Інформація та інформатика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема 1. Поняття інформації

Інформатика - наука про закони і методи накопичення, обробки і передачі інформації. У найбільш загальному вигляді поняття інформації можна виразити так:

Інформація - це відображення предметного світу за допомогою знаків і сигналів.

Прийнято говорити, що рішення задачі на ЕОМ, в результаті чого створюється нова інформація, виходить шляхом обчислень. Потреба в обчисленнях пов'язана з вирішенням завдань: наукових, інженерних, економічних, медичних та інших.

У повсякденному житті під інформацією розуміють всякого роду повідомлення, відомості про що-небудь, які передають і отримують люди. Самі по собі мова, текст, цифри - не інформація. Вони лише носії інформації. Інформація міститься в мові людей, текстах книг, колонках цифр, в показаннях годин, термометрів та інших приладів. Повідомлення, відомості, тобто інформація, є причиною збільшення знань людей про реальний світ. Значить, інформація відображає щось, властиве реального світу, який пізнається в процесі отримання інформації: до моменту отримання інформації щось було невідомо, чи, інакше, не визначено, і завдяки інформації невизначеність була знята, знищена.

Розглянемо приклад. Нехай нам відомий будинок, в якому проживає наш знайомий, а номер квартири невідомий. У цьому випадку місцеперебування знайомого в якійсь мірі не визначено. Якщо в будинку всього дві квартири, ступінь невизначеності невелика. Але якщо в будинку 300 квартир - невизначеність досить велика. Цей приклад наштовхує на думку, що невизначеність пов'язана з кількістю можливостей, тобто з різноманітністю ситуацій. Чим більше розмаїття, тим більше невизначеність.

Інформація, яка знімає невизначеність, існує остільки, оскільки існує різноманітність. Якщо немає різноманіття, немає невизначеності, а, отже, немає й інформації.

Отже, інформація - це відображення розмаїття, притаманного об'єктів і явищ реального світу. І, таким чином, природа інформації об'єктивно пов'язана з різноманітністю світу, і саме різноманітність є джерелом інформації.

Властивості інформації

Інформація - Це відображення зовнішнього світу за допомогою знаків або сигналів. Інформаційна цінність повідомлення полягає в нових відомостях, які в ньому містяться (у зменшенні незнання).

Властивості інформації:

1. Об'єктивність інформації

Інформація - це відображення зовнішнього світу, а він існує незалежно від нашої свідомості і бажання. Тому як властивості інформації можна виділити її об'єктивність. Інформація об'єктивна, якщо вона не залежить від чийогось думки, судження.

Об'єктивну інформацію можна отримати за допомогою справних датчиків, вимірювальних приладів. Але, відбиваючись у свідомості конкретної людини, інформація перестає бути об'єктивною, оскільки перетворюється (в більшій або меншій мірі) в залежності від думки, судження, досвіду, знання або «шкідливості» конкретного суб'єкта.

2. Достовірність інформації

Інформація достовірна, якщо вона відображає істинне положення справ. Об'єктивна інформація завжди достовірна, але достовірна інформація може бути як об'єктивною, так і суб'єктивною. Достовірна інформація допомагає прийняти нам правильне рішення. Недостовірною інформацію може бути з наступних причин:

 • навмисне спотворення (дезінформація);

 • спотворення в результаті дії перешкод («зіпсований телефон»);

 • коли значення реального факту применшується або перебільшується (чутки, рибальські історії).

3. Повнота інформації

Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння і прийняття рішення.

4. Актуальність (своєчасність) інформації

Актуальність - важливість, істотність для теперішнього часу. Тільки вчасно отримана інформація може принести необхідну користь. Неактуальною інформація може бути з двох причин: вона може бути застарілою (торішня газета) або незначною, непотрібної (наприклад, повідомлення про те, що в Італії знижені ціни на 5%).

5. Корисність чи непотрібність (цінність) інформації.

Так як кордони між цими поняттями немає, то слід говорити про ступінь корисності стосовно до потреб конкретних людей. Корисність інформації оцінюється за тим завданням, які ми можемо вирішити за її допомогою.

Найцінніша для нас інформація - достатньо корисна, повна, об'єктивна, достовірна і нова. При цьому візьмемо до уваги, що невеликий відсоток непотрібної інформації навіть допомагає, дозволяючи відпочити на неінформативних ділянках тексту. А сама повна, найдостовірніша інформація не може бути новою.

Класифікація інформації

Існує дві системи класифікації [3,19]: ієрархічна і фацетне. При ієрархічної класифікації (рис. 1.) Безліч об'єктів послідовно розбиваються на супідрядні підмножини.

Інформація - дуже ємне поняття, в яке вміщається весь світ: все розмаїття речей і явищ, вся історія, всі томи наукових досліджень, творіння поетів і прозаїків. І все це відображається у двох формах - безперервної і дискретної. Звернемося до їх сутності.

Об'єкти і явища характеризуються значеннями фізичних величин. Наприклад, масою тіла, його температурою, відстанню між двома точками, довжиною шляху (пройденого рухомим тілом), яскравістю світла і т.д. Природа деяких величин така, що величина може приймати принципово будь-які значення в якомусь діапазоні. Ці значення можуть бути як завгодно близькі один до одного, зникаюче малоразлічіми, але все-таки, хоча б у принципі, різнитися, а кількість значень, що може приймати така величина, нескінченно велике.

Такі величини називаються безперервними величинами, а інформація, яку вони несуть в собі, безперервної інформацією.

Слово "безперервність" чітко виділяє основне властивість таких величин - відсутність розривів, проміжків між значеннями, які може приймати величина. Маса тіла - безперервна величина, що приймає будь-які значення від 0 до нескінченності. Те ж саме можна сказати про багатьох інших фізичних величинах - відстані між точками, площі фігур, напрузі електричного струму.

Крім безперервних існують інші величини, наприклад, кількість людей у кімнаті, кількість електронів в атомі і т.д. Такого роду величини можуть приймати тільки цілі значення, наприклад, 0, 1, 2 ,..., і не можуть мати дробових значень. Величини, що приймають не всілякі, а лише цілком певні значення, називають дискретними. Для дискретної величини характерно, що всі її значення можна пронумерувати цілими числами 0,1,2, ... Приклади дискретних величин: геометричні фігури (трикутник, квадрат, коло); літери алфавіту; кольору веселки.

Можна стверджувати, що різниця між двома формами інформації обумовлено принциповою відмінністю природи величин. У той же час безперервна і дискретна інформація часто використовуються спільно для подання відомостей про об'єкти та явища.

Вимірювання інформації

Кількість інформації - це міра зменшення невизначеності деякої ситуації. Різні кількості інформації передаються по каналах зв'язку, і кількість проходить через канал інформації не може бути більше його пропускної здатності. А її визначають по тому, яка кількість інформації проходить тут за одиницю часу.

Одні відомості можуть містити в собі мало інформації, а інші - багато. Розроблено різні способи оцінки кількості інформації. У техніці найчастіше використовується спосіб оцінки, запропонований у 1948 році основоположником теорії інформації Клодом Шенноном. Як було відзначено, інформація знищує невизначеність. Ступінь невизначеності прийнято характеризувати за допомогою поняття "ймовірність".

Імовірність - величина, яка може приймати значення в діапазоні від 0 до 1. Вона може розглядатися як міра можливості настання якого-небудь події, що може мати місце в одних випадках і не мати місця в інших.

Якщо подія ніколи не може статися, його ймовірність вважається рівною 0. Так, ймовірність події "Завтра буде 5 серпня 1819" дорівнює нулю в будь-який день, крім 4 серпня 1819. Якщо подія відбувається завжди, його ймовірність дорівнює 1.

Чим більша ймовірність події, тим вище впевненість у тому, що воно відбудеться, і тим менше інформації містить повідомлення про цю подію. Коли ж імовірність події мала, повідомлення про те, що воно сталося, дуже інформативно.

Кількість інформації I, що характеризує стан, в якому перебуває об'єкт, можна визначити, використовуючи формулу Шеннона [7,131]:

I = - (p [1] * log (p [1]) + p [2] * log (p [2 ])+...+ p [n] * log (p [n])),

тут

n - кількість можливих станів;

p [1 ],... p [n] - імовірності окремих станів;

log () - функція логарифма при підставі 2.

Знак мінус перед сумою дозволяє отримати позитивне значення для I, оскільки значення log (p [i]) завжди не позитивно.

Комп'ютер може обробляти тільки інформацію, представлену в числовій формі. Обробка інформації в ЕОМ заснована на обміні електричними сигналами між різними пристроями машини. Ці сигнали виникають в певній послідовності. Ознака наявності сигналу можна позначити цифрою 1, ознака відсутності - цифрою 0. Таким чином, в ЕОМ реалізуються два стійких стани. За допомогою певних наборів цифр 0 і 1 можна закодувати будь-яку інформацію. Кожен такий набір нулів і одиниць називається двійковим кодом. Кількість інформації, які кодуються двійковій цифрою - 0 або 1 - називається бітом. Термін "біт", яке перекладається як "двійкова цифра". 1 біт інформації - кількість інформації, за допомогою якого виділяється одне з двох рівноймовірно станів об'єкта (значення 0 або 1).

Більші одиниці інформації становлять кілобайт (Кбат), рівний 1024 байти, мегабайт (Мбайт) дорівнює 1024 кілобайтам і гігабайт (Гбайт) дорівнює 1024 мегабайтам.

Поняття економічної інформаційної системи (ЕІС)

ЕІС являє собою систему, функціонування якої в часі полягає в зборі, зберіганні, обробці та розповсюдженні інформації про діяльність якогось економічного об'єкта реального світу. Інформаційна система створюється для конкретного економічного об'єкта і повинна до певної міри копіювати взаємозв'язку елементів об'єкта.

ЕІС призначені для вирішення задач обробки даних, автоматизації конторських робіт, виконання пошуку інформації та окремих завдань, заснованих на методах штучного інтелекту.

Завдання обробки даних забезпечують зазвичай рутинну обробку та зберігання економічної інформації з метою видачі (регулярної або за запитами) зведеної інформації, яка може знадобитися для управління економічним об'єктом.

Автоматизація конторських робіт передбачає наявність в ЕІС системи ведення картотек, системи обробки текстової інформації, системи машинної графіки, системи електронної пошти і зв'язку.

Пошукові завдання мають свою специфіку, і інформаційний пошук являє собою інтегральну завдання, яка розглядається незалежно від економіки чи інших сфер використання знайденої інформації.

Алгоритми штучного інтелекту необхідні для задач прийняття управлінських рішень, заснованих на моделюванні дій спеціалістів підприємства при прийнятті рішень.

Економічна інформація - це інформація про процеси виробництва, обміну, розподілу, накопичення і споживання матеріальних благ і різних послуг. Вона представляє ті відомості, знання, повідомлення, які витягуються з економічних даних, і які допомагають вирішити ту чи іншу задачу управління (тобто зменшити невизначеність її результатів).

За призначенням в процесі управління суспільним виробництвом економічна інформація поділяється на керуючу і довідувалися (наприклад, обліково-статистичну).

Керуюча інформація складається з Доводимо до відома виконавців рішень - або у формі прямих наказів, планових завдань (тобто «директивно-адресних показників»), або у формі економічних і моральних стимулів, що мотивують поведінку виконавців (об'єктів управління).

Довідуються інформація (перш за все, втілена у звітних показниках) виконує в економічній системі функцію зворотного зв'язку: це відомості про результати виконання рішень, про стан керованого об'єкта і т.д., з урахуванням яких приймаються нові рішення, тобто здійснюється подальший процес управління.

Менеджер, ефективно приймає рішення, збирає необхідну інформацію лише до тих пір, поки очікувані граничні вигоди не підвищать передбачуваних граничних витрат на її отримання. Необхідна інформація, як правило, не сконцентрована в одному певному місці внаслідок закономірності концентрації та розсіювання інформації, згідно з якою близько однієї третини її з цікавить питання концентрується в невеликій кількості джерел. Тому при пошуку та зборі інформації проявляється закономірність підвищення вартості інформації по мірі збільшення її обсягу (повноти).

Інформація видобувається, як відомо, не безкоштовно, більше того, намагаючись зібрати більше даних, можна упустити дорогоцінний час. Поки підприємство буде займатися тривалим збором інформації, конкуренти можуть прийняти в умовах певної невизначеності ефективне інтуїтивне рішення ділової проблеми і тим самим зайняти переважне становище на ринку.

Одержувач інформації оцінює її в залежності від того, де і для чого вона буде використана. Тому інформація має властивість відносності і має різну цінність для різних одержувачів.

Тема 2. Комп'ютерні технології обробки інформації

Машини фон-неймановского типу

У 1945 р. до роботи був залучений знаменитий математик Джон фон Нейман, який підготував доповідь про цю машину, Доповідь була розіслана багатьом вченим і отримав широку популярність, оскільки в ньому фон Нейман ясно і просто сформулював загальні принципи функціонування універсальних обчислювальних пристроїв, тобто . комп'ютерів. Перший комп'ютер, в якому були втілені принципи фон Неймана, був побудований в 1949 р. англійським дослідником Морісом Уїлксом. З тієї пори комп'ютери стали набагато більш потужними, але переважна більшість з них зроблено відповідно до тих принципів, які виклав у своїй доповіді в 1945 р. Джон фон Нейман. Розповімо тому про ці принципи. Як працює комп'ютер, або принципи фон Неймана.

У своїй доповіді Джон фон Нейман описав, як має бути влаштований комп'ютер для того, щоб він був універсальним і ефективним пристроєм для обробки інформації.

Пристрої комп'ютера

В основу побудови переважної більшості ЕОМ покладені загальні принципи, сформульовані в 1945 році Джоном фон Нейманом.

Перш за все, комп'ютер повинен мати наступні пристрої:

 1. арифметичне-логічне пристрій, що виконує арифметичні і логічні операції;

 2. пристрій управління, яке організовує процес виконання програм;

 3. запам'ятовуючий пристрій, або пам'ять для зберігання програм і даних;

 4. зовнішні пристрої для введення-виведення інформації.Пам'ять комп'ютера повинна складатися з деякої кількості пронумерованих осередків, у кожній з яких можуть знаходитися або оброблювані дані, або інструкції програм. Всі комірки пам'яті повинні бути однаково легко доступні для інших пристроїв комп'ютера.

Ось які повинні бути зв'язку між пристроями комп'ютера (одинарні лінії показують керуючі зв'язку, подвійні - інформаційні).

Принципи роботи комп'ютера

В основі роботи комп'ютера лежать наступні принципи:

 • Принцип двійкового кодування. Згідно з цим принципом, вся інформація, що надходить в ЕОМ, кодується за допомогою двійкових сигналів.

 • Принцип програмного керування. З нього випливає, що програма складається з набору команд, які виконуються процесором автоматично один за одним у певній послідовності.

 • Принцип однорідності пам'яті. Програми та дані зберігаються в одній і тій же пам'яті. Тому ЕОМ не розрізняє, що зберігається в даній комірці пам'яті - число, текст або команда. Над командами можна виконувати такі ж дії, як і над даними.

 • Принцип адресності. Структурно основна пам'ять складається з пронумерованих осередків; процесору в довільний момент часу доступна будь-яка клітинка.

Як правило, після виконання однієї команди пристрій управління починає виконувати команду з осередку Пам'яті, яка знаходиться безпосередньо за щойно виконаної командою. Однак цей порядок може бути змінений за допомогою команд передачі управління (переходу). Ці команди вказують пристрою управління, що йому слід продовжити виконання програми, починаючи з команди, що міститься в деякій іншій комірці пам'яті. Такий «стрибок», або перехід, в програмі може виконуватися не завжди, а тільки при виконанні певних умов, наприклад, якщо деякі числа рівні, якщо в результаті попередньої арифметичної операції вийшов куль і т.д. Це дозволяє використовувати одні й ті ж послідовності команд в програмі багато разів (тобто організовувати цикли), виконувати різні послідовності команд в залежності від виконання певних умов і т.д., тобто створювати складні програми. Таким чином, керуючий пристрій виконує інструкції програми автоматично, тобто без втручання людини. Воно може обмінюватися інформацією з оперативною пам'яттю і зовнішніми пристроями комп'ютера. Оскільки зовнішні пристрої, як правило, працюють значно повільніше, ніж інші частини комп'ютера, керуючий пристрій може призупиняти виконана програми до завершення операції введення-виведення із зовнішнім пристроєм. Всі результати виконаної програми повинні бути нею виведені на зовнішні пристрої комп'ютера, після чого комп'ютер переходить до очікування будь-яких сигналів зовнішніх пристроїв.

Особливості сучасних комп'ютерів. Слід зауважити, що схема пристрою сучасних комп'ютерів дещо відрізняється від наведеної вище. Зокрема, арифметичне-логічний пристрій і пристрій управління, як правило, об'єднані в єдиний пристрій - центральний процесор. Крім того, процес виконання програм може перериватися для виконання невідкладних дій пов'язаних з поданими сигналами від зовнішніх пристроїв комп'ютера - переривань. Багато швидкодіючі комп'ютери здійснюють паралельну обробку даних на декількох процесорах. Тим не менше, більшість сучасних комп'ютерів в основних рисах відповідають принципам, викладеним фон Нейманом.

Представлення інформації у комп'ютері

Комп'ютер може обробляти тільки інформацію, представлену в числовій формі. Вся інша інформація (наприклад, звуки, зображення, показання приладів тощо) для обробки на комп'ютері повинна бути перетворена в числову форму. Наприклад, щоб перевести в цифрову форму музичний звук, можна через невеликі проміжки часу вимірювати інтенсивність звуку на певних частотах, представляючи результати кожного вимірювання в числовій формі. За допомогою програм для комп'ютера можна виконати перетворення отриманої інформації, наприклад «накласти» один на одного звуки від різних джерел. Після цього результат можна перетворити назад у звукову форму,

Аналогічним чином на комп'ютері можна обробляти і текстову інформацію. При введенні в комп'ютер кожна буква кодується певною кількістю, а при виведенні на зовнішні пристрої (екран або друк) для сприйняття людиною за цими числах будуються відповідні зображення букв. Відповідність між набором літер і числами називається кодуванням символів.

Як правило, всі числа в комп'ютері представлені за допомогою нулів і одиниць (а не десяти цифр, як це звично для людей). Іншими словами, комп'ютери зазвичай працюють у двійковій системі числення, оскільки при цьому їх пристрій виходить значно простішим. Введення чисел в комп'ютер і виведення їх для читання людиною може здійснюватися у звичній десятковій формі - всі необхідні перетворення можуть виконати програми, що працюють на комп'ютері.

Одиницею інформації в комп'ютері є один біт, тобто двійковий розряд, який може приймати значення 0 або 1. Як правило, команди комп'ютерів працюють не з окремими бітами, а з вісьма бітами одразу. Вісім послідовних бітів складають байт. В одному байті можна закодувати значення одного символу з 256 можливих (256 = 2 ). Більшими одиницями інформації є кілобайт (скорочено позначається Кбайт), що дорівнює 1024 байтам (1024 = 2 ), І мегабайт (скорочено позначається Мбайт), що дорівнює 1024 Кбайт

Коли фон Нейман уперше запропонував зберігати послідовність інструкцій, так звані програми, у тій же пам'яті, що й дані, це була воістину новаторська ідея. Опублікована вона в "First Draft of a Report on the EDVAC" в 1945 році. Цей звіт описував комп'ютер складається з чотирьох основних частин: центрального арифметичного пристрою, центрального керуючого пристрою, пам'яті й засобів введення-виведення.

Сьогодні, з таким колосальним розвитком ІТ-технологій і масовою комп'ютеризацією нашої планети, коли комп'ютери стають нашим незамінним помічником, все більше проникаючи в повсякденне життя людини, принципи архітектури комп'ютера залишаються незмінними ще з того моменту, як знаменитий математик Джон фон Нейман в 1945 році підготував доповідь про пристрій і функціонування універсальних обчислювальних пристроїв, тобто комп'ютерів.

Процесор

Перший мікропроцесор Intel 4004 був створений в 1971году командою на чолі з талановитим винахідником, доктором Тедом Хоффом. Сьогодні його ім'я стоїть в ряду з іменами найвідоміших винахідників всіх часів і народів ...

Сьогоднішні процесори від Intel швидше за свого прабатька в більш ніж у десять тисяч разів! А будь-який домашній комп'ютер володіє потужністю і «кмітливістю» у багато разів більшою, ніж комп'ютер, який керував польотом космічного корабля «Аполлон» до Місяця.

Сьогоднішній процесор - це не просто збіговисько транзисторів, а ціла система безлічі важливих пристроїв. На будь-якому процесорному кристалі знаходяться:

 1. Власне, процесор, головне обчислювальний пристрій, що складається з мільйонів логічних елементів - транзисторів.

 2. Співпроцесор - спеціальний блок для операцій з «плаваючою точкою». Застосовується для особливо точних і складних розрахунків, а так само для роботи з низкою графічних програм.

 3. Кеш-пам'ять першого рівня - невелика (декілька десятків кілобайт) надшвидка пам'ять, призначена для зберігання проміжних результатів обчислень.

 4. Кеш-пам'ять другого рівня - ця пам'ять трохи повільніше, зате більше - від 128 кбайт до 2048 кбайт.

Всі ці пристрої розміщуються на кристалі площею не більше 4-6 квадратних сантиметрів. Тільки під мікроскопом можна розгледіти крихітні елементи, з яких складається мікропроцесор, і з'єднують їх металеві «доріжки» (для їх виготовлення раніше використовували алюміній, зараз же на зміну йому прийшла мідь). Їх розмір вражає уяву - десяті частки мікрона! Зараз велика частина процесорів проводиться за 0,09-мікронної технології. Але це не найважливіше. Існують інші, набагато більш важливі для нас характеристики процесора, які прямо пов'язані з можливостями і швидкістю роботи.

Комп'ютери починають торкатися життя кожної людини. Якщо ви захворієте, і якщо вас направлять у лікарню, то потрапивши туди, ви опинитеся в світі, де від комп'ютерів залежать життя людей (у частині сучасних лікарень ви навіть зустріньте комп'ютерів більше, ніж самих пацієнтів, і це співвідношення буде згодом рости, переважуючи число хворих). Поступово вивчення комп'ютерної техніки намагаються вводити в програми шкільного навчання як обов'язковий предмет, щоб дитина змогла вже з досить раннього віку знати будову і можливості комп'ютерів. Навіть у початковій школі комп'ютери впроваджуються для вивчення курсів елементарної математики і фізики. Самі мікропроцесори одержали не менш широке поширення ніж комп'ютери - вони вбудовуються в кухонні плити для приготування їжі, посудомийні машини і навіть у годинник. Дуже широке поширення одержали ігри, побудовані на основі мікропроцесорів. Сьогодні ігрова індустрія займає дуже велику частину ринку, поступово витісняючи з нього інші разів потягу дітей. Але для дитячого організму дуже шкідливо сидіти годинами за монітором і запекло натискати на клавіші, тому що в дитини може розвитися своєрідна хвороба - коли в нього тільки одне на розумі - комп'ютер, і більше нічого. Діти з такою хворобою звичайно стають агресивними, якщо їх починають обмежувати в доступі до ігор. У таких дітей відразу пропадає будь-яке бажання робити щось, що не відноситься до комп'ютера і що їм не цікаво - так вони починають закидати своє навчання, що веде до не дуже гарних наслідків. Вже зараз комп'ютери можуть чітко вимовляти різні фрази, словосполучення, програвати музику і.т.д. Людина тепер може сам записати якісь слова, пропозиції та навіть музичні композиції на своєму комп'ютері для того, щоб потім комп'ютер міг їх відтворювати в будь-який призначений час. Комп'ютери здатні також сприймати усне мовлення як сигнали, проте їм доводиться виконувати велику роботу з розшифровки почутого, якщо форма спілкування жорстко не встановлена. Адже одну й ту ж команду один і той самий людина може вимовити кількома способами, і весь час ця команда буде звучати по-різному, а в цілому світі - мільярди людей, і кожен вимовляє одну і ту ж команду кількома різними способами. Тому в даний час досить складно створити комп'ютер, який буде управлятися за допомогою голосу людини. Багато фірм намагаються вирішити ці проблеми. Деякі фірми роблять невеликі кроки на шляху до цієї мети, але все одно ці кроки поки що майже непомітні. Але проблема розпізнавання мови є частиною більш широкої проблеми, званої розпізнаванням образів. Якщо комп'ютери зможуть добре розпізнавати образи, вони будуть здатні аналізувати рентгенограми і відбитки пальців, а також виконувати багато інших корисних функцій (сортуванням листів вони займаються вже зараз). Слід зауважити, що людський мозок чудово справляється з розпізнаванням образів навіть за наявності різних шумів і спотворень, і дослідження в цій області, спрямовані на наближення відповідних можливостей комп'ютера до здібностей людини, видаються вельми перспективними. Якщо комп'ютери зможуть достатньо якісно розпізнавати мову і відповідати на неї у словесній формі, то, мабуть, стане можливим вводити в них у цій формі програми і дані. Це дозволить в буквальному сенсі слова говорити комп'ютера, що він повинен робити, і вислуховувати його думку з цього приводу за умови, звичайно, що видавані їй вказівки чіткі, не містять протиріч і.т.д. Усне спілкування з комп'ютерами дозволить спростити його програмування, проте залишається невирішена проблема, на якому саме мовою слід з ним спілкуватися. Багато хто пропонує для цих цілей англійська мова, але він не має точністю і однозначністю, необхідними з точки зору комп'ютера і виконуваних у ньому програм. У цій області вже багато чого зроблено, але ще багато належить зробити.

Тема 3.Архітектура апаратних і програмних засобів IBM-сумісних персональних комп'ютерів (РС)

Можливості текстових процесорів

Сучасні текстові процесори надають користувачу широкі можливості щодо підготовки документів. Це і функції редагування, що допускають можливість будь-якої зміни, вставки, заміни, копіювання і переміщення фрагментів в рамках одного документа і між різними документами, контекстного пошуку, функції форматування символів, абзаців, сторінок, розділів документа, верстки, перевірки граматики та орфографії, використання поряд з простими текстовими елементами списків, таблиць, малюнків, графіків і діаграм.

Значне скорочення часу підготовки документів забезпечують такі засоби автоматизації набору тексту, як автотекст та автозаміна, використання форм, шаблонів і майстрів типових документів.

Наявність зовнішньої пам'яті комп'ютера забезпечує зручне тривале зберігання підготовлених раніше документів, швидкий доступ до них у будь-який час.

Істотно спрощують процедуру введення даних сканери та голосові пристрої. Існуючі системи розпізнавання текстів, прийнятих із сканера, включають функцію експорту документа в текстові редактори.

Широкий спектр друкувальних пристроїв у поєднанні з функціями підготовки документа до друку, попереднього перегляду, забезпечує отримання високоякісних чорно-білих і кольорових копій на папері і прозорій плівці.

Сучасні тенденції вдосконалення цих систем спрямовані на поліпшення комунікаційних можливостей текстових процесорів. При роботі в локальних і глобальних комп'ютерних мережах користувач має можливість обмінюватися документами з віддаленими користувачами, відправляти документи по електронній пошті безпосередньо з текстового редактора, готувати дані у форматі Web-сторінок.

При виборі текстового редактора для роботи потрібно враховувати багато факторів: і складність документів, і масштаб (обсяги) текстів, і вимоги до якості документа на папері, і характер матеріалів (наприклад, проста «белетристика» або таблиці, формули, рівняння і т.п .).

Найбільш відомі редактори текстів можна умовно розділити «за спеціалізацією» на три групи:

 • процесори загального призначення («Лексикон», Microsoft Word, Word Perfect тощо);

 • редактори наукових документів (ChiWriter, TeX та ін);

 • редактори вихідних текстів програм (Multi-Edit і вбудовані редактори систем програмування BASIC, Pascal і т.д.).

Зрозуміло, за допомогою «Лексикону» можна підготувати і текст програми, а за допомогою Multi-Edit - документ загального призначення. «Спеціалізація» редактора полягає в тому, що в ньому додано (або оптимізовані) функції, які необхідні для обслуговування документів певного типу. Наприклад, Multi-Edit дозволяє виділити кольором смислові сегменти вихідних текстів програм, ChiWriter зручний для набору математичних виразів і т.д.

Крім того, особливе місце в групі пакетів, що працюють з документами, займають так звані видавничі системи - Aldus PageMaker, Corel Ventura, QuarkXPress. Як правило, видавничі системи використовуються тільки для підготовки набраного документи до тиражування (верстка, макетування видання). Для набору тексту все ж таки зручніше застосовувати текстові процесори, а для створення і редагування ілюстрацій - графічні системи (наприклад, CorelDRAW!, Adobe Photoshop, ін.)

Текстовий редактор MS-DOS Editor

MS-DOS Editor є найпростішим текстовим редактором, він входить до складу всіх версій MS-DOS, починаючи з 5.0. Як пристрої введення і управління використовується клавіатура.

MS-DOS Editor є додатком DOS і обробляє лише текстові файли «канонічного» формату. Проте інтерфейс цієї програми і техніка редагування (включаючи роботу з буфером обміну), в основному, відповідають стандарту Windows. Тому можна розглядати цей редактор як іграшкове додаток Windows, попрацювавши з яким, легко перейти до потужному процесору MS Word.

Робота з MS-DOS Editor

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ.

Для запуску MS-DOS Editor необхідно видати команду MS-DOS:

edit (<ім'я файлу>).

В якості аргументу командного рядка можна вказати ім'я існуючого або створюваного текстового файлу.

Щоб закінчити роботу з редактором, необхідно вибрати команду (File-Exit).

Для збереження файлу потрібно вибрати команду (File-Save As ...). Файлер збереження відрізняється від стандартного файлера Windows тільки відсутністю списку імен файлів. Для переходу в інший каталог того ж диску необхідно виділити рядок «...» і натиснути {Enter}. Для переходу на інший диск достатньо виділити його ім'я і натиснути {Enter}.

Щоб відкрити (завантажити) існуючий файл, потрібно вибрати команду (File-Open ...), а потім - файл, який необхідно відкрити.

ОПЕРАЦІЇ З БЛОКАМИ (Фрагмент) ТЕКСТУ.

Блок тексту - це безперервна послідовність символів текстового файлу, яку потрібно надати тим чи іншим способом, в залежності від угод програми. Іноді блок визначається з точністю до рядка (тобто користувач повинен вказати першу і останню рядки блоку). Проте частіше застосовується більш тонкий механізм, що дозволяє встановити межі блоку з точністю до символу (тобто вказати перший і останній символ блоку).

Для виділення фрагмента потрібно встановити курсор на перший символ фрагмента, що виділяється. Одночасним натисканням клавіш {Shift} і {Right} «зафарбовується» ділянку тексту. Для виділення великих ділянок (виділення проводиться з точністю до рядка) можна використовувати клавіші {Down} і {PgDn}.

Виділений фрагмент завжди виділяється кольором на тлі основного тексту.

Більшість редакторів передбачає «канонічний» набір операцій з виділеним фрагментом тексту:

 • скопіювати фрагмент в інше місце того ж текстового файлу;

 • перемістити (переслати) фрагмент в інше місце того ж текстового файлу;

 • видалити фрагмент з файлу;

 • скопіювати або перемістити фрагмент в інший текстовий файл;

 • надрукувати фрагмент.

Операції копіювання і переміщення часто виконуються із залученням спеціальної області пам'яті, яку називають по-різному: «кишенею», буфером обміну, буфером проміжного зберігання.

Копіювання (переміщення) виділеного фрагмента тексту виконується в два етапи.

 1. Спочатку треба помістити фрагмент у буфер проміжного зберігання. Для цього необхідно натиснути {Ctrl + Ins} (фрагмент копіюється в буфер) або {Shift + Del} (фрагмент переміщається в буфер і видаляється з файлу).

 2. Потім необхідно встановить курсор в точку вставки і натиснути {Shift + Ins}. Фрагмент з'явиться на новому місці.

Щоб вставити виділений фрагмент з буфера в інший файл, достатньо завантажити цей файл, встановити курсор в точку вставки і натиснути клавіші {Shift + Ins}.

Замість клавіш швидкого виклику можна використовувати відповідні команди меню (Edit-Copy), (Edit-Cut) і (Edit-Paste).

Текстовий редактор WordPad

Редактор WordPad, що входить до складу Windows, не назвати особливо потужним. Ніяких надмірностей, властивих, наприклад, Microsoft Word, у ньому не знайти. Чи не має він також якими-небудь особливими можливостями форматування: WordPad не підтримує навіть таку просту функцію, як вирівнювання тексту по обох краях.

Але з більшістю повсякденних завдань - з написанням листа, студентського реферату, виготовленням вітальної листівки - WordPad справляється цілком успішно.

За допомогою WordPad можна:

 • працювати зі шрифтами, використовувати різноманітне накреслення і колір шрифтів;

 • зберігати тексти як у своєму власному форматі, так і в інших популярних форматах (в тому числі у форматі Microsoft Word);

 • вставляти в текст малюнки різноманітних форматів.

Інтерфейс WordPad

Запускається текстовий редактор WordPad з меню "Пуск / Програми / Стандартні».

У WordPad - кілька елементів керування: Текстове Меню вгорі вікна, потім - кнопкова панель операцій, ще нижче - панель форматування, а внизу, прямо над вікном набору тексту, - керуюча Лінійка.

Кнопка Створити новий документ. Можна створити документ в одному з чотирьох форматів - власному форматі WordPad (файл з розширенням *. wri), універсальному текстовому форматі TXT (*. txt), «збагаченому» форматі RTF (*. rtf) і у форматі Microsoft Word (*. doc ).

Кнопка Відкрити документ. З її допомогою можна відкрити вже створений в кожному із зазначених вище форматів документ, діставшись до нього за допомогою спеціального міні-провідника.

Кнопка Зберегти документ. З її допомогою можна зберегти створений документ в будь-якій папці на диску і під потрібним ім'ям.

Кнопка Друк документа. З її допомогою можна відправити на друк весь документ.

Кнопка Попереднього перегляду - при її натисканні текст з'являється у такому вигляді, в якому він буде надрукований.

Кнопка Пошук - шукає в документі задане слово чи словосполучення.

Кнопка Вирізати. Її призначення - прибрати в «кишеню» Windows виділений фрагмент тексту.

Кнопка Копіювати - те ж, що і Вирізати, але без видалення фрагменту.

Кнопка Вставити - вставка тексту з «кишені».

Кнопка Скасувати - скасування останніх дій.

Форматування - це зміна зовнішнього вигляду тексту або його окремих елементів, наприклад, накреслення шрифтів.

Робота з панеллю інструментів Форматування надає бажаний вид документу.

Меню шрифтів дозволяє вибрати шрифт для тексту. WordPad оперує усіма шрифтами, які встановлені в системі, даючи можливість створити дуже гарний текст.

Меню Розмір шрифту встановлює розмір шрифту (кегль) для всього тексту або його виділеної ділянки.

За допомогою Лінійки можна встановити ширину тексту, і величину абзацного відступу. Відповідають за це особливі об'єкти - бігунки. Нижні бігунки - правий і лівий - відповідають за відступ основного тексту від меж сторінки, а верхній бігунок - за абзацний відступ.

Текстовий процесор Microsoft Word

Microsoft Word - основа будь-якого офісу і, мабуть, сама потрібна і популярна програма в усьому Microsoft Office. Ця програма встановлена ​​практично на кожному ПК і де-факто стала стандартом в обробці тексту. На прикладі Word дуже зручно вивчати інтерфейс всіх інших програм Microsoft Office.

Microsoft Office випускається в декількох редакціях - Standard Edition, Small Business Edition, Professional Edition, Premium Edition і Developer Edition. Ці редакції відрізняються один від одного складом програм і допоміжних утиліт, але Word входить в кожну з них.

Текстовий редактор - цей термін, який міцно закріпився за Word, вже давно застарів. Word - це не просто текстовий редактор (тобто програма, призначена для створення та обробки текстів), а щось більше.

Область застосування Word досить широка. За допомогою Word можна не просто набрати текст, а й оформити його на свій смак: включити в нього таблиці та графіки, картинки і навіть звуки і відеозображення. Word допоможе скласти просте лист і складний об'ємний документ, яскраву вітальну листівку або рекламний блок. Можна сказати, що Word можна застосувати практично скрізь, де потрібна робота з текстом. Крім того, в останні версії Word додані дуже розвинені засоби роботи з гіпертекстовими документами і документами, призначеними для публікації в Інтернет.

При роботі з Microsoft Word дотримується принцип WYSIWYG (What You See Is What You Get) - «що ви бачите, то й отримуєте». Це надає роботі з Word безсумнівну легкість і дозволяє уникнути багатьох помилок.

Перелік можливостей Microsoft Office величезний:

Для роботи з файлами існують наступні функції:

 • створення нового файлу (можна створювати нові документи за допомогою спеціальних шаблонів; зокрема, у Word включені шаблони стандартних листів, вітальних записок, звітів, факсів та ряд інших офісних документів);

 • відкриття для редагування вже існуючих файлів;

 • можливість одночасного відкриття і роботи з великою кількістю документів;

 • збереження файлів у різних форматах (у вигляді документа Word 97, Word 6.0, Word Perfect, текстового фала, файлу HTML і ін);

 • друк файлів з ​​можливістю попереднього перегляду і установкою бажаних параметрів сторінок (ширина полів, розміри паперу тощо);

 • можливість перегляду кількох останніх відкритих документів;

 • можливість відправки готового документа безпосередньо з Microsoft Word на факс і електронною поштою (у обох випадках необхідно, щоб комп'ютер користувача був оснащений модемом).

Редагування тексту здійснюється за допомогою наступних функцій:

 • виділення, копіювання і вставка потрібного фрагмента тексту;

 • вставка об'єктів, які не є текстом у форматі Microsoft Word (наприклад, включення в текст графічних зображень, електронних таблиць і графіків, звуків, відеозображень і т.д.);

 • вставка в документ номерів сторінок, дати й часу, виносок, спеціальних символів та ін;

 • можливість знаходження, переходу, заміни потрібного слова тексту, рядки, розділу, сторінки та ін;

 • можливість повтору або скасування останньої дії, виробленого з текстом;

 • розширені можливості форматування документа. На відміну від Word Pad, Word допускає вирівнювання документа по обох краях, многоколоночной верстку;

 • використання стилів для швидкого форматування документа.

Крім перерахованих можливостей програма пропонує деякий набір сервісних функцій, таких як:

 • перевірка орфографії і граматики, в тому числі фонова - у міру введення тексту;

 • підбір синонімів слів (пункт меню «Тезаурус»);

 • розстановка переносів у тексті документа;

 • визначення статистичних даних документа (число символів, слів, рядків, абзаців, сторінок);

 • робота з макросами та шаблонами документів.

Також в програмі є великий набір функцій по роботі з таблицями і графікою, об'ємна система допомоги (довідкова система) і багато, багато іншого.

Інтерфейс Microsoft Word

У головному меню вісім пунктів (не вважаючи пункту «Довідка»). При клацанні по кожному пункту він розкриється у велику спускається меню. Його пункти включають всі можливі операції, які тільки можна зробити з текстом і настройками самого редактора.

У меню Файл знаходяться команди основних операцій з уже готовим документом: створення нового документа, відкриття або закриття що вже існуючого, команда попереднього перегляду документа перед друком. Пункт Друк відправляє створений документ на принтер, а послати його електронною поштою або факсом можна за допомогою пункту Надіслати. Тут же можна встановити необхідні параметри сторінки Microsoft Word, заповнити «картку властивостей» готового документа.

За допомогою пунктів меню Правка можна скасувати або повторити останні виконані операції. Word здатний запам'ятовувати, повторювати і скасовувати практично всі дії, вироблені в процесі створення документа. Крім того, в цьому ж меню можна знайти команди операцій з фрагментами тексту (вирізати, копіювати, вставити). Тут же - меню пошуку потрібного слова або словосполучення в тексті і потужний інструмент заміни слів, словосполучень і параметрів тексту.

За допомогою меню Вид можна змінити практично будь-який параметр зовнішнього вигляду документа і всього вікна Microsoft Word в цілому. Можна додати або прибрати елементи інтерфейсу Microsoft Word, змінити масштаб відображення вікна і так далі.

За допомогою меню Вставка можна додати в документ нові елементи, наприклад, примітки, виноски і зміст, включити автоматичну нумерацію сторінок ... Крім того, за допомогою цього меню можна додати в документ будь-який об'єкт нетекстової формату - картинку, таблицю і так далі - створеного в іншому додатку Windows.

У меню Формат укладені всілякі параметри форматування тексту, тобто зміни його зовнішнього вигляду. Можна змінити шрифтове оформлення, параметри абзацу, відступу (табуляції) і багато іншого в усьому документі або в його виділеної частини. Тут же знаходяться інструменти роботи зі стилями оформлення документа, управління фоном і рамками.

Меню Сервіс. Чи не найважливіший елемент цього меню - пункт Параметри, за допомогою якого ми отримуємо доступ до найважливіших налаштувань Word. Тут можна знайти команди перевірки орфографії, меню Автозаміна. Пункт Мова допоможе встановити ознака мови у виділеному фрагменті або у всьому документі Word.

У меню Таблиця зосереджені всі операції, які відповідають за вставку таблиць у документ Word. Можна вставити вже готову таблицю, створену, наприклад, в Microsoft Excel, а можна просто намалювати в документі нову, користуючись стандартними засобами Word.

Меню Вікно. Як вже було сказано вище, з Word можна працювати в багатовіконному режимі. Зокрема, цей режим використовується під час відкриття у Word кілька документів поспіль. Дане меню стане в нагоді для перемикання між відкритими вікнами-документами.

На кнопки кнопкової панелі Операцій (Панелі Інструментів) винесені всі основні операції, які можна зробити з вже готовим текстом. Функції цих кнопок дублюють функції, укладені в описаних вище меню. Вони винесені на окрему панель для економії часу при роботі з документом.

Панель форматування.

Стилі - одне із самих зручних засобів по-різному виділити різні ділянки тексту. Змінивши стиль, ми відразу змінюємо кілька важливих параметрів рядка або цілого абзацу - шрифт, його розмір і накреслення - а також робимо виділений фрагмент тексту елементом логічної структури всього документа.

У Word можна використовувати не тільки список, що випадає стилів на панелі форматування, але й окрему Панель стилів, яка відкривається при натисканні однойменної кнопки.

Меню Розмір шрифту - встановлює розмір шрифту (кегль) для всього тексту або його виділеної ділянки.

Робота з Microsoft Word

СТВОРЕННЯ І ВІДКРИТТЯ ДОКУМЕНТА MICROSOFT WORD.

Є кілька способів створення нового файлу Microsoft Word. Перший - відкрити в Провіднику (або за допомогою папки «Мій комп'ютер») папку, в яку потрібно помістити створюваний документ.

Потім викликати Контекстне меню і вибрати пункт «Створити / Документ Microsoft Word».

Після створення нового документа йому необхідно буде дати ім'я і відкрити його для редагування, клацнувши по значку лівою кнопкою миші.

Створити новий документ можна і за допомогою кнопки «Пуск»: після установки Microsoft Office в меню «Пуск» з'явиться команда «Створити документ Office».

Але найпростіше запустити Microsoft Word, надрукувати в ньому потрібний текст і потім, при збереженні, вказати в якості місця збереження потрібну папку.

Проте використання команди «Створити документ Office» дає можливість скористатися одним з найбільш зручних сервісів Word - шаблонами.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТА.

Для збереження створеного файлу слід натиснути кнопку Зберегти на Панелі інструментів Word. Після цього, якщо збереження проводиться вперше, програма запропонує вибрати папку, в якій буде збережений документ, його формат та ім'я. Надалі, якщо потрібно уточнити деякі параметри збереження документа, можна скористатися пунктом Зберегти як меню Файл.

При збереженні також можна вибрати формат файлу, що зберігається.

Якщо документ, що зберігається містить безліч декоративних шрифтів, перш ніж зберегти його, варто позначити галочкою пункт Впроваджувати шрифти TrueType у вкладці Параметри меню Файл / Зберегти як. Це дозволить відкрити збережений документ на іншій машині точно в такому вигляді, в якому він був збережений.

ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНКИ ТЕКСТУ.

Набраний текст потребує форматування. Форматування - це не один, а безліч найрізноманітніших операцій. До них відносяться зміна шрифтового оформлення документа, зміна розміру і розташування тексту на сторінці, розбивка тексту на частини і надання кожної з них особливого стилю. У будь-якому випадку даний процес вимагає виділення з тексту шматків.

Щоб зробити з шматком тексту будь-яку операцію його необхідно виділити. Виділення здійснюється за допомогою лівої кнопки миші (або натиснутою кнопкою Shift на клавіатурі і чотирьох кнопок зі стрілками).

Щоб виділити рядок, потрібно клацнути лівою кнопкою миші праворуч від неї, а для виділення всього тексту необхідно виконати ту ж операцію, тримаючи натиснутою кнопку Ctrl.

Роботи зі шрифтами.

Заміна шрифту у виділеній ділянці тексту проводиться через Меню шрифтів в Панелі форматування. Повний список встановлених в системі шрифтів викликається клацанням мишки по стрілці в правій частині Меню. Шрифти в випадаючому списку розташовані в алфавітному порядку, але в самому верху поміщені ті шрифти, з якими вже велася робота в поточному сеансі.

Кожен шрифт має чотири основні накреслення - нормальне, курсивне, напівжирне і підкреслене. При необхідності можна замінити і колір шрифту. Для цього слід виділити вибраний елемент тексту і натиснути кнопку Колір шрифту на панелі форматування.

Останній елемент шрифтового оформлення - розмір шрифту або кегль. Кегль можна вибрати за допомогою меню Розмір шрифту на панелі форматування. Як правило, для звичайного тексту використовується кегль в діапазоні 12 - 14.

ВИКОРИСТАННЯ ОФОРМЛЮВАЛЬНІ «ТЕМ».

У Word міститься велика бібліотека тим, готових шаблонів оформлення сторінки, що включають стильову схему документа, особливу шрифтове оформлення і графіку - барвисті кнопки, фонові малюнки і так далі. На основі цих тем, доступних через пункт Тема Меню Формат зручно створювати барвисті поздоровлення або навіть сторінки Інтернет.

ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ.

Всю сукупність таких операцій, як заміна шрифтів, розміру кегля, накреслення, заміна параметрів вирівнювання можна виконати всього одним клацанням миші, вибравши потрібний стиль у Меню стилів на

Панелі форматування Microsoft Word.

Кожен стиль містить всю сукупність параметрів тексту, які необхідно змінити в тому чи іншому випадку. Наприклад, при застосуванні до виділеного фрагменту стилю «Заголовок» одночасно дається команда змінити тип шрифту, розмір кегля і накреслення.

У Word для роботи зі стилями передбачена спеціальна панель Стилі та форматування - щоб відкрити її, необхідно вибрати однойменний пункт в меню Формат. Ця панель надає зовсім нові інструменти для роботи зі стилями. Наприклад, можна разом виділити всі ділянки тексту, оформлені яких-небудь стилем, а потім, клацнувши по потрібній рядку в списку, замінити їх стиль на новий.

Тут же можна створити новий стиль, видалити старий, змінити параметри будь-якого існуючого стилю, клацнувши по стрілці праворуч від його назви. Цю ж операцію можна виконати за допомогою пункту Стиль меню Формат.

ВСТАВКА ЗОБРАЖЕНЬ.

Можливість графічного оформлення тексту - одна з основних особливостей, що відрізняють простий текстовий редактор від потужної видавничої системи. І в цьому сенсі Word виглядає вельми гідно, маючи у своєму розпорядженні досить потужні інструменти для роботи з зображеннями.

За допомогою Word можна створити по-справжньому красивий документ, прикрашений зображеннями та оформлювальних елементами.

Можна вставити в текст зображення, створену практично в будь-якому графічному редакторі (або введену зі сканера), можна

скористатися Галереєю картинок (clipart), яка знаходиться на компакт-диску Microsoft Office. Крім того, для вставки інших фігур і зображень (зірочок, кіл, прямокутників, покажчиків, рамок і так далі) можна скористатися розділом «Автофігури». Для виконання будь-якої з цих операцій необхідно звернутися до меню Вставка і вибрати потрібний пункт з розділу Малюнок.

Після вставки малюнка потрібно встановити, як буде розташовуватися картинка по відношенню до тексту - ляже вона поверх тексту або залишиться за ним. Крім того, необхідно визначити вид обтікання текстом картинки. Всі ці та багато інших параметрів встановлюються за допомогою контекстного меню картинки.

Для початку потрібно вибрати пункт Формат малюнка контекстного меню вставленої картинки. Увійти у вкладку Обтікання і встановити потрібний параметр розташованої картинки. Текст може обтікати картинку по контуру, зверху і знизу, за допомогою одного з країв, а може лягти. Якщо картинку потрібно використовувати як підкладку, варто вибрати «Ні» у вкладці Обтікання.

ВСТАВКА НАПИСІВ і заголовків.

Зробити це допоможе вбудований у Word інструмент WordArt, доступний через меню Вставка / Рисунок / Об'єкт WordArt.

Для створення гарного заголовка слід вибрати в меню відповідний вид напису WordArt і клацнути по ньому мишкою. Потім в текстовому вікні набрати текст напису і натиснути кнопку ОК. Після цього з заголовком можна працювати як зі звичайною картинкою.

Однак з створеної написом можна виконати ще безліч операцій. Для цього необхідно скористатися Інструментальної панеллю WordArt. Вона активується через Контекстне меню написи WordArt.

За допомогою кнопок Інструментальної панелі WordArt можна змінити формат і зовнішній вигляд написи, розгорнути її під потрібним кутом, розташувати текст вертикально і змінити шрифт.

ВСТАВКА ТАБЛИЦЬ.

Інструменти роботи з таблицями в Microsoft Word чудово розвинені. Завдяки цьому створити таблицю в тексті можна досить просто.

Найпростіший спосіб - намалювати таблицю.

Увійти в меню Таблиця і вибрати пункт Намалювати таблицю. Після цього курсор набуває вигляду олівця, яким таблиця викреслюється в тексті.

Створити таблицю в тексті Word можна й іншим способом: зайти в меню Таблиця і вибрати пункт Створити таблицю, вказати точне число потрібне число стовпців і рядків, після чого натиснути ОК.

Рамки таблиці розсуваються автоматично, у міру заповнення клітинок текстом. Але розмір будь-якого елементу таблиці можна завжди змінити вручну, зачепивши мишкою та розтягнувши його межі.

Викликавши Контекстне меню таблиці дає можливість видалення і додавання стовпців і рядків. За допомогою пункту Автоформат меню Таблиця можна надати таблиці більш вишуканий вигляд, скориставшись Бібліотекою табличних форм Word.

Звичайно ж, назвати Word редактором, ідеально пристосованим для роботи з таблицями, не можна. Для роботи з таблицями з розширеними можливостями рекомендується інший компонент Microsoft Office - табличний редактор Excel. Тим більше що Word і Excel можуть працювати в тісній зв'язці. У таблицю Excel можна вставити текст Word, і навпаки, таблиця, зроблена в Excel, легко вставляється в текст Word.

Вставка документа Excel у текст здійснюється через кнопку Вставити таблицю Excel на панелі Операцій Microsoft Word.

Розбивку на сторінки. НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК.

Word розбиває документ на сторінки автоматично, керуючись параметрами сторінки, встановленими в меню Файл / Параметри сторінки.

Скориставшись цим меню, можна змінити такі параметри, як відступ тексту від країв листа, встановити дзеркальні поля, а також розмір паперу, на якому буде надрукований текст. За замовчуванням Word налаштований на стандартний паперовий аркуш формату А4.

При необхідності вставити розрив сторінки перед будь-яким абзацом вручну, це можна зробити за допомогою пункту Розбивка меню Вставка.

Інший пункт цього ж меню - Номери сторінок - автоматично нумерує всі сторінки документа. Можна самостійно встановлювати параметри розміщення номера на сторінці - в правому або лівому куті, вгорі або внизу сторінки і так далі.

ВИКОРИСТАННЯ Автозаміна.

При частому створення в Word однотипних текстів, що містять велику кількість повторюваних фраз, назв і формулювань, варто вдатися до допомоги ще одного сервісу Word - Автозаміна.

Автозаміна дозволить привласнити словами, сполученням слів і навіть цілим фразам літерні індекси. Натрапивши на такий індекс, Word автоматично замінить його на потрібне словосполучення.

Всі слова і фрази, що підлягають автозаміну, необхідно внести в її

базу даних. Для цього потрібно зайти в меню Сервіс і вибрати пункт Параметри Автозаміна.

ПЕРЕВІРКА ОРФРГРАФІІ.

Word перевіряє орфографію і граматику в тексті автоматично, під час введення. Помітивши граматичну або стилістичну помилку, Word позначає її кольоровий хвилястою рисою. Червоного або зеленого.

Червона риска означає, що в даному слові є граматична помилка або що це слово Word не знає. Не знайоме Word слово можна додати в його базу даних (для цього потрібно клацнути по підкресленому червоною рискою речі правою кнопкою миші і вибрати пункт Додати).

Вгорі контекстного меню можна побачити варіанти редагування помилкового слова, які пропонує сам Word. Всі необхідні виправлення внесуть після клацання по потрібному варіанту.

Word здатний вловити просторіччя в офіційному тексті, помітити пропущену кому або зв'язку. Клацнувши по зеленій межах лівою клавішею миші, можна отримати точну інформацію про виявлену помилку і способи її усунення.

І це далеко не повний перелік усіх тих можливостей по створенню, форматування і обробці текстових файлів, які пропонує користувачеві текстовий процесор Microsoft Word.

Типи оперативної пам'яті

Оперативна пам'ять (RAM, Random Access Memory, пам'ять довільного доступу) - це енергозалежна середовище, в яке завантажуються і в якій знаходяться прикладні програми та дані у момент, поки ви з ними працюєте. Коли ви закінчуєте роботу, інформація видаляється з оперативної пам'яті. Якщо необхідно оновлення відповідних дискових даних, вони перезаписуються. Це може відбуватися автоматично, але часто вимагає команди від користувача. При вимиканні комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті втрачається.

Але навіть після падіння цін, пам'ять системи, як правило, коштує вдвічі дорожче, ніж системна плата. До обвального падіння цін на пам'ять в середині 1996р. протягом багатьох років ціна одного мегабайта пам'яті трималася приблизно на рівні 40 доларів. До кінця 1996р. ціна одного мегабайта пам'яті знизилася приблизно до 4 доларів. Ціни продовжували падати, і після головного обвального падіння вартість одного мегабайта не перевищує долара, або приблизно 125 доларів за 128 Мбайт.

Хоча пам'ять значно подешевшала, модернізувати доводиться її набагато частіше, ніж кілька років тому. В даний час нові типи пам'яті розробляються набагато швидше, і ймовірність того, що в нові комп'ютери не можна буде встановлювати пам'ять нового типу, як ніколи велика.

Від кількості встановленої в комп'ютері оперативної пам'яті безпосередньо залежить можливість, якими програмами ви зможете на ньому працювати. При недостатній кількості оперативної пам'яті багато програм або зовсім не працюватимуть, або стануть працювати вкрай повільно. Можна навести таку приблизну класифікацію можливостей комп'ютера, в залежності від обсягу оперативної пам'яті: 1 Мбайт і менше - на комп'ютері можна користуватися тільки в середовищі DOS. Такі комп'ютери можна використовувати для коректування текстів чи введення даних; 4 Мбайта - на комп'ютері можлива робота в середовищі DOS, Windows 3.1 і Windows for Workgroups. Робота в DOS цілком комфортна, а в Windows - ні: деякі Windows-програми при такому обсязі пам'яті не працюють, а деякі дозволяють обробляти лише невеликі і нескладні документи. Одночасний запуск декількох Windows-програм також може бути утруднений; 8 Мбайт - забезпечується комфортна робота в середовищі Windows 3.1, Windows for Workgroups, при цьому подальше збільшення обсягу оперативної пам'яті вже практично не підвищує швидкодію для більшості офісних додатків. Використання більш нових операційних систем, як Windows 95 і OS / 2 Warp, в принципі можливо, але працювати вони будуть явно повільно; 16 Мбайт - забезпечується комфортна робота в операційних системах Windows 95 і OS / 2, причому подальше збільшення обсягу оперативної пам'яті вже практично не підвищує швидкодію при виконанні більшості офісних додатків. Можливе використання Windows NT, хоча їй не завадить додати ще 8-16 Мбайт; 32 Мбайта і більше - такий обсяг оперативної пам'яті може вимагатися для серверів локальних мереж, комп'ютерів, що використовуються для обробки фотозображень або відеофільмів, і в деяких інших додатках. Корисний він може бути і для комп'ютерів, що працюють під управлінням ОС Windows NT. Всю пам'ять з довільним доступом (RAM) можна розділити на два типи:

 • DRAM (динамічна RAM);

 • SRAM (статична RAM).

Причому незалежно від типу оперативна пам'ять ЕОМ є адресною. Це означає, що кожній, що зберігається в пам'яті одиниці інформації ставиться у відповідність спеціальне число, а саме адреса, що визначає місце його зберігання в пам'яті. У сучасних ЕОМ різних типів, як правило, мінімальної адресується одиницею інформації є байт (8-ми розрядний код). Більші одиниці інформації - це слово і похідні: подвійне слово, півслова і т. д. (утворюється з цілого числа байт). Зазвичай слово відповідає формату даних, найбільш часто зустрічаються в даній машині в якості операндів. Часто формат слова відповідає ширині вибірці з основної пам'яті

Існують кілька методів організації оперативної пам'яті:

1) Метод рядків / колонок (Row / column). При цьому методі адресації ВП, остання являє собою матрицю розділену на рядки та колонки. При зверненні до ОП одна частина адреси визначає рядок, а інша - колонку матриці. Осередок матриці, що опинилася на перетині вибраних рядки і колонки зчитується в пам'ять або оновлюється її вміст.

2) Метод статичних колонок (Static-column). При цьому методі адресації ВП інформація, що відноситься до якої-небудь програмі, розміщується в певній колонці. Подальше звернення до даної програми відбувається в ту ж саму колонку. За рахунок статичності частини адреси (її не треба передавати за адресній шині) доступ до даних здійснюється швидше.

3) Метод чергування адрес (Interleaved), який вперше став застосовуватися в 386 моделях АТ комп'ютерах. Даний метод передбачає зчитування (або запис) інформації не по одному, а відразу за кількома адресами: i, i +1, i +2 і т.д. Кількість одночасно опитуваних адрес, за якими відбувається зчитування інформації, визначає кратність чергування адрес, що відповідає кількості блоків ВП. На практиці звичайно використовується 2-х або 4-х кратне чергування адрес, тобто ВП ділиться на 2 або 4 блока.Запісь інформації в блоки здійснюється незалежно один від одного. Інформація за адресою i зберігається в першому блоці, за адресою i +1 - у другому блоці і т.д. Зчитувальна з блоків інформація далі переписується в кеш-пам'ять для подальшої переробки.

4) Метод сторінкової організації (Page-mode). При цьому методі організації пам'ять адресується не по байтах, а по межах сторінок. Розмір сторінки звичайно дорівнює 1 або 2 Кбайта. Даний метод припускає наявність у системі кеш-пам'яті ємністю не менше 128 Кб куди попередньо зчитуються необхідні сторінки ВП для подальшої переробки МП або іншим пристроєм. Оновлена ​​інформація періодично з кеш-пам'яті скидається у ВП.

ЕОМ першого покоління по елементній базі були вкрай ненадійними. Так, середнє брешемо роботи до відмови для ЕОМ "ENIAC" складала 30 хвилин. Швидкість рахунку при цьому була не порівнянна зі швидкістю рахунка сучасних комп'ютерів. Тому вимоги до збереження даних у пам'яті комп'ютера при відмові ЕОМ були суворіше, ніж вимоги до швидкодії оперативної пам'яті. Внаслідок цього в цих ЕОМ використовувалася енергонезалежна пам'ять.


Незалежна пам'ять дозволяла зберігати введені в неї дані тривалий час (до одного місяця) при відключенні харчування. Найчастіше в якості незалежної пам'яті використовувалися ферритові сердечники. Вони являють собою тор, виготовлених зі спеціальних матеріалів - феритів. Феррити характеризуються тим, що петля гістерезису залежності їх намагніченості від зовнішнього магнітного підлогу носить практично прямокутний характер.

Рис. B.1. Діаграма намагніченості феритів

Внаслідок цього намагніченість цього сердечника міняється стрибками (положення двійкового 0 або 1, дивися малюнок B.1.) Тому, зібравши схему, показану на малюнку B.2, практично зібраний найпростіший елемент пам'яті ємністю в 1 біт. Пам'ять на феритових сердечниках працювала повільно і неефективно: адже на перемагнічування сердечника був потрібний час і витрачалися багато електричної енергії. Тому з поліпшенням надійності елементної бази ЕОМ енергонезалежна пам'ять стала витіснятися енергозалежною - більш швидкою, ощадливої ​​і дешевою. Тим не менш, вчені різних країн як і раніше ведуть роботи з пошуку швидкої енергозалежною пам'яті, яка могла б працювати в ЕОМ для критично важливих додатків, насамперед військових.

Рис. B.2. Схема елемента пам'яті на феритових сердечникахНапівпровідникова пам'ять

На відміну від пам'яті на феритових сердечниках напівпровідникова пам'ять енергозалежна. Це означає, що при вимиканні харчування її вміст губиться.

Перевагами ж напівпровідникової пам'яті перед її замінниками є:

 • мала розсіює потужність;

 • високу швидкодію;

 • компактність.

Ці переваги набагато перекривають недоліки напівпровідникової пам'яті, що роблять її незамінною в ОЗУ сучасних комп'ютерів.

Пам'ять типу DRAM

Динамічна оперативна пам'ять (Dynamic RAM - DRAM) використовується в більшості систем оперативної пам'яті персональних комп'ютерів. Основна перевага цього типу пам'яті полягає в тому, що її осередки упаковані дуже щільно, тобто в невелику мікросхему можна упакувати багато бітів, а заначіт, на їх основі можна побудувати пам'ять більшої ємності.

Комірки пам'яті в мікросхемі DRAM - це крихітні конденсатори, які утримують заряди. Проблеми, пов'язані з пам'яттю цього типу, викликані тим, що вона динамічна, тобто повинна постійно регенеруватися, тому що в противному випадку електричні заряди в конденсаторах пам'яті будуть "стікати", і дані будуть втрачені. Регенерація відбувається, коли контролер пам'яті системи бере крихітна перерва і звертається до всіх рядків даних в мікросхемах пам'яті. Більшість систем має контролер пам'яті (зазвичай вбудовуваний в набір мікросхем системної плати), який налаштований на відповідну промисловим стандартам частоту регенерації, ращвную 15 мкс.

У пристроях DRAM для зберігання одного біта використовується тільки один транзистор і пара конденсаторів, тому вони більш місткі, ніж мікросхеми інших типів пам'яті. Транзистор для кожного однозарядного регістра DRAM використовує для читання стану суміжного конденсатора. Якщо конденсатор заряджений, в осередку записана 1; якщо заряду немає - записаний 0. Заряди в крихітних конденсаторах увесь час стікають, ось чому пам'ять повинна постійно регенеруватися. Навіть миттєве переривання подачі живлення або який-небудь збій в циклах регенерації приведе до втрати заряду у комірці DRAM, а отже, до втрати даних.

Зараз вже не актуально використовувати 66-МГц шини пам'яті. Розробники DRAM знайшли можливість подолати цей рубіж і витягли деякі додаткові переваги шляхом здійснення синхронного інтерфейсу.

З асинхронним інтерфейсом процесор повинен чекати, поки DRAM закінчить виконання своїх внутрішніх операцій, які зазвичай займають близько 60 нс. З синхронним управлінням DRAM відбувається замикання інформації від процесора під управлінням внутрішнього годинника. Тригери запам'ятовують адреси, сигнали управління та даних, що дозволяє процесору виконувати інші завдання. Після певної кількості циклів дані стають доступні, і процесор може зчитувати їх з вихідних ліній.

Режим FPM динамічної оперативної пам'яті

Щоб скоротити час очікування, стандартна пам'ять DRAM розбивається на сторінки. Зазвичай для доступу до даних у пам'яті потрібно вибрати рядок і стовпець адреси, що займає якийсь час. Розбиття на сторінки забезпечує більш швидкий доступ до всіх даних у межах цього рядка пам'яті, тобто змінює не номер рядка, а номер стовпчика. Такий режим доступу до даних пам'яті називається (швидким) посторінковим режимом (Fast Page Mode), а сама пам'ять - пам'яттю Fast Page Mode. Інші варіації посторінкового режиму називаються Static Column або Nibble Mode.

Старничная организация памяти – простая схема повышения эффективности памяти, в соответствии с которой память разбивается на страницы длиной от 512 байт до нескольких килобайтов. Электронная схема пролистывания позволяет при обращении к ячейкам памяти в пределах страницы уменьшить количество состояний ожидания. Если нужная ячейка памяти находится вне текущей страницы, то добавляется одно или больше состояний ожидания, так как система выбирает новую страницу.

К первому поколению высокоскоростных DRAM главным образом относят EDO DRAM, SDRAM и RDRAM, а к следующему - ESDRAM, DDR SDRAM, Direct RDRAM, SLDRAM (ранее SynchLink DRAM) и т. д.

Рассмотрим некоторые из этих типов оперативной памяти.

EDO

Начиная с 1995 года, в компьютерах на основе Pentium используется новый тип оперативной памяти – EDO (Extended Data Out). Это усовершенствованный тип памяти FPM; его иногда называют Hyper Page Mode. Память типа EDO была разработана и запатентована фирмой Micron Tehnology. Память EDO собирается из специально изготовленных микросхем, которые учитывают перекрытие синхронизации между очередными операциями доступа. Как следует из названия – Etended Data Out, драйвера вывода данных на микросхеме, в отличии от FPM, не включаются, когда контроллер памяти удаляет столбец адреса в начале следующего цикла. Это позволяет совместить (по времени) следующий цикл с предыдущим, экономя примерно 10 нс в каждом цикле.

SDRAM

SDRAM (Synchronous DRAM) – это тип динамической оперативной памяти DRAM, работа которой синхронизируется с шиной памяти. SDRAM передает информацию в высокоскоростных пакетах, Использующих высокоскоростной синхронизированный интерфейс. SDRAM позволяет избежать использования большинства циклов ожидания, необходимых при работе асинхронной DRAM, поскольку сигналы, по которым работает память такого типа, синхронизированны с тактовым генератором системной платы.

SDRAM способна работать на частоте, превышающей частоту работы EDO DRAM. В первой половине 1997 г. SDRAM занимала примерно 25% всего рынка DRAM. Как и предполагалось, к 1998 г. она стала наиболее популярной из существующих высокоскоростных технологий и занимала более 50% рынка памяти. Первоначально SDRAM работала на частоте от 66 до 100 МГц. Сейчас существует память, работающая на частотах от 125 до 143 МГц и даже выше. Ниже приведен рисунок модуля SDRAM.

Следующим преимуществом SDRAM перед EDO заключается в том, что EDO не работает на частотах свыше 66 МГц, а SDRAM доступна частота шины памяти до 100 МГц.

Выпустив чипсет 440BX с официальной поддержкой тактовой частоты системной шины до 100 МГц, Intel сделала оговорку, что модули памяти SDRAM неустойчиво работают на такой скорости. После заявления Intel представила новую спецификацию, описывающую все тонкости, - SDRAM PC100.

Спецификация PC100. Ключевые моменты

 • Определение минимальной и максимальной длины пути для каждого сигнала в модуле.

 • Определение ширины дорожек и расстояния между ними.

 • 6-слойные платы с отдельными сплошными слоями масса и питание.

 • Детальная спецификация расстояний между слоями.

 • Строгое определение длины тактового импульса, его маршрутизации, момента начала и окончания.

 • Подавляющие резисторы в цепях передачи данных.

 • Детальная спецификация компонента SDRAM. Модули должны содержать чипы памяти SDRAM, совместимые с Intel SDRAM Component SPEC (version 1.5).

Данной спецификации отвечают только 8-нс чипы, а 10-нс чипы, по мнению Intel, неспособны устойчиво работать на частоте 100 МГц.

 • Детальная спецификация программирования EEPROM. Модуль должен включать интерфейс SPD, совместимый с Intel SPD Component SPEC (version 1.2).

 • Особые требования к маркировке.

 • Подавление электромагнитной интерференции.

 • Местами позолоченные печатные платы.

Введение стандарта PC100 в некоторой степени можно считать рекламной уловкой, но все известные производители памяти и системных плат поддержали эту спецификацию, а с появлением следующего поколения памяти переходят на его производство.

Спецификация PC100 является очень критичной, одно описание с дополнениями занимает больше 70 страниц.

133-МГц чипы направлены на использование с новым семейством микропроцессоров, работающих на частоте системной шины 133 МГц, и полностью совместимы со всеми PC100-продуктами. Такими производителями, как VIA Technologies, Inc., Acer Laboratories Inc. (ALi), OPTi Inc., Silicon Integrated Systems (SiS) и Standard Microsystems Corporation (SMC), разработаны чипсеты, поддерживающие спецификацию PC133.

Enhanced SDRAM (ESDRAM)

Для преодоления некоторых проблем с задержкой сигнала, присущих стандартным DRAM-модулям, производители решили встроить небольшое количество SRAM в чип, т. е. создать на чипе кэш. Одним из таких решений, заслуживающих внимания, является ESDRAM от Ramtron International Corporation.

ESDRAM - это по существу SDRAM плюс немного SRAM. При малой задержке и пакетной работе достигается частота до 200 МГц. Как и в случае внешней кэш-памяти, DRAM-кэш предназначен для хранения наиболее часто используемых данных. Следовательно, уменьшается время доступа к данным медленной DRAM.

DDR SDRAM (SDRAM II)

DDR SDRAM (Double Date Rate SDRAM) является синхронной памятью, реализующей удвоенную скорость передачи данных по сравнению с обычной SDRAM.

DDR SDRAM не имеет полной совместимости с SDRAM, хотя использует метод управления, как у SDRAM, и стандартный 168-контактный разъем DIMM. DDR SDRAM достигает удвоенной пропускной способности за счет работы на обеих границах тактового сигнала (на подъеме и спаде), а SDRAM работает только на одной.

SLDRAM

Стандарт SLDRAM является открытым, т. е. не требует дополнительной платы за лицензию, дающую право на производство чипов, что позволяет снизить их стоимость. Подобно предыдущей технологии, SLDRAM использует обе границы тактового сигнала. Что касается интерфейса, то SLDRAM перенимает протокол, названный SynchLink Interface. Эта память стремится работать на частоте 400 МГц.

У всех предыдущих DRAM были разделены линии адреса, данных и управления, которые накладывают ограничения на скорость работы устройств. Для преодоления этого ограничения в некоторых технологических решениях все сигналы стали выполняться на одной шине. Двумя из таких решений являются технологии SLDRAM и DRDRAM. Они получили наибольшую популярность и заслуживают внимания.

RDRAM (Rambus DRAM)

RDRAM представляет спецификацию, созданную Rambus, Inc. Частота работы памяти равна 400 МГц, но за счет использования обеих границ сигнала достигается частота, эквивалентная 800 МГц. Спецификация Rambus сейчас наиболее интересна и перспективна.

Direct Rambus DRAM - это высокоскоростная динамическая память с произвольным доступом, разработанная Rambus, Inc. Она обеспечивает высокую пропускную способность по сравнению с большинством других DRAM. Direct Rambus DRAMs представляет интегрированную на системном уровне технологию.

Сейчас стали появляться новые типы RAM микросхем и модулей. Встречаются такие понятия, как FPM RAM, EDO RAM, DRAM, VRAM, WRAM, SGRAM, MDRAM, SDRAM, SDRAM II (DDR SDRAM), ESDRAM, SLDRAM, RDRAM, Concurrent RDRAM, Direct Rambus. Большинство из этих технологий используются лишь на графических платах, и в производстве системной памяти компьютера используются лишь некоторые из них.

Память типа SRAM

Существует тип памяти, совершенно отличный от других, - статическая оперативная память (Static RAM – SRAM). Она названа так потому, что, в отличии от динамической оперативной памяти, для сохранения ее содержимого не требуется переодической регенерации. Но это не единственное ее преимущество. SRAM имеет более высокое быстродействие, чем динамическая оперативная память, и может работать на той же частоте, что и современные процессоры.

Время доступа SRAM не более 2 нс, это означает, что такая память может работать синхронно с процессорами на частоте 500 МГц или выше. Однако для хранения каждого бита в конструкции SRAM используется кластер из 6 транзисторов. Использование транзисторов без каких либо конденсаторов означает, что нет необходимости в регенерации. Пока подается питание, SRAM будет помнить то, что сохранено.

Микросхемы SRAM не используются для всей системной памяти потому, что по сравнению с динамической оперативной памятью быстродействие SRAM намного выше, но плотность ее намного ниже, а цена довольно высокая. Более низкая плотность означает, что микросхемы SRAM имеют большие габариты, хотя их информационная емкость намного меньше. Большое число транзисторов и кластиризованное их размещение не только увеличивает габариты SRAM, но и значительно повышает стоимость технологического процесса по сравнению с аналогичными параметрами для микросхем DRAM.

Эффективность кэш-памяти выражается коэффициентом совпадения, или коэффициентом успеха. Коэффициент совпадения равен отношению количества удачных обращений в кэш к общему количеству обращений. Попадание – это событие состоящее в том, что необходимые процессору данные предварительно считываются в кэш из оперативной памяти; иначе говоря, в случае попадания процессор может считывать данные из кэш-памяти. Неудачным обращением в кэш считается такое, при котором контроллер кэша не предусмотрел потребности в данных, находящихся по указанному абсолютному адресу. В таком случае необходимые данные не были предваритель считаны в кэш-память, поэтому процессор должен отыскать их в более медленной оперативной памяти, а не в быстродействующем кэше.

Кэш-память второго уровня называется вторичным, или внешним кэшем; он устанавливается вне микросхемы процессора.

Первоначально кэш-память проектировадлась как асинхронная, то есть не была синхронизирована с шиной процессора и могла работать на другой тактовой частоте. При внедрении набора микросхем системной логики 430FX в начале 1995 года был разработан новый тип синхронной кэш-памяти. Она работает синхронно с шиной процессора, что повышает ее быстродействие и эффективность. В то же время был добавлен режим pipeline burst mode (конвеерный монопольный режим). Он позволил сократить время ожидания за счет уменьшения количества состояний ожидания после первой передачи данных. Использование одного из этих режимов подразумевает наличие другого.

Разъемы SIMM и DIMM

В большинстве современных компьютеров вместо отдельных микросхем памяти используются модули SIMM или DIMM, представляющие собой небольшие платы, которые устанавливаются в специальные разъемы на системной плате или плате памяти. Отдельные микросхемы так припаены к плате модуля SIMM или DIMM, что выпаить и заменить их практически невозможно. При появлении неисправности приходится заменять весь модуль. По существу, модуль SIMM или DIMM можно считать одной большой микросхемой.

В РС-совместимых компьютерах применяются в основном два типа модулей SIMM: 30- контактные (9разрядов) и 72- контактные (36 разрядов). Первые из них меньше по размерам. Микросхемы в модулях SIMM могут устанавливаться как на одной, так и на обеих сторонах платы. Использование 30- контактных модулей неэффективно, поскольку для заполнения одного банка памяти новых 64- разрядных систем требуется восемь таких модулей.

72-пиновые разъемы SIMM ожидает та же участь, которая несколькими годами раньше постигла их 30-пиновых предшественников: те уже давно не производятся. Им на смену в 1996 г. пришел новый разъем DIMM со 168 контактами, а сейчас появляется еще разъем RIMM. Если на SIMM реализовывались FPM и EDO RAM, то на DIMM - более современная технология SDRAM. В системную плату модули SIMM необходимо было вставлять только попарно, а DIMM можно выбрать по одному, что связано с разрядностью внешней шины данных процессоров Pentium. Такой способ установки предоставляет больше возможностей для варьирования объема оперативной памяти.

Первоначально материнские платы поддерживали оба разъема, но уже довольно продолжительное время они комплектуются исключительно разъемами DIMM. Это связано с упомянутой возможностью устанавливать их по одному модулю и тем, что SDRAM обладает большим быстродействием по сравнению с FPM и EDORAM.

При установке совпадение форм-факторов модуля и разъема не всегда стопроцентно гарантирует работоспособность модуля. Для сведения к минимуму риска использования неподходящего устройства применяются так называемые ключи. В модулях памяти такими ключами являются один или несколько вырезов. Этим вырезам на разъеме соответствуют специальные выступы. Так в модулях DIMM используется два ключа. Один из них (вырез между 10 и 11 контактами) отвечает за буферизованность модуля (модуль может быть буферизованным или небуферизованным), а второй (вырез между 40 и 41 контактами) - за рабочее напряжение (может быть 5 В или 3,3 В).

Использование модулей памяти с покрытием контактов, отличным от покрытия контактов разъема также допускается. Хотя утверждают, что материал, используемый для покрытия модулей и разъемов, должен совпадать. Мотивируется это тем, что при различных материалах возможно появление гальванической коррозии, и, как следствие, разрушение модуля. Хотя такое мнение не лишено оснований, но, как показывает опыт, использование модулей и разъемов с разным покрытием никак не сказывается на работе компьютера.

Также не всегда бывает, что после установки в компьютер модуля SIMM большей емкости он нормально работает. Модули большой емкости можно использовать только в том случае, если их поддерживает системная плата. Допустимую емкость и необходимое быстродействие модулей SIMM можно выяснить в документации к компьютеру.

Производители чипов

При покупке (особенно на рынках) хорошо бы лишний раз убедиться в правильности предоставляемой продавцом информации (как говорится, доверяй, но проверяй). Произвести такую проверку можно расшифровав имеющуюся на чипе строку букв и цифр (как правило, самую длинную) с помощью соответствующего databook и материалов, находящихся на сайте производителя. Но часто бывает, что необходимой информации не оказывается под рукой. И все же своей цели можно добиться, т. к. большинство производителей придерживаются более или менее стандартного вида предоставления информации (исключение составляют Samsung и Micron). По маркировке чипа можно узнать производителя, тип памяти, рабочее напряжение, скорость доступа, дату производства и др.

Технология производства DRDRAM не очень сильно отличается по стоимости от производства SDRAM, но необходимо учесть, что стандарт RDRAM является закрытым и, следовательно, чтобы производить эти чипы, фирма должна приобрести соответствующую лицензию. Естественно, все эти дополнительные расходы на производство отразятся на конечном пользователе (по некоторым данным, память Direct Rambus стоит в пять раз дороже SDRAM).

Помимо использования другой технологии, модули Direct Rambus используют и более низкое рабочее напряжение по сравнению с DIMM (2,5 В в Direct Rambus против 3,3 В в SDRAM).

Увеличение объема памяти

Увеличение существующего объема памяти – один из наиболее эффективных и дешевых способов модернизации. Первый вопрос, который возникает при выборе оперативной памяти – это какой объем нужен? В первую очередь необходимый объем оперативной памяти определяет операционная система. Самая распространенная на сегодняшний день операционная система это Windows'98. Для того чтобы данная система могла более-менее спокойно работать ей необходимо ~ 32Mb оперативной памяти. Плюс нужна память для запуска рабочих приложений. Получаем следующее – для нормальной работы в среде Windows'98 необходимо 48Mb оперативной памяти. Если Вы будете играть в игры, то Вам потребуется от 64Mb до 128 Mb. В любом случае – оперативная память это важнейший элемент всего PC, ее объем напрямую связан с быстродействием того или иного компьютера.

Добавление памяти сравнительно недорогая операция. Кроме того, даже незначительное увеличение памяти может существенно повысить производительность компьютера.

Добавить память в компьютер можно тремя способам:

 1. Добавление памяти в свободные разъемы платы.

 2. Замена установленной памяти, памятью большего объема.

 3. Приобретение платы расширения памяти.

Если необходимо заменить дефектную микросхему памяти и нет возможности обратиться к документации, то тип установленных микросхем можно определить путем визуального их осмотра. На каждой микросхеме есть маркировка, которая указывает ее емкость и быстродействие.

Если необходимо расширить вычислительные возможности системной платы путем добавления памяти, надо следовать указаниям фирмы – производителя микросхем памяти или модуля. В персональном компьютере могут использоваться микросхемы памяти DIP, SIMM, SIPP и DIMM, причем можно устанавливать модули как одного типа, так и нескольких.

Производитель системной платы компьютера определяет, какие в нем будут использоваться микросхемы памяти: DIP, SIMM или DIMM.

Используемые микросхемы памяти, независимо от их типа, образуют банки памяти, т.е. совокупность микросхем, которые составляют блок памяти. Каждый банк считывается процессором за один такт. Банк памяти не станет работать до тех пор, пока небудет окончательно заполнен.

В компьютерах на основе Pentium, Pentium Pro и PentiumII содержится от двух до четырех банков памяти, причем каждый состоит из 72-контактных (32- или 36-разрядных) модулей SIMM или одного 168-контактного модуля DIMM.

При установке или удалении памяти можно столкнуться со следующими проблемами:

 • накопление электростатических зарядов;

 • повреждение выводов микросхем;

 • неправильно установленные модули SIMM и DIMM;

 • неправильное положение перемычек и переключателей.

Чтобы предотвратить накопление электростатических зарядов при установке чувствительных микросхем памяти или плат, не следует надевать одежду из синтетических тканей или обувь на кожанной подошве. Надо удалить все накопленные статические заряды, прикоснувшись к корпусу системы до начала работы, или, что еще лучше, надеть на запястье специальный браслет. Браслет представляет собой проводящий ремешек, соединенный проводом с корпусом компьютера. Чтобы заземлить корпус, не следует вынимать вилку из сети питания, а просто выключить компьютер.

Сломанные или согнутые выводы служат другой причиной потенциальной проблемы, связанной с установкой микросхем DIP или модулей памяти SIPP. Иногда выводы на новых микросхемах изогнуты буквой V и их очень трудно совместить с соответствующими отверстиями разъема. Следует положить чип на стол и мягко нажать на него, стараясь изогнуть выводы так, чтобы они расположились под углом 90° к микросхеме.

Ориентация модуля SIMM определяется вырезом, расположенным только с одной стороны модуля. В гнезде есть выступ, который должен совпасть с вырезом на одной стороне SIMM. Благодаря выступу установить модуль SIMM «наоборот» можно только в случае повреждения гнезда. Если на системной плате нет никаких подсказок, надо обратиться к описанию системы.

Выталкиватель блокирует микросхему DIMM, когда она полностью вставлена. Некоторые разъемы DIMM имеют выталкиватели на обоих концах. При установке микросхем SIMM и DIMM следует соблюдать осторожность, чтобы не вдавливать модуль в разъем. Если модуль не проскакивает легко в разъем и затем не фиксируется на своем месте, значит, он неправильно ориентирован или не выровнен. Если к модулю приложить значительное усилие, можно сломать его или разъем. Если сломаны зажимы разъема, память не будет установлена на своем месте. В этом случае возможны сбои памяти.

После добавления микросхем памяти и сборки системы может понадобиться изменить параметры BIOS. После конфигурации системы необходимо запустить программу диагностики памяти. Это гарантирует стабильное функционирование новой памяти. По крайней мере две или три программы диагностики памяти будут работать на всех системах. Имеются ввиду тест POST и программы расширенной диагностики.

Накопители прямого доступа

К ЗУ прямого доступа в номенклатуре технических средств ЕС ЭВМ относятся устройства хранения информации на магнитных дисках и барабанах. Основная особенность их заключается в том, что время поиска любой записи мало зависит от ее местоположения на носителе. Каждая физическая запись на носителе имеет адрес, по которому обеспечивается непосредственный доступ к ней минуя остальные записи.

Это свойство ЗУ прямого доступа отличает их от ЗУ на магнитной ленте и от всех других типов устройств ввода - вывода ЕС ЭВМ.

Во всех накопителях прямого доступа, как и в накопителях на магнитной ленте, используется принцип электромагнитной записи информации на движущийся носитель. Носителями информации в накопителях прямого доступа служат магнитные диски или барабаны, которые в рабочем состоянии постоянно вращаются с большой скоростью. Магнитные диски собираются зачастую в виде пакета из нескольких дисков. Накопители на магнитных дисках подразделяются на две группы: накопители на сменных магнитных дисках, на которых можно осуществлять быструю смену пакетов магнитных дисков и Накопители на постоянных магнитных дисках, в которых пакет магнитных дисков или один диск стационарно устанавливается в заводских условиях и не может быть оперативно заменен.

ЗУ с накопителями на постоянных магнитных дисках и на магнитных барабанах используются в машине как устройства внешней памяти большой емкости. ЗУ на сменных магнитных дисках по системотехническим возможностям подобны ЗУ на магнитной ленте. Они служат только внешней памятью, но и устройствами ввода вывода информации. Пакеты сменных магнитных дисков удобны в хранении. Из них на вычислительных центрах создаются библиотеки, что позволяет как бы неограниченно наращивать емкость внешней памяти вычислительных систем.

Сравнительный анализ основных технических и функциональных параметров ЗУ на магнитной ленте и ЗУ прямого доступа показывает, что они имеют примерно одинаковую емкость и скорость обмена информацией при записи и считывании. Несомненным преимуществом ЗУ прямого доступа является малое время поиска информации на носителе. Однако стоимость хранения единицы информации на магнитных дисках и барабанах примерно на порядок больше, чем на магнитных лентах.

Принципы работы накопителя на сменных магнитных дисках

Пакет магнитных дисков ЕС-5053 состоит из шести алюминиевых дисков, внешний диаметр которых равен 336,4 мм. Поверхности дисков покрыты ферролаком толщиной 4-5 мкм или кобальто-вольфрамовым сплавом толщиной 0,25-0,30 мкм. В последнем случае магнитный слой наносится гальваническим методом на медную подложку. К дискам предъявляются высокие требования по однородности магнитных свойств и по таким геометрическим характеристикам, как плоскостность, толщина, шероховатость поверхности и т. д. Для записи информации используются десять внутренних поверхностей дисков, внешние поверхности верхнего и нижнего дисков не используются.

Магнитные слои иногда наносится гальваническим методом на равном расстоянии по внешнему диаметру, причем в одном месте сделана двойная прорезь, которая служит началом отсчета для каждого рабочего диска и называется индексом или маркером.

Информация записывается на рабочих поверхностях дисков по концентрическим окружностям - дорожкам. Если в процессе эксплуатации пакета появляется дефект в покрытии на какой-либо из рабочих дорожек, то вся эта дорожка не употребляется, а вместо нее используется одна из запасных дорожек.

В рабочем состоянии пакет дисков постоянно вращается в накопителе с угловой скоростью 255 рад/с (2400 об/мин). Для записи и считывания информации накопитель имеет десять магнитных головок: по одной головке на каждую рабочую поверхность. Магнитная головка состоит из универсальной головки (для записи и воспроизведения информации) и головки стирания, размещенных в одном корпусе. Магнитные головки располагаются друг под другом и укреплены на каретке, которая может перемещать их в радиальном направлении по отношению к дискам. Каретка может фиксироваться в одном из 203 положений, располагая, таким образом, головки на одном из цилиндров. Запись и считывание информации в пределах одного цилиндра осуществляется без механического перемещения каретки с магнитными головками. Одновременно работает только одна головка из десяти. Она поразрядно записывает или считывает информацию на одной дорожке. Выбор дорожки в цилиндре осуществляется электронной коммутацией головки. Выбранная головка подключается к единому тракту записи - воспроизведения.

В отличие от накопителя на магнитных лентах в накопителях прямого доступа используется бесконтактный метод записи и считывания информации. Это обусловлено тем, что диски неэластичны и контакт их с головками может привести к механическому повреждению магнитного слоя дисков. С другой стороны, нежелательно жестко фиксировать головки в пространстве над поверхностями дисков, так как практически невозможно изготовить диски абсолютно плоскими, а, следовательно, из-за неровности их поверхностей при вращении дисков расстояние между головками и магнитным слоем постоянно изменялось бы. Это, во-первых, не позволяет обеспечить высокую плотность записи и, во-вторых, отражается на амплитуде считываемых сигналов. Компенсировать некоторые дефекты можно, используя в накопителях прямого доступа так называемых «плавающих» магнитных головок.

В накопителях прямого доступа применяется двухчастотный последовательный способ записи информации с самосинхронизацией при воспроизведении. Способ этот состоит в том, что байты записывают последовательно бит за битом на одну дорожку. Во время записи в накопитель постоянно поступают синхронизирующие импульсы. Для записи единицы в интервале между СИ подается дополнительный импульс, при записи нуля дополнительный импульс отсутствует.

Таким образом, если записываются единицы, то частота импульсов, поступающих в накопитель, удваивается по сравнению с частотой синхроимпульсов или, что то же самое, с частотой импульсов при записи нулей. Поэтому данный способ записи получил название двухчастотного.

Применение в накопителях со сменными пакетами магнитных дисков двухчастотного способа записи предусмотрено рекомендациями ИСО. Структура записи информации по дорожкам (адреса, наборы данных и др.).

Накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД - дисковод)

Это устройство использует в качестве носителя информации гибкие магнитные диски - дискеты, которые могут быть 5-ти или 3-х дюймовыми. Дискета - это магнитный диск вроде пластинки, помещенный в картонный конверт. В зависимости от размера дискеты изменяется ее емкость в байтах. Если на стандартную дискету размером 5'25 дюйма помещается до 720 Кбайт информации, то на дискету 3'5 дюйма уже 1,44 Мбайта. Дискеты универсальны, подходят на любой компьютер того же класса оснащенный дисководом, могут служить для хранения, накопления, распространения и обработки информации. Дисковод - устройство параллельного доступа, поэтому все файлы одинаково легко доступны. Сейчас дискеты применяются в основном для резервирования небольших объемов данных и для распространения информации. Дискеты размером 5'25 дюйма морально устарели и используются редко. Наибольшим распространением из накопителей на гибких магнитных дискахпользуется дискета 3'5 дюйма или флоппи-диски (floppy disk).

Диск покрывается сверху специальным магнитным слоем, который обеспечивает хранение данных. Информация записывается с двух сторон диска по дорожкам, которые представляют собой концентрические окружности. Каждая дорожка разделяется на секторы. Плотность записи данных зависит от плотности нанесения дорожек на поверхность, т. е. числа дорожек на поверхности диска, а также от плотности записи информации вдоль дорожки.

К недостаткам относятся маленькая емкость, что делает практически невозможным долгосрочное хранение больших объемов информации, и не очень высокая надежность самих дискет.

Накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД - винчестер)

Является логическим продолжением развития технологии магнитного хранения информации. Из недостатков можно выделить лишь отсутствие съемных носителей информации, все данные записаны внутри винчестера на жестких магнитных дисках. (В настоящее время используются внешние винчестеры и системы резервного копирования с дисками по типу дискет). Емкости современных винчестеров поистине устрашающи: еще пять лет назад винчестер емкостью 100 Мбайт казался недостижимым идеалом, пределом заветных мечтаний - казалось, что и половины его пространства хватит на много лет работы. Но прошло пять лет, и такие винчестеры уже даже не выпускаются как морально устаревшие. Им на смену пришли новые, более быстрые, более вместительные аппараты. Винчестеры емкостью 850 Мб, 1.6, 2.1, 3.5, 4.3 Гигабайт давно ни кого не удивляют. А ведь существуют винчестеры в 1000 раз более емкие - речь идет о Терабайтах информации.

В компьютере предусмотрена возможность с помощью специальной системной программы условно разбивать один диск на несколько. Такие диски, которые не существуют как отдельное физическое устройство, а представляют лишь часть одного физического диска, называются логическими дисками. Логическим дискам присваиваются имена, в качестве которых используются буквы латинского алфавита [С:], [D:], [Е:], [F:] и т. д.

Проблема увеличения объема диска

Для того, чтобы при сохранении физического размера диска (еще лучше - его уменьшения) на него записывать больше информации необходимо увеличивать плотность записи данных на диск.

С 1997 года в среднем производители жестких дисков увеличивали плотность записи вдвое каждый год.

До сих пор покрытие дисков состояло из сплава кобальта, платины, хрома и бора. Это ферромагнитный сплав, который состоит из частиц, способных под воздействием внешнего магнитного поля записывающей головки менять свои магнитные свойства, например, магнитные полюса. Для увеличения плотности записи эти частицы должны становиться мельче, а магнитный слой - тоньше. Но физическая природа этих частиц не позволяет уменьшать их размер бесконечно, т.к. на магнитные свойства малых частиц уже влияет не только магнитное поле, но и температура - при нагревании диска с него может теряться информация.

Интересное решение проблемы представила в 2001 году компания IBM. Ученые компании разработали технологию «волшебной пыли» - pixie dust. Эта «антиферромагнитносвязанная» (AFC) многослойная структура позволяет одновременно повысить плотность и надежность записи. В 2001 году «пыль» состояла из рутениевого слоя толщиной в три атома, расположенного между двумя такими же тонкими магнитными слоями. Сверхтонкий слой рутения - металла, не обладающего магнитными свойствами - заставляет смежные слои приобретать противоположную магнитную ориентацию. За счет этого обеспечивается автономность работы отдельных слоев покрытия. При этом намагниченность покрытия надежно удерживается благодаря общей толщине pixie dust.

В 2002 году специалисты IBM усовершенствовали технологию, добавив в pixie dust еще два тончайших слоя из рутения и магнитного сплава. С помощью нового покрытия создан жесткий диск для ноутбука Travelstar 80GN с самой высокой в мире плотностью записи - 70 Гигабит на квадратный

Устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM)

В этих устройствах используется принцип считывания сфокусированным лазерным лучом бороздок на металлизированном несущем слое компакт-диска. Этот принцип позволяет достичь высокой плотности записи информации, а, следовательно и большой емкости при минимальных размерах. Компакт-диск является идеальным средством хранения информации плюс дешев, практически не подвержен каким-либо влияниям среды, информация записанная на нем не исказится и не сотрется, пока диск не будет уничтожен физически, имеет емкость 650 Мбайт, сравнимую с неплохим винчестером при этом его производство несравнимо дешевле и проще, при размерах с 5-ти дюймовую дискету вмещает информации в 900 раз больше, чем дискета. Имеет только один недостаток - на компакт-диск нельзя записывать информацию. Данные на него записываются либо в процессе производства, либо потом, пользователем (устройство CD-R), но только единожды.

DVD

Отличия DVD от обычных CD-ROM

Самое основное отличие - это, естественно, объем записываемой информации. Если на обычный CD-диск можно записать 640 Мб (хотя в последнее время встречаются болванки и на 800 Мб, но далеко не все приводы смогут прочитать то, что записано на таком носителе), то на один DVD-диск влезет от 4,7 до 17 Гб.

В DVD используется лазер с меньшей длиной волны, что позволило существенно увеличить плотность записи, а кроме того, DVD подразумевает возможность двухслойной записи информации, то есть на поверхности компакта находится один слой, поверх которого наносится еще один, полупрозрачный, и первый считывается сквозь второй параллельно.В самих носителях тоже отличий больше, чем кажется на первый взгляд.

Из-за того, что плотность записи существенно возросла, а длина волны стала меньше, изменились и требования к защитному слою - для DVD он составляет 0,6 мм против 1,2 мм у обычных CD. Естественно, что диск такой толщины будет значительно более хрупким, по сравнению с классической болванкой.

Поэтому еще 0,6 мм обычно заливаются пластиком с двух сторон, чтобы получились те же 1,2 мм. Но самый главный бонус такого защитного слоя в том, что благодаря его малому размеру на одном компакте стало возможным записывать информацию с двух сторон, то есть удваивать его емкость, при этом оставляя размеры практически прежними.

Возможности

Ситуация с DVD-носителями сейчас напоминает аналогичную с CD, на которых долгое время тоже хранили только музыку. Сейчас можно встретить не только фильмы, но и музыку (так называемые DVD-Audio) и сборники софта (в основном, демонстрационные версии, которые занимают на болванке совсем крошечный кусочек места и выпускаются на DVD только из соображений престижа). Естественно, что основной областью использования является кинопродукция. Разработчикам софта и игр пока что не нужны все возможности DVD, но в скором будущем ситуация будет меняться.

Звук в DVD

Звуковое сопровождение может быть закодировано во многих форматах. Самые известные и часто используемые - Dolby Prologic, DTS и Dolby Digital всех версий. То есть фактически в форматах, используемых в кинотеатрах для получения максимально точной и красочной звуковой картины.

Механические повреждения

К механическим повреждениям диски CD и DVD одинаково чувствительны. То есть царапина есть царапина. Однако из-за гораздо более высокой плотности записи потери на DVD-диске будут более значительными (плотность данных намного больше). Особо переживать по этому поводу не стоит, так как небольшой дефект на видеодиске скорее всего будет выражен тем, что на проблемном моменте вы ненадолго увидите богатую артефактами картинку, после чего все станет нормально. Если же царапин много, то тут уж ничего не поделаешь.

Защита от копирования

Кроме региональной защиты, есть еще одна - все содержимое DVD-диска шифруется, чтобы его нельзя было воспроизвести после копирования. А ключ состоит из двух частей: первая часть - это ключ, хранящийся на самом диске (всего их хранится около 400, и только один является подходящим), а вторая находится в памяти своего проигрывателя... Называется эта технология CSS (Content Scrambling System). Однако поскольку софтверный проигрыватель (читай - декодер) может скачать себе кто угодно, то дизассемблирование не заставило себя долго ждать.

И сейчас есть программы, которые позволяют расшифровывать содержимое DVD и сливать его на диск без каких бы то ни было проблем. Есть и программы, позволяющие сразу создавать образ диска для его дальнейшего копирования.

Портативные USB-накопители

Быстрорастущий рынок портативных жестких дисков, предназначенных для транспортировки больших объемов данных, привлек к себе внимание одного из самых крупных производителей винчестеров. Компания Western Digital объявила о выпуске сразу двух моделей устройств под названием WD Passport Portable Drive. В продажу поступили варианты емкостью 40 и 80 Гб. Портативные устройства WD Passport Portable Drive основаны на 2,5-дюймовых HDD WD Scorpio EIDE. Они упакованы в прочный корпус, оборудованы поддержкой технологии Data Lifeguard, и не нуждаются в дополнительном источнике питания (питание через USB). Производитель отмечает, что накопители не греются, работают тихо и потребляют мало энергии. К тому же, цены на WD Passport Portable Drive установлены вполне демократические. Так модель емкостью 40Гб обойдется в $200, ну а за вдвое большую емкость придется заплатить $250. Прекрасная альтернатива продукции ZiV.

USB Flash Drive

Новый тип внешнего носителя информации для компьютера, появившийся благодаря широкому распространению интерфейса USB(универсальной шины) и преимуществам микросхем Flash памяти. Достаточно большая емкость при небольших размерах, энергонезависимость, высокая скорость передачи информации, защищённость от механических и электромагнитных воздействий, возможность использования на любом компьютере - всё это позволило USB Flash Drive заменить или успешно конкурировать со всеми существовавшими ранее носителями информации.

Приводы и диски на 20 Гб

Компания New Medium Enterprises (NMEN) продемонстрировала уже практически доведенный до стадии коммерческого производства комплект из оптического привода и диска для него, емкостью 20 Гб. Речь идет о носителе формата VMD (Versatile MulitLayer Disc), использующего сразу несколько несущих информацию слоев, что позволяет добиться высокой емкости диска. При этом, в VMD используется классическая технология записи, основанная на чтении при помощи красного лазерного диода. Это позволяет приводам VMD легко читать все предыдущие оптические форматы, такие как DVD и CD. Компания NMEN намерена выпустить диски емкостью 15, 20, 25 и 30 Гб, а также полную линейку соответствующих приводов уже в ближайшее время. Интересно отметить, что носители разной емкости будут отличаться друг от друга лишь количеством несущих информацию слоев. Сейчас NMEN уже рассматривает возможность переноса технологии на новый уровень и перехода на использование синих лазеров, подобных тем, что работают сейчас в прототипах оптических приводов Blu-Ray. По словам представителей NMEN, это позволит увеличить емкость одного многослойного диска до одного терабайта.

BenQ DW1620 Pro

Мультиформатный 16-скоростной пишущий привод DVD выпустила компания BenQ. Устройство носит имя DW1620 Pro и справляется с записью двухслойных дисков DVD+R DL с максимальной скоростью 4х. Представители компании-производителя обещают прямо-таки немыслимо высокое качество записи, достигаемое благодаря использованию фирменной технологии Write Right Technology. Кроме того, в комплект поставки привода входит утилита QScan, позволяющая проанализировать качество диска еще до того, как будет начат процесс записи данных. На основании полученных программой QScan сведений можно выбрать оптимальную скорость записи. Выбор велик. Так, диски DVD+/-R можно записывать на скоростях вплоть до 16х. Максимальной скоростью перезаписи DVD+/-RW является 4х, наконец, чтение дисков DVD осуществляется на скорости 16х. Скоростная формула для компакт-дисков выглядит как 40х24х40. В комплект поставки также входит диск с пакетом утилит Nero 6 Suite.

ВЗУ для мобильных телефонов.

Объемы памяти, которые принято оснащать мобильные телефоны, постоянно растут. Растут и требования, которые к этой памяти предъявляются. Она должна быть миниатюрной, экономичной, быстрой, недорогой.… Всем понятно, какой она должна быть. Вот только есть ли она? В компании NEC уверены, что есть. Это чипы псевдостатической памяти произвольного доступа PSRAM (Pseudo Static Random Access Memory), совместимой со спецификациями Mobile RAM (COSMORAM) Rev.3, принятыми для мобильного рынка такими компаниями как Toshiba, Fujitsu, ну и, само собой, той же NEC. Именно ее инженерам удалось создать микросхемы PSRAM емкостью 128 Мбит, работающие на частоте 83 МГц при рабочем напряжении 1,8 В. Заводская кодировка - microPD46128953. Сейчас разработка находится в стадии испытаний сэмплов, однако уже в марте будущего года NEC планирует наладить массовое производство и изготавливать более миллиона чипов в месяц. Цена одной микросхемы составит примерно $15.

И напоследок прогноз - анонс: уже совсем скоро на рынке устройств хранения информации появится новинка - это будет устройство для накопления информации на специальных дисках наподобие CD. Они будут поддерживать стандарт DVD и иметь емкость 4.72 Гигабайта, причем на них можно будет и записывать информацию и естественно считывать не один раз. Эта разработка совершит переворот в теории хранения и накопления информации. Это время уже совсем близко.

Тема 4. Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера

Операционная система – это комплекс программ для управления вычислительным процессом ЭВМ.

Операционная среда – это набор исполняемых и задействуемых компонентов, обеспечивающих взаимодействие и совместную работу приложений любого уровня.

Операционная оболочка – это интерфейс взаимодействия между пользователем и программными или аппаратными средствами.

0S/2

Все началось с OC VM (Virtual Machine), что вышла в 1972 году. Выпущенный тогда продукт назывался VM/370 и был предназначен для поддержания сервера для определенного количества пользователей. Эта ОС, давно отметившая свой 25-летний юбилей, по истории которой можно изучать развитие технологий IBM в области серверных операционных систем и сетевых решений, является надежной и мощной базой для организации корпоративной информационно-вычислительной системы, ориентированной на многопользовательскую среду крупной современной фирмы. Система VM/ESA очень эффективно использует возможности аппаратного обеспечения и несколько менее требовательна к вычислительным ресурсам компьютера по сравнению с OS/390, что делает ее хорошим вариантом для использования в качестве платформы для корпоративной системы, информационного сервера крупной организации или сервера в Интернете. Позже IBM организовала совместный проект компаний Microsoft и IBM, нацеленный на создание операционной системы, лишенной недостатков. Первая версия 0S/2 вышла в конце 1987 года. Она была в состоянии использовать развитые вычислительные возможности процессора и обладала средствами обеспечения связи с большими машинами фирмы IBM. В 1993 году фирма IBM выпустила 0S/2 2.1, полностью 32-разрядную систему, обладавшую способностью выполнять приложения, созданные для Windows, имевшую высокую производительность и поддерживающую большое количество периферийных устройств. В 1994 году вышла 0S/2 WARP 3. В этой реализации, помимо дальнейшего повышения производительности и снижения требований к аппаратным ресурсам, появилась поддержка работы в Интернете. Сейчас же из последних версий следует отметить лишь 0S/2 Warp4, способная работать с 64-разрядными процессорами. Кроме того, в ней довольно полно представлены средства взаимодействия с Интернетом, позволяющие 0S/2 выполнять не только клиентские программы, но и выступать в качестве веб-сервера. Начиная с третьей версии, фирмой IBM поставляются локализованные версии 0S/2 для России. Пройдя довольно большой и сложный путь, эта ОС для персональных компьютеров обладает сегодня такими особенностями, как реальная многозадачность, продуманные и надежные подсистемы управления памятью и администрирования процессов, встроенная поддержка работы в сети и дополнительные функции сетевого сервера, мощный язык программирования REXX, предназначенный для решения задач системного администрирования. Перечисленные возможности позволяют использовать 0S/2 в качестве операционной системы для мощных рабочих станций или сетевых серверов.

Операционная система DOS и Операционная оболочка Windows

Операционная система DOS состоит из следующих частей:

Базовая система ввода-вывода (ВIOS), находящаяся в постоянной памяти (постоянном запоминающем устройстве, ПЗУ) компьютера. Эта часть операционной системы является «встроенной» в компьютер. Ее назначение состоит в выполнении наиболее простых и универсальных услуг операционной системы, связанных с осуществлением ввода-вывода. Базовая система ввода-вывода содержит также тест функционирования компьютера, проверяющий работу памяти и устройств компьютера при включении его электропитания. Кроме того, базовая система ввода-вывода содержит программу вызова загрузчика операционной системы.

Загрузчик операционной системы - это очень короткая программа, находящаяся в первом секторе каждой дискеты с операционной системой DOS. Функция этой программы заключается в считывании в память еще двух модулей операционной системы, которые и завершают процесс загрузки DOS.

Командный процессор DOS обрабатывает команды, вводимые пользователем. Командный процессор находится в дисковом файле! COMMAND.COM на диске, с которого загружается операционная система. Некоторые команды пользователя, (например Туре, Dir или Сор) командный процессор выполняет сам. Такі команди називаються внутрішніми. Для выполнения остальных (внешних) команд пользователя командный процессор ищет на дисках программу с соответствующим именем и если находит ее, то загружает в память и передает ей управление. По окончании работы программы командный процессор удаляет программу из памяти и выводит сообщение о готовности к выполнению команд (приглашение DOS).

Внешние команды DOS - это программы, поставляемые вместе с операционной системой в виде отдельных файлов. Эти программы выполняют действия обслуживающего характера, например форматирование дискет, проверку дисков и т.д. Драйверы устройств - это специальные программы, которые дополняют систему ввода-вывода DOS и обеспечивают обслуживание новых или нестандартное использование имеющихся

Операционная оболочка Windows - это разработанная фирмой Microsoft надстройка над операционной системой DOS, обеспечивающая большое количество удобств для программистов и пользователей. Большинство пользователей компьютеров используют Windows и разнообразные прикладные программы под Windows в своей работе. Широчайшее распространение Microsoft Windows сделало ее фактическим стандартом для IBM.

В ОС Windows гораздо лучше, по сравнению с другими ОС, налажено взаимодействие между пользователем и компьютером. Большинство повседневных задач выполняется с меньшими, чем когда-либо затратами времени. Решено также большинство проблем с распределением памяти. Встроенная сетевая поддержка делает тривиальной задачей надежный обмен информацией по сети. В Windows, предусмотрена возможность давать файлам длинные имена, что значительно облегчает работу пользователя. Поддержка в Windows стандарта "plug-and-play" упрощает модернизацию оборудования. Ярлыки помогают быстро обращаться к часто используемым файлам, программам и папкам. Большая часть всего этого достигнута без ущерба для производительности. А многие процессы, например печать, идут теперь гораздо быстрее благодаря 32-битному режиму и другим усовершенствованиям.

В отличие от оболочек типа Norton Commander, Windows не только обеспечивает удобный и наглядный интерфейс для операций с файлами, дисками и т.д., но и предоставляет новые возможности для запускаемых в "родной" среде программ. Одна из основных целей разработчиков Windows – создание документированного интерфейса, резкое снижение требований к подготовке пользователя, упрощение работы. Следует также признать, что интерфейс Windows обладает массой достоинств. Предусмотрено все или почти все для удобной и безопасной работы, почти любую операцию можно выполнить множеством способов, а продуманная система подсказок, сообщений и предупреждений поддерживает пользователя в течение всего сеанса работы.

Тема 5. Алгоритмизация и программирование

Алгоритмы встречаются не только в вычислительной технике, но и в обыденной жизни. Примеры алгоритмов из обыденной жизни:

 • поездка в институт;

 • ремонт телевизора (по инструкции);

 • поиск пропавшей вещи;

 • выращивание растений на участке и т.п.

Не все задачи могут быть решены с помощью алгоритмов. Например, написание музыки, написание стихов, научное открытие. Компьютер используется для решения лишь тех задач, для которых может быть составлен алгоритм.

Любой алгоритм обладает следующими свойствами:

 • детерминированность,

 • массовость,

 • результативность,

 • дискретность.

Детерминированность (определенность) означает, что набор указаний алгоритма должен быть однозначно понят любым исполнителем. Это свойство определяет однозначность результата работы алгоритма при заданных исходных данных.

Массовость алгоритма предполагает возможность варьирования исходных данных в некоторых пределах. Это свойство определяет пригодность использования алгоритма для решения множества конкретных задач определенного класса.

Результативность алгоритма означает, что для любых допустимых исходных данных он должен через конечное число шагов (или итераций) завершить свою работу.

Дискретность алгоритма означает возможность разбиения определенного алгоритмического процесса на отдельные элементарные этапы, возможность реализации которых человеком или компьютером не вызывает сомнения, а результат выполнения каждого элементарного этапа вполне определен и понятен.

Словесный способ описания алгоритма отражает содержание выполняемых действий средствами естественного языка. К достоинствам этого способа описания следует отнести его общедоступность, а также возможность описывать алгоритм с любой степенью детализации. К главным недостаткам этого способа следует отнести достаточно громоздкое описание, отсутствие строгой формализации вследствие неоднозначности восприятия естественного языка.

Формально-словесный способ описания алгоритма основан на записи содержания выполняемых действий с использованием изобразительных возможностей языка математики, дополненного с целью указания необходимых пояснений средствами естественного языка. Данный способ, обладая всеми достоинствами словесного способа, вместе с тем более лаконичен, а значит, и более нагляден, имеет большую формализацию, однако тоже не является строго формальным.

Графический способ описания алгоритмов представляет собой изображение логико-математической структуры алгоритма, при котором все этапы процесса обработки данных представляются с помощью определенного набора геометрических фигур (блоков), имеющих строго определенную конфигурацию в соответствии с характером выполняемых действий.

 • начало, конец


 • вычисления

 • ввод / вывод


 • проверка условия


 • модификация

 • подпрограмма

Рис. 1. Основные графические обозначения блоков программ.

Все блоки в схеме располагаются в последовательности сверху вниз и слева направо, объединяясь между собой линиями потока.

Графический (Блок-схема )

Пример : алгоритм решения уравнения а+b=с

Пример: алгоритм решения уравнения а+b=с

алг Простое уравнение ( арг a, b, рез c)

нач

ввод a, b

с := a + b

вывод с

кон

ЯП Basic и Pascal .

Приклад:

BASIC

10 CLS

20 INPUT «ВВЕДИТЕ ПЕРЕМЕНЫЕ А И В:», А, В

30 С = А + В

40 PRINT «ОТВЕТ С=», С

50 END

Pascal

Program Prostoe Uravnenie;

Uses Crt;

Var a, b, c;

Begin

Clr Scr;

Write('Введите переменные a и b'); Readln (a, b);

c := a + b;

VriteLn('Ответ с=', c);

Readln

End.

Алгоритм ветвления

Разветвляющийся алгоритм дает возможность выбора из нескольких предложенных действий в зависимости от значения выражения в условии, где ЕСЛИ – оператор условия выбора.

На естественном языке

Пример: Возьмем все тот же алгоритм открытия двери: Подойти к двери ® проверить открыта ли дверь ® (если да), то опустить ручку двери вниз

® (если нет), то отомкнуть ее

® (и в результате) открыть дверь.

Но это еще самый простой способ ветвления. А ведь может быть так еще что в ветвлении заключено еще несколько ветвлений. Ну например, вдруг у вас нет ключа от двери, или дверь ведь может открываться от себя и на себя и т.

ЯП Basic и Pascal .

Приклад:

BASIC

10 CLS

20 INPUT «ВВЕДИТЕ ПЕРЕМЕНЫЕ А И В:», А, В

30 IF (A>B) THEN C:=A ELSE C:=B

40 PRINT «ОТВЕТ С=», С

50 END

Pascal

Program Vetvlenie;

Uses Crt;

Var a, b, c;

Begin

Clr Scr;

Write('Введите переменные a и b'); Readln (a, b);

if (a>b) then c:=a else c:=b

VriteLn('Ответ с=', c);

Readln

End.

Тема 6. Основы работы с прикладными программами общего назначения

Текстовые редакторы – это программы для создания и редактирования текстовых документов. Это письма, статьи, справки, повести или романы и прочая информация, именуемая текстовый документ, текстовый файл или просто текст.

Что такое редактирование текста? Это то, что мы привыкли понимать в обиходном значении этого слова – весь комплекс операций по внутренней (смысловой) и внешней (оформительской) работе над текстом. Каждый текст можно «кроить», т.е. вырезать из него куски, «склеивать» их, вставлять в рабочий материал части из других текстов, менять их местами и пр. Можно изменять расположение текста на странице, формат строк и абзацев, вставлять в текст иллюстрации (рисунки, графики, схемы и пр.).

Существует еще одна отдельная группа текстовых процессоров – это настольные издательские системы. Издательские программы (Desktop Publishing) в чем-то похожи на обычные текстовые процессоры, но отличаются от них более широким набором возможностей работы с текстом. Правда следует заметить, что эта разница постепенно стирается, и такие редакторы, как Word Perfect или Word уже приближаются к издательским программам. Во всяком случае они в состоянии обеспечить набор и распечатку несложных изданий.

Как правило издательские программы имеют широкий спектр читаемых форматов, т.е. возможность работать с файлами, созданными во многих других программах: текстовых, графических, чертежных. Текст легко можно вставить внутрь любого рисунка; кроме того, имеются средства для рисования простых фигур внутри самой программы. Если предполагается цветное издание, то есть возможность варьировать цветовой гаммой, и при распечатки получать нужное количество копий соответствующих каждому цвету. В полиграфии это называют разложением цвета на отдельные составляющие.

Возможности обычного текстового редактора:

 • Набор текста.

 • Корректирование набранного текста обычным способом, т.е. изменение букв, слов и т.д.

 • Вырезание кусков текста, запоминание их в течении текущего сеанса работы, а также в виде отдельных файлов.

 • Вставка кусков в нужное место текста.

 • Нахождение в тексте нужных слов или предложений.

 • Замена слов одно на другое частично или полностью по всему тексту.

 • Форматирование текста, т.е. придание ему определенного вида по следующим параметрам: ширина текстовой колонки, абзац, поля с обеих сторон, верхнее и нижнее поле, расстояние между строками, выравнивание края строк.

 • Автоматическая разбивка текста на страницы с заданным числом строк.

 • Автоматическая нумерация страниц.

 • Автоматический ввод подзаголовков в нижней или верхней части страницы.

 • Выделение части текста жирным, наклонным или подчеркнутым шрифтом.

 • Переключение программы для работы с другим алфавитом.

 • Табуляция строк, т.е. создание постоянных интервалов для представления текста в виде колонок.

Распечатка текста или отдельных его кусков.

Тема 7. Специализированные профессионально ориентированные программные средства

Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике

Ефективне управління підприємством в сучасних умовах неможливе без використання комп'ютерних технологій. Правильний вибір програмного продукту і фірми-розробника - це перший і визначальний етап автоматизації бухгалтерського обліку. В даний час проблема вибору інформаційної системи (ІС) з специфічної задачі перетворюється на стандартну процедуру. У цьому сенсі російські підприємства сильно поступаються зарубіжним конкурентам. Іноземні підприємства, як правило, мають досвід модернізації та впровадження не одного покоління ІС. У розвинених західних країнах відбувається зміна вже четвертого покоління ІС. На російських підприємствах найчастіше використовують системи першого або другого покоління.

Процедура прийняття рішення про вибір найбільш ефективної комп'ютерної системи управління нова для більшості вітчизняних керівників, а її наслідки багато в чому будуть мати значний вплив на підприємство протягом декількох років. Оскільки застосування інтегрованої ІС, яка відповідала б вимогам підприємства (масштабом, специфіці бізнесу і т.д.), дозволила б керівнику мінімізувати витрати і підвищити оперативність управління підприємством у цілому.

Информационная система — взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

Экономическая информационная система (ЭИС) - это совокупности внутренних и внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке управленческих решений.

Автоматизированной информационной системой (АИС) называется комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также персонал обеспечивающий поддержку динамической информационной модели предметной области для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

В автоматизированных ИС часть функций управления и обработки данных выполняется компьютерами, а часть человеком.

Архитектура системы и реализация основных функций

Архитектура подобной системы должна содержать три основных уровня:

 • уровень глобального отображения - поддержка интегрированного пользовательского интерфейса и ведение репозитария общих объектов;

 • уровень управления банком, или уровень менеджеров - управление информационными процессами, происходящими во всех субъектах информационно-телекоммуникационной инфраструктуры корпорации;

 • уровень агентов - наблюдение и контроль за всеми элементами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры банка.

Такая архитектура позволила бы разработчикам выполнить все основные требования к современной управляющей системе как с точки зрения обеспечения высокого уровня интеграции средств управления разнородными ресурсами, так и с точки зрения реализации таких жизненно необходимых для эффективного управления характеристик, как открытость, расширяемость, масштабируемость и многоплатформенность.

Высокая степень масштабируемости должна позволять настраивать систему на задачи конкретного бизнеса, используя сети TCP/IP, SNA, DECnet и IPX, мейнфреймы IBM операционные системы VMS, OS/400, NonStop Kernel, Unix, Windows NT и Windows 95.

Все функции системы должны быть открыты не только для клиентов, но и для независимых разработчиков. И те и другие могут создавать собственные продукты, которые расширяют управленческие возможности системы. Каждый уровень архитектуры имеет открытые точки интеграции. Клиенты и партнёры могут создавать дополнительных агентов и менеджеров, изменять или создавать новые объекты, интегрировать их путём настройки пользовательского интерфейса и использовать все виды услуг, которые предоставляются менеджерами.

Реализация описываемой архитектуры должна основываться на трёх основополагающих принципах:

 • регистрация и отображение информационных процессов, обеспечивающих реализацию бизнес-функций банка;

 • управляемость любым ресурсом системы независимо от его месторасположения;

 • «дружественный» трёхмерный графических интерфейс пользователя.

В результате пользователь получает в руки инструмент, позволяющий визуализировать объект управления и управлять им на трёх уровнях: глобальном (система в целом), банка или менеджера (управление бизнес процессами), агентском (управление программными и техническими средствами).

Уровень менеджера (функции управления банком)

На втором уровне архитектуры - уровне менеджера - реализованы функции управления банком или бизнес процессами. Для этого имеется набор управляющих функций: генерация сообщения о важных системных, сетевых или прикладных событиях и переадресация их в центр управления; мониторинг системных и пользовательских сбоев; автоматическое выполнения часто повторяющихся или плановых операций; аппарат поддержки целостности жизненно важных ресурсов; защита информационной среды.

Указанные функции объединяются в следующие основные группы:

 • управление событиями;

 • управление рабочей нагрузкой;

 • управление носителями данных;

 • хранением и восстановлением информации;

 • управление защитой;

 • управление проблемами.

Функция управления событиями позволяет создавать алгоритмы определения важных событий, реагировать на них и при необходимости принимать неотложные меры. При обработке событий больше всего времени обычно тратиться на управление исключительным ситуациями. Часто один-единственный сбой приводит к лавинообразному накоплению других, так что становится очень трудно определить источник неприятностей.

По мере того как информационные системы становятся всё сложнее и растёт интенсивность их использования, оказывается труднее поддерживать компьютеры в рабочем состоянии.

Функция управления рабочей нагрузкой решает задачу автоматизации ведения графика работ. Она управляет такими важнейшими процессами, как планирование заданий, контроль за порядком их выполнения и случаями отказа, учёт временных требований, выбор компьютеров для выполнения тех или иных заданий Для эффективного управления рабочей нагрузкой необходимо иметь информацию о том, какая работа должна быть выполнена, где когда и как. Программа управления рабочей нагрузкой получает эти сведения в виде четырёх основных элементов:

 • станции - идентификация и описание рабочего места, где будет выполняться задание. Это может быть сервер, рабочая станция или некоторое место, где выполняются ручные операции;

 • календари, указывающие, в какие сроки может выполняться задание или их набор. Для каждого задания также указывается точное время начала его выполнения;

 • задания, определяющие, какую именно работу необходимо выполнить, и содержащие информацию о времени начала выполнения, предшествующих заданиях, необходимых ресурсах и признаках завершения задания;

 • набор заданий - логическая совокупность или набор заданий.

Функция управления рабочей нагрузкой реализует два способа планирования заданий - прогнозируемый и событийный. Прогнозируемое планирование осуществляется с помощью календарей, а событийное - с помощью действий. Последний тип удобен для выполнения заданий при возникновении исключительных ситуаций вне статично прогнозируемого графика. Комбинирование обоих способов позволяет эффективно планировать выполнение заданий в различных ситуациях - повседневных и исключительных.

В системе реализуется мониторинг выполнения работ в режиме реального времени. Администратор системы получает возможность видеть, какие задания или наборы заданий активны в данный момент, как они выполняются, какие задания уже выполнены. В распределённой среде логически связанная информация хранится в разрозненных системах, что затрудняет процесс управления ими.

Функция автоматического управления хранением данных обеспечивает всё необходимое для выполнения резервного копирования и архивирования информации с отслеживанием перемещения данных с активных носителей на резервные. Менеджеры хранения данных поддерживают также такие функции, как шифрование, сжатие, коррекция избыточности и ошибок. Подчинённые им агенты поддерживают широкий диапазон устройств, в том числе RAID, оптические диски и роботы.

В современном банке информация является одним из наиболее важным объектов, нуждающихся в защите. При этом управление защитой в распределённой среде - далеко не простая задача. Для ей решения необходимо согласование множества факторов, таких, в частности, как аутентификация, авторизация, администрирование и аудит, в рамках единой, легко управляемой системы.

Функция защиты реализует решение проблемы аутентификации для гетерогенной среды. Такое решение обеспечивает единый вход в систему для доступа ко всем ресурса, будь то мейнфреймы, локальные сети, UNIX-системы, компьютеры среднего класса или ПК. Пользователю достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы работать со всеми доступными системами, не запоминая множество имён и паролей для входа в каждую. Средства системы должны позволять администратору создавать алгоритм использования паролей, который соответствовал бы уже сложившимся в банке требованиям.

Функция управления проблемами - это набор инструментов оперативного разрешения проблемных ситуаций, которые возникают в повседневной деятельности системных администраторов. Управление проблемами включат в себя три основных функциональных элемента:

 • определение компонентов - конфигурирование системы, включая аппаратные и программные средства, а также некомпьютерное оборудование, такое, например, как телекоммуникационные, охранные и другие системы банка, за которыми также необходимо вести наблюдение;

 • определение проблемы - обнаружение исключительных ситуаций, требующих разбирательства или вмешательства. Определение проблем вводится либо вручную персоналам справочной службы, либо с помощью специальной функции генерации;

 • машиногенерируемое отслеживание проблем - механизм ведения карточки проблем при возникновении тех или иных событий, за которыми следит функция управления событиями. Алгоритмы cказанного механизма позволяют распознавать проблемные ситуации на отдельных компьютерах, внутри приложений или сети.

Функция управления проблемами взаимодействует с функцией управления событиями, которая позволяет автоматизировать процедуры определения, обнаружения и разрешения проблемных ситуаций, а также вести статистику возникновения проблем для конкретных компонентов информационной структуры банка. Функция управления проблемами хранит сведения о проблемных ситуациях для каждого компонента информационной инфраструктуры, что позволяет администратору постепенно создавать комплексную систему управления проблемами.

Одной из ключевых функций на данном уровне является функция отображения бизнес процессов . Бизнес процессы, такие, например, как обработка заказа, электронный платёж, обслуживание клиента, осуществляемые в рамках автоматизированных финансовых и промышленных систем типа MANMAN/X, Baan, SAP/R3, могут включаться в так называемое отображение бизнес-процессов. Любое из них можно «открыть», создав для него папку, и «положив» туда все атрибуты, отвечающие за его функционирование: идентификаторы компьютера и диска, описания требований к ресурсам и т. п. В результате можно сформировать динамическую картинку актуального состояния автоматизированной системы, про которой администратор способен проследить возникновение потенциальных коллизий и своевременно, например, перераспределить или добавить ресурсы.

Требования к банковской Информационной системе и принципы разработки программных средств

Постоянные изменения, происходящие в сфере деятельности банков и затрагивающие юридическую сферу, экономическую среду и банковские технологии, требуют от системы управления банком высокой степени адаптивности. БИС должны иметь гибкую структуру и быть открытыми системами, т.е. допускающими внесение необходимых изменений в модель в случае каких-либо перестроек в банковской сфере. Поэтому система должна быть ориентирована на автоматизацию управления банковской деятельностью, а не на конкретную задачу чистой автоматизации обработки банковской информации. Другими словами, система должна соблюдать принцип целевого характера управления и удовлетворять требованию открытости для легкого внесения изменений и наращивания функциональных ее возможностей по мере необходимости. Это требование реализуется на принципах строгой параметризованности автоматизируемых объектов и модульности. Главным девизом здесь должна служить ориентация системы на автоматизацию управления банковской деятельностью, а не на решение локальных функциональных задач.

К специальным требованиям, характерным для банковской сферы, относится прежде всего возможность отката на дату (контрольную точку) либо технологического отката через систему обратных проводок «красное сторно». При достижении исходной ситуации и ее фиксации сотрудники банка должны иметь возможность внесения изменений и возврата с автоматическим расчетом, закрытием и архивацией всех последующих дней.

Другим требованием, которое теперь предъявляют банки к системам автоматизации своей деятельности, является блокирование ввода платежных документов, приводящих к дебетовому сальдо, чтобы исключить таким способом пополнение картотеки № 2. Если же такая ситуация не возникает и платежный документ не обладает некорректными реквизитами, банковская технология предполагает однократный ввод информации в систему и автоматическое формирование проводок по всем операциям. Это требование совпадает и с требованием разработчиков.

Лицевые счета должны проходить анализ на ситуацию неоткрытый счет. Вновь открываемые счета получают автоматически присваиваемые номера. При необходимости клиент (при наличии системы клиент-банк) или сотрудник банка должен иметь возможность просмотра лицевого счета и оценки его динамики за заданный период. По характеру счетов БИС должна обеспечивать работу в мультивалютном режиме как с текущими и расчетными счетами, так и с различного рода депозитными, ссудными, контокоррентными и другими счетами, а также начислять различного рода проценты и комиссии.

Требования разработчика в основном связаны со сложившимся подходом к проектированию автоматизированных систем, а также с собственными его интересами, которые носят финансовый характер. Это прежде всего соотношение: цена - себестоимость - объем работ.

К интегрированным системам при разработке предъявляются более ужесточенные требования, чем к локальным разработкам. Это обусловлено расширенными функциональными запросами комплексности решений и обязательными системными соглашениями.

Операция, проведенная в отделении банка, при выполнении ряда условий влечет за собой и другие. Так, при выдаче аккредитива по истечении определенного срока может оказаться, что деньги не израсходованы и подлежат обратному перечислению на расчетный счет. Поскольку операция формализована, она может быть выполнена и программно.

Поскольку сложившийся в нашей стране рынок платформ очень пестр, разработчик для наиболее широкого распространения своей системы заинтересован в соблюдении принципа мобильности, т.е. в обеспечении возможности эксплуатации программного продукта в различных операционных и технических средах.

Весьма актуальной проблемой сегодня остается обеспечение банковской безопасности. Ее решение может быть успешным только при комплексном подходе, который подразумевает разделение доступа к информации, к различным АРМ и к режимам в них. Так, для доступа к системе существуют уровни: пересылка файлов в определенную директорию, доступы в определенную директорию, доступ к диску, реализация всех функций на удаленной ЭВМ. Для этого обычно используется система паролей, шифрования передаваемой информации, электронной подписи. Также важное значение имеет правильная организация ведения архива информационной базы системы.

Таким образом, принципы разработки систем автоматизации банковской деятельности вытекают из подходов и требований, предъявляемых к программному продукту заказчиком (банком). Эти требования содержат в себе требование банка к системе в целом как к продукту, который будет обслуживать специфическую сферу (банковское дело), а также специальные требования, отражающие специфику используемых в банке операций и технологий их выполнения.

Как правило, информационная система является внешней по отношению к совокупности банковских технологий, поскольку зачастую машинная обработка банковской информации используется на заключительных стадиях технологического процесса выполнения банковских операций, которые характеризуются наибольшей концентрацией вычислений. На практике все банковские операции связаны некоторой единой технологией, состоящей из множества макро - и микротехнологий, наличие которых обусловлено специализацией отдельных групп работников и составом их обязанностей.

Тема 8. Локальные и глобальные компьютерные сети

Локальные и распределенные базы данных

В управленческой, экономической, финансовой, правовой сферах широко используется информация, представляющая собой неструктурированную информацию (помимо структурированной информации, организованной в БД, находящихся под управлением СУБД). Информационные ресурсы представляют собой отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем). К ним относятся рукописные, печатные и электронные издания, содержащие нормативную, распорядительную, фактографическую, справочную, аналитическую и др. информацию по различным направлениям общественной деятельности (законодательство, политика, демография, социальная сфера, наука, техника, технология и т.д.).

Для однопользовательских АС характерно использование следующих баз данных:

локальные реляционные базы данных, находящиеся под управлением одной или нескольких СУБД (Microsoft Access, FoxPro и т.п.) и предназначенные для решения пользователем прикладных задач с использованием собственного или покупного специального программного обеспечения на его АРМе;

локальные базы неструктурированной информации (текстовых и табличных документов, созданных пользователем средствами Microsoft Word и Microsoft Excel, полученных по электронной почте, на машинных носителях, а также документов, полученных в результате решения пользователем прикладных задач с использованием информации реляционных баз данных), организованные и хранящиеся в виде каталогов и подкаталогов на его АРМе;

базы данных, размещенные на удаленных ПК в федеральных и международных сетях, к которым организован доступ самим пользователем со своего АРМ (если АРМ подключен к федеральным и международным сетям передачи данных).

Современные автоматизированные информационные системы представляют собой, как правило, ЛВС, подключенные к федеральным и международным сетям передачи данных. Пользователь ЛВС использует не только вышеперечисленные локальные базы данных, но и распределенные:

реляционные базы данных на сервере ЛВС, находящиеся под управлением одной или нескольких СУБД;

базы неструктурированной информации (документов, созданных и полученных разными пользователями ЛВС), организованные и хранящиеся в виде каталогов и подкаталогов на сервере ЛВС;

базы данных различных приобретенных АС, установленные в ЛВС и доступные всем пользователям сети;

базы данных, размещенные на удаленных ПК в федеральных и международных сетях, к которым организован доступ для всех пользователей ЛВС.

Значительная часть неструктурированной информации в вышеназванных базах является, как правило, гипертекстовыми и гипермедиа-документами, объединенными с помощью гиперссылок в гипертекстовые базы данных.

Для современного этапа развития информационных технологий характерно наличие разнообразных инструментальных средств и покупного специального программного обеспечения, которыми может овладеть любой пользователь, а также наличие большого количества промышленно функционирующих БД коммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций.

Такая ситуация позволяет при создании многих АС отказаться от проектирования и разработки собственных реляционных баз данных и собственного специального программного обеспечения. Использование современных инструментальных средств позволяет пользователю самостоятельно (без помощи системного программиста) организовывать со своего АРМ доступ к различным информационным ресурсам, например, создавать каталоги нормативно-правовых актов, каталоги адресов WWW-серверов Интернета и т.п. Появление ОПО последних версий позволяет пользователю организовывать доступ к различным ресурсам АРМ и ЛВС через гиперссылки (по принципу “паутины”) взамен иерархического принципа доступа (принципа “дерева”).

Технология "клиент-сервер" предполагает разделение функций обработки данных на три группы: функции ввода/вывода и отображения данных; прикладные функции, характерные для данной предметной области; функции хранения и управления данными. Каждая группа функций выполняется отдельным логическим компонентом.

Различия в реализации приложений в рамках "клиент-сервер" определяются механизмом использования и распределения между компьютерами в сети этих компонент, в соответствии с этим выделяют три подхода, реализованные в моделях:

модель доступа к удаленным данным (Remote Data Access-RDA), в которой компонент представления и прикладной компонент совмещены и выполняются на одном компьютере. Запросы к информационным ресурсам направляются по сети к удаленному компьютеру, который обрабатывает запросы и возвращает блоки данных. Эта модель является самой простой и традиционно используется в локальных вычислительных сетях, где скорость обмена достаточно высока, однако она неприемлема при работе в среде низкоскоростных каналов передачи данных. Поскольку вся логика локализована на одном компьютере, то приложение нуждается в передаче по сети большого, часто избыточного объема данных, что существенно повышает загрузку информационной системы в целом и может привести к длительному блокированию данных от других пользователей;

модель сервера базы данных (DataBase Server-DBS), которая строится в предположении, что процесс, выполняемый на компьютере-клиенте, ограничивается функциями представления, в то время как собственно прикладные функции реализованы в хранимых непосредственно в базе данных процедурах, выполняющихся на компьютере-сервере БД. Преимущества DBS-модели перед RDA заключаются в очевидном снижении сетевого трафика. Однако DBS-модель не обеспечивает требуемой эффективности использования вычислительных ресурсов в случае нескольких серверов;

модель сервера приложений (Application Server-AS), в которой процесс, выполняющийся в компьютере-клиенте, реализует функции первой группы. Прикладные функции выполняются на удаленном компьютере. Доступ к информационным ресурсам, необходимым для решения прикладных задач, обеспечивается тем же способом, что и в RDA модели. AS-модель не требует обеспечения миграции прикладных функций между серверами, что значительно облегчает администрирование системы в целом, однако, для обеспечения достаточной скорости обработки данных сервер приложений и сервер БД должны находится в одной ЛВС или быть соединены по выделенному каналу.

Компьютер-клиент и компьютер-сервер могут работать в условиях ЛВС и быть абонентами глобальной компьютерной сети, общаясь между собой по организуемому виртуальному каналу или, используя для этого (при снижении требований на реактивность системы) электронную почту.

В настоящее время существует целый ряд программных средств, как системных, так и прикладных, реализующих описанные выше модели. Стоит отметить такие пакеты, как Oraclе SQL Server и Sybase SQL Server для платформы NetWare, продукт Microsoft Windows NTSQL Server, Oracle для среды Unix, Lotus Notes. Все эти программные средства работают на различных платформах (на машинах с процессорами Intel, на RISC-серверах и станциях производства HP, DEC и т.д.), в различных операционных средах. СУБД Oracle выделяется среди прочих исключительным быстродействием, мощными сетевыми средствами и средствами межплатформенной связи. Развитые средства электронной почты пакета Oracle позволяют организовать безбумажный документооборот, совместную подготовку и обработку документов. Существует интегрированный программный продукт ORACLE 2000WG, объединяющий достоинства популярной сетевой операционной системы Novell NetWare и СУБД Oracle. В структурах управления федеральных, государственных и местных органов власти все шире применяется пакет Lotus Notes.

В зависимости от территориального расположения абонентских систем вычислительные сети можно разделить на три основных класса:

 • глобальные сети(WAN - Wide Area Network);

 • региональные сети(MAN - Metropolitan Area Network);

 • локальные сети(LAN - Local Area Network).

Глобальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в различных странах, на различных континентах. Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. Глобальные вычислительные сети позволят решить проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации доступа к этим ресурсам.

Региональная вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Она может включать абонентов внутри большого города, экономического региона, отдельной страны. Обычно расстояние между абонентами региональной вычислительной сети составляет десятки - сотни километров.

Локальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории. В настоящее время не существует четких ограничений на территориальный разброс абонентов локальной вычислительной сети. Обычно такая сеть привязана к конкретному месту. К классу локальных вычислительных сетей относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов и т. д. Протяженность такой сети можно ограничить пределами 2-2,5 км.

Они обеспечивают мощные, экономически целесообразные средства обработки огромных информационных массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам. На рис. 4 приведена одна из возможных иерархий вычислительных сетей. Локальные вычислительные сети могут входить как компоненты в состав региональной сети, региональные сети - объединяться в составе глобальной сети и, наконец, глобальной сети могут также образовывать сложные структуры.

Рис. 4 Иерархия компьютерных сетей

Пример Компьютерная сеть Internet является наиболее популярной глобальной сетью. В ее состав входит множество свободно соединенных сетей. Внутри каждой сети, входящей в Internet, существуют конкретная структура связи и определенная дисциплина управления. Внутри Internet структура и методы соединений между различными сетями для конкретного пользователя не имеют никакого значения.

Персональные компьютеры, ставшие в настоящее время непременным элементом любой системы управления, привели к буму в области создания локальных вычислительных сетей. Это, в свою очередь, вызвало необходимость в разработки новых информационных технологий.

Cпособы доступа к Internet

 • Использование только электронной почты. Этот способ позволяет получать и отправлять сообщения другим пользователям и только. Через специальные шлюзы Вы можете также использовать и другие сервисы, предоставляемые Internet. Эти шлюзы, однако, не позволяют работать в интерактивном режиме, и могут быть довольно сложными в использовании.

 • Режим удаленного терминала. Вы подключаетесь к другому компьютеру, соединенному с Internet, как удаленный пользователь. На удаленном компьютере запускаются программы-клиенты, которые используют Internet-сервисы, а результаты их работы отображаются на экране Вашего терминала. Поскольку для подключения используются, в основном, программы эмуляции терминала, Вы можете работать только в текстовом режиме. Таким образом, например, для просмотра WEB-узлов Вы сможете использовать только текстовый броузер и графических изображений не увидите.

 • Непосредственное соединение. Это основная и наилучшая форма соединения, когда Ваш компьютер становится одним из узлов Internet. Посредством протокола TCP/IP он напрямую общается с другими компьютерами в Internet. Доступ к сервисам Internet осуществляется посредством программ, работающих на Вашем компьютере.

Традиционно, компьютеры подключались напрямую в Internet через локальные сети или по выделенным соединениям. Кроме собственно компьютера, для установления таких соединений необходимо дополнительное сетевое оборудование (маршрутизаторы, шлюзы и т.п.). Поскольку это оборудование и каналы соединения достаточно дорогие, прямые соединения используются только организациями с большим объемом передаваемой и принимаемой информации.

Альтернативой прямого соединения для индивидуальных пользователей и небольших организаций является использование телефонных линий для установления временных соединений (dial up) к

Сервисы Internet

Серверами называются узлы сети, предназначенные для обслуживания запросов клиентов – программных агентов, извлекающих информацию или предающих ее в сеть и работающих под непосредственным управлением пользователей. Клиенты предоставляют информацию в понятном и удобном для пользователей виде, в то время как серверы выполняют служебные функции по хранению, распространению, управлению информацией и выдачу ее по запросу клиентов. Каждый вид сервиса в Internet предоставляется соответствующими серверами и может использоваться с помощью соответствующих клиентов.

WWW

Сервис WWW – всемирная паутина, обеспечивает представление и взаимосвязи огромного количества гипертекстовых документов, включающих текст, графику, звук и видео, расположенных на различных серверах по всему миру и связанных между собой посредством ссылок в документах. Появление этого сервиса значительно упростило доступ к информации и стало одной из основных причин взрывообразного роста Internet с 1990 года. Сервис WWW функционирует с использованием протокола HTTP.

Для использования этого сервиса применяются программы-броузеры, наиболее популярными из которых в настоящий момент являются Netscape Navigator и Internet Explorer.

«Web browsers» – не что иное, как средства просмотра; они выполнены по аналогии с бесплатной коммуникационной программой под названием Mosaic, созданной в 1993 г. в лаборатории Национального центра суперкомпьютеров (National Center for Supercomputing Applications) при Университете шт. Иллинойс для облегчения доступа к WWW. Что же можно получить с помощью WWW? Почти все, что ассоциируется с понятием «работа в системе Internet», – от самых последних финансовых новостей до информации о медицине и здравоохранении, музыке и литературе, домашних животных и комнатных растениях, кулинарии и автомобильном деле. Можно заказывать авиабилеты в любую часть мира (реальные, а не виртуальные), туристические проспекты, находить необходимое программное и техническое обеспечение для своего ПК, играть в игры с далекими (и неизвестными) партнерами и следить за спортивными и политическими событиями в мире. Наконец, с помощью большинства программ со средствами доступа к WWW можно получить доступ и к телеконференциям (всего их около 10 000), куда помещаются сообщения на любые темы – от астрологии до языкознания, а также обмениваться сообщениями по электронной почте.

Благодаря средствам просмотра WWW хаотические джунгли информации в Internet приобретают форму привычных аккуратно оформленных страниц с текстом и фотографиями, а в некоторых случаях даже с видеосюжетами и звуком. Привлекательные титульные страницы (home pages) сразу же помогают понять, какая информация последует дальше. Здесь есть все необходимые заголовки и подзаголовки, выбирать которые можно с помощью линеек прокрутки как на обычном экране Windows или Macintosh. Каждое ключевое слово соединяется с соответствующими информационными файлами посредством гипертекстовых связей. И пусть термин «гипертекст» вас не пугает: гипертекстовые связи – это примерно то же самое, что сноска в статье энциклопедии, начинающаяся со слов «смотри также...» Вместо того, чтобы листать страницы книги, Вам достаточно щелкнуть мышью на нужном ключевом слове (для удобства оно выделяется на экране цветом или шрифтом), и перед вами появится требуемый материал. Очень удобно, что программа позволяет возвращаться к ранее просмотренным материалам или, щелкнув мышью, двигаться дальше.

E-MAIL

E-mail – электронная почта. С помощью E-mail можно обмениваться личными или деловыми сообщениями между адресатами, имеющими E-mail адрес.

Ваш электронный адрес указывается в контракте на подключение (youname@ukrpack.net). Наш сервер электронной почты, на котором для Вас заводится почтовый ящик, работает наподобие обыкновенного почтового отделения, на которое приходит Ваша почта. Ваш электронный почтовый адрес – это аналог арендованного абонентского ящика в почтовом отделении. Посланные Вами сообщения сразу направляются адресату, указанному в письме, а пришедшие Вам сообщения ожидают в Вашем абонентском ящике, пока Вы их не заберете. Вы можете посылать и принимать электронную почту от любого лица, имеющего электронный адрес. Для передачи сообщений в основном используется протокол SMTP, а для приема – POP3.

FTP – это метод пересылки файлов между компьютерами. Продолжающиеся разработка программного обеспечения и публикация уникальных текстовых источников информации гарантируют: мировые архивы FTP останутся зачаровывающей и постоянно меняющейся сокровищницей.

Вы вряд ли найдете в FTP-архивах коммерческие программы, так как лицензионные соглашения запрещают их открытое распространение. Зато обнаружите условно-бесплатное и общедоступное программное обеспечение. Это разные категории: общедоступные программы (public domain) действительно бесплатны, а за условно-бесплатное программное обеспечение (shareware) требуется заплатить автору, если после испытательного срока Вы решите оставить себе программу и пользоваться ею. Встретятся Вам и так называемые бесплатные программы (freeware); их создатели сохраняют за собой авторские права, но разрешают пользоваться своими творениями без какой-либо оплаты.

Для просмотра FTP-архивов и получения хранящихся на них файлов Вы можете воспользоваться специализированными программами – WS_FTP, CuteFTP, или же использовать броузеры WWW Netscape Navigator и Internet Explorer – в них содержатся встроенные средства работы с FTP-серверами.

Тема 9. Основы и методы защиты информации

Информационная безопасность Российской Федерации

Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и их обеспечение

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростаючою роллю інформаційної сфери, що представляє собою сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів, які здійснюють збір, формування, розповсюдження і використання інформації, а також системи регулювання виникаючих при цьому громадських відносин. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать.

Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.

На основе национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению информационной безопасности.

Одна из составляющих национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере включает в себя развитие современных информационных технологий, отечественной индустрии информации, в том числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов. В современных условиях только на этой основе можно решать проблемы создания наукоемких технологий, технологического перевооружения промышленности, приумножения достижений отечественной науки и техники. Россия должна занять достойное место среди мировых лидеров микроэлектронной и компьютерной промышленности.

Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации

По своей общей направленности угрозы информационной безопасности Российской Федерации подразделяются на следующие виды:

угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов; угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.

Угрозами развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов могут являться:

противодействие доступу Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в мировом разделении труда в индустрии информационных услуг, средств информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов, а также создание условий для усиления технологической зависимости России в области современных информационных технологий; закупка органами государственной власти импортных средств информатизации, телекоммуникации и связи при наличии отечественных аналогов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным образцам; вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств информатизации, телекоммуникации и связи; увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной собственности.

Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации

Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации подразделяются на внешние и внутренние. К внешним источникам относятся: стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов России в мировом информационном пространстве, вытеснению ее с внешнего и внутреннего информационных рынков; обострение международной конкуренции за обладание информационными технологиями и ресурсами; увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и наращивание их возможностей по противодействию созданию конкурентоспособных российских информационных технологий; разработка рядом государств концепций информационных войн, предусматривающих создание средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира, сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним.

До внутрішніх джерел належать:

критическое состояние отечественных отраслей промышленности; недостаточная разработанность нормативной правовой базы, регулирующей отношения в информационной сфере, а также недостаточная правоприменительная практика; недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации; недостаточная экономическая мощь государства; снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество квалифицированных кадров в области обеспечения информационной безопасности;

Состояние информационной безопасности Российской Федерации и основные задачи по ее обеспечению

За последние годы в Российской Федерации реализован комплекс мер по совершенствованию обеспечения ее информационной безопасности.

Успешному решению вопросов обеспечения информационной безопасности Российской Федерации способствуют государственная система защиты информации, системы сертификации средств защиты информации.

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности Российской Федерации показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям общества и государства.

Серьезный урон нанесен кадровому потенциалу научных и производственных коллективов, действующих в области создания средств информатизации, телекоммуникации и связи, в результате массового ухода из этих коллективов наиболее квалифицированных специалистов.

Отставание отечественных информационных технологий вынуждает федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при создании информационных систем идти по пути закупок импортной техники и привлечения иностранных фирм, из-за чего повышается вероятность несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и возрастает зависимость России от иностранных производителей компьютерной и телекоммуникационной техники, а также программного обеспечения.

Сложившееся положение дел в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации требует безотлагательного решения таких задач, как:

развитие и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, реализующей единую государственную политику в этой области, включая совершенствование форм, методов и средств выявления, оценки и прогнозирования угроз информационной безопасности Российской Федерации, а также системы противодействия этим угрозам; разработка критериев и методов оценки эффективности систем и средств обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также сертификации этих систем и средств; разработка методов повышения эффективности участия государства в формировании информационной политики государственных телерадиовещательных организаций, других государственных средств массовой информации; обеспечение технологической независимости Российской Федерации в важнейших областях информатизации, телекоммуникации и связи, определяющих ее безопасность; разработка современных методов и средств защиты информации, обеспечения безопасности информационных технологий; расширение взаимодействия с международными и зарубежными органами и организациями при решении научно-технических и правовых вопросов обеспечения безопасности информации, передаваемой с помощью международных телекоммуникационных систем и систем связи; обеспечение условий для активного развития российской информационной инфраструктуры, участия России в процессах создания и использования глобальных информационных сетей и систем; создание единой системы подготовки кадров в области информационной безопасности и информационных технологий.

Методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации разделяются на правовые, организационно-технические и экономические.

К правовым методам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации относится разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в информационной сфере, и нормативных методических документов по вопросам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Найбільш важливими напрямками цієї діяльності є:

законодательное разграничение полномочий в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, определение целей, задач и механизмов участия в этой деятельности общественных объединений, организаций и граждан; разработка и принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих ответственность юридических и физических лиц за несанкционированный доступ к информации, ее противоправное копирование, искажение и противозаконное использование; создание правовой базы для формирования в Российской Федерации региональных структур обеспечения информационной безопасности.

Особенности обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в различных сферах общественной жизни

Критическое состояние предприятий национальных отраслей промышленности, разрабатывающих и производящих средства информатизации, телекоммуникации, связи и защиты информации, приводит к широкому использованию соответствующих импортных средств, что создает угрозу возникновения технологической зависимости России от иностранных государств.

Серьезную угрозу для нормального функционирования экономики в целом представляют компьютерные преступления, связанные с проникновением криминальных элементов в компьютерные системы и сети банков и иных кредитных организаций.

К числу основных внутренних угроз информационной безопасности Российской Федерации в области науки и техники следует отнести:

сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в России, ведущую к резкому снижению финансирования научно-технической деятельности, временному падению престижа научно-технической сферы, утечке за рубеж идей и передовых разработок; неспособность предприятий национальных отраслей электронной промышленности производить на базе новейших достижений микроэлектроники, передовых информационных технологий конкурентоспособную наукоемкую продукцию, позволяющую обеспечить достаточный уровень технологической независимости России от зарубежных стран, что приводит к вынужденному широкому использованию импортных программно-аппаратных средств при создании и развитии в России информационной инфраструктуры; серьезные проблемы в области патентной защиты результатов научно-технической деятельности российских ученых; сложности реализации мероприятий по защите информации, особенно на акционированных предприятиях, в научно-технических учреждениях и организациях.

В общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах. Основными объектами обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются:

средства и системы информатизации, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных, другое общесистемное и прикладное программное обеспечение), автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных, осуществляющие прием, обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа, их информативные физические поля; технические средства и системы, обрабатывающие открытую информацию, но размещенные в помещениях, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа, а также сами помещения, предназначенные для обработки такой информации;

Основными угрозами информационной безопасности Российской Федерации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются:

деятельность специальных служб иностранных государств, преступных сообществ, организаций и групп, противозаконная деятельность отдельных лиц, направленная на получение несанкционированного доступа к информации и осуществление контроля за функционированием информационных и телекоммуникационных систем; нарушение установленного регламента сбора, обработки и передачи информации, преднамеренные действия и ошибки персонала информационных и телекоммуникационных систем, отказ технических средств и сбои программного обеспечения в информационных и телекоммуникационных системах; использование не сертифицированных в соответствии с требованиями безопасности средств и систем информатизации и связи, а также средств защиты информации и контроля их эффективности; привлечение к работам по созданию, развитию и защите информационных и телекоммуникационных систем организаций и фирм, не имеющих государственных лицензий на осуществление этих видов деятельности.

Основными организационно-техническими мероприятиями по защите информации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются:

лицензирование деятельности организаций в области защиты информации; аттестация объектов информатизации по выполнению требований обеспечения защиты информации при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; сертификация средств защиты информации и контроля эффективности их использования, а также защищенности информации от утечки по техническим каналам систем и средств информатизации и связи; создание и применение информационных и автоматизированных систем управления в защищенном исполнении.

Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности

Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности - неотъемлемая составляющая политического, военного, экономического, культурного и других видов взаимодействия стран, входящих в мировое сообщество. Така співпраця має сприяти підвищенню інформаційної безпеки всіх членів світового співтовариства, включаючи Російську Федерацію.

Основными направлениями международного сотрудничества Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности являются:

обеспечение безопасности международного информационного обмена, в том числе сохранности информации при ее передаче по национальным телекоммуникационным каналам и каналам связи; координация деятельности правоохранительных органов стран, входящих в мировое сообщество, по предотвращению компьютерных преступлений;

Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и первоочередные мероприятия по ее реализации

Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

Государственная политика обеспечения информационной безопасности Российской Федерации определяет основные направления деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в этой области, порядок закрепления их обязанностей по защите интересов Российской Федерации в информационной сфере в рамках направлений их деятельности и базируется на соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в информационной сфере.

Государство в процессе реализации своих функций по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации:

проводит объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз информационной безопасности Российской Федерации, разрабатывает меры по ее обеспечению; осуществляет контроль за разработкой, созданием, развитием, использованием, экспортом и импортом средств защиты информации посредством их сертификации и лицензирования деятельности в области защиты информации; проводит необходимую протекционистскую политику в отношении производителей средств информатизации и защиты информации на территории Российской Федерации и принимает меры по защите внутреннего рынка от проникновения на него некачественных средств информатизации и информационных продуктов; способствует предоставлению физическим и юридическим лицам доступа к мировым информационным ресурсам, глобальным информационным сетям; формулирует и реализует государственную информационную политику России; организует разработку федеральной программы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, объединяющей усилия государственных и негосударственных организаций в данной области;

Совершенствование правовых механизмов регулирования общественных отношений, возникающих в информационной сфере, является приоритетным направлением государственной политики в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

Первоочередные мероприятия по реализации государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

Первоочередными мероприятиями по реализации государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации являются:

разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, регулирующих отношения в информационной сфере, а также подготовка концепции правового обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; принятие и реализация федеральных программ, предусматривающих формирование общедоступных архивов информационных ресурсов федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, повышение правовой культуры и компьютерной грамотности граждан, развитие инфраструктуры единого информационного пространства России, комплексное противодействие угрозам информационной войны, создание безопасных информационных технологий для систем, используемых в процессе реализации жизненно важных функций общества и государства, пресечение компьютерной преступности, развитие системы подготовки кадров, используемых в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; гармонизация отечественных стандартов в области информатизации и обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления, информационных и телекоммуникационных систем общего и специального назначения.

Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

Основные функции системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации предназначена для реализации государственной политики в данной сфере.

Основными функциями системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации являются:

разработка нормативной правовой базы в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; создание условий для реализации прав граждан и общественных объединений на разрешенную законом деятельность в информационной сфере; определение и поддержание баланса между потребностью граждан, общества и государства в свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на распространение информации; развитие отечественной информационной инфраструктуры, а также индустрии телекоммуникационных и информационных средств, повышение их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке; организация разработки федеральной и региональных программ обеспечения информационной безопасности и координация деятельности по их реализации; проведение единой технической политики в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; организация фундаментальных и прикладных научных исследований в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; обеспечение контроля за созданием и использованием средств защиты информации посредством обязательного лицензирования деятельности в данной сфере и сертификации средств защиты информации;

Основные элементы организационной основы системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации является частью системы обеспечения национальной безопасности страны.

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации строится на основе разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной власти в данной сфере, а также предметов ведения федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Основными элементами организационной основы системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации являются: Президент Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, межведомственные и государственные комиссии, создаваемые Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы судебной власти, общественные объединения, граждане, принимающие в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в решении задач обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации на основе Конституции Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации формируют законодательную базу в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и с учетом сформулированных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию приоритетных направлений в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также при формировании в установленном порядке проектов федерального бюджета на соответствующие годы предусматривает выделение средств, необходимых для реализации федеральных программ в этой области.

Совет Безопасности Российской Федерации проводит работу по выявлению и оценке угроз информационной безопасности Российской Федерации, оперативно подготавливает проекты решений Президента Российской Федерации по предотвращению таких угроз, разрабатывает предложения в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также предложения по уточнению отдельных положений настоящей Доктрины, координирует деятельность органов и сил по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации, контролирует реализацию федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений Президента Российской Федерации в этой области.

Межведомственные и государственные комиссии, создаваемые Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, решают в соответствии с предоставленными им полномочиями задачи обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

Органы судебной власти осуществляют правосудие по делам о преступлениях, связанных с посягательствами на законные интересы личности, общества и государства в информационной сфере, и обеспечивают судебную защиту граждан и общественных объединений, чьи права были нарушены в связи с деятельностью по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации.

Подведем итог. Конечно, все, что здесь написано – это всего лишь планы и теории. Изучая прессу, можно утверждать, что никаких практических результатов эта доктрина не дает. Например, в некоторых пунктах сказано, что нужно создавать специальные организации, которые будут заниматься той или иной деятельностью. Но, насколько я знаю, никакие новые организации в последнее время не создавались. Уже существующие борются с компьютерными преступлениями, совершающимися в Интернете, отслеживают хакеров, которые проникают в закрытые информационные сети государства. И все. Никаких серьезных действий по отношению к пиратскому программному обеспечению и к пиратам не проводится. Поэтому они чувствуют себя в относительной безопасности. И продолжают свою работу. Во второй главе я расскажу о законах, которые должна защищать от пиратства.

Тема 10. Компьютерный практикум

Операционная оболочка Windows - это разработанная фирмой Microsoft надстройка над операционной системой DOS, обеспечивающая большое количество удобств для программистов и пользователей. Большинство пользователей компьютеров используют Windows и разнообразные прикладные программы под Windows в своей работе. Широчайшее распространение Microsoft Windows сделало ее фактическим стандартом для IBM.

В ОС Windows гораздо лучше, по сравнению с другими ОС, налажено взаимодействие между пользователем и компьютером. Большинство повседневных задач выполняется с меньшими, чем когда-либо затратами времени. Решено также большинство проблем с распределением памяти. Встроенная сетевая поддержка делает тривиальной задачей надежный обмен информацией по сети. В Windows, предусмотрена возможность давать файлам длинные имена, что значительно облегчает работу пользователя. Поддержка в Windows стандарта "plug-and-play" упрощает модернизацию оборудования. Ярлыки помогают быстро обращаться к часто используемым файлам, программам и папкам. Большая часть всего этого достигнута без ущерба для производительности. А многие процессы, например печать, идут теперь гораздо быстрее благодаря 32-битному режиму и другим усовершенствованиям.

В отличие от оболочек типа Norton Commander, Windows не только обеспечивает удобный и наглядный интерфейс для операций с файлами, дисками и т.д., но и предоставляет новые возможности для запускаемых в "родной" среде программ. Одна из основных целей разработчиков Windows – создание документированного интерфейса, резкое снижение требований к подготовке пользователя, упрощение работы. Следует также признать, что интерфейс Windows обладает массой достоинств. Предусмотрено все или почти все для удобной и безопасной работы, почти любую операцию можно выполнить множеством способов, а продуманная система подсказок, сообщений и предупреждений поддерживает пользователя в течение всего сеанса работы.

Cпособы доступа к Internet

 • Использование только электронной почты. Этот способ позволяет получать и отправлять сообщения другим пользователям и только. Через специальные шлюзы Вы можете также использовать и другие сервисы, предоставляемые Internet. Эти шлюзы, однако, не позволяют работать в интерактивном режиме, и могут быть довольно сложными в использовании.

 • Режим удаленного терминала. Вы подключаетесь к другому компьютеру, соединенному с Internet, как удаленный пользователь. На удаленном компьютере запускаются программы-клиенты, которые используют Internet-сервисы, а результаты их работы отображаются на экране Вашего терминала. Поскольку для подключения используются, в основном, программы эмуляции терминала, Вы можете работать только в текстовом режиме. Таким образом, например, для просмотра WEB-узлов Вы сможете использовать только текстовый броузер и графических изображений не увидите.

 • Непосредственное соединение. Это основная и наилучшая форма соединения, когда Ваш компьютер становится одним из узлов Internet. Посредством протокола TCP/IP он напрямую общается с другими компьютерами в Internet. Доступ к сервисам Internet осуществляется посредством программ, работающих на Вашем компьютере.

Традиционно, компьютеры подключались напрямую в Internet через локальные сети или по выделенным соединениям. Кроме собственно компьютера, для установления таких соединений необходимо дополнительное сетевое оборудование (маршрутизаторы, шлюзы и т.п.). Поскольку это оборудование и каналы соединения достаточно дорогие, прямые соединения используются только организациями с большим объемом передаваемой и принимаемой информации.

Альтернативой прямого соединения для индивидуальных пользователей и небольших организаций является использование телефонных линий для установления временных соединений (dial up) к удаленному компьютеру, соединенному с Internet.

Примечание: хотя мы упомянули только три основных способа подключения, существуют и другие, однако в Украине они не распространен.

Серверами называются узлы сети, предназначенные для обслуживания запросов клиентов – программных агентов, извлекающих информацию или предающих ее в сеть и работающих под непосредственным управлением пользователей. Клиенты предоставляют информацию в понятном и удобном для пользователей виде, в то время как серверы выполняют служебные функции по хранению, распространению, управлению информацией и выдачу ее по запросу клиентов. Каждый вид сервиса в Internet предоставляется соответствующими серверами и может использоваться с помощью соответствующих клиентов.

Сервис WWW – всемирная паутина, обеспечивает представление и взаимосвязи огромного количества гипертекстовых документов, включающих текст, графику, звук и видео, расположенных на различных серверах по всему миру и связанных между собой посредством ссылок в документах. Появление этого сервиса значительно упростило доступ к информации и стало одной из основных причин взрывообразного роста Internet с 1990 года. Сервис WWW функционирует с использованием протокола HTTP.

Для использования этого сервиса применяются программы-броузеры, наиболее популярными из которых в настоящий момент являются Netscape Navigator и Internet Explorer.

«Web browsers» – не что иное, как средства просмотра; они выполнены по аналогии с бесплатной коммуникационной программой под названием Mosaic, созданной в 1993 г. в лаборатории Национального центра суперкомпьютеров (National Center for Supercomputing Applications) при Университете шт. Иллинойс для облегчения доступа к WWW. Что же можно получить с помощью WWW? Почти все, что ассоциируется с понятием «работа в системе Internet», – от самых последних финансовых новостей до информации о медицине и здравоохранении, музыке и литературе, домашних животных и комнатных растениях, кулинарии и автомобильном деле. Можно заказывать авиабилеты в любую часть мира (реальные, а не виртуальные), туристические проспекты, находить необходимое программное и техническое обеспечение для своего ПК, играть в игры с далекими (и неизвестными) партнерами и следить за спортивными и политическими событиями в мире. Наконец, с помощью большинства программ со средствами доступа к WWW можно получить доступ и к телеконференциям (всего их около 10 000), куда помещаются сообщения на любые темы – от астрологии до языкознания, а также обмениваться сообщениями по электронной почте.

Благодаря средствам просмотра WWW хаотические джунгли информации в Internet приобретают форму привычных аккуратно оформленных страниц с текстом и фотографиями, а в некоторых случаях даже с видеосюжетами и звуком. Привлекательные титульные страницы (home pages) сразу же помогают понять, какая информация последует дальше. Здесь есть все необходимые заголовки и подзаголовки, выбирать которые можно с помощью линеек прокрутки как на обычном экране Windows или Macintosh. Каждое ключевое слово соединяется с соответствующими информационными файлами посредством гипертекстовых связей. И пусть термин «гипертекст» вас не пугает: гипертекстовые связи – это примерно то же самое, что сноска в статье энциклопедии, начинающаяся со слов «смотри также...» Вместо того, чтобы листать страницы книги, Вам достаточно щелкнуть мышью на нужном ключевом слове (для удобства оно выделяется на экране цветом или шрифтом), и перед вами появится требуемый материал. Очень удобно, что программа позволяет возвращаться к ранее просмотренным материалам или, щелкнув мышью, двигаться дальше.

E-mail – электронная почта. С помощью E-mail можно обмениваться личными или деловыми сообщениями между адресатами, имеющими E-mail адрес.

Ваш электронный адрес указывается в контракте на подключение (youname@ukrpack.net). Наш сервер электронной почты, на котором для Вас заводится почтовый ящик, работает наподобие обыкновенного почтового отделения, на которое приходит Ваша почта. Ваш электронный почтовый адрес – это аналог арендованного абонентского ящика в почтовом отделении. Посланные Вами сообщения сразу направляются адресату, указанному в письме, а пришедшие Вам сообщения ожидают в Вашем абонентском ящике, пока Вы их не заберете. Вы можете посылать и принимать электронную почту от любого лица, имеющего электронный адрес. Для передачи сообщений в основном используется протокол SMTP, а для приема – POP3.

Вы можете использовать разнообразные программы для работы с E-mail – специализированные, например Eudora, или же встроенные в Web броузер, например Netscape Navigator.

FTP – это метод пересылки файлов между компьютерами. Продолжающиеся разработка программного обеспечения и публикация уникальных текстовых источников информации гарантируют: мировые архивы FTP останутся зачаровывающей и постоянно меняющейся сокровищницей.

Вы вряд ли найдете в FTP-архивах коммерческие программы, так как лицензионные соглашения запрещают их открытое распространение. Зато обнаружите условно-бесплатное и общедоступное программное обеспечение. Это разные категории: общедоступные программы (public domain) действительно бесплатны, а за условно-бесплатное программное обеспечение (shareware) требуется заплатить автору, если после испытательного срока Вы решите оставить себе программу и пользоваться ею. Встретятся Вам и так называемые бесплатные программы (freeware); их создатели сохраняют за собой авторские права, но разрешают пользоваться своими творениями без какой-либо оплаты.

Для просмотра FTP-архивов и получения хранящихся на них файлов Вы можете воспользоваться специализированными программами – WS_FTP, CuteFTP, или же использовать броузеры WWW Netscape Navigator и Internet Explorer – в них содержатся встроенные средства работы с FTP-серверами.

Экономическая информационная система (ЭИС) - это совокупности внутренних и внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке управленческих решений.

Автоматизированной информационной системой (АИС) называется комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также персонал обеспечивающий поддержку динамической информационной модели предметной области для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

В автоматизированных ИС часть функций управления и обработки данных выполняется компьютерами, а часть человеком.

Постоянные изменения, происходящие в сфере деятельности банков и затрагивающие юридическую сферу, экономическую среду и банковские технологии, требуют от системы управления банком высокой степени адаптивности. БИС должны иметь гибкую структуру и быть открытыми системами, т.е. допускающими внесение необходимых изменений в модель в случае каких-либо перестроек в банковской сфере. Поэтому система должна быть ориентирована на автоматизацию управления банковской деятельностью, а не на конкретную задачу чистой автоматизации обработки банковской информации. Другими словами, система должна соблюдать принцип целевого характера управления и удовлетворять требованию открытости для легкого внесения изменений и наращивания функциональных ее возможностей по мере необходимости. Это требование реализуется на принципах строгой параметризованности автоматизируемых объектов и модульности. Главным девизом здесь должна служить ориентация системы на автоматизацию управления банковской деятельностью, а не на решение локальных функциональных задач.

К специальным требованиям, характерным для банковской сферы, относится прежде всего возможность отката на дату (контрольную точку) либо технологического отката через систему обратных проводок «красное сторно». При достижении исходной ситуации и ее фиксации сотрудники банка должны иметь возможность внесения изменений и возврата с автоматическим расчетом, закрытием и архивацией всех последующих дней.

Другим требованием, которое теперь предъявляют банки к системам автоматизации своей деятельности, является блокирование ввода платежных документов, приводящих к дебетовому сальдо, чтобы исключить таким способом пополнение картотеки № 2. Если же такая ситуация не возникает и платежный документ не обладает некорректными реквизитами, банковская технология предполагает однократный ввод информации в систему и автоматическое формирование проводок по всем операциям. Это требование совпадает и с требованием разработчиков.

Лицевые счета должны проходить анализ на ситуацию неоткрытый счет. Вновь открываемые счета получают автоматически присваиваемые номера. При необходимости клиент (при наличии системы клиент-банк) или сотрудник банка должен иметь возможность просмотра лицевого счета и оценки его динамики за заданный период. По характеру счетов БИС должна обеспечивать работу в мультивалютном режиме как с текущими и расчетными счетами, так и с различного рода депозитными, ссудными, контокоррентными и другими счетами, а также начислять различного рода проценты и комиссии.

Требования разработчика в основном связаны со сложившимся подходом к проектированию автоматизированных систем, а также с собственными его интересами, которые носят финансовый характер. Это прежде всего соотношение: цена - себестоимость - объем работ.

К интегрированным системам при разработке предъявляются более ужесточенные требования, чем к локальным разработкам. Это обусловлено расширенными функциональными запросами комплексности решений и обязательными системными соглашениями.

Операция, проведенная в отделении банка, при выполнении ряда условий влечет за собой и другие. Так, при выдаче аккредитива по истечении определенного срока может оказаться, что деньги не израсходованы и подлежат обратному перечислению на расчетный счет. Поскольку операция формализована, она может быть выполнена и программно.

Поскольку сложившийся в нашей стране рынок платформ очень пестр, разработчик для наиболее широкого распространения своей системы заинтересован в соблюдении принципа мобильности, т.е. в обеспечении возможности эксплуатации программного продукта в различных операционных и технических средах.

Весьма актуальной проблемой сегодня остается обеспечение банковской безопасности. Ее решение может быть успешным только при комплексном подходе, который подразумевает разделение доступа к информации, к различным АРМ и к режимам в них. Так, для доступа к системе существуют уровни: пересылка файлов в определенную директорию, доступы в определенную директорию, доступ к диску, реализация всех функций на удаленной ЭВМ. Для этого обычно используется система паролей, шифрования передаваемой информации, электронной подписи. Также важное значение имеет правильная организация ведения архива информационной базы системы.

Таким образом, принципы разработки систем автоматизации банковской деятельности вытекают из подходов и требований, предъявляемых к программному продукту заказчиком (банком). Эти требования содержат в себе требование банка к системе в целом как к продукту, который будет обслуживать специфическую сферу (банковское дело), а также специальные требования, отражающие специфику используемых в банке операций и технологий их выполнения.

Как правило, информационная система является внешней по отношению к совокупности банковских технологий, поскольку зачастую машинная обработка банковской информации используется на заключительных стадиях технологического процесса выполнения банковских операций, которые характеризуются наибольшей концентрацией вычислений. На практике все банковские операции связаны некоторой единой технологией, состоящей из множества макро - и микротехнологий, наличие которых обусловлено специализацией отдельных групп работников и составом их обязанностей.

Інтерфейс Microsoft Word

У головному меню вісім пунктів (не вважаючи пункту «Довідка»). При клацанні по кожному пункту він розкриється у велику спускається меню. Його пункти включають всі можливі операції, які тільки можна зробити з текстом і настройками самого редактора.

У меню Файл знаходяться команди основних операцій з уже готовим документом: створення нового документа, відкриття або закриття що вже існуючого, команда попереднього перегляду документа перед друком. Пункт Друк відправляє створений документ на принтер, а послати його електронною поштою або факсом можна за допомогою пункту Надіслати. Тут же можна встановити необхідні параметри сторінки Microsoft Word, заповнити «картку властивостей» готового документа.

За допомогою пунктів меню Правка можна скасувати або повторити останні виконані операції. Word здатний запам'ятовувати, повторювати і скасовувати практично всі дії, вироблені в процесі створення документа. Крім того, в цьому ж меню можна знайти команди операцій з фрагментами тексту (вирізати, копіювати, вставити). Тут же - меню пошуку потрібного слова або словосполучення в тексті і потужний інструмент заміни слів, словосполучень і параметрів тексту.

За допомогою меню Вид можна змінити практично будь-який параметр зовнішнього вигляду документа і всього вікна Microsoft Word в цілому. Можна додати або прибрати елементи інтерфейсу Microsoft Word, змінити масштаб відображення вікна і так далі.

За допомогою меню Вставка можна додати в документ нові елементи, наприклад, примітки, виноски і зміст, включити автоматичну нумерацію сторінок ... Крім того, за допомогою цього меню можна додати в документ будь-який об'єкт нетекстової формату - картинку, таблицю і так далі - створеного в іншому додатку Windows.

У меню Формат укладені всілякі параметри форматування тексту, тобто зміни його зовнішнього вигляду. Можна змінити шрифтове оформлення, параметри абзацу, відступу (табуляції) і багато іншого в усьому документі або в його виділеної частини. Тут же знаходяться інструменти роботи зі стилями оформлення документа, управління фоном і рамками.

Меню Сервіс. Чи не найважливіший елемент цього меню - пункт Параметри, за допомогою якого ми отримуємо доступ до найважливіших налаштувань Word. Тут можна знайти команди перевірки орфографії, меню Автозаміна. Пункт Мова допоможе встановити ознака мови у виділеному фрагменті або у всьому документі Word.

У меню Таблиця зосереджені всі операції, які відповідають за вставку таблиць у документ Word. Можна вставити вже готову таблицю, створену, наприклад, в Microsoft Excel, а можна просто намалювати в документі нову, користуючись стандартними засобами Word.

Меню Вікно. Як вже було сказано вище, з Word можна працювати в багатовіконному режимі. Зокрема, цей режим використовується під час відкриття у Word кілька документів поспіль. Дане меню стане в нагоді для перемикання між відкритими вікнами-документами.

На кнопки кнопкової панелі Операцій (Панелі Інструментів) винесені всі основні операції, які можна зробити з вже готовим текстом. Функції цих кнопок дублюють функції, укладені в описаних вище меню. Вони винесені на окрему панель для економії часу при роботі з документом.

Панель форматування.

Стилі - одне із самих зручних засобів по-різному виділити різні ділянки тексту. Змінивши стиль, ми відразу змінюємо кілька важливих параметрів рядка або цілого абзацу - шрифт, його розмір і накреслення - а також робимо виділений фрагмент тексту елементом логічної структури всього документа.

У Word можна використовувати не тільки список, що випадає стилів на панелі форматування, але й окрему Панель стилів, яка відкривається при натисканні однойменної кнопки.

Меню Розмір шрифту - встановлює розмір шрифту (кегль) для всього тексту або його виділеної ділянки.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Лекція
507.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформація інформатика подання інформації
Інформатика 8
Інформатика 3
Інформатика та КТ
Інформатика 2
Інформатика
Інформатика як наука
Інформатика та освіта
Інформатика 2 березня
© Усі права захищені
написати до нас