функція праці як системи - виробництво споживчих вартостей. Тому будь-яка праця по суті своїй є продуктивною працею. Але є у праці та інші функції, пов'язані з підготовкою і забезпеченням, організацією та оптимізацією, еффектівізаціей процесу, зберіганням і реалізацією продукту, охороною навколишнього середовища. Таким чином, праця - поліфункціональна система. Дана система є предметом ергономічних досліджень.

При будь-якому праці людина несе м'язову, психічну і нервову навантаження. Але в міру розвитку виробництва змінюються умови праці, роль і місце людини в трудовому процесі, а з ними еволюціонує, і фізіологія праці. Цілком очевидно, що при проектуванні, впровадженні та експлуатації систем "людина-техніка-середовище" повинні враховуватися реальні можливості людини, якому належить працювати в системі. Ергономіст повинен чітко уявляти розмір допустимих фізичних, інтелектуальних, емоційних затрат, яких потребує робота з конкретною технічною системою, і відповідно до цього коригувати дії її творців: інженера-розробника, конструктора, технолога.

Безпека праці є однією з головних цілей ергономіки. У відповідності з трудовим правом охорона праці гарантована сукупністю правових норм, які визначають систему заходів, безпосередньо спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов праці. До системи техніки безпеки відносяться служби техніки безпеки та виробничої санітарії у всіх галузях народного господарства. Нагляд і контроль за дотриманням правил з охорони праці здійснюють спеціально уповноважені державні органи: Держгіртехнагляд, Держенергонагляд, Госсаннадзор та ін Крім них цю роботу ведуть профспілки та складається в їхньому віданні технічна інспекція праці. Служба нагляду і контролю спирається на науково обгрунтовані, перевірені досвідом технічні вимоги, які, безумовно, забезпечують безпеку праці працівників.

У процесі розвитку виробництва істотно змінюються умови, характер і зміст праці людини. З одного боку, відкриваються більш широкі можливості для полегшення праці, звільнення людини від виконання одноманітних, трудомістких ручних операцій. З іншого боку, швидке зростання енергетичних, швидкісних і інших параметрів техніки, підвищення рівня автоматизації технологічних процесів (особливо при незавершеною або неповної автоматизації) призводять до появи нових чинників, несприятливо впливають на організм людини. До них належить обмеження загальної рухливості, нерівномірність м'язового навантаження і підвищена напруженість праці, обумовлена ​​одноманітністю виконуваних дій при високих вимогах до рівня психічної активності людини. Негативний вплив нових особливостей характеру праці нерідко посилюється наявністю шкідливих факторів виробничого середовища - інтенсивного шуму, вібрації, несприятливого мікроклімату, пилу, токсичних речовин та ін У цих умовах управління технікою, особливо в високомеханізованому та автоматизованому виробництві, пов'язане з виникненням помилок у людини, що супроводжуються значними моральними і матеріальними втратами, тим більш суттєвими, ніж складніше техніка і різноманітніше взаємини з нею людини. Тому досягнення технічного прогресу, пов'язані з інтенсивним переозброєнням виробництва, створенням нових і вдосконаленням старих технологічних процесів і обладнання, широким впровадженням у промисловість комплексної механізації і автоматизації, можуть бути успішно реалізовані лише при досить повному врахуванні характеру все ускладнюються зв'язків між людиною і машиною.

Сказане обумовлює необхідність всебічного врахування можливостей людини, її фізіологічних, антропометричних, психологічних та інших властивостей як при конструюванні знарядь праці, так і при проектуванні трудової діяльності в цілому. Тенденції розвитку сучасного виробництва такі, що основні труднощі проектування ймовірно пов'язані саме з пошуком шляхів і засобів оптимальної взаємодії людини і техніки.

В останні роки розподіл причин нещасних випадків у промисловості змінилося. Так, серед причин важких нещасних випадків 22% припадають на порушення технологічного процесу самими працівниками, 19% - на грубе порушення правил техніки безпеки постраждалим, 16% - на погану організацію робочого місця, 7% - на несправність обладнання і 4,3% - на погану навченість. Суб'єктивні причини травматизму в промисловості (помилки людини) почали домінувати над об'єктивними (несправності техніки).

Діяльність людини-оператора стала настільки складна, що саме в її організації та виконанні виявилися сконцентрованими основні причини небезпечних помилок, які призводять до травмування. У багатьох випадках дії людини-оператора є небезпечними через неможливість їх правильного і своєчасного виконання, через те, що при проектуванні технічних пристроїв не враховувався людський чинник.

Поява на початку XX ст. складних видів трудової діяльності, що зажадали швидкої реакції, сприйняття та інших психічних процесів, зумовило вивчення психологічних особливостей праці.

Діяльність людини в СЧТС є таким же предметом вивчення і проектування, як і її технічна частина. Ергономіст повинен брати до уваги: ​​можливості психічних процесів людини з прийому, переробки інформації та прийняття правильного рішення в конкретних умовах функціонування СЧТС; психічні властивості і особливості оператора, що проявляються в схильності до більш-менш ризикованої поведінки; його здатність працювати в станах втоми, емоційного стресу , психічної напруженості, монотонії і т.д.

Ергономіка вивчає проблеми оптимального розподілу та узгодження функцій між людиною і машиною, проектує процес діяльності людини, обгрунтовує оптимальні вимоги до засобів та умов діяльності і розробляє методи їх урахування при створенні і експлуатації техніки, керованої і обслуговується людиною.

Ергономічну оцінку системи "людина-техніка-середовище" можна здійснювати диференційованим методом, при якому використовуються окремі ергономічні показники, або комплексним методом, при якому визначають один узагальнений ергономічний показник. Оцінку системи диференційованим методом виробляють за допомогою групових показників, що визначаються по одному на кожен з розділів ергономіки. Кожен з групових показників об'єднує групу одиночних. Існують п'ять груп ергономічних показників, які формують склад ергономіки (антропометричні, гігієнічні, фізіологічні, психофізіологічні і психологічні) і три мети ергономіки, які формують її структуру (ефективність СЧТС; безпеку роботи в ній; створення умов, які забезпечують розвиток особистості людини-оператора (комфорт )).

Склад і структуру ергономіки можна представити наступним чином:

Антропометричний показник, регламентує відповідність машини розмірами і формою тіла працюючого людини, розподілу маси його тіла, рухливості частин тіла та іншим параметрам. Однак відомості, наведені в антропометричних довідниках, можуть служити лише для перших, грубих прикидок габаритів виробу. Причому при проектуванні вироби неприпустимо застосування антропометричних даних інших країн через їх істотні відмінності.

Гігієнічний показник характеризує гігієнічні умови життєдіяльності і працездатності людини при його взаємодії з СЧТС. Він передбачає створення на робочому місці нормальних метеорологічних умов мікроклімату і обмеження впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища (рівень освітленості, вентильованими, вологості, запиленості, температури, радіації, токсичності, шуму і вібрації і т.д.). Перевищення допустимих меж за цими показниками може загрожувати життю і здоров'ю людини-оператора, викликати "важкі" психічні стани, що знижують його працездатність. Відомо, наприклад, що оптимальна для роботи людини температура навколишнього середовища дорівнює 18 ° С; при підвищенні температури до 25 ° C починається фізичне стомлення і з'являються ознаки погіршення психічного стану (дратівливість, напруженість та ін); при З0 ° С погіршується розумова діяльність, сповільнюються реакції, виникають помилки; температуру близько 50 ° С оператор може переносити протягом однієї години. 4 ергономісти виділяють комфортну, щодо дискомфортно, екстремальну і сверхекстремальную зовнішні робочі середовища на робочому місці оператора.

Комфортне середовище забезпечує оптимальну динаміку працездатності оператора, хороше самопочуття і збереження його здоров'я. Щодо дискомфортна середа, впливаючи протягом певного інтервалу часу, забезпечує задану працездатність і збереження здоров'я, але викликає у людини-оператора неприємні суб'єктивні відчуття та функціональні зміни, що не виходять за межі норми. Екстремальна робоче середовище обумовлює зниження працездатності людини і викликає функціональні зміни, що виходять за межі норми, але не ведуть до патологічних порушень. Сверхекстремальная середовище призводить до виникнення в організмі людини патологічних змін та (або) до неможливості виконання роботи.

Фізіологічний і психофізіологічний показники, характеризують ті ергономічні вимоги, які визначають відповідність СЧТС силовим, швидкісним, енергетичним, зоровим, слуховим, дотикальним, нюховим можливостей і особливостей людини. При цьому в процесі проектування необхідно чітко уявляти вікові, статеві, психологічні та інші особливості операторів конкретної СЧТС. На підставі численних експериментальних даних сформульовані, наприклад, ергономічні вимоги ГОСТу 21829-88 "Кодування зорової інформації", 5 з яких мінімальна допустима яскравість кольорових знаків повинна бути 10 кд/м2, рекомендована-170 кд/м2, оптимальна кутова величина кольоровим знаком - 35 -45 'і т д. Ергономічні вимоги ГОСТу 21752-86 "Маховики управління і штурвали" слідують з експериментально встановлених максимальних зусиль руки при різних кутах згину в лікті. Наприклад, витягнутої правою рукою оператор може тягнути на себе рукоять з силою до 22 кг, штовхати від себе - до 20 кг, вичавлювати вгору - до 5,5 кг, тягти вниз - до 7 кг і т.д. У процесі проектування необхідно чітко уявляти вікові, статеві, психологічні та інші особливості операторів конкретної СЧТС. Так, з віком різко падає чутливість до світла: потреба в освітленості у людини 30-річного віку у два рази, у 40-річної у три, а у 50-річної у шість разів більше, ніж у 10-річного. Звідси випливає, що якщо 30-річному оператору досить освітленості в 1000 лк для максимально точного сприйняття деталей, то для створення аналогічних умов 50-річному необхідно близько 2000 лк. 6

Психологічний показник, відображає відповідність машини можливостей і особливостей сприйняття, пам'яті, мислення, психомоторики, закріпленим і знову формованим навичок працюючої людини, ступеня і характеру групової взаємодії, опосередкування міжособистісних відносин зміст спільної діяльності з управління СЧТС.

Аналіз безлічі помилок операторів, що призводять до зупинок чи аварій СЧТС, показує, що 50% з них мають у своїй основі недооблік психологічного групового показника, 22% - психофізіологічного, 6% - фізіологічного, 19% - гігієнічного і 3% - антропометричного. Цим визначається переважаючий обсяг психологічних досліджень у процесі ергономічної опрацювання та оцінки промислових виробів і їх великий вплив на склад і структуру ергономіки.

Ергономічні вимоги передбачаються відповідними нормативними документами, найчастіше стандартами. Стандартизація є найкращим способом ефективного впровадження результатів біомеханічних досліджень у практику виробництва, що забезпечує широту і масштабність такого впровадження. Стандарти мають силу закону, і це гарантує обов'язковість обліку ергономічних вимог при проектуванні будинків, устаткування і технологічних процесів.

У нашій країні відповідно до державного плану стандартизації розроблено комплекс стандартів на загальні ергономічні вимоги. В даний час затверджено і введено в дію більше 20 документів цього комплексу. Всі вони відносяться до системи людина-машина (СЧМ). Стандарти цього комплексу встановлюють зв'язки між елементами СЧМ і формують вимоги до обладнання, людині-оператору, робоче середовище. Термінологічну основу комплексу складають ГОСТ 21033-75, ГОСТ 21034-75, ГОСТ 21035-75, що містять основні поняття системи людина - машина і її елементів, терміни та визначення.

Стандартизація в галузі ергономіки органічно пов'язана з Системою стандартів безпеки праці (ССБТ). В даний час в РФ введено в дію більше 250 стандартів цієї системи. У багатьох з них містяться вимоги ергономіки. Прикладами можуть служити ГОСТ 12.2 009-80, ГОСТ 12.2 031-78 ГОСТ 12.2 046-80, 7 у які включені вимоги до органів управління і засобів відображення інформації металообробних верстатів, деревообробного, поліграфічного обладнання, а також обладнання для текстильної та легкої промисловості, ливарного виробництва та ін

Необхідно відзначити, що ергономіка знаходить в стандартизації ефективний засіб управління проектуванням і створенням техніки та умов її функціонування, з тим, щоб вони забезпечували високу ефективність діяльності людини і водночас сприяли її всебічному розвитку, забезпечували комфорт і безпеку, зберігали її здоров'я та працездатність.

Висновок

Ергономіка, досліджуючи взаємовідносини компонентів системи людина-машина, служить не тільки підвищенню продуктивності, надійності і економічності техніки, але і сприяє досягненню необхідних соціальних результатів - збереженню здоров'я людей і розвитку особистості в процесі праці, підвищенню змістовності, ефективності і якості людської діяльності всюди, де людині доводиться вступати в контакт з технікою. Інакше кажучи, ергономіка грає важливу і все зростаючу роль у забезпеченні безпеки праці шляхом створення зручної та надійної в експлуатації техніки.

Як вже було сказано вище, ергономіка не тільки відчуває на собі вплив пов'язаних з нею наук, а й сама вже почала чинити на них вплив в області теорії, методів і практики. Найбільш виразно вплив ергономіки на ті розділи суміжних наук, які відносяться до трудової діяльності людини і головним чином до їх прикладним аспектам. У цьому сенсі ергономіці споріднена наукова організація праці, реалізує в діючому виробництві ергономічні вимоги.

Раціональне поєднання можливостей людини і характеристик машини і відповідний розподіл функцій усередині системи істотно підвищують її ефективність і обумовлюють оптимальне використання людиною технічних засобів відповідно до їх призначення. Застосування даних ергономіки і виконання завдань, які перед дослідником завдань у процесі проектування, створення та експлуатації різного роду технічних систем і машин сприяють досягненню високої ефективності виробництва і створення безпечних умов діяльності людини.

Ергономічні дослідження та впровадження їх результатів у різні галузі промислового виробництва, будівництва, транспорту, енергетики, сільського господарства дозволяють домагатися відчутного соціально-економічного ефекту, приводять до істотного підвищення продуктивності праці і поліпшенню якості промислової продукції при відносно невеликих витратах. При цьому облік людського фактора перетворюється з разового ресурсу в постійний і вагомий резерв збільшення ефективності суспільного виробництва.

Список літератури

 1. Абрамов О.О. Основи ергономіки: Навчальний посібник. - М.: РГОТУПС, 2001. - 264 с.

 2. Зінченко В.П., Муніпов В.М. Основи ергономіки. - М.: Изд-во МГУ, 1979. - 349 с.

 3. Система стандартів безпеки праці 12.1 012. / Под ред. Б.Л. Миколаєва. - М., 2001.

 4. Смирнов Є.Л. Довідковий посібник з НОТ. - М.: Економіка, 1981. - 408 с.

 5. Нові інформаційні технології проектування виробничого середовища / редколегії: Д. Джоунз, Д. Бродбент, Д. Вассерман и др. - М.: Світ, 1991. - 500 с.

 6. Гости. Система стандартів безпеки праці / / Охорона праці. : Техніка безпеки: URL:

http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_28.html

 1. : http://mbty.ru/BIBLIO/SNIPS/sp/2.2.2.1327-03/2.2.2.1327-03. Фізіолого-ергономічні вимоги до проектування виробничого устаткування, організації технологічних процесів і робочих місць / / Гігієнічні вимоги до організації технологічних процесів, виробничого обладнання та робочого інструменту: URL: http://mbty.ru/BIBLIO/SNIPS/sp/2.2.2.1327- 03/2.2.2.1327-03. htm (2004 .7 травня)

1 Абрамов О.О. Основи ергономіки. М., 2001. С.17

2 Зінченко В.П., Муніпов В.М. Основи ергономіки. М., 1979. С. 23

3 Зінченко В.П., Муніпов В.М. Основи ергономіки. М., 1979. С. 27

: http://mbty.ru/BIBLIO/SNIPS/sp/2.2.2.1327-03/2.2.2.1327-03.htm (2004. 7 мая) 4 Фізіолого-ергономічні вимоги до проектування виробничого устаткування, організації технологічних процесів і робочих місць / / Гігієнічні вимоги до організації технологічних процесів, виробничого обладнання та робочого інструменту: URL: http://mbty.ru/BIBLIO/SNIPS/sp/2.2.2.1327 -03/2.2.2.1327-03.htm (2004. 7 травня)

5 Система стандартів безпеки праці 12.1.012. СПб., 2001. С.49

: http://mbty.ru/BIBLIO/SNIPS/sp/2.2.2.1327-03/2.2.2.1327-03.htm (2004. 7 мая) 6 Фізіолого-ергономічні вимоги до проектування виробничого устаткування, організації технологічних процесів і робочих місць / / Гігієнічні вимоги до організації технологічних процесів, виробничого обладнання та робочого інструменту: URL: http://mbty.ru/BIBLIO/SNIPS/sp/2.2.2.1327 -03/2.2.2.1327-03.htm (2004. 7 травня)

7 ДСТУ. Система стандартів безпеки праці / / Охорона праці. : http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_28.html Техніка безпеки: URL: http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_28.html

Посилання (links):
 • http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_28.html
 • http://mbty.ru/BIBLIO/SNIPS/sp/2.2.2.1327-03/2.2.2.1327-03.htm% 20 (2004
 • Державна освітня установа

  вищої професійної освіти

  "Нижегородський державний університет

  Нестора Лобачевського "

  Філологічний факультет

  Історія становлення і розвитку ергономіки та її роль у створенні безпечних умов праці

  Нижній Новгород 2008

  Зміст

  Введення

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
  70.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Історія становлення і розвитку ергономіки та її роль у створенні безоп
  Роль безпечних умов праці у підвищенні якості трудового життя
  Створення безпечних умов праці
  Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці
  Проектування та створення безпечних умов праці на підприємстві
  Охорона здоров я трудящих забезпечення безпечних умов праці
  Створення безпечних нешкідливих умов праці на ділянці виготовлений
  Організація роботи щодо створення здорових та безпечних умов праці
  Основні принципи організації безпечних умов праці на території підприємства
  © Усі права захищені
  написати до нас