Інформаційне суспільство

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ:

ВСТУП

1. Людина в інформаційному суспільстві
2. Ресурси або потенціал інформаційного суспільства
3. Розвиток процесу інформатизації

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Увійти в XXI століття освіченою людиною можна, тільки добре володіючи інформаційними технологіями. Адже діяльність людей все більшою мірою залежить від їх інформованості, здатності ефективно використовувати інформацію. Для вільної орієнтації в інформаційних потоках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен вміти отримувати, обробляти і використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів, телекомунікацій та інших засобів зв'язку. Про інформацію починають говорити як про стратегічний курс суспільства, як про ресурс, що визначає рівень розвитку держави. Інформатизація забезпечить перехід суспільства від індустріального типу розвитку до інформаційного. Інформаційний ринок надасть споживачам всі необхідні інформаційні продукти і послуги, а їх виробництво забезпечить індустрія інформатики, часто звана інформаційної індустрією. Всі ці питання зараз активно обговорюються у пресі, хоча до цих пір немає єдиної думки щодо шляхів розвитку, розуміння пріоритетності того чи іншого напрямку, формулювань і понять і т.п.
Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій послужив поштовхом до розвитку суспільства, побудованому на використанні різноманітної інформації і отримав назву інформаційного суспільства.
Визначення поняття "інформаційного суспільства" є одним з ключових. У 50-70-і роки стало очевидно, що людство вступає в нову епоху, дорогу до якої проклало бурхливий розвиток техніки і, в першу чергу, комп'ютерів, і НТР у цілому. Проблема існування та буття людини у повністю "технізірованном" і "інформатизованому" світі не могла не займати філософів, що викликало до життя концепцію "інформаційного" суспільства. Жоден з філософів, які писали про дану проблему, не сумнівався в радикальному оновленні всього життя людства у рамках еібл тієї нової формації, але більшість з них аналізували проблему однобічно, будь то з політичної, економічної чи соціальної точки зору.
Всі люди повсюдно, без винятку повинні мати можливість користуватися перевагами глобального інформаційного суспільства. Стійкість глобального інформаційного суспільства грунтується на стимулюючих розвиток людини демократичних цінностях, таких як вільний обмін інформацією та знаннями, взаємна терпимість і повага до особливостей інших людей.

1. ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Інформаційно-комунікаційні технології (ІТ) є одним з найбільш важливих факторів, що впливають на формування суспільства XXI століття. Їх революційний вплив стосується способу життя людей, їх утворення та роботи, а також взаємодії уряду та громадянського суспільства. ІТ швидко стають життєво важливим стимулом розвитку світової економіки. Вони також дають можливість приватним особам, фірмам і співтовариствам, що займаються підприємницькою діяльністю, більш ефективно і творчо вирішувати економічні і соціальні проблеми. Перед усіма нами відкриваються величезні можливості.
Що ж таке інформаційне суспільство? Який його образ?
Наприклад, на думку А.І. Ракітова [1] суспільство вважається інформаційним, якщо:
· Будь-який індивід, група осіб, підприємство або організація в будь-якій точці країни і в будь-який час можуть одержати за відповідну плату або безкоштовно на основі автоматизованого доступу і систем зв'язку будь-яку інформацію і знання, необхідні для їх життєдіяльності і вирішення особистих і соціально значущих завдань;
· У суспільстві виробляється, функціонує і доступна будь-якому індивіду, групі або організації сучасна інформаційна технологія;
· Є розвинені інфраструктури, що забезпечують створення національних інформаційних ресурсів в обсязі, необхідному для підтримки постійно швидкі науково-технологічного та соціально-історичного прогресу;
· Відбувається процес прискореної автоматизації і роботизації всіх сфер і галузей виробництва і управління;
· Відбуваються радикальні зміни соціальних структур, наслідком яких виявляється розширення сфери інформаційної діяльності послуг.
Цікаво зауважити, що майже всі запропоновані назви мають латинську приставку "пост-", тобто "Після -", наче їх творці очікують якогось всесвітнього катаклізму, глобального перевороту в техніці й у свідомості людей, після якого раптом почнеться нова ера, нова епоха, виникне нове суспільство. Саме тому було так важливо знайти принципово нову назву, одночасно показує наступність і принципову новизну прийдешнього суспільства. І такою назвою стало придумане Тоффлером "інформаційне суспільство".
Тому що сам автор концепції "інформаційного суспільства" не дав чіткого визначення своєму "дитяті", я спробую це зробити за нього. Очевидно, що не можна обмежуватися у визначенні чисто економічним аспектом, як це зробив А. Турен, чи соціальними факторами, як це вийшло в Ж. Еллюля, оскільки комплексні і багатогранні зміни охоплять практично всі сфери людської життєдіяльності. Таким чином, "інформаційне суспільство" - це цивілізація, в основі розвитку та існування якої лежить особлива нематеріальна субстанція, умовно іменована "інформацією", що володіє властивістю взаємодії, як з духовним, так і з матеріальним світом людини. Остання властивість особливо важливо для розуміння сутності нового суспільства, бо, з одного боку, інформація формує матеріальне середовище життя людини, виступаючи в ролі інноваційних технологій, комп'ютерних програм, телекомунікаційних протоколів і т.п., а з іншого, служить основним засобом міжособистісних взаємин, постійно виникаючи, видозмінюючись і трансформуючись у процесі переходу від однієї людини до іншої. Таким чином, інформація одночасно визначає і соціо-культурне життя людини і його матеріальне буття. У цьому, на мою думку, і полягає принципова новизна прийдешнього суспільства.
Суть ІТ економічної та соціальної трансформації полягає в її здатності сприяти людям та суспільству у використанні знань та ідей. Інформаційне суспільство, як ми його уявляємо, дозволяє людям ширше використовувати свій потенціал і реалізовувати свої устремління. Для потрібно зробити так, щоб ІТ служили досягненню взаємодоповнюючих цілей забезпечення стійкого економічного зростання, підвищення суспільного добробуту, стимулювання соціальної злагоди та повної реалізації їх потенціалу в сфері зміцнення демократії, транспарентного і відповідального управління, прав людини, розвитку культурного різноманіття і зміцнення міжнародного миру і стабільності . Досягнення цих цілей і рішення виникаючих проблем потребує розробки ефективних національних і міжнародних стратегій [2].
Розглянемо прогнозований вченими характер змін соціальної структури під впливом інформатизації за вказаними вище напрямками:
Кількість соціальних груп буде рости, що приведе, природно, до зменшення їх середнього розміру. Сучасні інформаційні технології надають реальну можливість більш точного, оперативного обліку інтересів людей.
Якісні параметри соціальних груп будуть поліпшуватися за такими параметрами як рівень освіти, інтелектуальності та ін
Нові процентні співвідношення між соціальними групами, які виділяються у суспільстві за різними критеріями, будуть, імовірно, виглядати наступним чином:
1) зросте частка людей, зайнятих інтелектуальною працею - інтелектуалів. Прогнозується поява особливого класу "інтелектуалів". Для тих же, хто не захоче або не зможе інтелектуально трудитися, передбачається праця в галузі інформаційних послуг, які, як уже раніше зазначалося, повинні в інформаційному суспільстві складати більше 50% у структурі зайнятості, або у сфері матеріального виробництва.
2) збільшиться кількість працездатних людей. Люди старшого віку зможуть навіть після виходу на пенсію продовжувати працювати, так як підвищиться планка працездатного віку (тіло старіє раніше мозку).
Пірамідальна соціально-економічна структура все більше і більше буде поступатися місцем сетеобразной (мозаїчної) структурі. Структура мережі точніше відповідає новій інформаційній техніці.
Американські дослідники відзначають, що "конвергенція мінливих громадських і особистих цінностей з новою технікою і енергоекономічними потребами робить становлення мозаїчного суспільства по суті неминучим".
На одному з найвищих місць в ієрархії цінностей (поряд з інновацією, оригінальністю) виявляється автономія особистості, що традиційному суспільству взагалі не властиво. Там особистість реалізується тільки через приналежність до якої-небудь певної корпорації, будучи елементом у суворо визначеній системі корпоративних зв'язків. Якщо людина не включений у яку або корпорацію, не особистість. У техногенної цивілізації виникає особливий тип автономії особистості: людина може змінювати свої корпоративні зв'язки, оскільки він жорстко до них не прив'язаний, він може і здатний дуже гнучко будувати свої відносини з людьми, занурюватися в різні соціальні спільності, в різні культурні традиції.
Сучасна наука і технічна творчість втягують в орбіту людської діяльності принципово нові типи об'єктів, освоєння яких вимагає нових стратегій. Мова йде про об'єкти, що представляють собою саморазвивающиеся системи, що характеризуються синергетичним ефектами. Їх розвиток завжди супроводжується проходженням системи через особливі стану нестійкості (точки біфуркації), і в ці моменти невеликі випадкові впливи можуть призвести до появи нових структур, нових рівнів організації системи, які впливають на вже сформовані рівні і трансформують їх.
Основні стимули трудової діяльності в індустріальному, постіндустріальному та інформаційному суспільстві.
Якщо в доінформаціонном періоді свого розвитку суспільство в якості стимулу до дії ефективно використовувало прагнення людини до ситості, матеріального комфорту, то при переході до інформаційного суспільства дію цих стимулів різко слабшає, тому що стерпне задоволення фізіологічних потреб людини вимагає незначних зусиль.
В інформаційному суспільстві необхідно знайти суспільний підсилювач слабко виражених духовних стимулів діяльності людини.
Стимулюючими діяльність людини підсилювачами можуть бути:
- Гарантії підвищення суспільного статусу;
- Можливість отримання елітного освіти;
- Громадська популярність.
- Спеціальна організація соціально-економічного простору.
Специфіка трудової діяльності в постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Основними рисами трудової діяльності будуть:
- Фізичні переміщення будуть замінені в тій чи іншій мірі інформаційними зв'язками, тобто, образно кажучи, відбудеться заміна переміщення людей рухом повідомлень (посилаються людьми сигналів). Сьогодні за оцінками експертів 90% всіх транспортних переміщень людей пов'язане з інформаційними цілями (наради, підписи, довідки тощо). Сучасна "домашні промисли" різко зменшує необхідний час присутності людей на робочих місцях, у навчальних закладах. Це зажадає радикальної перебудови виробничого і навчального процесів, значного підвищення культури і свідомості людей, а також вироблення нового контрольно-оцінного апарату.
- Через зміну структури економіки та відповідних змін у сфері зайнятості виникне необхідність у перепідготовці великих мас населення; протягом активного життя людина в інформаційному суспільстві змушений буде кілька разів змінювати професію.
- Підвищаться вимоги до інтелектуальних і творчих здібностей людини, до його психофізичним характеристикам. Виникне проблема безробітних мимоволі, тобто людей, що знаходяться в активному віці, але чиї здібності до праці не будуть відповідати новим вимогам. Чим значніше буде ця група, тим гостріше буде проблема їх зайнятості.
- Постане проблема адекватно високої оплати інтелектуальної праці, готовність до цього представників інших соціальних груп.
Так, наприклад, комп'ютерний програміст в США в середньому має близько 40 тис. $ на рік (для порівняння: таксист - 40 тис., офіцер поліції - від 33 до 47 тис., інженер на авіакосмічному заводі - 60 тис. $ на рік) [3].
- Виникає серйозна небезпека "роботизації" людини, зайнятого інформаційним працею.
Сьогодні тотальна електронна стеження охоплює в США близько 2 / 3 з 12 млн. працюючих у дисплеїв і поширюється з робітників і службовців вже на фахівців інженерів, бухгалтерів та лікарів. У результаті ростуть "техностресси", вимоги працівників повернутися до персоніфікованого контролю як "допускає діалог", протести проти вторгнення в "приватну область" трудового життя, множаться заклики соціологів довіряти новим поколінням працівників, покладатися на їх самодисципліну і самоконтроль в цілях і економічного, і соціального прогресу сучасного виробництва.
Важливі моментом є необхідність здійснення керівництва в просуванні зусиль урядів щодо зміцнення відповідної політики й нормативної бази, що стимулюють конкуренцію і новаторство, забезпечення економічної та фінансової стабільності, що сприяють співпраці з оптимізації глобальних мереж, боротьби із зловживаннями, які підривають цілісність мережі, щодо скорочення розриву в цифрових технологіях, інвестування в людей та забезпечення глобального доступу та участі і цьому процесі.
2. РЕСУРСИ АБО ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Самою актуальною і гострою в світі є проблема створення, збереження і ефективного використання інформаційних ресурсів. Сталося формування ще одного самостійного виду громадського ресурсу - інформаційного, що дозволяє економити більшість інших ресурсів суспільства. Подальший прогрес суспільства значною мірою пов'язаний сьогодні з удосконаленням інформаційної інфраструктури, ефективністю формування, розміщення та використання інформаційних ресурсів та продуктів.
Поняття "інформаційного ресурсу суспільства" є одним з ключових понять соціальної інформатики. Широке використання цього поняття почалося після виходу в 1984 році книги Громова Г.Р. "Національні інформаційні ресурси: проблеми промислової експлуатації". Створення на рубежі 80-х років принципово нового поняття - національні інформаційні ресурси - було зумовлено зростаючою залежністю промислово розвинених країн від джерел інформації (технічної, економічної, політичної, військової), а також від рівня розвитку та ефективності використання засобів передачі та переробки інформації.
Поняття інформаційного ресурсу знаходиться в стадії формування, труднощі його однозначного визначення пов'язана з неоднозначністю та складністю таких понять як "знання", "інформація", "дані" і т.д.
Інформаційний ресурс суспільства може бути визначений як накопичені в суспільстві знання, підготовлені для доцільного соціального використання.
Найбільш важливим поняттям, яке необхідно визначити при вивченні інформаційного середовища суспільства є поняття "інформаційний потенціал суспільства".
Інформаційний потенціал суспільства в широкому сенсі - це накопичений в суспільстві інформаційний ресурс.
Інформаційний потенціал суспільства у вузькому сенсі - це активізований, введений в дію інформаційний ресурс.
Інформаційний потенціал суспільства - це інформаційний ресурс суспільства в єдності із засобами, методами і умовами, що дозволяють його активізувати й ефективно використовувати.
У цю сукупність засобів, методів і умов повинні бути включені не тільки засоби інформаційної техносфери, але також соціальні засоби, методи і структури, які б відтворення та розвитку інфосфери, підвищенню інформаційної культури суспільства, його інтелектуального потенціалу. Таким чином, необхідна єдність процесів комп'ютеризації, медіатизації та інтелектуалізації.
Соціальні структури та інститути, необхідні для активізації інформаційних ресурсів суспільства - це, наприклад, інститути освіти та сім'ї. Особливе значення в плані інтелектуалізації соціальних систем мають добір і розстановка кадрів, підбір талантів, визначення місця і ролі кожного індивідуального інтелекту (кожної особистості) у системі. Тут важливо використовувати методику визначення інтелектуальних здібностей, професійної орієнтації та інші, широко використовуються за кордоном.
3. РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Дана глава присвячена останнім тенденціям і розвитку на світовому ІТ - ринку.
У ній використані матеріали, представлені міжнародними аналітичними компаніями, в тому числі IDC [4], Gartner Dataquest [5], Forrester Research, NUA і рядом інших.
Перш за все відзначимо, що прогнози аналітиків щодо можливого підйому індустрії інформаційних технологій у 2002 році не виправдалися. І замість планованого виходу з кризи у 2002 році продовжилося скорочення більшості ключових сегментів ІТ-ринку.
Найбільші корпорації, такі як Intel і SAP, зазвичай тріумфально завершували кожен квартал, не змогли досягти прогнозованих показників у 2 кварталі 2002-го і скорегували прогнози на друге півріччя в бік зниження,
Багато аналітиків говорять про те, що проблеми, з якими зіткнувся світової ІТ-ринок в 2002 році, принципово відрізняються від тих, що стали причинами спаду в минулому. Криза, що почалася в 2001 році і який співпав з трагедією 11 вересня, був викликаний не стільки політичними подіями, скільки насиченням попиту в низці ключових сегментів ринку-По ситуації, що склалася на кінець 2002 року, у кризі опинилися найбільші споживачі ІТ-продукції - банківський і телекомунікаційний сектори. Такі події, як банкрутство WorldCom і Global Crossing, а також гігантські борги Deutsche Telecom і інших найбільших операторів зв'язку не сприяли зростанню оборотів на ІТ-ринку.
В кінці листопада 2002 ЮС представила дані, згідно з якими світова ІТ-індустрія переживає зараз найбільш важкі часи і в порівнянні з попереднім роком обсяги продажів її продукції скоротилися на 2,3%.
В кінці 1990-х бум в ІТ-галузі представлявся необоротним; інвестиції в галузь і закупівлі ІТ-продукції не припинялися навіть у відносно невдалі періоди. Перспективи електронного бізнесу здавалися безмежними.
На початку кризи 2001 року негативні тенденції зачіпали одночасно не більше одного-двох секторів ІТ-індустрії (наприклад, уповільнення ринку комп'ютерів і мікросхем спостерігалося на тлі розвитку ринку в комунікаційному секторі і ринку програм). У 2002 році стало очевидно, що для цілого ряду напрямів ситуація складається проблемно. У розвинених країнах попит на ринку персональних комп'ютерів, програмного забезпечення і стільникових телефонів виявився насичений.
Особливо серйозно постраждали ринки апаратного та програмного забезпечення. У секторі апаратного забезпечення істотне падіння було викликано не тільки проблемами на ринку ПК, але й зниженням цін на «важкі» сервери та пристрої зберігання даних. Обидва ці сектори можуть розраховувати в 2003 році лише на невеликі прибутки.
Посилився розчарування в можливості електронної комерції. Багато електронні торгові майданчики не принесли очікуваної віддачі і були закриті.
Позитивні темпи росту ІТ-індустрії в 2003 році обумовлені тим, що, незважаючи на загальні кризові тенденції. зберігаються зростаючі сегменти. Так, інтенсивно росте сегмент управління бізнес-процесами. Аналітики відзначають переконання керівництва в цінності і окупності ІТ; високі темпи інновації, що стимулюють попит; старіння використовуваних технологій, що народжує потребу в оновленні ресурсів.
Оскільки IDC публікує тільки відносні показники, корисно звернутися до абсолютними показниками за 2000 рік. Виходячи з цифри 917 млрд. дол (загальний обсяг ринку в 2000 році) і уточненого показника темпів зростання ринку за 2001 рік (приблизно 1%), можна зробити висновок, що обсяг ІТ-ринку в кінці 2001 року склав близько 925 млрд. дол .
Враховуючи негативний приріст (-2,3%), можна говорити про те, що обсяг ІТ-ринку в 2002 році склав близько 900 млрд. дол, тобто менше. ніж у 2000 році.
У минулому році IDC припустило, що з урахуванням впливу фактора "11-09" до кінця 2002 року темпи зростання індустрії досягнуть 5,5%. однак цього не відбулося. Замість зростання в 5,5% намітився спад.
Які ж галузі "заморозили» загальні показники? Скорочення спостерігалося на ринку ПК, серверів і робочих станцій. Світовий ринок зберігання даних скоротився на 10,6% у 2002-му і, по всій видимості, не вийде на рівень
2001 року аж до 2006-го. Світовий ринок мережевого устаткування переживав скорочення на рівні 7,6%. Ринок послуг, який сьогодні становить близько однієї третини ІТ-обороту, також зазнав суттєвого скорочення
При цьому IDC вважає, що рівень витрат на ПЗ в 2003 році залишиться невисоким, проте боротьба за конкурентні ціни в області ПЗ для багатьох організацій буде означати можливість збільшити свої обороти з продажу обладнання, що працює під управлінням того чи іншого ПО-Зростання ринку послуг буде стримуватися тенденцією зростання частки дрібних проектів.
За заявою Джона Гантца (John Gantz). головного дослідника IDC (IDC CRO - chief research officer), результат 2002 року яскраво контрастують із середніми темпами щорічного зростання в індустрії (близько 12%), які спостерігалися в останні 20 років.
При цьому IDC вважає, що в цілому світова ІТ-індустрія в 2003 році подолає точку мінімуму і вийде на рівень 5,8%-ного позитивного зростання.
IDC також зазначив, що істотні зміни в економіці чи геополітична ситуація (наприклад, тривала війна в Іраку або інші проблеми, що впливають на фінансові ринки), можуть позначитися на зниженні темпів росту відрахувань на ІТ-індустрію.
Оскільки існує певна ймовірність прояву негативних тенденцій, ЮС також підготувала прогноз на випадок негативного розвитку сценарію. У цьому випадку ЮС вважає, що зростання витрат на ІТ-сектор не перевищить 2% в порівнянні з 2002 роком.
За відсутності негативних політичних впливів 1DC припускає, що ІТ-витрати в США виростуть на 4,4% в 2003 році; при цьому основним попитом будуть користуватися сервери, системи безпеки і мережеве устаткування. Системи зберігання даних (Storage) і ПЗ більш ефективне зростання продажів чекає з 2005 року. в той час як оборот від продажу ПК після 2004-го буде все більше скорочуватися.
За прогнозами 1DC. в Європейському регіоні продажу в ІТ-секторі в 2003 році зростуть на рівні 5,4% і дана тенденція збережеться ще кілька років. Картина витрат на ІТ-сектор в Японії буде дуже нагадувати аналогічну ситуацію в США У той же час в іншій частині Тихоокеанського регіону продовжиться ще більш помітне зростання витрат на ІТ-сектор. Після дуже складного для Латинської Америки 2002 року в цьому регіоні прогнозується зростання на рівні 8,7% і як мінімум 10%-ве збільшення в 2006-му.
«Незважаючи на те що індустрія в цілому вже не повернеться до тих темпів зростання, які спостерігалися до кризи, відкриваються певні перспективи за окремими напрямами галузі", - заявив Стефен Мілтон (Stephen Minton), директор підрозділу Стратегічного прогнозування ІТ-ринку [6].
М'якшу характеристику затяжної кризи на ринку інформаційних технологій дав віце-президент Gartner Роджер Фултон (Roger Fullon). Він. зокрема, сказав, що сектор інформаційних технологій перебуває у стадії консолідації та відновлення, тому потрібен певний час, після закінчення якого галузь зможе знову повернутися до зростання.
Негативні тенденції на ІТ-ринку відзначають не тільки американські дослідники. Так, аналітики з франкфуртської дослідницької компанії European Information Technology Observatory (EITO) заявили про те, що вони скоригували у бік зменшення свій попередній прогноз щодо зростання ринку інформаційних технологій в 2002-му і в 2003 році.
Застій на ринку інформаційних технологій компанія EITO пов'язуєте більш повільним, ніж очікувалося, поширенням технологій мобільного зв'язку третього покоління (3G).
Особливо різке уповільнення зростання на ринку інформаційних технологій відзначається в Західній Європі.

Глобальний ринок ІТ-послуг. Ринок ІТ-послуг у 2002 році також зазнавав серйозні труднощі і розвивався повільніше, ніж передбачалося. IDC знизила свою попередню прогнозну оцінку темпів зростання світового ринку ІТ-послуг у 2002 році на 3.9% - з 10.6 до 6.7%. Фахівці IDC переглянули також прогноз на найближчі п'ять років. стверджуючи, що витрати на ІТ-послуги в усьому світі зростуть до 2006 року до 572 млрд. дол

Слід зазначити, що дане припущення зроблено на підставі досить високих показників середньорічного темпу зростання (10.6%).
Жоден регіон світу не уникнув у середині 2002 року зниження показників прогнозів 1DC за темпами зростання витрат на ІТ-послуги.
За заявою Нед Мей (Ned May), керівника дослідницької програми 1DC щодо послуг у всьому світі, прогнози не виправдалися в силу ряду причин: 1DC не припускала, що корпоративні витрати в першій половині 2002 року знизяться в порівнянні з відповідним періодом 2001 року. а прогнозувати раніше до середини 2002 року пожвавлення попиту так і не настане.
За сукупними показниками найбільше цифри прогнозу витрат на 2002 рік були знижені для США і Канади-Показника прогнозів розвитку ринків послуг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (без урахування Японії) хоч і були трохи зменшені, проте як і раніше залишаються оптимістичними: до 2006 року середньорічний темп зростання індустрії очікується на рівні вище 20%.
Ринок послуг, як і в 2001 році виявився більш стабільним, ніж ринок апаратного і програмного забезпечення Щоправда, і тут проявилися деякі негативні тенденції. Так, менш надійними. ніж очікувалося, опинилися такі об'єктно-орієнтовані ринки. як системна інтеграція, консалтинг в області інформаційних систем і розробка програм «під замовлення". За сукупними показниками, оцінки темпів їх зростання у 2002 році IDC зменшила приблизно на 5%. Прогнози темпів pocта для всіх аутсорсингових ІТ-послуг були також знижені IDC в ​​середині 2002 Сукупні показники оцінок зростання для цих ринків у 2002 році як і раніше передбачаються досить високими - 14,5%.
Глобальний ринок ПЗ. За свідченням генерального директора компанії People Soft Крейга Конуей, «оптимізму на ринку ПЗ не спостерігається - конкуренція приймає такі жорстокі форми, що змушує компанії вести самовбивчу цінову політику".
У листопаді 2002 року IDC опублікувала ще один документ: «Коли ж глобальний ринок ПЗ почне відроджуватися?". За підписом старшого віце-президента по напрямку Глобальне ПЗ (Global Software) Ентоні Пікарді (Anthony С. Picardi). У даному документі зазначається, що навесні 2002 року, аналізуючи підсумки 2001-го, IDC назвала його найгіршим роком в історії світової індустрії програмного забезпечення. Однак наступний рік. 2002-й. виявився не набагато краще. У дослідженні говориться, що внаслідок непередбаченого продовження кризи в ІТ-індустрії очікується, що в 2002 році приріст ринку, в порівнянні з 2001 роком. складе всього 0,8%. Це означає, що ринок практично не росте. У 2001 році приріст склав 0,3%.
Звичайно, індустрія ПО безпосередньо залежить від загальної економічної ситуації. Однак слід зазначити, що макроекономіка - не єдиний показник, який впливає на ПО-Кризова ситуація з ПЗ склалася ще напередодні економічного спаду велика частина ресурсів у цій області відволікається на підтримку, супровід софта чи на розширення можливостей вже існуючих програмних комплексів. Прогнози IDC зводяться до того, що, навіть коли індустрія повернеться до зростання, він не буде досягати двозначних чисел, як це було протягом останніх років двадцяти Сьогодні ПЗ - це величезна індустрія, яка, схоже, близька до насичення-Принаймні період, коли зростання визначався двозначними цифрами і на горизонті маячили нові, нерозвідані ринки, закінчився.
Незважаючи на вищенаведені факти, слід зазначити, що існує кілька десятків технологічних сегментів, зростання яких буде і далі визначатися двозначними цифрами.
Інтернет та електронний бізнес. Як показують останні дослідження аналітиків. кількість користувачів Інтернету постійно збільшується (рис, 1), однак частка електронної комерції в загальному обсязі продажів продовжує при цьому залишатися незначною.
Це не означає, що електронна комерція не розвивається Навпаки, вона продовжує зростати. За прогнозом IDC, загальний обсяг ринку електронної комерції до 2003 року досягне 1.6 трлн. дол. причому 1,4 трлн. з них будуть припадати на В2В-пропозиції. Країни Північної Америки, на думку експертів, поки що мають найбільшу вагу в обсязі цієї торгівлі. але їх домінування поступово відступає. Причина тому - дуже швидке зростання електронного бізнесу в країнах Азіатсько-тихоокеанського регіону та Західної Європи, темпи якого, за оцінкою аналітиків, у найближчі два роки тільки прискоряться.
Аналітики IDC прогнозують до 2006 року подальше планомірне збільшення загального обсягу електронної комерції в Західній Європі і неймовірний стрибок розвитку електронного бізнесу в Азіатсько-тихоокеанському регіоні (без урахування Японії).
Економічний слад як стимул розвитку В2В-комерції. На думку аналітиків Vanson Bourne, зусилля європейських компаній щодо зниження витрат в умовах економічного спаду можуть призвести до подальшого розвитку В2В-комерції. 8 Зокрема, 55% опитаних компаній заявляють, що мають намір заощадити в поточному році, скоротивши свої витрати, не пов'язані з виробництвом, в середньому на 10 млн. espo і хотіли б підвищити ефективність своїх комерційних зв'язків На цьому грунті, за прогнозами аналітиків, протягом найближчих п'яти років 40% французьких, англійських і німецьких компаній почнуть вкладати гроші в В2В-проекти.
Аналітики Forrester вважають. що в 2006 році частка В2В в Європі зросте до 22%. Обсяги електронної торгівлі у верстатобудуванні, транспортному машинобудуванні, металургії, енергетиці і комунальному господарстві в період з 2003-го по 2004 рік повинні подвоїтися, а частка проданого через Інтернет електрообладнання зросте на 11,7%. У 2005 році на арену вийдуть традиційно консервативні галузі - харчова і легка промисловість: так, обсяги електронної В2В-торгівлі продуктами харчування з 2004-го по 2006 рік повинні потроїтися.
Темпи зростання в різних європейських країнах будуть істотно відрізнятися, У Швеції та Данії, наприклад, вже в 2004 році в онлайні буде проводитися 17% всіх В2В-угод-А ось в Італії та Іспанії електронна торгівля між підприємствами буде розвиватися повільніше - в 2003 році кількість угод в онлайні не перевищить 2.2%.
Річний дохід від В2В-комерції в Азіатсько-тихоокеанському регіоні (без урахування Японії) досягне 338,5 млрд. дол на кінець 2002 року (і це при 76,8 млрд. дол в кінці 2001-го!). Причина подібного прориву очевидна - багато комерційні підприємства регіону представляють електронну комерцію в майбутньому в якості неминучою складовою будь-якого бізнесу. Крім того, рано чи пізно криза в Японії закінчиться, і вона знову встане на чолі економіки регіону-Тому азіатсько-тихоокеанські компанії поспішають зайняти свої ніші в електронному бізнесі саме зараз, коли японська економіка перебуває в депресії.
За даними російської дослідницької компанії I. В. Partners, менш ніж за рік число торгово-інформаційних ресурсів категорії В2В в Рунеті подвоїлася і на сьогоднішній день досягла приблизно 120. На думку фахівців I. В. Partners, що намітилися тенденції дозволяють розраховувати на те, що вже до 2004 року оборот російського ринку В2В досягне 5 млрд. дол Аналітики ЮС не настільки оптимістичні - вони також упевнені, що російський сектор В2В буде активно розвиватися в найближчі роки, але сумарні доходи від електронної комерції, на їхню думку, до 2005 року досягнуть 3 млрд. дол

Зростання доходів від В2С. За оцінками компанії Jupiter Communications, світовий оборот всього сектора В2С електронної комерції в 2002 році складе 88 млрд. дол, а до 2007 року він виросте до 361 млрд. дол

У ще більшою мірою зростає онлайнова активність роздрібних продавців Азіатсько-тихоокеанського регіону. При збереженні таких темпів до 2004 року частка країн Тихоокеанського регіону в електронній комерції перевищить частку Європи і складе 24%.
eMarketer передбачає збільшення доходів у США від В2С е-commerce в 2002 році до 44 млрд. дол, що означає 22,7%-ве зростання.
Згідно з дослідженнями Media in Retail Group, число регулярних онлайн-покупців у Великобританії перевищила на сьогодні 14.3 млн. чоловік, що залишили в Мережі 1,3 млрд. дол протягом одного лише жовтня. У цілому ж за рік сектор В2С тут виросте на 113,6%.
А ось у Данії спостерігається даний В2С-затишшя - з 2300 тисяч датчан, що мають домашній доступ до Мережі, тільки 700 тис. людей можуть вважатися регулярними онлайн-покупцями.
Зате, за даними Europemedia, суттєво зростають онлайн-продажу у Франції-Число французів, що здійснюють покупки в онлайн, збільшилося в 2002 році на 124%, склавши 31,4% від всіх Інтернет-користувачів країни.
Розвивається В2С-економіка і в Німеччині - аналітики GiK припускають, що до кінця 2002 року дохід від цього сектора досягне 4,66 млрд. дол, що трохи вище, ніж у попередньому році.
А от у Росії, за даними IDC. сектор В2С буде рости повільніше, ніж у порівнянних з економічних умов країнах Центральної Європи. Він як і раніше буде стримуватися небажанням потенційних покупців використовувати в Мережі кредитні картки, слабким розвитком сектора роздрібної торгівлі та проблемами з доставкою.
Отже. ми розглянули загальні глобальні тенденції ІТ-індустрії. Далі ми більш детально поговоримо про світовому комп'ютерному ринку, акцентуючи увагу на показниках окремих компаній і регіонів.
ЙЛ | про інформацією аналітичної компанії Ganner Dalaquest. у квітні 2002 року кількість випущених в усьому світі персональних комп'ютерів досягла мільярда. Маються на увазі всі продані настільні та портативні комп'ютери всіх світових виробників. Ця знаменна подія трапилася через приблизно двадцять п'ять років після появи першого комерційно успішного і отримав широке поширення персонального комп'ютера Affair на основі центрального процесора Intel 8080. Двохмільярдний рубіж продажу ПК, за прогнозами Ganner Dataquest, буде досягнутий уже до 2008 року.
При цьому якщо до цих пір переважна частина комп'ютерів продавалася в Північній Америці і Європі, то в майбутньому, на думку аналітиків Gariner Dataquest, попит на комп'ютери буде рости головним чином за рахунок регіонів з бурхливо розвивається, - таких як Китай, Індія і Малайзія, а також низки країн Латинської Америки та Східної Європи, включаючи Росію.
Загальносвітові тенденції
За перші три місяці 2002 року, за заявою Gartner Dataquest. у світі було продано практично стільки ж комп'ютерів, що і в 1 кварталі попереднього року-Виросли продажу компанії De1l, проте всі інші її конкуренти не змогли досягти колишнього обсягу продажів. І хоча розподіл місць за рік не змінилося, позиції компанії De1l істотно зміцнилися.
Проте в II кварталі 2002 року, за даними Garlner Dataquest, світові продажі ПК впали. Найбільший спад відбувся в Японії і США. У той же тягар виріс рівень продажів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і в Латинській Америці. Серед постачальників персональних комп'ютерів у світовому масштабі на цей момент лідирувала компанія Hewlett-Packard, далі з невеликим відривом слідувала Dell, a замикала трійку лідерів IBM.
Проте в II! кварталі 2002 року на світовому комп'ютерному ринку стався перелом - був досягнутий позитивний приріст продажів в 3,8%. Попередні прогнози IDC щодо 4% не зовсім виправдалися. Причина перелому - високий рівень продажів комп'ютерів в роздробі і у сфері малого бізнесу.
Загальним результатом року повинен стати, на думку аналітиків, вихід світових обсягів проданих персоналок на рівень 2000 року. Втім, вони не віщують загального підйому.
Корпорація Del! стала новим світовим лідером в області продажів комп'ютерів, а колишній лідер ринку, компанія Hewlett - Packard, тепер займає друге місце (табл. 3).
Згідно з прогнозом компанії Giga Information Group на 2003 рік, не слід очікувати принципового поліпшення ринкової ситуації на комп'ютерному ринку. Рецесія і загроза початку військових дій США в Іраку автоматично призведуть до того, що зростання попиту на комп'ютерну техніку не відбудеться. Відновлення активного зростання комп'ютерного ринку, на думку Giga Information Group, відсувається з 2003-2004 років на 2004-2005 роки.
У той же час у 2003 році в персональних комп'ютерах з'явиться багато нововведень: принципово нові процесори AMD Hammer і Intel Banias. новий інтерфейс для підключення дискових накопичувачів SerialATA, нова архітектура материнських плат 3GIO. а також апаратні засоби безпеки Palladium і ТСРА.

Поставки в різних регіонах. Приріст по ринку ЕМЕА (Європа, Близький Схід і Африка) в lit кварталі склав 3,3%. що свідчить про певні позитивні зміни, особливо помітних на тлі значного скорочення обсягів продажів в III кварталі минулого року.

HP впевнено займає в регіоні перше місце з постачання. Del! продовжує утримувати друге місце і своїми постачаннями охоплює Великобританію, Францію і німецькомовні країни. Fujitsu-Siemens повернула позитивні прирости в усіх напрямках: особливо сильні її позиції з ноутбуків і на ринку Intel-серверів. Єдина компанія, як і раніше зберігає негативний приріст, - це IBM. а найбільший позитивний приріст спостерігається у компанії Acer.
На комп'ютерному ринку США загальний приріст значно вище світового і становить 6.7%, Правда, досягнутий він був у першу чергу за рахунок компанії Dell. яка, єдина з лідируючої п'ятірки, домоглася значного приросту продажів у порівнянні з 111 кварталом 2001 року.
У Японії триває економічний спад, зате в Азіатсько-тихоокеанському регіоні (без урахування Японії) спостерігається бурхливе зростання продажів комп'ютерної техніки, і приріст за III кв. 2002 року / III кв. 2001 року склав тут 14,7%.
Постачання для домашніх і комерційних користувачів. Зниження рівня комп'ютерних продажів як в комерційному, так і у споживчому секторі в 2001 році змінилося невеликим ростом у середині
2002 року. Так. в цей період IDC пророкувала, що 2002 рік буде закінчено з незначним приростом (рис. 2). Проте в кінці листопада iDC визнала, що навіть незначного зростання у 2002 році не вдається домогтися.
Ситуація на російському ринку. За даними IDC, російський ринок ПК в 2001 році виріс на 22%, склавши 1.8 млн. комп'ютерів. На 2002 рік IDC прогнозувала продовження стійкого зростання російського ринку ПК, однак дещо повільніше, ніж у попередні два роки. І ці прогнози виправдалися.
За даними ITResearch, загальний обсяг російського ринку комп'ютерів у 1) 1 кварталі 2002 року оцінюється в 712 тис. шт.: 92,3% від цієї кількості припадає на настільні комп'ютери, 5,6% - на ноутбуки і близько 2,1% на сервери (на платформі Intel). У порівнянні з II кварталом обсяг продажів ПК виріс більш ніж на 19.6%. При цьому слід зазначити, що динаміка показників російських виробників була трохи вищою, ніж у зарубіжних компаній [7].
Лідером продажів ПК, за підсумками III кварталу 2002 року, є компанія "Акваріус". При цьому на першу трійку компаній ("Акваріус". "Крафтвей". "Формоза") припадає близько 17% продажів настільних комп'ютерів,
У сегменті ноутбуків найкращий сю-казник у Концерну «Білий Вегер». Частка перших трьох компаній (Hewlett-Packard. Toshiba. "Білий Вітер") становить 61% всіх продажів
Світовий ринок серверів. За даними Garlner, в 1 кварталі 2002 року світовий ринок найбільш потужних серверів скоротився до 10,5 млрд. дол. що означає 15%-ве падіння. Проте (ВМ продемонструвала помітне збільшення своєї частки ринку до 27,8%. На думку аналітиків, успіх IBM пояснюється тим, що корпорація почала встановлювати LInux на дорогі сервери старшого класу.
Обсяг продажів Linux-серверів підскочив в порівнянні з 1 кварталом минулого року на 54,7%. Лідирує тут! ВМ, У II кварталі 2002 року загальне падіння продажів серверів досягла 16,2% IBM зберегла свої позиції в порівнянні з попереднім кварталом цього року, a Hewlett-Packard ледь не вибилася в лідери-Однак єдиною компанією, якій вдалося збільшити продажі, стала Dell. 1) 1 квартал 2002 року показав, що ситуація на світовому серверному ринку починає змінюватися на краще. Фактичний дохід склав 10.6 млрд. дол Розподіл часток ринку збереглося, проте, як і в II кварталі, відбулося значне скорочення частки Sun Microsystems. Як і раніше тільки Dell незмінно нарощує продажі.
Сьогодні на російському ринку спостерігається зростання інтересу до серверів. За прогнозами IDC. до кінця 2002 року обсяг російського ринку серверів досягне близько 53 тис-шт. IDC очікує, що темпи зростання вітчизняного серверного ринку складуть 17.7% у штучному і 13,7% у вартісному вираженні.
За даними аналітиків ITResearch, у І кварталі 2002 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, російський ринок серверів зріс на 19%. що становить трохи більше 11 тис. шт. Лідером ринку серверів є компанія Compaq (ITResearch враховує продукцію компаній Compaq і Hewlett-Packard окремо).
У III кварталі 2002 року на ринку серверів зростання склало вже 35,1%. Лідирує як і раніше Compaq, а на першу трійку виробників серверів («Ак-Варіус", "Крафтвей", Compaq) у сумі припадає приблизно 37% продажів-
Світовий ринок стільникових телефонів. Нагадаємо, що. за підсумками 2001 року, обсяг продажів мобільних телефонів у світі вперше за всю історію існування галузі знизився на 3,2% - І Це при тому. що з 1996-го по 2000 рік ринок щорічно ріс у середньому на 60%. У мінусі опинилися більшість виробників обладнання.
Тенденція падіння збереглася і в 2002 році. Обсяг світових продажів мобільних телефонів, за даними Gartner Dalaquest. в 1 кварталі 2002 року впав, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 3.8%
Явним лідером обсягу продажів залишається фінська корпорація Nokia, головним чином завдяки наявності конкурентоспроможних пропозицій в секторі GSM-моделей початкового рівня. Найближчим її конкурентом як і раніше виступає американська компанія Motorola, яка має намір розширити свою присутність в секторі GSM, зокрема за рахунок продажів моделі СЗЗО. На третє місце вийшла південнокорейська корпорація Samsung, істотно укріпила в 2002 році свої позиції на мобільному ринку.
2001 рік був роком активного зростання, числа російських абонентів мобільні телефонів Загальний обсяг послуг зв'язку в Росії у 2001 році склав 6.2 млрд. дол. на 37% перевищивши показники 200 року, а число стільникових абонентів за 200 рік, за даними консалтингової компанії J'Son & Partners, збільшилася на 131%.
Що стосується числа абонентів, то, за станом на кінець жовтня 2002 року, а Росії налічувалося понад 15,6 млн. абонентів стільникового зв'язку всіх стандартів, а на кінець 2002 року число абонентів стільникового зв'язку в нашій країні повинно перевищити 17 млн., що відповідає подолання 12%-ного кордону. [8]

ВИСНОВОК
У висновку хотілося б простежити деякі тенденції і зробити певні висновки, що стосуються останніх світових тенденцій на сучасному світовому ІТ-ринку, які допоможуть вибрати правильну стратегію на 2003 рік.
1. Останні дослідження дозволяють зробити висновок про те. що в світі можна чекати лише невелике збільшення ІТ-бюджетів (від 2 до 4%) Очікуваний зростання буде полягати в вичавлюванні максимально можливого з існуючих ресурсів, компанії будуть фокусуватися на технологіях. націлених на утримання залучених клієнтів і на збільшення прибутку, що надходить від постійних клієнтів.
2. Клієнти будуть і надалі віддавати перевагу проектам з коротким циклом повернення ІТ-інвестицій, і ті проекти, які зможуть гарантувати більш швидку оборотність, будуть пріоритетними. Ціна проекту, яка завжди розглядається поряд з такими факторами, як якість, ризик, гнучкість, стане найбільш важливою з перерахованих характеристик.
3.Тенденція, пов'язана з ростом мобільності трудових ресурсів, збережеться і буде посилюватися у міру зростання телекомунікаційної інфраструктури та збереження низького рівня безпеки бізнес-відряджень в умовах загрози міжнародного тероризму На цьому тлі буде рости частка віртуальних зустрічей, відеоконференцій. Instant Messaging та ін
4. Зростання кількості кібератак і наявність уразливих місць в програмному забезпеченні будуть сприяти залученню до галузі уваги інформаційної безпеки. Не випадково одне з останніх публічних заяв Microsoft зводиться до того, що питання безпеки продуктів Microsoft отримають більш високий пріоритет у порівнянні З іншими споживчими властивостями.
5. Незважаючи на деяке зниження попиту на фахівців у галузі ІТ-індустрії. потреба у висококваліфікованих співробітників у пріоритетних областях залишиться високою. Це стосується насамперед таких областей. як управління проектами, розробка баз даних, систем безпеки і Java-додатків. Загальне зростання зарплати ІТ-співробітників скоротиться з 2003 роком.
6. Наслідки злиття Compaq і HP. Злиття Compaq і HP вже позначилося і буде мати ще більш серйозні наслідки при перерозподілі ринку. ніж уявлялося раніше. Злиття справила вплив на багато компаній Особливо агресивні і вдалі кроки на ринку в період злиття зробила IBM.
7. Підвищення ролі аналітики. Автоматизація транзакцій відходить у минуле, оскільки більше не в змозі забезпечити лідерства на ринку. Найближчим часом буде спостерігатися більш активне залучення планування бізнес-процесів і підвищення ролі аналітики.
8. Сьогодні індустрія тримається на двох основних альтернативних платформах: Java і NET. Подальший розвиток бізнесу змусить обидві платформи зближуватися і інтегруватися-Web-сервіси мають великий потенціал, але вони поки знаходяться на тій стадії розвитку, коли важко забезпечити необхідний ступінь інтеграції. Від ІТ-індустрії потрібно розробка інтегрованих архітектур, які зможуть відповідати комплексним вимогам користувачів і будуть засновані на відкритих стандартах.
9. Зростання автоматизованого самообслуговування. Ще одна тенденція полягає в посиленні впровадження форм автоматизованого самообслуговування в цілому ряді областей, включаючи роздрібну торгівлю, фінансові сервіси. Банки, страхування, а також технічну підтримку по величезному спектру високотехнологічних продуктів. Головною рушійною силою в цьому процесі є прагнення знизити витрати, а також оволодіти новими технологіями, для того щоб уникнути черг. поганого сервісу і суб'єктивного людського чинника.
10. Акцент на автоматизації фінансів. Роль автоматизованого прогнозування у фінансовому плануванні буде зростати. У свою чергу, роль керівників ІТ-підрозділів (СЮ) також буде незмінно підвищуватися.

Використаної літератури
1. Блюменау Д.І. Інформація та інформаційний сервіс. - М.: Наука, 1989.
2. Зуєв А. Попереду цифрова революція / / Вільна думка XXI, 2003, № 5. С. 55-63
3. Інформаційні ресурси Росії. - М.: Росінформресурс, 1996
4. Матвєєв В. Інформаційний вплив на людину і на суспільство / / ОБЖ. - 2002, № 4. С. 34-36
5. Ракітов А.І. Філософія комп'ютерної революції. - М.: Політична література, 1990.
6. Рунов А.В. Дослідження проблем інформаційної комунікаційного середовища / / Соціальні гуманітарні знанія.2002. № 6. С. 269-277
7. Тоффлер О. Третя хвиля. У жур.: США - економіка, політика, ідеологія. № 7-11 за 1982 рік.
8. Тершенко С.С. Інформаційне суспільство та інформаційна Росія на рубежі століть / / НТІ - СЕР. 1 - 2002, № 7 С. 30-39
9. Урсул А.Д. Інформатизація суспільства. - М.: 1990.
10. Шляхтін С. Ринок інформаційних технологій в 2002-2003: цифри, тенденції, прогнози / / Комп'ютер прес, 2003, № 1. С. 8-15
11. Підшивки журналів: Комп'ютер прес; Компьютерра.


1. Ракітов А.І. Філософія комп'ютерної революції. - М.: Політична література, 1990.
2.
[2] Окінавская хартія глобального інформаційного суспільства (Окінава 22 липня 2000)
[3] Тершенко С.С. Інформаційне суспільство та інформаційна Росія на рубежі століть / / НТІ - СЕР. 1 - 2002, № 7 С. 30-39
[4] International Data Corporation, IDC - одна з провідних дослідницьких та консалтингових компаній світового ринку, що допомагають клієнтам зрозуміти тенденції технології та електронної торгівлі і розробити ефективної стратегії ведення бізнесу Додаткову інформацію можна знайти на сайті htlp: / / www, idcrussia.ru,
[5] Міжнародна аналітична компанія Gartner - світовий лідер а області аналітики інформаційних технологій (ІТ) і телекомунікацій. Діяльність компанії носить глобальним характер: є кілька дослідницьких центрів в Америці, Європі. Азії, Австралії і 80 представництв у різних країнах світу. Кількість штатних аналітиків, які постійно працюють в компанії, становить більше 1200. Клієнтами Gartner є 11 000 організацій в світі (www.gartner.com),
[6] Ринок інформаційних технологій в 2002-2003 рр..: Цифри, тенденції, прогнози / / Комп'ютер - прес. 2003, № 1. С. 9
[7] Матвєєв В. Інформаційний вплив на людину і суспільство / / ОБЖ. - 2002, № 4. С. 34
[8] (за даними на http://www.sotovik.ru/)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
101.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційне суспільство 3
Книга і інформаційне суспільство
Інформаційне суспільство і право
Інформаційне суспільство поняття і тенденції
Інформаційне суспільство поняття і тенденції 2
Інформаційне суспільство стан розробки і проблеми
Інформаційне суспільство та глобальні комп`ютерні комунікації
Інформаційна культура як спосіб входження в інформаційне суспільство
© Усі права захищені
написати до нас