Інформаційні технології в економіці інформаційні технології

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

"Інформаційні технології в економіці"

ТЕМА 1. Інформаційні технології


1.1. Основні поняття та визначення

1.2. Складові інформаційних технологій

1.3. Класифікація інформаційних технологій.


Неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської праці є оптимальна інформаційна технологія, що володіє гнучкістю, мобільністю й адаптивністю до зовнішніх впливів.

Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією та обчислювальною технікою.

Інформаційна технологія - поєднання процедур, що реалізують функції збору, отримання, накопичення, зберігання, обробки, аналізу і передачі інформації в організаційній структурі з використанням засобів обчислювальної техніки, або, іншими словами, сукупність процесів циркуляції та переробки інформації та опис цих процесів.

На вибір того чи іншого способу обробки даних в ЕІС впливає дуже багато чинників, пов'язаних як з самим об'єктом управління, так і системою, що управляє. Кількість можливих варіантів побудови технологічного процесу обробки даних виявляється досить значним. Тому з метою полегшення вивчення і проектування цих процесів доцільно виділяти деякі класи процесів.

При цьому істотний вплив на класифікацію надають можливі режими обробки даних в обчислювальних системах (ОС). Доцільно виділяти режими роботи і режими експлуатації обчислювальних систем.

Режими експлуатації багато в чому пов'язані з підвищенням ефективності роботи користувачів. Режими роботи в основному визначають ефективність роботи НД

Ефективність роботи ЗС часто характеризується її продуктивністю. Великий вплив на продуктивність надає можливість поєднання в системі роботи пристроїв введення-виведення і центрального процесора. Таку можливість забезпечує використання в системі багатопрограмного режиму роботи. Наявність декількох процесорів також впливає на підвищення продуктивності. Такий режим роботи системи іменується багатопроцесорним.

Корисно розглянути і деякі режими експлуатації обчислювальної системи. До них відноситься режим пакетної обробки (off-line), (об'єднання декількох ПП в групу, яка називається пакетом). Для даного режиму характерно мінімальне втручання оператора, висока ефективність роботи ЗС, але великі витрати часу на очікування результату. Прискорення видачі результату можливо з використанням режиму роботи системи, званого паралельною обробкою або квантуванням часу для пакетної обробки. Тобто кожній прикладній програмі з групи виділяється квант часу, після закінчення якого керування передається наступній програмі. Це дозволяє отримати результати по коротких програмами до закінчення обробки всього пакету.

Ще більше збільшує швидкість відповіді системи користувачеві можливість безпосереднього доступу, здійснюваного в оперативному режимі обробки (on-line). При багатопрограмний режим роботи ЕОМ з використанням квантування часу і режиму безпосереднього доступу виходить режим, іменований поділом часу (time-sharing).

Завдання, які вирішуються в АСУ можна підрозділити на завдання, які вимагають негайної відповіді, і завдання, що допускають певну затримку відповіді. Для завдань з негайним відповіддю призначений режим реального часу. Він характеризується дистанційної обробкою інформації, або телеобробки. Телеобробки застосовна і для інших режимів (наприклад, для пакетного), дозволяє передавати пакети на обробку ЕОМ і отримувати результати користувачам, що знаходяться на значній відстані від неї. Для передачі даних часто використовуються канали зв'язку.

Вибір того чи іншого режиму експлуатації обчислювальної системи визначається параметрами вирішуваних завдань. Коли користувач має доступ до якого-небудь терміналу і в обробці бере участь невеликий обсяг даних (що характерно для інформаційного пошуку та обробки повідомлень) доцільно використовувати безпосередній доступ з негайною обробкою.

Для великих обсягів інформації та некритичності часу обробки характерний пакетний режим. Він поєднується з телеобробки, що забезпечує швидшу доставку результатів користувачеві.

Підготовлені та введені у ЗС дані в процесі зберігання розташовуються, як правило, на зовнішніх накопичувачах інформації.

Ідеологія, покладена в основу організації системи зберігання, багато в чому визначає технологію внутримашинной обробки даних. Тобто, зростання надмірності інформаційних масивів, зростання сумарного обсягу архівів даних на МН і відповідно зростання машинного часу та чисельності працівників призводять до необхідності організації зберігання даних у вигляді банку даних, що полегшує внесення змін до масиви.

Значна частина інформації підлягає переробці, зберіганню, передачі, збору, доведення до користувачів, інша частина інформації надходить ззовні або виробляється всередині виробництва. Тобто можна говорити про процеси циркуляції і переробки інформації (інформаційних процесах).

1.2. Складові інформаційних технологій


Інформаційна технологія базується і залежить від технічного, програмного, інформаційного, методичного та організаційного забезпечення.

Технічне забезпечення - це персональний комп'ютер, оргтехніка, лінії зв'язку, обладнання мереж. Вид інформаційної технології, що залежить від технічної оснащеності (ручний, автоматизований, віддалений) впливає на збір, обробку та передачу інформації. Розвиток обчислювальної техніки не стоїть на місці. Стаючи більш потужними, персональні комп'ютери одночасно стають менш дорогими і, отже, доступними для широкого кола користувачів. Комп'ютери оснащуються вбудованими комунікаційними можливостями. швидкісними модемами, великими обсягами пам'яті, сканерами, пристроями розпізнавання голосу і рукописного тексту.

Програмне забезпечення, що знаходиться в прямій залежності від технічного та інформаційного забезпечення, реалізує функції накопичення, обробки, аналізу, зберігання, інтефейс з комп'ютером.

Інформаційне забезпечення - сукупність даних, представлених у певній формі для комп'ютерної обробки.

Організаційне та методичне забезпечення представляють собою комплекс заходів, спрямованих на функціонування комп'ютера та програмного забезпечення для отримання бажаного результату.


Основними властивостями інформаційної технології є:

доцільність,

наявність компонентів і структури,

взаємодія із зовнішнім середовищем,

цілісність,

розвиток у часі.

1. Доцільність - головна мета реалізації інформаційної технології полягає у підвищенні ефективності виробництва на базі використання сучасних ЕОМ, розподіленої переробки інформації, розподілених баз даних, різних інформаційних обчислювальних мереж (ІТТ) шляхом забезпечення циркуляції і переробки інформації.

Компоненти і структура:

функціональні компоненти - це конкретний зміст процесів циркуляції та переробки інформації;

структура інформаційної технології:Структура інформаційної технології - це внутрішня організація, що представляє собою взаємозв'язку складових її компонентів, об'єднаних у дві великі групи: опорну технологію і базу знань.

Моделі предметної області - сукупність описів, що забезпечують взаєморозуміння між користувачами: фахівцями підприємства та розробниками.

Опорна технологія - сукупність апаратних засобів автоматизації, системного та інструментального програмного забезпечення, на основі яких реалізуються підсистеми зберігання і переробки інформації.

База знань являє собою сукупність знань, що зберігаються в пам'яті ЕОМ. Бази знань можна розділити на інтенсіональні (тобто знання про щось "взагалі") і екстенсіонального, (тобто знання про що-то "конкретно"). У інтенсіональні базі зберігаються оболонки, а в екстенсіонального зберігаються оболонки із запам'ятовуванням, які носять назву баз даних. Іншими словами, база знань являє відображення предметної області. Вона включає в себе базу даних (директивна інформація - планові завдання, науково-технічна інформація, обліково-виробнича. Інформація, допоміжна інформація, що відображають режими роботи підрозділів підприємств).

Системні та інструментальні засоби -

1). Апаратні засоби;

2). Системне ПЗ (ОС, СУБД);

3). Інструментальне ПЗ (алг. мови, системи програмування., Мови специфікацій, технологія програмування);

4). Комплектація вузлів зберігання і переробки інформації.

Результатом технологічних описів є сукупність реалізованих в системі інформаційно-технологічних процесів.

3. Взаємодія із зовнішнім середовищем - взаємодія інформаційної технології з об'єктами управління, взаємодіючими підприємствами і системами, наукою, промисловістю програмних і технічних засобів автоматизації.

4. Цілісність - інформаційна технологія є цілісною системою, здатною вирішувати завдання, не властиві жодному з її компонентів.

5. Реалізація в часі - забезпечення динамічності розвитку інформаційної технології, її модифікація, зміна структури, включення нових компонентів.

1.3. Класифікація інформаційних технологій.

Для того, щоб правильно зрозуміти, оцінити, грамотно розробити і використовувати інформаційні технології в різних сферах життя суспільства необхідна їх попередня класифікація.

Класифікація інформаційних технологій залежить від критерію класифікації. В якості критерію може виступати показник або сукупність ознак, що впливають на вибір тієї чи іншої інформаційної технології. Прикладом такого критерію може служити користувальницький інтерфейс (сукупність прийомів взаємодії з комп'ютером), що реалізується операційною системою.

У свою чергу, операційні системи здійснюють командний, WIMP, SILK інтерфейс.

Командний - припускає видачу на екран запрошення для введення команди.

WIMP - (Window-вікно, Image-зображення, Menu-меню, Pointer-покажчик).

SILK - (Speech-мова, Image-зображення, Language-мова, Knowledge-знання). У даному інтерфейсі при відтворенні мовної команди відбувається перехід від одних пошукових зображень до інших, згідно семантичним зв'язкам.

Операційні системи поділяються на однопрограмних, багатопрограмні і розраховані на багато.

Однопрограмних - SKP, MS DOS та ін Вони підтримують пакетний і діалоговий режими обробки інформації.

Багатопрограмні - UNIX, DOS 7.0, OS / 2, WINDOWS; дозволяють поєднувати діалогову і пакетну технології обробки інформації.

Сітьові - (мережні операційні системи) - INTERNET, NOVELL, ORACLE, NETWARE та ін здійснюють віддалену обробку в мережах, а також діалогову і пакетну технології на робочому місці.

Перераховані форми інформаційних технологій широко використовуються в даний час в економічних інформаційних системах (ЕІС).

Інформаційна технологія класифікується за типом інформації (рис.1.2.).

Не можна обмежитися представленої вище схемою. Інформаційна технологія включає в себе системи автоматизації проектування (САПР), де як об'єкт може бути окрема задача або елемент економічної інформаційної системи (ЕІС), наприклад, CASE - технологія, утиліта Designer пакету Clarion.

Невід'ємною частиною інформаційної технології є електронна пошта, що є набором програм, що дозволяє зберігати і пересилати повідомлення між користувачами.

В даний час розроблені технології гіпертексту та мультимедія для роботи зі звуком, відео, нерухомими картинками.

Класифікуючи інформаційну технологію за типом носія інформації, можна говорити про паперову (вхідні і вихідні документи) і безпаперовій (мережева технологія, сучасна оргтехніка, електронні гроші, документи) технологіях.

Інформаційні технології класифікуються за ступенем типізації операцій: поопераційні і попредметно технології. Пооперационная, коли за кожною операцією закріплюється робоче місце з технічним засобом. Це властиво пакетної технології обробки інформації, що виконується на великих ЕОМ. Попредметно технологія має на увазі виконання всіх операцій на одному робочому, наприклад, при роботі на персональному комп'ютері місці, зокрема, АРМ.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Доповідь
25.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційні технології в економіці 4
Інформаційні технології в економіці 5
Інформаційні технології в економіці
Автоматизовані інформаційні технології в економіці
Захищені інформаційні технології в економіці
Інформаційні технології 2
Інформаційні технології 3
Інформаційні технології
Інформаційні технології в банку
© Усі права захищені
написати до нас