Історія психології праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота
ТЕМА: «Історія психології праці»
По предмету: Психологія праці
План - зміст:
Вступ 3
Глава 1. Предмет, завдання, методи психології праці
1.1. Основні психологічні ознаки праці 4
1.2. Предмет і методи психології праці 6
1.3. Джерела і завдання психології праці 14
Глава 2. Історія психології праці
2.1. Петровські перетворення і психологія праці 17
2.2. Психологічне знання про працю у творах
М. В. Ломоносова і А. Н. Радищева 21
2.3. Питання психології праці у творчості К.Д. Ушинського.
І.М. Сєченов і вітчизняна психологія праці 24
Висновок 33
Бібліографічний список 34

Введення
Важливим чинником підвищення ефективності діяльності будь-якої організації в умовах ринкової системи господарювання є активізація людського чинника, забезпечення можливості розвитку творчого потенціалу кожної людини в процесі праці. Очевидно, рішення даної проблеми неможливе без знання психологічних механізмів і чинників праці; психологічних особливостей успішного вибору і оволодіння професією; умов самореалізації особистості в трудовій діяльності.
Праця - це явище, передусім, соціально-економічний, і існують питання його принципово-наукового розуміння, планування та організації на рівні системи народного господарства, галузі, підприємства, питання його обліку і винагороди. Цьому відповідають філософські, соціологічні та економічні підходи до розуміння праці.
Психологія праці спирається на систему філософського знання або на методологію, з одного боку, і надає конкретно-науковий матеріал для розвитку філософії - з іншого.
Психологія праці, будучи галуззю психологічної науки, вивчає психологічні особливості різноманітних видів трудової діяльності в їх залежності від суспільно-історичних і конкретних виробничих умов, від знарядь праці, методів навчання праці і від психологічних якостей особистості працюючого.
Структурно курсова робота складається з: вступу, 2-х розділів, висновків, бібліографічного списку. Бібліографічний список містить в собі 15 джерел.

Глава 1. Предмет, завдання, методи вітчизняної психології праці
1.1. Основні психологічні ознаки праці
Виділимо основні психологічні ознаки праці:
1. Свідоме передбачення соціально цінного результату.
Здатність передбачати результат діяльності дуже розвинена у людини і не властива йому як суб'єкту праці. Наявність уявного передбачення результату активності ще не робить її працею.
Щоб діяльність можна було назвати трудової, передбачати результати повинен мислитися як цінний для широкого колективу, тобто як соціально цінний. У зв'язку з обговорюваним психологічним ознакою праці важливо відзначити, що слово «передбачення» вказує одночасно і на гностичний, і на афективний компоненти образу результату діяльності. Адже «захоплення» - це певне піднесення почуттів.
Таким чином, в розглянутому ознаці можна виділити три відносно самостійних компонента:
а) більш-менш ясне знання про продукт діяльності;
б) більш-менш чітке усвідомлення його соціальної цінності;
в) більш-менш виражений афективний тон відповідних знань, уявлень, образів.
2. Свідомість обов'язковості досягнення соціально фіксованої цілі.
Тільки лише свідомість обов'язковості та пов'язані з цим вольові зусилля з її реабілітації специфічні не лише для праці. Діяльність стає працею в тому випадку, якщо є не лише ідея обов'язковості, а і зовнішні по відношенню до суб'єкта форми фіксації цілей його діяльності та форми соціального санкціонування, схвалення цих цілей. Адже свідомість обов'язковості і мобілізація вольових зусиль можуть характеризувати і діяльність з реалізації суто особистих, навіть і егоїстичних або асоціальних задумів.
Для дітей та підлітків соціально значимі цілі або завдання формулюють дорослі люди - батьки, вчителі, а в окремих випадках - друзі. Винятком з цього ряду може бути діяльність творчого, пошукового характеру, коли суб'єкт сам ставить перед собою цілі і визначає завдання.
3. Свідомий вибір, застосування, вдосконалення або створення знарядь, засобів діяльності.
Використання знарядь - досить загальний ознака діяльності людини. Своєрідність праці зводиться до того, що його знаряддя, засоби виявляються предметом особливої ​​уваги, інтересу більш-менш широких спільностей людей і в зв'язку з цим виявляються дуже «живучими» в методичному плані. Вони стають предметом культивування і, отже, культури народів.
Якщо мати на увазі певного, конкретного трудящої людини, то його діяльність тим більшою мірою буде мати, за інших рівних умов, психологічні ознаки праці, чим краще він орієнтований в гарматних засобах діяльності - зовнішніх і внутрішніх - і правила їх застосування. Коротше кажучи, щоб діяльність стала працею (тобто тією діяльністю, яка створила людину, виділивши його з тваринного світу, і яка продовжує його ліпити), недостатньо, щоб людина взяла в руки, скажімо, лопату, зварювальну пальник, став за пульт робототехнічного комплексу, або організувати команду для досягнення якоїсь мети. У праці передбачаються знання можливостей і обмежень, варіантів застосування знарядь, засобів праці і, отже, відповідний вибір (або знання, що існує найбільш бажаний варіант чи найкращий спосіб застосування їх).
4. Усвідомлення міжособистісних виробничих залежностей, відносин («живих» і уречевлених).
Практично завжди якщо не об'єкти, то речові знаряддя праці, умови його приховують у собі упредметнені міжособистісні відносини: інструменти кимось зроблені, кимось доставлені; матеріали кимось здобуті, підготовлені, виготовлені; умови праці кимось організовані, підтримуються в нормі і пр. Якщо людина безтурботно, бездумно втрачає або ламає інструмент, «запаривает» заготівлі, напівфабрикати, то його діяльність втрачає ознаки трудової, навіть якщо вона протікає на штатному робочому місці. Вона наближається швидше до так званих гарматним діям антропоїдів (вищих мавп), які можуть не тільки використовувати палицю, щоб дістати предмет, який їх залучив, але і вставити одну палицю в іншу і цим новим знаряддям дістати недоступну приманку. Але це ще не робить їх активність трудовою діяльністю.
Цей психологічний ознака має когнітивні та афективні компоненти (знання про відповідні міжособистісних стосунках і те чи інше емоційне супровід його).
1.2. Предмет і метод психології праці
Предметом психології праці є психологічна сутність трудової діяльності, особливості особистості працюючого (професійні здібності) і його взаємодію з виробничим середовищем.
Психологічна сутність трудової діяльності полягає в тих вимогах до психічних властивостей, станів і процесів, які пред'являє до працюючого його професія. Для успішного здійснення професійної діяльності (професії та спеціальності) необхідні різні особливості особистості робітника: його досвід, характер, психічний стан, уважність, сприйняття, пам'ять, мислення, емоційність, психомоторика, що визначають здібності до цієї діяльності.
Таким чином, предмет психології праці - це суб'єкт праці, тобто працівник, здатний до спонтанності і рефлексії своєї спонтанності в умовах виробничої діяльності.
Спільним методом психології праці є дослідження і розвиток суб'єкта праці. Проблема в тому, щоб при цьому не губився сам суб'єкт, тобто щоб суб'єкт праці не перетворювався на об'єкт для маніпуляцій з боку психолога, керівництва або колег працівника. Звідси, перед кожним психологом праці неминуче виникає складне питання, чи повинен метод бути тільки об'єктивним чи такий метод є поєднанням об'єктивних і суб'єктивних засобів і підходів ... Зауважимо, що це питання (проблема методу) стоїть не лише перед психологією праці, але й перед усією сучасною психологією, яка все більше відходить від традиційних (природничо) підстав виробництва нового знання і намагається освоїти герменевтичні методи
Активність людини, що використовує виробниче обладнання, інструменти на штатному робочому місці, зовсім не обов'язково є працею в психологічному значенні слова.

Спільним методом психології праці є дослідження і розвиток суб'єкта праці. Проблема в тому, щоб при цьому не губився сам суб'єкт, тобто щоб суб'єкт праці не перетворювався на об'єкт для маніпуляцій з боку психолога, керівництва або колег працівника.
Методи психології праці - це сукупність способів і прийомів вивчення різних аспектів трудової діяльності.
Психологія праці використовує основні методи загальної психології, специфічні методи психології праці, а також деякі методи інших наук.
Існує ряд основних вимог до практичного застосування методів психології праці:
1. Принцип об'єктивності
Принцип об'єктивності вимагає не обмежуватися поверхневими проявами досліджуваних явище і своїми думками про них, а знаходити закономірності, що керують ними, обгрунтовувати висновки зареєстрованими фактами, доступними перевірці іншими людьми.
2. Принцип єдності особистості та діяльності
Кожна трудова діяльність, як і кожна особистість працюючого, має свою психологічну структуру, розкривається при її вивченні різними методами. Не вся психологічна структура конкретної трудової діяльності або особистості рівнозначна: окремі її професійно значущі компоненти досить істотно впливають на кінцевий ефект діяльності, інші можуть зовсім не впливати; одні її компоненти виявляються стійкими в несприятливих умовах, інші - надзвичайно вразливі. При вивченні психологічної структури трудової діяльності особливу увагу необхідно приділяти як професійно значимим, так і легко уразливим компонентам їхньої структури.
Принцип єдності особистості і діяльності вимагає при вивченні трудової діяльності враховувати особливості особистості, при цьому професійно важливі її властивості слід вивчати не в одному, а в різних видах діяльності. Особистість працюючого і трудову діяльність необхідно досліджувати в їхньому розвитку і зміні під впливом сприятливих і несприятливих зовнішніх факторів. Якщо ж вивчення проводиться однократно, воно повинне розглядатися тільки в якості «зрізу».
3. Принцип цілеспрямованості
Досліднику повинно бути ясно, які саме практичні або теоретичні питання йому потрібно вирішувати. Метод повинен бути підпорядкований розв'язуваної задачі, а не завдання повинна застосовуватися до методу. Оскільки дослідження з психології праці, ким би вони не проводилися, мають на меті наукове обгрунтування відповідей на питання практики, нерідко дуже ефективна така послідовність побудови досліджень: широке спостереження і масове опитування практиків; аналіз зібраного матеріалу та відбір заслуговують уваги думок і пропозицій з метою визначення найбільш актуальних психологічних проблем; розробка робочої гіпотези та методики дослідження із застосуванням відповідних розв'язуються проблемам методів.
Краще всього, коли будь-яка задача вирішується не одним, а кількома методами, взаємно доповнюють один одного.
Основними методами психології праці (як і загальної психології) є спостереження й експеримент. Решта методів виступають як допоміжні. Розглянемо специфіку основних методів.
Спостереження
Спостереження є важливим методом психології праці. Воно дає багато цінних відомостей і в теоретичній, і в практичній галузях діяльності психології. Цей метод можна розглядати як самостійний, але найчастіше його використовують у поєднанні з яким-небудь іншим методом. Наприклад, спостереження може бути доповненням експерименту. Спостереження як метод є невід'ємною частиною будь-якого виду діяльності психології праці. Він знаходить застосування при аналізі організації робочого місця, при вирішенні питань, пов'язаних з навчанням, у соціально-психологічних дослідженнях, психодіагностики і т. д.
Різновидом методу спостереження виступає трудовий метод. Щоб вивчити психологічну сутність будь-якої професії або спеціальності, дослідник сам включається в цю діяльність, починаючи освоювати її, навчатися або практично працювати, якщо ця спеціальність раніше була освоєна, але при цьому аналізує свої виробничі дії на основі самоспостереження та ведення відповідних повсякденних записів.
Експеримент
Сутність експерименту полягає в тому, що явище вивчається в спеціально створених або звичайних, природних умовах. Так, наприклад, якщо потрібно в сучасному виробництві визначити можливості оператора по виконанню складних операцій, використовується моделювання даної ситуації і відповідно змінюються умови, передбачені планом проведення експерименту. Перевага експерименту полягає в тому, що дослідник може скорегувати умови дослідження, точно зафіксувати отримані результати і використовувати їх безпосередньо в конкретній обстановці. Позитивним фактором є також можливість створення певних умов, досконалої системи вимірювання та контролювання різних змінних, повторення експерименту, гарантування дотримання його умов.
Можна виділити два найбільш відомих і найбільш поширених виду експерименту: природний і лабораторний. У психології праці природний експеримент ще називають виробничим.
Природний експеримент зручно проводити в конкретних умовах виробництва, в яких психолог досліджує типові фактори і на які може впливати. Прикладом такого експерименту може бути рішення наступного завдання: змінити існуючий технологічний процес у певному підрозділі і зіставити досягнуту їм продуктивність праці з продуктивністю в інших підрозділах.
Лабораторний експеримент дозволяє встановити більш точний контроль за багатьма змінними і створити умови, які можна вважати подібними із природними. Мова йде про моделювання ситуацій в лабораторних умовах, що, з одного боку, дозволяє проводити досліди з більшою точністю, але, з іншого боку, створює атмосферу «штучної» ситуації.
Негативний момент лабораторного експерименту - неприродні, штучно створені умови. Незручність полягає не тільки в тому, що потрібно абсолютно точно моделювати дійсну ситуацію, а й у тому, що випробовувані об'єкти виявляються в нових умовах, що саме по собі може негативно впливати на результати експерименту.
Бесіда
Бесіда є методом одержання інформації на основі відповідей співрозмовника на питання, поставлені психологом при прямому контакті. Бесіда базується на особистому спілкуванні, що усуває деякі негативні моменти, що виникають при використанні опитувальника, анкети. Бесіда дає й більшу впевненість у правильному розумінні питань, оскільки дослідник має можливість детально пояснити питання.
Недоліком методу бесіди в порівнянні з опитуванням та анкетуванням є розтягнутість, повільне накопичення даних при обстеженнях масового характеру. На практиці більш охоче вдаються до опитування, так як він забезпечує економію часу.
Бесіда, проведена фахівцем, відрізняється від звичайної розмови і бесіди цілеспрямованістю, плановістю, точністю формулювань. Бесіда може вестися на вільні теми і з певної тематики, з дотриманням певних правил або без них. Цілеспрямована, так звана керована бесіда будується в суворій відповідності з умовами, які необхідно точно дотримуватися. До таких умов відносяться, наприклад, постановка питань, їх черговість, тривалість розмови.
Опитування (анкетування)
Сутність цього методу полягає в тому, щоб отримати від опитуваних відповіді на запропонований опитувальник (анкету) у письмовій формі. Застосовуючи цей метод, дослідник не вступає в прямий контакт з опитуваними. За допомогою опитувальника можна зібрати за короткий термін дані від великої кількості людей, що, безперечно, є важливою перевагою цього методу.
Для дослідження має значення структура анкети, яка обумовлюється специфікою досліджуваної проблеми та методичними принципами побудови опитувальника, а також плану дослідження в цілому. Безпосередньо перед дослідженням необхідно провести попередню перевірку анкети, щоб опробировать всі її пункти. На цьому етапі можна виключити зайві питання, уточнити формулювання.
Анкету слід супроводити невеликим вступом з поясненням мети дослідження, інструкцією щодо заповнення опитувальника, зразком відповідей на питання.
Індивідуальна психологічна експертиза
Спеціаліст-психолог, використовуючи доступну йому інформацію і логічні засоби, повинен побудувати відповідальне висновок (про окремий випадок діяльності, психологічні причини певної аварії, достоїнства і недоліки робочого місця, особистих якостях вибирає професію або професіонала і т. д.). Результатом експертизи може бути прогностична оцінка про вплив особливостей умов праці на ту чи іншу людину або групу людей.
Психологічний консиліум
Висновок приймає один фахівець - психолог, опираючись при цьому на узгоджене думку групи колег, до якої він звертається у зв'язку з тим, що не може вирішити поставлене завдання індивідуально. Найпростіший варіант консиліуму - колективне обговорення завдання, ситуації, випадку, засобів, стилю діяльності професіонала та ін Завдання керівника обговорення - добитися максимально узгодженого думки групи експертів.
Метод незалежних характеристик об'єкта
Психолог розглядає як експертів таких людей, які можуть бути джерелами відомостей, що становлять цінність для психолога, але самі психологами не є. Наприклад, потрібно відібрати для вивчення групу видатних працівників певного профілю - учителів, водіїв, пілотів і т. д. До групи експертів повинні входити різні люди, здатні оцінити випробуваного за рівнем професійної кваліфікації: керівники відповідних трудових колективів, колеги по роботі, підлеглі.
Аналіз документів
Психолог на виробництві вивчає будь-яку проблему не ізольовано, а у взаємозв'язку з багатьма явищами і фактами, в тому числі такими, які можуть стати гарним вихідним матеріалом для отримання нових даних. Психолог може почерпнути цінні відомості з проблем праці з матеріалів про травматизм, плинності кадрів, виконання плану, про якість продукції та ін
Важливо збирати інформацію, що міститься в офіційних звітах, знати умови праці на аналогічних підприємствах, вивчати історію підприємства, виробничу спеціалізацію, види, номенклатуру й особливості продукції і т. п. Такий фактичний матеріал можна розглядати як допоміжну інформацію для отримання повного уявлення про досліджувану проблему.
Аналіз продуктів діяльності
Умільця видно по його виробах. Вони ж показують і неумельца, а також халатно ставиться до роботи, що допускає недбалість, помилки і брак. За виробам можна відрізнити здатного, але невмілого і зовсім нездатного до даної роботи. Якщо проаналізувати кількість і якість виробів протягом робочого дня щодо окремих відрізках часу, можна виявити тривалість інтенсивної праці, період найвищої продуктивності праці і початок втоми чи втоми і зробити висновки про найкращий режим праці. Кількість виробів за одиницю часу з урахуванням рівня кваліфікації показує моторність або повільність, стійкість уваги, міцність навичок, зриви в роботі і багато іншого.
Аналіз помилкових дій
Ефективність аналізу помилкових дій визначається законом, сформульованим так: «Закономірність, яка не порушується, може бути прихована, а її порушення сприяє її прояву». Так, в патології краще проявляється те, що в нормі буває приховано. Помилкові дії - це свого роду «патологія діяльності». Помилки у праці в залежності від їх характеру, стійкості і повторюваності показують: незнання техніки виконання не удающіхся дій, відсутність якихось конкретних навичок і вмінь, нездатність правильно виконувати ці дії; в чомусь проявлену неуважність, недбалість або недбалість, поганий самоконтроль, швидку стомлюваність, подавлений або стресовий психічний стан і т. д.
Облік повторюваності учнівських помилок дозволяє визначити процес формування навичок, умінь і майстерності, а на основі цього оцінити ефективність вправ. Виявлення та усунення причин помилкових дій дає можливість удосконалити методику навчання, умови і режим праці, підвищити продуктивність і якість трудової діяльності.
Ми розглянули тільки основні методи з багатьох, наявних в арсеналі психології праці. Вони, як правило, застосовуються в поєднанні один з одним. Тому важливо орієнтуватися в особливостях використання кожного з методів, а також у можливостях їх сполучення для дослідження тих чи інших проблем праці.
1.3. Джерела і завдання психології праці
Якщо, як ми домовилися в п. 1.2., Розуміти під предметом вивчення в нашому випадку будь-яке корисне психологічне знання про працю та трудящім, яке зберігається людьми тим чи іншим способом (і отже, в тій чи іншій мірі відбиває, моделює істину), то коло можливих джерел історії психології праці стає вельми широким, різноманітним, і зводиться до наступного:
· Висловлювання, предметом яких є психологічний аспект праці окремої людини або групи людей, включаючи характеристики і самого суб'єкта праці (індивідуального або колективного);
· Речові і функціональні продукти праці в тій частині, в якій вони орієнтовані на особливості людини (його потреби, здібності, відносини), так чи інакше відображають ці особливості;
· Знаряддя, засоби, умови праці (предметні та соціальні) в тій мірі, в якій вони відображають психічні особливості людини, групи;
· Факти, закономірності ідеології, способу життя в тій мірі, в якій вони дозволяють характеризувати суб'єкта праці, процеси праці, його організацію, речовий оснащення і т. д.
Пропонований підхід несе з собою ряд труднощів для дослідника. Так, часто можна опинитися в море унікального, недостатньо узагальненого, тобто знаходиться далеко за межами власне науки, психологічного знання про працю та трудящім (хоча й істинного і корисного), у зв'язку з чим виникають спеціальні завдання проведення великої роботи з його опису, схематизації, класифікації. Оскільки запроваджене психологічне знання - це знання як би зникле в продукті, або засобах, або умовах праці, формах його організації, то виникають спеціальні завдання щодо його реконструкції, а ще раніше - завдання по розпізнанню тих фактів, подій, які можуть послужити підставою, матеріалом такої реконструкції.
Основні завдання, що стоять перед психологією праці в прикладних дослідженнях, - це гуманізація праці та підвищення його продуктивності. Під гуманізацією праці розуміються профілактика перевтоми, професійних захворювань, попередження виробничого травматизму та професійної деформації особистості, підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного розвитку трудящого, розквіту його здібностей.
Психологія праці вирішує завдання гуманізації праці своїми засобами. Оптимізація використання властивостей індивіда, оптимізація станів людини в праці досягаються такими практичними заходами, як професійний психологічний відбір, вдосконалення професійної підготовки (і перепідготовки), раціоналізація соціальної та фізичної середовища з урахуванням психологічних здібностей працюючих. У психології праці використовуються методи оцінки та аналізу діяльності, методи діагностики та прогнозування здібностей, методи вивчення соціальної структури і психологічного клімату в колективі, методи оцінки станів ..
Теоретичним фундаментом для вирішення прикладних завдань повинні бути дослідження в області таких наукових проблем:
Вивчення шляхів становлення гармонії між людиною і його професією. Іншими словами, вивчення становлення динамічної рівноваги системи «суб'єкт праці - професійне середовище».
Вивчення структури і динаміки професійно значущих властивостей індивіда й особистості. Вивчення структури умінь і навичок, які забезпечують вирішення професійних завдань в оптимальних і екстремальних умовах, а також факторів, що визначають стійкість і динаміку цієї структури.
Вивчення структури трудових установок і мотивів трудової діяльності, закономірностей формування і розбудови цієї структури.
Вивчення структури станів людини в праці і закономірностей динаміки цих станів.
Вивчення взаємозв'язків індивідуальних властивостей відносини особистості і психічних станів як фактора успішності та безпеки праці »

Глава 2. Історія психології праці
2.1. Петровські перетворення і психологія праці
Відразу ж обмовимося, що названий період в житті країни зовсім не розроблений в історії психологічного знання про працю, у той час як є вагомі теоретичні підстави очікувати тут деякого злету психологічної рефлексії, оскільки перед людьми виникали завдання освоєння нових, незвичних видів діяльності. Це неминуче породжує труднощі, зокрема, психологічного порядку і, як закономірний наслідок, усвідомлення психологічних умов успіху-неуспіху.
Головною подією господарському і політичному житті початку XVIII ст. були реформи Петра I, які грунтувалися на досягненнях товарного капіталу, купців і в той же час проводилися в умовах феодального кріпосництва, влади дворян. Петровські реформи сприяли створенню і розвитку великих мануфактур, але на відміну від країн Західної Європи не на основі вільного найманої праці, ринку праці, а на основі праці підневільного, праці кріпаків, приписаних і фабрикам і мануфактур.
Поки ще не вивчені в контексті історії психології праці письмові джерела цього періоду можуть містити багаті відомості, важливі для підготовки кадрів (відомості про психологічні особливості праці різних професіоналів, особливості професійного навчання та ін.) Матеріали «указів», «інструкцій» та інших письмових джерел цього періоду повинні неодмінно стати особливим матеріалом для істориків у галузі психології праці.
Думка про «людському факторі» прослизає навіть при описі «військових артикулів» (дій з рушницею): «Мушкет на караул (завжди личить наказувати, коли на караул солдатів мушкет тримає, щоб великий палець на курку, а великий палець тому язичка в оберігання були »).
Є проблиск ідеї про те, що одні якості (особистісні, як тепер би сказали) людини є у своєму роді опорними для інших (навченості, навичок, умінь, висловлюючись по-сучасному): «Понеже в Росії мануфактура ще знову заводиться, і вже, як видно ... деякі з Російського народу працьовиті і ретельні до оной фабриці шерсть прясти і ткати навчилися, а фарбувати, лощіть, і гладити, і тискати, сукон прістрігать, і ворс ще незвичайні, і для того всіх тих майстерності домовляючись з майстрами навчати з Російського народу безскритно, щоб у Росії такої майстерності з Російських людей було задоволене число »(Указ 17 берез., 1720 р.). В указі від 30 квітня 1720 є хід думки, який свідчить про те, що за певних умов Петро бачив залежність між результатами навчання ремеслу і мотивацією навчання: «брати до вчення з посадських дітей таких, які самі собою до тієї науці полювання матимуть».
Що стосується «персони», то «які в них з яким державою будуть вчинки у військових і політичних справах ...», ... «Про Салтана, в якому стані себе тримає і вчинки його відбуваються, і старанність і полювання має до військових чи справах або по вірі своїй яким духовним і до будинковим управлінням, і держава своє в спокої або у війні містити бажає, і в управлінні держав своїх ближніх людей кого, над якими справами має порізно, і ті його ближні люди, про який стані болше дбають і пекутца: про війну чи або про спокійний житії і будинковому благополуччя, і якими поведінками справи свої у салтана відправляють, через себе ль, який звичай у всіх государів, або що через любовних його покоевих ». І далі пропонується П. А. Толстому дізнаватися, що люблять і «кому не мислять чи вчинити помста».
Після пунктів про господарство, армії і флоті Петро знову повертається до «психологічним» питань: «до народів приїжджим у купецтва схильні ль, і сприймають дружелюбно ль, і якого держави товари в лутче собі прибуток і вживання шанують ». З даної програми неважко реконструювати деяку психологічну модель державного діяча і соціально-психологічну (типову) модель населення сусідньої країни, якими керується Петро. У цю модель входять, перш за все, висловлюючись сучасною мовою, ціннісні уявлення, ставлення до людей і речей, наміри, невідреагованих емоції («не мислять чи вчинити помста»), потреби, способи і стиль межлюдских взаємодії, вирішення питань.
Петро ясно віддає звіт в тому, що формування потрібної вмілості це є процес, який потребує часу і, природно, відповідної діяльності, тому він вважає за потрібне частину флоту виділити для чисто тренажерних функцій, як тепер би сказали, а саме, в інструкції Ф. М. Апраксіну (січень 1702 р.) він пише: «Учинити два крейсери заради побоювання і навчання людей, щоб невпинно один був з морі, також і галер по можливості, а особливо для навчання веслярів, що не скоро стане». Якщо об'єднати розрізнені висловлювання Петра про вчення, навчанні, то складається зовсім непоганий комплект передбачуваних ним психологічних умов навчання, навчання: особистісні якості (наприклад, «ретельність», «працьовитість»), мотиви («полювання»), вправи, повторення дій, як це видно з тільки що наводить уривки.
Виділення не тільки результативних та операціональних сторін діяльності, а й особистісних властивостей людини і саме, перш за все спрямованості особистості Петром не випадково і відтворюється в самих різних ситуаціях. В одному з указів (1720 р., 5 листоп.), Орієнтованих на залучення вільних працівників для «канальної перекопной роботи, яка буде робитися від Волхова в Неву», Петро виявляє відмінне розуміння того, що людина мотивується у праці не тільки оплатою, але і свободою, відсутністю утисків: «... Понеже аж ніяк нікому на тій канальної роботи ні в чому ніякої неволі й образи не буде ... а неволею і затриманням аж ніяк нікого працювати не змусять ». Укази, зрозуміло, не обов'язково виконуються. Розуміючи це, Петро свого часу видає указ про «зберігання прав цивільних» (1722, 17 квітня), в якому, обумовивши, що «навіщо всує закони писати», підкреслює важливість дотримання писаних законів.
XVIII ст., Його друга половина (особливо період правління Катерини II), з одного боку, супроводжуються подальшим розвитком мануфактури, а з іншого - перетворенням кріпаків по суті на рабів, так як вони виявляються повністю безправними під владою поміщиків або капіталістів-купців, до яких їх приписують як кріпаків.
Тільки в першій половині XIX ст. кріпосне право приходить до кризового стану, бо вільнонайманий працю виявляється набагато більш продуктивним на фабриках, що використовують машини, парові двигуни, ніж праця підневільна, каторжна. Але вже в другій половині XVIII ст. прогресивні вітчизняні діячі М. І. Новіков, А. Н. Радищев намагаються довести своїм сучасникам переваги скасування кріпосного права і використання повсюдно праці вільнонайманого.
Таким чином, у розглянутий період велике значення майстерності трудящих, чи то селянин-орач, ремісник-кустар, робочий мануфактури або машинної фабрики. Тому при пошуку та аналізі історичних джерел, ймовірно, можна розраховувати на цікаві знахідки, пов'язані насамперед зі способами фіксації професійного досвіду і способами передачі професійної майстерності, з ідеями і принципами трудового виховання.
2.2. Психологічне знання про працю в творах М. В. Ломоносова і А. Н. Радіщева
Якщо культура є сукупність досягнень людей у ​​матеріальному і духовному виробництві, розумовому, моральному розвитку й суспільному устрої і якщо праця, таким чином, не може не бути її істотною умовою і ланкою, то характеристика місця і значення М. В. Ломоносова у вітчизняній культурі була б неповною, якби ми не взяли до уваги його ідеї і розробки, пов'язані з питань психічної регуляції праці як найважливішої сторони людської активності.
Істотне специфічне підставу для розгляду порушеного питання полягає в своєрідному складі особистості самого Ломоносова, що ставить його на особливе місце серед людей, думка яких про працю та його психологічні особливості може представляти історико-культурну, а отже, і актуальну цінність.
Реконструюючи склад особистості Ломоносова, виділимо наступні його особливості, істотні в контексті завдання усвідомлення його поглядів на психологічні складові і чинники праці.
1. Широке розуміння Ломоносовим праці взагалі як творчій діяльності в будь-якій галузі науки і практики. Слова «праця», «трудиться» він застосовує і до рудокопи, і до полководця, і до живописцю, і члену Імператорської Академії Наук, і до мореплавцеві, і т. д.
2. Шанобливе ставлення до людини як суб'єкту праці, довіру до його ініціативи і інтелекту. Поряд з тим, що Ломоносов в необхідних випадках розробляє докладні приписи про виконання будь-яких робіт, він свідомо залишає ті чи інші сторони праці «на произволение» людей, зайнятих ім.
Даючи найдокладніші рекомендації до спорядження експедиції по освоєнню «Сибірського океану» (Північного морського шляху), Ломоносов вважає за потрібне в заключному розділі відзначити: «Ці запропоновані для показаного морської подорожі пункти спостерігати панам командирам з усякою справністю; проте залежно від обставин, мають дозвіл робити скасування , службовці на краще успіху, що покладається на їх благорассужденіе і загальна згода, яке їм більше за все рекомендується, щоб одностайним затьмарені і нібито єдиним серцем і душею слухали, прилеглих і старалися ...».
Зайве говорити, що наведені висловлювання характеризують не тільки стабільне ставлення Ломоносова до людей, зайнятим справою, а й цілком певні погляди на питання управління людьми - психології управління, як ми б сказали.
3. Відношення до кожного праці «без гнушенія», а точніше, шанобливе ставлення до кожного праці: «... застерегти мені повинно, щоб хто не подумав ... нібито я з деякими нерассуднимі любителями одній своїй посаді з презирством дивився на інші мистецтва. Має кожна наука рівну участь у блаженстві нашому ».
4. Глибока особиста (мотиваційна та операціональна) включеність у різноманітні види праці, що супроводжується відповідною вмілістю. Чи йде мова про «чиненні проекту» нового «Регламенту» Академії Наук або про виготовлення кольорового скла, про написання трагедії за наказом її імператорської величності чи про проведення хімічних, фізичних дослідів, аналізах солей, «пробах» руд за «ордером» академічної канцелярії, Ломоносов виявляє і глибоке розуміння суспільного сенсу, перспективного значення твореного, і пунктуальність, наполегливість, винахідливість у виконанні справи.
5. Невгамовна допитливість, надзвичайна широта і активність інтересів. Ця сторона особистості М. В. Ломоносова багаторазово відзначена і загальновизнана.
6. Широка і детальна осведомленносгь у світі праці. Обговорюючи питання фізики, хімії, фізичної хімії, Ломоносов дуже часто робить екскурси у відповідні області практичного праці, виявляючи допитливе знання подробиць.
7. Гармонійне поєднання теоретичного і практичного творчого розуму. Це твердження навряд чи потребує спеціального обгрунтування - весь не піддається охопленню внесок М. В. Ломоносова у вітчизняну культуру говорить про це як не можна більш красномовно.
А. Н. Радищеву (1749-1802) належить видатне місце в історії вітчизняної передової суспільної думки другої половини XVIII ст. Він перший у нашій країні революціонер, який виступив публічно на боротьбу з самодержавством і кріпосництвом з проповіддю ідеалів буржуазно-демократичної республіки.
А. Н. Радищев спирався на передові ідеї французьких діячів освіти (насамперед Гельвеція), а також вітчизняних вчених-матеріалістів (М. В. Ломоносова та ін.)
Психологічні уявлення про працю і роль праці в житті особистості є органічною частиною системи матеріалістичної філософської концепції А. Н. Радищева.
У головній праці його життя «Подорож з Петербургу до Москви» А. Н. Радищев малює картини життя селян в умовах кріпосного права.
У розділі «Любань» А. Н. Радищев опиняється в ролі інтерв'юера, яка розмовляє з пашущій селянином. Він описує старанність селянина, легкість, з якою він маніпулює сохою.
Матеріал бесіди представлений так, щоб читач був причетний до подій і переконався в різниці праці на себе, праці вільного, яким був зайнятий селянин, і праці підневільного, при відпрацюванні панщини, а також у різному становищі селян, що належать поміщикам (з їх необмеженої хижацької експлуатацією селян), і селян «казенних», стурбованих фіксованим розміром оброку.
У розділі «Крестьци» А. Н. Радищев звертається до своїх дітей з настановами їм до майбутнього життя і показує читачеві, одночасно якими цілями, способами і принципами він сам керувався у їх вихованні. Виявляється, що, незважаючи на те, що діти його - дворяни, вони вміють доїти корову, варити «щі і кашу», вони швидко бігають, можуть піднімати тяжкості «без натуги», вміють «водити соху», скопати грядку, володіють косою та сокирою, стругом і долотом. Навіщо ці вміння потрібні в житті? Щоб зуміти «змусити зробити» і бути поблажливим до погрішностей, знаючи труднощі виконання. Він наголошує на необхідності у фізичному розвитку та підтриманні тіла в міцному, здоровому стані, бо зміцнюючи тіло, одночасно зміцнюємо і дух.
Діяльна позиція в житті рекомендується їм як засіб подолання недуги, хвороби. Якщо немає апетиту, нездужає, потрібно привести себе в рух, поголодувати, довести себе до втоми і тим самим повернути апетит і хороший сон. Людині необхідно рівновагу розуму і пристрастей; останнього можна досягти лише працею, працьовитістю.
Потрібно «трудитися тілом» і тим самим управляти хвилюванням, пристрастями; «трудитися серцем», вправляючись у співчутті, милосердя (щоб пристрасті мали добру, моральне начало); необхідно "трудитися розумом», вправляючись у відшуканні істини, тим самим «розум управляти буде вашою волею і пристрастями »
2.3. Питання психології праці у творчості К.Д. Ушинського. І.М. Сєченов і вітчизняна психологія праці
Видатний педагог К. Д. Ушинський (1824-1879) взяв на озброєння ідеї революціонерів-демократів про те, що далеко не всяка праця робить благотворний вплив на особистість людини, але лише володіє певним рядом ознак, а саме: така праця має бути вільним, людина повинна сама прийматися за нього по свідомості необхідності; праця повинна бути суспільно корисним, розумно організованим, тобто організована відповідно до особливостей і можливостей людського організму.
У статті «Праця в її психічному і виховному значенні» (1860) К. Д. Ушинський на численних прикладах з життя, літератури, історії показує, що тільки вільний громадський праця може розвинути і підтримувати в людині її вищі моральні якості, почуття людської гідності. Людина, позбавлена, в силу різних життєвих обставин, необхідності працювати або не виховав у собі потреби і задоволення працювати і що живе в умовах неробства, приречений, згідно з К. Д. Ушинського, на моральну загибель, руйнування особистості ще за життя. Не можна жити насолодами, вони «приїдаються», ведуть до розпусти, перекручення думок і вчинків, до формування поганих, антигромадських нахилів. Тому одна з головних цілей шкільного і сімейного виховання полягає в тому, щоб «... готувати дитину до праці». Людина, на думку К. Д. Ушинського, що втратив чи не знайшов для себе справи, праці, стає або жертвою невдоволення життям, похмурої апатії, або виявляється жертвою добровільного самознищення, опускається до дитячих примх або худоба від насолод.
Величезне значення праці в житті людини пов'язувалося К. Д. Ушинського з «психічним законом», що характеризує динаміку почуттів людини. Цей закон обгрунтовується їм більш ретельно в книзі «Людина, як предмет виховання. Досвід педагогічної антропології »(1868-1869). Згідно з «психічному законом» насолоди повинні «врівноважуватися працею». При цьому способі значення мають не самі продукти праці, а «внутрішня, життєдайна сила праці».
Основою душі людини у нього є прагнення. Якщо використовувати сучасну термінологію, то поняття душі Ушинського співвідноситься з поняттям особистості, її «ядра», що представляє собою ієрархізовані потребностно-мотиваційні утворення, які включають у себе як цінності, переконання, ідеали, так і ситуативні емоційні установки.
Загальний закон, або «норма» душевного життя, про який говорить К. Д. Ушинський, за його словами, не є його власним відкриттям або заслугою окремих філософів (І. Канта, зокрема).
Програма, яку він намітив, - дуже перспективна і для психологів наших днів: це питання про те, яким має бути зміст діяльності (вільної і улюбленою), до якої прагне людська душа.
У контексті сучасних проблем психології праці це питання може звучати так: якою має бути трудова діяльність людини за змістом, формами її організації і способам виконання, щоб сучасна людина могла знайти в ній цілі, завдання свого життя, полюбити її, бути задоволеним нею? Це питання по-різному, ймовірно, має вирішуватися для дітей, підлітків, дорослих людей.
Ушинський розробив уявлення про вольових проявах у праці, яка має безперечну цінність і для сучасної психології праці. Він виділив 3 роду вроджених прагнень людини (маючи на увазі їх фундаментальний характер, зв'язок із задоволенням різних життєвих потреб). Отже, це органічні, душевні і духовні прагнення людини. Душа - розуміється як «принцип життя в організмі» або діяльність почуття і волі. Почуття поглинають як свій різновид і явища свідомості.
Праця повинна бути діяльністю складною, мати перешкоди, він повинен бути важкий. І тільки по шляху до досягнення таких важких трудових цілей людина може бути щасливою.
Далі розглядаються основні види «фальшивих» життєвих шляхів, які роблять людину нещасною. Їх два:
1) спосіб обійти труднощі, і на цій основі виникають помилкові захоплення та нахили, які прийнято позначати словом «ленность». При цьому розвиваються прагнення до зміни вражень, звичці, наслідуванню. Всі ці «фальшиві прагнення» Ушинський називає «слабкостями волі».
2) «Омани волі». На відміну від «слабкості волі» вони складаються не в тому, що використовуються помилкові засоби досягнення мети, але самі цілі виявляються помилковими, негідними людини, зневажаються людьми, непотрібними суспільству.
Для психології праці представляє інтерес своєрідна «анатомія» ліні (прагнення людини до якнайлегшої діяльності) та її форм (прагнення до звички, наслідування, розваги і новизні).
Отже, у творчості К. Д. Ушинського трудова діяльність виділялася з усіх інших форм та видів діяльності людей, як грає особливу роль в історичному і онтогенетичного розвитку людини.
Цілюща і розвиває праці пов'язана з такими його ознаками, як суспільно-цінний результат праці, вільний і усвідомлений характер праці, можливість прояву самостійності і творчого начала в праці.
Особливе місце і значення серед вітчизняних публікацій досліджуваного періоду мають роботи І. М. Сєченова (1829-1905) - видатного фізіолога і одного з засновників матеріалістичної лінії психології в Росії.
В умовах бурхливого розвитку капіталізму в Росії, загострення класових протиріч між працею і капіталом визначальним напрямом профілактичної медицини в Росії 70-90-х рр.. стала «громадська» (чи «соціальна») медицина. Важливе значення набула що входить до неї професійна гігієна. Прагнення до гігієнічної регламентації виробничих процесів з метою зниження професійних захворювань, травматизму трудящих з необхідністю призвело до постановки проблеми наукового дослідження фізіологічних процесів в організмі працюючої людини, бо потрібно було встановити закономірності їх нормального протікання і шкідливих для здоров'я та результатів праці відхилень від норми.
Саме ці проблеми фізіології людини в процесі праці починає досліджувати І. М. Сєченов протягом свого десятирічного професорства на медичному факультеті Московського університету.
Вивчення І. М. Сєченовим прикладних проблем праці, таким чином, не повинно розглядатися як єдиний і перший прецедент наукових досліджень у цій галузі в Росії, а саме звернення І. М. Сєченова до питань праці слід трактувати не як «поворот його творчої фантазії» або наслідок внутрішньої логіки розвитку його наукової концепції, але, швидше, як результат уваги І. М. Сєченова до об'єктивних, соціально-значущих проблем практики, які сформувалися і були отрефлексированное в суспільній свідомості незалежно від робіт та особистості І. М. Сєченова.
Як зазначено вище, проблематика прикладних досліджень І. М. Сєченова була тісно пов'язана з завданнями професійної гігієни. Так, він дає фізіологічне обгрунтування тривалості робочого дня, яка не повинна перевищувати 8 годин (1897); конструює разом з М. М. Шатернікова прилад для оцінки процесів газообміну у людини при ходьбі (1896); описує біомеханічні особливості робочих рухів людини; вказує на принцип оптимальних умов для роботи різних груп м'язів з точки зору характеру самих зусиль, які робить людина, організації рухів у просторі і часі (1899; 1901); шукає оптимум роботи в умовах чергування видів навантаження, робочих органів, фізіологічно обгрунтовуючи принцип «активного відпочинку» як спосіб підвищення продуктивності роботи; фізіологічно обгрунтовує також принцип перерв у роботі, дає наукове пояснення природи втоми людини в праці, вказуючи на визначальну в ньому роль центральної нервової системи (1903 - 1904).
Серед цих робіт, однак, лише остання містить звернення І. М. Сєченова власне до психічних явищ, у решті випадках мова йде про функціональні системах, що працюють відносно незалежно від вищих проявів психіки людини.
У цьому сенсі ці дослідження є, швидше, фундаментом для біологічних наук про працю (фізіології, біомеханіки праці), і виявляються, дійсно, лише передумовою власне науково-психологічних досліджень праці. І якщо обмежитися тільки цими роботами, то прав Н. Д. Левітів, дійсно, тут ще немає розгорнутої розробки уявлень про психіку людини і її ролі в його трудовому поведінці.
Але у І. М. Сєченова можна знайти і такі варіанти загальних уявлень про людину у праці, в яких вищим регулятором її поведінки виявляються саме психічні освіти. Так, у статті «Участь нервової системи в робочих рухах людини» (1900) І. М. Сєченов демонструє уявлення про працюючому людину так, як якщо б було потрібно створити машину, повноцінно замінює людини в праці, машину, яка має істотними людськими якостями. Працююча людина тут представлений наступним чином: «Робочу діяльність всієї нервово-м'язової механіки можна порівняти з виконанням на фортепіанах завченою піаністом п'єси. Струни будуть м'язами; клавіші - нервовими центрами; важелі від них до струн - нервами, а музикант буде представляти невідомого нам за природою агента, що діє з нервових центрів по нервах на м'язи. При цьому музиканта слід уявляти собі нерозривно пов'язаним з інструментом в одне ціле ...».
Отже, можна зафіксувати, що І. М. Сєченов користується не однієї, а декількома моделями працюючої людини. І це, ймовірно, не випадковість. Є підстави вважати, що І. М. Сєченов навмисно спрощував картину предмета дослідження, роблячи яскравими найбільш суттєві моменти і усуваючи другорядні. Причому ці спрощені моделі він використовував лише в межах розгляду конкретних практичних завдань, не переносячи ці моделі на інші випадки, в яких потрібно було врахувати рівень свідомої, цілеспрямованої, довільної регуляції поведінки людини. Ймовірно, це був спосіб абстракції, усунення другорядних і виділення істотних для даного завдання факторів. М. Г. Ярошевський спеціально підкреслює думку про те, що І. М. Сєченов використовував такого роду моделі, як орієнтири, які дозволяли «виходячи з того, що перевірено природно-науковим досвідом, просуватися вперед у не має надійних опорних точок області дослідження психічних явищ ». Цей прийом описаний і самим І. М. Сєченовим в першому варіанті його статті «Елементи думки» (1878), перевидано у формі «Приміток» до другого варіанту тексту цієї статті в публікації 1903
У тісному зв'язку із загальною моделлю працюючої людини знаходиться подання І. М. Сєченова про довільне дії, яке може бути і надзвичайно складним, але воно має, як мінімум, мати ознаками, необхідними і достатніми для виконання трудових дій. Ці ознаки наводяться при обговоренні І. М. Сєченовим генезису довільних дій у дитини. Так, І. М. Сєченов намічає функціональну структуру свідомо регульованого цілеспрямованої дії, що складається з наступних елементів:
«1) спонукання до дії;
2) отліченіе себе від предмета, на який має бути спрямовано дію;
3) свідомість в собі сили або здатності до дії;
4) розрізнення суб'єктивних і об'єктивних умов дії, тобто оцінка положення і властивості предмета, поряд з оцінкою власних сил (тобто під силу чи дія чи ні), з чого визначається:
5) початок дії в часі;
6) самий спосіб дії і
7) результат.
Тут особлива увага приділяється орієнтує і регулюючої функції психіки, свідомості в процесі підготовки та виконання довільного дії.
І, нарешті, останнім, досить значущим для психології та психофізіології праці напрямком досліджень І. М. Сєченова є проблема оптимізації праці, його умов, способів роботи, стану працівника. І. М. Сєченов намагався визначити оптимальні умови виконання різного роду трудових завдань. Такого роду аналітичні дослідження представлені в «Нарисі робочих рухів людини» (1901), в лекціях у Московському університеті з фізіології нервової системи (1899). У Росії ці роботи були першими у своїй галузі і знайшли уважних читачів в особі лікарів-гігієністів та інженерів, зайнятих проблемами профілактики нещасних випадків на виробництві, зокрема, через незручних, що не відповідають природі людських дій знарядь праці, пристосувань.
У підсумку можна стверджувати, що І. М. Сєченов дійсно є одним з перших вітчизняних вчених (в області фізіології і психології), хто заклав основи фундаментальних проблем не тільки матеріалістичної психології в цілому, фізіології праці, а й психології праці.
І. М. Сєченов на відміну від гігієністів, що йдуть до наукових узагальнень від емпіричного матеріалу, у багатьох своїх роботах обговорював різні аспекти довільній доцільної діяльності людини, які в цілому створюють загальну картину функціонування психічних і фізіологічних систем працюючої людини. І. М. Сєченов користувався «аналітичним методом», зупиняючись на найбільш суттєвих моментах, що пояснюють поведінку людини в типових, загальних життєвих ситуаціях (і, зокрема, ситуаціях, що мають відношення до трудової діяльності).
Судження про психологічних і психофізіологічних аспектах праці буквально «розсипані» у багатьох його роботах і не обмежуються текстами, що мають очевидну прикладну спрямованість. Це пов'язано, як нам представляється, з тим, що І. М. Сєченов постійно прагнув у своїх наукових працях, у публічних виступах не просто викладати суму накопичених наукою фактів і закономірностей про людину, а й демонстрував їх прояв на життєвих прикладах. Його цікавили не окремі «феномени», але психічні і психофізіологічні процеси діяльної людини як цілого. У більшості своїй це - думки, що стосуються проблем функціонування людини - суб'єкта трудової діяльності.
Загальне ідеальне (модельне) уявлення про людину, що виконує трудову діяльність, і про структуру окремого трудового дії І. М. Сєченова виявилося адекватним теоретичним підгрунтям для обговорення (теж у загальному вигляді) типових завдань, що мають важливе значення для суспільної практики, а саме: для формування трудових навичок, професійно-важливих властивостей органів чуття; у зв'язку з проблемою компенсації дефектів органів почуттів і, нарешті, для задач оптимізації умов і процесу праці (з метою досягнення високої та стійкої продуктивності праці при функціонуванні систем організму людини, не виходить за межі норми ).

Висновок
У сучасних умовах забезпечення розвитку творчого потенціалу кожної людини в процесі праці є важливим чинником підвищення ефективності діяльності будь-якої організації. Допомогти особистості самореалізуватися в праці покликана психологія праці.
Психологія праці вивчає психологічні особливості різноманітних видів трудової діяльності в їх залежності від суспільно-історичних і конкретних виробничих умов, від знарядь праці, методів навчання праці і від психологічних якостей особистості працюючого.
Психологія праці вивчає проблеми, пов'язані з робочими кадрами, умовами праці та обладнанням; розглядає такі конкретні завдання і питання: підбір і розстановка кадрів, їх підготовка, взаємини в процесі праці, підвищення працездатності, безпеку праці, раціоналізація і проектування нової техніки і нової трудової діяльності .
Проблеми, що вивчаються психологією праці, пов'язані з робочими кадрами, умовами праці та обладнанням. Психологія праці допомагає вирішувати такі завдання, як підбір і розстановка кадрів, їх підготовка, встановлення позитивних взаємин у процесі праці, підвищення працездатності, безпеки праці, раціоналізація і проектування нової техніки і нової трудової діяльності.

Бібліографічний список:
1. Бодров В. А. Психологія професійної придатності. - М., 2001
2. Брагін А. М, Сєченов і громадський рух в Росії / / Іван Михайлович Сєченов. До 150-річчя з дня народження. М., 1980
3. Вступ до психології праці. - Саратов: изд-во Саратовського університету, 1978
4. Климов Е. А., Носкова О. Г. Історія психології праці в Росії. Учеб. посібник. - М., 1992
5. Замфір К. Задоволеність працею. Думка соціолога .- М., 1983
6. Климов Е. А. Вступ до психології праці: Учеб. для вузів. - М., 1998
7. Климов Е. А. Психологічне знання про працю в творах М. В. Ломоносова / / Вісн. Моск. ун-ту. Серія 14. Психологія. 1986. № 3
8. Котелова Ю. В. Нариси з психології праці. М., 1986
9. Леонова А.Б., Чернишова О.М. Психологія праці та організаційна психологія: сучасний стан та перспективи розвитку: Хрестоматія. М., 1995
10. Лукашевич М. П. Психологія праці: Учеб. посібник / Н. П. Лукашевич, І. В. Сингаївська, Є. І. Бондарчук. - 2-е вид., Доп. і перераб. - Київ, 2004
11. Платонов К.К. Питання психології праці. - М., 1970
12. Психологія праці / Пер. зі словац. Г. В. Матвєєвої-Муніповой. - М., 1979
13. Пряжников Н.С. Психологічний зміст праці. Навчальний посібник. - М., Воронеж, 1997
14. Пряжников Н.С. Психологія праці. - СПб., 2003
15. Щокін Г. В. Практична психологія менеджменту: У 2-х кн. - Як робити кар'єру. - Київ, 1994
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
111.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Історія психології праці 2
Основи психології праці
Методи психології праці
Основні методи психології праці
Процес праці як обєкт дослідження індустріально-педагогічної психології
Історія психології 3
Історія психології 2
Історія психології 4
Історія психології
© Усі права захищені
написати до нас