Інформаційне забезпечення процесів бізнес планування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство культури Російської Федерації
Санкт-Петербурзький університет культури і мистецтв
Бібліотечно-інформаційний факультет
Заочне відділення
Кафедра науково-технічної інформації
Інформаційне забезпечення процесів
бізнес-планування
Дипломна робота
Виконавець:
Керівник:
Санкт-Петербург
2004

Інформаційне забезпечення процесів бізнес-планування
Вступ 3
1. Основи підготовки бізнес-плану 5
1.1. Призначення бізнес-плану 5
1.2. Зміст бізнес-плану 8
1.3. Інформація, необхідна для підготовки бізнес-плану 14
1.4. Шляхи запобігання помилок 17
2. Інформаційні ресурси, що використовуються в процесі бізнес-планування 21
2.1. Джерела ділової інформації 21
2.1.1. Збір інформації власними силами фірми 21
2.1.2. Робота з інформаційними агентствами 24
2.2. Проблеми інформаційного забезпечення 38
2.3. Особливості збору та аналізу комерційної інформації 43
3. Інформаційне забезпечення підготовки бізнес-плану
на отримання кредиту 52
3.1. Вивчення вимог кредитних організацій 52
3.2. Підготовка бізнес-плану 55
3.2.1. Резюме 55
3.2.2 Опис проекту 57
3.2.3 Аналіз ринку 59
3.2.4 План маркетингу 62
3.2.5 Виробничий план 64
3.2.6 Фінансовий план 67
Висновок 68
Література 70
Введення
Основою успішного бізнес-планування є його підготовка, що включає в себе різні аспекти. Все більше значення в наші дні набуває рівень інформованості зацікавлених сторін. За інших рівних умов у більш виграшній позиції виявляється сторона, що володіє більш достовірною інформацією, і вміє інтерпретувати її на свою користь. Вибір теми дипломного проекту "Інформаційне забезпечення процесів бізнес-планування" обумовлений її актуальністю в сучасних умовах.
Метою проведеної роботи була завдання розробити інформаційну підтримку підготовки бізнес-плану ВАТ "Енергомашстрой" для отримання кредиту на будівництво житлового комплексу.
Відповідно до наміченої мети були поставлені наступні завдання:
- Виявити етапи процесу бізнес-планування та їх інформаційну ємність;
- Виявити джерела, необхідні для проведення і підготовки інформаційного процесу.
Відповідно до наміченої мети були поставлені наступні завдання:
1) визначити методику збору комерційної інформації;
2) зібрати і проаналізувати інформацію про становище фірми на ринку і можливості для неї отримання банківського кредиту;
3) розробити бізнес-план на отримання кредиту.
Ці завдання були вирішені наступними методами:
1) порівняльний аналіз джерел інформації про фірми, що працюють на будівельному ринку Санкт-Петербурга (спеціалізованих будівельних видань, ділових видань);.
2) аналіз джерел інформації про банки;
3) порівняльний аналіз літератури з теорії та практиці бізнес-планування.
У відповідності з поставленими завданнями в першому розділі дипломної роботи розглянуті основи підготовки бізнес-плану. Наведено основні розділи бізнес-плану та особливості підготовки інформації при роботі над ними. Особливу увагу приділено питанню уникнення помилок, які можуть бути викликані неправильним підбором інформації. При роботі над першою главою використані наукові та науково-популярні видання, присвячені як переговорному процесу, так і психологічним аспектам ділового спілкування.
Другий розділ дипломної роботи присвячена аналізу інформаційних ресурсів, що використовуються при підготовці бізнес-плану. Інформаційна підготовка включає збір і аналіз інформації про партнерів, конкурентів і про зовнішнє середовище. При роботі над другим розділом використана навчальна, наукова і науково-популярна література з тематики інформаційної підготовки переговорів, проведення маркетингових досліджень. При написанні параграфа про захист інформації використані також законодавчі документи.
Третя глава дипломної роботи присвячена розробці бізнес-плану організації для отримання банківського кредиту. Цей вид бізнес-плану характеризується досить жорсткими вимогами до наданої інформації, так як підсумок переговорів може бути пов'язаний з великими фінансовими ризиками. Це обумовлює необхідність ретельної підготовки інформації для складання бізнес-плану. Базою для написання практичної частини дипломного проекту послужили переговори про отримання кредиту на будівництво житлового комплексу. При роботі над третьою главою використані спеціалізовані джерела інформації (будівельні журнали, газети, Інтернет-сайти будівельних компаній, банківські видання).
Новизна роботи полягає в самостійному проведенні автором ряду елементів маркетингового дослідження, вироблення пропозицій по розробці бізнес-плану реального проекту.

1. Основи підготовки бізнес-плану
1.1. Призначення бізнес-плану
Керівництво кожної фірми в процесі її діяльності зобов'язані чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових, інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних ресурсів у процесі роботи фірми. В умовах ринкової економіки фірма не може добитися стабільного успіху без чіткого і ефективного планування своєї діяльності. Необхідно постійно збирати й акумулювати інформацію про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і власні перспективи і можливості.
Планування діяльності фірми за допомогою бізнес-плану має такі переваги: ​​[REF _Ref70768442 \ r 36 ]
- Змушує керівників фундаментально вивчати перспективи фірми;
- Дозволяє здійснити більш чітку координацію вживаються зусиль щодо досягнення поставлених цілей;
- Визначає показники діяльності фірми, необхідні для наступного контролю;
- Спонукає керівників конкретніше визначити свої цілі і шляхи їх досягнення;
- Робить фірму більш підготовленою до раптових змін ринкових ситуацій;
- Чітко формалізує обов'язки і відповідальність всіх керівників фірми.
Головне достоїнство бізнес-планування полягає в тому, що правильно складений докладний бізнес-план дає перспективу розвитку фірми, тобто, в кінцевому рахунку, відповідає питання про доцільність вкладення коштів.
Бізнес-план - один з основних планових документів, що складаються на підприємстві. Він може переслідувати одну з наступних цілей:
1) стратегічне планування діяльності фірми;
2) залучення сторонніх засобів під конкретний проект.
Як правило, потреба в бізнес-плані виникає при вирішенні таких завдань: [REF _Ref70768468 \ r 2 ]
- Підготовка заявок існуючих і знову створюваних фірм на отримання кредитів;
- Обгрунтування пропозицій щодо приватизації державних підприємств;
- Відкриття нової справи, визначення профілю майбутньої фірми й основних напрямків її комерційної діяльності;
- Перепрофілювання існуючої фірми, вибір нових методів, напрямків та способів здійснення комерційних операцій;
- Складання проспектів емісії цінних паперів (акцій і облігацій) приватизованих і приватних фірм;
- Вихід на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій.
Ступінь деталізації бізнес-плану залежить від мети, поставленої його творцями. У деяких випадках бізнес-план не вимагає докладної опрацювання, частина розділів може бути відсутня. В інших випадках бізнес-план слід розробляти в повному обсязі, проводячи трудомісткі маркетингові дослідження.
Бізнес-план має:
- Бути складений гранично чітко і ясно, тому він вимагає ретельного опрацювання;
- Давати конкретне уявлення про те, як функціонуватиме підприємство, яке місце воно займе на ринку;
- Містити всі виробничі характеристики майбутнього підприємства, детально описувати схему його функціонування;
- Розкривати принципи та методи керівництва підприємством;
- Містити програму управління фінансами;
- Показувати перспективи розвитку виробництва інвесторам і кредиторам.
Призначення бізнес-плану визначає особливості його складання.
Серед особливостей бізнес-плану, що створюється для залучення коштів під конкретний проект, можна виділити наступні:
- Привабливе для інвестора резюме;
- Детальний фінансовий план і аналіз ризиків;
- Реальні, але не занадто великі строки окупності проекту;
- Обгрунтована маркетингова стратегія підприємства, що гарантує окупність проекту.
Бізнес-план, призначений для потенційних інвесторів, не повинен містити надлишкової кількості спеціальних термінів (у випадках, коли спеціальні терміни необхідні, вони повинні бути розшифровані), а також повинен бути складений максимально чітко і лаконічно.
Основний центр бізнес-план - концентрування фінансових ресурсів. Саме бізнес-план - важливий засіб для збільшення капіталу компанії. Процес складання бізнес-плану дозволяє ретельно проаналізувати розпочату справу у всіх деталях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції при переговорах з майбутніми партнерами.
У дипломній роботі наводиться бізнес-план будівельної організації, призначений для зовнішніх користувачів - потенційних кредиторів та інвесторів.

1.2. Зміст бізнес-плану
Бізнес-план, як правило, складається з наступних розділів: [REF _Ref70768468 \ r 2 ]
1 Можливості фірми (резюме).
2 Види товарів (послуг).
3.Ринкі збуту товарів (послуг).
4.Конкуренція на ринках збуту.
5.План маркетингу.
6. План виробництва.
7. Організаційний план.
8.Правовое забезпечення діяльності фірми.
9. Оцінка ризику та страхування.
10. Фінансовий план.
11.Стратегія фінансування.
Найменування розділів можуть дещо відрізнятися від наведених.
Розділ "Можливості фірми" (Резюме)
Обсяг даного розділу не повинен перевищувати декількох сторінок. Його текст повинен бути зрозумілий і не спеціалісту - гранична простота і мінімум спеціальних термінів.
Робота над цим розділом надзвичайно важлива, оскільки якщо він не зробить сприятливого твору на інвесторів і кредиторів, то далі бізнес-план вони просто не стануть дивитися.
У цілому резюме повинно дати відповіді майбутнім інвесторам або кредиторам фірми (у тому числі і її акціонерам) на два запитання: "Що вони одержать при успішній реалізації даного плану?" І "Який ризик втрати ними грошей?".
Цей розділ повинен розроблятися в самому кінці складання бізнес-плану, коли досягнута повна ясність по всіх інших питань.
У розділі "Можливості фірми (резюме)" визначаються в пріоритетному порядку всі напрямки діяльності фірми, цільові ринки по кожному напрямку і місце фірми на цих ринках. По кожному напрямку встановлюються цілі, до яких фірма прагне, стратегії їх досягнення, що включають перелік необхідних заходів. По кожній стратегії визначаються відповідальні особи.
У цьому ж розділі поміщається інформація, що дає уявлення про фірму, а також всі необхідні дані, що характеризують її комерційну діяльність планованого бізнесу і способах, завдяки яким можна розраховувати на успіх.
Аналіз стану справ у галузі
У цьому розділі описуються основні напрямки та цілі діяльності майбутнього проекту. Дуже важливо піднести ідею нового проекту в контексті сформованого стану справ у галузі. Необхідно продемонструвати глибоке розуміння стану підприємства і тієї галузі індустрії, в якій воно буде працювати і конкурувати, оскільки одним з критеріїв на перемогу в конкурентній боротьбі є ситуація на ринку продукції цього класу.
У бізнес-план рекомендується дати аналіз поточного стану справ у галузі і відомості про тенденції розвитку. Рекомендується також дати довідку за останніх новинок, перерахувати потенційних конкурентів, вказати їх сильні і слабкі сторони. Необхідно також вивчити всі прогнози з цієї галузі і в результаті відповісти на питання, на якого саме споживача розраховані товари або послуги підприємства.
Істота запропонованого проекту / Опис продукту
У цьому розділі необхідно дати чітке визначення та опис тих видів продукції або послуг, які будуть запропоновані на ринок. Слід зазначити деякі аспекти технології, необхідної для виробництва продукції.
При описі основних характеристик продукції робиться акцент на тих перевагах, які ця продукція несе потенційним покупцям, а не на технічних подробицях. Детальна інформація технологічного процесу може бути дана в додатку.
Дуже важливо підкреслити унікальність чи відмітні особливості продукції чи послуг. Це може бути виражене в різній формі: нова технологія, якість товару, низька собівартість чи якесь особливе значення, яке задовольняє запитам покупців. Також необхідно підкреслити можливість удосконалення даної продукції.
У цьому розділі слід описати наявні патенти або авторські права на винахід або навести інші причини, які могли б перешкодити вторгненню конкурентів на ринок. Такими причинами можуть бути, наприклад, ексклюзивні права на розповсюдження і торгові марки.
Аналіз ринку
Ринок і маркетинг є вирішальними факторами для всіх компаній. Найбільш геніальні технології виявляються марними, якщо на них немає своїх покупців. Необхідно переконати інвестора в існуванні ринку для продукції і показати, що ви розумієте і можете продати на ньому свою продукцію. Для цього важливо визначити той сегмент ринку, який буде для підприємства головним. Як правило, нові підприємства можуть успішно конкурувати лише на одному, досить вузькому сегменті ринку. Вибір такого сегмента може залежати і від гостроти конкурентної боротьби, яка для одного типу продукції може бути слабшим, для іншого - сильніше.
Після визначення конкурентного сегмента ринку наводиться опис структури клієнтури (покупців) всередині цього сегменту.
Будь-який бізнес і, зокрема, володіє хорошими ідеями по вдосконаленню продукції, рано чи пізно зіткнеться з проблемою конкуренції. Тому дуже важливо визначити безпосередніх конкурентів, їх сильні і слабкі сторони, оцінити потенційну частку ринку кожного конкурента. Необхідно показати, що ваша продукція може конкурувати з точки зору якості, ціни, розповсюдження, реклами та інших показників.

План маркетингу
У цьому розділі необхідно показати, чому клієнти будуть купувати продукцію. У ньому описується, яким чином передбачається продавати новий товар або послугу, яку за нього призначити ціну і як проводити рекламну політику. Конкретні деталі маркетингової стратегії часто виявляються складними, комплексними і зачіпають такі області, як маркетингова розстановка, цінова політика, торгова політика, реклама і т.д.
На діючих підприємствах план по маркетингу складається на рік вперед. За його виконанням уважно стежать і щомісяця або навіть щодня вносять у нього поправка з урахуванням мінливої ​​ситуації на ринку.
У цьому розділі робиться маркетингова розстановка (забезпечення конкурентоспроможності продукції) і вказуються основні характеристики продукції (робіт або послуг) у порівнянні з конкуруючими. Розглядаються такі питання, як ціни, цінова політика, торгова політика, канали збуту, реклама і просування продукції на ринку, політика підтримки продукції, прояв інтересу з боку ймовірних покупців, прогноз нової продукції.
Виробничий план
У цьому розділі повинні бути описані всі виробничі та інші робочі процеси. Тут же розглядаються всі питання, пов'язані з приміщеннями, їх розташуванням, обладнанням, персоналом. Якщо створюване підприємство ставитися до категорії виробничих, то необхідно повний опис виробничого процесу: як організована система випуску продукції і як здійснюється контроль над виробничими процесами, яким чином будуть контролюватися основні елементи, що входять у вартість продукції (наприклад, витрати і матеріалів, як буде розміщено обладнання. Якщо деякі операції передбачається доручити субпідрядникам, слід дати про них відомості, включаючи назву субпідрядника, його адресу, причини, за якими він був обраний, ціни та інформацію про укладені контракти. За тих операціях, які передбачається виконати власними силами, необхідно дати схему виробничих стель, список виробничого устаткування, сировини і матеріалів з зазначенням постачальників (назва, адреса, умови поставок), орієнтовну вартість, а також список виробничого обладнання, яке може знадобитися в майбутньому. Нарешті, в цьому розділі повинні знайти відображення питання, наскільки швидко може бути збільшений чи скорочений випуск продукції.
Організаційний план
У цьому розділі вказується форма власності створюваного підприємства: чи буде це індивідуальне підприємство, товариство або акціонерне товариство. Якщо це товариство, необхідно привести умови, на яких воно будується. Якщо акціонерне товариство, необхідно надати відомості про кількість і тип акцій, що випускаються.
Наводиться організаційна структура майбутнього підприємства. Даються відомості про кількість персоналу та розширенні штату, навчанні підготовці кадрів, а також про залучення консультантів, радників, менеджерів.
У цьому розділі розглядаються питання керівництва та управління підприємством. Пояснюється, як організована керівна група, і описується роль кожного її члена. Наводяться короткі біографічні відомості про всіх членів ради директорів. Аналізуються знання та кваліфікація всієї команди в цілому.
У цьому ж розділі повинні бути представлені дані про керівників основних підрозділів, їх можливості та досвід, а також про їх обов'язки. Детальні анкетні дані і характеристики наводяться у додатку. У цьому розділі висвітлюється механізм підтримки і мотивації провідних керівників, тобто яким чином вони будуть зацікавлені в досягненні намічених в бізнес-плані цілей, як буде оплачуватися праця кожного керівника (оклад, премії, пайова участь у прибутку). Рекомендується представити організаційну схему з зазначенням місця кожного керівника в організаційній ієрархії.
Ступінь ризику
Кожен новий проект неминуче зіштовхується на своєму шляху з певними труднощами, загрозливими його здійснення. Для підприємця дуже важливо вміти передбачити подібні труднощі й заздалегідь розробити стратегії їх подолання. Необхідно оцінити ступінь ризику і виявити ті проблеми, з якими може зіткнутися бізнес.
Головні моменти, пов'язані з ризиком проекту, повинні бути описані просто і об'єктивно. Загроза може виходити від конкурентів, від власних прорахунків у сфері маркетингу і виробничої політики, помилок у підборі керівних кадрів. Небезпека може становити також технічний прогрес, який здатний миттєво "зістарити" будь-яку новинку.
Корисно заздалегідь виробити стратегію поведінки і запропонувати шляхи виходи з імовірних ризикованих моментів у разі їх раптового виникнення. Наявність альтернативних програм і стратегій в очах потенційного інвестора буде свідчити про те, що підприємець знає про можливі труднощі й заздалегідь до них готовий.
Фінансовий план
Фінансовий план є найважливішою складовою частиною бізнес-плану. Основні показники фінансового плану: обсяг продажів, прибуток, оборот капіталу, собівартість і т.д. Фінансовий план складається на 3-5 років і включає в себе: план доходів і витрат, план грошових надходжень і виплат, балансовий план на перший рік. При складанні фінансового плану аналізується стан потоку реальних грошей (потоку готівки), стійкість підприємства, джерела та використання коштів. На закінчення визначається точка беззбитковості.
Зведений прогноз доходів і витрат складається, принаймні, на перші три роки, причому дані за перший рік мають бути представлені у місячній розбивці. Він включає такі показники, як очікуваний обсяг продажу, собівартість реалізованих товарів і різні статті витрат. Знаючи ставки податку, можна отримати прогноз чистого прибутку підприємства після відрахування податків.
1.3. Інформація, необхідна для підготовки бізнес-плану
Перш ніж займатися складанням бізнес-плану, необхідно зібрати всю вихідну інформацію і чітко визначити цілі та завдання майбутнього проекту.
Інформація про попит
Перед тим як складати бізнес-план, необхідно оцінити попит на товар (роботи або послуги), який пропонується виробляти. Необхідно зрозуміти, що і кому буде продаватися і чому люди будуть це купувати. Треба пам'ятати, що люди купують не просто продукт або послугу, він купують сукупність певних переваг, дозволяючи свої проблеми. Ця сукупність переваг включає в себе чотири елементи (фахівці з маркетингу називають їх маркетинговим комплексом): характеристики самого продукту, його ціну, заохочення попиту на даний продукт і місце його реалізації.
Суть центральної ідеї теорії маркетингу полягає в тому, що ринок включає в себе досить відокремлені підрозділи або сегменти. Кожен сегмент пред'являє специфічні вимоги до продукції або послуг. Якщо підприємство приведе свою продукцію або послуги у відповідність до цих вимог і зробить це краще, ніж конкуренти, то воно зможе збільшити частку своєї участі на ринку і, отже, збільшити прибутковість. Важливою обставиною при цьому буде визначення покупців: які їхні запити і як на них вийти, довести до них свою продукцію. Без доброго розуміння запитів покупців (клієнтів) не можна оцінити сильні і слабкі сторони продукції або послуг.
Необхідні дані можна отримати, звернувшись у фірму, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях, а можна провести і власні дослідження. Джерелом інформації можуть стати публікації галузевих асоціацій, урядові звіти і статті в наукових журналах.
Дані про потенційні розміри ринку можуть обгрунтувати ті положення бізнес-плану, які стосуються маркетингу. Вони повинні включати інформацію про фірми-конкурентах, про торгову націнку, про ринкові тренди (тенденції) і перспективи зростання.
Виробнича інформація
Виробнича інформація включає визначення виробничих потреб підприємства, що залежать від того, яку продукцію воно збирається випускати. Більшу частину необхідної інформації можна отримати у виробників аналогічної продукції.
При зборі виробничої інформації необхідно звернути увагу на наступні питання:
виробничі операції: необхідно встановити перелік усіх базових операцій з обробки та збирання, з'ясувати, чи не можна доручити деякі з них субпідрядникам, а якщо можна, то які і кому;
сировину і матеріали: скласти список всіх виглядом сировини і матеріалів, встановити назву фірм-постачальників, їх адреси та орієнтовні ціни;
обладнання: скласти специфікацію всього необхідного обладнання та з кожної одиниці устаткування з'ясувати, чи можна взяти його напрокат (орендувати) або потрібно купувати;
трудові ресурси: скласти перелік спеціальностей з зазначенням кількості працівників по кожній спеціальності, їх заробітної плати та виявити можливості підготовки таких фахівців;
приміщення: визначити потребу у виробничих площах, можливості оренди приміщень, їх покупки і т.д.
накладні витрати: витрати на придбання інструментів, спецодягу, канцелярських товарів, на оплату рахунків за електроенергію, водопровід та інші муніципальні послуги, на заробітну плату управлінського персоналу і т.д.
Фінансова інформація
Фінансова інформація необхідна для всебічної оцінки фінансових аспектів діяльності підприємства. На підставі цієї інформації потенційні інвестори будуть судити про рентабельність проекту, про те, скільки грошей буде потрібно вкласти в підприємство, щоб поставити його на ноги і покрити поточні витрати початкового етапу і про те, яким чином можна отримати необхідні кошти (випуск акцій, позики і пр .).
Однією з найскладніших завдань при складанні бізнес-плану є проведення аналізу цін на товари конкурентів. Справа в тому, що в реально функціонуючої ринкової економіки інформація про ціни частіше за все є комерційною таємницею виробника. Публікуються лише ціни пропозиції, але ці ціни є значно відрізняються від цін реальних поставок з-за використання різноманітних знижок.
При формуванні цін на продукцію (роботи або послуги) необхідно враховувати різні заходи державного лімітування чи регулювання рівнів цін і їх динаміки.
Існують три групи фінансових показників, які дозволяють оцінити життєздатність проекту: 1) прогноз доходів і витрат на перші три роки; 2) прогноз потоку реальних грошей (потоку готівки) за той самий період; 3) балансовий звіт підприємства на поточний момент і прогноз стану активів і пасивів підприємства на рік вперед (балансовий звіт).
Прогноз витрат і доходів будується на основі даних про очікуване обсязі попиту. Прогноз потоку реальних грошей повинен показати здатність підприємства своєчасно оплачувати свої рахунки. У ньому повинна бути вказана оцінка початкового стану сальдо реальних грошей (готівки), очікувані надходження і платежі із зазначенням обсягів і термінів. Балансовий звіт характеризує фінансову ситуацію підприємства на конкретний момент. Він відображає активи (те, чим підприємство володіє), пасиви (його борг), і кошти, вкладені власником підприємства і його партнерами.
1.4. Шляхи запобігання помилок
Першою і найпоширенішою помилкою російських розробників бізнес-планів є спроба застосувати західну методологію розробки таких документів без адаптації до специфіки російської ділового середовища. [REF _Ref70768547 \ r \ h 41 ]
Найважливішими компонентами ділового середовища є:
законодавча база; система підзаконних нормативних актів; система стандартизації; нормативно-методичне забезпечення внутрішньої діяльності підприємств у вигляді комплексів організаційно-управлінської документації; звичаї ділового обороту, тобто ті що склалися і широко застосовуються у підприємницькій практиці правила поведінки, не встановлені законодавством і навіть, можливо, не зафіксовані в будь-якому документі, але не суперечать обов'язковим для учасників відповідних господарських відносин нормам законодавства або договорів.
Із західними бізнес-планами пов'язана ще одна проблема. Пропонуючи неспівпадаючі структури документа, неоднакові аналітичні форми, практичні посібники, як правило, стверджують, що саме даний варіант годиться для розробки бізнес-плану будь-якого конкретного проекту. Деякі наші співвітчизники запитують, чому ж на Заході, якщо там накопичено такий величезний досвід, не складуть єдину стандартну форму для будь-яких проектів. Висновок можна сформулювати наступним чином: немає і не може бути універсального проекту і тотожних джерел коштів, а також єдиної стандартної форми бізнес-плану. [REF _Ref70768547 \ r \ h \ * MERGEFORMAT 41 ]
Різні види бізнесу зазвичай вимагають відображення в бізнес-планах зовсім (або в значній мірі) неоднаковою інформації в різних формах. Порівняємо, наприклад, розробку і постановку на виробництво нової моделі літака і організацію невеликої приватної перукарні.
Інша часто зустрічається помилка, що допускається розробниками бізнес-планів, - неправильне розуміння того, які аспекти, що відображаються у подібному документі, є визначальними. Зазвичай багато сил витрачається на розробку розділів "Фінансовий план", "Аналіз ефективності реалізації проекту", але недостатньо уваги приділяється аналізу ринку продукції (послуг) та обгрунтовано її конкурентоспроможності. Але якщо потреба в майбутній продукції завищена, а таке нерідко спостерігається, то цінність фінансового плану і аналізу ефективності стає рівною нулю.
Серйозною і поширеною помилкою слід вважати низьку якість проведених маркетингових досліджень.
Західні методики розробки бізнес-планів не можуть застосовуватися один до одного для російських умов зважаючи суттєво іншою ділового середовища. Це викликає необхідність доповнювати західні типові структури бізнес-планів, принаймні, трьома важливими розділами, в яких автори повинні показати:
· Адекватне розуміння проблеми якості і можливість (здатність) її рішення;
· Здатність забезпечити прийнятну конкурентоспроможність за рахунок грамотного управління собівартістю;
· Чітке бачення перспектив розвитку бізнесу і здатність доводити почату справу до кінця.
Фахівцями пропонується адаптована до російських умов структура бізнес-плану. [REF _Ref70768547 \ r \ h 41 ]
1. Цілі діяльності
2. Короткий опис бізнесу
3. Аналіз ринку
4. Продукція (послуги)
5. Організація виробництва
6. Інвестиційний клімат і ризики
7. Досягнення необхідної якості
8. Забезпечення конкурентоспроможності
9. Реалізація продукції
10. Управління та кадри
11. Фінансування
12. Ефективність бізнесу та можливі перспективи
13. Програми
Структура російського бізнес-плану відрізняється від типової західної за рахунок включення розділів 7 і 12 і зміни змісту розділу 8 (в нього додається поглиблене розгляд можливостей управління собівартістю продукції). Важливо те, що пропонована структура не суперечить західним вимогам до бізнес-планів, оскільки в ній є всі основні прийняті в західній практиці елементи, і в той же час вона доповнена і адаптована до умов більш важкою російською ділового середовища.
Розробникам слід включати до розділів своїх бізнес-планів все, що вважають потрібним і корисним, маючи на увазі, що суворого державного стандарту ні на форму бізнес-плану, ні на утримання його розділів в Росії, ймовірно, не буде ніколи. Та це, мабуть, і не потрібно. Розвиваються бізнес, його технології та організація, розвивається і методологія планування реалізації проектів. Отже, поняття "якісний бізнес-план" завжди буде ставитися до якогось конкретного моменту часу.
Не слід занадто захоплюватися плануванням там, де Ви не можете отримати інформацію про реальний стан справ. Безглуздо планувати продати певний обсяг продукції на певному ринку, якщо у Вас немає інформації про дійсні продажах. [REF _Ref70768632 \ r \ h 25 ]
Наприклад, одна з компаній продавала два типи електромоторів, не маючи уявлення ні про те, в якому обсязі направляти продукцію на різні промислові ринки, ні про те, скільки її вже продано. Тому не було сенсу витрачати багато часу на планування продажів на цих ринках до тих пір, поки ми не змогли отримати достовірну інформацію. Переконайтеся, що отримані відомості дозволяють Вам визначити, наскільки успішно йде виконання плану.

2. Інформаційні ресурси, що використовуються в процесі бізнес-планування
2.1. Джерела ділової інформації
2.1.1. Збір інформації власними силами фірми
Збір інформації - один з найважливіших етапів підготовки бізнес-плану. Інформацію умовно можна підрозділити на три категорії: [REF _Ref70771168 \ r \ h 11 ]
- Інформація про власні цілі, плани та умови, що визначають вирішення завдань;
- Інформація про партнерів і конкурентів. Ця інформація ніколи не буває надмірною. Вона включає особистісні характеристики опонента, фінансове становище фірми, особливості продукції, ділові зв'язки і т.д.
- Інформація про зовнішнє середовище. Під зовнішнім середовищем маються на увазі політична обстановка, ситуація на ринку, умови функціонування засобів доставки, закони і положення, що регламентують той чи інший вид діяльності, податкове і митне законодавство.
Інформація про конкурентів та партнерів
Для повноцінного аналізу діяльності фірми можна з успіхом використовувати офіційні джерела: бюджетно-фінансові плани, публікації та звіти, рекламу і публічні виступи.
Один з найбільш ефективних способів отримання інформації про фірму - відвідування приміщення фірми. Перебуваючи у приймальні, рекомендується переглядати друковані матеріали - рекламні проспекти, корпоративні бюлетені, журнали для робітників і службовців: скрізь можуть бути корисні відомості для "внутрішнього користування". Слід звертати увагу па зустрічаються імена і посади людей, ознайомитися зі списком намічених заходів, нових придбань або з виробничими повідомленнями. Якщо з'явиться можливість, рекомендується піти від опіки співробітників фірми і побувати у фірмовому кафе, в місцях для куріння і скупчення людей. Таким способом можна отримати неформальні відомості про фірму, відчути клімат в ній. Все це дозволить у подальшому правильно спланувати переговори.
Майже вся інформація, яку, на перший погляд, важко отримати, може бути здобута так званим прямим шляхом за допомогою телефону. У цьому випадку необхідно продумати непрямі питання, які давали б відповідь на питання, що цікавлять учасника переговорів вас теми. У деяких випадках зазначена інформація важкодоступна і явно недостатня для вступу та контакт. У цій ситуації може бути застосований метод отримання інформації за допомогою підставних осіб, які за вказівкою потенційних учасників переговорів вступають в аналогічні переговори, які в результаті "зриваються". Отримавши потрібну інформацію, зацікавлена ​​сторона може самостійно починати переговори. Це досить трудомісткий, але дуже ефективний спосіб отримання інформації. Проте його етична сторона часто може викликати сумніви.
Якщо неофіційно або за допомогою підставних осіб відвідати фірму не вдається, а попереду досить складні переговори, можна запланувати зустріч як першу в серії. У цьому випадку корисно для початку зустрітися з партнером і викласти власну ідею, її переваги. Це можна вважати "розвідкою боєм". На таку зустріч не беруть підготовлені матеріали, і вона триває нетривалий час. Отримавши необхідну інформацію, учасник переговорів планує наступну зустріч як головну в серії.
Інформація про зовнішнє середовище
Під зовнішнім середовищем розуміють політичну обстановку, ситуацію на ринку, умови функціонування засобів доставки, закони і положення, що регламентують той чи інший вид діяльності, податкове і митне законодавство. Ця інформація досить обширна. Великі фірми мають відповідні аналітичні та юридичні відділи, завдання яких - відстежувати всі нововведення у законодавстві і на ринку.
Для малого підприємства утримувати такий відділ найчастіше не під силу. У цьому випадку для проведення переговорів залучаються експерти та консультанти. Для будь-якої фірми джерелом інформації можуть стати передплатні видання аналітичного характеру.
З метою проведення самостійного дослідження можна скористатися наступними відкритими для доступу ресурсами:
Довідкова і аналітична інформація:
· "Наука і практика" - інформація, аналіз, теорія, статистика і карти Росії
· Національна служба новин
· Центр регіонального аналізу і прогнозування Російської академії державної служби при Президенті Російської Федерації
· Політика ("створюється з 18 березня 1997 з метою представити передбачуваному читачеві політичну довідкову інформацію про Росію (а в перспективі - можливо, і не тільки Росії) і забезпечити його (читача) необхідними посиланнями", як пише автор Григорій Белонучкін)
· Інформаційно-пошукова система "Росія" - Проект науково-дослідного обчислювального центру МДУ, що містить Конституцію і Федеративний договір РФ; опис політичної системи Росії; довідкову інформацію про російських регіонах, включаючи електоральну статистику; пошукову систему по нормативним актам; інформацію про 43 партіях і громадських рухах, зареєстрованих для участі у виборах 1995 р., і релігійні конфесії.
Російські органи влади і політика:
· Всі влади на WWW (список посилань на сторінки російських органів влади)
· Розділ "Суспільство і політика" в каталозі "Ау!"
Засоби масової інформації:
· "Російські інформаційні імперії II" (огляд російських ЗМІ включає дані про їх належність державним і діловим структурам, статті, схеми управління)
Ресурси Інтернет з суспільних наук:
· Соціологія в Мережі - список посилань на закордонні джерела інформації, підготовлений у НДІЯФ МДУ (група "Махаон")
· PSyberLink: Ресурси Інтернет з психології та соціальних наук - проект з розвитку психологічної мережі, підтримуваний Науково-навчальним центром психології Новосибірського державного університету. Передбачається і багато в чому здійснюється створення предметних каталогів ресурсів з психології та інших дисциплін та їх анотування російською мовою
2.1.2. Робота з інформаційними агентствами
Одним із поширених у світі способів отримання комерційної інформації є залучення спеціалізованих інформаційних агентств.
Основними напрямками діяльності таких агентств є надання економічних (бізнес) довідок, галузевих оглядів, маркетингові дослідження. Деякі агентства здійснюють також досудовий повернення заборгованостей (інкасові операції). Крім надання інформаційних послуг, вони сприяють налагодженню стійких міжнародних та міжрегіональних ділових зв'язків, сприяє реалізації великих інвестиційних проектів. [REF _Ref70768681 \ r \ h 38 ]
Деякі агентства поєднують у своїй діяльності надання інформаційних та охоронних послуг, інші надають послуги в галузі PR.
Можливі різні форми співпраці: від разових замовлень до абонентського обслуговування.
Розглянемо основні види інформаційних послуг агентств.
Економічні довідки
· Короткі
· Стандартні
· Розширені
· Спеціальні (спеціальні дослідження)
У кожного з цих видів довідок своє функціональне призначення, і, відповідні цим призначенням кількість, зміст, деталізація і спеціалізація інформації.
Стислі довідки призначені для одержання попередньої інформації про потенційного партнера, стандартні - для первинної підготовки до переговорів, розширені - для підготовки до переговорів і контрактів, спеціальні дослідження - для інформаційного забезпечення різних конкретних завдань, наприклад, з області маркетингової або конкурентної політики фірми.
Стислі довідки
Коротка довідка - це уявлення фірми, що включає її реєстраційні показники. У найзагальнішому вигляді, з короткої довідки можна отримати інформацію, що така-то фірма існує, зареєстрована як юридична особа. З короткої довідки можна зрозуміти, чи діє дана фірма легально, або, як суб'єкт легального бізнесу, відсутня; чи є фірма платником податків. Крім того, з короткої довідки можна отримати уявлення про зареєстровані видах діяльності і засновників.
Стандартні довідки
Стандартна довідка - це основний продукт більшості інформаційних агентств у всьому світі. Крім відомостей про реєстрацію, вона повідомляє деякі фінансові показники, дані про зовнішньоекономічну діяльність, банківські зв'язки. Стандартна довідка допомагає зрозуміти, що дана фірма - легальна (або як легальний суб'єкт відсутній), реально діюча (або не діюча). Наприклад, якщо фірма зареєстрована як АТЗТ у 1991 році і з тих пір у неї нічого не змінювалося, значить, вона навряд чи діє, і з нею не варто співпрацювати.
З стандартної довідки можна дізнатися, наскільки фірма велика, активна. Можна подивитися, які в неї обсяги, хто основні партнери, які види товарів вона декларує. Справжні види діяльності, які будуть вказані в довідці, можуть не збігатися, наприклад, з тими, що фірма вказує в рекламі або довідниках і така розбіжність може зажадати додаткового вивчення. Крім усього іншого, в стандартній довідці дається висновок про можливість співпраці. Для російських клієнтів у графі "Висновок" дають пояснення, на що варто звернути увагу - наприклад, на засновників, на яких зареєстровано багато фірм. Звертається увага на розмір кредиторської заборгованості, збитки.
Деякі пункти стандартної довідки
Зупинимося докладніше на "шарах" інформації, які можна розрізнити в деяких пунктах стандартної довідки і ознаках, які можуть насторожити при читанні довідки.
Назва фірми
Професійні агентства звертають увагу на випадки, коли, крім російської найменування зареєстровано ще латинська або скорочений варіант. У той же час, можуть насторожити широко поширені варіанти назв, типу Аврора, Альфа і пр. Можливо, такі назви даються спеціально, щоб ускладнити правоохоронним органам і компаніям, що займаються забезпеченням безпеки бізнесу, пошук фірми по базах даних. Те ж саме відбувається з іноземними назвами у російській написанні. Наприклад, можна International записати як "Інтернейшнл" або "Інтернешнл", а фірму потім дуже непросто знайти.
Наприклад, клієнт агентства "Кредитреформ" [REF _Ref70768681 \ r \ h 38 ] Має право при замовленні поставити по цьому пункту питання: "чи є дане найменування фірми унікальним і скільки фірм з такими назвами в місті?". Зрозуміло, якщо назва не унікально, це не може служити підставою для підозри в несумлінності володаря такої назви, але, в поєднанні з іншими насторожували ознаками, має спонукати задуматися про можливості співпраці, його безпечної формі, або про додаткового дослідження.
Адреса
Може насторожити багато моментів. Зараз широко поширена практика комерційної реєстрації підприємств юридичною фірмою, яка надає свою адресу. Фахівцям відомий набір таких адрес. Проблема в тому, що коли компанія з готовими документами продається, потім важко відшукати її фактичне місцезнаходження, тим більше, якщо вона вже була кілька разів перекуплена. Ситуація ще більш ускладнюється, коли готові фірми купують на підставних осіб або по загублених паспортах. Перепродаватися такі фірми можуть нескінченно, притому, що юридична адреса зберігається.
У довідці зміст питання цього пункту можна сформулювати як "чи є даний юридична адреса унікальним, або на цю адресу зареєстровано ще фірми?".
Дані про реєстрацію
Вказуються всі відомі дані про перереєстрацію і підстави перереєстрації, наприклад, у зв'язку з переїздом або зміною назви (вказується і колишня назва), зміною правової форми. Повинно насторожувати, якщо в довідці говориться, що фірма, приміром, зареєстрована в 1991 році, даних про більш пізніх перереєстрація не є. Реєстрація фірми у вільних зонах, типу Інгушетії, ускладнює пошук фірми і має насторожувати.
Телефони, факси (засоби зв'язку)
У цьому пункті виявляються випадки, коли в якості телефонів вказані квартирні. Клієнт може запросити вказати в довідці, хто відповідає за телефоном. Настораживающим моментом може бути відсутність будь-яких засобів зв'язку, крім телефону. Хоча, звичайно, потрібно обмовитися, що в Росії відсутність сучасних видів зв'язку або відсутність інформації про них в офіційних джерелах, зовсім не рідкість і, вже точно, не кримінал. Але якщо досліджувана фірма претендує на певний рівень, має сенс звернути увагу, чи є у неї електронна пошта, сайт в Інтернет. На Заході на такі параметри звертають увагу і, якщо російська компанія розраховує на встановлення партнерських відносин з солідною західною фірмою, вона повинна пам'ятати, що відсутність електронної пошти, буде визнано мінусом для співпраці. Також, відсутність адекватних засобів зв'язку повинно насторожувати, якщо мова йде про великому контракті. Буває, що кілька асоційованих фірм можуть користуватися одними засобами зв'язку: одними засновниками реєструється кілька фірм, які сидять в одному приміщенні. Може бути так, що одними засновниками на одній адресі зареєстровано декілька фірм з однією назвою, що відрізняються лише формою власності, одна з яких займається тільки зовнішньоекономічною діяльністю, інша - оптовою торгівлею і т.д. і у всіх один телефон. Саме по собі це не говорить про неблагонадійність, однак, ускладнює отримання загального уявлення про фірму. Клієнт може ставити питання про те, щоб розшукати всі види зв'язку фірми і вказати їх приналежність тільки цій фірмі.
Дані про засновників (учасників)
У стандартній довідці вказуються юридичні особи і число фізичних осіб-акціонерів, а також, у разі великої публічної компанії - ПІБ засновників. На цьому етапі можуть проявитися цікаві акціонери - юридичні особи. Наприклад, коли у маленькій, нікому не відомої компанії засновником виявиться великий концерн всеросійського масштабу, або навпаки. Звідси, почасти, видно, для чого створена фірма, чого від неї можна чекати і до кого звертатися з питаннями, якщо такі виникнуть. Але треба розуміти, що якщо справи ведуться з АТ, засновників треба знати напам'ять, а якщо - з ТОВ, у разі виникнення проблем, знання засновників не врятує. Якщо засновники - фізичні особи, і компанія стане боржником, спитати з неї буде практично неможливо. Клієнт має право запитати, в рамках довідки, наскільки свіжі дані про засновників.
Ліцензії
Відсутність даних в цьому пункті, саме по собі, не свідчить про неблагонадійність, проте, якщо мова йде про контракт з товарів, що ліцензуються, наприклад, партнерство вже неможливо.
Статутний капітал
Статутний капітал виписується з реєстрації або з балансу. Розмір статутного капіталу може вказати на благонадійність фірми. Якщо фірма ввозить товару на мільйони, а її статутний капітал 8400 крб., Це, хоч і може бути наслідком російської специфіки - без кримінального умислу - але має змушувати задуматися. Також в цьому пункті може виявитися невідповідність статутного капіталу і реєструючого органу. Є певні суми статутного капіталу, з якими фірма, наприклад, не може бути зареєстрована в місті, а тільки в Міністерстві економіки. Якщо хтось зареєстрований в Мінекономіки з статутним капіталом 8400, виникають питання, а чому? Клієнт може ставити питання про відповідність статутного капіталу реєструючого органу.
Керівництво
Явно сумнівними виглядають випадки, коли одна людина - директор в десятках фірм. Тим більше, якщо він прописаний в іншому місті. Клієнт повинен цікавитися, а чи є даний директор керівником лише однієї фірми.
Асоційовані фірми
Один з найбільш багатошарових пунктів стандартної довідки. Поняття "асоційований" є не юридичною, а практичним і відображає зв'язок фірм по засновникам, керівникам, участі в капіталі. У пункті зазначається, яким чином фірми асоційовані. По кожній з асоційованих фірм дається інформація в обсязі короткої довідки, з чого можна отримати уявлення про найбільш тісних економічних зв'язках і навіть, в першому наближенні, про організацію діяльності фірми, про цілі, з якими створено кожна з асоційованих фірм.
Тут же вказуються філії. Якщо велика оптова компанія не має своїх філій, торгової мережі, на переговорах варто з'ясувати, як вона організовує розповсюдження свого товару. Іноді філіями великих фірм прикриваються шахраї. Буває, що фірми на словах заявляють, що є філіями, наприклад, відомих зарубіжних компаній, але насправді, не зареєстровані як такі і не платять податки. Докладно, питання наявності філій, розкриваються в розширених довідках або спеціальних дослідженнях.
Клієнти, постачальники
Цей пункт є одним з найважливіших моментів при підготовці до переговорів і визначенні маркетингової та конкурентної політики. Але питання клієнтів і постачальників традиційно відносяться до області комерційної таємниці. Тому, в рамках стандартної довідки, вказуються клієнти і постачальники, про які фірма, повідомляє сама, в тому числі, і в рекламних цілях, а також дається інформація про номенклатуру товарів та партнерів з відкритих джерел (в основному, коли мова йде про зовнішньоекономічну діяльність ).
Співробітники
Вказується середньосписковий склад з фінансової звітності. Це досить точна інформація, яка характеризує стан фірми.
Банківські зв'язку
Важливо розуміти, з якими банками фірма має справу і пам'ятати, що в деяких банках, фірми з невеликим оборотом не обслуговують. Повинно насторожувати, якщо фірма має скромний баланс (див. соотв. Пункт довідки), але обслуговується, наприклад, в "Дрезднер-банку". Також з цього пункту можна судити про становище фірми, якщо її банк відомий як проблемний.
Висновок
Розглянемо варіанти висновків на ІА "Кредитреформ - Санкт-Петербург". [REF _Ref70768681 \ r \ h 38 ]
У стандартній довідці є пункт про додаткову інформацію, в якій ми можемо повідомити те, про що вважаємо за потрібне попередити клієнта.
Загалом же, при читанні довідок, потрібно керуватися принципом зіставлення інформації різних пунктів, оцінки кількості та характеру сумнівних ознак і пам'ятати, що довідка тільки дає уявлення про фірму. Довідка - не вирок суду і служить лише підставою для самостійних роздумів клієнта, для прийняття самостійних рішень щодо подальшого вивченні потенційного партнера або виборі найбільш безпечною форми співробітництва. Клієнт має право задавати уточнюючі питання в рамках довідки - і цим потрібно користуватися.
Також, слід пам'ятати, що перевірити можуть кожну фірму, і про солідний імідж треба дбати, особливо якщо маються на увазі контакти з зарубіжними партнерами
Розширені довідки
Дана довідка дає найбільш повне уявлення про бізнес фірми, її активності на ринку, про відповідність зареєстрованих, рекламованих видів діяльності реальним, про партнерів, видах товарів, що декларуються, а також про згадках про фірму в засобах масової інформації.
Дається висновок про можливість співпраці на основі комплесного аналізу інформації та балансових показників.
Зміст:
· Найменування і правова форма
· Адреси; телефони
· Реєстрація
· ІПН; ЄДРПОУ
· Засновники (за юридичним особам-окремим додатком в обсязі короткої довідки)
· Статутний капітал
· Керівництво (коротко)
· Види діяльності
· Ліцензії
· Робочі приміщення
· Нерухомість (коротко, при наявності інформації у відкритих джерелах)
· Відділення та асоційовані фірми (окремим додатком в обсязі короткої довідки)
· Експорт та імпорт, іноземні постачальники і покупці (окремим додатком)
· Співробітники, річний оборот і розгорнутий баланс (на останню дату з наявних в офіційних джерелах)
· Банківські зв'язки (окремим додатком)
· Далі, і так прес-інформація
· ВИСНОВОК
Приклад розширеної довідки [REF _Ref70768681 \ r \ h 38 ]
Назва фірми
Кредитреформ Санкт-Петербург
Правова форма
ЗАТ
Адреса юридичний
190000, СПБ, ул.7-я Червоноармійська, 6 \ 8
Адреса фактичний
190000, СПБ, вул.Мала Морська, 16, оф. 35
Телефон
(812) 3184283
Факс
(812) 3184285
Телекс
Електронна пошта
creditreform@cr.spb.ru
Дані про реєстрацію
1) Дата заснування фірми або першої реєстрації, наступних перереєстрацій
2) Номер, дата, реєстраційний орган останньої реєстрації
ОКПО
35514327
ІПН
7,809 E +09
Ліцензії
номери, дати, ліцензіюючі органи за видами діяльності, які вимагають ліцензування
Засновники
Юр. особи. Фізичні особи. Частки в капіталі.
Статутний капітал
на дату останньої реєстрації та (або) за даними фінансової звітності
Акції
Кількість, номінальна вартість, емісії та ін
Керівництво
П.І.Б., найменування посади керівника. П.І.Б. головного бухгалтера
Види діяльності
За реєстраційними документами і фактично
Робочі приміщення
Оренда або власність. Об'єкти та їх місцезнаходження.
Філії
Назва та місцезнаходження
Асоційовані фірми
Найменування (частки юридичних або фізичних осіб у капіталі, участь в керівництві). Детально по кожній фірмі Додатку до довідки.
Клієнти
в т.ч. іноземні - докладніше в Додатку до довідки
Постачальники, партнери
в т.ч. іноземні - докладніше в Додатку до довідки
Експорт
Обсяг (USD) в 1997-2000 р.р. Докладний звіт (постачальники, одержувачі, адреси, банки, товар, дати перетину кордону). - У Додатку до довідки
Імпорт
Обсяг (USD) в 1997-2000 р.р. Докладний звіт (постачальники, одержувачі, адреси, банки, товар, дати перетину кордону). - У Додатку до довідки
Співробітники
Середньооблікова чисельність персоналу за офіц. фінансової звітності.
Річний оборот
Виручка від реалізації товарів, послуг і т.п. За офіц. фінансової звітності.
Баланс
Згорнутий баланс за останньою офіц. фінансової звітності. - Додаток. Зіставлення основних фінансових показників починаючи з 1995 р.
Банківські зв'язку
Найменування та адреси банків, що діють і закриті раніше рахунку.
Інша інформація
Інша офіційна, публічна інформація.
Прес-інформація
Інформація з ділової преси.
ВИСНОВОК
Спеціальні дослідження
Спеціальними дослідженнями ми називаємо інформацію, що виходить за рамки економічних довідок. Такі дослідження можуть цікавити клієнтів при укладанні великих угод, підготовці інвестицій. Зрозуміло, що в цих випадках довідки не дають всього обсягу необхідної інформації.
Як правило, інвесторів цікавить реальна картина справ на підприємстві: власники, керівництво, їх історія, зв'язки і репутація. На Заході така інформація може бути отримана досить легко. У Росії ж дослідникам доводиться проводити глибоке вивчення питання. Підкреслимо, що солідні професійні інформаційні агентства не користуються сумнівними джерелами, яким би складним не було питання. Професіонали знають, що у відкритих джерелах з'являються дуже цікаві відомості - і про власність, і про зв'язки підприємців у владних структурах і по кримінальним контактам тих чи інших бізнесменів. Все питання в тому, щоб виловити цю інформацію. В інформаційних агентствах протягом усього періоду діяльності ведеться база прес-даних - друкованих і електронних - дозволяє відстежувати і переміщення в керівництві компаній та інші визначні події.
Огляд-історія компаній - зрозуміло, не єдина річ, яка повинна цікавити інвестора. Але це необхідний супроводжуючий фон. У пресі іноді проходять такі родзинки, які не знайдеш більше ніде. Клієнти інформаційних агентств іноді відносяться до прес-оглядам з деякою легкістю. І даремно. Найчастіше, з пресі проходить дуже важлива інформація, що характеризує і підприємство, і його керівництво, і акціонерів. Іноді яку-небудь фірму точніше характеризує не економічна довідка сама по собі, а прес-контекст в сукупності з довідковими даними.
Замовити довідку плюс прес-огляд для клієнта Агентства - економічніше і ефективніше, ніж платити якимось особам за інформацію, яка здобувається обхідними шляхами. Справа в тому, що в професійному агентстві накопичення інформації йде з місяця в місяць, з року в рік. Перевага професійного інформаційного агентства в можливості складати картину з тієї чи іншої компанії, використовуючи інформацію з різних шарів: наприклад, статистичні дані, балансові показники, відомості про реєстрацію, інформацію про дії, переміщеннях керівництва, змінах офісів, просуванні на інші ринки, зв'язках і т . д. У хорошій агенції паралельно ведуться моніторинг друкованих та електронних джерел, а також поповнення бази даних по проведеній роботі - і довідкової та у справах про повернення заборгованостей, і по іншим виконаним роботам.
Наприклад, дуже цікаві висновки виходять при зіставленні даних аналізу фінансово-господарської, зовнішньоекономічної діяльності з прес-інформації. Припустимо, по балансу у цікавить клієнта фірми немає власних основних засобів, прибуток нульова. У той же час, в пресі проходить інформація, що дана фірма розплатилася з підрядниками за будівництво якогось об'єкту. Така суперечлива інформація може бути критична для інвестора, який вимагає від потенційного партнера прозорості бізнесу. А якщо ще з'ясовується, що один з менеджерів компанії проходив в Агентстві у справах про повернення заборгованостей кілька років тому, коли працював в іншій фірмі, інвестор просто відмовляється від планів і, тим самим, йде від серйозного ризику. Можна сказати, з кожним днем ​​роботи глибина і масштабність інформації, якою володіє агентство, зростають, а порівнянна вартість для клієнта якісної інформації зменшується.
Користуватися такою інформацією можна і для складання картини про стан справ у будь-якій галузі і для з'ясування ситуації в конкретних фірмах. Можна замовити і ретроспективну інформацію, "історію" компанії, а також зробити замовлення на поточний моніторинг діяльності конкурента за різними параметрами, які можуть бути задані як самим клієнтом, так і визначені, за допомогою агентства, для кращого вирішення завдань клієнта.
Однак потрібно пам'ятати, що в дослідженнях, так само як і в довідках, клієнтові не дається вказівок, як оцінювати інформацію і які рішення приймати. Ми можемо дати тільки кілька додаткових рекомендацій, виходячи з практики Агентства.
Загалом же, інвестори повинні пам'ятати, що у професійних інформаційних агентств є багато можливостей допомогти їм одержати достовірну картину справ на їх цікавлять підприємствах:
Огляди
Огляди - представляють собою тематичні, інформаційні та аналітичні матеріали, підготовлені на основі публікацій засобів масової інформації (преса, інтернет), інформаційно-довідкових даних офіційних органів, а також інших джерел і направляються на адресу клієнта в наступних режимах: [REF _Ref70768681 \ r \ h 38 ]
a) Щодня:
n "Події в Росії, Санкт-Петербурзі та регіоні"; (сьогодні Ви можете дізнатися навіть те, що буде опубліковано в ЗМІ тільки завтра)
b) Щотижня:
n "Огляд подій у Росії, Санкт-Петербурзі";
n "Огляд подій по сектору ринку товарів і послуг";
n "Огляд про діяльність іноземних компаній та інвесторів в Санкт-Петербурзі і області";
c) Щомісячно:
n "Аналіз та прогноз ситуації в політичній, економічній і соціальній сферах Росії";
n "Огляд подій (в окремих регіонах Росії) по сектору ринку товарів і послуг".
В оглядах поточних подій висвітлюються:
n у політичній сфері: основні політичні події в житті країни і регіону, важливі соціально-політичні рішення федеральних і регіональних органів влади, дається аналітичний коментар найбільш актуальних подій дня;
n у сфері економіки - основні соціально-економічні події в житті країни та регіону, в т.ч. показники їх соціально-економічного розвитку, існуючі актуальні, соціально-економічні проблеми; новини про діяльність великих компаній та фірм; основні події в банківській сфері; новини про діяльність банків; результати торгів на фінансових біржах; курси валют на наступну добу; а також короткий аналіз ринкової кон'юнктури по різних галузях економіки.
В оглядах подій по сектору ринку товарів і послуг на основі інформаційного моніторингу розкриваються питання: про діяльність окремих підприємств або розвитку ситуації в цілому в галузевому виробництві, на ринку товарів і послуг; основного змісту проектів будівництва і розвитку підприємства (галузі); кількісних і якісних показників продукції, що випускається, сфери її реалізації; інші, основні характеристики виробництва (ринку послуг), їх порівняльний аналіз, партнерські відносини, конкурентна боротьба і ін дані.
Крім того, за бажанням клієнта Інформаційним Агентством можуть бути підготовлені інші тематичні огляди та аналітичні матеріали з різних сфер бізнесу.
Стандартні терміни надання економічних довідок 1-10 робочих днів (в залежності від типу довідки), проведення спеціалізованих досліджень - 20 робочих днів.
2.2. Проблеми інформаційного забезпечення
У Росії йде інтенсивний процес створення електронних ресурсів, в якому активну участь беруть публічні і муніципальні бібліотеки.
16-18 березня 2004 в конференц-залі бібліотеки-читальні ім. І.С. Тургенєва і в приміщенні корпорації "Електронний Архів" проходив Всеросійський семінар "Електронні ресурси публічної бібліотеки". Організаторами семінару виступили Міністерство культури РФ, секція публічних бібліотек Російської Бібліотечної Асоціації (РБА), бібліотека-читальня ім. І.С. Тургенєва і корпорація "Електронний Архів".
У семінарі взяли участь понад 60 фахівців з державних і муніципальних бібліотек 20 міст Росії. [REF _Ref70771415 \ r \ h 37 ]
В якості підсумкового документа учасниками були вироблені основні рекомендації Всеросійського семінару для розповсюдження серед публічних бібліотек країни. Напрямок діяльності з роботи з електронними ресурсами було визнано стратегічно важливим для розвитку публічних бібліотек Росії, а завдання створення електронних інформаційних ресурсів у рамках цільової програми "Електронна Росія" - найбільш важливою і своєчасною державним завданням. Була підтримана ідея регулярного проведення семінару "Електронні ресурси публічної бібліотеки" в різних регіонах Росії.
С.В. Баландюк, президент корпорації "Електронний Архів", у своїй доповіді "Державна політика розвитку бібліотек і бізнес" розповів про створення інформаційних ресурсів (ІР) регіонального рівня в рамках державної політики, про розробки і впровадження стандартів електронних ІР, навчанні фахівців центральних і регіональних бібліотек, залученні професійних підрядників для виконання робіт зі створення ІР.
Інтерес у фахівців викликають партнерські програми реалізації державних завдань, співінвестуванні в рамках державних програм, розробки та проекти Корпорації. Зокрема, слухачам були представлені найбільш значимі бібліотечні проекти компанії, такі як: "Національна електронна бібліографія" - спільний проект з Російською національною бібліотекою (РНБ), "Бібліотека електронний дисертацій" - спільний проект з Російською державною бібліотекою (РДБ), "Національна електронна бібліотека "- спільний проект з РНБ та РДБ.
Далі перед аудиторією з повідомленням про сучасні технології забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, спеціалізованому обладнанні і експонованих послуги виступила керівник відділу бібліотек корпорації "Електронний Архів" Н.М. Кондрашова. У продовження теми звучали виступи заступника керівника відділу бібліотек Корпорації С.Ф. Гілязова - про технології створення електронних ресурсів публічних бібліотек у рамках Московської цільової програми "Електронна Москва", і радника віце-президента з розвитку технологій В.І. Тумаркін - про аналіз методів створення електронних ресурсів на прикладі конкретних проектів.
Особливу увагу учасників семінару за ознайомчої екскурсії в Центрі сканування і ретроконверсії Корпорації викликала демонстрація спеціалізованого обладнання та технології створення електронних ресурсів. Представники регіонів побачили роботу промислових сканерів, роботизованих бібліотек, змогли простежити весь процес перекладу паперових документів в електронний вигляд і автоматизації зберігання даних. Справили враження обсяги і потужність єдиного в Росії і найбільшого в Європі Центру ретроспективної конверсії - виробничо-технологічного комплексу, що дозволяє обробляти до 2 мільйонів документів на місяць, і унікальна технологія ретроспективної конверсії.
У роботі Полотовской І.Л. "Поточна національна бібліографія як інформаційний ресурс" розглядається можливість трактувати один з найважливіших видів бібліографії в термінах ресурсної концепції інформації. По-новому формулюються основні проблеми поточної національної бібліографії у зв'язку з розвитком електронної технології, її підготовки та поширення. В якості неодмінної умови вирішення цих проблем висувається необхідність надання цієї бібліографії державного статусу. [REF _Ref70768944 \ r \ h 42 ]
Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень розглядаються в журналі "Інформаційні ресурси Росії". Журнал видається з 1991 року, виходить 6 разів на рік.
Об'єктивне висвітлення на сторінках видання проблем інформаційного забезпечення наукових досліджень, організації використання результатів науково-технічної та інноваційної діяльності в інтересах соціально-економічного розвитку регіонів Російської Федерації є помітним внеском колективу редакції в організацію роботи з формування єдиного інформаційного простору, створення ринку інформаційних послуг.
Висвітлюючи теоретичні, практичні та правові питання з освоєння інформаційних ресурсів країни, журнал сприяє відновленню промислового, наукового потенціалу країни, інтеграції її у світовий простір.
Особливу увагу авторами журналу приділяється формуванню в Росії цивілізованого інформаційного простору, питань конфіденційності певних видів інформації, захисту авторських прав.
Наприклад, ситуація з персональними даними в Росії (в тому числі, з ринком персональних даних), м'яко кажучи, можна назвати гнітючим. [1]
У Російській Федерації, крім конституційних положень, що гарантують захист приватних інтересів, в тому числі персональних даних громадян, існують тільки загальні норми, що містяться у Федеральному законі "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації". Фактично, це призвело до положення, яке можна охарактеризувати як хаос.
У першу чергу, відсутність норм, що регламентують збір, обробку і розкриття персональних даних державними структурами всіх рівнів, веде de facto до безкарності осіб, що роблять державні бази персональних даних джерелом злочинного отримання прибутку. Нижче перераховано тільки мізерно мале число подібних баз даних, відкрито пропонованих покупцям: [REF _Ref70771492 \ r \ h 30 ]
· "ЕГТС 20.0". Інформація по власникам телефонів (у т.ч. мобільних телефонів) - приватним особам із зазначенням ПІБ та дати народження по Московському регіону. Дані на жовтень 2002 року;
· "Власники Московських Квартир" - інформація про власників квартир в м. Москві, із зазначенням паспортних даних, дати приватизації (купівлі), інших співвласників і т.д.;
· "Житловий Фонд Москви". База Московського Департаменту Муніципального Житла;
· "Автомобілі - 2002" - інформація про власника автотранспорту та його машині (в т.ч. ПІБ, телефон, адресу, паспортні дані і т.д.) по м. Москві.;
· "Автомобілі Московської області - 2002" - інформація про власника автотранспорту та його машині (в т.ч. ПІБ, телефон, адресу, паспортні дані і т.д.) по Московській області;
· "Водійські права" - База по власникам водійських прав у Москві;
· "Москва 2000". Містить інформацію про 12 мільйонів жителів Москви - ПІБ, стать, прописка, дата народження;
· "Область 99" - містить інформацію про 5086847 жителів Московської області, що включає ПІБ, стать, місце проживання, дату народження;
· "Антікрімінал". Містить 12 баз: 1) Зведення ГУВС за останні 7 років. 2) "Федеральний розшук осіб" - оперативна база даних по особах, які перебувають у федеральному розшуку. Лютий 2002 року. 3) "Розшук-Судимість". 4) "Автомобілі-розшук" - оперативна база даних по викраденим автомобілів, викраденим документам на автомобілі (тех. паспортами, посвідчень водіїв, ТО і т.д.) Охоплює всю територію колишнього СНД;
· "ОВІР" - база даних ВВІР;
· "Бізнес-Інфо", Версія 20.0 Professional. Юридичні особи та приватні підприємці м. Москви. Реквізити, статутні дані, засновники юридичні та фізичні особи з паспортними даними, дочірні та вищі організації, філії, правонаступники. Інтегрована довідкова система, що включає в себе БД ДПІ (претензії і зауваження), БД за встановленими на фірму "прапорцями";
· "Боржники ДПІ".
До яких наслідків може призвести (і, напевно, призводить) безконтрольне використання цієї інформації, можна тільки здогадуватися.
По-друге, законослухняні громадяни позбавлені можливості на законних підставах отримати від держави необхідну їм персональну інформацію в тому обсязі і в тій формі, які не порушують законних інтересів суб'єктів даних. Громадяни позбавлені також можливості впливати на точність і достовірність персональної інформації, що знаходиться у держави, що явним і істотним чином впливає на захист їхніх прав.
Нарешті, відсутність норм, що регулюють оборот персональних даних на ринку, призводить не тільки до обмеження прав громадян, чиї персональні дані стали об'єктом купівлі / продажу, але й гальмує створення цивілізованої системи послуг з надання персональної інформації.
Всі ці проблеми повинні бути вирішені в спеціальному законі про персональні дані. Актуальність цього закону підкреслюється також підписанням Росією в 2001 році європейської "Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних", в якій сказано про необхідність кожної сторони, що підписала вжити необхідних заходів щодо реалізації принципів захисту персональних даних у своєму національному праві.
Комітетом Державної Думи з інформаційної політики готується до 1-го читання проект федерального закону "Про інформацію персонального характеру", який в принципі схвалений європейськими експертами. Оскільки більш ніж в 20 країнах світу існують подібні закони, питання взаємодії країн в області роботи з персональними даними вимагають уніфікованого рішення.
2.3. Особливості збору та аналізу комерційної інформації
Процес інформаційної підготовки включає ряд операцій: [REF _Ref70768987 \ r \ h 10 ]
1. визначення проблеми;
2. аналіз вторинної інформації;
3. отримання первинної інформації;
4. аналіз даних;
5. рекомендації;
6. використання результатів (підготовка розділів бізнес-плану).
Всі дії виконуються в певному порядку. Наприклад, вторинна інформація не вивчається до тих пір, поки фірма не визначить проблему чи питання, який повинен бути вивчений, а первинна інформація не збирається до тих пір, поки не буде ретельно вивчена вторинна. Первинні дані потрібні не завжди, у багатьох випадках фірми здатні розв'язати свої проблеми і без них. Тільки якщо вторинна інформація виявиться недостатньою, фірма повинна зібрати первинні дані.
Визначення проблеми
Визначення проблеми - це формулювання предмету маркетингового дослідження. Без цього можна зібрати непотрібну і дорогу інформацію і скоріше заплутати, ніж прояснити проблему. Добре виконання цієї операції орієнтує на збір та аналіз конкретної інформації, потрібної для прийняття рішення.
Якщо дослідник точно не знає, що потрібно вивчити, слід провести попереднє пророблення. Її мета - чітко визначити проблему, використовуючи інформаційний аналіз. Після цього має бути проведено заключне дослідження - структурований збір даних і аналіз для вирішення конкретної задачі або досягнення конкретної мети.
Аналіз вторинної інформації
Вторинна інформація представляє собою дані, зібрані раніше для цілей, відмінних від пов'язаних з вирішенням досліджуваної проблеми. Незалежно від того, чи достатня вона для вирішення, її низька ціна і відносно швидка доступність вимагають, щоб первинні дані не збиралися до завершення ретельного пошуку вторинної інформації. Щоб оцінити її загальну цінність, дослідник повинен зіставити її гідності і недоліки.
Вторинна інформація має такими достоїнствами:
· Багато її види недорогі, оскільки не потрібен збір нових даних.
· Інформація зазвичай збирається швидко.
· Часто є кілька джерел інформації, що дозволяє виявляти різні доходи, зіставляти дані.
· Джерела інформації можуть містити дані, які фірма не може сама одержати.
· Інформація, зібрана з незалежних джерел, як правило, досить достовірна.
Однак у вторинної інформації є і цілий ряд недоліків:
- Наявна інформація може не підходити для цілей дослідження, що проводиться в силу своєї неповноти або загального характеру.
- Інформація може бути застарілою.
- Чи можуть публікуватися не всі результати дослідження
- Чи можуть існувати суперечливі дані, що може зажадати збору нової, первинної інформації.
- Чи можуть існувати суперечливі дані, що може зажадати збору нової, первинної інформації.
Фірмам, що діють на зовнішньому ринку, необхідно створювати власні лазні даних з усіх питань, на які доводиться відповідати під час маркетингового аналізу, так як маркетинговий аналіз - не разовий захід, а регулярно повторювана робота, на яку слід не жаліти часу.
До того, як почати витрачати час і кошти на пошук зовнішньої вторинної інформації або збір первинних даних, дослідник повинен вивчити інформацію всередині компанії:
- Плани і виконання фінансових планів (бюджетів);
- Дані про збут;
- Дані про прибутки і збитки;
- Рахунки клієнтів;
- Дані про запаси;
- Результати попередніх досліджень;
- Письмові повідомлення (поточна інформація);
- Скарги споживачів, стандарти для визначення результативності та ін
Якщо дослідницька проблема не була вирішена за допомогою внутрішньої інформації, фірма повинна використовувати зовнішні джерела - урядові та неурядові:
- Періодичні видання;
- Книги, монографії й інші неперіодичні публікації;
- Комерційні дослідницькі організації.
Збір та аналіз первинних даних
Первинні дані представляють собою тільки що отриману інформацію для вирішення конкретної досліджуваної проблеми чи питання. Вони необхідні в тих випадках, коли доскональний аналіз вторинних відомостей не дає необхідну інформацію.
До безпосереднього збору первинних даних необхідно розробити структуру або план дослідження, який використовується в якості керівництва для збору та аналізу даних.
Структура дослідження включає відповіді на наступні питання:
* Кого або що варто досліджувати?
Дослідник повинен визначити, що буде об'єктом його уваги.
* Яка інформація повинна збиратися?
Види і обсяги потрібної інформації визначаються тим, як компанія сформулювала завдання. Попередні дослідження вимагають меншого обсягу інформації, ніж остаточні.
* Хто збирає дані?
* Які методи збору даних слід використовувати?
Існує чотири основні методи збору первинних даних: опитування, спостереження, експеримент та імітація.
* Скільки буде коштувати дослідження?
Витрати дослідження слід порівняти з перевагами, які будуть отримані в результаті.
* Як будуть збиратися дані?
Слід визначити необхідний для збору даних персонал, у тому числі його можливості, кваліфікацію і підготовку.
* Наскільки тривалим буде період збору даних?
Дослідник повинен визначити, скільки часу він витратить на дослідження, інакше воно може затягнутися. Це може призвести до непорівнянності відповідей і порушення секретності. Швидко можна провести опитування особисті і по телефону. Опитування поштою, спостереження та експерименти вимагають набагато більше часу. Тим не менш, часові межі повинні бути встановлені.
· Коли і де слід збирати інформацію?
День і час збору інформації повинні бути визначені. Крім того, необхідно встановити місце проведення дослідження. Дослідник повинен урівняти терміновість і зручність з бажанням вивчити важкодоступних осіб у відповідний час.
Переваги і недоліки первинної інформації
Переваги
1. Первинна інформація збирається у відповідності з точними цілями даної дослідницької задачі, цьому відповідають одиниці виміру і ступінь деталізації.
2. Методологія збору даних контролюється і відома компанії.
3. Всі результати доступні для компанії, яка може забезпечити їх секретність для конкурентів.
4. Відсутні суперечливі дані з різних джерел.
5. Може бути визначена надійність інформації.
6. Якщо вторинна інформація не відповідає на всі питання, то збір та аналіз первинних даних - єдиний спосіб.
Недоліки
1. Збір первинних даних може зайняти багато часу (наприклад, пробний маркетинг може зажадати до шести місяців).
2. Можуть знадобитися великі витрати.
3. Деякі види інформації не можуть бути отримані (наприклад, дані перепису).
4. Підхід компанії може носити обмежений характер.
5. Фірма може бути нездатною збирати первинні дані.
Збір інформації
Розробивши проект дослідження, необхідно зібрати інформацію. Як правило, це найдорожчий і багате помилками етап дослідження. При проведенні опитувань встають відразу чотири великі проблеми. Деяких опитуваних може не виявитися ні будинку, ні на роботі, і спробу вступити з ними в контакт доведеться повторювати. Інші можуть виявитися брати участь в опитуванні. Треті можуть відповідати упереджено або нещиро. І, нарешті, упередженим і нещирим може виявитися сам ведучий опитування.
При проведенні експериментів дослідникам потрібно уважно стежити за відповідністю один одному експериментальних і контрольних груп, не чинити на учасників впливу своєю присутністю, давати інструкції абсолютно однаковим способом і стежити за дотриманням всіх інших умов.
Аналіз зібраної інформації
Наступний етап дослідження - витяг із сукупності отриманих даних найбільш важливих відомостей і результатів. Дослідник зводить отримані дані в таблиці. На основі цих таблиць виводять або розраховують такі показники, як розподіл частотності, середні рівні і ступінь розсіювання. Потім дослідник в надії отримати додаткову інформацію обробляє отримані дані за допомогою сучасних статистичних методик та моделей прийняття рішень, застосовуваних у системі аналізу маркетингової інформації.
Представлення отриманих результатів
Дослідник не повинен приголомшити керуючих по маркетингу кількістю і витонченістю використаних ним статистичних методик. Це лише заплутає керуючих. Треба представити основні результати, потрібні керівництву фірми для прийняття головних, насущних маркетингових рішень. Дослідження корисно, коли воно сприяє зменшенню невизначеності, з якою зіткнулися фахівці маркетингу.
Захист інформації. Комерційна таємниця.
Захисту підлягає не вся інформація, а тільки та, що представляє цінність для підприємця. При визначенні цінності підприємницької інформації необхідно керуватися такими критеріями (властивостями), як корисність, своєчасність і достовірність надійшли відомостей.
Корисність інформації полягає в тому, що вона створює суб'єкту вигідні умови для прийняття оперативного рішення і отримання ефективного результату.
У свою чергу, корисність інформації залежить від своєчасного їх доведення (отримання) до суб'єкта підприємництва. Наприклад, через несвоєчасне надходження корисних за своїм змістом відомостей упускається можливість укласти вигідну торговельну чи іншу угоду. Результат - час згаяно, інформація втрачає свою корисність.
Критерії корисності та своєчасності тісно взаємопов'язані й взаємозалежні з критерієм достовірності оцінюваної інформації. Недостовірні відомості зводять до нульового ефекту своєчасність і що здається їх корисність для суб'єкта підприємництва. При цьому сам факт (наприклад, бажання конкретної особи укласти договір купівлі-продажу) може існувати реально, тоді як відомості про нього містять спотворене уявлення. Причини виникнення недостовірних відомостей різні: неправильне сприйняття (в силу омани, недостатнього досвіду або професійних знань) джерелам факту або умисне, з певною метою, спотворення про нього відомостей. Як правило, відомості, що становлять інтерес для підприємця, а також джерело їх надходження повинні піддаватися перевірки.
Першим питанням, яке необхідно вирішити при організації охорони комерційної таємниці, є визначення кола відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також можливий розподіл їх по категоріях важливості в залежності від їхньої цінності для підприємства, характеру та розміру збитку, який може бути нанесений підприємству при розголошенні цих відомостей. До вирішення цієї проблеми слід підходити особливо ретельно. Якщо які-небудь дані, прямі чи непрямі, будуть упущені з уваги, то всі прийняті міри можуть виявитися неефективними. З іншого боку, зайві заходи з обмеження доступу до інформації ускладнять роботу і приведуть до невиправданих економічних витрат. Правильна організація виділення і захисту комерційної таємниці повинна не тільки не заважати роботі підприємства, але навіть сприяти його прибуткової діяльності. [REF _Ref70769039 \ r \ h 27 ]
При цьому відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, відображаються в "Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства" (далі Перелік), затверджується керівником підприємства. При розробці Переліку необхідно враховувати вимоги постанови Уряду Російської Федерації від 5.12.91г. № 35 "Про передачу відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю".
Для підготовки переліку відомостей, що відносяться до комерційної таємниці підприємства, доцільно залучити найбільш компетентних фахівців, знайомих як з діяльністю підприємства в цілому, так і з роботою окремих підрозділів. Створюється група в складі не більше 4-5 чоловік, в яку бажано включити:
- Фахівця, що володіє фінансовими питаннями, кон'юнктурою ринку і даними щодо конкуруючих фірм;
-Спеціаліста, повністю представляє систему організації роботи підприємства, її особливості;
-Фахівця, по зв'язках з іншими підприємствами, а також з питань укладення контрактів, договорів;
- Фахівця, який володіє всіма відомостями про продукцію, технологічному циклі її практикування і виробництва, про проходження всіх видів інформації (усної, документальної, у вигляді зразків, вузлів, блоків, готової продукції).
Захист спеціальними заходами цінної інформації повинна здійснюватися як проти конкурентів, так і злочинних елементів, які намагаються заволодіти ним. Використання для захисту секретів приватних фірм самих складних електронних пристроїв дозволяє тільки стримувати їх відплив, але не зупиняти цей вид діяльності, широко отримав у світовій практиці назву промисловий (комерційний) шпигунство. В економічній літературі, що досліджує розвиток підприємницької діяльності, звертається увага на підтримку етики чесній комерційній діяльності. У ході ж конкурентної боротьби як невід'ємного елементу ринкового господарювання використання промислового шпигунства не можна віднести до етичних видів ділових взаємовідносин підприємців. Однак ринково-конкурентне діяльність немислима, як показує закордонна практика, без економічного, виробничого, науково-технічного та інших видів шпигунства. Найсприятливіший суспільно-економічний клімат для розвитку підприємництва не зможе запобігти банкрутства, якщо в результаті вдалої шпигунської акції будуть викрадені секретні для фірми (компанії) відомості. Шпигунство - це тінь ринково-конкурентної діяльності, двигун для одних фірм і гальмо для інших. [REF _Ref70769062 \ r \ h 44 ]

3. Інформаційна підтримка підготовки бізнес-плану на отримання кредиту
3.1. Вивчення вимог кредитних організацій
Для розгляду питання про надання кредиту банку потрібно інформація, що характеризує фінансовий стан фірми. Це обумовлює необхідність вивчення фінансових звітів, можливості появи непередбачених обставин і положення зі страхуванням. Джерелами інформації про кредитоспроможності Позичальника можуть служити:
· Переговори з Заявниками;
· Інспекція на місці;
· Аналіз фінансових звітів.
· Зовнішні джерела;
Коротко: факти і оцінки кредитоспроможності кожної фірми публікуються у загальнонаціональних і регіональних довідниках. Більш детальна інформація про окремих фірмах повідомляється у вигляді фінансових звітів. Перший з шести розділів звіту містить відомості загального характеру - найменування та адресу фірми; код галузі і підприємства; характер виробництва; форма власності; сумарна оцінка кредитоспроможності (рейтинг); швидкість оплати фірмою рахунків; обсяг продажів, власний капітал, число зайнятих; загальний стан і тенденції розвитку фірми. Сумарна оцінка кредитоспроможності складається з двох частин - двох літер (чи цифри і букви) і цифри. Перші два знаки представляють собою оцінку фінансової стійкості фірми, а останній - оцінку її кредитоспроможності. Другий розділ звіту містить відомості, отримані від постачальників фірми, щодо акуратності в оплаті рахунків і про максимальне кредиті, отриманому протягом року. Третій розділ включає останній баланс і інформацію про продажі та прибутковості фірми. Четвертий розділ показує звичайний розмір залишку на депозитному рахунку та платежі за позиками. У п'ятому розділі міститися дані про керівників і власників фірми. В останньому розділі докладно охарактеризовано рід діяльності фірми, її клієнтура і виробничі потужності. [REF _Ref70769090 \ r \ h 53 ]
Іноді банки звіряють свою інформацію з даними інших банків, що мали відносини з подавцем кредитної заявки. Вони можуть також перевірити дані у різних постачальників і покупців даної фірми. Постачальники можуть забезпечити інформацією про оплату нею рахунків, наданих знижки, максимальної і мінімальної суми комерційного кредиту, необгрунтованих претензії і утримання з боку цікавить банк фірми. Контакти з покупцями фірми дозволяють отримати інформацію про якість її продукції, надійності обслуговування і кількості рекламацій на її товари. Така звірка інформації з контрагентами фірми та іншими банками дозволяє також виявити репутацію і можливості фірми, яка звернулася за кредитом, і її керівних працівників. Ще одним джерелом відомостей є Служба взаємного обміну кредитною інформацією - організація, постачальна відомостями про кредити, отриманих фірмою в постачальників по всій країні. Члени організації отримують відповідь на питання: як акуратно платить фірма? Проте в інформації утримуватися тільки факти, але відсутній аналіз, пояснення чи будь - які рекомендації. Іншими джерелами інформації про фірми, особливо великих, служать комерційні журнали, газети, довідники, державна звітність тощо Деякі банки звертаються навіть до конкурентів даної фірми. Таку інформацію слід використовувати вкрай обережно, але вона може виявитися дуже корисною.
Джерела відомостей, необхідних для розрахунку показників кредитоспроможності
Першим джерелом інформації для оцінки кредитоспроможності господарських організацій повинен служити баланс з пояснювальною запискою до нього. Аналіз балансу дозволяє визначити, якими засобами володіє підприємство, і який за величиною кредит ці кошти забезпечують. Однак для обгрунтованого і всебічного висновку про кредитоспроможності клієнтів банку балансових відомостей недостатньо. Це випливає зі складу показників. Аналіз балансу дає лише загальне судження про кредитоспроможності, у той час як для висновків про ступінь кредитоспроможності необхідно розрахувати і якісні показники, що оцінюють перспективи розвитку підприємств, їх життєздатність. Тому як джерело відомостей, необхідних для розрахунку показників кредитоспроможності, слід використовувати: дані оперативного обліку, відомості, що накопичуються в банках, відомості статистичних органів, дані анкети клієнтів, інформацію постачальників, результати обробки даних обстеження за спеціальними програмами, відомості спеціалізованих бюро за оцінкою кредитоспроможності господарських організацій. [REF _Ref70769115 \ r \ h 23 ]
Джерела відомостей про кредитні організації
У відповідності з поставленими завданнями необхідно проаналізувати, які організації можуть надати ВАТ "ЕМС" кредит на будівництво житлового комплексу.
Серед кредитних організацій можна виділити банки, інвестиційні фонди та фінансово-промислові групи. У разі отримання кредиту на будівництво житлового комплексу було вирішено розглядати тільки можливість співпраці з банком. Основними критеріями для вибору банку служать його надійність, час успішного функціонування на кредитному ринку Петербурга, вимоги до позичальника, особисті зв'язки. Визначальним критерієм є розмір позичкового відсотка і графік виплат відсотків за кредит.
Для збору інформації про банки - можливих партнерів по переговорах про отримання кредиту - були використані наступні джерела:
- "Бюлетень Асоціації банків північного Заходу" (містить реквізити банків і дані про фінансово-економічних показниках - баланс, власний капітал, звіт про прибутки і збитки). Видання розраховане на фінансові структури та засоби масової інформації та поширюється по прямій розсилці.
- Видання "Тарифи банків". Є щомісячним додатком до "Бюлетеня Асоціації банків північного Заходу" і включає тарифи на розрахунково-касове обслуговування, інформацію з надання кредитів і депозитів, платіжних карт. Видання розраховане на служби маркетингу банків.
В якості додаткових джерел були використані ділові видання міста ("Діловий Петербург", "Ділова панорама", "Невське час" та ін.)
3.2. Підготовка бізнес-плану
3.2.1 Резюме
Метою проекту є будівництво житлового комплексу з розвиненою соціальною інфраструктурою. Ініціатором проекту є ВАТ "Енергомашстрой". ВАТ "Енергомашстрой" запрошує для участі в реалізації проекту вітчизняних та іноземних інвесторів і кредиторів.
Отримані гроші будуть використані для закупівлі обладнання, фінансування маркетингу, освіти оборотного капіталу.
Цілі бізнес-плану:
1) обгрунтування прибутковості і рентабельності інвестиційного проекту будівництва житлового комплексу;
2) забезпечення повернення позикових коштів на заданих умовах у фіксовані терміни кредитування.
Будівництво ведеться за оригінальним проектом, пропоновані квартири і вбудовані приміщення громадського призначення задовольнять найвимогливіші смаки клієнтів.
Комплекс характеризується наступними параметрами:
- Квартири поліпшеного планування;
- Приміщення під магазини, кафе тощо;
- Фізкультурно-оздоровчий комплекс;
- Гаражі, паркування.
Маркетинговий аналіз конкурентів показав, що існує ринкова ніша в будівництві житла підвищеної якості, яку може зайняти ВАТ "Енергомашстрой".
Конкурентоспроможність проекту забезпечується:
- Оригінальною розробкою проектувальників;
- Розробленою стратегією маркетингу;
- Гнучкістю схем фінансування;
- Репутацією фірми.
ВАТ "ЕМС" користується підтримкою адміністрації Санкт-Петербурга.
Ринок збуту - співробітники вітчизняних та іноземних фірм, що мають стабільний річний дохід більше 5 тис. дол
Загальна вартість проекту - 275,2 млн. руб., З них власні засоби-96,32 млн. руб. позикові - 60,4 млн. руб., решта коштів складаються з внесків інвесторів - учасників дольового будівництва та зацікавлених фірм.
Як позикових коштів передбачається залучити кредити банку. Повний повернення всіх вкладених коштів планується через 2 роки.
Будівництво об'єкта займає 18 місяців. Повний термін окупності проекту - 23 місяці. Продаж усіх приміщень очікується через 25 місяців з моменту початку реалізації проекту.
Таблиця 1
Показники ефективності бізнес-проекту
Термін окупності, міс.
23
Індекс прибутковості
1,26
Чистий приведений дохід, тис. руб.
63462
Внутрішня норма прибутковості
23,1
Розраховано на період, років
2,3
Показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Енергомашстрой" свідчать про кредитоспроможності підприємства і рентабельності його діяльності.
3.2.2 Опис проекту
Майданчик будівництва розташована на вулиці Брянцева серед уже сформованих житлових кварталів, існуючих інженерних комунікацій. Спочатку проект передбачав будівництво готелю. У зовнішньому вигляді будівлі і плануваннях квартир збереглися риси комфортабельного готелю.
У результаті здійснення проекту передбачається побудувати індивідуальний житловий будинок - важливий висотний акцент кварталу, архітектурно організуючий перетин двох проспектів - магістралей міського значення.
Вигляд будівлі вирішено з урахуванням відповідального розташування в містобудівній структурі району.
Комплекс різної поверховості (10-14 поверхів) багатосекційний з вбудованими приміщеннями громадського призначення.
У перших поверхах планується розмістити магазини, кафе, дитячий сад і приміщення під офіси. Крім того, на першому поверсі буде розміщуватися оздоровчий комплекс, розрахований на всіх членів сім'ї. Комплекс включає в себе:
- Тренажерні зали;
- Кабінети лікарів-фахівців (альтернатива поліклініці);
- Кабінети апаратної корекції фігури;
- Косметичний салон;
- Перукарню.
Фінансування будівництва оздоровчого комплексу здійснює ТОВ "Альфа-Мед".
На житлових поверхах планується розмістити квартири на будь-який смак. Частина квартир має оригінальне планування і розрахована на покупців з неординарними запитами.
Оригінальне архітектурне рішення будинку обумовлює незвичайну планування квартир у верхніх поверхах. Так, у будинку є пентхаус, в якому розташовані трикімнатні квартири зі студіями.
У житловому будинку передбачені одно-, двох-, трьох-, чотирикімнатні квартири, що відповідають всьому комплексу сучасних вимог, що пред'являються житла високої якості:
- Ізольовані кімнати,
- Розширені місця загального користування і кухні, обладнані електроплитами,
- Централізоване гаряче водопостачання,
- Телефонізація,
- Радіофікація,
- Сміттєпровід.
Є широкий вибір дворівневих квартир. Частина квартир має просторі ванні кімнати з вікном і криті тераси площею 10 кв.м.
Таблиця 2
Характеристика квартир
Квартири
Кількість
Загальна пл.
Житлова пл.
Кухня
1 - кімнатні
142
Від 38 до 70 кв.м.
Від 16 до 26 кв.м.
Від 9 до 18 кв.м.
2 - кімнатні
126
Від 62 до 85 кв.м.
Від 34 до 48 кв.м.
Від 10 до 14 кв.м.
3 - кімнатні
101
Від 82 до 122 кв.м.
Від 48 до 79 кв.м.
Від 10 до 14 кв.м.
4 - кімнатні
36
Від 108 до 149 кв.м.
Від 58 до 92 кв.м.
Від 10 до 14 кв.м.
Всього квартир - 406.
Схемою генплану передбачено зонування прилеглої території з організацією майданчиків: відпочинку, ігрових та господарських, стоянки особистих автомашин для мешканців. У дворі планується підземна стоянка на 100 машино-місць.
Проект обраний відповідно до конкурентної стратегією фірми - орієнтація на якість - і його успішне здійснення сприятливо відіб'ється на іміджі фірми.
3.2. 3 Аналіз будівельного ринку Санкт-Петербурга
Джерелами для збору маркетингової інформації про конкурентів ВАТ "Енергомашстрой" служать:
1) Спеціалізовані будівельні видання:
- "Будівельний тижневик";
- "Петербурзький будівельний ринок";
- "Сучасне будівництво";
- "Будівельне огляд";
- "Будівництво та міське господарство"
2) Спеціалізовані видання за тематикою нерухомості:
- "Бюлетень нерухомості";
- "Нерухомість і будівництво Петербурга";
- "Нерухомість-прайс"
- "Приватна нерухомість"
3) Іміджеві рекламні журнали:
- "Євро-Буд";
- "Ваш дім";
- "Вік домовласника";
- "Під ключ"
4) Ділові видання:
- "Діловий Петербург" (щоденна газета);
- "Деловая Панорама" (щотижнева газета);
- "Комерсант";
- І т.д.
5) Довідники, наприклад "Будівельник Північно-Заходу"
6) Інтернет-сайти аналізованих компаній
У таблиці наведені оцінки основних конкурентів ВАТ "ЕМС" по ряду параметрів (оцінки поставлені за п'ятибальною системою).
Таблиця 3
Порівняльна характеристика позицій ВАТ "ЕМС" і конкурентів
Область порівняння
ВАТ "ЕМС"
Конкуренти
"Інком ДБК-3"
"ЛенСпецСМУ"
"Буд
монтаж "
"Петербругская нерухомість"
"СК Возрожде
ня Петербурга "
"УНР-86"
"Будсервіс -2000"
Технологія
5
4
5
4
4
5
4
5
Час перебування на ринку
5
3
4
5
4
3
5
33
Персонал
5
5
5
2
4
4
4
5
Схеми фінансуван-ня проектів
4
2
4
5
5
4
3
4
Основні фонди
4
3
5
5
5
4
4
4
Менеджмент
4
4
4
3
5
5
3
4
На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що ВАТ "ЕМС" володіє істотними перевагами в наступних областях:
- Довгий час існує на ринку;
- Має кваліфікованими робітниками і управлінськими кадрами;
- Володіє апробованої технологією.
"ЕМС" дещо програє основним конкурентам за такими параметрами:
- Має на балансі надмірна кількість не самого нового обладнання;
- Має недостатньо опрацьовану структуру управління проектами;
- Користується недостатньо гнучкими схемами фінансування проектів.
Два останніх нестачі переборні в рамках даного проекту. З приводу надмірної кількості застарілого обладнання керівництвом приймаються конкретних в кожному випадку рішення. Крім того, подібна ситуація спостерігається майже у всіх конкурентів.
Таким чином, ВАТ "Енергомашстрой" здатне витримати конкуренцію на ринку якісного житла за умови, що воно буде ефективно використовувати наявні переваги.
На підставі принципів сегментування виявлено цільовий ринок розглянутого проекту ВАТ "ЕМС". При виявленні цільової аудиторії застосовувалося анкетування.
За географічної приналежності: вроджені петербуржці, які бажають поліпшити житлові умови - 60%, особи, які приїхали до Петербурга протягом останніх 2-5 років і бажаючі надалі проживати в Петербурзі - 30%, особи, які проживають поза Петербурга і купують квартири для інших осіб або "про запас" - 10%.
За соціальним статусом: робітники - 12%, службовці - 30%, керівники різних рівнів - 58%; працюють у вітчизняних компаніях - 36%, що працюють у спільних та іноземних компаніях - 64%.
За рівнем доходу: з доходом більше 3 тис. дол на рік на людину - 20%, з доходом понад 5 тис. дол на рік на людину - 60%, з доходом більше 10 тис. дол на рік - 20%.
За сімейним статусом: самотні - 15%, молоді сім'ї -20%, сім'ї з дітьми - 45%, літнє подружжя без дітей до 18 років (але, в основному, які мають дітей) - 20%.
За психографічним ознаками:
- Віддають перевагу оригінальні проекти типовим;
- Зацікавлені в індивідуальній плануванні і обробці.
Таким чином, основними клієнтами ВАТ "ЕМС" є керівні працівники спільних та іноземних компаній, в основному, російського походження, петербуржці або приїхали до Петербурга протягом останніх 5 років і бажаючі надалі проживати в Петербурзі, сімейні, з доходом понад 5 тис. дол . в рік на одного члена сім'ї; любителі нестандартних рішень.
3.2. 4. План маркетингу
ВАТ "Енергомашстрой" своєму розпорядженні всі необхідні доданками для забезпечення високої якості житла, що будується:
- У ВАТ працюють фахівці високих розрядів за будівельними професіями;
- До складу ВАТ "Енергомашстрой" входить будівельна лабораторія, яка здійснює технічний нагляд згідно з ліцензією;
- ВАТ своєму розпорядженні гарним обладнанням;
- Наявність у складі ВАТ проектної фірми забезпечує можливість слідувати всім вимогам ринку, що розвивається житла.
Взявши до уваги перераховані вище фактори, менеджери АТ "ЕМС" обрали конкурентну стратегію "орієнтація на якість", сподіваючись з часом розширити діапазон конкуренції і прийти до стратегії "унікальність і лідерство за якістю продукції". При цьому необхідно відзначити, що параметрами, що визначають якість житла, є: зручне розташування будівлі (близькість до станції метро), придатна для житла навколишнє середовище, вдала планування квартир, наявність додаткових зручностей, які забезпечують комфорт майбутнім мешканцям. Відбір інвестиційних проектів здійснюється у відповідності з обраною стратегією конкуренції.
Вибір проекту здійснюється з урахуванням вимог ринку. При цьому використовуються як маркетингові дослідження ринку нерухомості Петербурга, що проводяться спеціалізованими фірмами, так і власні дослідження.
Ціни на продукцію ВАТ "ЕМС" формуються на підставі маркетингової стратегії. Так як на ринку житла є безумовні лідери, ВАТ "ЕМС" при формуванні цін враховує їх ціни, а також середні ціни на житло, що склалися на ринку.
Так як продукція ВАТ "ЕМС" - житло підвищеної якості, ціни на нього дещо вищий, ніж середні по району.
Ключовими елементами політики продажів АТ "ЕМС" є:
- Оптимальна для Клієнта схема оплати. На відміну від багатьох забудовників фірма не ставить жорстких умов щодо термінів оплати при укладенні договору.
- Максимум додаткових послуг для Клієнта. Сюди входять можливість оплати квартири товарами або послугами, оздоблення квартири за індивідуальним проектом, залік вартості наявного у Клієнта житла.
- Велика дилерська мережа. У реалізації квартир беруть участь кілька агентств нерухомості Петербурга. Агентствам надана дуже зручна для них схема взаємодії, ключовим елементом якої є дотримання єдиної цінової політики. За бажанням агентство може отримати ексклюзивне право продажу декількох квартир, або брати участь у реалізації всіх виставлених на продаж.
- Залучення потенційних інвесторів шляхом приміщення реклами в періодичній пресі. У деяких випадках виявляється корисним відвідування спеціалізованих виставок та семінарів з точки зору залучення партнерів для фінансування будівництва (агентства, великі інвестори).
Схема фінансування інвестиційних проектів за рахунок авансових платежів приватних інвесторів є класичною для будівельних організацій, не пов'язаних тісними відносинами з банком. Гідність такої схеми для будівельників полягає в тому, що розраховуватися з пайовиками доводиться побудованим житлом, а не "живими" грошима, як, наприклад, у випадку з залученням банківського кредиту. Не потрібно виплачувати відсотки за капітал, крім того, ця схема є значно більш "м'якої" в плані відповідальності будівельної організації за порушення умов договору.
Але така схема має для будівельників один істотний недолік: ніколи не можна точно спрогнозувати час надходження платежів, а, отже, існує дуже великий ризик виникнення дефіциту бюджету проекту, що призведе до зупинки будівництва, зриві термінів закінчення проекту, що, у свою чергу, неминуче призведе до фінансових втрат у вигляді штрафів і дорожчання проекту в результаті збільшення витрат з оплати праці, накладних витрат.
Для інвесторів негативними сторонами такої схеми фінансування є:
- Відсутність гарантій з боку будівельників;
- У разі розірвання договору пайової участі інвестор несе фінансові втрати у вигляді неустойки.
Стимулювати залучення коштів інвесторів за такою схемою фінансування можна шляхом більш активного просування власної продукції. Залучення покупців в даний час здійснюється АТ "ЕМС" за двома основними напрямками: через мережу дилерів (у якості яких виступає кілька агентств нерухомості Санкт-Петербурга) і власними силами - шляхом поміщення реклами в спеціалізованих виданнях.
3.2. 5 Виробничий план
ВАТ "Енергомашстрой" має ліцензії на такі види діяльності:
1. Виконання функцій генерального підрядника.
2. Проектування, у тому числі спеціалізованих приміщень.
3. Повний комплекс будівельно-монтажних робіт.
4. Повний комплекс робіт з прокладання внутрішніх мереж.
5. Повний комплекс робіт з прокладання зовнішніх мереж.
6. Виробництво оздоблювальних та інших внутрішніх робіт.
Виробнича база займає територію загальною площею близько 200 тисяч квадратних метрів. Виробнича площа цехів - 16 тисяч квадратних метрів.
ВАТ "Енергомашстрой" має широкі можливості, веде роботу з багатьох напрямків, основними з яких є:
1. Будівництво житлових будинків у цегляному і монолітному варіантах за індивідуальними проектами;
2. Реконструкція житлового фонду Санкт-Петербурга;
3. Будівництво виробничих і громадських будівель;
4. Будівництво індивідуальних котеджів;
5. Виготовлення та комплектація технологічного обладнання.
Таблиця 4
Основні матеріали і конструкції, які застосовуються для будівництва.
Найменування
Матеріал, конструкція
Фундаменти
Забивні палі довжиною 23м
Перекриття та покриття
Збірний і монолітний залізобетон
Зовнішні стіни
Цегляні з обробкою лицьовою цеглою і Путиловський плитою
Внутрішні стіни
Монолітний залізобетон і цегла
Перегородки
пазогребневі, цегляні
Сходи
збірні залізобетонні
Покрівля
плоска рулонна з організованим водостоком
Шахти ліфтів
збірні залізобетонні
Вентшахти
збірні гіпсобетонні
Вікна та двері
Дерев'яні

Таблиця 5
Заробітна плата працівників
Управлінський персонал
Посада
Кількість (чол.)
Заробітна плата, дол. / міс.
Менеджер проекту
1
1200
Менеджери
7
500
Головний бухгалтер
1
700
Бухгалтери
3
300
Головний інженер
1
600
Секретар-референт
2
150
Персонал, зайнятий на виробництві.
Посада
Кількість (чол.)
Заробітна плата, дол. / міс.
Начальник зміни
2
250
Робітники. в т.ч.
285
200
3 розряду
25
За тарифними ставками + премії
4 розряду
50
5 розряду
170
6 розряду
40
Лаборанти
2
100
Зав. складом
1
110
Бригадир
1
200
Вантажники
3
150
Водії
6
200
Контролери
2
80
Охорона
4
150
Таблиця 6
Техніко-економічні показники
Найменування
Одиниця
Значення
показників
вимірювання
Будівельний об'єм
м3
88256
Загальна площа
м2
31520
Повна кошторисна вартість
тис.руб.
275222
в т.ч. СМР
тис.руб.
269810
Вартість 1м3 будівлі
руб.
8,73
Витрати праці на виконання БМР
чол-дн.
67831,6
Трудовитрати на 1м3 будівлі
чол-дн.
2,1
Середньорічне виробництво на 1-го
працюючого
руб.
32000
Загальна тривалість
будівництва
міс
18
в т.ч. підготовчого періоду
міс
1
Максимальна чисельність працюючих
чол.
285
3.2.6 Фінансовий план
На підставі дослідження ринку керівництвом фірми було зроблено припущення про те, що ціни на квартири будуть рости на 5% на рік. Саме такий варіант зростання цін був прийнятий в якості основного.
За базовий варіант приймається ціна 550 дол за кв. м. як середня цін кв. метра у будинку.
При розрахунках були взяті до уваги такі чинники:
- Зростання будівельного індексу, за базове значення прийнято 0,8%.
-Зростання ціни метр кв. житлової площі - 5% на рік.
У таблиці "Прогноз потоку готівки" представлений передбачуваний графік надходження коштів від продажу квартир у будинку, що будується, графік складений виходячи з наявної інформації з продажу квартир по інших об'єктах з урахуванням рівня цін і передбачуваної прибутковості вкладення в нерухомість, що будується.
Період інвестування був розбитий на три зони:
Зона високого ризику - початок будівництва;
Зона помірного ризику - етап зведення стін і початок обробки;
Зона низького ризику - етап закінчення будівництва.
Розподіл продажу квартир між авансовими продажами та продажами готового житла розраховано на основі статистичних даних по продажах аналогічних об'єктів АТ "Енергомашстрой", з урахуванням вищеописаних зон ризикованості інвестицій.
За результатами розрахунків можна зробити висновок, що при продажу всіх квартир будівельна організація покриває всі свої витрати і отримує позитивний фінансовий результат. Термін окупності проекту становить 17 місяців.

Висновок
Інформаційне забезпечення бізнес-планування включає як збір і аналіз інформації про партнера по переговорах і про зовнішнє середовище, так і захист і найбільш виграшне для фірми подання власних інформаційних джерел.
Для аналізу діяльності фірми можна використовувати офіційні джерела: бюджетно-фінансові плани, публікації та звіти, рекламу і публічні виступи. Майже вся інформація, яку, на перший погляд, важко отримати, може бути здобута так званим прямим шляхом за допомогою телефону. У цьому випадку необхідно продумати непрямі питання, які давали б відповідь на питання, що цікавлять учасника переговорів теми.
Також для успішного бізнес-планування важлива інформація про зовнішнє середовище. Під зовнішнім середовищем розуміють політичну обстановку, ситуацію на ринку, умови функціонування засобів доставки, закони і положення, що регламентують той чи інший вид діяльності, податкове і митне законодавство.
Збір і аналіз комерційної інформації мають свої особливості, засновані на тому, що значна частина інформації не може бути отримана з офіційних джерел. Для її отримання можуть бути використані спеціальні технології, розглянуті в літературі з проведення маркетингових досліджень. При цьому важливу роль відіграють питання захисту інформації від небажаного використання. Закон визначає порядок віднесення інформації до комерційної таємниці, однак не регламентує багато етичні моменти збору інформації. Тому в процесі інформаційної підготовки до переговорів слід керуватися значимістю кінцевої інформації по відношенню до етичних і моральних норм.
Зміст третього розділу дипломної роботи визначається актуальністю підготовки бізнес-плану для отримання банківського кредиту. Для ВАТ "Енергомашстрой" переговори про отримання кредиту мали визначальне значення для планування подальшої діяльності. Це зумовило необхідність залучення інформаційного менеджера до процесу підготовки.
При підготовці бізнес-плану були використані спеціалізовані джерела інформації (будівельні журнали, газети, Інтернет-сайти будівельних компаній, банківські видання). Було проведено маркетингове дослідження будівельного ринку Санкт-Петербурга з метою визначення позиції на ньому досліджуваної фірми. Також було проведено маркетингове дослідження кредитних організацій з метою оптимізації вибору партнера для проведення остаточних переговорів.
Узагальнюючи сказане, слід підкреслити, що запорукою успішної підготовки бізнес-плану стала ретельно розроблена інформаційна підтримка.

Список використаної літератури
1. Азаров В.М., Антопольскій А.Б. Принципи організації інформаційних ресурсів ГСНТІ. - Інформаційні ресурси Росії. - 2003. - № 1.
2. Бізнес - план (методичні матеріали) .- М: Фінанси і статистика, 1995.
3. Бізнес-план інвестиційного проекту. Вітчизняний і зарубіжний досвід. Сучасна практична документація. / Под ред. В.М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 287 с.
4. Браверман А.А. Маркетинг в російській економіці перехідного періоду. - М.: Економіка, 1997
5. Браим М. Н. Етика ділового спілкування. - Мінськ, 1996
6. Буров І.С. та ін Бізнес - план. Методика складання. - М.: ЦІПКК, 1994.-101 с.
7. Вуд Д. Переговори: Майстерність створення взаємовигідного процесу: [Ст. з США] Маркетинг. - 2000. - № 4. - С. 89-94.
8. Гардукалова Г.Ф. Інформаційні ресурси. - СПб.: Видавництво СПб Університету Культури і мистецтв. - 2001.
9. Гасанов Р.М Промислове шпигунство на службі монополій. М.: Міжнародні відносини, 1986.
10. Герчикова І.М. Маркетинг. Система показників для проведення маркетингових досліджень, М.: Економіка, 2003.
11. Голубков Є.П. та ін Маркетинг: вибір кращого рішення. - М.: Економіка, 1993, 222 с.
12. Горохів М. Ю., Малєєв В.В. Бізнес-планування та інвестиційний аналіз: Як залучити гроші. - М.: Філін, 1998.
13. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша (діє з 1 січня 1995 р.). - М.: ИНФРА-М, 2002.
14. Грачов Ю.М. Ведення переговорів з інофірмами. -М., 1997.
15. Гришина Н.В. Я та інші. - Л., 190.
16. Дараховскій І.С., Прехул Т.В. Бізнес і менеджер. М., 1992.
17. Ділове планування. Методи. Кошти. Сучасна практика. / Под ред. В.М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 1998.
18. Ділові відносини у підприємницькій діяльності. Курс ділової етики. - Сімферополь, 1996
19. Дихтль Є., Хершген Х. Практичний маркетинг. - М.: Вища школа, 1995.
20. Дмитрієв Ю.А., Гутман Г.В. Бізнес - план / структура, зміст /. Методичні вказівки до розробки - М: Фінанси і статистика, 1995.
21. Дмитрієва Є. Фокус-групи в маркетингу і соціології. - М., 1998.
22. Долгополов Ю.Б. Підприємництво і безпеку. - М.: Універсум, 1991.
23. Єфімова Л.Г. Банківське право. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
24. Завиемов П.С., Демидов В.Є. Формула успіху: Маркетинг, 3-е вид., Перероблене і доповнене, М.: Міжнародні відносини, 1999.
25. Захаров В. У майбутнє через сьогодення. - Економічні стратегії. - 2003. - № 3.
26. Кабушкин Н.І. Основи менеджменту. Мінськ: Видавничий центр "Економпресс", 1998.
27. Кавеладзе І.Т. Практика захисту комерційної таємниці в США (керівництво по захисту вашої ділової інформації). - М.: ЕКО-консалтинг, 1992.
28. Казакевич О.Ю. та ін Підприємець в небезпеці: способи захисту (практичне керівництво для підприємців та бізнесменів). - Об'єднання УППІКС, М, 1992.
29. Ковальов А.І., Як розрахувати ефективність інвестиційного проекту .- М.: Інститут промислового розвитку, 1996.
30. Кристалічний Б.В., Травкін Ю.В Проблеми персональних даних та їх правового захисту. - Інформаційні ресурси Росії. - 2003. - № 2.
31. Крилов І.В. Маркетинг. Соціологія маркетингових комунікацій. -М., 1998.
32. Курбатов В.І. Стратегія ділового успіху. - Ростов-на-Дону. - Вид-во "Фенікс", 1995.
33. Кессон Г. Як завоювати престиж. - М.: Агенція "ФАІР", 1998. - (Настільна книга бізнесмена).
34. Личкін Ю., Костецький М. Капітальне будівництво: стан та перспективи розвитку. / Економіст. - 2000 - № 2.
35. Львів. Ю.А Основи економіки і організації бізнесу. СПб: Форміка., 1992.
36. Манілівський Р.Г. Бізнес-план. Методичні матеріали. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
37. Матеріали сайту Російської національної бібліотеки.
38. Матеріали сайтів ІА "Кредитреформ", "Інформаційні ресурси", "Ріус", "Інфолайн" та ін
39. Мескон М. та ін Основи менеджменту. М.: Справа, 1993.
40. Мескон М. Х., М. Альберт "Основи менеджменту". -М.: Вища школа, 1988.
41. Москвін В. Як уникнути помилок при розробці бізнес-плану. - Ринок цінних паперів. - 2002. - № 4
42. Полотовская І.Л. Поточна національна бібліографія як інформаційний ресурс. / / НТІ. Сер. 1. - 2001. - № 7.
43. Портер. М Міжнародна конкуренція. М.: 2002.
44. Почепцов Г.Г. Комунікативні технології двадцятого століття. М.: Рефл-бук, - 2000. -352 С.
45. Професійні продажу і комерційні переговори / Симон Адамс. - Мн.: Амалфея, 1998.-208с.
46. Рузавін. Г.І. Основи ринкової економіки. М.: ЮНИТИ. 1996.
47. Саркісян Б. Перемога на переговорах. - СПб: Питер, 1998. - (Серія "Бізнес без секретів").
48. Старобінський Е.Є. Основи менеджменту на комерційній фірмі. - М.: АТ "Інтел-Синтез", 2002.
49. Управління персоналом організації. / Підручник під ред. А. Я. Кибанова, М.: Инфра-М, 1997.
50. Усоскин В.М. Сучасний комерційний банк. - К.: ІВЦ "вазарі-Ферро" 2002.
51. Ф. Котлер Ф. Основи маркетингу. М: Прогрес, 2002.
52. Феоктистова Є.М., Краснюк І.М. Маркетинг: теорія і практика. - М.: Вища школа, 1993.
53. Фінансово-кредитний словник. - М.: Фінанси і статистика, 1994.
54. Хоскінг А. Курс підприємництва, редакція В. Рибалкіна. - М.: Міжнародні відносини, 1993.
55. Шапіро В.Д. Управління проектами. СПб: два-три, 2002.
56. Шекшня С.В. Управління персоналом сучасної організації. Навчально-практичний посібник. - М.: ЗАТ "Бізнес-школа" Інтел-Синтез ", 2003.
57. Еванс Дж.. М., Б. Берман Б. Маркетинг. - М.: Економіка, 1993.


[1] Кришталево Б.В., Травкін Ю.В. Проблеми персональних даних та їх правового захисту. - Інформаційні ресурси Росії. - 2003. № 2
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
309.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційне забезпечення процесів бізнес-планування
Забезпечення якості моделювання бізнес-процесів
Бізнес-планування процесів як чинник конкурентоспроможності ВАТ Балаковської завод запасних
Програмне забезпечення бізнес планування
Особливості планування і бізнес-планування у сфері культури Структура бізнес плану
Особливості планування та бізнес планування у сфері культури Структура бізнес плану
Інформаційне забезпечення підприємства
Інформаційне забезпечення логістики
Інформаційне забезпечення МТК
© Усі права захищені
написати до нас