Історія розвитку конфліктології в кінці XIX початку XX століть

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра управління персоналом

ДОПОВІДЬ

за курсом: Конфліктологія
на тему: «ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ Конфліктологія В КІНЦІ XIX-ПОЧАТКУ XX ВР."
Виконала:
студентка III курсу 12 групи
Фінансового факультету
Новикова А. В.
Харків, 2009

ВСТУП
Актуальність вивчення конфліктологічної думки кінця XIX - початку XX століття пояснюється тим, що цей період займає виняткове місце у становленні конфліктології як відносно самостійної науки. Це обумовлено наступними факторами:
- До цього часу був досить великий обсяг інформації з проблеми конфлікту. Вона містилася в поглядах видатних мислителів минулих епох.
- Цей час характеризувався найсильнішими соціальними потрясіннями - війнами, економічними кризами, соціальними революціями і т. п. Все це вимагало глибокого наукового аналізу, нових теоретичних підходів до дослідження соціальних проблем.
- У цей період виникає цілий ряд нових наук і концепцій, корінним чином змінили людські можливості соціального пізнання. Серед цих наук - марксистська філософія, основи якої заклали Карл Маркс (1818-1883) і Фрідріх Енгельс (1820-1895); соціологія, що веде свій початок з робіт Огюста Конта (1798-1857); психологія, біля витоків якої стояв Вільгельм Вундт ( 1832-1920). Чималу роль зіграли роботи Георга Зіммеля (1858-1918) в галузі соціології, роботи Зігмунда Фрейда (1856-1939) і його учнів в області психології [4].
Предметом вивчення є погляди на проблеми конфліктів психологів і соціологів кінця XIX - початку XX століття, зумовлені історичним розвитком суспільства.
Об'єктом вивчення є соціологічні і психологічні теорії конфлікту.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ Конфліктологія В КІНЦІ XIX - ПОЧАТКУ XX ВР
На рубежі XIX-XX ст. все посилюється вплив на розробку проблематики конфлікту стала надавати соціологія, яка на відміну від соціальної філософії, що виводить знання про суспільство з апріорних філософських постулатів різних мислителів, переходить до теоретичних побудов на основі узагальнення фактичних даних, отриманих за допомогою строго наукових методів. Такі методи наукового дослідження, як статистичні вибірки, анкетні опитування, порівняльно-історичні узагальнення, створення теоретичних моделей досліджуваних процесів, стали необхідним засобом пізнання багатьох суспільних явищ, у тому числі і конфліктних.
Розробка проблем конфлікту здійснювалася різними напрямками в соціології. Не всі вони визнавали конфлікт вихідною категорією соціологічних концепцій, але все визначено підкреслювали велике значення конфліктів у житті суспільства і нагальну необхідність їх теоретичного аналізу.
До кінця XIX ст. конфлікти розглядалися лише в самому загальному вигляді через призму філософських категорій: протиріччя, боротьба, добро, зло і т.д. При описі конфліктів розглядалися лише їх окремі види: економічний, політичний та ін Не існувало також і самостійної теорії конфлікту, а значить, і конфліктології як науки, яка складається лише до середини XX ст. Її виникнення було результатом досягнень соціології та психології.
Перші спроби створити соціологічну теорію вдосконалення соціальної системи, де б обгрунтовувалася роль конфлікту, відносяться до другої половини ХІХ століття. У цей період з'явилася робота англійського соціолога Герберта Спенсера (1820-1903) «Основи соціології», де підкреслювалася думка про універсальність самого явища. Відповідно до його теорії стан протиборства універсально, тому що забезпечує рівновагу в рамках не лише окремого суспільства, а й між природою та суспільством. Закон конфлікту виступає в нього загальним і основним законом. Суспільство розвиватиметься до тих пір, поки не буде досягнуто повне рівновагу між народами і расами.
Спенсер розрізняв два головних типи суспільства: войовничий і промисловий. У войовничого типу боротьба за існування полягає у військових конфліктах і винищення або поневолення переможеного переможцем, а у промислового - в конкуренції, де перемагає найсильніший щодо інтелектуальних і моральних якостей. Така боротьба - благо для суспільства, тому що в результаті зростає інтелектуальний та моральний рівень суспільства в цілому, обсяг суспільного багатства.
Спенсер був противником державного примусового перерозподілу соціальних благ, але був прихильником благодійності як приватної справи. Він був критиком соціалізму, який "заохочував гірших за рахунок кращих", але заохочував рівність, що розуміється як рівна свобода індивідів і рівність перед законом. Він вважав уряд "неминучим злом" і був противником його втручання в економічне і приватне життя, але доводив першорядну роль держави у захисті прав її громадян.
Польсько-австрійський соціолог, представник соціального дарвінізму, юрист Людвіг Гумплович (1838-1909) представив нові мотиви в теоретичному аналізі конфлікту. Він виводив свої теорії не з принципів еволюції, а з особливостей культури, вважаючи, що всесвітня історія - це постійна боротьба рас за існування. По суті, погляди Гумпловича на природу соціального конфлікту можна звести до трьох основних тез:
1) конфлікти становлять сутність історичного процесу, у них різний характер, але вони є фактором прогресу;
2) диференціація суспільства на панівних і підлеглих - явище вічне, тому конфлікт теж вічний;
3) конфлікти сприяють єдності суспільства і виникнення більш широких об'єднань.
Будучи песимістом, він прагнув показати всім, що сучасний цивілізований людина, по суті, залишився агресивним дикуном, яким був його далекий предок. З його точки зору основний соціальний закон - це "прагнення кожної соціальної групи підпорядкувати собі кожну іншу соціальну групу, що зустрічається на її шляху, прагнення до поневолення, до панування".
У соціології теорія соціального конфлікту складається в кінці XIX - початку XX ст. в роботах Макса Вебера (1864-1920) і Георга Зіммеля (1858-1918). Вони вважали, що конфлікт - невід'ємна частина суспільного буття людини.
Проблема конфлікту пронизує всі три головні напрямки творчості видатного німецького соціолога Макса Вебера: соціологію політики, соціологію релігії та соціологію економічного життя. При аналізі владних відносин Вебера цікавлять не стільки причини і характер актів насильства, скільки механізми згоди з владними повноваженнями.
За М. Вебером, суспільство - сукупність статусних груп. Отже, їхні інтереси розходяться і виникають соціальні конфлікти. І як явище вони в принципі непереборні. Але іноді інтереси людей збігаються, що є основою для консенсусу.
Для сучасного суспільства, за Вебером, найбільш адекватні раціональна система права, згоду з владою, яка грунтується на законі, наявність конституційних основ правопорядку і розвиненого громадянського самосвідомості. У центрі розуміння конфлікту лежить протидія матеріальних і ідеальних інтересів різних статусних груп [5].
Німецький соціолог Г. Зіммель вважав, що наявність у суспільстві безлічі егоїстичних груп не роз'єднує людей: можливість перетину групових інтересів локалізує конфлікти. Останні, однак, непереборні, але являють собою необхідну універсальну властивість соціальної реальності. Зіммель також вводить у науковий обіг термін «соціологія конфлікту».
Г. Зіммель вважається першим, хто ввів у науковий обіг термін «соціологія конфлікту». Принаймні саме так називається одна з його робіт, видана на початку нашого століття. Г. Зіммель пропонував зайнятися аналізом "чистих форм" соціального спілкування та взаємодії. Серед таких відносно стійких форм соціальної взаємодії, як авторитет, договір, підпорядкування, співробітництво та деякі інші, повинен зайняти своє особливе місце і конфлікт, який є не тільки нормальною, але й винятково важливою формою суспільного життя. Конфлікт сприяє соціальній інтеграції, він визначає характер конкретних соціальних утворень, зміцнює принципи і норми їх організації.
Теоретичні погляди Г. Зіммеля розділяли в 20-і рр.. XX ст. соціологи так званої чиказької школи, видними представниками якої були Роберт Езра Парк (1864-1944), Ернест Уотсон Берджесс (1886-1996), Аббіон Вудбері Смолл (1854-1926). Вони розглядали соціальний процес в аспекті чотирьох взаємопов'язаних типів взаємодії: змагання, конфлікту, пристосування й асиміляції. Конфлікти тут займають центральне місце, оскільки являють своєрідний місток для переходу від змагання до пристосування й асиміляції, будучи, таким чином, найважливішим джерелом соціальних змін. [2, 13]
Деякі положення Зіммеля і Вебера були розвинені в XX ст. американським соціологом Льюїсом Козером (1913 р.н.) і німецьким соціологом Ральфом Дарендорфом (1929 р.н.).
Л. Козер у праці «Функції соціального конфлікту» (1956) вбачає позитивну роль конфліктної взаємодії в суспільстві. Конфлікти обумовлені дефіцитом ресурсів - владних, матеріальних, статусних і т.д. - Тому непереборні.
У тоталітарному суспільстві конфлікти носять руйнівний характер, в демократичному - вони вирішуються, як правило, конструктивно, шляхом консенсусу.
Р. Дарендорф бачить поняття конфлікту як фундаментальну категорію соціології взагалі. Конфлікт для нього - це природний стан суспільства. Соціальної патологією є, скоріше, відсутність конфліктів. Вони є одним з джерел зміни та збереження породжених ними соціальних змін. В основі конфлікту лежать політичні протиріччя: протистояння соціальних груп викликано зайвої концентрацією влади в руках одних і недоліком її в інших [3].
У 1965 році Ральф Дарендорф опублікував роботу «Класова структура і класовий конфлікт», а через два роки есе під назвою «Поза утопії». Його концепція «конфліктної моделі суспільства» побудована на антиутопічному, реальному баченні світу - світу влади, конфлікту та динаміки. Якщо Козер доводив позитивну роль конфліктів у досягненні соціальної єдності, то Дарендорф вважав, що в кожному суспільстві присутні дезінтеграція і конфлікт, це перманентний стан соціального організму: «Вся суспільне життя є конфліктом, оскільки вона мінлива. У людських суспільствах не існує сталості, оскільки немає в них нічого стійкого. Тому саме в конфлікті знаходиться творче ядро ​​будь-яких співтовариств і можливість свободи, а також виклик раціонального оволодіння та контролю над соціальними проблемами »[1, 10].
У середині 60-х р. Ральф Дарендорф виступив з обгрунтуванням "конфліктної моделі суспільства".
Суть концепції Ральфа Дарендорфа така:
- Будь-яке суспільство схильне в кожен момент зміни;
- Соціальні зміни всюдисущі;
- Будь-яке суспільство відчуває в кожен момент соціальний конфлікт;
- Соціальний конфлікт всюдисущий;
- Кожний елемент суспільства сприяє його зміни;
- Будь-яке суспільство спирається на примус одних його членів іншими.
Р. Дарендорф виділяв не тільки негативні, але і позитивні сторони конфлікту. На його думку, конфлікт може бути джерелом інновацій, соціальних змін.
Р. Дарендорф: «Той, хто вміє впоратися з конфліктами шляхом їх визнання і регулювання, той бере під свій контроль ритм історії. Той, хто втрачає таку можливість, отримує цей ритм собі в супротивники »[1, 12].
Американські соціологи Толкотт Парсонс (1902-1979) та Елтон Мейо (1880-1949) бачили в конфлікті соціальну аномалію, свого роду патологію, яку треба привести до норми. Нормою вони вважали безконфліктність, гармонійний стан соціальної системи, в якій соціальна напруженість знімається. Е. Мейо бачив соціальну норму в «соціальному рівновазі», «стан співробітництва».
Остаточне оформлення конфліктологія набуває в роботах американського соціолога Кеннета Боулдінг. У «Конфлікти і захисту» (1963) він формулює загальну теорію конфліктної взаємодії та принципи дослідження соціальних конфліктів. Він виходив з розуміння конфліктів як природного аспекту поведінки людей. Існує єдиний, універсальний джерело конфлікту, що полягає в несумісності потреб сторін при обмежених можливостях їх задоволення.
Конфліктологія розвивалася також і в рамках психологічного підходу: поряд з соціологією з'явилася психологія конфлікту. Остання орієнтувалася на аналізі внутрішньо-і міжособистісних суперечностей.
Так, австрійський психіатр Зигмунд Фрейд (1856-1939) вважав конфлікт, спочатку властивий людській психіці, свідомим і несвідомим з інстинктивними потягами і моральними вимогами суспільства. Дана дисгармонія служить джерелом соціальних конфліктів.
Фрейд створив одну з перших концепцій конфліктології - теорію психоаналізу. Відповідно до його теорії, поява і розвиток внутрішньоособистісних конфліктів визначаються зіткненням всередині особистості несвідомих психічних сил, основною з яких є лібідо (сексуальний потяг) і необхідності вистояти у ворожій для індивіда соціальному середовищі. Заборони з боку середовища призводять до душевних травм, притупляють енергію несвідомих потягів, які прориваються обхідними шляхами у вигляді невротичних синдромів.
З. Фрейд звертав особливу увагу на необхідність пошуку причин міжособистісних конфліктів у сфері несвідомого.
Послідовником З. Фрейда був засновник школи аналітичної психології швейцарський психолог Карл-Густав Юнг (1875-1961). Він висунув концепцію про існування колективного несвідомого, а також запропонував типологію характерів особистості, яка певною мірою пояснювала поведінку особистості в конфлікті. У її основу він поклав критерій відмінностей за способом дозволу ними внутрішніх конфліктів. Відповідно до його класифікації люди діляться на два основних психотипу: інтроверти (звернені всередину себе люди, їм властива замкнутість, споглядальність) і екстраверти (в мисленні та поведінці відкриті для впливу).
Американський психолог Ерік Берн (1902-1970) розробив метод трансактного аналізу. Він вважав, що всіх людей можна розділити за трьома основними типами згідно стану, який домінує в їх психіці: «дитина», «батько» і «дорослий». Відносяться до першого типу схильні до емоційного, спонтанного поведінці; «батьки» люблять повчати, відрізняються стереотипним мисленням; «дорослі» - прагматичні, розумові. Конфлікти виникають, коли стикаються люди з однотипною психікою. [3]

ВИСНОВОК
На межі ХІХ-ХХ ст. сформована вихідна теоретична база конфліктології, необхідна для розвитку самостійного наукового напрямку. У цей період теорія конфлікту розвивалася у двох основних напрямках - соціологічному і психологічному. Особливостями цих наукових напрямків значною мірою визначаються як сильні, так і слабкі сторони проникнення в сутність конфлікту. Певний вплив здійснювали соціальні і політичні події того часу на теоретичні висновки у відношенні як загальних проблем суспільного розвитку, так і конфлікту. Необхідно виділити загальні особливості конфликтологических навчань рубежу XIX-XX століть:
- Конфлікт є нормальним соціальним явищем. Природі самої людини і суспільства притаманні біологічні, психологічні, соціальні та інші фактори, які неминуче породжують численні і різноманітні конфліктні ситуації.
- Конфлікти виконують ряд позитивних функцій у процесі суспільного розвитку. Вони забезпечують загальне прогресивний рух суспільного життя, сприяють збереженню єдності соціальних утворень, утвердженню загальнозначущих норм і соціальних цінностей.
- Усвідомлюється зв'язок і залежність між конфліктним станом суспільного розвитку і типом соціальної структури, що породжує даний стан, тобто визначається стан структурного конфлікту.
- Відстоюється теза, що протилежність між правлячим меншістю і керованою більшістю є неминучим і вічним явищем, що викликає всілякі тертя, колізії, конфлікти.
- Усвідомлюється зв'язок і залежність між змінами економічної, політичної, духовної сторін життя суспільства і конфліктними ситуаціями, що виникли в результаті цих змін, тобто визначається стан функціонального конфлікту.
- У процесі суспільного розвитку визначається стан динамічної рівноваги, коли неспівпадаючі інтереси різних соціальних груп взаємно врівноважуються за допомогою виникають і дозволяються конфліктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Цибульська М.В., Яхонтова EC «Конфліктологія» / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2003. - 100 с.
2. Дмитрієв О.В. Конфліктологія: Навчальний посібник. - М.: Гардаріки, 2000. - 320 с.
3. Конфліктологія (навчальний посібник). - Російський Гуманітарний Інтернет Університет. - Бібліотека навчальної та наукової літератури - www.iu.ru
4. Давлетчіна С. Б. Конфліктологія. Навчальний посібник з елективних курсів для студентів заочної форми навчання. - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2005. -174 С.
5. Конфліктологія: Підручник для вузів / В.П. Ратніков, В.Ф. Голуб, Г.С. Лукашова та ін; Під ред. В.П. Ратникова. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 512c.
6. http://conflictologiy.narod.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Доповідь
37.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Історія розвитку конфліктології в кінці XIX-початку XX століть
Зовнішня політика Франції в кінці XIX початку XX століть
Жіночий рух у Великобританії в кінці XIX - початку XX століть
Загально кримінальна поліція в кінці XIX - початку ХХ століть
Становлення і розвиток футболу на Ставропіллі в кінці XIX початку XXI століть шляху досвід проблеми
Становлення і розвиток футболу на Ставропіллі в кінці XIX - початку XXI століть шляху досвід проблеми
Особливості розвитку Аргентини в кінці XIX початку ХХ століття
Суспільно-політичний та національний рухи на Україні в кінці 19 на початку 20 століть
Історія розвитку Росії кінця XIX - початку ХХ ст
© Усі права захищені
написати до нас