Інформація в бухгалтерській звітності про основні засоби її оцінки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РОСЖЕЛДОР
Державна освітня установа
вищої професійної освіти
«Ростовський державний університет шляхів сполучення
Міжнародний інститут підприємництва та права
Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
Курсова робота
Інформація в бухгалтерській звітності про основні засоби:
її оцінка, зміст і порядок її формування
Виконав
ст. гр. БО-605 ______________ І.Є. Літвякова
Керівник проекту
к.е.н., доц. ______________ Л. В. Мясникова
Ростов-на-Дону
2006 р

Зміст
  Введення. 3
Глава 1. Інформація в бухгалтерській звітності про основні засоби: 5
її оцінка, зміст і порядок її формування. 5
1.1 Поняття, призначення і види звітності. 5
1.2 Поняття та класифікація основних засобів. 13
1.3 Оцінка основних засобів та порядок її зміни. 16
1.4.Інвентарізація основних засобів. 22
1.5 Розкриття інформації про основні засоби в бухгалтерській звітності 24
Глава 2. Практична частина ................................................ .. ... ... ... ... ... ... ... .28
2.1 Пояснення до порядку заповнення форм звітності ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Висновок. 43
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
Додаток А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Додаток Б. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Додаток В ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Введення

Процес переходу нашої країни до ринкової економіки обумовив виникнення нових об'єктів обліку, у зв'язку з функціонуванням малих і спільних підприємств, товариств, акціонерних товариств.
Чим ширше використовуються елементи ринкової економіки, тим неминуче постає питання про застосування в бухгалтерському обліку міжнародних стандартів, в тому числі по змісту і порядку складання звітності.
Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, що відбивають на звітну дату майнове і фінансове положення організації, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.
В умовах розвиненої ринкової економіки роль бухгалтерського обліку полягає у формуванні максимально достовірної інформації про фінансовий стан і фінансові результати діяльності організації, а звітність виступає засобом комунікації в рамках національних та міжнародних ринків. У зв'язку з цим у багатьох країнах посилилася увага до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку, оскільки розвиток економічної інтеграції бізнесу вимагає єдиних підходів у розумінні показників, що формуються в системі бухгалтерського обліку і відображаються у фінансовій звітності.
Таким чином, актуальність дослідження даної проблеми обумовлена ​​наступними обставинами.
По-перше, формуванням повної і достовірної інформації про господарські процеси і фінансові результати діяльності підприємства і його майновий стан, необхідної для оперативного керівництва та управління, а також для використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, податковими та іншими органами, банками та іншими зовнішніми користувачами бухгалтерської звітної інформації;
По-друге, забезпеченням інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам для здійснення контролю за додержанням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;
По-третє, своєчасним запобіганням негативних результатів, диспропорцій, негативних явищ господарсько-фінансової діяльності організації, а також виявленням та мобілізацією внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.
Структура курсової роботи зумовлена ​​метою і завданнями дослідження та включає в себе: вступ, два розділи, висновок, список використаних джерел, додатки.

Глава 1. Інформація в бухгалтерській звітності про основні засоби:

її оцінка, зміст і порядок її формування

1.1 Поняття, призначення і види звітності

Бухгалтерський облік і звітність в умовах розвинутого ринку розглядається як інформаційна система, що формується виходячи з потреб ринкової інфраструктури і виступає основою при прийнятті рішень, як в рамках економічного суб'єкта, так і за його межами.
Фінансова звітність в максимальному ступені повинна задовольняти інтереси її користувачів. Для цього необхідно чітке формулювання її основної ідеї, концепції. Перевагою наявності концептуальної основи виступають послідовність і узгодженість прийнятих стандартів завдяки загальноприйнятій системі цілей і термінології. Стосовно до фінансової звітності концепція розглядається з точки зору взаємозв'язку мети обліку з інформаційними потребами користувачів, які, у свою чергу, визначають вимоги до якості інформації, громад принципи і підходи до формування даних (методологію) і технічні прийоми обробки та подання звітної інформації (методику обліку ).
Узагальнення досвіду МСФЗ, американської та європейської практики обліку, дозволяє виділити наступні завдання формування фінансової звітності в умовах розвинутого ринку:
- Формування системи, здатної отримувати та оцінювати інформацію про економічну ефективність підприємств і тим самим створювати інформаційну основу для перерозподілу продуктивних сил між ефективними і збитковими галузями народного господарства через ринок цінних паперів (інформаційна функція обліку);
- Забезпечення контролю за збереженням майнового комплексу, що належить власнику підприємства (контрольна функція обліку);
- Оцінка господарської успішності діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання капіталу та усунення негативних наслідків прийнятих рішень (аналітична функція).
Рішення будь-якої з названих завдань передбачає розкриття інформації, а найважливішим елементом концепції виступає визначення кола користувачів і вивчення їх економічних потреб. У МСФЗ представлені основні групи користувачів, володіють рівними правами щодо звітної інформації: інвестори, службовці, кредитори, постачальники, покупці, уряд, громадськість. Європейські директиви, що регулюють облік і звітність, не розглядають спрямованість складання звітності та не визначають пріоритети у першочерговості задоволення інформаційних потреб користувачів. Стосовно практики США можна зробити висновок, що основними користувачами звітності виступають акціонери та інвестори, а інформація, формована у звітності потрібна акціонерам, кредиторам і іншим інвесторам, а також іншим користувачам. Під іншими користувачами розуміються працівники та клієнти фірми, урядові органи і громадськість в цілому, але всі вони розглядаються як другорядні. Такі пріоритети розставляє Положення про концепції фінансових обліку «Мета фінансової звітності комерційних підприємств», розроблене Радою зі стандартів фінансового обліку.
Основними завданнями обліку та звітності в Російській Федерації відповідно до Закону визначено:
1) формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім - інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;
2) забезпечення відомостями, необхідними внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за додержанням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм і кошторисами;
3) запобігання негативних результатів господарської діяльності і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.
У вітчизняній нормативній базі існували протиріччя з визначення основного користувача звітності. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності віддає перевагу в цьому питанні, перш за все інвесторам. Закон про бухгалтерський облік та ПБО 4 / 99 називають користувачами всіх юридичних і фізичних осіб, зацікавлених в інформації про організацію.
Серед перерахованих причин формування фінансової звітності завдання інформування користувачів виступає першочерговим, отже, інформаційні запити споживачів облікових даних грають певну роль у визнанні елементів звітності. Таке визнання грунтується на трьох базисних складових:
1) Якісні характеристики інформації. Зводяться до визначення вимог до якості формованих даних і виступають своєрідним гарантом захисту інтересів користувачів у прийнятті рішень.
2) Загальні принципи. Складають основу методології обліку і орієнтовані на визначення, визнання та оцінку елементів фінансової звітності.
3) Технічні прийоми. Представляють методичний апарат обліку, заснований на загальних принципах і дозволяє за допомогою спеціального інструментарію звести реєструються в первинних документах дані в інформаційну систему, яка характеризує фінансове становище форми і ефективність її діяльності.
Таким чином, мета фінансової звітності знаходиться на чолі концепції обліку та звітності й надає методологію та методику формування даних, тому вдосконалення будь-якого з елементів методичного апарату бухгалтерського обліку має здійснюватися через призму інтересів користувачів звітності.
Всі організації будь-якої організаційно-правової основи і будь-якої форми власності зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність, яка є завершальним етапом облікового процесу. Фінансова бухгалтерська звітність у встановлених формах містить систему зіставних і достовірних відомостей про реалізованої продукції, про майновий і фінансовий стан організації і результати її господарської діяльності.
Звітність є систему показників, що відображають результати господарської діяльності організації за звітний період. Звітність включає таблиці, які складають за даними бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку. Вона є завершальним етапом облікової роботи.
Дані звітності використовуються зовнішніми користувачами з метою оцінки ефективності діяльності організації, а також для економічного аналізу у самій організації. Разом з тим звітність необхідна для оперативного керівництва господарською діяльністю та служить вихідної базою для подальшого планування. За даними звітності керівник і головний бухгалтер звітують перед засновниками, власниками, відповідними структурами управління (фінансові органи, банки) та іншими зацікавленими організаціями. Тому в ньому повинна забезпечуватися порівнянність звітних показників з даними за минулі періоди.
Організація складає звіти за формами та інструкціями (вказівками), затвердженим Мінфіном і Держкомстатом Російської Федерації. Єдина система показників звітності організації дозволяє складати звітні зведення по окремих галузях, економічним районам, республікам і по всьому народному господарству в цілому.
Склад бухгалтерської звітності організацій визначено ст. 13 Закону «Про бухгалтерський облік». Зміст та методичні основи формування бухгалтерської звітності встановлює положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організацій» (ПБУ 4 / 99). Це Положення встановлює склад, зміст і методичні основи формування бухгалтерської звітності організацій, які є юридичними особами за законодавством Російської Федерації, крім кредитних організацій та бюджетних організацій і дається таке визначення звітності: бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації й про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.
Це положення є елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії і має застосовуватися з урахуванням положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1 / 98).
Складання звітності за міжнародними стандартами регламентує МСФЗ 1 "Подання фінансових звітів». Метою цього Стандарту є забезпечення бази для подання фінансової звітності загального користування з тим, щоб досягти порівнянності як з власною фінансовою звітністю компанії за попередні періоди, так і з фінансовою звітністю інших компаній. Для досягнення цієї мети в цьому Стандарті встановлюється ряд міркувань для подання фінансової звітності, рекомендацій щодо її структурі і мінімальних вимог до її змісту. Цей стандарт застосовується до всіх типів компаній, включаючи банки і страхові компанії. Фінансова звітність, за МСФЗ 1, являє собою структуроване уявлення фінансового стану та операцій, здійснених компанією. Метою фінансової звітності загального призначення є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів компанії, корисної для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень.
Останній варіант бухгалтерської звітності затверджений наказом Мінфіну РФ від 22 липня 2003р. № 67н. Згідно з цим наказом юридичні особи (крім бюджетних установ, страхових організацій і банків) зобов'язані надавати річний бухгалтерський звіт в наступному обсязі форм:
- Бухгалтерський баланс - форма № 1;
- Звіт про прибутки та збитки - форма № 2;
- Звіт про зміни капіталу - форма № 3;
- Звіт про рух грошових коштів - форма № 4;
- Додаток до бухгалтерського балансу - форма № 5;
- Звіт про цільове використання отриманих коштів - форма № 6;
- Пояснювальну записку;
- Спеціалізовані форми, встановлювані міністерствами і відомствами України і Російської Федерації, для організацій системи за погодженням відповідно з міністерствами фінансів Російської Федерації і республік;
-Підсумкову частину аудиторського висновку.
Відповідно до МСФЗ 1 повний комплект фінансової звітності включає наступні компоненти:
- Бухгалтерський баланс;
- Звіт про прибутки і збитки;
- Звіт, що показує або:
- Всі зміни в капіталі; або
- Зміни в капіталі, відмінні від операцій капітального характеру з власниками та розподілів їм;
- Звіт про рух грошових коштів;
- Облікова політика та пояснювальні примітки.
У Росії річна бухгалтерська звітність складається за період з 1 січня по 31 грудня. МСФЗ 1 визначає терміни підготовки звітності як мінімум щорічно. Але у виняткових обставинах звітна дата компанії змінюється, і річна фінансова звітність подається за період триваліше або коротше, ніж один рік, компанія повинна розкрити на додаток до періоду, охопленого фінансовою звітністю причину використання періоду відрізняється від одного року.
Останнім часом все ширше впроваджуються елементи ринкової економіки, і неминуче встає питання про застосування в бухгалтерському обліку міжнародних стандартів, в тому числі по змісту і порядку складання звітності, що діє в даний час бухгалтерська звітність в Росії, в тому числі баланс, вже максимально наближена до звітів економічно розвинених країн.
Основними формами звіту виступають баланс і звіт про прибутки та збитки, інші пояснюють і розшифровують ці форми звітності. Бухгалтерський баланс являє відомості про економічні ресурси (актив) і джерелах їх залучення (пасив) і дозволяє оцінити майновий стан організації, її платоспроможність і фінансову незалежність від кредиторів.
В активі балансу господарські засоби представлені за їх видами, складом і за рівнем участі у виробничих процесах. З позиції права власності актив балансу містить інформацію про господарські засоби підприємства (це нематеріальні активи, основні засоби, запаси рядка 110, 120, 210). Але не всі кошти підприємства знаходяться в його розпорядженні. Тому з позиції права володіння актив балансу містить також інформацію про зобов'язання щодо повернення коштів, які тимчасово знаходяться у розпорядженні інших підприємств та осіб (це дебіторська заборгованість і короткострокові фінансові вкладення рядка 230, 240, 250).
Будується актив балансу в порядку зростання ліквідності засобів зверху вниз, в прямій залежності від швидкості перетворення цих коштів у господарському обороті в грошову форму. Так, у першому розділі активу балансу «Необоротні активи» показано нерухоме майно, яке практично до кінця свого існування зберігає свою первісну форму, не видозмінюється, тобто ліквідність цього майна в господарському обороті найнижча. Таким чином, у складі позаоборотних активів представлені основні засоби (будівлі, споруди, машини, обладнання), нематеріальні (невідчутні) активи (ліцензії, права на користування, нововведення і винаходи, програмне забезпечення), вкладення довгострокового характеру, кошти і витрати, що використовуються на відновлення необоротних активів.
Звіт про прибутки та збитки ілюструє процедуру формування фінансового результату за звітний період в розрізі доходів і витрат, отриманих (понесених) від звичайних видів діяльності та за іншими операціями. Звіт про зміни капіталу представляє інформацію про джерела формування капіталу за звітний період і причини зміни його маси і структури. Аналіз даного звіту дозволяє оцінити здатність економічного суб'єкта до самофінансування і нарощування капіталу. Звіт про рух грошових коштів призначений для оцінки здатності підприємства забезпечувати перевищення надходжень грошових коштів (приплив) над платежами (відтік) і дає можливість судити про ступінь управління грошовими потоками. Додаток до бухгалтерського балансу в табличній формі розкриває мінімально необхідні відомості про рух позикових коштів, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, про склад майна, що амортизується, про джерела фінансування довгострокових інвестицій та фінансових вкладень, а також дає розшифровку окремих видів прибутків і збитків.
Більш повне розкриття суттєвої інформації в розрізі названих показників повинно міститися в пояснювальній записці. Структура пояснювальної записки законодавчо не запропоновані. Зовнішня її форма повинна визначатися вимогами ясності і наочності, містити відомості, що дозволяють розкрити та доповнити інформацію балансу і звіту про прибутки та збитки. У пояснювальній записці необхідно розкрити основні моменти облікової політики, оскільки без розуміння правил, які застосовувалися при формуванні показників, використання кількісних методів фінансового аналізу втрачає всякий сенс.
Аудиторський висновок включається в річну звітність у випадках, коли звітність економічного суб'єкта відповідно до законодавства підлягає обов'язковій аудиторській перевірці. Мета укладання - підтвердити ступінь достовірності показників, наведених у звітних формах.

1.2 Поняття та класифікація основних засобів

Відповідно до положення з бухгалтерського обліку в бухгалтерській звітності розкривається інформація про основні засоби.
При прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:
- Використання у виробництві продукції, при виконанні робіт
або наданні послуг або для управлінських потреб організації;
- Здатність приносити організації економічні вигоди (до
хід) в майбутньому;
- Організацією не передбачається подальший перепродаж даних
активів;
- Використання протягом тривалого часу, тобто строку корисно
го використання, тривалістю понад 12 місяців або
звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.
Строком корисного використання є період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить дохід організації. Для окремих груп основних засобів термін корисного використання може визначатися виходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні), очікуваного до отримання в результаті використання цього об'єкта.
До основних засобів відносяться:
- Будівлі;
- Споруди;
- Робітники і силові машини та обладнання;
- Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої; інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя;
- Робочий, продуктивний і племінну худобу;
- Багаторічні насадження;
- Внутрішньогосподарські дороги;
- Інші відповідні об'єкти.
У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).
Основні засоби підприємства різноманітні по складу і призначенню. Щоб вести їх облік необхідна класифікація основних засобів за видами, призначенням або характером участі в процесі виробництва, галузями економіки, ступеня використання та за належністю. Згідно з «ЄДРПОУ основних засобів», затвердженим Держкомстатом РФ від 26.12.94 р. № 359 в цілях однаковості у статистичній звітності, аналітичний облік основних засобів організується пооб'єктно в розрізі сфер експлуатації (виробнича і невиробнича), в розрізі галузей економіки (промисловість, ЖКГ і т.д.), за видами (будівлі, споруди, машини та ін), по групах і підгрупах.
Основні засоби залежно від наявних у організації прав на них поділяються на:
- Основні засоби, що належать на праві власності (в тому
числі здані в оренду, передані у безоплатне користування,
передані в довірче управління);
- Основні засоби, що знаходяться у організації в господарському
віданні або оперативному управлінні (в тому числі здані в
оренду, передані у безоплатне користування, передані і
довірче управління);
- Основні засоби, отримані організацією в оренду;
- Основні засоби, отримані організацією у безоплатне
користування;
- Основні засоби, отримані організацією в довірче управління.
За ступенем використання основні засоби поділяються на перебувають:
- В експлуатації;
- У запасі (резерві);
- У ремонті;
- У стадії добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації
і часткової ліквідації;
- На консервації.
Дане угрупування забезпечує вирахування реальних сум амортизації.
Незалежно від організаційно-правової форми власності всі підприємства організують облік основних засобів за класифікаційними групами в розрізі інвентарних об'єктів.
Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначений для виконання певної роботи. Комплекс конструктивно зчленованих предметів - це один або кілька предметів одного або різного призначення, що мають спільні пристосування і приладдя, загальне управління, змонтованих на одному фундаменті, в результаті чого кожен входить в комплекс предмет може виконувати свої функції тільки в складі комплексу, а не самостійно.
Якщо в одного об'єкта є кілька частин, що мають різний термін корисного використання, то кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт. Якщо об'єкт основних засобів, знаходиться у власності двох або декількох організацій, то він відображається кожною організацією у складі основних засобів пропорційно її частці у спільній власності.

1.3 Оцінка основних засобів та порядок її зміни

Розрізняють первинну, залишкову і відновлювальну вартість основних засобів. Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.
- Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків. Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:
- Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
- Суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт по
договором будівельного підряду та іншими договорами;
- Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних засобів;
- Реєстраційні збори, державне мито та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
- Митні збори;
- Невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням
об'єкта основних засобів;
- Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через
яку придбаний об'єкт основних засобів;
- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів (наприклад на
чисельні до прийняття об'єкта основних засобів до бухгалтерського обліку відсотки за позиковими коштами, якщо вони залучені для
придбання, спорудження або виготовлення цього об'єкта).
Підприємство збирає фактичні витрати, пов'язані з придбанням основного засобу і доведенням його до стану, придатного до використання за дебетом рахунка 08. Первісна вартість (балансова) визначається в момент вступу об'єкта в експлуатацію на даному підприємстві. Основні засоби оприбутковуються за дебетом рахунка 01 за первісною вартістю, що відображається записом: Дебет 01 Кредит 08.
Первісною вартістю основних засобів, внесених до статутного капіталу, визнається їхня грошова оцінка, погоджена засновниками (якщо вартість переданого майна перевищує 200 МРОТ, то оцінка повинна проводитися незалежним оцінювачем).
Спочатку вартість основних засобів, отриманих безоплатно або за договором дарування, визнається їх поточна ринкова вартість на дату оприбуткування. Згідно п. 29 Методичних вказівок № 91н, під поточною ринковою вартістю розуміється сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу даного об'єкта на дату прийняття до бухгалтерського обліку.
Первісною вартістю основних засобів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами, визнається вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних цінностей.
При неможливості встановити вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість основних засобів, отриманих організацією за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні об'єкти основних засобів.
Первісна вартість основних засобів, споруджених або виготовлених власними силами складається з усіх фактичних витрат (вартості матеріалів, енергоносіїв, зарплати з відрахуваннями, вартості послуг сторонніх організацій тощо). У первісну вартість об'єктів основних засобів включаються також фактичні витрати організації на доставку об'єктів і приведення їх у стан, придатний для використання.
Оцінка об'єкта основних засобів, вартість якого при придбанні виражена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє на дату прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку.
Основні засоби в процесі використання зношуються, старіють, їх первісна вартість зменшується. Грошовий вираз втрати об'єктами своїх фізичних і технічно-економічних якостей називається зносом. Початкова вартість за вирахуванням суми зносу називається залишковою вартістю основних засобів.
З плином часу первісна вартість основних засобів відхиляється від вартості аналогічних основних засобів, придбаних чи зводяться в сучасних умовах.
Для усунення цього відхилення необхідно періодично здійснювати переоцінку основних засобів і визначати відновну вартість. Під відновною вартістю основних засобів розуміється вартість відтворення основних засобів, тобто придбання або будівництва інвентарних об'єктів, виходячи з діючих цін на момент переоцінки.
Зміна первісної вартості основних засобів допускається тільки у випадках добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів (при проведенні робіт капітального характеру).
В умовах регульованої ринкової економіки періодично за рішенням держави може проводитися переоцінка основних засобів. Вона передбачає дооцінку або уцінку, що значаться на балансі підприємства об'єктів основних засобів, щодо поточних ринкових цін на аналогічні об'єкти, випущені в останній рік і навіть квартал. Така переоцінка завжди проводиться відповідно до постанови Уряду РФ.
Однак комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами з віднесенням виникаючих різниць на додатковий капітал організації.
Для документального підтвердження повної відновної вартості об'єктів при застосуванні методу прямої оцінки можуть бути використані: дані про ціни на аналогічну продукцію, отримані в письмовій формі від організацій-виробників; відомості про рівень цін, наявних в органів державної статистики, торгових інспекцій та організацій; відомості про рівні цін, опубліковані в засобах масової інформації та спеціальної літератури; експертні висновки оцінювачів про вартість об'єктів основних фондів. Вибір способу підтвердження ринкової ціни залишається за керівником підприємства.
При прийнятті рішення про переоцінку за основними засобами необхідно враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно,
щоб вартість основних засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку та звітності, суттєво не відрізнялася від поточної
(Відновної) вартості.
Основні правила переоцінки:
1. Переоцінці підлягають будь-які основні засоби, які значаться на
балансі підприємства на початок року незалежно від дати їх слід придбати
тенія. Об'єкти основних засобів можуть переоцінюватися в одиничному
порядку.
2.Стоімость об'єктів незавершеного будівництв, що враховується на
рахунку 08 «Капітальні вкладення», переоцінці не підлягає
3. При переоцінці повинна бути визначена не ринкова ціна (мож-
можна ціна продажу з урахуванням фізичного і морального старіння),
в їх повна відновна вартість.
4. Майно, що перебуває у спільній діяльності переоцінці
не підлягає.
Для виконання процедури переоцінки у бухгалтерії складається спеціальна переоценочная відомість, в яку заноситься назва об'єкта, балансова вартість, застосовуваний коефіцієнт, сума зносу за амортизируемим об'єктах. Після закінчення розрахунку всієї відомості та отримання підсумків за видами переоцінюваних засобів та сум зносу складається бухгалтерська довідка з виконанням таких проведень:
Дебет 01 Кредит 83 / 1 - на суму дооцінки власних об'єктів виробничого призначення;
Дебет 03 Кредит 83 / 1 - переоцінка довгостроково орендуються з правом викупу основних засобів;
Дебет 83 Кредит 02 - на суму донарахованої амортизації щодо об'єкта основних засобів.
У ході переоцінки може бути збільшена і вартість тих об'єктів основних засобів, які були знижені в ціні. У цьому випадку, сума дооцінки, що дорівнює сумі попередньої оцінки, враховується в складі позареалізаційних доходів, а перевищення суми дооцінки над сумою уцінки включається до складу додаткового капіталу:
Дебет 01 Кредит 91 - відображена дооцінка об'єкта в межах сум попередньої уцінки;
Дебет 01 Кредит 83 - відображена дооцінка об'єкта понад суми попередньої уцінки;
Дебет 91 Кредит 02 - збільшена амортизація об'єкта в межах сум попередньої уцінки;
Дебет 83 Кредит 02 - збільшена амортизація об'єкта понад суми попередньої уцінки.
Сума уцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на рахунок прибутків і збитків як витрати:
Дебет 84 Кредит 01 - уцінено об'єкт основних засобів, який раніше не дооцінюється;
Дебет 02 Кредит 84 - зменшена амортизація даного об'єкта.
Якщо об'єкт основних засобів раніше дооцінюється, то сума уцінки даного об'єкта відноситься до зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об'єкта, проведеної в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на рахунок прибутків і збитків.
В обліку будуть зроблені такі записи:
Дебет 83 Кредит 01 - відображається уцінка об'єкта в межах сум попередньої дооцінки;
Дебет 84 Кредит 01 - відбивається уцінка об'єкта понад суми попередньої дооцінки;
Дебет 02 Кредит 83 - зменшена амортизація об'єкта в межах сум попередньої дооцінки;
Дебет 02 Кредит 84 - зменшена амортизація об'єкта понад суми попередньої дооцінки.
При списанні (вибуття) об'єкта основних засобів, вартість якого раніше дооцінюється, суму дооцінки, що числиться на рахунку 83 «Додатковий капітал», відносять на нерозподілений прибуток організації: Дебет 83 Кредит 84.

1.4.Інвентарізація основних засобів

Інвентаризація основних засобів здійснюється відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань (затв. Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 13 червня 1995 р. № 49).
Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна, що підлягає перевірці, встановлюються організацією самостійно, крім випадків, коли проведення інвентаризації обов'язково, а саме:
- При передачі майна організації в оренду;
- Викуп, продажу основних засобів;
- При перетворенні державного або муніципального підприємства у випадках, передбачених законодавством;
- При зміні матеріально-відповідальної особи;
- При встановленні фактів розкрадань, зловживань;
- У випадках стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
- При ліквідації (реорганізації) організації перед складанням ліквідаційного балансу;
- Перед складанням річного звіту (не раніше 1 жовтня).
Інвентаризація основних засобів може проводитися один раз на три роки, з бібліотечної фонду - один раз на п'ять років.
Інвентаризацію проводить постійно діюча або робоча комісія, створена наказом по організації, за обов'язкової участі представника бухгалтерії. До початку інвентаризації рекомендується перевірити:
- Наявність і стан інвентарних карток, інвентарних книг, описів та інших регістрів аналітичного обліку
- Наявність і стан технічних паспортів або іншої технічної документації;
-Наявність документів на основні засоби, здані чи прийняті організацією в оренду і на зберігання.
За відсутності документів необхідно забезпечити їх отримання чи оформлення. Для оформлення даних інвентаризації основних засобів застосовується інвентаризаційний опис основних засобів (ф. № інв-1), затверджена постановою Держкомстату РФ від 18.08.1998 р. № 88. якою передбачена розписка осіб, відповідальних за збереження основних засобів, у якій вказується, що до початку проведення інвентаризації всі документи на вступ і вибуття основних засобів (дані в бухгалтерію і все що надійшли основні засоби оприбутковані, а ті, що вибули - списані.
При інвентаризації основних засобів комісія проводить огляд об'єктів і заносить в опису повне їх найменування, призначення, інвентарні номери та основні технічні або експлуатаційні показали. Основні засоби вносяться до опису за найменуванням відповідно з основним призначенням об'єкта. Якщо об'єкт піддався відновленню, реконструкції, розширення чи переобладнання і внаслідок цього змінилося основне його призначення, він вноситься в опис під найменуванням, відповідним новим призначенням.
При інвентаризації будівель, споруд та іншої нерухомості комісія перевіряє наявність документів, що підтверджують перебування зазначених об'єктів у власності організації. Перевіряється також наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, що знаходяться у власності організації.
При виявленні розходжень і неточностей в регістрах бухгалтерського обліку або технічної документації повинні бути внесені відповідні виправлення та уточнення. При виявленні об'єктів, не знятих на облік, а також об'єктів, за якими в регістрах бухгалтерського обліку відсутні або вказані неправильні дані, що характеризують їх, комісія повинна включити в опис правильні відомості та економічні показники по цих об'єктах.
Оцінка виявлених інвентаризацією неврахованих об'єктів повинна бути зроблена з урахуванням ринкових цін, а знос визначено по дійсному технічному стану об'єктів з оформленням відомостей про оцінку та знос відповідними актами.
На основні засоби, не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, інвентаризаційна комісія складає окремий опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що призвели ці об'єкти до непридатності (псування, повний знос і т.п.).

1.5 Розкриття інформації про основні засоби в бухгалтерській звітності

Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / 01) у складі інформації про облікову політику організації у бухгалтерської звітності підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація:
- Про способи оцінки об'єктів основних засобів, придбаних в
обмін на інше майно, відмінне від грошових коштів;
- Про зміни вартості основних засобів, у якій вони прийняті
до бухгалтерського обліку (у тому числі у випадках добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації);
- Про вжиті організацією терміни корисного використання об'єктів основних засобів, вартість яких не погашається;
- Про об'єкти основних засобів, наданих та отриманих по
договором оренди;
- Про способи нарахування в бухгалтерському обліку амортизаційних
відрахувань по окремих об'єктах основних засобів.
За даними обліку основних засобів організації складають відповідну звітність.
У формі № 1 «Бухгалтерський баланс» у розділі 1 «Необоротні активи» за статтею «Основні засоби» наводяться дані про залишкової вартості основних засобів (за винятком об'єктів основних засобів, по яких відповідно до встановленого порядку зміна вартості не проводиться), як діючих , так і перебувають на консервації або в запасі.
За вказаною статтею також відображається за залишковою вартістю (первісна вартість за мінусом нарахованої амортизації) майно, надане за договором оренди (майнового найму) за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування з метою отримання доходу.
У формі № 3 «Звіт про зміни капіталу», зокрема, по (статті «Додатковий капітал» по відповідних графах знаходять відображення: приріст вартості майна організації в результаті його дооцінки відповідно до встановленого порядку; погашення сум зниження вартості необоротних активів, які виявилися за результатами їх переоцінки; спрямування коштів додаткового капіталу на збільшення статутного капіталу.
До 01 січня 2000р. діяв порядок, згідно з яким на додатковий капітал відносили вартість об'єктів, отриманих безоплатно, а також за договором дарування.
З введенням у дію Положення з бухгалтерському обліку «Доходи організацій» (ПБУ 9 / 99) активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування (це в першу чергу ставитися і до об'єктів основних засобів), є позареалізаційними доходами.
Розшифровка руху основних засобів протягом звітного року, а також їх складу на кінець звітного року наводиться у формі № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу" (розділ 3 «амортизується майно», підрозділ II «Основні засоби»). У зазначеному підрозділі показується наявність на початок звітного періоду основних засобів організації в розрізі їх видів за первісною вартістю. При цьому в підрозділі відображається вартість всіх об'єктів основних засобів, які числяться на балансі організації.
У підрозділі III «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності»
розділу 3 «амортизується майно» відображається первісна вартість основних засобів, спеціально придбаних організацією 1Я надання їх за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) з метою отримання доходу.
У довідці до розділу 3 додатка до бухгалтерського балансу наводяться відомості про засоби, переданих в оренду, з виділенням від ділових груп основних засобів, а також наданих безкоштовно, в безоплатній користування, бездіяльних (що знаходяться на консервації, в резерві, на відновленні, період якого перевищує 12 місяців, та ін.)
Там же розкриваються дані про суми нарахованої амортизації по основних засобів, які значаться на рахунку 02, з виділенням сум амортизації в розрізі видів основних засобів.
Довідково наводяться дані, що характеризують зміна вартості об'єктів основних засобів у результаті переоцінки, а також добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації.
Ті організації, які здійснили переоцінку об'єктів основних засобів за станом на початок звітного року (1 січня), повинні по рядку результатів індексації привести у графі «На початок звітного року» дані про нову відновної вартості і суми перерахованої амортизації. При цьому дані про результати індексації у зв'язку з переоцінкою можуть представлятися в порівнянні з вартістю основних засобів за результатами попередньої переоцінки (тобто без вказівки результатів неодноразового зміни вартості основних засобів, у якій вони були спочатку прийняті до бухгалтерського обліку). Дані про результати дооцінки наводяться зі знаком «плюс», а уцінки - зі знаком «мінус» у круглих дужках.
У пояснювальній записці можуть бути наведені такі відомості: наявність і вартість основних засобів, прав власності на які не належить організації, а також вартість об'єктів основних засобів, переданих в заставу, переведених на консервацію. Якщо в організації проводилася переоцінка, то може бути включена така додаткова інформація, як спосіб переоцінки, дата переоцінки, первісна вартість основних засобів кожного виду без урахування переоцінки, сума дооцінки віднесена на додатковий капітал. При цьому потрібно вказати залучався до оцінки незалежний оцінювач.
Крім інформації, що підлягає обов'язковому оприлюдненню, в пояснювальній записці рекомендується навести відомості про об'єкти основних засобів, що тимчасово не використовуються, але повністю амортизованих, а також про об'єкти, використання яких припинено і які підлягають списанню.

2 Практичне завдання
1. Вихідні дані
Таблиця 1 - Бухгалтерський баланс на початок року
Статті балансу
На початок року
1
2
1. Основні засоби
15800
2. Запаси матеріалів
20400
3. Витрати в незавершеному виробництві
1980
4. Запаси готової продукції
3300
5. Витрати майбутніх періодів
120
6. Податок на додану вартість по придбаних цінностей
850
7. Дебіторська заборгованість покупців
100500
8. Каса
100
9. Розрахунковий рахунок
42300
10. Валютний рахунок
12025
11. Статутний капітал
155000
12. Нерозподілений прибуток
875
13. Кредиторська заборгованість постачальникам
5380
14. Кредиторська заборгованість перед персоналом з оплати праці
2420
15. Кредиторська заборгованість з податків і зборів
18900
16. Кредиторська заборгованість перед державними позабюджетними фондами
2100
17. Кредиторська заборгованість перед іншими кредиторами
12700
Валюта звітного балансу
197375
Таблиця 2 - Дані про прибутки та збитки за попередній звітний період
Показники
За минулий звітний період
1
2
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів
50847
2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
(48847)
3. Валовий прибуток
2000
4. Прибуток від продажів
2000
5. Позареалізаційні доходи
20100
6. Позареалізаційні витрати
(8900)
7. Прибуток до оподаткування
13200
8. Поточний податок на прибуток
(4000)
9. Чистий прибуток звітного періоду
9200
10. Постійні податкові зобов'язання
832
11. Відкладені податкові зобов'язання
0
Таблиця 3 - Дані звіту про рух грошових коштів за попередній звітний період
Показники
За минулий звітний період
1
2
1. Залишок коштів на початок звітного року
74700
2. Кошти, отримані від покупців
105960
3. Грошові кошти спрямовані:
На оплату придбаних робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів
(17180)
На оплату праці
(2830)
На розрахунки по податках і зборам
(2380)
На інші витрати
(2870)
4. Чисті грошові кошти від поточної діяльності
80700
5. Надходження від позик і кредитів, наданих іншим організаціям
20000
6. Погашення позик і кредитів (без відсотків)
(3250)
7. Чисті грошові кошти від фінансової діяльності
16750
8. Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
97450
9. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду
172150
10. Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля
59000
Таблиця 4 - Дебетові сальдо по рахунках на початок кварталу
Рахунок
01
10
19
20
43
50
51
52
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сума
10000
2850
900
28500
8000
150
71000
101000
-
Продовження таблиці 4
Рахунок
71
76
90 / 2
90 / 3
90 / 9
91 / 2
91 / 9
-
Разом
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Сума
100
4700
32678
7322
8000
11000
3000
-
379200
Таблиця 5 - Кредитове сальдо за рахунками на початок кварталу
Рахунок
02
60
68
69
70
66
76
77
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сума
89000
5400
3100
850
2500
16750
21300
-
170000
Продовження таблиці 5
Рахунок
90 / 1
91 / 1
99
-
-
-
-
-
Разом
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Сума
48000
14000
8300
-
-
-
-
-
379200
Таблиця 6 - Дебетові сальдо по рахунках на кінець кварталу
Рахунок
01
10
19
20
43
50
51
52
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сума
140000
49250
2400
10650
20000
180
84790
92000
6000
Продовження таблиці 6
Рахунок
71
76
90 / 2
90 / 3
90 / 9
91 / 2
91 / 9
-
Разом
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Сума
-
2500
84983
18447
17500
27900
21740
-
578340
Таблиця 7 - Кредитове сальдо за рахунками на кінець кварталу
Рахунок
02
60
66
68
69
70
71
76
77
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сума
89600
14400
63650
2612
1600
4350
2500
25600
1818
Продовження таблиці 7
Рахунок
80
90 / 1
91 / 1
99
-
-
-
-
Разом
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Сума
170000
120930
-
-
-
-
-
-
578340
Таблиця 8 - Разом дебетові обороти за рахунками за квартал
Рахунок
01
08
10
19
20
43
50
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сума
40000
40000
75000
17800
45150
63000
12430
115840
Продовження таблиці 8
Рахунок
52
60
62
66
68
69
70
71
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Сума
27000
128000
66000
1100
21618
950
3350
1500
Продовження таблиці 8
Рахунок
76
90 / 2
90 / 3
90 / 9
91 / 2
91 / 9
99
Разом по дебету
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Сума
6700
52305
11125
9500
16900
18740
4900
778908
Таблиця 9 - Разом кредитові обороти по рахунках за квартал
Рахунок
02
08
10
19
20
43
50
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сума
600
40000
28600
16300
63000
51000
12430
102050
Продовження таблиці 9
Рахунок
52
60
62
66
68
69
70
71
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Сума
36000
137000
60000
48000
21130
1700
5200
4100
Продовження таблиці 9
Рахунок
76
77
90 / 1
91 / 1
99
-
-
Разом по кредиту
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Сума
13200
1818
72930
35840
28240
-
-
778908
Таблиця 10 - Розшифровка оборотів по рахунку 50 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
51
90 / 1
-
Разом
51
70
71
76 / 4
Разом
5500
6930
12430
7000
3000
1500
900
12400
Таблиця 11 - Розшифровка оборотів по рахунку 51 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
50
62
66
91 / 1
Разом
50
60
66
68
69
91
Разом
7000
60000
48000
840
115840
5500
90000
1100
3500
950
1000
102050
Таблиця 12 - Розшифровка оборотів по рахунку 52 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
91
Разом
60
Разом
27000
27000
36000
36000
Таблиця 13 - Розшифровка оборотів по рахунку 19 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
60
71
-
Разом
68
-
-
Разом
16500
1300
17800
16300
16300
Таблиця 14 - Розшифровка оборотів по рахунку 60 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
51
52
91
Разом
08
10
19
20
Разом
90000
36000
2000
128000
40000
65000
16500
5500
137000
Таблиця 15 - Розшифровка оборотів по рахунку 62 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
90 / 1
Разом
51
Разом
66000
66000
60000
60000
Таблиця 16 - Розшифровка оборотів по рахунку 68 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
19
51
77
Разом
20
70
90 / 3
91 / 2
99
Разом
16300
3500
1818
21618
1555
850
11125
2700
4900
21130
Таблиця 17 - Розшифровка оборотів по рахунку 71 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
50
Разом
20
19
Разом
1500
1500
2800
1300
4100
Таблиця 18 - Розшифровка оборотів по рахунку 90 / 1 «Виручка від продажів» за квартал
Дебетові обороти
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
Разом
50
62
Разом
-
6930
66000
72930
Таблиця 19 - Розшифровка оборотів по рахунку 90 / 2 «Собівартість продажів» за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти
43
Разом
Разом
52305
52305
-
Таблиця 20 - Розшифровка оборотів по рахунку 90 / 3 «ПДВ» за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти
68
Разом
Разом
11125
11125
-
Таблиця 21 - Розшифровка оборотів по рахунку 90 / 9 «Прибуток / збиток» за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти
99
Разом
Разом
9500
9500
-
Таблиця 22 - Розшифровка оборотів по рахунку 91 / 1 «Інші доходи» за квартал
Дебетові обороти
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
Разом
51
52
60
76
Разом
-
840
2700
2000
5800
35640
Таблиця 23 - Розшифровка оборотів по рахунку 91 / 2 «Інші витрати» за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти
51
68
76
Разом
Разом
1000
2700
13200
16900
-
Таблиця 24 - Розшифровка оборотів по рахунку 91 / 9 «Сальдо інших доходів і витрат» за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти
66
Разом
Разом
18740
18740
-
Таблиця 25 - Розшифровка оборотів по рахунку 99 за квартал
Дебетові обороти в кореспонденції з рахунками
Кредитові обороти в кореспонденції з рахунками
68
Разом
90 / 9
91 / 9
Разом
4900
4900
9500
18740
2. На підставі вихідних даних про дебетові та кредитові сальдо і обороти за квартал заповнити оборотно-сальдову відомість.
Таблиця 26 - Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал
Шифри рахунків
Початкове сальдо
Обороти за період
Кінцеве сальдо
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
6
7
01
10000
40000
140000
02
89000
600
89600
08
40000
40000
10
2850
75000
28600
49250
19
900
17800
16300
2400
20
28500
45150
63000
10650
43
8000
63000
51000
20000
50
150
12430
12430
180
51
71000
115840
102050
84790
52
101000
27000
36000
92000
60
5400
128000
137000
14400
62
66000
60000
6000
66
16750
1100
48000
63650
68
3100
21618
21130
2612
69
850
950
1700
1600
70
2500
3350
5200
4350
71
100
1500
4100
2500
76
4700
21300
6700
13200
2500
25600
77
1818
1818
80
170000
170000
90 / 1
48000
72930
120930
90 / 2
32678
52305
84983
90 / 3
7322
11125
18447
90 / 9
8000
9500
17500
91 / 1
14000
35840
91 / 2
11000
16900
91 / 9
3000
18740
99
8300
4900
28240
Разом:
379200
379200
778908
778908
578340
578340
3. На підставі вихідних даних про кореспондуючих рахунках заповнюємо відсутні аналітичні дані таблиці до кожного бухгалтерського рахунку.
Таблиця 27 - Аналітичні дані до рахунку 19
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Відображено ПДВ по придбаних цінностях
16500
60
2. Відображено ПДВ від придбаних матеріальних цінностей за готівковий розрахунок
1300
71
Підсумок за дебетом рахунка
17800
Оборот за кредитом
1спісаніе суми ПДВ
16300
68
Разом по кредиту рахунку
16300
Таблиця 28 - Аналітичні дані до рахунку 50
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
1
2
Оборот за дебетом
1. Отримано грошові кошти в касу
5500
51
2. Надійшла виручка від реалізації продукції в касу
6930
90 / 1
Підсумок за дебетом рахунка
12430
Оборот за кредитом
1. Надійшли грошові кошти на розрахунковий рахунок
7000
51
2. Видана заробітна плата робітникам через касу
3000
70
3. Видані грошові кошти підзвіт
1500
71
4. оплата кредиторської заборгованості по депонованим сумам
900
76 / 4
Разом по кредиту рахунку
12400
Таблиця 29 - Аналітичні дані до рахунку 51
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Надійшли грошові кошти на розрахунковий рахунок з каси
7000
50
2.Расчет з покупцями і замовниками
60000
62
3. Надходження кредитів і позик
48000
66
4. Перераховано дохід
840
91 / 1
Підсумок за дебетом рахунка
115840
Оборот за кредитом
1. Отримано грошові кошти в касу з розрахункового рахунку
5500
50
2. Перераховано кошти підрядникам за виконані роботи
90000
60
3. Сплачено позики
1100
66
4. Перераховано кошти на сплату податків
3500
68
5. Перераховано кошти в позабюджетні фонди
950
69
6. Оплата витрат
1000
91
Разом по кредиту рахунку
102050
Таблиця 30 - Аналітичні дані до рахунку 52
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Отримано дохід від участі в інших організаціях
27000
91
Підсумок за дебетом рахунка
27000
Оборот за кредитом
1. сплачена сума постачальникам з валютного рахунку за придбані товари
36000
60
Разом по кредиту рахунку
36000
Таблиця 31 - Аналітичні дані до рахунку 60
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Перераховано кошти за виконані роботи
90000
51
2.Перечислите грошові кошти постачальникам з валютного рахунку за матеріали
36000
52
3. Списано підприємством заборгованість після закінчення терміну позовної давності
2000
91
Підсумок за дебетом рахунка
128000
Оборот за кредитом
1. Оприбутковані основні засоби
40000
08
2. Оприбутковано матеріально-виробничі запаси
65000
10
3. відбито ПДВ від наданих послуг
16500
19
4. Списані на витрати послуги
5500
20
Разом по кредиту рахунку
137000
Таблиця 32 - Аналітичні дані до рахунку 62
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Вартість відвантаженої продукції
66000
90 / 1
Підсумок за дебетом рахунка
66000
Оборот за кредитом
1.Получен аванс від покупця за відвантажену продукцію
60000
51
Разом по кредиту рахунку
60000
Таблиця 33 - Аналітичні дані до рахунку 68
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Перераховано до бюджету суму ПДВ
16300
19
2.Перечислите грошові кошти на сплату податків
3500
51
3.Отложени податкові зобов'язання з податку на прибуток
1818
77
Підсумок за дебетом рахунка
21618
Оборот за кредитом
1. Сплачено податок на землю
1555
20
2. Утримано податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати працівників
850
70
3.Отражен ПДВ на продукцію, отриману від покупців
11125
90 / 3
4. Витрати на сплату податків до бюджету
2700
91 / 2
5. Нараховано податок на прибуток
4900
99
Разом по кредиту рахунку
21130
Таблиця 34 - Аналітичні дані до рахунку 71
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Видані грошові кошти підзвіт
1500
50
Підсумок за дебетом рахунка
1500
Оборот за кредитом
1. Відображено витрати оплачених послуг підзвітними особами
2800
20
2. Відображено ПДВ від придбаних матеріальних цінностей за готівковий розрахунок
1300
19
Разом по кредиту рахунку
4100
Таблиця 35 - Аналітичні дані до рахунку 90 / 1
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
Підсумок за дебетом рахунка
Оборот за кредитом
1. Надійшла виручка від реалізації продукції в касу
6930
50
2. Вартість відвантаженої продукції
66000
62
Разом по кредиту рахунку
72930
Таблиця 36 - Аналітичні дані до рахунку 90 / 2
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Списано собівартість відвантаженої продукції
52305
43
Підсумок за дебетом рахунка
52305
Оборот за кредитом
Разом по кредиту рахунку
Таблиця 37 - Аналітичні дані до рахунку 90 / 3
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1.Отражен ПДВ на продукцію, отриману від покупців
11125
68
Підсумок за дебетом рахунка
11125
Оборот за кредитом
Разом по кредиту рахунку
Таблиця 38 - Аналітичні дані до рахунку 90 / 9
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1.Спісана прибуток від реалізації продукції
9500
99
Підсумок за дебетом рахунка
9500
Оборот за кредитом
Разом по кредиту рахунку
Таблиця 39 - Аналітичні дані до рахунку 91 / 1
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
Підсумок за дебетом рахунка
Оборот за кредитом
1.Перечислите дохід
840
51
2.Получен дохід від участі в інших організаціях
27000
52
3.Спісана підприємством заборгованість після закінчення терміну позовної давності
2000
60
4.Отражен штраф за недотримання договірних зобов'язань
5800
76
Разом по кредиту рахунку
35640
Таблиця 40 - Аналітичні дані до рахунку 91 / 2
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Сплачено позики
1000
51
2. Витрати на сплату податків до бюджету
2700
68
3.Спісан штраф невизнаний арбітражним судом
13200
76
Підсумок за дебетом рахунка
16900
Оборот за кредитом
Разом по кредиту рахунку
Таблиця 41 - Аналітичні дані до рахунку 91 / 9
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Відшкодування збитків, заподіяних організації
18740
66
Підсумок за дебетом рахунка
18740
Оборот за кредитом
Разом по кредиту рахунку
Таблиця 42 - Аналітичні дані до рахунку 99
Призначення суми господарської операції
Сума
Кореспондуючий рахунок
Оборот за дебетом
1. Нараховано податок на прибуток
4900
68
Підсумок за дебетом рахунка
4900
Оборот за кредитом
1.Спісана прибуток від реалізації продукції
9500
90 / 9
2. Відшкодування збитків, заподіяних організації
18740
91 / 9
Разом по кредиту рахунку
28240

Пояснення до порядку заповнення форм звітності.
Форма № 1. «Бухгалтерський баланс».
Бухгалтерський баланс складається за даними бухгалтерських записів, зроблених на підставі документів, що засвідчують всі факти господарської діяльності організації, заповнюється на основі принципу подвійного запису. У рядку 120 відображається різниця між даними рахунків 02 «Амортизація основних засобів» і 01 «Основні засоби» (01-02). Рядок 241 утворюється шляхом підсумовування даних за рахунками 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і 71 «Розрахунки з підзвітними особами». Решта рядки заповнюються за кінцевим сальдо рахунків.
Форма № 2. «Звіт про прибутки і збитки».
Характеризує фінансові результати діяльності організації за звітний період і дає можливість зіставити їх з результатами за минулий звітний період, заповнюється наростаючим підсумком з початку року.
Рядок 010 - відображає надходження від звичайних видів діяльності, такі як виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт та послуг і т.д. Вона формується за даними, що враховуються на кредиті рахунку 90 «Продажі», виручка від продажу є доходами від звичайних видів діяльності, визначається шляхом різниці між субрахунками 90 / 1 та 90 / 3 рахунку 90 «Продажі» (90/1-90/3) .
Валовий прибуток (стр.010) визначається як різниця між виручкою (нетто) і собівартістю проданих товарів, робіт, послуг (стр.020) за такими даними:
Валовий прибуток = Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) - Собівартість проданих товарів, робіт, послуг.
Позареалізаційні доходи формуються з інших витрат і сальдо інших доходів і витрат. Рядок 140 = рядок 050 + рядок 120 - рядок 130. Податок на прибуток дорівнює 24% від прибутку плюс постійні податкові зобов'язання. Чистий прибуток = прибуток до оподаткування + відкладені податкові зобов'язання - поточний податок на прибуток.
Форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів».
Відображає рух грошових коштів підприємства за звітний період. Рядок 010 заповнюється на підставі аналітичних даних до рахунків 50 «Каса» і 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 55 «Спеціальні рахунки в банках», аналітичні дані по вказаних рахунках містяться в журналах-ордерах № 1, № 2, № 3, № 8, в головній книзі. При складанні звіту складаються оборотні відомості по рахунках 50, 51 і 55, які потім об'єднуються.
Рядок 020 заповнюється на підставі проводок Дт 51,52 Кт 62.
Рядок 040 записується з аналітичних даних рахунку 51 в кореспонденції з рахунком 91 / 1.
Рядок 120 Направлено грошових коштів-всього = рядки 150 +160 +180 +190.
Рядок 150 заповнюється відповідно до аналітичними даними з рахунком 60 в кореспонденції з рахунком 51,52.
Рядок 160 - аналітичні дані по рахунку 50 в кореспонденції з рахунком 70.
Рядок 180 - аналітичні дані рахунки 51 в кореспонденції з рахунками 68,69.
Рядок 200 = рядки 010 - 100.
Рядок 360 заповнюється даними з оборотної відомості, кредит рахунку 66.
Рядок 400 - дебет рахунку 66.
Рядок 430 = рядки 360 - 400.
Рядок 440 = рядки 200 +430.
Рядок 450 = рядка 440 +010.

Висновок

Роблячи висновок про виконану роботу потрібно відзначити важливість найбільш повного і достовірного викладу в бухгалтерській звітності необхідної інформації. Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / 01) у складі інформації про облікову політику організації у бухгалтерської звітності підлягає розкриттю наступна інформація:
- Про способи оцінки об'єктів основних засобів, придбаних в
обмін на інше майно, відмінне від грошових коштів;
- Про зміни вартості основних засобів, у якій вони прийняті
до бухгалтерського обліку (у тому числі у випадках добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації);
- Про вжиті організацією терміни корисного використання об'єктів основних засобів, вартість яких не погашається;
- Про об'єкти основних засобів, наданих та отриманих по
договором оренди;
- Про способи нарахування в бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань по окремих об'єктах основних засобів.
Недотримання цих вимог може призвести до дуже істотних негативних наслідків як для самого підприємства, так і для зацікавлених осіб та організацій - кредиторів, акціонерів і др.В системі економічної інформації бухгалтерська звітність є одним з найважливіших інструментів управління містять найбільш синтезовану та узагальнену інформацію, а також основою об'єктивної оцінки господарської діяльності підприємства, базою поточного та перспективного планування, дієвим інструментом для прийняття управлінських рішень.

 

Список використаних джерел

1) Російська Федерація. Закони. Про бухгалтерський облік: Федеральний закон № 129-ФЗ від 21.11.96 р. (в ред. Від 10.01.03 р.).
2) Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації: Наказ Мінфіну РФ № 34н від 29.07.98 р. (в ред. Від 24.03.00 р.).
3) Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1 / 98): Наказ Мінфіну РФ № 60н від 09.12.98 р. (в ред. Від 30.12.99 р.).
4) Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99): Наказ Мінфіну РФ № 43н від 06.07 1999
5) Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / 01): Наказ Мінфіну РФ № 26н від 30.03.01 р. (в ред. Від 18.05.02 р.).
6) План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкція по його застосуванню: Наказ Мінфіну РФ № 94н від 31.10.00 р.
7) Про форми бухгалтерської звітності організації: наказ Мінфіну РФ № 67н від 22.07.03 р.
8) Вказівки про порядок складання та подання бухгалтерської звітності: Наказ Мінфіну РФ № 4 від 13.01.2000 р.
9) Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації: Наказ Мінфіну РФ № 60н
від 28.06.00 р.
10) Бакаєв О. С. Річна бухгалтерська звітність комерційних організацій. - М., 2000. - 500С.
11) Бухгалтерська звітність організації. Порядок заповнення форм. - М.: «Ось-89», 2003. - 64 с.
12) Бакаєв О.С., Безруких П.С., Врублевський Н.Д. та ін; Під ред. Безруких П.С.. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: Бухгалтерський облік, 2004. - 719 с.
13) Гетьман В. Г. Бухгалтерський облік: Підручник .- 2 изд., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 700 с.
14) Соколов Я.В. Бухгалтерський облік: Підручник .- М.: «Проспект», 2004. - 700 с.
15) Новодворський В. Д. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Учеб. Посібник / За ред. Проф .- М.: ИНФРА-М, 2003. - 432 с.
16) Кондраков Н. П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 640 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
521.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформація в бухгалтерській звітності про основні засоби її оцінка зміст і порядок
Відображення інформації по діяльності, що припиняється в бухгалтерській звітності
Особливості інформації в бухгалтерській фінансовій звітності підприємства
Відображення подій після звітної дати в бухгалтерській звітності
Відображення результатів діяльності підприємства в бухгалтерській фінансовій звітності
Потоки грошових коштів підприємства та їх відображення в бухгалтерській фінансовій звітності
Спотворення в бухгалтерській звітності способи виявлення та роль аудиту в оцінці достовірності
Основні підходи до оцінки бізнесу і загальна характеристика методів оцінки Особливості оцінки нерухомості
Графічна інформація та засоби її обробки 2
© Усі права захищені
написати до нас