Інформаційні технології в економіці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

CІБІРСКІЙ УНІВЕРСИТЕТ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Кафедра інформаційно-обчислювальних систем
Контрольна робота
з дисципліни "Інформаційні технології в економіці"
Питання № 25, № 34.
Завдання № 14.
Студент________I I I_________курса
________Латушкін А. В.________
(ПІБ)
__гр. 1 ______Е05-159Д__ _ (5,5) (група, шифр)
Керівник ____________________
________________________________
(Посада, вчене звання, вчений ступінь)
Оцінка після захисту
____________________________
Склад комісії:
_____________________________
(Підпис) (ПІБ)
_____________________________
(Підпис) (ПІБ)
Дата захисту __________________
Новосибірськ 2007
Завдання 14.
1. Розрахувати структуру доходів комерційного банку, використовуючи дані табл. 20.
Таблиця 20
Структура доходів комерційного банку
Статті доходу
Сума, тис. руб.
% До підсумку
Нараховані та отримані відсотки (NPP)
100254
Плата за кредитні ресурси (PKR)
18157
Комісійні за послуги та кореспондентські відносини (KUKO)
37649
Доходи за операціями з цінними паперами та на валютному ринку (DOCB)
3427
Доходи від лізингових операцій (DLO)
512
Доходи від участі в діяльності підприємств, організацій і банків (DUD)
1973
Плата за юридичні послуги (PUU)
2836
Разом:
2. Виконати сортування записів документа за зростанням найменувань статей комерційного банку.
3. Виконати фільтрацію записів сформованого документа, залишити в ньому статті доходів від лізингових операцій та плати за юридичні послуги.
4. Побудувати на окремому робочому аркуші кругову діаграму, що відображає структуру статей доходів комерційного банку. Показати для кожного сектора частку відповідної статті доходів комерційного банку, виділити найбільший сектор, вивести легенду і назва діаграми «Структура доходів комерційного банку».
5. Побудувати на новому робочому аркуші EXCEL змішану діаграму (тип нестандартної діаграми - графік | гістограма 2), в котрій подати у вигляді гістограми співвідношення сум доходів банку, а питома вага кожної (% до підсумку) показати у вигляді лінійного графіка на тій же діаграмі. Вивести легенду і назву діаграми «Аналіз доходів комерційного банку».
6. За допомогою команди Розширений фільтр сформувати новий документ, в який включити ті статті доходів комерційного банку, сума по яких перевищує середнє значення цього показника.
Рішення:
Створюємо в Microsoft Excel задану таблицю і виконуємо завдання (див. Рис. № № 1 - 10).

Питання 25. Програмне забезпечення для створення документів на ЕОМ. Текстові процесори.
В даний час робота з текстовими документами проводиться за допомогою персональних комп'ютерів, що є зручним і надійним методом. Програмне забезпечення, призначене для обробки документів за допомогою комп'ютера, умовно поділяють на текстові редактори і текстові процесори.
Текстові редактори представляють собою найпростіші програми, призначені для самого примітивного редагування тексту. Як правило, вони не мають розвинених засобів форматування.
При підготовці на комп'ютері різних ділових документів, звітів і т.п. необхідно використовувати текстові редактори, що займають проміжне положення між найпростішими редакторами та видавничими системами. Ці редактори, з одного боку, досить доступні у вивченні і не вимагають складної і дорогої техніки, з іншого - мають всі засоби, необхідні для створення складних документів. Такі програмні засоби називаються текстовими процесорами.
Найбільш часто використовуваним текстовим процесором в нашій країні є Word, що входить в пакет MS Office. Даний редактор досить простий для освоєння і дозволяє виконувати багато операцій, властиві видавничим системам.
Підготовка тексту на ПК в будь-якому текстовому редакторі складається з двох частин: введення тексту та редагування тексту.
Введення тексту, як правило, здійснюється за допомогою клавіатури, хоча можливі й інші варіанти, наприклад введення тексту за допомогою сканера, перетворення його в текстовий файл і редагування за допомогою редактора.
Word дозволяє працювати з великою кількістю шрифтів, тому перш за все слід підібрати шрифт, що задовольняє за своїм виглядом, розміром, стилю. Під шрифтом розуміють сукупність літер, цифр, спеціальних знаків, оформлених відповідно до єдиних вимог. Розрізняють шрифти і по зображенню - прямий, курсивний, напівжирний, підкреслений та ін Правильний вибір типу шрифту і його номера багато в чому визначається характером тексту, що вводиться.
Інсталяція шрифтів здійснюється для Windows. Підтримується процедура вибору шрифтів більшістю додатків Windows, в тому числі і Word.
Після вибору шрифту бажано задати розміри листа паперу, на якому передбачається друкувати текст. У закладці «Розмір паперу» (меню «Параметри сторінки») вказуються розмір паперу і його орієнтація. Відзначте, що за будь-якої орієнтації тексту лист паперу під час друку вставляється в принтер звичайним чином.
Наступний етап роботи в текстовому редакторі - редагування набраного тексту. Під редагуванням розуміються оформлення заголовків, завдання нового рядка в абзацах, вставка малюнків, графіків та іншого графічного матеріалу у текст, створення гіперпосилань, зміна шрифту, копіювання та переміщення інформації.
Всі дії щодо редагування тексту в текстовому процесорі виробляються над виділеними фрагментами. Для того щоб відзначити повну рядок, досить пересувати вказівник миші до лівої межі рядка до тих пір, поки він не перетвориться на стрілку, спрямовану у правий верхній кут. Після цього треба натиснути ліву кнопку. Для виділення слова досить підвести до нього курсор миші і двічі натиснути ліву кнопку. Виділити абзац можна, поставивши курсор усередині нього і тричі натиснувши ліву кнопку миші.
Дії щодо редагування тексту можна здійснити і за допомогою контекстно-залежного меню.
Текстовий редактор Word має засоби, що дозволяють редагувати документи кільком користувачам і потім об'єднати зроблені виправлення у вихідному документі. До таких засобів відносяться примітки, виправлення і розсилка документів.
Для того щоб дозволити користувачам коментувати текст без внесення змін до документа, його потрібно захистити за правом введення приміток. Можливість вносити зміни в документ дозволить захист з правом введення виправлень. Для максимальної ефективності захисту використовується пароль.
Якщо у редагуванні документа беруть участь кілька користувачів, то є можливість об'єднати всі виправлення та примітки у вихідний документ для перегляду відразу всіх змін. В якості вихідного файлу задається документ, в якому передбачається об'єднати виправлення. Виправлення, зроблені в документі, не можуть бути об'єднані, якщо вони не були помічені.
Користувач має можливість прийняти або відхилити зроблені виправлення.
Часто при редагуванні тексту необхідно переміщатися по ньому з початку в кінець і навпаки. Якщо текст досить великий і притому містить багато графічних образів, ця процедура займає багато часу. Для переміщення можна використовувати опцію «Правка / Перейти». Також зручним засобом пошуку є Закладка.
Після набору і редагування тексту необхідно його зберегти і / або роздрукувати.
Текстовий редактор Word має широкі можливості для друку текстів на принтері.
Меню друку дозволяє:
• задати кількість копій тексту у відповідному полі;
• вказати кількість сторінок для друку (всі сторінки, тільки відмічені, окремі сторінки або послідовність сторінок);
• якщо необхідно роздрукувати тексти не відразу або на іншій машині, то корисно видати весь текст у спеціальний файл друку (Друк у файл). Після цієї операції можна роздрукувати даний файл на будь-якому принтері.
• налаштування додаткових параметрів, вибір принтера, перегляд і зміна його властивостей.
Звичайно, можливості Word не обмежуються зазначеними вище, а значно ширше. Зокрема, редактор дозволяє оформляти текстові фрагменти у вигляді списків; оформляти виноски; створювати автоматично змісту; використовувати стилі і шаблони для оформлення документів; автоматично перевіряти орфографію; додавати до тексту графічні об'єкти, електронні таблиці; ділити текст на колонки і багато іншого.

Питання 34. MS Access. Об'єкти MS Access: таблиця, запит, форма, звіт, макрос, модуль. Взаємозв'язок основних об'єктів MS Access.
СУБД ACCESS фірми Мiсгоsоft служить одним з прикладів програми, що реалізує реляційну базу даних. Стандартизована для роботи в середовищі Windows ACCESS володіє тими ж перевагами, які зробили оболонку Windows такою популярною у світі. Тому при наявності досвіду роботи в середовищі Windows освоєння інтерфейсу ACCESS не зажадає від користувача великих зусиль.
Пакет Мiсгоsоft Access можна застосовувати для пошуку і обробки всіляких даних і для підготовки звітних документів. Він являє собою систему управління пов'язаними базами даних, що дозволяє згрупувати дані по різних темах в таблиці, а потім створити зв'язки між таблицями. Це дає можливість об'єднувати пов'язані відомості, уникаючи при цьому непотрібного дублювання даних, що веде, в свою чергу, до економії ресурсів комп'ютера, збільшення швидкості і точності обробки інформації.
У Ассеss-базу даних можуть входити різнорідні об'єкти. Як правило, БД складається з досить великої кількості таких об'єктів. Розрізняють такі типи об'єктів.
Таблиця - набір даних по конкретній темі. Дані таблиці зберігаються в записах (рядках), що складаються з окремих полів (стовпців). База даних Мiсгоsоft Access - сукупність таблиць, використовуваних для зберігання відноситься до цієї БД інформації.
Запити служать для фільтрації набору даних. Вони дозволяють вибрати з БД тільки необхідну інформацію, тобто ту, яка відповідає певному критерію (положення) і потрібна для вирішення певної задачі.
Форма являє собою бланк, що підлягає заповненню, або маску, що накладається на набір даних. Бланк-форма дозволяє спростити процес заповнення бази даними. Маска - формуляр дозволяє обмежити обсяг інформації, доступної користувачеві, що поводиться до БД.
Звіт. Як правило, обрана з БД інформація повинна бути представлена ​​у вигляді роздруківки - звіту, оформленого відповідним чином.
Макроси автоматизують виконання конкретної операції БД без програмування.
Модулі містять програми мовою Basic, застосовувані для налаштування, оформлення та розширення БД.
Мiсгоsоft Access в даний час є однією з найпопулярніших серед настільних (персональних) програмних систем управління 6aзамі даних.
Серед причин такої популярності слід зазначити:
• високий ступінь універсальності та продуманості інтерфейсу, який розрахований на роботу з користувачами caмoй різної кваліфікації. Зокрема, реалізована система управління об'єктами бази даних, що дозволяє гнучко й оперативно переходити з режиму конструювання в режим їх безпосередньої експлуатації;
• глибоко розвинені можливості інтеграції з іншими програмними продуктами, що входять до складу Мiсгоsоft Office, а також з будь-якими програмними продуктами, що підтримують технологію OLE;
• багатий набір візуальних засобів paзpaботкі.

Література.
1. Інформаційні технології в економіці: Програма, методичні вказівки і завдання контрольної та самостійної роботи / Укл.: Доц. Л.С. Драгунова, доц. Т.А. Кондратьєва, ст. преп. І.А. Мельникова. - К.: СібУПК, 2005. - 60 с.
2. Економічна інформатика: Підручник / За ред. В.П. Косарєва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 592 с.: Іл.
3. Економічна інформатика / під ред. П. В. Конюховского і Д. М. Колесова. - СПб: Питер, 2000. - 560 с.: Іл.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
34кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційні технології в економіці інформаційні технології
Інформаційні технології в економіці 5
Інформаційні технології в економіці 4
Захищені інформаційні технології в економіці
Автоматизовані інформаційні технології в економіці
Інформаційні системи в економіці
Інформаційні системи в економіці
Інформаційні системи в економіці 3
Інформаційні системи в економіці 5
© Усі права захищені
написати до нас